(Ne)Bezpečnosť na
internete
David Bognár
Kyberšikanovanie
Kyberšikanovanie je jedným
z najčastejších negatívnych javov na
internete. Nie je to niečo nové, je to
len prejav, ktorý sa objavuje v inom
priestore. S rozšírením moderných
technológií sa aj výrazná časť
šikanovania presunula do virtuálneho
prostredia.

Čo by sme nemali prezrádzať:



na internete nezverejňujem a nikomu neposielam
svoju adresu, ani telefónne číslo. Neviem, kto sa
skrýva za obrazovkou počítača
neznámym neprezrádzam svoj vek a neposielam
im cez internet svoje fotografie
na neslušné, hrubé a vulgárne e-maily
neodpovedám a informujem o tom blízku osobu,
ako napríklad rodiča, učiteľa a podobne
3 základné pravidlá
1. Chráňte svoj počítač
 Dbajte na to, aby bol váš operačný systém
aktuálny.
 Používajte antivírusový program.
 Používajte firewall.
 Robte si záložné kópie dôležitých súborov.
 Buďte opatrný, keď niečo sťahujete z
internetu.
 2. Dodržiavajte pravidlá
 Musíte sa riadiť zákonmi, aj keď ste na
internete.
 Starajte sa o ostatných tak, ako aj o seba,
keď ste online.

3. Chráňte seba
 Buďte obozretný, keď zverejňujete
svoje osobné informácie.
 Myslite na to, s kým sa rozprávate.
 Pamätajte na to, že nie všetko je
hodnoverné a že nie každý, s kým sa
stretnete na internete, je čestný.

Čo je to bezpečnosť
 Internet umožňuje zdieľať údaje
medzi nami
 nie všetky údaje však chceme
sprístupniť každému
 bezpečnostná politika je preto
sada nejakých pravidiel, ktoré
určujú, ktoré dokumenty zdieľať
chceme a ktoré nie
 Aj autá si zamykáme, aby sa
nám na nich hocikto
neprevážal!

Prečo sa chrániť
 Zámery útočníka môžu byť rôzne:
 získanie privátnych údajov (emailové adresy, čísla kreditných
kariet, priemyselná špionáž,
prístupové heslá ...)
 využívanie výpočtového výkonu
 využívanie internetového pripojenia
pri útoku na ďalšie počítače alebo
maskovaní sa

Heslá
Dobré heslo má v ideálnom
prípade tieto vlastnosti:
je dostatočne dlhé
obsahuje aj iné znaky ako je a-z
A-Z
heslo sa nedá vyhľadať v slovníku
človek ho vie písať rýchlo,
najlepšie striedavo oboma rukami
je ľahko zapamätateľné
Služby poskytované internetom
Internet umožňuje používateľom
komunikovať prostredníctvom sieťových
(internetových služieb). Sú to napríklad
elektronická pošta, služby na vzdialené
prihlasovanie, diskusné skupiny, služby na
vyhľadávanie zdrojov. Na ich využívanie
he potrebný počítač, ktorý je priamo alebo
sprostredkovane pripojený k internetu.
Zdroje
http://www.zachranari.sk/Default.as
px?CatID=430
 http://tutorhouse.co.uk/how-toeffectively-deal-with-cyberbullying/
 http://www.zodpovedne.sk/kapitola2
.php?kat=kybersikanovanie
 http://melisko.webnode.sk/news/bez
pecnost-na-internete/

Zdroje
http://www.bezpecnenainternete.sk/
?file=rodicia/3-zakladne-pravidla
 http://www.topky.sk/cl/100335/402
233/10-rad-ako-sa-spravat-nainternete-bezpecne
 http://rajo.platon.sk/doc/internetsecurity/

Download

(Ne)Bezpečnosť na internete David Bogná