Prehľad produktov
Pružné uloženie staticky a dynamicky namáhaných stavebných dielov, zvuková izolácia a ochrana
životného prostredia, izolácia proti kmitaniu, chveniu v železničnom zvršku koľají.
Všeobecne
Už viac ako 35 rokov sa spoločnosť Calenberg Ingenieure zaoberá kvalitatívnym zlepšovaním
stavebných objektov. Program produktov zahŕňa popri elastomerových produktoch pre statické uloženia
stavebných dielov aj produkty pre špeciálne použitie v ochrane proti hluku a izolovaniu proti kmitaniu,
chveniu. Know - How
zaručuje vyvarovanie sa škodám na stavbe, minimalizuje náklady z dôvodu
malých nákladov na údržbu, obsluhu, zvyšuje kvalitu bývania a ochraňuje pred nepriaznivými vplyvmi
prostredia ako je hluk z premávky, otrasy a kročajový hluk. Všetky výkony Calenberg inžinierov sú
vedecky fundované a fyzikálne meracie a hodnotové údaje produktov sú dokázané úradne príp.
prostredníctvom skúšobných inštitútov.
Tento prospekt obsahuje celkový prehľad všetkých dostupných štandardných produktov
spoločnosti Calenberg Ingenieure.
Na vyžiadanie je možné dodať obsiahlejšie technické podklady. Náš tím na želanie vypracuje aj
špeciálne riešenia pre Vaše projekty – je to jedna zo silných stránok spoločnosti Calenberg Ingenieure.
Oslovte nás
2
Pre prevažne statické namáhanie
Elastomérové ložiská sa využívajú v pozemných stavbách všade tam, kde by tlakové sily, uhlové
zkrútenia a horizontálne deformácie na spojovacích miestach častí stavby mohli spôsobiť škody.
Elastomérové ložiská Calenberg je možné zaťažiť až do 25 N/mm² v závislosti od kvality a rozmerov
daného ložiska.
bi-trapézové ložisko ®
kompresné ložisko
kompaktné ložisko S 65
kompaktné ložisko S 70
sendičové ložisko Q
kompaktné ložisko CR 2000
doskové dierované
ložiskoTM
(Flächenloch™-Lager)
do 5-15 N/mm²
do 5 N/mm²
do 10 N/mm²
do 15 N/mm²
do 15 N/mm²
do 20 N/mm²
do 25 N/mm²
Špeciálne ložiská spĺňajú takmer všetky ďalšie požiadavky vyskytujúce sa v pozemných stavbách :
klzné ložisko Civalit®
do 15 N/mm²
(Civalit®-Gleitlager)
klzné ložisko Ciparall®
(Ciparall®-Gleitlager)
do 15 N/mm²
Doskové dierované ložisko™
do 25 N/mm²
Slúžia na odstránenie väčších posunov stavebných častí pri nepatrnom trení.
Stropné ložisko Cigular®
(Cigular®-Deckenlager)
(slúži ako) pásové uloženie železobetónových stropov na stenách pri sklzovo mäkkom pohltení
(odstránení) deformácie stropu.
Kerncompactlager
slúži na termické rozdelenie kovových stavebných častí.
Všetky elastomérové ložiská zn. Calenberg sú odolné voči atmosférickým vplyvom, pôsobeniu ozónu
a UV - žiareniu.
Ložiská v pozemnom staviteľstve / vo výškových budovách
3
4
Ochrana ( izolácia ) proti otrasom
Elastomérové ložisko pre prevažne dynamické namáhania
Všade tam, kde budovy musia byť chránené proti imisiám kmitania/chvenia, osvedčili sa elastomérové
ložiská so svojimi schopnosti redukovať chvenie/kmitanie. Napr. stroje alebo cestná, resp. železničná
doprava spôsobujúca chvenie môže výrazne obmedzovať ľudí a/alebo stroje v budovách. Uloženia na
ložiskách pre stroje a budovy môžu byť prevedené v tvare - bodovom, pásovom alebo plošnom. Podľa
použitia (ložiska) a kmitovo - technického optimálneho rozsahu tlakového napätia prichádzajú do úvahy
rôzne typy ložísk.
Kompresná nopková rohožka - pletivo
0,2-0,4 N/mm²
ložisko Cibatur 1000
0,1-0,7 N/mm²
ložisko Cimax® pre uloženie pod vodnou hladinou
ložisko Citelbrong®
14,0 - 20 kN/m
ložisko Cipremont®
1,0-4,0 N/mm2
bi-trapézové ložisko ®
0,3-0,7 N/mm2
ložisko „stonožka“
0,2-0,6 N/mm2
ložisko Ciditan pre nárazové zaťaženie
Ďalším kritériom pri výbere vhodného typu ložiska je frekvenčný rozsah impulzu. Ak ide o nárazy (ca. 1-5
Hz), otrasy (ca. 5-60 Hz), chvenie/kmitanie stroja (ca. 30-100 Hz) alebo o kročajový hluk (> 80 Hz).
5
Rohožka/pletivo koľajového lôžka USM® sú osvedčené elastomérové produkty z prírodného kaučuku a
vysokokvalitných syntetických kaučukov. Majú vplyv na zníženie oscilácie, kmitania a chvenia
spôsobených železničnou dopravou a sú vhodné tak pre štrkové lôžko ako aj pre rôzne iné systémy
železničného zvršku bez použitia štrku (pevná jazdná dráha).
Dodávateľský program zahŕňa rôzne produkty z troch sérií s rozličným stupňom tuhosti pre použitie pri
výstavbe železničných dráh, hlavných tratí, električkových tratí a podzemných dráh / metra.
Séria USM® G-1000
Pletivá série „USM® G-1000“ s izolačnou vrstvou z viazaného gumového granulátu majú z oboch strán
ochrannú vrstvu odolnú voči odieraniu, ktorá chráni izolačnú vrstvu pred mechanickým poškodením, napr.
štrkom.
Séria USM® 1000, 2000, 3000
Pre túto sériu sú charakteristické pružné prvky v tvare zrezaného kužeľa usporiadané na spodnej strane
odolnej nosnej vrstvy.
Séria USM® 4000
Tento profilovaný typ pletiva/rohožky bol vyvinutý špeciálne pre použitie v oblasti pri stavebných
konštrukciách s vysokou rýchlosťou.
Pletivá/rohožky v koľajovom lôžku (USM® Gleisbettmatten)
6
MFS Elastomérové ložiská (nem. skratka pre „Masse-Feder-Systeme“)
pre ťažké „hmota - pružina - systémy“
Elastomérové ložiská pre ťažké „hmota – pružina – systémy“ MFS sú používané vo vysokosenzibilných
oblastiach špeciálnych foriem koľajnicových zvrškov, kde musia byť dosiahnuté nízke vlastné kmitočty
systému. (napr. nádražia) Elastomérové ložiská MFS sú (produkty) vyrobené z prírodného, resp.
syntetického kaučuku. Takéto ložiská a materiály sú osvedčeným produktom používaným už niekoľko
desaťročí. S ohľadom na daný projekt sa odmerajú, dimenzujú a vyrobia a je možné ich dodať
v rozličných veľkostiach a tuhosti. Každý „hmota – pružina- systém“ tak obdrží ložisko vytvorené podľa
individuálnych požiadaviek jeho následného použitia.
7
Cisilent® rieši problémy zvukovej izolácie efektívnym spôsobom. Na jeho inštaláciu postačí málo miesta.
Nízka prepravná hmotnosť a jednoduchá montáž umožňujú mobilné systémy. Cisilent® je dostupný v
troch variantoch:
Protihluková stena pre použitie v exteriéri
pre mobilné a stacionárne konštrukcie
Protihluková stena pre použitie v interiéri
ako ochrana pred zvukom šíriacim sa vzduchom
Protihluková ochrana pre zvláštne prípady
Pre riešenia na mieru podľa požiadaviek
Protihluková stena Cisilent®
8
Absorpčná podložka OIL-EX®
Absorpčná podložka OIL-EX® pozostáva z absorpčnej vrstvy z viazaného gumového granulátu a
nepriepustnej izolačnej vrstvy nachádzajúcej sa na spodnej strane rohože. Podložka OIL-EX® dokáže
absorbovať tekuté uhľovodíky, ako oleje alebo mazivá.
Využíva sa najmä pri konštrukcii / stavbe čakacích a odstavných plôch motorových a koľajových vozidiel.
Obsah tohto tlačiva / prospektu / publikácie je výsledkom rozsiahleho výskumu a skúseností získaných v praxi.
Všetky údaje a poznámky sú tu uvedené podľa najlepšieho vedomia a svedomia; nie sú garanciou / negarantujú
konkrétne vlastnosti a nezbavujú užívateľa vlastnej skúšky produktu aj s ohľadom na ochranu práv tretích osôb.
Z poradenstva poskytnutého v tomto prospekte nevyplýva žiaden nárok na náhradu škody akéhokoľvek charakteru
a právneho dôvodu. Autor si vyhradzuje právo na technické zmeny v rámci vývoja produktu.
Calenberg Ingenieure,
planmäßig elastisch lagern GmbH
Am Knübel 2-4
D-31020 Salzhemmendorf
Tel. +49 (0) 5153/94 00-0
Fax +49 (0) 5153/9400-49
[email protected]
www.calenberg-ingenieure.de
9
Download

Prehľad produktov