WWWW.POVECERNIK.SK
WW
W.POVECERNIK
.SK
W
W.POVECERNIK
.SK
ZALOŽENÉ
VV ROKU
ROKU
1990
ZALOŽENÉ
V ROKU
1990
ZALOŽENÉ
1990
ROČNÍK
2425
ROČNÍK
24
ROČNÍK
VYDÁVA
VYDAVATEĽSTVO
VYDÁVA
VYDAVATEĽSTVO
VYDÁVA
VYDAVATEĽSTVO
PRIVATPRESS,
s. s.
r.
PRIVATPRESS,
s. o.
o.
r.r.o.
CENA
€ €€
CENA0,30
0,30
ČÍSLO
5696
ČÍSLO 5696
5934
21.
JÚN
2013
21.
JÚN
2013
17.
JÚNA
2014
PIATOK
PIATOK
UTOROK
Meniny
má
Alojz
Meniny
má
Alojz
Meniny
má
Adolf
PR
PRVÝ
VÝNEZÁVISLÝ
NEZÁVISLÝSÚKROMNÝ
SÚKROMNÝDENNÍK
DENNÍK
NA
SLOVENSKU
PRVÝ
NEZÁVISLÝ
SÚKROMNÝ
DENNÍKNA
NASLOVENSKU
SLOVENSKU
:
t
s
n
r
E
r
e
d
Alexan
atúra,
r
u
k
o
r
p
e
j
je
u
„Na rade
t
k
e
p
š
e
r
e
n
r
o
t
á
m
i
r
keďže p
“
.
a
i
n
e
n
r
jej upozo
Radnica
Radnicaporušila
porušilazákon
zákon
Tvrdí
TvrdíPrešovčan
PrešovčanRado
RadoMilčo
Milčo
Kamarát open už má
Príbeh
Príbeh
dobra
zlavyrážal
vyrážaldych
dych
štrnásťdobra
kapitolaazla
za
za4000
4000eur
eur
4
252
Si mladý,
Právna
Právnaporadňa:
poradňa:
6
neumieraj
7
7
TRESTNÉ
TRESTNÉOZNÁMENIE
OZNÁMENIE
zbytočne
NA ZAŤA
NA ZAŤA
Bojovníčky
Súkromníci
pracovný
Súkromníci
pracovný 7
za
správnu
16
16
čas
časkvôli
kvôli
vec
horúčavám
horúčavámnekrátia
nekrátia
3.3.strana
strana
PUBLICISTIKA
PUBLICISTIKA
Kto z nich
zlyháva?
Jeden
Jedendeň
deň
966
PresovskyVecernik
PresovskyVecernik
TEL:
0917
946
402
TEL:
0917
946
402
MAIL:
[email protected]
MAIL:
[email protected]
2
Spravodajstvo/Inzercia
Utorok 17. júna 2014
www.povecernik.sk
Výluka vlakov na trati Jablko či citrón?
Prešov – Drienovská
Nová Ves
(md) - Na celom území Slovenska prebieha dopravno - preventívna akcia
s názvom Jablko – Citrón, ktorá potrvá do
piatka 20. júna 2014.
Deti budú kontrolovať
vodičov aj v Prešove.
Foto: V. Zamborský
(md) - Krátkodobú zmenu
v cestovnom poriadku môžu
zaregistrovať cestujúci medzi
stanicami Prešov a Drienovská
Nová Ves. Výluka začína dnes
o 8.30 h a jej ukončenie je plánované na 19. júna o štrnástej
hodine. Obmedzenie v jazde
vlakov je podmienené činnosťou správcu železničnej dopravnej cesty. Železničná spo-
ločnosť Slovenska zabezpečila
cestujúcim náhradnú autobusovú dopravu. Autobusy budú
zastavovať na zastávke dopravcu SAD Haniska a SAD Kendice,
námestie. V Prešove bude náhradná doprava pristavená vedľa zástavky mestskej hromadnej
dopravy a v železničnej stanici
Drienovská Nová Ves pred výpravnou budovou.
Darček od Patrika Tomiča
Tričko
pre každého
Ideme ďalej
Da
Prekvapilo nás, aký veľký záujem je o súťaž o tričká. Práve ten bol
dôvodom na to, že sa Patrik Tomič rozhodol pokračovať v súťaži.
Podmienky zostávajú rovnaké. Takže, keď sa na vás usmeje šťastena, môžete sa aj vy ocitnúť medzi ďalšou desiatkou ich majiteľov.
Stačí, keď priložený kupón z Večerníka plus, ktorý je roznášaný
aj do vašich poštových schránok, spolu s jedným kupónom uverejneným v našom
denníku, zašlete do
redakcie najneskôr
do 30. júna 2014.
Alebo stačí, ak nám
do uvedeného termínu zašlete dva
kupóny uverejnené
v denníku. Nezabudnite
pripísať
svoju adresu. Mená
výhercov uverejníme v piatok 4. júla
v denníku Prešovský večerník.
Slovenské cesty sa v tretí júnový týždeň stávajú miestom,
kde deti vymenia pokutové
hárky za sladké jablká a kyslé
citróny. V spolupráci s policajtmi kontrolujú dodržiavanie maximálnej povolenej
rýchlosti aj v Prešove na Ulici
Martina Benku pri Základnej škole Májové námestie.
Motoristov, ktorí porušili
dopravné predpisy, budú pokutovať detské hliadky netradičnou formou. Vodič, ktorý
by inokedy musel zaplatiť finančnú pokutu za menej závažný priestupok, dostane od
detí kyslý citrón a maľovaný
obrázok. Zodpovední vodiči
jazdiaci podľa
predpi-
sov dostanú „jabĺčko“, obrázok a malý darček.
„Cieľom projektu Jablko Citrón je upozorniť vodičov
pozitívnym spôsobom na riziká rýchlej jazdy a potrebu
dodržiavať dopravné predpisy,“ hovorí Roman Juráš,
generálny riaditeľ poisťovne,
ktorá dopravno-preventívnu
akciu spoluorganizuje. Ľubomír Ábel, viceprezident Policajného zboru zase vopred
upozornil vodičov, že ak sa
dopustia závažného priestupku, prípadne porušenia pravidiel s priamym ohrozením
ostatných účastníkov cestnej
premávky, policajti budú
napriek
preventívnej
akcii nekompromisní.
Ilustračné foto
n
iča
m
To
pó
ika
Ku
atr
dP
ko
rče
www.povecernik.sk
Publicistika
Utorok 17. júna 2014
3
Kauza odvolaný kontrolór
(pv) - Chce robiť to, čo mu zo zákona vyplýva. No
nemôže! Hlavný kontrolór mesta má stále zatvorené dvere do svojej kancelárie.
O kauze odvolaného hlavného
kontrolóra mesta Prešov primátorom sme písali už niekoľkokrát. Do jej riešenia sa zapojili Prešovčania petíciou, na nedodržiavanie zákona upozornil
aj okresný prokurátor. Do
dnešného dňa sa však žiadna
náprava nekonala. Aj preto sa
Alexander Ernst v piatok rozhodol pre ďalší krok. Na radnicu zaniesol list pre primátora.
kontrolóra mesta a vytvorili
podmienky na výkon kontrolnej činnosti. Na realizáciu uvedeného ste tiež boli
vyzvaný uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č.538/2014 zo dňa 26. 5.
2014, ktoré ste podpísali 4. 6.
2014. Verím, že ste uvedené
akceptovali a najneskôr 16.
6. 2014 do 8. hod. odstránite všetky
st:
n
r
E
r
e
d
n
a
Alex
atúra,
kur
o
r
p
e
j
e
d
a
„Na r
tuje
k
e
p
š
e
r
e
n
átor
m
i
r
p
e
ž
ď
e
k
nia.“
e
n
r
o
z
o
p
u
jej
„Do piatku som čakal, že sa
primátor ozve a pripraví mi
podmienky na to, aby som
mohol nastúpiť do práce.
Keďže sa tak nestalo, napísal som mu list a zaniesol
na radnicu. List s rovnakým
obsahom som mu napísal
už vo februári s tým, že som
pripravený nastúpiť do úradu,“ opísal nám včera ráno
svoje predchádzajúce kroky
Alexander Ernst. Súčasne nám
dal spomínaný list aj k nahliadnutiu. Okrem iného sa v ňom
uvádza: „Odo dňa 21. 2. 2014
mi fakticky bránite vykonávať funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov. Dňa
12. 5. 2014 vám bolo zaslané upozornenie prokurátora
podľa paragrafu 258 Zákona
č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, v ktorom okresný prokurátor konštatoval porušenie
zákona a vyzval vás na to,
aby ste mi umožnili nerušený výkon funkcie hlavného
faktické, právne a organizačné prekážky, ktoré by mi
vo výkone funkcie hlavného kontrolóra mesta Prešov
mohli brániť. Zároveň vám
oznamujem, že v daný deň
nastúpim opätovne do práce
a funkciu hlavného kontrolóra Mesta Prešov si budem
zodpovedne vykonávať.“
Tak, ako v liste Alexander Ernst
avizoval, včera ráno jeho kroky
viedli na úrad do „jeho“ kancelárie. „Čakal som, že v zmysle upozornenia prokuratúry
budem mať pripravené podmienky pre prácu. Ukázalo
sa však, že primátor všetko
ignoruje. V kancelárii boli
vymenené zámky, všetko
pozatvárané,“ opisuje včerajšiu realitu Alexander Ernst. Na
otázku, aký vývoj očakáva, odpovedal: „Určite by mala konať prokuratúra, keďže primátor nerešpektuje jej upozornenia. Keďže prokurátor
podľa zákona vykonáva do-
zor nad zachovaním zákonnosti, prokuratúra je povinná vo verejnom záujme vykonávať opatrenia a vyvodiť
zodpovednosť za ich porušenie. Navyše primátor, aj keď
podpísal uznesenie, v ktorom ho poslanci zaviazali,
aby mi umožnil výkon funkcie, nesplnil to. Uznesenie
je to rozhodovacia činnosť
mesta a on to neakceptoval.
Zasiahol do výkonu mandátu poslancov a tým aj vôle
voličov, ktorí dali poslancom
svoj hlas. Oni svoju právomoc realizujú formou uznesení,“ dodáva Alexander Ernst.
Mesto je už niekoľko mesiacov
bez kontroly. Alexander Ernst si myslí, že „určite by sa
malo ministerstvo financií
pozrieť na kontrolu plnenia
rozpočtu mesta Prešov za
predchádzajúce roky. NKÚ
by mal v zmysle ich zákona
urobiť kontrolu hospodárenia s majetkom, finančnými
prostriedkami,
záväzkami
a pohľadávkami mesta a aj
mestských spoločností. Úrad
pre verejné obstarávanie by
mal urobiť dohľad a kontrolu postupov obstarávania
v meste Prešove.“
Foto: Viktor Zamborský
4
Utorok 17. júna 2014
Publicistika/Inzercia
www.povecernik.sk
Známky sú vysvedčením
Kto z nich zlyháva?
Koniec školského roka to nie je len vidina prázdnin a letných radovánok, ale aj odovzdávanie vysvedčení pre študentov základných a stredných
škôl. Pre deti je to čoraz častejšie deň spojený
aj s vysokou psychickou záťažou. Je to skutočne
deň „strašiak“?
Problematickým je nielen
deň odovzdávania vysvedčení, ale aj záver školského
roka, na čo rodičia niekedy
zabúdajú. V tomto období sa
krúžkujú známky, a preto sú
skúšky nahustené. Klinická
psychologička Slavka Sokáčová hovorí, že po tom, čo
sú známky uzavreté, niektoré deti majú strach povedať
o tom svojim rodičom. Podľa
nej ich vlastný strach môže
narásť do tej miery, že vidia celú situáciu skreslene
a pripisujú jej až veľmi negatívne dôsledky. Samotné
vysvedčenie je pre deti zaťažujúce najmä v prípade,
ak neinformujú svojich rodičov o známkach priebežne, alebo ak ich pred nimi
úmyselne zatajujú. „Rodič,
ktorý vie, aké vysvedčenie
jeho dieťa donesie, sa dňa
vysvedčenia
neobáva,“
dodáva psychologička. Pre
rodičov môže byť podľa psychologičky zaťažujúce vysvedčenie len vtedy, ak by sa
pravidelne nezaujímal o prípravu školopovinných detí.
Nemajú preto ani prehľad,
ktoré predmety potomkovi
idú lepšie, horšie, ktoré ho
bavia, a ku ktorým si nedokáže vybudovať pozitívnejší
vzťah.
Hovorte!
Odmena či trest za vysvedčenie,
respektíve známky? Psychologička Slavka Sokáčová odporúča, aby sa rodičia s dieťaťom
o výsledkoch v škole porozprávali, lebo „to predpokladá
vzťah dôvery a pravdivej a
otvorenej komunikácie, na
ktorej by mal rodič pracovať
dlhodobo, nielen v období
tesne pred vysvedčením.“ Rodičia môžu považovať za pozitívnu napríklad motiváciu slovami, alebo môžu deti ohodnotiť aj symbolickou materiálnou
odmenou. Fyzické, alebo iné
tresty sú považované odbornou
verejnosťou za nevhodné.
Publicistika
www.povecernik.sk
Utorok 17. júna 2014
žiakov a rodičov
Prečo zamlčiava
známky?
nové korčule, alebo zákaz televízie, počítača.
- Moje deti sa učili dobre a preto
som sa nikdy nemusel stresovať,
ani ich trestať.
Sú deti, ktoré známky zamlčia.
Rodič by si mal však položiť
otázku, prečo mu jeho dieťa
známky zamlčalo a podniknúť
potrebné kroky, ktoré by smerovali k otvorenejšej komunikácii.
„Ak dieťa zamlčalo svoje zlé
známky, rodič by mal popísať,
čo sa udialo a zapojiť aj dieťa
pri premýšľaní nad tým, čo
urobiť, aby sa to v budúcnosti
nezopakovalo. Rodič by mal
pracovať na zlepšovaní dôvery dieťaťa k nemu. Ak dieťa
prinesie zlé vysvedčenie a rodič o tom nevedel, spoločne
by mali podrobne rozobrať to,
prečo sú známky také, aké sú.
Môžu komunikovať o tom, čo
by bolo vhodné v budúcnosti
urobiť inak. Vytvoriť spoločne
plán, ktorý bude obsahovať
potrebné zmeny v režime dňa,
v spôsobe učenia a následne
v novom školskom roku,“ hovorí psychologička Slavka Sokáčová
Ako sa na problematiku pozerajú rodičia, sme
zisťovali v uli
ciach Prešova:
Anton Baran:
Katarína Čečková:
- Vysvedčenie nebolo pre mňa
a ani moje deti nikdy stresujúce. Rovnako som ich nikdy netrestala a ani neodmeňovala.
Brala som to realisticky. Ako
sa učili, tak si zaslúžili. Známky sú podľa mňa aj výsledkom
rodičov, rovnako aj o trestoch
rozhodujú rodičia, ale pritom
netreba zabúdať na to, že ak si
nenájdu na svoje deti čas, tak
potom aj zlé známky sú ich vizitkou.
5
Anna Urbanová Naďová, Anna:
- U nás je to tak, že tento deň nie
je stresujúci ani pre nás, ani pre
naše deti. Tresty neuznávam
v žiadnom prípade, ani som sa
s podobným správaním rodičov vo svojom okolí nestretla.
Odmenu v podobe cukrárne,
alebo spoločného jedla deťom
neupriem.
Ľudmila Roháľová:
- Deň, keď sa odovzdávajú vysvedčenia, má čo do seba aj pre
deti aj pre rodičov. Rodičia majú
stále očakávania, ale nemali by
zabúdať, že aj oni boli žiakmi,
a že možno sa v učení podali
práve na nich. Ja si osobne myslím, že dnes už asi ani neexistuje nejaká odmena pre deti, lebo
všetko dostanú aj počas roka.
Niekedy však jedna po zadku je
viac ako sto slov.
Inka Janotková:
- Ja už mám teda dospelú dcéru,
ale stresy sme nikdy nemuseli
mať. Vždy som vedela, čo môžem na konci roka očakávať,
lebo som sa jej pravidelne venovala. Spolu sme sa pripravovali.
Martin Klovanič:
- Vystresované sú skôr moje
deti, ale prevažne ešte v čase,
keď sa tie známky krúžkujú.
S manželkou máme prehľad
o známkach, ktoré dostávajú,
lebo máme rozdelené predmety, s ktorými im pomáhame,
aby boli v norme. Raz sa nám
stalo, že jedno z detí zamlčalo
známku, ale riešili sme to len
zvýšeným hlasom. Pri výchove
používame aj systém odmena a trest. Napríklad cukráreň,
MÁTE PRE NÁS TIP?
Pripravila:
Michaela Demková
Prešovský večerník
0917 946 402
[email protected]
6
Utorok 17. júna 2014
Publicistika/Inzercia
www.povecernik.sk
SI MLADÝ, NEUMIERAJ ZBYTOČNE
V dňoch 27. - 28. mája
2014 sa v priestoroch
Akadémie Policajného
zboru v Bratislave uskutočnila Medzinárodná
vedecká konferencia s názvom Prevencia kriminality – výzva spoločnosti.
Jedným z obsahov konferencie bola aj prezentácia
opatrení a aktivít orientovaných na prevenciu
v doprave.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove prihlásilo
do programu konferencie prezentáciu dopravno - preventívneho projektu Si mladý, neumieraj zbytočne. Predmetný
projekt určený hlavne mladým
účastníkom cestnej premávky bol prvýkrát prezentovaný
v športovej hale Bardejov v mesiaci november 2013. Z dôvodu veľmi pozitívnych ohlasov
a následných žiadostí od stredných škôl, autoškôl či širokej
verejnosti o jeho reprízu, bol
opätovne predstavený v mesiaci apríl 2014.
Projekt na konferencii prezentoval sám autor myšlienky
a iniciátor projektu, riaditeľ
okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Bardejove pplk.
JUDr. Jozef Sliva.
V úvode prezentácie oboznámil prítomných s myšlienkou
a dôvodmi realizácie projektu,
pričom rezonoval najmä vysoký
podiel závažných dopravných
nehôd vodičov vekovej kategórie do 25 rokov, a to nielen na
cestách SR. Po zhliadnutí videoprojekcie a fotografií z projek-
tu bolo na záver poukázané na
význam a cieľ projektu a ďalšiu jeho využiteľnosť v rámci
preventívnej činnosti a aktivít
v doprave.
Prezentácia projektu Si mladý,
neumieraj zbytočne sa stretla
s veľmi dobrým ohlasom u prítomných účastníkov konferencie. Projekt bol jedinečný
v tom, že spomedzi ostatných
nemal konkurenciu a tým bol aj
výnimočný. V rámci následných
neformálnych rozhovorov bolo
konštatované, že predmetné
aktivity môžu veľmi výrazným
spôsobom napomôcť záchrane
mladých životov na cestách,
pričom zároveň veľmi realistickým spôsobom ilustrujú verejnosti súčinnosť policajných
zložiek a zložiek integrovaného
záchranného systému na mieste vzniku závažných udalostí
v cestnej premávke.
mjr. JUDr. Katarína Šmelková
www.povecernik.sk
Publicistika
Utorok 17. júna 2014
7
Bojovníčky za správnu vec
V Záujmovom združení žien
MYMAMY začína byť rušno.
Súvisí to končiacim procesom
vyhodnotenia dvoch veľkých
projektov, ktoré začínajú realizovať od 1. 7. 2014. Aj keď od
podania oboch žiadostí ubehlo
presne 12 mesiacov, oplatilo sa!
K tomu úspechu sa ešte pridala
aj nedávna významná návšteva
priamo z Ministerstva vnútra SR.
Ešte koncom roka 2013 sa naše
združenie zúčastnilo v rámci
výzvy MV SR, odbor prevencie
a kriminality národného kola
Prevencia domáceho násilia
svojím projektom Pandorina
skrinka. V októbri 2013 sme získali 1. miesto v rámci Európskej
ceny za prevenciu kriminality za
rok 2013 v Slovenskej republike
a začiatkom decembra 2013 sme
sa zúčastnili aj medzinárodného
kola vo Vilnjuse, kde sme tento
projekt úspešne odprezentovali
a získali čestné uznanie. Začiatkom roka 2014 bola zástupkyňa
ZZŽ MyMamy, Ing. Iveta Baranová, projektová manažérka osobne prevziať cenu ministra, ktorú
jej odovzdávali Mgr. Jozef Buček,
štátny tajomník MV SR a Mgr.
Jozef Halcin, riaditeľ odboru
prevencie kriminality. Počas
neformálneho rozhovoru, kedy
zástupcovia ministerstva prejavili záujem o bližšie informácie
o našej činnosti a tiež o problémy, s ktorými sa dennodenne
ako mimovládna organizácia
stretávame, padlo aj pozvanie
priamo „na miesto činu“. Aj keď
sa termíny návštevy zosúlaďovali niekoľko mesiacov, nakoniec
prišiel deň „D“. Dňa 9. 6. 2014
sme privítali v našich priestoroch horeuvedených pánov a aj
Evu Ivančovú, ktorá skoordinovala ich pracovné aktivity tak,
aby sa mohli zúčastniť stretnutia obidvaja naraz. Stretnutia sa
zúčastnila štatutárka združenia,
Mgr. Apolónia Sejková, ktorá
informovala prítomných o činnosti združenia, najnovších aktivitách, ale aj o problémoch súvisiacich s financovaním nákladov
prevádzkovania zariadenia núdzového bývania, nedostatočnej
kapacity zariadenia a potreby
riešenia viaczdrojového financovania poskytovaných služieb,
resp. participácia aj MV SR na
ich financovaní. Diskusia bola
veľmi konštruktívna, hostia sa
živo zaujímali aj o preventívne
aktivity, ktoré združenie dlhodo-
bo realizuje hlavne na stredných
školách pre študentov a pedagógov. Taktiež ich zaujímalo, akým
spôsobom participuje združenie
na metodológii a pripomienkovaní súvisiacich strategických
dokumentov.
Na záver návštevy boli hostia srdečne pozvaní na otvorenie Bezpečného ženského domu MyMamy, ktoré je plánované v lete
v roku 2015.
Ing. Iveta Baranová
Sedem novokňazov
Ilustračné foto: www
MÁTE PRE NÁS TIP?
V nedeľu v bazilike na mariánskom
pútnickom mieste v Ľutine vysvätil
prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ sedem novokňazov pre Prešovskú archieparchiu. Radko Blichár, Pavol Burda,
Miroslav Čerňanský, Lukáš Kireš,
Tomáš Leško, Leontín Lizák a Matúš Verba prijali sviatosť kňazstva
počas archijerejskej svätej liturgie
po cherubínskej piesni, teda po
Veľkom vchode, aby potom počas
liturgie verných – liturgie Eucharistie, spolu so svojím svätiteľom
a staršími bratmi v kňazskej službe,
koncelebrovali už ako kňazi svoju
prvú svätú liturgiu.
Prešovský večerník
Vladyka Ján sa prihovoril až na
konci slávnosti, aby mohol svätencov osloviť už ako novokňazov.
Keďže prijali sviatosť kňazstva
v Nedeľu všetkých svätých, ktorá
v byzantskom obrade nasleduje po
sviatku Zoslania Svätého Ducha, vo
svojej kázni sa zameral na svätosť.
Za novokňazov sa otcovi arcibiskupovi poďakoval Matúš Verba, ktorý
uviedol, že Boh nám dal okrem anjela strážcu aj takých anjelov, „ktorí
nás napomínajú, povzbudzujú a vedú
a vy ste jeden z nich. Za túto pomoc
a službu vám chceme poďakovať a
prosiť, aby ste nás naďalej viedli a
0917 946 402
pomáhali v kňazskej službe.“ Ako
prejav vďaky mu odovzdali z dreva
vyrezaného anjela s ich vyrytými
menami, aby si stále spomenul, že
aj oni chcú jemu pomáhať v jeho
duchovných zápasoch pre dobro
Cirkvi.
Na záver prítomní prijali novokňazské požehnanie. Atmosféru
Nedele všetkých svätých impozantne dopĺňali nástenné mozaiky
sv. Jána Pavla II., gréckokatolíckych blahoslavených mučeníkov,
sv. sestry Faustíny a ich relikvie.
Ľubomír Petrík
[email protected]
8
Utorok 17. júna 2014
Publicistika
www.povecernik.sk
Mažoretky Labi oslávili
15. výročie veľkolepo
Mažoretky pohybového štúdia Labi oslávili 15. výročie
od vzniku súboru. Pri tejto príležitosti usporiadali reprezentačný ples. Labi pôsobia pri ZŠ na Kúpeľnej ulici
pod vedením Evy Labudovej.
Ilustračné foto
Prešovské mažoretky Labi
oslávili svoj sviatok veľkolepo.
Slávnostný ples pri príležitosti 15. výročia súboru sa konal
v historickej sále Čierneho
orla. Niekoľkonásobné majsterky Slovenska, majsterky Európy, víťazky European
Grand prix a mnohých ďalších
súťaží sa postarali o výborný
program aj atmosféru.
O pestrý program sa postarali
samotné oslávenkyne. Reprezentačný ples začali seniorky
retro choreografiou, s ktorou si
pripomenuli, ako vyzeral mažoretkový šport pred pätnástimi rokmi. Neskôr predviedli
spoločnú choreogafiu všetky
členky pohybového štúdia deti, kadetky, juniorky a seniorky. Slávnostný program
vyvrcholil módnou šou. Najstaršie dievčatá predvied-
li víťazné poháre a kostými,
v ktorých počas fungovania
súboru súťažili. Súčasťou bola
bohatá tombola. Tanečnú zábavu, ktorá trvala až do rána,
otvorili mažoretky tancom so
svojimi rodičmi.
K úspechu podujatia sa veľkou
mierou podpísala hostiteľka
večera, vedúca a trénerka PŠ
Labi Eva Labudová, ktorej mažoretky za všetko, čo pre nich
robí, ďakujú.
Mažoretky Labi sa uplynulý
víkend predstavili na Majstrovstvách Slovenska v Martine. Súťažili s choreografiami,
ktoré pripravili pod vedením
tréneriek Evy Labudovej, Nadeždy Peštovej a Andrey Stašíkovej.
Miroslava Baranová
Gymnazisti rozvíjajú partnerstvo
s nemeckým Remscheidom
Deviateho júna zavítala na
Evanjelické kolegiálne gymnázium pani Mgr. Radka Lemmen M.A. z remscheidského
Zruženia partnerských miest
Remscheid-Prešov.
Starším študentom predstavila históriu a súčasnosť prešovského partnerského mesta, združenie, ktoré
v Prešove zastupovala, a svoje vlastné pracovné pôsobenie. Prítomných
žiakov potom vyzvala, aby naopak
vymenovali skutočnosti o Prešove,
ktoré by ho pomohli viac zatraktívniť
v očiach Remscheidčanov.
V ďalšom rozhovore so žiakmi potvrdila užitočnosť ovládania nemčiny,
keďže nemecká ekonomika má vedúce postavenie na európskom kontinente. V krátkosti charakterizovala
aj kultúrne odlišnosti v pracovnej
komunikácii a pracovných návykoch
Nemcov a Slovákov.
Najväčší záujem medzi mladými
vzbudila ponukou letných brigád
v Remscheide. V období letných dovoleniek sa v Remscheide a okolí totiž pravidelne uvoľňuje niekoľko pracovných miest vhodných pre mladých
ako prázdninová brigáda. Pani Lemmen vysvetlila žiakom a žiačkam, za
akých podmienok by mohli takéto
miesta získať, a čo by mali obsahovať
ich žiadosti o sprostredkovanie brigády v partnerskom meste.
Na záver svojej návštevy na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu sa
pani Lemmen stretla s riaditeľom
školy, ktorý potvrdil záujem pedagógov a žiakov rozvíjať partnerstvo
s Remscheidom popri úspešnej spolupráci s Leibnitzovým gymnáziom aj
takýmto spôsobom.
Andrea Hanzová
Pani Lemmen pri prezentácii Remscheidu
Publicistika
www.povecernik.sk
Utorok 17. júna 2014
9
Kamarát open už má štrnásť
kapitol. A svojich víťazov!
(pv) - Je jedným z najstarších tenisových turnajov v Prešove. Má veľmi
sympatický názov, ktorý
ho predurčuje k príjemnej atmosfére. Kamarát
open 2014 si napísal už
svoj štrnásty ročník!
„Ani sa mi veriť nechce,
že je to už štrnásty ročník.
Každý rok sa veľmi teším
na stretnutie s kamarátmi,
vážim si, že prijali moje
pozvanie,“ hovorí Patrik
Tomič, otec vynikajúcej myšlienky a organizátor turnaja.
Tak ako aj v predchádzajúce
roky, aj teraz počasie prialo,
takže na dvorcoch Tenisovej
arény Prešovského večerníka si „kamaráti“ rozdali už
tradične štvorhry. Boli to
síce kamarátske súboje, ale aj
tu platili pravidlá. Tohtoročným držiteľom tej najcennejšej
trofeje sa stal Anton Bidovský
a Dušan Papiak. Strieborná
medaila patrí Mariánovi Eštočkovi a Františkovi Čontofalskému. Bronz sa ušiel Jozefovi Kunovjánekovi a Mikimu
Vislockému.
5
Dohrané, body spočítané, medaily odovzdané. Záverečné
foto (zľava) Jozef Lenz, Pavol
Urban, Alexander Ernst, Vladimír Varga, Marek Zengewald,
Anton Bidovsky, Dušan Papiak
a František Čontofalsky. V podrepe Jozef Kunovjánek, Patrik
Tomič, Miki Vislocky a Marián
Eštočko.
Víťazi turnaja (vľavo) Dušan Papjak a Anton Bidovský.
MÁTE PRE NÁS TIP?
Prešovský večerník
0917 946 402
[email protected]
10
Utorok 17. júna 2014
Inzercia
www.povecernik.sk
Publicistika/Inzercia
www.povecernik.sk
N
Najpreukaznejším dôkazom
a dokladom princípu stvorenstva v rozmanitosti sú,
vlastne už len boli, nárečia. No pri
dnešnom cieli života iba dobre sa
mať, nastáva ich zánik. Aj preto by
sme mali čo len čiastočne splatiť dlh
našej šarišskej dedovizni, nasledujúcimi ľudovoslovesnými staťami.
Ján Lazorík,
národopisný zberateľ, Krivany
Ukážky z Humorno - pravdivých
príbehov zo starej „dzedzini“ odhaľujú dnes už nepoznaný život
v minulosti, plný obraznej, rýmovanej a všelijak inotajno - ironickej reči. Podáva obraz minulého
samorastlého života našej dediny,
materiálneho a duchovného sveta,
či filozofie niekdajšieho prostého
dedinského človeka.
To ľem nas na besperak bulo...
Mi mlade dakedi – to
zme buľi zgerba! Aľe to od dzecinskeho dzecstva zme buľi jag žive
stribla, v jari za hňizdami, dzirgaľi
zme śe za ftačkami, po hradzeňiskoch, gonaroch, od vidumi śveta
zme śe zabaviska baviľi, pri paśeňu nam i stare chlopi ukazovaľi
kumšti... Ňebulo večara, žebi zme
dajaku dzivočinu ňeviparatikovaľi,
ňevitvoriľi! Chodziľi zme Źimušnemu Palkovi na jabluka. Aľe un
pobačil, ta ras, ked zme buľi už na
jabloňi, do kapuri zapchal straška
z maku, vźal druk a hrešujuci išol
ku jabloňi. Mi začaľi z jabloňi zoskakovac, a un nas každeho osobitňe pritim poradňe prechicil. Ľecime ku kapure – híj, ta šak tam nas
čeka strašni chlopisko z bakuľu,
ta nazad – Źimušnemu do pasci!
Un aj s tim straškom taki ciľ mal!
A nam iňšo už ňič ňevichodzilo,
ľem na hnoju śe zachraňic! Ta hibaj
hore hnojom! Aľe ta dze! Dookola
hnoja jaruha hnojufki, aľe ňechodzjaka! – Povjaźľi zme do ňej višej
koľen! A kebi ľem..., aľe na kopu
zme v ňej pospadaľi, a v novich
ancugoch, bo to bulo v ňedzeľu...
Źimušnemu to uš starčilo, odrucil
druk a skadziśka spoza uhla śe na
nas pripatral... Jeden druheho zme
dzvihaľi, hnojufka z nas čurela jag
z mľinskeho koľesa... Ruki zme trimaľi pret sebu a iśľi zme śe do jarka umivac... Na ten „špas“ ňihda
v živoce ňezapomňeme... Aľe aňi
ten Palko Źimušni,
jag zme śe mu za
totu hnojufku od-
Fígle, finty a triky
Riedku marmeládu zahustíme pomletými
piškótami, alebo namletými orechmi.
Ak máte iba nové alebo skoré zemiaky
a potrebujete pripraviť knedľu či halušky,
pridajte do cesta na 1/2 kg zemiakov tri lyžice solamylu.
Chcete si pripraviť pečené zemiaky s ľahko pikantnou príchuťou? Pridajte ku koncu
pečenia trošku kremžskej horčice.
Zemiaky varené v šupke nepopraskajú,
keď do hrnca s vodou pridáte trochu octu.
Korenie si uchová najdlhšie svoju vôňu
iba vtedy, ak ho kúpite vcelku. Zázvor, aníz,
klinčeky a nové korenie sú príkladom. Éterické oleje sa strácajú rýchlejšie, keď je korenie
jemne zomleté.
Chlieb a pečivo vydržia o niečo dlhšie
čerstvé, keď k nim do chlebníka (alebo dózy)
vložíte prekrojené jablko.
Trápia vás mravce? Rozlúčte sa s nimi
ekologicky. Nasypte im do cesty rascu alebo
jedlú sódu. Nepáči sa im ani prášok do pečiva, otočia sa a pôjdu radšej inam.
meňiľi! Raz v noci išol s karčmi
spiti, prechodzil kolo Kuśňirovej
studňi, co śe z ňej voda na kvaku
s kanvu cahala, ta mi z ňej daľi
strešku o meter na stranu, studňu
zme poprekladaľi z ľiskami a zamaskovaľi z darňami, a un na ňich
stupil, a našol śe f studni vo vodze,
kapeľuch mu na verchu ostal plivac... Vicahľi zme ho a ucekaľi na
šicke strani jag zajace, aňi macerinu koňťu ňescihnul zahrešic, jak
to un mal vo zviku, ľem heľkal, luft
lapal a vodu rihal...
Ňikemu zme pokuj ňedaľi...
Iśľi zme robic na balamut dzedovi Doriśčakovi. Deptal
kapustu. Oblak bul otvoreni, bo
f chiži bula para, a ja pres ten oblak
gruch dzedovi do perśoch zhňitu
runkľu! Ľem śe mu tak po košuľi
rozbrizgla! Un z bečki viskočil jak
sarna a bosi za nami! A mi narokom prez hnuj, un tagisto. Uvjaz
po koľena. Mi fťukľi a un išol nazat
kapustu deptac – s takima nohami?...
Dostaľi zme poradne „živaňske
priučne“...
Buľi zme take chlopci
a už zme večarkovaľi, ta priśľi ku
nam starše paropci, v opalke maľi
śverbovuskovo cirňački – ta žebi
zme jich iśľi visipac pred dzvere do
stareho Jandźuri. Ta mi z radoscu,
ňe, a už zme u Jandźuri a uš sipeme
tote koľački – šumňe, z ostrim hore
obracame, ľem tu naraz za našima
cherbetami skok a cup!, a to Jandźura f svojich češkich bočkoroch,
a už nam po cherbetoch dudňi! Pocisk polamal, z drapačku nas hluši,
a mi śe vaľame f tich koľačkoch,
od boľesci aš kvičime, zostrašene,
koľački v ricoch, rukoch, nohoch,
Utorok 17. júna 2014
11
dzvihame śe a Jandźura nam eśči
do ricoch kope, koľački hlipši nabija, mi čaperato het a un za nami,
do pokrivoch nas podriľal, no, to
ňit slovoch opisac, co ten stari
ňedobri Jandźura z nami povihadoval! Domu zme śe bali isc, ta
v dzvoňici pri śvičke zme sebe tote
koľački vibiraľi. Maľi zme po ceľe
britke rani, obiraľi śe nam. Och,
ta to bulo našo živaňske priučne!
Hej, kto druhemu jamu kope...,
chvaľil śe potom Jandźura pret
koscelom! No a jak to bulo? No ta
tak – tote starše paropci Jandźurovi: Ujku, majce śe dňeś na pozore,
bo zasranci vam chcu koľački pred
dzvere potsipac....
Jak śe nam ras s cirňačkami podarilo...
Stare ľudze (f Červeňici
dajaki Krajňak) hvareľi, že dakedi
posceľe ňebuľi z lajsňami, bočnima deskami, ľem jag virki abo
priče. Človek, ket spal, pricisnul
zadek ku sceňe, no a scena... Aľe
jakaš to bula scena! Paropci živaňi
sebe pozaostrovaľi śčipi a pomedzi
dreva – štuch, štuch človekovi do
rici... Bo to ozdaj medzi drevami
ľem moch bul naprati. Katriňakuv Marcin v noci na staru: Čuješ,
Tero, cośka mi do zatku dźobe...
Tera dzvihňe perinu: Oj, di tu jakaś
triska po struźľaku ľita! Marcin:
Ach, križ bi jeho dušu pobil, šejirman, šejirman (po „anglicki“), ta ja
mu dam!, a už nacahuje cholośňe
a boso von. Otvori dzvere: Ach,
Kristovo cerňovo muki! A buch
z ňim na brilu! Pot prahom visipane cirňački, koľački... Ach, maľi
obidvojo do rana co robic – vibirac
cirňački, koľački s petoch i z rici...
Pokračovanie nabudúce . . .
12
Utorok 17. júna 2014
Inzercia
www.povecernik.sk
príjem inzercie
Júlia Becherová, 72 r., 11. h,
Dom smútku Solivar
Jozef Rusiňák, 82 r., 13. h,
Dom smútku Solivar
/1400889/ Prenajmem slnečný, zateplený,
zariadený 2-izbový byt s balkónom na
Ulici Matice slovenskej č. 2, Prešov pre 2
osoby - nefajčiarov. Hneď. T. č. 0907 123
075
/1400860/ Predám lacno starý krištáľový
luster. T. č. 0905 550 132
/1400917/ Predám dvojpodlažný, 6-izbový, plne podpivničený rodinný dom
v Prešove na Francisciho ulici. Tichá
lokalita, blízko centra. Dve bytové jednotky, vhodný na bývanie aj podnikanie.
Cena dohodou. Kontakt: 0948 178 882
/1400919/ Predám 3-izbový byt, rozloha 79 m2. Byt je s lodžiou, po čiastočnej
rekonštrukcii, PO - Sekčov, Ďumbierska
ulica, poschodie 1/8. Cena dohodou. Byt
je potrebné vidieť. Kontakt: 0915 633
431
/1400924/ Predám chatu v RO Domaša
- Valkov. Pozemok 360 m2 v centre RO,
zastrešená plocha 60 m2. Voda, žumpa,
elektrina. Kuchynka, WC, 2 samostatné
izby, uzamykateľná terasa. Cena dohodou. T. č. 0904 222 196
/1400927/ Predám 1-izbový byt na Sídlisku III, výborná lokalita (bus. zastávka, potraviny, lekáreň, a pod.). Byt je
v pôvodnom stave, 7/7 posch., balkón
na medziposchodí, rozloha 36 m2, voľný ihneď, možný HÚ. Cena: 29 000 eur.
Kontakt: 0907 606 667
/1400929/ Predaj 3-krát st. pozemok
Prešov - N. Šebastová, rozlohy: 750 m2,
540 m2, 676 m2, IS - voda, elek., plyn,
cesta makadam. Cena: 48 eur/m2. T. č.
0905 339 388
/1400911/ Zateplenie polystyrénom
akcia: rušíme rozličné ceny za jednotlivé
hrúbky, teraz hrúbky 5, 8, 10 cm za
jednotnú cenu 22,22 eur/m2. V cene je
materiál, práca a lešenie. LI Group SK,
s. r. o., T. č. 0911 904 554, 0917 988 473
Hľadáme čašníka/čašníčku
do kaviarne, ponuky zasielajte na mail
[email protected]
/1400926/ Prijmem vodiča skupiny C 12 t
na rozvoz tovaru po Východoslovenskom
kraji. T. č. 0905 622 013
PROSBA
O FINANČNÚ POMOC
/1400923/ Predám ošípanú, 120 - 140 kg.
T. č. 0905 526 861
/1400925/ Predám 5-týždňové a 2týždňové kurčatá a 2-týždňové brojlere.
T. č. 0918 243 058, 0918 699 243
na generálnu opravu
Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove.
PROSÍME POMÔŽTE,
vonkajšia fasáda potrebuje
rýchlu obnovu.
Dominanta nášho mesta
je naša!
Ďakujeme.
Bankové spojenie:
VÚB a. s., pobočka Prešov
číslo účtu: 3082665551/0200
doplňujúce údaje: konkatedrála
Každé euro pomôže dokončiť
opravu Konkatedrály.
Viac informácií: tel. 0911 487 341,
e-mail: [email protected]
Darcov zverejníme v našom farskom
Infoliste s nákladom
1000 ks, ako aj na stránke farnosti
www.presov.rimkat.sk
Pre právnické osoby
aj darovaciu zmluvu.
o. Jozef Dronzek, dekan,
farnosť sv. Mikuláša Prešov
Servis
JOJ PLUS
MARKÍZA
KATOLÍCKY KALENDÁR: SV. NIKANDER A MARCIÁN, VOJACI A MUČENÍCI
05.00 Televízne noviny 06.00 Teleráno
08.30 Búrlivé víno 09.40 Druhý dych 11.05
Komisár Rex 12.05 Odložený prípad 13.05
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14.05
Monk 15.05 Mike a Molly 15.30 Dva a pol
chlapa 16.00 NCIS - Námorný vyšetrovací
úrad 17.00 Prvé televízne noviny 17.25 Reflex 18.00 Druhý dych 19.00 Televízne noviny 20.00 Športové noviny 20.15 Počasie
20.30 Búrlivé víno 21.40 Hriešny zoznam
22.35 Hriešny zoznam 23.30 Dva a pol chlapa 00.00 Mike a Molly 00.30 Monk 01.20
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02.05 Odložený prípad 02.50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03.35 Monk
VYBRALI SME PRE VÁS: CINEMAX PREŠOV: GRACE: KŇAŽNÁ Z MONAKA - České
titulky, Franc./USA/Belg./Tal., 2014,
životopisný, dráma, 103 min. o 20.20 h
06.35 Takešiho hrad 07.00 Eurominúty 08.00
Matlock 09.00 MacGyver 10.15 Už dosť, šéfe!
11.15 C.S.I. Kriminálka Las Vegas 12.25 Ničitelia mýtov 13.40 Krimi 14.00 Profesionáli
14.45 Takešiho hrad 15.15 Takešiho hrad
15.45 Kutyil s.r.o. 16.40 Simpsonovci 17.10
PANELÁK 18.10 C.S.I. Kriminálka Las Vegas
19.10 Simpsonovci 19.35 Profesionáli 20.30
C.S.I. Kriminálka Miami 21.30 Tretia ríša
22.30 Letecké katastrofy 23.40 Zločinci 00.10
Liga snov 00.45 Liga snov 01.25 MacGyver
02.25 Letecké katastrofy
TA 3
07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy
08.00 Ranné správy 08.30 Ranné správy
09.00 Správy 09.30 Šport+ 10.00 Správy
10.30 Správy 11.00 Správy 11.20 Téma dňa
12.00 Žurnál 12.30 Ekonomika 12.45 Peňaženka 13.00 Správy 13.30 Správy 13.40 Ekonomika a šport 14.00 Správy 14.30 Týždeň
v kultúre 15.00 Správy 15.30 Správy 15.40
Ekonomika a šport 16.00 Žurnál 16.30 Euroskop 16.45 Spektrum 17.00 Správy 17.30
Správy 18.00 Cestujeme bez hraníc. Turecko 18.30 Hlavné správy 19.05 Správy 19.30
Ekonomika 19.50 Téma dňa 20.30 Správy
20.45 Labyrint 21.00 24 hodín vo svete 21.30
Portrét 22.00 Žurnál 22.30 Šport+ 23.00
Správy 23.30 Správy 00.00 24 hodín vo svete
00.30 Žurnál
DOMA
06.05 Rebeli na strednej 07.00 Medzi láskou
a nenávisťou 08.15 Sudkyňa Hatchettová 08.45 Veštiareň 09.45 V objatí hodvábu
10.40 Doňa Barbara 11.55 Fatmagul 13.00
Fatmagul 14.10 Nezvestná 15.05 Keď budeš
moja 16.00 Keď budeš moja 17.00 Ženy z
rodu Gilmorovcov 18.00 Priatelia 18.30 Kým
nás smrť nerozdelí 19.00 Bez servítky 20.00
Reflex 20.30 Šiesty zmysel 21.30 Fatmagul
22.35 Fatmagul 23.40 Ezel 00.40 Ezel 01.40
Priatelia 02.00 Kým nás smrť nerozdelí
02.25 Adela show 02.50 Bez servítky 03.45
Zakázaná vášeň
STV 1
06.45 Doktorka Quinnová 07.30 Nash Bridges 08.15 Správy RTVS 09.05 Góly - body sekundy 09.20 Doktor z hôr - Nové osudy
10.15 Galileo 10.50 Duel 11.15 5 proti 5
12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub
13.55 Taxík 14.25 Postav dom , zasaď strom
14.55 Extrémni experti 16.00 Správy RTVS
16.25 Galileo 17.00 Doktor z hôr - Nové
osudy 17.45 Duel 18.20 5 proti 5 19.00 Správy RTVS 19.50 Góly - body - sekundy 20.10
Počasie 20.20 MS vo futbale 2014 23.30 MS
vo futbale 2014 02.00 Nash Bridges 02.45
Sila lásky 03.35 Portréty Rómov. Jozef
DAJTO
07.50 Správy v slovenskom posunkovom jazyku 08.00 Živá panoráma 08.30 Pre materské školy 08.55 Trpaslíci 09.05 Po Brazílii s
Michaelom Palinom 10.00 Boj o prežitie
10.30 Národnostný magazín 11.00 Fokus
práca 11.50 Živá panoráma 12.20 ArtSpektrum 12.30 Ej,Jana,Vajana 12.50 Neodchádzaj nocou letnou 14.15 Orientácie 14.55
Rusínsky magazín 15.20 Japonská mozaika
VI 15.40 Fokus zdravie 16.25 MS vo futbale 2014 - sumár 17.30 MS vo futbale 2014
19.55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku 20.05 Lítium - revolúcia? 21.00 Správy
a komentáre 21.25 Umenie 21.40 Večera s
Havranom 23.10 Borgiovci 00.00 Kinorama
00.25 Energetika 00.40 Správy RTVS 01.30
Počasie 01.35 ArtSpektrum
6
7
TV NOVA
JOJ
05.59 Raňajky s Novou 08.55 Novashopping
09.20 Ulica 10.15 Kriminálka Anděl 11.20
Krok za krokom 11.50 Tescoma s chuťou
12.00 Obedňajšia televízne noviny 12.25 Sue
Thomas. Agentka FBI 13.20 Bez stopy 14.20
Zákon a poriadok. Zločinné úmysly 15.15 Ordinácia v ružovej záhrade 16.35 Krok za krokom 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny
17.30 Kriminálka Las Vegas 18.25 Ulica 19.30
Televízne noviny 20.20 Ordinácia v ružovej
záhrade 21.40 Víkend 22.30 Lovec zločincov
23.20 Doktorka podsvetia 00.15 Kriminálka
Las Vegas 01.05 Zákon a poriadok. Zločinné
úmysly 01.50 Novashopping 02.20 Lovec zločincov 03.05 Perníkový tatko
05.55 Dobré ráno 07.55 PANELÁK 09.00
Súdna sieň 09.50 Súdna sieň 10.55 Súdna
sieň 12.00 Noviny o 12.00 12.40 Kosti 13.35
Biele goliere 14.35 Nákupné maniačky
15.45 Páli vám to 16.20 Top star 16.55 Noviny o 17.00 17.15 Súdna sieň 18.15 Súdna
sieň 19.00 Veľké noviny TV JOJ 19.50 Šport
20.00 Krimi 20.25 Najlepšie počasie 20.30
PANELÁK 21.30 Vtierka Castle 22.30 Dr.
Ludsky 23.45 Ochrana svedkov 00.45 C.S.I.
Kriminálka Miami 01.45 Biele goliere 02.30
Vtierka Castle 03.15 Dr. Ludsky 04.10 PANELÁK
8
1
5
1
1
7
5
4
8
2
3
7
4
1
6
9
6
4
9
8
5
MÁTE PRE NÁS TIP?
6
8
2
Prešovský večerník
2
1
4
8
3
6
9
1
Býk 21.4. - 21.5.
Dnes budú prevládať priaznivé aspekty. Energiu venujte dlhodobým plánom. Mimoriadne silne bude
pracovať vaša intuícia. Nemali by ste
podceňovať nič z toho, čo vám našepkáva.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Dokážete sa pozrieť realite do
tváre bez zbytočného sentimentu.
Poznáte svoje možnosti a podľa toho
sa viete zariadiť. Len dávajte pozor,
aby ste sa celkom neodcudzili svojim
blízkym.
Rak 22.6. - 22.7.
Máte chuť pustiť sa do niečoho
nového? Nerozmýšľajte, či a ako sa
vám všetko podarí. Ak dnes zaváhate
a nepustíte sa do práce, neskôr si už
netrúfnete.
Lev 23.7. - 23.8.
Ak chcete všetko stihnúť, musíte
už od rána pracovať na plné obrátky.
Zdá sa, že si veľa povinností zľahčujete a dnes bude potrebná najmä
presnosť.
Panna 24.8. - 23.9.
Od svojich kolegov žiadajte
satisfakciu. To, čo vám vykonali, sa
v dobrom kolektíve nerobí. Slušne, ale
tvrdohlavo trvajte na svojom.
Váhy 24.9. - 23.10.
Konečne si môžete dovoliť viac
voľna len pre seba. Váš psychický stav
to už potrebuje. Nejaké predčasné
rozhodnutie môže urýchliť priebeh
udalostí zlým smerom.
Škorpión 24.10. - 22.11.
Čaká vás veľa povinností. Najlepšie urobíte, ak nejaké odložíte na
neskôr. Prekvapí vás náklonnosť zo
strany známej osoby. Vypátrajte, čo sa
za tým skrýva.
Strelec 23.11. - 21.12.
Deň vám môžu znepríjemniť osoby opačného pohlavia. Zamerajte sa
len na pracovné povinnosti. Finančné
transakcie alebo obchodné rokovania
však odložte.
Nemali by ste sa miešať do záležitostí, v ktorých nemáte prehľad.
Neboli by ste prvý človek, čo kvôli
tomu padol na nos. Záležitosť je komplikovanejšia ako predpokladáte.
Vodnár 21.1. - 19.2.
1
9
Baran 21.3. - 20.4.
Podaktorých dnes zachváti
pracovná horúčka. Bodaj by nie, keď
mnohé veci zanedbali a už sa nedajú
odkladať. Odmenou bude dobrý pocit
a čisté svedomie.
Zdá sa, že to nie sú len prázdne
reči, ktoré sa šíria okolo vašej osoby.
Ak neurobíte zavčasu potrebné opatrenia, musíte počítať s tým, že svoje
zámery budete musieť zmeniť.
9
6
2
5
7
8
3
13
Kozorožec 22.12. - 20.1.
5
2
3
2
3
7
06.10 Polícia Hamburg 07.25 Alf 07.55 M * A
* S * H ​​08.50 To je vražda, napísala 09.50 Polícia Hamburg 10.50 Julie Lescautová 13.05
Wolffov revír 14.10 Siska 15.25 Rizzoli &
Isles. Vraždy na pitevni 16.25 Komisár Rex
17.30 Popoludňajšie správy 18.00 Prostřeno!
18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy
19.40 Divácke správy 19.55 VIP správy 20.15
Mladé víno 22.25 Áno, šéfe! 23.40 Myšlienky zločinca 00.35 Spravodlivosť v krvi 01.30
Hawaii 5-0 02.25 Siska
9
3
5
1
TV PRIMA
06.45 Akčná výhra 08.15 Rodina Addamsovcov 09.00 Walker, texaský ranger 09.40
Komisár Rex 10.50 Crazy TV 11.35 Aj múdry
schybí 13.00 JPP. Jožo Pročko pokúša 13.30
Teória veľkého tresku 13.55 Rodina Addamsovcov 14.25 Rodina Addamsovcov 14.55
Komisár Rex 15.50 Crazy TV 16.50 Kobra
11 17.50 Walker, texaský ranger 18.50 Teória veľkého tresku 19.15 Mike a Molly 19.45
Dva a pol chlapa 20.15 Byl jednou jeden
polda 22.05 Krotitelia duchov 00.15 Las Vegas. Kasíno 00.55 Sexy výhra 02.25 Športové noviny 02.40 Crazy TV 03.25 Byl jednou
jeden polda
STV 2
8
Utorok 17. júna 2014
17. 6. 2014
www.povecernik.sk
Ryby 20.2. - 20.3.
7
7
0917 946 402
6
9
Buďte bez obáv, ak sa dozviete
niečo nepríjemné. Kritika vám veľmi
pomôže. Máte výbornú príležitosť
ukázať, že ste iní, ako sa o vás hovorí.
[email protected]
14
Utorok 17. júna 2014
Šport
www.povecernik.sk
Predstavujeme víťazný tím prvej
triedy ObFZ Prešov – FK Demjata
Foto: Ján Fenčák
FK Demjata: Horný rad zľava: Patrik Kračinovský – brankárska dvojka, Vladislava Dudiaková - zdravotníčka, Ján Daňko, Matúš Partila, Vladimír Cárik,
Marek Stankovič, Richard Marcin, Michal Kohút, Lukáš Partila, Dominik Halkovič, Michal Tomečko, Róbert Németh, Radoslav Ličák, Jaroslav Ličák prezident klubu. Dolný rad zľava: Marián Šesták, Rudolf Šesták, Lukáš Valíček, Vladimír Novotný, Matej Ficko, Gabriel Billý, Peter Tomčík, Peter Leško,
Andrej Kaperák.
(jm) - Demjata je futbalová obec – o tom sme písali v našich novinách nie raz. Nie iba preto, že vychovala pre slovenský šport medzi šestnástkami reprezentanta Stanislava Šestáka - ktorého brat Rudolf Šesták je aktuálne trénerom A mužstva, ale predovšetkým preto, ako sa v tejto obci
vedia koženou zabávať. A to nie iba na zelenom trávniku,
veľkej obľube sa tešia aj každoročné plesy FK.
Vráťme sa ale k „meritu veci“. Jedným z najpovolanejších rozprávať
je prezident klubu Jaroslav Ličák,
ktorý si, ako zdôraznil na úvod debaty, váži každého, kto v Demjate
prispel akoukoľvek formou k napredovaniu futbalu a k víťazstvu
v sezóne 2013/2014 v prvej triede
ObFZ Prešov. „Ďakujem predovšetkým hráčom, lebo oni na ihrisku bojovali, dávali góly, bránili. Nie náhodou máme už tretí
rok po sebe najlepšiu defenzívu
a druhýkrát najlepší útok.“ Nezabudol ani na ďalších, no najprv
„zašiel“ do nedávnej minulosti:
„Moje poďakovanie patrí trénerovi Jozefovi Slaminkovi, ktorí
u nás skončil v uplynulom ročníku, no on poskladal mužstvo,
ktoré po ňom potom prevzal súčasný kormidelník. Samozrejme,
nezaobišli by sme sa bez pomoci
obecného úradu a jeho zastupiteľstva. Bez ochoty usporiadateľov, administratívnych pracovníkov, ISSF manažéra. Ešte raz
ďakujem. Rovnako si vážim spoluprácu v ObFZ Prešov...“ Vari
nebolo kritikov? Opýtali sme sa
na rovinu? Pre tých má prvý muž
demjatského futbalu jediný odkaz: „Svoj názor môže povedať
každý. Aj negatívny. Ja tvrdím,
že robím túto funkciu najlepšie
ako viem, s čistým svedomím.
Keď som podľa nich niečo urobil zle, určite nie preto, aby som
úmyselne uškodil klubu. Len ten
kto nič nerobí, nikdy nepochybí.
Nie je umenie škodiť, umenie je
s dobrým úmyslom chcieť pomôcť. A na druhej strane, ja nie
som k mojej stoličke prilepený,
s čistým svedomím ju môžem
kedykoľvek a komukoľvek prenechať.“
Novovzniknutá piata liga, do ktorej Demjata postúpila, bude ďalšou
skúškou „odolnosti“. Dá sa v nej
úspešne účinkovať s kádrom, ktorý
vybojoval úspech, alebo budú potrebné aj posily? „Toto rozhodne
predovšetkým tréner Šesták. Samozrejme, že sa o tom budeme
takpovediac kolektívne radiť,
no on je na ťahu ako prvý. Čo
navrhne, to sa ja budem snažiť
zrealizovať. Trom hráčom, Tom-
číkovi, Némethovi a Cárikovi,
končia zmluvy. S nimi si sadnem
za jeden stôl ako s prvými a budeme sa snažiť dohodnúť.“
Bavíme sa tu o samých pozitívnych
veciach, no po domácej prehre so
Záborským, sedem kôl pred koncom, ste prišli o pozíciu lídra a osud
odrazu už nemali iba vo svojich
rukách. Aké myšlienky vám vtedy
prebleskli hlavou? „Som futbalový fanatik, to vravím otvorene,
na plné ústa. A keď ste, ako ja,
navyše bytostne spätý s obcou,
v ktorej bývate, prenáša sa to na
klub. No nie iba na mužov, aj na
mládež, dorastencov, žiakov, ani
na tých netreba zabúdať a ja sa
o to snažím. A odpoveď na vašu
otázku? Priznám sa, v prvej
chvíli som si predstavil ten najhorší scenár. Čo keď už Záborské
nezakopne? Všetko úsilie, energia, by boli vynaložené zbytočne. No rýchlo som tento scenár
zavrhol a naďalej veril v dobrý
koniec.“
V akcii Michal
Kohút (vpravo)
Foto: Viktor Zamborský
Šport/Inzercia
www.povecernik.sk
Utorok 17. júna 2014
15
OLÁ, OLÁ, Brazília volá
(jm) – Prešovský večerník
a futbalové majstrovstvá sveta
v Brazílii 204 kráčajú už piaty
deň akoby ruka v ruke. Za sebou
máme 11 z celkového počtu 64
zápasov - a s nami aj osem krstných otcov ôsmich základných
skupín.
Okrem toho, že sa ich tipovaním
zabávame, rovnako aj súťažíme
podľa známych pravidiel bodovania: presný uhádnutý výsledok – 5
bodov, uhádnutie remízy – 2 body,
uhádnutie víťaza zápasu – 1 bod.
No a po uplynulom víkende máme
aj my svojich víťazov a porazených.
A skupina,
lom sa zabávali, aj keď sme u nich
zvyknutí aj na lepšie výkony.
Brazília –
Chorvátsko 2:0
(jeho tip bol 3:1)
Mexiko – Kamerun 1:0
(jeho tip bol 1:1)
Kanárici dôležitý
duel zvládli aj
v hlavách. Futba-
Do histórie vojdú, skôr ako výsledok, dva neuznané regulárne góly
Stredoameričanov.
Alexander
Ernst
B skupina
parádnej „hlavičkonáde“ vsietil
Robin Van Persie.

Španielsko –
Holandsko 5:1
(jeho tip bol 2:2)
Čile – Austrália 3:1
(jeho tip bol 3:1)
Kladieme si
otázku, či uvidíme v priebehu
majstrovstiev ešte
krajší gól, aký po
Juhoameričania rozdávali načasované údery. V 12. min otvorili
skóre, o dva minúty neskôr zvýšili
na 2:0 a v nastavenom čase upravili na 3:1.
Dušan
Timko
C skupina
Opatrnú predpoveď hráči z neslávne preslávenej
krajiny kokaínu
Miroslav
Benko
D skupina
der Ernst 1, Patrik Tomič 1 (zápas
k dobru), Miroslav Benko a Pavol
Futej po 0. Včera po uzávierke sa
hrali zápasy G skupiny Nemecko
– Portugalsko, Ghana – USA (Luigi
Cossar) a dnes vstúpi do hry už aj
krstný otec H skupiny Daniel Tomko.
presný zásah, na ktorý ale súper
odpovedal tromi...
Uruguaj – Kostarika 1:3 (jeho tip
bol 3:1)
Anglicko – Taliansko 1:2
(jeho tip bol 1:1)
Z minulosti sa žiť
Pavol
nedá. Dvojnásobní
Futej
majstri sveta si ale
nedali povedať.
Zrejme ich uspal aj ich úvodný
Na všetko stačilo necelých dvanásť minút. V 35. išla do vedenia
Squadra Azzura, ostrovania o tri
minúty na to vyrovnali a v 50.
rozhodol Balotelli.
E skupina
bode, prišiel v poslednej minúte nastaveného času knokaut Európanov.
Švajčiarsko – Ekvádor 2:1 (jeho tip
bol 2:1)
Francúzsko – Honduras 3:0 (jeho
tip bol 3:2)

Do prestávky viedli
Jozef
Ekvádorčania, no
Muľ
po výmene strán
prišlo k obratu. Keď
už sa zdalo, že si mužstvá rozdelia po
Vlastný gól Valladaresa, úspešná
penalta dvojgólového Benzemu
a červená karta Palaciosa. A aby sme
nezabudli – tri góly k tomu – aj taký
bol tento zápas...
Pobrežie Slonoviny – Japonsko 2:1
(jeho tip bol 0:2)
F skupina
Po úvodnom góle Ázijcov išlo
všetko podľa predpokladov, no po
príchode Drogbu na ihrisko ovládli vývoj Afričania.
Argentína – Bosna a Hercegovina 2:1
(jeho tip bol 2:0)
Zrodil sa najrýchlejší vlastný gól
v histórii MS - po dvoch minútach
a ôsmich sekundách takto smútili
Bosniaci a radovali sa Juhoameričania.
neprijali. Aj preto, že mali proti
sebe pomerne slabého protivníka.
Kolumbia –
Grécko 3:0
(jeho tip bol
1:1) –
Zrodili sa dva presné uhádnuté
výsledky. Dušan Timko uhádol rezultát stretnutia Čile – Honduras
(3:1) a Jozef Muľ sa zasa trafil do
výsledku duelu Švajčiarsko – Ekvádor (2:1).
Aktuálne poradie:Jozef Muľ 6 bodov, Dušan Timko 5 bodov, Alexan-
Patrik
Tomič
Horúce tipy na dnešné zápasy:
H skupina
Vahid Halihodžič, či im to pomôže, dáme sa prekvapiť.“
A skupina,
Belgicko – Alžírsko
2:1
Rusko – J. Kórea 3:1
Brazília –
Mexiko 2:0
„Belgičania sú
o niečo skúsenejší
Daniel
a počul som, že
Tomko
niektorí odborníci
ich považujú za európskeho
čierneho koňa šampionátu.
Afričania sú takým otáznikom.
Možno prekvapia, možno nie.
Už tri roky ich vedie Bosniak
Zaujímavý súboj ruského medveďa proti kórejskému tigrovi.
Kto bude úspešnejší, kto koho
skrotí, to som naznačil vo výsledku. V brazílskej džungli
zablúdi tiger a už sa z nej ani
nedostane, lebo Kórejci podľa
mňa ani nepostúpia zo skupiny.“
„Top favorit
turnaja má za
sebou vydarený vstup. Sco- Alexander
Ernst
lariho zverenci nesklamali.
V nastúpenom trende
budú pokračovať aj v
súboji v Mexikom. To
utrpí prvú porážku. Že som
sa vyhol tvrdeniu, či skóruje
Neymar? Určite
áno.“
Náš postreh: Hovorí
sa, že Juhoameričania
milujú futbal najviac
zo všetkých. Možno
preto im futbalový
pánbožko na úvod
šampionátu pomohol.
Brazíliu „popohnal“
dopredu veľmi veľmi
diskutabilnou jedenástkou v súboji s Chorvátskom a Argentínčanom
zariadil vlastnoý gól
nešťastného Bosniaka
Kolašinaca.
16
Šport
Utorok 17. júna 2014
www.povecernik.sk
„Zlatý“ gól v snahe o zisk bronzových
medailí padol tri a pol minúty pred koncom
Siedmi reprezentanti
(jm) – Pätnásťroční futbalisti 1.
FC Tatran Prešov získali na finálovom turnaji o majstra Slovenska, ktorý sa konal v Poprade, za
účasti nádejí zo Slovana Bratislava, Žiliny a Trenčína, tretie
miesto. K úspechu ich doviedol
trénerský tandem Marek Petruš,
Martin Kyseľa. Mladí Šarišania
z troch zápasov dva prehrali,
v jednom sa tešili z víťazstva.
„Zisk tretieho miesta je pre
toto vývojaschopné mužstvo
veľkým úspechom, “ dal sa
počuť M. Petruš. Jeho zverenci
vyhrali dlhodobú súťaž s výrazným desaťbodovým náskokom
pred Michalovcami, Bardejovom a Košicami. Najúspešnejší
štvorlístok z východu sa potom
spojil do jedenej súťaže k naj
kvartetom zo stredoslovenské-
ho regiónu . Pribudli Žilina, Ružomberok, Banská Bystrica, Námestovo. Osmička tímov súťažila medzi sebou systémom každý
s každým. Zeleno-bieli absolvovali aj nadstavbu úspešne – bez
jedinej prehry. Ich bilancia v 26
ligových stretnutiach bola zaujímavá - 21 víťazstiev, 4 remízy,
1 prehra.
Výsledky 1. FC Tatran
Prešov - Slovan 0:3 (0:2).
Škoda nevydareného úvodu,
prešovské nádeje inkasovali už
v prvej minúte. Do žrde neskôr
mieril Mihalík a potom platilo
staré známe: nedáš – dostaneš...
Prešov - MŠK Žilina 0:2 (0:1).
Tatranci v nadstavbe zdolali Po-
Veličko tretí
važanov 4:0 a 1:0. Lenže každý
zápas je iný. Stačil ďalší ospalý
úvod, gól tentoraz v 5. minúte,
herný výpadok opôr... Po prestávke dve zahodené tutovky
a vylúčenie jedného z prešovských lídrov J. Timka, ktorý tak
nemohol nastúpiť v poslednom
meraní síl.
Prešov - AS Trenčín 1:0 (0:0).
Keď chceli bronz, museli vyhrať.
A aj to dokázali. Vďaka odhodlaniu a vytrvalosti. Lebo rozuzlenie priniesla až 87. minúta
a presný zápas Adriána Mihálika.
Marek Petruš: „V priebehu sezóny sme mužstvo skladali, doplňovali, dali sme priestor vyše
tridsiatim hráčom. Ako trénera
ma tiež teší, okrem dobrých výsledkov mužstva, aj skutočnosť,
že sme mali až piatich hráčov
v nomináciách Slovenska na medzinárodné turnaje U15. - J. Tim-
ka, J. Špyrku, B. Kočiška, A. Mihalíka, M. Kráľoviča, ako aj dvoch
náhradníkoch - M. Grešáka a R.
Tomka. Počas zimnej prestávky
sme sa prebojovali aj na halové
majstrovstvá Slovenska v Púchove a tiež sa tešili zo zisku
bronzových medailí. Na záver by
som sa chcel poďakovať všetkým
chlapcom za veľmi dobré výkony,
vedeniu futbalovej akadémie za
vytvorenie výborných podmienok
. Pevne verím , že o týchto mladíkoch budeme v krátkej budúcnosti
ešte veľa počuť ,“
Bronzový kolektív 1. FC Tatran Prešov U15:
Kosturko, Dziak, Tomko, Seman, Grešák, Červeňák, A. Mihalík, Timko, Kráľovič, Špyrka,
Kočiško, Juraško, Vantruba,
Bednár, Fúsek, Slebodník, Remeta, Theisz, Fojtíček, Bomba,
Hajduk, Jurč, Uher, Matej, Ivan,
Džubinský, Scholtés.
TRI DOMÁCE
VÍŤAZSTVÁ
(jm) - Výprava rýchlokorčuliarov z ŠKM
Akademik štartovala na medzinárodných pretekoch na kolieskových korčuliach v Žďári nad Sázavou. Prešovčania
boli jedinou výpravou zo zahraničia,
gro účastníkov tvorili domáci športovci z Českej republiky. Spolu ich bolo až
128. Zo štvorlístka akademikov z východu Slovenska sa najvýraznejšie presadil
Patrik Veličko (žiaci), ktorý sa predstavil na troch tratiach – 500, 1000 a 1500
metrov. Obsadil celkové tretie miesto.
Zo žiakov skončila Emma Hympánová
na ôsmej priečke, Katarína Kažimírová
hneď za ňou. Medzi kadetkami skončila
Alexandra Hympánová na siedmej pozícii.
(jm) – Pätnásťroční vodnopólisti Slávie PU Prešov
súťažili v piatom kole nadstavbovej časti Slovenského pohára. Zverenci trénera Petra Novosada staršieho využili naplno domáce prostredie,
v troch zápasoch nenašli premožiteľa. Najnapínavejšie meranie síl s Vrútkami vyhrali o jediný
gól 10:9. Piešťany zdolali o štyri góly 14:10. Posledný duel s Topoľčanmi bol zároveň súbojom
dvoch dovtedy nezdolaných celkov. Šarišania
boli úspešnejší, súpera spod Tríbeča porazili 12:7.
Strelci prešovských gólov: Baran 9 gólov, Grívalský 7, Gríger 6, Pipka 4, Mičo 3, Krúpar 2, Repka 2,
Bebjak 2, Marton 1.
Po úspechu v domácom bazéne skončili „Novosadovci“ celkovo na šiestom mieste.
Prešovský večerník, prvé súkromné noviny na Slovensku – založené 1990. Vydáva PRIVATPRESS, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 31724434. Vychádza denne, okrem soboty a nedele. ŠÉFREDAKTORKA: RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 051 7723398, mail: [email protected], REDAKTORI: tel.: 051 7723398, mail: [email protected] ŠPORT: tel.: 0903829485, mail: [email protected] GRAFIKA: tel.:0517724163, mail: [email protected] WEB: www.povecernik.sk INZERCIA: tel./fax: 0517723398, mail: [email protected] TLAČ: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov.
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 247/08. PRÍJEM INZERCIE: v redakcii - Jarková 2, v predajni Kancelárske potreby – Hlavná 137 (Evanjelické kolégium), Papiernictvo MIMA,
Sídlisko III–Centrum,Prostejovská 33.Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.Uverejňujeme aj názory a stanoviská,s ktorými redakcia nemusí súhlasiť. ISSN: 13364030.
© Privatpress, s. r. o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas
na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
Utorok 17. 6.
23°C 9°C
Streda 18. 6.
24°C 10°C Štvrtok 19. 6.
25°C 11°C
Download

Alexander Ernst: