10. september 2013
Cena 2 € • Ročník xxiII • www.inprost.sk
Pešiu zónu v bratislavskom Starom Meste obsadili ľudoví umelci z celého Slovenska
Festival tradičných remesiel a
ľudových výrob sa koná od roku
2006 ako podujatie ku Dňu
Ústavy SR. Tento rok sa konali
cez víkend 31. augusta
a 1. septembra.
strana 18
V Banskej Bystrici začali hudbou, spevom a tancom
Všetci sa tešili z bohatého
kultúrneho programu, ktorý pripravili stredoškoláci a
gymnazisti z Banskej Bystrice a
blízkeho okolia 3. septembra na
slávnostné otvorenie školského
roka.
strana 20
Pamätné tabule v Banskej
Bystrici odhalili významní štátnici
Prezident Rumunska T. Băsescu a
predseda Štátnej dumy FZ Ruskej
federácie S. Naryškin 29. augusta slávnostne odhalili pamätné
tabule osloboditeľom mesta Banská
Bystrica, nainštalované na priečelie
historickej radnice.
strana 24
37-38
Adresa:
Štát má priveľké
nároky na obce
pri organizovaní
verejných
športových
a telovýchovných
podujatí
strana 8
Povinnosti obce
pri niektorých
prevodoch
nehnuteľností
strana 13
Ozdoba festivalu rómskej kultúry - skupina Romafest z Transylvánie - spojila radosť z hudby s neuveriteľnou rýchlosťou pohybu.Viac na str. 19
Snímka (st)
Rada ZMOS vláde Slovenskej republiky:
Hľadajte viac vo vlastných
rozpočtoch, samospráva
už rezervy nemá!
V Bratislave sa 20. augusta na jednodennom zasadaní zišli členovia Rady ZMOS.
Rokovali aj o vývoji rozpočtov obcí a miest, vrátane ich návrhu na roky 2014 až 2016.
Dôležitosť zasadania potvrdila aj účasť premiéra vlády Roberta Fica a jeho vystúpenie
zamerané na dôležitosť konsolidácie verejných financií miest a obcí pre celkový
výsledok Slovenska. Rada postupne rokovala o týchto témach.
Vývoj rozpočtu obcí
a miest v roku 2013
a návrh rozpočtu
na roky 2014 – 2016.
Na úvod rokovania vystúpil
predseda vlády SR Robert Fico s
príhovorom, v ktorom pozitívne
hodnotil spoluprácu so ZMOS
pri spoločnom hľadaní nástrojov
konsolidácie verejných financií,
ktorá je základným predpokladom pre udržateľný rozvoj Slovenska. Ďalej hovoril o plnení
zámerov vlády SR v oblasti hospodárskej politiky, stabilizácie a
konsolidácie verejných financií
v roku 2013 a v nasledujúcich
rokoch. Vyzval obce a mestá na
plnenie záväzkov, ktoré pre ne
vyplývajú z memoranda o spolupráci. Vyjadril nádej, že sa samosprávam podarí memorandum
naplniť a nebude potrebné vyvodzovať opatrenia voči nekonsolidujúcim samosprávam. (Celé
vystúpenie premiéra uverejnili
Obecné noviny v č. 35 - 36/2013.
V diskusii, už bez účasti premiéra, ktorý mal ďalší pracovný
program, členovia Rady ZMOS
konštatovali, že konsolidáciu
rozpočtu verejnej správy považuje miestna samospráva za prioritnú úlohu, aktívne sa k tejto
úlohe hlási. Dlhodobo zabezpečuje šetrenie v rámci svojich rozpočtov a v rozsahu jej zákonných
kompetencií.
Mestá by mali mať
menej poslancov
Na Slovensku máme priveľa poslancov. Nielen na komunálnej,
ale aj na regionálnej či národnej
úrovni. Na komunálnej úrovni je
ich asi 21-tisíc, na regionálnej asi
400 a na národnej presne 150.
Teraz sa však do „hry” dostal
poslanecký návrh zákona, v
ktorom sa okrem iného navrhuje
zredukovať počet poslancov v
mestách nad 10 000 obyvateľov.
Tých miest je niečo vyše 100.
Jedným zo spolunavrhovateľov
zákona je primátorka Humenného Jana Vaľová, poslankyňa NR
SR, ktorá vychádza aj zo svojich
vlastných skúseností v meste
Humenné. Aj dnes si síce môžu
mestá a obce, teda ich súčasné
poslanecké zastupitestvo schváliť
menší počet poslancov, ako je
maximálny limit stanovený v
zákone, zvyčajne to však nerobia.
Znížením počtu poslancov by
vznikli úspory, pretože poslanci
si môžu a aj schvaľujú za svoju
činnosť odmeny, v Humennom
to podľa primátorky vychádza od
180 do 300 eur mesačne podľa
toho, v čom a časovo koľko sa
2 aktuality
Mestá by mali mať
menej poslancov
poslanec angažuje. Košice už
cestu úspor na zníženom počte
poslancov začali, keď si do budúceho volebného obdobia znížili
počet poslancov z 50 na 41. NR
SR v novele zákona o meste Košice zároveň schválila, že počet poslancov miestnych zastupiteľstiev
v mestských častiach sa zníži o
40 %. V Bratislave bolo pôvodne
80 poslancov mestského zastupiteľstva, neskôr sa ich počet znížil
na 45. Klesol aj počet poslancov
zastupiteľstiev mestských častí
na 266. Aj to sa však ešte zdá priveľa. Poslanci v hlavnom meste
majú mesačnú odmenu 304
eur v prípade, že zasadá zastupiteľstvo alebo niektorá z jeho
komisií. Ak je poslanec aj členom
mestskej rady a zároveň predsedom niektorej z komisií, najvyššia
odmena predstavuje 709 eur. To
pre väčšinu ľudí nie je málo.
Dnes zákon stanovuje počet poslancov podľa počtu obyvateľov.
Po novom by v mestách od 10
do 20–tisíc obyvateľov bol počet
poslancov 13 až 17, v mestách
do 50–tisíc obyvateľov by mohlo
mať zastupiteľstvo 15 až 21 poslancov, do 100–tisíc obyvateľov
by poslancov bolo 19 až 25 a v
mestách nad 100–tisíc obyvateľov by zastupiteľstvo tvorilo 23 až
33 poslancov.
Niektorým odborníkom a politikom, napr. analytikovi Konzervatívneho inštitútu Dušanovi
Slobodovi, ale aj primátorovi
Martina Andrejovi Hrnčiarovi,
ktorý je aj poslancom NR SR za
stranu Most-Híd, však stále vŕta
v hlave vysoký počet malých
obcí na Slovensku, kde však
už väčšinou počet poslancov v
zastupiteľstvách škrtať nemožno, lebo sú často na minimálnej
limitovanej hranici. Preto vidia
veľký zdroj úspor najmä v komunálnej reforme, teda v spájaní
obcí alebo ich samospráv. Tu
však treba povedať, že význam
komunálnej reformy nespočíva v
tom, že sa dosiahnu nejaké veľké
finančné úspory na platoch a
odmenách, napr. aj poslanci malých obcí zvyčajne dostávajú len
minimálne alebo žiadne odmeny.
Väčší význam má zefektívnenie a
skvalitnenie služieb samosprávy
voči obyvateľom, keďže teraz sú
značne rozdrobené.
V každom prípade trend znižovania počtu poslancov na
Slovensku je správny. A mal by
sa preniesť napr. aj do Národnej
rady SR, kde, ako sa zhoduje
veľa ľudí, by postačilo 70 až 80
poslancov. Poslanec je v podstate
politik a nemusí byť, ani nie je
vždy odborník, preto efektívnejšia správa miest a obcí by mala
spočívať v zapojení väčšieho
počtu odborníkov a občianskych
aktivistov do práce samoprávy
cez odborné a iné komisie. To
znamená, že viac obyvateľov by
sa podieľalo na správe vecí verejných a tak by bolo u nás aj viac
demokracie ako doteraz.
Bohumil M. OLACH
10. september 2013 • Obecné noviny
Z uznesenia Rady ZMOS
(20. augusta 2013 v Bratislave)
Rada ZMOS si na úvod zvolila
návrhovú komisiu v zložení:
Eduard Vokál, primátor, Lipany,
Eva Beňovičová, starostka, Trenčianske Stankovce, Imrich Várady,
primátor, Šurany, Ján Löwy, primátor, Šahy a Ján Pavlík, primátor,
Ružomberok.
Na bode programu o vývoji
tohtoročného a príprave budúcoročného rozpočtu miest a obcí sa
zúčastnil aj premiér vlády SR Robert Fico.
Rada ZMOS
K vývoju rozpočtu obcí a miest
v roku 2013 a k návrhu rozpočtu
na roky 2014 – 2016
- berie na vedomie
a) informácie predsedu vlády SR
Róberta Fica o pozitívnom hodnotení ZMOS pri spoločnom
hľadaní nástrojov konsolidácie
verejných financií, o plnení zámerov vlády SR v oblasti hospodárskej politiky, stabilizácie
a konsolidácie verejných financií
v roku 2013 a v nasledujúcich
rokoch, vrátane výzvy na plnenie záväzkov obcí vyplývajúcich z Memoranda o spolupráci
v roku 2013;
b) informáciu o vývoji rozpočtového
hospodárenia
obcí
k 30.6.2013;
c) návrh rozpočtu obcí na roky
2014 – 2016;
- konštatuje, že
konsolidáciu rozpočtu verejnej
správy považuje miestna samospráva za prioritnú úlohu, aktívne
sa k tejto úlohe hlási a dlhodobo
zabezpečuje šetrenie v rámci svo-
jich rozpočtov a rozsahu jej zákonných kompetencií;
- ukladá Kancelárii ZMOS
požiadať MF SR o poskytnutie metodického usmernenia na výpočet
hospodárskeho výsledku miest a
obcí v metodike ESA 95; T: do 31.
8. 2013
- zásadne odmieta
medializované interpretácie o nedostatočnom konsolidačnom úsilí
miest a obcí a ich podiele na schodku verejného rozpočtu;
- vyzýva členské mestá a obce
a) aktívne prezentovať v médiách
ich postoj ku konsolidácii verejných financií a ich prínos na dosiahnutí plánovaného schodku
hospodárenia verejného rozpočtu v roku 2013;
b) upraviť rozpočty na rok 2013
v záujme dosiahnutia požadovanej konsolidácie v zmysle metodiky;
- nesúhlasí
s návrhom rozpočtu obcí v rozpočte verejnej správy na roky 2014 –
2016 v predloženej podobe.
Rada ZMOS
- berie na vedomie vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady
ZMOS a rozpracovaných záverov
24. snemu ZMOS;
Posúdenie diskusných príspevkov delegátov 24. snemu ZMOS nezahrnutých do dokumentov snemu
Rada ZMOS
- berie na vedomie
závery na riešenie tém, podnetov
a úloh z diskusných príspevkov
prednesených delegátmi 24. snemu
ZMOS;
- ukladá
odborným sekciám Rady ZMOS
prerokovať a predložiť materiál
na novembrové rokovanie Rady
ZMOS.
Rada ZMOS
- berie na vedomie
aktuálne informácie z legislatívneho procesu,
- schvaľuje
pripomienky uplatnené v legislatívnom konaní;
- ukladá vedeniu ZMOS
vyvolať rokovanie s ministrom
vnútra a predstaviteľmi NR SR
k návrhu zákona o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku a k návrhu zákona o volebnej
kampani, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach
schválených vládou SR;
Rada ZMOS
K návrhu zákona o sociálnych službách, o pomoci v hmotnej núdzi a
o návrhu výšky minimálnej mzdy
na rok 2014
- berie na vedomie
informáciu o výške minimálnej
mzdy na rok 2014;
- schvaľuje
a) stanovisko ZMOS k návrhu zákona o sociálnych službách;
b) stanovisko ZMOS k návrhu zákona o hmotnej núdzi;
- ukladá
zástupcom ZMOS presadzovať zmeny zákona o sociálnych službách
v zmysle predloženého stanoviska
ZMOS a v prípade neodstránenia
zásadných rozporov požadovať
stiahnutie návrhu zákona z legislatívneho procesu;
Rada ZMOS
- súhlasí
s návrhom harmonogramu a metodiky postupu ZMOS k príprave
podkladov na rokovania ku komunálnej reforme s pripomienkami;
Rada ZMOS
- berie na vedomie
priebežnú informáciu o stave implementácie NSRR a príprave programového obdobia 2014 – 2020,
- ukladá Kancelárii ZMOS
a) zaslať materiál na regionálne
združenia s požiadavkou o predloženie pripomienok a požiadaviek na doplnenie, T: do 10. 9.
2013,
b) zvolať pracovné stretnutie odborných sekcií Rady ZMOS a členov rady k príprave operačných
programov pre programové obdobie 2014 – 2020; T: september
2013;
Rada ZMOS
- berie na vedomie
predložené informácie zahraničnej
sekcie ZMOS,
- odporúča
účasť členov ZMOS na Konferencii o decentralizácii (26. 11. 2013 v
Štrasburgu).
Uznesenie podpísali
Jozef Dvonč,
predseda ZMOS
Eduard Vokál,
predseda návrhovej komisie
Rada ZMOS vláde Slovenskej republiky:
Hľadajte viac vo vlastných
rozpočtoch, samospráva
už rezervy nemá!
Odmietli medializované interpretácie vlády o nedostatočnom
konsolidačnom úsilí miest a obcí a
ich podiele na schodku verejného
rozpočtu, neplnení memoranda a
kritizovali vyjadrenia o tzv. selektívnom postihu nekonsolidujúcich
obcí a miest. Samosprávy hospodárili a hospodária zodpovedne,
realita je lepšia ako rozpočet, čo
preukáže i s vládou dohodnuté
opatrenie – monitorovať hospodárenie 445 rizikových obcí a miest
mesačne a úprava rozpočtov podľa metodiky MF SR. Nie je však
vylúčené, že niektoré samosprávy
z rôznych objektívnych dôvodov
nedokážu naplniť memorandum.
Situácia v mestách a obciach je
neudržateľná, dlhodobé šetrenie
a znižovanie príjmov pre obce a
mestá prináša zastavenie rozvoja
regiónu a rapídne zníženie kvality
života jeho obyvateľov. Členovia
Rady ZMOS odporučili, aby vláda hľadala úspory aj vo vlastných
rozpočtoch, kde, ako ukazujú štatistické údaje, sú rezervy, aby sa
vrátila k skutočne partnerskému
dialógu so samosprávami a hľadala riešenia v prospech obyvateľov
miest a obcí, pre ktorých starostovia a primátori robia iba servis.
Primátor Turzovky Miroslav Rejda, predseda sekcie finančnej a
informatiky Rady ZMOS na záver
svojho rozsiahleho analytického
vystúpenia navrhol zvolanie mimoriadneho snemu ZMOS. (Jeho
vystúpenie v plnom znení je taktiež uverejnené v minulom dvojčísle ON 35 - 36/2013.)
Rada ZMOS uložila Kancelárii
ZMOS do 31. 8. 2013 požiadať
MF SR o poskytnutie metodického usmernenia na výpočet hospodárskeho výsledku miest a obcí v
metodike ESA 95. Vyzvala členské
mestá a obce aktívne prezentovať
v médiách postoj miest a obcí ku
konsolidácii verejných financií a
ich prínos na dosiahnutí plánovaného schodku hospodárenia
verejného rozpočtu v roku 2013.
Zároveň odporučila samosprávam v záujme dosiahnutia požadovanej konsolidácie v zmysle
metodiky upraviť svoje rozpočty
na rok 2013.
Podpredseda ZMOS Vladimír
Bajan predložil návrh rozpočtu
verejnej správy na roky 2014 –
2016. Informoval, že MF SR návrh rozpočtu obcí na roky 2014 –
2016 prerokovalo s predstaviteľmi
ZMOS dňa 12. 8. 2013. Vyjadril
presvedčenie, že návrh štátneho
rozpočtu pre obce a mestá v rokoch 2014 – 2016 je nereálny, a
preto ho musí ZMOS odmietnuť.
Je postavený na nereálnych príjmoch, napr. z predaja majetku a
nedáva odpovede na otázku, čo
s prebytkami v rozpočtoch z minulých rokov. Nepochopiteľne sú
“zastropované“ výdavky na mzdy
na 3 roky bez toho, aby sa zobralo
do úvahy napr. zvyšovanie miezd
učiteľov. Výrazný pokles kapitálových výdavkov a celkové očakávané hospodárske výsledky v rokoch
2014 – 2016 znamenajú paralyzáciu samosprávy a nemožnosť plnenia ani zákonných povinností.
Odhliadnuc od skutočnosti, že
nie sú premietnuté finančné dopady nových zákonov. Splnenie
str. 4
Obecné noviny • 10. september 2013
inzercia 3
www.slsp.sk sporotel: 0850 111 888
Aj vaše mesto môže počítať
s našou podporou.
A s kým bankujete vy?
Mesto Senec využíva pri riadení svojich financií balík služieb Komunal od Slovenskej sporiteľne, a. s.
Slovenská sporiteľňa dlhodobo podporuje mestá aj obce na Slovensku. Účty Komunal sú určené na jednoduché, bezpečné
a prehľadné riadenie financií miest, obcí a organizácií zriaďovaných v ich pôsobnosti.
SENEC 258x326 obecne noviny.indd 1
7/3/13 11:50 AM
4 aktuality
rozpočtového cieľa v oblasti deficitu verejnej správy na rok 2014,
formulovaného v rozpočte verejnej správy na roky 2014 až 2016,
si vyžaduje úsporné vynakladanie
finančných prostriedkov aj v oblasti výdavkov subjektov územnej samosprávy tak, aby sa splnili
zámery stabilizácie a zabezpečila
nevyhnutná konsolidácia verejných financií. V oblasti príjmov
sa vychádza z júnovej prognózy
daňových príjmov verejnej správy
na roky 2014 až 2016. V oblasti
výdavkov návrh rozpočtu obcí
aj VÚC na rok 2014 vychádza
zo schváleného rozpočtu na rok
2013. Osobné výdavky sú rozpočtované na úrovni rozpočtu roka
2013, zvýšené o 5 % pre zamestnancov školstva. Predpokladá
sa, že obce v rozpočte roku 2014
dosiahnu celkové príjmy 3 944
111-tis. eur a celkové výdavky v
sume 3 538 418-tis. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových
finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 3 366 111-tis.
eur a výdavky 3 306 418-tis. eur.
Po zohľadnení predpokladaných
zmien stavu záväzkov a pohľadávok (- 30 000-tis. eur) je prebytok
v metodike ESA 95 vyčíslený vo
výške 29 693-tis. eur.
Členovia rady poukázali na nedostatky a riziká rozpočtu, ktoré
budú mať negatívny dopad na hospodárenie obcí. Rada ZMOS vzala
informáciu o vývoji rozpočtového
hospodárenia obcí k 30. 6. 2013 a
návrh rozpočtu obcí na roky 2014
– 2016 na vedomie. Vyjadrila však
nesúhlasné stanovisko s návrhom
rozpočtu obcí v rozpočte verejnej správy na roky 2014 – 2016 v
predloženej podobe.
Plnenie uznesení,
dôležité návrhy zákonov
Rada ZMOS vzala na vedomie vyhodnotenie plnenia úloh z
uznesení Rady ZMOS a rozpracovaných záverov 24. snemu ZMOS,
ktoré predložil výkonný podpredseda M. Muška, ako aj materiál,
ktorý obsahoval návrhy, podnety
a úlohy z diskusných príspevkov
prednesených delegátmi 24. snemu ZMOS. Rada ZMOS uložila
odborným sekciám prerokovať
tieto závery a podnety a predložiť
materiál na novembrové rokovanie Rady ZMOS.
Rada ZMOS prerokovala aktuálne informácie z legislatívneho
procesu, ktoré predniesli výkonní
podpredsedovia M. Muška, J. Turčány. Pozornosť venovali najmä
legislatívnemu zámeru návrhu
zákona o odpadoch, volebným a
sociálnym zákonom.
Legislatívny zámer o odpadoch
je podľa ZMOS nevyhnutné doplniť o najpodstatnejšiu časť – návrh
modelu odpadového hospodárstva s popisom základných práv
a povinností účastníkov systému,
určením zodpovednostných a
kontrolných vzťahov medzi nimi.
Navrhovaný legislatívny zámer zákona nedáva garanciu odstránenia
systémových porúch súčasného
systému odpadového hospodárstva, pre ktoré sa vlastne tvorí nový
zákon. Návrh nového modelu systému odpadového hospodárstva
10. september 2013 • Obecné noviny
by mal byť doplnený o základné
princípy jeho fungovania – okrem
základného princípu „znečisťovateľ platí“ je dôležité zadefinovať
mieru trhových regulácií, regulačné mechanizmy, vlastnícke vzťahy
k odpadom, mieru univerzálnosti
prístupu k jednotlivým prúdom
odpadov. Tieto princípy by potom
určili kvalitu funkčných vzťahov
medzi jednotlivými prvkami systému, spätné väzby a regulačné
mechanizmy. Ďalšie pripomienky ZMOS sa týkali nakladania
s komunálnymi odpadom a povinností právnických a fyzických
osôb za umiestnenie odpadu na
ich nehnuteľnosti.
K návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a
o volebnej kampani vypracoval
ZMOS kvalitné stanoviská a pripomienky, ktorých akceptovanie
by prispelo aj k šetreniu finančných prostriedkov. Vzhľadom na
to, že neboli akceptované zásadné pripomienky združenia, Rada
ZMOS ukladá vedeniu ZMOS k
návrhu zákona vyvolať rokovanie
s ministrom vnútra a predstaviteľmi NR SR.
Návrh zákona
o sociálnych službách,
pomoci v hmotnej
núdzi a návrh výšky
minimálnej mzdy
na rok 2014
Predložil ho výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.
Konštatoval, že napriek deklarácii, že návrh novely bol postupne spracovávaný v spolupráci a
na základe viacerých rokovaní,
stretnutí a diskusií všetkých zainteresovaných subjektov, predovšetkým zástupcov cieľových
skupín, poskytovateľov sociálnych
služieb, expertov v danej oblasti a
zástupcov lokálnej a regionálnej
samosprávy, pripomienky ZMOS
neboli akceptované, resp. viaceré
návrhy zapracované v novele boli
menené a navrhované až v záverečnej fáze rokovaní.
Návrh zákona neodstraňuje dlhodobo presadzovanú zásadnú
požiadavku ZMOS (opakovane
potvrdenú snemom ZMOS), ktorá spočívala v tom, aby boli jasne vymedzené pôsobnosti (nie
povinnosti) miest, obcí a VÚC v
sociálnych službách v súlade s Európskou chartou územnej samosprávy, zásadami decentralizácie
verejnej správy a fiškálnej decentralizácie.
Z pohľadu ZMOS je návrh zákona de facto kombináciou preneseného výkonu štátnej správy
a ukladá povinnosti obciam na
zabezpečenie sociálnych služieb
v stanovenom rozsahu, a to bez
vyčíslenia finančného dopadu na
financovanie miest a obcí. Ďalej
prehlbuje rozpor medzi nastavením práv a povinností medzi jednotlivcom, rodinou, komunitou,
obcou, VÚC a štátom, ako aj riziko udržateľnosti a vykonateľnosti
sociálnych služieb každou obcou.
Absentuje naplnenie základného princípu výkonu samosprávnych pôsobností, ktorým je možnosť (nie povinnosť) prispôsobiť
formy a spôsoby uspokojovania
potrieb miestnym podmienkam,
zvyklostiam a možnostiam, vrátane personálnych, priestorových a
organizačných.
V návrhu zákona je stále povinnosť poskytnúť alebo zabezpečiť
odkázanému občanovi sociálne
služby do 60 dní, čo sa nezhoduje
s možnosťami samospráv.
Návrhom zákona sa zavádzajú nové povinnosti pre mestá a
obce, napr. zaradenie komunitných centier a ich povinné financovanie. Podľa ZMOS ide o presúvanie zodpovednosti za oblasť
hmotnej núdze (nedostatočné
finančné krytie dávky pomoci v
hmotnej núdzi a príspevkov) na
plecia územnej samosprávy. Pre
obce by to znamenalo ďalšie finančné zaťaženie, čo je aj v čase
konsolidácie verejných financií
neprijateľné.
Sklamaním pre ZMOS je aj
skutočnosť, že predložený návrh neobsahuje žiadne právne
úpravy smerujúce k naplneniu
jednej z principiálnych požiadaviek ZMOS – uzavretiu dohody
medzi ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce o
tom, aby ošetrovateľské úkony,
ktoré sú poskytované v rámci sociálnych služieb, boli financované
zo systému zdravotného poistenia. Táto skutočnosť má výrazný
vplyv na zdravotný stav klientov,
ktorých potreby nie je možné z
kapacitných dôvodov dlhodobo
uspokojovať ani v zdravotníckych
zariadeniach a bez úhrad z verejného zdravotného poistenia ani v
zariadeniach sociálnych služieb.
V diskusii členovia Rady
ZMOS mali výhrady k tomu, že
zákon zavádza, aby mestá a obce
prispievali zo svojich rozpočtov
na prevádzkové náklady neverejným poskytovateľom, ak sa ich
občan rozhodne nevyužívať služby zariadenia, ktoré mu poskytne
obec, ale rozhodne sa pre služby
v neverejnom zariadení, a to aj
v prípade, že tento občan nie je
schopný si pobyt v tomto zariadení dofinancovať sám. Upozornili
aj na výšku príspevku štátu podľa
stupňa odkázanosti klientov, ktorá sa znížila tak, že nebude možné
zabezpečiť prevádzku zariadení
sociálnych služieb na požadovanej úrovni a ohrozí tak ich existenciu.
V medzirezortnom pripomienkovom konaní bol zverejnený aj
návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi. ZMOS víta snahu
predkladateľa o zvýšenie aktívnej
účasti občanov pri získavaní dávok v hmotnej núdzi a tiež snahu riešiť cez výkon rozhodnutia
časť priestupkov občanov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi.
Návrh zákona však neodstraňuje
dlhodobo presadzovanú zásadnú
požiadavku ZMOS, aby boli jasne
vymedzené zodpovednosť a pôsobnosti štátu, kam kompetenčne
hmotná núdza patrí. Podľa ZMOS
zodpovedný za výkon pôsobností
v tejto oblasti musí byť v plnom
rozsahu štát (nie obec), vrátane
zabezpečenia práce a všetkých
ostatných podmienok, vrátane
manažmentu pre aktiváciu nielen
v hraniciach územia jednej obce.
ZMOS túto skutočnosť považuje
za základný rozpor, ktorý je potrebné vyriešiť v návrhu zákona
rozšírením pôsobnosti úradu,
napr. v § 26 a § 29, vrátane toho,
aby úrad priamo mohol vstupovať
do uzatvárania zmlúv o aktivácii s
občanmi v hmotnej núdzi.
ZMOS navrhuje rozšíriť počet subjektov, ktoré vytvárajú
podmienky na činnosť občanov
v hmotnej núdzi o VÚC, štátne
organizácie typu Lesy SR, povodia, Slovenský vodohospodársky
podnik a pod., ktoré môžu byť
podobne ako obce súčinné pri zabezpečovaní účasti na činnostiach
spojených s aktiváciou osôb. V
doložke vplyvov nie je premietnutý dopad zákona na rozpočty
miest a obcí (napr. pracovné pomôcky, osobné ochranné pomôcky, poistenie zodpovednosti za
škody, úrazové poistenie, režijné a
administratívne náklady obce súvisiace s organizáciou a kontrolou
prác a pod.).
Rada ZMOS vzala na vedomie stanovisko ZMOS k návrhu
zákona o sociálnych službách, o
hmotnej núdzi a uložila zástupcom ZMOS presadzovať zmeny
zákona o sociálnych službách v
zmysle predloženého stanoviska
ZMOS. V prípade neodstránenia
zásadných rozporov odporučila
požadovať stiahnutie návrhu zákona z legislatívneho procesu.
Návrh harmonogramu
a metodiky postupu
ZMOS k príprave
podkladov na rokovania
ku komunálnej reforme
Rade ZMOS ho predložili podpredseda ZMOS Vladimír Bajan, výkonný podpredseda Milan
Muška a predseda sekcie verejnej
správy Štefan Bieľak. Materiál
vznikol na základe podnetu členov orgánov ZMOS hľadať odpovede na otázky efektívnosti
verejnej správy, vrátane riešenia
problematiky malých obcí, združovania obcí ústavného a ekonomického aspektu komunálnej
reformy, informatizácie, aj za využitia osvedčených zahraničných
modelov, pričom je nevyhnutná
úzka spolupráca s regionálnymi
združeniami. Predložený materiál poskytuje rámec na rokovania
aj v komisii MV SR pre reformu
verejnej správy. Jeho výstupom
bude návrh vlastného modelu
usporiadania miestnej územnej
samosprávy po komunálnej reforme. Rada ZMOS predložený
materiál schválila s pripomienkami.
Priebežná informácia
o stave implementácie
NSRR a príprave
programového obdobia
2014 - 2020
Predložil ju výkonný podpredseda ZMOS M. Muška. Príslušné
ministerstvá vypracovali a predložili v júli 5 operačných programov, ktoré sú v predloženom
materiáli v pokročilom štádiu
spracovania kanceláriou ZMOS
(návrh Integrovaného regionálneho operačného programu,
operačného programu Kvalita ži-
votného prostredia, operačného
programu Efektívna verejná správa, operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Program
rozvoja vidieka). Zároveň v rámci
prípravy nového programového
obdobia 2014 – 2020 a v zmysle
uznesenia Rady ZMOS č. 234 sa
v úvode materiálu nachádzajú
podklady k návrhu stanoviska
ZMOS k SORO.
Rada ZMOS vzala materiál
na vedomie a uložila Kancelárii
ZMOS zaslať materiál regionálnym združeniam s požiadavkou,
aby do 10. 9. 2013 predložili svoje
pripomienky a požiadavky na doplnenie. Zároveň uložila zvolať v
septembri 2013 pracovné stretnutie odborných sekcií Rady ZMOS
a členov rady k príprave operačných programov pre programové
obdobie 2014 - 2020.
Informácie zahraničnej sekcie
ZMOS predložil výkonný podpredseda M. Muška. Informoval,
že národné vlády v EÚ s cieľom
konsolidovať verejné rozpočty
zavádzajú rozpočtovú disciplínu
a škrtajú výdavky v celom verejnom sektore. Aj keď hospodárska
kríza nie je príčinou všetkých reforiem týkajúcich sa miestnej a
regionálnej samosprávy, niektoré národné vlády pristupujú k
centralizácii, respektíve realizujú
decentralizáciu, ktorá nie je sprevádzaná adekvátnym presunom
finančných prostriedkov potrebných na výkon kompetencií miest
a obcí. Vzhľadom na závažnosť
situácie vo viacerých európskych
krajinách organizuje Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) a
Kongres miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy
(CLRAE) konferenciu „1953 –
1988 – 2013: Decentralizácia na
rázcestí“, ktorá sa uskutoční 26.
11. 2013 v Štrasburgu. Jej cieľom
bude analyzovať súčasnú situáciu
z hľadiska demokracie a nezávislosti miestnej a regionálnej samosprávy v Európe.
M. Muška informoval aj o
projekte „Budovanie kapacít
miestnej samosprávy v záujme
efektívnej cezhraničnej spolupráce (LG4CBC)“ z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika
2007 – 2013.
Na záver zasadania Rada
ZMOS prijala uznesenie, z ktorého podstatnú časť uverejňujeme
na strane 4.
Rada ZMOS vzala predložený
materiál na vedomie a odporučila účasť členov ZMOS na Konferencii o decentralizácii dňa 26.
11. 2013 v Štrasburgu.
(mb)
Obecné noviny • 10. september 2013
inzercia 5
6 spolupráca
10. september 2013 • Obecné noviny
Projekt cezhraničnej
maďarsko-slovenskej spolupráce
ZMOS v spolupráci s Maďarským národným združením miestnych samospráv uskutočňoval od septembra
2012 do konca augusta tohto roka v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika 2007 – 2013 projekt „Budovanie kapacít miestnej samosprávy v záujme efektívnej
cezhraničnej spolupráce“.
H
lavným
cieľom
projektu bolo vytvorenie siete medzi
slovenskými
a maďarskými obcami v prihraničných regiónoch,
ako aj vytvorenie podmienok na
nadviazanie nových partnerstiev,
spoločných projektov a programov. Dôležitým prvkom bolo
získavanie zručností a vedomostí
„ako na to“, ale aj zmena postojov
a vytváranie nových vzťahov, založených na spolupráci a dobrých
susedských vzťahoch. Konečným
výstupom projektu je vytvorenie
konkrétnych fungujúcich a efektívnych partnerstiev ako základu
pre kvalitné projekty a programy
v prihraničných regiónoch.
Projekt pozostával z niekoľkých
aktivít. V rámci prvej aktivity sa
uskutočnili dve školenia o cezhraničnej spolupráci pre volených
a odborných pracovníkov samospráv z prihraničných regiónov.
Obe sa uskutočnili v júni tohto
roku, jedno v Abasáre v Maďarsku a druhé vo Veľkom Mederi na
Slovensku. Školenia boli zamerané na skvalitnenie a posilnenie
spolupráce medzi slovenskými
a maďarskými mestami a obcami v prihraničných regiónoch.
Na každom školení sa zúčastnilo
po 25 účastníkov z Maďarska a zo
Slovenska. Formou zážitkového
učenia sa účastníci oboznamovali
so základmi integrovaného strategického plánovania v podmienkach cezhraničnej spolupráce,
ktorá je zameraná na obojstrannú
spoluprácu, ako aj na budovanie
sietí medzi miestnymi samosprávami na Slovensku a v Maďarsku.
Pracovné stretnutie v Budapešti.
územnej samosprávy (EZUS). Závery z dotazníkového prieskumu
sú zhrnuté v Správe o výsledkoch
prieskumu cezhraničnej spolupráci a odporúčaniach pre EÚ.
Elektronická verzia správy bude
dostupná v nasledujúcich dňoch
na stránkach zmos.sk a stránkach
projektu lg4cbc.eu.
Tretia aktivita pozostávala z
pracovných stretnutí výmenných skupín dvoch slovenských
a dvoch maďarských miestnych
samospráv Košice-Juh (SK), DvoVzhľadom na používanie efektívnej vzdelávacej metódy si účastníci rozvíjali svoje komunikačné
zručnosti a schopnosti pri vytváraní efektívnej spolupráce samospráv v regióne a v rámci cezhraničnej spolupráce.
Teoretická časť upriamila pozornosť účastníkov predovšetkým
na legislatívne normy a strategické dokumenty týkajúce sa cezhraničnej spolupráce, ako aj nové
možnosti rozvoja Európskeho
zoskupenia územnej samosprávy (EZUS). Dôležitou časťou boli
informácie o zakotvení cezhraničnej spolupráce v novom programovom období 2014 - 2020 a o
lokálnych, národných, európskych a medzinárodných zdrojoch financovania cezhraničnej
spolupráce. Teoretické vedomosti
si účastníci vyskúšali v skupinovej
práci pri tvorbe spoločných vízií
a stratégií.
Školenia boli platformou na
výmenu skúseností a názorov,
vzišlo z nich viacero podnetných
návrhov na podporu cezhraničnej
spolupráce v slovensko-maďar-
mali naplno rozvinúť v budúcom
programe cezhraničnej spolupráce v rokoch 2014 - 2020.
Štvrtá aktivita obsahovala disemináciu výsledkov a skúseností, ktorá sa uskutočnila na
sneme Maďarského národného
združenia miestnych samospráv
spojeného s fórom o partnerstve
v apríli tohto roka vo Veresegyházi a na sneme ZMOS v máji 2013.
Zúčastnilo sa na nich takmer 100
zástupcov zo slovenských a maďarských samospráv. Podujatia
Pracovné stretnutie v Mátraverebély.
ských regiónoch.
V rámci druhej aktivity sa uskutočnil prieskum o cezhraničnej
spolupráci. Dotazník bol zameraný na zisťovanie pozitív a negatív v cezhraničnej spolupráci
obcí v regiónoch Bratislavského,
Banskobystrického, Košického,
Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja s obcami z Maďarskej republiky. Tento prieskum
prispel k zisteniu aktuálneho stavu partnerskej spolupráce, ako aj
využívania finančných zdrojov
z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013
a zosumarizoval prínosy a bariéry
členstva v relatívne novej štruktúre, akou je Európske zoskupenie
ry nad Žitavou (SK), Matraverebely (HU), MČ Budapešť XIII
(HU). Z každej obce sa na stretnutiach zúčastnilo 5 zástupcov.
Cieľom stretnutí bolo porovnanie
poskytovania služieb vo vybranej
oblasti a prediskutovanie najlepších príkladov z praxe, ktoré budú
slúžiť ako príklady dobrej praxe
nielen pre zapojené obce, ale pre
všetky obce v prihraničných regiónoch. Zapojené obce nadviazali
medzi sebou kontakty a dozvedeli
sa nové informácie o službách a
aktivitách, ktoré poskytuje daná
obec vo vybranej oblasti. Pilotná
výmena zástupcov obcí vytvorila
predpoklad na vytvorenie spolupráce medzi viacerými obcami a aktérmi. Ich aktivity by sa
boli príležitosťou na výmenu skúseností vo všetkých oblastiach,
v ktorých samosprávy vykonávajú
svoje kompetencie.
V dotazníku respondenti za
prínosy cezhraničnej spolupráce
označovali vzájomné stretnutie
obyvateľov obcí a ich zapájanie
sa do diania, výmenu skúseností
z oblasti riadenia a života samosprávy, riešenie spoločných záujmov a problémov v cezhraničnom
regióne, spestrenie života v obci.
Aj vďaka tomuto projektu sa spolupráca posunula na kvalitatívne
novú úroveň a obce a mestá získali nástroj na jej ďalšie sofistikovanejšie rozvíjanie.
Mgr. Marta BUJŇÁKOVÁ,
hovorkyňa ZMOS
legislatíva 7
Obecné noviny • 10. september 2013
Aj problémovým deťom musíme veriť
Právo detí byť vypočuté je základným právom upraveným v Dohovore o právach dieťaťa.
P
odľa čl. 12 Dohovoru o právach dieťaťa štáty, ktoré sú jeho
zmluvnými stranami, musia zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné
názory, právo slobodne vyjadrovať takéto
názory vo všetkých záležitostiach, ktoré sa
ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa
musí prikladať primeraná váha podľa jeho
veku a vyspelosti. Právo všetkých detí byť
vypočuté a brané vážne predstavuje jednu
zo základných hodnôt dohovoru. Štátne inštitúcie pri každej príležitosti verejne deklarujú, ako sa snažia deti počúvať a brať ohľad
na ich potreby. O tom, že to však v praxi
niekedy nefunguje, a že nie všetky deti sme
ochotní počúvať a veriť im, sa presvedčila aj
verejná ochrankyňa práv a zamestnanci jej
kancelárie.
Z kancelárie
ombudsmanky
Ešte vo februári tohto roku sa na Kanceláriu verejného ochrancu práv obrátil
prostredníctvom stránky www.detskyombudsman.sk maloletý, ktorý namietal, že
v reedukačnom centre, v ktorom je umiestnený, sa používajú telesné tresty, deti sú za
trest na celé dni a noci zatvárané do ochrannej miestnosti a vychovávatelia na ne vyvíjajú psychický nátlak a hrozbu. Tohto
chlapca následne zamestnanci kancelárie
navštívili v reedukačnom centre, aby s ním
spísali podnet. Deň po tejto návšteve však
spolu s kamarátom z reedukačného centra ušli a v popoludňajších hodinách prišli
s prosbou o pomoc priamo do Kancelárie
vereného ochrancu práv. Obaja mali skúsenosť s fyzickými trestami, hovorili, že sa
boja vrátiť do zariadenia, a že napriek tomu,
že na niektorých vychovávateľov boli podané aj trestné oznámenia za ublíženie na
zdraví, nikto z dospelých im neverí. Z tohto
dôvodu zamestnanci Kancelárie verejného
ochrancu práv kontaktovali príslušné úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny a následne
po dohode s nimi boli maloletí umiestnení v krízovom centre a boli podané návrhy
na súd na zmenu zariadenia. V súvislosti
s vyššie uvedeným sa verejná ochrankyňa
práv rozhodla uskutočniť neohlásený osobný prieskum nielen v tomto zariadení, ale
aj v niektorých ďalších reedukačných centrách na Slovensku.
Počas prieskumu v tomto zariadení sme
uskutočnili 27 rozhovorov s deťmi a, samozrejme, aj s jeho zamestnancami. Až 17
detí uviedlo, že v tomto reedukačnom centre vychovávatelia používajú telesné tresty.
Okrem fyzického násilia deti uvádzali zo
strany vychovávateľov aj používanie vulgarizmov, ponižovanie a vyhrážanie sa. Ďalšou znepokojujúcou informáciou, ktorú v
rozhovore zhodne uviedli takmer všetky
deti, bola skutočnosť, že počas vyučovania
nemôžu podľa potreby používať toaletu.
Deti uvádzali, že možnosť používania toalety je obmedzená len na prestávku po 3.
vyučovacej hodine (veľká prestávka) a potom po 5. vyučovacej hodine. Uvedené obmedzenie považovali za veľmi nepríjemné,
najmä preto, že po raňajkách odchádzajú
na vyučovanie a následne nemajú možnosť
použiť toaletu skôr ako po 3. vyučovacej
hodine. Ďalšia oblasť, v súvislosti s ktorou
vyjadrovali deti negatívnu skúsenosť, bola
zdravotná starostlivosť. Z rozhovorov vyplývalo, že napr. na zubné ošetrenie sú aj
napriek akútnej bolesti objednávaní až po 2
- 3 týždňoch. Prieskumom sme zistili aj nedostatky v súvislosti s umiestňovaním detí
do ochrannej miestnosti, tzv. samotky. Deti
sa tiež sťažovali na nedostatok kontaktu
s rodinou a nedostatok vychádzok. Väčšina
detí uvádzala, že rodičia im môžu volať len
počas víkendu. V súvislosti s vychádzkami
sa deti zhodovali v tom, že sú veľmi zriedkavé, niektoré uvádzali interval raz za dva
týždne, iné dokonca raz mesačne. Aj v súvislosti so stravovaním deti namietali nielen kvalitu stravy, ale najmä jej množstvo.
Všetky uviedli, že dostávajú málo jedla a
hladní sú najmä večer. Aj niektorí vychovávatelia priznali, že stravná jednotka – 2,80 €
pre dieťa na celý deň - je vzhľadom na ich
vek nedostatočná.
Prieskumom sme však zistili najmä to,
že používanie násilia zo strany vychovávateľov, ako aj ďalšie zlé zaobchádzanie, sa
snažili deti v niektorých prípadoch riešiť
aj s vedením reedukačného centra, no ich
tvrdeniam nikto neveril, prípadne ich námietky nikto neriešil. Deti vyjadrovali nespokojnosť s tým, že ani v prípade iných
problémov ich nemá kto vypočuť, že sa
nemajú komu zdôveriť, prípadne sa s kým
porozprávať, napr. o rodine, o budúcnosti
a pod. Niektoré deti uviedli, že používanie
fyzických trestov a psychický nátlak spolu
s urážkami bol hlavným dôvodom ich úteku z reedukačného centra, keďže nevedeli,
ako inak majú situáciu riešiť. Veľmi znepokojujúco pôsobil aj fakt, že napriek tomu,
že reedukačné centrum malo zamestnaného psychológa, reakcie detí na jeho prácu
boli veľmi negatívne a niektoré dokonca
uvádzali, že nebol ochotný ich vypočuť, keď
to potrebovali.
Reedukačné centrá (bývalé polepšovne)
sú zariadenia, do ktorých sa umiestňujú
„problémové“ deti. Také, ktoré majú problém so záškoláctvom, s disciplínou, drogami, so zákonom. Kto vypočuje dieťa, ktoré
je umiestnené v zariadení, ktoré má síce
slúžiť na jeho reedukáciu a „nápravu“, ale
praktiky v ňom používané nemajú s reedukáciou nič spoločné? Kto uverí dieťaťu, ktoré tvrdí, že ho zamestnanci zariadenia bijú,
vulgárne mu nadávajú a jeho sťažnosti bagatelizujú a neriešia? Aj zamestnanci Kancelárie verejného ochrancu práv boli hneď
na začiatku prieskumu upozorňovaní na
to, že takýmto deťom netreba veriť, pretože
klamú. Kancelária verejného ochrancu práv
doposiaľ vykonala neohlásený prieskum
v štyroch reedukačných centrách. Jedine
v prvom z nich sa však deti sťažovali na takéto zlé zaobchádzanie. Toto zistenie svedčí
o tom, že možno neklamú deti, ale dospelí. A to tí, ktorí nás presviedčali o tom, že
v zariadení je všetko v poriadku. Prečo by si
však práve deti v tomto zariadení vymýšľali,
že ich tam bijú a prečo by si to nevymýšľali
aj deti v iných reedukačných centrách?
Všeobecné pripomienky ZMOS k vládnemu
návrhu zákona o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V medzirezortnom pripomienkovom konaní bol zverejnený
návrh zákona o pomoci v
hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
ZMOS víta snahu predkladateľa o posun od pasívneho
prijímania dávky pomoci v
hmotnej núdze k aktívnemu
angažovaniu prijímateľov na
potrebách spoločnosti (kvázi
reciprocita) a tiež snahu riešiť
cez výkon rozhodnutia časť
priestupkov občanov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi. K
predmetnému návrhu zákona
uplatňuje nasledovné všeobecné pripomienky:
1. Návrh zákona neodstraňuje dlhodobo presadzovanú
zásadnú požiadavku ZMOS,
ktorá spočívala v tom, aby
boli jasne vymedzené zodpovednosť a pôsobnosti štátu,
kde kompetenčne hmotná
núdza patrí. Podľa ZMOS
zodpovedný za výkon pôsobností v tejto oblasti musí byť v
plnom rozsahu štát (nie obec),
vrátane zabezpečenia práce
a všetkých ostatných podmienok, vrátane manažmentu,
pre aktiváciu nielen v hraniciach územia jednej obce.
Zodpovednosť za naplnenie
podmienok hmotnej núdze pre
občana zostáva podľa návrhu
zákona na jedinom orgáne verejnej správy - obci. Obec však
môže svoje aktivity v súlade
s ústavou SR zabezpečovať
len vo svojom katastrálnom
území, pre občanov s trvalým
pobytom na území obce a na
svojom majetku. Pôsobnosťou
Ilistračná snímka (int)
Okrem zverejnenej správy, ktorá je v úplnom znení dostupná na internetovej stránke
Kancelárie verejného ochrancu práv (www.
vop.gov.sk) verejná ochrankyňa práv o svojich najzávažnejších zisteniach operatívne informovala aj ministra školstva a jeho
odborný tím. So zisteniami, výhradami,
ako aj navrhnutými opatreniami sa kompetentní stotožnili do tej miery, že vo vedení
problematického reedukačného centra už
došlo k personálnym zmenám a veríme, že
to v najkratšom možnom čase povedie aj
k systémovým zmenám vo fungovaní tohto
zariadenia, čomu nasvedčuje aj konštruktívna komunikácia s jeho novým vedením.
Štát by mal garantovať dodržiavanie práva
dieťaťa byť vypočuté pre všetky deti. Nielen
pre tie deti, ktoré je vidieť a ktorých sa má
kto zastať. Najmä tie deti, ktoré sú zverené
do dočasnej starostlivosti štátnych inštitúcií
je potrebné počúvať najpozornejšie. Pretože
práve tieto deti sú z dôvodu obmedzeného
kontaktu s rodinou, s vonkajším prostredím v pozícii, keď nemajú také možnosti
ochrany ako deti, ktoré sú vo svojom prirodzenom prostredí. Problémy detí umiestnených v reedukačných centrách sú veľké.
Práve preto, že riešenie ich problémov nezvládla rodina, ocitli sa v týchto zariadeniach. To však neznamená, že takéto deti
si nezaslúžia, aby sa k nim dospelí správali
slušne a najmä výchovne a aby im neverili.
úradu má byť podľa návrhu zákona len vo výkone kontrolnej
činnosti výkonu prác, so súčasnou možnosťou zapojiť sa do
výkonu zabezpečením účasti
osôb na týchto činnostiach a
aktivácii. ZMOS túto skutočnosť považuje za základný rozpor, ktorý je potrebné vyriešiť
v návrhu zákona rozšírením
pôsobnosti úradu napr. v § 26
a § 29, vrátane toho, aby úrad
priamo mohol vstupovať do
uzatvárania zmlúv o aktivácii s
občanmi v hmotnej núdzi.
2. ZMOS navrhuje rozšíriť
počet subjektov, ktoré vytvárajú podmienky pre činnosť
občanov v hmotnej núdzi o
VÚC, štátne organizácie typu
Lesy SR, povodia, Slovenský
Ing. JUDr. Janka Milan LAŠŠÁKOVÁ,
Kancelária verejného ochrancu práv
vodohospodársky podnik a
pod., ktoré môžu byť, podobne
ako obce, súčinné pri zabezpečovaní účasti na činnostiach
spojených s aktiváciou osôb.
3. Podľa ZMOS návrh zákona
má dopad na rozpočty miest
a obcí, ktoré nie sú premietnuté v doložke vplyvov (napr.
pracovné pomôcky, osobné
ochranné pomôcky, poistenie zodpovednosti za škody,
úrazové poistenie, réžijné a
administratívne náklady obce
súvisiace s organizáciou a
kontrolou prác a pod.).
(Vybrané z materiálov ZMOS
pripravených na augustové
zasadanie Rady ZMOS
v Bratislave.)
8 legislatíva
10. september 2013 • Obecné noviny
Štát má priveľké nároky na obce
pri organizovaní verejných športových
a telovýchovných podujatí
Pripomienky ZMOS k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných
telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Materiál vzala Rada ZMOS na vedomie.
Pripomienka k doložke vybraných vplyvov:
Združenie miest a obcí Slovenska
požaduje, aby predkladateľ uviedol a
zdôvodnil predpokladané finančné
dopady návrhu zákona na rozpočty
územnej samosprávy, a to nielen na
bežný rok, ale aj na tri nasledujúce
rozpočtové roky a uviedol návrhy
na úhradu zvýšených výdavkov alebo znížených príjmov.
Odôvodnenie:
Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov výlučne konštatuje
„zanedbateľný negatívny dopad“ na
rozpočty obcí v dôsledku presunu
právomocí na prejednanie a rozhodnutie o priestupkoch diváckeho
násilia, ako aj o správnych deliktoch
organizátorov (klubov), z obcí na
Policajný zbor, čím opomína riadnu
kvantifikáciu vplyvu návrhu zákona na územnú samosprávu a to napriek významným výdavkom miest
a obcí (ktoré sú organizátormi podujatí), ktoré prinesie nová právna
úprava v súvislosti s organizáciou a
zabezpečením riadneho priebehu
podujatia (ide najmä o výdavky na
zabezpečenie zákonom stanoveného počtu členov usporiadateľskej
služby s min. 20 % podielom členov
súkromnej bezpečnostnej služby
a 50 % podielom týchto osôb v prípade rizikového podujatia, ďalej o
výdavky spojené so zabezpečením
odbornej prípravy hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, ako aj samotných usporiadateľov,
s overením odbornej spôsobilosti
týchto osôb, získaním osvedčení o
odbornej spôsobilosti týchto osôb a
lekárskych posudkov o spôsobilosti
výkonu činnosti usporiadateľskej
služby atď).
Podľa ustanovenia § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov: „Pri návrhoch zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov, opatrení ústredných orgánov štátnej správy a iných materiálov predkladaných na rokovanie
vlády a národnej rady musia byť
uvedené a zdôvodnené ich predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na
bežný rok, ale aj na tri nasledujúce
rozpočtové roky. Spolu s tým musia
byť uvedené aj návrhy na úhradu
zvýšených výdavkov alebo na úhradu úbytku príjmov.“
Zásadná pripomienka.
Pripomienky k zneniu návrhu
novely:
1. K čl. I novelizačnému bodu 7
(§ 4 ods. 1 písm. b))
V navrhovanom znení § 4 ods.
1 písm. b) žiadame vypustiť slová:
„spĺňajúcich podmienky podľa §5c
ods. 2.
Odôvodnenie:
Odmietame, aby bol organizátor
každého podujatia bez ohľadu na
jeho povahu a účel povinný zriadiť usporiadateľskú službu, ktorej
členovia budú spĺňať podmienky
podľa navrhovaného znenia §5c
ods. 2. Uvedené ustanovenie by
sťažilo uskutočňovanie telovýchovných, športových súťaží a pretekov
na miestnej úrovni. Nastavenie tak
prísnych podmienok by znamenalo,
že obec organizujúca športový deň
pre svojich obyvateľov na miestnom futbalovom ihrisku by musela
v súvislosti s organizáciou podujatia určiť hlavného usporiadateľa a
zriadiť usporiadateľskú službu tvorenú minimálne desiatimi členmi, z
ktorých každý by sa musel preukázať lekárskym posudkom o spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľskej služby, výpisom z registra
trestov nie starším ako tri mesiace
a preukazom usporiadateľa, ktorého získaniu predchádza overenie
odbornej spôsobilosti. Prijatie takejto právnej úpravy by znamenalo
zavedenie právnych, finančných a
administratívnych bariér pri organizovaní pohybovo-rekreačných
aktivít obyvateľov zo strany miestnych samospráv.
Zásadná pripomienka.
2. K čl. I novelizačnému bodu 7
(§ 4 ods. 1 písm. c) bod 3)
Žiadame vypustiť navrhované
znenie § 4 ods. 1 písm. c) bodu 3.
Odôvodnenie:
Nesúhlasíme so zavedením povinnosti organizátora podujatia
určiť bezpečnostného manažéra, ak sa predpokladá viac ako 80
– percentné obsadenie kapacity
športového zariadenia účastníkmi
podujatia. Uvedená povinnosť by
predstavovala prekážku pri organizovaní športových podujatí zo strany miest a obcí. Ak by obec s 300
obyvateľmi organizovala priateľské
futbalové stretnutie horného konca
obce s dolným koncom a existoval
by predpoklad naplnenia kapacity
ihriska na 85 percent, vznikla by
obci na základe navrhovanej právnej úpravy povinnosť objednať si
služby bezpečnostného manažéra,
ktorého prítomnosť je z hľadiska
bezpečnosti obyvateľov vzhľadom
na povahu podujatia zbytočná. Zavedenie takéhoto opatrenia nemá
podľa nášho názoru pri podujatiach, ktoré nie sú rizikové a na
ktorých sa zúčastní menej ako 2000
obyvateľov opodstatnenie a predstavuje pre miestne samosprávy,
ktoré majú povinnosť hospodáriť
zodpovedne neefektívne vynalože-
né výdavky. Organizátor podujatia
má bez ohľadu na znenie § 4 ods.
1 písm. c) bodu 3 povinnosť (aj na
podujatiach s počtom účastníkov
menším ako 2000), tam, kde to
konkrétne okolnosti odôvodňujú,
zohľadniť viac ako 80 percentné
obsadenie kapacity športového zariadenia účastníkmi ako faktor determinujúci rizikovosť podujatia, v
dôsledku čoho má povinnosť označiť podujatie za rizikové a na základe ustanovenia § 4 ods. 1 písm. c)
bodu 1 určiť bezpečnostného manažéra.
Zásadná pripomienka.
3. K čl. I novelizačnému bodu 8
(§ 5 ods. 3)
V navrhovanom znení § 5 ods. 3
žiadame vypustiť poslednú vetu.
Odôvodnenie:
Odmietame, aby mal organizátor
podujatia, na ktorom nehrozí narušenie verejného poriadku alebo
ohrozenie bezpečnosti povinnosť
zostaviť členov usporiadateľskej
služby tak, aby aspoň 20 % počtu
všetkých členov tvorili členovia
súkromnej bezpečnostnej služby.
Organizátor nesie právnu zodpovednosť za ochranu majetku, verejného poriadku a pokojný priebeh
podujatia, je preto na ňom, aby
zohľadnil všetky okolnosti spojené s predpokladaným priebehom
podujatia a vybral si skúsených
a zodpovedných usporiadateľov,
nie nevyhnutne členov súkromnej bezpečnostnej služby. Prijatie
takéhoto ustanovenia by v praxi
napr. znamenalo, že obec organizujúca regionálne podujatie športového tanca, ktorého účastníci sa
budú môcť naučiť jeho základy,
bude mať povinnosť objednať si
v určenej kvóte služby súkromnej
bezpečnostnej služby, nie preto že
by existovala verejná potreba na
poskytnutí tejto služby, ale preto,
že tak diktuje norma zákona. Zákon by tak prikazoval čerpanie verejných prostriedkov z rozpočtov
miest a obcí na služby súkromnej
bezpečnostnej služby bez ohľadu
na to, či sú vzhľadom na okolnosti
podujatia žiadúce, čo by pre obce
a mestá znamenalo v prípade neexistencie ich potreby príkaz na
neefektívne čerpanie zdrojov. Stanovenie zákonných noriem na objednanie služieb u podnikateľských
subjektov so špecifickým predmetom podnikania bez možnosti
zohľadnenia ich skutočnej potreby
zo strany organizátora, nepovažujeme obzvlášť v prípade nerizikových podujatí za vhodné.
Zásadná pripomienka.
4. K čl. I novelizačnému bodu 8
(§ 5 ods. 4)
V navrhovanom znení § 5 ods. 4
žiadame vypustiť poslednú vetu.
Odôvodnenie:
Organizátor nesie právnu zodpovednosť za ochranu majetku,
verejného poriadku a pokojný priebeh podujatia, je preto na ňom, aby
zohľadnil všetky okolnosti spojené s predpokladaným priebehom
podujatia a vybral si skúsených
a zodpovedných usporiadateľov,
nie nevyhnutne členov súkromnej
bezpečnostnej služby. Nepovažujeme za správne, aby zákon diktoval
organizátorovi hoci aj rizikového
podujatia, aby najmenej 50 % počtu všetkých členov usporiadateľskej
služby tvorili členovia súkromnej
bezpečnostnej služby. Zákon by
nemal brániť organizátorovi podujatia plniť si povinnosti výlučne
prostredníctvom vlastného tímu
profesionálnych, skúsených a vyškolených usporiadateľov bez potreby objednávania služieb u špecifických podnikateľských subjektov.
Zásadná pripomienka.
5. K čl. I novelizačnému bodu 8
(§ 5 ods. 5)
V navrhovanom znení § 5 ods. 5,
poslednej vete navrhujeme vypustiť bodkočiarku a slová: „najmenej
50% počtu všetkých členov usporiadateľskej služby tvoria členovia
súkromnej bezpečnostnej služby“.
Odôvodnenie:
Organizátor nesie právnu zodpovednosť za ochranu majetku,
verejného poriadku a pokojný priebeh podujatia, je preto na ňom, aby
zohľadnil všetky okolnosti spojené s predpokladaným priebehom
podujatia a vybral si skúsených
a zodpovedných usporiadateľov,
nie nevyhnutne členov súkromnej
bezpečnostnej služby. Nepovažujeme za správne, aby zákon diktoval
organizátorovi hoci aj rizikového
podujatia, aby najmenej 50% počtu
všetkých členov usporiadateľskej
služby tvorili členovia súkromnej
bezpečnostnej služby. Zákon by
nemal brániť organizátorovi podujatia plniť si povinnosti výlučne
prostredníctvom vlastného tímu
profesionálnych, skúsených a vyškolených usporiadateľov bez potreby objednávania služieb u špecifických podnikateľských subjektov.
Zásadná pripomienka.
6. K čl. I novelizačnému bodu 8
(§ 5 ods. 6)
Navrhujeme nasledovné znenie
§ 5 ods. 6:
„(6) Na podujatí, ktoré nie je
označené za rizikové s predpokladanou účasťou do 2000 účastníkov,
môže organizátor zabezpečovať
výkon usporiadateľskej služby aj
prostredníctvom dobrovoľníkov
podľa osobitného zákona.6b) Na
podujatí s predpokladanou účasťou nad 10 000 účastníkov, môže
byť usporiadateľská služba vykonávaná aj s pomocou dobrovoľníkov podľa osobitného zákona 6b),
pričom ustanovenia o počte členov
usporiadateľskej služby na podujatí
podľa odsekov 3 a 4 tým nie sú dotknuté.“
Odôvodnenie:
Vítame ustanovenie § 5 ods. 6
umožňujúce vykonávať usporiadateľskú službu aj s pomocou dobrovoľníkov v prípade podujatia, ktoré
nie je označené za rizikové a podujatia s predpokladanou účasťou
nad 10 000 účastníkov v spojení s
navrhovaným znením ustanovenia § 7 ods. 13, v zmysle ktorého je
obec oprávnená s prihliadnutím na
podmienky konania podujatia určiť
počet členov usporiadateľskej služby aj v inom rozsahu ako je určený
podľa § 5 ods. 3, 4 alebo 5. Navrhujeme však, aby pri podujatiach,
ktoré nie sú označené za rizikové s
predpokladanou účasťou do 2000
účastníkov bolo možné vykonávať
usporiadateľskú službu aj prostredníctvom dobrovoľníkov bez požiadavky na zachovanie ustanovení o
počte členov usporiadateľskej služby. Uvedené ustanovenie by zásadným spôsobom umožňovalo obciam a mestám šetriť verejné zdroje
po dôkladnom zvážení všetkých
okolností organizácie podujatia a
zachovaní ich zodpovednosti za
jeho pokojný priebeh.
Zásadná pripomienka.
7. K čl. I novelizačnému bodu 9
(§ 5a ods. 2 až 8)
V navrhovanom znení § 5a žiadame vypustenie odsekov 2 až 8.
Odôvodnenie:
Navrhované znenie § 4 ods. 1
písm. b) stanovuje povinnosť organizátorovi akéhokoľvek podujatia
určiť hlavného usporiadateľa. Bezo
zmeny adresáta tejto povinnosti napr. na výlučne organizátora
rizikového podujatia nemôžeme
súhlasiť s nárokmi na preukazovanie zdravotnej spôsobilosti, bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti
na výkon činnosti hlavného usporiadateľa tak, ako sú navrhované v
znení ustanovení § 5a odsekov 2 až
7 vzhľadom na ich časovú, finančnú a administratívnu náročnosť
predstavujúcu budúcu bariéru organizovania telovýchovných, športových a pohybovo–rekreačných
aktivít prístupných verejnosti zo
strany samospráv.
Zásadná pripomienka.
8. K čl. I novelizačnému bodu 9
(§ 5c ods. 2 až 7)
legislatíva 9
Obecné noviny • 10. september 2013
V navrhovanom znení § 5c žiadame vypustenie odsekov odsekov
2 až 7.
Odôvodnenie:
Navrhované znenie § 4 ods. 1
písm. b) stanovuje povinnosť organizátorovi akéhokoľvek podujatia
zriadiť usporiadateľskú službu, preto nemôžeme súhlasiť s nárokmi na
preukazovanie zdravotnej spôsobilosti, bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľa tak, ako sú navrhované v
znení ustanovení § 5c odsekov 2 až
7 vzhľadom na ich časovú, finančnú a administratívnu náročnosť
predstavujúcu budúcu bariéru organizovania telovýchovných, športových a pohybovo-rekreačných
aktivít prístupných verejnosti zo
strany samospráv.
Zásadná pripomienka.
9. K čl. I novelizačnému bodu 9
(§ 5d)
Z navrhovaného znenia § 5d
žiadame vypustenie spoločných
ustanovení k podmienkam výkonu
činnosti hlavného usporiadateľa a
usporiadateľa.
Odôvodnenie:
Uvedené navrhujeme vzhľadom
na text pripomienok č. 7 a 8.
Zásadná pripomienka.
10. K čl. I, § 12 ods. 1
Navrhujeme nasledovné znenie
§ 12 ods. 1:
„(1) Správneho deliktu sa dopustí
obec, ktorá“
Odôvodnenie:
Navrhujeme, aby ustanovenie
§ 12 ods. 1 stanovilo skutkové podstaty správnych deliktov, ktorých sa
obec dopustí tým, že poruší v ňom
taxatívne vymenované povinnosti.
Následne § 12 ods. 3 stanoví, aký
orgán verejnej správy správny delikt
prerokuje a akú sankciu zaň uloží.
Zásadná pripomienka.
11. K čl. I novelizačnému bodu
40 (§ 12 ods. 3)
Navrhujeme nasledovné znenie §
12 ods. 3:
„Správny delikt podľa odseku 1
prejedná obvodný úrad. Obvodný
úrad môže za správny delikt podľa odseku 1 uložiť obci pokutu do
5.000 EUR. Obvodný úrad môže
od uloženia pokuty upustiť.“
Odôvodnenie:
Navrhujeme, aby mal obvodný
úrad možnosť nie povinnosť rozhodnúť o uložení pokuty vo výške
maximálne 5.000 EUR. Navýšenie
stropu pokuty o 200 percent nepovažujeme za primerané.
Zásadná pripomienka.Rozporové konanie sa ku dňu prípravy tohto
materiálu neuskutočnilo.
x
x
x
Doplnenie pripomienok ZMOS
k návrhu zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 479/2008 Z. z.
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových
podujatí a turistických podujatí
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2. K čl. I novelizačnému bodu
36 (súčasné znenie § 12 ods. 1)
Navrhujeme nasledovné znenie
novelizačného bodu 36:
„V § 12 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako
odseky 1 až 5.“
Odôvodnenie:
Orgány verejnej správy, ktoré
uplatňujú svoje kompetencie na základe zákona nemožno považovať
za právnické osoby s deliktuálnou
spôsobilosťou a teda aj deliktuálnou
zodpovednosťou, preto nemôžu byť
subjektmi správneho deliktu. Také
postavenie má aj obec v právnom
postavení správneho orgánu. Právne postavenie obce ako právnickej
osoby na účely súkromného práva
nemožno stotožňovať s právnym
postavením obce ako orgánu verejnej správy, v tomto prípade konkrétne správneho orgánu. Preto pochybenie obce pri výkone verejnej
správy podľa zákona o organizovaní
verejných telovýchovných podujatí,
športových podujatí a turistických
podujatí nemožno sankcionovať
ako správny delikt postihovaný
iným správnym orgánom. Takéto
pochybenia možno reparovať len
alternatívnymi spôsobmi rozhodovania.
Zásadná pripomienka.
5. K čl. I novelizačnému bodu 42
(navrhované znenie § 12 ods. 5)
V navrhovanom znení novelizačného bodu 42 navrhujeme vypustiť
slová „a 2“.
Odôvodnenie:
Uvedené navrhujeme vzhľadom
na pripomienku uvedenú pod bodom 2.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za obyčajnú.
K návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí
a turistických podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
(nové znenie júl 2013)
1. K otázke predĺženia lehoty na
oznámenie podujatia obci zo 7 na
10 dní
Súhlasíme so zavedením povinnosti organizátora podujatia podať
obci oznámenie o zámere zorganizovať podujatie najneskôr 10 dní
pred konaním podujatia.
2. K čl. I § 1 ods. 5
Navrhujeme nasledovné znenie §
1 ods. 5:
„(5) Ustanovenia tohto zákona sa
nevzťahujú na podujatie, na ktorom
sa predpokladá účasť menej ako 200
účastníkov podujatia; to neplatí, ak
ide o medzinárodnú súťaž riadenú
medzinárodnou športovou organizáciou alebo je podujatie označené
za rizikové.“
3. K čl. I § 4 ods. 4 a nasl.
Navrhujeme nasledovný mechanizmus predkladania súhlasu:
Ak sa má podujatie konať mimo
športových zariadení používaných
na tento účel, organizátor podujatia predloží k oznámeniu súhlas
vlastníkov, prípadne užívateľov
priestorov alebo pozemkov, kde sa
má podujatie konať. V prípade, ak
organizátor podujatia takýto súhlas
nevie predložiť, je povinný predložiť obci oznámenie podľa odseku
1 najmenej 30 dní pred začiatkom
podujatia.
Obec oznámenie v takom prípade zverejní najmenej na 15 dní
formou verejnej vyhlášky a na svojom webovom sídle, ak je zriadené
a postupuje v zmysle ďalšieho v
návrhu zákona navrhnutého postupu. Takáto úprava by zjednodušila a skrátila organizáciu podujatí
v prípadoch, ak má organizátor
podujatia možnosť predložiť obci
súhlas vlastníkov, nemuselo by tak
povinne dochádzať k zverejňovaniu
oznámenia formou verejnej vyhlášky, aj tam, kde nie je so získaním
súhlasu problém a boli by ušetrené
ďalšie v tomto prípade zbytočné
úkony zo strany obce, ktoré sú spojené s finančnými nákladmi.
V znení ustanovenia § 4 ods. 5 je
potrebné doplniť následok oznámenia nesúhlasu vlastníka alebo užívateľa pozemkov alebo priestorov vo
vzťahu k organizácii podujatia a to
o povinnosť obce zakázať podujatie
v dôsledku vzneseného nesúhlasu.
Zásadná pripomienka.
4. K čl. I § 6 ods. 2
Navrhujeme nasledovné znenie §
6 ods. 2:
„Usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér podujatia a usporiadatelia. Výkon usporiadateľskej služby
organizátor podujatia zabezpečuje
aj prostredníctvom súkromnej
bezpečnostnej služby. Organizátor
podujatia môže na základe písomnej dohody s obcou zabezpečovať
výkon usporiadateľskej služby aj
prostredníctvom obecnej polície.
Táto dohoda obsahuje najmä rozsah činnosti usporiadateľskej služby vykonávanej obecnou políciou
a spôsob určenia výšky nákladov
uhrádzaných organizátorom podujatia obci za vykonanú činnosť
usporiadateľskej služby prostredníctvom obecnej polície. Ak ide
o podujatie organizované obcou,
obec je oprávnená zabezpečovať
výkon usporiadateľskej služby aj
prostredníctvom obecnej polície
a na podujatí, ktoré nie je označené za rizikové aj prostredníctvom
dobrovoľníkov podľa osobitného
zákona. 12).“
Odôvodnenie:
Z pohľadu miest a obcí je mimoriadne dôležité také znenie zákona,
z ktorého bude zrejmá neexistencia
právneho nároku organizátora podujatia na výkon usporiadateľskej
služby prostredníctvom obecnej
polície, preto nemôžeme súhlasiť s
formuláciou ustanovenia § 6 ods.
2 druhej vety. Je však vhodné vytvoriť v zákone priestor pre výkon
usporiadateľskej služby obecnou
políciou tam, kde si to obec a organizátor dohodnú a tam, kde si obec
organizuje vlastné podujatia.
Zásadná pripomienka.
5. K čl. I § 14
Vzhľadom na skutočnosť, že
predkladateľ neakceptoval pripomienku ZMOS týkajúcu sa ukladania pokút obciam zo strany okresných úradov (návrh na vypustenie
navrhovaného znenia § 20 ods. 1),
na ktorej ZMOS trvá, je potrebné,
aby sa predkladateľ vysporiadal s
otázkou, či povinnosti obcí stanovené v § 14 a ďalších ustanoveniach
návrhu zákona, ktorých porušenie
sa v zmysle ustanovenia § 20 ods.
1 považuje za správny delikt, majú
charakter samosprávnej pôsobnosti
obcí, alebo ide o úlohy obcí v rámci
preneseného výkonu štátnej správy
a v závislosti od toho určil, aký konkrétny orgán verejnej správy bude
rozhodovať o opravnom prostriedku voči rozhodnutiu obce.
Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“): „Ak zákon pri úprave
pôsobnosti obce neustanovuje, že
ide o výkon prenesenej pôsobnosti
štátnej správy, platí, že ide o výkon
samosprávnej pôsobnosti obce.“
Predložený návrh zákona upravuje
pôsobnosť obce, no nestanovuje,
že ide o prenesený výkon štátnej
správy. To znamená, že navrhovaná
pôsobnosť obce je výkonom samosprávnej pôsobnosti obce. V tom
prípade, ale orgán štátnej správy:
okresný úrad nestojí nad obcou,
nakoľko ide o samostatné orgány
verejnej moci nestojace vo vzťahu
nadriadenosti a podriadenosti a ani
nemôže rozhodovať o tom, či rozhodnutie obce bolo alebo nebolo
súladné so zákonom, keďže v zmysle právneho poriadku SR (Občianskeho súdneho poriadku a zákona
o obecnom zriadení) patrí táto právomoc výlučne súdom SR. Iba súdy
majú totiž oprávnenie rozhodovať
o súlade rozhodnutia obce pri výkone samosprávy so zákonom (v
rámci rozhodovania o opravných
prostriedkoch obcí pri výkone samosprávy).
Ak má predkladateľ za to, že úlohy obcí stanovené návrhom zákona
predstavujú výkon štátnej správy
prenesený na obce, musí ich v návrhu zákona za prenesený výkon
štátnej správy označiť a v zmysle
čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky
uhradiť obciam náklady takto preneseného výkonu štátnej správy vyčlenením prostriedkov zo štátneho
rozpočtu.
Zásadná pripomienka.
6. K čl. I § 24 ods. 1
Navrhujeme nasledovné znenie
§ 24 ods. 1:
„Ak ide o podujatie organizované obcou, na obec ako organizátora
podujatia sa vzťahujú výlučne ustanovenia § 4 ods. 4, § 5 ods. 1 písm.
a), d), až h), k), o) až q) a s), § 5 ods.
4 až 9, § 11 ods. 1, § 11 ods. 2 písm.
a) až g), § 16, 20 a 21.
Odôvodnenie:
Pripomienkou sme sledovali
vypustenie ustanovenia § 11 ods.
2 písm. h), ktoré ukladá členovi
vykonávajúcemu činnosť usporiadateľskej služby pre obec ako
organizátora podujatia povinnosť
predložiť na vyzvanie osvedčenie
hlavného usporiadateľa, osvedčenie
bezpečnostného manažéra podujatia alebo platný preukaz usporiadateľa a to vzhľadom na dohodu uzatvorenej na rozporovom konaní, v
zmysle ktorej sa na obce ako organizátorov podujatí nebudú vzťahovať ustanovenia zákona o zložení
usporiadateľskej služby, nárokoch
na odbornú, zdravotnú spôsobilosť
hlavného usporiadateľa, usporiadateľov atď., pokiaľ nepôjde o prípad
rizikového podujatia alebo spoluorganizátorstva s iným subjektom.
Zásadná pripomienka.
Silnejú
požiadavky
na zvolanie
mimoriadneho
snemu ZMOS
Po augustovom zasadaní Rady
ZMOS v Bratislave 20. augusta, na ktorej v diskusii vystúpil
primátor Turzovky Miroslav
Rejda, predseda sekcie finančnej a informatiky Rady ZMOS
a okrem iného navrhol zvolanie mimoriadneho snemu,
rastie podpora tohto návrhu.
Vo svojom uznesení ho podporili aj rady Združenia miest a
obcí, región Turiec, Združenia
miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice a Regionálneho
združenia miest a obcí stredného Považia. Predseda Rady
RZMOSP poslal predsedovi
ZMOS list, ktorý uverejňujeme,
List Regionálneho
združenia miest a obcí
stredného Považia
predsedovi ZMOS
Vážený pán predseda,
dňa 26. 8. 2013 sa uskutočnilo rokovanie Rady Regionálneho združenia miest a obcí
stredného Považia, ktorá sa
zaoberala závažnou situáciou
v samospráve. Neustálym atakom vlády SR prostredníctvom
médií na adresu samosprávy,
ktorú prezentuje ako inštitúciu,
ktorá ohrozuje konsolidáciu
verejných financií.
Vážený pán predseda, Rada
RZMOSP chápe, že Vaša pozícia pri rokovaniach s vládou
SR je náročná, no napriek
tomu Vás žiadame o dôslednejšie presadzovanie záujmov
miestnej samosprávy a prijatie
takých opatrení a postupov,
aby nebola ohrozená samotná
podstata samosprávy.
Rada RZMOSP na svojom
zasadnutí dňa 26. 8. 2013
schválila uznesenie č. 2/2013,
písm. C, bod 1, ktorým žiada
ZMOS o zvolanie mimoriadneho snemu ZMOS s nasledujúcim programom:
a.) zhodnotiť súčasný stav konsolidácie verejných financií v
obciach a mestách, s ohľadom
na prijaté memorandum,
b.) posúdiť návrh rozpočtu
verejnej správy na rok 2014,
prijať zásadné stanovisko, aby
vláda SR vrátila výnos DPFO
na úroveň 70,3 %,
c.) zhodnotiť súčasný stav a
reálnosť spracovania auditu
kompetencií,
d.) zhodnotiť legislatívne návrhy zákonov vlády SR a prijať
úlohu, aby sa rešpektovali
zásadné pripomienky ZMOS k
nim, ako i odmietnuť návrhy
zákonov, ktoré budú mať negatívny dopad na rozpočty miest
a obcí.
S pozdravom
Ing. Jozef Trstenský,
predseda združenia
10 legislatíva
10. september 2013 • Obecné noviny
Z legislatívneho procesu niektorých
aktuálnych návrhov zákonov
(Predložené na zasadanie Rady ZMOS v Bratislave.)
Rada ZMOS dostáva na svoje rokovania pravidelne aj materiál, ktorý sa zaoberá aktuálnymi návrhmi
zákonov a iných právnych noriem v rôznych štádiách ich prípravy. ZMOS ako oficiálne pripomienovacie
miesto sa ku všetkým návrhom vyjadruje, pripomienky samosprávy k návrhom pripravuje a spracováva
Kancelária ZMOS a predkladá ich na vedomie aj členom Rady ZMOS.
Z
MOS tak pripomienkoval aj návrhy týkajúce
sa zmeny volebných
zákonov v záujme zjednotenia
podmienok
a spôsobu výkonu volieb, ktoré sa
dostali do medzirezortného pripomienkového konania
A) K návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku
Všeobecne k návrhu zákona:
1) V celom texte návrhu zákona
navrhujeme slovo „starosta“ nahradiť slovom „obec“ v príslušnom
gramatickom tvare.
Odôvodnenie:
Podľa článku 71 ods. 1 Ústavy
SR na obec a vyšší územný celok
možno zákonom preniesť výkon
určených úloh miestnej štátnej
správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza
štát. Podľa ustanovenia § 5 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení: „Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto
spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec
štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.“
Z citovaných ustanovení zákona
vyplýva, že štát môže preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej
správy iba na obec ako subjekt verejnej moci a nie konkrétny orgán,
ktorého prostredníctvom koná.
Žiadame preto, aby návrh zákona
ukladal povinnosti výlučne obciam
a nie priamo starostom obcí.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom čiastočne akceptovaná:
v celom texte bolo, tam kde to
bolo vhodné, nahradené slovo
starosta slovom obec. V niektorých formuláciách však starosta ostal, nakoľko ide o osobný
úkon, ktorého vykonanie je nevyhnutné konkretizovať (napr.
náhradné vymenovanie členov
komisie).
2) Z textu návrhu zákona žiadame vyňať tie ustanovenia, ktoré
ukladajú povinnosť komunikovať
elektronickými prostriedkami (či
už zverejňovať informácie a dokumenty na webovom sídle, prijímať
elektronickú žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu, žiadosť o voľbu poštou, prijímať elektronické
oznámenie o delegovaní člena
a náhradníka) obciam, starostom
obcí, miestnej volebnej komisii,
mestskej volebnej komisii, okrsko-
vým volebným komisiám s osobami oprávnenými voliť, politickými
stranami a koalíciami, verejnosťou
atď. Povinnosť zverejňovať na webovom sídle obce žiadame preformulovať na povinnosť zverejňovať
na úradnej tabuli obce a možnosť
doručovať v elektronickej podobe
žiadame preformulovať na povinnosť doručovať v listinnej podobe.
Bude na rozhodnutí každej obce,
ktorá má svoje webové sídlo, či zverejnenie uskutoční aj prostredníctvom svojho webového sídla (ale
nepôjde o povinnosť každej obce,
keďže nie každá obec má dnes svoje
webové sídlo).
Odôvodnenie:
Keďže predmetom návrhu zákona je úprava podmienok výkonu volebného práva patriaceho do
prvej generácie ľudských práv, je
mimoriadne dôležité nastavenie
takých podmienok, ktoré budú
z pohľadu zodpovedných subjektov vykonateľné, v opačnom prípade dôjde k formálnemu stanoveniu
práva, ktorého naplnenie bude vopred bezúspešné. Na Slovensku nie
sú v takmer tretine obcí stále dobudované podmienky na stabilnú
elektronickú komunikáciu. Analýza pre implementáciu národných
projektov v rámci prioritnej osi 3
OPIS z roku 2011 identifikuje absenciu širokopásmového internetu
až v 748 obciach. Aj v prípade plnej realizácie osi 3 OPIS ostane na
Slovensku 62 obcí bez širokopásmového pripojenia k internetu. Z
tohto dôvodu nie je možné so zavedením rozporovaných povinností
súhlasiť, pretože každý volič by nemal rovnaké podmienky prístupu
k informáciám, čo by niektorých
voličov znevýhodňovalo.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom čiastočne akceptovaná:
predkladateľ navrhol, aby bola
formulácia upravená na základe
návrhu ZMOS, ktorý znie nasledovne:
„Tam, kde zákon ukladá informačnú povinnosť obce, formulovať
ju nasledovne: „obec zverejní .... na
úradnej tabuli a na svojom webovom sídli , ak ho má zriadené. Tam
kde zákon predpokladá možnosť
elektronickej korešpondencie navrhujeme upraviť do spoločných ustanovení nasledovné znenie:
Právo zaslať žiadosť alebo oznámenie elektronicky obci sa vzťahuje
na obec, ktorá má zriadené webové
sídlo, na ktorom je zverejnená adresa pre doručovanie elektronických
podaní. Ak tento zákon ustanovuje
možnosť zaslať žiadosť alebo ozná-
menie obci elektronicky, forma a
obsah elektronického zaslania musí
byť pre obec technicky vykonateľná.
Ak je potrebné z dôvodu povahy žiadosti alebo oznámenia overiť identitu žiadateľa alebo oznamovateľa,
vyzve obec žiadateľa alebo oznamovateľa, aby zaslal žiadosť alebo
oznámenie písomne.“
3) V celom texte návrhu zákona
žiadame ustanoviť povinnosť zapisovateľa volebnej komisie podpísať
zápisnicu volebnej komisie, ktorá
v návrhu právnej úpravy absentuje
a možnosť uviesť dôvody nepodpísania zápisnice volebnej komisie
predsedom a ostatnými členmi komisie preformulovať na povinnosť
uvedenia dôvodov nepodpísania.
Tiež navrhujeme, aby súčasťou obsahu zápisníc volebných komisií
bol prehľad uznesení, ktoré boli komisiou prijaté spolu s ich stručným
odôvodnením.
Odôvodnenie:
Považujeme za nevyhnutné aby
osoba, ktorá je uvedená ako zapisovateľ osvedčila podpisom skutočnosti, ktoré v texte zápisnice uviedla. Predseda a ostatní členovia
volebnej komisie fakticky overujú
a objektivizujú zápisnicu, preto aj
ich podpisy, prípadne výhrady, ktoré ich viedli k nepodpísaniu sú dôležité aj z pohľadu preskúmavania
zákonnosti priebehu volieb.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predklada-
teľom čiastočne akceptovaná:
podpis zapisovateľa nemá vplyv
na platnosť zápisnice, preto sa nebude vyžadovať. Uznesenia komisie sú uvedené v zápisnici o činnosti, preto nebudú v zápisnici o
výsledku volieb.
4) V celom texte návrhu zákona žiadame upraviť zánik členstva
v okrskovej volebnej komisii, miestnej volebnej komisii a mestskej volebnej komisii tak, že členstvo vo
vymenovaných komisiách zanikne
aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní pred dňom konania
volieb.
Odôvodnenie:
Ide o pripomienku reflektujúcu
aplikačnú prax, v ktorej je bez vymedzenia uvedeného dôvodu zániku návrhu na člena komisie problematické zorganizovať náhradníka,
zaškoliť ho, realizovať zloženie zákonom predpísaného sľubu v zákonom stanovenej lehote.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná.
5) V návrhu zákona žiadame stanoviť postup určujúci, aký orgán
bude rozhodovať o sťažnostiach
na postup volebných komisií. Nechávame na predkladateľovi, či sa
rozhodne túto právomoc zveriť
ústredným volebným komisiám
alebo bude platiť pravidlo, v zmysle
ktorého o sťažnosti na postup volebnej komisie „nižšieho“ stupňa
rozhodne volebná komisia stupňa
„vyššieho“.
Odôvodnenie:
Uvedená pripomienka vyplýva
z aplikačnej praxe, keď je potrebné
operatívne reagovať na postupy volebných komisií a realizovať revízny postup.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka predkladateľom
akceptovaná nebola. Rozpor je odstránený:
komisiám vyššieho stupňa sa
ukladá dohľad nad činnosťou komisií stupňa nižšieho. Rozhodovanie o opravných prostriedkoch by
si vyžadovalo náročnejšie a menej
operatívne konania, nastávali by
situácie, v ktorých by o podnetoch
bolo rozhodnuté až po skončení
volieb.
6) Odporúčame predkladateľovi
zvážiť zavedenie povinnej účasti
voličov na voľbách.
Odôvodnenie:
V európskom právnom priestore
nejde o ojedinelú povinnosť vyplývajúcu zo vzťahu občan – štát.
Ide o zavedenie akejsi minimálnej
povinnej účasti každého voliča na
správe vecí verejných a zvýšenie
aktívnej zainteresovanosti verejnosti na správe vecí verejných, aby
o výsledku volieb rozhodovala skutočná väčšina oprávnených voličov.
Je viacero pozitívnych príkladov
takejto právnej úpravy zahraničí.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za obyčajnú.
Napriek tomu, že ide o obyčajnú
pripomienku, predkladateľ sa ňou
bude zaoberať na vyššom stupni
politického riadenia.
K jednotlivým ustanoveniam
návrhu zákona:
1) Čl. I, Prvá časť, Všeobecné
ustanovenia, Prvá hlava, Základné ustanovenia, § 5
Navrhujeme zavedenie podmienky minimálneho vzdelania na
výkon pasívneho volebného práva.
Odôvodnenie:
Zavedenie minimálneho vzdelanostného cenzu aspoň na úrovni
praktickej gramotnosti nepovažujeme za zásah do ústavných práv.
Podľa nášho názoru si vyžaduje
výkon verejnej funkcie vzhľadom
na rozsah práv a povinností verejných funkcionárov schopnosti
a zručnosti aspoň na úrovni určité
stupňa vzdelania. Konkrétny stupeň vzdelania je vecou konsenzu
a ústavnoprávnych možností, ale
tak ako je možné pasívne volebné
právo obmedziť vekom, je podľa
nás možné ho obmedziť aj určitým
vzdelaním alebo základnou gramotnosťou. Negatívne (aj medializované) príklady z praxe najmä na
komunálnej úrovni nás presviedčajú požadovať riešenie tohto problému.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Rozpor trvá, ide o ústavnoprávnu otázku.
2) Čl. I, Prvá časť, Všeobecné
ustanovenia, Druhá hlava, Volebné obvody a volebné okrsky, §
8 ods. 2
Navrhujeme nasledovné znenie
ustanovenia § 8 ods. 2:
„Volebný okrsok sa utvára tak,
aby zahŕňal spravidla 1000 osôb
oprávnených voliť. Pre vzdialené
časti obce možno utvoriť samostatný volebný okrsok, ak je v ňom aspoň 50 osôb oprávnených voliť.“
Odôvodnenie:
Nami navrhovaná úprava je nevyhnutná z dôvodu sídelnej štruktúry Slovenskej republiky. Prijatím
návrhu bez nami požadovanej
zmeny by sa vzdialila dostupnosť
volebného aktu a zároveň by sa
stratila možnosť mať svojho voleného zástupcu z danej oblasti, či
odľahlej časti obce/mesta.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
ZMOS pripomienku preformuloval na obyčajnú potom, čo predkladateľ na rozporovom konaní
objasnil, že navrhované znenie zákona umožňuje utvorenie aj menšieho okrsku než takého, v ktorom
je 1000 osôb oprávnených voliť, v
zásade v odôvodnených prípadoch
aj menej ako 50 oprávnených voličov.
3) Čl. I, Prvá časť, Všeobecné
ustanovenia, Štvrtá hlava, Spoločné ustanovenia pre volebné
komisie a zapisovateľov volebných komisií, § 12 ods. 2
Navrhujeme nasledovné znenie
ustanovenia § 12 ods. 2:
„Zriaďujú sa ústredná volebná
komisia, okresné volebné komisie,
volebné komisie samosprávneho
kraja, obvodné volebné komisie,
miestne volebné komisie a okrskové volebné komisie. V Bratislave
a v Košiciach sa na voľby mestského zastupiteľstva a primátora
zriaďuje mestská volebná komisia,
ktorá plní úlohy miestnej volebnej
komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“).“
legislatíva 11
Obecné noviny • 10. september 2013
Odôvodnenie:
Návrh zákona opomína zriaďovanie mestských volebných komisií
v Bratislave a Košiciach.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná.
4) Čl. I, Prvá časť, Všeobecné
ustanovenia, Štvrtá hlava, Spoločné ustanovenia pre volebné
komisie a zapisovateľov volebných komisií, § 14 ods. 3
V § 14 ods. 3 navrhujeme za prvú
vetu vložiť vetu s nasledovným znením:
„Člen miestnej volebnej komisie
sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem
na svoju česť, že budem svedomite
a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi. Vyhlasujem, že nie som osobou
blízkou kandidátovi na poslanca
obecného zastupiteľstva a kandidátovi na starostu obce.“
Odôvodnenie:
Ide o osobitnú úpravu obmedzujúcu členstvo v miestnej volebnej
komisii pre osobu, ktorá je blízkou
osobou kandidáta. Cieľom je zamedziť potenciálnym konfliktom
záujmov. Vylúčiť prítomnosť osôb
blízkych kandidátovi navrhujeme
na úrovni len miestnej volebnej
komisii, kde sa aj prakticky vie preukázať. V praxi by sa to realizovalo
čestným vyhlásením kandidáta na
člena miestnej volebnej komisie,
že nie je takouto osobou. Netýkalo
by sa to členov okrskových volebných komisií, kde by v praxi najmä
vo veľkých mestách nebolo možné
preveriť tento vzťah. Pre definovanie osoby blízkej treba využiť existujúcu právna úpravu (napr. Občiansky zákonník).
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Rozpor bol odstránený po vysvetleníi, že osoba člena, alebo
predsedu komisie ako jednotlivca
nemá podľa predkladateľa vplyv
na výsledky volieb. Navyše miestna
volebná komisia, ktorá nesčítava
hlasy, len jednotlivé sčítania kumuluje nemá zásadnejším spôsobom
možnosť ovplyvniť výsledky volieb.
5) Čl. I, Prvá časť, Všeobecné
ustanovenia, Piata hlava, Príprava hlasovania, § 16 ods. 3, tretia
veta
Navrhujeme nasledovné znenie
ustanovenia § 16 ods. 3, tretej vety:
„Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce určiť
začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.“
Odôvodnenie:
Nami požadované zmeny majú
za cieľ umožniť účasť na voľbách
aj zamestnancom pracujúcim prevádzkach na zmeny. Nie je nezvyčajné, že víkendové zmeny napr.
v nemocniciach, či zariadeniach
sociálnych služieb sú dlhšie, než je
12 hodinový pracovný čas pracovnej zmeny.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná.
6) Čl. I, Prvá časť, Všeobecné
ustanovenia, Piata hlava, Príprava hlasovania, § 17 ods. 2 a 3
Navrhujeme nasledovné znenie
ustanovení § 17 ods. 2 a 3:
„(2) Ak ide o voľby do Európskeho parlamentu, obec najneskôr
30 dní po vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu zasiela informáciu o podmienkach práva voliť
a práva byť volený do domácnosti
osoby oprávnenej voliť, ktorá je
občanom iného členského štátu
Európskej únie. Vzor informácie
zabezpečí pre obec ministerstvo
vnútra.
(3) Obec zasiela najneskôr 25
dní pred dňom konania volieb do
domácnosti osoby oprávnenej voliť
zapísanej v stálom zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú
miestnosť a stručný spôsob úpravy
hlasovacieho lístka. Spôsob úpravy
hlasovacieho lístka sa v oznámení
uvádza aj v jazyku národnostnej
menšiny, ak táto povinnosť vyplýva obci z osobitného zákona. 10)
Obec v oznámení tiež upozorní na
povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.“
Odôvodnenie:
Navrhujeme zmenu v záujme
zvýšenia hospodárnosti a efektívnosti prípravy volieb. Zmena spočíva v tom, aby sa nedoručovali
oznámenia všetkým voličom, ale
len domácnosti, čo je úplne postačujúce, keďže sa oznámenie aj
tak nedoručuje do vlastných rúk
každého voliča, ale len vhodením
oznámenia do poštovej schránky
danej domácnosti.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná, do návrhu zákona však bude doplnená povinnosť
obce nahlásiť okresnému úradu
počet domácností pre potreby centrálnej tlače.
7) Čl. I, Prvá časť, Všeobecné
ustanovenia, Šiesta hlava, Priebeh hlasovania, § 22
V ustanovení § 22 navrhujeme za
druhú vetu vložiť vetu s nasledovným znením:
„Počas hlasovania je zakázané
vynášať hlasovacie lístky z volebnej miestnosti s výnimkou postupu
podľa § 20 ods. 7 zákona.“
Odôvodnenie:
Ide o reakciu na negatívnu aplikačnú prax, kde sa hlasovacie lístky
mohli stať predmetom obchodovania, či volebnej korupcie.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná.
8) Čl. I, Prvá časť, Všeobecné
ustanovenia, Ôsma Hlava, Opatrenia na zabezpečenie volieb
a úschova volebných dokumentov, § 32 ods. 4
Navrhujeme nasledovné znenie
§ 32 ods. 4:
(4) Člen okrskovej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie a
zapisovateľ volebnej komisie majú
v deň konania volieb nárok na odmenu, ak v tento deň nemajú nárok na náhradu mzdy alebo platu,
samostatne zárobkovo činná osoba
má nárok na náhradu podľa odseku
1. Výška odmeny za výkon funkcie
člena okrskovej volebnej komisie,
miestnej volebnej komisie a výška
odmeny za výkon funkcie zapisovateľa volebnej komisie v deň konania volieb sa ustanovuje v sume,
ktorá pripadá na jeden pracovný
deň z priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym
štvrťrokom, v ktorom sa konajú
voľby. Odmenu členovi okrskovej
volebnej komisie a miestnej volebnej komisie vypláca obec. Odmenu
zapisovateľovi volebnej komisie
vypláca orgán, ktorý podľa § 30
zabezpečuje činnosť príslušnej volebnej komisie. Nároky podľa prvej
vety nepodliehajú dani z príjmov
podľa osobitného predpisu.“
Odôvodnenie:
Predmetom pripomienky je doplnenie nároku na odmenu člena
miestnej volebnej komisie a zároveň vyňatie týchto príjmov z režimu zdanenia a teda aj odvodovej
povinnosti. Úpravami osobitných
predpisov sa sťažili podmienky prípravy volieb z dôvodu, že každého
člena bolo potrebné zaevidovať na
príslušné poistenie, uhradiť poistné a odhlásiť po skončení výkonu
funkcie. Z členstva v komisiách
tak boli prakticky vylúčené osoby
poberajúce predčasný dôchodok,
dávku v nezamestnanosti.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom čiastočne akceptovaná:
nároky na odmenu člena miestnej komisie budú doplnené, vyňatie
odmeny z režimu zdanenia nie je z
pozície rezortu vnútra bez dohody
s rezortom financií možné.
9) Čl. I, Prvá časť, Všeobecné
ustanovenia, Ôsma Hlava, Opatrenia na zabezpečenie volieb
a úschova volebných dokumentov, § 33
Navrhujeme nasledovné znenie
§ 33:
„Úhrada výdavkov spojených
s voľbami
(1) Výdavky spojené s voľbami,
ľudovým hlasovaním o odvolaní
prezidenta a referendom sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Výdavky spojené s vedením volebnej
kampane sa zo štátneho rozpočtu
neuhrádzajú.
(2) Ministerstvo vnútra usmerňuje obce, samosprávne kraje a
okresné úrady pri vynakladaní finančných prostriedkov na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb.
(3) Náklady na činnosť okrskovej
volebnej komisie, miestnej volebnej komisie a mestskej volebnej komisie sa poskytujú obci z rozpočtu
ministerstva vnútra.“
Odôvodnenie:
Cieľom navrhovanej zmeny je explicitne uviesť úhradu nákladov na
ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta a referendum z prostriedkov
štátneho rozpočtu a zakotviť uhrádzanie nákladov na činnosť okrskovej a miestnej volebnej komisie
z rozpočtu ministerstva vnútra.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná, aj keď „voľby“
predstavujú legislatívnu skratku,
ktorá zahŕňa aj referendum a ľudové hlasovanie.
10) Čl. I, Prvá časť, Všeobecné
ustanovenia, Deviata hlava, Sankcie za porušenie zákona, § 36
Žiadame vypustiť ustanovenia §
36 návrhu zákona.
Odôvodnenie:
Úlohy, ktoré má obec plniť podľa
návrhu zákona, sú preneseným výkonom štátnej správy; preto obec
vystupujúca ako orgán verejnej
správy a uplatňujúca svoje kompetencie na základe zákona, nemôže
byť považovaná za právnickú osobu
s deliktuálnou spôsobilosťou a teda
aj deliktuálnou zodpovednosťou,
v dôsledku čoho nie je spôsobilým
subjektom správneho deliktu. Právne postavenie obce ako právnickej
osoby na účely súkromného práva
nemožno stotožňovať s právnym
postavením obce ako orgánu verejnej správy. Preto pochybenie obce
pri výkone verejnej správy podľa
návrhu zákona nemožno sankcionovať ako správny delikt postihovaný iným správnym orgánom.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná po argumente,
že sankcie by boli uplatňované len
voči jednému stupňu výkonu štátnej správy.
11) Čl. I, Druhá časť, Voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, Jedenásta hlava, Volebný obvod, § 40
Navrhujeme nasledovné znenie
§ 40:
„Volebný obvod
Pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky sa v každom
okrese utvorí viacmandátový volebný obvod, v ktorom sa volia
poslanci Národnej rady Slovenskej
republiky pomerne k počtu obyvateľov okresu.“
Odôvodnenie:
Ide o opakovanú požiadavku zo
záverov snemov ZMOS. Navrhujeme zmenu volebného systému pre
voľby do Národnej rady SR, ktorá
bude vyžadovať aj ústavnoprávnu
zmenu. Našou snahou je vytvorenie
väčšieho počtu volebných obvodov,
ktoré zabezpečí zastúpenie regiónov v NR SR a zároveň zabezpečí
väčšiu zodpovednosť zvolených
kandidátov za obvod, za ktorý boli
zvolení a tým sa zároveň zabezpečí
väčší záujem voličskej verejnosti o
účasť vo voľbách na výbere konkrétnych kandidátov na poslancov.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka nebola predkladateľom akceptovaná, rozpor trvá.
Čl. I, Druhá časť, Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
Štrnásta hlava, Kandidátne listiny
a registrácia kandidátnych listín,
§ 49 ods. 6, druhá veta
Navrhujeme nasledovné znenie
ustanovenia § 49 ods. 6, druhej
vety:
„Obec uverejní zoznam kandidátov najneskôr 25 dní pred dňom
konania volieb spôsobom v mieste
obvyklým.“
Odôvodnenie:
Uvedené navrhujeme v záujme
zvýšenia efektívnosti a hospodárnosti prípravy volieb a jednotnosti
postupov pri jednotlivých druhoch
volieb. Podľa nášho názoru nie je
dôvod doručovať zoznam s kandidátmi všetkých politických strán
v týchto voľbách (aj z dôvodu, že
ide o voľbu politických strán) a
na druhej strane nedoručovať zoznamy kandidátov vo voľbách do
orgánov samosprávnych krajov a
v komunálnych voľbách, v ktorých
sa volia konkrétni kandidáti. Sme
toho názoru, že nie je potrebné
doručovať zoznam kandidátov do
každej domácnosti každému voličovi a postačí to zverejniť v mieste obvyklým spôsobom (napr. na
úradnej tabuli). Tento návrh prinesie značnú úsporu finančných
prostriedkov.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Rozpor trvá, je potrebné rozhodnutie na vyššej politickej úrovni.
12) Čl. I, Tretia časť, Voľby do
Európskeho parlamentu, Dvadsiata hlava, Kandidátne listiny
a registrácia kandidátnych listín,
§ 80 ods. 6, druhá veta
Navrhujeme nasledovné znenie
ustanovenia § 80 ods. 6, druhej
vety:
„Obec uverejní zoznam kandidátov najneskôr 25 dní pred dňom
konania volieb spôsobom v mieste
obvyklým.“
Odôvodnenie:
Uvedené navrhujeme v záujme
zvýšenia efektívnosti a hospodárnosti prípravy volieb a jednotnosti
postupov pri jednotlivých druhoch
volieb. Podľa nášho názoru nie je
dôvod doručovať zoznam s kandidátmi všetkých politických strán v
týchto voľbách a na druhej strane
nedoručovať zoznamy kandidátov
vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a v komunálnych voľbách, v ktorých sa volia konkrétni
kandidáti. Sme toho názoru, že
nie je potrebné doručovať zoznam
kandidátov do každej domácnosti
každému voličovi a postačí to zverejniť v mieste obvyklým spôsobom
(napr. na úradnej tabuli). Tento návrh prinesie značnú úsporu finančných prostriedkov.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Rozpor trvá, je potrebné rozhodnutie na vyššej politickej úrovni.
13) Čl. I, Šiesta časť, Voľby do
orgánov samosprávnych krajov,
Tridsiata šiesta hlava, Kandidátne listiny a registrácia kandidátov
pre voľby predsedu samosprávneho kraja, § 147 ods. 2
V ustanovení § 147 ods. 2 navrhujeme nasledovné znenie prvej
vety:
„(2) Volebná komisia samosprávneho kraja zasiela ústrednej
volebnej komisii, a každej obci,
ktorá patrí do územného obvodu
samosprávneho kraja, najneskôr
35 dní pred dňom konania volieb
zoznam kandidátov podľa volebných obvodov.“
Odôvodnenie:
Zrejme chybou v písaní došlo
k opomenutiu ohraničeniu lehoty
a určeniu predmetu zasielania.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za obyčajnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná.
14) Čl. I, Šiesta časť, Voľby do
orgánov samosprávnych krajov,
Tridsiata ôsma hlava, Zisťovanie
výsledku volieb, § 158 ods. 4
Navrhujeme nasledovné znenie
§ 158 ods. 4:
„Za predsedu samosprávneho
kraja je zvolený ten kandidát, ktorý
získal najviac platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov sa vykonajú nové
12 legislatíva
voľby.“
Odôvodnenie:
Touto zmenou navrhujeme zaviesť jednokolové voľby predsedov
VÚC, nakoľko doterajšia prax nepotvrdila opodstatnenosť dvojkolovej voľby predsedov VÚC (skôr
potvrdila neopodstatnenosť). Táto
úprava by sa zjednotila s úpravou
volieb starostov a primátorov a
zároveň by to prinieslo zásadnú
úsporu nákladov na tieto voľby.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Rozpor trvá.
15) Čl. I, Šiesta časť, Voľby do
orgánov samosprávnych krajov,
Tridsiata ôsma hlava, Zisťovanie
výsledku volieb, § 163
Navrhujeme vypustiť ustanovenie § 163 (Druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja)
Odôvodnenie:
Uvedené navrhujeme vzhľadom
na text predchádzajúcej pripomienky.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Rozpor trvá.
16) Čl. I, Siedma časť, Voľby do
orgánov samosprávy obcí, Tridsiata deviata hlava § 164
Požadujeme, aby zákon vytvoril
mechanizmus, ktorý zabráni špekulatívnemu prehlasovaniu trvalého pobytu do inej obce výlučne na
čas voľby do orgánov samosprávy
obcí.
Odôvodnenie:
V praxi sú žiaľ známe prípady,
keď kandidát zagituje väčšie množstvo ľudí, zabezpečí im odvoz do
obce, v ktorej nahlásia trvalý pobyt
v nehnuteľnosti, ktorú kandidát
alebo osoby jemu blízke vlastnia
a následne po zúčastnení sa voľby,
osoby oprávnené voliť nahlásia pôvodné miesto trvalého pobytu.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za obyčajnú.
V rámci rozporového konania
sa nepodarilo nájsť obojstranne
akceptovateľný a s Ústavou SR súladný mechanizmus obmedzenia
buď volebného práva alebo práva
na pobyt.
17) Čl. I, Siedma časť, Voľby do
orgánov samosprávy obcí, Štyridsiata hlava, § 167
Navrhujeme nasledovné znenie
§ 167 ods. 1:
„Volebné obvody
(1)Pre voľby poslancov obecných
zastupiteľstiev sa v každej obci
utvoria viacmandátové volebné
obvody, v ktorých sa volia poslanci
obecného zastupiteľstva pomerne k
počtu obyvateľov obce, najviac však
12 poslancov v jednom volebnom
obvode; v mestách, ktoré sa členia
na mestské časti, možno utvoriť aj
jednomandátové volebné obvody,
ak na počet obyvateľov mestskej
časti pripadá iba jeden poslanec.
Odôvodnenie:
Žiadame možnosť vytvoriť jednomandátový volebný obvod pre
mestá, ktoré sa členia na mestské
časti.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná. Predkladateľ
upozornil, že v praxi sa často vyskytujú nesprávne označenia častí
miest za miestne časti, pritom by
mali byť označené ako mestské
10. september 2013 • Obecné noviny
časti. V texte bude zdôraznené, že
musí ísť o vyvážený počet obyvateľov na poslanca.
18) Čl. I, Siedma časť, Voľby do
orgánov samosprávy obcí, Štyridsiata tretia hlava, § 179, ods. 4 a
5
Navrhujeme nasledovné znenie
ustanovení § 179 ods. 4 a 5:
(4) Proti rozhodnutiu miestnej
volebnej komisie o zaregistrovaní
kandidáta alebo o nezaregistrovaní kandidáta môže kandidujúca
politická strana alebo koalícia a
nezávislý kandidát podať návrh na
vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie kandidáta alebo návrh na
vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd.25) Návrh
možno podať do troch dní odo dňa
prevzatia rozhodnutia miestnej volebnej komisie.
(5) Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta alebo o zrušení
registrácie kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie
súdu do 24 hodín od jeho doručenia.“
Odôvodnenie:
Pripomienku uplatňujeme v záujme zachovania možnosti revízie
postupu miestnej volebnej komisie
pri vydaní rozhodnutia o registrácii
kandidáta. Takže navrhujeme zachovať doterajšiu právnu úpravu.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola na základe argumentácie predkladateľa preformulovaná na obyčajnú.
Čl. I, Siedma časť, Voľby do
orgánov samosprávy obcí, Štyridsiata piata hlava, § 188
V ustanovení § 188 navrhujeme
nasledovné znenie tretej vety:
„Pri tejto činnosti môžu byť
prítomní členovia a zapisovatelia
volebných komisií, členovia ich
odborných sumarizačných útvarov,
zástupcovia nezávislých kandidátov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj
iné osoby, ktoré prejavili záujem
o pozorovanie zisťovania výsledkov
volieb v miestnej volebnej komisii.
Tieto osoby možno z miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený
priebeh zisťovania výsledkov volieb, alebo z dôvodu nedostatočnej
kapacity miestnosti.“
Odôvodnenie:
Navrhujeme, aby dôvody obmedzenia prítomnosti osôb vo volebnej miestnosti boli upravené pri
všetkých druhoch volieb obdobne.
Preto navrhujeme, aby bolo možné vylúčiť účasť osôb pri zisťovaní
výsledkov volieb v miestnej volebnej komisii, len ak by bol ohrozený priebeh zisťovania volieb alebo
z dôvodu nedostatočnej kapacity.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola preformulovaná na obyčajnú.
19) Čl. I, Siedma časť, Voľby do
orgánov samosprávy obcí, Štyridsiata piata hlava, § 194, ods. 2
Navrhujeme nasledovné znenie
ustanovenia § 194 ods. 2:
„Nastúpenie náhradníka vyhlasuje miestna volebná komisia na
najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční najneskôr 60 dní od zániku mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva.
Predseda miestnej volebnej komi-
sie odovzdá náhradníkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
V neprítomnosti predsedu miestnej
volebnej komisie odovzdá náhradníkovi osvedčenie člen miestnej
volebnej komisie poverený predsedom komisie. Osvedčenie podpisuje predseda miestnej volebnej
komisie.“
Odôvodnenie:
Obecné zastupiteľstvo nie je orgánom, ktorý má kompetencie v
oblasti volieb. Považujeme za neštandardné a potenciálne nebezpečné, aby obecné zastupiteľstvo
rozhodovalo o nastúpení/nenastúpení náhradníka, aj keď len formou
„vyhlasuje“, ale nemuselo by takýto
akt urobiť (pre rôzne neobjektívne
dôvody). Nakoľko funkčné obdobie miestnej volebnej komisie trvá
počas celého volebného obdobia,
nevidíme dôvod na zmenu kompetencií (aby to namiesto miestnej
volebnej komisie robilo obecné
zastupiteľstvo). Z praktického hľadiska je však vhodné upraviť zastupiteľnosť predsedu miestnej volebnej komisie, ktorý má na zasadnutí
obecného zastupiteľstva v mene volebnej komisie vyhlásiť nastúpenie
náhradníka. Zároveň požadujeme,
aby bola lehota 15 dní predĺžená na
60 dní, nakoľko pre zánik mandátu poslanca a nástup náhradníka
je nutné zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva do
15 dní, čo je v praxi značný časový
problém.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom čiastočne akceptovaná. Z
dôvodu formulácie písomného
zloženia sľubu nebude nevyhnutné
zvolať rokovanie obecného zastupiteľstva, z praktického hľadiska
predkladateľ však dôvodil, že by
bolo vhodnejšie aby bolo odovzdávanie osvedčenia o zvolení formulované pre starostu, ktorý by bol
viazaný výsledkami vyhlásenými
miestnou volebnou komisiou.
20) Čl. I, Deviata časť, Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Navrhujeme nasledovné znenie
ustanovenia § 219:
„Ministerstvo vnútra po dohode
so štatistickým úradom a Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným
právnym predpisom jednotlivé
druhy výdavkov spojených s voľbami, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu a spôsob ich úhrady.“
Odôvodnenie:
Pripomienkou sledujme právnu
istotu organizátorov volieb a transparentné pravidlá uhrádzania výdavkov spojených s voľbami.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná.
21) ČL. II
Navrhujeme nasledovné znenie
ustanovenia § 250zd:
„Konanie vo veciach registrácie
kandidátnych listín pre voľby do
orgánov samosprávy obcí
a)Ak miestna volebná komisia
rozhodla o zaregistrovaní kandidáta alebo o nezaregistrovaní
kandidáta pre voľby do orgánov
samosprávy obcí, môže sa kandidujúca politická strana, politické
hnutie alebo koalícia politických
strán a politických hnutí, a nezávislý kandidát obrátiť na príslušný
okresný súd s návrhom na vydanie
rozhodnutia o zrušení registrácie
kandidáta alebo s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní
kandidáta.
b)Návrh podľa odseku 1 možno
podať do troch dní odo dňa prevzatia rozhodnutia miestnej volebnej
komisie.
c)Účastníkmi konania sú politická strana, politické hnutie alebo
koalícia politických strán a politických hnutí a nezávislý kandidát
podľa odseku 1 a miestna volebná
komisia.
d)Súd rozhodne uznesením do
troch dní od dňa podania návrhu.
Rozhodnutie sa doručuje bezodkladne účastníkom konania.
e)Proti rozhodnutiu súdu nie je
prípustný opravný prostriedok.
Odôvodnenie:
Uvedené navrhujeme vzhľadom
na pripomienku uvedenú pod bodom 19.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola na základe argumentácie predkladateľa k pripomienke pod bodom 19 preformulovaná na obyčajnú.
22) Keďže podľa doložky vplyvov návrh tohto zákona nemá
mať vplyv na rozpočet územnej
samosprávy, požadujeme, aby táto
skutočnosť bola jednoznačne premietnutá do návrhu zákona tak, že
všetky náklady spojené so zabezpečením volieb boli hradené zo štátneho rozpočtu.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná.
B) K návrhu zákona o volebnej kampani a ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o
politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov - zaslanie pripomienok
1) K § 2 odsek 1
Za slovom „programu“ sa vkladá
spojka „a“ .
Odôvodnenie:
Kampaň môže byť vedená rôznymi spôsobmi no všetky sú účelovo
viazané na získanie volenej funkcie,
či volebného výsledku.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za obyčajnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná.
2) K § 2 ods. 4
Žiadame vymedziť obsah slovného spojenia „tretie strany“.
Odôvodnenie:
Z textu návrhu nie je bližšie jasné,
o aké tretie strany ide, ani o dôvod,
z ktorého sa im priznáva postavenie aktérov volebnej kampane.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za obyčajnú.
Pripomienka bola predkladateľom akceptovaná.
3) K § 6
Žiadame primerane upraviť
povinnosti nezávislých kandidátov na volené funkcie.
Odôvodnenie:
Považujeme zriaďovanie osobitného účtu, umožňujúceho
diaľkový prístup, vedenie samostatných evidencií, či po-
vinnosti podľa ods. 13 písm.
a) a b) za disproporčné, ak má
napr. kandidát na funkciu starostu v obci do 2000 obyv. limit
na kampaň 2000 €. Zriadenie
osobitného účtu v banke a zloženie sumy na volebnú kampaň
ešte pred registráciou v spojitosti so zákazom vkladania
prostriedkov na osobitný účet
po registrácii nepovažujeme za
logické. Až registráciou totiž
kandidát oficiálne vstupuje do
volebnej kampane. Pri registrácii sa môže vyskytnúť prekážka
registrácie.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Rozpor trvá.
4) K § 14
Na konci sa pripája veta:
„Umiestňovanie volebných
plagátov mimo určené plochy
podľa predchádzajúcej vety sa
zakazuje. Subjekty podľa § 2 ods.
4 sú povinné do 30 od vyhlásenia výsledkov volieb odstrániť
plagáty z reklamných plôch na
svoje náklady, v opačnom prípade má obec právo požadovať
od týchto subjektov úhradu reálnych nákladov na odstránenie
týchto plagátov“.
Odôvodnenie:
Cieľom pripomienky je ustanoviť zákonný zákaz umiestňovania volebných plagátov mimo
plochy určené obcou. Napriek
vyhradeniu plôch na umiestňovanie volebných plagátov sú
spravidla tieto umiestňované
aj mimo týchto vyhradených
miest, čo vedie k zhoršeniu poriadku na verejných priestranstvách. Ďalej sa navrhuje zavedenie povinnosti subjektom
vedúcim volebnú kampaň
odstrániť reklamné plagáty z
billboardov a obdobných reklamných plôch do 30 dní od
vyhlásenia výsledkov. Nie je
neobvyklé, že takéto billboardy
prezentujú kandidáta aj niekoľko mesiacov po voľbách.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Rozpor trvá. Podľa predkladateľa by dochádzalo k zásahu
do zmluvných vzťahov medzi
reklamnými
spoločnosťami
a kandidátmi.
5) K § 15
Navrhujeme vypustiť, z dôvodu zásadného zásahu do práva
na informácie.
Odôvodnenie:
Zverejňovanie prieskumov
počas volebnej kampane je jedným zo zdrojov informácií pre
voliča. Obmedzovanie tohto
zdroja informácií nepovažujeme za vhodné.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za obyčajnú.
Pripomienka nebola predkladateľom akceptovaná.
6) K § 17
Žiadame upraviť správny delikt a priestupok so skutkovou
podstatou v porušení zákazu §
14.
Odôvodnenie:
V súvislosti s pripomienkou k
§ 14 žiadame upraviť aj sankcie.
Túto pripomienku považuje
ZMOS za zásadnú.
Rozpor trvá.
legislatíva 13
Obecné noviny • 10. september 2013
Povinnosti obce pri niektorých prevodoch
nehnuteľností
Pomerne častým javom v rámci hospodárenia obce je nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce. Týka
sa to najmä prípadov predaja, prípadne zámeny alebo nájmu nehnuteľností. Ako má teda obec postupovať pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, aby bol súladný tak s vnútroštátnou právnou úpravou ako aj s európskym právom?
O
bec je pri nakladaní s vlastným
majetkom viazaná najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„zák. č. 369/1990 Zb.“) a zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zák. č. 138/1991 Zb.“). Pri
prevodoch majetku je však potrebné vziať do
úvahy ustanovenia aj zákon č. 231/1999 Z. z.
o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 231/1999 Z. z.“) a
súvisiacu úpravu práva Európskej únie.
Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 veta prvá
zákona č. 369/1990 Zb. majetok obce sa má
zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej
hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 veta prvá zákona č. 138/1991 Zb. orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať,
chrániť a zhodnocovať.
Ako vyplýva z citovaných zákonných ustanovení, obec je povinná spravovať majetok v
jej vlastníctve tak, aby nedochádzalo k jeho
zmenšovaniu v jeho celkovej hodnote a aby
aktivity obce vo vzťahu k jej majetku smerovali k jeho zhodnocovaniu, resp. aspoň k jeho
udržaniu.
V ďalšom texte sa zameriame na odplatné
prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce a na osobitné povinnosti, ktoré pre obce v súvislosti s takýmito
prevodmi vlastníckeho práva vyplývajú z
právnej úpravy.
Pokiaľ ide o prevod vlastníckeho práva k
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, podľa zákona č. 138/1991 Zb. predaj nehnuteľnosti
vždy schvaľuje obecné zastupiteľstvo a to 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
Zákon č. 138/1991 Zb. zároveň v ustanovení § 9a ods. 1 upravuje spôsoby, akými môže
obec realizovať predaj majetku. Obec musí,
pokiaľ zákon neustanovuje niečo iné, prevody vlastníctva majetku realizovať prostred-
níctvom
a) verejnej obchodnej súťaže podľa ustanovení § 281- 288 Obchodného zákonníka
b) dobrovoľnej dražby podľa zákona
č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách
c) priameho predaja, avšak za splnenia podmienky, že je nehnuteľnosť predávaná najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
Pokiaľ prevod majetku obce nie je realizovaný niektorým z vyššie uvedených spôsobov
a nie sú ani splnené podmienky pre uplatnenie výnimky z povinnosti spravovať sa vyššie
uvedeným ustanovením zákona, ide o relatívne neplatný právny úkon. Jeho neplatnosti
sa môže dovolať na súde ktorákoľvek fyzická
osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, a to v lehote jedného roka odo dňa prevodu vlastníckeho práva z majetku obce na nadobúdateľa.
Uvedená právna úprava bola prijatá aj v
súvislosti s povinnosťou obce postupovať pri
prevode svojho majetku tak, aby nedochádzalo k poskytovaniu neoprávnenej nepriamej štátnej pomoci podľa zákona č. 231/1999
Z. z. a zároveň k poskytovaniu štátnej pomoci
v rozpore s právnou úpravou štátnej pomoci
obsiahnutou v čl. 87 až 89 (pôvodne článok
92 až 94) Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev (ďalej len ako „Zmluva“) a v nariadení Rady ES č. 659/1999, ktoré ustanovuje
podrobné pravidlá na uplatňovanie článku
88 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev.
Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
realizovaný za cenu nižšiu ako je trhová cena
a spôsobom, ktorý nezaručuje, že predaj sa
realizoval tak, aby zaručoval dostatočnú informovanosť možných zainteresovaných subjektov, otvorenosť a nepodmienenosť, môže
byť považovaný za neoprávnené poskytnutie
štátnej pomoci.
Komisia vydala Oznámenie Komisie o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov
a budov verejnoprávnymi orgánmi (97/C
209/03; ďalej len ako „Oznámenie“), v ktorom
okrem iného vymedzuje prípady, kedy majú
členské štáty oznámiť predaje pozemkov alebo budov verejnoprávnymi orgánmi (medzi
ktoré patrí aj obec) Komisii, aby bolo možné
Komisiou posúdiť či určitá transakcia zahŕňa
alebo nezahŕňa štátnu pomoc a ak to tak je,
či štátna pomoc je alebo nie je zlúčiteľná so
spoločným trhom. Uvedené usmernenie sa
netýka nadobúdania pozemkov alebo budov
obcami alebo nájmu týchto nehnuteľností.
Na základe uvedeného Oznámenia majú
aj obce Komisii prostredníctvom Ministerstva financií SR oznamovať vopred akýkoľvek
predaj, ktorý nebude uzatvorený na základe
ponukového konania a je realizovaný za cenu
nižšiu ako je trhová hodnota predávaného
majetku. Komisia najprv oznámenie predbežne preskúma. Výsledkom predbežného
preskúmania môže byť rozhodnutie, že oznámené opatrenie nepredstavuje pomoc, ďalej
rozhodnutie, ktoré nevyvolalo námietky (v
prípade, že nevznikli žiadne pochybnosti o
zlučiteľnosti oznamovaného opatrenia so
spoločným trhom s uvedením výnimky zo
Zmluvy, ktorá sa použila) alebo rozhodnutie
o začatí konania o formálnom zisťovaní (v
prípade, že vznikli pochybnosti čo sa týka zlúčiteľnosti oznámeného opatrenia so spoločným trhom). Pokiaľ nastane posledná z uvedených možností, Komisia začne konanie vo
veci formálneho zisťovania. Jeho výsledkom
môže byť zistenie Komisie, že po príslušných
následných úpravách daného členského štátu
oznamované opatrenie nepredstavuje pomoc
a zaznamená toto zistenie formou rozhodnutia. Pokiaľ Komisia zistí, že oznamovaná
pomoc nie je zlučiteľná so spoločným trhom,
rozhodne, že pomoc nenadobudne účinnosť.
Komisia môže preskúmať, či predaj obsahuje prvok štátnej pomoci aj na základe podne-
tu/sťažnosti inej osoby ako je verejnoprávny
subjekt. V takom prípade sa však predpokladá, že o štátnu pomoc nejde, ak informácie
dodané príslušným členských štátom ukazujú, že zásady Oznámenia boli dodržané.
Uvedené Oznámenie na nedotýka uplatňovania tzv. pravidla de minimis, vyplývajúceho
z nariadenia Komisie č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de
minimis, podľa ktorého pomoc nepresahujúca 200 000 eur v priebehu troch rokov, ktorá
sa týka toho istého podnikateľského subjektu,
nepoškodzuje hospodársku súťaž. Pokiaľ ide
o podniky pôsobiace v sektore cestnej dopravy, strop je stanovený na 100 000 eur. Hodnota pomoci predstavuje rozdiel medzi trhovou cenou a skutočnou cenou, za ktorú bola
nehnuteľnosť prevedená. Využitie pravidla de
minimis sú obce povinné oznámiť Ministerstvu financií SR, ktoré je orgánom s pôsobnosťou vo veciach štátnej pomoci vo vzťahu k
Európskej únii.
V prípade záveru, že pomoc bola poskytnutá neoprávnene, je poskytovateľ- v tomto
prípade obec- povinný neoprávnene poskytnutú pomoc vymáhať od príjemcu a to vrátane úrokov, pričom výšku sadzby úrokov
určuje Komisia. Pri vymáhaní sa postupuje v
súlade s vnútroštátnym právom.
Záver
Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností, obec musí mať pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na zreteli nielen
pravidlá a podmienky, ktoré jej stanovuje
vnútroštátna právna úprava, ale aj povinnosti, ktoré jej vyplývajú z predpisov európskeho
práva. Týka sa to najmä prevodov, pri ktorých obec plánuje prevod realizovať za cenu
nižšiu ako je trhová cena a spôsobom, ktorý
nezaručuje, že predaj sa realizoval tak, aby
garantoval dostatočnú informovanosť možných zainteresovaných subjektov, otvorenosť
a nepodmienenosť.
Organizácia miestnej štátnej správy
od 1. októbra 2013
P
rvého októbra 2013 nadobudne účinnosť nový zákon č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ako „zák. č. 180/2013 Z. z.“), na
základe ktorého od 1. októbra 2013 zanikne 248 úradov miestnej štátnej správy
a vznikne 72 okresných úradov v každom
okresnom meste, pričom Bratislava a Košice budú mať jeden okresný úrad pre všetky
ich okresy.
Na základe novej právnej úpravy dôjde k
zániku
- správ katastra
- obvodných pozemkových úradov
- obvodných úradov životného prostredia
- obvodných úradov pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie
- obvodných lesných úradov
Osobitne sa zrušuje Obvodný úrad Štúrovo, ostatné doterajšie obvodné úrady sa stávajú od 1. októbra 2013 okresnými úradmi.
Právomoci zrušených orgánov miestnej
štátnej správy budú vykonávať novovytvorené okresné úrady. Na čele okresného úradu bude stáť prednosta, ktorého bude menovať a odvolávať vláda na návrh ministra
vnútra.
Osobitné postavenie zákon vymedzuje
okresnému úradu v sídle kraja, ktorému
môže zákon stanoviť osobitnú pôsobnosť,
pričom jeho územným obvodom pôsobnosti je územný obvod kraja, v ktorom má
okresný úrad v sídle kraja sídlo (s výnimkou Okresného úradu Košice- okolie). Napríklad § 18 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.
z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
vymedzuje okresnému úradu v sídle kraja
osobitnú pôsobnosť, a to zabezpečovanie
zostavenia návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov.
Pôsobnosť okresných úradov je vymedzená jednak zákonom č. 180/2013 Z. z. a
jednak osobitnými právnymi predpismi napríklad zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a
iných práv k nehnuteľnostiam, zákonom č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) alebo zákonom č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov.
Vo vzťahu k obciam bude okresný úrad
vykonávať v druhom stupni štátnu správu
vo veciach, v ktorých v správnom konaní
v prvom stupni konajú obce v konaniach
podľa
- zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v
znení neskorších predpisov (§ 71 písm.
o)),
- zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov (§ 61 písm. f)),
- zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 5 písm. c)),
- zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej sprá-
ve starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (§ 5 ods. 2
písm. a)).
Okresný úrad v sídle kraja je odvolacím
orgánom vo veciach na úseku cestnej dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, v
ktorých v prvom stupni rozhoduje obec ( §
42 písm. k)).
Pre obce je v tejto súvislosti podstatné mať na zreteli najmä správne poučenie
účastníkov konania (v prípade, že riadny
opravný prostriedok proti prvostupňovému rozhodnutiu obce je prípustný) o tom,
na ktorý orgán a kde možno podať riadny
opravný prostriedok (odvolanie).
Stranu pripravila
Advokátska kancelária
Koliková & Partners, s. r. o.,
Bratislava
14 výstava/inzercia
10. september 2013 • Obecné noviny
Na Agrokomplexe aj o nových
pracovných príležitostiach
Na 40. ročníku výstavy AGROKOMPLEX v Nitre odznelo na slávnostnom pódiu viacero prísľubov
podpory rozvoja podnikania na vidieku.
P
odľa štatistiky na Slovensku konzumujeme iba 45
% vlastných slovenských
potravín, čo je najmenej z porovnateľných krajín EÚ. Predseda
vlády Robert Fico v príhovore
na slávnostnom otvorení výstavy uviedol, že pre slovenskú
vládu je prvoradá potravinová
bezpečnosť, založená na vlastnej
produkcii kvalitných a cenovo
dostupných potravín. Pre oživenie rastlinnej výroby chce rezort
pôdohospodárstva venovať prioritnú pozornosť zeleninárstvu
a ovocinárstvu, ktoré sú náročné
na ľudskú prácu. Spolu s obnovou fariem ošípaných a hydiny by
takto vzniklo viac ako 140-tisíc
nových pracovných príležitostí.
Členovia vlády si v Nitre prezreli i stánky vystavovateľov
a diskutovali o aktuálnych otáz-
Premiér R. Fico diskutuje v stánku VINO NITRA s predsedom Zväzu vinohradníkov Slovenska Igorom Mancelom (vľavo), Eduardom Šebom, predstaviteľom spoločnosti Víno Nitra, a predsedom ZMOS Jozefom Dvončom.
Text a snímka: František MACH
kach ďalšieho rozvoja rezortu.
Delegácia si prezrela aj stánok
firmy VINO NITRA, s. r. o., kde
s vinármi hovorila o stúpajúcej
kvalite slovenských vín, čo dokumentovali i výsledky 20. ročníka
Concours Mondial de Bruxelles
v Bratislave, nedávnej svetovej
súťaže vín. Podľa slov ministra
pôdohospodárstva
Ľubomíra
Jahnátka v pripomienkovom konaní je pripravený zákon o ochrane vinohradov pred developérmi.
Výmera obrábaných vinohradov
na Slovensku oproti roku 1990
poklesla na tretinu. Najmä pod
Malými Karpatmi stále prebieha
živelná výstavba domov na úrodnej pôde i na úkor tradičných vinohradov. Preto chce vláda prijať
opatrenia na ochranu vinohradov
tým, že sa zvýšia poplatky za ich
vyňatie z fondu.
Počas štyroch dní si expozície
45O domácich a zahraničných
vystavovateľov prezrelo viac ako
80-tisíc návštevníkov. Zaujala
ich aj expozícia „Na potulkách
naším vidiekom“ v pavilóne
F, kde boli znázornené okrem
iného i salaše s ovcami a bača
s fujarou. V pavilóne M1 prezentovalo vzdelávacie aktivity
OZ Pomoc vidieku z Lučenca,
ktoré spoločne so Slovenským
zväzom vidieckej turistiky
a agroturistiky propagovalo
i vidiecky cestovný ruch. Pre
podnikateľov vo vidieckej turistike v stánku ponúkali i rezervačný ubytovací systém od firmy KVANT, s. r. o., Bratislava.
Podrobné informácie o tomto
systéme získajú podnikatelia
a obecné samosprávy na www.
kvant.sk .
Mikroregión Čierna Hora
sa predstavil v Nitre
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
a Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Na tohtoročnom jubilejnom Agrokomplexe v Nitre sa pod
záštitou Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI) a Národnej
siete rozvoja vidieka (NSRV) zúčastnili aj miestne akčné
skupiny a Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna
Hora ( ZRCR ČH) z Prešovského kraja.
novú odbornú publikáciu pre kronikárov obcí a škôl a iných
nadšencov pre dokumentáciu regionálnej alebo rodinnej
histórie
ponúka
„Príručka pre obecných a školských kronikárov“
autorka: Mgr. Agáta Krupová
Publikácia sa venuje všetkým stránkam práce obecného a školského kronikára aj iným druhom
kroník. V publikácii sú zachytené nové zmeny, týkajúce sa technickej stránky písania kroník a venuje sa okrem iného aj využívaniu nových elektronických zdrojov informácií a databáz.
Objednávku môžete realizovať tiež on-line cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk, kde
nájdete podrobnejšie informácie o publikácii.
záväzná OBJEDNÁVKA:
Folklórna skupina Jalinka z Miklušoviec.
Zástupcovia jednotlivých združení sa prezentovali v pavilóne
M1, kde bola aj fotografická výstava – prierez 40-ročnej histórie Agrokomplexu. Sprievodným
programom boli v tomto pavilóne
aj vystúpenia hudobných, folklórnych skupín z celého Slovenska, za
Prešovský kraj vystúpila folklórna
skupina Jalinka z Miklušoviec
a folkloristi zo Žakoviec.
Zaujímavým spestrením programu bola celoslovenská prehliadka
ľudových krojov v sobotu popoludní. Predvádzali nielen dospelí,
ale aj deti. Každý predvádzaný
kroj podrobne opísal moderátor.
Pre zachovanie ľudových tradícií
je uchovávanie tohto historického dedičstva nesmierne dôležité,
nadšenci, ktorí doma opatrujú
kroje po svojich starých rodičoch
a prastarých rodičoch si zaslúžia,
aby boli videní a diváci to na tejto
prehliadke patrične ocenili potleskom.
V pavilóne M1 sa prezentovala aj
SAŽP, ktorá poukázala na 15-ročnú existenciu POD (programu
obnovy dediny) fotografiami
z úspešných projektov počas obdobia svojej činnosti. Návštevníci
sa tiež mohli informovať aj o súťaži Dedina roka 2013. Zameranie
celej expozície na slovenskú ľudovú tvorivosť, na dedinu ako súčasť
Slovenska v dnešnej modernej
dobe je pozitívnym príkladom,
ako prezentovať šikovnosť ľudí žijúcich ďaleko od miest v nádhernom tichu krásnej prírody.
Text a snímky:
Mária ČUCHTOVÁ,
starostka Miklušoviec,
predsedníčka ZRCR ČH
a podpredsedníčka SPOD
Príručka pre obecných a školských kronikárov
Záväzne si objednávame ................. ks príručky, v cene 9,60 € / kus
Obec/mesto/organizácia: ........................................................................................................................
Adresa:.....................................................................................................................................................
Kontaktná osoba:................................................
IČO: .................................................................... DIČ: ............................................................................
Číslo účtu: ........................................................ Kontakt, e-mail:...........................................................
Odber: osobný
poštou (súhlasíme s naúčtovaním poštovného a balného)
(hodiace sa zaškrtnite)
V......................................................
dňa ...............................
Pečiatka, podpis
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice,
15
obnova vidieka
Obecné noviny • 10. september 2013
Dedina s minulosťou nás chváli
Prof. Michal ŠARAFÍN
Každá dedina prechádza skúškou starostlivosti o všetko staré, skryté alebo viditeľné, objavené či zabudnuté,
malé aj veľké. Záchrana a obnova starého sa stala vizitkou obce, pamiatky chvália a zdobia dedinu.
Pochváľme tých, čo si ctia minulosť, pamiatky a venujú im zvláštnu pozornosť.
Z
ačnem tvrdením, že architektonická pamiatka nepatrí len jej majiteľom, ale celej obci.
Rozoznávam vlastnenie a užívanie architektonickej pamiatky ako výsledku staviteľskej
činnosti človeka. Pamiatka svojím
významom prekonala majstrovstvo vlastného staviteľa, začala
prezentovať a sprítomňovať svet,
v ktorom vznikla. Oslavuje nielen
svojho staviteľa, ale aj ducha svojej
doby, ako ľudia vtedy rozmýšľali,
čo prežívali, čo obdivovali, čím sa
chválili. Architektonické pamiatky sú vždy svedectvom nezvyčajnej ľudskej húževnatosti, vynaliezavosti a zručnosti, sú znakom
a dokumentom doby svojho vzniku. S vnímavým pozorovateľom
nadväzujú zvláštny kontakt, oslovujú a očarujú človeka tajomstvami príbehov a osudov. Pamiatky
sa tak prihovárajú všetkým, ktorí
ich vedia a chcú počúvať, patria
všetkým. Táto úvaha má nielen
osloviť zodpovednosť majiteľa
pamiatky, ale hlavne presvedčiť
ho, že starostlivosť o pamiatku
je prejavom jeho vzťahu k nám
všetkým, obohatí alebo ochudobní duchovný život celej obce, ba
aj celého Slovenska. Pamiatka má
svoju nenahraditeľnú hodnotu,
svoj vek, reprezentuje svoju generáciu stavieb. Architektonické
pamiatky rozhodujú o kultúrnej
úrovni každej dediny. Chráňme si
preto všetko staré, pochváľme sa
svojou minulosťou.
Historické pivnice
v Rybníku
Dovolím si oznámiť nášmu
Slovensku, že v Rybníku sú veľmi
zaujímavé a pôsobivé staviteľské
pamiatky, ktoré každého uchvátia
a dojmú. Sú to pivnice ručne vyhĺbené do pieskovcového podložia.
Predstavujú svedectvo pracovnej vynaliezavosti a húževnatosti
vinohradníckych rodov, stali sa
oslavou celej obce. Pivnice sú súčasťou vinohradníckych domčekov, majú dĺžku 3 - 17 m, šírku 2,5
- 3 m, a klenbový profil. Pivnice sú
hrdosťou každého majiteľa. Zvlášť
unikátna je „biskupská“ pivnica
z dôb tureckých vpádov dlhá 50
m a široká 4 - 4,5 m. Pivnice sa
nachádzajú 3 – 5 m pod zemou,
tiež pod cestou, aj pod susednou
stavbou. Historické pivnice vytesané hlboko do zeme sú unikátnou pamiatkou, vstupuje sa do
nich cez murovanú alebo zrubovú
stavbu s plochou do 32,0 m2. Stavba bola zakrytá valbovou strechou zo slamy. Pamiatky vyžarujú
pracovnú energiu vtedajších čias,
predstavujú hrdinov ťažkej práce,
víťazov pracovného odhodlania.
Pivnice vytvorili čaro domáceho
vinohradníctva, pivnice majú ne-
Obraz chaotického zoskupenia domčekov dnes: zub času je neúprosný, záchrana pivníc a zosúladenie výrazu domčekov sú neodkladné.
vyčísliteľnú cenu, sú pamiatkou
na vinohradnícke rody. Vínu vtláčajú sugestívny buket, patria do
kráľovstva vína. Pivnica je lonom
jeho zrodenia. domovom vína, tu
chutí najlepšie. Pivnice sú nielen
stavbou, ale aj emóciou vína. Obnovenie vinohradníctva je preto
nosným programom ďalšieho
rozvoja obce.
Vinohradníctvo v Rybníku má
rozmer krajiny a vinohradníckeho
domčeka s pivnicou. Jeho obnova
bude znamenať hospodársku intenzifikáciu územia vinohradov
s tomu zodpovedajúcou výstavbou
nových pivníc a vinohradníckych
domčekov. Prvou etapou tohto
programu je obnova historických
pivníc. Samospráva obce k tomu
otvára diskusiu s cieľom umocniť význam pamiatkovej obnovy
vinohradníckych uličiek v mene
pozvánok pre hostí na vinohradnícke dni – obnoviť jedinečnosť,
malebnosť a svojráznosť prostredia historických pivníc.
Zásadné stanovisko
Objavme v sebe ten pravý cit
pre opravy či modernizáciu starých domov v svojej obci, pohlaďme pamiatku láskavou rukou.
Zanechajme historickej pamiatke
pôvodný charakter – veľkosť, postoj, tvár. Vzkriesme v nej život
citlivým spôsobom. V Rybníku si
to vyžaduje zaujať spoločné zásadné stanovisko k tomu, ako majú
vyzerať vinohradnícke domčeky
s pivnicami. Stanovisko, ktoré si
osvoja všetci majitelia a užívatelia týchto objektov. Zanedbaný či
zabudnutý domček je hanbou nielen ich užívateľov, ale celej obce,
Návštevníci nepoznajú užívateľa
či majiteľa, poznajú len obec a tú
Rez vinohradníckym domčekom a historickou pivnicou.Prieskum pivníc 2013: Atelier domova, s. r. o., Bratislava.
buď hania alebo chvália.
Z hľadiska technického stavu
pôvodné stavebné objekty nad zemou možno rozdeliť na:
- zdemolované, odstránené (1)
- zanedbané, nevyužívané (2)
- prestavané, úplne zmenené (3)
- vstavané do novej budovy, zachované (4)
- zrekonštruované, s balkónom
v podkroví (5)
- zrekonštruované, s uplatnením
štýlového ornamentu (6)
Pri celkovom počte 26 objektov
je ich stav veľmi rôzdielny a nesúrodý. Návrhy na zásadné riešenie
situácie:
a) súbor domčekov musí tvoriť
súladný celok, dosiahnuť dojem
vzájomnej príbuznosti
b) každý domček musí charakterizovať vinohradnícky výraz,
históriou zdedený výraz príslušnosti k svojmu poslaniu
c) každý domček musí mať tvarový štýl stavby s obytným podkrovím, so sedlovou alebo valbovou strechou
d) najstaršie domčeky musia byť
predmetom pamiatkovej záchrany, obnova metódou repliky s podporou obce a štátu
e) domček s biskupskou pivnicou
musí byť v najväčšej pozornosti celej obce, pivnica by mala
mať ambíciu stať sa kultúrnou
pamiatkou SR.
Prijatie zásadného stanoviska
v týchto bodoch je základným
kameňom nového projektu obce,
ktorej samospráva dala názov Historické pivnice. Zásadné stanovisko ako výsledok diskusie sa stane
stimulom pre investičné zámery
majiteľov a užívateľov a podkladom na dopracovanie projektu
na úroveň stavebných regulatívov
platných pre vyčlenené územie
obce. Podmienkou vypracovania
návrhu „ako by mal vyzerať súbor vinohradníckych domčekov
s historickými pivnicami“ je stotožnenie sa ich majiteľov a užívateľov s prijatým zásadným stanoviskom. Nastáva historická chvíľa
overenia ústretovosti dohodnúť sa
na budúcnosti vinohradníckych
domčekov. Buď Rybník preslávia, alebo upadnú do zabudnutia.
Osud domčekov s pivnicami je na
zodpovednosti majiteľa či verejne
povereného užívateľa. Vyriešenie majetkovoprávnych vzťahov
k viacerým pivniciam je rozhodujúcim krokom k ich záchrane.
Rybník sa stáva vyhľadávaným
miestom vinohradníckych dní
v tomto regióne, víno sa stáva
symbolom obce. V spoločnom
záujme obce je nájsť historickým
pivniciam dôstojné miesto v budúcnosti Rybníka.
16 štátna správa/energetika
10. september 2013 • Obecné noviny
Komuniké
zo 71. schôdze vlády SR, 28. august 2013
Vláda prerokovala:
- návrh na zmenu člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.
Predložil: podpredseda vlády a
minister vnútra a predseda Rady
vlády pre prevenciu kriminality.
Schválený.
- návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre GEVORKYAN,
s. r. o., so sídlom Zvolenská cesta
14, 974 03 Banská Bystrica.
Schválený.
- návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Miba Sinter Slovakia, s. r. o., so sídlom 026 01
Dolný Kubín.
Predložil: minister hospodárstva.
Schválený.
- výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2012 - nové
znenie.
Vzatá na vedomie.
- návrh na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR.
Predložil: minister školstva,
vedy, výskumu a športu
Schválený.
- informáciu o vývoji pohľadávok
Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam.
Predložil: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.
Vzatá na vedomie.
- návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Johnson Controls Innotec Technologies,
s. r. o., so sídlom Mikušovská
cesta 5363, 984 01 Lučenec.
Schválený.
- návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Dometic Slovakia, s. r. o., so sídlom Tehelná 8,
986 01 Fiľakovo.
Schválený.
- návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre MICHATEK, k.
s., so sídlom Priemyselný park 1,
071 01 Michalovce.
Predložil: minister hospodárstva.
Schválený.
- návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia
cvičenia kybernetickej ochrany
NATO CC 13.
Predložil: riaditeľ Národného
bezpečnostného úradu.
Schválený.
- návrh na schválenie zakladateľskej zmluvy a stanov Agentúry
pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov,
Predložil: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR.
Schválený.
- návrh na ratifikáciu Aktov Svetovej poštovej únie - Generálneho
poriadku Svetovej poštovej únie,
Svetového poštového dohovoru a
Dohody o poštových platobných
službách, prijatých na 25. svetovom poštovom kongrese (Doha,
24. 9. – 14. 10. 2012).
Schválený.
- návrh na pristúpenie SR k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v me-
dzinárodnej cestnej nákladnej
doprave (CMR) týkajúceho sa
elektronického nákladného listu.
Predložil: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
Schválený.
Materiál pre informáciu:
- informáciu o vývoji individuálnych sťažností proti SR, ktoré
prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd.
Predložil: podpredseda vlády a
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Vzatý na vedomie.
Komuniké
zo 72. schôdze vlády SR, 4. september 2013
Vláda prerokovala:
- správu o poľnohospodárstve a
potravinárstve v SR za rok 2012.
Predložil: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Schválený.
- informáciu o postupe prác pri
negociačnom procese k návrhom
legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k
politike súdržnosti od 1. 1. 2013
do 30. 6. 2013.
Predložil: vedúci Úradu vlády
SR.
Schválený.
- návrh na uzavretie Zmluvy
medzi Slovenskou republikou a
Českou republikou o spolupráci
na úseku evidencie obyvateľov a
rodných čísel - nové znenie.
Predložil: podpredseda vlády a
minister vnútra.
Schválený.
- návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Uzbeckej
republiky o spolupráci v boji
proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi.
Predložil: podpredseda vlády a
minister vnútra
Schválený.
- návrh Legislatívneho zámeru
zákona o nadobúdaní vlastníctva
poľnohospodárskej pôdy - nové
znenie.
Predložil: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Schválený s pripomienkami.
- správu o lesnom hospodárstve v
SR za rok 2012.
Predložil: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Schválený.
- návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády SR č. 426/2010 Z. z, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny
koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s
vyhoretým jadrovým palivom a
rádioaktívnymi odpadmi v znení
nariadenia vlády SR č. 19/2013
Z. z. - nové znenie.
Predložil: minister hospodárstva.
Schválený.
- informácia o preferovanom
spôsobe reorganizácie skupiny
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - nové znenie.
Predložil: minister hospodárstva.
Poznámka: Nesprístupňovaný.
Materiál sa nezverejňuje v zmysle
§ 17, § 10 a § 11 ods. 1 písm. a)
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode
informácií (Ochrana obchodného
tajomstva).
Schválený s pripomienkou.
Vláda vzala na vedomie:
- návrh Správy o zabezpečení
dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti
za ich riešenie.
Predložil: minister hospodárstva.
- správu o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 30. 6. 2013.
Predložil: vedúci Úradu vlády
SR.
Podľa materiálov
Úradu vlády SR sprac. (žo)
Aj v novom školskom roku môžu školy využiť bezplatné
vzdelávacie programy o úsporách energie
O vzdelávacie programy a materiály o úsporách energie mali školy vlani veľký záujem. Momentálne pripravujeme harmonogram
aktivít na tento rok, školy majú práve teraz možnosť dohodnúť si pre nich vyhovujúci termín.
Aké sú výhody a obmedzenia
jednotlivých druhov energie a najmä ako energiu čo najefektívnejšie
využívať si mohlo doteraz vyskúšať vďaka projektu bezplatného
energetického poradenstva ŽIŤ
ENERGIOU viac ako 5000 detí.
Od septembra si môžu základné
školy znovu vybrať z viacerých
druhov vzdelávacích programov
a materiálov.
Energetické experimenty, súťaže, hry, prednášky a pomôcky na
vyučovanie pripravujú špecialisti SIEA, ktorí pri poradenstvom
centre ŽIŤ ENERGIOU v Banskej Bystrici už druhý školský rok
vedú klub detí Kamarátka Energia. Všetky vzdelávacie aktivity
i materiály sú k dispozícii bezplatne vďaka projektu odborného
energetického poradenstva ŽIŤ
ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov
Európskej únie.
„Vzdelávaním detí v podstate
vzdelávame aj dospelých, pretože
ak má dieťa praktickú informáciu,
ktorou rodič nedisponuje, tak ho
veľmi rado poučí,“ vysvetľuje prínos aktivít Kvetoslava Šoltésová,
riaditeľka Odboru vzdelávania, legislatívy a metodológie SIEA, ktorá klub vedie. „Prostredníctvom
vzdelávacích aktivít investujeme
do úspor energie v budúcnosti.
Nielen deti, ale aj pedagogickí
pracovníci oceňujú podnetné formy učenia hrou a žiadajú ďalšie
námety,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.
Záujem škôl o vzdelávacie
programy bol koncom uplynulého školského roku väčší, ako
boli možnosti SIEA, a časť z aktivít musela byť presunutá do
tohto školského roku. Keďže sa
plán podujatí pripravuje v tých-
to dňoch, školy majú práve teraz
možnosť získať nové pomôcky
alebo si dohodnúť vhodný termín
vzdelávacieho programu.
Aktivity sú pripravené tak, aby
deti mohli nadobudnuté vedomosti a skúsenosti využiť nielen
počas vyučovania, ale najmä pri
každodenných činnostiach. Školy
môžu záujem o projekt prejaviť
mailom alebo telefonicky v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU, ktoré sú zriadené v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.
Vybrať si pritom môžu pomôcky,
ktoré hravou formou sprístupňujú energetiku rôznym vekovým
kategóriám detí. Pre menších je
určené domino, pexeso či kvarteto, starší môžu využiť návody na
energetické experimenty a záložky s prepočtami, ako usporiť energiu doma.
V minulom školskom roku
okrem vzdelávacích programov
pre 32 škôl SIEA pripravila aj
prednášky a súťaž pre žiakov 9.
ročníkov „Postav si svoj energetický dom“ a sériu interaktívnych
hodín pre štvrtákov „Zoznámte sa
s elektrinou“. Na konci školského
roka si už tradične mohlo vyskúšať svoje strategické schopnosti pri
obchodovaní s elektrinou v rámci
„Maratónu energetickej efektívnosti“ vyše 200 mladých majiteľov
elektrární. Aj počas týchto letných
prázdnin SIEA organizovala vzdelávacie súťaže v letných táboroch.
Celkom sa uskutočnilo 71 vzdelávacích aktivít pre 3027 detí. So
vzdelávacími materiálmi projektu
ŽIŤ ENERGIOU pracujú žiaci v
58 školách.
x
x
x
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je príspevková organizácia Ministerstva
hospodárstva SR pôsobiaca v oblasti inovácií a energetiky. SIEA
je implementačnou agentúrou
v rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Agentúra prevádzkuje
monitorovací systém efektívnosti
pri využívaní energie a v rámci
projektu Žiť energiou poskytuje v Trenčíne, Banskej Bystrici
a v Košiciach bezplatné poradenstvo pre domácnosti, podnikateľov a verejný sektor.
Kontakt: Sylvia Pálková,
manažérka komunikácie SIEA,
0917 732 415
Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU
Poradenské centrá:
Trenčín - Banská Bystrica - Košice
Bezplatná linka: 0800 199 399
www.zitenergiou.sk
aktuality/inzercia 17
Obecné noviny • 10. september 2013
Poslanci odmietnutím správy
rezignovali na práva detí
Podľa verejnej ochrankyne práv
Jany Dubovcovej postup ľudskoprávneho výboru parlamentu
ako aj pléna národnej rady odkryl
realitu, že je rozdiel v tom, čo o
ľudských právach hlásame a tým,
čo v skutočnosti robíme
Poslanci parlamentu podľa ombudsmanky Jany Dubovcovej rezignovali na ochranu práv detí z
veľmi chudobných rodín. Tvrdí to
verejná ochrankyňa práv J. Dubovcová v reakcii na rozhodnutie Národnej rady neprerokovať jej mimoriadnu správu na septembrovej
schôdzi parlamentu. „Z môjho pohľadu je najdôležitejšou problematikou správy dlhodobé porušovanie základného práva na vzdelanie
veľkého počtu maloletých detí často z veľmi chudobných rodín. Ak
by parlament včas prijal potrebné
opatrenia, mohli sme to zmeniť už
od septembra 2015," uvádza J. Dubovcová v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla jej poradkyňa
pre komunikáciu a médiá Alena
Kuišová. „Svojím postupom však
poslanci týmto deťom nedali šancu
a úplne rezignovali na ochranu ich
práv," dodala.
J. Dubovcová tvrdí, že verejný
ochranca práv prvýkrát v takmer
12-ročnej histórii tohto inštitútu
predložil parlamentu mimoriadnu
správu, ktorá podľa nej obsahuje závažné zistenia o porušovaní
ľudských práv niektorými orgánmi
tohto štátu. „Obávam sa, že abso-
lútny nezáujem o ochranu práv
detí bol spôsobený mimoriadnym
záujmom o to, aby sa v parlamente
zabránilo diskusii o postupe polície pri zásahu v Moldave nad Bodvou a košickej samosprávy, ktorá
porušila právo na nedotknuteľnosť
obydlia," napísala Dubovcová.
Podľa jej slov postup ľudskoprávneho výboru parlamentu ako aj
pléna Národnej rady naplno odkryl
našu realitu, ktorou je veľký rozdiel
v tom, čo o ľudských právach a ich
ochrane oficiálne hlásame a tým,
čo v skutočnosti robíme a aké sú
naše priority".
Dubovcová napísala mimoriadnu správu pre Národnú radu,
v ktorej konštatuje, že pre deti zo
špeciálnych tried je prakticky nemožné získať výučný list alebo
vysvedčenie o maturitnej skúške.
Táto skutočnosť má podľa nej neskôr zásadný vplyv aj na možnosť
Rómov uplatniť sa na trhu práce a
vymaniť sa z chudoby. Zaradenie
žiaka do kategórie so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami
ho viac-menej trvalo spojí s výlučným špeciálnym vzdelávaním,
zistila ombudsmanka prieskumom
v školách. Okrem toho ombudsmanka v správe kritizuje políciu, že
pri plánovanej pátracej akcii z júna
tohto roka v Moldave nad Bodvou
nemali policajti vybavené príkazy
na vstup do obydlia, respektíve na
domovú prehliadku.
(SITA)
S tenisovou raketou na príprave
zákona o odpadoch
Celoslovenská rada Združenia organizácií verejných prác (ZOVP) profesijná organizácia spoločností poskytujúcich servis v komunálnej sfére mestám a obciam SR s viac ako 2 miliónmi obyvateľov sa na svojom letnom zasadaní zišla 15. augusta
v rekreačnom zariadení v prostredí Cérovskej vrchoviny neďaleko
obce Obručná.
Stretnutie bolo otvorené aj všetkým členom združenia a hlavne
tým, ktorí majú radi tenis či už aktívny alebo aj pasívny formou
povzbudzovania, pretože sa tu konal tenisový turnaj v štvorhre o
cenu prezidenta ZOVP. Zišla sa tu dobrá konkurencia, ale prišli
aj družstvá , ktoré iba „okukávajú tenisové grify“. Družstvá boli
rozdelené do dvoch štvorčlenných skupín a systémom „každý s
každým“ hrali o dve postupové miesta do semifinále, z ktorého
neskôr vzišlo víťazné družstvo. Zápasy počas celého dopoludnia
boli vyrovnané a veľmi zaujímavé o čom svedčili časté výbuchy
smiechu a vzájomného povzbudzovania. Vôľa po viťazstvách bola
veľká, na čo nepostačovalo umenie, to sa nahrádzalo enormnou
snahou vrátiť späť každú loptičku. Nakoniec však najviac tenisového kumštu predviedlo družstvo z Handlovej – Hater Handlová,
s.r.o., ktoré sa umiestnilo na prvom mieste bez jedinej prehry.
Po odohraní finálového stretnutia sa členovia celoslovenskej
rady venovali aj problematike vnútorného fungovania združenia
a aktuálnej situácií v odpadovom hospodárstve. Tu prezident
združenia Mgr. Kuba informoval o svojich pracovných stretnutiach
v procese prípravy nového znenia zákona o odpadoch a jeho
dôsledkoch pre samosprávy. Naznačil , že proces je dobre rozbehnutý a je ešte potrebné zvládnuť finálne práce na jeho paragrafovej podobe. Pripomenul že združenie je aj naďalej pripravené
aktívne na tomto procese participovať. Ďalej bola rada informovaná o stave pripravenosti konania jesenného snemu.
Záver pracovného a športového stretnutia urobil prezident
združenia, ktorý vyhodnotil tenisovú súťaž, nechýbalo ani malé
občerstvenie. Prezident združenia sa poďakoval organizátorom
za perfektnú prácu a členom športových družstiev za predvedené
výkony.
Ing. Blažej LITVA,
viceprezident ZOVP
DIÁR SAMOSPRÁVY 2014
- jedinečný svojho druhu...
- dobrý pomocník plánovania času...
- vhodný spôsob ako prezentovať samosprávu...
Diár obsahuje:
prehľadné kalendárium: ročné, mesačné, týždenné, denné; plánovací kalendár 2014; niekoľko
pomôcok k systému verejnej správy (hlasovacie kvóra, prevody majetku a pod.); adresáre regionálnych vzdelávacích centier (RVC) združených v AVS, dôležitých ústredných orgánov, ministerstiev, úradov samosprávnych krajov, profesijných združení samosprávy, regionálnych združení
miest a obcí a ďalších inštitúcií; výroky slávnych, zrnká múdrosti; priestor na základné údaje
o obci/meste, inštitúcií, osobné údaje; praktické pomôcky – abecedný zoznam mien, osobný
adresár, poštové a telefónne smerové čísla a iné; priestor (voľné listy) na poznámky z pracovných
rokovaní, porád a pod.; prehľadný kalendár na rok 2015.
Diár sa osvedčil:
primátorom a starostom; poslancom obecných/mestských zastupiteľstiev; predsedom, vedúcim
zamestnancom, poslancom úradov samosprávnych krajov; vedúcim i ostatným zamestnancom
obecných a mestských úradov; zamestnancom ďalších inštitúcií; ako vhodný darček pre partnerov obce/mesta a iné.
Formát: 240 x 170 mm (o niečo väčší ako formát A5); pevná viazaná väzba s dvoma záložkami;
modrý obal so striebornou razbou.
Cena je oproti vlaňajšku nezmenená – 6,65 eura/1 ks
Objednávky: Zaslať, pokiaľ možno OBRATOM, najneskôr však do 17. septembra 2013, mailom
na [email protected], cez elektronickú objednávku na web stránke AVS v časti Publikácie
http://www.avs-rvc.sk/avs/materialy/, prípadne poštou.
Kalendáre budeme distribuovať v priebehu mesiaca november 2013;
poštou (účtujeme poštovné a balné).
VERÍME, ŽE DIÁR SAMOSPRÁVY 2014 SA STANE OPÄTOVNE
VAŠÍM EFEKTÍVNYM POMOCNÍKOM
OBJEDNÁVKA:
Názov obce/mesta/inštitúcie: ................................................................................................................................
Adresa objednávateľa: ..............................................................................................................................................
Záväzne si objednávame
Diár samosprávy 2014 v cene 6,65 eura/1 ks v celkovom počte ........... kusov.
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): ...................................................................
Telefón: ........................... mail: ....................................
Číslo účtu/kód banky: ................................/................
IČO: ................................. DIČ: ..........................................
Dátum: ...................... 2013
..................................................................
podpis
18 kultúra
10. september 2013 • Obecné noviny
Pešiu zónu v bratislavskom Starom Meste
obsadili ľudoví umelci z celého Slovenska
Festival tradičných remesiel a ľudových výrob organizuje ÚĽUV v spolupráci s partnermi pravidelne od
roku 1990, od roku 2006 ako podujatie ku Dňu Ústavy SR. Tento rok sa dni majstrov ÚĽUV konali cez
víkend 31. augusta a 1. septembra.
A
j tento rok sa na pešej zóne v bratislavskom Starom Meste
- na Hlavnom, Primaciálnom, Hviezdoslavovom a Rybnom námestí
- na Dňoch majstrov ÚĽUV predstavili remeselníci a ľudoví umelci
z celého Slovenska. Festival chce
širokej verejnosti predstaviť a priblížiť výrobné postupy a zručnosti
z oblasti tradičných remesiel.
Každý rok sú pri príležitosti
podujatia udeľované čestné tituly
Majster ľudovej umeleckej výroby.
Tento rok vystúpil na sobotňajšom
galaprograme, ktorého je udeľovanie titulov súčasťou, SĽUK.
Okrem umeleckých predmetov,
ktoré si možno kúpiť v stánku u
každého majstra, návštevníkov zaujal bohatý sprievodný program v
podobe vystúpení folklórnych súborov a tanečných či speváckych
skupín. Tak to bolo aj na tomto
ročníku, kde sa o radosť z tanca
a spevu s divákmi podelili napríklad tanečníci a muzikanti z FS
Technik, FS Kopaničiar, FS Buko-
vinka, Credance, Balkansambel,
FSk Šumiačan, či mužská spevácka skupina z Heľpy. A kto mal
záujem, mohol si vyskúšať svoje
umelecké schopnosti napríklad
na tanečnom workshope pod vedením J. Michalíka a V. Michalka
alebo na kováčskom workshope
na Primaciálnom námestí.
Organizátori,
samozrejme,
mysleli aj na deti. Medzi účinkujúcimi nechýbali tanečníci z
detských folklórnych súborov Há-
jenka a Bystrinka. Počas soboty aj
nedele si mohli najmladší účastníci festivalu v predpoludňajších
hodinách pozrieť predstavenie
Muzikanti alebo O zlatej trúbke v
podaní Bratislavského bábkového
divadla, detské folklórne súbory
či predstavenie Gašparko, ktoré
má v repertoári SĽUK. Súčasťou
programu pre deti bola aj škola
tanca pod pedagogickým vedením J. Ďuračiho, no aj remeselné
aktivity pod dohľadom skúsených
lektorov.
Účastníci sa počas festivalu
mohli občerstviť tradičnými slovenskými špecialitami, ktoré ponúkali predajcovia na Rybnom
námestí. Vystáť dlhý rad sa oplatilo na Primaciálnom námestí, kde
ste mohli ochutnať tradičné pukanské párance.
Festival sa tento rok opäť tešil
vysokej návštevnosti. Dôležitú úlohu zohralo aj teplé slnečné počasie,
ktoré vytiahlo do ulíc množstvo
ľudí, z ktorých sa možno aj z takéhoto jednoduchého dôvodu stanú
zachovávatelia a šíritelia tradičnej
ľudovej umeleckej tvorby.
Text a snímky:
Petra TROPEKOVÁ
Bez hudby a umenia si život ani nevie predstaviť
Čím žije komárňanská základná umelecká škola, ktorá patrí k najväčším umeleckým školám na Slovensku.
B
ez hudby a umenia si neviem predstaviť každodenný život - je krédom nového riaditeľa Základnej umeleckej
školy v Komárne Františka Petra,
ktorý sa tejto funkcie ujal 1. januára tohto roku. Učitelia, žiaci a široká verejnosť Komárna a okolia v
roku 2011 oslávili už 150. výročie
založenia tejto, pre rozvoj umenia tak potrebnej inštitúcie. „Potešiteľné je, že záujem o výchovu
k hudbe a k umeniu neochabuje
ani v súčasnosti,“ hovorí riaditeľ
F. Petr a s hrdosťou dodáva, že
komárňanská škola patrí medzi
najväčšie umelecké školy na Slovensku.
V minulom školskom roku ju
navštevovalo 1023 žiakov nielen
z Komárna a okolia, ale aj z iných
okresov. Najväčší záujem je o hudobný odbor, ktorý navštevovalo
480 žiakov. Vyučujú hru na klavír,
husle, akordeón, gitaru, klarinet,
saxofón, flautu, bicie nástroje, populárnu hudbu a spev. Výtvarný
odbor navštevovalo 278 žiakov a
tanečný 265 žiakov. Vyučovanie
zabezpečujú aj priamo v základných školách, kde sú vytvorené
dobré podmienky pre prácu a
hlavne mladší žiaci nemusia chodiť za vyučovaním, ale učitelia
ZUŠ prídu za nimi, konštatuje F.
Petr a dodáva, že v tomto roku
mali vyše 100 absolventov.
K ďalším aktivitám školy patrí
organizovanie koncertov, výstav,
tanečných predstavení aj mimo
priestorov školy, hlavne v Mestskom kultúrnom stredisku, v
Dôstojníckom pavilóne, v múzeu
a na ďalších miestach. Niet vari
slávnostnej chvíle v Komárne, kde
by žiaci školy neprispeli svojím
programom. A v samotnej škole
sú koncerty každý týždeň, hovorí F. Petr a s hrdosťou dodáva, že
škola sa zúčastňuje aj na rôznych
súťažiach a festivaloch, odkiaľ si
už priniesla nejedno významné
ocenenie.
O výučbu žiakov sa stará 44 pe-
dagógov. Riaditeľa osobitne teší,
že mesto a mestské zastupiteľstvo
činnosť školy všestranne podporuje činnosť našej školy a nemajú
núdzu ani o sponzorov.
„Viacerí z absolventov školy,“
hovorí s pýchou F. Petr, „si zvolili
umeleckú dráhu a máme veľa takých, čo pokračujú v štúdiu v II.
stupni školy, na konzervatóriách
a pedagogických fakultách. A sú
medzi nimi aj takí, čo študujú a
dokonca vyučujú na zahraničných
umeleckých školách, ako napríklad gitarista európskeho rangu
Jozef Zsapka či huslista František
Török. Talenty sa v živote jednoducho nestratia, mnohí účinkujú
aj v amatérskych súboroch. A čo
je veľmi dôležité, ich život tým, že
sa učili hudbe, tancu, výtvarnému
umeniu, je bohatší.“
Záujem o štúdium v novom
školskom roku, ako sa zdá, neklesá. Na jednotlivé odbory sa už
doteraz prihlásilo veľa záujemcov
a niekoľko ich môžu prijať ešte v
septembri. F. Petr je presvedčený,
že Základná umelecká škola v Komárne aj naďalej bude prispievať k
rozvoju umeleckého života v meste, v ktorom kultúra vždy bola na
vysokej úrovni.
Štefan BENDE,
poslanec MsZ v Komárne
kultúra 19
Obecné noviny • 10. september 2013
Cigánsky Bašavel 2013 roztancoval
Červený kameň
Multižánrový open-air festival rómskej hudby a tradičných remesiel Cigánsky Bašavel, ktorý sa konal
vo štvrtok 29. augusta.
P
odujatie, ktoré sa už
tradične konalo v areáli hradu Červený
kameň, malo aj tento
rok výbornú atmosféru. Predstavili sa na ňom umelci
nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rumunska, Ruska, Maďarska
a Poľska. Spontánnosť ich umeleckého prejavu strhla mnohých
návštevníkov k tancu. „Sila rómskej kultúry je obrovská a aj tento
ročník potvrdil, že ľudí otvára a
spája,“ uviedla riaditeľka festivalu
Cigánsky Bašavel Vladislava Dolníková.
Pre umelcov, ktorí sa už pravidelne zúčastňujú na Cigánskom
Bašaveli, je umenie rovnako prirodzené ako dýchanie. Neznamená
to však, že k svojej virtuozite nepotrebovali stovky hodín tvrdého
drilu. Ozdoba festivalu - skupina
Romafest z Transylvánie - spojila
radosť z hudby s neuveriteľnou
rýchlosťou pohybu a publikum
šalelo. Flare Beas z maďarsko-srbského pohraničia sprevádzala spev
rytmikou mosadzných nádob a
hradom sa niesol doposiaľ nevídaný zvuk. Pri maďarskej Parno
graszt sa väčšina publika roztancovala. Návštevníkov uchvátil aj
drsný prejav Bartošovcov.
Zahanbiť sa však nedali ani
Divé maky - ich vystúpenie so
zbormajstom Mariom Biharim a
Skupina RomaFest v akcii.
Barborou Botošovou zožalo veľký
úspech, rovnako ako neskôr Barbora s Bohémiens.
Festival otvorili mladé talenty Gipsy Čáve a Gipsy Nicol a
uzatvárala ho originálna zosta-
Roma Art Čičava.
va Gipsy Bashavel – Sendreiovci
s donskými kozákmi a poľskou
kontrabasistkou a Bachtale Apsa
s Mariom Biharim. Moderátorom
festivalu bol Laci Cmorej a Zuzka
Šimčíková z Divých makov.
Svoje remeslá pod hradom Červený kameň predstavili aj umeleckí kováči a rezbári. Návštevníci
zaháňali hlad originálnymi rómskymi dobrotami - marikľou, gójou či polievkou nazývanou žufka.
Kolotoč na ľudskú silu.
Pohľad na divákov.
Spomienka na obete holokaustu
a rasového násilia v Seredi
V Mestskom parku v Seredi patril 4.
september pietnej spomienke zorganizovanej pri príležitosti Dňa obetí
holokaustu a rasového násilia. Tento
deň je výzvou k zápasu proti všetkým
prejavom rasizmu, neznášanlivosti,
xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a
diskriminácie.
„Spoločnou príčinou, prečo k takýmto
udalostiam prichádza, je asi presved-
čenie určitej elity o tom, že je viac ako
iní. Presvedčenie jednotlivca, že môže
siahnuť na majetok, zdravie, alebo
život iného občana. Treba neustále zdôrazňovať, že sme si rovní, bez ohľadu
na to, čo nás rozlišuje,“ povedal v príhovore predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš.
Pri tejto príležitosti odovzdal predseda
TTSK pamätnú medailu Vincentovi
Slamkovi, ktorý spolu so svojou matkou počas II. svetovej vojny pomáhal
ukrývať rodiny prenasledovaných židovských občanov, ktorí utiekli z transportu do koncentračného tábora v Seredi.
Rodinám Wiesovej, Bergmanovej,
Bertheimerovej, Takácsovej a Fridmanovej pomáhali s ukrývaním, stravou
a šatstvom až do príchodu Sovietskej
armády v roku 1945. Ocenenie mu
udelili za hrdinský a občiansky postoj
v čase holokaustu počas II. svetovej
vojny.
Prítomným sa prihovoril aj Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry
Deti boli nadšené vozením sa v
košoch na originálnom kolotoči
na „ručný pohon“, kreslili na výtvarnom workshope, alebo tancovali pod pódiom.
Festival spojil mladých i tých
starších a na tanečnom workshope s Credance a Lacim Cmorejom
sa potili spoločne pri nacvičovaní základných krokov. Zaujalo aj
smiešno-smutné divadelné predstavenie Divých makov o hľadaní
svojho miesta v živote.
Aj tento, v poradí piaty ročník
Cigánskeho Bašavelu potvrdil, že
podujatie si už našlo svoje pevné
miesto na festivalovej mape.
Organizátorom festivalu bolo
občianske združenie Divé maky.
Medzinárodný
multižánrový
festival vznikol v roku 2009. Poskytuje priestor pre vystúpenia
profesionálnych a amatérskych
rómskych umelcov a predstavuje
talentované rómske deti zapojené v štipendijnom programe občianskeho združenia Divé maky.
Výťažok zo vstupného pomáha
vytvárať novú vzdelanú rómsku
generáciu.
Festival sa uskutočnil s finančným príspevkom Ministerstva
kultúry SR a partnerskou podporou spoločnosti Telekom a Západoslovenskej energetiky.
Soňa KOŽELOVÁ
Snímky: (st)
(MŽK), ktorý vyzdvihol význam ocenenia odovzdaného predsedom TTSK
Vincentovi Slamkovi. Ten bol živým
dôkazom toho, že kto chce, ten pomôže. Zúčastneným žiakom a študentom
odkázal, aby boli vždy silní a vedeli
zasiahnuť, keď sa deje neprávosť.
Pretože vinnými boli nielen tí, ktorí
zabíjali, ale i tí, ktorí sa neriadili Božími
prikázaniami a len sa mlčky a pasívne
prizerali.
Súčasťou pietnej spomienky bola aj
prezentácia výstavy Holokaust v Seredi.
Ľubica PÉLYOVÁ, TTSK
20 školstvo
10. september 2013 • Obecné noviny
V Banskej Bystrici začali hudbou,
spevom a tancom
Žiaci, študenti, ale aj široká verejnosť sa tešili z bohatého kultúrneho programu, ktorý pripravili
stredoškoláci a gymnazisti z Banskej Bystrice a blízkeho okolia 3. septembra na slávnostné otvorenie
školského roka. Podujatie My všetci školou povinní odštartovalo o 10.30 h. na Námestí SNP.
,,Posledné mesiace sme premýšľali, ako spríjemniť prvé školské
dni a spraviť ich v našom meste
výnimočnými . Zistili a zhodli sme sa, že pre deti a mládež je
oveľa zaujímavejšie zábavať sa na
námestí ako sedieť v laviciach,“
hovorí Jaroslav Dodok, predseda
rady študentov.
Aj preto sa do podujatia My
všetci školou povinní dobrovoľne a bez váhania zapojilo desať
stredných škôl a gymnázií. Ako
prvá sa predstavila školská kapela zo Strednej odbornej školy
Tajovského, ktorá zaspievala dve
piesne. Tanec a ukážky líčenia pre
divákov pripravila Stredná odborná škola Príboj a piesňou Javorčatá vystúpilo na pódiu Katolícke
gymnázium Štefana Moysesa. Nechýba ani literárny blok, ktorého
súčasťou bola umelecká recitácia.
Svoju pozornosť by mali
upriamiť i tohtoroční deviataci.
Táto akcia na námestí nemala len
P. Frešo otvoril školský rok
v jubilujúcej „Fajnorke“
SPŠ strojnícku na Fajnorovom nábreží v Bratislave za 110 rokov fungovania absolvovalo vyše 12-tisíc študentov. Boli medzi nimi aj slávni
hokejisti Jozef Golonka či Vladimír Dzurilla.
„Táto škola vychovala množstvo strojárov a znamená pre bratislavskú
župu veľa. V spolupráci absolventov s budúcimi zamestnávateľmi
vidím budúcnosť pre ďalších 110 rokov tejto školy, preto ju naplno
podporujeme,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo, ktorý študentom
zaželal, aby vedomosti nadobudnuté počas štúdia dokázali uplatniť
v živote a aby prispeli nielen k ich osobnostnému rozvoju, ale zabezpečili im aj dobré zamestnanie.
Na „Fajnorke“ je do decembra zriadená trvalá expozícia o histórii
školy. Na jeseň, 23. októbra, bude v škole deň otvorených dverí pre
všetkých záujemcov, ktorý sa zopakuje 26. januára 2014.
V školskom roku 2013/2014 Bratislavský samosprávny kraj na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti otvoril vyše 150 nových tried.
Pribudli odbory reagujúce na aktuálne potreby trhu práce: mechanik
strojov a zariadení, mechanik – mechatronik (SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA), výroba potravín (SOŠ Farského 9, BA), elektromechanik –
telekomunikačná technika, elektrotechnika – elektronické zariadenia,
mechanik elektrotechnik, elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika (SOŠ IT, Hlinícka 1, BA), obchodné a informačné
služby – medzinárodné obchodné vzťahy, služby a súkromné podnikanie – marketing (SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova
1, BA), dizajn – priemyselný dizajn (ŠUV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA), mechanik hasičskej techniky (SOŠ, Kysucká 14, Senec), služby v
cestovnom ruchu (Spojená škola, Ivanka pri Dunaji).
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
aktuálne 57 stredných škôl, z toho 36 stredných odborných škôl, dve
jazykové školy, 14 gymnázií, dve konzervatóriá a tri spojené školy.
V uplynulom školskom roku na nich študovalo spolu 19 567 žiakov.
Žiaci zo škôl v pôsobnosti kraja sú do jeho diania aj zapojení. Podieľajú sa na podujatiach organizovaných bratislavskou župou, kde majú
nielen možnosť prezentovať svoje výrobky, ale môžu nadobudnúť aj
nové skúsenosti.
(ra)
zábavný, ale aj informačný charakter. Predstavili sa na nej takmer
všetky stredné školy a gymnáziá
z blízkeho okolia. Mali tak príležitosť v informačných stánkoch
prezetovať svoje študijné programy, úroveň, ale aj kvalitu svojej
školy.
,,Preto sme na toto podujatie
pozvali aj všetky základné školy.
Pre tohtoročných deviatakov sa
tak naskytla veľká príležitosť začať
s výberom svojej budúcej školy,“
informuje Lenka Sršňová, hlavná
organizátorka.
Na účastníkov akcie My všetci
školou povinní čakalo aj jedno
zaujímavé prekvapenie. Bola ním
hudobno-vizuálna šou žongléra
Martina Heriana z Banskej Štiavnice. Ten svojou šikovnosťou púta
pozornosť svojich spolužiakov už
niekoľko rokov.
Slávnostné spoločné otvorenie
školského roka sa konalo pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja. Podujatie My
všetci školou povinní je súčasťou
projektu Berte nás vážne, ktorý je
financovaný s podporou Európskej komisie.
,,Tešíme sa, že Rada študentov
mesta Banská Bystrica sa snaží
nielen zastrešovať študujúcu mládež v našom meste a obhajovať
jej záujmy, ale dokáže pripraviť aj
skutočne veľké kultúrne podujatie.
Je to pre nás príležitosť prezentovať rok svojej práce, naše projekty, aktivity, ale aj ďalšie blížiace sa
podujatia,“ uzavrel predseda rady
Jaroslav Dodok.
(jd)
Do školských lavíc zasadlo viac
ako šesťtisíc prvákov
Bránami školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja v novom školskom roku 2013/2014 prešlo vyše 6-tisíc
novoprijatých uchádzačov. Je to mierny nárast oproti ročníku 2012/2013.
Z hľadiska dlhodobých štatistík
však aj naďalej pretrváva trend
mierneho poklesu študentov, čo
je ovplyvnené najmä nepriaznivým demografickým vývojom.
V novom školskom roku by malo
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK navštevovať spolu 29 510
žiakov, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim školským
rokom pokles celkového počtu
žiakov o 1,8 %. „Cieľom ŽSK je
neustále napredovať v poskytovaní kvalitného vzdelávania, ale
i podmienok prípravy študentov
a pracovného prostredia pre zamestnancov. V súvislosti s touto
víziou budeme aj v tomto školskom roku pokračovať v podpore
odborného vzdelávania a prípravy a k už existujúcim centrám
odborného vzdelávania a prípravy pribudnú ďalšie,“ uviedla
riaditeľka odboru školstva ŽSK
Dana Mažgútová. V septembri
začne svoju činnosť Centrum odborného vzdelávania a prípravy
pre stavebníctvo pri SOŠ stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline
a v priebehu školského roka by
mali otvoriť svoje brány Centrum
odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu pri Spojenej
škole na Hlinskej ulici v Žiline a
Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre lesníctvo a drevárstvo pri SOŠ lesníckej Jozefa Dekreta Matejovie a SOŠ drevárskej
v Liptovskom Hrádku.
Ku skvalitneniu vzdelávania by
mali prispieť i pripravované grantové programy. Tento rok sa žilinská župa zamerala na podporu
preventívnych aktivít v programoch „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“, na podporu rozvíjania športu v Žilinskom kraji slúži
program „Vráťme šport do škôl“
a program zameraný na rozvoj
národného povedomia žiakov
stredných škôl a školských zariadení pod názvom „Poznaním
histórie rozvíjame vlastenectvo
a národné povedomie“. Okrem
posilňovania samotného vzdelávania pristúpil ŽSK aj k rozsiahlym rekonštrukciám svojich
škôl. „Veľmi ma teší, že sa nám
postupne darí napĺňať naše plány
aj v školstve. Momentálne pre-
biehajú rozsiahle rekonštrukcie v
16 školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej
samosprávy v celkovej hodnote
viac ako 2 milióny eur. Okrem
toho pokračujeme v otváraní
ďalších centier odborného výcviku a vzdelávania a približujeme
tak štúdium k podmienkam, ktoré budú čakať absolventov v reálnom pracovnom prostredí,“
ozrejmil predseda ŽSK Juraj Blanár. Vo väčšine prípadov začali
rekonštrukčné práce v priebehu
letných školských prázdnin tak,
aby nerušili proces výučby. Hlavným zámerom je odstránenie havarijných stavov a zníženie najmä
finančných výdavkov na tepelné a energetické hospodárstvo.
Snahou Žilinského samosprávneho kraja je zabezpečovať kvalitný výchovnovzdelávací proces
v priestoroch s moderným materiálno-technickým zabezpečením a zároveň podporovať aktivity, ktoré prispievajú k celkovému
všeobecnému rozvoju osobností
mladých ľudí.
(dan)
Obecné noviny • 10. september 2013
školstvo 21
Darček pre staromestských prvákov
Takmer 2500 školákov sa vrátilo do siedmich základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto.
Medzi nimi sa do svojej novej školy vybralo aj 370 prváčikov.
„Verím, že do našej a odteraz už
aj vašej staromestskej školy budete chodiť vždy s radosťou, aj keď
ranné vstávanie či domáce úlohy
nebudú vždy najľahšie. Nielenže
sa v škole naučíte písať či počítať,
ale získate tu mnoho užitočných
vedomostí a spoznáte aj nových
kamarátov, s ktorými zažijete veľa
zábavy,“ povedala prváčikom v
Základnej škole Hlboká cesta starostka mestskej časti BratislavaStaré Mesto Táňa Rosová.
Hneď ako prváčikovia po prvý
raz zasadli do školskej lavice, dostali od Starého Mesta darček. Na
stole ich čakal balíček so školskými potrebami, medzi ktorými boli
modelovacia hmota, zošity, pero,
či detský reflexný náramok a ča-
sopis Zornička. Staré Mesto nezabudlo ani na predškolákov v materských školách, či žiakov prvého
stupňa základných škôl, ktorí na
začiatku nového školského roka
dostali od staromestskej samosprávy podobné prekvapenie.
Okrem základných škôl sa nový
školský rok začal aj v 18 staromestských materských školách.
Tie navštevuje takmer 1100 detí.
Najväčšiu radosť majú deti z novej
MŠ na Heydukovej ulice, kam sa
presťahovala MŠ z Medenej ulice.
Tá doteraz sídlila v prenajatých
priestoroch. Novú Materskú školu
na Heydukovej bude navštevovať
60 detí, pre ktoré sú pripravené tri
triedy.
(th)
Predstavitelia trnavskej
župy v školách
na rôznych miestach kraja
Na niekoľkých stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja bol
začiatok nového školského roka slávnostnejší.
Školský rok otvorili predstavitelia TTSK.
Predseda TTSK Tibor Mikuš
v sprievode riaditeľa sekcie verejnej správy TTSK Štefana Murárika navštívil ako prvú Obchodnú
akadémiu v Trnave. Riaditeľka
školy Marta Bačíková sa mohla
pochváliť, že akadémia sa v TOP
rebríčku najlepších stredných odborných škôl na Slovensku v roku
2013 umiestnila na druhom mieste. Údaje zohľadňujú maturity zo
školského roka 2011/2012. Rebríček na základe ich výsledkov
zostavil Inštitút pre ekonomické
a sociálne reformy (INEKO).
V príhovore okrem iného predseda TTSK povedal: „Teší ma, že
táto škola patrí medzi elitné školy na Slovensku. Je to výsledok
dlhodobej pedagogickej práce
vedenia školy, ale aj samotných
žiakov. Želám vám preto, aby ste
aj vy svojím štúdiom potvrdili,
že ste pevnou súčasťou tejto školy a želám vám úspešný školský
rok.“
Druhou v poradí návštev bola
Stredná odborná škola obchodu
a služieb v Trnave. Pre žiakov
sú podľa riaditeľa Miroslava Ryšku pripravené viaceré novinky.
Ako jediná škola má zabezpečené stravovanie za najnižšie ceny
s tým, že všetko jedlo pripravujú
samotní žiaci. „Úroveň školy nie
je daná tým, aké má budovy a vybavenie, ale tým, akí žiaci ju navštevujú a aké vedomosti si z nej
odnesú. Majte preto úctu k svojim učiteľom, pretože tí vás pripravujú na reálny život,“ povedal
predseda TTSK.
Poslednou zastávkou predsedu
bola Stredná priemyselná ško-
la stavebná Samuela Jurkoviča.
Riaditeľ školy Ján Godály v príhovore vyzdvihol, že pre žiakov
maturitných ročníkov nastáva
slávnostná chvíľa. Ako prví sa
budú môcť pochváliť, že všetky štyri roky štúdia absolvovali
v škole s novým názvom, pretože čestný titul bol udelený škole
pred tromi rokmi. Tento fakt vyzdvihol aj predseda TTSK. „Jurkovičove diela zdobia Slovensko.
Bol by som rád, aby ste sa aj vy
priblížili tomuto velikánovi architektúry a svojou prácou dokazovali, že škola nesie tento čestný
názov právom.“
Podpredseda TTSK Augustín
Hambálek otvoril školský rok
na Strednej priemyselnej škole
a Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave. Podpredseda
TTSK Zdenko Čambal otvoril
školský rok na Strednej odbornej škole J. Čabelku a Strednej
odbornej škole v Holíči. Podpredseda TTSK József Kvarda
otvoril školský rok na Gymnáziu
Á. Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským a na Strednej
odbornej škole stavebnej s vyučovacím jazykom maďarským
v Dunajskej Strede.
Na Gymnáziu Mateja Korvína a v Obchodnej akadémii vo
Veľkom Mederi sa uskutočnila
slávnostná akadémia, na ktorej
riaditeľka odboru školstva Viera Suchánová odovzdala Zuzane
Véghovej Ďakovný list predsedu TTSK za celoživotnú prácu
v školstve.
(kr)
22 školstvo
10. september 2013 • Obecné noviny
Všetky deti si zaslúžia
výlet
Školy v prírode sa postupne stali minulosťou.
Dnes školy skôr využívajú komerčné ponuky,
ktoré však nemusia byť finančne dostupné
pre všetky deti. Nadácia Intenda prichádza
s ponukou tzv. školy v prírode, ktorá je dostupná
pre všetky deti.
Hľadali sme možnosť, ako
školám, ale hlavne žiakom vytvoriť možnosť na oddych, ale
aj vzdelávanie tak, ako to bolo
v niekdajších školách v prírode.
Preto školám ponúkame 6-dňové
ubytovanie s komplexnou celodennou starostlivosťou, so zábavným, športovým aj vzdelávacím
programom v prostredí Malej
Fatry. Takéto prostredie je vytvorené v Hoteli Junior Piatrová,
kde organizujeme týždňové pobyty spojené s výletmi do okolia
Martina a Žiliny, ale aj edukačné
aktivity a ďalší bohatý program
pre deti.
Naším cieľom je to, aby táto
ponuka bola dostupná aj pre deti
zo sociálne slabších pomerov.
Práve preto v prípade záujmu
školy o takýto pobyt budeme komunikovať s jej riaditeľom, aby
nám predložil zoznam detí zo
sociálnej slabších pomerov. Práve týmto deťom umožníme plnohodnotný pobyt s kamarátmi
a spolužiakmi, a to vďaka zľavám
od 50 do 100 %. V tomto prípade
postačí stanovisko riaditeľa školy
o nepriaznivých sociálnych pomeroch rodiny. Týždenný 6-dňový pobyt pre dieťa je za 128 eur
a práve od tejto sumy a napokon
od posúdenia sociálnej situácie
rodičov sa bude odvíjať výška
zľavy pre deti. Riaditelia škôl tak
pred rozhodnutím o pobyte žiakov v škole v prírode budú mať
k dispozícii formulár, v ktorom
sa vyjadria k sociálnej situácii
žiakov, na ktorých by sa mala
vzťahovať zľava.
Budeme veľmi radi, ak takouto
formou sprístupníme výlety, zábavu a spoznávanie príjemného
kúta Slovenska aj deťom, ktorých
rodičia si nemôžu dovoliť výlety
po našich regiónoch. Nadácia Intenda orientuje svoje aktivity na
deti a mládež a pri tejto ponuke
berieme do úvahy aj mimoriadne
dôležitý sociálny aspekt. Všetky
deti si zaslúžia výlet, a preto hľadáme kompromis medzi finančnými možnosťami a túžbou detí
spoznávať Slovensko.
Michal KALIŇÁK,
predseda správnej rady
Opäť v školských
laviciach
Po dvoch mesiacoch prázdnin
zasadli školáci do školských lavíc. A tak sa prázdne triedy opäť
zaplnili školákmi. Na chodbách
po niekoľkých týždňoch bolo
počuť detskú vravu. Školský zvonec odzvonil prázdninám a zazvonil novému školskému roku
2013/2014. Bolo to tak aj v troch
veľkokrtíšskych základných školách. Najväčšie očakávania mali
zrejme prváci. S kvietkom v ruke,
s nesmelým pohľadom a prvýkrát
s aktovkou na pleciach. Takto sa
Jedenásty ročník Detskej Univerzity Komenského úspešne absolvovalo
243 detí. Štúdium trvalo od júla do konca augusta. Malí študenti
absolvovali celkom deväť prednášok univerzitných profesorov. Tie boli
prispôsobené veku aj záujmom detí. Na promočnej slávnosti si mladí
nadšenci prevzali diplomy.
„My ako zriaďovateľ divadla
Aréna podporujeme túto detskú
univerzitu. Každý vidí, že keď na
začiatku tu bolo rovnako detí ako
na konci, ten záujem je obrovský.
Vydržali celé leto tráviť čas tým, že
spoznávali niečo nové a rozširovali si obzory,“ povedal župan Pavol
Frešo
Ako zároveň doplnil, všetci mladí študenti si zaslúžia obrovské
uznanie, že majú chuť spoznávať
niečo nové.
Súčasťou letného štúdia bolo
deväť prednášok a vyše 30 sprievodných workshopov. Deti sa napríklad naučili, prečo môže byť
každý elektrárňou, prečo je Bratislava hlavným mestom Slovenska,
ale aj to, ako pracuje superpočítač.
Posledná prednáška bola o tom,
prečo sa bojíme vírusov. Pre deti
zo vzdialenejších kútov Slovenska
bola pripravená Detská univerzita
online, kde získali informácie o fyzike, medicíne, psychológii, dejinách umenia či ekológii.
Letná univerzita pre deti od 9
do 14 rokov vznikla v roku 2003
z iniciatívy riaditeľa Divadla Aré-
na Juraja Kukuru. Organizátormi
Detskej univerzity Komenského
sú Divadlo Aréna a Univerzita Komenského. Zriaďovateľom divadla
je Bratislavský samosprávny kraj.
(ra)
V ružinovských školách majú nové toalety
a sprchy, pre prvákov aj finančný príspevok
Už tretie leto za sebou pokračuje v bratislavskom Ružinove maratón opráv
sociálnych zariadení v ružinovských materských a základných školách,
z ktorých niektoré mali už 40 rokov.
začal ich školský život 2. septembra, keď vymenili hračky za šlabikár.
Čítať, písať a počítať sa začalo
učiť 169 prváčikov, aby v žiackych
knižkách pribúdali len samé dobré známky.
Nech teda všetkých školákov
čakajú príjemné chvíle strávené
v škole, ktorá sa opäť pre nich, na
niekoľko mesiacov, stane druhým
domovom.
Erika GREGA
Kraj podporil ďalší
projekt na rozvoj mladých
hokejových talentov
V športovom areáli na Drieňovej ulici v Bratislave funguje
nová Hokejová akadémia Zdena
Cígera Stars for stars. Projekt na
pomoc mladým hokejistom podporil aj Bratislavský samosprávny
kraj.
Projekt má okrem športového aj charitatívny rozmer. Akadémia umožňuje hrať hokej aj
deťom tých rodičov, ktorí by si
to pre nedostatok financií inak
nemohli dovoliť. Práca Zdena
Letnú univerzitu
absolvovalo 243 detí
Cígera s mládežou je inšpiratívna
a možno predpokladať, že hokejová akadémia priláka veľa mladých talentov.
Priestory hokejovej akadémie,
na otvorení ktorej sa zúčastnili
aj hokejisti Richard Lintner, Marián Hossa a Ľubomír Višňovský,
budú môcť využívať aj stredoškoláci zo škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
(ra)
Tohtoročná etapa je množstvom
prác podľa ružinovského starostu
Dušana Pekára najrozsiahlejšia –
nové toalety, umývadlá a sprchy dostane 18 materských škôl a 4 základné v celkovej hodnote vyše 390-tisíc
eur.
Z tohtoročného rozpočtu mestskej časti, ktorý schválili ružinovskí
poslanci, tak ide na zvýšenie štandardu hygienických zariadení pre
deti viac ako 390-tisíc eur. Vďaka
usporeným 76-tisícom eur v elektronickej aukcii mohla samospráva tento rok vymeniť viac toaliet
a spŕch ako pôvodne plánovala.
Za tri roky Ružinov do ich rekonštrukcie investoval už takmer
700-tisíc eur. Na budúci rok ešte
zostáva dokončiť výmenu niektorých sociálnych zariadení v jednej
základnej a štyroch materských
školách (ZŠ Ružová dolina a MŠ
Prešovská, MŠ Palkovičova, MŠ Šalviová a MŠ Astrová).
Pre prvákov 35 eur
To však nie je všetko. Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku
2013/2014 nastúpili do prvého ročníka základných škôl, dostali od
mestskej časti Ružinov mimoriadny finančný príspevok 35 €. Podmienkou poskytnutia príspevku bol
trvalý pobyt zákonného zástupcu
v Ružinove. „Prvý vstup do školy
Mierovej 21. Pri neprevzatí príspevku do 30 kalendárnych dní odo
dňa doručenia výzvy zaniká nárok
na jeho vyplatenie pre daný kalendárny rok, ako aj možnosť opakovane požiadať o tento príspevok druhýkrát v tom istom kalendárnom
roku.
Novinkou je špeciálna
trieda
znamená zvýšené náklady pre rodinu, príspevok od mestskej časti pomôže rodičom aspoň trocha zlepšiť
rodinný rozpočet,“ povedal starosta
Ružinova Dušan Pekár. Ružinovský
miestny úrad bude v priebehu septembra a októbra zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do
prvých ročníkov ružinovských škôl
zriadených mestskou časťou Ružinov. V prípade, že dieťa bolo prijaté
na inú základnú školu, je potrebné
priniesť rozhodnutie o prijatí do prvého ročníka a občiansky preukaz
jedného z rodičov, ktorý má trvalé
bydlisko v Ružinove. Príspevok si
bude možné vyzdvihnúť do 30 dní
odo dňa doručenia výzvy priamo
v pokladni miestneho úradu na
V tejto mestská časti otvorili špeciálnu triedu pre deti s odloženou
školskou dochádzkou, poruchami
pozornosti, s oslabenými pamäťovými schopnosťami či matematickými predstavami a inými výchovnovzdelávacími potrebami. Rodičia
sem prihlásili osem detí. Malí školáci po absolvovaní špeciálnej triedy
budú môcť pokračovať rovno do
druhého ročníka. „Reagovali sme
tak na špeciálne potreby detí. Teším
sa, že sa nám podarilo takúto triedu otvoriť,“ povedal starosta počas
otvorenia školského roka v ZŠ Borodáčova.
Do prvých ročníkov deviatich
základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Ružinov, nastúpilo približne 540 prvákov, čo je
takmer o sto viac ako minulý rok.
Mestská časť Ružinov sa stará o 9
základných a 21 materských škôl.
(mš)
Snímka: archív MsÚ
školstvo 23
Obecné noviny • 10. september 2013
Vďaka Nadačnému fondu Živá energia
dokončila Spojená škola Nižná svoje
vzdelávacie centrum
Nadačný fond Živá energia, ktorý vytvorila spoločnosť ZSE v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, umožnil
výstavbu skleníka so slnečnými kolektormi na vykurovanie. Spojená škola Nižná získala na projekt Slnko
v našej záhrade podporu 3000 eur. Výsledkom projektu je okrem zvýšeného záujmu o tému alternatívnych
zdrojov energie aj možnosť zážitkového vzdelávania pre študentov.
V
dnešnej dobe je nevyhnutné prepojiť teoretické
vedomosti s praxou. Postupne sa čoraz viac presadzuje
myšlienka zážitkového vzdelávania. Príkladom aj pre ostatné školy v regióne je Spojená škola Nižná. Poskytuje študentom odboru
energetik možnosť učiť sa v reálnom priestore s využitím fotovoltaiky a tým získať lepšie možnosti
presadiť sa na trhu práce.
Dlhodobým projektom Spojenej školy Nižná je vytvorenie
vzdelávacieho centra. Študenti si
už vlastnými aktivitami, dobrovoľníckou prácou a finančnými
prostriedkami, ktoré získali za
reprezentovanie školy, vybudovali prírodnú učebňu, ktorá je jedinečná na Slovensku. Svedčí o tom
aj prvé miesto udelené Slovenskou
agentúrou životného prostredia za
najlepší environmentálny školský
projekt za rok 2012. Študenti vybudovali altánok, prírodné jazierko, pričom tieto aktivity prepojili
s využitím slnečnej energie.
K úplnému dotvoreniu vzdelávacieho centra im chýbala inštalácia slnečného kolektora a vybudovanie malého skleníka. Spojená
škola v Nižnej získala na projekt,
ktorý zahŕňa spomenuté aktivity,
podporu 3000 eur z Nadačného fondu Živá energia. Kolektor
umožní vyhrievanie skleníka,
a tak bude výbornou propagáciou
pre široké okolie. V oravských klimatických podmienkach je to netradičný spôsob, ako priblížiť širokej verejnosti využívanie slnečnej
energie či už v záhrade alebo na
vykurovanie skleníkov.
Ako uviedla Beáta Ľubová, koordinátorka
environmentálnej
výchovy zo Spojenej školy Nižná, „žiaci študijného zamerania
energetik týmto spôsobom získali ďalšiu možnosť zážitkového
vzdelávania. Výučbou vo forme
zážitkov, pri ktorej zabezpečujú
kontrolu činnosti, meranie parametrov a ich vyhodnocovanie
v reálnej situácii, získavajú trvalé
vedomosti.“ Do aktivít sa zapájalo
v rôznych fázach projektu približne 80 študentov. Koordinátorka
ďalej dodáva: „Zaujímavosťou je,
že pri takomto vzdelávaní žia-
V centre pozornosti budú riziká
komunikačných technológií
Nadácia Orange vyhlasuje ďalší ročník obľúbeného grantového
programu Školy pre budúcnosť. Ten už po jedenásty raz podporí
netradičné spôsoby výučby. V tomto ročníku budú cez grantový
program prednostne podporené návrhy zamerané na ochranu detí pred
rizikami komunikačných technológií a vzdelávanie v tejto oblasti.
Medzi projekty jednotlivcov
z radov inovatívnych pedagógov aj
mimovládne a miestne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania
rozdelí Nadácia Orange celkovo
130 000 eur.
lasti ich bezpečného používania.
Je to ďalšia z aktivít, ktorá obohatí
celoročnú kampaň e-deti, ktorá už
od jari v školách aj mimo nich približuje výhody, aj nástrahy moderných technológií deťom, rodičom
Nadácia Orange podporí inovatívne
učenie sumou 130-tisíc eur
Doterajších 10 ročníkov najstaršieho grantového programu
Školy pre budúcnosť prinieslo
množstvo inovatívnych nápadov,
ktoré urobili vyučovanie zaujímavejším, interaktívnejším a pokrokovejším. Spolu viac ako tisíc projektov prinieslo do škôl netradičné
spôsoby výučby, väčšiu interaktivitu
a zapojenie žiakov do aktivít, ktoré
podporujú ich kreatívne myslenie
i komunikačné zručnosti.
V aktuálnom 11. ročníku grantového programu Školy pre budúcnosť budú prioritne podporené
projekty, ktoré budú tematicky zamerané na ochranu detí pred rizikami komunikačných technológií
či vzdelávanie detí a mládeže v ob-
i pedagógom.
„Aktívnym pedagógom s dobrými nápadmi dávame šancu zmeniť
výučbový proces tak, aby študentom umožnil získavať vedomosti
tvorivo a interaktívne. Zároveň sa
spolu s pedagógmi dlhodobo venujeme problematike bezpečného využívania komunikačných technológií v školách. Z našich dlhoročných
skúseností vieme, že mnohí z nich
sa v praxi stretávajú s rizikami, ktoré priniesla moderná komunikácia
aj do školských lavíc. Preto sme sa
rozhodli, že v tomto ročníku grantového programu tieto dve myšlienky prepojíme,“ hovorí o grantovom programe správkyňa Nadácie
Orange Andrea Cocherová.
Na realizáciu najzaujímavejších
projektov Nadácia Orange v tomto
ročníku grantového programu prerozdelí 130 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 2. októbra 2013
a zoznam podporených projektov
bude zverejnený 15. novembra
2013. Maximálna čiastka, ktorou
môže byť podporený jeden projekt
predložený pedagógom, je 1500
eur, v prípade mimovládnych organizácií maximálne 2000 eur.
Do programu Školy pre budúcnosť budú projekty prijímané výlučne v elektronickej forme prostredníctvom webovej stránky Nadácie
Orange (www.nadaciaorange.sk)
v sekcii Žiadosti. Bližšie informácie
a pomoc pri tvorbe projektov radi
poskytnú pracovníci Centra pre
filantropiu, n. o., ktorí s Nadáciu
Orange grantový program administrujú: mailom na [email protected] alebo
telefonicky na 0905 313 313, 0918
393 972, 02/5464 4682 či po predchádzajúcej dohode osobne v Centre pre filantropiu, n. o., na Kozej 11
v Bratislave.
ci hľadajú inovácie a vylepšenia
existujúcich riešení.“
Okrem
výstavby
skleníka
z prostriedkov Nadačného fondu Živá energia zorganizovali
aj seminár na tému podnikania
a inovácií v oblasti alternatívnych
zdrojov energie. Približne stovke
zúčastneným predstavili aj projekt Slnko v našej záhrade. Ďalšou
vzdelávacou aktivitou bolo zorganizovanie workshopov na tému
alternatívnych zdrojov energie
s názornou ukážkou fotovoltiky.
Ma workshopoch sa zúčastnilo
približne 300 študentov odboru
energetik a mechanik elektrotechnik.
Nadačný fond Živá energia je
výsledkom spolupráce ZSE a Nadácie Ekopolis. Jeho cieľom je podpora projektov prispievajúcich k
rozvoju využívania obnoviteľných
zdrojov energie, k úsporám energie, ako aj k osvete a vzdelávaniu v
tejto oblasti. Fond je financovaný
z predaja produktu Živá energia
spoločnosti ZSE Energia, a. s. Od
svojho vzniku v roku 2009 pomohol fond Živá energia už 40 projektom v celkovej hodnote vyše
210 000 eur.
(ne)
Viete, čo je ZEBO?
Deti Materskej školy na Škultétyho ulici
v Trebišove sa dozvedeli, čo je ZEBO. Svoj
produkt ZEBO im predstavil Daniel Tocik, mladý
grantista podporený z programu O2 Think Big
2013. Program O2 Think Big realizuje už štvrtý
rok spoločnosť Telefónica Slovensko
v spolupráci s partnermi - Nadáciou Ekopolis
a Nadáciou pre deti Slovenska.
ZEBO - stojan na pastelky
predstavil Daniel deťom
materskej školy, ktoré ako hovorí - sú cieľovou
skupinou jeho projektu.
Ďalej dodáva: „Odmalička som sa venoval výtvarnému umeniu. Najväčším
problémom pre mňa
bolo vždy upratať farbičky, rozhádzané štetce a
podobne. Zistil som, že
mi chýba návyk k poriadku. Vedel som, že tento
návyk sa získava už v
rannom veku, a tak som
vymyslel ZEBA, výchovnú
pomôcku, ktorú pomocou
akcie ZEBO day chcem
rozšíriť medzi ostatných
ľudí či deti v rannom
veku v materskej
škôlke a spropagovať
ho prostredníctvom web
stránky a sociálnych sietí.“
Daniel získal na svoj projekt podporu 500 €.
(ne)
24 kultúra
10. september 2013 • Obecné noviny
Spomienková slávnosť na Námestí SNP
v Bratislave
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ocenil starostku bratislavského Starého Mesta Táňu Rosovú.
N
a Námestí SNP v
Bratislave si 69. výročie Slovenského
národného povstania pripomenulo
takmer 500 ľudí, medzi nimi predstavitelia vlády, Národnej rady SR,
Kancelárie prezidenta SR, štátnej,
regionálnej aj miestnej samosprávy, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ale aj viacerí
zástupcovia diplomatického zboru.
Slovenské národné povstanie je
podľa župana Pavla Freša jednou z
najvýznamnejších kapitol moderných slovenských dejín. „Určite je
dôležité si pripomínať Slovenské
národné povstanie, pretože dalo
rozhodný impulz vôli po slobode
a demokracii, ktorá sa prejavila v roku 1968 a preto, že to bol
predobraz toho, že nakoniec sme
si slobodu a demokraciu vybojovali v roku 1989,“ povedal. Župan
zároveň doplnil, že tradíciu SNP
treba odovzdať aj ďalším generáciám, aby vedeli, že sloboda a
demokracia nie sú zadarmo a tiež
preto, aby sme si uctili všetkých
tých, ktorí padli v SNP a obetovali
sa za slobodu a demokraciu.
V ten istý deň si vyznamenanie
od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za iniciatívu premenovať Nový most opäť
na Most SNP prevzala starostka
bratislavskej mestskej časti Táňa
Rosová. Jej iniciatívu podporili
staromestskí aj mestskí poslanci.
Pamätné tabule v Banskej
Bystrici odhalili významní
štátnici
Zmenu názvu chcela starostka
presadiť k 70. výročiu Slovenského národného povstania, ktoré
si pripomenieme na budúci rok.
Nakoniec sa zmenu názvu z Nového mosta na Most SNP podarilo
uskutočniť už vlani, rok po jej verejnom prísľube.
„Ukázalo sa, že sa napĺňa to,
čo som očakávala. Premenovanie
prispelo k tomu, že Slovenské národné povstanie sa zbavilo ideolo-
gickej nálepky. Skutočné hodnoty
povstania boli výsostne ľudské,“
povedala starostka. Ústredná
rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udelila T.
Rosovej Medailu M. R. Štefánika
III. stupňa za významnú činnosť v
domácom a zahraničnom odboji,
za dlhoročnú mimoriadne záslužnú prácu v orgánoch a organizáciách zväzu, za presadzovanie
pokrokových, demokratických,
humanitných tradícií odkazu boja
za slobodu a proti fašizmu.
Základný kameň mosta bol
položený 6. decembra 1967. Do
prevádzky ho spustili 26. augusta
1972 s názvom Most Slovenského národného povstania. Tento
názov mal až do roku 1993 a nasledujúcich takmer dvadsať rokov
niesol názov Nový most. Od 29.
augusta 2012 má most pôvodný
názov - Most SNP.
(tyš, hal)
Na cintoríne v Háji Nicovô pribudol
nový artefakt
Prezident Rumunska Traian Băsescu a predseda Štátnej dumy Federálneho
zhromaždenia Ruskej federácie Sergej Naryškin vo štvrtok 29. augusta
slávnostne odhalili pamätné tabule osloboditeľom mesta Banská Bystrica,
na inštalované na priečelie historickej radnice.
V Liptovskom Mikuláši počas tradičného kladenia vencov
pri príležitosti osláv Slovenského národného povstania na
najväčšom vojenskom cintoríne na Slovensku odhalili tabuľu
s menami padlých.
V
ýznamní
predstavitelia
oboch krajín sa zúčastnili na oslavách 69. výročia
Slovenského národného povstania v areáli Pamätníka SNP. Pred
historickou radnicou potom slávnostne odhalili pamätné tabule
venované ich vojakom.
Pamätná tabuľa pripomínajúca
účasť vojakov rumunských vojsk
na oslobodení Banskej Bystrice
doplnila pôvodnú pamätnú tabuľu, ktorú sovietskym vojakom venovali obyvatelia Banskej Bystrice
pri príležitosti 10. výročia oslobodenia mesta. Na slávnostnom
odhalení sa zúčastnilo viacero
významných štátnikov. Nechýbali medzi nimi prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič či
predseda Národnej rady SR Pavol
Paška.
„Dnes máme tú česť oživiť spomienku na mužov, ktorí pomohli
oslobodiť naše mesto. Máme tú
česť vysloviť slová vďaky a tieto
slová nechať prostredníctvom kameňa znieť aj pre ďalšie generácie. Sloboda, ktorú máme a život,
aký žijeme, nech je oslavou života padlých hrdinov a mementom
ich hrdinskej smrti,“ povedal vo
svojom príhovore primátor mesta
Banská Bystrica Peter Gogola.
Na priečelí historickej Radnice budú úctu a vďaku obyvateľov
V
mesta Banská Bystrica pripomínať
dve pamätné tabule s textom:
„Vojakom hrdinskej Sovietskej
armády, ktorí sa bili a mreli za
slobodu našej vlasti a ktorí žijú v
srdciach vďačného obyvateľstva.
Venujú na počesť 10. výročia oslobodeniu mesta ako prejav lásky
občania mesta Banskej Bystrice.“
„Skláňame sa s hlbokou úctou
pred vojakmi rumunskej armády,
ktorí sa podieľali na oslobodzovaní našej vlasti a z ktorých mnohí
položili životy za našu slobodu.
Venujú vďační občania Banskej
Bystrice v roku 2013.“
(kan)
ojenský cintorín v Háji
Nicovô víta odteraz návštevníkov novým artefaktom. Je ním tabuľa s menami 1248
československých vojakov, ktorí
odpočívajú v hroboch nad Liptovským Mikulášom. Autorom diela
je architekt Stanislav Barényi, realizátorom docent Rastislav Biarinec.
Počas slávnostného odhalenia
tabule sa prítomným prihovorili
primátor mesta Alexander Slafkovský a vojenský historik docent
Oldřich Vaněk, ktorý v krátkom
príhovore objasnil príbeh vojenského cintorína i to, že pochovaných vojakov na ňom je viac, ako
mien na tabuli. Hrdinov odpočívajúcich na cintoríne je 1369, telá
121 z nich sa však doteraz nepodarilo identifikovať.
V rámci osláv Slovenského
národného povstania mesto už
tradične zorganizovalo kladenie
vencov k pamätníku na Námestí
osloboditeľov i v Háji Nicovô a v
jednotlivých miestnych častiach.
Na hlavných oslavách a súvisiacich
slávnostných aktoch sa okrem primátora Alexandra Slafkovského,
jeho zástupcov Jozefa Repaského
a Milana Kružliaka i prednostky
mestského úradu Anny Rašiovej
zúčastnili aj poslanci zastupiteľstva, predstavitelia a členovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vrátane účastníka povstania Pavla Chrapčiaka.
Prítomní boli aj rektor Akadémie
ozbrojených síl M. R. Štefánika
brigádny generál Boris Ďurkech,
prednosta obvodného úradu v
Liptovskom Mikuláši Ján Galvánek, zástupca Únie vojnových veteránov a široká verejnosť.
(leh)
z regiónov 25
Obecné noviny • 10. september 2013
Na nákup novej techniky išlo z rozpočtu
kraja viac ako dvestotisíc eur
V marci tohto roka sa Žilinský samosprávny kraj pustili do boja s výtlkmi. Ako sa zdá, cestári svoj sľub
splnili a najkritickejšie úseky ciest v celom kraji opravili k spokojnosti vodičov a cestujúcich.
P
osledné dve zimy boli
najextrémnejšie za éry
fungovania samosprávnych krajov, čo sa odrazilo aj na stave ciest,
uviedol žilinský župan Juraj Blanár
a vysvetlil, že aj z tohto dôvodu prijali opatrenia na urýchlené riešenie
havarijnej situácie na cestách. Jedným z nich bol nákup troch nových infražiaričov, ktorými sa dajú
najefektívnejšie opravovať výtlky i
v nepriaznivom počasí. Na nákup
novej techniky išlo z rozpočtu kraja viac ako 200-tisíc eur.
Na kritický stav ciest po zimnej sezóne zareagovala aj vláda,
ktorá uvoľnila zo štátneho rozpočtu financie na opravu ciest v
pôsobnosti krajských samospráv.
Z celkového balíka 16 miliónov
eur získal ŽSK takmer 830 -tisíc
eur, ktoré boli určené na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v
kritickom stave. Správa ciest ŽSK
sa pustila do opráv havarijných
úsekov v piatich regiónoch počas
dvoch posledných júnových týždňov. „Všetky opravy sú už dnes
ukončené. Reagovali sme tak aj
na upozornenie obvodného úradu o nevyhnutnosti vyriešiť nevyhovujúci stav niektorých ciest.
Celkovo sme na hornom Považí,
Kysuciach, v Turci, na Orave a v
Liptove opravili prostredníctvom
našich závodov 70 500 m² plo-
chy, čo predstavuje dĺžku 12,5 km
ciest,“ vysvetlil generálny riaditeľ
Správy ciest ŽSK Ivan Fábry.
Okrem dotácie z Úradu vlády
použila žilinská župa na opravu
ciest II. a III. triedy v kraji aj zdroje z vlastného rozpočtu a rozpočtu
Správy ciest ŽSK v celkovej sume
takmer 700-tisíc eur. Od júna sú v
akcii aj nové mechanizmy Správy
ciest ŽSK. „Pomocou vlastného
finišéra, frézy a vibračného valca
sme schopní robiť súvislé opravy
ciest, nie iba plátať lokálne výtlky,
čím sa predlžuje životnosť rekonštruovaných ciest. S novými technickými mechanizmami pracujú
naši zamestnanci od júna a odo-
zva zo strany vodičov na kvalitu
opravených úsekov je zatiaľ pozitívna,“ objasnil I. Fábry.
Súbežne s opravami ciest II. a
III. triedy v pôsobnosti ŽSK sa
rekonštruovali aj cesty I. triedy v
pôsobnosti štátu. Podľa žilinského
župana sú v súčasnosti opravy kritických úsekov na cestách I., ako
aj II. a III. triedy ukončené.
ŽSK využíva na obnovu svojich
ciest II. a III. triedy aj financie z
fondov Európskej únie. Od roku
2009 sa mu podarilo na zásadnú
obnovu ciest a mostov získať financie z troch operačných programov. Z Regionálneho operačného
programu (ROP) za toto obdobie
Rómovia v osade pri Veľkom Šariši si
stavajú chodníky a vstupy do domov
Mesto na materiál vyčlenilo v rozpočte 5000 eur. Práce robí sedem obyvateľov
osady v rámci aktivačných prác a malých obecných služieb.
B
ytové domy nižšieho štandardu postavilo mesto v
rómskej osade Pod Bikošom
ako prízemnú radovú výstavbu,
kde sa do príbytkov vchádza priamo z ulice. Do projektu zahrnuli 20
bytov a chodníky pred nimi. Práce
majú rozvrhnuté na šesť týždňov.
Informoval o tom Juraj Bessenyei
z oddelenia výstavby a životného
prostredia Mestského úradu vo
Veľkom Šariši (okres Prešov).
Ide o jednoduchú stavbu. Pred
každým domom postavia betónový podklad, na ktorý pôjde dlažba
a krajnice budú spevnené obrubníkmi. Nájomníci bytov sa môžu
rozhodnúť, či do domu budú
vchádzať po schodoch alebo budú
mať vstup bezbariérovou šikmou
plochou. J. Bessenyei doplnil, že
vedľa dverí si budú môcť postaviť
lavičku. Voľná spevnená plocha
pri vchode bude slúžiť na odkladanie kočíkov a bicyklov. Pod oknami si môžu vytvoriť trochu zelene.
Stavebné úpravy budú plniť nielen
estetickú, ale aj praktickú funkciu,
lebo do bytu si nájomníci nepri-
nesú z ulice také množstvo blata
ako pri nespevnených vstupoch.
„Snívame aj o tom, že budeme
pokračovať v takýchto aktivitách.
Chceli by sme im urobiť ešte prístrešky pred vchodmi. Padla tu aj
stávka, že tu budú trávniky a muškáty, tak sa na to teším,” uviedol
J. Bessenyei. Podľa jeho slov skultúrnenie bývania by malo priniesť
obyvateľom osady viac intimity a
pocit humánnosti.
Róbert Bily, ktorého v osade považujú za vajdu, je s rozhodnutím
samosprávy investovať do chodníkov a vstupov v osade veľmi spokojný. Pochvaľuje si aj zručnosť
mužov s lopatami. Pri budovaní
bytov v osade pomáhali aj miestni
Rómovia. Skúsenosti s kladením
dlažby získali pri rekonštrukcii
centra mesta a okolia školy. V
rómskej osade žije vyše 400 ľudí.
Nie sú tu typické chatrče, celú
osadu tvoria murované bytovky,
ktoré stavali na etapy.
(SITA)
uskutočnil kraj osem projektov.
Prostredníctvom programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR
úspešne ukončil tri projekty a
programu Cezhraničná spolupráca Poľsko – SR ukončil dva, jeden
je ešte v realizácii. „Prostredníctvom týchto projektov sme spolu
investovali do opravy ciest a mostov 31 miliónov eur, za ktoré sme
zrekonštruovali viac ako 180 km
ciest,“ objasnil I. Fábry. Doplnil,
že s obnovou ciest je spojená aj
rekonštrukcia mostných objektov, ktorá je sama osebe finančne
veľmi náročná. Aj tu pomohli europrojekty, z ktorých sa do novej
formy dostalo sedemnásť most-
ných objektov. Ich oprava stála
2,3 milióna eur. Do konca programového obdobia 2007 – 2013 sa
krajská samospráva uchádza o
prostriedky z eurofondov na cesty ešte dvoma projektmi. Prvý je
zameraný na obnovu ciest postihnutých povodňami v roku 2010,
druhý na zvýšenie bezpečnosti na
cestách.
Žilinská župa prostredníctvom
svojej Správy ciest ŽSK spravuje
spolu 1434 km ciest (319 km ciest
II. triedy a 1115 km ciest III. triedy) a 789 mostov.
Hana DANOVÁ,
hovorkyňa ŽSK
Na Čiernohorskej
haluške si zmeralo
sily osem družstiev
Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia Gminy
Zarcszyn z Poľska, s ktorou mikroregión veľmi
spolupracuje, ale aj starostovia Žipova a Kvačian.
V
obci Bzenov, neďaleko
Prešova, sa 18. augusta
uskutočnil už 2. ročník
súťaže vo varení bryndzových
halušiek. Organizátorom podujatia boli Združenie cestovného ruchu Čierna Hora (ZDCR,
mikroregión Čierna Hora) a
obec Bzenov. Súťažilo osem
družstiev z pätnástich obcí mikroregiónu a víťazmi zápolenia sa
stali amatérski kuchári z obce
Suchá Dolina.
Sprievodným
programom
podujatia bola aj výstava na
tému Dožinky – Od zrna k chlebu, ktorú pripravili členky klubu
dôchodcov z Bzenova. V programe vystúpili viaceré folklórne súbory z okolia, mažoretky
Flowers z Prešova a speváčky z
Bajerova a Miklušoviec. Večer si
mohli prítomní posedieť, a kto
chcel, aj zatancovať v rytme mo-
derných melódií.
Na Čiernohorskej haluške sa
prvý raz zúčastnili aj zástupcovia Gminy Zarcszyn z Poľska, s
ktorou mikroregión Čierna Hora
veľmi dobre spolupracuje, ale aj
starostovia obcí Žipov a Kvačany. Potvrdilo sa, že vzájomné
vzťahy sa utužujú hlavne vďaka
osobným stretnutiam, pretože
naši poľskí partneri sa v obci
Bzenov cítili príjemne a veľmi
im naše slovenské bryndzové
halušky chutili. Ochutnávku si
iste radi zopakujú všetci tí, ktorí
v Bzenove zažili príjemnú atmosféru končiaceho sa leta, zas v
inej obci mikroregiónu, s inými
súťažiacimi, ale opäť s tou istou
chuťou prísť na akciu, ktorá ľudí
spája.
Mária ČUCHTOVÁ,
starostka obce Miklušovce
politika
26 sociálna
V župe bude
financovanie
zdravotnej
starostlivosti
posudzovať
komisia
Prvé zasadnutie komisie, ktorá bude posudzovať najvhodnejší model financovania
lekárskej služby prvej pomoci
a ústavnej pohotovostnej
služby v Nemocnici s poliklinikou v Malackách, by sa malo
konať už tento mesiac.
Do komisie, ktorej vytvorenie
navrhol predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Pavol Frešo, prijali pozvanie
všetky poslanecké kluby
v kraji s výnimkou strany
Smer-DS. „Voľby do vyšších
územných celkov sú ideálnou príležitosťou otvoriť aj
tému financovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni
samosprávnych krajov. To bol
dôvod, prečo sme do komisie
prizvali aj zástupcov stavovských organizácií a odborníkov v oblasti zdravotníctva
a aj formou odborného kolokvia dospeli k riešeniam,“
povedal župan. V 11-člennej
komisii má zastúpenie HPI,
INEKO, Asociácia nemocníc Slovenska, Regionálna
lekárska komora Bratislava,
Komora sestier, primátor
Malaciek i predseda Združenia miest a obcí záhorskej
oblasti. Župan dúfa, že na
takejto úrovni sa podarí prijať
riešenie, ktoré zabezpečí
finančne udržateľný model
zabezpečenia lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej
pohotovostnej služby v NsP
Malacky, o ktorom rozhodne
nové Zastupiteľstvo BSK.
Odborné kolokvium má
posúdiť financovanie zdravotnej starostlivosti zdravotnými
poisťovňami v nemocniciach,
ekonomicky primerané
náklady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a činností
súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti, ako
aj vytváranie strát pri týchto
činnostiach a možnosti ich
financovania. Kolokvium sa
bude zaoberať aj možnosťami viaczdrojového financovania nemocníc v pôsobnosti
samosprávnych krajov tak,
ako je to bežné v iných štátoch Európskej únie.
Nemocnica v Malackách
poskytuje zdravotnú starostlivosť pre veľkú časť Záhoria,
ale aj okrajových častí Bratislavy. Ročne v nej ošetria
približne 180-tisíc pacientov
a je spádová pre 80- až
100-tisíc ľudí. V posledných
rokoch sa jej podarilo zvýšiť
výkony - kým v roku 2004 to
bolo na úrovni 260-tisíc eur
mesačne, v súčasnosti to je
800-tisíc eur mesačne.
(bsk-tyš)
10. september 2013 • Obecné noviny
V Prievidzi poskytujú ľuďom
odkázaným na pomoc
opatrovateľky
O terénne sociálne služby majú záujem nielen starší ľudia, ale aj mladší, ktorí sú
zdravotne postihnutí.
O
patrovateľská služba je integrálnou
súčasťou sociálnych
služieb. Je jednou
z foriem sociálnej
pomoci, ktorú mesto Prievidza
poskytuje ľuďom s obmedzenou
schopnosťou postarať sa o seba
v bežnom živote. Vykonáva sa
terénnou formou v domácnosti
klienta nielen u starších ľudí, ale
aj u mladších, ktorí sú zdravotne
postihnutí.
Ako uviedla referentka pre opatrovateľskú službu Michaela Bevelagua, „klienti sociálnej služby sú
svojim hendikepom nútení zotrvávať len v svojom byte či domu a
sú odkázaní na pomoc inej osoby.
Pohybové obmedzenie je u nich
spojené s pocitom závislosti a nesebestačnosti, čo výrazne znižuje
kvalitu ich života. Starostlivosť zo
strany rodiny, alebo blízkeho sociálneho prostredia nedokáže dostatočne pokryť ich nároky. Vtedy
sa stáva opatrovateľská služba najlepšou voľbou, pretože komplexne rieši situáciu človeka, ktorý
chce zostať v domácom prostredí,
ale zároveň potrebuje pomoc. Zo
skúseností z praxe je opatrovateľská služba aj jedným z možných
riešení situácie obyvateľov, ktorí
čakajú na umiestnenie v zariadeniach pre seniorov.“
Opatrovateľskú službu vykonávajú kvalifikované opatrovateľky,
ktoré sú zamestnankyňami mesta.
Opatrovateľská služba sa poskytuje
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a bol
jej priznaný najmenej II. stupeň
odkázanosti. Službu mesto posky-
tuje obyvateľom s trvalým, alebo
prechodným pobytom v Prievidzi.
Mesto na rok 2013 schválilo
pre opatrovateľskú službu v domácnosti sumu 452 460 €. Ako
informoval hovorca mesta Michal
Ďureje, ekonomicky oprávnené
náklady za poskytovanie opatrovateľskej služby sú 4 € za hodinu,
z tejto sumy obyvateľ Prievidze
dopláca určenú úhradu v sume od
1,2 do 2, eura, zvyšnú sumu financuje mesto s vlastného rozpočtu.
Ak občan požiada o poskytovanie opatrovateľskej služby bez
posúdenia odkázanosti na sociálnu službu podľa platnej legislatívy
SR, je povinný uhradiť ekonomicky oprávnené náklady spojené s
poskytovaním tejto sociálnej služby, t. j. vo výške plnej sumy 4 € za
jednu hodinu výkonu.
V rámci opatrovateľskej služby
sú služby ako sebaobslužné úkony (hygiena alebo stravovanie a
dodržiavanie pitného režimu),
úkony starostlivosti o domácnosť
(nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava
jedla, varenie, zohrievanie jedla,
donáška jedla do domu, pranie a
žehlenie bielizne) a základné sociálne aktivity (sprievod na lekárske
vyšetrenie, na vybavenie úradných
záležitostí, do školy, zo školy, do
zamestnania a zo zamestnania),
V prípade záujmu o opatrovateľskú službu je potrebné, aby
obyvatelia vyplnili tlačivá, ktoré
môžu získať na internetovej stránke mesta alebo na sociálnom oddelení mestského úradu.
(ďur)
Na pomoc malým onkopacientom pôjde
po Župnom pohári vyše päťtisíc eur
Na Partizánskej lúke na bratislavskej Železnej studničke v poslednú augustovú sobotu vyvrcholil Župný
pohár Na bicykli deťom horským maratónom Kellys Green Bike Tour.
M
aratón sa podarilo dokončiť 525 cyklistom,
sily si zmeralo aj 149 detí.
Horskí cyklisti sa popasovali buď s
34-kilometrovou, alebo 75-kilometrovou traťou.
Župný pohár je možnosťou, ako
si nielen zašportovať, zmerať si sily s
ostatnými, ale hlavne dáva priestor
na pomoc malým onkologickým
pacientom. Časť štartovného, ale aj
výťažok z verejných zbierok a dražieb aj tento rok putujú na pomoc
onkologicky chorým deťom, tentoraz to bude 5420 eur
V poradí už treťom ročníku
Župného pohára Na bicykli deťom
bolo v Bratislavskom kraji dovedna
šesť cyklistických podujatí. Séria
odštartovala 20. apríla Kaktus bike
Svätojurským MTB maratónom, v
prvý májový deň pokračovala Ra-
čianskou časovkou. Tretím v poradí bol Kaktus bike Bratislavský
MTB maratón koncom mája. Novomestský pedál - Cross Country
Cup pre všetkých prišiel na rad 2.
júna, po ňom sa cyklisti mohli tešiť
na Kaktus bike Svätojurský blesk cykločasovku do vrchu a celý Župný pohár vyvrcholil 31. augusta
pretekom Kellys Green Bike Tour.
(rac)
Petícia za zachovanie myjavskej záchranky
Dôsledkom zrušenia záchranky v správe NsP Myjava bude zhoršenie finančnej situácie myjavskej
nemocnice a zhoršenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
M
esto Myjava v spolupráci
s NsP Myjava začalo vo
štvrtok 22. augusta petičnú akciu za zachovanie rýchlej
lekárskej pomoci v správe Nemocnice s poliklinikou Myjava,
ktorá má byť na základe nového
výberového konania Ministerstva
zdravotníctva SR od decembra
2013 nahradená rýchlou lekárskou pomocou v správe súkromnej firmy.
Petíciu, ktorá vyjadruje súhlas
so zachovaním myjavskej záchranky s lekárom, môžu záujemcovia podpísať do 16. septembra
na dispečingu Mestskej polície
Myjava v budove mestského úradu, v Turistickej informačnej kancelárii Myjava na autobusovom
nástupišti a v myjavskej nemocnici - na vrátnici, či v nemocničnom
bufete. Petičné hárky s oslovujúcim listom boli zaslané na obecné
a mestské úrady starostom a primátorom všetkých obcí v myjavskom okrese.
Rýchla lekárska pomoc (RLP)
funguje v Myjave už 33 rokov.
Ambulancia RLP zamestnáva päť
vodičov/sanitárov, päť záchranárov/sestier so špecializáciou v odbore anestéziológia a intenzívna
medicína a jedného lekára anestéziológa v prvej zmene. Ambulancia RLP patrí medzi ziskové zložky
NsP Myjava a v roku 2012 vykázala zisk 126 957,10 €, z ktorého
sa poskytujú prostriedky na iné
oddelenia nemocnice, ktoré zisk
nevykazujú. Zrušenie záchranky v
správe NsP Myjava teda bude mať
za následok zhoršenie finančnej
situácie myjavskej nemocnice a
zhoršenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(mh)
sociálna politika 27
Obecné noviny • 10. september 2013
Proces deinštitucionalizácia sociálnych
služieb bez pomoci odborníkov nemá
šancu na úspech
List platformy Za komunitné služby – Z Domova domov predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi
V
ážený pán predseda
vlády,
určite sa stotožníte s tým, že ratifikácia a plnenie
medzinárodných
dohovorov,
dodržiavanie Ústavy SR a zákonov sú dôležité podmienky pre
vnútornú i zahraničnú stabilitu
Slovenskej republiky. Keďže sme
svedkami viacerých pochybení
štátnych orgánov v tejto oblasti,
považujeme za našu povinnosť
upozorniť Vás na túto skutočnosť. V zmysle Dohovoru OSN o
právach osôb so zdravotným postihnutím ako aj Dohovoru OSN
o právach dieťaťa majú občania so
zdravotným postihnutím a deti v
náhradnej výchove požívať zvýšenú ochranu svojich ľudských
práv. Svet sa na tom zhodol z dôvodu, že pre svoju zraniteľnosť sú
vystavené zvýšenému riziku ich
porušovania.
Ľudskoprávny princíp je dnes
základom sociálnych politík v
Európe i vo svete a prináša zásadnú zmenu prístupu k týmto
sociálnym skupinám. Spoločnosť
uznáva, že ľudia s postihnutím,
či deti v náhradnej výchove majú
rovnaké potreby ako tí ostatní:
chcú žiť vo svojej rodine a mať
svoje súkromie, vzdelávať sa a
pracovať, prosto prežiť svoj život
dôstojne a naplno. Zásadným
spôsobom sa preto menia systémy sociálnych služieb. Vítame, že aj v pripravovanej novele
zákona o sociálnych službách
MPSVR navrhuje také pravidlá,
ktoré podporia rast komunitných
služieb, postupné zatváranie veľkých pobytových zariadení sociálnej starostlivosti a nový prístup
k uspokojovaniu potrieb ľudí
odkázaných na pomoc druhých.
Dúfame, že poslanci Národnej
rady nepodľahnú tlaku lobistov
tých záujmových skupín, ktorým
vyhovuje súčasný nehospodárny,
sociálne neefektívny a neudr-
žateľný systém, že sa stotožnia s
vládnymi návrhmi a podporia
ich v plnom rozsahu.
Napĺňa nás hrdosťou, že v zahraničí je Slovensko oceňované
za veľmi rýchly a razantný prístup k transformácii sociálnych
služieb a náhradnej starostlivosti
o deti. Tento sa prejavil prijatím
strednodobej stratégie deinštitucionalizácie, akčného plánu ako
aj rozhodnutím využiť finančné
prostriedky ESF a ERDF na naštartovanie pilotných projektov,
ktoré nahradia odborne a spoločensky prekonanú inštitucionálnu starostlivosť komunitnými
službami. Keď vláda koncom roka
2011 schválila uvedenú stratégiu,
verili sme, že sme na dobrej ceste. Už v máji 2012 bol pripravený
národný projekt Podpora procesu
deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb
a neskôr ďalší národný projekt
Podpora
deinštitucionalizácie
náhradnej starostlivosti.
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny a aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny úzko
spolupracovalo s mimovládnymi neziskovými organizáciami,
ktoré sa mali stať ich partnermi
pri realizácii oboch projektov na
základe výberového konania CV
MPSVR. Nebolo to po prvýkrát.
Stredný manažment a špecialisti
týchto štátnych orgánov dlhodobo spolupracujú s neziskovými
organizáciami, ktoré sú nositeľmi
nových ideí i praktických skúseností, sledujú sociálne inovácie
vo svete a prenášajú ich k nám.
Vedenie ministerstva však nemalo záujem pokračovať v tejto
spolupráci a z hľadiska úspechu
projektu urobilo veľmi nešťastné
rozhodnutie. Namiesto partnerskej spolupráce s neziskovými organizáciami, ktoré mali praktické
skúsenosti s deinštitucionalizáciou a veľký elán urobiť všetko pre
úspech tohto jedinečného pro-
jektu, sa rozhodli pre spoluprácu
s expertmi, ktorí nemajú reálnu
skúsenosť s transformáciou inštitucionálnej starostlivosti.
Od odovzdania prvého variantu
národného projektu Podpora procesu DI a transformácie systému
sociálnych služieb ubehol viac ako
rok. Realizácia sa stále nezačala.
Fond sociálneho rozvoja doteraz
nezostavil tím expertov a projekt
stále nemá kto odborne riadiť a
realizovať. Pôvodne zapojené neziskové organizácie ponúkli ministrovi Jánovi Richterovi listom
zo dňa 19. 7. 2013 dobrovoľnícku
pomoc, pretože chcú pomôcť samosprávnym krajom pri príprave
pilotných projektov vybraných
zariadení. Na základe transformačných plánov musia VÚC do
konca septembra predložiť hotové
investičné projekty, ak chcú získať
nenávratný príspevok z Regionálneho operačného programu. Aby
túto veľmi dôležitú úlohu zvládli,
mali byť vyškolení, čo sa zatiaľ
nestalo. Vaše úsilie, pán predseda, o predĺženie obdobia čerpania
štrukturálnych fondov v tomto
prípade vyjde pravdepodobne
nazmar. Nie kvôli EK, ale preto,
že sa nebudú čerpať prostriedky
vyčlenené na pilotné projekty prechodu z inštitucionálnych na komunitné sociálne služby v sume
približne 10 miliónov € z ERDF
a 1 milión € z ESF. Zlyhanie pilotného overovania a nesplnenie
ďalších opatrení vládou schválenej stratégie deinštitucionalizácie
môže v budúcnosti ohroziť čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre túto oblasť. Na
ponuku týchto neziskových organizácií zachrániť, čo sa dá, dosiaľ
nikto neodpovedal.
Keďže Fond sociálneho rozvoja nezačal realizovať projekt, nie
je vyškolený manažment samosprávnych krajov ani vybraných
zariadení. Dôsledkom je, že v snahe stihnúť termíny na podávanie
projektov do ROP, robia chyby a
skratové politické rozhodnutia.
Na petíciu občanov Zlatých Moraviec , ktorí nechceli za susedov
12 mladých ľudí s mentálnym postihnutím, reagovali kompetentní
funkcionári samospráv nevhodne. Neobhajovali verejný záujem
a Dohovorom chránený záujem
ľudí so zdravotným postihnutím,
nesnažili sa obyvateľom vysvetliť
ciele projektu, odbúrať ich strach
z neznámeho. Zachovali sa veľmi
pragmaticky, aby nepoškodili svoje politické ambície. Kto však, ak
nie politici majú svojimi rozhodnutiami a činmi posúvať spoločnosť dopredu?
Ľudskoprávny prístup k zlepšeniu kvality života pre osoby so
zdravotným postihnutím a pre
deti v náhradnej starostlivosti je
založený na veľkých ideách rovnosti, slobody a zodpovednosti
občanov. O to viac nás zaskočil
fakt, že Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny, zodpovedné za národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, vypísalo verejnú súťaž na
vzdelávací a poradenský program
za 1 milión € s takými podmienkami, ktoré drvivá väčšina potenciálnych uchádzačov nemôže splniť. Neziskové organizácie, ktoré
majú akreditáciu ministerstva
na výkon odborných činností či
na vzdelávanie, nedokážu splniť
podmienku mať 80 odborníkov
na požadované aktivity, či zložiť
povinnú zábezpeku 50-tisíc €. Budeme pozorne sledovať, komu je
zákazka určená.
Platforma ZA KOMUNITNÉ
SLUŽBY – Z Domova domov
združuje ľudí, ktorí majú záujem,
aby transformácia a deinštitucionalizácia sociálnych služieb a
náhradnej starostlivosti posunula
Slovensko dopredu, medzi tých
najlepších. O to viac, že Európska únia otvorene deklaruje svoj
záujem financovať z ESF a ERDF
priame náklady na transformáciu
sociálnych služieb do roku 2020
a poskytnúť nám aj metodologickú podporu. Ako krajina máme
šancu dobre sa pripraviť na ich
využitie. Občania so zdravotným
postihnutím a deti v náhradnej
starostlivosti majú šancu na lepší
život, ak sa nájde politik, ktorý sa
za nich postaví. Vážený pán predseda vlády, obraciame sa na Vás s
dôverou a dúfame, že pomôžete
vyriešiť vyššie uvedené spoločenské problémy.
Platforma ZA KOMUNITNÉ
SLUŽBY – Z Domova domov
[email protected], www.
zdomovadomov.sk
V Bratislave 20. augusta 2013
+++
Platforma za komunitné služby
- Z Domova domov vznikla v máji
t. r. ako priestor pre pomoc a podporu všetkým, ktorí sa stotožnili
so zámerom komunitných služieb
a chcú ho na Slovensku realizovať
a podporovať. Platforma je otvorená ľuďom z rôznych oblastí a
profesií (prijímatelia služieb, ich
rodiny a blízki, sociálni pracovníci, zriaďovatelia a poskytovatelia
služieb, občianski aktivisti, právnici, ekonómovia, atď.), pretože
ide o zmenu, ktorá má ambíciu
meniť pohľad širokej verejnosti na
ľudí, ktorí sú v niečom iní a výnimoční.
Platforma za komunitné služby
- Z Domova domov má za cieľ sieťovať nositeľov zmeny, vzájomne
zdieľať informácie, skúsenosti a
príklady dobrej praxe. Chce byť
aktívna pri zmenách v systéme
sociálnych služieb a náhradnej
starostlivosti v súlade s medzinárodnými záväzkami SR a vládou
schválenou Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych
služieb a náhradnej starostlivosti
v SR.
Ocenenie opatrovateľov a dobrovoľníkov
za starostlivosť o postihnuté deti
V historickej radnici privítal primátor Banskej Bystrice Peter Gogola 16. augusta účastníkov denného letného integračného
tábora. Už desiaty rok ho organizuje občianske združenie PONS.
P
re deti bolo v Cikkerovej
sieni pripravené predstavenie divadla Harry Teater, ktoré bez nároku na honorár
vykúzlilo úsmev na tvárach detí
so zdravotným postihnutím. Primátor im odovzdal malé darčeky
a odmena neminula ani sprievod
postihnutých detí a opatrovateľov
za obetavosť, s akou sa o zdravot-
ne postihnuté deti starajú.
„Je úžasné, aký veľký kus práce odvedú opatrovatelia a dobrovoľníci občianskeho združenia
PONS. Veľmi si vážim najmä
mladých ľudí, ktorí by svoj voľný
prázdninový čas mohli venovať
sami sebe, no radšej sa rozhodli pomôcť tým, ktorí to najviac
potrebujú. Zdravotne postihnuté
deti si zasluhujú našu pozornosť,
čas a lásku, a preto veľmi obdivujem občianske združenie PONS
a všetkých jeho členov,“ povedal
primátor mesta Banská Bystrica
Peter Gogola.
Občianske združenie PONS
vzniklo na podnet riaditeľa Detskej
fakultnej nemocnice MUDr. Jána
Noska a MUDr. Juraja Oravca. V
názve tohto občianskeho združenia sa ukrýva aj jeho poslanie. Je
ním pomoc osobám neschopným
samostatnosti (PONS). Už desiaty
rok organizuje OZ PONS denné
letné integračné tábory, ktoré počas štyroch turnusov pomáhajú
integrovať postihnuté deti do spoločnosti. Aj vďaka Márii Laukovej,
koordinátorke aktivít, zažívajú
deti s telesným postihnutím nezabudnuteľné leto. Plavba loďou na
Oravskej priehrade, návšteva zoo
alebo opekačky v prírode sú len
malou ukážkou toho, na čo môžu
deti z OZ PONS počas jesene spomínať.
Martina KANISOVÁ,
hovorkyňa primátora
28 kultúra
10. september 2013 • Obecné noviny
V Pisztoryho paláci v Bratislave otvorili
prvé európske kino
Kino Film Europe plánuje spoluprácu aj so školami, škôlkami a klubmi.
M
ediálna spoločnosť Film Europe Media Company, mestská
časť BratislavaStaré Mesto a Nadácia Via Cultura 23. augusta slávnostne otvorili
prvé kino orientované výlučne na
európsku kinematografiu v jedinečných priestoroch Pisztoryho
paláca na Štefánikovej ulici v Bratislave. Projekt Kino Film Europe... Dobré kino bude divákom
prinášať kvalitné snímky starého
kontinentu zo širokej ponuky
spoločnosti Film Europe Media
Company.
Premietanie je plánované štyrikrát do týždňa, pričom veľkú
časť budú tvoriť úspešné a premiérové tituly, ktoré sa následne
dostanú do širokej distribúcie.
Kino Film Europe je situované v
historickej budove Starého Mesta – v Pisztoryho paláci, ktorý
ponúka zážitok v podobe kom-
binácie komorného prostredia,
jedinečného genia loci paláca a
audiovizuálnych diel majstrov
filmovej kamery. Kino má kapa-
citu 110 miest, pričom návštevníci zažijú atmosféru historickej kinosály so sedačkami čalúnenými
v retro štýle.
„Voči tomuto projektu sme mali
a stále máme prirodzený rešpekt.
Najmä kvôli tomu, že návštevníkom Kina Film Europe sme chceli
sprostredkovať filmový zážitok na
najvyššej úrovni, ktorý zabezpečuje kvalitná digitálna E-cinema
technika prenosu a ozvučenia.
Museli sme však k priestorom pristupovať citlivo, aby sme zachovali
historickú atmosféru miesta,“ povedal Ivan Hronec, prezident Film
Europe Media Company.
Pisztoryho palác má za sebou
kontroverznú minulosť. V budove
z konca 19. storočia sídlilo počas
II. svetovej vojny nemecké veľvyslanectvo, neskôr bolo známe ako
Leninovo múzeum. Dlhé roky
priestor chátral, od roku 2011 začala mestská časť Staré Mesto jeho
premenu na kultúrne centrum.
„V poslednom období bolo zvykom, že malé kiná s jedinečnou
atmosférou zanikali a nahrádzali
ich veľké multiplexy. O to viac sa
teším, že sa nám podarilo otvoriť
kino v Starom Mesto, a to práve v
Pisztoryho paláci. Ponúkne alternatívu k tomu, čo môžu diváci vidieť v kinách nákupných centier,“
uviedla starostka mestskej časti
Staré Mesto Táňa Rosová. Kino
Film Europe plánuje spoluprácu
aj so školami, škôlkami a klubmi,
pre ktoré môže zabezpečiť projekcie v dopoludňajších hodinách za
výrazne zníženú cenu 2,50 €.
(ts)
Divadelný súbor z Lipovca oslávil
osemdesiatku
Projekt
„otvorenej
kultúry“ má
za sebou šesť
mesiacov
a pokračuje
Turčianske kultúrne stredisko pripravilo výstavu
k 80. výročiu ochotníckeho divadelného súboru
Za Váhom z Lipovca.
Od 3. marca 2013 sa Žilinský
samosprávny kraj otvorením
svojich piatich galérií návštevníkom zdarma každú prvú nedeľu
v mesiaci pripojil k projektu
Ministerstva kultúry SR.
Galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK „otvorené nedele“ z
hľadiska zvýšenia návštevnosti
expozícií a výstav hodnotia
pozitívne. „Návštevnosť počas
voľných nedieľ je v porovnaní s
ostatnými nedeľami v mesiaci
štvornásobne vyššia. Často
prichádzajú návštevníci cielene
a opakovane, vítajú možnosť
pozrieť si expozície a výstavy
zdarma,“ povedala Eva Ľuptáková, riaditeľka Oravskej galérie v
Dolnom Kubíne.
Aj v ďalších galériách sa „otvorené nedele“stretli s pozitívnym
ohlasom. Návštevníci si môžu
počas nich bezplatne pozrieť
nielen aktuálne výstavy, ale aj
stále expozície. „Z hľadiska propagácie a prezentácie umenia je
otvorená prvá nedeľa vhodným
marketingovým nástrojom.
Otvorená nedeľa zatraktívnila
a priblížila umenie k ľuďom,“
uviedol Ľubomír Kraľovanský,
riaditeľ Turčianskej galérie v
Martine. Medzi galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK patrí
Kysucká galéria v Oščadnici,
Liptovská galérie P. M. Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši, Oravská
galéria v Dolnom Kubíne, Považská galéria umenia v Žiline a
Turčianska galéria v Martine.
(dan)
P
odľa fotografií a informácií
od bývalej vedúcej súboru
Oľgy Figurovej a súčasného
vedúceho Petra Kašíka zostavila
metodička Turčianskeho kultúrneho strediska pre divadlo Jana
Knošková výstavu znázorňujúcu
históriu ochotníckeho súboru.
Zábery z rôznych inscenácií lipoveckého divadla pripomínajú
dávnejšie úspechy ako aj hry nacvičené pred niekoľkými rokmi.
História divadelného súboru sia-
ha do roku 1933, keď jeho vznik
iniciovali najmä hasiči. Odvtedy
má na konte 62 premiér, z toho
59 inscenácií a 3 estrády. Výstavu
otvorili v predvečer začiatku Scénickej žatvy – v utorok 27. augusta
vo foyeri Slovenského komorného
divadla. Po otvorení výstavy sa
v Národnom dome uskutočnilo
predstavenie Divadelného súboru
zo Starej Pazovy Babylon.
(jk)
Tri týždne od spustenia súťaže
sa uchádzalo o prvenstvo
už 150 fotografií
Modernizácia
parkovísk
v Prievidzi
Život v bratislavskom regióne – Ukáž leto v kraji je už druhý ročník
fotosúťaže, ktorú spustili Bratislavský samosprávny kraj a krajská organizácia
cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. Zapojiť sa do nej dá do konca
septembra. Fotosúťaž odštartovala na začiatku augusta na portáli www.
ephoto.sk.
F
otografi môžu súťažiť v
troch kategóriách: Moje
mesto, Moja obec, Vinárstvo a vinohrady či v špeciálnej
letnej kategórii Ukáž leto v kraji.
Práve v nej sa nebude hodnotiť
striktne kvalita fotografií, ale
skôr emócia. Bratislavský kraj
ponúka mnoho aktivít nabitých
energiou. Odvážlivci môžu skúsiť rafting, MTB, hydrospeed,
wakeboard alebo windsurf. Pri
akcii sa treba odfotiť a ostatným
ukázať, ako sa dá zabiť nuda v
kraji.
Druhý ročník fotosúťaže vyhlásila krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, aby spropagovala
atraktívne miesta a podujatia regiónu a tak podporila jeho návštevnosť. KOCR BRT a BSK sa
rozhodli spustiť pokračovanie
fotosúťaže po zimnom prvom
ročníku, do ktorého bolo prihlásených vyše 600 fotografií.
Fotografie bude aj tentoraz
hodnotiť porota zložená z profesionálnych fotografov a zástupcov organizátora ako aj minuloročného víťaza fotografickej
súťaže. Na najlepších fotografov čakajú atraktívne ceny a po
ukončení fotosúťaže je plánovaná vernisáž víťazných fotografií.
Podrobné informácie možno
nájsť na: www.ephoto.sk/leto
(bsk-ra)
Dve parkoviská v centre
Prievidze, ktoré prevádzkuje mestská spoločnosť UNIPA, dostali v
tomto roku modernejší
a zároveň krajší vzhľad.
Nedávno pracovníci
spoločnosti vysadili
novú zeleň a zrenovovali
zábradlie na parkovisku
na Dlhej ulici. Druhé
z parkovísk, ktoré sa
nachádza na Ulici A.
Hlinku, čaká v najbližších týždňoch okrem
kompletnej výmeny zábradlia a výsadby zelene
aj radikálnejšia zmena
- položenie nového asfaltového koberca.
(ďur)
kultúra 29
Obecné noviny • 10. september 2013
Na polhorskej Gajdovačke zahrá viac
ako stovka gajdošov
Na 14. medzinárodnom festivale sa okrem slovenských predstavia aj gajdoši z Česka, Poľska, Chorvátska,
Talianska a Škótska. Festivalu predchádzal workshop, na ktorom sa ukázalo, že za týždeň sa dajú vyrobiť
gajdy i trombity.
V
najsevernejšej slovenskej obci, v
Oravskej Polhore sa
od 13. do 15. septembra na medzinárodnom gajdošskom festivale
stretne viac ako stovka gajdošov.
Okrem Slovákov, Poliakov, Moravákov a Čechov, ktorí sú pravidelnými účastníkmi Gajdovačky, na
aktuálny ročník prijali pozvanie i
hostia – muzikanti z Chorvátska,
Škótska a talianskej Sardínie. Pestrý program štrnásteho ročníka
festivalu ponúka nielen scénické
programy, medzinárodnú súťaž,
školu hry na gajdy, ale aj koncerty,
ktoré sa okrem Oravskej Polhory
uskutočnia aj v Múzeu oravskej
dediny v Zuberci a v poľskej obci
Milowka.
Gajdovačka sa začína v piatok 13. 9. v kultúrnom dome v
Oravskej Polhore o 17.30 h sprístupnením výstavy dokumentov
o gajdách. O 18. h sa predstavia
detské spevácke talenty v súťaži
Tak spievala moja babka a večer
je pre divákov pripravený úvodný
gajdošský program mladých pokračovateľov tradície pod názvom
Tradičné v novom.
V sobotu dopoludnia od 10. hodiny zasvätia na workshope záujemcov do tajov hry na juhočeské
gajdy Jindra Janeček a Vladimír
Kovářík z Prahy. Popoludní, o 15.
hodine sa gajdoši súbežne predstavia na koncertoch v skanzene v
Zuberci, v poľskej Milowke a zahrajú si aj na „gajdošskej strunge“,
na najsevernejšom bode Slovenska v Oravskej Polhore-Modralovej. Sem usporiadatelia pozývajú
všetkých, ktorí si chcú zážitok z
muzicírovania spojiť s turistickým
výletom.
Ťažiskom sobotného programu
však bude trinásty ročník medzinárodnej súťaže mladých gajdošov „O Zboroňovu nôtu“. V nej
sa v dvoch vekových kategóriách
predstaví viac ako dvadsať mladých muzikantov z troch štátov.
Večerný program je vyhradený
prezentácii goralského kroja –
módnej prehliadke tradičného
odevu, programu majstrov gajdošov i hostí a zábavou.
Nedeľný program ponúka slávnostnú svätú omšu, spomienku
na oravských gajdošov na cintorínoch v Sihelnom a Oravskej Polhore i sprievod obcou a vyvrcholí
popoludňajším galaprogramom o
13.30 hodine v kultúrnom dome v
Oravskej Polhore.
Zámerom Gajdovačky je podľa
riaditeľa Oravského kultúrneho
strediska Miroslava Žabenského
prezentácia pôvodných muzikantských prejavov i hľadanie nových
foriem a možností interpretácie
najmä u mladej generácie. Tak,
aby ostali zachované a propagované tradičné kultúrne symboly európskych regiónov, ku ktorým hra
na starobylé gajdy určite patrí.
Festival pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
a obec Oravská Polhora v spolupráci so zahraničnými partnermi.
Je aktivitou projektu Od leta do
jari spoločne vy i my, ktorý je spolufinancovaný EÚ z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátnym rozpočtom v
rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013.
Tesne pred festivalom, od 26.
augusta do 1. septembra, sa na
workshope v Oravskej Polhore
stretlo takmer tridsať záujemcov
zo Slovenska a Poľska, aby vnikli
do tajov výroby gájd, trombít a
pastierskych rohov. Pod vedením
zručných majstrov – Juraja Dufeka z Bojníc, Františka Skurčáka z
Rabče a Stanislawa Piwowarczyka
z poľskej Zabnice sa im podarilo
vyrobiť trombity, rohy a takmer
úplné oravské dvojhlasné gajdy.
Najmä technologicky náročná výroba gájd dala záujemcom zabrať.
Veď ich výrobcovia radi hovoria,
že musia zvládať deväť remesiel.
A tak záujemcovia najskôr na
sústruhu zo suchého slivkového
dreva vytáčali drevené časti –
huky a gajdice, ktoré neskôr vylievali cínom a dávali im finálny
tvar. Gajdy kompletizovali s už
vyrobenou kozou kožou a finalizovali mosadzným zakončením
gajdice i huku a osádzaním piskorov. Výroba trojmetrovej trombity
bola náročná najmä vo vydlabaní
celého vnútra nástroja.
Na workshope sa záujemcovia
naučili aj hrať tradičné cifry a melódie a tvorivé stretnutia obohatili
profilové prezentácie muzikantských rodín z Oravskej Polhory a
Sihelného – Matisovcov, Machajdovcov a Luscoňovcov. Usporiadateľov najviac potešilo, že do výroby
a hry sa aktívne zapojili aj deti,
mladí pokračovatelia tradície.
Polhorské stretnutie bolo už
druhým z radu tvorivých dielní,
ktoré pripravilo Oravské kultúrne
stredisko v rámci projektu Oživené melódie slovensko-poľského
pohraničia.
(žab)
Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Modre
Celoeurópske podujatie organizuje Rada Európy a Európska komisia s cieľom zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom dedičstve
a prehĺbiť záujem o jeho ochranu.
V
poradí druhý ročník Dní
európskeho kultúrneho
dedičstva nazvaný Bránami mesta Modry sa uskutoční
16. – 22. septembra 2013. Ide o
významné podujatie, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v
49 účastníckych štátoch. Súčasne
je príležitosťou, aby návštevníci i
obyvatelia Modry nahliadli aj do
priestorov a domov, ktorých brány sú počas roka zatvorené. Ich
tohtoročnou témou sú Pamiatky
duchovného života. Organizátori
podujatia umožnia návštevníkom
nazrieť do viacerých odborov ako
sú architektúra, pamiatková obnova, výtvarné umenie, kultúra
spojená s vierou a iné. Prostredníctvom prednášok priblížia historické udalosti, ktoré sa v Modre odohrali v časoch minulých a
ukážu návštevníkom priestory a
budovy, v ktorých sa tieto udalosti
odohrávali.
Počas týždňa sa v navštevovaných pamiatkach budú organizovať špeciálne sprievodné podujatia, jedinečné výstavy, koncerty a
divadelné predstavenia.
Začiatok týždňa sa bude niesť
v znamení slávnostného otvorenia druhého ročníka podujatia.
Pripravené sú potulky mestom,
na ktorých si účastníci pripomenú 400. výročie udelenia výsad
slobodného kráľovského mesta
prostredníctvom čítania textov z
najstaršej knihy o Modre od Jána
Juraja Schreibera.
Vernisáž výstavy grafických diel
saleziána Leopolda Sersena priblíži rečou symbolov a náznakov
evanjeliové témy, ktoré sú ukážkou vzájomného dopĺňania pôsobenia kňaza s činnosťou umelca.
Cieľom organizátorov je priblížiť
záujemcom modranský chotár,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
mesta a jeho kultúrnohistorického dedičstva. Súčasťou dní bude
aj odborný seminár venovaný
systému mestského opevnenia v
Modre z pohľadu histórie, jeho
významu v minulosti a dnes, možnosti jeho obnovy, prezentácie a
budúceho využitia. Prednášateľmi budú odborníci z rôznych ve-
deckých oblastí, ktorí, ako dúfajú
organizátori, poskytnú konkrétne
podnety na záchranu tejto hodnotnej pamiatky. Ďalší seminár,
venovaný pôvodne evanjelickému
sirotincu, postavenému podľa návrhu Dušana Samuela Jurkoviča,
významnej osobnosti československej architektúry, zas odhalí
príbehy stoviek slovenských sirôt
či židovských detí v čase vojny.
Uskutoční sa aj benefičný koncert
venovaný záchrane najstaršej sakrálnej pamiatky v Modre – gotického Kostola sv. Jána Krstiteľa.
Dni európskeho kultúrneho
dedičstva zavŕši nedeľný koncert,
ktorý bude bodkou za týždňom
venovaný mestu Modra, jeho pamiatkam a dedičstvu.
+++
Podujatiu Dni európskeho kultúrneho dedičstva predchádza
13. až 15. septembra Malokarpatské vinobranie Modra 2013,
ktoré slávnostne otvorí primátorka Hana Hlubocká. Okrem
burčiaku, muštu, vína a hrozna
a rozličných gastronomických
špecialít tu svoje výrobky ponúkne takmer 300 predajcov,
ktorí sem prídu až z východného
Slovenska, Poľska, či Česka. Tradičnú atmosféru doplní kultúrny program pre deti i dospelých.
Vyvrcholením bude v nedeľu
alegorický sprievod.
(ts-msú)
regiónov
30 tlačivá/z
10. september 2013 • Obecné noviny
Informácia
Krátko z regiónov
k novým vzorom priznaní k miestnym daniam od 1. decembra 2012
Nadväzne na ustanovenie § 99d ods. 4 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov Ministerstvo
financií Slovenskej republiky vydalo Opatrenie z
20. augusta 2012 č. MF/020058/2012-722, ktorým
sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a
dani za nevýherné hracie prístroje. Pre daňovníkov ako aj pre mestá a obce to znamená, že od 1.
decembra 2012 budú platiť tieto tlačivá priznania k
miestnym daniam.
Pri grafickej úprave nových vzorov tlačív uvedených priznaní sme tak ako v minulých rokoch
spolupracovali s Obecnými novinami. Preto sú
tlačivá k miestnym daniam ponúkané pre mestá a
obce prostredníctvom Obecných novín po vecnej
i grafickej stránke zhodné so vzormi priznania k
miestnym daniam, ktoré tvoria prílohu citovaného
Hrnčírfest v Modre-Harmónii
opatrenia, čo nemožno jednoznačne konštatovať
pri tlačivách propagovaných inými subjektami.
Zdroj: MF SR
Tlačivá si môžete objednať na adrese:
Inprost, spol. s r. o.
Distribúcia tlačív
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
alebo faxom na čísle: 02/446 311 95, 02/ 446 311 98,
alebo mailom na adrese: [email protected]
Kontaktná osoba: Dagmar Borisová,
tel.: 02/ 446 311 99 alebo mobil: 0905 599 120.
Objednávky budeme vybavovať v poradí, v akom
prídu a budú zaevidované. Cena tlačív zostáva nezmenená, a to košieľka (F1.1 a P2.1) a poučenie na
vyplnenie tlačiva ( F1.11 a P2.11) 0,17 €, ostatné tlačivá 0,10 € s DPH. Pri zasielke poštou k cene tlačív
fakturujeme poštovné a balné.
Pre odoberateľov Obecných novín zľava 25% z fakturovanej sumy.
Záväzná objednávka
Názov úradu (organizácie) ........................................................................................................
Kontaktný pracovník .................................................................... č. tel.:.................................
IČO ....................................... DIČO ......................................... IČ DPH .................................
PSČ ..................
Presná adresa: .........................................................................................
Bankové spojenie ................................
Číslo účtu ...............................................................
Ako predplatiteľ Obecných novín si uplatňujeme 25 % zľavu z celkovej fakturovanej sumy.
(označte X)
Dátum ..................................................
Pečiatka a podpis
1.
Fyzické osoby 1.1
Údaje o daňovníkovi + priznanie k dani z pozemkov + zo stavieb - k stavbe na jeden účel (košieľka)
1.2
Priznanie k dani z pozemkov
1.3
Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel
1.4
Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely
1.5
Priznanie k dani z bytov - byty a nebytové priestory v bytovom dome
1.6
Priznanie k dani za predajné automaty
1.7
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
1.8
Priznanie k dani za psa
1.9
Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane
Počet
1.10 Potvrdenie o podaní daňového priznania
1.11 Poučenie na vyplnenie daňového priznania
2.
právnické osoby
2.1 Údaje o daňovníkovi + priznanie k dani z pozemkov + zo stavieb - k stavbe na viac účelov (košieľka)
2.2 Priznanie k dani z pozemkov
2.3 Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel
2.4 Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely
2.5 Priznanie k dani z bytov - byty a nebytové priestory v bytovom dome
2.6 Priznanie k dani za predajné automaty
2.7 Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
2.8 Priznanie k dani za psa
2.9 Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane
2.10 Potvrdenie o podaní daňového priznania
2.11 Poučenie na vyplnenie daňového priznania
Počet
V
Horárni pod širokým
v Modre-Harmónii sa
17. augusta uskutočnil
Hrnčírfest 2013. Na svoje si tu
prišiel každý - organizátori pripravili množstvo súťaží, hier,
športových disciplín a atrakcií,
jazdu na koni, maľovanie na
tvár či skákanie na trampolíne.
Súčasťou podujatia boli aj tvorivé dielne a remeselné workshopy, na ktorých sa záujemcovia
zoznámili s výrobou keramiky,
drotárstvom i šperkárstvom.
Predstavili sa aj sokoliari a
žongléri, nechýbala ohnivá
show a prezentácia Záchrannobezpečnostných zložiek SR. O
zábavu pri vatre sa až do rána
postarala tanečná skupina ADT
Crew spolu s hudobnými skupinami a DJ.
(ts)
Seniorov z Ružinova čaká výlet
za históriou
P
re seniorov z bratislavskej
mestskej časti Ružinov
pripravila samospráva výlet za históriou do rakúskeho
mestečka Petronell Carnuntum.
So sprievodcom si pozrú archeologický park, navštívia Bad
Deutsch Altenburg aj múzeum a
zaujímavý výhľad sa im naskytne z vrchu Braunberg. Doplnkom programu budú nákupy v
obchodoch v Hainburgu a čokoládovni v Kittsee. Za výlet, ktorý
sa uskutoční 18. septembra, seniori zaplatia len päť eur, zvyšok
uhradí mestská časť. Tento rok
už seniori z Ružinova absolvovali výlet na termálne kúpalisko
vo Veľkom Mederi a navštívili
moravské Znojmo.
(št)
Z folk(lór)u
to best
Deň sliviek
v Turej Lúke
V areáli Múzea kysuckej
dediny vo Vychylovke sa
22. septembra uskutoční
hudobná prehliadka toho
najlepšieho v Žilinskom
kraji. Podujatie s názvom
Vychylovka Fest sa bude
niesť v duchu stredovekej
hudby a slovenského folku.
Okrem pozvaných hostí
majú možnosť v programe
vystúpiť aj skupiny, zbory,
či akékoľvek iné hudobné
formácie venujúce sa uvedeným žánrom. Prihlásiť sa
môžu na vychylovkafest@
zask.sk. Z pozvaných hostí
sa účastníci môžu tešiť na
Nebeskú muziku, Arzén či
Kysuckú muziku.
V Gazdovskom dvore v
myjavskej miestnej časti
Turá Lúka sa v sobotu 14.
septembra uskutoční Deň
sliviek. Návštevníkov čaká
exkurzia po Kopaničiarskej
ovocno-destilátovej ceste,
ochutnávka rôznych druhov
destilátov, varenie slivkového lekváru či „slifkovích
gulí". Pre záujemcov sú
pripravené aj odborné prednášky o pestovaní ovocia a
výrobe destilátov, premietanie filmov a, samozrejme,
kultúrny program, v ktorom
vystúpia MSSk Chotár z
Hornej Súče a Horňácka
cimbalová muzika Petra
Mičku z Kozojídek (ČR).
(dan)
(mh)
monitor
31
Obecné noviny • 10. september 2013
Elektronizáciu služieb si martinská samospráva
mieni zaplatiť sama
Na radnici spracovali podklady na žiadosť o získanie nenávratného príspevku z ministerstva financií na projekt elektronizácie
služieb mesta, poslanci ich však neschválili.
C
ieľom projektu tak, ako
ho chápe ministerstvo financií vo svojej výzve na
predkladanie žiadostí, je zmeniť
súčasný stav poskytovania služieb
samospráv tak, aby sa znížila administratívnu záťaž občanov – či
už v pozícii jednotlivcov, alebo aj
podnikateľov, ale aj zracionalizovala niektoré úkony samospráv. Ak
sa má dosiahnuť, musia sa dnešné
procesy vo vzťahu k službám pre
ľudí optimalizovať a zosúladiť ich
tiež so súčasnými možnosťami informačného systému samospráv a
ostatnej verejnej správy.
A tu sa zdá, že výzva predbehla
súčasné a legislatívne umožnené
status quo elektronických služieb
na Slovensku.
Ponúka síce mestám nad 20-tisíc obyvateľov možnosť získať nenávratný finančný príspevok až
do sumy 4,5 milióna eur, vrátane
5-percentného spolufinancovania
žiadateľa, no ukladá zároveň využiť
všetky ponúkané povinné služby a
rozumnú sadu voliteľných služieb
pre občana. Získanie peňazí zároveň podmieňuje aj záväzkom podieľať sa na financovaní prevádzky
systému, a to minimálne 5 rokov
po skončení realizácie projektu.
Navonok ide o rozumnú požiadavku, kým si ju nepremeníme na
drobné. V prvom rade treba novelizovať zákony, ktoré v súčasnosti
zabraňujú možnosti elektronickej
komunikácie a digitalizácie jednotlivých úsekov správy, čo nie je
v moci samosprávy.
Mesto by sa teda zaviazalo využívať systém, ktorý dnes ešte nie
je legislatívne podložený a stálo by
ho to minimálne 500-tisíc eur, ktoré vynaloží na jeho päťročnú prevádzku. Na radnici urobili výber
eGOV služieb a vyrátali, že žiadosť,
ak by ju poslanecký zbor schválil,
znamená v martinskom prípade
1,2 miliónový balík, pričom 95
percent z neho by financovala Európska únia. Dosiahlo by sa síce
komplexné elektronické vybavenie
vybraných služieb, pričom prístup
k nim by mal občan z jedného
miesta. Boli by teda dostupnejšie a
menej zaťažovali ľudí a aj mesto by
za európske peniaze mohlo zracionalizovať výkon riadiacich a administratívnych procesov a prepojiť
svoj informačný systém na referenčné registre a ostatné databázy
inštitúcií štátnej správy. No riziká
tieto výhody prevyšujú.
Jednou z nich je už spomenuté
meškajúce prijatie nového zákona
o elektronickom výkone verejnej
moci a novelizácia celého radu súvisiacich zákonov, časový tlak na
obstaranie a realizáciu projektu,
nízke využívanie eGOV služieb
zo strany verejnosti, nedostupnosť
kľúčových spoločných komponentov a registrov projektu a v martinskom prípade aj fakt, že niektoré zo
služieb sa už využívajú a v projekte
by sa museli zavádzať a financovať
opakovane.
„Chceme pokračovať vo vylepšovaní elektronických služieb, ale dokážeme si ich urobiť sami a za menej peňazí, ako by nás stála ročná
podpora tohto projektu, ak by sme
boli úspešní,“ povedal na rokovaní
mestského zastupiteľstva martinský primátor Andrej Hrnčiar.
Poslancov však zaujímalo aj to,
prečo na vypracovanie projektu už
radnica vynaložila 3600 eur, keď sa
vedelo o rizikách jeho zavedenia.
„Všeobecne sa o nich vie, ale
keď sme sa púšťali do jeho spracovávania, nevedelo sa o konkrétnych rámcoch výzvy a neboli
k dispozícii všetky finančné ana-
lýzy,“ informoval Milan Matuška, vedúci oddelenia informatiky
MsÚ v Martine. „Preto sme prínosy a riziká projektu nevedeli
dať na misku váh,“ dodal, no zároveň podčiarkol, že ak sa mesto
nezapojí do tejto výzvy, treba hľadať alternatívne riešenie, pretože
spoločenská požiadavka na elektronizáciu služieb samosprávy tu
je. Výsledkom by malo byť také
rozhodnutie, ktoré zlepší prístup
ľudí k službám samosprávy a zároveň bude eliminovať spomenuté
riziká, na ktoré projekt tohto typu
vždy môže naraziť.
Keďže k žiadosti o finančný
príspevok sa negatívne vyjadrila
aj mestská rada, ekonomická a
legislatívne komisia, poslanci ju
neschválili.
Turčianske ECHO,
23. 8. 2013
Poslednú bytovku novom komplexe chcú začať stavať v budúcom roku
Dom s nájomnými bytmi, ktorý stavia krupinská samospráva na Špitzerovej ulici, možno označiť za mestský unikát.
B
ytový komplex na Špitzerovej
ulici v Krupine bude tvoriť 74
nájomných bytov. „Je to nový
typ bytového domu, aký sme v Krupine ešte nestavali,“ hovorí primátor
Radoslav Vazan. „Všetky sú tehlové,
ale tento bude aj zateplený.“ Bytovku
zatepľujú 10-centimetrovou vrstvou
minerálnej vlny. Okrem toho je na
nej betónová strešná krytina, kým
ostatné naprojektovali s plechovou.
Bude pri nej dvanásť parkovacích
miest, nové detské ihrisko aj dosta-
tok zelene.
Komplex bytových domov s nájomnými bytmi na Špitzerovej ulici
začali stavať pred šiestimi rokmi.
Doteraz na nej postavili osem bytoviek s 52 bytmi. Bytovka s ďalšími
jedenástimi bytmi má byť postavená do konca novembra. „Je v nich
šesť 1- a päť 2-izbových bytov, o
také je u nás najväčší záujem,“ dodáva primátor.
V budúcom roku chce mesto
na tejto ulici postaviť ešte desiatu
bytovku, má byť v nej takisto jedenásť bytov, a tým výstavbu v lokalite
ukončiť. „Máme viac ako 50 žiadostí o byty, žiadateľov postupne uspokojujeme. Keďže krupinské závody
Wittur aj Lind Mobler plánujú zvýšiť zamestnanosť dohromady približne o tristo pracovníkov, o byty
bude určite záujem aj medzi ľuďmi
z okolitých obcí, ktorí sem prídu za
prácou,“ konštatoval.
Bytovky majú výhodnú polohu
blízko centra mesta a zároveň blíz-
ko prírody, neďaleko je priehrada.
Ľudia majú v lokalite k dispozícii
rôzne služby, vrátane obchodu s potravinami.
Elektrické vykurovanie bytov
na Špitzerovej ulici sa neosvedčilo, mesto preto plánuje celú ulicu
splynofikovať. „Konvektory nefungovali tak, ako by mali, a ľudia mali
v zime často chladné byty. Za elektrinu navyše platia pomerne vysoké
mesačné platby,“ zdôvodnil zmenu
vykurovania primátor. Plynofikáciu
zafinancuje spoločnosť Steffe, dodávateľ tepla v meste, výšku investície
primátor odhaduje na 250-tisíc eur.
Mesto sa bude na nej podieľať kúpou radiátorov. „Splynofikovanie
ulice závisí od dokončenia projektu,
ktorý spoločnosť Steffe v súčasnosti pripravuje. Ak sa to nestihne ku
koncu tohto roku, na jar určite,“ dodal R. Vazan.
Zvolensko Podpolianske noviny,
19. 8. 2013
Opravujú najvyťaženejšie cestné komunikácie v meste
Cesty v Považskej Bystrici a jednotlivých miestnych častiach dostali v zimných mesiacoch poriadne zabrať.
P
o opravách volajú viaceré z
nich. V uplynulých dňoch
dostala nový šat Železničná
ulica. Rozpad povrchovej vrstvy,
poruchy odvodnenia a výtlky si
vyžadovali jej celoplošnú rekonštrukciu. Nový asfaltový koberec
položili nielen na vozovku, ale aj
na chodníky a osadili nové obrubníky.
„Postupne chceme dávať do poriadku všetky komunikácie, ktoré
sú naozaj v zlom stave. Na základe
finančných možností sme sa roz-
hodli zatiaľ pre dve najhoršie. Pionierska ulica smerom k nemocnici
je už kompletne zrekonštruovaná a
dokončili sa aj práce na Železničnej
ulici. Obe ulice sú veľmi frekventované, aj preto sme im dali prednosť. Najbližšie sa chceme zamerať
na Šoltésovej ulicu v Jelšovom, kde
začneme s opravou kanalizácie a
postupne budeme rekonštruovať
aj cestu,“ uviedol primátor Karol
Janas.
Požiadavky na opravy komunikácií prichádzajú aj z miestnych
Vychádza pri Združení miest a obcí Slovenska ako
odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru
Bezručova 9, 811 09 Bratislava 1
Tel.: 02/5296 4243, fax: 02/5296 4256
email: [email protected], www.zmos.sk
častí. V uplynulom období už opravovali cesty v Hornom aj Dolnom
Moštenci a Praznove. „Na základe
požiadaviek týchto miestnych častí
sme cesty vyspravili. Získali sme
asfaltovú drť a teraz ako novinku
skúšame pre dočasné spevnenie
ciest nastriekať povrch asfaltovou
emulziou. Keď sa asfaltová drť a
nástrek v týchto horúčavách spoja,
podľa odborníkov by mala vzniknúť pevná hmota, ktorou sa cesta
na dlhší čas zastabilizuje. Do budúcna bude potrebné urobiť kvalit-
ný asfaltobetónový povrch,“ uviedol K. Janas.
Nový šat dostali v Dolnom Moštenci cesta za kostolom a pri družstve, v Hornom Moštenci opravili
cestu nad kostolom. „V Praznove
sme opravili cestu smerom k ihrisku a miestnemu amfiteátru. Keďže
je to jediný mestský amfiteáter a
konajú sa tu celomestské aj regionálne kultúrne podujatia, rozhodli sme sa dať cestu do poriadku.
Náklady na opravu ciest v jednotlivých miestnych častiach neboli
vysoké. Požiadavky máme, samozrejme, aj od ostatných miestnych
častí, roky sa do opráv neinvestovalo. Ďalšie opravy budeme robiť v
závislosti od finančných prostriedkov, samozrejme, že prednosť dostávajú najviac frekventované ulice
a cesty,“ uviedol primátor.
Považské ECHO,
23. 8. 2013
Z regionálnej tlače sprac. (tl)
Vydáva: INPROST, spol. s r. o., IČO 31 363 091, riaditeľ Seraf Tropek, tel.: 02/44 63 11 94, e-mail: [email protected]
Sídlo vydavateľa a redakcie: Smrečianska 29, 811 05 Bratislava, tel./fax: 02/44 63 11 95, 02/44 63 11 98, fax: 02/44 63 11 95,
02/44 63 11 98, www.inprost.sk, www.obecne-noviny.sk, e-mail: [email protected]
Šéfredaktor: Ing. Bohumil Olach, 02/44 63 11 98, mobil: 0905 631 853
Redaktorky: Darina Žoldošová, 02/44 63 11 98, mobil: 0908 710 115, Tereza Ljubimovová, 02/44 63 11 98, mobil: 0918 394 354
Inzercia: Petra Tropeková, mobil: 0903 658 513, e-mail: [email protected],
Špecializované prílohy: Petra Tropeková, mobil: 0903 658 513, e-mail: [email protected], Zuzana Badinková, mobil: 0944 124 304,
e-mail: zuzana.badinková@onmedia.sk
Predplatné a distribúcia: Dagmar Dóková, 02/44 63 11 99, mobil: 0905 599 120, e-mail: [email protected]
Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia. Tlačí Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. Registrované Ministerstvom kultúry SR pod č. EV 3772/09
zo dňa 24. 07. 2009. ISSN 1335-650X. Podávanie novinových zásielok povolené riaditeľstvom pôšt v Bratislave, č. j. 183 – PP – zo dňa 14. 1. 1991.
32 humor
10. september 2013 • Obecné noviny
Viete čo je to 90-50-90?
Jazda mestom okolo dopravného policajta.
- Aj vy sa doma vždy pred
jedlom modlíte? - pýta sa
kamarát kamaráta.
- Nie, prečo? Moje žena varí
výborne!
- Jano, hádaj, čo mám vo
vrecku! Začína to na P.
- Peniaze?
- Nie, pollitrovku! A hádaj,
čo mám v druhom vrecku?
Začína to na E.
- Deži, to naozaj neviem!
- Ešte jednu!
Vojaci hrajú v kasárni hru.
Hádaj, na čo myslím.
-Je to chlpaté?
-Nie.
-Tak potom je to pivo.
Zastaví policajt vodiča na
BMW. Vypýta si doklady a
vodič sa ho pýta:
- Išiel som príliš rýchlo?
- Nie, leteli ste príliš nízko!
Stádo jeleňov ide k napájadlu
a zastaví ich ježko rezkým
hlasom:
- Stojte! Je tu medzi vami nejaký tvrďas?
- Nie.
- Tak mi každý dá euro!
Na druhý deň zase išli piť a
zase ich zastavil ježko:
- Stojte! Je tu medzi vami ne-
jaký tvrďas?
- Nie.
- Tak každý po eure a môžete ísť.
Na tretí deň sa už jeleňom
nechcelo platiť, tak požiadali
vlka, či by im nešiel robiť tvrďasa. Na obvyklom mieste ich
zastaví ježko:
- Stojte! Je tu medzi vami nejaký tvrďas?
Vystúpi vlk:
- Je. A čo má byť?
Spoza kríčka vyjde medveď a
hovorí:
- Tvrďas 10 eur a ostatní po
eure!
Podnapitý chlapík sa vezie
taxíkom na futbal.
Taxikár:
- Bude to 8 eur.
Chlap mu podáva 4 eurá.
Taxikár:
- Nepočuješ? 8, nie 4!
Chlap:
- A čo, ty si sa neviezol?!
Príde ožratý muž domov a
hovorí žene:
- Prepáč, že som prišiel neskôr, ale hrali sme šachy.
Žena na to:
- Určite šachy, veď je z teba cítiť borovičku!
- A čo má byť zo mňa cítiť?
Šachovnicu?
Na kopci stoja tri býky, pozerajú dole ako sa tam pasie
stádo kráv.
Najmladší hovorí:
- Poďme dole a jednu pretiahnime.
Stredný hovorí:
- Čo jednu... celé stádo!
Najstarší hovorí:
- Načo chodiť dole, keď sa im
bude chcieť, prídu samy...
Chlapík nasadá do taxíka a
vodič mu vraví:
- Ukážte mi, prosím dlaň pravej ruky! Mám zlé brzdy a beriem len ľudí s dlhou čiarou
života.
Policajt kolegovi:
-Včera som si kúpil záchodovú kefu.
-Aká je?
-Vieš, toaletný papier bol
lepší!
Pýta sa slimák s domčekom
iného slimáka bez domčeka.
- Prečo sa tak šťastne usmievaš?
- Zdrhol som z domu.
Na družstvo kúpili nového
býka. Vedúci kázal strážnikovi Ferovi, aby dával pozor, či je býk výkonný. Ráno
dobehne Fero za vedúcim a
kričí:
- Šéfe, šéfe, ten bujak pretiahol tú čiernu kravu!
- Čo si sa zbláznil? To nemôžeš hovoriť tak vulgárne.
Povedz, že tá krava bola prekvapená, - hnevá sa a poúča
Fera vedúci.
Na druhý deň Fero dobehne
opäť:
- Šéfe, dnes bola tá strakatá
krava prekvapená!
- No vidíš, dá sa to povedať aj
slušne, - chváli Fera vedúci.
- Ale, nie! Tá strakatá bola
prekvapená preto, lebo ten
bujak opäť pretiahol tú čiernu...
Tatrovkár zastavil v motoreste, objednal si jedlo, kávičku a
sadol si za stôl. Ledva sa pustil
do jedenia, prišli dnu dvaja
motorkári, prisadli si k nemu
a všetko mu zjedli a vypili.
Tatrovkár sa pokojne zdvihol,
zaplatil a vyšiel von. Motorkári sa na seba chvíľu dívajú a
hovoria si:
- No, tak toto bol nejaký sraľo,
že sa mu ani biť nechcelo...
Čašník ich počul a hovorí:
- Veru. Aj mne sa zdal nejaký divný. A navyše ani jazdiť
nevie, lebo pred chvíľou pred
vchodom precúval dve motorky!
Download

Hľadajte viac vo vlastných rozpočtoch, samospráva už rezervy nemá!