Ochrana osobných údajov
J & T BANKA, a. s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „J & T Banka“ alebo len
„Banka“) v rámci svojej činnosti dôsledne zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Koncepcia ochrany osobných údajov Banky vychádza najmä zo Zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o bankách“) v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Všetky informácie/údaje, ktoré sú klienti povinní poskytnúť Banke podľa Zákona
o bankách (najmä § 93a) a podľa ďalších predpisov (napr. § 88 – 88a Zákona č. 492/2009 Z.z. o platobnom styku v znení
neskorších predpisov, § 73a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v platnom znení, § 19 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov, § 31 Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov), podliehajú právnemu režimu týchto predpisov, ktoré
špecifikujú práva a povinnosti pri ochrane osobných údajov.
Klienti sú v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi povinní poskytnúť osobné údaje Banke a táto je povinná ich
spracovať a nakladať s nimi stanoveným spôsobom. Účelom spracovania osobných údajov je najmä jednoznačná identifikácia
Klientov, identifikácia zmluvných partnerov Banky, poskytovanie, zabezpečovanie, zdokumentovanie a vykonávanie finančných
služieb a s nimi súvisiacimi službami.
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce fyzickej osoby. Musí ísť o údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom
takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo
na základe jednej, či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú,
kultúrnu alebo sociálnu identitu. Podľa Zákona o ochrane osobných údajov, fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa
označuje pojmom „dotknutá osoba“.
J & T Banka nezverejňuje osobné údaje Klientov. Banka neposkytne ani nesprístupní osobné údaje tretej osobe, okrem prípadov
stanovených príslušnými právnymi predpismi, alebo ak je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov zmluvne dohodnuté
medzi Bankou a Klientom, alebo ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy s Klientom. Banka je povinná sprístupniť a poskytovať na
spracúvanie osobné údaje a iné Dôverné informácie týkajúce sa Klienta a ostatných dotknutých osôb iným osobám určeným
Zákonom o bankách, a to predovšetkým Národnej banke Slovenska a Českej národnej banke na účely vykonávania pôsobnosti
dohľadu, ako aj iným osobám a orgánom (napr. súdom, notárom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní,
daňovým úradom, správcom konkurznej podstaty atď.), ktorým je Banka zo zákona povinná alebo oprávnená osobné údaje a iné
Dôverné informácie týkajúce sa Klienta a ostatných dotknutých osôb sprístupniť a poskytnúť.
J & T Banka je v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov „prevádzkovateľom“, pretože spracúva osobné údaje, určuje účel
a prostriedky spracúvania a poskytuje osobné údaje na spracúvanie v súlade s príslušnými predpismi. J & T Banka pri svojej
činnosti využíva služby viacerých sprostredkovateľov. V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov sa ako „sprostredkovateľ“
označuje osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene J & T Banky ako prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s
prevádzkovateľom v písomnej zmluve v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
V1.01.
Strana 1/3
J & T Banka vykonáva vybrané činnosti v spolupráci s nasledovnými sprostredkovateľmi, ktorým môže Banka (v určitom
rozsahu) sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb:
J & T Banka spolupracuje za účelom zabezpečenia výkonu svojich činností alebo za účelom zabezpečenia obchodných služieb s:
Identifikačné údaje sprostredkovateľa
S.W.I.F.T. – Society for Worldwide Financial Telecommunication s.c.,
so sídlom Avenue Adele 1, B-1310 LaHulpe, Belgicko
First Data Slovakia, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava,
851 01, IČO: 31372074
J&T SERVICES SR, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 46293329
Účel spracovania osobných údajov a doplňujúce informácie
Cezhraničný platobný styk1
Vybrané činnosti v oblasti platobných služieb
IT služby (správa IT zariadení a sietí) a služby Conciérge
Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o., Dvořákovo nábr. 8/A, 81102
Právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch, konaniach voči
Bratislava, IČO: 47232471
orgánom činným v trestných konania a orgánom verejnej správy
Banka si vyhradzuje právo spolupracovať aj s ďalšími sprostredkovateľmi a meniť okruh svojich sprostredkovateľov. Klienti o tom
budú informovaní vhodným spôsobom. Podľa Zákona o ochrane osobných údajov sa súhlas dotknutej osoby na účely poverenia
sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom na základe písomnej zmluvy nevyžaduje. J & T Banka však pri
výbere sprostredkovateľa dbá na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť
bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
Osobné údaje poskytnuté Banke nad rámec stanovený príslušnými právnymi predpismi, napr. za účelom poskytnutia investičných
služieb zo strany Banky, Klient /Dotknutá osoba poskytuje Banke dobrovoľne a Banka ich spracúva na základe súhlasu Klienta/
Dotknutej osoby. Vyplnenie Investičného dotazníka alebo iného dokumentu Banky alebo poskytnutie osobných údajov Banke
iným spôsobom (napr. telefonicky alebo ústne na stretnutí so zamestnancom Banky alebo Bankou poverenou osobou), sa
považuje za udelenie súhlasu Klienta/Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov poskytnutých na dohodnutý účel.
Klient podpisom zmluvy s Bankou vyjadruje súhlas s tým, aby Banka uskutočňovala prenos osobných údajov Klienta do tretích
krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov poverila
spracovaním osobných údajov Klienta tretiu osobu.
Poučenia:
Ochranu práv dotknutých osôb upravuje § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, ako aj Obchodné podmienky Banky.
Klient /dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Banky vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
b) informácie vo všeobecne zrozumiteľnej forme o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme podľa Zákona o ochrane
osobných údajov;
c) presné informácie vo všeobecne zrozumiteľnej forme o zdroji, z ktorého získala jej osobné údaje na spracúvanie;
d) zoznam jej osobných údajov vo všeobecne zrozumiteľnej forme, ktoré sú predmetom spracúvania;
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania;
1
Spoločnosť (organizácia) SWIFT prevádzkuje celosvetovú sieť, pomocou ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a
ďalšími finančnými inštitúciami. V súvislosti s vykonávaním zahraničného platobného styku sú údaje klientov obsiahnuté v platobnom príkaze (titul, meno, priezvisko,
adresa, číslo účtu, čiastka, účel platby) poskytované Bankou spoločnosti SWIFT a následne sú tieto údaje spoločnosťou SWIFT poskytované finančnej inštitúcii
príjemcu platby. Z dôvodu ochrany systému a spracúvaných údajov sú údaje prenášané spoločnosťou SWIFT dočasne ukladané v operačných strediskách tejto
spoločnosti umiestnených v Európe a v USA. Túto informáciu Banka zverejňuje na základe odporúčania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako
reakciu na možnosť prístupu vládnych orgánov USA k údajom uloženým v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojom proti medzinárodnému
zločinu a terorizmu.
V1.01.
Strana 2/3
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil - ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce
osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Banka ako prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
V zmysle vyššie uvedeného, podľa Obchodných podmienok Banky Klient má právo:
a) byť informovaný o rozsahu a obsahu Dôverných informácií, ktoré o ňom Banka zhromažďuje, spracováva a uchováva;
b) požadovať vysvetlenie o zhromažďovaní, spracovaní a uchovávaní jeho Dôverných informácií;
c) požadovať opravu a/alebo doplnenie jeho Dôverných informácií;
d) požadovať nápravu v prípade, že je zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie jeho Dôverných informácií v rozpore s
Príslušnými právnymi predpismi;
e) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo, alebo v prípade, že Banka neodstráni chybný stav týkajúci sa jeho
Dôverných informácii;
f) uplatňovať nárok na náhradu inej ako majetkovej ujmy.
Klient je v priebehu trvania Zmluvy s Bankou oprávnený písomne odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a
uchovávaním všetkých alebo niektorých Dôverných informácií (to zahŕňa právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním
osobných údajov), a to písomným oznámením doručeným Banke. Klient berie na vedomie, že v takom prípade nemusí byť Banka
schopná alebo oprávnená ďalej mu poskytovať Bankovú službu. Ak Klient neposkytne Banke svoje osobné údaje podľa príslušných
predpisov (a neumožní ich získanie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním podľa príslušných predpisov), alebo ak
Klient (v priebehu trvania Zmluvy s Bankou využije svoje právo písomne odvolať) svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a
uchovávaním všetkých alebo niektorých osobných údajov, Klient berie na vedomie, že v takom prípade nemusí byť Banka schopná
alebo oprávnená ďalej mu poskytovať Bankovú službu.
Ochrana osobných údajov a práva a povinnosti Klientov /dotknutých osôb sú upravené v Zmluvách a Obchodných podmienkach
Banky.
V1.01.
Strana 3/3
Download

Rámcová zmluva Komfort