Marvin Minsky
Počítače sú ako husle.
Predstavte si bežného človeka,
ktorý najprv počúva gramofón,
potom vezme do rúk hudobný nástroj.
Znie otrasne, povie.
Podobný argument počúvame od mnohých
humanistov
i odborníkov v informatike.
Vraj programy nebývajú
v konkrétnych aplikáciách dosť prispôsobivé.
A husle? Či písací stroj,
pokým ho neviete používať?
MARVIN MINSKY
Dnešné počítače predstavujú stredný stupeň zložitosti s miliónmi častí; pre výskum
v umelej inteligencii sa stavajú systémy s miliardou častí. A predsa, napriek tomu
všetkému naďalej poutívame staré slová, akoby sa nič nestalo. Budeme si musieť
preladiť naše vnímanie na javy dosiaľ nevídaných rozmerov. Pojem „stroj“ sa stáva
pritesný.
MARVIN MINSKY
Marvin Minsky v mnohom prispel k UI, poznávacej psychológii, matematike, matematickej
lingvistike, robotike, a optike. V posledných rokoch pracoval hlavne na oznamovaní pre stroje
ľudskej schopnosti pre zdravý úsudok. Jeho poňatie ľudskej rozumovej štruktúry a funkcie je
predstavené v diele The Society of Mind (Spoločnosť mysle,ktoré je taktiež titulom
kurzu, ktorý učí na MIT.
Marvin Minsky je Toshiba Profesor mediálneho umenia a vied, a Profesor elektrotechniky a vedy
o počítačoch na Massachusettsskom inštitúte technológie. Jeho výskum viedol ako k teoretickým
a praktickým pokrokom v umelej inteligencii, poznávacej psychológii, neurónových sieťach a
teórii Turingovho stroja, tak i k rekurzivným funkciám. Spravil zásadné príspevky v doménach
symbolického grafického popisu, výpočtovej geometrie, znalosti reprezentácie, výpočtovej
sémantiky, strojového vnímania a symbolického učenia.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Profesor Minsky bol tiež jeden z priekopníkov v inteligencii – založenej na mechanickej
robotike. Navrhoval a zostrojil niektoré z prvých mechanických pomôcok s dotykovými
senzormi, vizuálnymi snímačmi a ich softwarom a počítačovým rozhraním. Tiež ovplyvnil
mnoho robotických projektov mimo MIT, a navrhoval a staval prvé navrhoval a stavěl některé z
prvních mechanických pomocí s dotekovými senzory, vizuálními snímači a jejich softwarem a
počítačových rozhraní. On také ovlivňoval mnoho robotických projektů ven z MIT, a navrhoval a
staval prvé LOGO “korytnačka“.
V roku 1951 postavil prvú náhodne zapojenú neurónovú sieť učiacu stroj (volal sa SNARC, pre
Stochastic Neural-Analog Reinforcement Computer), založený na zosilení simulovaných
synaptických prenosových koeficientov. Na Junior Fellow v Harvarde, vynašiel a zostrojil prvý
snímajúcí mikroskop - optický prístroj s nebývalým rozhodovaním a obrazovou kvalitou.
V skorých päťdesiatych rokoch, Marvin Minsky pracoval na používaných výpočtových nápadoch
charakterizujúcich ľudské psychologické procesy, rovnako ako sa snažil obdarovať stroje
inteligenciou. V roku 1959, Minsky a John McCarthy založili, čo sa neskôr stalo, MIT Artificial
Intelligence Laboratory.
Prijal BA a PhD v matematike v Harvarde a Princetone. V roku 1951 zostrojil SNARC, prvý
neurónový sieťový simulátor. Jeho iné vynálezy zahrňujú mechanické ruky a iné robotické
zariadenia, confocal scanning microscope, the "Muse" syntenzátor pre hudobné variácie (v
spolupráci s E. Fredkinom), a prvé LOGO “turtle” (“korytnačka“)(v spolupráci s S. Papertom).
Člen NAS, NAE a Argentina NAS, prijal ACM Turing Award, MIT Killian Award, Japan Prize,
IJCAI. Skúmal Excellence Award, Rank Prize a Robert Wood Prize pre Optoelectronics, a
Benjamin Franklin Medal.
Vo svojom kľúčovom diele "Steps Towards Artificial Intelligence" skúmal a analyzoval všetko
čomu sa venoval predtým, a ako hlavný problém presadzoval práve túto novozrodenú disciplínu.
Rok 1963, "Matter, Mind, and Models"oslovil problém výroby samoučiaceho stroja. V diele
"Perceptrons," 1969, v spolupráci s Seymour Papertom charakterizoval schopnosti a limitácie
bezsmyčkového učenia a vzorových rozpoznávaích strojov. V diele "A Framework for
Representing Knowledge" (1974) navrhl model znalostí reprezentácie odpovedajúcich na mnohé
javy v poznaní, jazykovom porozumení a vizuálnej percepcii. Tieto reprezentácie, nazval
“frames“ (rámce) a ich premenné úlohy zdedil po predchádzajúcich definovaných rámcov.
V skorých sedemdesiatych rokoch, Minsky a Papert začali formulovať teóriu nazývanú „The
Society of Mind“, ktorá spojila náhľad od vývojovej detskej psychológie a ich skúseností
s výskomom Umelej inteligencie. The Society of Mind navrhuje tú inteligenciu, ktorá nie je
produktom nejakého pozoruhodného mechamizmu, ale prejde z riadeného vzájomného
ovplyvňovania rôznorodej palety vynaliezavých agentov. Obaja to argumentovali tým, že takáto
rozmanitosť je nutná, pretože rôzne úlohy vyžadujú zásadne odlišné mechanizmy; podľa nich
práve toto premení psychológiu z neplodného pátrania po niekoľkých “základných“ princípoch
do hľadania mechanizmov, aby myseľ mohla používať k riadeniu vzájomné ovplyvňovanie
z veľkého počtu rôznych prvkov.
V roku 1985, Minski publikoval "The Society of Mind" - kniha, v ktorej 270 prepojených
jednostránkových nápadov odráža štruktúru teórie samo. Každá jedna strana navrhuje práve
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
takýto jeden mechanismus‚ odpovedajúci niektorému psychologickému javu, alebo osloví
problém prinesený nejakým navrhnutým riešením ďalšej strany.
Od publikácie “The Society of Mind, pokračoval Minsky v rozpracovávaní teórie v niekoľkých
nasmerovaniach. V súčastnosti pracuje na novej knihe, "The Emotion Machine," kde popisuje
úlohy hraných pocitov, cieľov, emócií a vedomými myšlienkami v podmienkach procesov, ktoré
motivujú a regulujú aktivity vo vnútri našej osobnej spoločnosti mysle.
Vzdelanie
1954 – 1957
1951 – 1954
1946 – 1950
1944 – 1945
Junior Fellow, Harvard Society of Fellows
Ph.D. Mathematics Princeton University
B.A. Mathematics Harvard University
United States Navy
Phillips Academy, Andover, Massachusetts
Bronx High School of Science, New York
The Fieldston School, New York
Profesie
1990 – present
1989 – 1974
1974
1959 – 1974
1958
1959
1957 – 1958
Toshiba Professor of Media Arts and Sciences, M.I.T
Donner Professor of Science, M.I.T.
Professor, Department of Electrical Engineering, M.I.T.
Co-Director, M.I.T. Artificial Intelligence Laboratory
Assistant Professor of Mathematics, M.I.T.
Founder, M.I.T. Artificial Intelligence Project
Staff Member, M.I.T. Lincoln Laboratory
Uznania, pocty
2001
2001
1995
1995
1991
1990
1989
1987
1986
1979
1978
1970
Benjamin Franklin Medal, Franklin Institute
R.W. Wood Prize, Optical Soc. of America
Rank Prize, Royal Society of Medicine
Joseph Priestly Award
Research Excellence Award, IJCAI
Japan Prize Laureate
Killian Award, MIT
Dr. Honoris Causa, Pine Manor College
Dr. Honoris Causa, Free University of Brussels
Messenger Lecturer, Cornell University
Doubleday Lecturer, Smithsonian Institution
Turing
Award,
Association
for
Computing
Spoločnosti
1981 – 1982
President, American Association for Artificial Intelligence
Fellow, American Academy of Arts and Sciences
Fellow, Institute of Electrical and Electronic Engineers
Fellow, Harvard Society of Fellows
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Machinery
Board of Advisors, National Dance Institute
Board of Advisors, Planetary Society
Board of Governors, National Space Society
Awards Committee, American Academy of Achievement
Member, U.S. National Academy of Engineering
Member, U.S. National Academy of Sciences
Member, Argentine National Academy of Science
Member, League for Programming Freedom
Obchodné vzťahy
1961 – 1984
Vláda
Director, Information International, Inc.
Founder, LOGO Computer Systems, Inc.
Founder, Thinking Machines, Inc.
Fellow, Walt Disney Research and Development
Various panels and committees on Mathematics, AI, and Space Exploration.
Chairman, NBS visiting committee on Applied Mathematics
Patenty a vynálezy
1951
SNARC: First Neural Network Simulator
1955
Confocal Scanning Microscope: U.S.Patent 3013467
1963
First head-mounted graphical display
1963
Concept of Binary-Tree Robotic Manipulator
1967
Serpentine Hydraulic Robot Arm (Boston Museum of Science)
1970
The "Muse" Musical Variations Synthesizer (with E. Fredkin)
1972
First LOGO "turtle" device (with S. Papert)
KNIHY:
"Neural Nets and the Brain Model Problem," (Neurónové siete a mozgový modulový
problém) Ph.D. dissertation, Princeton University, 1954. Prvé vydanie teórie a teorémov o učení
v neurónových sieťach, druhotné zosilenie, rozširovanie dynamického uchovania a synaptické
modifikácie.
Computation: Finite and Infinite Machines, (Počítanie: Konečné a nekonečné stroje)
Prentice-Hall, 1967. Štandardný text v počítačove vede.
Semantic Information Processing, (Sémantické spracovanie informácií) MIT Press, 1968.
Táto zbierka mala silný vplyv na modernú matematickú lingvistiku.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Perceptrons, (v spolupráci s Seymour A. Papertom), MIT Press, 1969 (Enlarged edition, 1988).
Vyvinul modernú teóriu výpočtovej geometrie a ustavených základných limitácií v súvislosti
s učením strojov. Oproti všeobecnému názoru, výsledky v tejto knihe nie sú obmedzené na siete
s 1, 2 alebo 3 vrstvami; v skutočnosti doslova každý teorém je ľahko viditeľný.
Artificial Intelligence, (Umelá inteligencia) v spolupráci s Seymour Papertom, Univ. of
Oregon Press, 1972.
Robotics, (Robotika) Doubleday, 1986. Editoval zbierku esejí o robotike, s Úvodom a
Dodatkom od Minského.
The Society of Mind, (Spoločnosť mysle) Simon and Schuster, 1987. Prvý obsiahly popis
Spoločnosti myšlienkovej teórie rozumovej štruktúry a vývoja. Vidieť taktiež v The Society of
Mind (CD-ROM version), Voyager, 1996.
The Turing Option, (Turingova voľba) v spolupráci s Harry Harrisonom, Warner Books, New
York, 1992. Vedeckofantastická detektívka o stavbe superinteligentého robota v roku 2023.
Vybrané publikácie Marvina Minského
·
"A Generalization of Kakutani's Fixed-Point Theorem," Bachelor's Thesis in
Mathematics, Harvard, 1950. Táto téza bola o topológii pevných bodov spojitých funkcií
na guľách, použitie novej diskusie o uzloch v 3-sférach. Rukopis zmizol.
·
A Neural-Analogue Calculator Based upon a Probability Model of Reinforcement,"
Harvard University Psychological Laboratories, Cambridge, Massachusetts, January 8,
1952. Popisuje hardware SNARC, prvá spojovacia neurónová sieť učiaca stroj.
·
"Neural Nets and the Brain Model Problem," Ph.D. dissertation in Mathematics,
Princeton, 1954. Veľa nových teórií a teorém o učení v neurónových sieťach, druhotné
zosilnenie, rozširovanie dyanmického uskladnenia a synaptické modifikácie.
·
"Heuristic Aspects of the Artificial Intelligence Problem," MIT Lincoln Laboratory
Report 34-55, December, 1956. ASTIA Doc. No. AS 236885; December, 1956. Včasný,
ctižiadostivý referát o umelej inteligencii, navrhovnutie palety myšlienok na heuristické
programy, plánovanie, etc.
·
"Some Universal Elements For Finite Automata," in Automata Studies, C.E. Shannon
and J. McCarthy (eds.), Annals of Mathematics Studies, 34, Princeton University Press,
1956. Teorémy o rôzne veľmi malých, zatiaľ ešte univerzálnych súboroch digitálnych
logických elementov.
·
"Some Methods of Heuristic Programming and Artificial Intelligence," Proc.
Symposium. on Mechanization of Thought Processes, vol 1. pp5-27. D.V. Blake and
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
A.M. Uttley (eds., Natl. Physical Lab., Teddington, England, HMSO, London, 1959.
Návrhy ako by mala umelá inteligencia pokračovať vo výskume.
·
"Learning in random nets, Marvin Minsky and Oliver G. Selfridge," Proc. Fourth
London Symposium. on Information Theory, Butterworth, Ltd., London, 1961. Okrem
iného, poznamenal, že maximálna pravdepodobnosť odhaduje že lineárny prah funguje,
keď vstupné premenné sú nezávislé.
·
"Microscopy Apparatus," U.S. Patent 301467, issued December, 1961. V roku 1956
Prihláška patentu pre Confocal Scanning Microscope je čiastočne rozpísaná v Scanning
article.
·
"A 6-symbol 6-state universal Turing machine," Massachusetts Institute of
Technology, Lincoln Laboratory, 1961 15p Group report 54G-0029.
·
"Recursive Unsolvability of Post's Problem of 'Tag'," Annals of Mathematics, 74, 3,
Nov. 1961, pp. 437-453. Tento vyriešený problém bol založený na dôkaze, že môžu
existovať univerzálne počítače s iba 2 registrami.
·
"Steps Toward Artificial Intelligence," Proc. IRE, 49, 1, Jan, 1961, pp. 8-30. Reprinted
in Computers and Thought, McGraw-Hill, 1963. Rozplánoval budúci výskum Umelej
inteligencie s dôrazom na symbolické popisy.
·
"A Selected Descriptor-Indexed Bibliography to the Literature on Artificial
Intelligence," IRE Transactions on Human Factors in Electronics, HFE-2, March, 1961,
pp. 39-55. Reprinted in "Computers and Thought," Ed. E.A. Feigenbaum and J. Feldman,
pp. 453-524, McGraw-Hill. 1963).
·
1962 "Size and Structure of Universal Turing Machines," Recursive Function Theory,
Proc. Symposium. in Pure Mathematics, 5, American Mathematical Society, 1962, pp.
229-238.
·
"MATHSCOPE," Part I: a proposal for a mathematical manipulation-display system.
MIT, ProjectMAC, 1963. Časťou II bol program pre vizuálnu prehliadku
riešení nelineárnej diferenciálnej rovnice, Memo MAC-M-124, AI memo no. 62.
Artificial Intelligence Project and Project MAC, 1963.
·
" A LISP garbage collector algorithm using serial secondary storage," revised, Memo
MAC-M-29 * Memo; AI memo no. 58. Massachusetts Institute of Technology, Project
MAC, 1963.
·
"Matter, Mind and Models," Proceedings of IFIP Congress 1965, I, May, 1965, pp. 4549., Spartan Books, Wash. D.C. Reprinted in Semantic Information Processing. Krátky
referát predkladajúci teóriu self-knowledge a ilúzie slobodnej vôle.
·
"Unrecognizable Sets of Numbers," (with S. Papert), JACM 31, 2, April, 1966, pp. 281286. Sprievodca našou prácou na Perceptrónoch. Tieto výsledky boli známe už od Alana
Cobhama.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
·
·
"Speculations About Man and Machine" , Proc. Park City (Utah) Conference on
Computers in Undergraduate Education, Wm. Viavant (ed.).
"Theoretical Mechanisms of Synchrony," in Basic Mechanisms of the Epilepsies,
Little, Brown, 1969. Paleta možných mechanizmov v epilepsii.
·
"Form and Content in Computer Science," (1970 ACM Turing Lecture) Journal of the
Association for Computing Machinery,17, 2, April, 1970, pp. 197-215. Hovoril, že by mal
ovplyvňovať mnohých počítačovýcu vedcov k pokusu robiť ctižiadostivejšie a realistické
teórie výpočtovej sémantiky.
·
"Development of Facility for Visual Prosthesis," in Visual Prosthesis, Academic Press,
1971, pp. 315-319.
·
"A Framework for Representing Knowledge," MIT-AI Laboratory Memo 306, June,
1974. (Shorter versions in The Psychology of Computer Vision," P. Winston (Ed.),
McGraw-Hill 1975, Mind Design," J. Haugeland, Ed., MIT Press, 1981, and "Cognitive
Science," Collins, Allan and Edward E. Smith (eds.), Morgan-Kaufmann 1992.) Hlavný
vplyv v presviedčaní umelo inteligentných pracovníkov a psychológov zvažujúcich, že
reprezentuje zdravý rozum znalostí v relatívne veľkých štruktúrach nazývaných “frames“,
ktoré ilustrujú typické prípady alebo príklady. Rámcce zdedia štandardné predpoklady,
ktoré môžu byť vysvetlené keď sú dostupné presnejšie informácie.
·
"Automation and Artificial Intelligence," in Science, Technology, and the Modern
Navy, Office of Naval Research, Arlington, Virginia, 1976. Diskutuje o širokej
rozmanitosti použitia teleoperátorov a inteligentnejších strojov v súvislosti s problémami
blízkej budúcnosti.
·
"Plain Talk About Neurodevelopmental Epistemology," in Proceedings of the 5th Intl.
Joint Conference on Artificial Intelligence, Cambridge, Mass., August, 1977. Tento
predchodca niektorých myšlienok na K-lines a Pronomes k dielu “The Society of Mind,“
navrhuje paletu teórií ohľadom toho ako by mohli byť znalosti a lingvistické procesy
ovládané v mozgu.
·
"Computer Science and the Representation of Knowledge" in The Computer Age: A
Twenty-Year View, Michael Dertouzos and Joel Moses, MIT Press, 1979, pp 392-421.
Diskusia o dôležitosti zdravého rozumu znalostí.
·
"K-lines, a theory of memory," Cognitive Science, 4, pp117-133, 1980. Teória
usporiadaných hierarchií znalostí, ktoré môže byť reprezentované v podmienkach sietí, a
ktoré aktivujú "partial brain states".
·
"Telepresence," OMNI magazine, May 1980. O tom aké ohromné výhody by mal vývoj
teleperatorov na oblasť energie, produktivity a výskumu vesmíru.
·
"Jokes and their Relation to the Cognitive Unconscious." Al Memo 603, MIT-AI
Lab., November, 1980. In "Cognitive Constraints on Communication," Vaina and
Hintikka (eds.) Reidel, 1981. Vysvetľuje Freudovu teóriu bezvedomých senzorov v UI problémy logigkých výniemiek.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
·
"Music, Mind, and Meaning, " Computer Music Journal,5,3, 1981. Reprinted in
"Machine Models of Music," (ed.Stephan Schwanauer and David Levitt) MIT Press,
1993, ISBN 0-262-19319-1. Vysvetľuje žiadosť o zmenu štruktúr v klasickej hudbe ako
východisko pre poznávacie hierarchie rozdielov odhaľovania agentúry. AI memo; 616
·
"Cellular Vacuum," International Journal of Theoretical Physics, Vol. 21, Nos. 6/8,
1982.
·
"Why People Think Computers Can't," The AI Magazine, vol. 3, no. 4, Fall, 1982.
Reprinted in Technology Review, Nov./Dec., 1983 and in The Computer Culture, Denis
P. Donnelly, (Ed.), Associated University Presses, Cranbury NJ, 1985.
·
"Communication with Alien Intelligence," Extraterrestrial: Science and Alien
Intelligence, Edward Regis, Jr., (Ed.), Cambridge University Press, 1984. Reprinted in
Byte, April, 1985. Predložil novú folozofickú teóriu, nazývanú "sparseness hypothesis,"
okolo toho, ako je možné mať apriori matematické znalosti.
·
"Foreword" to K. Eric Drexler, "Engines of Creation." Anchor Press, Doubleday, 1986
·
"Introduction," to LogoWorks, (Cynthia Solomon, Margaret Minsky, Brian Harvey,
Eds.) McGraw-Hill 1986
·
"Emotions and the Society of Mind," in Emotions and Psychopathology, Manfred
Clynes and Jack Panksepp, eds., Plenum Press, N.Y., 1988
·
"Logical vs. Analogical or Symbolic vs. Connectionist or Neat vs. Scruffy," and
"Excerpts from The Society of Mind," in Artificial Intelligence at MIT., Expanding
Frontiers, Patrick H. Winston (Ed.), Vol 1, MIT Press, 1990. Reprinted in AI Magazine,
1991
·
"NASA Held Hostage," Ad Astra, Vol. 2, no. 6, June 1990. V tomto článku sa sťažuje
na to, že NASA bola ohromená posadlosťou, že verejnosť bude podporovať jedine
obsadené vesmírne programy, a to by malo ohromne zväčšiť výdavky na výskum
vesmíru. V zvlášť, pre navrhovanú vermírnu stanicu, vývoja použitie z telepresencie –
obsadzovať stanicu vzdialenú od Země – by znížilo náklady závažnosti. Ničmenej toto
bolo takmer vždy ignorované vyššími úrovňami správcov.
·
"Proposal for a Remotely Manned Space Station." April 1, 1990. MIT AILAB
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
·
"A Response to Four Reviews of The Society of Mind," Artificial Intelligence, April
1991, Vol. 48, pp. 371-396.
·
"A Conversation with Marvin Minsky," (with Otto Laske) AI Magazine, Vol. 14, No.
3, Fall 1992, pp. 31-45. and in "Understanding Music with AI", Eds.Mira Balaban, Kemal
Ebcioglu, and Otto E. Laske, MIT Press. ISBN 0-262-52170-9.
·
Review of "Allen Newell, Unified Theories of Cognition," Artificial Intelligence, 59
(1993), pp. 343-354.
·
"The Future Merging of Science, Art, and Psychology," Applied Artificial
Intelligence, vol. 7, 1993.
"Negative Expertise," International Journal of Expert Systems, 1994, Vol. 7, No. 1, pp.
13-19.
·
·
"Virtual Molecular Reality," in Prospects in Nanotechnology: Toward Molecular
manufacturing, (eds. Markus Krumenacker & James Lewis) Wiley, 1995 ISBN 0-47130914-1
Stiahnuteľné dokumenty:
·
Communication with Alien Intelligence (text)
Reprinted from Extraterrestrials: Science and Alien Intelligence. (Edward Regis, Ed.) Cambridge
University Press, 1985. Reprinted in Byte Magazine, April 1985
Dva dôvody prečo cudzinci budú uvažovať ako my, cez rôzne pôvody.
·
Causal Diversity (text)
"Future of AI Technology," Marvin Minsky. Toshiba Review, Vol.47, No.7, July 1992. (Revised
95/07/10)
Ľudia sa často sťažujú, že UI sa nevyvíja ako očakávali. V skutočnosti sme
schopní vyvinúť ešte rýchlejšie užitočné systémy pre rozpoznávanie vzorov a pre
riadiace procesy.
·
Why People Think Computers Can't (text)
First published in AI Magazine, vol. 3 no. 4, Fall 1982. Reprinted in Technology Review, Nov/Dec
1983, and in The Computer Culture, (Donnelly, Ed.) Associated Univ. Presses, Cranbury, NJ, 1985
Tak ako evolúcia menila ľudský názor na život, UI zmení myšlienkový názor na
myseľ.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
·
Music Interview with Otto Laske (text)
Understanding Musical Activities: Readings in A.I. and Music, The AAAI Press, Menlo Park, CA,
1991 Mira Balaban, Kemal Ebcioglu, Otto Laske, Eds.
Rozhovor o hudbe, jej zvláštnych rysoch ako ľudskej aktivite, zvláštne problémy
pre vedcov a vhodnosť metód UI pre objasňovanie a/alebo riešenie niektorých
týchto problémov.
·
Matter, Mind and Models (text, html)
Published in Semantic Information Processing, MIT Press, 1968 (This version has some editorial
simplifications made in 1995)
Prečo sú ľudia zmetení otázkami o vzťahu medzi duševnými a fyzickými
udalosťami.
·
Music, Mind, and Meaning (text)
AI memo 616, February 1981, 21 pages
Computer Music Journal, Fall 1981, Vol. 5, Number 3
·
Symbolic vs. Connectionist (text)
"Logical vs. Analogical or Symbolic vs. Connectionist or Neat vs. Scruffy", in Artificial Intelligence at
MIT., Expanding Frontiers, Patrick H. Winston (Ed.), Vol 1, MIT Press, 1990. Reprinted in AI Magazine,
1991
UI nie je ako obvodová teória a elektromagnetizmus. Miesto toho, aby hľadal unifikátor
princípu, prišiel čas vytvoriť systémy z rôznorodých súčastí, niektoré spojovacie a
niektoré symbolické, každý s vlastným rôznorodým ospravedlnením.
·
Afterword to Vernor Vinge's True Names (text)
In Vernor Vinge, True Names.
Kedykoľvek je objekt interného spracovania príliš divný, komplikovaný, alebo
neznámo prečo sa zaoberá priamo, pokusíme sa dosiahnuť diely jeho chovania
vypadajúce ako známe, a potom ich reprezentovať známymi symbolmi.
·
Inventing the Confocal Microscope (text)
Marvin Minsky, "Memoir on Inventing the Confocal Scanning Microscope," Published in
Scanning, vol.10 pp128-138, 1988
·
Negative Expertise (text)
Published as "Negative Expertise," International Journal of Expert Systems, 1994, Vol. 7, No. 1, pp. 13-19.
·
Jokes and the Cognitive Unconscious (text)
AI memo 603, November 1980, 25 pages
Published in Minsky, Marvin, "Jokes and their Relation to the Cognitive Unconscious." In Cognitive
Constraints on Communication, Vaina and Hintikka (eds.) Reidel, 1981
Rôzne formy humoru môžu byť videné veľmi podobné, raz poznáme my význam znalostí
a zvlášť aspekty, zainteresovaného myslenia s rozpoznávaním a potlačovaním chýb –
neúčinné alebo deštruktivné myslenie procesov.
·
Extra chapters to The Turing Option (text)
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Dve nepublikované sekcie, Kapitoly 25B a 26B, The Turing Option od Harryho Harrisona
a Marvina Minského, Warner Books, August 1992.
·
Will Robots Inherit the Earth?(text, html)
Published in Scientific American, Oct. 1994
Rôzne formy humoru môžu byť videné veľmi podobné, raz poznáme my význam
znalostí a zvlášť aspekty, zainteresovaného myslenia s rozpoznávaním a
potlačovaním chýb – neúčinné alebo deštruktivné myslenie procesov.
·
A LISP Garbage Collector Algorithm Using Serial Secondary Storage
(postscript)
AI memo 58, October 1963, 4 pages
Also published as MAC-M-129.
·
Artificial Intelligence Progress Report (postscript)
AI memo 252, January 1972, 137 pages
By Marvin Minsky and Seymour Papert
·
A Framework for Representing Knowledge (postscript)
AI memo 306, June 1974
Also published in The Psychology of Computer Vision, P.H. Winston (ed.), McGraw-Hill, NY, 1975.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Download

PDF verzia - neuron.tuke.sk