Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce
V tomto čísle:
www.seas-atom.sk
Ročník 7 (30)
október 2013
WANO Peer Review: previerka,
ale aj výmena dobrej praxe
Na Dni energetikov aj ceny
riaditeľa za bezpečnosť
Vo Vrábľoch beseda
o jadrovej energetike
Úspešné celoareálové
cvičenie v AE Bohunice V2
Stavba info a tréningového
centra už po kolaudácii
Kaplnku v Topoľčiankach
vynovili aj Elektrárne
J. Amano (vpravo) pred strojovňou a vyvedením výkonu.
Generálny riaditeľ „atómovej agentúry“
v Atómových elektrárňach Mochovce
V Bohuniciach V2 úspešne dokončili
partnerskú previerku WANO
V
V Slovenských elektrárňach
– Atómových elektrárňach Bohunice V2, zavŕšili 18. októbra
partnerskú previerku Svetovej
asociácie jadrových prevádzkovateľov (WANO). Medzinárodný
tím 23 odborníkov z deviatich
krajín, ktorý viedol zástupca
asociácie Zbyněk Grunda, začal
pozorovania ešte 3. októbra.
ýstavba 3. a 4. bloku
(MO34) bola 22. októbra
v centre záujmu generálneho
riaditeľa Medzinárodnej
agentúry pre atómovú
energiu Jukiju Amana, ktorý
si prezrel aj technologické
priestory stavby. Zo všetkého
najviac uvítal, že na rozdiel
od prevádzkovanej elektrárne
si môže na dostavovaných
blokoch všetko obzrieť zblízka
a dotknúť sa čoho chce.
Po oboznámení sa so
základnými informáciami
o Slovenských elektrárňach,
prevádzke jadrových elektrární
a projekte “trojky” a “štvorky”
v podaní generálneho riaditeľa
a predsedu predstavenstva SE
Paola Ruzziniho, riaditeľa úseku
výroby a riadenia energií Nicolu
Cotugna, riaditeľa prevádzky
jadrových elektrární Jaroslava
Holubca i projektového
riaditeľa MO34 Giancarla
Aquilantiho sa vzácny hosť
pochvalne vyjadril k výborným
prevádzkovým výsledkom
slovenských atómiek. Zaujímal
sa aj o to, ako sa elektrárňam
podarilo na prevádzkovaných
blokoch 1 a 2 znížiť tvorbu
rádioaktívnych odpadov na
zhruba desatinu objemu, ktorý
produkovali pre 10 rokmi.
Jeho otázky smerovali tiež
k systému kontroly a riadenia
elektrárne, ako aj priebehu
a výsledkom záťažových
skúšok slovenských atómiek.
pokračovanie na strane 2
Previerky WANO (Peer Review)
sú jedným z najdôležitejších
programov medzinárodnej
spolupráce v rámci WANO.
Experti počas nich posudzujú
a hodnotia rôzne oblasti riadenia,
prevádzky a údržby jadrového
zariadenia. WPR sa konajú približne
raz za 6 rokov, naposledy bola
takáto v EBO v roku 2007.
Poslaním misie WANO je maximalizovať bezpečnosť a spoľahlivosť
jadrových elektrární na celom
svete vzájomnou spoluprácou
pri hodnotení, porovnávaní
a zlepšovaní výkonnosti – prostredníctvom vzájomnej výmeny
informácií, ako aj využívaním najlepších svetových praktík a skúseností. Predovšetkým ide o to
pozrieť sa na elektráreň „cudzími
očami“ odborníka z danej oblasti.
Previerka nemá charakter inšpekcie
a prebieha na dobrovoľnom základe
a členovia tímu sú rovnocenní partneri manažérom jednotlivých hodnotených oblastí i elektrárne ako celku.
Dvadsaťtri členov tímu odpracovalo v jadrovej energetike spolu
pokračovanie na strane 2
Verím, že výsledky previerky budú
viesť k nášmu spoločnému cieľu, čo je
bezpečná a spoľahlivá prevádzka atómových elektrární, bezpečnosť našich
rodín a bezpečnosť našich krajín“.
dokončenie zo strany 1
Generálny riaditeľ MAAE
v AE Mochovce
Návšteva spojená s prehliadkou
najvyššieho predstaviteľa
nezávislej medzivládnej
inštitúcie pri Organizácii
Spojených národov so sídlom
vo Viedni, dohliadajúcej najmä
na mierové využívanie jadrovej
energie, sa uskutočnila za účasti
veľvyslankyne Stálej misie SR pri
medzinárodných organizáciách
vo Viedni Oľgy Algayerovej,
predsedníčky Úradu jadrového
dozoru SR Marty Žiakovej,
GR sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných
činností ÚJD Petra Uhríka
i riaditeľa odboru odzbrojenia
a boja proti terorizmu
ministerstva zahraničných
vecí Milana Cigánika.
Pre atóm.sk GR MAAE povedal: „Bola to pre mňa veľmi
informatívna návšteva, pretože
elektráreň je vo výstavbe
a mohol som sa dostať k zariadeniam, a dokonca sa ich aj
dotknúť. Toto mi veľmi pomohlo
lepšie pochopiť projekt tejto
jadrovky. Takisto mám veľmi
dobrý pocit z profesionálneho
prístupu zamestnancov elektrární, z toho akí sú zanietení
pre tento projekt. Veľmi
zrozumiteľne nám zodpovedali všetky naše otázky.“
Správu o partnerskej previerke
odovzdali riaditeľovi EBO V2
Milanovi Molnárovi. Podľa neho sa
nám „otvára nové okno, ktorým sa
pozeráme na našu prácu. Vedenie
elektrárne použije výsledky previerky
WANO Peer Review (vyjadrené
v silných stránkach ako aj oblastiach
na zlepšenie) na stanovenie nových
cieľov a pomôžu nám zvyšovať
úroveň stabilného a spoľahlivého
prevádzkovania elektrárne.“
Pozorovania tímu WANO sú
obojstranne prospešné a podporujú
výmenu najlepších praktík a skúseností priamo na mieste v elektrárni.
Spoločná fotografia členov misie a ich counterpartnerov na záver.
dokončenie zo strany 1
V Bohuniciach V2 dokončili
partnerskú previerku WANO
Počas WPR medzinárodná skupina
špecialistov skúma
prevádzkovanie
elektrárne v kľúčových
oblastiach porovnávaním s najlepšími
priemyselnými normami počas 15 dňovej
návštevy v elektrárni.
misie Igor Zonov, jeden z posudzovateľov a námestník generálneho
inšpektora koncernu Rosenergoatom
zdôraznil: „Cieľom WANO je
sústavné zlepšovanie v oblasti
bezpečnosti a prevádzky. Absolútne
čísla sú dôležité, ale dôležitejšie je poučenie a porovnanie výsledkov. Jeden
z doterajších prezidentov WANO Erik
Pozdyšev hovoril, že ak sa na tvojej
ceste nevyskytuje dostatok prekážok,
mal by si sa zamyslieť, či je správna.
Partnerskú previerku WANO ukončili
záverečným stretnutím za účasti
predstaviteľov MC asociácie, pod
ktoré patria aj slovenské atómové
elektrárne. Predstavitelia tímu na ňom
prezentovali výsledky svojich pozorovaní. Po schválení záverečnej správy
stanovia harmonogram uskutočnenia prijatých opatrení na zlepšenie.
Približne po osemnástich mesiacoch
bude nasledovať tzv. Follow-up
(následná previerka), ktorá vyhodnotí
realizáciu akčného plánu.
Števo Švolik, Anna Vrúbelová
570 rokov a zúčastnili sa na 146
medzinárodných misiách. V priemere tak vychádza na každého
člena takmer 25 odpracovaných
rokov a absolvovaných 6,3 misie.
Jukija Amano
Jukija Amano sa počas návštevy
Slovenska zastavil v Mochovciach,
aby sa pozrel na bloky jadrovky vo
výstavbe. V Bratislave rokoval aj
so šéfmi rezortu zahraničia Miroslavom Lajčákom, hospodárstva
Tomášom Malatinským, premiérom Róbertom Ficom a stretol
sa i s predsedníčkou ÚJD.
Števo Švolik
02
Posudzovatelia z deviatich krajín sveta
strávili v elektrárni takmer
2 tisíc hodín pod vedením Zbyňka
Grundu, zástupcu WANO z Českej
republiky, ktorý povedal: „Dva
týždne, ktoré sme strávili v EBO V2
prešli tak rýchlo ako dva dni. Sľub,
ktorý sme dali na začiatku, že sme
prišli ako partneri a nie ako kontrolóri,
sme splnili. Prácu nám pritom veľmi
uľahčoval vysokoprofesionálny
prístup pracovníkov a manažmentu.”
Počas záverečného stretnutia
s manažmentom SE zástupca Moskovského centra WANO na záver
Posudzovatelia WANO pri kontrole v blokovej dozorni EBO V2.
Pri tejto misii tu nemáme nikoho
takého... Všetky oblasti sme
„obsadili“ špecialistami, ktorí
majú za sebou dlhodobú prácu
v jadrovej energetike. Keď sme to
spočítali, naše celkové skúsenosti
v jadre sú 570 človekorokov praxe
v JE. Predsa len, ako v každom
tíme, sme mali aj expertov,
ktorí boli na WPR po prvý raz.
WANO Peer Review: previerka,
ale aj výmena dobrej praxe
S tímlídrom WPR v EBO
V2 (3. – 18. 10.) Zbyňkom
Grundom sme sa pozhovárali
bezprostredne po záverečnom
hodnotení previerky.
Je to síce vaša prvá misia
v elektrárni Bohunice, ale Slovensko nie je pre vás neznáme.
Na otváracom stretnutí ste
povedali, že ste sem prišli ako
domov. Máte tu partnerov
a v atómke ste začínali svoju
profesijnú kariéru.
K Bohuniciam mám skutočne
takmer „rodinný“ vzťah. Po škole,
v roku 1981, sme sem chodili
ako budúci operátori reaktora
z Dukovian a viac než rok sme sa
pripravovali vo „vé jednotke“ na
svoje povolanie. V EBO som bol
v tíme WANO Peer Review pred
15 rokmi ako asistent tímlídra
a expert na organizáciu a riadenie,
takže teraz som tu už na tretej
misii, ak rátam aj Pre-Visit.
Znamená to teda, že elektrárne typu VVER 440, ani
bohunická, pre vás nie
sú ničím nové.
Vo „véveerke“ som prakticky
doma a dopodrobna poznám
celý projekt. Na tomto type
reaktorov som pracoval 13
rokov ako operátor primárneho
a sekundárneho okruhu i vedúci
prevádzky „primáru“. Počas
pôsobenia vo WANO som navštívil
väčšinu jadrových elektrární
s reaktormi VVER vo svete.
Váš tím, zložený z 23 zástupcov jadrového priemyslu
z celého sveta, posudzoval
preverované oblasti...
Okrem organizácie a administratívy /prevádzky / údržby /
technickej (inžinierskej) podpory
/ spätnej väzby prevádzkových
skúseností / chémie / dozimetrie
(radiačnej ochrany) / prípravy
personálu (výcviku a kvalifikácie) /
požiarnej ochrany / a po udalosti v Japonsku ako povinnej
oblasti – havarijnej pripravenosti, k tomu patria ešte aj tzv.
SOER-y (správy o významných
prevádzkových udalostiach).
Okrem toho sme posudzovali ešte
tzv. „prierezové oblasti“, ktoré sa
týkajú celej elektrárne ako napr.
kultúra bezpečnosti, správanie
sa personálu, samohodnotenie,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci, riadenie prác a ďalšie. Zbierali
sme tiež informácie o chode
elektrárne a podľa zistených faktov
navrhli oblasti na zlepšenie.
Môžete zhodnotiť priebeh
a výsledky WPR?
K najlepšie hodnoteným oblastiam
patrili havarijná pripravenosť,
radiačná ochrana, inžiniering.
Našli sme veľa dobrých praxí
a silných stránok elektrárne.
Po ukončení misie a zhodnotení
výsledkov sme všetky zistené fakty
odovzdali vedeniu elektrárne,
ktorá ich môže, podľa uváženia
a so súhlasom WANO, vhodným
spôsobom zverejniť. Môžem však
povedať, že elektráreň Bohunice
prevádzkujú SE na štandardne
dobrej úrovni s radom dobrých
praxí, aj oblastí na zlepšenie.
Vo všetkých fázach
kontrolujeme
kompletnosť
dokumentácie vrátane
atestácie materiálov,
atestačných správ a
príp. rozhodnutí ÚJD.
Každý z pozorovateľov si na
konci dňa zosumarizoval to,
čo videl, i získané poznatky.
Z nich vznikne výslednica,
ktorú zhrniete v návrhu
opatrení.
Tiež uprednostňujem toto
označenie – sme partneri, pretože
dnes sedím na jednej a vlani, keď
preverovali nás v Dukovanoch
i Temelíne, som bol na druhej
strane stola, ktorý sa volá jadrová
energetika... Keď sa totiž stane
niečo významné kdekoľvek vo
svete, má to na nás rovnaký dopad
bez ohľadu na to, kde „sedíme“.
Zbyňek Grunda
Naším cieľom bolo pozrieť sa
nezávislými očami zainteresovaných z celého sveta ako prevádzkujete atómku a pomôcť vášmu
personálu posunúť úroveň
kvality výkonu práce a bezpečnosti trošku vyššie. Lebo keď si
zalistujeme históriou, udalosť
v Three Mile Island (USA, 1979)
iniciovala vznik INPO (Inštitút
jadrových prevádzkovateľov), po
Černobyle (1986) prišla WANO,
a čo bude po Fukušime?
Myslíte si, že po Japonsku
budú INPO a WANO užšie
spolupracovať, na kvalitatívne vyššom stupni?
Dá sa to predpokladať. WANO,
INPO aj MAAE prehodnotili
v rokoch 2011 – 2013 kompletne
svoje programy a jednoznačne
tu bude aj tlak na vyššiu kvalitu
a užšiu spoluprácu s prevádzkovateľmi jadroviek. Pokiaľ môžem
hovoriť za WANO, tak každé dva
roky sa budú preverovať všetky
atómky na svete v perióde WPR
raz za 4 roky a tzv. Follow-up.
Z toho budú vyplývať tzv. misie
technickej podpory, ktoré sa
budú organizovať v elektrárni
každoročne na podporu
zistených oblastí na zlepšenie.
Interakcia s WANO sa tak má postupne zhrnúť do štandardných
pravidelných činností elektrárne.
Experti na WPR sú naozaj
z celého sveta, vyčnieva
niektorý z nich výrazne nad
ostatných? Ako sa zostavuje
taký tím?
Je to zložitý proces, ktorý sa
začína zhruba trištvrte roka
predtým, ako ho WANO vyšle
do elektrárne. Ide o otázku
času, ochoty tých ľudí, ako
k tomu pristupujú ich spoločnosti, či sú ochotní vysielať
svojich odborníkov...
Čo by ste chceli odkázať našim
čitateľom a zamestnancom?
Misie WANO prinášajú do atómky
veľa dobrého. Je to najmä celý
proces nutnej prípravy, opravenie
mnohých nedostatkov zistených
počas samohodnotenia, kontakt
s inými odborníkmi, pohľad iných
kultúr na vlastnú prevádzku
i spoločná práca nad zostavením
oblastí na zlepšenie, definícia ich
príčin a prispievajúcich faktorov.
Elektráreň sa takto nemusí báť, že
by zaostávala za svetom a bude
mať neustálu motiváciu zlepšovať
sa, predovšetkým v bezpečnosti.
Všetkým pracovníkom z Bohuníc
aj ich dodávateľom v lokalite
prajem pevné zdravie, dobré pracovné podmienky a nepochybne
aj určitú profesionálnu hrdosť na
to, že zabezpečujú, aby ich jadrová elektráreň dobre a bezpečne
fungovala. Pre mňa osobne je to
vždy známka vyššej kvality.
Števo Švolik, Anna Vrúbelová , (iv)
Pozorovatelia počas prehliadky zariadení elektrárne.
03
Postup prác
Dostavba Mochoviec ide
ďalej podľa harmonogramu
Počet odprac. hodín: 23 033 000
Pracovné úrazy: 0
Index úrazovosti 0,43 (počet úrazov
s práceneschopnosťou x 1 000 000) /
celkový počet odpracovaných hodín)
Index závažnosti 0,02 (stratené dni
x 1 000)/celk. poč. odprac. hod.)
SE,
člen skupiny Enel,
požiadali Úrad jadrového dozoru SR o predĺženie
termínu v stavebnom povolení
na dostavbu tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce z 31.
decembra 2013 na 31. 12.
2016. Elektrárne tak zosúladia
harmonogram dostavby so stavebným povolením, ktorý vydal
úrad pred zhruba piatimi rokmi.
Jadrové bloky dokončia SE
v deklarovaných termínoch, teda
v 12/2014 dostavbu „trojky“
a v roku 2015 „štvorky“.
Nejadrová časť
Dosiahnuté míľniky
Strojné dokončenie systému vysoko
a nízkotlakového stlačeného
vzduchu i systému technickej vody
dôležitej (obidva na 3. bloku)
Jadrová časť
Ukončené práce
Zodolnenie hornej úrovne
konzol parogenerátorov
Seizmické zodolnenie plošiny (miestnosť obsluhy
elektromotora, 3. blok)
Repasia hermetických potrubných priechodiek v miestnosti
prístrojového vybavenia 4. bloku
Havarijné pripojenia k napájacím
čerpadlám 4/5 a montáž zbernicových vedení pre blokové transformátory – generátor č. 5 (3. blok)
Stavebné práce a repasie:
3. blok a spoločné systémy
Sklad čerstvého paliva –
montáž nosníka žeriava
Box parogenerátorov – montáž
zdvíhacieho mechanizmu,
potrubí sprchového systému,
oceľovej plošiny a jej seizmické
zodolnenie, montáž podpier a
umiestňovanie guľových (primárneho okruhu pre horúce vetvy)
Miestnosť obsluhy elektromotorov hlavných cirkulačných
čerpadiel – montáž tlmičov
montáž uzáverov hermetických
potrubných/káblových priechodiek
Reaktorová sála – seizmické
zodolnenie potrubnej priechodky
vzduchotechniky v stene
Kobka systému chladenia
aktívnej zóny – montáž podpier,
potrubí a káblových lávok
Šachta reaktora – montáž
spodnej ochrannej mriežky
4. blok
Postament reaktora –
montáž rámov vrát
Box parogenerátorov – seizmické zodolnenie spodných
podpier parogenerátorov
Miestnosť elektrického rozvádzača
– montáž káblových lávok a podpier Údaje aktuálne k 1. októbru 2013
04
Oceňovanie 35 ročných pracovných jubilantov v Leviciach.
Vážime si prácu svojich ľudí
D
eň energetiky, 1. október,
je každoročne príležitosťou
vyzdvihnúť prácu zamestnancov
spoločnosti, ktorí v nej pracujú
úctyhodných 25 a 35 rokov.
Ocenenie za „vernosť“
energetickej firme
V lokalite šiestich závodov a na
riaditeľstve SE si ho prevzalo
viac ako 320 zamestnancov.
Mochovskí energetici sa stretli
s manažmentom závodu
v reštaurácii Astrum v Leviciach
16. októbra a 25. október bol
slávnostným dňom pre elektroenergetikov z lokality Bohunice,
ktorí si vychutnali ocenenie
na Sĺňave v Piešťanoch.
Manažment SE pri tejto
sviatočnej príležitosti vyzdvihuje rovnako s úctou aj
prínos pracovných kolektívov.
Tímová spolupráca je alfou
a omegou v pracovnom
prístupe zamestnancov SE.
Podporujeme tímovú
spoluprácu
Byť členom TOP tímu firmy
je opakujúcou sa výzvou pre
kolektívy v lokalitách výrobných závodov a riaditeľstva.
Niekoľko desiatok nominácií bolo do 25. októbra
podriadených hlasovaniu.
Každý zamestnanec mal
právo určiť si svojho favorita.
Z najúspešnejších kolektívov
vybrali troch víťazov v troch
kategóriách (jadrové, klasické
elektrárne a tím z riaditeľstva),
ktorí si slávnostné okamihy
vychutnajú na decembrovom
vianočnom večierku na
pódiu SND v Bratislave.
Deň energetiky mal v tomto
roku ešte podobu ocenenia
vybraných jednotlivcov za
ich osobný prínos pri zvyšovaní jadrovej a prevádzkovej
bezpečnosti a za príkladné
bezpečné správanie.
Cena riaditeľa Atómových
elektrární Mochovce za
bezpečnosť patrí Jaroslavovi
Valachovi a Štefanovi Jančovi, ktorí svojím dôsledným
prístupom posilnili bezpečnosť
na pracovisku a zefektívnili pracovné postupy.
Aj takto sa dá motivovať
a neustále podporovať aktívny
prístup k ďalšiemu zvyšovaniu
bezpečnosti v prevádzke
blokov.
Z. Andrlová
Činnosti, ktoré budú
robiť SE po tomto
termíne, nebudú mať
vplyv na spúšťanie,
ani na komerčnú
prevádzku nových
blokov elektrárne.
Zamerajú sa na dovybavenie objektu podporného centra údržby
systému kontroly riadenia,
ktoré je taktiež predmetom
stavebného povolenia. Preto
elektrárne – v súlade s platným
HMG projektu – v žiadosti
uviedli termín 12/2016.
Úrad už začal v tejto veci
správne konanie. "Účastníci
konania môžu uplatniť námietky v lehote siedmich dní od
doručenia oznámenia, inak na
ne neprihliadneme. Dotknuté
orgány musia oznámiť svoje
stanoviská v rovnako dlhom
časovom rozpätí. Ak to v určenej lehote k navrhovanej
zmene neurobia, berie sa to,
že s ňou súhlasia," informoval
dozorný orgán nad jadrovou
bezpečnosťou, ktorý je v tomto
prípade aj orgánom stavebným.
Proces hodnotenia dopadov nových blokov MO34 na životné
prostredie, ktorý sa uskutočnil
v rokoch 2009 a 2010, je platný.
(i)
Vo Vrábľoch o jadrovej energetike
N
a besede o bezpečnosti,
prevádzke AE Mochovce
a dostavbe MO34 17. októbra na
Mestskom úrade vo Vrábľoch sa
obyvatelia zaujímali najmä o dokončovanie výstavbovej časti elektrárne,
ale aj ďalšie témy. Odpovedali im
zástupcovia ÚJD SR a EMO.
kde z nich odstránia vyhorenú časť
a po obohatení sa dá palivo ešte
využiť v reaktoroch. Môže sa pritom
použiť nielen urán, ale aj plutónium.
Ďalšia možnosť, ktorá sa črtá, je
využívať takzvané rýchle reaktory,
ktoré dokážu pracovať aj s uránom
238, čo je základná súčasť paliva
využívaného v reaktoroch,“ uviedla.
V súčasnosti sa pracuje na nových
technológiách. Palivo sa bude uskladňovať v medziskladoch päťdesiat
rokov, to s vyšším obohatením až sto.
K najzávažnejším otázkam patrilo
nakladanie s nízko a stredne
aktívnym rádioaktívnym odpadom
aj s vyhoreným jadrovým palivom.
RAO ukladáme v republikovom
úložisku v Mochovciach vo
vláknobetónových kontajneroch,
pričom okrem toho z atómiek sa tam
bude dávať tento špecifický odpad
aj zo zariadení ako veda, výskum
– tzv. inštitucionálny, obdobne aj
zachytený rádioaktívny materiál.
Tristo rokov po uložení sa monitoruje
jeho vplyv na životné prostredie.
Pokiaľ ide o posudzovanie vplyvov
nových blokov na životné prostredie, riaditeľ legislatívno-právneho odboru ÚJD Martin Pospíšil
zdôraznil, že Environmental impact
assessment, v skratke EIA, je platný.
Proces hodnotenia dopadov na
ŽP, ktoré sa uskutočnilo v rokoch
2009 a 2010, nik nespochybnil.
Použité palivo ide do medziskladu
v Jaslovských Bohuniciach, kam sa
prepravuje v kontajneroch Castor.
Do budúcna skúmajú vedci riešenia
jeho najlepšieho využitia. Predsedníčka úradu objasnila, že sa s ním
počíta ako s potenciálnym zdrojom
energie. Je viacero spôsobov
nakladania s vyhorenými kazetami.
„Možno ich dať na prepracovanie,
Občania sa pýtali aj na dane a poplatky za jadrové zariadenia. Riaditeľ
EMO Jordan Mandalov k záťažovým
skúškam povedal, že pokračuje
uskutočňovanie opatrení na zaistenie
vyššej úrovne zvládania prípadných
záťaží ako silný mráz, extrémny
vietor, seizmicita, na zodolnenie
elektrárne, ľudského faktora a ďalších
aspektov.
Števo Švolik a Eva Dóriová
Mobilný zdroj napájacej vody parogenerátorov na cvičení v EBO.
Tri razy po prvýkrát – na cvičení Sokol
V
AE Bohunice sa 23. októbra
konalo úspešné celoareálové
cvičenie. Preverilo pripravenosť
zamestnancov a dodávateľov
EBO V2 na zvládnutie núdzových
situácií, účinnosť vnútorného
havarijného plánu, plánu zdravotníckych opatrení, aj plán ukrytia.
Tiež i vzájomné väzby na havarijnú
komisiu riaditeľstva SE, ÚJD,
JAVYS-u, krízové štáby Trnavského,
Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja,
ministerstvá vnútra i zdravotníctva
a Úrad verejného zdravotníctva.
Cvičenie vychádzalo zo simulácie
udalosti modelovanej na podmienky
jadrového zariadenia, spojenej
s únikom rádioaktívnych médií
na jeho územie v rozsahu, ktorý
vyžadoval ochranné opatrenia pre
personál jadrovky, dodávateľov
a ostatné osoby na území elektrárne. Precvičovaný scenár bol
nepravdepodobný a spracovaný
tak, aby sa podľa možností dosiahli
všetky plánované ciele cvičenia.
Na území atómky sa ho zúčastnilo
696 ľudí, slúžiaca „žltá“ zmena
komisie, cvičiaca zmena operatívneho personálu na trenažéri v
Školiacom a výcvikovom stredisku
VÚJE v Trnave, hasičský útvar,
lekár a zdravotná sestra strediska
závodu, vodiči evakuačných
autobusov, členovia poriadkových
a úkrytových družstiev. Zapojil sa i
hasičský a záchranný zbor mesta.
J. Mandalov pri prezentácii a zástupcovia ÚJD i EMO v zasadačke.
Dej cvičenia sa začal odvíjať ráno
únikom chladiva primárneho
okruhu v kombinácii s požiarom 6
kV rozvodne a stratou napájania
vlastnej spotreby na oboch blokoch.
Vzhľadom na vývoj simulovanej
udalosti vyhlásili signál „núdzový
stav na území jadrového zariadenia“,
kedy sa po areáli elektrárne rozliehal
2 minútový kolísavý zvuk sirén
doplnený o slovné upozornenie. To
bol podnet pre všetkých denných
pracovníkov sústrediť sa do úkrytov
a zhromaždísk civilnej ochrany.
Hasiči na cvičení po prvýkrát použili
novú požiarnu cisternu – mobilný
zdroj napájacej vody parogenerátorov – určenú pre udalosti spojené
so stratou elektrického napájania.
Zároveň simulovane, tiež po prvý
raz, použili 6 kV diesový motor na
napájanie zariadení určených na
likvidáciu ťažkých havárií a mobilný
0,4 kV dieselgenerátor, ktorý
sme zaobstarali v rámci opatrení
prijatých po udalosti v Japonsku.
Pri všetkých zásahoch asistovali
členovia protipožiarnej hliadky
zmeny. Družstvo zdravotníkov
poskytlo prvú pomoc pracovníkovi,
ktorý sa „pošmykol a zlomil si nohu“
a transportovali ho z kontrolovaného
pásma. Po príjazde sanitky ho vyšetril
lekár a odviezli ho na zdravotné
stredisko. Spolu s hliadkou mali po
prvýkrát obleky s autonómnymi
dýchacími prístrojmi ako hasiči,
len farebne odlíšené („škoricové“,
zatiaľ čo ZHÚ má modré).
Celoareálové cvičenie sa uskutočnilo
v súlade s legislatívnymi požiadavkami vyhlášky ÚJD o podrobnostiach
v havarijnom plánovaní pre prípad
nehody alebo havárie a splnilo cieľ.
Účastníci hodnotili jeho vykonanie
ako dobré (1).
Miroslava Kúšová
05
a opatrení, ktoré sa vykonávajú na
dostavbe po udalosti v Japonsku,
termínu dokončenia „trojky“
a „štvorky“ a uvádzania blokov
do skúšobnej prevádzky, ktoré im
zodpovedali vedúci bezpečnostno-technickej služby a ochrany pred
požiarmi Marián Očenáš a manažér
riadenia výstavby Enel E&R pre
jadrovú časť Claudio Merighi.
Aby bezpečný podnik
bol ešte bezpečnejší
AE
Mochovce a stavbu
3. a 4. bloku navštívili
hostia zo Státního úřadu inspekce
práce ČR, Národného inšpektorátu práce SR a IP v Nitre.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci
spolupráce a výmeny skúseností
pri dostavbe blokov elektrárne, čo
zdôraznil aj Hlavný inšpektor práce
z Nitry Róbert Bulla. Vyzdvihol
nulovú úrazovosť i zladenie bezpečnosti práce medzi stavebníkom
a koordinátormi bezpečnosti. Zachovanie bezúrazovosti je vo veľkej
miere výsledkom dobrej spolupráce
medzi elektrárňami a IP Nitra, ktorý
vysiela inšpektorov na kontrolnú činnosť v oboch častiach atómky. Riaditeľ IP sa zúčastňuje aj na tradičnom
Dni a týždni bezpečnosti na MO34.
Hosťom predstavili projekt
dostavby, ktorý je najväčšou
zahraničnou investíciou na
Slovensku. Bezpečnosti na stavbe
sa venovali poradca projektového riaditeľa MO34 pre túto
oblasť Donald Berry, manažér
bezpečnosti a životného prostredia
MO34 Marek Rolinec, manažér
bezpečnosti Enel Engineering and
Research (E&R) pre nejadrovú časť
Raffaele Percivalli a koordinátor
bezpečnosti MO34 Ivan Pekár.
Dostavbu blokov predstavil
inšpektorom manažér riadenia
stavby MO34 Peter Garaj, ktorý
ich previedol primárnym okruhom.
„Ukázal nám, ako stavba pokročila,
i že jej dokončenie sa predĺžilo
tiež pre aplikáciu prísnejších
Inšpektori na lávke strojovne
MO34, vpravo riaditeľ
IP v Nitre.
bezpečnostných opatrení, vyplývajúcich zo záťažových skúšok
JE,“ uviedol R. Bulla. V sekundáre
im pri turbogenerátoroch priblížil
bezpečnosť a koordináciu prác
manažér riadenia výstavby Enel E&R
pre nejadrovú časť Emilio Turturro.
Početné otázky hostí sa týkali
najmä koordinácie bezpečnosti
Inšpektorov NIP prijal aj riaditeľ EMO
J. Mandalov a manažér bezpečnosti
Zoltán Zerola. Po priblížení histórie
výstavby a 15 rokov prevádzky
blokov 1 a 2 návšteva pokračovala
exkurziou v technologických priestoroch a na dokončovanom trenažéri
na výcvik operatívno-technického
personálu blokovej dozorne pre
3. a 4. blok.
P.S.: Ocenenie z titulku získal vlani
závod MO34 za prístup k bezpečnosti práce a jej dodržiavaniu.
Števo Švolik
Informácie o vplyve prevádzky AE Mochovce a AE Bohunice V2 na životné prostredie
AE MOCHOVCE
AE BOHUNICE V2
Príkony priestorového dávkového ekvivalentu (PDE)
namerané ionizačnou komorou (IK) pri dozimetrických staničkách
25. 9. 2013, priemerné príkony PDE za september namerané
dozimetrami TL a priemer IK za päť rokov.
Levice-LRKO
-
85 ± 13
Lokalita
79 ± 10
-
Bohunice
81 ± 5
92 ± 9
Ø RSO3
za roky
2007 -- 2011
81 ± 3
86 ± 11
83 ± 10
Jaslovce
91 ± 5
108 ± 15
77 ± 2
[nanosievert/hodina]
RS03 TLD
Levice
80 ± 9
Kalná nad Hronom
94 ± 8
94 ± 14
93 ± 12
95 ± 12
Kátlovce 1, 2
92 ± 6
114 ± 9
85 ± 3
Nový Tekov
99 ± 10
99 ± 15
102 ± 13
97 ± 14
Malé Kozmálovce
95 ± 10
99 ± 15
102 ± 13
97 ± 11
Krakovany
86 ± 6
97 ± 7
83 ± 3
Veľký Ďur
94 ± 8
100 ± 15
103 ± 13
95 ± 12
Malženice 1, Trakovice
80 ± 5
94 ± 7
79 ± 3
Čifáre
92 ± 8
93 ± 14
89 ± 11
89 ± 12
Nižná 1, 2
92 ± 5
121 ± 7
86 ± 12
Vráble
75 ± 8
98 ± 14
103 ± 13
83 ± 16
Pečeňady 1, 2
81 ± 5
102 ± 4
82 ± 2
Tajná
84 ± 9
101 ± 15
101 ± 13
87 ± 9
Piešťany
87 ± 5
102 ± 12
87 ± 3
Červený Hrádok
88 ± 8
101 ± 15
100 ± 13
87 ± 9
Radošovce
87 ± 5
111 ± 10
87 ± 4
Nemčiňany
87 ± 8
101 ± 15
104 ± 13
91 ± 11
Šulekovo
77 ± 4
90 ± 10
78 ± 2
Zlaté Moravce
92 ± 8
101 ± 15
102 ± 13
91 ± 9
Trnava
92 ± 5
103 ± 12
93 ± 3
Veľké Kostoľany 1 -- 3
83 ± 5
101 ± 5
83 ± 2
Žlkovce
104 ± 5
138 ± 5
103 ± 3
Kozárovce
95 ± 8
89 ± 13
priemerné hodnoty namerané detektorom RS03 za september,
priemerné príkony PDE namerané TL dozimetrami od 27. 8. 2013
do 26. 9. 2013 a priemer RSO3 za päť rokov.
Ø IK za roky
2007 -- 2011
[nanosievert/hodina]
IK TLD 100 TLD 200
Lokalita
Príkony priestorového dávkového ekvivalentu (PDE)
101 ± 15
102 ± 13
96 ± 12
Rybník
89 ± 10
100 ± 15
103 ± 13
RÚ RAO
84 ± 9
85 ± 13
87 ± 11
94 ± 12
82 ± 11
SE-EMO
95 ± 10
100 ± 15
102 ± 13
96 ± 11
Rozdiely medzi jednotlivými lokalitami sú spôsobené variáciami prírodného pozadia.
Namerané hodnoty sa štatisticky nelíšia od hodnôt nameraných pred spustením
prevádzky. Príspevok JE k celkovým dávkam je zanedbateľný.
Výpuste rádioaktívnych látok z EMO do okolia
September
Rok 2013
Smerná hodn.
Čerpanie sm. h.
Plynné rádioaktívne výpuste
Vzácne
Aerosóly
Jód 131I
plyny
[MBq]
[MBq]
[TBq]
0,255
0,0192
0,101
6,696
0,0262
1,297
1,7 x 105
6,7 x 104
4,1 x 103
0,0039 %
0,00039 %
0,031 %
Kvapalné ra-výpuste
Ostatné
Trícium rádionuklidy
[GBq]
[MBq]
100
0,467
6 874
10,54
1,2 x 104
1,1 x 103
57,28 %
0,96 %
Priemerné hodnoty príkonu dávky v iných lokalitách SR (za 10 rokov)
Bratislava
94,7 ± 5,4
Dudince
Štrbské Pleso
107,3 ± 9,3
Hurbanovo
160,2 ± 28,0
71,3 ± 1,2
Výpuste rádioaktívnych látok z EBO V2 do okolia
September
Rok 2013
Smerná hodn.
Čerpanie sm. h.
Plynné rádioaktívne výpuste
Vzácne
Aerosóly
Jód 131I
plyny
[MBq]
[MBq]
[TBq]
0,312
0,028
0,387
5,604
0,339
3,395
8,0 x 104
6,5 x 104
2,0 x 103
0,007 %
0,0005 %
0,169 %
Kvapalné ra-výpuste
Ostatné
Trícium
rádionuklidy
[GBq]
[MBq]
747,412
2,661
8 066,529
20,614
2,0 x 104
1,3 x 104
40,333 %
0,1586 %
Viac informácií o ostatných parametroch znečistenia životného prostredia – vypúšťané vody do Hrona/Váhu a emisie vypúšťané z plynových
kotolní – nájdete na www.seas.sk v sekcii vplyv na životné prostredie. Žiadne limity stanovené dozornými orgánmi neboli prekročené.
06
Akademickí funkcionári strojníckych
fakúlt Slovenska i Čiech v Mochovciach
E
lektráreň navštívili vedenia českých a slovenských „strojárin“.
Podujatie sa uskutočnilo na záver
trojdňovej konferencie SESIA 2013
v Topoľčiankach, ktorej sa zúčastnili
dekani, prodekani a tajomníci SjF
z oboch republík.
Vysoké školy
strojníckeho
zamerania v SR a ČR
SjF Slovenskej technickej
univerzity (STU) v Bratislave
Materiálovotechnologická
fakulta STU so sídlom v Trnave
Fakulta špeciálnej techniky
– Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
SjF – Žilinská univerzita v Žiline
SjF – Technická univerzita
(TU) v Košiciach
Fakulta strojní Českého
vysokého učení technického
(ČVUT) v Prahe
Fakulta strojního
inženýrství VUT v Brne
Fakulta strojní TU v Liberci
Fakulta strojní – Západočeská
univerzita v Plzni
Fakulta metalurgie
a materiálového
inženýrství – Vysoká škola
báňská, TU Ostrava
Fakulta strojní – Vysoká
škola báňská, TU Ostrava
Stretávanie sa topmanažmentov
fakúlt strojníckeho zamerania je
dlhoročnou tradíciou a neprestalo ani po rozdelení federácie.
Podľa slov dekana SjF STU prof.
Ľubomíra Šooša sa o atómku
zaujímali nielen preto, že ich
alma mater pripravuje špičkový
personál JE, pričom množstvo
ich absolventov našlo uplatnenie
v EMO aj EBO. Jeho zástupca,
prodekan pre pedagogiku doc.
František Urban “identifikoval” len
podľa fotografií slúžiacej zmeny na
plazme pred blokovou dozorňou
1. bloku vedúceho reaktorového
bloku a operátora sekundárneho
okruhu ako absolventov fakulty.
V EMO si hostia prezreli strojovňu,
budúci simulátor pre výcvik
operatívno-technického personálu BD 3. a 4. bloku, pričom ho
porovnali nielen s trenažérom BD
1. bloku, ale aj reálnou “blokovkou”. Ich otázky smerovali
k spôsobu výcviku personálu
blokových dozorní, postupu
dostavby MO34 a perspektíve
jadrovej energetiky na Slovensku,
v Českej republike a vo svete.
„Ide aj o výmenu poznatkov a skúseností,“ uviedol na záver exkurzie
Ľ. Šooš. Ústavy alebo katedry
energetiky sú na troch slovenských
SjF a na piatich fakultách v ČR.
Príprave absolventov pre jadrovú
energetiku a výskumu v jadre sa
venujú najmä na SjF STU v Bratislave a na SjF v Prahe, Brne, Plzni
a Ostrave. Absolventi materiálového
inžinierstva a technológovia sa
v energetike tiež dobre uplatňujú.
Spolupráca univerzít a prevádzkovateľov jadroviek je preto nevyhnutná.
Akademici neobišli ani kultúrno-historické a prírodné pamätihodnosti
v regióne atómky: Národný žrebčín,
Zámok a múzeum dobového interiéru v Topoľčiankach; Arborétum
Mlyňany SAV, či Zubriu zvernicu
v Lovciach.
Števo Švolik
Na simulátori pre operátorov MO34, vpravo jeho šéf Zoltán Hudák.
Dokončená budova nového infocentra od areálu elektrárne.
Stavbu Informačného a tréningového
centra v Mochovciach už ukončili
Raz vidieť je ako 10-krát počuť. Pre
informovanosť o atómových elektrárňach to platí mnohonásobne.
SE kvôli dostavbe MO34 dokončujú i projekt nového info a cvičebného centra. V snahe viac priblížiť
aktuality energetiky a energomixu sme ukončili úplne nový
informačný a kultúrny stánok.
ITC je polyfunkčnou budovou,
v ktorej bude IC, konferenčné aj
tréningové priestory pre atómku
a dodávateľov i administratívu
Prevádzky JE. Autorom projektu
je architekt Viktor Šabík, držiteľ
ocenení Krištáľové krídlo a CE.ZA.AR.
Urbanistické riešenie
Objekt je pred hlavnou vrátnicou
jadrovky, severne od cesty do
areálu. Z nej je i dopravne napojené parkovisko ITC. Vstup
návštevníkov je južne s prepojením
na autobusovú stanicu EMO.
Architektonicky vychádza z typologického zaradenia stavby a logického
rozčlenenia prevádzky. Z monolitického hranola vyrastá 5 objemov.
Štyri sú po obvode; s rôznou funkciou
(vstup, rozhľadňa). Komunikujú na
strany, zvnútra von i naopak. Piaty
zas vertikálne, v strede dispozície.
Dispozično-prevádzkové riešenie
je rozdelené na dvoje. Časť pre verejnosť, je okolo hlavného vstupu.
Za ním hala, vpravo kongresové
priestory – 5 prednáškových,
samostatne prístupných miestností,
ktoré tvoria „srdce“ budovy, okolo
ktorého sa všetko odvíja. Možno
ich prepájať posuvnými priečkami.
V najväčšom variante vnikne
spojením piatich priestorov do
kongresovej sály miesto pre 300 ľudí.
Centrálna „kongresovka“ je valcový,
2-podlažný objem s bazilikálnym
osvetlením. Vo vstupnej hale je
infopult. Vľavo vchádza do konferenčného a tréningového centra, aj IC.
Expozícia je poschodovou halou,
v ktorej je vložená galéria. Druhá časť
budovy je vpravo od centrálnych
kongresových priestorov so vstupom
pre zamestnancov. Tiež má 2 podlažia
s administratívou a prevádzkou.
Stavba ITC má 54 x 31 metrov
s 3 500 m2 podlahovej plochy.
Srdcom moderného architektonického riešenia infocentra budú
výstaviská s najnovšou zobrazovacou technikou – interaktívne
priblíži históriu, súčasnosť
a budúcnosť energií. Pôjde
o jedno z najprogresívnejších IC
na kontinente a lákadlo pre generácie z okolia i strednej Európy.
Projekt sa začal prípravou a uskutočnením, investičným zámerom
a dokumentáciou. Stavebné povolenie vydali v októbri 2010.
Zhotoviteľ ZIPP Bratislava zrealizoval dielo k augustu 2013.
Elektrárne po kolaudácii skompletizujú interiér. Budovu doplnia
nábytkom a zariadením. Výstavba
ITC je súčasťou stratégie SE v inováciách a rozvoji. Aj verejné osvetlenie je z najmodernejších LED
svietidiel Archilede od Enel Sole.
Našou snahou je, aby návštevníkov
v atómkach bolo čo najviac a oboznámili sme ich s technológiou výroby
elektriny z jadra. Nové infocentrum
ponúkne hosťom interaktívnu
prehliadku elektrárne 21. storočia...
Števo Švolik, J. Kliman
07
jej vznik, neexistujú priame dôkazy
osvetľujúce jej pôvod. Vďaka historickému výskumu sme sa však dostali bližšie k počiatkom jej vzniku.“
V starom levickom parku
vyrástlo nové detské ihrisko
Tento projekt podporili
Slovenské elektrárne
Pravdepodobne ju postavili za
vlastníctva topoľčianskeho panstva
rodom Keglevich (1743 – 1890),
ktorý bol priekopníkom v poľnohospodárstve tohto kraja, zhruba
okolo roku 1800. V tej dobe tam
bolo hospodárske zázemie kaštieľa.
Mesto Levice získalo od SE grant
na dobudovanie detského ihriska
v mestskom parku – stará časť,
ktorý je už od roku 1984 vyhlásený
za chránený areál a nachádza
sa 10 metrov od pešej zóny.
Park navštevovali, a aj navštevujú,
stovky obyvateľov, ktorí cezeň denne
prechádzajú. Mamičky so svojimi
ratolesťami sa však, žiaľ, nemali kde
zastaviť, aby sa deti mohli zahrať
a príjemne stráviť voľný čas hrami
a športovými aktivitami. Schátrané,
pôvodné detské ihrisko, ktoré bolo
v dezolátnom stave a nespĺňalo stanovené normy Európskej únie, v minulosti odstránili a na jeho mieste
osadili jeden hrací prvok detského
zariadenia. Nedávno však k nemu
pribudlo, po terénnych úpravách
a následnej montáži zostáv, niekoľko
moderných detských hracích prvkov,
ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné
normy stanovené EÚ. Dominantou
nového detského ihriska je centrálna
preliezačka v podobe hradu so
šmykľavkou a nechýbajú ani
hojdačky, nové pieskovisko či lavičky.
Pribudli aj nové prvky pre staršiu
generáciu, ktorá deti zväčša do
parku a na prechádzky sprevádza.
Cieľom projektu bolo, aby rodičia
s deťmi trávili viac času vonku,
v prírode, aby deti vyvíjali pohybovú aktivitu, mali podmienky
na hranie, športovanie a prehlboval sa vzťah rodič – dieťa.
Veríme, že novovybudované detské
ihrisko splní svoj účel a podobných
detských ihrísk vyrastie v Leviciach
ešte viac.
Miroslava Bakulová
Účastníci znovuvysvätenia kaplnky v krásnom prostredí.
Kaplnka v Topoľčiankach s novou tvárou
aj vďaka Slovenským elektrárňam
SE
v rámci dobrovoľníckeho projektu Naše mesto pomáhajú
už druhý rok sídlam v okolí svojich závodov. Cieľom je prispieť k skrášleniu
vybraných lokalít regiónov. Do akcií
sa oproti vlaňajšku zapojilo až 350
elektroenergetikov (takmer trikrát
viac, ako rok predtým), ktorí si vybrali
aktivitu podľa vlastnej preferencie.
Celoslovenská akcia, založená
na brigádnickej práci, sa stretla
s veľkou odozvou. Ľudia z elektrární
navrhovali činnosti a záujemcovia si
mohli vybrať také, ktoré ich najviac
oslovili. Vďaka ambasádorom projektu prišli v prvom kole grantového
programu naši kolegovia až s 31
aktivitami. Tento rok sa, navyše, po
odpracovaní aspoň 50 hodín mohli
iniciátori projektov uchádzať s nimi
o pomoc až do troch tisíc eur.
Záber činností bol široký – pomáhali sme s upratovaním, čistením,
maľovaním, vypratávaním, výsadbou
zelene či zberom odpadu. Renovácie
sa dočkali ihriská, nové nátery aj
ploty dostali nielen mnohé škôlky
a školy, dobrovoľníci miesili a nanášali hlinenú omietku, pripravovali
stanovište pre novú náučno-informačnú tabuľu, zbierali nečistoty...
Atómkari pomáhali aj v piatok 14.
Netradičná hojdačka v popredí. júna po „fajronte“ v Topoľčiankach,
08
navyše aj ďalší piatok 27. septembra,
pričom si zopakovali „dupľovanú“
brigádu z minulého roku a zapojili
sa do najväčšej takejto akcie na
Slovensku. Popri vyčistení okolia
jazierka „pri medveďovi“ prinavrátili
funkčnosť i prívodnému systému
vody do jazierok v parku. A – oplatilo
sa. Práve oni z okolia Mochoviec
získali na podporu „svojho“
projektu okrúhlu finančnú čiastku.
Naše mesto sa tak v tomto poňatí
naozaj stalo naším mestom.
A práve zrekonštruovanú Kaplnku
sv. Vendelína pri jazierku v strede
nádherného parku kaštieľa
v Topoľčiankach znovuvysvätil 20.
októbra správca farnosti Tonko
Ižold (predtým kaplán v Rybníku) za
účasti verejnosti a asistencie tých,
ktorí sa podieľali na jej obnove.
Medzi podporovateľmi boli aj SE,
ktoré projekt zaradili do svojho
zamestnaneckého grantového kola.
S históriou Kaplnky sv. Vendelína
– patróna roľníkov, pastierov, polí
a hospodárskych zvierat oboznámil
predseda občianskeho združenia
Park Topoľčianky Vladimír Lukoťka.
„Hoci kaplnka je pre mnohých
neznáma, tak ako málo je známy aj
Významný zásah do svätostánku
znamenalo obdobie, keď panstvo
vlastnili Habsburgovci (1890 – 1918).
Okolo r. 1908 došlo k rozšíreniu
parku na sever a pri kaplnke vyhĺbili
jazierko. Našli pritom hromadný
hrob vojakov padlých v r. 1705
v kurucko-labanskej vojne – cisárskych vojsk proti kurucom
Františka II. Rákociho. Vtedy aj
zmenili vstup do kaplnky – zadnú
stranu zamurovali a vchod urobili
z opačnej strany – od jazierka.
V tom čase sa kaplnka dostala
do povedomia ako mariánske
miesto – uctievali v nej Blahoslavenú
Pannu Máriu. Pôvodné zasvätenie
začalo upadať do zabudnutia.
„Prestavbu v r. 1908 potvrdzuje
aj nález na krove, ktorý našli pri
oprave, pričom nápis hovorí, že krov
po prvý raz opravoval v r. 1909 Ján
Raffaj. Následné opravy sa uskutočnili v rokoch 1939, 1970 a teraz,
kedy sa o. z., spolu s mnohými
dobrodincami, podarilo kaplnku
obnoviť podľa podkladov z historického výskumu,“ doplnil V. Lukoťka.
Účastníci slávnostného znovuuvedenia do činnosti vyjadrili
presvedčenie, že výsledok práce
zainteresovaných bude slúžiť
návštevníkom parku a budú
si chrániť a vážiť dedičstvo,
ktoré im odkázali predkovia.
Navyše, zadávatelia rekonštrukcie
sa ukázali aj ako dobrí hospodári,
keď dokázali zabezpečiť opravu
a obnovu kaplnky za časť pôvodne predpokladanej ceny.
Všetkým, ktorí venovali svoj čas
a bez nároku na odmenu pracovali
pre dobrú vec, patrí vďaka. Hlavne
ambasádorom, pretože práve oni
aktívnym prístupom zvýšili záujem
o dobrovoľníctvo. V prípade kaplnky
ním bol Roman Kazík z EMO.
Števo Švolik
– mesačník. Vydávajú: Slovenské elektrárne, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 35 829 052. Šéfredaktor: Števo Švolik. Adresa: Redakcia atóm.sk, Atómové elektrárne, 935 39
Mochovce. Tel.: 036/63 78 341, e-mail: [email protected], web: www.seas-atom.sk. Grafická úprava a tlač: Effectivity, s.r.o., Bratislava. Reg. č.: EV 4055/10. ISSN: 1337-8287.
Download

Generálny riaditeľ „atómovej agentúry“ v Atómových elektrárňach