Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov
Tematický výchovno – vzdelávací plán
z hudobnej výchovy pre 4. ročník ZŠ
variant A
Vyučujúci:
Školský rok:
Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008
s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010, 2011 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1
Variant A – 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Hodina
1.
2.
Téma
Úvodná hodina
Opakovanie piesní
z 3. ročníka
Cip, cip cipovička
/nácvik piesne/
3.
Báseň
/nácvik piesne/
4.
Dievča, dievča,
čože to máš
/nácvik piesne/
5.
Čierne oči choďte spať
/nácvik piesne/
Prierezová
téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Opakovanie detských
a ľudových piesní z 3. ročníka,
rytmický sprievod
pozostávajúci zo štvrťových,
osminových a polových
hodnôt.
Vedieť čisto a so správnym výrazom
primeraným piesni zaspievať detské
a ľudové piesne, podľa taktovania učiteľa
a vedieť hrať jednoduché rytmické
motívy.
OSR
Slovenská detská ľudová
pieseň, , rozlišovanie
štvrťovej, osminovej noty.
Zvládnuť základy speváckeho dýchania,
vedieť čisto zaspievať pieseň, poznať
hodnotu štvrťovej, osminovej a polovej
noty, rozlišovať rytmické hodnoty a ich
vzťahy v takte.
RV
Pomlčka v notovom zápise,
¾ takt
Zvládnuť základy speváckeho dýchania,
vedieť čisto zaspievať pieseň, Dokázať
určiť náladu piesne, vyvodiť
charakteristické výrazové prostriedky
taktovanie
Zvládnuť pri spievaní bodku pri note,
podľa sluchu poznať skladbu, vystihnúť
jej náladu pohybom
Zvládnuť správne nasadenie tónu,
artikuláciu spoluhlások a koncoviek,
delenie slov na slabiky pri spievaní,
dýchanie, nálada a výraz pri speve
OSR
Slovenská ľudová pieseň,
bodka pri note
Slovenská ľudová uspávanka.
MV
RV
6.
7.
Keď sa vlci zišli
/počúvanie hudby/
Parobská karička
/nácvik piesne/
8.
Išli tri panenky z Turca
/nácvik piesne/
9.
Mobil
/nácvik piesne/
10.
11.
Keby mala rozum
stonožka
/nácvik piesne/
Muzikanti co děláte
/nácvik piesne/
Počúvanie a rozbor skladby,
tvorba Eugena Suchoňa,
nálada, tempo, dynamika,
hudobné nástroje
Východoslovenský tanec,
synchronizácia pohybu,
2/4 takt
Poznať kontrast v hudobnej skladbe,
podľa sluchu poznať skladbu, vystihnúť
jej náladu, pohybom správne reagovať na
hudbu, rytmickým nástrojom zdôrazniť
hudobnú myšlienku v počúvnej skladbe.
Zvládnuť správne nasadenie tónu,
rytmus, zdokonaľovať sa v technike hry
na rytmických nástrojoch, poznať
východoslovenské nárečie
MV
ENV
Ľudová pieseň, bodka pri
note, intonačné a rytmické
cvičenie, rytmický sprievod
a jednoduchý pohyb.
Zvládnuť správne nasadenie tónu,
artikuláciu spoluhlások a koncoviek,
delenie slov na slabiky pri spievaní, podľa
sluchu poznať skladbu, vystihnúť jej
náladu pohybom a rytmickým
sprievodom, podľa sluchu odhaliť
výrazové prostriedky.
RV
Detská moderná pieseň,
hlasové cvičenie, hudobné
hry, rytmus, bodka pri note ,
pomlčky v notovom zápise
Detská pieseň spojenie
hudobno-dramatického
prejavu rytmické a melodické
doplňovačky.
Vedieť čisto zaspievať pieseň, dokázať
určiť náladu piesne, správne intonovať,
rytmický sprievod – tlieskanie, plieskanie
OSR
Prežívaním modelových situácií
pociťovať spojenie hudobnodramatického prejavu s reálnymi
životnými situáciami, rešpektovať názory
iných a stáť si za svojimi riešeniami.
ENV
Moravská ľudová pieseň so
žartovným podtónom ,
molová tónina
Vedieť čisto a so správnym výrazom
zaspievať pieseň, poznať hodnoty nôt
vyskytujúcich sa v piesni, vedieť tvoriť
ostinátny sprievod.
MKV
12.
Vianoce
Vianočné koledy
13.
Hymnické piesne
Hymna SR
Hymna sačurovských
žiakov
/nácvik piesne,
počúvanie hudby/
14.
Pred muziku verbunk
chasa stojí
/nácvik piesne/
15.
A vy, páni muzikanti
/nácvik piesne/
16.
Keť komára ženili
/nácvik piesne/
17.
Pokapala na salaši
slanina
/nácvik piesne/
18.
Fašiange sa krátia
/nácvik piesne/
19.
Pije, pije
/nácvik piesne/
Pieseň súčasných autorov,
hudobné hry, zvonkohra,
rytmický a melodický sprievod
k piesni.
Slovenské hymnické piesne,
školská hymna
Dynamika pri speve, piano,
forte, mezzoforte,
Slovenská pieseň s nárečím
Pieseň súčasných autorov,
reťazová hra, refrén, noty c, d,
e, f, g, a, c''.
Slovenská pieseň, krátke
intonačné a rytmické cvičenia,
spev na jednom tóne
Slovenská ľudová pieseň,
intonačné a rytmické cvičenia,
noty, ostinátny sprievod
k piesni,
Hudobné hry, hra na ozvenu,
jednoduchý ostinátny
dvojhlas
čítanie nôt c – c2
Slovenská ľudová pieseň,
Slovenská ľudová pieseň,
spievanie podľa ruky, tempo
a rytmus piesne
Vedieť čisto a so správnym výrazom
zaspievať pieseň, vedieť zahrať
jednoduchý sprievod k piesni, detským
nástrojom zdôrazniť náladu piesne. .
Vedieť zaspievať hymnu SR , poznať
vznik hymny, jej autorov, pochopiť obsah
hymnických piesní Aká si mi krásna, Kto
za pravdu horí
Vedieť zaspievať Hymnu sačurovských
žiakov
Zvládnuť základy speváckeho dýchania,
správne nasadenie tónu, artikuláciu
spoluhlások a koncoviek, delenie slov na
slabiky pri spievaní, výslovnosť
nárečových slov, poznať ich význam
Správna intonácia pri speve,
dodržiavanie rytmických hodnôt nôt
nachádzajúcich sa v notovom zápise
Poznať a správne realizovať hodnoty nôt
vyskytujúcich sa v piesňach, intonovať
podľa fonogestiky, vedieť tvoriť ostinátne
sprievody k piesni.
Vedieť zaspievať jednoduchý ostinátny
dvojhlas, uvedomene rozlišovať rytmické
hodnoty a ich vzťahy v takte.
Vedieť čisto intonačne zaspievať pieseň,
rytmické vyjadrenie piesne pomocou
rytmických nástrojov,
Dokázať určiť náladu piesne, vyvodiť
charakteristické výrazové prostriedky,
správne artikulovať nárečové slová
TBZ
OSR
RV
OSR
RV
OSR
RV
ENV
20.
21.
Nemá ryba
/nácvik piesne/
Dínom, dánom
/nácvik piesne/
22.
Slonia pesnička
/nácvik piesne/
23.
C. Saint- Saens:
Karneval zvierat
/počúvanie hudby/
24.
Slávik Slovenska
/príprava na súťaž/
25.
Tom a Jerry
/nácvik piesne/
26.
Močila konope močila
/nácvik piesne/
27.
U susedov tam je topoľ
/nácvik piesne/
Slovenská pieseň, intonačné,
rytmické a sluchové cvičenia
v molovej tónine, polová nota.
Česká pieseň, hudobné hry,
noty a pomlčky, hudobné
hádanky
Pieseň súčasných autorov,
hudobné hry, jednoduchý
rytmický sprievod k piesni,
chôdza podľa rytmu.
Zvládnuť základné spevácke návyky
a zručnosti, vedieť zaspievať jednoduchý
notový zápis, vyjadriť náladu v molovej
tónine, rozlíšiť durový a molový akord
Vedieť zaspievať pieseň, poznať
a správne realizovať hodnoty nôt
vyskytujúcich sa v piesni, pohybom
správne reagovať na hudbu.
RV
OSR
Vedieť čisto a so správnym výrazom
zaspievať pieseň, vedieť správne zvoliť
detský hudobný nástroj, dokázať vyjadriť
obsah piesne pohybom.
ENV
Podľa sluchu poznať hudobnú skladbu,
dokázať vystihnúť jej náladu a odhaliť
dominujúce výrazové prostriedky,
pohybom správne reagovať na hudbu.
Slovenská ľudová pieseň,
Vedieť zaspievať pieseň z ponuky,
sólový spev so sprievodom.
správne otváranie úst, mäkké nasedenie
tónu, intonácia, spev hlavovým tónom
Detská pieseň, rytmické
Dokázať vyjadriť obsah piesne pohybom,
cvičenia, hudobné hry,
správne intonačne pieseň zaspievať,
fonogestika.
dodržať bodku pri note , synkopa
Slovenská ľudová pieseň,
Vedieť zatancovať jedno kročku, zostaviť
rytmické cvičenie, jednoduchý z krokov jednoduchý tanec, vedieť
tanec, jedno kročka, osminové správne artikulovať text s osminovými
noty
notami
Slovenská ľudová pieseň
Vedieť zaspievať ľudovú pieseň
v molovej tónine, bodka pri
s výrazom, dodržať správny rytmus,
note
hodnotu jednotlivých tónov, rozoznať
molovú a durovú tóninu
OSR
Rozbor ukážok , hudobné
nástroje, vyjadrenie nálad
pomocou tónov,
OSR
RV
RV
ENV
28.
Musorgskij:
Tanec kuriatok
v škrupinkách
/počúvanie hudby/
29.
Muzikant
/nácvik piesne/
30.
Zoologická
/nácvik piesne/
31.
Durová, molová stupnica
Starý Donald farmu mal
/nácvik piesne/
32.
Zaspievajme a zahrajme
si ...
Bol jeden gajdoš
33.
Zaspievajme a zahrajme
si ...
Rozbor jednotlivých ukážok,
analýza hudobných nástrojov,
ktoré hrajú v hudobnej
ukážke, vyjadrenie nálad
pomocou tónov
Prežívaním modelových situácií
pociťovať spojenie hudobnodramatického prejavu s reálnymi
životnými situáciami, poznať podľa
sluchu fagot, sláčikové nástroje
MV
Slovenská pieseň zameraná
na intonačné, rytmické
a sluchové cvičenia, výrazové
prostriedky v hudbe
Dokázať určiť náladu a hlavnú myšlienku
piesne, hra na rytmických hudobných
nástrojoch, hra na muzikantov,
napodobňovanie hudobných nástrojov
OŽZ
Slovenská detská pieseň,
pomlčky v notovom zápise
Vedieť čisto intonačne zaspievať pieseň,
dodržať správny rytmus, tlieskanie,
plieskanie, lúskanie, nálada a výraz pri
spievaní
Vedieť čisto a so správnym výrazom
zaspievať pieseň, intonovať podľa ruky,
vedieť zahrať jednoduchý sprievod
k piesni.
Vedieť čisto zaspievať pieseň, vedieť
zahrať jednoduchý sprievod k piesni,
pohybom správne reagovať na hudbu,
poznať najnižší a najvyšší tón, nástroje
typické pre Slovensko: gajdy, fujara,
píšťala
Vedieť čisto zaspievať minimálne 15
piesní, vedieť zahrať jednoduché
sprievody k piesňam, podľa sluchu
poznať aspoň 6 skladieb.
ENV
Americká ľudová pieseň,
durová a molová melódia,
jednoduchý sprievod k piesni,
hlasové, rytmické cvičenia.
Nácvik piesne, sprievod
k piesni, pohybová
improvizácia piesne.
Opakovanie naučených
piesní, hier a hudobných
skladieb v 4. ročníku.
MKV
RV
OSR
© 2012 PaedDr. Jana Humeníková
Skratky prierezových tém:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
OŽZ – ochrana života a zdravia
ENV – environmentálna výchova
MV – mediálna výchova
MKV – multikultúrna výchova
DV – dopravná výchova
RV – regionálna výchova
TBZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Download

Tematický výchovno – vzdelávací plán z hudobnej výchovy pre 4