Školský vzdelávací program
pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 a 2. stupeň ZŠ - ISCED 2
Identifikačné údaje
Oficiálny názov: ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Dátum platnosti: od 01.09.2013 – 30.06.2017
Stupeň vzdelania ISCED 1 a ISCED 2
Dĺžka štúdia: 5-ročná
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma : denná
Druh školy: štátna
Predkladateľ
Názov školy: Liečebno-výchovné sanatórium Ľubochňa- dolina
Adresa školy: 034 91, Ľubochňa – dolina 272
Meno riaditeľky školy: Mgr. Mária Surová
Telefón: 044/4391252
Fax: 044/4391252
E-mail: [email protected]
Internetová adresa: www.lvslubochna.sk
IČO: 163414
Koordinátor ŠkVP : Mgr. Dana Zubajová
Zriaďovateľ
Názov a adresa: Obvodný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, Žilina
Kontakty tel: 041/7076211
I. Všeobecná charakteristika zariadenia
Zariadenie bolo zriadené 1. 9. 1967 pod názvom Ústav s výchovno-liečebným režimom
(ÚVLR) ako súčasť Krajskej psychologickej výchovnej kliniky v Banskej Bystrici.
Materiálne a organizačné schopnosti dovolili zriadiť tento ústav pre tridsať detí vo veku šesť
až jedenásť rokov. Integrovanou súčasťou sanatória je od začiatku Základná škola 1.- 5.
ročník. V roku 1993 sa zmenil názov ústavu na Liečebno-výchovné sanatórium (LVS).
Je to koedukované etopedické zariadenie internátneho typu s celoročným výchovno –
vzdelávacím a terapeutickým režimom zameraným na reedukáciu ťažkostí súvisiacich
s emocionálnym narušením detí, s deťmi ADHD a špecifickými vývinovými poruchami
učenia. Integrovanou súčasťou sanatória je od začiatku Základná škola (1.-5. ročník).
Keďže sanatórium leží v prekrásnom prostredí Národného parku Veľká Fatra, táto lokalita je
pre deti emocionálne narušené s labilným nervovým vybavením vhodná. Koncepcia Liečebno
– výchovného procesu a jeho efekt sú v priamom vzťahu s mimoriadnym prírodným
prostredím, v tomto čase tak hľadaným. Priaznivé prírodné podmienky v okolí sanatória
podnecujú aktivitu detí, dochádza k rozvoju motoriky, deti sú fyzicky odolnejšie – čo priamo
súvisí s psychickým ladením. Deti sú zdatnejšie, vnímavejšie, nepreťažené nadmernými
a neprimeranými podnetmi mestského prostredia, čo priaznivo vplýva na ich nervový systém
a umožňuje rýchlejší rozvoj osobnosti detí aj ich efektívnejšie liečenie. Kladom je intimita.
ktorá mohla vzniknúť len v týchto priestoroch pri tomto počte detí.
Vysoko kvalitná práca je zabezpečená aj nízkym počtom žiakov v triede. Maximálny počet
detí v triede je osem.
Základná škola má štyri triedy 1. – 5. ročníka. Počet žiakov je totožný s počtom detí vo
výchovnej skupine v internáte, ktoré sú štyri. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňuje
špeciálno-pedagogický prístup, ktorý zohľadňuje individuálny výchovno-liečebný postup,
pokyny lekára, psychológa.
Liečebno – výchovné sanatórium poskytuje odbornú pomoc deťom zo sociálne alebo
výchovne zlyhávajúceho prostredia a deťom s narušeným psychosociálnym vývinom, za
spolupráce s rodičmi. Činnosť sanatória je zameraná na ochranu pred sociálno –
patologickými javmi. Liečebno – výchovné sanatórium Ľubochňa – dolina slúži ako centrum
výchovnej a psychologickej prevencie, poskytuje špecifickú sociálnu, psychologickú
a liečebnú starostlivosť deťom ohrozeným sociálno – patologickými javmi aj ambulantnou
formou.
Psychologický poradenský servis počas celého dňa poskytujú psychológovia a
psychoterapeut, ktorí sa zároveň venujú individuálnym reedukáciám špecifických vývinových
porúch učenia. Pri poskytovaní pomoci spolupracuje so zainteresovanými inštitúciami
a združeniami občanov, vytvára priestor pre nepretržitú službu prvej pomoci deťom a rodinám
v krízových životných situáciách.
V súčasnosti v sanatóriu pracuje stabilizovaný tím vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí
považujú svoju prácu za zmysluplnú.
Počas existencie sanatória došlo k zmene spoločenskej objednávky, čo do okruhu ťažkostí
detí navrhovaných do LVS. Zmenšil sa počet návrhov s primárnou neurotickou
symptomatikou a vzrástol počet návrhov detí so špecifickými vývinovými poruchami
a s poruchami správania. Vyšší je výskyt sekundárnych neurotických prejavov.
Pri práci s deťmi sa vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujú zásady a princípy
modifikácie detského správania. Výchovno-liečebná starostlivosť o emocionálne narušené
deti umožňuje po návrate z pobytu adekvátne zaradenie sa dieťaťa do prostredia. Dlhodobý
liečebno-výchovný efekt je sledovaný formou katamnestických dotazníkov vypĺňaných
rodičmi a školou v ročných intervaloch po ukončení pobytu.
V LVS je tridsaťdva detí rozdelených do štyroch výchovných skupín podľa ročníkov. Každá
skupina má svoju klubovňu (malú) a jednu veľkú spoločenskú miestnosť a triedu. V zariadení
pracuje pod vedením riaditeľa a vedúcej výchovy osem vychovávateľov, štyria učitelia,
psychológ, terapeut, sociálna pracovníčka, päť pomocných vychovávateliek a pracovníci
technicko-hospodárskeho úseku.
Klady: Príjemné prostredie zariadenia.
Vysoká odbornosť a kvalifikovanosť odborného tímu
Nadštandardná starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Široká ponuka mimoškolských aktivít (možnosť cykloturistiky, zimné a letné
športy, turistika,
Dobrá estetická úroveň všetkých priestorov zariadenia.
Klíma školy.
Zápory: Horšia dopravná dostupnosť.
Nedostatočné vybavenie učební modernými pomôckami
Nedostatočné vybavenie ubytovacích priestorov detí
Charakteristika pedagogického zboru
V zariadení pracuje pod vedením riaditeľa a vedúcej výchovy osem vychovávateľov, štyria
učitelia, psychológ, terapeut, sociálna pracovníčka, päť pomocných vychovávateliek
a pracovníci technicko-hospodárskeho úseku.
Všetci pedagogickí a odborní pracovníci sa ďalej vzdelávajú, absolvovali kurzy práce s PC,
učitelia absolvovali štúdium cudzieho jazyka, kurz k moderným formám a metódam práce.
Niektorí pracovníci sa zúčastňujú psychoterapeutických výcvikov, prešli kurzami kritického
myslenia, tímovej spolupráce, základným kurzom prvej pomoci, všetci sú vyškolení
v problematike BOZP,PO, navštevujú jednorazové školenia k problematike svojho odboru.
Dlhodobé projekty
Skrášlenie a rekonštrukcie priestorov zariadenia a areálu LVS – zrekonštruovať, resp. zriadiť
nové detské ihrisko (s použitím prír. materiálov, najmä drevo), futbalové ihrisko,
pingpongové stoly a pod. Dokončiť výmenu podlahoviny postupne do celého LVS.
Modernizácia technického vybavenia zariadenia v závislosti na finančných zdrojoch.
Urobiť z LVS „fakultné“ zariadenie – užšia spolupráca s univerzitami, umožniť študentom
absolvovať prax, stáž v zariadení. Ponúknuť odbornú pomoc vo forme poskytnutia externých
prednášajúcich z radov našich odborníkov.
Zviditeľnenie zariadenia v rámci celého Slovenska – zúčastňovať sa na odborných
pracovných seminároch, nadväzovať kontakty a vymieňať si skúsenosti s kolegami
z ostatných zariadení, podporovať zamestnancov v publikovaní odborných článkov, iné druhy
osvety (letáky , projekty , otvorené hodiny...)
Zintenzívniť spoluprácu s inými odbornými zariadeniami (CPPPaP, LVS, DD, DC, MPC,...) –
podporovať vzájomné návštevy zariadení, vymieňať si informácie o problémoch v praxi.
Užšia práca s rodinou – rodinná terapia (terapeutické víkendy, on-line konzultácie ako istú
formu ambulantnej starostlivosti.
Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca s rodičmi prebieha nie len v čase návštevných sobôt, ktoré sú, zhruba každý tretí
týždeň.
Rodičia môžu zariadenie navštíviť kedykoľvek po vzájomnej dohode. Počas celého roka
prebiehajú individuálne konzultácie so psychológom a s liečebným pedagógom, ktorí
poskytujú poradenský servis ohľadom výchovy a ťažkostí ich detí. Zároveň prebieha rodinná
terapia, diskusné skupiny, spoločné aktivity detí, rodičov a odborných pracovníkov.
Rodičia sa zúčastňujú školských besiedok, zapájajú sa do akcií sanatória. Niektorí sú
sponzormi zariadenia. Rodičia sú o činnosti zariadenia informovaní prostredníctvom
webových stránok. Ďalej spolupracujeme s Obecným úradom v Ľubochni, s univerzitami. Ich
študenti u nás vykonávajú prax.
Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
V súčasnosti je v zariadení pre účely vzdelávania a výchovy k dispozícii:
-
štyri triedy, štyri malé klubovne, jedna veľká klubovňa – multifunkčná miestnosť,
počítačová učebňa, telocvičňa, jedenásť izieb, kuchyňa s jedálňou, herňa, školské dielne,
dve terapeutické pracovne
-
v areáli školy sa nachádza veľké detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami, kolotočom,
futbalovým ihriskom, ohniskom, ovocným sadom a detskými políčkami na sadenie.
-
ďalej sa v areáli nachádzajú technické budovy – garáže, práčovňa so sušiarňou, technické
sklady
Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci cítili čo najpríjemnejšie, veľký dôraz
kladieme na estetické prostredie tried, chodieb, klubovní a učební. Na informačných tabuliach
a nástenkách majú možnosť deti, rodičia, návštevníci zariadenia a široká verejnosť nájsť
informácie o úspechoch a aktivitách školy. Deti majú možnosť vidieť svoje vlastné práce,
fotografie z akcií organizovaných školou či výsledky svojich športových zápolení a
športových výkonov. Snažíme sa budovať priateľskú atmosféru medzi deťmi navzájom,
medzi deťmi, pedagógmi a pracovníkmi školy, medzi pedagógmi a rodičmi i širokou
verejnosťou.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku školského roka sú všetci
pedagogickí pracovníci a deti poučení o bezpečnosti pri práci v triedach, odborných
učebniach a telocvičniach. Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia vždy
predchádza školským výletom, exkurziám a športovým sústredeniam.
Všetci zamestnanci školy pravidelne absolvujú školenie o bezpečnosti pri práci a požiarnej
ochrane. Pravidelne sú prevádzané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a revízie
elektrického zariadenia, bleskozvodov a telocvičného náradia.
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
ŠkVP vychádza zo všeobecných vzdelávacích cieľov a kľúčových kompetencií ŠVP a z
koncepcie zariadenia, ktorá vznikla analýzou vlastných možností, schopností odborného tímu,
reaguje na požiadavky rodičov v rovine vzdelávania a výchovy, nadväzuje na tradície
zariadenia. Cieľom programu je poskytnúť odbornú pomoc deťom zo sociálne alebo
výchovne zlyhávajúceho prostredia za súčasnej spolupráce s rodičmi, ochrániť deti pred
sociálne patologickými javmi, pomôcť plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti.
Poskytnúť spoľahlivý základ všeobecného vzdelania orientovaného predovšetkým na situácie
blízke životu a na praktické jednanie. Komunikácia a vzťahy vo vnútri školy, ale i navonok s
rodičmi a verejnosťou patrí k najdôležitejším témam. Chceme klásť dôraz na vytváranie
priateľskej, pokojnej, spolupracujúcej a tvorivej klímy, ktorá by motivovala deti k
celoživotnému učeniu a práci. Pri plnení vzdelávacieho programu chceme plniť vedľa cieľov
poznávacích i ciele hodnotové, orientované na formovanie osobnostných čŕt a mravných
vlastností dieťaťa. Viesť deti k tímovej spolupráci, k vzájomnej pomoci a k vzájomnému
rešpektu, k dodržovaniu stanovených pravidiel. U nadaných žiakov vytvárať podmienky pre
ich rozvoj, zapájať ich do vedomostných súťaží a podporovať i žiakov s iným nadaním než
intelektuálnym, ako napríklad nadanie hudobné, výtvarné, pohybové, dať všetkým príležitosť
prezentovať a rozvíjať svoj talent. Chceli by sme rozvíjať silné stránky zariadenia vhodným
spôsobom eliminovať a naprávať prípadné nedostatky. Profilácia zariadenia sa prejavuje v
zameraní na reedukáciu školských a výchovných ťažkostí detí.
Začíname vyučovaním cudzieho jazyka od 1. ročníka. Chceme viesť deti k využívaniu
komunikačných a informačných technológií, podporovať vyučovanie informatiky ako aj
využívať ju na hodinách. Informatická výchova je ako predmet v 1. – 4. ročníku a informatika
v 5. ročníku.
Pod odborným vedením sa zameriame na reedukáciu špecifických porúch učenia (ďalej ŠPU)
a elimináciu porúch správania.
Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je aj výchova. Uvedomením si dôležitosti začlenenia
detí do spoločnosti chceme venovať náležitú pozornosť správnym prejavom spoločenského
správania, slušného správania sa, morálnym hodnotám a výške právneho vedomia našich detí.
Sústredíme sa aj na zdravie našich detí ich zapájaním sa do športových súťaží, budeme
zvyšovať telesnú zdatnosť, získavať ich pre pravidelné športovanie a získanie kladného
vzťahu k pohybu a športu, pre celkovú zmenu životného štýlu.
Učitelia majú na pamäti tieto postupy:
• rešpektovať individuálne osobitosti žiakov s poruchami učenia
• využívať pri práci špeciálno-pedagogické metódy – metódu kladného podmieňovania,
individuálny prístup, pochvalu
• zamerať sa na reedukáciu ŠPU s využitím vhodných korekčných pomôcok
• svojím výchovným pôsobením viesť žiakov k čo najvyššiemu stupňu socializácie
• vhodnými vyučovacími postupmi rozvíjať a udržiavať koncentráciu pozornosti u žiakov s
ADHD
• využívať flexibilitu pri dĺžke a štruktúre vyučovacej hodiny zohľadňujúc psychický stav,
správanie a potreby žiakov, ktoré sú dôsledkom stanovenej diagnózy
• koordinovane pristupovať k vzdelávaniu žiaka tímovým prístupom učiteľa- špeciálneho
pedagóga, psychológa, liečebného pedagóga
• vyučovať prostredníctvom vlastnej činnosti žiakov, využívať zmyslové poznanie a
skúsenosti žiakov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vytvárať prostredie, v ktorom sa žiaci cítia dobre a chcú sa učiť, ktoré dáva priestor
žiakovej sebarealizácii a sebadôvere
poznávať (diagnostikovať) žiakov, ich potreby a schopnosti
poskytnúť žiakom primeraný čas na učenie a viesť ich k trvalému osvojeniu vedomostí
rozvíjať klímu dobrých vzťahov medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi
voliť učivo v zhode s individuálnymi možnosťami a záujmami žiakov, klásť dôraz na
zmysluplné učenie (dialóg, kooperáciu), rešpektovať schopnosti žiakov
vytvárať u žiakov logické a kritické myslenie
učiť žiakov pracovať s informáciami, naučiť ich vyhľadávať súvislosti,
rozvíjať schopnosť žiakov spolupracovať a pracovať v tíme
rozvíjať schopnosť načúvať a rešpektovať názory iných
viesť žiakov k vlastnej organizácii učenia
využívať vhodné učebnice a učebné pomôcky
využívať vhodné pomôcky na individuálnu činnosť žiakov
hodnotiť vedomosti žiakov, nie ich nedostatky
organizovať prácu žiakov v skupinách
vytvárať projekty s využitím medzipredmetových vzťahov
Výchovno-vzdelávacie ciele našej školy
Náš program reaguje na súčasné zmeny vo svete (ekologické a civilizačné problémy, zmeny
pracovných činností, potrebu znalosti cudzích jazykov, využívanie informačných technológií,
medziľudské vzťahy...)
Je preto zameraný vychovať človeka, ktorý odolá psychickej i fyzickej záťaži, samostatného,
zodpovedného, pripraveného riešiť problémy. Každému žiakovi dá základ, ktorý potrebuje na
kvalitný úspešný život, aby bol schopný presadiť sa vo svojom odbore a dobre robiť to, čo ho
zaujíma a k čomu má určitý vzťah.
Špecifickým cieľom je reedukácia a korekcia prejavov v učení a v správaní, ktoré sú
dôsledkom diagnostikovaného zdravotného znevýhodnenia ako aj tréning požadovaných
vzorov, foriem správania a následne aj reedukácia vlastností vo vzťahu v učení.
Cieľ
nášho
výchovnovzdelávacieho programu
celoživotné
učenie
učenie pre život
naučiť sa učiť
Usilujeme, aby sa náš žiak
naučiť sa používať
mozog
premýšľať
využiť dostupné
prostriedky, vedomosti
k tvorivej činnosti
tvorivo myslieť
komunikácia
naučil učiť a prekonávať prekážky vyplývajúce zo stanovenej
diagnózy
začlenil do spoločnosti a viedol plnohodnotný život
snažil aktívne osvojovať si nové vedomosti
naučil vyhľadávať potrebné informácie z rôznych zdrojov –
literatúra, tlač, internet...
snažil získať všeobecný prehľad o dianí u nás i vo svete
naučil spracovať a zamýšľať sa nad informáciami, ktoré sa
dozvie
presvedčil o dôležitosti vzdelania
kladne motivoval k vzdelaniu
neustále vzdelával, aby mal určitú zásobu vedomostí,
ktoré bude naďalej rozvíjať
zodpovedal za svoju prácu i za seba
orientoval v tlači i médiách
naučil ovládať PC a pracovať s internetom
naučil pracovať so získanými informáciami
naučil rozlišovať podstatné od nepodstatného
naučil využívať svoje vedomosti a schopnosti vo svojom
živote
naučil vhodne riešiť krízové situácie
naučil dokonale používať materinský jazyk
zdokonaľoval v komunikácii, rozvíjal slovnú zásobu a
pravidelnými logopedickými cvičeniami eliminoval prípadné
poruchy reči
vyjadroval svoj názor vhodným spôsobom a vedel si ho
obhájiť
bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity
názory vyjadroval adekvátnou formou
vhodne vyjadroval kritiku a dokázal prijať kritiku druhých
bol vnímavý voči iným
rešpektoval názory druhých
komunikoval v anglickom jazyku v bežných situáciách
spolupráca a
úcta
dodržoval stanovená pravidlá v skupine
plnil dané úlohy
požiadal o pomoc
vedel poskytnúť pomoc ostatným
pochválil prácu druhých
rešpektoval pripomienky, bol prispôsobivý
úspešne pracoval v tíme, bol tvorivý
mal vžité pravidlá slušného správania
zodpovednosť
sebadôvera
zdravé
sebavedomie
slušne jednal a konal
nebál sa vyjadrovať svoje myšlienky a pocity
stál si za svojím názorom
pracoval zodpovedne
vedel si obhájiť svoju prácu
poznal spoločenské normy
reálne zhodnotil svoje schopnosti
dokázal povedať nie
orientoval sa v bežnom živote
naučil sa zodpovedať sa za svoje konanie
poznal svoje práva a povinnosti
bol si vedomý svojej jedinečnosti
pozitívny postoj k
životu
prejavovať city
uvedomoval si, že je súčasťou prírody
uvedomoval si potrebu chrániť ju
mal úctu k sebe samému i k ostatným
nemal potrebu ubližovať sebe a iným a zviditeľňovať sa
nevhodným spôsobom
bol ústretový a slušný
zdravý životný
štýl
chránil svoje zdravie a životné prostredie
dokázal poskytnúť 1. pomoc
dbal o svoje zdravie a kvalitu svojho života
vhodne využíval svoj voľný čas
aktívne alebo rekreačne športoval
vážil si sám seba
cítil sa súčasťou prírody
bol odolný voči negatívnym spoločenským vplyvom a
vedel ich objektívne hodnotiť
tolerancia a
ohľaduplnosť
vedel žiť v mieri s ľuďmi inej rasy a vyznania
komunikoval s ľuďmi vhodným spôsobom
uznával ostatných
umenie spolužitia
osobný rozvoj
sebahodnotenie
mal predstavu o budúcom povolaní
poznal svoje prednosti
objektívne posudzoval svoje schopnosti
dokázal zhodnotiť výsledky svojej práce i ostatných
sebarealizácia
Individuálna
spolupráca
eliminoval ŠPU a kompenzoval nedostatky z nich vyplývajúce
rozvíjal zrakové vnímanie
rozvíjal percepciu a pamäť
rozvíjal sluchové vnímanie
rozvíjal vyjadrovacie a logopedické schopnosti
rozvíjal myslenie
zdokonaľoval sa v oblasti grafomotoriky
vytváral základné matematické predstavy
naučil sa spolupracovať s učiteľom
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Na vývoj dieťaťa najvýznamnejšie pôsobia okrem rodiny učitelia – ich osobnosť, štýl
vyučovania, správanie, sociálne cítenie s deťmi. Na učiteľoch záleží, aká pracovná atmosféra
bude v triede. Aby sa žiaci v školskom prostredí cítili bezpečne, dôverovali učiteľom
i ostatným v skupine a pracovali v podmienkach, ktoré podporujú ich celkový rozvoj, dohodli
sa učitelia našej školy na určitých stratégiách ako posilniť úlohu učiteľov, ich profesijný a
odborný rast.
KOMPETENCIE K UČENIU- učiteľ
Využíva audiovizuálnu techniku, názorné pomôcky a kompenzačné
pomôcky na reedukáciu ŠPU
Pripravuje praktické cvičenia, pokusy, laboratórne práce, exkurzie, terénne
cvičenia
Plánuje a organizuje návštevy kultúrnych a športových akcií
Vytvára časovo-tematické plány
Vzdeláva sa vo svojom odbore, sleduje nové poznatky
Vyhľadáva informácie v tlači, odbornej literatúre, na internete, triedi ich a
vhodne podáva žiakom
Overuje si efektívnosť učenia
Učí žiakov učiť sa a prekonávať prekážky
Aktívne sa podieľa na skvalitňovaní školskej práce a úspešnej socializácii
žiakov s ADHD
Snaží sa zdokonaľovať svoju prácu
Vedie žiakov k celoživotnému vzdelávaniu
Kriticky hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje o nich
Chváli – zážitok z úspechu z vlastnej činnosti je najlepšou motiváciou
KOMPETENCIE K RIEŠENIU PROBLÉMU – učiteľ
Stále zoznamuje žiakov so zdrojmi informácií podľa druhu problému
Spoločne so žiakmi triedi získané informácie
Učí kolektívne diskutovať
V skupine vedie žiakov k vyjadrovaniu argumentov a ich obhajobe
Práca s chybou – vedie žiakov, aby sami poznali a opravili chyby, zvolili
ďalšie vhodné metódy k ich náprave
Zadáva samostatné úlohy a referáty, čím núti žiakov častejšie využívať
počítače a pracovať s odbornou literatúrou
Predkladá vzorové príklady a kladie dôraz na ich rozbor
Nechá žiakov vymýšľať návrhy iných riešení
Hodnotí a oceňuje žiakov podľa prístupu k práci (nie len podľa výsledkov)
a ich zodpovednosti
KOMPETENCIE KOMUNIKATÍVNE - učiteľ
Vytvára s deťmi komunitný kruh
Vedie žiakov k dodržiavaniu pravidiel konštruktívnej diskusie
Vedie žiakov k práci v skupinách a dohliada na rozdelenie pracovných
úloh
Dáva žiakom priestor na vyjadrenie vlastného názoru
Vytvára dostatočný priestor na sebarealizáciu a dosiahnutie pocitu
úspešnosti žiakov, čím zvyšuje ich sebavedomie a motivuje k učeniu
Pracuje s obrazovým materiálom
Reaguje na dianie v škole i mimo ňu a dáva priestor na diskusiu
Poskytuje možnosť využívať informačné prostriedky na doplnenie vedomostí
Motivuje žiakov na prezentáciu svojich prác prostredníctvom násteniek
Vyzýva k vyhľadávaniu významu cudzích používaných slov a dbá na ich správne
používanie
Učí rozumieť schémam a ich používaniu v praxi
Žiakov vedie k aktívnemu používaniu cudzieho jazyka v písomnej i ústnej forme
Rozširuje slovnú zásobu žiaka prostredníctvom hier
KOMPETENCIE SOCIÁLNE A PERSONÁLNE - učiteľ
Učí žiakov prijímať úlohy v každej pozícii
Učí ohľaduplnosti a snaží sa vytvárať kladné medziľudské vzťahy
Vedie ku schopnosti hodnotiť situáciu, prijať kritiku a sebakritiku
Vedie žiakov k ovládaniu svojho konania
Vytvára situácie, aby žiak vedel oddeliť podstatné od nepodstatného
Podporuje sebadôveru
Vedie žiaka k vytváraniu pozitívneho postoja k sebe samému
Zaraďuje spoločné diskusie v malých i väčších skupinách, kde žiaci vecne a
objektívne komunikujú
Snaží sa o prevenciu proti šikanovaniu a násiliu
KOMPETENCIE OBČIANSKE – učiteľ
Rieši správanie a postoje na vyučovaní (triednické hodiny, rodinná výchova,
občianska výchova a pod.) Sprostredkuje kontakt s kultúrou (návštevy výstav,
spoločenských akcií, koncertov, divadiel, kín... ) a vedie žiakov k organizovaniu a
účasti na týchto akciách i v ich voľnom čase
Žiakov vedie k aktívnemu podielu na zmenách v okolí (životné prostredie – úpravy,
zber, ochrana prírody, zdokonalenie medziľudských vzťahov, rozvoj empatie...)
Informuje a vedie diskusie so žiakmi o sociálnych patologických javoch (napr. drogy,
násilie, vandalizmus...)
Učí žiakov vnímať informácie z masovokomunikačných prostriedkov ( TV, internet,
rozhlas, tlač, literatúra) a ďalej ich spracovávať a zhodnocovať (referáty, aktuality,
projekty…)
Učí žiakov reprezentovať svoje názory a výsledky práce
Vedie ich k aktívnemu a pozitívnemu tráveniu voľného času (krúžky, súťaže,
knižnica, školská klubovňa, školský klub…)
Dáva osobný príklad kultivovaného prejavu
Vedie žiaka k tomu, aby nebol ľahostajný k prejavom psychického a fyzického násilia
KOMPETENCIE PRACOVNÉ - učiteľ
Organizuje exkurzie, besedy, výstavy...
Vedie žiakov k ekologickému správaniu – triedenie odpadu, zber šrotu, papieru...
Spoločne so žiakmi sa podieľa na výzdobe triedy, školy...
Pripravuje podklady na projekty
Vyžaduje dokončenie zadaných úloh
Vedie žiakov ku kvalitnej práci vhodnou motiváciou
Vytvára situácie, v ktorých sa žiaci učia organizácii a bezpečnosti pri práci
Podporuje žiakov v ich tvorivosti
Vhodne motivuje žiakov k pracovitosti
Vedie žiakov k uvedomelej voľbe budúceho uplatnenia v spoločnosti
Vedie žiakov k udržovaniu poriadku a príjemného pracovného prostredia
Na vyučovaní využíva hru, súťaže, aby sa predchádzalo nesústredenosti žiakov
Zameranie školy
Pri určovaní zamerania školy vychádzame:
1. z úloh, ktoré nám určuje štátny vzdelávací program
2. z tradície a vnútorných podmienok školy
3. z požiadaviek rodičov žiakov
Naša škola:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sme tu kvôli deťom.
Budujeme na škole pozitívnu atmosféru (sme ústretoví, počúvame, ide nám o partnerstvo).
Dobre rozumieme svojej práci (ďalej prehlbujeme svoje vzdelanie).
Vyučujeme tvorivým spôsobom (pestro, zábavne, zrozumiteľne, v spojení s bežným
životom).
Od 1. ročníka prebieha vyučovanie aj prostredníctvom práce s PC.
Ceníme si dobrú spoluprácu s ostatnými špecializovanými zariadeniami ( DgC, CPPPaP,
RC, UPSVaR, ... )
Pomáhame handicapovaným žiakom s diagnostikovanými špecifickými poruchami učenia
Popoludní poskytujeme deťom mimoriadne veľkú ponuku záujmových aktivít.
Vážime si dôvery rodičov, ktorí chcú umiestniť svoje dieťa v našej škole.
Stupeň vzdelania
ISCED 1 a ISCED 2
Profil absolventa
Profil absolventa predstavuje súhrn schopností, zručností a postojov, od ktorých sa odvíja
činnosť školy: výstupy z jednotlivých ročníkov a predmetov, školské pravidlá, samotné učivo,
voľba metód, celková atmosféra školy. Vedomie spoločnej vízie a spoločného ideálu je
hlavným predpokladom a prvým východiskom k efektívnej spolupráci, vhodnej voľbe
didaktických postupov, úspešnej komunikácii a konečne i zdravému sociálnemu rozvoju
človeka.
- je schopný zaradiť sa do bežnej základnej školy, aj napriek ťažkostiam, vyplývajúcim
z jeho diagnózy
- dosahuje maximálny rozvoj všetkých zložiek svojej osobnosti
- k riešeniu problému pristupuje aktívne
- vie formulovať svoje myšlienky, akceptuje názor druhého
- aplikuje svoje znalosti
- je zodpovedný a samostatný, využíva rôzne zdroje
- asertívne komunikuje a spolupracuje
- vystupuje kultivovane
- ctí kultúrne tradície národa (jazyk)
Pedagogické stratégie
V popredí zámerov a cieľov Školského vzdelávacieho programu je:
•
reedukácia špecifických vývinových porúch učenia
V našom zariadení sú umiestnení žiaci s poruchami učenia, aktivity a pozornosti. Preto je
veľmi dôležité venovať pri výučbe pozornosť reedukácii špecifických porúch učenia,
z ktorých následne vyplývajú aj poruchy správania. Učiteľ hlavne formou hry rozvíja
zmyslové vnímanie žiakov, používa špeciálno-pedagogické prístupy a pomôcky, ktoré
pomáhajú posilňovať tie funkcie, ktoré sú nevyhnutné k osvojeniu potrebných vedomostí
a zručností. Má priestor na individuálne nácviky pri reedukácii dyslexie, dysgrafie
a dyskalkúlie. Veľmi dôležité je nezabúdať oceniť každý úspech žiaka a vytvoriť čo najviac
situácii, aby žiak zažil úspech, dostal pochvalu. Takto žiaka motivujeme k spolupráci pri
korekcii jeho ťažkostí. Pritom je treba rešpektovať ich individuálne možnosti a schopnosti,
zadávať také úlohy, ktoré žiaci sú schopní zvládnuť. Keď je zrejmé, že žiak nevládze, učiteľ
zmení činnosť, zaradí do priebehu vyučovacej hodiny malú rozcvičku, hru alebo krátky pobyt
na čerstvom vzduchu. Je možné aj podľa potreby vyučovaciu hodinu skrátiť a vyplniť ju inou,
pre žiakov atraktívnou činnosťou. Naším prvoradým cieľom je, aby sa žiaci na školu tešili
alebo ju aspoň vnímali pozitívnejšie ako doposiaľ, s radosťou a záujmom prijímali nové
poznatky a spolupracovali pri odstraňovaní svojich ťažkostí.
•
individualizované a kolektívne učenie
Individualizovaným učením rozumieme ktorúkoľvek formu vyučovania, pri ktorej rýchlosť,
ktorou žiak postupuje pri osvojovaní vedomostí, závisí len na jeho schopnostiach a na jeho
práci (činnostiach). Žiaci so špecifickými poruchami učenia postupujú individuálnym
tempom, úroveň ich vedomostí nemusí zodpovedať vedomostiam ostatných žiakov v triede.
Učiteľ má možnosť individuálne sledovať žiakov, lebo pri manipulácii s používanými
pomôckami sa zobrazuje myslenie žiakov priamo pred každým z nich. Môže tak prispôsobiť
postup vyučovania individuálnej práci žiakov. Žiaci s poruchami učenia môžu používať
kompenzačné pomôcky- kalkulačku, tabuľku násobkov, čítacie okienko. Vedie žiakov
k rozhovoru o pozorovanom jave (probléme), tým sa mnohé objasní i ostatným spolužiakom.
Veľký význam má tiež to, že nikto nie je izolovaný. Vzájomná podoba činností a
vyjadrovanie medzi žiakmi zefektívňuje vyučovanie. Vlastné činnosti zaraďujeme do
vyučovania krátko a často v rôznych formách, aby upútali pozornosť všetkých žiakov, viedli
skôr alebo neskôr k znovuobjaveniu poznatku, k pochopeniu učiva a jeho dobrému
zvládnutiu. Predchádza sa tak bezduchému memorovaniu látky naučené spamäti bez
porozumenia. Kolektívne individualizované vyučovanie s využitím činností žiakov a spätnej
väzby prináša do vyučovacích hodín prirodzenú potrebu diferenciácie a skupinovej práce. Pri
rozhovore o pozorovanom jave sú kladené otázky nie len učiteľom, ale i žiakmi navzájom.
Takto sa realizuje harmonický rozvoj telesných i duševných schopností každého dieťaťa,
postupne sa umožňuje každému žiakovi, aby pocítil uspokojenie nad svojimi dosiahnutými
výsledkami. Vedomie úspechu je potom žiakovi vzpruhou k prekonávaniu prekážok. Škola
musí umožniť každému žiakovi takú mieru vedomostí, zručností a návykov aby tento s
jasnosťou a istotou vedel myslieť, svoje myšlienky vyjadrovať a riešiť úlohy z praktického
života, ako aj aby sa vyvíja jeho osobnosť vo svojej mnohostrannosti.
6. Začlenenie prierezových tém
Všetky tematické okruhy všetkých prierezových tém sú integrované do učebných osnov
niektorého vyučovacieho predmetu. Realizované sú vzdelávacími stratégiami, ktoré sú
použité na naplnenie očakávaných výstupov. Často je to práve priestor prierezových tém,
v ktorom dochádza k prepojeniu obsahu vzdelávacích odborov integrovaných do jedného
vyučovacieho predmetu. V nasledujúcom výpočte sú uvedené tematické okruhy jednotlivých
prierezových tém, ročníky a vyučovacie predmety, v ktorých sú realizované.
Ďalší spôsob, ktorý chceme uplatňovať pri zahrnutí prierezových tém do vyučovania sú
projekty. Jedná sa o krátkodobé i dlhodobejšie projekty uskutočňované v rámci vyučovania,
kde budeme viesť žiakov k tomu, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať
informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sami seba a svoje schopnosti,
spolupracovať v skupine, prezentovať sami seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký
produkt. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím
informačných a komunikačných technológií.
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Pravidlá na hodnotenie a klasifikáciu žiakov
Základné východiská
Medzi významné motivačné faktory patrí spätná väzba pre žiakov a ich rodičov, ktorá
monitoruje, aké výsledky žiak dosahuje. Pri poskytovaní spätnej väzby – hodnotení –
kladieme dôraz na objektivitu, vhodnú formu a formuláciu. Hodnotený je výkon v určitej
oblasti, riešenie problému alebo činnosť, nie štruktúra žiakovej osobnosti. Hodnotenie musí
obsahovať povzbudenie, ocenenie snahy a pozitívnu motiváciu. Prajeme si, aby sa žiaci našej
školy učili s vedomím zmysluplnosti získavaných vedomostí a nie pod hrozbou zlých
známok.
Zásady hodnotenia
• kritériá a pravidlá hodnotenia sú jasne formulované a rodičia i žiaci sú s nimi oboznámení
• vedieme žiakov k spoluúčasti na hodnotiacom procese
• hodnotíme individuálny pokrok
• na požiadanie rodičov alebo na návrh pedagogickej rady môže byť žiak ročníkov 1. – 5.
hodnotený slovne
• prihliadame na odporučenia CPPP a P
• vysvedčenia žiakov vypisuje učiteľ kmeňovej školy
• ak je žiak umiestnený v našom zariadení menej ako tri mesiace, posielame na kmeňovú
školu výpis žiakových známok, celkové hodnotenie vykoná kmeňová škola
• ak je žiak v našom zariadení viac ako tri mesiace, celkovú klasifikáciu vykonáme my, na
kmeňovú školu posielame návrh známok, ktoré má táto rešpektovať
Základné pravidlá na používanie klasifikácie
• známka zahŕňa i žiakovo úsilie a aktivitu
• do klasifikácie vyvážene zahŕňame hodnotenie vedomostí a zručností, pracovné postupy,
logické myslenie, vlastnú iniciatívu žiaka, úroveň komunikácie, tvorivosť a ochotu
pracovať v tíme
• klasifikujeme len vedomosti prebraného a precvičeného učiva
• používame päťstupňovú klasifikačnú stupnicu
• všetky písomné práce nad 15 minút sú dopredu plánované a oznámené žiakom
• ústne skúšanie pri tabuli často nahrádzame efektívnejšími spôsobmi zisťovania vedomostí
a zručností žiakov
• pracujeme s chybou
• dodržujeme individuálne odporúčania CPPP a P pre žiakov so ŠPU
• pri hodnotení zohľadňujeme vplyv zdravotného znevýhodnenia na školský výkon
• žiakov s poruchami učenia hodnotíme podľa Metodických pokynov č. 22/ 2011 na
hodnotenie žiakov základnej školy a Metodických pokynov na hodnotenie žiaka so
•
•
•
zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole podľa prílohy č. 2
k metodickému pokynu č. 22/ 2011
výkony žiaka súvisiace so ŠPU nehodnotíme známkou, ale slovne, v diktáte uvedieme len
počet chýb,
u žiakov s dyslexiou a dysgrafiou zisťujeme úroveň vedomostí hlavne formou ústnych
odpovedí, pri písomných prácach im poskytneme viac času a individuálnu pomoc
žiaci s dyskalkúliou môžu používať kompenzačné pomôcky pri overovaní vedomostítabuľku násobkov, kalkulačku, a pod.
Klasifikačný poriadok vychádza zo školského zákona.
Stupne hodnotenia a klasifikácie žiakov sú v súlade s Metodickými pokynmi č. 22/2011 na
hodnotenie žiakov základnej školy.
Hodnotenie žiaka:
- hlavné predmety :
v 1. – 5. ročníku klasifikáciou
žiaci so ŠPU sú v predmete, v ktorom sa výrazne prejavujú ťažkosti hodnotení podľa
vyššie uvedených Metodických pokynov, výkony negatívne ovplyvnené ŠPU
nezahŕňame do celkovej klasifikácie
- výchovné predmety:
v 1. – 5. ročníku klasifikáciou alebo slovne
etická výchova, náboženská výchova – hodnotené výrazom absolvoval - neabsolvoval
- predmety zavedené v ŠkVP: hodnotené výrazom absolvoval - neabsolvoval
1. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1- veľmi dobré
2- uspokojivé
3- menej uspokojivé
4- neuspokojivé
Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
( s poruchami správania ) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného
znevýhodnenia. ( Metodický pokyn č. 22/ 2011, príloha č. 2 )
2. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
3. Celkové hodnotenie žiaka 1. ročníka sa na vysvedčení vyjadruje:
a) prospel (a)
b) neprospel (a)
4. Celkové hodnotenie žiaka 2. až 5. ročníka sa na vysvedčení vyjadruje:
c)
d)
e)
f)
prospel (a) s vyznamenaním
prospel (a) veľmi dobre
prospel (a)
neprospel (a)
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
Systém kontroly a hodnotenia výkonov je priebežné monitorovanie aktivít zamestnancov
a ich formatívne hodnotenie na základe poznatkov získaných:
- pozorovaním, hospitačnou činnosťou, individuálnymi rozhovormi,
- analýzou predpísaných písomných prác,
- referenciami od žiakov, rodičov a iných odborných zamestnancov,
- vyhodnocovaním výsledkov rôznych typov súťaží a predmetových olympiád,
- vyhodnocovaním úspešnosti externých testovaní,
- zhodnotením dosahovaných výchovno-vyučovacích výsledkov,
- hodnotením činnosti pedagóga v oblasti ďalšieho vzdelávania,
- vyhodnocovaním plnenia činnosti zadaných nad rámec pracovných úloh.
Jedenkrát ročne budú tieto poznatky zhrnuté v periodickom sumatívnom hodnotení v rámci
hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom, ktorý bude založený na čiastkových výsledkoch
formatívnych hodnotení zameraných na minulé výkony, ale zároveň bude impulzom pre jeho
profesijný rozvoj a kariérový rast.
Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je harmonizácia
aktivít výchovno-vyučovacieho procesu a zvyšovanie kvality práce jednotlivých
zamestnancov. Má viesť k zlepšovaniu výkonu a nepretržitému rozvoju kompetencií
zamestnancov, k motivácii pedagógov, aby sami sledovali a hodnotili svoj pracovný výkon
a pracovné správanie a menili ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho profesijného
vzdelávania a sebavzdelávania, a tým zvyšovali kvalitu celej organizácie.
Vedeniu školy umožňuje prepracovaný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
objektívnejšie hodnotiť jednotlivé pracovné výkony, získavať, riadiť, rozvíjať a odmeňovať
tých, ktorí majú požadované spôsobilosti napĺňať ciele a výchovno-vzdelávacie programy
školy a prispievajú ku kvalitnejšiemu, efektívnejšiemu a lepšiemu fungovaniu organizácie ako
celku.
U zamestnancov má systém kontroly a hodnotenia podporovať a rozvíjať také profesionálne
konanie a správanie, plnenie pracovných úloh, aktivity kontinuálneho vzdelávania
a sebavzdelávania rozvíjajúceho profesijné kompetencie, ktoré budú prispievať k dosiahnutiu
hodnôt, cieľov a funkcií školy.
3. Vlastné hodnotenie školy
Oblasti sebahodnotenia
•
•
•
•
•
•
•
všeobecné podmienky pre vzdelávanie – miera skvalitňovania vybavenosti školy
podmienky a realizácia poradenstva /integrácia , ŠPU, profesijné poradenstvo,
prevencia /
odborný rast a kvalita práce pedagogických pracovníkov– skvalitňovanie výchovnovzdelávacieho procesu
proces vzdelávania – vyhodnocovanie zmien, ktoré priniesol ŠkVP
koordinácia ŠkVP – postupná korekcia na základe overovania v praxi
spolupráca s rodičovskou verejnosťou
výstupy - výsledky výchovy a vzdelávania
Nástroje pre sebahodnotenie
•
•
•
•
•
•
•
•
pozorovanie
hospitácie
riadené rozhovory
dotazníky medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi
sociometrické dotazníky
hodnotenie pedagogických pracovníkov
štvrťročné správy IVVP, MZ
spätná väzba formou katamnestických dotazníkov
Výstupy sebahodnotenia školy - časové rozvrhnutie
•
•
•
•
výročná správa školy za školský rok
koniec školského roku
výsledky výchovy a vzdelávania
1x za štvrťrok - PR
vyhodnotenie IVVP
1x za štvrťrok na PR
úspešnosť začlenenia našich klientov do kmeňových škôl priebežne podľa
dostupnosti informácií (katamnestické dotazníky)
IV. Školský učebný plán
a) učebný plán pre 1. ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk
a literatúra
Matematika a práca s
informáciami
Matematika
Informatická výchova
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Rozvoj
psychomotorických
zručností a percepcie
Spolu
Počet
hod.
ŠkVP
Volit.
hod.
8
8
4
4
1
1
1
Etická výchova /
náboženská výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Počet
hodín
v predmete
1
1
1
Poznámky
1
1
2
1
1
2
2
Reedukácia a korekcia
prejavov v učení
17
2
2
5
22
b) učebný plán pre 5. ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Slovenský jazyk
Počet
hodín
ŠkVP
Vol.
hod.
5
Poč.
Poznámky
hod.
v predmete
5
Anglický jazyk
3
3
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Človek a spoločnosť
Človek a príroda
Človek a hodnoty
Matematika
3,5
0,5
4
Informatika
Dejepis
Geografia
Občianska výchova
0,5
1
1
1
0,5
1
1
2
1
Biológia
Etická výchova /
náboženská výchova
1
1
1
1
2
1
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Rozvoj
psychomotorických
zručností a percepcie
Spolu
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná a športová
výchova
Reedukácia a
korekcia prejavov v
učení
1
1
1
2
1
2
2
21
1
1
5
26
c) učebný plán pre 2. ročník
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s
informáciami
predmety
Počet Volit. Počet
Poznámky
hod. hod. hodín
v predŠkVP
mete
Slovenský jazyk a literatúra 6
6
Angličtina hrou
1
1
Matematika
4
4
Informatická výchova
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Rozvoj
psychomotorických
zručností a percepcie
Spolu
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova /
náboženská výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Reedukácia a korekcia
prejavov v učení
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
18
1
3
3
5
23
d) učebný plán pre 3. ročník
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s
informáciami
predmety
Počet Volit. Počet
Poznámky
hod. hod. hodín
v predŠkVP
mete
Slovenský jazyk a literatúra 6
1
7
Anglický jazyk
3
3
Matematika
3
1
4
Informatická výchova
1
1
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Rozvoj
psychomotorických
zručností a percepcie
Spolu
Prírodoveda
1
1
Vlastiveda
Etická výchova /
náboženská výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Reedukácia a korekcia
prejavov v učení
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
20
1
2
2
5
25
e) učebný plán pre 4. ročník
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s
informáciami
predmety
Počet Volit. Počet Poznámky
hod. hod. hodín
v predŠkVP
mete
Slovenský jazyk a literatúra 6
2
8
Anglický jazyk
3
3
Matematika
3
1
4
Informatická výchova
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Rozvoj
psychomotorických
zručností a percepcie
Spolu
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova /
náboženská výchova
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Reedukácia a korekcia
prejavov v učení
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
21
2
1
1
1
1
2
1
1
5
26
POZNÁMKY K UČEBNÉMU PLÁNU
Využitie disponibilných hodín na 1. stupni:
1. ročník
• posilnenie povinného predmetu: výtvarná výchova – 1 hod.
• zavedenie predmetov: informatická výchova- 1 hod.
prírodoveda – 1 hod.
reedukácia a korekcia prejavov v učení- 2 hod
2. ročník
• posilnenie povinného predmetu: výtvarná výchova- 1 hod.
• zavedenie predmetov: angličtina hrou- 1 hod.
reedukácia a korekcia prejavov v učení- 3 hod.
3. ročník
• posilnenie povinných predmetov: slovenský jazyk – 1 hod.
matematika – 1 hod.
výtvarná výchova- 1 hod.
• zavedenie predmetu: reedukácia a korekcia prejavov v učení- 2 hod.
4. ročník
• posilnenie povinného predmetu: slovenský jazyk – 2 hod.
matematika – 1 hod.
vlastiveda – 1 hod.
• zavedenie predmetu: reedukácia a korekcia prejavov v učení- 1 hod.
Využitie disponibilných hodín na 2. stupni:
5. ročník
• posilnenie povinného predmetu: matematika – 0,5 hod.
biológia – 1 hod.
geografia – 1hod.
informatika – 0,5 hod.
výtvarná výchova – 1 hod.
• zavedenie predmetov: reedukácia a korekcia prejavov v učení- 1 hod.
HODNOTENIE PREDMETOV
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu
žiaka schválených MŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011 a v súlade so zásadami hodnotenia žiaka
so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole podľa „Prílohy č. 2
k metodickému pokynu č. 22/2011“
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
1. ROČNÍK
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Učebné osnovy
NÁZOV PREDMETU
Slovenský jazyk a literatúra
8 hodín týždenne, spolu 264 vyučovacích
ČASOVÝ ROZSAH VÝUČBY
hodín
Prvý
ROČNÍK
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
ŠKOLA
Primárne
vzdelanie – ISCED1
STUPEŇ VZDELANIA
4 roky
DĹŽKA ŠTÚDIA
Denná
FORMA ŠTÚDIA
Slovenský jazyk
VYUČOVACÍ JAZYK
Charakteristika predmetu:
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť
žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku
a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni ústnej i písomnej.
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú,
slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci
prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do
významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka
zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade
aj čítania. Ide teda o akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne
využívajú v jednotlivých zložkách predmetu. V minulosti, chápeme tým obdobie posledných
desaťročí, sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky
predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu,
lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená.
Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo
vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích
predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej
úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné
uplatnenie sa na trhu práce.
Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom živote nie je
uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli používanie
spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych
ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre
využívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným
materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový
prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení.
Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie.
Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci
získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité
jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným
aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti
literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna
výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je
i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám,
a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako nositeľovi národných tradícií
a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnosti
a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa
žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie
hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych
prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa
ospravedlniť poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu.
Ciele predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť
ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich
rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka
jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami
a vytvárajú si k nim kladný vzťah.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:
osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou
písanej reči
osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej
a štylistickej
osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
osvojiť si návyky správnej výslovnosti
poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj
písomnej)
Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom
i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich odporúčajú používať individuálne. Ide najmä
o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho
ktorého žiaka. Doteraz bola situácia taká, že mnohí učitelia (a je ich väčšina i dnes) žiadajú
presné usmerňovanie, návody na vyučovanie, konkrétne odporúčania a to tak v metódach
a formách ako i v učebných osnovách. Tak sme boli zvyknutí roky v učiteľskej praxi.. Bolo to
násilné, ale pohodlné, bez akejkoľvek individuálnej zodpovednosti a najmä bez tvorivosti.
Tvorivosť je ten prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu, ale rovnako
u žiaka ako i učiteľa.
Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie
v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať automaticky bez
toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.
-
Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak sa bude smerovať k hlbšiemu
poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci
budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkosti sa
budú ním aj písomne vyjadrovať.
Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského
jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/ kompetencie. Zaraďujeme sem:
Poznávacie a rečové kompetencie
Percepčno-motorické zručnosti
1. čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike
2. odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1. Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi
2. V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ
Analytické zručnosti
1. Fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova,
slabiky, identifikácie rýmu a aliterácií
2. V prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení
s využívaním sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. Ovládanie
detailnej
analýzy slova
podriadiť postupne sa rozširujúcim
čitateľským
schopnostiam žiakov v šlabikárovom /nácvičnom/ období a to v stúpajúcej náročnosti
od slabík po jednoduché slová.
Tvorivé zručnosti
1. Porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh)
2. Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu)
3. Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner
4. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu
a snažia sa zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu,
gestikuláciu, pohyb.
Verejná prezentácia textu, verejný prejav
1. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na
(primeranej) úrovni žiaka 1. ročníka ZŠ.
2. Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálných javov
3. Reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ spozoruje, že
žiak sa len veľmi ťažko naučí naspamäť básničku alebo iný text, môže ho vyzvať, aby
sa ho naučil aspoň stručne alebo aby ho podrobne zreprodukoval.
Informačné zručnosti
1. Naučiť žiaka poznať a používať jazykové slovníky a príručky
(platí od 2. ročníka ZŠ a na primeranej úrovni)
Komunikačné zručnosti
1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
2. Vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
3. Naučiť žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor
Pojmy
Písanie:
samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice
písmená: malé, veľké, písané, tlačené
Zvuková stránka jazyka
slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky- spoluhlásky- dvojhlásky,
samohlásky: krátke – dlhé (rozdelenie a názvy len v 2. ročníku ZŠ, v 1. ročníku poznávať
samohlásky len informatívne)
spoluhlásky: tvrdé – mäkké (podobne ako samohlásky)
dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka
melódia vety: oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, želacej, zvolacej
slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ
výslovnosť a výskyt ä
Syntaktická/skladobná rovina:
jednoduchá veta, triedenie viet podľa obsahu na: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie,
želacie a zvolacie
Sloh
pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba /želanie,
poďakovanie, ospravedlnenie – ústne, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadriť súhlas –
nesúhlas, blahoželanie ústne/ písomne
Obsah
Jazyk slovenský v 1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. To
znamená, že jedna vyučovacia hodina obsahuje obidve zložky. Poradie a dĺžku týchto častí si
určuje učiteľ sám v závislosti od náročnosti preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb
triedy. Ak to učiteľ považuje za prospešné, môže fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci
jednej vyučovacej hodiny na dve kratšie časti.
Príklady variabilnosti členenia jednej vyučovacej hodiny jazyka slovenského v 1.ročníku:
1. čítanie – písanie
2. písanie – čítanie
3. písanie – čítanie – písanie
Ostatné zložky slovenského jazyka- literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou
súčasťou týchto dvoch základných zložiek a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné hodiny.
To znamená, že súbežne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy vyplývajúce
z týchto zložiek:
-
-
rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov so zameraním sa na
kultúru jazyka
rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní
neobmedzuje len na okruh slov doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje
i výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí chýbajú
dbá na čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného
vzorného
vyjadrovania
zoznamuje deti s pravopisnými javmi v rozsahu určenom v časti PÍSANIE.
prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi
literárnymi útvarmi primeranými veku, najmä so zameraním na ich citové
pôsobenie. Využíva k tomu predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a inú
vhodnú detskú literatúru, najmä od slovenských autorov. Vedie so žiakmi
rozhovory o prečítanom, kladie otázky, dbá na formovanie postojov k čítaniu
s porozumením.
Obsah čítania a písania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období:
Prípravné
Nácvičné /šlabikárové/
Čítankové
Prípravné obdobie
Dĺžka prípravného obdobia môže byť variabilná /3 – 5 týždňov/. V odôvodnených
prípadoch i viac. Je závislá i od pregramotných (predčitateľských) skúseností detí, ktoré môžu
výrazným spôsobom proces prípravy urýchliť. Dĺžka prípravného obdobia závisí od potrieb
detí, ale aj od koncepcie, metód a obsahu prípravného obdobia v jednotlivých používaných
učebniciach. Základným cieľom prípravného obdobia je však pripraviť deti na proces
osvojovania si čítania a písania, bez ohľadu na zvolené učebnice a metódy. V rámci
zachovania kontinuity vývinu je dôležité – v rámci možností - vychádzať z predškolských
skúseností žiakov, nadväzovať na doterajšie vedomosti, uplatňovať ich v učení a ďalej ich
rozvíjať.
ČÍTANIE
Prípravné obdobie
V súčasnosti sa na vyučovaní čítania v 1. ročníku používajú vzhľadom na platné
používané učebnice dve základné metódy:
- hlásková analyticko – syntetická
- syntetická metóda
V súčasnosti sa vo vyučovaní elementárneho čítania uplatňujú dve metódy
vychádzajúce z pôvodnej analyticko-syntetickej metódy. V pôvodnej analyticko-syntetickej
metóde sa kladie dôraz na analytické činnosti s následnými syntetickými činnosťami. Druhá
metóda by sa dala charakterizovať ako syntetická metóda s využitím niektorých
najjednoduchších
prvkov analytickej metódy.
Preto zaradenie základného učiva
v jednotlivých obdobiach nácviku čítania, najmä jeho časové zaradenie, si musí prispôsobiť
samotný učiteľ, podľa toho, ktorú metódu používa.
Prehľad základných
používaných metód.
tematických
celkov
prípravného
obdobia
podľa
Rozdielne obsahy prípravného obdobia, ktoré sú uvádzané pri jednotlivých metódach
nepredstavujú súbor povinného učiva, ale ich treba chápať ako prostriedok týchto metód na
dosiahnutie cieľa: naučiť žiakov čítať.
Pre hláskovú analyticko- syntetickú metódu :
1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Analytické činnosti: veta, slovo, slabika,
Grafické znázorňovanie vety
Grafické delenie slov na slabiky
Určovanie pozície hlások v slove
Detailná analýza slova na hlásky – určovanie pozície hlások v slove
Poznávanie písmen
Čítanie slov po písmenách
Pre syntetickú metódu:
1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti
2. Veta, slovo, slabika – len v praktických činnostiach
3. Analytické činnosti – len analýza slova na slabiky – v praktických činnostiach
– rozlišovanie a určovanie prvej hlásky slova
4. Cvičenie sluchového a zrakového rozlišovania
5. Zoznamovanie sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy prostredníctvom nápovedných
obrázkov a sluchového rozlišovania hlások na začiatku slova
6. Sluchová syntéza hlások do slabiky
7. Písanie veľkých tlačených písmen – ako podpora pochopenia princípu čítania
8. Pokusné čítanie slabík a jednoduchých slov
Nácvičné /šlabikárové/ obdobie
Cieľom nácvičného obdobia je osvojovanie si čítania v týchto tematických
celkoch:
1. Využívanie písmen veľkej tlačenej abecedy pri čítaní pre uľahčenie a urýchlenie
chápania princípu čítania
2. Osvojovanie – čítanie písmen slovenskej abecedy - v závislosti na poradí ako sú
uvedené v používaných platných učebniciach
3. Detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove
4. Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky
5. Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovou
skupinou
6. Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú spoluhláskovú
skupinu.
7. Čítanie slabík, slov viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabičné r - ŕ, l – ĺ.
8. Čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych súvislých textov
Ďalšie ciele plnené v rámci zložky čítanie:
1. V praktických činnostiach oboznámiť žiakov s funkciou týchto interpunkčných
znamienok: bodka, čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, úvodzovky, rozdeľovník
2. V praktických činnostiach rozumieť pojmom rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis,
riadok, autor.
3. V praktických a hrových činnostiach viesť žiakov k uvedomovaniu si významu
a špecifických funkcií čítania a písania v každodenných životných situáciách
Čítankové obdobie
Šlabikárovým obdobím je ukončený nácvik čítania a písania. Čítankové obdobie
treba chápať ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých zručností (spôsobilosti), ale najmä
obdobím ich využívania pri čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach.
Ciele čítankového obdobia sú zamerané na:
1. Zdokonaľovanie techniky čítania
2. Čítanie s porozumením
3. Cvičenie správnej intonácie
4. Voľná reprodukcia prečítaného textu
5. Vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom /smutné, zábavné, poučné.../ vnímanie umeleckých textov rôznych žánrov
6. Príprava na prechod k tichému čítaniu
Požiadavky na vedomosti a zručnosti:
Žiak
- pozná a vie prečítať všetky písmená slovenskej abecedy
–
v praktických činnostiach, pri čítaní vie spájať hlásky do slabík a vie prečítať všetky
typy slabík vyskytujúcich sa v slovách
–
pri čítaní dlhého menej obvyklého slova si vie pomôcť prečítaním po slabikách bez
zbytočného opakovania slova a bez tichého hláskovania (tzv. dvojitého čítania)
–
chápe význam prečítaného slova (priradí slovo k obrázku a naopak) – je potrebná
tolerancia k deťom s iným materinským jazykom,
–
chápe obsah prečítanej vety a krátkeho súvislého textu,
–
v prípade zabudnutia menej frekventovaného písmena si vie poradiť vyhľadaním
písmena pomocou nápovedného obrázka,
–
pri čítaní rozlišuje pojmy: text, riadok, článok, nadpis,
–
v praktických činnostiach pozná funkciu interpunkčných znamienok: bodka, otáznik,
výkričník, čiarka, spojovník,
–
intonačne správne číta izolované krátke oznamovacie a opytovacie vety
Poznámka: väčšina detí 1. ročníka číta niektoré vety v súvislých textoch čiastočne intonačne
nesprávne kvôli neschopnosti predvídať koniec vety – najmä pri prvom čítaní textu. Táto
schopnosť je závislá na technike a rýchlosti čítania, ktoré sa plne rozvinie až v ďalších
ročníkoch.
PÍSANIE
Prípravné obdobie
Obsah písania v prípravnom období je zameraný na získavanie a zdokonaľovanie
predpokladov na konkrétne písanie v neskoršom - v nácvičnom
období. Spočíva
predovšetkým v plnení nasledujúcich cieľov:
1. systémom uvoľňovacích cvikov zlepšovať predovšetkým predpoklady na: zlepšenie
jemnej motoriky zápästia a prstov tak, aby žiak mohol v období nácviku písania
zvládnuť nároky, ktoré naň písanie kladie.
2. nácvik písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen v postupnosti
od jednoduchých po zložitejšie.
3. Rozvíjanie analytických schopností – schopností postrehnúť základné čiary a línie
v jednotlivých písacích cvikoch, neskôr i v samotných písmenách, čo eliminuje často
neprimerané množstvo cvičného písania.
Nácvičné obdobie
Čítanie a písanie nemusí nutne prebiehať súčasne, v zmysle čo čítame, to píšeme.
Vo vyučovacom procese je možné, najmä vtedy, keď je proces nácviku čítania podporovaný
písaním veľkých tlačených písmen neviazať písanie na postup v čítaní, ktorý je prirodzene
rýchlejší.
Cieľom písania v nácvičnom období je osvojovanie si písania v týchto tematických
celkoch:
Poznámka: Jednotlivé tematické celky v tomto prípade neprebiehajú v časovom slede za
sebou, ale súbežne .
1. Osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy v poradí závislom od používaných
učebníc a písaniek
2. Spájanie písmen do slabík a slov
3. Odpis písaných písmen, slabík, slov a viet
4. Prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet
5. Písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania
6. Podporovanie vlastného a tvorivého písania veľkou tlačenou abecedou
Pravopisné javy:
1.
2.
3.
4.
5.
Správna skladba slova /týka sa vynechávania a zámeny hlások/.
Veľké písmeno na začiatku vety.
Ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety.
Písanie osobných mien.
Označovanie dlhej samohlásky.
Čítankové obdobie
Ciele písania v čítankovom období sú zamerané na:
1.
2.
3.
4.
5.
Zdokonaľovanie techniky písania.
Odpis a prepis textu.
Písanie podľa diktovania.
Precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník.
Vytváranie spôsobilostí samostatne sa písomne vyjadrovať.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti:
Žiak vie používať písmená písanej abecedy a arabské číslice v nasledujúcich činnostiach:
–
vie čitateľne napísať písmená písanej abecedy a arabských číslic
Alternatíva pre žiakov s poruchou jemnej motoriky:
Žiakom s oneskoreným vývinom a poruchou jemnej motoriky potvrdenou psychológom,
umožňujeme vyjadrovať sa písomne pomocou veľkých tlačených písmen, ktoré kladú na
jemnú motoriku ruky podstatne menšie nároky.
Žiak:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-
dokáže správne spájať písmená v slovách
vie z písanej predlohy čitateľne a správne odpísať slová a krátky primeraný text
v praktických činnostiach /pri písaní/ vie členiť vety na slová, slová na slabiky
tak, aby výsledkom bolo správne napísané slovo alebo veta,
dokáže podľa diktovania napísať slová bez vynechávania písmen
dokáže podľa diktovania napísať jednoduché krátke vety
vie k známemu obrázku napísať jeho pomenovanie (tzv. autodiktát), bez vynechávania
písmen (ostatné chyby tolerujeme)
vie správne umiestniť dĺžeň
vlastné mená osôb píše s veľkým začiatočným písmenom
na začiatku vety píše veľké písmeno
pri písaní rozlišuje oznamovaciu, opytovaciu a rozkazovaciu vetu
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
Poznámka: Túto úlohu považujeme pre pomerne veľký počet detí za výrazne
dlhodobú, v 1. ročníku za ťažko zvládnuteľnú, a preto i ťažko definovateľnú, najmä z pohľadu
požiadaviek na vedomosti a zručnosti detí. Vymedzenie presných požiadaviek na vedomosti
a zručnosti by mohlo byť v prípade mnohých detí diskriminujúce (rečové chyby, inojazyčné
prostredie).
Obsah:
–
spisovná výslovnosť
–
spisovné vyjadrovanie
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
MATEMATIKA
Učebné osnovy
Matematika
4 hodina týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín
Prvý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika učebného predmetu
Učebný predmet matematika 1.- 4. roč. ZŠ je založená na realistickom prístupe k
získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na
rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych
situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať
matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným
matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky
a pre celoživotné vzdelávanie.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v 1.ročníku 1. – 4. ZŠ, je naučiť žiakov tým
poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú
potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na
samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také
skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.
Vyučovanie matematiky
má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky
na rozvoj žiackej osobnosti:
− Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna
aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie
tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov,
postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh.
− V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických
výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov.
−
Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine
a v priestore.
− Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou
a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí,
zručnosti a postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
–
Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní
schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače)
k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.
–
Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k
aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu
relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie
sa.
− Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť
a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá
sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti,
systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte.
– Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje
zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
–
Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európským
hodnotám, permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených
európskymi štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom.
Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ má smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní
žiakov v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele
vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie
žiakov.
Obsah vzdelávania
Prvý ročník
( 4 hodiny týždenne, 132 hodín za rok)
Prehľad tematických celkov a ich obsahu
I. Prirodzené čísla 1 až 20
Prirodzené čísla 0 – 20. Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí,
...o danom počte. Porovnávanie čísel. Čítanie a písanie čísel 0 – 20. Riešenie úloh na
porovnávanie (viac, menej rovnako).
II. Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. Propedeutika vzťahu medzi
sčítaním a odčítaním. Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.
III. Geometria
Zoznámenie sa s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými tvarmi a manipulácia
s nimi. Rozlišovanie priestorových útvarov očami, hmatom a na obrázku. Kreslenie
otvorených a uzavretých krivých čiar, rysovanie priamych čiar.
IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie
Získavanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov. Dichotomické triedenie
premetov, podľa jedného znaku (modré, nie sú modré). Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej)
postupnosti predmetov, čísel a zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach pozorovaním.
Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
• pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000
a vie ich využiť na popis a riešenie problémov z reálnej situácie
• vykonáva z pamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony
a využíva
komutatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na
racionalizáciu výpočtov zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady,
kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov
• rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej
situácie a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje
osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch
Očakávané postoje žiakov
• prestáva mať „strach“ z čísel,
• smelšie kvantifikuje realitu okolo seba,
• sebavedome robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel,
• je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, nakoľko v prípade potreby dokáže
uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu.
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
•
•
•
vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva
a sám
vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje
pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov
usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí
medzi týmito údajmi
interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja
svoje schopnosti a kreativitu, kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje
účinnosť svojej práce.
Očakávané postoje žiakov
•
•
•
•
•
pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami
vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia
vidí potrebu postupného vytvárania primeraných názorov na vzťah matematiky
a reality
má záujem na zdokonaľovanie svojho logického myslenia, na jeho neustálom
rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych algoritmov, atď.)
o prvky kritického myslenia
je pozitívne motivovaný na vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja.
Geometria a meranie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
• rozozná, pomenuje, vymodeluje a popíše jednotlivé základné priestorové
geometrické tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu
• pozná, vie popísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary
•
•
rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine
pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať
aj pri praktických meraniach.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Učebné osnovy
Výtvarná výchova
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Prvý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet výtvarná výchova sa skladá z troch základný častí: tematické práce, výtvarné
osvojovanie prírody a výtvarné a technické osvojovanie predmetu. Predmet sme zaradili z
dôvodu rozvoja estetického cítenia dieťaťa mladšieho školského veku a jeho rozvoj pri
zobrazovaní nielen predmetov a vecí v jeho okolí, ale aby dieťa vedelo pomocou výtvarných
techník vyjadriť aj svoje nálady a túžby, zároveň si osvojiť aj techniky výtvarnej tvorby aj
svojich predkov a tak začleňovať aj regionálnu výchovu do tohto predmetu. Predmet sa skladá
z nasledovných tematických celkov: Výtvarné a technické osvojovanie skutočnosti,
experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, základy konštruovania.
Ciele a obsah predmetu je nedeliteľnou súčasťou aj iných predmetov v prvom ročníku a
vytvára sa tak základ na medzipredmetové vzťahy s predmetmi ako je slovenský jazyk,
prvouka a hudobná výchova.
V predmete sa budú využívať formy samostatnej aj skupinovej práce. Z metód sa využije
metóda od jednoduchého k zložitému, názorná metóda, heuristická metóda, projektové
vyučovanie.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom predmetu výtvarná výchova v 1. ročníku ZŠ je estetické osvojovanie prírody, sveta
vecí a sveta človeka prostredníctvom výtvarných prác a výtvarného umenia. Detskou kresbou,
hrou a modelovaním umožniť dieťaťu hlbšie nahliadnuť do pocitov, fantázie i želaní každého
detského jedinca. Tvorivými výtvarnými činnosťami ako aj vnímaním a prežívaním
umeleckých diel, ktoré sa stávajú organickou súčasťou vnútorného sveta žiakov, ich
skúseností, zážitkov a predstáv, sa kultivuje estetická citlivosť, rozvíja sa tvorivá fantázia,
harmonizuje a integruje sa osobnosť dieťaťa.
Cieľom je aj rozvoj detskej predstavivosti, fantázie, úsilie o vyjadrenie detského videnia, ale
aj viesť dieťa v duchu humanitného využitia technik, rozvíjať vzťah k efektívnej práci, riešiť
jednoduché technické problémy. Formou hry dať deťom základné poznatky o kresbe, maľbe,
prírodných a technických materiáloch, vychovať k ochrane a aktívnej tvorbe životného
prostredia.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Predmet výtvarná výchova vo svojej podstate bude nielen rozvíjať estetické cítenie, ale aj
komunikatívne a sociálno – interaktívne schopnosti žiaka prostredníctvom zaraďovania
skupinových prác, kde sa počíta so vzájomnou komunikáciou medzi žiakmi. Schopnosti
tvorivo riešiť problémy bude spoločný aj s inými predmetmi v tomto ročníku. V predmete sa
budú rozvíjať aj spôsobilosti využívať informačné komunikačné technológie.
Stratégia vyučovania
V predmete sa budú využívať formy samostatnej a skupinovej práce. Z metód sa budú
využívať metódy na rozvoj tvorivosti, analyticko syntetická metóda, metóda od známeho k
neznámemu, heuristická objavovacia metóda. Využívať sa bude výklad učiteľa, rozhovor,
dialogické a monologické metódy komunikácie, exkurzie do galérií a múzeí.
Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi budú rôzne výtvarné publikácie, encyklopédie výtvarného umenia,
časopisecká literatúra zameraná na túto oblasť, práca s internetom, využitie informačných
komunikačných technológií, návštevy galérií výtvarného umenia a múzeá s historickými
výtvarnými artefaktmi.
Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu určitého
výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad predstavuje
riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke vodorovný rad),
vždy na úrovni zodpovedajúcej veku.
I. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania - tvar, škvrna, obrys, farba
(Osobnostný a sociálny rozvoj, mediálny výchova) 5h
II. Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície – plocha, tvar (Ochrana
života a zdravia, dopravná výchova) 6h
III. Podnety výtvarného umenia – akčná maľba, (Osobnostný a sociálny rozvoj,
Environmentálna výchova) 2h
IV. Podnety výtvarného umenia - výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia,
(Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova) 3h
V. Podnety filmu a videa – pohyblivý obraz, (Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna
výchova, Multikultúrna výchova)2h
VI. Podnety dizajnu – dizajn a ľudské telo, (Ochrana života a zdravia, Osobnostný
a sociálny rozvoj) 3h
VII.Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia – médiá, (Mediálna výchova) 3h
VIII.Podnety hudby - (Osobnostný a sociálny rozvoj) 2h
IX.Synestetické podnety – hmat (Osobnostný a sociálny rozvoj) 2h
X.Tradícia a identita-kultúrna krajina, (Multikultúrna výchova) 3h
XI.Škola v galérii ,galéria v škole – portrét (Osobnostný a sociálny rozvoj) 2h
Téma
Obsahový štandard
Tvar a škvrna
1.
základné
prvky Obrys
výtvarného vyjadrovania Farba
- výtvarný jazyk
Výkonový štandard
Žiak
vie
vyhľadávať
a dopĺňať základné prvky
výt. vyjadrovania. Vie sa
výtvarne
vyjadriť.
Má
základné poznatky o farbách
a farebnej hmote.
2.
kompozičné možnosti
a princípy kompozície
Plocha a tvar
Vytváranie kompozície z
tvarov písmen
Uvedomovanie si formátu –
Mierka
Žiak
zvláda
základné
motorické úkony s rôznymi
nástrojmi.
Vedome
umiestňuje tvar v rôznych
častiach
plochy.
Vie
vyjadriť
plošný
a priestorový tvar. Vedieť
zmenšiť
alebo
zväčšiť
predmety
3.
podnety
výtvarného
umenia /médiá, štýly,
procesy, techniky, témy
4.
Výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
akčná maľba /gesto, škvrna
Žiak vie vytvárať stopy
alebo
tvary
priamym
dotykom.
Inšpirácia
pravekým
umením
/témami, procesmi,
technikami a materiálmi
/alt.: inšpirácia umením
prírodných
Žiak má osvojené základné
vedomosti
o vybraných
artefaktoch
daného
historického obdobia.
5. Podnety filmu a videa
Pohyblivý obraz
6. Podnety dizajnu
Dizajn a ľudské telo /telo a
jeho doplnky, maska
7. Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
Poznávanie a porovnávanie
rôznych médií
Žiak
má
základné
vedomosti o vzniku filmu.
Žiak
vie
aktívne
a samostatne hľadať riešenia
výtvarného problému.
Žiak vie porovnať jednotlivé
médiá, pozná ich špecifiká.
8. Podnety hudby
Výtvarné stvárnenie nálady
a rytmu hudobnej skladby
9. Synestetické podnety
Hmat /tvar, povrch, vo
vzťahu navzájom a k
motívu
10. Tradícia a identita
/kultúrna krajina
Výtvarná reakcia na
prostredie školy
Žiak má vedomosti o krajine
svojho okolia, o tradíciách
svojho regiónu.
11. Škola v galérii
/galéria v škole
Portrét v galérii / výraz
tváre
Žiak dokáže pomenovať
postupy a výsledky svojej
výt. činnosti, vie vyjadriť
základnú
symetriu
a asymetriu.
Žiak vie štylizovať, vie
nakresliť vlastné poňatie
(vnímanie)
hudobného
motívu.
PRÍRODOVEDA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Prírodoveda
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne - spolu 33 vyučovacích hodín
Ročník
Prvý
Škola
ZŠ Ľubochňa- dolina 272
Stupeň vzdelávania
Primárne vzdelávanie – ISCED 1
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
Denná
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné
oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým
preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale
postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň
s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho
procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je
riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích
problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych
schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí,
ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým.
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k
prírode, ale aj k samotnej vede.
Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v
informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho
kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
- spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody
- rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním
v rôznych informačných zdrojoch
- rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých
zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne
- opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním
- rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty
- nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu
- tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a
existencie
- uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho
využívania látok ktoré príroda ľuďom poskytuje
- poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej
ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa.
Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ
nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo
najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto
konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý a druhý ročník
Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti
bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov
bežných situácií tak, aby:
· sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí
schopnosť syntézy), aby sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie), aby
sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby
testov hypotéz a predpokladov), a vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich
premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo)
· sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím
neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho,
ale aj schopnosť indukcie)
· sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí
schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym
druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),si rozvíjali schopnosť
argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť hypotézy
opodstatnené vlastnou teóriou), aby dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v
pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie)
· aby si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie
ekologických
a
environmentálnych
problémov),
napríklad
potravové
reťazce,
ekosystematické vzťahy,...
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne
spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo
vzdelávacom procese tak, aby si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné
prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich
veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je
koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...
Obsah vyučovacieho predmetu
Prehľad tematických celkov a ich obsahu:
· Rodina a jej charakteristické zmeny
· Ročné obdobia a ich charakteristické znaky ( 4 ročné obdobia, život zvierat v jednotlivých
ročných obdobiach )
· Čas ( školský a kalendárny rok, školský deň, režim dňa )
· Zdravie ( poznať jednotlivé časti tela a ich špecifické vlasti a formy práce, správna
životospráva, ochrana života a zdravia )
· Veci a špecifické vlastnosti
· Život zvierat
· Porovnávanie a triedenie rastlín ( listnaté a ihličnaté stromy, liečivé rastliny a ich význam,
kvet a plod, dôležité činitele života na zemi )
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Rodina
Členovia rodiny
Žiak vie vymenovať
Osobný a sociálny
Vzťahy v rodine
členov rodiny, vie
rozvoj
opísať ich
postavenie.
Rešpektuje iných ako
samostatne mysliace
bytosti s vlastným
Tvorba projektu
názorom.
a prezentačné
Poznať vzťahy v
zručnosti
rodine v rámci
jednotlivých kultúr.
Zmeny v prírode
Druhy stromov, listy
Žiak dokáže
Osobný a sociálny
stromov
porovnávať
rozvoj
Ročné obdobie,
jednotlivé listy
mesiace v roku
stromov.
Charakteristiky
Žiak vie správne
počasia
zaznamenávať
Poľné plodiny
počasie pomocou
Ovocie a zelenina
znakov ( vietor,
Mediálna výchova
dážď, slniečko ).
Žiak vie špecifikovať
charakteristické
Tvorba projektu
zmeny jednotlivých
a prezentačné
ročných období.
zručnosti
Správne rozpoznáva
jednotlivé druhy
ovocia a zeleniny.
Plynutie času
Objektívny a
Žiak vie vysvetliť
Osobný a sociálny
subjektívny čas
plynutie času.
rozvoj
Hodiny
Správne porovnáva
objektívny a
subjektívny
čas. Žiak vie zoradiť
Mediálna výchova
obrázky podľa
plynutia času (
rastlina, človek,
zviera). Správne vie
Tvorba projektu
určiť celé hodiny.
a prezentačné
zručnosti
Osobná hygiena a
Pravidelné
Žiak pozná pravidlá
Osobný a sociálny
psychohygiena
stravovanie,
správneho
rozvoj
striedanie práce a
stolovania.
Ochrana života
odpočinku,
Vie uviesť príklady
a zdravia
správne stolovanie
správneho a
Hygiena človeka a jej nesprávneho
zásady
stolovania.
Zásady zdravej
Vie vysvetliť dôvody
výživy
striedania práce
Multikultúrna
Ľudské telo
a odpočinku.
výchova
Správne vymenováva
základné časti dňa.
Pozná a vie vysvetliť
význam osobnej
hygieny.
Správne vymenováva
Zvieratá
základné časti tela,
Tvorba projektu
vie špecifikovať ich
a prezentačné
primárny význam.
zručnosti
Voľne žijúce zvieratá Žiak správne pracuje
Environmentálna
Domáce zvieratá
s encyklopédiou. Vie
výchova
Domáce vtáky
pracovať s PC
edukačným
programom v rámci
Tvorba projektu
danej tematiky.
a prezentačné
Žiak sa aktívne
zručnosti
podieľa na rozvoji
komunikačných
zručností.
Rastliny a semená
Rastliny v zime
Žiak pozná princípy
Ochrana života
Voda a človek
starostlivosti
a zdravia
o rastliny v zimnom
období.
Osobný a sociálny
Vie vysvetliť, prečo
rozvoj
musíme dodržiavať
pitný režim.
Tvorba projektu
Aktívne sa zapája do
a prezentačné
diskusie a tvorby
zručnosti
projektu.
Hmota
Vlastnosti hmoty
Žiak vie na základe
Osobný a sociálny
zmyslových vnemov
rozvoj
určiť rôzne druhy
hmoty.
4. Metódy a formy práce
Vo výchovno - vzdelávacom procese vyučovania vyučovania prírodovedy je možné voliť a
uplatňovať rôzne metódy a formy práce, ktoré u mladších žiakov vzbudzujú záujem o
prebraté učivo, sústredia ich pozornosť, ovplyvňujú individuálny postup myslenia každého
žiaka.
Pri realizácii cieľov sa uplatňujú tieto metódy :
· Pozorovanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, beseda
· Práca s demonštračným materiálom
· Využitie vystrihovačiek a aplikácií
· Práca s modelmi, pokus, didaktické hry
Organizačné formy, ktoré sa realizujú v procese vyučovania prírodovedy si učiteľ volí na
základe cieľa, charakteru a potrieb žiakov- ako je napr. frontálne vyučovanie, skupinové a
kooperatívne vyučovanie, individuálne a diferencované vyučovanie, systém rôznych
organizačných foriem.
5. Učebné zdroje
Súbor učebných pomôcok na vyučovanie Prírodovedy:
· Stavebnice a modely
· Nápovedné obrázky
· Pexeso
· Časopisy pre deti s danou tematikou , vhodne zvolené texty
· Manipulačné pomôcky
· IKT využiteľné v rámci predmetu
· Iné materiálno- technické a didaktické pomôcky
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Učebné osnovy
Náboženská výchova
1 hodina týždenne , spolu 33 vyučovacích hodín
Prvý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská,
má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má
preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie,
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej
súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských
cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej
orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých
hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti.
Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným
ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom
ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov
rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym
dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
- formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
- konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na
svet
- hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
- formovať svedomie
- prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
- spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
- oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania
Božieho slova
- rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti
a v cirkvi
Ciele 1. ročníka:
Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah
k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje
v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov,ktoré
zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových
kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií, ktoré žiakovi umožňujú:
Komunikačné kompetencie
- nadväzovať a viesť v skupine dialóg a rozhovor
- prejavovať odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému
- chápať obsah a zmysel počutého textu a vedieť naň reagovať
- voliť si primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
- používať “ja” odkaz
- kultivovane poprosiť
- aktívne a so záujmom počúvať
- slovne prejaviť radosť a vďačnosť z obdarovania
- byť otvorený pre metaforické vyjadrovanie
- intuitívne rozumieť neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu prežehnania
- svojimi slovami reprodukovať biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry
a Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní
Kompetencie k riešeniu problémov
- byť tolerantný a ústretový
- rozvíjať postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si
vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti
intelektu a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…,
klamanie a žalovanie…)
- spontánne a samostatne hodnotiť vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu
páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé
- v rozsahu svojej detskej skúsenosti byť pozorný voči morálnym konfliktom a byť
otvorený pre dobro
Sociálne a interpersonálne kompetencie
- prejavovať záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností
- uvedomiť si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom
na jedinečnosť iných žiakov v skupine
- prispôsobovať svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny
- poznať úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny
- brať do úvahy potreby iných
- rozvíjať intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné
- objavovať hranice života a smrti v ľudskom živote
- byť otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí životu
- posolstvo biblických textov spájať s konkrétnymi situáciami vo svojom živote
- objavovať kresťanský zmysel slávenia sviatkov
- hľadať možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu
kamarátov...) a realizuje ich
- zaujímať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným
postihnutím, starým ľuďom a tým ktorí potrebujú prebudenie k životu
- vnímať potrebu dávania a prijímania
- objavovať svoj duchovný rozmer
- prežívať atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí
Občianske kompetencie
- poznávať a ochraňovať svoje najbližšie životné prostredie
Kultúrne kompetencie
- prejavovať úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva
a ochraňuje
- objavovať hodnotu rodiny
-
vnímať dôležitosť a hodnotu rodiny
intuitívne vnímať obrazy, symboly
intuitívne vnímať posolstvo legendy a biblického textu
orientovať sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežívať ich rozdielnu
náplň a úlohu
- intuitívne vnímať symbolickú reč legendy
Existenciálne kompetencie
- intuitívne vnímať bytostnú potrebu lásky
- objavovať hranice dobra a zla
- objavovať svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia
- byť otvorený pre diferencované vnímanie sveta
- byť je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať a rozvíjať v spoločenstve cirkvi
Stratégia vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania,
vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových
kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny,
vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je
motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie
poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom
nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého
diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností.
Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie
(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou
otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na
pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda
(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov),
manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie
sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu
možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná
praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie
k vytvoreniu určitého produktu).
Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia
(vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia
daného problému), situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so
stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii,
pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na
uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového
vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia
(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu
a pod.) simulácia (simulovanie,
napodobňovanie životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou
žiakov a jednotlivcami) Typické autentické rozhovory.
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a
precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry, domáce úlohy).
Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne
poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je
možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu
zvolil.
Domáce úlohy sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení
či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je
podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre
piaty ročník základných škôl „Cesta lásky“, vydanú Katolíckym pedagogickým a
katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky
spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály pre
náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie
tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné
okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty
Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
Obsah predmetu náboženská výchova v 1. ročníku
Základné tematické okruhy sú:
1. téma: Som na svete z lásky
2. téma: Rodina – ohnisko lásky
3. téma: Dar lásky
4. téma: Moc života a lásky
5. téma: Spoločenstvo lásky
1. téma: SOM NA SVETE Z LÁSKY
dotácia hodín: 4 hod.
Kľúčové pojmy: jedinečnosť, schopnosti, rodina, svet, dobro, zlo
Obsahový štandard
Meno a jedinečnosť
Čo dokážem? (ruky, nohy, zrak, sluch, ...)
Patrím do rodiny
Svet v ktorom žijem
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa líši od ostatných. Na základe
pozorovania vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky. Na príklade rozlíšiť využívanie
svojich schopností na konanie dobra alebo zla.
Afektívny cieľ : Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť. Oceniť lásku rodičov k deťom. Uvedomiť
si prejav lásky Boha k človeku v jeho stvorenstve.
Psychomotorický cieľ: Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania za prejavy lásky.
Identifikovať sa s človekom (vzorom), ktorý koná dobro. Formovať návyk rozlišovania dobra
a zla v konkrétnych situáciách. Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu.
Výkonový štandard
Žiak vie:
-
uvedomovať si vlastnú jedinečnosť
vyjadriť radosť zo života
rozlišovať prejavy lásky na základe pozorovania
sa správne prežehnať
slovne vyjadriť poďakovanie (voči rodičom, učiteľom, kamarátom)
formulovať spontánnu modlitbu poďakovania
z konkrétneho príbehu vymenovať postavy, ktoré konajú dobro
na príklade rozlíšiť dobro od zla
odpovedať na otázku z príbehu
vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé činnosti, ktoré môže človek vykonať rukami,
nohami, ústami, očami, ušami (opozitá)
formulovať odprosenie
citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý Boh
daroval človeku
sa starať o prírodu (starať sa o záhradku, nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.),
2. téma: RODINA – OHNISKO LÁSKY
dotácia hodín: 2 hod.
Kľúčové pojmy: rodina, komunikácia, modlitba, Otče náš
Obsahový štandard
Komunikácia v rodine
Modlitba v rodine – rozhovor rodiny s Bohom (modlitba Otče náš)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie. S pomocou učiteľa
reprodukovať modlitbu Otče náš.
Afektívny cieľ : Uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi
navzájom. Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine.
Psychomotorický cieľ : Osvojiť si v praxi správny spôsob komunikácie s ľuďmi (pozdraviť
pri stretnutí alebo lúčení, poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa). S pomocou učiteľa písomne
sformulovať ďakovnú modlitbu (za rodičov, za rodinu).
Výkonový štandard
Žiak vie
- jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie
- vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny
- s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš
- definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom
- písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za rodičov, rodinu), modlitbu prosby
3 téma: DAR LÁSKY
dotácia hodín: 3 hod
Kľúčové pojmy: srdce, dar, zvestovanie, narodenie Ježiša
Obsahový štandard
Legenda o kamennom srdci (sv. Mikuláš)
Zvestovanie. Návšteva Alžbety.
Zmysel a hodnota daru. Narodenie Ježiša Krista.
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Počúvať s porozumením legendu o sv. Mikulášovi, biblický príbeh
zvestovania a narodenia Ježiša a prepojiť texty so svojim životom. S pomocou učiteľa
reprodukovať modlitbu Zdravas Mária.
Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať v legende symbol srdce. Rozvíjať vo svojom živote postoj
prijímania a dávania. Vnímať atmosféru adventného a vianočného času.
Psychomotorický cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť z daru. Pripraviť darček pre obdarovanie.
Výkonový štandard
Žiak vie
- opísať dobrotu sv. Mikuláša
- intuitívne vnímať v legende symbol srdce ako obraz vnútornej skutočnosti človeka
- s pomocou učiteľa reprodukovať biblické udalosti zvestovania a narodenia Ježiša
- podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania
- reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu Zdravas Mária
- opísať narodenie Ježiša ako dar Boha človeku
- nakresliť aspoň dva symboly Vianoc
- vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona)
- pripraviť darček pre obdarovanie
4. téma: MOC ŽIVOTA A LÁSKY
dotácia hodín: 4 hod.
Kľúčové pojmy: život, smrť, spánok, prebudenie, vzkriesenie, zmŕtvychvstanie, nedeľa
Obsahový štandard
Metafora spánku a prebudenia v rozprávke (uvádzanie do metaforického spôsobu
vyjadrovania)
Vzkriesenie Jairovej dcéry
Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša.
Nedeľa – deň oslavy Ježišovho zmŕtvychvstania
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Počúvať text rozprávky s porozumením a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim
životom. Opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry a konanie Ježiša ako výzvu
k dôvere. Opísať Ježišovo zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou.
Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať metaforickú reč. Pozorovať zmeny v prírode v jarnom
období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov. Dôverovať Ježišovi,
ktorý premohol smrť.
Psychomotorický cieľ: Prejaviť vzťah a úctu k životu v prírode. Dôstojným prežehnaním
prejaviť úctu ku krížu. Rozvíjať postoj empatie k trpiacim.
Výkonový štandard
Žiak vie:
- intuitívne vnímať metaforický spôsob vyjadrovania symbolickej reči
- opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry
- vnímať premeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením
veľkonočných sviatkov
- jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej kresťania
slávia Ježišovo víťazstvo života nad smrťou
- s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a vysvetliť veľkonočné symboly
- nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života nad smrťou
-
jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa Ježišovho zmŕtvychvstania
5. téma: SPOLOČENSTVO LÁSKY
dotácia hodín: 3 hod.
Kľúčové pojmy: pomoc, dobro, zlo, odvaha, Duch Svätý, Cirkev
Obsahový štandard
Zoslanie Ducha Svätého. Cirkev.
Legenda o sv. Jurajovi.
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Opísať udalosť zoslania Ducha Svätého. Jednoduchým spôsobom vysvetliť
zmysel cirkvi ako Božej rodiny. Opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi.
Afektívny cieľ: Prostredníctvom biblickej udalosti vnímať pomoc, ktorú Boh posiela
ľuďom. Pozorovať prejavy života vo farnosti. Intuitívne vnímať boj dobra a zla v
symbolickej reči legendy o sv. Jurajovi. Rozvíjať vo svojom živote postoj prehodnocovania
pozitívnych a negatívnych skutočností.
Psychomotorický cieľ: Praktizovať oslavu Trojjediného Boha prostredníctvom modlitby
Sláva Otcu. Formovať návyk pozornosti voči druhým ľuďom. Formovať návyk bezpečného
správania sa v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť
povedať nie na negatívne ponuky).
Výkonový štandard
Žiak vie:
- na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti zoslania Ducha Svätého
- vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel cirkvi ako Božej rodiny
- reprodukovať modlitbu Sláva Otcu
- opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho prepojiť so
svojim životom
- osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi.
Medzipredmetové vzťahy
Etická výchova
Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov
Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve
Ľudská dôstojnosť a sebaúcta
Pozitívne hodnotenie iných
Naša rodina
Slovenský jazyk
Rozprávka
Prírodoveda
Zmeny v prírode
Čas a jeho trvanie
Moja rodina
Členovia rodiny
Rastliny a semená
Ľudia a veci
Hudobná výchova
Stvárňovanie pomocou pohybu, tanca
Pieseň
Výtvarná výchova
Intuitívne vnímanie obrazu a jednoduché vyjadrenie jeho symbolickej reči
Začlenenie prierezových tém
Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboženskej výchovy, žiak
rozvíja nasledovné kompetencie:
Environmentálna výchova
Žiak
- prejavuje úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva
a ochraňuje, stará sa o prírodu
- poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie
Jazyky
Žiak
- volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
- používa “ja” odkaz
- dokáže kultivovane poprosiť
- slovne prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania
Informačná výchova
Žiak
o objavuje hranice dobra a zla
o rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné
Profil absolventa nižšieho sekundárneho stupňa predmetu náboženská výchova
Komunikačné kompetencie:
Žiak
- prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede
- kladie otázky a zisťuje odpovede
- učí sa konfrontovať s názormi druhých , počúvať a byť otvorený pre odlišnosti
- osvojuje si vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spoludiskutujúceho
- formuluje otázky, porovnáva, oponuje
- formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory
- rozširuje svoje kultúrne horizonty diskusiou
- učí sa reagovať primerane situácii
- je schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte
- vie vyjadriť svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja –
správu“ a vyjadriť svoje pocity
- učí sa dešifrovať a vhodne používať symboly
- rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho
a náboženského života
Kompetencie k učeniu sa:
-
učí sa vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky svojho učenia
a diskutuje o nich
podieľa sa na spoločnej práci projektového vyučovania s použitím IKT (teleprojekty)
učí sa učiť spoluprácou
Kompetencie k riešeniu problémov:
Žiak
- zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci
- dobre prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi
- plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými
- vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a naplánuje riešenie problému
na modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti
- obhajuje svoj názor
Existenciálne:
Žiak
- objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách ľudstva
- oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín Cirkvi
- vysvetlí kresťanský pohľad na hodnotu individuálneho ľudského života pripravený
niesť zodpovednosť
- učí sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí a činov človeka
- oceňuje prínos kresťanských hodnôt v ľudskej kultúre
- na konkrétnych príkladoch porovná rôzne životné štýly, oceňuje etické hodnoty
- rozhoduje o svojich hodnotách a cieľoch
- objavuje existenciu nemennej pravdy
- vytvára si rebríček hodnôt, hľadá víziu pre svoju budúcnosť a objavuje si osvojuje si
životný štýl na základe etických princípov
- hľadá svoju úlohu vo svete aj v cirkvi
- oceňuje postoj vzájomnej tolerancie medzi mladými ľuďmi, posúdi mravný aspekt
vzťahu a chápe zmysel vernosti
- objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na pohlavie
- preberá zodpovednosť za sebaurčenie a sebarealizáciu, objavuje prvky zodpovedného
konania v konkrétnych životných situáciách
- objavuje kresťanský pohľad na zmysel života človeka
- aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky spirituality
Občianske:
Žiak
- adaptuje sa na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich schopností
a možností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní
- chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri vytváraní zákonov
obohacujúcich spoločnosť
- aktívne participuje na triednych a školských aktivitách
- zapája sa do občianskeho života vo svojom okolí
- háji svoje práva aj práva iných
- vníma dôležité postavenie rodiny ako základnej bunky spoločnosti
Kultúrne
Žiak
-
osvojuje si postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí takých, akí sú
angažuje sa a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity
a lásky
všíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník
iné kultúry a ich umenie považuje za rovnocenné a inšpirujúce
učí sa tolerancii a empatickosti
má záujem o poznávanie seba, ostatných ľudí, reality, v ktorej žije, spoločnosti
a prírody
objavuje v biblickom prameni ekologické posolstvo, vníma človeka ako súčasť
prírody
má úctu k živým aj neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje
správa sa spôsobom, ktorý podporuje trvalú udržateľnosť kvality životného prostredia
vníma obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť
rešpektuje kultúrne tradície ako základ súčasného umenia
osvojuje si prácu s literárnymi žánrami a druhmi
uvedomuje si korene, tradíciu a historický vývoj výtvarnej kultúry
vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz, literatúra,
hudba, móda)
osvojuje si kritický prístup k médiám
má predstavu o vhodnej kombinovateľnosti farieb, tvarov
pozná pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou oblečenia, vlasov, tváre
pozná pravidlá spoločenského kontaktu a v súvislosti s tým aj štýl obliekania sa na
rôzne udalosti
objavuje vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárny a myšlienkových
foriem
ocení prínos štátu a Cirkvi pre dobro jednotlivca a spoločnosti
rozumie rozdielom a spoločným prvkom svetových náboženstiev, osvojí si postoj
vzájomnej tolerancie
osvojí si kritéria pre rozlíšenie učenia rôznych náboženských siekt a vie popísať ich
techniky manipulácie
Sociálne a interpersonálne
Žiak
- učí sa tolerancii, ústretovosti, ale aj kritickosti, k iným, učí sa chápať ich potreby
a postoje
- objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon
- objavuje mravný aspekt umelého potratu a eutanázie
- osvojí si kritický prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba
- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky
- vníma sa ako časť celku
- chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje
skúseností druhých ľudí
- podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou
k opačnému pohlaviu prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade
nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu požiada
- dokáže si uvedomiť svoje potreby
- identifikuje sa so svojím vnímaním pocitov
- dôveruje si uvedomuje si silné a slabé stránky, ktoré vníma ako svoje rozvojové
možnosti
- vníma životnú situáciu starého a chorého človeka
-
učí sa spätnej väzbe na vlastnú osobu
uvažuje nad humánnymi princípmi v duchu solidarity a lásky, objavuje rozmere
empatie pre rozvoj sociálneho cítenia
je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch
buduje návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu
vysvetlí význam manželstva a rodiny a uvedomuje si ich hodnotu
posúdi vzťahy v rodine s výchovou k vzájomnej úcte, asertívnemu, empatickému
správaniu v rodine aj spoločnosti. Uvedomuje si potrebu celoživotných vzťahov
/priateľstva, manželstva, rodiny/. Objavuje princípy tvorivého budovania osobných
vzťahov.
ETICKÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Etická výchova
1 hodina týždenne spolu, 33 vyučovacích hodín
Prvý
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža
v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Prosociálne správanie je také
správanie, ktoré prináša prospech druhej osobe alebo skupine osôb , nevyplýva z povinnosti
a nie je sprevádzané očakávaním aktuálnej odmeny .
Etická výchova má štyri základné zložky :
1.Výchovný cieľ
2.Obsah (výchovný program, ktorý sa premieta do jednotlivých tém v osnovách ).
3. Výchovný štýl ( vzťah, prístup učiteľa k žiakovi – podrobnejšie sa o ňom hovorí
v procesuálnej stránke osnov ).
4. Výchovné metódy .
Etická výchova na prvom stupni ZŚ
Mladší školský vek je obdobím, keď dieťa vychádza z rodiny, v ktorej bolo spravidla
chránené a milované a vstupuje do reálneho sveta mimo rodiny . Je vhodné , aby škola
nadväzovala na to, čo dieťa prežíva doma . V rodine získava primárne skúsenosti prijímania
i podriaďovania sa rodinnému spoločenstvu ( pocit istoty , starostlivosti , ale aj
spravodlivosti, trestu , vytvárania a prijímania pravidiel v rodine ).Rovnako so životom
v rodine môže súvisieť i prvá skúsenosť s neprijatím , ponížením , odmietnutím konfliktom
...Skúsenosti vyplývajúce zo vzťahov k najbližším sú v mladšom školskom
veku
východiskom pri výchove k prosociálnosti . A naopak – rodina je prvým miestom , kde sa
môže testovať prosociálne správanie dieťaťa , v istom zmysle účinnosti etickej výchovy .
Na I. stupni ZŚ je zvlášť dôležité venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty a úcty
k iným , rozvoju sociálnych zručnosti orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a na
zvyšovanie ich odolnosti voči negatívnym sociálno – patologickým, či antimorálnym
vplyvom, ktoré stále viac zasahujú nižšie vekové kategórie detí na základnej škole.
Ciele etická výchova metodický realizuje hravými formami a interaktívnymi metódami.
Prostredníctvom nich sa s využitím princípov aktívneho sociálneho učenia vytvárajú pozitívne
sociálne skúsenosti žiaka v interakcii s učiteľom i spolužiakmi , prezentujú sa pozitívne vzory
správania v rozprávkach , v umení aj v každodennom živote . Prežitú skúsenosť postupne
žiak rozumovo chápe a vytvára si tak racionálne komponenty svojho správania .
Obsahovo je etická výchova pre I. stupeň koncipovaná ako program výchovy
k prosociálnosti zostavený podľa modelu R.R. Olivera a rozšírený o témy korešpondujúce
s vývinovými osobnosťami žiakov .
Vo vzťahu k iným predmetom je etická výchova otvorená . Podieľa sa na výchove
k manželstvu a rodičovstvu , na environmentálnej výchove, výchove k tolerancii, rasovej
a náboženskej znášanlivosti. Zároveň etická výchova čerpá z ostatných predmetov a oblastí
podnety a v súčinnosti s nimi prispieva k postupnému dozrievaniu osobnosti žiaka , podporuje
v ňom sebadôveru a dôveru voči širšiemu sociálnemu prostrediu , samostatnosť, odvahu
a iniciatívnosť , dozrievanie etických postojov a sociálnych zručností.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty , ktoré treba v dieťati rozvíjať , aby sme
dosiahli výchovne ciele . Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných
osnov. Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém :
• otvorená komunikácia,
• sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba,
• pozitívne hodnotenie iných,
• tvorivosť a iniciatíva,
• vyjadrovanie citov,
• empatia,
• asertivita,
• reálne a zobrazené vzory ,
• prosociálne správanie – pomoc , darovanie ,delenie sa , spolupráca ,priateľstvo,
• komplexná prosociálnosť ,
• etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania ,
• etika a ekonomické hodnoty ,
• etika a náboženstvá – tolerancia a úcta,
• rodina v ktorej žijem ,
• výchova k manželstvu a rodičovstvu
• ochrana prírody a životného prostredia,
Realizácia vyučovania prebieha jednak v kmeňových triedach , jednak v počítačových
učebniach (využitie Internetu multimédií ...). V špecifických prípadoch sa výučba
uskutočňuje mimo priestorov školy (múzeá , exkurzie , vychádzky , školský dvor).
Integrálnou súčasťou etickej výchovy sú prierezové tematiky , najmä však Osobnostný
a sociálny rozvoj .
Ciele predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť ktorá :
• má svoju vlastnú identitu , je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
• má pozitívny vzťah k životu a ľudom spojený so zdravou kritickosťou
• jej správanie je určované osobným presvedčením a zvnútornenými etickými normami
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti , a preto je do istej miery nezávislá
od tlaku spoločnosti,
• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania ,
• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou- súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti.
• rozvoj sociálnych zručnosti / otvorená komunikácia , empatia , pozitívne hodnotenie iných
.../,
• podpora mentálnej hygieny – podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania
a učenia.
Cieľom etickej výchovy na I. stupni ZŚ je:
• viesť dieťa k sebaúcte , k autonómnemu cíteniu a mysleniu ,
• naučiť hodnotiť, zaujímať stanoviská , rozlišovať dobro od zla,
• naučiť prvky efektívnej komunikácie , dôvody a prvky prosociálneho správania primerané
veku ,
• spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov ,
• zvnútorňovať prosociálne hodnoty , postoje a sociálne normy,
• podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností ,
• formovať spoločenstvo detí.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií, ktoré
uvádza M. Zelina v systéme KEMSÁK
K- kognitivizácia , ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť ,riešiť problémy ,
E – emocionalizácia – jej cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre
cítenie , prežívanie , rozvíjať jeho city ,
M – motivácia – cieľom je rozvinúť ,záujmy ,potreby , túžby , chcenia osobnosti , jej aktivity
S - socializácia – jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľudmi , naučiť ich
komunikovať , tvoriť progresívne medziľudské vzťahy ,
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť
hodnotiť
K – kreativizácia – cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Źiaci sa naučia porozumieť a nadalej budú rozvíjať :
• sebaúctu a úctu k iným
• sociálne zručnosti
• interpersonálne vzťahy žiakov
• zvyšovanie odolnosti voči negatívnym sociálno – patologický , či antimorálnym
vplyvom
Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané stratégie,
ktoré majú žiakom umožniť :
• diskutovať o probléme , vyjadriť svoj názor ,
• vecne argumentovať,
• využívať informačné a komunikačné prostriedky ,
• spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu ,
• pracovať v atmosfére úcty a tolerancie ,
• posilňovať svoju samostatnosť , sebadôveru a sebaúctu ,
• pracovať v skupine a hľadať v nej svoju rolu ,
Interpesonálne a intrapersonálne spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využivané stratégie , ktoré
majú žiakom umožniť :
•
vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov (verbálnych, obrazových ,
grafických , učebníc , slovníkov , kníh , atlasov ,novín webových stránok..)
• poznávať a postupne operovať so všeobecne používanými pojmami , termínmi , znakmi
a symbolmi
• zamýšľať sa nad problémy a formulovať vlastné názory a postoje
• hodnotiť vlastnú prácu
• vyhľadávať a triediť informácie podľa zadaných kritérií a efektívne ich využívať
v procese učenia , tvorivých činnostiach a v praktickom živote,
• plánovať , organizovať a riadiť svoje učenie , posudzovať pokrok a formulovať príčiny
neúspechov .
Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú využívané
stratégie , ktoré majú žiakom umožniť :
• rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania ,
• vytváranie vlastných názorov na problémové situácie ,
• hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia ,
• vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problému,
• samostatne riešiť problémy, voliť vhodné spôsoby riešenia ,
• obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí .
Učebné zdroje:
Ivanová E. a kol. :Etická výchova pre 1. ročník met. Príručka , Bratislava :SPN, 2005
Ivanová E. a kol. :Etická výchova pre 2. ročník met. Príručka , Bratislava :SPN, 2005
Alexeva ,SVopel, K.W.:Nechaj ma , chcem sa učiť sám,Bratislava :SPN ,1992
Pausewangov á E.:150 her k utvaření osobnosti , Praha : Portál ,1999
Fulupová ,E Zelinová ,M : Hry v materskej škole Bratislava :SPN,2003
Lenz , L: Etická výchova pre cirkevné školy 1.a 2. časť Bratislava :MC 1997
Smith ,Ch . A .:Třida plná pohody . Praha :Portál ,1993
Bednařik, A , A kol .: Źivotné zručnosti a ako ich rozvíjať, Nadácia pre deti Slovenska
Bratislava 2004
HUDOBNÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Hudobná výchova
1 hodina týždenne , spolu 33 vyučovacích hodín
Prvý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu:
Poslaním hudobnej výchovy v základnej škole je vytvárať plnohodnotnú protiváhu k prevažne
vzdelávacím, náukovo orientovaným predmetom vyučovania. Cieľom hudobnej výchovy v 1.
ročníku ZŠ je nadviazať na hrové činnosti preprimárneho vzdelávania, pokračovať v nich a
postupne využívať hudobné experimentovanie ako príležitosť na uplatňovanie poznávania
zákonitostí hudby. Patrí do vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra, ktorého úlohou je
sprostredkovať národné a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov
všeobecnej vzdelanosti národa. V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu
hudobné prejavy: vokálnointonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne, percepčné a
hudobno-dramatické činnosti.
Hudobná výchova má rozvíjať citový svet žiaka, rozvíjať celkovú hudobnosť žiakov,
vychovať vnímavého a aktívneho poslucháča, smerovať k individuálne podmienenej,
slobodnej vkusovej orientácii.
Ciele vyučovacieho predmetu:
Prostredníctvom
• poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy
ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk
a takto prispieť k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,
• poznania slovenského zvykoslovia , vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania
ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní
získať základy národnej identity a vlastenectva,
• postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť
svojho života
Kognitívne ciele:
• poznávať svet zvukov a hudby pomocou detskej hry
• postupne získavať elementárne základy hudobných vedomostí, výrazových
prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať
• prispievať k rozvoju hudobných schopností žiakov pomocou hudobných činností
• zvládnuť postupný prechod od spontánnych hudobných hier k hrám s pravidlami
a zámernej práci s hudobným materiálom
• poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel
• získať základy hudobného myslenia a elementárne základy hudobno-estetického
vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojov
Socioafektívne ciele:
- uvedomovať si a rozlišovať mravné a estetické hodnoty
- empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne
vyjadrovať vlastné názory a postoje
- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr
• vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu, skupinové
projekty, postupne získavať schopnosť spolupracovať v tíme
Stratégie vyučovania:
V predmete sa budú využívať formy samostatnej i skupinovej práce. Z metód sa budú
využívať zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, zo slovných metód dialóg a diskusia,
metódy hrania rol. Medzi špecifické metódy budú patriť – intonačná metóda s použitím
relatívnej solomizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené
objavovanie hudby, informačno – receptívna metóda, improvizácia.
Rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy:
• vytvárať podmienky pre muzickú vzdelanosť žiakov
• obohatiť ich estetickú stránku osobnosti
• intenzívne realizovať komplexné chápané hudobné činnosti
Rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy budú učiteľky vykonávať po splnení časovo
terminovaných základných vyučovacích hodín a to formou hry na zobcovu flautu podľa
jednotlivých projektov triednych učiteľov.
Učebné zdroje:
Učebným zdrojom bude učebnica hudobnej výchovy pre 1. ročník ZŠ, CD nosiče
a audiokazety s piesňami pre deti, notový materiál pre hru na zobcovu flautu, návštevy
hudobných predstavení pre deti organizované školou, inými organizáciami
Obsahom hudobnej výchovy je:
- hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska,
- inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky,
- príbehy, ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné) hry, hudobný materiál
zameraný na jednotlivé ročné obdobia, zvykoslovie a rôzne sviatky, na ilustráciu
didaktických problémov), sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych,
percepčných, hudobno-pohybových, hudobno-dramatických.
Obsahový štandard
Hry so spevom, jednoduché
slovenské ľudové piesne,
detské piesne v rozsahu c¹ –
a¹,
umelecké
úpravy
ľudových
piesní,
krátke
skladbičky pre deti. Sluchová
príprava intonácie 5., 6., 3
Vokálno-intonačné
činnosti
Získať základné spevácke
zručnosti a návyky.
Detské a ľudové piesne
spievať čisto a rytmicky
presne, adekvátne nálade.
Poznať a správne
realizovať hodnoty nôt ,
(štvrťová, osminová +
pomlčky).
Inštrumentálne činnosti
Poznať
jednoduché
rytmické nástroje a ovládať
techniku hrania na nich,
Výkonový štandard
Vedieť čisto a so
správnym výrazom
primeraným piesni
zaspievať minimálne 12
detských a ľudových
piesní, hier so spevom.
Vedieť hrať jednoduché
rytmické motívy
pozostávajúce z hodnôt
stupňa v durovej tónine,
rytmizácia slov a riekaniek,
rytmické a melodické hry,
realizácia
rytmu
pozostávajúceho
z štvrťových a osminových
hodnôt, vyjadrenie obsahu
piesní
a
skladbičiek
pohybom. Zvuk, tón, reč,
spev.
pomocou
detských
hudobných
nástrojov
podporiť náladu piesne
štvrťových, osminových
nôt a pomlčiek
Hudobno-pohybové
činnosti
Vedieť správne chodiť a
pochodovať podľa hudby,
reagovať na zmeny tempa
a dynamiky.
Pohybom správne
reagovať na hudbu.
Percepčné činnosti
Poznať krátke veku
primerané hudobné
skladby a pohybom
reagovať naň.
Poznať minimálne 4
hudobné skladby a ich
autorov, dokázať
vystihnúť náladu hudby.
Hudobno-dramatické
činnosti
Vytvárať vlastnú hudobnú
krajinu v danom tónovom
priestore. Hudobné
nástroje chápať ako
prostriedok na vykreslenie
prostredia, postáv a nálad.
Uskutočniť minimálne 1
hudobno-dramatické
vystúpenie
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
TELESNÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Telesná výchova
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Prvý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a
pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevneniu zdravia, zdravotne orientovanej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a
praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému,
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k
pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím
zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania
žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových
prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú
motoriku. Prostredníctvom pohybu – pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje
zdravotný stav žiakov.
Ciele predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej
oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné
plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele
stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej
činnosti,
podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybových aktivitám, športu,
kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti,
podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu
kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú
zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti
Základné predmetové kompetencie (požiadavky na vedomosti, schopnosti, zručnosti
a postoje)
100
Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zrčunosti: /19 hodín/
žiak dokáže správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby,
základné atletické disciplíny, základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia, ktoré
boli realizované vo výučbe,
žiak dokáže ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií
i základných akrobatických cvičení v rôznych obmenách,
žiak dokáže uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické zručnosti
v hrách, súťažiach a iných pohybových činnostiach
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry: /19 hodín/
žiak dokáže pomenovať a pozná základné herné činnosti jednotlivca, pozná názvy
hier, ktoré boli realizované vo výučbe,
žiak dokáže aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektuje ich,
žiak dokáže ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním,
žiak dokáže ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách,
ktoré boli realizované vo výučbe,
žiak dokáže využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí (telocvičňa, príroda,
voda) a aplikovať ich aj v bežnom živote (vo voľnom čase)
Kreatívne a estetické pohybové činnosti: /10 hodín/
žiak dokáže správne pomenovať základné gymnastické cvičenia, tanečné kroky
a činnosti, ktoré boli realizované vo výučbe,
žiak dokáže ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení, tanečných
krokov, motívov v rôznych obmenách, ktoré boli realizované vo výučbe,
žiak dokáže zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom,
zvukových signálom, hudbou,
žiak dokáže uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno-pohybových, tanečných
a dramatických hrách, no i pri iných pohybových činnostiach
Psychomotorické cvičenia a hry: /10 hodín/
žiak dokáže správne pomenovať základné polohy tela, druhy realizovaných cvičení
z oblasti psychomotoriky,
žiak dokáže ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim schopnostiam
vykonávať psychomotorické cvičenia v rôznych obmenách,
žiak dokáže uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a prežívať
pocity radosti z pohybu a hry,
žiak pozná jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, držanie tela, dýchania
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti: /8 hodín/
žiak dokáže správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe realizovaných
druhov sezónnych pohybových aktivít,
žiak dokáže ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových
zručností vo výučbe realizovaných sezónnych pohybových činností v rôznych
obmenách,
žiak dokáže uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v hrách, súťažiach ap.
v škole i vo voľnom čase.
REEDUKÁCIA A KOREKCIA PREJAVOV V UČENÍ
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Učebné osnovy
Reedukácia a korekcia prejavov v učení
2 hodina týždenne , spolu 66 vyučovacích hodín
Prvý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Vyučovací predmet Reedukácia a korekcia prejavov v učení ( ďalej RKP) je určený pre
žiakov ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu so špecifickými poruchami učenia.
Vyučovací predmet RKP je zavedený v našej škole ako voliteľný predmet pre žiakov
s vývinovými poruchami učenia, poruchami pozornosti, poruchami motoriky a poruchami
správania. Vzhľadom k tomu, že v našej škole sú žiaci, ktorí si vyžadujú intenzívnu
individuálnu starostlivosť pri reedukácii ŠPU, bolo potrebné pre podmienky našej školy
vybrať a zlúčiť obsah dvoch vzorových voliteľných predmetov ŠVP pre špeciálne triedy ZŠ
(rozvoj psychomotorických zručností, zmyslová výchova), pretože sú nevyhnutné pre
optimálnu odbornú starostlivosť o týchto žiakov.
Rámcové učebné osnovy sú široko koncipovanou otvorenou normou intervencie, ktorá
kladie zodpovednosť na špeciálneho pedagóga pri výbere diagnostických a terapeutických
metód a postupov.
Ciele a obsah predmetu RKP sú konkrétne závislé od výsledkov
špeciálnopedagogickej diagnostiky každého jednotlivého žiaka. Z toho dôvodu môžu
existovať pre tento predmet len rámcové učebné osnovy.
Špeciálny pedagóg na začiatku školského roku na základe :
- výsledkov špeciálnopedagogickej diagnostiky, prípadne rediagnostiky
- zvolených terapeutických metód a postupov
- a rámcových učebných osnov
vypracuje individuálny plán špeciálnopedagogickej intervencie pre každé dieťa na určité
obdobie. Časovo-tematické plány preto nie sú potrebné a ich dodržiavanie by bolo nereálne.
Výskum i prax v oblasti neurofyziológie, psychológie a špeciálnej pedagogiky prinášajú
neustále nové poznatky. Špeciálny pedagóg je povinný aktualizovať svoje vedomosti z
odbornej literatúry i vzdelávacích podujatí a zavádzať ich podľa vlastného uváženia do svojej
práce. Podrobnejšie postupy je možné čerpať z odbornej literatúry.
Koncepcia psychomotoriky sa odvíja od jednoty ľudskej bytosti, ktorá má rozmer
telesný, psychický a sociálny. Telesné skúsenosti, zahŕňajúce pohyby vedomé i nevedomé, sú
vo vývoji dieťaťa primárne, fylogeneticky i ontogeneticky najstaršie. Preto je výchovné
pôsobenie prostredníctvom telesnej aktivity ľahšie ako ovplyvňovanie reči, ktorá sa utvára
vývojovo neskôr.
Telo je prostriedkom komunikácie s prostredím. Vonkajší svet, s ktorým sa dieťa zoznamuje,
je usporiadaný podľa časovopriestorových a príčinných štruktúr. Čas a priestor sú úzko späté
s prežívaním dieťaťa, ktoré do časopriestoru umiestňuje svoju vlastnú aktívnu činnosť. Aj
reč sa odvíja v určitom čase a zahrňuje časové usporiadanie elementov reči ( slová, slabiky,
hlásky). Pokiaľ je časová organizácia defektná, má dieťa problémy v oblasti receptívnej
i expresívnej formy reči hovorenej a písanej.
Pravidelnosť či nepravidelnosť usporiadania prvkov v časopriestore vedie k pojmu rytmus.
Rytmus je vnútorná záležitosť každého subjektu. Vnímanie a reprodukcia rytmu sú
ovplyvnené rytmom dýchania, pohybu, sluchovým, zrakovým i hmatovým vnímaním.
Vo vzťahu medzi telom a vonkajším prostredím sa vyvíja telesná schéma, ktorá sa prejavuje
prostredníctvom tonicko-motorických funkcií. Všetky funkcie tohto vzťahu sa odrážajú
v psychomotorike
a vyvolávajú psychomotorické poruchy, ktoré sú charakterizované
zmenani integrácie osobnosti na telesnej úrovni.
Vzťah jedinca k svetu, k ľuďom, k realite je vyjadrený inidviduálnymi charakteristikami,
individuálnym významom chovania a gest. Psychomotorický prístup umožňuje vidieť človeka
ako celok. Zvláštny význam má tento prístup všade, kde diagnostikujeme obtiaže, problémy,
deficity a usilujeme sa o ich odstránenie.
Proces samotného učenia sa, učenia sa čítania, písania a počítania podmieňuje celý
komplex schopností ako vnímanie, orientácia, motorika, pozornosť, pamäť, myslenie. Ak sú
niektoré z nich u dieťaťa nedostatočne vyvinuté alebo narušené, je potrebné používanie
špeciálnych metód, foriem a postupov pri výučbe. Vzhľadom k týmto poznatkom sme
z obsahu a cieľov vyučovania predmetu zmyslová výchova v špeciálnej triede pre žiakov
s vývinovými poruchami učenia vybrali príslušné témy rozvíjania motoriky, orientácie a
osobnosti - schopností potrebných k učeniu čítania, písania a počítania a vytváranie
predpokladov pre ďalšie vzdelávanie u týchto žiakov.
K vymedzenému obsahu budeme pristupovať ako k otvorenému systému, čo znamená,
že učivo je možné dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu námetov na
jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné pre žiakov
z aspektu ich praktického významu pre reedukáciu. Takto štruktúrovaná osnova vytvára
dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľa z hľadiska obsahu i rozsahu.
Vyučujúci špeciálny pedagóg rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa
o dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním
myšlienkovej, motorickej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh,
uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti
jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci
mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich
poznávacia aktivita v predmete.
Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, zvolíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na
akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne úlohy.
Dosiahnutie žiadaných schopností žiaka so ŠPU závisí od angažovanosti a tvorivého prístupu
pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého pedagogického procesu zameraného
na rozvoj psychomotorických schopností a zručností žiaka.
Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
Cieľom predmetu RKP je sociálna a edukačná adaptácia a integrácia detí so ŠPU do
spoločnosti, odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie individuálnych schopností a
eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú.
Okrem vlastného biologického vývinu dieťaťa sa na dosiahnutí žiadúcej úrovne psychických
funkcií, percepcie i motoriky podieľa aj vhodné výchovné pôsobenie, ktoré pomáha odstrániť
nerovnomernosti a nedostatočnosť jednotlivých oblastí psycho-motoriky. Tam, kde nestačí
bežnou formou rozvíjať jednotlivé funkcie detí - v niektorých prípadoch vývoj neprebieha
celkom rovnomerne - je treba s dieťaťom pracovať zamerane.
Cieľom psychomotorickej reedukácie je rozvíjanie a harmonizácia spolupráce motoriky
a psychiky prostredníctvom reedukácie vývojovo oneskorených funkcií.
Jej základom je téza, že psychický a motorický vývoj sú navzájom spojené a oddelená
aktivizácia jednej z oblastí môže následne ovplyvňovať oblasť druhú. Terapeutická aktivita
sa zameriava prostredníctvom tela na narušené a vývojovo oneskorené psychické funkcie a
správanie dieťaťa. Utvára a podporuje harmonický vývoj subjektu prostredníctvom pohybu
a telesných skúseností, podporuje vývoj a dynamickú organizáciu osobnosti vo vzťahu k sebe
i ku vonkajšiemu svetu.
Poruchy psychomotorického vývoja sa prejavujú dielčími deficitmi rozvoja percepčnomotorických funkcií, ktoré podmieňujú výukové obtiaže u detí s intaktným intelektom.
Psychomotorická reedukácia a náprava percepčných nedostatkov využíva najrôznejšie
techniky a hry podporujúce telesnú aktivitu a reč, dva základné aspekty výchovy. Odvíja sa
od motorických aktivít, ich prostredníctvom sa snaží odhaľovať a odstraňovať psychické
problémy. Lepšie fyzické bytie je predpokladom lepšieho bytia psychického, uvedomenia
seba samého, poznávania svojich možností i obmedzení s cieľom lepšie ovládnuť seba
samého vo vzťahu k druhým, s cieľom lepšieho „života vo svete“.
Psychomotorická reedukácia a náprava percepčných nedostatkov zahŕňa poznávanie
a vnímanie vlastného tela, vnímanie času a priestoru, zameriava sa na reedukáciu percepčnomotorických funkcií. vychádza z klasickej telesnej výchovy a spája ju s metódami
psychológie a psychoterapie. Je vhodné obohacovať ju prvkami muzikoterapie, arteterapie,
pantomímy, dramatickej výchovy a bábkového divadla, rôznymi formami tanečnej výchovy,
techniky relaxácie, kresby a podobne.
Oblastí, v ktorých je treba pripraviť rozvíjajúce a reedukačné cvičenia je mnoho. Nedajú
sa síce celkom oddeliť, veľmi často sa prekrývajú (napr. schopnosť dlhotrvajúcej pozornosti
nepochybne ovplyvní dieťa pri dokončení danej úlohy), napriek tomu ich môžeme zámerne
cvičiť.
Preto sme pristúpili k zvolenému modelu vyučovacieho predmetu Cieľom tohto nášho modelu
hodín – cvičení je nielen odstrániť deficity a zaostávanie detí, ale aj prebudiť ich záujem
o školskú prácu striedaním metodických postupov, obmieňaním a dopĺňaním nových metód
práce, do výučby zapájať všetky zmysly, čiže multisenzorické vyučovanie, k čomu prispeje aj
veľký rozsah špeciálnych pomôcok(napr. Cvičné programy k prekonaniu deficitov
čiastkových funkcií od Brigitte Sindelar) a drobných pomôcok zhotovených učiteľom.
-
Vzhľadom na to, že cieľ a obsah predmetu je zameraný na výhradne individuálny
reedukačný a liečebný význam predmetu podľa druhu a stupňa zdravotného
znevýhodnenia každého žiaka, nie je možné stanoviť ani záväzné a presné výkonové
štandardy a ani postupovať podľa doterajších zaužívaných postupov v hodnotení
a klasifikácii, takže nemôžu byť zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách.
-
Samozrejmou súčasťou vyučovacieho procesu je individuálne slovné hodnotenie:
využívanie pochvaly a povzbudenia za každý výkon a úspech dieťaťa, s prihliadnutím
na vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti a zlepšenie voči sebe
samému.
OBSAH
TC,
okruh,
hod.
1.
Vstupná
špeciáln
opedago
-gická
diagnost
i-ka
nových
žiakov.
Na
začiatku
každého
školskéh
o roka je
potrebné
vykonan
ie
rediagnostiky.
2.
Stanove
nie
individu
álneho
plánu
špeciáln
opedago
-gickej
interven
-cie na
určité
časové
obdobie
- školský
polrok
alebo
školský
rok .
Terapeut
ic-ké
postupy
a typy
cvičení
Téma
Obsahový štandard
Výko
-nový
štandard
Prierezová
téma
Metódy
a formy
práce
Učebné
zdroje
pri
jednotliv
ých
druhoch
zdravotn
ého
znevýho
d-nenia
bez
časovéh
o
obmedze
nia.
- základné pohybové
3.
3.1.
Samotn Rozvíja- schopnosti (lezenie po
štyroch,
plazenie,
nie
á
pohyby,
špeciáln motoric- reflexné
chôdza
vpred,
opedakých
gogická zručnost vzad,otvorené
a zatvorené oči, chôdza
interven
í
po schodoch; stoj na
-cia
(Terapeu
špičkách, kríženie ĽR
tic-ké
k PN a naopak; chôdza
stratégie,
po čiare, poskoky,
metodic
skoky, rytmické kroky;
ké
synchrónia – súčasné
postupy
pohyby, synkinéza –
na
spoločné
pohyby;
základe
dynamická koordinácia
reedukác
DK – skákanie na
jednej nohe, dynamická
ie
diagnózy
koordinácia
)
„labyrintový test“; skok
do diaľky, preskoky cez
prekážku;
cvičenia
s loptou:
kotúľanie
lopty,
chytanie
kotúľanej
lopty,
hádzanie
a chytanie
lopty, triafanie loptou
do koša – koordinácia;
•
zdokonaliť
správne držanie tela,
koordináciu pohybov;
•
osvojiť si rôzne
pohybové
zručnosti.
Rozvíjať
základné
pohybové
návyky,
schopnosti a zručnosti
+ individuá
lna práca so
žiakom;
+ rozhovor
so žiakom;
+ písomné
a grafické
pracovné
listy;
+ diagnosti
cké testy;
na odstránenie alebo
zmiernenie pohybového
handicapu.
- Cvičiť pohybovú pamäť
a orientáciu v priestore.
rozvíjať
3.2.
Rozvíja- jemné prstové svalstvo
ruky
a
pohybovú
nie
schopnosť
ruky:
jemnomotoric- zapínanie a rozopínanie
gombíkov, zaväzovanie
kých
zručnost šnúrok, zapínanie zipsu,
navliekanie
korálok,
í
gombíkov, namotávanie
vlny, stavanie veže
z kociek,
zloženie
papierovej harmoniky,
detské
hry
typu
mozaiky, modelovanie
z plastelíny alebo drôtu,
kreslenie prstom do
piesku,
obliekanie
bábik,
strihanie
a lepenie,
rôzne
výtvarné techniky..
- Rozvíjanie grafických
3.3.
zručností
a
rozvoj
Rozvoj
grafomo jemnej motoriky na
uľahčenie osvojovania
písania
podľa
torickýc
individuálnych
h
zručnost možností žiaka:
- uvoľňovanie ramien,
í
ruky, držanie písacieho
náčinia,
prípravné
cviky,
plynulosť
pohybov pri písaní
a kreslení;
vizuomotorická
koordinácia – optické
členenie – geometrické
tvary,
intermodálne
spojenie – optickoakustické, pamäť pre
opticky predkladaný rad
obrázkov
a tvarov,
optickej
zameranosť
pozornosti,
-
3.4.
Cvičenie
seriality,
časovej
postupnosti
a priesto
-rového
vnímani
a
3.5.
Rozvoj
poznáva
-cích
funkcií
3.5.1.
Rozvoj
zrakovej
percepci
obkresľovanie
geometrických tvarov,
kreslenie geometrických
tvarov podľa predlohy,
rôzne kreslené cestičky
a labyrinty,
kreslenie
v grafickej sieti, kresba
ľudskej postavy;
Kompletné
lekcie
Metódy dobrého štartu
po ukončení nácviku
predchádzajúcich troch
častí grafomotoriky;
- nácvik jednotlivých
tvarov grafém, spojov
písmen,
ťažších
tvarových
skupín,
dodržiavanie veľkosti
písmen a medzier medzi
nimi;
- zvládnuť základy na
utváranie logických a
matematických
zručností;
- porovnávanie
veľkostí, porovnávanie
množstva
(pojmy
rovnako, viac, menej),
porovnávanie
priestorových
a
časových
vzťahov.
Orientácia v počte do
10.
- pojmy:
Blízko,
ďaleko, vpredu, vzadu,
hore, dole, Hneď pred,
hneď
za,
Vpravo,
vľavo, Prvý, posledný;
- cvičenie „na“ a „v“
tele;
cvičenie
optickej
diferenciácie
tvarov
a figúr, vnímanie figúry
a pozadia;
- zameranosť optickej
pozornosti;
optickej
cvičenie
e
3.5.2.
Rozvoj
sluchove
j
percepci
e
3.5.3.
Rozvoj
taktilného
vnímani
a
pamäte,
intermodálny
výkon
pamäti,
intermodálne
spojenie
opticko-akustické;
- vnímanie priestorovej
orientácie,
chápanie
priestorových vzťahov;
- rozlišovanie inverzných
obrazov;
- cvičenie verbálnoakustickej diferenciácie
tvarov slabík a slov,
verbálno-akustické
členenie
figúry
a pozadia, intermodálne
spojenie
akustickooptické,
- zameranosť akustickej
pozornosti;
- cvičenie sluchovej
pamäte,
intermodálny
výkon sluchovej pamäte;
- cvičenie sluchovej
analýzy a syntézy;
rozlišovanie
mäkkých
a tvrdých
slabík;
sluchová
diferenciácia
dĺžky
samohlások;
-
3.6.
Rozvoj
koncentrácie
pozornosti
a pamät
e
vnímanie
tepla, chladu, tlaku,
tvrdosti,
veľkosti,
hmotnosti
a iných
vlastností predmetov;
poznávanie
niektorých materiálov
hmatom;
súbor
cvičení
a pracovných listov na
rozvoj
koncentrácie
pozornosti ( metódy
podľa
Stanovej,
Pokornej,
Zelinkovej,
Michalovej);
cvičenie
metódou
KUPOZ;
3.7.
Rozvoj
komunikačných
zručnost
í
cvičenie
aktívnej
a pasívnej
slovnej
zásoby;
- schopnosť začať, viesť
a udržiavať
interpersonálnu
komunikáciu,
komunikačná pohotovosť
a flexibilita;
- cvičenie ovládania IKT,
využitie IKT v školskej
praxi, vo vyučovaní,
v interpersonálnych
a spoločenských
vzťahoch;
3.8.
čítanie
s čítacím
Nácvik
techniky okienkom;
- čítacie tabuľky;
čítania
- metóda dublovaného
čítania;
- metóda Fernaldovej;
3.9.
• tréningové metodiky
Reedua pracovné
listy
kácia
Pokornej, Zelinkovej,
dysorto- Stanovej;
grafie
• počítačové programy;
+ tréningové metodiky
3.10.
Pokornej, Zelinkovej,
Nácvik
Nováka,
matema
-tických + počítačové
programy;
schopností,
reeduká
-cia
dyskalk
ú-lie
1.
Úcta k sebe,
3.11.
postoje a spôsobilosti
Rozvoj
medziľudských
osobnos
vzťahov,
pozitívne
ti
hodnotenie
správania
druhých;
2.
rozvíjanie
motivácie,
sebakontroly,
sebahodnotenia,
roly
a postavenie v triede;
3.
Kreativita
a
iniciatíva, komunikácia,
vyjadrenie
vlastných
citov, interpersonálna a
sociálna empatia;
4.
Asertivita,
kompetitivita, riešenie
agresivity,
sebaovládanie, riešenie
konfliktov,
reálne
a zobrazené prosociálne
modely;
5.
Prosociálne
správanie.
Pomoc.
Darovanie. Delenie sa.
Spolupráca. Priateľstvo.
Zodpovednosť
a
starostlivosť o druhých.
Solidarita. Nenásilie.
o
Rozvíjanie
3.12.
školských
zručností
Rozvoj
a celkových
praktickompetencií, osobného
kých
zručnost štýlu učenia ( metódy –
Zelina, Mertin, Fisher);
í
4.
Spolupr
á-ca s
rodičmi,
konzult
á-cie so
zákonný
-mi
zástupcami.
5.
Spolupr
á-ca s
ostatný
mi
pedagóg
-mi v
škole,
prípadn
es
inými
zaintere
sovaný
mi
osobami
.
Učebné zdroje:
S. Batiková, K Chovanová: Makovička I, II;
B. Sindelarová: Předcházíme poruchám učení;
B. Sindelarová: Deficity čiastkových funkcií- metodika určená na diagnostiku a reedukáciu
ŠPU
A. Antušeková: Preventívna logopedická starostlivosť;
V. Lechta: Logopedické repetitórium;
V. Lechta: Diagnostika NKS;
H. Sulová, Ľ. Paulendová, J. Vrabec: Nauč ma správne vyslovovať;
V. Charvátová – Kopicová: Šimonovy pracovní listy 6;
V. Charvátová – Kopicová: Šimonovy pracovní listy 7;
M. Mlčochová: Šimonovy pracovní listy 10;
R. Sečánska: Vyslov, čítaj...;
V. Hlinková, P. Pravňanská: Kolotoč,
V. Hlinková, E. Kočanová: Pramienok
J. Dvončová, V. Nádvorníková: Diagnostika a odstraňovanie dyslálie;
S. Mašura: Logopédia I.;
J. Sabol: Logopedické riekanky;
Silvia Stanová: Naučme sa spolu čítať I, II;
L. Šťerbová, O. Zelinková: Čítanie ma baví I, II;
O. Zápotočná, Š. Kožíková: Rébusová čítanka;
Věra Pokorná: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování;
Olga Zelinková: Poruchy učení;
Z.Matějček: Vývojové poruchy čtení;
J. Suchá: Cvičení paměti pro každý věk;
J.Zadinová: Hrajeme si s Filipem 1, 4, 5;
M. Bogdanowicz, J. Swierkoszová: Metoda dobrého startu;
D. Píšová, M. Šinská, D. Hospodárová: Bodka, čiarka, palička, poslúchaj ma ručička;
Z. Michalová: Pozornost. Cvičení na posilování koncentrace pozornosti;
A. C. Looseová: Pracovní listy Grafomotorika;
P. Kuncová: KUPOZ;
Efeta;
detské časopisy
počítačové programy: Detský kútik, Animovaný slovenský jazyk; FONO
metodický materiál ŠPÚ, Metodicko-pedagogického centra Banská Bystrica a Prešov;
vlastný metodický materiál, individuálne pracovné listy;
Hodnotenie predmetu
Hodnotenie žiakov v predmete RKP je veľmi špecifická záležitosť. Vzhľadom na to, že
pre tento predmet existujú len rámcové učebné osnovy a nie je možné vymedziť presné
výkonové štandardy, nevyužíva sa pri hodnotení práce žiakov klasifikácia a ich výkon
nemožno ohodnotiť bodovaním, či percentami, zvolili sme nasledovné spôsoby hodnotenia
práce žiakov:
- diagnostika, rediagnostika, diagnostický záznam žiaka;
- komplexné hodnotenie žiaka, kazuistika;
- priebežné slovné hodnotenie práce žiaka (odtlačok pečiatky za snahu, spoluprácu,
výkon...);
- osobné portfólio žiaka;
ANGLIČTINA HROU
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Angličtina hrou
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Prvý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu:
Žiaci prichádzajú do l. ročníka s rôznymi jazykovými a rečovými kompetenciami, preto je
najdôležitejšie vytvorenie priaznivého motivujúceho prostredia – „hravej rečovej atmosféry“,
ktorá vzbudí záujem detí o anglický jazyk. V úvodnom ústnom prejave hrajú dôležitú úlohu
parajazykové (rytmus, intonácia) a neverbálne prostriedky. Žiak má jazyk zažiť.a nenásilnou
hravou formou použiť v komunikácii, prednosť má však počúvanie so snahou porozumieť
a reagovať na povely a pokyny učiteľa.
Predmet Angličtina hrou v 1. ročníku na I. stupni ZŠ kladie dôraz na rozšírenie slovnej
zásoby v jednotlivých témach:
1. Predstavenie a pozdravy, zoznámenie sa s druhou osobou
2. Prosba, poďakovanie, ospravedlnenie
3. Ja a moja trieda, moja škola
4. Ja a moja rodina, môj domáci miláčik
5. Moje hračky a iné domáce zvieratká
6. Zvieratká žijúce v zoo
7. Oblečenie, ročné obdobie, počasie
8. Športy
9. Jedlo, ovocie, zelenina, nakupovanie
10. Narodeniny a sviatky – Vianoce, Veľká Noc
Daný predmet sa vyučuje 1 hodinu týždenne (33 hodín ročne) a to v priestoroch školy (trieda,
učebňa informatiky, špeciálna učebňa) príp. v teréne ( v prírode )
Ciele vyučovacieho predmetu:
Cieľom predmetu je zvýšiť u žiakov záujem o jazyk a kultúru, má sprostredkovať základné
vedomosti v anglickom jazyku. Má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne
podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti. Umožňuje dieťaťu
lepšie spoznávať svet a tým podporovať jeho sebavedomie. Výber tém, textov a sociálnych
foriem je orientovaný s ohľadom na vek, primerané postoje, zážitky, záujmy a potreby žiaka,
ako aj na jeho výkonnostnú úroveň. Vyučovanie cudzieho jazyka pritom úzko nadväzuje na
mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je zamerané na životné situácie, ktoré v súvislosti
s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote dospievajúcich významnú
úlohu.
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
1. Kompetencie k učeniu:
-
Žiaci si osvojujú efektívnu stratégiu vedúcu k zvládnutiu CJ – vedieme ich
prostredníctvom zaujímavých a rôznorodých metód k aktívnemu učeniu počas hodiny
-
Žiakov systematicky vedieme ku správnej orientácii v pracovných zošitoch
a učebniciach a iných materiáloch
-
Žiakom je daná príležitosť v praxi pochopiť prínos osvojenia si CJ – pri práci
s časopismi, obrázkami, obrázkovými slovníkmi, plagátmi internetom...
2. Kompetencie k riešeniu problémov:
-
nebáť sa komunikovať anglicky s cudzím človekom
-
viesť žiakov k sebakontrole a k zdokonaľovaniu ich práce
3. Komunikatívne kompetencie:
-
porozumieť jednoduchej požiadavke a pokynom v anglickom jazyku
-
vedieť pomenovať daný už prebratý predmet so správnou výslovnosťou a naopak, na
základe posluchu vie predmet ukázať a vyhľadať
-
s určitou pantomimickou nápoveďou dokáže vykonať jednotlivé už známe pokyny
-
využívať získané vedomosti k nadviazaniu kontaktu či vzťahu
-
nácvikom dialógov, didaktickými hrami, rozprávaním, dramatizovaním rozprávky,
spievaním a recitáciou rozvíjať u žiakov schopnosť komunikácie v cudzom jazyku
-
ústnym a písomným vyjadrovaním viesť žiakov k prezentácii a hodnotení svojej práce
-
viesť žiakov k využívaniu médií
-
hrami rozvíjať u žiakov schopnosť rešpektovať názory druhých
-
snaha vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
-
dosiahnuť prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie
4. Sociálne a personálne kompetencie:
-
v jednoduchých situáciách vyžiadať a poskytnúť pomoc, radu
-
spolupracovať v anglicky hovoriacej skupine na jednoduchej úlohe
-
využívaním skupinovej a projektovej práce učiť žiakov k spolupráci v kolektíve,
tímovej práci a prispievať k upevňovaniu dobrých medziľudských vzťahov
-
prácou v kolektíve a vedením žiakov k seba hodnoteniu pestovať u všetkých zdravé
sebavedomie a vedieť realisticky ohodnotiť svoje schopnosti
-
evaluácia a autoevaluácia – žiaci sa učia hodnotiť seba, svojich spolužiakov...
5. Občianske kompetencie:
-
získať predstavu o krajinách hovoriacich anglickým jazykom
-
uvedomiť si vlastnú identitu
6. Pracovné kompetencie:
-
vytvárať u žiakov návyky samostatne pracovať s dvojjazyčným obrázkovým
slovníkom
-
vytvoriť atmosféru, v ktorej sa môže dieťa učiť bez stresu a strachu
-
využiť prirodzenú zvedavosť a chuť do učenia
-
využívať anglický jazyk k získavaniu informácií z rôznych oblastí
-
nácvikom reálnych dialógov učiť žiakov ku schopnosti dorozumieť sa v cudzom
prostredí, požiadať o pomoc alebo poskytnúť pomoc
Stratégia vyučovania:
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy, formy a postupy práce:
1. V popredí je komunikatívna metóda, pri ktorej sa vyberajú také jazykové prvky, aby
v každom štádiu výučby umožňovali adekvátne viesť zmysluplný rozhovor,
komunikáciu. Učivo je zostavené tematicky a osvojujú sa modelové vety bez
vysvetľovania gramatických javov a bez presného prekladu a to nie iba slovne, ale
využijeme pri tom aj obrázky, skutočné predmety, zapojíme mimiku a gestá.
2. Naratívna metóda, ktorej základom sú príbehy, rozprávky a obrázky, ktoré
podnecujú rozprávanie, pričom sa využíva skutočnosť, že deti rozprávajú veľmi rady.
Pri tejto metóde sa hlavne využívajú také vety, v ktorých deti môžu vyjadriť svoj
vlastný názor a pocity.
3. Audio-lingválna sa realizuje počúvaním a verbálnym napodobňovaním, pričom sa
intenzívne využívajú pomôcky podľa prezentovaného tematického obsahu, skutočné
predmety, obrázky, fotografie... atď.
4. TRP ( Total Physical Response – celková telesná reakcia) – jej princíp spočíva v tom,
že sa do činnosti zapája čo najviac zmyslov (zrak, sluch, hmat, príležitostne chuť
a čuch), pričom sa využíva kinestetika. Metóda kopíruje spôsob, akým sa malé deti
učia materinský jazyk – počúvanie – reagovanie-hovorenie
5. Samostatná práca
6. Práca v skupinách, vo dvojiciach
7. Projekty
Učebné zdroje:
Odborná literatúra : cudzojazyčná literatúra, obrázkové slovníky
Didaktická technika: DVD, počítače, dataprojektor, magnetofón
Materiálne výučbové prostriedky: pracovné zošity, rôzne hračky, flashcards, mapy, plagáty,
obrázky, pexeso, kalendár
Ďalšie zdroje: internet, knižnica, anglické časopisy, Ufin, Hello
Obsah vzdelávania (učivo):
Obsahom je predstaviť angličtinu žiakom v jednoduchej a zábavnej forme. Žiaci pracujú s
obrázkami, hrajú slovné hry, spievajú piesne a básne, precvičujú si slovnú zásobu. Učia sa
používať slovesá –to be, to have got, osobné a privlastňovacie zámená, predložky miesta a
pohybu, zaužívané frázy, jednoduché otázky v skupinových rozhovoroch, v dialógoch ale tiež
monológoch. Na základe dramatickej tvorby – krátkych scénok si precvičujú naučené frázy
a snažia sa tvoriť vlastné dialógy na rôzne situácie.
Rozpis učiva predmetu: Angličtina hrou
Názov tematického
Medzipredmetové
Očakávané
vzdelávacie
celku vrátane tém
vzťahy
(prierezové
výstupy
tematiky)
Osobnostný
Žiak má:
Predstavenie
a pozdravy,
a sociálny rozvoj
pozdraviť,
zoznámenie sa
Tvorba projektu
poďakovať,
s druhou osobou
a prezentačné
predstaviť sa
zručnosti
Počet hodín: 3
Prosba,
poďakovanie,
ospravedlnenie
Počet hodín: 2
Ja a moja rodina,
môj domáci miláčik
Počet hodín: 3
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ja a moja trieda,
moja škola
Počet hodín: 5
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Kritéria
hodnotenia
Žiak vie:
Ústne
Pozdraviť sa, skúšanie
predstaviť sa,
rozlúčiť sa
poprosiť,
poďakovať,
ospravedlniť
sa
Pomenovať
Pomenovať
členov rodiny a ľudí na
príbuzných
fotografii
Vymenovať
Vymenovať
pár domácich
pár domácich
miláčikov
miláčikov
Vedieť
Vedieť
pomenovať
pomenovať
zariadenie
zariadenie
v triede, veci
v triede, veci
v školskej
v školskej
taške
taške
Vedieť
Reagovať na
poprosiť,
poďakovať,
ospravedlniť sa
Metódy
hodnotenia
Prostriedky
hodnotenia
Ústna odpoveď –
krátky dialóg
Ústne
skúšanie
Krátky dialóg,
scénka
Ústne
skúšanie
Krátky dialóg,
prezentácia
projektu
Kto je na
rodinnej
fotografii?
Obrázkový
diktát, ústna
odpoveď, hra
Ústne
skúšanie
Moje hračky a iné
domáce zvieratká
Počet hodín : 5
Environmentálna
výchova
Zvieratká žijúce
Počet hodín: 3
Environmentálna
výchova
Oblečenie, ročné
obdobie, počasie
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna výchova
Počet hodín: 4
Športy
Počet hodín : 2
Jedlo, ovocie,
zelenina, nakupovanie
Počet hodín: 4
Narodeniny a sviatky
Počet hodín: 2
vymenovať dni
v týždni
Pomenovať
hračky a ďalšie
domáce
zvieratká
Pomenovať
divo žijúce
zvieratká
Zaspievať
pieseň
Vedieť
pomenovať
jednotlivé časti
oblečenia
Pomenovať
ročné obdobia,
napodobniť
podľa pokynov
počasie
pokyny
Pomenovať
hračky
a ďalšie
domáce
zvieratká
Pomenovať
div ožijúce
zvieratká
Zaspievať
pieseň
Vie
pomenovať
jednotlivé
oblečenie
svojich
spolužiakov
Pomenovať
ročné
obdobia,
napodobniť
podľa
pokynov
počasie
Ústne
skúšanie
Hra, pantomíma,
piesne
Ústne
skúšanie
Hra, pantomíma,
piesne
Prezentácia
projektu
Ústne
skúšanie
Tvorba projektu
a jeho
prezentácia
Ústna odpoveď
Vyhľadávanie
dvojíc
Výber správnych
dvojíc
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Pomenovať
jednotlivé
druhy športu
Pomenovať
jednotlivé
druhy športu
Ústne
skúšanie
Výber správnych
dvojíc,
pantomíma, hry,
priradiť názov
k obrázkom,
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Pomenovať
jedlá, nápoje,
ovocie,
zeleninu
Porozprávať,
čo raňajkuje,
obeduje, čo
má a čo
nemá rád
Ústne
skúšanie
Prezentácia
projektu, dialóg,
scénka, triedenie
obrázkov do
skupín a
pomenovať ich
Pomenovať
mesiace v roku,
hlavné sviatky
Spýtať sa na
vek a na
narodeniny
Pomenovať
mesiace
v roku,
hlavné
sviatky
Zaspievať
základné
piesne
Ústne
skúšanie
Pantomíma,
scénka, dialóg
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
2. ROČNÍK
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
6 hodín týždenne, spolu 198 vyučovacích hodín
druhý
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
denná
slovenský jazyk
Charakteristika učebného predmetu
Predmet pozostáva z dvoch základných častí - slovenský jazyk a literatúra. Má
komplexný charakter, ktorý sa prejavuje v úrovni kompetenčnej - rozvoj
komunikačnej kompetencie žiaka v materinskom jazyku v súlade s inými kľúčovými
kompetenciami v medzipredmetovej úrovni a v medzizložkovej úrovni - integrácia
jazykového vyučovania, slohu, čítania a literárnej výchovy a vnútrozložkovej_prepájanie tém v rámci jazykovej, slohovej a literárnej zložky predmetu. Kľúčovým
pojmom koncepcie je komunikačná kompetencia, ktorú vnímame ako schopnosť funkčne
používať jazyk v rôznych komunikačných situáciách na základe elementárnych
poznatkov jazykového systému. Súčasťou komunikačnej kompetencie je jazyková
kompetencia, ktorú tvorí súhrn schopností, ktoré umožňujú používateľovi jazyka
odlíšiť gramaticky správnu vetu od nesprávnej a schopnosť tvoriť nové vety.
Osvojenie jazykovej kompetencie má dlhodobejší charakter a osvojenie
komunikatívnej kompetencie považujeme za proces celoživotný.
Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského
jazyka je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti. Základné komunikačné zručností sú:
počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie.
Žiak dostáva informácie a myšlienky z vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie.
Realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi s inými žiakmi. Ide o oblasť
hovorenia a písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a rôzne informácie
prostredníctvom slov.
Mimoriadny akcent kladieme na metódy a formy, ktoré by mal učiteľ využívať na 1.
stupni ZŠ. Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov maximálne aktivizovať
žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť ich
stimulovať k lepším výkonom. Základnou metódou hlavne v nižších ročníkoch je hra, rolové
hry, tvorivé hry, problémové vyučovanie, práca s IKT, tvorivá samostatná práca, projekt,
projektové vyučovanie, ... Pri vytváraní modelových situácii je vhodné okrem racionálnych
postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na žiaka, ktoré sa nachádza v
ríši rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu (tzv. zážitkové učenie).
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:
-
osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
-
osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej
a štylistickej
-
osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
-
získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
-
osvojiť si návyky správnej výslovnosti
-
poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
-
prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
-
jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
-
viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj
písomnej)
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií - časť Slovenský jazyk
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia:
-
samostatne písať jednoduché texty
-
prečítať, odpísať alebo podľa diktovania napísať arabské číslice
-
pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
-
osvojiť si normy výslovnosti
-
reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne a stručne)
-
zapamätať si podstatné fakty a definície
-
pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu
-
tvoriť a prezentovať vlastný text
-
napísať krátky text
-
porozprávať príbeh na danú tému s použitím priamej reči
-
dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo
-
zdramatizovať text
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií - časť Literatúra
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia:
-
správne plynule a s porozumením čítať nahlas aj potichu po príprave texty, ktorých
obsah je primeraný skúsenostiam žiaka
-
výrazne čítať a recitovať úryvky z literatúry
-
pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať priamu reč
-
zapamätať si podstatné fakty a definície a demonštrovať ich znalosť
-
vysvetliť podstatu a vzťahy medzi osvojenými javmi
-
zostaviť osnovu a určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu
-
prerozprávať obsah a vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu
-
identifikovať v textoch hlavné a vedľajšie postavy, vybrané pojmy a výrazy
-
používať literárne pojmy pri rozbore literárnych textov
-
hodnotiť postavy a určiť ich vzájomný vzťah v literárnom texte
-
odlišovať prozaické a básnické texty
-
odlišovať umelecké a náučné texty
-
zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti
-
na základe vlastnej fantázie dokončiť začatý príbeh formou rozprávania,
dramatizácie a ilustrácie, napísať krátky prozaický útvar
-
tvoriť jednoduché rýmy
-
inscenovať kratší dramatický text
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie, ktoré
majú žiakom umožniť:
-
používať jazykové príručky a slovníky
-
orientovať sa v školskej a verejnej knižnici
-
pracovať v skupine
-
preberať zodpovednosť za svoju prácu
-
ohodnotiť svoju prácu (sebahodnotenie) i prácu druhých spolužiakov
-
uvedomovať si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim
konaním prispievať k dobrým medziľudským vzťahom
Stratégia vyučovania - časť Slovenský jazyk
Metódy a postup: rozprávanie, objasňovanie, opis, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu,
postup činnosti, písomné práce, práca s IKT
Formy práce: frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie, projekty
Didaktická technika: CD prehrávač, PC
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné
učebné zdroje:
Odborná literatúra: Hirschnerová,Z. a kol.: Slovenský jazyk pre 2. roč. ZŠ, Nosáľová,M. a
kol.: Čítanka pre 2. roč. ZŠ, Bratislava: OG Pružincová,M.: Hravá gramatika,
Prievidza: Maquita 2005, internet, žiacka a miestna knižnica
MATEMATIKA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah
výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Matematika
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín
druhý
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
denná
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika 1 - 4 . roč. ZŠ je založená na realistickom prístupe k
získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na
rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych
situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať
matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným
matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a
pre celoživotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:
- elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi
rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom,
pracovnom a pod.)
- vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného
myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického
myslenia
- súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria
východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
- informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Vzdelávací obsah
Matematika v 1.- 4. roč. ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa
zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť
zastúpený každý tematický okruh:
1. čísla, premenná a počtové výkony s číslami
2. postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
3. geometria a meranie
4. kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
5. logika, dôvodenie, dôkazy
Učivo v tematickom okruhu čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na
1. stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s
týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
V ďalšom tematickom okruhu postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci majú
v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien.
Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a
diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú.
V tematickom okruhu geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary
podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich
rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať,
odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané
metrické úlohy z bežnej reality.
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ je kombinatorika,
pravdepodobnosť a štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v
podobe úloh. Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s
konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel
(usporadúvajú, rôzne zoskupujú).
Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich.
Tematický okruh logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje v len podobe
úloh. Žiaci riešia úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané
výroky z matematiky a zo životných situácií.
Ciele predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1 . - 4 . ZŠ, je naučiť žiakov tým
poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú
potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na
samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také
skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové
zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
Vzdelávanie teda smeruje k tomu, aby žiaci:
- dokázali veku primerane presne použiť materinský a odborný jazyk a správne
aplikovať postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku
- dokázali vhodne využívať tabuľky, grafy a diagramy
- dokázali využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky
pri riešení úloh
- dokázali v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických
výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov
- dokázali na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu v rovine a v priestore
- dokázali riešiť úlohy a problémy na postupné budovanie vzťahu medzi matematikou
a realitou
- dokázali na základe využitia induktívnych metód získavať nové vedomosti, zručnosti a
postoje, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie
- dokázali získavať skúsenosti s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby
matematických modelov a tým dôjsť k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho
matematický model
-
dokázali dostať sa bližšie k dennej praxi
dokázali používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu,
spracovaniu a uloženiu informácií
- dokázali získať a rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,
- dokázali prejaviť aktivitu na vyučovaní
- dokázali racionálne a samostatne učiť sa
- dokázali systematicky riešiť úlohy v osobnom aj verejnom kontexte
- poznali spoločné európske hodnoty, kultúrne a iné hodnoty vytvorené európskymi
štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom
Špecifické ciele sa konkretizujú v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických
celkoch učebného obsahu.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
ČÍSLA, PREMENNÁ A POČTOVÉ VÝKONY S ČÍSLAMI
- poznať obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vedieť ju
využiť na popis a riešenie problémov z reálnej situácie
- vykonávať z pamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony a využíva
komutatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov
- zaokrúhľovať čísla na desiatky, vykonávať odhady, kontrolovať správnosť výsledkov
počtových výkonov
- riešiť a tvoriť numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a
udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých vie správne aplikovať osvojené poznatky o
číslach a počtových výkonoch
POSTUPNOSTI, VZŤAHY, FUNKCIE, TABUĽKY, DIAGRAMY
- vytvárať jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznávať a sám
vytvárať stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavovať pravidlo tvorby
postupnosti a pokračovať v tvorení ďalších jej prvkov
-
usporiadať údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi
týmito údajmi
interpretovať, analyzovať a modelovať riešenia úloh a problémov
rozvíjať svoje schopnosti a kreativitu, kontrolou správnosti riešenia úloh zisťovať
účinnosť svojej práce
GEOMETRIA A MERANIE
- rozoznať, pomenovať, vymodelovať a popísať jednotlivé základné priestorové
geometrické tvary, nachádzať v realite ich reprezentáciu
- poznať, popísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary
- rozoznať a modelovať jednoduché súmerné útvary v rovine
- poznať meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky a vedieť ich samostatne používať aj
pri praktických meraniach.
RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH ROZVÍJAJÚCE ŠPECIFICKÉ MATEMATICKÉ
MYSLENIE
- získať skúsenosti s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného
ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria prostredníctvom hier a
manipulačných činností
- rozlíšiť istý a nemožný jav v jednoduchých prípadoch v realite a v matematike
- zaznamenávať počet určitých udalostí , znázorniť ich a zo získaných a znázornených
udalostí robiť jednoduché závery
- prisúdiť v jednoduchých prípadoch výrokom zo svojho blízkeho okolia a z
matematiky správnu pravdivostnú hodnotu, doplniť neúplné vety tak, aby vznikli
pravdivé ( nepravdivé) tvrdenia
Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané stratégie,
ktoré majú žiakom umožniť:
- diskutovať o probléme, vyjadriť svoj názor
- vecne argumentovať
- spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu
- pracovať v atmosfére úcty a tolerancie
- posilňovať svoju samostatnosť, sebadôveru a sebaúctu
- pracovať v skupine a hľadať v nej svoju rolu
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie, ktoré
majú žiakom umožniť:
- poznávať a postupne operovať so všeobecne používanými pojmami, termínmi
znakmi a symbolmi v oblasti matematiky
- využívať poznatky z rôznych predmetov
- zamýšľať sa nad problémy a formulovať vlastné názory a postoje,
- hodnotiť vlastnú prácu
- efektívne využívať poznatky z matematiky v procese učenia, tvorivých
činnostiach a v praktickom živote
- plánovať, organizovať a riadiť svoje učenie, posudzovať pokrok a formulovať
príčiny neúspechov
Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú využívané
stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:
- rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania
- vytváranie vlastných názorov na problémové situácie
- hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia
- samostatne riešiť problémy; voliť vhodné spôsoby riešenia
Stratégie vyučovania:
Metódy, postupy a formy práce:
- výkladovo-ilustratívne metódy, metódy výkladovo – problémové, heuristické metódy
- rozprávanie, objasňovanie, opis, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu, postup činnosti
- ukážky riešenia úloh, samostatné štúdium, písomné práce, práca s IKT
- frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie
- vyučovacia hodina, projekty, domáca práca, práca s počítačom
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje: Černek, P.: Učebnica 1.-2. časť: Matematika pre 2. roč.,
Materiálne výučbové prostriedky: počítadlo, kocky, reálne predmety na určovanie počtu,
výučbové CD
Didaktická technika: PC
INFORMATICKÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah
výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Informatická výchova
1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
druhý
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
denná
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu:
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich
schopnosť hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich v praxi s použitím IKT. Vedie k
presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch,
ktoré slúžia ako prostriedok komunikácie.
Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy informatiky a preto sa názov predmetu prispôsobil na
informatická výchova. Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť
žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi
a informáciami v počítačových systémoch. Vychováva k efektívnemu využívaniu
prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania
informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným
pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných
technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských
programov a pri riadení školy. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v
predmete informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium
základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na
motiváciu a praktické projekty.
Ciele predmetu:
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami
jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku žiakov
získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci
pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho
jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a
rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. Dôraz sa pri tom
kladie nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme
využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených
špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami
vykonávanými na počítači.
Stratégie vyučovania:
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu
žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie
žiakov pre daný predmet.
-
Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru)
prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru)
kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
projektové, zážitkové vyučovanie
Kompetencie - spôsobilosti:
kompetencia k celoživotnému učeniu sa
- uvedomuje si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
- získava a spracováva nové informácie a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky
využívať
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie
rozvojové možnosti
sociálne komunikačné kompetencie
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní
informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu
uplatnenia
- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie
- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti
kompetencie uplatňovať matematické myslenie
- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných
situáciách
- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky
podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie
problémov
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
- efektívne využíva IKT pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom
vyučovaní a vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov
- nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať
informácie v textovej aj grafickej podobe
- vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote
- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom
- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a
IKT
kompetencie riešiť problémy
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a
tvorivom myslení
- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych
postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov
- poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu
zvažovania úrovne ich rizika
- dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty
kompetencie sociálne a personálne
-
efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde
dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov
dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať
sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch
Kritéria hodnotenia
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky
detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého
učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). V danom predmete sú žiaci
priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov a snahy. Žiakov postupne vedieme, aby sa
vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci školského roka sú žiaci na
vysvedčení hodnotení slovne.
Učebné zdroje
M. Chalachánová, V kráľovstve počítačov (Pracovný zošit pre 1. stupeň)
Bratislava, MAPA Slovakia Plus, s.r.o. 2008
Program Drawing for Children
Program Skicár
Program Baltík
Prezentácie v PowerPointe
Pracovné listy vytvorené v Gimpe
Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Detský kútik a iné)
www.alik.cz
www.rexik.zoznam.sk
www.infovekacik.infovek.s
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania z informatickej výchovy v 2. ročníku ZŠ
vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu (je to výstup z 2. ročníka pre žiakov,
ktorí s informatickou výchovou začínajú až od 2. ročníka)
Tematický
okruh
Obsahový štandard
(učivo v 2. ročníku)
Informácie okolo Základné postupy pri
nás (16 hodín)
práci s textom
• Ukladanie rôznych
informácii (text) do
súborov (v grafickom
editore)
• Jednoduché nástroje
na úpravu textov (v
grafickom editore) –
veľkosť, farba, hrúbka
písma
• Dodržiavanie
základných zásad
písania textu
Prvé zručnosti pri
kreslení v grafickom
prostredí
a spracovávanie
grafických informácií
• Základy kreslenia
v grafickom prostredí
(kreslenie voľnou
rukou)
• Používanie
jednoduchých nástrojov
(ceruzka, štetec, guma,
paleta, výplň, pečiatky
a pod.)
• Kombinácia textu
a obrázka
• Úprava obrázkov
(kopírovanie, otáčanie)
Pomocou IKT
realizovať čiastkové
úlohy a výstupy
z vyučovania
• Prezentovať výsledky
vlastnej práce
Práca s elektronickou
poštou
• Vytvorenie,
posielanie a prijímanie
správ (spolužiakom,
učiteľke, rodičom)
• Bezpečné a etické
správanie v e-mailovej
komunikácii (ochrana
osobných údajov)
Spôsob a mechanizmy
vyhľadávania
informácií na
internete
Výkonový štandard
(čo má žiak ovládať na
konci 2. ročníka)
• vie samostatne napísať,
prepísať jednoduchý text
• vie upravovať text –
kopírovanie, mazanie,
presúvanie
• vie upraviť veľkosť písma,
typ písma, farbu písma
• vie používať nástroje na
úpravu textov
• učí sa zásady správneho
písania klávesnicou –
medzera za slovami, veľké
písmená, malé písmená,
dĺžne, mäkčene
• vie sa orientovať v
prostredí jednoduchého
grafického editora
• vie porovnať dva grafické
editori
• vie samostatne pracovať s
jednotlivými nástrojmi v
grafickom editore
• vie samostatne, ale i podľa
návodu nakresliť obrázok s
využitím nástrojov
• vie samostatne s obrázkom
pracovať a používať
operácie (kopírovanie,
prilepenie, otáčanie,
prevrátenie)
• vie nakresliť obrázok
pomocou geometrických
tvarov
• vie vytvoriť menovku,
príbeh, obrázkové
vysvedčenie, rozprávku
• vie samostatne
prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu –
projekt
• vie pracovať samostatne
ale aj v skupine na projekte
• s pomocou učiteľa si vie
založiť vlastnú e-mailovú
schránku
• vie posielať a prijímať emaily
• je oboznámený s
nebezpečenstvom
zverejňovania vlastných
údajov
• vie napísať v správnom
tvare internetovú adresu
webovej stránky
• vie pracovať s
Prierezová
téma
OSR
cvičenie zručnosti
pri riešení
problému,
zodpovednosť za
svoje konanie
OŽZ
správne držanie tela,
poriadok pri práci
OSR
pozorovanie,
spolupráca vo
dvojici, rozvoj
osobnostných
vlastností
DOV
bezpečne na ceste
ENV
význam vody pre
rastliny a živočíchy,
pomoc zvieratám
MEV
príspevky do
školského časopisu
PPZ + MEV
prezentácia svojej
práce na verejnosti
OŽZ
výchova k bezpeč.
správaniu sa
OSR
pravidlá správnej
komunikácie
MEV
využitie internetu
vo vyučovaní
Legenda:
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – Environmentálna výchova
MEV – Mediálna výchova
MUV – Multikultúrna výchova
DOV – Dopravná výchova
OŽZ – Ochrana života a zdravia
PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
PRÍRODOVEDA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Prírodoveda
1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
druhý
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
denná
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Prírodoveda ako vyučovací predmet má v sústave predmetov na 1. stupni základnej školy
významné postavenie a má dôležitú úlohu v rozvoji osobnosti žiaka. Predmet predstavuje
úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov
dieťaťa. Integruje viaceré prírodovedné oblasti, ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda prírodoveda tvorí propedeutický stupeň k vyučovaniu prírodovedných a spoločenskovedných
predmetov vo vyšších ročníkoch ZŠ. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom
predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné
oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s
prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Súčasťou je aj rozvíjanie základných spoločenských a sociálnych vzťahov na báze vzťahov
rodinných. Žiak získava poznatky o spoločenskom živote, učí sa správne pomenúvať,
jednoducho opisovať a hovoriť o situáciách, ktoré sám prežíva a stretáva sa s nimi. Hlavný
zdroj poznatkov tvoria sústavné a priame pozorovania prírody a spoločenského diania, na
vychádzkach, práca v kútiku prírody, činnosti spojené s plnením úloh v kalendári prírody,
jednoduché pokusy žiakov a ich osobné zážitky. Učiteľ cieľavedome využíva tieto podnety na
utváranie správnych predstáv, vedomostí, skúseností a zručností. Na dosiahnutie cieľov
používa rôzne metódy, formy práce a pracovné postupy, pomocou ktorých žiaci získavajú a
utvrdzujú si poznatky.
Prírodoveda je komplexný predmet, ťažisko tvorí učivo o živej prírode, pripájajú sa k nemu
jednoduché poznatky o zemepisných a spoločenských javoch z blízkeho okolia, o
zariadeniach a inštitúciách, s ktorými sa žiaci môžu dostať do styku. Učivo je usporiadané
podľa vzájomných vzťahov a súvislostí, ktoré vyplývajú z prírodných zmien v priebehu roka
aj zo všeobecných prírodných zákonitostí a súvislostí medzi prírodou, jednotlivcom,
spoločnosťou. Učivo môžeme rozdeliť na prírodovedné a spoločenskovedné.
Prírodovedné učivo:
- poskytuje základné informácie o živej prírode (rastliny, živočíchy, človek)
- poskytuje základné informácie o neživej prírode (horniny, nerasty) obsahuje
jednoduché príklady z učiva fyziky ( čas, priestor, meranie, váženie)
- obsahuje jednoduché poznatky zo zemepisu (okolie) podieľa sa na výchove
kultivovaného vzťahu k prírode
-
podieľa sa na ochrane a tvorbe životného prostredia a správania sa v prírode
vytvára a rozvíja predstavy o prírodných javoch
umožňuje poznať prírodné javy ako objektívne činitele ovplyvňujúce činnosti ľudí a
ich život
Spoločenskovedné učivo:
- umožňuje získať základné poznatky o živote spoločnosti
- poskytuje základné poučenia o sebe, rozličných situáciách a vzťahoch
- vytvára a formuje sociálne vzťahy
Obsah predmetu v 2. ročníku
Prírodoveda učí žiakov vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu roka. Počas vyučovania
žiaci sledujú prírodu, pozorujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať a hľadať odpovede na
otázky týkajúce sa ročných období, rastlín a stromov v okolí školy, pozorovania oblohy,
ochrany životného prostredia. Súčasťou prírodovedy je aj človek, starostlivosť o zdravie,
bezpečnosť a zdravý spôsob života.
Obsah učiva umožňuje medzipredmetovú integráciu, najmä s výtvarnou výchovou,
hudobnou výchovou, slovenským jazykom a literatúrou, regionálnou výchovou,
environmentálnou výchovou, informatikou i matematikou.
Zároveň sú do obsahu prírodovedy začlenené nasledujúce prierezové tematiky
Enviromentálna výchova (aplikovanie vedomostí a zručností, ktoré umožnia pomáhať
životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť
rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať
sa o svoje okolie a pod.), Osobný a sociálny rozvoj (získavanie a udržanie si osobnostnej
integrity, pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov, rozvíjanie sociálnych spôsobilostí
potrebných pre osobný a sociálny život a spoluprácu), Ochrana života a krajiny (prierezovú
tému napĺňa obsah riešenie mimoriadnych situácií civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb
a pobyt v prírode), a Tvorba projektu.
Realizácia vyučovania prírodovedy prebieha v triede, v počítačovej učebni (využitie
Internetu, multimédií. Často sa však výučba uskutočňuje mimo priestorov školy – vychádzky
do okolia.
Ciele predmetu
Cieľom predmetu je:
- pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí
- rozvíjať poznávacie procesy (vnímanie, predstavivosť, fantáziu, pamäť,
(myslenie)
- utvárať zručnosti, manipulovať s prírodninami, s vecami, so spoločenskými
dokumentmi, chápať vzťahy medi nimi a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom,
usporiadaním, kresbou alebo iným spôsobom
- utvárať pestovateľské zručnosti pri pestovaní vybraných druhov úžitkových a
okrasných rastlín
- rozvíjať aktivitu a samostatnosť žiakov
- rozvíjať reč a komunikatívne schopnosti ako prostriedky myšlienkových operácii
- formovať hygienické návyky a kultúrne správanie žiakov
- vychovávať žiakov k dopravnej disciplíne
-
vychovávať žiakov k starostlivosti o životné prostredie a k láske k vlasti
formovať základné osobnostné vlastnosti žiakov
formovať mravné vlastnosti žiakov z hľadiska primeraných nárokov
utvárať základy spoločenského správania a vzájomných vzťahov
utvárať základy pre kooperáciu pri činnosti
utvárať kladný vzťah k práci, úctu k práci a výsledkom práce ľudí
získať prvé skúsenosti zo systematickej pracovnej činnosti
poznávať a chápať užitočnosť správnej organizácie práce
klásť základy polytechnického vzdelávania (aktívna účasť na meraní, vážení, práca s
kalendárom prírody, práca s pracovným náradím, so stavebnicami, modelmi...)
- rozvíjať citovo-estetické prežívanie (poznávanie krás prírody, kultúrno-umeleckých
pamiatok, obohacovanie citového života žiakov
Cieľom vyučovania prírodovedy v 2. ročníku je:
- podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať
- všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny
- vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných výtvorov v okolí
- rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje
návrhy interpretovať, diskutovať o návrhoch
- vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky zaznamenávať
Špecifické ciele sa konkretizujú v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických
celkoch učebného obsahu.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sú vedení vo vzdelávacom procese tak, aby
- si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré
charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr
súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) - napríklad čo je koreň, stonka,
list, kvet - ako spolu súvisia a prečo...
- si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné
schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) - napríklad čo je to
magnetizmus, svetlo, zvuk, farba...
- si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej
komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy.
rôznych druhov rastlín a živočíchov ...
- si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie
ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce,
ekosystematické vzťahy...
- si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký
obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj
schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ...
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií komunikačná kompetencia,
kompetencia k učeniu, kompetencia k riešeniu problémov sú využívané stratégie, ktoré
majú žiakom umožniť, aby:
- sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí
schopnosť syntézy)
- sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie)
- sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť
tvorby testov hypotéz a predpokladov)
- vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr
súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo)
- sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s
čím neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a
modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie)
- sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí
schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou - analýzou javu s
imaginárnym druhým ja - využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia)
- si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí
schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou)
- dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr
súvisí schopnosť efektívnej kooperácie)
Stratégie vyučovania:
Metódy, postupy a formy práce:
- výkladovo-ilustratívne metódy, metódy výkladovo – problémové, heuristické metódy
- rozprávanie, objasňovanie, opis, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu, postup činnosti
ukážky riešenia úloh, samostatné štúdium, písomné práce, práca s IKT
- frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie
- vyučovacia hodina, vychádzka, projekty, domáca práca, práca s počítačom
Materiálne výučbové prostriedky: pracovné listy, fotografie, kalendáre, prezentácie,
obrázky, nástenné obrazy
Zdroje: Viegerová,A. a kol. : Prírodoveda pre 2. roč. ZŠ
Didaktická technika: PC, dataprojektor
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje: Encyklopédie, Atlas rastlín, Počasie - predpoveď : http://pocasie.atlas.sk/,
sk.wikipedia. org/wiki/Vzduch, ,sk.wikipédia. org/wiki/Kategória: Listnaté stromy
VLASTIVEDA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Vlastiveda
1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
druhý
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
denná
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Vlastiveda je učenie o priestore, v ktorom žijeme a chceme, aby sa žiaci odmalička učili tento
priestor spoznávať, objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede na otázky. Na vlastivede by sa
žiaci mali naučiť všímať si svoje okolie (obdivovanie prírodných krás budov, parkov, sôch,
stromov, kvetov), čiže, čo je nové v meste, čo sa za posledné obdobie zmenilo v našom okolí.
Témami vlastivedy sa žiaci pripravujú aj na vyučovanie geografie, a tak sa postupne
oboznamujú s plánom. Precvičujú si najmä orientáciu na náčrte alebo pláne obce a
umiestnenie jednotlivých objektov.
Cieľom vlastivedy je vychovať osobnosť, ktorá:
•
má svoju vlastnú identitu, ktorá je hrdá na svoj národ, na tvorbu našich
predkov , čiže na svoju vlasť
•
podporovať chuť učiť sa
•
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať
•
všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny
•
prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, škole obci
•
vedieť pracovať s náčrtmi(napr. triedy, školy, blízkeho okolia), ktoré vedú k
zručnosti pracovať s plánmi obce, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi plány miest
•
vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať a
vysvetľovať
•
rozumieť znakom, ikonám
•
hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať
•
diskutovať o návrhoch
•
poznanie histórie a súčasnosti
•
výchova k vytvorenie si vzťahu, väzby na vlastnú lokalitu a širší región
•
naučiť sa vážiť a chrániť prírodné pamiatky
•
prepojiť vzťah vlastivedy, regionálnej a environmentálnej výchovy
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať :
• s historickými poznatkami o vlastnom národe
• zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti a čerpať z duchovného
bohatstva našich predkov
spoznávať slovanské kultúrne korene, oživovanie tradícií a ochrana pamiatok
• rozvíjať detské myslenie a tvorivosť s geografickým priestorom
• rozlišovať miestny, geografický priestor
• vedieť pracovať s náčrtmi, s plánom mesta
• vedieť sa orientovať na mape
• získavať údaje z nesúvislých textov -plánov, obrázkov, fotografií
• rozvoj vizuálnej gramotnosti - čítanie z obrázkov
rozvíjaním funkčnej gramotnosti v oblasti prírodovednej
• objavovanie, pozorovanie, vysvetľovanie prírodných dejov
rozvíjaním funkčnej gramotnosti v oblasti čitateľskej
• čítať s porozumením odborný text
• vedieť vybrať s odborného textu informácie, triediť ich, využívať,
odprezentovať
s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním
• vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,
• rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,
• skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,
Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané stratégie,
ktoré majú žiakom umožniť:
• diskutovať o probléme, vyjadriť svoj názor
• vecne argumentovať
• rozširovanie si predstáv o vlastnom národe
• posilnenie osobnej a národnej identity dieťaťa
• využívať informačné a komunikačné prostriedky
• spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu
• pracovať v atmosfére úcty a tolerancie
• posilňovať svoju samostatnosť, sebadôveru a sebaúct
• pracovať v skupine a hľadať v nej svoju rolu
• prispievať k utváraniu postojov k zdravému životnému štýlu
• ochraňovať individuálne a spoločenské hodnoty
• pestovaniu ochrany zdravia, prírody a prostredia čiže k zdravému životnému
štýlu
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie,
ktoré majú žiakom umožniť:
• vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov (verbálnych,
obrazových, grafických, učebníc, slovníkov, kníh, atlasov, novín, webových
stránok...)
• poznávať a postupne operovať so všeobecne používanými pojmami, termínmi
znakmi a symbolmi v oblasti vlastivedy, histórie, geografie
• využívať poznatky z rôznych predmetov, ako Vv, HV, SJ, Prírodovedy a
regionálnej výchovy
• zamýšľať sa nad problémy a formulovať vlastné názory a postoje,
• hodnotiť vlastnú prácu
• vyhľadávať a triediť informácie podľa zadaných kritérií, naučiť sa rozdeľovať
si prácu v detskom kolektíve, čiže tímová spolupráca
• efektívne využívanie získaných informácií v procese učenia, tvorivých
činnostiach a v praktickom živote
Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú využívané
stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:
• rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania
• vytváranie vlastných názorov na problémové situácie
• hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia
• vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problému, hľadať ich zhodné
podobné a odlišné
• znaky
• samostatne riešiť problémy; voliť vhodné spôsoby riešenia
• obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí
Stratégie vyučovania:
Metódy, postupy a formy práce:
•
výkladovo-ilustratívne metódy, bádateľské metódy, skúsenostné metódy,
výkladovo problémové metódy, zážitkové učenie
• rozprávanie, brainstorming, opis, rozhovor, diskusia, práca s IKT
•
frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie
•
vyučovacia hodina, vychádzka, projekty, domáca práca, práca s počítačom,
pozorovanie bližšieho aj širšieho okolia školy
Materiálne výučbové prostriedky: pracovné listy, fotografie, kalendáre, prezentácie,
obrázky, nástenné obrazy, textový materiál, prírodný materiál, obrazový materiál, rôzne druhy
máp
Didaktická technika: PC, dataprojektor
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje:
Odborná literatúra: prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., Mgr. Mária Šimunková Vlastiveda
pre 2. roč. ZŠ, Čítanie o Slovensku – učebnica pre 1. – 4. ročník ZŠ
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Náboženská výchova
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
druhý
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
denná
slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská,
má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má
preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole. Vyučovací predmet
náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské
vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti
identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k
ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou. Vyučovací predmet náboženská
výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa
z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude
prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je
výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov
kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom
žijú. Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
- formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
- konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na
svet
- hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
- formovať svedomie
- prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
- spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
- oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania
Božieho slova
- rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti
a v cirkvi
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje
v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov,
ktoré zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji
kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií: komunikačné
kompetencie - žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, kladie otázky a zisťuje
odpovede, učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre odlišnosti, žiak
si osvojuje vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spoludiskutujúceho, formuluje otázky,
porovnáva, oponuje, formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory, žiak sa učí reagovať
primerane situácii, je schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte, vie vyjadriť svoj názor
asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja - správu“ a vyjadriť svoje pocity, žiak
sa učí dešifrovať a vhodne používať symboly, rozumie symbolickému vyjadrovaniu
v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského života kompetencie k učeniu sa – žiak
sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky svojho učenia a diskutuje
o nich kompetencie k riešeniu problémov – žiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové
veci, prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, plánuje a
podieľa sa na riešení úloh s druhými, žiak vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí,
premyslí a naplánuje riešenie problému na modelovej situácii primerane svojej detskej
skúsenosti obhajuje svoj názor občianske – žiak sa adaptuje na meniace životné a pracovné
podmienky, podľa svojich schopností a možností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom
ovplyvňovaní, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri vytváraní pravidiel,
zapája sa do občianskeho života vo svojom okolí háji svoje práva aj práva iných, vníma
dôležité postavenie rodiny ako základnej bunky spoločnosti kultúrne – žiak si osvojuje si
postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí takých, akí sú angažuje sa a
rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, všíma si kultúrne
prejavy iných národov, národností, etník, iné kultúry a ich umenie považuje za rovnocenné
a inšpirujúce, žiak vníma obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť (kroje, výšivky,
ornamenty) rešpektuje kultúrne tradície ako základ súčasného umenia, osvojuje si prácu
s literárnymi žánrami a druhmi, vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej
tradície (obraz, literatúra, hudba, móda) žiak si osvojuje kritický prístup k médiám sociálne
a interpersonálne – žiak sa učí tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti, k iným, učí sa
chápať ich potreby a postoje, objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho
schopnosť podať výkon, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, žiak sa vníma ako časť
celku, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje
skúsenosti druhých ľudí, buduje návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu, žiak
zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým
ľuďom existenciálne – žiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa
v dejinách ľudstva, oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, učí sa odhadnúť
dôsledky rozhodnutí a činov človeka, objavuje existenciu nemennej pravdy, aplikuje vo
svojom živote jednotlivé prvky spirituality
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie
stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
Kompetencie k učeniu sa
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
- rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka
cirkvi, integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového
vzťahu k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavovať
ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote
Komunikačné kompetencie
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
- porozumieť rôznym textom; poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich
s inými druhmi textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu
a reflektovať rôznosť významov ich posolstva
-
vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať
schopnosť neverbálnej komunikácie
Kompetencie k riešeniu problémov
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
- rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej
diskusii a kladením filozofických otázok
- hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia
s dôrazom na etický prístup k ľuďom a k životnému prostrediu
Sociálne a interpersonálne kompetencie
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
- pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša
kooperatívny spôsob práce
- prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej
koncentrácie a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej pri
vytváraní vlastného seba obrazu
- rozvíjaním empatie a návštevou charitného domu, zaujať pozitívne a empatické
postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom
Občianske kompetencie
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
- porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí
a chápaním kultúrneho a historického kontextu iných náboženstiev budovať postoj
tolerancie
- prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať
nielen príčiny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským
postojom zasadili o ich nápravu
- postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah
ako aj vzťah k Božej autorite
Kultúrne kompetencie
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
- prezentáciou obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku
kresťanstvu porozumieť vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry
- integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom
a súčasnom prejave
- rozvíjať vzťah k sakrálnemu umeniu prostredníctvom exkurzie chrámu
Existenciálne kompetencie
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
- prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou vnímať transcendentnú
skutočnosť
- filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie
a nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku
Stratégia vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu
vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov
a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej
hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. Na vzbudenie záujmu
žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie
(približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností
žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),
motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). Expozičné
metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické
systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok
a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na
pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda
(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov),
manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra). Významné miesto majú
problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov
založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom
riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma,
ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). Pre
realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná
výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného
problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi
vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové
zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so
stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii,
pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na
uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového
vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia
(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu
a pod.) simulácia (simulovanie,
napodobňovanie životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou
žiakov a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie
témy, príbehu a pod.),"A propos": konverzácia alebo iná spoločensky orientovaná
interakcia, podľa rozprávania
učiteľa, žiakov, návštevníka
o najdôležitejších a
najaktuálnejších témach zo života. Typické autentické rozhovory. Fixačné metódy sú
neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a
písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy). Žiaci počas hodín
NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to
východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné
usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil. Domáce
úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých
cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej
hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva
vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n. o. v Spišskej Novej Vsi.
Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a
pracovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú
ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje
osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty
Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
Obsah vzdelávania(učivo)
Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. Istota
v seba, v milujúcich ľudí je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie.
Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa
dôverovať je predpoklad viery. Schopnosť prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje sa
zakladá na osobnej skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom
vývoja viery sú príbehy, pomocou nich dieťa Boha spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť
v koncepte Boha, ktorému možno úplne dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť. Spoznávať
základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania s ľuďmi, vyplývajúce
z Božieho zákona. Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na základe vzájomnej dôvery.
Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s
Bohom.
1. téma: BOH MI DÔVERUJE
Hodinová dotácia témy: 3 hod
Kľúčové pojmy: krása, príroda, svet, Božie dielo, záhrada, úcta k životu, zodpovednosť
človeka za prírodu
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Porovnať človeka s ďalšími Božími dielami, zdôrazniť jeho jedinečnosť
a zodpovednosť za svet. Reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade. Prostredníctvom
symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha
a v konaní dobra.
Afektívny cieľ: Stvorený svet vnímať ako prejav Božej lásky a starostlivosti. Rozvíjať
schopnosť rozlišovania medzi dobrom a zlom. Na modelovej situácií vnímať krivdu
spôsobenú nesprávnym rozhodnutím.
Psychomotorický cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť zo stvoriteľského diela. S pomocou
učiteľa navrhnúť a realizovať triedny environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín,
upratanie školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.)
Obsahový štandard:
Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody
Svet – prejav dôvery Boha voči človeku
Obraz rajskej záhrady
Výchova k úcte k životu a zodpovednosti za životné prostredie
Výkonový štandard
Žiak vie:
- porovnať človeka s ďalšími Božími dielami
- uviesť príklady odlišnosti človeka od ostatných živočíchov
- zdôrazniť jedinečnosť človeka a jeho zodpovednosť za svet
- vnímať stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti
- prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia s pomocou učiteľa navrhnúť
a realizovať triedny environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, upratanie
školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.)
- reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a prostredníctvom symbolickej reči
o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní
dobra
- na príkladoch rozlíšiť dobro od zla
- na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Žiak
- objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie
kompetencie k učeniu sa:
Žiak
- je otvorený pre tvorivé myslenie
kompetencie k riešeniu problémov:
Žiak
- plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými
- primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém
existenciálne:
Žiak
- má základný náhľad k pochopeniu princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného
prerušenia vzťahu s Bohom zo strany človeka
Prierezová téma environmentálna výchova
Žiak
- má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho životným
prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného
prostredia na celom svete
- oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k živej prírode
- vyjadrí radosť zo života, je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod
a zmysel v Bohu
Prierezová téma tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Žiak
- je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu
- dokáže prezentovať svoj produkt, ale aj prácu v skupine
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj
Žiak
- rozvíja sebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje dobré a slabé stránky
- je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia
2. téma: DÔVERUJEM BOHU (1., 2. a 3. BP)
Hodinová dotácia témy: 4 hod
Kľúčové pojmy: ticho, rozhovor, Abrahám, viera, modlitba, meno, oslava, sviatočný deň
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy dôvery ľudskej
dôvery. Reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť
so svojim životom. Na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu
modlitby. Vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako prejavu úcty a používania
Božieho mena ako vyjadrenie Božej blízkosti. Jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako
Boží dar pre človeka.
Afektívny cieľ: Vnímať potrebu človeka niekomu veriť. Objavovať načúvanie ticha. Vnímať
Boha, ktorému môže veriť a o všetkom mu povedať. Pozorovať životný rytmus striedania
práce a odpočinku.
Psychomotorický cieľ: Precvičiť základy sústredenia a stíšenia. Jednoduchým spôsobom
formulovať modlitbu vlastnými slovami. Rozvíjať úctu k Božiemu menu a k predmetom
pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy svätých a pod.). Formovať a rozvíjať návyk
slávenia.
Obsahový štandard:
Abrahám (povolanie Abraháma, odpoveď na Božiu výzvu)
Modlitba cvičenie ticha, modlitba ako posväcovanie života
Boh a jeho meno
Oslavujem Boha
Sviatočný deň s TV a bez TV
Výkonový štandard
Žiak vie:
- na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy dôvery ľudskej dôvery
- reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so
svojim životom
- vnímať potrebu človeka niekomu veriť
- vnímať Božiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás
- na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby
- stíšiť sa a načúvať
- vnímať Boha ako toho, ktorému môže veriť a o všetkom mu povedať
- jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu vlastnými slovami
- vysvetliť potrebu pravidelnosti v modlitbe
- vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako prejavu úcty
- s úctou volať spolužiakov po mene
- vysvetliť význam používania Božieho mena ako vyjadrenia Božej blízkosti
- prejaviť úctu k Božiemu menu a k predmetom pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste,
sochy svätých a pod.).
- pozorovať životný rytmus striedania práce a odpočinku
- jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre človeka
- objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do jej slávenia
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Žiak
- vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky
v práci v skupinách, zapája sa do diskusie
sociálne a interpersonálne:
Žiak
- buduje vzťahy dôvery
- formuje zdravé sebavedomie
- prejavuje úctu k jedinečnosti každého spolužiaka
kultúrne:
Žiak
- sa orientuje v striedaní všedných dní a kresťanskej nedele, prežíva ich rozdielnu náplň
a úlohu
existenciálne:
Žiak
- rozumie základnému správaniu spojenému s modlitbou
- je otvorený pre rozvoj vlastného svedomia a pripravený na tomto procese sa aj
podieľať
- spoznávaním samého seba hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť
k náprave
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj
Žiak
- rozvíja sebareflexiu
- rešpektuje potreby a práva ostatných
- rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a spoluprácu
Prierezová téma mediálna výchova
Žiak
- začína chápať pravidlá fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom
orientuje
- rozlišuje medzi fikciou a skutočnosťou
3. téma: DÔVERA V RODINE (4., 5. BP)
Hodinová dotácia témy: 5 hod
Kľúčové pojmy: ľudská rodina, Božia rodina, pozvanie do spoločenstva, krst, dôvera
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Prostredníctvom príbehu o sv. Lucii opísať rodinu ako miesto istoty, lásky
a dôvery. Nakresliť krstné symboly (vodu, sviecu, krstné rúcho). Opísať význam krstných
symbolov a krstného mena. Reprodukovať biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi a prepojiť ho
so svojim životom.
Afektívny cieľ: Objavovať v sebe túžbu po láske, ktorú v sebe nosí každý človek. Vnímať
svoje jedinečné miesto v ľudskej a Božej rodine. Na biblickom príbehu vnímať dôsledky
narušenia dôvery.
Psychomotorický cieľ: Pestovať návyk spolupatričnosti s rodinou a farnosťou (návyk
prejavov úcty a dôvery k rodičom, súrodencom a iným ľuďom). Osvojiť pre zachovanie
vzájomnej dôvery.
Obsahový štandard:
Božie pozvanie do ľudskej rodiny - Legenda o Lucii
Pozvanie do Božej rodiny (krst)
Človek ako neopakovateľné Božie dielo
Rodina ako spoločenstvo,
Úlohy a role v rodine
Jakub a Ezau (vzťah medzi pravdou a dôverou)
Výkonový štandard
Žiak vie
- prostredníctvom legendy opísať rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery
- jednoducho nakresliť symboly krstu
-
s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé krstné symboly
naformulovať vzťah medzi krstným menom a krstným patrónom
reprodukovať príbeh o Jakubovi a Ezauovi
pomocou biblického príbehu nájsť súvis medzi pravdou a vzájomnou dôverou
v medziľudských vzťahoch
používať zdvorilé oslovenie ako prejav úcty voči rodičom a iným ľuďom
formulovať modlitbu za rodičov
konkrétnymi skutkami slúžiť rodine
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Žiak
- sústreďuje svoju pozornosť na toho, kto hovorí
- svojimi slovami vyjadruje svoje pocity
existenciálne:
Žiak
- objavuje svoju hodnotu a jedinečnosť
- objavuje hodnotu a potrebu vzájomnej dôvery
kultúrne:
Žiak
- intuitívne vníma posolstvo biblického textu
- intuitívne vníma symbolickú reč
sociálne a interpersonálne:
Žiak
- uvedomuje si svoju úlohu a rolu v rodine
- má pozitívny vzťah k sebe samému a k iným (rodičom, súrodencom, kamarátom)
- pravdovravnosťou sa aktívne zapája do budovania medziľudských vzťahov
- prejavuje úctu k starším, rodičom a iným ľuďom
4. téma: DÔVERUJEME SI NAVZÁJOM (6., 7., 8., 9. a 1O BP)
Hodinová dotácia témy: 4 hod
Kľúčové pojmy: vyslovené slovo, čisté srdce, majetok, osobný majetok, bohatstvo,
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Vyjadriť význam slova pre budovanie medziľudských vzťahov. Na
modelovej situácii opísať potrebu čistého srdca. Rozlíšiť osobný majetok od spoločného. Na
konkrétnom príklade navrhnúť spôsoby ochrany majetku. Jednoduchým spôsobom prepojiť
biblický príbeh o boháčovi a Lazárovi so svojim životom a správnym vzťahom k majetku.
Afektívny cieľ: Oceniť silu slova pri budovaní vzťahov. Na modelovej situácii vnímať, čo
buduje a čo ničí vzájomné vzťahy. Prostredníctvom príbehu objavovať hodnotu čistého srdca.
Objavovať svoj vnútorný svet. Objaviť potrebu prijímania a dávania.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať verbálne a neverbálne prejavy pozornosti voči ľuďom
(slovom a skutkom). Formovanie vedomia vlastnej jedinečnosti a úcty k jedinečnosti každého
človeka. Formovať návyk čestného postoja k osobnému majetku a k majetku iných.
S pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať triedny projekt (pomoci ľuďom v núdzi, šetrenia
osobného aj spoločného majetku pod.)
Obsahový štandard:
Schopnosť hovoriť ako Boží dar (výchova k citlivosti voči vyslovenému slovu)
Čisté srdce
Osobný majetok
Boháč a Lazár
Výkonový štandard
Žiak vie:
- na modelovej situácii zdôvodniť význam slova pre budovanie medziľudských vzťahov
- posolstvo biblického príbehu o boháčovi a Lazárovi prepojiť so svojim životom
- na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca
- uviesť príklady osobného a spoločného majetku
- navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku
- v skupine realizovať jednoduchý triedny projekt pomoci iným
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Žiak
- vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa v konkrétnej situácií
- v komunikácií používa vhodné slová a výrazy
existenciálne:
Žiak
- objavuje hodnotu čistého srdca
- objavuje hodnotu pravdy
- vníma svoj vnútorný svet
občianske:
Žiak
- vníma hodnotu majetku: osobného a spoločného
- váži si majetok
- dokáže správne zaobchádzať s majetkom (nepoškodzuje ho, chráni, požičané vráti)
sociálne a interpersonálne:
Žiak
- je otvorený pre budovanie vzťahov dobrosrdečnosti
- je otvorený pre potreby iných ľudí a reaguje konkrétnym triednym projektom
- rozvíja vo svojom živote postoj prijímania a dávania
5. téma: DESATORO – POZVANIE K SLOBODE A K DÔVERE
Hodinová dotácia témy: 4 hod
Kľúčové pojmy: zmluva, uzatvorenie zmluvy, hora Sinaj, pravidlá, desatoro, cesta k šťastiu a
dôvere
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblický príbeh o Mojžišovi. Spoznávať obsah pojmu
zmluva. Opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi. S pomocou učiteľa reprodukovať
obsah jednotlivých prikázaní Desatora. Zosumarizovať a aplikovať získané poznatky učiva
ročníka a jednoduchým spôsobom ho aplikovať na jednotlivé prikázania. Jednoduchými
spôsobom hodnotiť svoje konanie v súlade so svojim svedomím.
Afektívny cieľ: Objaviť pravdu Desatora na modelových príbehoch v ročníku. Stotožniť sa
s etickými princípmi Božieho zákona vzťahujúcimi sa na konkrétne životné situácie. Vníma
a načúva vnútornému hlasu svedomia.
Psychomotorický cieľ: Formovať postoj dôvery k Bohu dodržiavaním Božieho zákona.
Obsahový štandard:
Uzatvorenie zmluvy na Sinaji
Desatoro ako pravidlá
Výkonový štandard
Žiak vie:
- reprodukovať príbeh o Mojžišovi
- chronologicky usporiadať podľa obrazov dej príbehu
- určiť kľúčový moment a pointu príbehu
- opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi na základe porozumenia biblického
textu
- reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa
- sumarizovať, aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka a jednotlivé prikázania
na konkrétnych modelových situáciách
- vnímať a načúvať hlasu svedomia
- hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje konanie v súlade so svedomím
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Žiak
- chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať
- svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo zmluvy Boha s človekom
- intuitívne rozumie neverbálnej a symbolickej komunikácii
kompetencie k učeniu sa:
Žiak
•
je otvorený pre tvorivé učenie sa prostredníctvom ponúknutých životných pravidiel
podľa desatora
existenciálne:
Žiak
- je otvorený pre nasledovanie ponúknutých biblických vzorov
- rozvíja vnímanie svojho vnútorného - duchovného sveta
- rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia
- je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje
- objavuje potrebu jednoty medzi správaním navonok v súlade so svedomím
- objavuje pravdu desatora
- vníma Desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje ľuďom cestu k šťastiu a vzájomnej
dôvere
- objavuje hodnotu dôvery dodržiavaním Božieho zákona
občianske:
Žiak
- vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie človeka
- vníma Dekalóg ako pravidlá pre dobré spolunažívanie v ľudskej spoločnosti
kultúrne:
Žiak
- intuitívne vníma posolstvo biblického textu
- intuitívne vníma symbolickú reč
- intuitívne vníma krásu umenia slova a obrazu
kompetencie k riešeniu problémov:
- rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro - zlo)
- spontánne a samostatne hodnotí vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu
páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé
- v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený
pre dobro
sociálne a interpersonálne:
Žiak
- má pozitívny vzťah k druhým ľuďom
- aktívne sa zapája do budovania medziľudských vzťahov v rovesníckom prostredí
triedy
- učí sa spolupracovať v skupine rovesníkov
- vníma potrebu dôvery v ľudskom spolunažívaní
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj
Žiak
- rozvíja sebareflexiu
- rešpektuje potreby a práva ostatných
- je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia
- rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a budovanie medziľudských vzťahov
rešpektujúcich práva druhého človeka
6. téma: POZVANIE NA HOSTINU - OBNOVENIE DÔVERY
Hodinová dotácia témy: 3 hod
Kľúčové pojmy: milosrdný otec, márnotratný syn, zlo, povedať nie, zmierenie, hostina lásky,
sviatosť zmierenia
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblickú udalosť o milosrdnom otcovi. Na správaní
márnotratného syna opísať, čo strácam odchodom z domu dobrého Boha. Vlastnými slovami
vyjadriť ľútosť nad vykonaným zlom.
Afektívny cieľ: Otvoriť sa pre obraz dobrého a milosrdného Boha. V evanjeliovom príbehu
objaviť možnosť návratu, odpustenia, zmierenia a obnovenia dôvery s milosrdným Bohom.
Vnímať sviatosť zmierenia ako hostinu lásky čakajúceho Otca.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať postoj nádeje v Božiu dobrotu a milosrdenstvo. Formovať
návyk ospravedlnenia sa, priznania si chyby, vyjadrenia ľútosti.
Obsahový štandard:
Milosrdný otec/márnotratný syn
Umenie povedať zlu „nie“, obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi a s Bohom
Hostina lásky - sviatosť zmierenia
Výkonový štandard
Žiak vie:
- intuitívne vnímať obrazný spôsob vyjadrovania symbolickej reči
- otvoriť sa pre dobrého Boha
-
reprodukovať biblický príbeh milosrdného otca a márnotratného syna
jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním sa márnotratného syna
a vlastným rozhodovaním sa
aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný život
reprodukovať ľútosť márnotratného syna na základe porozumenia príbehu
objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov
vyjadriť radosť z odpustenia
vyjadriť verbálne aj neverbálne ospravedlnenie sa, priznanie si chyby
formulovať následky konania zla na život človeka
formulovať vlastnými slovami ľútosť
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Žiak
- je otvorený pre obrazné vyjadrovanie
- dokáže kultivovaným spôsobom poprosiť o odpustenie
- aktívne a so záujmom počúva
kompetencie k učeniu sa:
Žiak
- je otvorený pre tvorivé učenie sa na biblických udalostiach
existenciálne:
Žiak
- objavuje hodnotu odpustenia
- sviatosť zmierenia chápe ako kresťanskú ponuku pre človeka a ako pomoc v situácii
mravného zlyhania
- je otvorený pre aktívne podieľanie sa na príprave k sviatosti zmierenia
- intuitívne vníma silu odpustenia pre svoj vnútorný pokoj
- rozvíja vnímanie svojho vnútorného - duchovného sveta
- rozvíja vnímanie milosti odpustenia otvorením sa pre kresťanskú nádej
- rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť svoj vnútorný –
duchovný svet
občianske:
Žiak
- objavuje postoj zodpovednosti za iných
- rozvíja kritické myslenie pokusom o analýzu modelovej situácie príbehu otca a syna
kultúrne:
Žiak
- intuitívne vníma obrazy a symboly
- intuitívne vníma posolstvo biblického textu
- vníma odpustenie ako múdrosť človeka
sociálne a interpersonálne:
Žiak
- poznáva úlohu starostlivého správania sa voči iným
- objavuje úlohu ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov
-
berie do úvahy dobro iných ľudí
je otvorený pre „štedrosť“ v odpúšťaní (vníma odpustenie ako dar človeka človeku)
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj
Žiak
- rozvíja sebareflexiu
- je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia
- rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a budovanie medziľudských vzťahov
postavených na dôvere
TELESNÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Telesná výchova
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
druhý
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
denná
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a
pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a
praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému,
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k
pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci
vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na
hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží
pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Do obsahu vzdelávania boli zaradené prierezové tematiky Ochrana života a zdravia a
Enviromentálna výchova.
Vyučovanie prebieha jednak vo vlastnej školskej telocvični, jednak na športových
plochách v okolí školy. Zložky predmetu sú však súčasťou aj zimnej a letnej školy v prírode.
Ciele predmetu
• stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
• podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej
činnosti,
• podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
• formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
• kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
• vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
• podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
• uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
• má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni
prostredníctvom poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych
skúseností a športových záujmov,
• dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný
k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a
povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému
priebehu športovej akcie,
• má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich
aplikovať a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom
čase,
• má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú
predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
• dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a
ochrany vlastného zdravia,
•
pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie
upevňovať prostredníctvom každodenného pohybu
Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané stratégie, ktoré
majú žiakom umožniť:
• vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
• vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými
pohybovými aktivitami,
• interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,
• dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci,
regióne ale i významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.).
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie, ktoré majú
žiakom umožniť:
• aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase
• mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu
• vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej
činnosti -svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu ap.,
• vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných
športových aktivitách,
• vedieť kooperovať pri športových aktivitách,
• byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho
so športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek
a formulovaní svojich názorov.
Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú využívané
stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:
• rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových
činnostiach,
• vytváranie vlastných názorov na problémové situácie,
• hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia,
• vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problému,
• samostatne riešiť problémy; voliť vhodné spôsoby riešenia,
• obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí.
Stratégie vyučovania:
Metódy, postupy a formy práce:
•
poradové cvičenia, základné lokomočné činnosti, základné zručnosti z akrobacie,
manipulačné hry,
•
pohybové hry, jednoduché rytmické cvičenia
•
turistika
•
hry, cvičenie, tlieskanie, motivované pohyby, dychové cvičenia, súťaže
Materiálne výučbové prostriedky: žinenka, lavička, lopty, fitlopty, švihadlá, rebriny Didaktická
technika: CD prehrávač,
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Multimediálna učebnica Telesnej výchovy pre ZŠ. PaedDr. Kalinková, PhD.,
HUDOBNÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Hudobná výchova
1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
druhý
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
denná
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej škole j je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze
hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich
záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudbu
a umenia. (napr. ZUŠ).
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie
vrodených a prirodzených predpokladov deti a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich
schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové
kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa.
Východiskom tohto poznávania ma byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.
Hudba ma byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom
objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne
chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobnovýchovného procesu.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré
majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a
vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového
učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú
možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria
základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné
činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať.
V prvých ročníkoch majú prevahu hudobné prejavy:
• vokálno-intonačné
• hudobno-pohybové
• inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a
hudobnodramatickými činnosťami
Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v
jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta.
Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali
zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného
zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu
najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k
vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní
umeleckých diel. Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére
radosti a lásky.
Hudobno-výchovný proces:
V 2. ročníku ZŠ hudobná výchova stavia na základoch utvorených v 1. ročníku. Zámerom
hudobno-výchovnej práce zostáva zapojenie každého žiaka do hudobných aktivít. Uplatňujú
sa všetky druhy hudobných činností dôraz je kladený na hudobné zážitky, ktorých prameňom
je v prvom rade hudba a proces sebarealizácie, pocit úspešnosti. Prostredníctvom hry s
hudbou a jej prvkami sa prehlbuje počiatočný spontánny záujem o hudbu a hudobné prejavy
tak, aby vnímanie hudby a hudobné aktivity prinášali radosť i uvoľnenie. Aby sa žiakom
poskytovali optimálne podnety pre ich hudobnú aktivitu, striedajú sa rôzne hudobné činnosti,
uprednostňujú sa zážitkové a skúsenostné metódy a pod.
Obsah predmetu
• hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí
Slovenska
• inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné
rozprávky
• príbehy, ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné) hry, hudobný
materiál zameraný na jednotlivé ročné obdobia, zvykoslovie a rôzne sviatky,
na ilustráciu didaktických problémov), sústava hudobných činností vokálnych,
inštrumentálnych, percepčných, hudobno-pohybových, hudobno-dramatických
Vokálne činnosti
• základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu,
artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového
rozsahu, jednohlas
• práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom
uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov
• jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas
• intonácia diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická
ozvena, melodická otázka, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné
hry
• hudobný rytmus a metrum - spev v 2/4, % , 4/4 takte
• používanie taktovacích gest
• orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie - čítanie nôt, určovanie
rytmu, tempa, dynamiky
Inštrumentálne činnosti
• hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej
reprodukcie i produkcie
• hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a
javov z prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok
• hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých
sprievodov v 2/4 a 4/4 takte k piesňam a hudobným hrám
• tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia,
tvorba malých celkov a jednoduchej formy.
Hudobno-pohybové činnosti
• reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,
• pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok,
chôdza, dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh)
• vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie,
plieskanie, podupy podľa hudby)
• pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno,
slabo, pomaly, rýchlo
• používanie taktovacích gest v 2/4 a 4/4 takte
• pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady
Percepčné činnosti
• aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo
všetkých jej žánrových, štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu
analyzovať a interpretovať
• rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev)
• rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa
• pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní
ľudových, umelých, jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu
• sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných
fráz
• sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny
• využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom,
inštrumentálnou hrou, pohybom
Hudobno-dramatické činnosti
• využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu
Ako integrované súčasti vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania boli do hudobnej výchovy
1. ročníka zaradené nasledujúce prierezové tematiky: mediálna výchova, environmentálna
výchova, dopravná výchova. Hudobné umenie organicky dopĺňa materiál z iných umeleckých
druhov i poznatky a skúsenosti z iných predmetov. Tým sa uplatňuje v hudobnej výchove
integratívny princíp. Realizácia vyučovania hudobnej výchovy prebieha jednak v triedach a
mimo priestorov školy (kultúrne podujatia, hudobné podujatia - koncerty, besedy).
Ciele predmetu
Cieľom hudobnej výchovy v 2. ročníku ZŠ je nadviazať na zručnosti, vedomosti získané v 1.
ročníku, pokračovať v nich a naďalej využívať hudobne experimentovanie ako príležitosť na
uplatňovanie poznávania zákonitosti hudby.
Cieľom je prostredníctvom:
-
poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy
ľudovej piesne v živote človeka, poznania a interpretácie detských riekaniek,
ľudových piesní a počúvaním ich úprav pre detský zbor a klavír postupne naďalej si
osvojovať hudobný materinský jazyk, vštepovať žiakom elementárne základy
hudobných vedomostí
- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania
ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní
získať základy národnej identity a vlastenectva takto prispieť k rozvíjaniu kultúrnych
kompetencií žiakov
- hier s hudbou a jej prvkami, ktorá nadobúda črty tvorivej práce a vedomej zameranosti
na jednotlivé hudobné javy, prehlbovať počiatočný spontánny záujem o hudbu.
Kognitívne ciele
- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych
foriem
- (senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných
vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo
pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku
na definíciu pojmov
- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností)
prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných
činností
- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k
hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom
- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby
vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali
výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel
- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického
vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch
Socioafektívne ciele
- uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a
tvorivosť
- empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne
vyjadrovať vlastné názory a postoje
- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych
kultúr
- získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať,
realizovať i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty
-
chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý
spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia
svojho života
Psychomotorické ciele
- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje
hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať
ich v individuálnych alebo skupinových projektoch
- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti a byť
schopný zaujímať postoje:
Vokálno-intonačné činnosti
- rozvíjať základné zručnosti a návyky
- čisto a rytmicky presne spievať detské ľudové piesne, adekvátne nálade
- poznať a správne realizovať hodnoty nôt, (štvrťová, osminová, polová +
pomlčky)
- vedieť zaspievať dvojhlasný kánon
- podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché durové melódie
Inštrumentálne činnosti
- poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na ne
- pomocou detských hudobných nástrojov podporiť náladu piesne a skladby
Hudobno-pohybové činnosti
- Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na zmeny tempa
a dynamiky
- Taktovať v 2/4 a 4/4 takte
- Pohybom vyjadriť náladu
Percepčné činnosti
- Poznať krátke vekuprimerané hudobné skladby a vedieť verbalizovať hudobný
zážitok, vedieť ho vizualizovať a vyjadriť pohybom
- Sluchom rozoznať kontrast v hudbe, predohru, medzihru, dohru, ukončenú a
neukončenú melódiu, základné sláčikové, dychové, hudobné nástroje
- Verbalizovať svoj názor
Hudobno-dramatické činnosti
- Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore
- Hudobné nástroje ako prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a nálad
- Hudobné vyjadrenie kontrastu v príbehu
- Vytvorenie jednoduchého príbehu s integráciou vokálnej a nástrojovej
Improvizácie
- Pripraviť si jednoduché hudobno-dramatické vystúpenie
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie (Komunikatívne a
sociálno interakčné spôsobilosti, Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti, Schopnosť
tvorivo riešiť problémy) tak, aby sa:
- rozvíjal citový svet žiakov
- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k
prírode, ku všetkým prejavom života
-
vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným
vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení - s poéziou, výtvarnými
dielami, tancom
- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom
Stratégie vyučovania:
Metódy, postupy a formy práce:
zážitkové metódy
počúvanie, improvizácia na dokončenie nápevu, hra na tele – rytmika, detské ľudové
hry s tancom
využitie detských hudobných nástrojov
sólový spev, spev vo dvojiciach, zborový spev
návštevy výchovných koncertov a hudobných vystúpení
Materiálne výučbové prostriedky: klavír, harmonika, xylofón, flauta
Didaktická technika: CD prehrávač, PC, CD nahrávky – J. Pavelčák Deťom, Počúvanie
skladieb pre 1. – 4. ročník
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje: Hudobná výchova pre 2. ročník ZŠ Eva Langsteinová a Belo Félix, spevníky,
zborníky ľudových piesní
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Učebné osnovy
Výtvarná výchova
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
druhý
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
denná
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova (ďalej VV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom
autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou - intenzívnych zážitkov
dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania - rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia,
vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia - vedomých i nevedomých duševných
aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje
prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje
predstavy - a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne
druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť).
Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj
ďalšie druhy vizuálnych umení - dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný,
odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a
multimédiá (video a film).
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o
výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti,
zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú
pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv.
Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s
vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka:
vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu - formuje vlastné spôsoby
sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.
Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej.
Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa tak, že
jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie
jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni
súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Do obsahu výtvarnej výchovy sú začlenené nasledujúce prierezové témy:
- Osobnostný a sociálny rozvoj (získavanie a udržanie si osobnostnej integrity,
pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov, rozvíjanie sociálnych spôsobilostí
potrebných pre osobný a sociálny život a spoluprácu)
- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (tvorba mediálnych produktov)
- Multikultúrna výchova
Realizácia vyučovania výtvarnej výchovy prebieha väčšinou v triedach, ale aj v prírode,
galérii a na rôznych kultúrnych podujatiach (výstavy, tvorivé dielne). Často sa využíva
internet, fotoaparát, skener, tlačiareň, PC.
Metodické východiská predmetu
- zážitky procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych
umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. Žiak spracováva
symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa
odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne
(konceptualizuje ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša
sa svoj koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To
kladie vyššie nároky na senzomotorické a
afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje cieľ kognitívny.
Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných
predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s
vyjadrovacími prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové
umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi,
matematickými postupmi ... Preto môže VV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú
platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy.
Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie
zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu
nášho vzdelávania.
V témach/námetoch zobrazovania, ktoré ponímame z hľadiska:
• osobnosti a veku žiaka
• edukačných cieľov
• kultúrno-spoločenskej reality
Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú
možnosť tematizovať základné antropologické koncepty:
• koncepty časopriestoru - čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška,
šírka
• kultúrne archetypy vyjadrovania prírody - živly, prírodné polarity
• kategórie estetického prežívania - krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť,
jemnosť
• uvedomenie si osobnej a kultúrnej identity - ja, iný, cudzinec, priateľ,
postihnutý, rozdielnosti
• afektivita - radosť, bolesť, smútok, nálada
• témy z hľadiska osobnosti a veku, edukačných cieľov, kultúrnospoločenskej reality
Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém
(prírodoveda, čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom
zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia v reflexii diel
výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyku, vyjadrovacím
prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného vnímateľa a používateľa
vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v prostredí v ktorom
vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu,
architektúry, reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho začleňovanie do
našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na
svet.
Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
Kognitívne ciele
• Poznávať jazyk vizuálnych médií
• Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy,
vybrané techniky a procesy vizuálnych médií
• Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry
• Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok
z nich
• Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré
štýlové obdobia
Senzomotorické ciele
• Rozvíjať tvorivosť
• Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu,
prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a
zobrazovacích vzorcov
• _ Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných,
všeobecne uplatniteľných princípoch
• Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa
výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a
techník
Socioafektívne ciele
• Formovať kultúrne a postoje
• Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov,
názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania
umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry - vo
vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky
vyjadrovania sveta umením
• Formovať celistvú osobnosť
• Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti - rozvíjať cítenie, vnímanie,
intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a
aktívne používanie zručností - to všetko prostredníctvom činnostného a
zážitkového vyučovania
Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania,
pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy.
Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné
výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti a byť
schopný zaujímať postoje.
Vedomosti
Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom
praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára
počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená
vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy).
Absolvent primárneho stupňa vzdelania sa naučil:
• základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných
priestorových vzťahoch
• vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a
materiálov (ceruzky, fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché a
voskové/olejové pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály,
jednoduchšie úkony vo výtvarných programoch počítača ...)
• základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia
starovekých kultúr, antického umenia
• základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma
• základné poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej
maľby, paketáže, land artu a niektorých formách body artu vyplývajúce z
výtvarnej skúsenosti - znalosť vybraných charakteristických diel týchto smerov
• znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia,
portrétu, sochy, reliéfu
• prvé vedomosti o vzniku filmu - o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave,
• prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare
• vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických
kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne
reálie, remeselné tradície)
Formálne zručnosti
Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov
(jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry).
Žiak dokáže:
• tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) - cieľavedomé významové
usmernenie gesta a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho
výrazu samotnej stopy alebo výrazu stopou zobrazeného motívu), realizovať
rôzne typy stôp (rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, bodov, textúr) na ploche i
v modelovacej hmote v závislosti od rôznych nástrojov, rôznych spôsobov ich
použitia (prítlak, rýchlosť a smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a
rôznych materiálov (pastózna farba, tekutá farba, mäkký a tvrdý kresliaci
materiál, rôzne druhy podkladu, rôzne modelovacie hmoty a pod.)
•
vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne)
podľa videnej skutočnosti - s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť
prvkov (detailov) a prevažne spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi
(dopĺňať neúplné tvary, zmnožovať tvary kreslením voľnou rukou,
kopírovaním, vytiahnutím podľa šablóny, hravo manipulovať s
rozmnoženinou, priraďovať príbuzné tvary, transformovať predmetný tvar na
iný predmetný tvar, písmo na predmetný tvar, geometrický a organický tvar,
skladať tvar z rozmanitých prvkov, konštruovať novotvar, narábať s pozitívom
a negatívom tvaru - figúra a pozadie
• vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej
skutočnosti aj podľa predstavy a fantázie, zosvetlovať a stmavovať farebné
tóny miešaním farebných hmôt, vytvárať farebné postupnosti, používať
základné farebné kontrasty (kontrast svetlých a tmavých, doplnkových, teplých
a studených farieb), materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký materiál), kontrasty
textúry povrchov (drsná, hladká, vzorovaná ...)
• komponovať - vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy
• formátu
• vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového
vytvárania (objekt, model)
• vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu
• zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah
väčšie - menšie, vedľa seba - za/pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom
mierky zobrazovaných prvkov
• pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu)
Technické zručnosti
Žiak dokáže:
• zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza,
štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a
pod.)
• vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami,
• kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania
• zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na
obraze; vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom
štetcového rukopisu (napr. šrafúra, pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,)
• zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie,
zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov
v kolážia v asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a
pod.,)
• zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia,
papierorez, sádrorez linorez a pod.)
• zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej
hmoty a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry
•
zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z
modulov (skladačka, stavebnica) a improvizovaných materiálov
• zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a
maliarskymi nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu)
Mentálne spôsobilosti
Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania
zážitku, vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového
posudzovania, konvergentného a divergentného myslenia.
Žiak dokáže:
• primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti motorické akcie, gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, strihanie, rezanie,
lepenie, spínanie, drôtovanie, viazanie, vkladanie, balenie ... rôzne druhy
kreslenia čiary, maľovania plochy, modelovania tvaru, jednoduchej grafickej
tlače ...); schopnosť opísať jednoduché technické postupy a znalosť ich
výsledného výrazu
• primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov,
• interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný,
veselý, nahnevaný, sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.)
•
•
•
•
•
•
•
vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a
dobrého tvaru, figurácie a pod.)
kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel,
tvarová podobnosť, príslušnosť k významovej množine a pod.)
priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe
zvolených kritérií
cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia
príbehu (myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, komiks, ilustrácia,
filmová rozkresba)
analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a
odtieňov), tvarov, materiálov, mierky
vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy (farba a tvar
voči tónom hudby, chutiam, vôňam a pachom)
hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou,
dizajnom
Postoje
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup - žiak je vedený k
tomu, aby pri každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické riešenie, a
postupne formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto
prístupu je dôležitým momentom edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a
konvergentné myslenie formované väčšou časťou kurikula.
U žiaka sa sformovali tieto postoje:
• otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou,
postupom, motívom a témou
• otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových),
•
•
•
•
v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia
náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od
vyjadrovacích schém - inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov
fantázie a (primerane veku) vlastného názoru (myslenia)
tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí
aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt - jeho
poznávanie a pretváranie
Stratégie vyučovania:
Metódy, postupy a formy práce:
•
metóda praktickej činnosti, výkladovo-ilustratívne metódy
•
metodické formy: rozprávanie, objasňovanie, opis, rozhovor, diskusia, zostavenie
plánu, postup činnosti, ukážky riešenia
•
vyučovacia hodina, vychádzka, návšteva múzea, galérie, tvorivá dielňa, výtvarné
súťaže, beseda s umelcami, výstava
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje:
Fiona Wattová: Vianočné tvorivé nápady, Výtvarné nápady, Tvorivé maľovanie, Maľovanie
Farby Tvary Fantázie
Soonboke: Začíname s origamami, Andrea Muhová: Veľká kniha pre malých majstrov
Didaktická technika a materiálne výučbové prostriedky: PC, Dataprojektor, obrazové
materiály
ETICKÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Etická výchova
1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Druhý
ZŠ Ľubochňa dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
denná
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža
v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Prosociálne správanie je také
správanie, ktoré prináša prospech druhej osobe alebo skupine osôb , nevyplýva z povinnosti
a nie je sprevádzané očakávaním aktuálnej odmeny .
Etická výchova má štyri základné zložky :
1.Výchovný cieľ
2.Obsah (výchovný program, ktorý sa premieta do jednotlivých tém v osnovách )
3. Výchovný štýl ( vzťah ,prístup učiteľa k žiakovi – podrobnejšie sa o ňom hovorí
v procesuálnej stránke osnov )
4. Výchovné metódy
Etická výchova na prvom stupni ZŚ
Mladší školský vek je obdobím, keď dieťa vychádza z rodiny, v ktorej bolo spravidla
chránené a milované a vstupuje do reálneho sveta mimo rodiny . Je vhodné , aby škola
nadväzovala na to, čo dieťa prežíva doma . V rodine získava primárne skúsenosti prijímania
i podriaďovania sa rodinnému spoločenstvu ( pocit istoty , starostlivosti , ale aj
spravodlivosti, trestu , vytvárania a prijímania pravidiel v rodine ).Rovnako so životom
v rodine môže súvisieť i prvá skúsenosť s neprijatím , ponížením , odmietnutím konfliktom
...Skúsenosti vyplývajúce zo vzťahov k najbližším sú v mladšom školskom
veku
východiskom pri výchove k prosociálnosti . A naopak – rodina je prvým miestom , kde sa
môže testovať prosociálne správanie dieťaťa , v istom zmysle účinnosti etickej výchovy .
Na I. stupni ZŚ je zvlášť dôležité venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty a úcty
k iným , rozvoju sociálnych zručnosti orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a na
zvyšovanie ich odolnosti voči negatívnym sociálno – patologickým, či antimorálnym
vplyvom, ktoré stále viac zasahujú nižšie vekové kategórie detí na základnej škole.
Ciele etická výchova metodický realizuje hravými formami a interaktívnymi metódami.
Prostredníctvom nich sa s využitím princípov aktívneho sociálneho učenia vytvárajú pozitívne
sociálne skúsenosti žiaka v interakcii s učiteľom i spolužiakmi , prezentujú sa pozitívne vzory
správania v rozprávkach , v umení aj v každodennom živote . Prežitú skúsenosť postupne
žiak rozumovo chápe a vytvára si tak racionálne komponenty svojho správania .
Obsahovo je etická výchova pre I. stupeň koncipovaná ako program výchovy
k prosociálnosti zostavený podľa modelu R.R. Olivera a rozšírený o témy korešpondujúce
s vývinovými osobnosťami žiakov .
Vo vzťahu k iným predmetom je etická výchova otvorená . Podieľa sa na výchove
k manželstvu a rodičovstvu , na environmentálnej výchove, výchove k tolerancii, rasovej
a náboženskej znášanlivosti. Zároveň etická výchova čerpá z ostatných predmetov a oblastí
podnety a v súčinnosti s nimi prispieva k postupnému dozrievaniu osobnosti žiaka , podporuje
v ňom sebadôveru a dôveru voči širšiemu sociálnemu prostrediu , samostatnosť, odvahu
a iniciatívnosť , dozrievanie etických postojov a sociálnych zručností.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty , ktoré treba v dieťati rozvíjať , aby sme
dosiahli výchovne ciele . Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných
osnov. Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém :
• otvorená komunikácia
• sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
• pozitívne hodnotenie iných
• tvorivosť a iniciatíva
• vyjadrovanie citov
• empatia
• asertivita
• reálne a zobrazené vzory
• prosociálne správanie – pomoc , darovanie ,delenie sa , spolupráca , priateľstvo
• komplexná prosociálnosť
• etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
• etika a ekonomické hodnoty
• etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
• rodina v ktorej žijem
• výchova k manželstvu a rodičovstvu
• ochrana prírody a životného prostredia
Realizácia vyučovania prebieha jednak v kmeňových triedach , jednak v počítačových
učebniach (využitie Internetu multimédií ...). V špecifických prípadoch sa výučba
uskutočňuje mimo priestorov školy (múzeá , exkurzie , vychádzky , školský dvor).
Integrálnou súčasťou etickej výchovy sú prierezové tematiky , najmä však Osobnostný
a sociálny rozvoj .
Ciele predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť ktorá :
• má svoju vlastnú identitu , je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť
• má pozitívny vzťah k životu a ľudom spojený so zdravou kritickosťou
• jej správanie je určované osobným presvedčením a zvnútornenými etickými normami
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti , a preto je do istej miery nezávislá
od tlaku spoločnosti
• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách
• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania
• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou- súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti
• rozvoj sociálnych zručnosti / otvorená komunikácia , empatia , pozitívne hodnotenie iných
• podpora mentálnej hygieny – podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania
a učenia
Cieľom etickej výchovy na I. stupni ZŚ je:
• viesť dieťa k sebaúcte , k autonómnemu cíteniu a mysleniu
• naučiť hodnotiť, zaujímať stanoviská , rozlišovať dobro od zla
• naučiť prvky efektívnej komunikácie , dôvody a prvky prosociálneho správania primerané
•
•
•
•
veku
spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov
zvnútorňovať prosociálne hodnoty , postoje a sociálne normy
podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností
formovať spoločenstvo detí
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií, ktoré
uvádza M. Zelina v systéme KEMSÁK
K- kognitivizácia , ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť ,riešiť problémy
E – emocionalizácia – jej cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre
cítenie , prežívanie , rozvíjať jeho city
M – motivácia – cieľom je rozvinúť ,záujmy ,potreby , túžby , chcenia osobnosti , jej aktivity
S - socializácia – jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľudmi , naučiť ich
komunikovať , tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť
hodnotiť
K – kreativizácia – cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia porozumieť a naďalej budú rozvíjať :
• sebaúctu a úctu k iným
• sociálne zručnosti
• interpersonálne vzťahy žiakov
• zvyšovanie odolnosti voči negatívnym sociálno – patologický , či antimorálnym
vplyvom
Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané stratégie,
ktoré majú žiakom umožniť:
• diskutovať o probléme , vyjadriť svoj názor
• vecne argumentovať
• využívať informačné a komunikačné prostriedky
• spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu
• pracovať v atmosfére úcty a tolerancie
• posilňovať svoju samostatnosť , sebadôveru a sebaúctu
• pracovať v skupine a hľadať v nej svoju rolu
Interpesonálne a intrapersonálne spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie , ktoré
majú žiakom umožniť:
•
vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov (verbálnych, obrazových ,
grafických , učebníc , slovníkov , kníh , atlasov ,novín webových stránok..)
• poznávať a postupne operovať so všeobecne používanými pojmami , termínmi , znakmi
a symbolmi
• zamýšľať sa nad problémy a formulovať vlastné názory a postoje
• hodnotiť vlastnú prácu
• vyhľadávať a triediť informácie podľa zadaných kritérií a efektívne ich využívať
v procese učenia , tvorivých činnostiach a v praktickom živote
• plánovať , organizovať a riadiť svoje učenie , posudzovať pokrok a formulovať príčiny
neúspechov
Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú využívané
stratégie , ktoré majú žiakom umožniť:
• rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania
• vytváranie vlastných názorov na problémové situácie
• hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia
• vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problému
• samostatne riešiť problémy ;voliť vhodné spôsoby riešenia
• obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí
Učebné zdroje:
Ivanová E. a kol. :Etická výchova pre 2. ročník met. Príručka , Bratislava :SPN, 2005
Alexeva ,SVopel, K.W.: Nechaj ma , chcem sa učiť sám, Bratislava :SPN ,1992
Pausewangov á E.:150 her k utvaření osobnosti , Praha : Portál ,1999
Fulupová ,E Zelinová ,M : Hry v materskej škole Bratislava :SPN,2003
Lenz , L: Etická výchova pre cirkevné školy 1.a 2. časť Bratislava :MC 1997
Smith ,Ch . A .:Třida plná pohody . Praha: Portál ,1993
Bednařik, A , A kol .: Životné zručnosti a ako ich rozvíjať, Nadácia pre deti Slovenska
Bratislava 2004
ANGLIČTINA HROU
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Angličtina hrou
1 hodina týždenne - spolu 33 vyučovacích hodín
Druhý
ZŠ Ľubochňa- dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu:
Žiaci prichádzajú do 2. ročníka s rôznymi jazykovými a rečovými kompetenciami, preto je
najdôležitejšie vytvorenie priaznivého motivujúceho prostredia – „hravej rečovej atmosféry“,
ktorá vzbudí záujem detí o anglický jazyk. V úvodnom ústnom prejave hrajú dôležitú úlohu
parajazykové (rytmus, intonácia) a neverbálne prostriedky. Žiak má jazyk zažiť.a nenásilnou
hravou formou použiť v komunikácii, prednosť má však počúvanie so snahou porozumieť
a reagovať na povely a pokyny učiteľa.
Predmet Angličtina hrou v 2. ročníku na I. stupni ZŠ kladie dôraz na rozšírenie slovnej
zásoby v jednotlivých témach:
-
Predstavenie a pozdravy, zoznámenie sa s druhou osobou
Prosba, poďakovanie, ospravedlnenie
Ja a moja trieda, moja škola
Ja a moja rodina, môj domáci miláčik
Moje hračky a iné domáce zvieratká
Zvieratká žijúce v zoo
Oblečenie, ročné obdobie, počasie
Športy
Jedlo, ovocie, zelenina, nakupovanie
Narodeniny a sviatky – Vianoce, Veľká Noc
Daný predmet sa vyučuje 2 hodiny týždenne (66 hodín ročne) a to v priestoroch školy (trieda,
učebňa informatiky, špeciálna učebňa) príp. v teréne ( v prírode )
Ciele vyučovacieho predmetu:
Cieľom predmetu je zvýšiť u žiakov záujem o jazyk a kultúru, má sprostredkovať základné
vedomosti v anglickom jazyku. Má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne
podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti. Umožňuje dieťaťu
lepšie spoznávať svet a tým podporovať jeho sebavedomie. Výber tém, textov a sociálnych
foriem je orientovaný s ohľadom na vek, primerané postoje, zážitky, záujmy a potreby žiaka,
ako aj na jeho výkonnostnú úroveň. Vyučovanie cudzieho jazyka pritom úzko nadväzuje na
mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je zamerané na životné situácie, ktoré v súvislosti
s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote dospievajúcich významnú
úlohu.
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
Kompetencie k učeniu:
-
Žiaci si osvojujú efektívnu stratégiu vedúcu k zvládnutiu CJ – vedieme ich
prostredníctvom zaujímavých a rôznorodých metód k aktívnemu učeniu počas hodiny
-
Žiakov systematicky vedieme ku správnej orientácii v pracovných zošitoch
a učebniciach a iných materiáloch
-
Žiakom je daná príležitosť v praxi pochopiť prínos osvojenia si CJ – pri práci
s časopismi, obrázkami, obrázkovými slovníkmi, plagátmi internetom...
Kompetencie k riešeniu problémov:
-
nebáť sa komunikovať anglicky s cudzím človekom
-
viesť žiakov k sebakontrole a k zdokonaľovaniu ich práce
Komunikatívne kompetencie:
-
porozumieť jednoduchej požiadavke a pokynom v anglickom jazyku
-
vedieť pomenovať daný už prebratý predmet so správnou výslovnosťou a naopak, na
základe posluchu vie predmet ukázať a vyhľadať
-
s určitou pantomimickou nápoveďou dokáže vykonať jednotlivé už známe pokyny
-
využívať získané vedomosti k nadviazaniu kontaktu či vzťahu
-
nácvikom dialógov, didaktickými hrami, rozprávaním, dramatizovaním rozprávky,
spievaním a recitáciou rozvíjať u žiakov schopnosť komunikácie v cudzom jazyku
-
ústnym a písomným vyjadrovaním viesť žiakov k prezentácii a hodnotení svojej práce
-
viesť žiakov k využívaniu médií
-
hrami rozvíjať u žiakov schopnosť rešpektovať názory druhých
-
snaha vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
-
dosiahnuť prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie
Sociálne a personálne kompetencie:
-
v jednoduchých situáciách vyžiadať a poskytnúť pomoc, radu
-
spolupracovať v anglicky hovoriacej skupine na jednoduchej úlohe
-
využívaním skupinovej a projektovej práce učiť žiakov k spolupráci v kolektíve,
tímovej práci a prispievať k upevňovaniu dobrých medziľudských vzťahov
-
prácou v kolektíve a vedením žiakov k seba hodnoteniu pestovať u všetkých zdravé
sebavedomie a vedieť realisticky ohodnotiť svoje schopnosti
-
evaluácia a autoevaluácia – žiaci sa učia hodnotiť seba, svojich spolužiakov...
Občianske kompetencie:
-
získať predstavu o krajinách hovoriacich anglickým jazykom
-
uvedomiť si vlastnú identitu
Pracovné kompetencie:
-
vytvárať u žiakov návyky samostatne pracovať s dvojjazyčným obrázkovým
slovníkom
-
vytvoriť atmosféru, v ktorej sa môže dieťa učiť bez stresu a strachu
-
využiť prirodzenú zvedavosť a chuť do učenia
-
využívať anglický jazyk k získavaniu informácií z rôznych oblastí
-
nácvikom reálnych dialógov učiť žiakov ku schopnosti dorozumieť sa v cudzom
prostredí, požiadať o pomoc alebo poskytnúť pomoc
Stratégia vyučovania:
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy, formy a postupy práce:
V popredí je komunikatívna metóda, pri ktorej sa vyberajú také jazykové prvky, aby
v každom štádiu výučby umožňovali adekvátne viesť zmysluplný rozhovor, komunikáciu.
Učivo je zostavené tematicky a osvojujú sa modelové vety bez vysvetľovania gramatických
javov a bez presného prekladu a to nie iba slovne, ale využijeme pri tom aj obrázky, skutočné
predmety, zapojíme mimiku a gestá.
Naratívna metóda, ktorej základom sú príbehy, rozprávky a obrázky, ktoré podnecujú
rozprávanie, pričom sa využíva skutočnosť, že deti rozprávajú veľmi rady. Pri tejto metóde sa
hlavne využívajú také vety, v ktorých deti môžu vyjadriť svoj vlastný názor a pocity.
Audio-lingválna sa realizuje počúvaním a verbálnym napodobňovaním, pričom sa intenzívne
využívajú pomôcky podľa prezentovaného tematického obsahu, skutočné predmety, obrázky,
fotografie... atď.
TRP ( Total Physical Response – celková telesná reakcia) – jej princíp spočíva v tom, že sa
do činnosti zapája čo najviac zmyslov (zrak, sluch, hmat, príležitostne chuť a čuch), pričom sa
využíva kinestetika. Metóda kopíruje spôsob, akým sa malé deti učia materinský jazyk –
počúvanie – reagovanie-hovorenie
Samostatná práca
Práca v skupinách, vo dvojiciach
Projekty
Učebné zdroje:
Odborná literatúra : cudzojazyčná literatúra, obrázkové slovníky
Didaktická technika: DVD, počítače, dataprojektor, magnetofón
Materiálne výučbové prostriedky: pracovné zošity, rôzne hračky, flashcards, mapy, plagáty,
obrázky, pexeso, kalendár
Ďalšie zdroje: internet, knižnica, anglické časopisy, Ufin, Hello
Obsah vzdelávania (učivo):
Obsahom je predstaviť angličtinu žiakom v jednoduchej a zábavnej forme. Žiaci pracujú s
obrázkami, hrajú slovné hry, spievajú piesne a básne, precvičujú si slovnú zásobu. Učia sa
používať slovesá –to be, to have got, osobné a privlastňovacie zámená, predložky miesta a
pohybu, zaužívané frázy, jednoduché otázky v skupinových rozhovoroch, v dialógoch ale tiež
monológoch. Na základe dramatickej tvorby – krátkych scénok si precvičujú naučené frázy
a snažia sa tvoriť vlastné dialógy na rôzne situácie.
Rozpis učiva predmetu: Angličtina hrou
Názov tematického
Medzipredmetové
Očakávané
vzdelávacie
celku vrátane tém
vzťahy
výstupy
(prierezové
tematiky)
Osobnostný
Žiak má:
Predstavenie
a pozdravy,
a sociálny rozvoj
pozdraviť,
Tvorba projektu
zoznámenie sa
poďakovať,
a prezentačné
s druhou osobou
predstaviť sa
Počet hodín: 6
zručnosti
Prosba,
poďakovanie,
ospravedlnenie
Počet hodín: 4
Ja a moja rodina,
môj domáci miláčik
Počet hodín: 6
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ja a moja trieda,
moja škola
Počet hodín: 10
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana života
a zdravia
Moje hračky a iné
domáce zvieratká
Počet hodín : 10
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
poprosiť,
poďakovať,
ospravedlniť sa
Kritéria
hodnotenia
Metódy
hodnotenia
Žiak vie:
Ústne
Pozdraviť sa, skúšanie
predstaviť sa,
rozlúčiť sa
poprosiť,
poďakovať,
ospravedlniť
sa
Pomenovať
Pomenovať
členov rodiny a ľudí na
príbuzných
fotografii
Vymenovať
Vymenovať
pár domácich
pár domácich
miláčikov
miláčikov
Vedieť
Vedieť
pomenovať
pomenovať
zariadenie
zariadenie
v triede, veci
v triede, veci
v školskej
v školskej
taške
taške
Vedieť
Reagovať na
vymenovať dni pokyny
v týždni
Pomenovať
Pomenovať
hračky a ďalšie hračky
domáce
a ďalšie
zvieratká
domáce
zvieratká
Prostriedky
hodnotenia
Ústna odpoveď –
krátky dialóg
Ústne
skúšanie
Krátky dialóg,
scénka
Ústne
skúšanie
Krátky dialóg,
prezentácia
projektu
Kto je na
rodinnej
fotografii?
Obrázkový
diktát, ústna
odpoveď, hra
Ústne
skúšanie
Ústne
skúšanie
Hra, pantomíma,
piesne
Pomenovať
divo žijúce
zvieratká
Zaspievať
pieseň
Vedieť
pomenovať
jednotlivé časti
oblečenia
Pomenovať
ročné obdobia,
napodobniť
podľa pokynov
počasie
Pomenovať
div ožijúce
zvieratká
Zaspievať
pieseň
Vie
pomenovať
jednotlivé
oblečenie
svojich
spolužiakov
Pomenovať
ročné
obdobia,
napodobniť
podľa
pokynov
počasie
Ústne
skúšanie
Hra, pantomíma,
piesne
Prezentácia
projektu
Ústne
skúšanie
Tvorba projektu
a jeho
prezentácia
Ústna odpoveď
Vyhľadávanie
dvojíc
Výber správnych
dvojíc
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Pomenovať
jednotlivé
druhy športu
Pomenovať
jednotlivé
druhy športu
Ústne
skúšanie
Výber správnych
dvojíc,
pantomíma, hry,
priradiť názov
k obrázkom,
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Pomenovať
jedlá, nápoje,
ovocie,
zeleninu
Porozprávať,
čo raňajkuje,
obeduje, čo
má a čo
nemá rád
Ústne
skúšanie
Prezentácia
projektu, dialóg,
scénka, triedenie
obrázkov do
skupín a
pomenovať ich
Pomenovať
mesiace v roku,
hlavné sviatky
Spýtať sa na
vek a na
narodeniny
Pomenovať
mesiace
v roku,
hlavné
sviatky
Zaspievať
základné
piesne
Ústne
skúšanie
Pantomíma,
scénka, dialóg
Zvieratká žijúce
Počet hodín: 6
Environmentálna
výchova
Oblečenie, ročné
obdobie, počasie
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna výchova
Počet hodín: 8
Športy
Počet hodín : 4
Jedlo, ovocie,
zelenina, nakupovanie
Počet hodín: 8
Narodeniny a sviatky
Počet hodín: 4
REEDUKÁCIA A KOREKCIA PREJAVOVO V UČENÍ
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Učebné osnovy
Reedukácia a korekcia prejavov v učení
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Druhý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Vyučovací predmet Reedukácia a korekcia prejavov v učení ( ďalej RKP) je určený pre
žiakov ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu so špecifickými poruchami učenia.
Vyučovací predmet RKP je zavedený v našej škole ako voliteľný predmet pre žiakov
s vývinovými poruchami učenia, poruchami pozornosti, poruchami motoriky a poruchami
správania. Vzhľadom k tomu, že v našej škole sú žiaci, ktorí si vyžadujú intenzívnu
individuálnu starostlivosť pri reedukácii ŠPU, bolo potrebné pre podmienky našej školy
vybrať a zlúčiť obsah dvoch vzorových voliteľných predmetov ŠVP pre špeciálne triedy ZŠ
(rozvoj psychomotorických zručností, zmyslová výchova), pretože sú nevyhnutné pre
optimálnu odbornú starostlivosť o týchto žiakov.
Rámcové učebné osnovy sú široko koncipovanou otvorenou normou intervencie, ktorá
kladie zodpovednosť na špeciálneho pedagóga pri výbere diagnostických a terapeutických
metód a postupov.
Ciele a obsah predmetu RKP sú konkrétne závislé od výsledkov
špeciálnopedagogickej diagnostiky každého jednotlivého žiaka. Z toho dôvodu môžu
existovať pre tento predmet len rámcové učebné osnovy.
Špeciálny pedagóg na začiatku školského roku na základe :
- výsledkov špeciálnopedagogickej diagnostiky, prípadne rediagnostiky
- zvolených terapeutických metód a postupov
- a rámcových učebných osnov
vypracuje individuálny plán špeciálnopedagogickej intervencie pre každé dieťa na určité
obdobie. Časovo-tematické plány preto nie sú potrebné a ich dodržiavanie by bolo nereálne.
Výskum i prax v oblasti neurofyziológie, psychológie a špeciálnej pedagogiky prinášajú
neustále nové poznatky. Špeciálny pedagóg je povinný aktualizovať svoje vedomosti z
odbornej literatúry i vzdelávacích podujatí a zavádzať ich podľa vlastného uváženia do svojej
práce. Podrobnejšie postupy je možné čerpať z odbornej literatúry.
Koncepcia psychomotoriky sa odvíja od jednoty ľudskej bytosti, ktorá má rozmer
telesný, psychický a sociálny. Telesné skúsenosti, zahŕňajúce pohyby vedomé i nevedomé, sú
vo vývoji dieťaťa primárne, fylogeneticky i ontogeneticky najstaršie. Preto je výchovné
pôsobenie prostredníctvom telesnej aktivity ľahšie ako ovplyvňovanie reči, ktorá sa utvára
vývojovo neskôr.
Telo je prostriedkom komunikácie s prostredím. Vonkajší svet, s ktorým sa dieťa zoznamuje,
je usporiadaný podľa časovopriestorových a príčinných štruktúr. Čas a priestor sú úzko späté
s prežívaním dieťaťa, ktoré do časopriestoru umiestňuje svoju vlastnú aktívnu činnosť. Aj
reč sa odvíja v určitom čase a zahrňuje časové usporiadanie elementov reči ( slová, slabiky,
hlásky). Pokiaľ je časová organizácia defektná, má dieťa problémy v oblasti receptívnej
i expresívnej formy reči hovorenej a písanej.
Pravidelnosť či nepravidelnosť usporiadania prvkov v časopriestore vedie k pojmu rytmus.
Rytmus je vnútorná záležitosť každého subjektu. Vnímanie a reprodukcia rytmu sú
ovplyvnené rytmom dýchania, pohybu, sluchovým, zrakovým i hmatovým vnímaním.
Vo vzťahu medzi telom a vonkajším prostredím sa vyvíja telesná schéma, ktorá sa prejavuje
prostredníctvom tonicko-motorických funkcií. Všetky funkcie tohto vzťahu sa odrážajú
v psychomotorike
a vyvolávajú psychomotorické poruchy, ktoré sú charakterizované
zmenani integrácie osobnosti na telesnej úrovni.
Vzťah jedinca k svetu, k ľuďom, k realite je vyjadrený inidviduálnymi charakteristikami,
individuálnym významom chovania a gest. Psychomotorický prístup umožňuje vidieť človeka
ako celok. Zvláštny význam má tento prístup všade, kde diagnostikujeme obtiaže, problémy,
deficity a usilujeme sa o ich odstránenie.
Proces samotného učenia sa, učenia sa čítania, písania a počítania podmieňuje celý
komplex schopností ako vnímanie, orientácia, motorika, pozornosť, pamäť, myslenie. Ak sú
niektoré z nich u dieťaťa nedostatočne vyvinuté alebo narušené, je potrebné používanie
špeciálnych metód, foriem a postupov pri výučbe. Vzhľadom k týmto poznatkom sme
z obsahu a cieľov vyučovania predmetu zmyslová výchova v špeciálnej triede pre žiakov
s vývinovými poruchami učenia vybrali príslušné témy rozvíjania motoriky, orientácie a
osobnosti - schopností potrebných k učeniu čítania, písania a počítania a vytváranie
predpokladov pre ďalšie vzdelávanie u týchto žiakov.
K vymedzenému obsahu budeme pristupovať ako k otvorenému systému, čo znamená,
že učivo je možné dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu námetov na
jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné pre žiakov
z aspektu ich praktického významu pre reedukáciu. Takto štruktúrovaná osnova vytvára
dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľa z hľadiska obsahu i rozsahu.
Vyučujúci špeciálny pedagóg rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa
o dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním
myšlienkovej, motorickej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh,
uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti
jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci
mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich
poznávacia aktivita v predmete.
Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, zvolíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na
akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne úlohy.
Dosiahnutie žiadaných schopností žiaka so ŠPU závisí od angažovanosti a tvorivého prístupu
pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého pedagogického procesu zameraného
na rozvoj psychomotorických schopností a zručností žiaka.
Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
Cieľom predmetu RKP je sociálna a edukačná adaptácia a integrácia detí so ŠPU do
spoločnosti, odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie individuálnych schopností a
eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú.
Okrem vlastného biologického vývinu dieťaťa sa na dosiahnutí žiadúcej úrovne psychických
funkcií, percepcie i motoriky podieľa aj vhodné výchovné pôsobenie, ktoré pomáha odstrániť
nerovnomernosti a nedostatočnosť jednotlivých oblastí psycho-motoriky. Tam, kde nestačí
bežnou formou rozvíjať jednotlivé funkcie detí - v niektorých prípadoch vývoj neprebieha
celkom rovnomerne - je treba s dieťaťom pracovať zamerane.
Cieľom psychomotorickej reedukácie je rozvíjanie a harmonizácia spolupráce motoriky
a psychiky prostredníctvom reedukácie vývojovo oneskorených funkcií.
Jej základom je téza, že psychický a motorický vývoj sú navzájom spojené a oddelená
aktivizácia jednej z oblastí môže následne ovplyvňovať oblasť druhú. Terapeutická aktivita
sa zameriava prostredníctvom tela na narušené a vývojovo oneskorené psychické funkcie a
správanie dieťaťa. Utvára a podporuje harmonický vývoj subjektu prostredníctvom pohybu
a telesných skúseností, podporuje vývoj a dynamickú organizáciu osobnosti vo vzťahu k sebe
i ku vonkajšiemu svetu.
Poruchy psychomotorického vývoja sa prejavujú dielčími deficitmi rozvoja percepčnomotorických funkcií, ktoré podmieňujú výukové obtiaže u detí s intaktným intelektom.
Psychomotorická reedukácia a náprava percepčných nedostatkov využíva najrôznejšie
techniky a hry podporujúce telesnú aktivitu a reč, dva základné aspekty výchovy. Odvíja sa
od motorických aktivít, ich prostredníctvom sa snaží odhaľovať a odstraňovať psychické
problémy. Lepšie fyzické bytie je predpokladom lepšieho bytia psychického, uvedomenia
seba samého, poznávania svojich možností i obmedzení s cieľom lepšie ovládnuť seba
samého vo vzťahu k druhým, s cieľom lepšieho „života vo svete“.
Psychomotorická reedukácia a náprava percepčných nedostatkov zahŕňa poznávanie
a vnímanie vlastného tela, vnímanie času a priestoru, zameriava sa na reedukáciu percepčnomotorických funkcií. vychádza z klasickej telesnej výchovy a spája ju s metódami
psychológie a psychoterapie. Je vhodné obohacovať ju prvkami muzikoterapie, arteterapie,
pantomímy, dramatickej výchovy a bábkového divadla, rôznymi formami tanečnej výchovy,
techniky relaxácie, kresby a podobne.
Oblastí, v ktorých je treba pripraviť rozvíjajúce a reedukačné cvičenia je mnoho. Nedajú
sa síce celkom oddeliť, veľmi často sa prekrývajú (napr. schopnosť dlhotrvajúcej pozornosti
nepochybne ovplyvní dieťa pri dokončení danej úlohy), napriek tomu ich môžeme zámerne
cvičiť.
Preto sme pristúpili k zvolenému modelu vyučovacieho predmetu Cieľom tohto nášho modelu
hodín – cvičení je nielen odstrániť deficity a zaostávanie detí, ale aj prebudiť ich záujem
o školskú prácu striedaním metodických postupov, obmieňaním a dopĺňaním nových metód
práce, do výučby zapájať všetky zmysly, čiže multisenzorické vyučovanie, k čomu prispeje aj
veľký rozsah špeciálnych pomôcok(napr. Cvičné programy k prekonaniu deficitov
čiastkových funkcií od Brigitte Sindelar) a drobných pomôcok zhotovených učiteľom.
-
Vzhľadom na to, že cieľ a obsah predmetu je zameraný na výhradne individuálny
reedukačný a liečebný význam predmetu podľa druhu a stupňa zdravotného
znevýhodnenia každého žiaka, nie je možné stanoviť ani záväzné a presné výkonové
štandardy a ani postupovať podľa doterajších zaužívaných postupov v hodnotení
a klasifikácii, takže nemôžu byť zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách.
-
Samozrejmou súčasťou vyučovacieho procesu je individuálne slovné hodnotenie:
využívanie pochvaly a povzbudenia za každý výkon a úspech dieťaťa, s prihliadnutím
na vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti a zlepšenie voči sebe
samému.
OBSAH
TC,
okruh,
hod.
1.
Vstupná
špeciáln
opedago
-gická
diagnost
i-ka
nových
žiakov.
Na
začiatku
každého
školskéh
o roka je
potrebné
vykonan
ie
rediagnostiky.
2.
Stanove
nie
individu
álneho
plánu
špeciáln
opedago
-gickej
interven
-cie na
určité
časové
obdobie
- školský
polrok
alebo
školský
rok .
Terapeut
ic-ké
postupy
a typy
cvičení
Téma
Obsahový štandard
Výko
-nový
štandard
Prierezová
téma
Metódy
a formy
práce
Učebné
zdroje
pri
jednotliv
ých
druhoch
zdravotn
ého
znevýho
d-nenia
bez
časovéh
o
obmedze
nia.
- základné pohybové
3.
3.1.
Samotn Rozvíja- schopnosti (lezenie po
štyroch,
plazenie,
nie
á
pohyby,
špeciáln motoric- reflexné
chôdza
vpred,
opedakých
gogická zručnost vzad,otvorené
a zatvorené oči, chôdza
interven
í
po schodoch; stoj na
-cia
(Terapeu
špičkách, kríženie ĽR
tic-ké
k PN a naopak; chôdza
stratégie,
po čiare, poskoky,
metodic
skoky, rytmické kroky;
ké
synchrónia – súčasné
postupy
pohyby, synkinéza –
na
spoločné
pohyby;
základe
dynamická koordinácia
reedukác
DK – skákanie na
jednej nohe, dynamická
ie
diagnózy
koordinácia
)
„labyrintový test“; skok
do diaľky, preskoky cez
prekážku;
cvičenia
s loptou:
kotúľanie
lopty,
chytanie
kotúľanej
lopty,
hádzanie
a chytanie
lopty, triafanie loptou
do koša – koordinácia;
•
zdokonaliť
správne držanie tela,
koordináciu pohybov;
•
osvojiť si rôzne
pohybové
zručnosti.
Rozvíjať
základné
pohybové
návyky,
schopnosti a zručnosti
+ individuá
lna práca so
žiakom;
+ rozhovor
so žiakom;
+ písomné
a grafické
pracovné
listy;
+ diagnosti
cké testy;
na odstránenie alebo
zmiernenie pohybového
handicapu.
- Cvičiť pohybovú pamäť
a orientáciu v priestore.
rozvíjať
3.2.
Rozvíja- jemné prstové svalstvo
ruky
a
pohybovú
nie
schopnosť
ruky:
jemnomotoric- zapínanie a rozopínanie
gombíkov, zaväzovanie
kých
zručnost šnúrok, zapínanie zipsu,
navliekanie
korálok,
í
gombíkov, namotávanie
vlny, stavanie veže
z kociek,
zloženie
papierovej harmoniky,
detské
hry
typu
mozaiky, modelovanie
z plastelíny alebo drôtu,
kreslenie prstom do
piesku,
obliekanie
bábik,
strihanie
a lepenie,
rôzne
výtvarné techniky..
- Rozvíjanie grafických
3.3.
zručností
a
rozvoj
Rozvoj
grafomo jemnej motoriky na
uľahčenie osvojovania
písania
podľa
torickýc
individuálnych
h
zručnost možností žiaka:
- uvoľňovanie ramien,
í
ruky, držanie písacieho
náčinia,
prípravné
cviky,
plynulosť
pohybov pri písaní
a kreslení;
vizuomotorická
koordinácia – optické
členenie – geometrické
tvary,
intermodálne
spojenie – optickoakustické, pamäť pre
opticky predkladaný rad
obrázkov
a tvarov,
optickej
zameranosť
pozornosti,
-
3.4.
Cvičenie
seriality,
časovej
postupnosti
a priesto
-rového
vnímani
a
3.5.
Rozvoj
poznáva
-cích
funkcií
3.5.1.
Rozvoj
zrakovej
percepci
obkresľovanie
geometrických tvarov,
kreslenie geometrických
tvarov podľa predlohy,
rôzne kreslené cestičky
a labyrinty,
kreslenie
v grafickej sieti, kresba
ľudskej postavy;
Kompletné
lekcie
Metódy dobrého štartu
po ukončení nácviku
predchádzajúcich troch
častí grafomotoriky;
- nácvik jednotlivých
tvarov grafém, spojov
písmen,
ťažších
tvarových
skupín,
dodržiavanie veľkosti
písmen a medzier medzi
nimi;
- zvládnuť základy na
utváranie logických a
matematických
zručností;
- porovnávanie
veľkostí, porovnávanie
množstva
(pojmy
rovnako, viac, menej),
porovnávanie
priestorových
a
časových
vzťahov.
Orientácia v počte do
10.
- pojmy:
Blízko,
ďaleko, vpredu, vzadu,
hore, dole, Hneď pred,
hneď
za,
Vpravo,
vľavo, Prvý, posledný;
- cvičenie „na“ a „v“
tele;
cvičenie
optickej
diferenciácie
tvarov
a figúr, vnímanie figúry
a pozadia;
- zameranosť optickej
pozornosti;
optickej
cvičenie
e
3.5.2.
Rozvoj
sluchove
j
percepci
e
3.5.3.
Rozvoj
taktilného
vnímani
a
pamäte,
intermodálny
výkon
pamäti,
intermodálne
spojenie
opticko-akustické;
- vnímanie priestorovej
orientácie,
chápanie
priestorových vzťahov;
- rozlišovanie inverzných
obrazov;
- cvičenie verbálnoakustickej diferenciácie
tvarov slabík a slov,
verbálno-akustické
členenie
figúry
a pozadia, intermodálne
spojenie
akustickooptické,
- zameranosť akustickej
pozornosti;
- cvičenie sluchovej
pamäte,
intermodálny
výkon sluchovej pamäte;
- cvičenie sluchovej
analýzy a syntézy;
rozlišovanie
mäkkých
a tvrdých
slabík;
sluchová
diferenciácia
dĺžky
samohlások;
-
3.6.
Rozvoj
koncentrácie
pozornosti
a pamät
e
vnímanie
tepla, chladu, tlaku,
tvrdosti,
veľkosti,
hmotnosti
a iných
vlastností predmetov;
poznávanie
niektorých materiálov
hmatom;
súbor
cvičení
a pracovných listov na
rozvoj
koncentrácie
pozornosti ( metódy
podľa
Stanovej,
Pokornej,
Zelinkovej,
Michalovej);
cvičenie
metódou
KUPOZ;
3.7.
Rozvoj
komunikačných
zručnost
í
cvičenie
aktívnej
a pasívnej
slovnej
zásoby;
- schopnosť začať, viesť
a udržiavať
interpersonálnu
komunikáciu,
komunikačná pohotovosť
a flexibilita;
- cvičenie ovládania IKT,
využitie IKT v školskej
praxi, vo vyučovaní,
v interpersonálnych
a spoločenských
vzťahoch;
3.8.
čítanie
s čítacím
Nácvik
techniky okienkom;
- čítacie tabuľky;
čítania
- metóda dublovaného
čítania;
- metóda Fernaldovej;
3.9.
• tréningové metodiky
Reedua pracovné
listy
kácia
Pokornej, Zelinkovej,
dysorto- Stanovej;
grafie
• počítačové programy;
+ tréningové metodiky
3.10.
Pokornej, Zelinkovej,
Nácvik
Nováka,
matema
-tických + počítačové
programy;
schopností,
reeduká
-cia
dyskalk
ú-lie
6.
Úcta k sebe,
3.11.
postoje a spôsobilosti
Rozvoj
medziľudských
osobnos
vzťahov,
pozitívne
ti
hodnotenie
správania
druhých;
7.
rozvíjanie
motivácie,
sebakontroly,
sebahodnotenia,
roly
a postavenie v triede;
8.
Kreativita
a
iniciatíva, komunikácia,
vyjadrenie
vlastných
citov, interpersonálna a
sociálna empatia;
9.
Asertivita,
kompetitivita, riešenie
agresivity,
sebaovládanie, riešenie
konfliktov,
reálne
a zobrazené prosociálne
modely;
10.
Prosociálne
správanie.
Pomoc.
Darovanie. Delenie sa.
Spolupráca. Priateľstvo.
Zodpovednosť
a
starostlivosť o druhých.
Solidarita. Nenásilie.
o
Rozvíjanie
3.12.
školských
zručností
Rozvoj
a celkových
praktickompetencií, osobného
kých
zručnost štýlu učenia ( metódy –
Zelina, Mertin, Fisher);
í
4.
Spolupr
á-ca s
rodičmi,
konzult
á-cie so
zákonný
-mi
zástupcami.
5.
Spolupr
á-ca s
ostatný
mi
pedagóg
-mi v
škole,
prípadn
es
inými
zaintere
sovaný
mi
osobami
.
Učebné zdroje:
S. Batiková, K Chovanová: Makovička I, II;
B. Sindelarová: Předcházíme poruchám učení;
B. Sindelarová: Deficity čiastkových funkcií- metodika určená na diagnostiku a reedukáciu
ŠPU
A. Antušeková: Preventívna logopedická starostlivosť;
V. Lechta: Logopedické repetitórium;
V. Lechta: Diagnostika NKS;
H. Sulová, Ľ. Paulendová, J. Vrabec: Nauč ma správne vyslovovať;
V. Charvátová – Kopicová: Šimonovy pracovní listy 6;
V. Charvátová – Kopicová: Šimonovy pracovní listy 7;
M. Mlčochová: Šimonovy pracovní listy 10;
R. Sečánska: Vyslov, čítaj...;
V. Hlinková, P. Pravňanská: Kolotoč,
V. Hlinková, E. Kočanová: Pramienok
J. Dvončová, V. Nádvorníková: Diagnostika a odstraňovanie dyslálie;
S. Mašura: Logopédia I.;
J. Sabol: Logopedické riekanky;
Silvia Stanová: Naučme sa spolu čítať I, II;
L. Šťerbová, O. Zelinková: Čítanie ma baví I, II;
O. Zápotočná, Š. Kožíková: Rébusová čítanka;
Věra Pokorná: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování;
Olga Zelinková: Poruchy učení;
Z.Matějček: Vývojové poruchy čtení;
J. Suchá: Cvičení paměti pro každý věk;
J.Zadinová: Hrajeme si s Filipem 1, 4, 5;
M. Bogdanowicz, J. Swierkoszová: Metoda dobrého startu;
D. Píšová, M. Šinská, D. Hospodárová: Bodka, čiarka, palička, poslúchaj ma ručička;
Z. Michalová: Pozornost. Cvičení na posilování koncentrace pozornosti;
A. C. Looseová: Pracovní listy Grafomotorika;
P. Kuncová: KUPOZ;
Efeta;
detské časopisy
počítačové programy: Detský kútik, Animovaný slovenský jazyk; FONO
metodický materiál ŠPÚ, Metodicko-pedagogického centra Banská Bystrica a Prešov;
vlastný metodický materiál, individuálne pracovné listy;
Hodnotenie predmetu
Hodnotenie žiakov v predmete RKP je veľmi špecifická záležitosť. Vzhľadom na to, že
pre tento predmet existujú len rámcové učebné osnovy a nie je možné vymedziť presné
výkonové štandardy, nevyužíva sa pri hodnotení práce žiakov klasifikácia a ich výkon
nemožno ohodnotiť bodovaním, či percentami, zvolili sme nasledovné spôsoby hodnotenia
práce žiakov:
- diagnostika, rediagnostika, diagnostický záznam žiaka;
- komplexné hodnotenie žiaka, kazuistika;
- priebežné slovné hodnotenie práce žiaka (odtlačok pečiatky za snahu, spoluprácu,
výkon...);
- osobné portfólio žiaka;
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
3. ROČNÍK
HUDOBNÁ VÝCHOVA
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Učebné osnovy
Hudobná výchova
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
tretí
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
denná
slovenský jazyk
Kľúčové kompetencie Hudobná výchova 3.ročník
Prehľad
kľúčových Názov konkrétneho predmetu
kompetencií
Kompetencie k učeniu
Výkonová oblasť
- čítať, rozumieť a využívať text
- vytváranie pozitívneho vzťahu
k speváckemu prejavu
- počúvanie hudby
s porozumením
- komunikácia s porozumením
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
-
žiaci získavajú nové hudobné vedomosti
prostredníctvom hudobných aktivít
-
poznávajú svet hudby a zvukov na báze
a princípoch detskej hry
-
postupne prechádzajú od jednoduchých hier
k hrám s pravidlami, k zámernej práci
s hudobným materiálom
-
podporujeme zapájanie žiakov do projektov,
-
súťaží
snažíme sa zaistiť vhodné podmienky pre učenie
(kľud, literatúra, internet)
-
snažíme sa vytvárať také situácie, pri ktorých
žiaci zažijú úspech
-
vedieme žiakov k správnemu výberu vhodných
metód učenia
Komunikatívne a sociálno
interakčné spôsobilosti
Výkonová oblasť
- učíme žiakov vyhľadávať, spracovávať, triediť
a používať potrebné informácie v literatúre a na
internete
- primerane sa ústne vyjadrovať
- správne interpretovanie faktov
- kriticky hodnotiť informácie
(médiá, internet)
- pomocou hudobných aktivít sa učia žiaci s nimi
pracovať a využívať ich ako komunikačný
prostriedok
Interpersonálne
a intrapersonálne spôsobilosti
Výkonová oblasť
- zodpovednosť za svoje názory,
konanie
- spoluzodpovednosť za prácu
v kolektíve
- práca v tíme, skupine
- atmosféra v triede
- komunikácia
-
vedú žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii
-
so spolužiakmi, učiteľmi
učiť žiakov obhajovať svoj názor a vhodne
argumentovať
-
snažíme sa viesť žiakov k sebahodnoteniu
-
správne formulovať a vyjadriť myšlienku
-
vypočuť názory druhých
-
komunikácia aj pomocou moderných technológií
-
podpora priateľských vzťahov medzi triedami a
inými školami
Schopnosť
tvorivo
riešiť
zoznámenie žiakov s pravidlami komunikácie
-
žiaci sa snažia rozpoznávať problémy
- vnímajú problémové situácie, rozpoznávajú ich
- získavajú zodpovedný prístup k plneniu
problémy
Výkonová oblasť
- analýza problémov
- stanovenie postupov
- riešenie problémov
povinností
Spôsobilosť využívať IKT
-
sú schopní samostatne riešiť úlohy
-
vnímajú a sledujú problémové situácie v triede
adekvátne svojej úrovni
- navrhujú riešenia problémov
učíme žiakov zhromažďovať , triediť, posudzovať
-
Výkonová oblasť
zhromažďovanie materiálu
informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu
daného problému
-
-
-
triedenie materiálu
-
posudzovanie informácií
-
získavať informácie z iných
zdrojov
Spôsobilosť
-
byť
- dokážu odhadnúť svoje slabé a silné stránky
demokratickým občanom
- primerane veku odhadnú dôsledky svojich činov
Výkonová oblasť
-osobnostný rast
- uvedomujú si, že majú svoje práva, ale aj povinnosti
-sebapoznávanie, sebakontrola
-zodpovednosť za vlastnú prácu
-rozvoj vzájomného porozumenia
- sú schopní obhájiť svoje rozhodnutia
- prezentujú svoje postoje
Stratégie vyučovania
Názov tematického celku
Metódy
- reproduktívnaV 1.-3. ročníku primárneho
stupňa vzdelávania učivo nie je riadený rozhovor
- riadené
rozdelené do tematických
objavovanie
celkov
hudby
- informačnoreceptívna
- výkladová
- názorná
- imitačná metóda
osvojovania piesní
- hranie rolí
- intonačná
s použitím
relatívnej
solmizácie
-metóda
osvojovania si
hudby- hudobný
dialóg
- monologická
- dialogická rozhovor,beseda
- heuristickározhovor, riešenie
úloh
Stratégie vyučovania
Postupy
Formy práce
Rozprávanie
Metodické –
Porovnávanie
výkladové
Hranie rolí
výkladové:
Simulácie
rozprávanie
Dramatizácia
dialogické:
textu
rozhovor, beseda
forma samostatnej
práce
Sociálne
frontálna
a individuálna práca
žiakov
skupinová a tímová
práca
individuálna:
samoštúdium
práca s knihou, CD,
DVD
Organizačné
vyučovacia hodina
výchovný koncert
návštevy hudobných
podujatí
Učebné zdroje
Názov tematického celku
V 1.-3. ročníku primárneho
stupňa vzdelávania učivo nie je
rozdelené do tematických
celkov
Odborná
literatúra
Didaktická
technika
UčebnicaHudobná výchova
pre 3.ročník
základných škôl
Odborné
encyklopédie
Knihy
o hudobných
skladateľoch
Detské časopisy
Literárna tvorba
pre deti a mládež
PC, interaktívna
tabuľa,
dataprojektor,
internet,
audioprehrávač,
diktafón, DVD,
magnetofón,
videokamera,
fotoaparát, CD
Materiálne
výučbové
prostriedky
Hudobný materiáldetské, umelé
a ľudové piesne
z rôznych oblastí
Slovenska, tanečné,
pochodové, lyrické,
úryvky skladieb
s detskou tematikou,
hudobné rozprávky,
hudobno-pohybové
hry, hudobný
materiál zameraný
na ročné obdobia,
zvykoslovie, rôzne
sviatky, úryvky na
ilustráciu
konkrétnych
didaktických
problémov.
Detské hudobné
nástroje
Vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy hudobná výchova 3.ročník
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
V 1.-3. ročníku
primárneho stupňa
vzdelávania učivo
nie je rozdelené do
tematických celkov
Vokálne činnosti:
Zdokonaľovanie základných
speváckych zručností a návykov.
Spievanie piesní čisto a rytmicky
správne, správna artikulácia.
Spievanie jednoduchých
dvojhlasov, kánon.
Rozvíjanie kultivovaného spevu
v rozsahu c1-d2.
Intonácia 1.-8. stupňa solmizačnými
slabikami. Orientácia v notovom
zápise, správne pomenovanie nôt
v notovom zápise c1-c2,poznať
hodnoty nôt.
Vedieť vytvoriť k predvetiu
závetie.
Rozoznávanie durových
a molových melódií. Spievanie
jednoduchých durových melódií.
Inštrumentálne činnosti:
Uvedomenie si vzťahov medzi
rytmom, taktom a metrom.
Tvorenie jednoduchých rytmických
sprievodov k piesňam v 2/4,3/4
a 4/4 takte.
Využívanie detských hud. nástrojov
počas hudobnej reprodukcie
i produkcie.
Žiak zaspieva čisto a rytmicky
správne detské a ľudové piesne,
hry so spevom, spieva
jednoduchý dvojhlas, intonuje
pomocou solmizačných slabík,
orientuje sa v notovom zápise,
pomenuje noty a pozná ich
hodnotu. Vie vytvoriť
k predvetiu závetie.
Sluchom rozozná durové a
molové melódie, vie zaspievať
jednoduché durové melódie
Uvedomuje si vzťahy medzi
rytmom, taktom, metrom, vie
hrať rytmické motívy
pozostávajúce z nôt
osminových, štvrťových,
polových, využíva detské
hudobné nástroje
Hudobno-pohybové činnosti:
Reagovanie na hudbu
a stvárňovanie hudby pomocou
pohybu, tanca, ovládanie krokov
čardáša, valčíka, mazúrky.
Používanie taktovacích gest v 2/4,
3/4 takte.
Vytváranie jednoduchých príbehov
s využitím hry „Na stratenú
melódiu“.
Improvizovanie v štvorpäťtónovom priestore.
Ovládanie vyjadrovacích
prostriedkov - rytmus, tempo,
dynamika, melódia.
Percepčné činnosti:
Aktívne vnímanie a prežívanie
hudby.
Sluchové rozoznávanie -základné
sláčikové, dychové, bicie hudobné
nástroje, melódiu a sprievod.
Spoznávanie hudby rôzneho typu,
domáca, regionálna, iných národov,
hudba rôznych žánrov, poznávanie,
rešpektovanie a uznávanie hudobnej
kultúry svojho národa a iných
národov.
Konfrontácia svojho stanoviska
s inými.
Hudobno-dramatické činnosti:
Vytváranie vlastnej hudobnej
krajiny v danom tónovom priestore.
Dramatizovanie jednoduchej
rozprávky pomocou hudby.
Používanie hudobných nástrojov
ako prostriedok na vykreslenie
prostredia, postáv, nálady.
Hudobné vyjadrenie príbehu .
Pohybom správne reaguje na
hudbu, ovláda základné kroky
čardáša, valčíka, mazurky,
dokáže vytvoriť jednoduchý
hudobný príbeh, ovláda hudobné
vyjadrovacie prostriedky,
Sluchom rozozná základné
sláčikové, dychové, bicie
hudobné nástroje, melódiu
a sprievod.
Pozná hudbu rôzneho typu,
domácu, regionálnu, iných
národov, hudbu rôznych žánrov,
váži si hudobnú kultúru svojho
národa a iných národov.
Dokáže vyjadriť svoj názor na
hudobné umenie, vie ho
konfrontovať s inými.
Pripraví si a predvedie aspoň
jedno hudobno- dramatické
vystúpenie.
Zdramatizuje jednoduchú
rozprávku.
Hudobné nástroje vie použiť na
dokreslenie nálady.
INFORMATICKÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Informatická výchova
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne spolu, 33 vyučovacích hodín
tretí
Ročník
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Škola
Primárne vzdelanie – ISCED 1
Stupeň vzdelania
4 roky
Dĺžka štúdia
denná
Forma štúdia
slovenský jazyk
Vyučovací jazyk
Charakteristika predmetu :
Informatika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať,
zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k
presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch,
ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania informatickej
výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných
pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Toto poslanie je potrebné
dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním
informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov,
celoškolských programov a pri riadení školy.
Ciele predmetu:
• Využívať možnosti použitia výpočtovej techniky v každodennom živote.
•
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním získať základné zručnosti v
používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych
aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka,
získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a
rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch.
•
Dôraz kladieme nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností,
ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie
programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s
najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých
nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
Charakteristika jednotlivých cieľových okruhov :
•
•
•
•
•
Pracovať s textom a jednoduchou prezentáciou
Kreslenie v grafickom prostredí a spracovanie grafických informácií
Porozumieť nahrávaniu a prehrávaniu zvukov videí
Realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania
Pracovať s textom, ovládať jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov
• Komunikovať prostredníctvom IKT ( pracovať s elektronickou poštou, ozrejmiť si
spôsob vyhľadávania informácií na internete, poznať pojmy e-mail, poštový program
)
• Poznať pojmy algoritmus, program, programovanie, princípy fungovania IKT
( zoznámenie sa s možnosťami vstupných a výstupných zariadení, s rôznymi
oblasťami určenia softvéru, s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu ),CD,
USB- pamäťový kľúč, ukladanie informácií
• Aktívne pracovať s tlačiarňou, skenerom i s inými médiami.
• Pochopiť význam poznania a využívania mediálnej techniky, rozvíjať kritický
a zvažujúci postoj k dostupným informáciám i zodpovednosť k používaniu
interaktívnych médií.
• Pochopiť riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí.
• Objavovať a využívať rôzne typy edukačných programov
v rámci
medzipredmetových vzťahov
Rozvoj kľúčových kompetencií:
• žiak vie vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač, vie
samostatne zapnúť a vypnúť počítač
•
za pomoci učiteľa skenovať
•
pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou
•
digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci
učiteľa do priečinku
•
dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni
•
spustiť CD, DVD cez tento počítač
•
pracovať s USB kľúčom (vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty,
obrázky)
•
samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore
•
samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok, vytvoriť návod a
využiť jednotlivé nástroje
•
samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie,
prilepenie ,otáčanie, prevrátenie),nakresliť efektívne obrázok pomocou
geometrických tvarov, obrázok uložiť a otvoriť, upraviť alebo dotvoriť
obrázok a fotografiu v jednoduchom grafickom editore
•
vie sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na internete
•
vie si samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete
•
s pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú schránku, e-maily
posielať a prijať
•
riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí
•
pracovať v prostredí jednoduchého textového editora, samostatne
napísať, prepísať jednoduchý text, samostatne text uložiť a otvoriť,
upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie, vysvetliť zásady
správneho písania klávesnicou – medzera za slovami, veľké písmená,
malé písmená, dĺžne, mäkčene, upraviť veľkosť písma, typ písma,
farbu písma, farba, efekty, používať nástroje na úpravu textov
•
ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu
•
pracovať samostatne a v skupine na projekte, samostatne prezentovať
pred spolužiakmi svoju prácu – projekt a efektívne dokončiť začatú
prácu
MATEMATIKA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Matematika
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín
Tretí
ZŠ Ľubochňa - dolina
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 rokov
denná
slovenský jazyk
Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Matematika je v primárnom vzdelávaní (ďalej 1. stupeň ZŠ) po materinskom jazyku najviac
časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na
realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a
intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. Na rovnakom
princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách.
Takýmto spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom získať
matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným
matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a
pre celoživotné vzdelávanie. Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe.
Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou
aktivizáciou žiakov. Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je
štandard, ktorý sa má splniť najneskôr v uvedenom ročníku.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:
• elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi
rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a
pod.),
• vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a
formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,
• súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko
k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
• informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických
okruhov. Toto členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom
stupni nemusí byť explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má na 1. stupni
ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri
počtových výkonoch s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo
význame čísla.
V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy majú žiaci v realite
objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien.
Zoznamovať sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a
diagramov a v jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňovať.
V tematickom okruhu Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické
útvary podľa určitých pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s
ich rysovaním. Objasňovať sa im budú základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa
učiť porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznamovať sa jednotlivými dĺžkovými mierami
a riešiť primerané metrické úlohy z bežnej reality.
Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ
objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou
činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa
určitých pravidiel (usporadúvať, triediť a vytvárať súbory podľa danej vlastnosti), pozorovať
frekvenciu výskytu určitých javov (udalostí) a zaznamenávať ju.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa bude objavovať len v
podobe úloh. Žiaci budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a
nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií.
Časová dotácia
► 3. ročník
► 4 hodiny týždenne/ 132 hodín ročne
Miesto realizácie
► trieda
► počítačová učebňa
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky,
ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a
rozvíjať ich schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších
poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia
do poznávacích metód zodpovedajúcich ich veku. Vyučovanie matematiky má smerovať k
tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej
osobnosti:
- presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať
postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodne využívať tabuľky, grafy a
diagramy.
Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh,
- v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov
spamäti, písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov,
- na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore,
- riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou
a realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov k získavaniu nových
vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické
myslenie,
- systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej
situácie, tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho
matematický model. Približovať žiakom dennú prax,
- spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností
žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a
uloženiu informácií,
- viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na
vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa,
- podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a
sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v
osobnom aj verejnom kontexte,
- vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k
permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a
Slovenskom,
- v rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a
komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a
kompetenciu učiť sa učiť sa.
Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických
okruhoch učiva získať na výstupe z 1. stupňa ZŠ
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
• pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich
využiť na opis a riešenie problémov z reálnej situácie,
• vykonáva spamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony a využíva
komutatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov,
zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov
počtových výkonov,
• rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie
a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky
o číslach a počtových výkonoch.
Dosiahnuté postoje
prestáva mať „strach“ z čísel ◙ smelšie kvantifikuje realitu okolo seba ◙ sebavedome robí
porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel ◙ je spokojný s číselným vyjadrením
výsledku, nakoľko v prípade potreby dokáže uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu.
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
• vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám
vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti
a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov,
• usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi
týmito údajmi,
• interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje
schopnosti a kreativitu,
• kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce.
Dosiahnuté postoje
pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami ◙ vidí potrebu samostatnosti pri
objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia ◙ vidí potrebu postupného vytvárania
primeraných názorov na vzťah matematiky a reality ◙ má záujem na zdokonaľovaní svojho
logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie
elementárnych algoritmov, atď.) o prvky kritického myslenia ◙ je pozitívne motivovaný na
vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja.
Geometria a meranie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
• rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické
tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu,
• pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary,
• rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine,
• pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri
praktických meraniach.
Dosiahnuté postoje
nie je ľahostajný k svojmu okoliu ◙ dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov
vo svojom okolí ◙ snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu ◙ je
naklonený v jednote používať meranie a výpočet ◙ snaží sa o presnosť pri meraní
a výpočtoch ◙ vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti.
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické
myslenie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
• prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou
konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného
určitého kritéria,
• v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav,
• zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených
udalostí robí jednoduché závery,
• v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky
správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé
(nepravdivé) tvrdenia.
Dosiahnuté postoje
- rozlišuje a triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov
- nadobúda pocit potreby kvantifikácie javov svojho okolia
- uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí
- získa potrebu vedieť zdôvodniť
Obsah učebného predmetu
Prehľad tematických celkov a ich obsahu v 3. ročníku
Ι.
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20
Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi násobením a sčítaním. Nácvik násobenia v
obore do 20. Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. Riešenie slovných úloh na
násobenie. Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou.
Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na násobenie v obore do
20. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na násobenie v obore do 20.
Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako preopedeutika) v obore do 20. Zavedenie
delenia. Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny,...) Delenie, ako
postupné odčítanie rovnakého čísla. Nácvik delenia v obore do 20. Počítanie
spamäti. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením. Riešenie
slovných úloh na delenie. Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu
na delenie v obore do 20. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.
ΙΙ. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000
Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel oboru do 10 000. Zobrazovanie
čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na desiatky, stovky.
Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej sústave. Číselná os.
Nerovnice (propedeutika). Slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000.
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v obore do 10 000.
Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km. Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich
premieňanie.
ΙΙΙ.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel. Zoznámenie sa s
kalkulačkou a jej displejom. Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky. Riešenie
jednoduchých a zložených slovných úloh. Tvorenie textov k numerickým
príkladom. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh. Riešenie slovných
úloh s neprázdnym prienikom.
Ις.
Geometria
Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a v centimetroch. Meranie väčších
vzdialeností:
- približne (napr. krokmi)
- s presnosťou na metre.
Odhad dĺžky:
- kratšej v centimetroch (milimetroch)
- dlhšej v metroch.
Rysovanie - základné zásady rysovania. Rysovanie priamok a úsečiek.
Vyznačovanie úsečiek na priamke a danom geometrickom útvare. Rysovanie
rovinných útvarov v štvorcovej sieti. Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných
útvarov vo štvorcovej sieti. Stavba telies z kociek na základe plánu (obrázka).
Kreslenie plánu stavby z kociek. V. Riešenie aplikačných úloh a úloh
rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (orientačný počet hodín 19)
Úlohy na propedeutiku kombinatoriky (vytváranie všetkých možných skupín
predmetov z daného počtu predmetov po dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou
a symbolmi). Vytváranie skupín podľa daného i objaveného pravidla. Úlohy na
propedeutiku pravdepodobnosti (pozorovanie istých udalostí, možných ale
neistých udalostí a nemožných udalostí). Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Vytváranie tabuliek z údajov získaných žiakmi. Riešenie úloh na delenie s
kombinatorickou motiváciou.
Medzipredmetové vzťahy:
Ku komplexnému poznaniu okolitého sveta žiakmi, sa musí budovať jednotný systém
poznatkov nielen vnútri samotného didaktického systému matematiky, ale aj vo vzťahu
matematiky k ostatným vyučovacím predmetom. Výrazné väzby sú medzi matematikou a
materinským jazykom, prírodovedou, vlastivedou a to v oblasti aplikácií, ale aj motivácií.
Požiadavky na výstup pre 3. ročník
Žiak by mal vedieť
pohotovo počítať po 2, 3, 4, 5, ...,
pochopiť násobenie ako sčítanie rovnakých sčítancov,
poznať znak násobenia,
vedieť spamäti všetky spoje násobenia v obore do 20,
zväčšiť dané číslo násobením,
vedieť násobiť číslom 1 a 0,
pochopiť princíp násobenia v závislosti od poradia činiteľov,
riešiť slovné úlohy na násobenie typu – určiť súčet rovnakých sčítancov/ zväčšiť dané
číslo niekoľkokrát,
odčítať od daného čísla postupne niekoľko rovnakých čísel,
pochopiť súvislosť medzi odčítaním a delením,
vedieť spamäti všetky spoje delenia v obore prirodzených čísel do 20,
deliť číslom 1,
vedieť, že nulou sa nedelí,
zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát,
vedieť deliť na rovnaké časti – rozdelenie na daný počet rovnakých častí,
vedieť deliť podľa obsahu – delenie po, rozdelenie skupiny danej veľkosti
v obore do 20 riešiť jednoduchú slovnú úlohu na násobenie typu - rozdelenie daného
čísla na daný počet rovnako veľkých častí/ delenie podľa obsahu/ zmenšenie daného čísla
niekoľkokrát,
riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie,
porovnávnávať čísla a zaokrúhľovať ich na deisatky,
poznať jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km) a ich premieňať, porovnávať,
vedieť čítať a písať čísla v obore do 10 000,
rozložiť troj a štvorciferné číslo na tisícky, stovky desiatky a jednotky,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
zapísať troj a štvorciferné číslo v obore ako súčet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek
a graficky to znázorniť,
počítať po tisícoch, stovkách, desiatkach, jednotkách,
zobrazovať čísla na číselnej osi,
porovnať a zapísať čísla v obore do 10 000 pomocou znakov <, >, =.
riešiť v obore prirodzených čísel do 10 000 nerovnice typu:
x < 6 150, x > 322.
získať prvotné poznatky o zaokrúhľovaní prirodzených čísel,
vedieť zaokrúhľovať prirodzené čísla na desiatky, ovládať algoritmus pri zaokrúhľovaní
čísel na desiatky,
riešiť slovné úlohy na porovnávanie, slovné úlohy so vzťahom viac, menej, rovnako,
vedieť sčítať a odčítať jednoduché príklady spamäti,
ovládať algoritmus písomného sčítania a odčítania v obore do 10 000,
pohotovo sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000,
osvojiť si praktické sčítanie a odčítanie na kalkulačke v obore do 10 000,
vedieť urobiť kontrolu správnosti,
riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie, typu:
1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance.
2. Dané číslo zväčšiť o ...
3. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec.
4. Dané číslo zmenšiť o ...
5. Porovnávanie rozdielom.
vedieť riešiť zložené úlohy typu:
a+b+c
a–b–c
a – (b + c )
(a + b) – c
a + (a + b)
a + (a - b)
vedieť riešiť nepriamo sformulovaných úloh na sčítanie a odčítanie
v obore do 10 000,
riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom,
precvičovať dané operácie pomocou matematických hier a hádaniek,
odmerať dĺžku úsečky v mm a cm s presnosťou na centimeter,
porovnať úsečky podľa ich dĺžky, vzdialenosti v triede a v teréne krokom a odmeraním
v metroch,
získať predstavu o dĺžke – kratšej v centimetroch, dlhšej v metroch,
osvojiť si a používať pri rysovaní základné zásady – čistota, presnosť, vhodné rysovacie
potreby, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní,
zdokonaľovať rysovanie úsečky danej dĺžky v cm a jej označovanie,
vedieť narysovať úsečku danej dĺžky v mm,
zdokonaľovať rysovanie priamok a ich označovanie,
narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti,
zväčšovať a zmenšovať rovinné útvary v štvorcovej sieti,
-
-
-
vedieť vytvárať z kociek rôzne stavby podľa vzoru.
nakresliť jednoduchý plán stavby z kociek,
vytvárať rôzne skupiny predmetov z daného počtu predmetov po dvoch, troch,
manipulatívnou činnosťou i symbolmi na základe spoločnej/ prípadne rozdielnej/
charakteristiky znaku, vlastnosti a pod. ,
objaviť čo možno najviac pravidiel na vytváranie dvojíc, trojíc predmetov zo skupiny
daného počtu predmetov,
vedieť si vytvoriť systém pri vypisovaní možností,
rozlišovať isté, neisté, možné a nemožné udalosti primerané veku,
riešiť primerané nepriamo sformulované úlohy,
získavať a zhromažďovať potrebné údaje,
zo získaných údajov vedieť zostaviť a prečítať tabuľku.
5. Metódy a formy práce
Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania
matematiky je učiteľ, ktorý aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby
žiaci porozumeli učivu, o čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom žiada od žiakov
aj zdôvodnenie svojich odpovedí. To je záruka, že vedomosti žiakov nebudú formálne.
Vzdelávací proces má byť vedený tak, aby žiaci boli samostatní a tvoriví nielen pri získavaní
nových vedomostí, ale aby získané vedomosti dokázali vhodne prezentovať, aby vedeli svoje
tvrdenia z oblasti matematiky ale aj z bežného života zdôvodňovať a obhájiť. Podmienkou
úspešného učenia sa žiakov je získanie žiakov pre učebnú činnosť a to nenásilnou,
prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku,
z vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia. Metódy, ktoré sa blížia
objaviteľskému postupu a rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť žiakov, sú už od
najnižších ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Vo vyučovaní sa tieto
metódy najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej práci žiakov s učebnicou, s pracovným
zošitom a s učebnými pomôckami. Postupne od 1. ročníka sa majú zvyšovať nároky na
rozsah, kvalitu a samostatnosť práce v školských zošitoch tak, aby sa ťažisko práce postupne
presúvalo z pracovných zošitov na prácu s učebnicou a školským zošitom.
Odporúčame použitie týchto metód a prezentujeme ich uplatnenie vo vyučovaní:
I. DIDAKTICKÉ METÓDY
1. reproduktívne
a) informatívno-receptívna (U prezenzuje učivo/informácie a žiaci uvedomele vnímajú,
zapamätávajú si)- žiaci sú pasívni, U v krátkom čase prezentuje viac informácií
(napríklad pri algoritmoch písomného počítania
b) reproduktívna (pri upevňovaní učiva, aby si žiaci vytvorili zručnosti a návyky, je to
viackrát opakovaná činnosť)- žiaci riešia úlohy, kde reprodukujú naučené vedomosti,
nerozvíja sa tvorivosť, sú to len typové úlohy, žiaci sú aktívni/samostatná práca
2. produktívne
a) problémová (je zadaná úloha, žiaci ju nedokážu vyriešiť, hľadajú riešenie, príprava na
projekty)
b) heuristická (metóda riadeného rozhovoru)- žiaci na základe odpovedí na otázky sami
dospejú k novému pojmu, objaviteľská- žiaci sú aktívni, náročná z pohľadu učiteľa:
otázky musia logicky nasledovať, stručné, jasné, jednoznačné, nemajú nabádať na
správnu odpoveď, nie odpoveď áno-nie, odpovedať majú všetci žiaci, ak žiak odpovie
nesprávne, U má naviesť žiaka na správnu odpoveď
c) výskumná- tvorivá činnosť žiaka, napr. zisti údaje: výška všetkých členov rodiny,
ceny tovaru- žiaci zbierajú údaje, robia tzv. prieskum (4. ročník)
II. LOGICKÉ METÓDY
a) analytická- postup od celku k časti, od neznámeho k neznámeho, od hľadaného
k danému, riešením jednoduchých slovných úloh pomocou rovnice (využívam
premenné- neznáme 8+x=20)
b) syntetická- (postup od častí k celku, do známeho k neznámemu, od daného
k hľadanému)- rozvíjajú sa počtárske zručnosti + - . : (spamäti a písomné algoritmy),
slovné úlohy bez rovnice 8+□=20
c) analyticko-syntetická (riešenie zložitých úloh: 2 počtové operácie a viac)- v 1. etape
použijem analýzu: rozklad zložitej slovnej úlohy na čiastkové úlohy. V 2. etape
syntetickú m.- riešim čiastkové úlohy
d) induktívna (inductio = návod- je postup od jednotlivých faktov ku všeobecným
záverom)- využíva sa pri všetkých pojmoch. Najprv napíšem konkrétne príklady pri
riešení nového pojmu až potom to zovšeobecním
e) deduktívna (deductio = odvodzovanie- prechod od všeobecných poznatkov ku
konkrétnym vlastnostiam, javom, vzťahom)
f) genetická (vývojová)- daný pojem vysvetľujeme spolu s historickými poznatkami,
ktoré sa týkajú daného pojmu (napr. Jednotky dĺžky)
g) dogmatická- nový pojem je sprístupnený bez akýchkoľvek odôvodnení Napr. Operácia
násobenia má prednosť pred sčítaním
III. METÓDY PODĽA ZDROJA POZNATKOV
1. slovné- metódy hovoreného slova: ▪ monológ ▪ dialóg
2. názorné: ▪ používanie ilustrácií ▪ náčrtov ▪ sledovanie videozáznamov ▪ demonštrácia ▪
modelovanie
3. praktické: ▪ činnosti spojené s rysovaním ▪ modelovaním ▪ strihanie
IV. METÓDY PODĽA FUNKČNOSTI
1. expozičné- používanie pri sprístupňovaní nového učiva
2. fixačné- pri upevňovaní, opakovaní učiva
3. diagnostické- pri preverovaní a klasifikovaní vedomostí
a tieto didaktické formy:
Skupinová forma práce
(rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve = kolektívnosť, zvýšenie humanizácie
vyučovania)
-skupiny: ♦homogénne- v jednej skupine žiaci s približne rovnakou výkonnostnou úrovňou, ♦
heterogénne- žiaci rôznej vedomostnej úrovne
-tvorba skupín- ● spontánna (žiaci sa medzi sebou rozdelia do skupín na základe
kamarátskych vzťahov),
● autoritatívna (rozdeľuje učiteľ, napr. podľa zasadacieho
poriadku, vedomostná úroveň)
-počet žiakov- ▪ viacpočetné skupiny- menej skupín, menej času strávi učiteľ pri kontrole
výsledkov, zvoliť hovorcu, !nie všetci žiaci sa zapoja do práce
▪ menejpočetné skupiny- väčšia pravdepodobnosť, že všetci žiaci budú aktívni, skôr sa
dohodnú na spôsobe riešenia výsledku
-organizovanie/diferencovanie práce- ■ diferencovaná (všetky skupiny riešia iné úlohy) ■
nediferencovaná (každá skupina má tú istú úlohu- môže sa hodnotiť rýchlosť aj správnosť)
-druhy skupín treba premyslieť ako ich tvoriť, premyslieť typy úloh (dif., nedif.), spôsob
hodnotenia jednotlivých úloh (rýchlosť, správnosť, bodovanie alebo len výsledky), premyslieť
organizačné hodiny
-učiteľ nemá zasahovať do práce skupín
-pri menej skupinách (viacpočetných) je menej kontrolovania pre U
-rozvoj spolupráce, aktivity, zvýši sa záujem o matematiku, možnosť uplatnenia sa aj slabším
žiakom
-riziko: pracovný ruch, nepremyslená organizácia práce
Individuálna/samostatná práca
-žiak sa spolieha len na svoje vedomosti a schopnosti
Pravidlo: všetko čo žiaci dokážu urobiť sami, nech to robia sami -pri sprístupňovaní nového
učiva, pri opakovaní, upevňovaní
-pri príkladoch, ktoré majú určitú postupnosť/viac krokov, môže sa zastaviť a nepohne sa
ďalej- príčinou neúspechu nemusí byť len nevedomosť, ale len omyl
+žiak pracuje vlastným tempom
-každá činnosť žiakov by mala byť kontrolovaná (záleží od typov úloh)
-pri zložitých slovných úlohách je potrebné vzorové riešenie na tabuli
-pri divergentných úlohách, kde príklad má viac spôsobov riešenia alebo viac riešení, nechať
odprezentovať všetky riešenia
Frontálna forma práce- práca s celou triedou
a) matematický krúžok: ● pre dobrovoľníkov bez rozdielu vedomostnej úrovne- úlohy z tzv.
relačnej matematiky- krížovky, rébusy,... nenadväzujú na vyuč. hodiny ● MK pre
šikovnejších- príprava na matematické olympiády- cielené úlohy ● MK pre žiakov, ktorí
nedosahujú dobré výsledky- obsah nadväzuje na vyučovanie = doučovanie- účasť povinná
-na 1. st. ZŠ je málo matematických krúžkov
b) matematické tábory, sústredenia
Učebné zdroje
Učebnice a pracovné zošity spolu s bežnými školskými zošitmi sú dôležitými prostriedkami
práce na vyučovacích hodinách pri plnení domácich úloh a pri príprave na vyučovanie.
V 2. Ročníku používame : pracovný zošit a učebnicu, ktorá je určená MŠ SR.
Ďalšími veľmi dobrými pomôckami sú vystrihovacie kartóny - s číslami: čísla a hry pre 1.
ročník, metodické príručky, technické materiálne prostriedky:
• demonštračné- tabuľa, krieda, veľké stovkové počítadlo, model číselnej osi, rysovacie
demonštračné pomôcky (kružidlo, 2 trojuholníky, linea), modely telies
• žiacke- kartičky s číslami, s bodkovou symbolikou, písacie a rysovacie potreby
(kružidlo, lineár, trojuholník s ryskou), dvadsiatkové počítadlo, stovkové počítadlo
malé, modely geometrických útvarov, modely peňazí...
• audiovizuálne meotar, video, TV, počítače
Učiteľ by si mal premyslieť a zvážiť, aké uč. pomôcky do vyučovania zaradí, koľko času
venuje práci s pomôckami, a akú formu práce použije.
7. Hodnotenie predmetu
V 3. ročníku predmet klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 7/2009 z 28.
apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností (rysovanie, slovné úlohy), schopnosť
uplatniť vedomosti v nových situáciách (v bežnom živote, v slov. úl.), úroveň samostatnosti
myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania
Charakteristika klasifikačných stupňov:
1. výborný
- vedomosti o prir. číslach a počtových výkonoch sú pevné, presné, úplné, sústavné
- myslenie žiakov je samostatné, dokáže vytvárať vzťahy medzi pojmami, vedomosti vie
aplikovať v nových situáciách, presný písomný aj ústny prejav
2. chválitebný
- vedomosti o prir. číslach sú pevné, presné, sústavné
- vedomosti o počtových výkonoch nie sú dostatočne pevné, ale sú presné, úplné, sústavné
- myslenie je samostatné, vedomosti vie uplatniť vo všetkých nových situáciách
3. dobrý
- vedomosti o prir. číslach sú sústavné s nevýraznými chybami- čítať, zapisovať, usporiadať
prir. čísla
- vedomosti o počt. výkonoch sú tiež sústavné a celistvé, ale nie sú pevné ani presné
- žiak pri počítaní spamäti je pomalý
- pri písomnom počítaní sa objavujú omyly, ktoré však po upozornení vie samostatne opraviť
- myslenie je málo samostatné a pri úlohách na aplikáciu učiva- slovné úl. potrebuje pomoc
učiteľa
4. dostatočný
- vedomosti o prir. číslach sú s nedostatkami, vedomosti o počtových výkonoch sú tiež
s mnohými medzerami
- sám chyby nenájde, a vie si ich opraviť len s pomocou učiteľa
- myslenie je málo samostatné, dokáže riešiť len jednoduché slovné úlohy a len s pomocou
učiteľa
- zložené slovné úl. nedokáže riešiť
5. nedostatočný
- vedomosti o prir. číslach sú neúplné- nedokáže porovnávať jednociferné a dvojciferné čísla,
vedomosti o počtových výkonoch sú na nízkej úrovni
- neovláda ani základné spoje počítania spamäti
- nesamostatné myslenie, nedokáže riešiť ani jednoduché slovné úlohy
PRÍRODOVEDA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Prírodoveda
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Tretí
Ročník
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Škola
Primárne vzdelanie – ISCED 1
Stupeň vzdelania
4 rokov
Dĺžka štúdia
denná
Forma štúdia
slovenský jazyk
Vyučovací jazyk
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Fyzikálne veličiny: objem, čas,
Zmerať objem kvapalín
VECI OKOLO
teplota, sila.
pomocou odmerného valca.
NÁS
Voľba meracích jednotiek.
Poznať jednotky objemu (1,
Porovnávanie
Medzinárodne dohodnuté jednotky ml).
a meranie
fyzikálnych veličín. Meranie
Poznať meradlo času,
fyzikálnych veličín meradlami,
medzinárodne dohodnuté
zápis do tabuliek.
jednotky času a ich prevody.
Poznať jednotku teploty, jej
značku a rozumieť znamienku
+ - pri označovaní teploty.
Zmerať teplotu vody
a vzduchu laboratórnym
teplomerom a teplotu
ľudského tela lekárskym
teplomerom.
Zapísať výsledky merania do
tabuľky.
Uviesť tri príklady pôsobenia
sily v našom živote.
Poznať meradlo sily, jej
jednotku a značku. Zmerať
silu silomerom (napríklad pri
ťahaní predmetu po lavici).
Vzťah pojmov vec a látka.
Vysvetlit vzťah pojmov vec
Látky a ich
Triedenie látok podľa určitých
a látka. Vymenovať vlastnosti
vlastnosti
vlastností. Rozpoznávanie látok.
(napríklad horľavosť, farba,
pružnosť, tvrdosť,
Fyzikálna veličina hmotnosť,
meranie hmotnosti, jednotky
rozpustnosť) skúmaných látok.
hmotnosti.
Zmeny látok: hrdzavenie - látka sa
mení na inú látku , topenie
a tuhnutie - látka sa nemení na inú
látku.
Voda - výskyt, skupensto, obeh
vody v prírode.
Vzduch – zloženie, fyzikálne
vlastnosti, prúdenie, merateľnosť
objemu a hmotnosti vzduchu.
Veci okolo nás
Prírodniny a ľudské výtvory.
Príroda - vesmír a pozemská
priroda, rozmanitosť prírody.
Živé a neživé prírodniny.
Živé prírodniny: rastliny, huby,
živočíchy - zvieratá a človek.
Poznávanie prírody a jej
využívanie.
Rozlišovanie prírodnich od vecí,
ktoré človek vyrobil. Hospodárske
živočíchy a poľnohospodárske
rastliny. Živočíchy a rastliny žijúce
vo voľnej prírode.
Ochrana prirody.
Poznať látky (Fe, Cu, S,
naftalín, ropa).
Charakterizovať fyzikálne
vlastnosti látok (pevná látka,
krehká látka, pružná látka,
rozpustná vo vode).
Poznať meradlo hmotnosti , jej
jednotku a značku.
Zmerať hmotnosť predmetu.
Poznať zmeny látok a uviesť
dva príklady. Opísať zmenu
skupenstva látky.
Poznať zmeny skupenstva
vody.
Opísať obeh vody v prírode na
obraze.
Poznať základné vlastnosti
vzduchu. Vymenovať hlavné
zložky vzduchu.
Rozlíšiť ľudské výtvory od
prírodnín na základe ich
pozorovania na vychádzke
alebo obrázku v učebnici.
Rozlíšiť živé prírodniny od
neživých a uviesť tri príklady
živých a tri príklady neživých
prírodnín.
Vymenovať spoločné
vlastnosti živých prírodnín.
Uviesť dve rozdielne
vlastnosti rastlín a živočíchov.
Vymenovať dve prírodniny,
ktoré človek potrebuje
k svojmu životu.
Uviesť príklad prírodného
deja.
Opísať na obrázku v učebnici
vzťah: prírodnina – surovina –
výrobok.
Vysvetliť rozdiel medzi
hospodárskou rastlinou
a rastlinou žijúcou vo voľnej
prírode.
Na obrázku v učebnici opísať,
Z NEŽIVEJ
PRÍRODY
Pôda – zloženie, vlastnosti,
starostlivosť o pôdu.
Neživé prírodniny – horniny,
nerasty.
Žula – hornina zložená z nerastov
(kremeň, živec, sľuda).
Vlastnosti týchto nerastov.
Zvetrávanie hornín.
Vznik usadených hornín.
Hospodársky dôležité horniny
a nerasty – vápenec, uhlie, ropa,
zemný plyn, kamenná soľ,
magnetovec.
ZO ŽIVEJ
PRÍRODY
Človek
Hlavné vonkajšie časti ľudského
tela, vnútorné ústroje a ich funkcia.
Znaky života človeka: prijímanie
potravy a vody, dýchanie, rast
a vývoj (obdobia ľudského života),
vylučovanie, rozmnožovanie,
ako človek mení prírodu.
Vysvetliť význam pojmov
chránené územie, chránená
rastlina, chránený živočích.
Opísať zloženie a vlastnosti
hlinitej pôdy. Vysvetliť
význam ochrany pôdy
a uviesť príklad.
Poznať žulu, prieskovec
a vápenec na multiplikátoch
hornín.
Vymenovať nerasty, z ktorých
sa skladá žula. Na základe
samostatnej experimentálnej
činnosti určiť tvrdosť horniny
alebo nerastu (napríklad
porovnať tvrdosť kremeňa
a skla). Uviesť príklady
využitia žuly a vápenca.
Vysvetliť príčiny zvetrávania
hornín a nerastov.
Opísať vznik čierneho uhlia.
Určiť čierne a hnedé uhlie na
multiplikáte a porovnať ich
vlastnosti.
Vysvetliť význam uhlia pre
človeka.
Na základe experimentálnej
činnosti určiť vlastnosti ropy.
Uviesť dva príklady využitia
ropy a zemného plynu.
Na základe pozorovania
a pokusu určiť vlastnosti
kamennej soli.
Opísaťspôsoby získavania
kamennoj soli a jej použitie.
Opísať vlastnosti magnetovca.
Pomenovať a ukázať na sebe
a na obrázku jednostlivé časti
ľudského tela.
Zmerať výšku tela, kĺžku
niektorých častí (obvod hlavy,
pása), hmotnosť.
pohyb, vnímanie podnetov
zmyslami a odpovede na ne.
Zásady zdravého života: základné
hygienické návyky a pravidlá,
správna životospráva, negatívne
dôsledky fajčenia, alkoholu
a ďalších drog na zdravie
a správanie človeka.
Prvá pomoc pri úrazoch.
Živočíchy
Vonkajšie časti tela mačky
domácej, porovnanie so stavbou
tela kury domácej, kapra
obyčajného, chrústa obyčajného,
dážďovky obyčajnej.
Znaky života zvierat v porovnaní
s človekom.
Prijímanie vody a potravy –
Určiť a pomenovať časti
kostry človeka na obraze a na
modeli.
Vysvetliť význam kostry.
Opísať funkciu svalov.
Zdôvodniť význam telesnej
výchovy a správnej výživy pre
zdravý vývoj pohybovej
sústavy.
Vysvetliť význam kože pre
ľudský organizmus.
Zdôvodniť význam
starostlivosti o kožu a kožné
útvary.
Vymenovať najdôležitejšie
vnútorné ústroje a ukázať ich
polohu na vlastnom tele, na
obraze a na modeli.
Vysvetliť význam
jednotlivých vnútorných
ústrojov.
Vymenovať zmysly a určiť ich
umiestnenie v zmyslových
ústrojoch.
Vysvetliť význam zmyslových
ústrojov pre človeka a opísať
starostlivosť o ne.
Opísať základné podmienky
života človeka.
Opísať obdobia ľudského
života.
Opísať zásady bezpečného
a zdravého života.
Prakticky ukázať poskytnutie
prvej pomoci pri ošetrení
odreniny na predlaktí.
Na obrázku v učebnici poznať
vybrané druhy živočíchov
a určiť charakteristické
rozdiely medzi nimi.
Na základe pozorovania
obrazu opísať vonkajšiu
stavbu tela mačky domácej
v postupnosti: hlava, krk, trup,
mäsožravce, bylinožravce,
všežravce.
Druhy pohybu zvierat – beh,
šplhanie, lietanie, plávanie,
plazenie.
Rast a vývin živočíchov, druhy
rozmnožovania – znášanie vajec,
rodenie živých mláďat.
Pozorovanie živočíchov (podľa
miestnych podmienok), opis tela
a spôsobu života, porovnávanie
živočíchov a triedenie, poznávanie
bežných druhov.
Určovanie vzájomných vzťahov
medzi známymi živočíchmi.
Ochrana živočíchov.
predné končatiny, zadné
končatiny, chvost.
Na základe pozorovania
obrazu opísať vonkajšiu
stavbu tela ďalšieho živočícha
(napríklad psa).
Porovnať na obraze vonkajšiu
stavbu tela mačky a psa.
Opísať vonkajšiu stavbu tela
kury domácej, chrústa
a dážďovky na obrázku
v učebnici.
Porovnať výskyt živočíchov
v prírode na jar a v zime
v závislosti od teploty
prostredia.
Opísať dýchanie živočíchov.
Určiť dva druhy
bylinožravcov, mäsožravcov
a všežravcov v atlase
živočíchov.
Vysvetliť význam pohybu
živočíchov a vymeniť
základné typy pohybu.
Rozlíšiť a pomenovať tri
druhy živočíchovv závislosti
od spôsobu(spôsobov)
pohybu.
Opísať rozmnožovanie, rast
a vývin mačky domácej.
Uviesť tri živočíchy, ktoré sa
rozmnožujú rodením mláďat.
Opísať rozmnožovanie kury
domácej na obrázku
v učebnici.
Uviesť tri živočíchy, ktoré sa
rozmnožujú znášaním vajec.
Opísať rozmnožovanie motýľa
na obrázku v učebnici.
Opísať rozmnožovanie žaby
na obrázku v učebnici.
Na základe pozorovania
obrazu rozlíšiť podľa rozdielu
vo vonkajšej stavbe tela
Rastliny a huby
samca, samicu, mláďa
(napríklad ovca, daniel).
Vysvetliť význam živočíchov
pre človeka.
Poznať dva spôsoby ochrany
živočíchov (napríklad v čase
starostlivosti o mláďatá)
Na základe pozorovania
Rastliny:
kvitnúce:
obrazu a prírodnín pomenovať
• dreviny – strom, ker a rozlišovať vybrané druhy
rastlín.
• byliny
Na základe pozorovania
nekvitnúce: riasy, paprade
kvetnúcej rastliny opísať
Časti tela kvitnúcej rastliny:
základné časti rastlinného tela
- koreň
v postupnosti: koreň, stonka,
- stonka, byľ, stvol, steblo
list, kvet, plod.
- list
• jednoduchý, zložený Vysvetliť význam koreňa pre
• stavba listu: listová rastlinu.
Na obraze púpavy, králika
stopka, čepeľ
bieleho a trávy ukázať stonku
- kvet
• jednoduchý, súkvetie a určiť odlišnosti stonky.
• časti kvetu – kvetné Porovnať vlastnosti stonky
lístky, piestik, čepeľ byliny a dreviny.
- plod – dužinatý, suchý, Určiť v atlase rastlín päť bylín
a päť drevín.
semená
Určiť rčozdiely medzi krom
Znaky života rastlín: potrebná
a stromom.
primeraná teplota okolia, svetlo,
výživa, nerastné látky z pôdy, oxid Vysvetliť význam listu pre
rastlinu.
uhličitý, dýchanie, kyslík, rast
a vývin, rozmnožovanie semenami Opísať časti listu na
prírodnine.
alebo inými časťami tela, reakcia
Rozlišovať listy s listovou
na svetlo.
stopkou a bez listovej stopky
Huby – stavba tela: podhubie,
a uviesť dva príklady rastlín.
plodnica.
Poznávanie bežných druhov (bedľa, Poznať list vybraných rastlín
napríklad (čerešne, javora,
hríb, pečiarka, kuriatko,
muchotrávka hľuznatá – jedovatá). lipy, tulipána).
Rozlíšiť jednoduchý a zložený
Vzťah medzi rastlinou a pôdou.
list na obraze a prírodnine
Užitočnosť rastlín pre človeka.
a vuviesť dva príklady rastlín.
Význam ochrany rastlín.
Opísať stavbu kvetu na obraze
a prírodnine.
Vysvetliť výunam semien pre
rastlinu.
Uviesť tri príklady dužinatých
a suchých plodov.
Porovnať stavbu tela
nekvitnúcej a kvitnúcej
rastliny na obraze
a prírodnine.
Poznať riasu, hubu (bedľu,
kuriatko, muchotrávku
hľuznatú, pečiarku) na
obrázku a prírodnine.
Opísať telo huby na obraze
a prírodnine.
Opísať výživu rastlín na
obrázku v učebnici.
Vymenovať znaky života
rastlín.
Opísať dýchanie rastlín na
obrázku v učebnici.
Opísať spôsoby
rozmnožovania rastlín.
Opísať spôsoby rozširovania
rastlín.
Vysvetliť význam rastlín pre
človeka.
Poznať tri chránené rastliny.
Názov tematického celku
VECI OKOLO NÁS
Porovnávame a meriame
Metódy
motivačná
demonštrácia
pokus
Látky a ich vlastnosti
motivačný
rozhovor, pokus
Veci okolo nás
motivačný film,
rozhovor,
dramatizácia
Z NEŽIVEJ PRÍRODY
motičná
demonštrácia –
obrázky,
manipulácia
s predmetmi
ZO ŽIVEJ PRÍRODY
Človek
motivačná
demonštrácia –
obraz, projekt
Živočíchy
motivačný
rozhovor, opis,
projekt, hra
Rastliny a huby
motivačný
rozhovor,
demonštrácia,
opis,
pozorovanie, hra
Stratégie vyučovania
Postupy
Formy práce
Vedieme žiakov
práca v laboratóriu,
k osvojeniu si
práca vo dvojiciach
fyzikálnych
veličín, ich
jednotiek
a praktickému
využitiu meradiel
veličín.
Pozorovaním
práca v laboratóriu,
prírody spoločne
základná forma
nachádzame
premeny látok,
pozorujeme
kolobeh vody
a rozlíšlišujeme
pojmy vec – látka.
Pomáhame
práca s knihou,
pozerať sa na našu základná forma,
Zem, živú i neživú skupinová praca
prírodu z pohľadu
vesmiru.
Umožňujeme
žiakom pochopiť
krehkosť našej
planéty.
Vedieme žiakov
vychádzka,
k pochopeniu
exkurzia, základná
dôležitosti hornín
forma
a nerastov pre
človeka,
živočíchy,
rastlinny.
Pozorovaním
základná forma,
okolia i na základe práca s knihou,
osobných zážitkov skupinová práca, vo
žiakov vedieme
dvojiciach
k pochopeniu
dôležetosti
preventívnej
starostlivosti
o svoje zdravie.
VytvárameP
základná forma,
pozitívny vzťah
práca s knihou,
k zvieratám
práca s PC, práca
a učíme sa starať
vo dvojiciach
o konkrétne
zviera, pričom
žiaci na získavanie
informácií
využívajú rôzne
zdroje informácií.
Pomáhame
základná forma
pochopiťdôležitosť ,vychádzka, práca
flóry pre živú
s knihou, skupinová
prírodu. Vedieme
práca
ich ochrane
prírody vo svojom
okolí, recyklácii
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
7 hodín týždenne, spolu 198 vyučovacích hodín
Tretí
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 rokov
denná
slovenský jazyk
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Domovina moja
ČÍTANIE: Pokračovanie v nácviku
správneho, plynulého
a uvedomeného hlasového čítania
textov, rozvíjanie tichého čítania.
Rozvíjanie rečovej kultúry.
Nácvik správneho prízvuku, dôrazu
a členenie viet podľa významu.
Poznávanie a hodnotenie literárneho
textu.
Práca s ilustráciou.
Nácvik reprodukcie a dramatizácie.
Nácvik recitácie básní a prednesu
úryvkov z prózy.
Rozlišovanie hlavných a vedľajších
postáv.
Práca s mimočítankovou literatúrou.
PÍSANIE: Malé a veľké písmená
písanej a tlačenej abecedy.
Písanie jednoduchých textov.
Písanie vlastných mien: názvy
štátov, ulíc a riek.
ČÍTANIE: Vie nahlas a potichu
správne, plynule a s
porozumením čítať primerané
texty.
Pri čítaní dodržiava správnu
výslovnosť dlhých a mäkkých
slabík, spoluhláskových skupín
a predložkových spojení.
Pri čítaní dodržiava správny
slovný prízvuk a vetný dôraz.
Vie prirodzene intonovať pri
čítaní.
Vie zostaviť otázky k obsahu
prečítaného textu a odpovedať
na ne.
S pomocou učiteľa vie zostaviť
jednoduchú osnovu prečítaného
textu.
Vie rozprávať o dojmoch
z prečítaného textu
a o vlastných zážitkoch.
PÍSANIE: Správne odpíše malé
a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy.
Správne odpíše a prepíše
jednoduchý text, diktovaný
text.
Samostatne napíše jednoduchý
text.
Správne napíše názvy štátov,
ulíc a riek.
Jeseň
ČÍTANIE: Pokračovanie v nácviku
správneho, plynulého
a uvedomeného hlasového čítania
textov, rozvíjanie tichého čítania.
Rozvíjanie rečovej kultúry.
Nácvik správneho prízvuku, dôrazu
a členenie viet podľa významu.
PÍSANIE: Malé a veľké písmená
písanej a tlačenej abecedy.
Písanie jednoduchých textov.
Písanie vlastných mien: názvy
štátov, ulíc a riek.
ČÍTANIE: Vie nahlas a potichu
správne, plynule
a sporozumením čítať
primerané texty.
Pri čítaní dodržiava správnu
výslovnosť dlhých a mäkkých
slabík, spoluhláskových skupín
a predložkových spojení.
Pri čítaní dodržiava správny
slovný prízvuk a vetný dôraz.
Vie prirodzene intonovať pri
čítaní.
Vie zostaviť otázky k obsahu
prečítaného textu a odpovedať
na ne.
S pomocou učiteľa vie zostaviť
jednoduchú osnovu prečítaného
textu.
Vie rozprávať o dojmoch
z prečítaného textu
a o vlastných zážitkoch.
PÍSANIE: Správne odpíše malé
a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy.
Správne odpíše a prepíše
jednoduchý text, diktovaný
text.
Samostatne napíše jednoduchý
text.
Správne napíše názvy štátov,
ulíc a riek.
Zima
ČÍTANIE: Pokračovanie v nácviku
správneho, plynulého
a uvedomeného hlasového čítania
textov, rozvíjanie tichého čítania.
Rozvíjanie rečovej kultúry.
Nácvik správneho prízvuku, dôrazu
a členenie viet podľa významu.
PÍSANIE: Malé a veľké písmená
ČÍTANIE: Vie nahlas a potichu
správne, plynule
a sporozumením čítať
primerané texty.
Pri čítaní dodržiava správnu
výslovnosť dlhých a mäkkých
slabík, spoluhláskových skupín
a predložkových spojení.
Jar
písanej a tlačenej abecedy.
Písanie jednoduchých textov.
Písanie vlastných mien: názvy
štátov, ulíc a riek.
Pri čítaní dodržiava správny
slovný prízvuk a vetný dôraz.
Vie prirodzene intonovať pri
čítaní.
Vie zostaviť otázky k obsahu
prečítaného textu a odpovedať
na ne.
S pomocou učiteľa vie zostaviť
jednoduchú osnovu prečítaného
textu.
Vie rozprávať o dojmoch
z prečítaného textu
a o vlastných zážitkoch.
PÍSANIE: Správne odpíše malé
a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy.
Správne odpíše a prepíše
jednoduchý text, diktovaný
text.
Samostatne napíše jednoduchý
text.
Správne napíše názvy štátov,
ulíc a riek.
ČÍTANIE: Pokračovanie v nácviku
správneho, plynulého
a uvedomeného hlasového čítania
textov, rozvíjanie tichého čítania.
Rozvíjanie rečovej kultúry.
Nácvik správneho prízvuku, dôrazu
a členenie viet podľa významu.
PÍSANIE: Malé a veľké písmená
písanej a tlačenej abecedy.
Písanie jednoduchých textov.
Písanie vlastných mien: názvy
štátov, ulíc a riek.
ČÍTANIE: Vie nahlas a potichu
správne, plynule
a sporozumením čítať
primerané texty.
Pri čítaní dodržiava správnu
výslovnosť dlhých a mäkkých
slabík, spoluhláskových skupín
a predložkových spojení.
Pri čítaní dodržiava správny
slovný prízvuk a vetný dôraz.
Vie prirodzene intonovať pri
čítaní.
Vie zostaviť otázky k obsahu
prečítaného textu a odpovedať
na ne.
S pomocou učiteľa vie zostaviť
jednoduchú osnovu prečítaného
textu.
Vie rozprávať o dojmoch
z prečítaného textu
a o vlastných zážitkoch.
PÍSANIE: Správne odpíše malé
a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy.
Správne odpíše a prepíše
jednoduchý text, diktovaný
text.
Samostatne napíše jednoduchý
text.
Správne napíše názvy štátov,
ulíc a riek.
Leto
ČÍTANIE: Pokračovanie v nácviku
správneho, plynulého
a uvedomeného hlasového čítania
textov, rozvíjanie tichého čítania.
Rozvíjanie rečovej kultúry.
Nácvik správneho prízvuku, dôrazu
a členenie viet podľa významu.
PÍSANIE: Malé a veľké písmená
písanej a tlačenej abecedy.
Písanie jednoduchých textov.
Písanie vlastných mien: názvy
štátov, ulíc a riek.
ČÍTANIE: Vie nahlas a potichu
správne, plynule
a sporozumením čítať
primerané texty.
Pri čítaní dodržiava správnu
výslovnosť dlhých a mäkkých
slabík, spoluhláskových skupín
a predložkových spojení.
Pri čítaní dodržiava správny
slovný prízvuk a vetný dôraz.
Vie prirodzene intonovať pri
čítaní.
Vie zostaviť otázky k obsahu
prečítaného textu a odpovedať
na ne.
S pomocou učiteľa vie zostaviť
jednoduchú osnovu prečítaného
textu.
Vie rozprávať o dojmoch
z prečítaného textu
a o vlastných zážitkoch.
PÍSANIE: Správne odpíše malé
a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy.
Správne odpíše a prepíše
jednoduchý text, diktovaný
text.
Samostatne napíše jednoduchý
text.
Správne napíše názvy štátov,
ulíc a riek.
Čítanie
z ľubovoľných
kníh
Analýza literárnych textov zameraná
na rozlišovanie vedľaších postáv.
Rozvíjanie rečovej kultúry.
Rozvíjanie tichého čítania.
Názov tematického celku
Domovina moja
Metódy
- výkladovo
ilustratívna
- reproduktívna
- kooperatívne
učenie
- výklad
Vie správne rozlíšiť hlavné
a vedľajšie postavy.
Vie sa spisovne a kultivovane
vyjadrovať.
Vie rozprávať o dojmoch
z prečítaného textu
a o vlastných zážitkoch.
Stratégie vyučovania
Postupy
Formy práce
Rozprávanie
Metodické
Porovnávanie
výkladové
–
výkladové:
rozprávanie
-
dialogické:
rozhovor,
forma
samostatnej práce
Sociálne
frontálna
skupinová
individuálna
- Organizačné
Jeseň
- výkladovo
ilustratívna
- reproduktívna
- výkladovo
problémová
- kooperatívne
učenie
- výklad
Rozprávanie
Porovnávanie
Hranie rolí
Simulácie
Dramatizácia
textu
-
vyučovacia
hodina
Metodické
–
výkladové
výkladové:
rozprávanie
-
dialogické:
rozhovor,
demonštračné:
ukážky javov
forma
samostatnej práce
Sociálne
frontálna
skupinová
individuálna
- Organizačné
vyučovacia
Zima
- výkladovo
ilustratívna
- reproduktívna
- výkladovo
problémová
- výskumná:
projekt
- kooperatívne
učenie
- výklad
Rozprávanie
Porovnávanie
Hranie rolí
Simulácie
Dramatizácia
textu
hodina
návšteva výstav
- Metodické
–
výkladové
výkladové:
rozprávanie
dialogické:
rozhovor,
diskusia
demonštračné:
ukážky javov
forma
samostatnej práce
- Sociálne
frontálna
skupinová
individuálna
- Organizačné
Jar
- výkladovo
ilustratívna
- reproduktívna
- výkladovo
problémová
- heuristická:
brainstorming
- výskumná:
projekt
- kooperatívne
učenie
- výklad
Rozprávanie
Porovnávanie
Hranie rolí
Simulácie
Dramatizácia
textu
vyučovacia
hodina
- Metodické
–
výkladové
-
výkladové:
rozprávanie
dialogické:
rozhovor,
beseda, diskusia
demonštračné:
ukážky javov
forma
samostatnej práce
Sociálne
frontálna
skupinová
individuálna
- Organizačné
vyučovacia
hodina
vychádzka
návšteva výstav,
múzeí, galérií
Leto
- výkladovo
ilustratívna
- reproduktívna
- výkladovo
Rozprávanie
Porovnávanie
Hranie rolí
Simulácie
-
Metodické
výkladové
výkladové:
–
problémová
- heuristická:
brainstorming
- výskumná:
projekt
- kooperatívne
učenie
- výklad
Dramatizácia
textu
-
rozprávanie
dialogické:
rozhovor,
beseda, diskusia
demonštračné:
ukážky javov,
forma
samostatnej práce
Sociálne
frontálna
skupinová
individuálna
Organizačné
vyučovacia
hodina
vychádzka
návšteva výstav,
múzeí, galérií
Čítanie z ľubovoľných kníh
- výkladovo
ilustratívna
- reproduktívna
Hranie rolí
Simulácie
Dramatizácia
textu
-
Metodické
–
výkladové forma
samostatnej práce
-
Sociálne
frontálna
skupinová
individuálna
- Organizačné
-
vyučovacia
hodina
návšteva
knižnice
Názov tematického celku
Domovina moja
Odborná
literatúra
Odborné
encyklopédie
Čítanka pre 3.
Ročník ZŠ
Detské časopisy
Literárna tvorba
pre deti a mládež
Didaktická
technika
PC, interaktívna
tabuľa,
dataprojektor,
internet,
audioprehrávač,
diktafón, DVD,
magnetofón,
videokamera,
fotoaparát,
Materiálne
výučbové
prostriedky
Modely prírodnín,
zvierat, rastlín,
plagáty prírody,
nástenné mapy,
obrazy, CD Škola
hrou, učebné texty,
pracovné listy,
LEGO, Náučné hry
- pexeso, kvarteto,
Jeseň
Odborné
encyklopédie
Čítanka pre 3.
Ročník ZŠ
Detské časopisy
Literárna tvorba
pre deti a mládež
PC, interaktívna
tabuľa,
dataprojektor,
internet,
audioprehrávač,
diktafón, DVD,
magnetofón,
videokamera,
fotoaparát
Zima
Odborné
encyklopédie
Čítanka pre 3.
Ročník ZŠ
Detské časopisy
Literárna tvorba
pre deti a mládež
PC, interaktívna
tabuľa,
dataprojektor,
internet,
audioprehrávač,
diktafón, DVD,
magnetofón,
videokamera,
fotoaparát
Jar
Odborné
encyklopédie
Čítanka pre 3.
Ročník ZŠ
Detské časopisy
Literárna tvorba
pre deti a mládež
PC, interaktívna
tabuľa,
dataprojektor,
internet,
audioprehrávač,
diktafón, DVD,
magnetofón,
videokamera,
fotoaparát
Leto
Odborné
encyklopédie
Čítanka pre 3.
Ročník ZŠ
Detské časopisy
Literárna tvorba
pre deti a mládež
PC, interaktívna
tabuľa,
dataprojektor,
internet,
audioprehrávač,
diktafón, DVD,
magnetofón,
videokamera,
fotoaparát
Čítanie z ľubovoľných kníh
Literárna tvorba
pre deti a mládež
audioprehrávač,
DVD
PC hry
Modely prírodnín,
zvierat, rastlín,
plagáty prírody,
nástenné mapy,
obrazy, CD Škola
hrou, učebné texty,
pracovné listy,
LEGO, Náučné hry
- pexeso, kvarteto,
PC hry
Modely prírodnín,
zvierat, rastlín,
plagáty prírody,
nástenné mapy,
obrazy, CD Škola
hrou, učebné texty,
pracovné listy,
LEGO, Náučné hry
- pexeso, kvarteto,
PC hry
Modely prírodnín,
zvierat, rastlín,
plagáty prírody,
nástenné mapy,
obrazy, CD Škola
hrou, , učebné texty,
pracovné listy,
LEGO, Náučné hry
- pexeso, kvarteto,
PC hry
Modely prírodnín,
zvierat, rastlín,
plagáty prírody,
nástenné mapy,
obrazy, CD Škola
hrou, učebnica,
učebné texty,
pracovné listy,
LEGO, Náučné hry
- pexeso, kvarteto,
PC hry
Modely prírodnín,
zvierat, rastlín,
plagáty prírody,
nástenné mapy,
obrazy, PC hry
TELESNÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Telesná výchova
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Tretí
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 rokov
denná
slovenský jazyk
Prehľad kľúčových
kompetencií
TC: Základné lokomócie a
nelokomočné pohybové zručnosti
Kompetencia:
Mať primerane veku a svojim
schopnostiam osvojené základné
lokomócie (ako
elementárne predpoklady pre
zvládnutie základných atletických
disciplín), poradové cvičenia
(ako predpoklady účelnej
organizácie pohybových činností
v priestore) a elementárne
zručnosti z akrobacie (ako
predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických
zručností),
poznať ich možnosti aplikácie a
vnímať ich význam pre život a
šport.
Telesná výchova
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vedomosti:
- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,
- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich
pomenovať,
- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických
polôh, pohybov a cvičení,
-
význam
základných
lokomócií,
poradových
a
gymnastických cvičení,
- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.
Schopnosti a zručnosti:
-
proporcionálny
rozvoj
pohybových
schopností
prostredníctvom základných lokomócií
a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne
obdobia),
- osvojovanie si základných lokomócií v rôznych
obmenách, v rôznom priestore,
- osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu,
- na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a
jeho častí,
− vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov.
Postoje :
- pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné
zručnosti ako potrebnú
a nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu človeka a
prostriedku na upevňovanie si
zdravia,
- správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú
organizáciu, bezpečnosť,
efektívnejšiu komunikáciu využitie času na cvičenie a
športovanie,
-
Kompetencia:
Byť aktívny pri úlohách
vyplývajúcich z pravidiel hry,
prejavovať schopnosť
spolupracovať, doržiavať
dohodnuté pravidlá, technicky
správne manipulovať s náčiním
a pohybovať sa s ním, odhadovať
pohyb náčinia a prispôsobiť mu
vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách,
prejavovať pozitívny postoj k
herným činnostiam, uplatňovať
zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach.
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto
aktivitách.
Vedomosti:
- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠHpoznať a vedieť pomenovať,
- základné informácie o hrách a súťažiach, význame
súťaživosti v športe,
-
správna
technika
základných
herných
činností
jednotlivca,
- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na
športových podujatiach,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností
prostredníctvom hier,
- osvojovanie si základných herných činností jednotlivca
v rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s
náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť
podľa nich konať a rozhodovať.
Postoje:
- pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť
pohybových aktivít človeka,
TC: Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
(Pohybové prvky z tvorivej
dramatiky, pohybové aktivity s
hudbou, rytmika, tanec)
Kompetencia:
Mať primerane veku rozvinuté
základné senzorické, motorické
(pohybové),
intelektuálne, kultúrno –
umelecké a tvorivé schopnosti,
vedieť ich primerane aplikovať
v živote i športe prostredníctvom
kultivovaného prirodzeného
pohybu.
- dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách,
- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako
divák,
- adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s
uznaním kvalít súpera.
Vedomosti:
- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a
hier, pohybových výrazových
prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca,
- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení,
pohybov i nadväzovaných
pohybových
motívov
tanca,
rytmiky
a
tvorivej
dramatiky,
- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí,
pohyby tela a jeho častí
v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných
pohybových schopností
s akcentom na priestorovo – orientačné a rytmické
schopnosti,
- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a
zručností,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných
cvičení v rôznych obmenách,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných
cvičení v rôznom prostredí,
v rôznych obmenách
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie,
vizualizácie.
Postoje:
- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako
potrebnú súčasť pohybových
činností človeka,
- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a
upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať
vnímať a precítiť pohyb.
TC: Psychomotorické cvičenia
a hry
(Joga, relaxačné, dýchacie,
strečingové cvičenia)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené
správne držanie a vnímanie
svojho tela pri pohybových
činnostiach, vedieť aplikovať
širokú škálu cvičení zameraných
na vnímanie vzájomného
pôsobenia psychiky a pohybu,
relaxáciu, dýchanie, flexibilitu
ako základ sebapoznania,
sebaakceptácie, dôvery vo vlastné
sily.
Vedomosti:
- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela,
vnútorné orgány) pri pohybovej
činnosti,
- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby
tela a jeho častí - poznať
a vedieť pomenovať,
- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre
zdravie.
Schopnosti a zručnosti:
- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení
v rôznych obmenách (spojenie
zmyslového vnímania s kinestetickým v časovo –
priestorových vzťahoch),
- proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových
schopností a flexibility,
- vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych
polohách,
- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania,
fyziologicky správneho dýchania,
- osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na
koncentráciu a pozornosť,
- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na
čiastočnú i celkovú relaxáciu.
Postoje:
- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako
potrebnú súčasť pohybu človeka,
- formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu.
TC: Aktivity v prírode a
sezónne pohybové činnosti
(Plávanie, turistika,
korčuľovanie, lyžovanie a i.)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené
základné zručnosti z plávania,
turistiky, korčuľovania,vedieť ich
primerane aplikovať v živote i
športe.
Vedomosti:
- plávanie – elementárne poznatky o význame plávania,
technike základných
plaveckých zručností a možnostiach aplikácie plávania
vo voľnom čase,
- turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne
poznatky o význame turistiky, jej
druhoch a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode –
základné zručnosti,
– aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so
snehom a na snehu,
- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade,
elementárne poznatky
o význame korčuľovania, základné pohybové zručnosti z
korčuľovania, informácie o
možnostiach aplikácie korčuľovania vo voľnom čase,
Schopnosti a zručnosti:
- osvojovanie si základných zručností z plávania,
turistiky, korčuľovania,
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností
prostredníctvom sezónnych
pohybových aktivít
-
rozvoj
senzorických
schopností
vnímanie, odhad času, priestoru
–
pociťovanie,
- rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra
pohybového prejavu, precítenie
pohybu, interpretácia, kreativita
-
rozvoj
intelektových
schopností
–
všeobecná
inteligencia v kontexte s poznávacími
aktivitami
- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom
prostredí, v rôznych obmenách
Postoje:
- pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako
potrebnú súčasť pohybu človeka,
- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v
rôznom prírodnom prostredí,
ochrana prírody.
Stratégie vyučovania
Predpokladom pre úspešné splnenie cieľov telesnej výchovy je:
- dokonalé poznanie žiakov, kladenie požiadaviek primerane k ich telesným
a pohybovým predpokladom,
- účelné plánovanie a rozvrhnutie učiva v konkrétnych podmienkach školy,
- účelná organizácia práce,
- sústavné využívanie pomôcok,
- primerané opakovanie a objektívne hodnotenie žiakov,
- systematické vedenie evidencie postupov a výsledkov práce,
- premyslené spojenie výchovno-vzdelávacej práce v škole i mimo nej.
Názov tematického celku
1. Základné lokomócie a
nelokomočné pohybové
zručnosti : 30%
Stratégie vyučovania
Metódy
Postupy
Formy práce
Frontálne,
a)motivačné(metódy -kladenie
požiadaviek
skupinové,
usmerňujúce záujem
primerane k ich individuálne
o učenie)
telesným
b)expozičné(metódy
a pohybovým
prvotného
predpokladom
oboznamovania
- účelné
žiakov s učivom)
c)fixačné(metódy
plánovanie
opakovania
a rozvrhnutie
a upevňovania učiva) učiva
c)diagnostické
-účelná
a klasifikačné(metódy organizácia
hodnotenia,kontroly a práce,
klasifikácie)
-sústavné
využívanie
pomôcok,
-primerané
opakovanie
a objektívne
hodnotenie
žiakov,
-systematické
vedenie
evidencie
postupov
a výsledkov
práce,
2. Manipulačné, pohybové a
prípravné športové hry :
30%
Opis, ukážka,
individuálny prístup
k žiakom
-kladenie
požiadaviek
primerane k ich
telesným
a pohybovým
predpokladom
- účelné
plánovanie
a rozvrhnutie
učiva
-účelná
organizácia
práce,
-sústavné
využívanie
pomôcok,
-primerané
opakovanie
a objektívne
hodnotenie
žiakov,
-systematické
vedenie
evidencie
postupov
a výsledkov
práce,
frontálne,
individuálne,
skupinové
3. Kreatívne a estetické
pohybové činnosti : 15%
Opis, názorná
ukážka, opakovanie
so zameraním na
techniku, súťaže
družstiev, prípravné
hry,
-kladenie
požiadaviek
primerane k ich
telesným
a pohybovým
predpokladom
frontálne,
individuálne,
skupinové
- účelné
plánovanie
a rozvrhnutie
učiva
-účelná
organizácia
práce,
-sústavné
využívanie
pomôcok,
-primerané
opakovanie
a objektívne
hodnotenie
žiakov,
-systematické
vedenie
evidencie
postupov
a výsledkov
práce,
4. Psychomotorické cvičenia
a hry : 15%
Opis, ukážka, dôraz
na správnu techniku
rozbehu, odrazu,
doskoku, rytmus
behu a správne
dýchanie
-kladenie
požiadaviek
primerane k ich
telesným
a pohybovým
predpokladom
- účelné
plánovanie
a rozvrhnutie
učiva
-účelná
organizácia
práce,
-sústavné
využívanie
pomôcok,
-primerané
opakovanie
a objektívne
hodnotenie
žiakov,
-systematické
vedenie
evidencie
postupov
a výsledkov
práce,
frontálne,
individuálne,
skupinové
-kladenie
požiadaviek
primerane k ich
telesným
a pohybovým
predpokladom
- účelné
plánovanie
a rozvrhnutie
učiva
-účelná
organizácia
práce,
-sústavné
využívanie
pomôcok,
-primerané
opakovanie
a objektívne
hodnotenie
žiakov,
-systematické
vedenie
evidencie
postupov
a výsledkov
práce,
5. Aktivity v prírode a
sezónne pohybové činnosti:
10%
frontálne,
individuálne,
skupinové
Učebné zdroje
Názov tematického celku
1. Základné lokomócie a
nelokomočné pohybové
zručnosti
2. Manipulačné, pohybové a
Odborná
literatúra
Didaktická
technika
-pracovné
materiály: návody
cvičení a hier,
zbierky úloh
cvičení
a pohybových hier
-doplnková
pomocná
literatúra:
časopisy,
encyklopédie,
odborné metodiky
z jednotlivých
športov, učebné
osnovy telesnej
výchovy
-pracovné
zvukové
záznamy:
magnetické,
televízne
prenosy zápasov
a jednotlivých
športov,
magnetofóny,
gramofóny,
diaprojektor, CD
prehrávač
diafilm, film,
videorekordér,
zvukové
Materiálne
výučbové
prostriedky
telocvičné náradie a
náčinie
magnetofóny,
prípravné športové hry
3. Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
4. Psychomotorické cvičenia
a hry
5. Aktivity v prírode a
sezónne pohybové činnosti
materiály: návody
cvičení a hier,
zbierky úloh
cvičení
a pohybových hier
-doplnková
pomocná
literatúra:
časopisy,
encyklopédie
odborné metodiky
z jednotlivých
športov, učebné
osnovy telesnej
výchovy
-pracovné
materiály: návody
cvičení a hier,
zbierky úloh
cvičení
a pohybových hier
-doplnková
pomocná
literatúra:
časopisy,
encyklopédie
odborné metodiky
z jednotlivých
športov, učebné
osnovy telesnej
výchovy
-pracovné
materiály: návody
cvičení a hier,
zbierky úloh
cvičení
a pohybových hier
-doplnková
pomocná
literatúra:
časopisy,
encyklopédie
odborné metodiky
z jednotlivých
športov, učebné
osnovy telesnej
výchovy
-pracovné
materiály: návody
cvičení a hier,
záznamy:
magnetické,
televízne
prenosy zápasov
a jednotlivých
športov,
magnetofóny,
gramofóny,
diaprojektor, CD
prehrávač
diafilm, film,
videorekordér,
gramofóny,
diaprojektor, CD
prehrávač
diafilm, film,
videorekordér,
telocvičné náradie a
náčinie
zvukové
telocvičné náradie a
záznamy:
náčinie
magnetické,
televízne
prenosy zápasov
magnetofóny,
gramofóny,
diaprojektor, CD
prehrávač
diafilm, film,
videorekordér,
a jednotlivých
športov,
telocvičné náradie
zvukové
záznamy,
a náčinie
magnetofóny,
gramofóny,
diaprojektor, CD
prehrávač
diafilm, film,
videorekordér,
zvukové
záznamy:
magnetické,
magnetofóny,
gramofóny,
telocvičné náradie
zbierky úloh
cvičení
a pohybových hier
-doplnková
pomocná
literatúra:
časopisy,
encyklopédie
odborné metodiky
z jednotlivých
športov, učebné
osnovy telesnej
výchovy
a náčinie,
televízne
prenosy zápasov príroda a okolie
a jednotlivých
školy
športov,
magnetofóny,
gramofóny,
diaprojektor, CD
prehrávač
diafilm, film,
videorekordér,
Vzdelávacie štandardy
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1. Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové zručnosti
Vedieť primerane veku a svojim
schopnostiam správne technicky
vykonávať základné lokomócie (ako
elementárne predpoklady pre
zvládnutie základných atletických
disciplín), poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie) a
elementárne zručnosti z akrobacie
(ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických
zručností), poznať ich možnosti
aplikácie a vníma ich význam v
živote i športe.
Základné pojmy: chôdza, beh, hod,
skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad,
zástup,
družstvo, skupina, čiara, priestor,
základné povely poradovej prípravy,
štart, cieľ, súťaž,
gymnastické náradie (žinenka,
mostík, trampolínka, lavička, rebriny
ap. – čo sa v objekte
školy nachádza).
Základné poznatky:
- zásady bezpečného a účelného
pohybu v telovýchovných objektoch,
- základy správnej techniky behov,
skokov, hodu loptičkou,
• Správne pomenovať základné
lokomócie, základné
nelokomočné pohyby, základné
atletické
disciplíny, základné cvičenia z
akrobacie a poradové cvičenia
realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické
predvedenie základných
lokomócií i základných
akrobatických
cvičení v rôznych obmenách.
• Uplatniť základné lokomócie,
poradové cvičenia i
gymnastické zručnosti v hrách,
súťažiach
a iných pohybových
činnostiach.
2. Manipulačné,
pohybové a
prípravné športové
hry
- základy správnej techniky
gymnastických cvičení,
- o význame základných
lokomočných a nelokomočných
pohybov.
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly,
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na
lopatkách, rovnovážne výdrže,
obraty, poskoky, skoky
na pružnom mostíku a trampolínke,
výskoky a zoskoky z gymnastického
náradia.
Vedieť primerane veku a svojim
schopnostiam správne technicky
manipulovať
s herným náčiním, poznať a
aplikovať v hre dohodnuté pravidlá,
byť v hre aktívny
a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Základné pojmy: pohybová hra,
hráč, spoluhráč, súper (protihráč),
kapitán, rozhodca,
pravidlá hry, ihrisko (hrací priestor,
hracia plocha), bránka, kôš, hracie
náčinie (lopta, pálka,
hokejka ap.), gól, bod, prihrávka,
streľba, vedenie lopty, držanie lopty,
útok – útočník, útočná
činnosť, obrana – obranca, obranná
činnosť.
Základné poznatky:
- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných
herných činností jednotlivca
realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na
rozvoj určitých pohybových
schopností alebo
osvojovaných pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i
zdravie.
• Pomenovať a poznať základné
herné činnosti jednotlivca,
poznať názvy hier
realizovaných
vo výučbe.
• Aplikovať v hre dohodnuté
pravidlá a rešpektovať ich.
• Ukázať a uplatniť správnu
techniku manipulácie s
náčiním.
• Ukázať a uplatniť správnu
techniku herných činností
jednotlivca v hrách
realizovaných
vo výučbe.
• Využiť naučené zručnosti z
hier v rôznom prostredí
(telocvičňa, príroda, voda)
a aplikovať ich aj v bežnom
živote (vo voľnom čase).
3. Kreatívne a
estetické pohybové
činnosti
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na manipuláciu s
rôznym tradičným, ale aj
netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj
pohybových schopností (kondičných,
koordinačných),
- pohybové hry zamerané na
precvičovanie osvojovaných si
elementárnych
pohybových zručností rôzneho
charakteru (gymnastických,
atletických, plaveckých ap
- Prípravné športové hry – zamerané
na futbal, basketbal, hádzanú,
volejbal, tenis.
Vedieť primerane veku a svojim
schopnostiam správne technicky
vykonávať cvičenia
s dôrazom na presnú lokalizáciu
pohybov v čase a priestore, poznať
ich možnosti aplikácie,
dokázať vyjadriť pohybom slovný,
názorný i hudobný motív a vnímať
ich, poznať význam
kultivovaného a estetického prejavu
v živote i športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec –
jeho druhy, tanečný krok, tanečný
motív, pohybová
tvorivosť, fantázia pri pohybovej
činnosti, tanečná improvizácia.
Základné poznatky:
- o význame pohybovej kultúry
(správneho pohybového prejavu) pri
realizácii
pohybových činností – akcent na
správne a estetické držanie tela,
kultúrnosť (kultivovaný
pohybový prejav).
Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh,
skoky, poskoky, so zameraním na
• Správne pomenovať základné
gymnastické cvičenia, tanečné
kroky a činnosti realizované vo
výučbe.
• Ukázať správne technické
predvedenie rytmických
cvičení, tanečných krokov,
motívov
v rôznych obmenách
realizovaných vo výučbe.
• Zladiť pohyby, chôdzu, skoky
a beh s rytmom navodeným
potleskom, zvukovým
signálom,
hudbou.
• Uplatniť prvky rytmiky a
tanca v hudobno – pohybových,
tanečných a dramatických
hrách,
no i pri iných pohybových
činnostiach.
4.Psychomotorické
cvičenia a hry
správne a estetické držanie tela ako
celku i jeho častí v rôznych
polohách,
- rytmizované pohyby s využitím
hudby alebo rôznych jednoduchých
hudobných
nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním,
napodobňovacie pohyby (napr.
zvierat, športovcov,
činností človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné
motívy, alebo zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne
naučených tanečných krokov,
motívov, väzieb.
Vedieť primerane veku a svojim
schopnostiam vykonávať základné
psychomotorické
cvičenia poznať ich význam,
možnosti aplikácie, dokáať vyjadriť
pohybom navodený
motív, vnímať význam cieleného
pohybu pre zdravie (antistresové
cvičenia).
Základné pojmy: názvy častí tela,
polôh tela i jeho častí, správne
držanie tela
Základné poznatky:
- o význame pohybu i jednotlivých
druhoch cvičení pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu
na pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i
každodenných aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a
hry,
- aktivity zamerané na rozvoj
dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
• Správne pomenovať základné
polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z oblasti
psychomotoriky.
• Ukázať správne základné
polohy tela a primerane svojim
schopnostiam vykonávať
psychomotorické cvičenia v
rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky
psychomotoriky a
psychomotorických hier a
prežívať pocity radosti
z pohybu a hry.
• Poznať jednoduché testy na
posudzovanie svojej flexibility,
držania tela, dýchania.
5. Aktivity v
prírode a sezónne
pohybové činnosti
Vedieť základy elementárnych
pohybových zručností súvisiace s
realizovanými
sezónnymi pohybovými činnosťami
(plávaním, turistikou, korčuľovaním,
lyžovaním,
bicyklovaním a i.), poznať ich
možnosti aplikácie a vnímať ich
význam v živote i športe
Základné pojmy: plavecký spôsob
(kraul, znak, prsia), splývanie,
štartový skok,
obrátka, turistika – jej druhy a
formy, turistický výstroj, turistický
chodník, turistická značka,
korčuľovanie – kolieskové korčule,
korčule, sánkovanie, lyžovanie, lyže
– zjazdové, bežecké,
skokanské, zjazd, slalom, beh na
lyžiach.
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa, plávania,
pobytu a pohybu v prírode v každom
ročnom
období pre zdravie s akcentom na
špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a
bezpečnosti pri realizácii plávania a
aktivít v prírode,
- o technike základných pohybových
zručností realizovaných aktivít v
prírode.
Základné pohybové aktivity:
- cvičenia a hry zamerané na
oboznámenie sa s vodným
prostredím, splývanie, dýchanie
a orientáciu vo vode,
- skoky do vody z rôznych polôh,
- nácvik techniky jedného
plaveckého spôsobu,
- chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby
vzhľadom k povrchu a terénu,
- jazda, hry a súťaže na kolobežke,
bicykli,
• Správne pomenovať základné
pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov
sezónnych pohybových aktivít.
• Ukázať správne technické
predvedenie elementárnych
pohybových zručností vo
výučbe
realizovaných sezónnych
pohybových činností v rôznych
obmenách.
• Uplatniť prvky sezónnych
pohybových činností v hrách,
súťažiach ap. v škole i vo
voľnom čase.
- korčuľovanie – jazda vpred, vzad,
zastavenie, obrat, hry a súťaže na
korčuliach
- lyžovanie – základná manipulácia s
lyžami a palicami, chôdza, obraty,
výstupy,
zjazdy, brzdenie jazdy, oblúky.
VLASTIVEDA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Vlastiveda
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
tretí
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 rokov
denná
slovenský jazyk
Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Všimli ste si, koľko zaujímavých vecí sa nachádza okolo nás? Málokedy si to uvedomujeme,
koľko krás pre nás príroda alebo ľudia vytvorili. Vlastivedou sa môžu žiaci naučiť deti všímať
si svoje okolie, obdivovať kvety, stromy, parky, prírodne krásy, budovy, sochy, námestia,
všímať si, čo je nové v obci, prípadne, čo sa stratilo alebo zmenilo a ako sa mení svet okolo
nás. Vlastiveda v druhom ročníku je učenie sa o priestore, v ktorom žijeme a chceme, aby
žiaci odmalička sa učili poznávať, objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede na otázky.
Témami vlastivedy sa žiaci pripravujú aj na vyučovanie geografie, tak sa postupne
oboznamujú s plánom. V 2. ročníku precvičujeme orientáciu na náčrte alebo pláne obce,
umiestnenie jednotlivých objektov.
Časová dotácia
► 2. ročník: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
Miesto realizácie
► trieda
► EKO–učebňa
► exteriér školy – biozáhradka
► verejné priestranstvá v obci
Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania vlastivedy v 2. ročníku je:
• podporovať chuť učiť sa,
• rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,
• všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,
• prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, škole, obci,
• vedieť pracovať s náčrtmi napr. triedy, školy, blízkeho okolia , ktoré vedú k zručnosti
pracovať s plánom obce , orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest,
• vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať a vysvetľovať,
• rozumieť znakom, ikonám,
• hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať,
• diskutovať o návrhoch
• a vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť.
Základné otázky vlastivedy:
Kde žijem? Aké je prostredie, v ktorom žijem, ľudia, ktorí žijú okolo mňa, moja rodina,
priatelia, spolužiaci, obyvatelia obce, čo sa mi v našej obci páči a čo sa mi nepáči?
Obsah učebného predmetu
2. ročník vlastivedy je tematicky zameraný na:
Môj rodný kraj – kraj, kde žijem (trieda, škola, okolie školy, bydlisko, okolie bydliska, obec,
okolie obce)
Pri jednotlivých tematických celkoch budeme využívať aj prierezové témy a vzťahy s inými
predmetmi. Uvádzame nasledovne pri daných tematických celkoch
I. Škola a okolie (Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti, medzipredmetové vzťahy s prírodovedou)
II. Cesta do školy a domov (Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti, medzipredmetové vzťahy s prírodovedou)
III. Objavujeme premeny okolo nás (Environmetnálna výchova, Multikultúrna výchova,
medzipredmetové vzťahy s prírodovedou)
IV. Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje (Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Ochrana
života a zdravia, Multikultúrna výchova, Protidrogová výchova, Osobnostný a
sociálny rozvoj, medzipredmetové vzťahy s telesnou výchovou)
V. Zvyky a tradície (Multikultúrna výchova, Protidrogová výchova, medzipredmetové
vzťahy s výtvarnou výchovou, hudobnou výchovou)
VI. Čo sa v našom kraji najviac páči (Osobnostný a sociálny rozvoj)
Požiadavky na výstup
Požadovaný výstup žiakov z vlastivedy v 2. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej
gramotnosti v oblastiach: čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text,
vyberať z neho informácie, triediť, ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých
textov – plánov, obrázkov, fotografií. Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov - vizuálna
gramotnosť. Pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú
časť prostredia, pôjde najmä o objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov.
Vlastiveda rozvíja aj kultúrnu gramotnosť, rozvíja záujem o kultúrne tradície svojho regiónu a
Slovenska.
Metódy a formy práce
Pri vyučovaní vlastivedy ako nového predmetu v 2. ročníku sa budeme snažiť využiť nielen
metódy a formy práce, ktoré sú klasické, ale aj metódy a formy práce, ktoré sú nové, moderné
a samozrejme motivujúce.
Nové moderné metódy:
- brainstorming
- hobometóda (ide o brainstroming s prestávkou na samoštúdium)
- Gordonova metóda (hľadanie originálneho riešenia)
- vyučovanie hrou cez didaktické hry
- dramatizácia
- motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie,
ktoré si vyžadujú aktivitu a riešenie zo strany žiaka)
- motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohlo dieťa
pochváliť, hodnotiť najmä významné veci, viac odmeňovať ako kritizovať, používanie
spôsobov hodnotenia cez body, pochvaly, tlieskanie, slovné a inidividuálne
hodnotenia)
- metóda kauzálnych atribúcií (učiteľ sa pýta na možné príčiny neúspechu alebo
úspechu žiaka)
- metóda vzťahových rámcov (porovnávanie žiakov s ostatnými žiakmi, porovnávanie
výkonu žiaka v určitých časových obdobiach)
Formy vyučovania:
- skupinové vyučovanie
- problémové vyučovanie
- projektové vyučovanie
- programové učenie
- blokové vyučovanie
- integrované tematické vyučovanie
- heurestické vyučovanie (DITOR)
- tvorivé vyučovanie
- objavujúce vyučovanie
Učebné zdroje:
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Vlastiveda 2 pre 2. ročník základných škôl (M. Kožuchová – M. Šimunková) a ďalšie
odborné publikácie k daným témam vlastivedy, encyklopédie, webové stránky s témami
vlastivedy , materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii.
Hodnotenie predmetu:
Na hodnotenie vychádzame z Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na
hodnotenie žiakov základnej školy. Vlastivedu v 2. ročníku klasifikujeme.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Výtvarná výchova
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Tretí
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 rokov
denná
slovenský jazyk
Kľúčové kompetencie výtvarná výchova III. ročník
Prehľad
kľúčových Názov konkrétneho predmetu
kompetencií
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vedomosti– vo výtvarnej
výchove je väčšina vedomosti
získavaná a zároveň overovaná
prostredníctvom
praktických činnosti žiaka; časť
vedomosti o výtvarnom umení a
vizuálnej kultúre sa utvára
počas motivačnej, expozičnej a
diskusnej časti vyučovacej
jednotky a je podporená
vizuálnymi
materiálmi (edukačne DVD,
knihy, časopisy);
Absolvent primárneho stupňa vzdelania sa naučil:
• základne vedomosti o farbách, charakteroch tvarov,
textúr, základných priestorových
vzťahoch,
• vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania
výtvarných nástrojov a materiálov
(ceruzky, fixky, štetce, nožnice, pastozne a vodové farby,
suché a voškové/olejové
pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové
materiály, jednoduchšie úkony vo
výtvarných programoch počítača ...),
• základne vedomosti o vybraných artefaktoch
predhistorického umenia, umenia
starovekých kultúr, antického umenia,
• základne vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych
typoch písma,
• základne poznatky o princípoch impresionistickej,
surrealistickej a akčnej
maľby, paketaže, land-artu a niektorých formách bodyartu vyplývajúce z výtvarnej
skúsenosti – znalosť vybraných charakteristických diel
týchto smerov,
• znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov:
krajinomaľby, zátišia, portrétu,
sochy, reliéfu,
• prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu,
akcii, filmovej postave,
• prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare,
• vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich
vizuálnych a estetických kvalitách
(typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a
kultúrne reálie,
remeselne tradície).
Zručnosti a spôsobilosti
– formálne zručnosti
vyjadrovacie zručnosti, ktoré
predstavujú základy znalosti
vyjadrovacích prostriedkov
(jazyka)
vizuálnych umení (gramotnosť v
oblasti vizuálnej kultúry);
Žiak dôkaze:
• tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) –
cieľavedome významové
usmernenie gesta a akcie, za účelom výrazu
(nezobrazujúceho, primárneho výrazu
samotnej stopy alebo výrazu stopou zobrazeného
motívu), realizovať rôzne typy stop
(rôzne druhy línii, škvŕn, odtlačkov, bodov, textúr) na
ploche i v modelovacej hmote v
závislosti od rôznych nástrojov, rôznych spôsobov ich
použitia (prítlak, rýchlosť a smer
pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych
materiálov (pastozne farba, tekutá
farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy
podkladu, rôzne modelovacie
hmoty a pod.),
• vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa
fantázie, predstavy, i (voľne) podľa
videnej skutočnosti – s nárokmi na približnú
proporcionalitu, obsažnosť prvkov
(detailov) a prevažne spontánny vyraz; dokázať operovať
s tvarmi (dopĺňať neúplné
tvary, zmnožovať tvary kreslením voľnou rukou,
kopírovaním, vytiahnutím podľa
šablóny, hravo manipulovať s rozmnoženinou,
priraďovať príbuzné tvary,
transformovať predmetný tvar na iný predmetný tvar,
písmo na predmetný tvar,
geometricky a organicky tvar, skladať tvar z rozmanitých
prvkov, konštruovať novotvar,
narábať s pozitívom a negatívom tvaru – figúra a
pozadie,
• vyjadriť lokálny farebný ton zobrazeného tvaru,
predmetu vo vzťahu k videnej
skutočnosti aj podľa predstavy a fantázie, zosvetliť a
stmaviť farebne tony miešaním
farebných hmôt, vytvárať farebne postupnosti, používať
základne farebne kontrasty
(kontrast svetlých a tmavých, doplnkových, teplých a
studených farieb), materiálové
kontrasty (tvrdý, mäkký materiál), kontrasty textúry
povrchov (drsná, hladka, vzorovaná...),
-
technické zručnosti
-komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v
rôznych častiach plochy formátu,
• vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby,
grafiky, priestorového vytvárania
(objekt, model),
• vyjadriť základňu vizuálnu symetriu a asymetriu,
• zvládnuť základne operácie s mierkou / veľkosťou
zobrazených tvarov (vzťah väčšie –
menšie, vedľa seba – za /pred sebou); vyjadriť priestor
prostredníctvom mierky
zobrazovaných prvkov,
• pokúšať sa o štylizáciu (vlastne poňatie zobrazenia
motívu).
Žiak dôkaze:
• zvládnuť základne motorické úkony (narábanie) s
rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec,
pero, fixky, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna,
špachtľa, valček a pod.),
• vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom
(rukou, prstami),
• kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého
šrafovania,
• zvládnuť techničke základy usporiadania a miešania
farieb na palete i na obraze;
vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi
prostredníctvom štetcového rukopisu
(napr. šrafura, pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,)
• zvládnuť jednoduché konštrukčno-technicke úkony s
materiálmi (krčenie, zohýbanie,
trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie
materiálov v koláži
a v asamblaži (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie,
drôtovanie a pod.),
• zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotaž, dekalk,
monotypia, papierorez,
sadrorez linorez a pod.),
• zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov,
otláčania do modelovacej hmoty
a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry,
• zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových
tvarov (architektúr) z modulov
(skladačka, stavebnica) a improvizovaných materiálov,
• zvládnuť základne operácie na počítači: typografickotextove, s kresliacimi a
maliarskymi nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka,
označenie výberu
mentálne spôsobilosti
– rozvoj schopnosti a získavanie
zručnosti v oblasti vnímania
skutočnosti a prežívania zážitku,
vyjadrovania fantázie, predstav a
nápadov (vlastných koncepcii),
rozumového posudzovania,
konvergentného a
divergentného myslenia;
postoje
– hlavnou kompetenciou v oblasti
postojov je priori tvorivý prístup
– žiak je vedený k tomu,
aby pri každej edukačnej téme
volil iniciatívne svoje vlastne,
teda autentické riešenie,
a postupne formuloval svoj
esteticky (vkus) i hodnotiaci
Žiak dôkaze:
• primerane veku pomenovávať postupy a výsledky
vlastnej výtvarnej činnosti –
motorické akcie, gesta a procesy (trhanie, krčenie,
skladanie, strihanie, rezanie,
lepenie, spínanie, drôtovanie, viazanie, vkladanie, balenie
... rôzne druhy kreslenia
čiary, maľovania plochy, modelovania tvaru, jednoduchej
grafickej tlače ...); schopnosť
opišať jednoduché techničke postupy a znalosť ich
výsledného výrazu,
• primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných
(zvolených) námetov,
• interpretovať psychickú charakteristiku výrazu
zobrazeného motívu (smutný, veselý,
nahnevaný, sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.),
• vedome používať významové kontrasty motívov (napr.
interpretácia zlého a dobrého
tvaru, figuracie a pod.),
• kategorizovať predmety podľa základných znakov
(veľkosť, farebnosť, účel, tvarová
podobnosť, príslušnosť k významovej množine a pod.),
• priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať
prvky na základe zvolených
kritérií
• cieľavedome umiestňovať zobrazovane prvky vo
formáte za účelom vyjadrenia príbehu
(myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, komiks,
ilustrácia, filmová rozkresba),
• analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a
príbuznosti farieb (Tónov a odtieňov),
tvarov, materiálov, mierky,
• vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať
synesteticke vzťahy (farba a tvar voči
Tôňom hudby, chutiam, vôňam a pachom),
• hľadať tvarové a funkčne analógie medzi živými
organizmami a architektúrou,
dizajnom.
U žiaka sa sformovali tieto postoje:
• otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou,
tvarom, technikou, postupom,
motívom a témou,
• otvorenosť voči hľadaniu analógii (tvarových,
materiálových, výrazových),
• v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia,
• náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení,
odklon od vyjadrovacích
názor. Formovanie takéhoto
prístupu
je dôležitým momentom
edukácie, ktorý vyvažuje
prevažne propozične a
konvergentne
myslenie
formovane
väčšou časťou kurikula;
Stratégie vyučovania
Názov tematického celku
Výtvarný jazyk/základné
prvky výtvarného
vyjadrovania/
Výtvarný jazyk / kompozičné
princípy a možnosti
kompozície/
Podnety výtvarného umenia
/médiá, štýly, procesy,
techniky /
Podnety výtvarného umenia/
výtvarné činnosti inšpirované
dejinami umenia /
Podnety fotografie
Podnety filmu a videa
Podnety architektúry
Podnety dizajnu
Podnety tradičných remesiel
Elektronické médiá
Porovnávacie, kombinačné
a súhrnné cvičenia
Podnety hudby a literatúry
/synestetické podnety
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
Tradícia a identita /kultúrna
krajina/
Výtvarné hry
Učebné zdroje
schém – inovovanie grafických stereotypov na základe
podnetov fantázie a (primerane
veku) vlastného názoru (myslenia),
• tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu
iných ľudí,
• aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia
jeho hodnôt – jeho poznávanie
a pretváranie.
Metódy
Motivačné
metódy
Rozprávanie
Opis
vysvetľovanie
Prednáška
Beseda
Rozhovor
Demonštrácia
Pozorovanie
Manipulácia
s predmetmi
Audiodidaktické
metódy
Stratégie vyučovania
Postupy
Formy práce
Frontálne
Analýza
Skupinové
Syntéza
Individuálne
Indukcia
Dedukcia
Genetický
postup
Dogmatický
postup
Porovnávanie
Analógia
Vzdelávacie štandardy výtvarná výchova III. ročník
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Výtvarný
jazyk/základné prvky
výtvarného
vyjadrovania/
Plošné geometrické tvaryrozkladanie tvarov na jeho
geometrické časti a spájanie do
celkov.
Pochopiť vzťahy základnej
geometrie a tvarovej
rozmanitosti predmetov
Konfrontácia prírodných
Priestorové geometrické tvary každému geometrickému tvaru
pripísať charakteristiku (farbu
alebo materiál) – vytvárať
variácie zoskupení tvarov, hry s
mierkou tvarov na ploche alebo
v priestore, ku geometrickým
tvarom priradiť prírodné tvary
Zasvetľovanie, stmavovanie žiaci použijú redukovanú škálu
neutrálnych farebných tónov
(šedých od čiernej po bielu)
najprv ako cvičenie (séria
zosvetlujúcich sa plôch);
následne využijú proces
zosvetľovania (tematicky) pri
maľbe (zobrazujúcej alebo
nezobrazujúcej) v monochrómnej
škále
Výtvarný jazyk /
kompozičné princípy
a možnosti kompozície/
Komponovanie novotvaru na
základe prienikov obrysov /
kumulácie tvarov - žiaci kreslia
figúry (zvieratá) alebo predmety
rôzneho tvaru; na inej ploche
tieto tvary kreslia tak, že sa
vzájomne prekrývajú; vzniká
obrys, ktorý je súčtom všetkých
zobrazených tvarov; možnosť
kolorovať každý tvar inou
transparentnou farbou – vzniká
lazúrny efekt
Komponovanie predmetov vo
vzájomných vzťahoch a vo
vzťahoch k priestoru - žiaci
kreslia jednotlivé predmety,
vystrihnú ich; následne z
reálnych predmetov vytvoria
zátišie (predmety stoja tak že sa
čiastočne prekrývajú); z
vystrihnutých predmetov
zostavia na formáte papiera
podobnú kompozíciu; následne
kreslia zátišie podľa skutočnosti
zátišie
Mierka a zoskupovanie
predmetných tvarov vo
a geometrických tvarov.
Pochopiť princíp
stmavovania
a zosvetľovania farby
a naučiť sa ho používať.
Naučiť sa cieľavedome
miešať a nanášať farby
Uvedomiť si vnútornú
stavbu vonkajšieho obrysu
Pozorovať základy
lazúrneho miešania
farebných tónov
Pochopiť priestorové
vzťahy videné v
skutočnosti, prekrývanie
predmetov a ich vzájomnú
mierku
variáciách - žiaci kreslia
figurácie 3 rôznych
geometrických tvarov alebo troch
postavičiek, zvieratiek,
predmetov)
a variujú ich vzájomný
priestorový vzťah (hore-dole =
nad-pod, vpravo-vľavo = vedľa
seba, blízko a ďalej, vpreduvzadu = prekrývanie a
zmenšovanie)
Podnety výtvarného
umenia /médiá, štýly,
procesy, techniky/
Paketáž - žiaci obaľujú pruhmi
alebo plochou papiera predmety
alebo časti tela; tvar fixujú
lepidlom alebo lepiacou páskou;
predmety „vyslobodia“ (napr.
rozstrihnutím) a ostáva im
vonkajší skelet tvaru
Pochopiť umenia paketáže
Haptické a optické
vnímanie tvaru, povrchu
Rozvíjať manuálne
zručnosti
Materiálový reliéf - žiaci si
Objavovať odtlačky –
prinesú predmety (výrazného
negatívneho tvaru
tvaru), ktoré odtláčajú do hlinenej Radosť z technického
plochy a odlievajú do sadry
postupu
Rozvíjať manuálne
zručnosti
Copy art- hry s kopírkou:
kopírovanie predmetu, ruky,
deformovaného (krčeného,
skladaného) obrázku
Podnety výtvarného
umenia
/ výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia /
Podnety fotografie
Umenie antického GréckaKompozícia labyrintu (bludiska),
štruktúrovanie do geometrických
a organických
tvarov,komponovanie celku do
zobrazujúceho obrysu (hlava,
figúra...)
Pochopiť nové technické
možností zobrazovania
Pochopiť myšlienkové,
materiálové
a technické možnosti danej
kultúry
Figurálny reliéf z hliny;
možnosť vlysu (opakovaným
vtláčaním tvaru vznikne
jednoduchý ornament)
Uvedomiť si vzťah obrysu
(tvaru)
a vnútorného členenia
kompozície
Dopĺňanie chýbajúcich častí
fotografie- žiaci dostanú neúplný
fotografický obraz a dopĺňajú
Rozvíjať rekonštrukčnú
fantáziu
Konfrontácia, dopĺňanie,
chýbajúce časti kresbou alebo
maľbou
Podnety filmu a videa
Priestor filmu, rám, filmová
scénografia - žiaci si zhotovia
rôzne formáty rámov (štvorec,
obdĺžnik - na výšku a na šírku) a
pozorujú cez ne výseky
skutočnosti (krajina, akcia
spolužiaka, činnosť učiteľa v
triede ...), vyberú si čo je pre
zobrazované charakteristické a
vybrané „zábery“ nakreslia
komiksovou formou;
žiaci sa zoznámia s poľom
obrazu, s tým čo môžu vidieť
v obraze a s mimoobrazovým
poľom – s tým čo ostáva mimo
obraz, mimo ich pozornosť (čo
nevidia) naučia sa rozlišovať
a sledovať to čo je vo filmovom
obraze dôležité a v prvom pláne
a čo je nevyhnutne vedľajšie,
doplnkové, druhoradé
(významotvorné zväčšovanie či
zmenšovanie vecí)
Podnety architektúry
Výraz architektúry - mimikri:
vytváranie tvarovej symbiózy a
farebnej kamufláže pre fiktívne
architektúry
Vytúžený dom, vysnívaná
krajina, mesto; kedy je dom
alebo mesto domovom kedy je
cudzie, nehostinné a
hrôzostrašné;
domy a mestá ako priatelia,
susedia, cudzopasníci ...
Podnety dizajnu
Grafický dizajn / symbol, znak/ žiaci vytvárajú grafický symbol –
erb pre svoju rodinu, pre
spolužiaka
žiaci navrhujú vlastné logo pre
seba alebo svoju firmu
nadväznosť rôzneho
materiálového spracovania
jednotného výjavu (motívu)
Zoznámiť sa s ďalšími
dôležitými pojmami (pole
obrazu, rám), ktoré sú
potrebné pre dostatočné
vnímanie hlbších filmových
(mediálnych) pochopiť
filmové
prechody od blízkeho
(detailu) k ďalekému
súvislotí
Obrazom a jeho výberom
určovať pre seba význam
zobrazovaného
Rozvíjať komparatívne
schopnosti
Kultivácia fantázie a vízie
Uvedomovanie si vzťahov
objektu a okolia
architektúry a prostredia
Precvičovať orientáciu
v prostredí
kľúčové slovo:
mimikry, historické
a pamiatkové prostredie
Hľadať skratky – symbolu
Graficky vyjadriť
jednoduchý a výrazný tvar
Podnety tradičných
remesiel
Bábkarstvo /príprava bábok / žiaci si zhotovia bábku na jeden
prst alebo zo starej rukavice
bábky na všetky prsty; určia si
charaktery postáv, riešia ich
výraz, vymýšľajú doplnky
Oboznámiť sa s
možnosťami tvorby bábok
Hľadať výraz postavy v
jednoduchých
materiálových znakoch
Elektronické médiá
Kreslenie prostredníctvom
počítača - žiaci sa cvičia v
kreslení pomocou myši alebo
tabletu, nacvičujú si základné
operácie vypĺňania plochy,
zmazávania, nastavenia farby,
tlače obrázku
a pod.
Objavovať možnosti
kreslenia v počítači
Lepšie chápať vlastnosti
kresby tradičnými
materiálmi pri porovnávaní
s počítačovou kresbou
Rozvíjať manuálne
zručnosti
Porovnávať, skúmať
rozmanitosti a príbuznosti
vecí
Porovnávať výraz
kresliacich materiálov
Zbierka / vlastný atlas / - skicár –
zbierka záznamov zvierat,
vtákov, lietadiel, minerálov,
klobúkov...
žiaci kreslia, zaznamenávajú si
zvieratá (v Zoo, podľa
obrázkových kníh...) tvary
vtákov, zvierat, hmyzu,
motýľov... dôraz je na
porovnávaní, hľadaní typického
a zvláštneho
Syntéza písma a obrazu- žiaci
kombinujú svoj autoportrét s
opisom svojej osoby a vytvárajú
jednotnú kompozíciu z písma a
z obrazu
Žiaci kombinujú kresbu udalosti
so slovom, ktoré podľa nich
udalosť charakterizuje
Žiaci kreslia obraz
prostredníctvom písaného textu
Žiaci vychádzajú z tvaru písmena
a doplňujú ho do vecného
zobrazenia - figurácie
Výtvarné stvárnenie slova, vety,
Podnety hudby
a literatúry /synestetické súvetia - žiaci sa snažia o
výtvarné vyjadrenie slovných
podnety
druhov (napr. k vecnému
zobrazeniu podstatného mena
namaľovať prídavné meno a
sloveso) a tak maľbou (bez textu)
nájsť svoje zodpovedajúce
Porovnávacie,kombinač
né a súhrnné cvičenia
Hľadať vzťah tvaru písmena
a obrazu
Spontánna kombinácia
významu ikonického a
symbolického zobrazenia
Hľadať možnosti prepisu
verbálneho prejavu do
vizuálnej formy
Uplatneniť fantáziu pri
zobrazovaní abstraktných
pojmov
výtvarné vyjadrenie hovorenej
alebo písanej vety
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
Tradícia a identita
/kultúrna krajina/
Výtvarné hry
Podnety prírodovedy: zmeny
látok a ich výtvarné využitie zmena látky zmenou teploty:
žiaci vytvárajú kompozíciu z
vosku (farebné sviečky, voskové
pastely), ktorým kreslia v
studenom stave (oterom), v
zahriatom stave (špachtľou) alebo
v tekutom stave
Materiálovo-technické podnety
pracovného vyučovania - kresba
zo stehov: žiaci kreslia čiarami
predstavujúcimi rôzne stehy;
vzniká rukopisne členitý obrázok
Socha z geometrických
tvarov:žiak si pripraví
rôznofarebné geometrické tvary z
kartónu a komponuje z nich
(príp. so spolužiakom) objekt –
sochu
Socha z krčeného /skladaného
papiera: žiaci skladaním alebo
krčením papiera vytvárajú
objekty
Výtvarná reakcia na charakter
okolitej krajiny- žiaci na
vychádzke
pozorujú a komentujú
charakter okolitej krajiny,
zaznamenávajú jej rytmy
(kresba), zaznamenávajú
detaily, dominanty;
prinesený materiál
spracúvajú v triede ako cyklus
záznamov,
koláž postrehov a komentárov,
atlas...
Kreslenie na pokračovanie
Spoločenská hra -žiak vymýšľa
spoločenskú hru, jej pravidlá,
počet hráčov...a následne
komponuje hraciu plochu,
vymýšľa symboly pre polia a
figúry...
Využiť fyzikálne vlastnosti
látky vo výtvarnom prejave
Uvedomiť si a využitie
materiálových vlastností a
technických postupov
Rozvíjať pozorovacie
schopnosti, vizuálnej
fantázie
a domýšľavosti
Moment prekvapenia v
umení
Rozvíjať vizuálnu fantáziu a
domýšľavosť
Moment prekvapenia v
umení
žiaci vymýšľajú a robia karty pre
kartovú hru
ANGLICKÝ JAZYK
UČEBNÉ OSNOVY
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Anglický jazyk
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Tretí
ZŠ Ľubochňa – dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakte
ristika
vyučovac
ieho
predmetu
:
Predmet
prispieva
k otvárani
u nových horizontov pre rozmanitosť kultúr, má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti
dieťaťa, odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie, pomáha vytvárať tolerantnosť voči
všetkému inokultúrnemu, uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej
kultúry, prispieva k zvýšeniu mobility dieťaťa v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon
uplatnením sa na trhu práce. Predmet Anglický jazyk v 3. ročníku na I. stupni ZŠ kladie dôraz
na rozšírenie slovnej zásoby v jednotlivých témach: Predstavenie a pozdravy, zoznámenie sa
s druhou osobou
Čísla
Farby, narodeniny
Sviatky- Vianoce
Abeceda, škola
Domáce zvieratá
Zvieratá v ZOO
Krajina
Môj dom, moja izba
Prázdniny, dovolenka
Daný predmet sa vyučuje 3 hodiny týždenne (99 hodín ročne) a to v priestoroch školy (trieda,
učebňa informatiky, špeciálna učebňa) príp. v teréne ( v prírode )
Ciele vyučovacieho predmetu:
Cieľom predmetu je zvýšiť a vzbudiť u žiakov záujem o jazyk a kultúru, má sprostredkovať
základné vedomosti v anglickom jazyku. Má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa
a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti.
Umožňuje dieťaťu lepšie spoznávať svet a tým podporovať jeho sebavedomie. Výber tém,
textov a sociálnych foriem je orientovaný s ohľadom na vek, primerané postoje, zážitky,
záujmy a potreby žiaka, ako aj na jeho výkonnostnú úroveň. Vyučovanie cudzieho jazyka
pritom úzko nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je zamerané na životné
situácie, ktoré v súvislosti s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote
dospievajúcich významnú úlohu.
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
Kompetencie k učeniu:
Žiaci si osvojujú efektívnu stratégiu vedúcu k zvládnutiu CJ – vedieme ich prostredníctvom
zaujímavých a rôznorodých metód k aktívnemu učeniu počas hodiny.
Žiakov systematicky vedieme ku správnej orientácii v pracovných zošitoch a učebniciach
a iných materiáloch. Žiakom je daná príležitosť v praxi pochopiť prínos osvojenia si CJ – pri
práci s časopismi, obrázkami, obrázkovými slovníkmi, plagátmi internetom...
Kompetencie k riešeniu problémov: nebáť sa komunikovať anglicky s cudzím človekom,
viesť žiakov k sebakontrole a k zdokonaľovaniu ich práce
Komunikatívne kompetencie:
porozumieť jednoduchej požiadavke a pokynom v anglickom jazyku
vedieť pomenovať daný už prebratý predmet so správnou výslovnosťou a naopak, na základe
posluchu vie predmet ukázať a vyhľadať
s určitou pantomimickou nápoveďou dokáže vykonať jednotlivé už známe pokyny
využívať získané vedomosti k nadviazaniu kontaktu či vzťahu
nácvikom dialógov, didaktickými hrami, rozprávaním, dramatizovaním rozprávky, spievaním
a recitáciou rozvíjať u žiakov schopnosť komunikácie v cudzom jazyku
ústnym a písomným vyjadrovaním viesť žiakov k prezentácii a hodnotení svojej práce
viesť žiakov k využívaniu médií
hrami rozvíjať u žiakov schopnosť rešpektovať názory druhých
snaha vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
dosiahnuť prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie
Sociálne a personálne kompetencie:
v jednoduchých situáciách vyžiadať a poskytnúť pomoc, radu
spolupracovať v anglicky hovoriacej skupine na jednoduchej úlohe
využívaním skupinovej a projektovej práce učiť žiakov k spolupráci v kolektíve, tímovej práci
a prispievať k upevňovaniu dobrých medziľudských vzťahov
prácou v kolektíve a vedením žiakov k seba hodnoteniu pestovať u všetkých zdravé
sebavedomie a vedieť realisticky ohodnotiť svoje schopnosti
evaluácia a autoevaluácia – žiaci sa učia hodnotiť seba, svojich spolužiakov...
Občianske kompetencie:
získať predstavu o krajinách hovoriacich anglickým jazykom
uvedomiť si vlastnú identitu
Pracovné kompetencie:
vytvárať u žiakov návyky samostatne pracovať s dvojjazyčným obrázkovým slovníkom
vytvoriť atmosféru, v ktorej sa môže dieťa učiť bez stresu a strachu
využiť prirodzenú zvedavosť a chuť do učenia
využívať anglický jazyk k získavaniu informácií z rôznych oblastí
nácvikom reálnych dialógov učiť žiakov ku schopnosti dorozumieť sa v cudzom prostredí,
požiadať o pomoc alebo poskytnúť pomoc
Stratégia vyučovania:
Správne zvolenými metódami a formami práce sa má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže
dieťa učiť bez strachu a stresu, má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho
prirodzená zvedavosť. Majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa
všetkými zmyslami, má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať
a postupne sa osamostatniť (leaders independence). Pri vyučovaní sa budú využívať
nasledovné metódy, formy a postupy práce:
V popredí je komunikatívna metóda, pri ktorej sa vyberajú také jazykové prvky, aby
v každom štádiu výučby umožňovali adekvátne viesť zmysluplný rozhovor, komunikáciu.
Učivo je zostavené tematicky a osvojujú sa modelové vety bez vysvetľovania gramatických
javov a bez presného prekladu a to nie iba slovne, ale využijeme pri tom aj obrázky, skutočné
predmety, zapojíme mimiku a gestá.
Naratívna metóda, ktorej základom sú príbehy, rozprávky a obrázky, ktoré podnecujú
rozprávanie, pričom sa využíva skutočnosť, že deti rozprávajú veľmi rady. Pri tejto metóde sa
hlavne využívajú také vety, v ktorých deti môžu vyjadriť svoj vlastný názor a pocity.
Audio-lingválna sa realizuje počúvaním a verbálnym napodobňovaním, pričom sa intenzívne
využívajú pomôcky podľa prezentovaného tematického obsahu, skutočné predmety, obrázky,
fotografie... atď.
TRP ( Total Physical Response – celková telesná reakcia) – jej princíp spočíva v tom, že sa
do činnosti zapája čo najviac zmyslov (zrak, sluch, hmat, príležitostne chuť a čuch), pričom sa
využíva kinestetika. Metóda kopíruje spôsob, akým sa malé deti učia materinský jazyk –
počúvanie – reagovanie-hovorenie
Samostatná práca
Práca v skupinách, vo dvojiciach
Projekty
Didaktické hry
Učebné zdroje:
Odborná literatúra : cudzojazyčná literatúra, obrázkové slovníky
Didaktická technika: DVD, počítače, dataprojektor, magnetofón
Materiálne výučbové prostriedky: Dagmar Chroboková- Učebnica Angličtiny pre 1. stupeň
ZŠ, TOBIÁŠ 2009, pracovné zošity, rôzne hračky, flashcards, mapy, plagáty, obrázky,
pexeso, kalendár
Ďalšie zdroje: internet, knižnica, anglické časopisy, Ufin, Hello
Obsah vzdelávania (učivo):
Obsahom je predstaviť angličtinu žiakom v jednoduchej a zábavnej forme. Ich
systematizácia vo forme gramatickej progresie ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania.
Žiaci pracujú s obrázkami, hrajú slovné hry, spievajú piesne a básne, precvičujú si slovnú
zásobu. Učia sa používať slovesá –to be, to have got, osobné a privlastňovacie zámená,
predložky miesta a pohybu, zaužívané frázy, jednoduché otázky v skupinových rozhovoroch,
v dialógoch ale tiež monológoch. Na základe dramatickej tvorby – krátkych scénok si
precvičujú naučené frázy a snažia sa tvoriť vlastné dialógy na rôzne situácie. V začiatočnej
fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové (rytmus,
intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky. Čítanie a písanie sa pridávajú
postupne podľa schopností detí v rámci kontextu (napr. slová, v ktorých písaný a počutý tvar
sa neodlišuje- hot dog, desk, pen atď.). Ich systematizácia vo forme gramatickej progresie
ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania.
Rozpis učiva predmetu: Anglický jazyk
Názov
Medzipred.
Očakávané
tematického
vzťahy
vzdelávacie
celku vrátane
(prierezové
výstupy
tém
tematiky)
Osobnostný
Žiak má:
Predstavenie
a pozdravy,
a sociálny
pozdraviť,
poďakovať,
zoznámenie sa rozvoj
Tvorba
predstaviť sa
s druhou
projektu
osobou
Počet hodín: 6
a prezentačné
zručnosti
Čísla
Počet hodín: 8
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Počítať do 20,
pohotovo
používať čísla
0- 20
Kritéria
hodnotenia
Metódy
hodnote
nia
Žiak vie:
Pozdraviť
sa,
predstaviť
sa, rozlúčiť
sa
Ústne
skúšanie
Napočítať
do 20,
povedať,
koľko má
kto rokov,
pohotovo
povedať
Ústne
skúšanie,
písomné
preverovanie
Prostriedk
y
hodnoteni
a
Ústna
odpoveď –
krátky
dialóg
Prezentácia
projektu
Moja
rodina a
priatelia
Farby
Počet hodín: 9
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Vymenovať
a používať
farby,
časovať
sloveso byť,
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana
života
a zdravia
Abeceda, škola Environmentá
Počet hodín : 12 lna výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana
života
a zdravia
Ovládať
slovnú zásobu
súvisiacu
s Vianocami,
povedať, čo
mám rád a čo
nemám rád,
naučiť sa
vianočnú
pieseň
Ovládať
výslovnosť
jednotlivých
hlások
abecedy,
používať
sloveso mať
Domáce
zvieratá
Počet hodín: 12
Environmentá
lna výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Ovládať
slovnú zásobu
súvisiacu
s domácimi
zvieratami,
používať
názvy zvierat
v jednotnom
a množnom
čísle
Zvieratá
v ZOO
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
Používať
sloveso vedieť
v kladnej,
zápornej
i v opytovacej
SviatkyVianoce
Počet hodín: 10
Počet hodín: 12
telefónne
číslo
Pohotovo
používať
a rozlišovať
farby,
používať
sloveso byť
v správnom
tvare
Pomenovať
predmety
súvisiace
s Vianocami
porozprávať
, čo mám
rád a čo
nemám rád
v súvislosti
s Vianocami
Pohotovo
hláskovať
slová,
pomenovať
školské
predmety
a pomôcky,
sloveso
mať- kladná
a záporná
odpoveď
Používať
názvy
domácich
zvierat v JČ
i v MČ,
domáce
zvieratá
v spojení so
slovesom
mať a mať
rád
Aktívne
používať
sloveso
vedieť
v súvislosti
Ústne
skúšanie,
maľovavanie
podľa zadania
Rozhovor,
prezentácia
projektu –
Narodeniny
Ústne
skúšanie
Obrázkový
diktát,
ústna
odpoveď
hra
Ústne
Hra,
skúšanie, pantomíkreslenie- ma, piesne
diktát
Ústne
skúšanie
Tvorba
projektu
a jeho
prezentácia
Domáce
zvieratáFarma
Ústne
skúšanie,
Prezentácia
projektu,
dialóg,
scénka,
triedenie
Krajina
Počet hodín: 10
a prezentačné
zručnosti
Environmentá
lna výchova
Environmentá
lna výchova
Môj dom, moja Osobnostný
a sociálny
izba
rozvoj
Počet hodín: 10 Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Prázdniny,
dovolenka
Počet hodín: 10
Environmentá
lna výchova
vete,
nová slovná
zásoba
so
zvieratami
obrázkov
do skupín
a pomenovať ich
Hra,
pantomíma
, piesne
Jednotlivé
zložky
krajinyslovná zásoba,
aplikácia
predložiek
v súvislosti
s touto témou
Pomenovať
miestnosti
v dome,
vybavenie
jednotlivých
miestností,
nové
predložky
Mesto,
dedinaporovnanie,
opis miesta,
kde žijem,
opakovanie
Aktívne
využívať
predložky v
kontexte
Ústne
skúšanie
Opísať svoj
dom
s aktívnym
využívaním
predložiek,
vypracovať
projekt
Ústne
skúšanie
Dialóg,
Tvorba
projektuMôj dom
Aktívne
využívať
naučenú
slovnú
zásobu,
viesť dialóg,
opísať
obrázok
Ústne
skúšanie,
kresba
podľa
zadania,
Hra,
kresba,
piesne,
dramatizácia
ETICKÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Etická výchova
Časový rozsah výučby 1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích
hodín
Tretí
Ročník
ZŠ Ľubochňa dolina 272
Škola
Primárne vzdelanie – ISCED 1
Stupeň vzdelania
4 roky
Dĺžka štúdia
denná
Forma štúdia
slovenský
jazyk
Vyučovací jazyk
Charakteristika predmetu
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža
v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Prosociálne správanie je také
správanie, ktoré prináša prospech druhej osobe alebo skupine osôb , nevyplýva z povinnosti
a nie je sprevádzané očakávaním aktuálnej odmeny .
Etická výchova má štyri základné zložky :
1.Výchovný cieľ
2.Obsah (výchovný program, ktorý sa premieta do jednotlivých tém v osnovách )
3. Výchovný štýl ( vzťah ,prístup učiteľa k žiakovi – podrobnejšie sa o ňom hovorí
v procesuálnej stránke osnov )
4. Výchovné metódy
Etická výchova na prvom stupni ZŚ
Mladší školský vek je obdobím, keď dieťa vychádza z rodiny, v ktorej bolo spravidla
chránené a milované a vstupuje do reálneho sveta mimo rodiny . Je vhodné , aby škola
nadväzovala na to, čo dieťa prežíva doma . V rodine získava primárne skúsenosti prijímania
i podriaďovania sa rodinnému spoločenstvu ( pocit istoty , starostlivosti , ale aj
spravodlivosti, trestu , vytvárania a prijímania pravidiel v rodine ).Rovnako so životom
v rodine môže súvisieť i prvá skúsenosť s neprijatím , ponížením , odmietnutím konfliktom
...Skúsenosti vyplývajúce zo vzťahov k najbližším sú v mladšom školskom
veku
východiskom pri výchove k prosociálnosti . A naopak – rodina je prvým miestom , kde sa
môže testovať prosociálne správanie dieťaťa , v istom zmysle účinnosti etickej výchovy .
Na I. stupni ZŚ je zvlášť dôležité venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty a úcty
k iným , rozvoju sociálnych zručnosti orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a na
zvyšovanie ich odolnosti voči negatívnym sociálno – patologickým, či antimorálnym
vplyvom, ktoré stále viac zasahujú nižšie vekové kategórie detí na základnej škole.
Ciele etická výchova metodický realizuje hravými formami a interaktívnymi metódami.
Prostredníctvom nich sa s využitím princípov aktívneho sociálneho učenia vytvárajú pozitívne
sociálne skúsenosti žiaka v interakcii s učiteľom i spolužiakmi , prezentujú sa pozitívne vzory
správania v rozprávkach , v umení aj v každodennom živote . Prežitú skúsenosť postupne
žiak rozumovo chápe a vytvára si tak racionálne komponenty svojho správania .
Obsahovo je etická výchova pre I. stupeň koncipovaná ako program výchovy
k prosociálnosti zostavený podľa modelu R.R. Olivera a rozšírený o témy korešpondujúce
s vývinovými osobnosťami žiakov .
Vo vzťahu k iným predmetom je etická výchova otvorená . Podieľa sa na výchove
k manželstvu a rodičovstvu , na environmentálnej výchove, výchove k tolerancii, rasovej
a náboženskej znášanlivosti. Zároveň etická výchova čerpá z ostatných predmetov a oblastí
podnety a v súčinnosti s nimi prispieva k postupnému dozrievaniu osobnosti žiaka ,
podporuje v ňom sebadôveru a dôveru voči širšiemu sociálnemu prostrediu , samostatnosť,
odvahu a iniciatívnosť , dozrievanie etických postojov a sociálnych zručností.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty , ktoré treba v dieťati rozvíjať , aby sme
dosiahli výchovne ciele . Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných
osnov. Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém :
• otvorená komunikácia
• sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
• pozitívne hodnotenie iných
• tvorivosť a iniciatíva
• vyjadrovanie citov
• empatia
• asertivita
• reálne a zobrazené vzory
• prosociálne správanie – pomoc , darovanie ,delenie sa , spolupráca , priateľstvo
• komplexná prosociálnosť
• etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
• etika a ekonomické hodnoty
• etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
• rodina v ktorej žijem
• výchova k manželstvu a rodičovstvu
• ochrana prírody a životného prostredia
Realizácia vyučovania prebieha jednak v kmeňových triedach , jednak v počítačových
učebniach (využitie Internetu multimédií ...). V špecifických prípadoch sa výučba
uskutočňuje mimo priestorov školy (múzeá , exkurzie , vychádzky , školský dvor).
Integrálnou súčasťou etickej výchovy sú prierezové tematiky , najmä však Osobnostný
a sociálny rozvoj .
Ciele predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť ktorá :
• má svoju vlastnú identitu , je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť
• má pozitívny vzťah k životu a ľudom spojený so zdravou kritickosťou
• jej správanie je určované osobným presvedčením a zvnútornenými etickými normami
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti , a preto je do istej miery nezávislá
od tlaku spoločnosti
• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách
• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania
• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou- súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti
• rozvoj sociálnych zručnosti / otvorená komunikácia , empatia , pozitívne hodnotenie iných
• podpora mentálnej hygieny – podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania
a učenia
Cieľom etickej výchovy na I. stupni ZŚ je:
• viesť dieťa k sebaúcte , k autonómnemu cíteniu a mysleniu
• naučiť hodnotiť, zaujímať stanoviská , rozlišovať dobro od zla
• naučiť prvky efektívnej komunikácie , dôvody a prvky prosociálneho správania primerané
veku
• spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov
• zvnútorňovať prosociálne hodnoty , postoje a sociálne normy
• podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností
• formovať spoločenstvo detí
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií, ktoré
uvádza M. Zelina v systéme KEMSÁK
K- kognitivizácia , ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť ,riešiť problémy
E – emocionalizácia – jej cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre
cítenie , prežívanie , rozvíjať jeho city
M – motivácia – cieľom je rozvinúť ,záujmy ,potreby , túžby , chcenia osobnosti , jej aktivity
S - socializácia – jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľudmi , naučiť ich
komunikovať , tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť
hodnotiť
K – kreativizácia – cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia porozumieť a naďalej budú rozvíjať :
• sebaúctu a úctu k iným
• sociálne zručnosti
• interpersonálne vzťahy žiakov
• zvyšovanie odolnosti voči negatívnym sociálno – patologický , či antimorálnym
vplyvom
Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané stratégie,
ktoré majú žiakom umožniť:
• diskutovať o probléme , vyjadriť svoj názor
• vecne argumentovať
• využívať informačné a komunikačné prostriedky
• spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu
• pracovať v atmosfére úcty a tolerancie
• posilňovať svoju samostatnosť , sebadôveru a sebaúctu
• pracovať v skupine a hľadať v nej svoju rolu
Interpesonálne a intrapersonálne spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie , ktoré
majú žiakom umožniť:
•
•
•
•
•
vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov (verbálnych, obrazových ,
grafických , učebníc , slovníkov , kníh , atlasov ,novín webových stránok..)
poznávať a postupne operovať so všeobecne používanými pojmami , termínmi , znakmi
a symbolmi
zamýšľať sa nad problémy a formulovať vlastné názory a postoje
hodnotiť vlastnú prácu
vyhľadávať a triediť informácie podľa zadaných kritérií a efektívne ich využívať
v procese učenia , tvorivých činnostiach a v praktickom živote
•
plánovať , organizovať a riadiť svoje učenie , posudzovať pokrok a formulovať príčiny
neúspechov
Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú využívané
stratégie , ktoré majú žiakom umožniť:
• rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania
• vytváranie vlastných názorov na problémové situácie
• hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia
• vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problému
• samostatne riešiť problémy ;voliť vhodné spôsoby riešenia
• obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí
Učebné zdroje:
Ivanová E. a kol. :Etická výchova pre 3. ročník met. Príručka , Bratislava :SPN, 2005
Alexeva ,SVopel, K.W.: Nechaj ma , chcem sa učiť sám, Bratislava :SPN ,1992
Pausewangov á E.:150 her k utvaření osobnosti , Praha : Portál ,1999
Fulupová ,E Zelinová ,M : Hry v materskej škole Bratislava :SPN,2003
Lenz , L: Etická výchova pre cirkevné školy 1.a 2. časť Bratislava :MC 1997
Smith ,Ch . A .:Třida plná pohody . Praha: Portál ,1993
Bednařik, A , A kol .: Životné zručnosti a ako ich rozvíjať, Nadácia pre deti Slovenska
Bratislava 2004
REEDUKÁCIA A KOREKCIA PREJAVOV V UČENÍ
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Učebné osnovy
Reedukácia a korekcia prejavov v učení
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Tretí
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Vyučovací predmet Reedukácia a korekcia prejavov v učení ( ďalej RKP) je určený pre
žiakov ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu so špecifickými poruchami učenia.
Vyučovací predmet RKPje zavedený v našej škole ako voliteľný predmet pre žiakov
s vývinovými poruchami učenia, poruchami pozornosti, poruchami motoriky a poruchami
správania. Vzhľadom k tomu, že v našej škole sú žiaci, ktorí si vyžadujú intenzívnu
individuálnu starostlivosť pri reedukácii ŠPU, bolo potrebné pre podmienky našej školy
vybrať a zlúčiť obsah dvoch vzorových voliteľných predmetov ŠVP pre špeciálne triedy ZŠ
(rozvoj psychomotorických zručností, zmyslová výchova), pretože sú nevyhnutné pre
optimálnu odbornú starostlivosť o týchto žiakov.
Rámcové učebné osnovy sú široko koncipovanou otvorenou normou intervencie, ktorá
kladie zodpovednosť na špeciálneho pedagóga pri výbere diagnostických a terapeutických
metód a postupov.
Ciele a obsah predmetu RKP sú konkrétne závislé od výsledkov
špeciálnopedagogickej diagnostiky každého jednotlivého žiaka. Z toho dôvodu môžu
existovať pre tento predmet len rámcové učebné osnovy.
Špeciálny pedagóg na začiatku školského roku na základe :
- výsledkov špeciálnopedagogickej diagnostiky, prípadne rediagnostiky
- zvolených terapeutických metód a postupov
- a rámcových učebných osnov
vypracuje individuálny plán špeciálnopedagogickej intervencie pre každé dieťa na určité
obdobie. Časovo-tematické plány preto nie sú potrebné a ich dodržiavanie by bolo nereálne.
Výskum i prax v oblasti neurofyziológie, psychológie a špeciálnej pedagogiky prinášajú
neustále nové poznatky. Špeciálny pedagóg je povinný aktualizovať svoje vedomosti z
odbornej literatúry i vzdelávacích podujatí a zavádzať ich podľa vlastného uváženia do svojej
práce. Podrobnejšie postupy je možné čerpať z odbornej literatúry.
Koncepcia psychomotoriky sa odvíja od jednoty ľudskej bytosti, ktorá má rozmer
telesný, psychický a sociálny. Telesné skúsenosti, zahŕňajúce pohyby vedomé i nevedomé, sú
vo vývoji dieťaťa primárne, fylogeneticky i ontogeneticky najstaršie. Preto je výchovné
pôsobenie prostredníctvom telesnej aktivity ľahšie ako ovplyvňovanie reči, ktorá sa utvára
vývojovo neskôr.
Telo je prostriedkom komunikácie s prostredím. Vonkajší svet, s ktorým sa dieťa zoznamuje,
je usporiadaný podľa časovopriestorových a príčinných štruktúr. Čas a priestor sú úzko späté
s prežívaním dieťaťa, ktoré do časopriestoru umiestňuje svoju vlastnú aktívnu činnosť. Aj
reč sa odvíja v určitom čase a zahrňuje časové usporiadanie elementov reči ( slová, slabiky,
hlásky). Pokiaľ je časová organizácia defektná, má dieťa problémy v oblasti receptívnej
i expresívnej formy reči hovorenej a písanej.
Pravidelnosť či nepravidelnosť usporiadania prvkov v časopriestore vedie k pojmu rytmus.
Rytmus je vnútorná záležitosť každého subjektu. Vnímanie a reprodukcia rytmu sú
ovplyvnené rytmom dýchania, pohybu, sluchovým, zrakovým i hmatovým vnímaním.
Vo vzťahu medzi telom a vonkajším prostredím sa vyvíja telesná schéma, ktorá sa prejavuje
prostredníctvom tonicko-motorických funkcií. Všetky funkcie tohto vzťahu sa odrážajú
v psychomotorike
a vyvolávajú psychomotorické poruchy, ktoré sú charakterizované
zmenani integrácie osobnosti na telesnej úrovni.
Vzťah jedinca k svetu, k ľuďom, k realite je vyjadrený inidviduálnymi charakteristikami,
individuálnym významom chovania a gest. Psychomotorický prístup umožňuje vidieť človeka
ako celok. Zvláštny význam má tento prístup všade, kde diagnostikujeme obtiaže, problémy,
deficity a usilujeme sa o ich odstránenie.
Proces samotného učenia sa, učenia sa čítania, písania a počítania podmieňuje celý
komplex schopností ako vnímanie, orientácia, motorika, pozornosť, pamäť, myslenie. Ak sú
niektoré z nich u dieťaťa nedostatočne vyvinuté alebo narušené, je potrebné používanie
špeciálnych metód, foriem a postupov pri výučbe. Vzhľadom k týmto poznatkom sme
z obsahu a cieľov vyučovania predmetu zmyslová výchova v špeciálnej triede pre žiakov
s vývinovými poruchami učenia vybrali príslušné témy rozvíjania motoriky, orientácie a
osobnosti - schopností potrebných k učeniu čítania, písania a počítania a vytváranie
predpokladov pre ďalšie vzdelávanie u týchto žiakov.
K vymedzenému obsahu budeme pristupovať ako k otvorenému systému, čo znamená,
že učivo je možné dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu námetov na
jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné pre žiakov
z aspektu ich praktického významu pre reedukáciu. Takto štruktúrovaná osnova vytvára
dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľa z hľadiska obsahu i rozsahu.
Vyučujúci špeciálny pedagóg rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa
o dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním
myšlienkovej, motorickej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh,
uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti
jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci
mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich
poznávacia aktivita v predmete.
Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, zvolíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na
akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne úlohy.
Dosiahnutie žiadaných schopností žiaka so ŠPU závisí od angažovanosti a tvorivého prístupu
pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého pedagogického procesu zameraného
na rozvoj psychomotorických schopností a zručností žiaka.
Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
Cieľom predmetu RKP je sociálna a edukačná adaptácia a integrácia detí so ŠPU do
spoločnosti, odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie individuálnych schopností a
eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú.
Okrem vlastného biologického vývinu dieťaťa sa na dosiahnutí žiadúcej úrovne psychických
funkcií, percepcie i motoriky podieľa aj vhodné výchovné pôsobenie, ktoré pomáha odstrániť
nerovnomernosti a nedostatočnosť jednotlivých oblastí psycho-motoriky. Tam, kde nestačí
bežnou formou rozvíjať jednotlivé funkcie detí - v niektorých prípadoch vývoj neprebieha
celkom rovnomerne - je treba s dieťaťom pracovať zamerane.
Cieľom psychomotorickej reedukácie je rozvíjanie a harmonizácia spolupráce motoriky
a psychiky prostredníctvom reedukácie vývojovo oneskorených funkcií.
Jej základom je téza, že psychický a motorický vývoj sú navzájom spojené a oddelená
aktivizácia jednej z oblastí môže následne ovplyvňovať oblasť druhú. Terapeutická aktivita
sa zameriava prostredníctvom tela na narušené a vývojovo oneskorené psychické funkcie a
správanie dieťaťa. Utvára a podporuje harmonický vývoj subjektu prostredníctvom pohybu
a telesných skúseností, podporuje vývoj a dynamickú organizáciu osobnosti vo vzťahu k sebe
i ku vonkajšiemu svetu.
Poruchy psychomotorického vývoja sa prejavujú dielčími deficitmi rozvoja percepčnomotorických funkcií, ktoré podmieňujú výukové obtiaže u detí s intaktným intelektom.
Psychomotorická reedukácia a náprava percepčných nedostatkov využíva najrôznejšie
techniky a hry podporujúce telesnú aktivitu a reč, dva základné aspekty výchovy. Odvíja sa
od motorických aktivít, ich prostredníctvom sa snaží odhaľovať a odstraňovať psychické
problémy. Lepšie fyzické bytie je predpokladom lepšieho bytia psychického, uvedomenia
seba samého, poznávania svojich možností i obmedzení s cieľom lepšie ovládnuť seba
samého vo vzťahu k druhým, s cieľom lepšieho „života vo svete“.
Psychomotorická reedukácia a náprava percepčných nedostatkov zahŕňa poznávanie
a vnímanie vlastného tela, vnímanie času a priestoru, zameriava sa na reedukáciu percepčnomotorických funkcií. vychádza z klasickej telesnej výchovy a spája ju s metódami
psychológie a psychoterapie. Je vhodné obohacovať ju prvkami muzikoterapie, arteterapie,
pantomímy, dramatickej výchovy a bábkového divadla, rôznymi formami tanečnej výchovy,
techniky relaxácie, kresby a podobne.
Oblastí, v ktorých je treba pripraviť rozvíjajúce a reedukačné cvičenia je mnoho. Nedajú
sa síce celkom oddeliť, veľmi často sa prekrývajú (napr. schopnosť dlhotrvajúcej pozornosti
nepochybne ovplyvní dieťa pri dokončení danej úlohy), napriek tomu ich môžeme zámerne
cvičiť.
Preto sme pristúpili k zvolenému modelu vyučovacieho predmetu Cieľom tohto nášho modelu
hodín – cvičení je nielen odstrániť deficity a zaostávanie detí, ale aj prebudiť ich záujem
o školskú prácu striedaním metodických postupov, obmieňaním a dopĺňaním nových metód
práce, do výučby zapájať všetky zmysly, čiže multisenzorické vyučovanie, k čomu prispeje aj
veľký rozsah špeciálnych pomôcok(napr. Cvičné programy k prekonaniu deficitov
čiastkových funkcií od Brigitte Sindelar) a drobných pomôcok zhotovených učiteľom.
-
Vzhľadom na to, že cieľ a obsah predmetu je zameraný na výhradne individuálny
liečebný význam predmetu podľa druhu a stupňa zdravotného
reedukačný a
znevýhodnenia každého žiaka, nie je možné stanoviť ani záväzné a presné výkonové
štandardy a ani postupovať podľa doterajších zaužívaných postupov v hodnotení
a klasifikácii, takže nemôžu byť zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách.
-
Samozrejmou súčasťou vyučovacieho procesu je individuálne slovné hodnotenie:
využívanie pochvaly a povzbudenia za každý výkon a úspech dieťaťa, s prihliadnutím na
vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti a zlepšenie voči sebe samému.
OBSAH
TC,
okruh,
hod.
1.
Vstupná
špeciáln
opedago
-gická
diagnost
i-ka
nových
žiakov.
Na
začiatku
každého
školskéh
o roka je
potrebné
vykonan
ie
rediagnostiky.
2.
Stanove
nie
individu
álneho
plánu
špeciáln
opedago
-gickej
interven
-cie na
určité
časové
obdobie
- školský
polrok
alebo
školský
rok .
Terapeut
ic-ké
postupy
a typy
cvičení
Téma
Obsahový štandard
Výko
-nový
štandard
Prierezová
téma
Metódy
a formy
práce
Učebné
zdroje
pri
jednotliv
ých
druhoch
zdravotn
ého
znevýho
d-nenia
bez
časovéh
o
obmedze
nia.
- základné pohybové
3.
3.1.
Samotn Rozvíja- schopnosti (lezenie po
štyroch,
plazenie,
á
nie
pohyby,
špeciáln motoric- reflexné
chôdza
vpred,
opedakých
gogická zručnost vzad,otvorené
a zatvorené oči, chôdza
interven
í
po schodoch; stoj na
-cia
(Terapeu
špičkách, kríženie ĽR
tic-ké
k PN a naopak; chôdza
stratégie,
po čiare, poskoky,
metodic
skoky, rytmické kroky;
ké
synchrónia – súčasné
pohyby, synkinéza –
postupy
spoločné
pohyby;
na
dynamická koordinácia
základe
DK – skákanie na
reedukác
jednej nohe, dynamická
ie
koordinácia
diagnózy
„labyrintový test“; skok
)
do diaľky, preskoky cez
prekážku;
cvičenia
s loptou:
kotúľanie
lopty,
chytanie
kotúľanej
lopty,
hádzanie
a chytanie
lopty, triafanie loptou
do koša – koordinácia;
•
zdokonaliť
správne držanie tela,
koordináciu pohybov;
•
osvojiť si rôzne
pohybové
zručnosti.
Rozvíjať
základné
pohybové
návyky,
schopnosti a zručnosti
+ individuá
lna práca so
žiakom;
+ rozhovor
so žiakom;
+ písomné
a grafické
pracovné
listy;
+ diagnosti
cké testy;
na odstránenie alebo
zmiernenie pohybového
handicapu.
- Cvičiť pohybovú pamäť
a orientáciu v priestore.
rozvíjať
3.2.
Rozvíja- jemné prstové svalstvo
ruky
a
pohybovú
nie
schopnosť
ruky:
jemnomotoric- zapínanie a rozopínanie
gombíkov, zaväzovanie
kých
zručnost šnúrok, zapínanie zipsu,
navliekanie
korálok,
í
gombíkov, namotávanie
vlny, stavanie veže
z kociek,
zloženie
papierovej harmoniky,
detské
hry
typu
mozaiky, modelovanie
z plastelíny alebo drôtu,
kreslenie prstom do
piesku,
obliekanie
bábik,
strihanie
a lepenie,
rôzne
výtvarné techniky..
- Rozvíjanie grafických
3.3.
zručností
a
rozvoj
Rozvoj
grafomo jemnej motoriky na
uľahčenie osvojovania
písania
podľa
torickýc
individuálnych
h
zručnost možností žiaka:
- uvoľňovanie ramien,
í
ruky, držanie písacieho
prípravné
náčinia,
cviky,
plynulosť
pohybov pri písaní
a kreslení;
vizuomotorická
koordinácia – optické
členenie – geometrické
tvary,
intermodálne
spojenie – optickoakustické, pamäť pre
opticky predkladaný rad
obrázkov
a tvarov,
optickej
zameranosť
pozornosti,
-
3.4.
Cvičenie
seriality,
časovej
postupnosti
a priesto
-rového
vnímani
a
3.5.
Rozvoj
poznáva
-cích
funkcií
3.5.1.
Rozvoj
zrakovej
percepci
obkresľovanie
geometrických tvarov,
kreslenie geometrických
tvarov podľa predlohy,
rôzne kreslené cestičky
a labyrinty,
kreslenie
v grafickej sieti, kresba
ľudskej postavy;
Kompletné
lekcie
Metódy dobrého štartu
po ukončení nácviku
predchádzajúcich troch
častí grafomotoriky;
- nácvik jednotlivých
tvarov grafém, spojov
písmen,
ťažších
tvarových
skupín,
dodržiavanie veľkosti
písmen a medzier medzi
nimi;
- zvládnuť základy na
utváranie logických a
matematických
zručností;
- porovnávanie
veľkostí, porovnávanie
množstva
(pojmy
rovnako, viac, menej),
porovnávanie
priestorových
a
časových
vzťahov.
Orientácia v počte do
10.
- pojmy:
Blízko,
ďaleko, vpredu, vzadu,
hore, dole, Hneď pred,
hneď
za,
Vpravo,
vľavo, Prvý, posledný;
- cvičenie „na“ a „v“
tele;
cvičenie
optickej
diferenciácie
tvarov
a figúr, vnímanie figúry
a pozadia;
- zameranosť optickej
pozornosti;
optickej
cvičenie
e
3.5.2.
Rozvoj
sluchove
j
percepci
e
3.5.3.
Rozvoj
taktilného
vnímani
a
pamäte,
intermodálny
výkon
pamäti,
intermodálne
spojenie
opticko-akustické;
- vnímanie priestorovej
orientácie,
chápanie
priestorových vzťahov;
- rozlišovanie inverzných
obrazov;
- cvičenie verbálnoakustickej diferenciácie
tvarov slabík a slov,
verbálno-akustické
členenie
figúry
a pozadia, intermodálne
spojenie
akustickooptické,
- zameranosť akustickej
pozornosti;
- cvičenie sluchovej
pamäte,
intermodálny
výkon sluchovej pamäte;
- cvičenie sluchovej
analýzy a syntézy;
rozlišovanie
mäkkých
a tvrdých
slabík;
sluchová
diferenciácia
dĺžky
samohlások;
-
3.6.
Rozvoj
koncentrácie
pozornosti
a pamät
e
vnímanie
tepla, chladu, tlaku,
tvrdosti,
veľkosti,
hmotnosti
a iných
vlastností predmetov;
poznávanie
niektorých materiálov
hmatom;
súbor
cvičení
a pracovných listov na
rozvoj
koncentrácie
pozornosti ( metódy
Stanovej,
podľa
Pokornej,
Zelinkovej,
Michalovej);
cvičenie
metódou
KUPOZ;
3.7.
Rozvoj
komunikačných
zručnost
í
cvičenie
aktívnej
a pasívnej
slovnej
zásoby;
- schopnosť začať, viesť
a udržiavať
interpersonálnu
komunikáciu,
komunikačná pohotovosť
a flexibilita;
- cvičenie ovládania IKT,
využitie IKT v školskej
praxi, vo vyučovaní,
v interpersonálnych
a spoločenských
vzťahoch;
3.8.
čítanie
s čítacím
Nácvik
techniky okienkom;
- čítacie tabuľky;
čítania
- metóda dublovaného
čítania;
- metóda Fernaldovej;
3.9.
• tréningové metodiky
Reedua pracovné
listy
kácia
Pokornej, Zelinkovej,
dysorto- Stanovej;
grafie
• počítačové programy;
+ tréningové metodiky
3.10.
Pokornej, Zelinkovej,
Nácvik
Nováka,
matema
-tických + počítačové
programy;
schopností,
reeduká
-cia
dyskalk
ú-lie
11.
Úcta k sebe,
3.11.
postoje a spôsobilosti
Rozvoj
medziľudských
osobnos
vzťahov,
pozitívne
ti
hodnotenie
správania
druhých;
12.
rozvíjanie
motivácie,
sebakontroly,
sebahodnotenia,
roly
a postavenie v triede;
13.
Kreativita
a
iniciatíva, komunikácia,
vyjadrenie
vlastných
citov, interpersonálna a
sociálna empatia;
14.
Asertivita,
kompetitivita, riešenie
agresivity,
sebaovládanie, riešenie
konfliktov,
reálne
a zobrazené prosociálne
modely;
15.
Prosociálne
správanie.
Pomoc.
Darovanie. Delenie sa.
Spolupráca. Priateľstvo.
Zodpovednosť
a
starostlivosť o druhých.
Solidarita. Nenásilie.
o
Rozvíjanie
3.12.
školských
zručností
Rozvoj
a
celkových
praktickompetencií, osobného
kých
zručnost štýlu učenia ( metódy –
Zelina, Mertin, Fisher);
í
4.
Spolupr
á-ca s
rodičmi,
konzult
á-cie so
zákonný
-mi
zástupcami.
5.
Spolupr
á-ca s
ostatný
mi
pedagóg
-mi v
škole,
prípadn
es
inými
zaintere
sovaný
mi
osobami
.
Učebné zdroje:
S. Batiková, K Chovanová: Makovička I, II;
B. Sindelarová: Předcházíme poruchám učení;
B. Sindelarová: Deficity čiastkových funkcií- metodika určená na diagnostiku a reedukáciu
ŠPU
A. Antušeková: Preventívna logopedická starostlivosť;
V. Lechta: Logopedické repetitórium;
V. Lechta: Diagnostika NKS;
H. Sulová, Ľ. Paulendová, J. Vrabec: Nauč ma správne vyslovovať;
V. Charvátová – Kopicová: Šimonovy pracovní listy 6;
V. Charvátová – Kopicová: Šimonovy pracovní listy 7;
M. Mlčochová: Šimonovy pracovní listy 10;
R. Sečánska: Vyslov, čítaj...;
V. Hlinková, P. Pravňanská: Kolotoč,
V. Hlinková, E. Kočanová: Pramienok
J. Dvončová, V. Nádvorníková: Diagnostika a odstraňovanie dyslálie;
S. Mašura: Logopédia I.;
J. Sabol: Logopedické riekanky;
Silvia Stanová: Naučme sa spolu čítať I, II;
L. Šťerbová, O. Zelinková: Čítanie ma baví I, II;
O. Zápotočná, Š. Kožíková: Rébusová čítanka;
Věra Pokorná: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování;
Olga Zelinková: Poruchy učení;
Z.Matějček: Vývojové poruchy čtení;
J. Suchá: Cvičení paměti pro každý věk;
J.Zadinová: Hrajeme si s Filipem 1, 4, 5;
M. Bogdanowicz, J. Swierkoszová: Metoda dobrého startu;
D. Píšová, M. Šinská, D. Hospodárová: Bodka, čiarka, palička, poslúchaj ma ručička;
Z. Michalová: Pozornost. Cvičení na posilování koncentrace pozornosti;
A. C. Looseová: Pracovní listy Grafomotorika;
P. Kuncová: KUPOZ;
Efeta;
detské časopisy
počítačové programy: Detský kútik, Animovaný slovenský jazyk; FONO
metodický materiál ŠPÚ, Metodicko-pedagogického centra Banská Bystrica a Prešov;
vlastný metodický materiál, individuálne pracovné listy;
Hodnotenie predmetu
Hodnotenie žiakov v predmete RKP je veľmi špecifická záležitosť. Vzhľadom na to, že
pre tento predmet existujú len rámcové učebné osnovy a nie je možné vymedziť presné
výkonové štandardy, nevyužíva sa pri hodnotení práce žiakov klasifikácia a ich výkon
nemožno ohodnotiť bodovaním, či percentami, zvolili sme nasledovné spôsoby hodnotenia
práce žiakov:
- diagnostika, rediagnostika, diagnostický záznam žiaka;
- komplexné hodnotenie žiaka, kazuistika;
- priebežné slovné hodnotenie práce žiaka (odtlačok pečiatky za snahu, spoluprácu,
výkon...);
- osobné portfólio žiaka;
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Náboženská výchova
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Tretí
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu:
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská,
má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má
preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie,
svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a
integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu
kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Zameriava sa na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich
stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude
prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je
výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov
kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom
žijú.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu:
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
•
formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
•
konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na
svet
•
hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
•
formovať svedomie
•
prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
•
spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
•
oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania
Božieho slova
•
rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti
a v cirkvi
Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom
budovania osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako
dar a posilu pre každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím
pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
Komunikačné kompetencie
• byť schopný sa stíšiť, objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie, číta text
s porozumením
• byť pripravený na odkrývanie obraz. r. Biblie
• chápať symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia
• rozumieť symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch kresťanského slávenia
Existenciálne kompetencie
•
disponovať základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia
o Božom kráľovstve
•
objavovať duchovný rozmer človeka
•
interpretovať biblické príbehy o uzdravení ako výzvu k morálnej reflexii svojich
schopnosti „vidieť, konať a počuť.“
•
rozvíjať vlastné svedomie
•
byť schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery
•
prehodnocovať jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojim svedomím
•
vedieť popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia
•
byť pozorný k rozvoju vlastného svedomia v kontexte biblického príbehu
•
zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania
•
byť pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia
•
stotožňovať sa s etickými princípmi Desatora vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie
v jeho živote
•
objavovať tajomstvo života z pohľadu paradoxu života a smrti
•
rozvíjať chápanie princípu hriechu, ktorý je zo strany človeka slobodným
a dobrovoľným prerušením vzťahu k Bohu
•
byť pozorný voči liturgickému sláveniu a je pripravený sa vedome na ňom podieľať
•
byť pripravený k prvému prijatiu Eucharistie v spoločenstve rodiny a farnosti
•
vedieť dať do súvisu uvedené biblické udalosti a chápať ich ako udalosti, ktoré sa stali
základom kresťanskej liturgie
Občianske kompetencie
• Angažovať sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije
Kultúrne kompetencie
• učiť sa tolerantnosti
• intuitívne vnímať prepojenie kresťanskej a židovskej tradície
Sociálne a interpersonálne kompetencie
• budovať vzťah dôvery
• uvedomovať si svoju jedinečnosť
• prejavovať konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc
• byť empatický
• vedieť vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou
• vnímať Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania medzi ľuďmi
• rozvíjať vo svojom živote rozmer slávenia v spoločenstve rodiny a farnosti
Kompetencie k riešeniu problémov
• primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľať na riešení modelových úloh
• dokázať zvážiť požiadavky a dôsledky konania na základe poznania Desatora
• identifikovať hlavné zložky situačného problému
• poznať podobností predchádzajúcich riešení problémov na základe modelovej
situácie
• dokázať formulovať a klásť si otázky
• prehodnocovať fakty
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
Stratégie vyučovania
Metódy
motivačné
Ježiš učí o Božom kráľovstve
Ježiš uzdravuje
expozičné
Ježiš nám odpúšťa
Ježiš nás oslobodzuje
Ježiš nás pozýva na hostinu
fixačné
aktivizujúce
Postupy
motivačné rozprávanie,
motivačný rozhovor,
motivačný problém,
motivačnú demonštráciu
rozprávanie,
vysvetľovanie
rozhovor, beseda
problémové metódy
(heuristická metóda),
projektová metóda,
praktické aktivity, práca
s knihou a textom,
samostatné učenie
prostredníctvom
informačnej a
komunikačnej techniky
a experimentovanie
metódy opakovania a
precvičovania diskusia,
situačná metóda,
inscenačná metóda,
didaktické hry,
kooperatívne
vyučovanie
Formy práce
práca
s učebnicou,
pracovným
zošitom
individuálna
práca,
skupinová práca,
rozprávanie,
objasňovanie,
opis, rozhovor,
diskusia,
zostavenie plánu,
postup činnosti,
ukážky riešenia
úloh, práca
s IKT, frontálne,
vyučovanie,
odpisovanie
textov z tabule,
tiché čítanie,
brainstorming,
práca s obrazom
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického Odborná
celku
literatúra
Didaktická
technika
Materiálne
výučbové
Ďalšie zdroje
(internet,
prostriedky
Ježiš učí o Božom
Metodická príručka Tabuľa
kráľovstve
katolíckeho
Dataprojektor
Ježiš uzdravuje
Ježiš nám odpúšťa náboženstva pre 3. PC
roč. ZŠ „Cesta
Ježiš nás
viery“,
oslobodzuje
Ježiš nás pozýva na
hostinu
Učebnica,
pracovný zošit,
internet
metodický
materiál, obrazový
materiál, CD,
DVD
ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Názov tematického
celku
vrátane tém
Názov:
Počet hodín
1. Výchova žiakov
BOZ na NBV,
organizačné pokyny
2. Čo znamená
veriť?
3. Aký je Boh?
4. Veľká sila ukrytá
v malom
knižnica, ...)
Medzipred Očakávané vzdelávacie
-metové
výstupy (VV)
vzťahy
Názov
Žiak má:
predmetu:
Ročník: tretí
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučov
Kritériá hodnotenia (KH VV) M
KH VV1
Žiak:
Poučenie o BOZ na hodinách
Je poučený o BOZ na hodinách
NBV, organizačné pokyny.
NBV, organizačné pokyny.
Oboznámiť s obsahom učiva 3.
Oboznámený s s obsahom učiva
ročníka.
3. ročníka.
I. Ježiš učí o Božom kráľovstve
(3)
Jednoduchým spôsobom
J Jednoduchým spôsobom
vysvetlí, čo znamená veriť Bohu.
vysvetliť,
čo znamená veriť Bohu.
Porozumie symbolickému
Jednoduchým spôsobom vysvetliť významu reči. Reprodukuje
niektoré bib. obrazy Boha,
podobenstvo o horčičnom
dôležité pre osobnú predstavu
semienku. Na obraze horčičného
Boha. Reprodukovať podobenstvo semienka spoznáva Ježišovo
o horčič. semienku. Na obraze
učenie o Božom kráľovstve. Na
horč. semienka spoznávať Ježiš. raste horčičného semienka
učenie o B. kráľovstve. Opísať
intuitívne vníma paradox vzniku
obsah krstných sľubov.
veľkej veci z niečoho
Byť disponovaný pre život
nepatrného. Na príklade
kresťanskej viery. V biblických
podobenstva o horčičnom
obrazoch vnímať hlbokú výpoveď semienku prijíma krst ako
o Bohu. Na raste horčičného
významnú udalosť v živote
semienka intuitívne vnímať
viery. Opíše obsah krstných
paradox vzniku veľkej veci
sľubov, otvorí sa pre formovanie
z niečoho nepatrného. Na príklade osobného života viery.
podobenstva o horčičnom
semienku prijímať krst ako
významnú udalosť v živote viery.
Formovať osobný život viery.
Výrazovo vyjadriť vlastný obraz
o Bohu.
5. Uzdravenie
slepého
6. Vidieť ...
7. Uzdravenie
hluchonemého
8. Uzdravenie
človeka s ochrnutou
rukou
9. Uzdravenie
ochrnutého
10. Daj si pozor, aby
si to nerozbil!
11. Len aby to
nebolo na mňa
12. Ježiš je hosťom
u Zacheja
13. Na ceste
zmierenia
14. Ježiš mi odpúšťa
15. Dokážem to?
16. Židovská pascha
17. Pravidlá pre
život na slobode
18. Pravidlá
budovania –
Desatoro
19. Pozrieť sa do
zrkadla
20. Neveriaci sa
majú
II. Ježiš uzdravuje
(5)
Reprodukovať biblické príbehy Reprodukuje biblické príbehy
o uzdravení
slepého, o uzdravení slepého,
hluchonemého,
chromého hluchonemého, chromého
a človeka s „vyschnutou rukou“. a človeka s „vyschnutou rukou“.
Na modelovej situácii reflektovať Na modelovej situácii reflektuje
vlastnú
schopnosť
„,počuť, vlastnú schopnosť „,počuť,
konať, vidieť“ podstatu veci.
konať, vidieť“ to, čo je v živote
Identifikovať sa s biblickými podstatné. Identifikuje sa
postavami
potrebujúcimi s biblickými postavami
uzdravenie.
potrebujúcimi uzdravenie.
Rozvíjať mravný úsudok.
Disponuje sa pre rozvoj
mravného úsudku.
III. Ježiš nám odpúšťa
(6)
Jednoduchým
spôsobom Jednoduchým spôsobom vysvetlí
vysvetliť možné reakcie človeka možné reakcie človeka na vinu,
na vinu a previnenie. Pochopiť kresťanský pohľad na vinu ako
kresťanský pohľad na uznanie uznanie viny a odpustenie.
viny a odpustenie na podklade Vníma vinu ako súčasť života
podobenstva
o márnotratnom každého človeka. Reflektuje
synovi. Reprodukovať biblický vlastné zaobchádzanie s vinou.
príbeh o hostine v dome Zacheja. Reprodukuje biblický príbeh
Osvojiť si priebeh sviatosti o hostine v dome Zacheja. Osvojí
zmierenia.
si priebeh sviatosti zmierenia.
Prijímať sviatosť zmierenia ako Prijíma sviatosť zmierenia ako
dar.
Oceniť
sviatostné dar. Ocení mimosviatostné formy
a mimosviatostné formy pokánia. pokánia, sviatostnú formu
Pravidelnou osobnou reflexiou
pokánia. Pravidelnou osobnou
formovať svoje mravné cítenie.
reflexiou formuje svoje mravné
cítenie. Zhodnotí sviatosť
zmierenia ako pomoc pre človeka
v situácii mravného zlyhania.
Podieľa sa na sviatosti zmierenia.
IV. Ježiš nás oslobodzuje
(10)
Na obraznej reči biblického
Na obraznej reči biblického
príbehu vedieť vysvetliť hriech
príbehu vysvetlí hriech a jeho
a jeho dôsledky. Vysvetliť pojem dôsledky. Reprodukuje Desatoro
a jednoducho vysvetlí význam
dedičný hriech. Reprodukovať
Desatoro a jednoducho vysvetliť jednotlivých prikázaní. Akceptuje
význam jednotlivých prikázaní.
Desatoro ako pravidlá pre dobrý
Nájsť analógiu medzi
život. Stotožní sa s etickými
podobenstvom o pšeničnom zrne princípmi Desatora, vzťahujúcimi
a Ježišovou smrťou
sa na konkrétne situácie v jeho
a zmŕtvychvstaním.
živote. Nájde analógiu medzi
Ú
Ú
21. Pozanať, konať,
vidieť
22. Staré musí
odumrieť
23. Smrť a nový
život
24. Obeta
25. Kresťanská
Veľká noc
26. Ježiš nasycuje
27. Ježiš sa stáva
chlebom
28. Obeta ako dar
29. Stretnutie s
Ježišom
30. Hlavné pravdy
31. Svätá omša
32.. Pozvanie na
hostinu
33. Cesta viery
podobenstvom o pšeničnom zrne
a Ježišovou smrťou
zmŕtvychvstaním. Posúdi hriech
ako stratu Božej blízkosti. Posúdi
hriech a jeho následky ako
ublíženie sebe i iným.
Jednoduchým spôsobom
zhodnotí svoje správanie,
konanie v zhode so svojím
svedomím. Posúdi rozdiel medzi
porušením zákona a zanedbaním
dobra (prechod od
heteronómneho svedomia
k autonómnemu). Otvorí sa pre
posolstvo prísľubu nádeje.
V. Ježiš nás pozýva na hostinu
(8)
Nájsť súvislosť medzi Poslednou Nájde súvislosť medzi
večerou a svätou omšou. Odlíšiť Poslednou večerou a svätou
chlieb od eucharistického chleba. omšou. Rozlíši chlieb od
Objaviť súvislosť medzi ľudskou eucharistického chleba. Objaví
skúsenosťou s chlebom,
súvislosť medzi ľudskou
biblickým textom o rozmnožení skúsenosťou s chlebom,
chleba a sviatosťou Eucharistie. biblickým textom o rozmnožení
Oceniť potrebu slávenia pre život chlebov a sviatosťou Eucharistie.
človeka. Rozvíjať schopnosť
Reprodukuje biblický príbeh
života v spoločenstve. Uvedomiť o hostine v dome Zacheja. Ocení
si dôležitosť častého prijímania
potrebu slávenia pre život
Eucharistie.
človeka. Rozvíja schopnosť
Formovať návyk pre aktívnu
života v spoločenstve. Uvedomí
komunikáciu s Bohom počas
si dôležitosť častého prijímania
liturgického slávenia (odpovede, Eucharistie pre svoj duchovný
gestá, symboly).
rast.
Akceptovať Desatoro ako
pravidlá pre dobrý život. Vnímať
hriech a jeho následky ako
ublíženie sebe a iným.
Osvojovať si postoj
zodpovednosti za svoje
rozhodnutia. Formovať návyk ku
konaniu dobra a vyhýbaniu sa
zlu.
Ú
Ú
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
4. ROČNÍK
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Učebné osnovy
Slovenský jazyk a literatúra
8 hodín týždenne, spolu 264 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Ciele vyučovacieho predmetu
- osvojiť si základy písanej reči
- osvojiť si základné pravidlá pravopisu
- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka,
- osvojiť si návyky správnej výslovnosti,
- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej
a štylistickej,
- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme,
- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme,
- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie /ústnej aj
písomnej/
Obsah vyučovacieho predmetu
I.
ZVUKOVÁ ROVINA JAZYKA A PRAVOPIS
(Osobnostný a sociálny
rozvoj, Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti, Ochrana života a zdravia,
Dopravná výchova, Environmentálna
výchova)
II. SYNTAX (Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Dopravná výchova,
Environmentálna
výchova)
III.
TVAROVÁ /MORFOLOGICKÁ ROVINA (Osobnostný a sociálny rozvoj,
Ochrana života a zdravia, Dopravná výchova, Environmentálna výchova, Mediálna
výchova)
IV.
SLOH (Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,
Ochrana života a zdravia, Dopravná výchova, Environmentálna výchova, Mediálna
výchova)
V.
LITERATÚRA - VŠEOBECNÉ POJMY (Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba
projektu a prezentačné zručnosti, Ochrana života a zdravia, Dopravná výchova,
Environmentálna
výchova, Mediálna výchova)
Tematický
celok
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
ZVUKOVÁ
ROVINA
JAZYKA
A PRAVOP
IS
Vybrané slová Vybrané slová, písanie
i,í y,ý, v ďalších
Delenie
vybraných slovách a
hlások
odvodených
slovách.
Delenie hlások.
Žiak
si
utvrdzuje
pravopisné návyky v už
prebratých
vybraných
slovách a nacvičuje nové
vybrané a odvodené slová.
Vie
ich
samostatne
používať v cvičeniach,
texte, v diktátoch a
kontrolných cvičeniach.
Predpona
Delenie
predponových
slov
Slabičné
a
neslabičné
predpony
Tvorenie
slov.
Odvodenie
slov
pomocou
predpôn.
Pravopis a výslovnosť
predponových
odvodenín.
Slabičné a neslabičné
predpony.
Žiak vie rozdeliť slová na
predponu a slovotvorný
základ. Vie tvoriť nové
slová
prostredníctvom
rôznych predpôn. Vie
identifikovať slabičné a
neslabičné
predpony.
Pozná význam nových slov
a vie ich používať vo
vetách, v textoch.
Pravopis slov
s i/í, y/ý po
obojakej
spoluhláske
Pravopis
ďalších
vybraných
slov.
Príbuzné slová. Poznať
ich
význam.
Geografické názvy s i, í
a y, ý po obojakej
spoluhláske.
Získať pravopisné návyky
v písaní ďalších vybraných
slov
a
významovo
príbuzných slov. Rozšíriť
pravopisné zručnosti v
písaní
geografických
názvov.
Delenie
hlások
Znelé
a
neznelé
hlásky
Spodobovanie
na
konci
slova,
uprostred
slova a na
hranici slov
Spodobovanie
spoluhlások. Pravopis a
správna
výslovnosť
spoluhlások na konci
slov,
na
morfematickom švíku,
hranici slov. Rozdelenie
hlások na znelé a
neznelé. Identifikácia
spodobovania.
Vysvetliť
pravidlo
písania spoluhlásky f.
Žiak vie vymenovať znelé
a neznelé spoluhlásky.
Ovláda
ich
správnu
výslovnosť na konci, v
strede slov a na hranici
dvoch slov. Vie, že
pravidlo o spodobovaní
platí len pre výslovnosť. V
pravopise sa spoluhlásky
zapisujú bez spodobenia.
Pravidlo o spodobovaní
žiak
ovláda
nielen
teoreticky, ale dokáže ho
používať najmä prakticky.
SYNTAX
Priama reč
Uvádzacia
veta
Bodkočiarka
Úvodzovky
Definícia priamej reči.
Úvodzovky v priamej
reči. Písanie uvádzacej
vety (pred, v strede
alebo na konci priamej
reči). Interpunkcia v
priamej
reči
(bodkočiarka,
čiarka,
otáznik, výkričník).
Žiak vie identifikovať
priamu reč v texte. Vie
rozlíšiť uvádzaciu vetu od
priamej reči. Vie prakticky
používať priamu reč v
písomnom
prejave.
Správne
používa
interpunkčné znamienka v
priamej reči. Rozozná
priamu reč v hovorenom
slove.
Tvarová/mo
rfologická
rovina
Slovné druhy:
Podstatné
mená
Prídavné
mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Rozšírenie
učiva
o
základných
slovných
druhoch.
Podstatné
mená, funkcia
podstatných
mien.
Gramatické
kategórie
rod, číslo a
pád
podstatných
mien.
Zhoda
podstatného a
prídavného
mena v rode,
čísle a páde.
Funkcia
zámen.
Druhy zámen.
Rozšírenie poznatkov o
ohybných
slovných
druhoch.
Gramatické
kategórie rod, číslo a
pád podstatných mien.
Triediť a zoskupovať
podstatné mená podľa
rodu a zakončenia
(podľa pádovej prípony
a spoluhlásky pred ňou)
ako
prípravu
na
vyvodenie
systému
vzorov vo vyšších
ročníkoch.
Určiť rod, číslo a pád
prídavných
mien na základe zhody
s podstatným menom
Zámená
–
funkcia
zámen vo vete. Druhy
zámen:
osobné
a
privlastňovacie.
Číslovky,
definícia,
delenie čísloviek na
základné a radové.
Pravopis čísloviek v
obore do 100.
Slovesá – zopakovať
definíciu
slovies.
Gramatické kategórie:
osoba,
číslo,
čas
slovies.
Neurčitok.
Časovanie slovies.
Neohybné
slovné
Vie rozlíšiť všeobecné a
vlastné podstatné mená.
správny
Vie
uplatniť
pravopis vo vlastných
podstatných menách.
Žiak ovláda jednotlivé
pády (otázky aj ich latinské
názvy). Podľa nich vie
vyskloňovať
podstatné
mená.
Ovláda
tvary
podstatného mien a vie ich
používať v texte. Vie
určovať
gramatické
kategórie rod, číslo
a pád podstatných mien.
Rozozná zámená v texte.
Vie,
že
nahrádzajú
podstatné a prídavné mená.
Vie určiť základné druhy
zámen.
Žiak vie nielen vyhľadať
slovesá v texte a pozná ich
funkciu, ale naučí sa aj
gramatické
kategórie
slovies (osoba, číslo a
čas).Vie
vyčasovať
slovesá. Vie určiť u slovies
neurčitok.
Neohybné
Žiak vie triediť slovné
slovné druhy
Funkcia
neohybných
slovných
druhov
vo
vete.
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
Citoslovcia
Sloh
Umelecký
vecný text
druhy.
Triedenie
neohybných slovných
druhov. Ich funkcia a
následne identifikácia v
texte.
Príslovky,
predložky a spojky –
slovné druhy, s ktorými
sa žiaci stretli už v
minulých
ročníkoch.
Učivo vyvodíme z
cvičenia
a
textov.
Naučíme
žiakov
pravopis predložiek a
ich správnu výslovnosť.
Vyvodíme
ich
z
prvotných predložiek s
priestorovým
významom
na,do,v,s/so,z/zo
Pravopis a výslovnosť
predložiek s/so, z/zo,
pravopis a výslovnosť
predložiek s/so, k/ku v
spojení s osobnými
zámenami.
Naučíme
žiakov
identifikovať v texte
spojky
Spojky – vyvodiť z
textu, z aktívnej lexiky
žiaka. Zameriame sa na
najfrekventovanejšie
spojky (a, ale, keď, aby,
že atď.).
Častice – vyvodiť z
textu, upozorniť na
najviac
používané
výrazy
súhlasu,
nesúhlasu,
istoty,
pochybnosti (áno/nie,
hádam, asi, možno,
a
naozaj,
určite
i.).Citoslovcia
–
vyvodiť z textu, zo
zvukomalebných slov.
druhy na ohybné a
neohybné. Pozná funkciu
neohybných
slovných
druhov a následne ich vie
vymenovať.
Vie
ich
identifikovať v cvičeniach,
v texte. Žiak ovláda
výslovnosť a pravopis
predložiek. Vie používať
spojky. Pozná spojky,
ktoré sa vyskytujú v
textoch najčastejšie. Vie
ich prakticky používať vo
vete.
Menej
známe
neohybné slovné druhy –
častice a citoslovcia vie
identifikovať
v
texte.
Pozná ich funkciu. Vie
vymenovať aspoň niektoré
a vie ich použiť v
hovorenom aj písomnom
prejave.
po
prezentácii
a Poukázať na základné Žiak
rozdiely
medzi jednotlivých druhov textu
Kľúčové slová umeleckým a vecným
textom.
Najviac
používané
kľúčové
slová v umeleckom a
vecnom
texte.
Ich
vyhľadávanie v texte.
Reprodukcia
podľa
osnovy.
vie každý pomenovať
správnym pojmom. Pozná
kľúčové slová a následne
ich
vie
použiť
v
umeleckom
alebo
vo
vecnom texte. Spätne ich
vie v texte vyhľadať. Vie k
textu vytvoriť osnovu.
Ovláda pojem reprodukcia
a
vie
ju
prakticky
zrealizovať.
Žiak
vie
postrehnúť vecné chyby v
počúvanom texte a vie ich
opraviť.
Pojem diskusia a názor.
Diskutovať so žiakmi
na
rôzne
témy
(najlepšie také, ktoré sú
z blízkeho okolia žiaka,
zamerané na bežný
život). Učiteľ môže
umelo
vytvoriť
konfliktnú situáciu a
následne vyzvať žiakov
na prejavenie vlastného
názoru k danej situácii.
Situácia môže byť
reálna alebo vymyslená.
Žiak vie diskutovať na
určitú
tému
vybratú
učiteľom/žiakom. Ovláda
pojem diskusia. Dôraz
kladie najmä na riešenie
konfliktnej situácie. Žiak
vie vyriešiť primeranú
konfliktnú situáciu. Pozná
niektoré stratégie riešenia
konfliktu. Vie sa napr.
„pohádať“ so spolužiakom
o
nejakom
probléme
(primeraným spôsobom a
primeranými jazykovými
prostriedkami).
neučíme
Opis osoby, Opis
definíciu
slohového
ústne,
útvaru. Žiaci sa s
písomne
opisom ako slohovým
útvarom stretli už v 3.
ročníku.
Vychádzame
z
vedomostí, ktoré o
opise
žiaci
majú.
Zamerať sa na opis
osoby, ústne aj písomne
.
Všímať
si
charakteristické črty a
vlastnosti osoby.
Žiak vie charakterizovať
opis osoby. Vie ústne
opísať
vonkajšie
črty
osoby napr. spolužiaka,
rodiča,
súrodenca,
kamaráta.
Pozná
základné
charakterové
vlastnosti,
povahové črty opisovanej
osoby. Veľmi stručne vie
danú osobu opísať aj
písomne.
Diskusia
Názor
Cielený
Oboznámiť
žiakov
s Žiak
pozná
definíciu
- cieleným rozhovorom –
interview. Ide o nový
pojem, s ktorým sa
niektorí
žiaci
ešte
nestretli. Tvorba otázok
a odpovedí. Cvičenie
vzájomnej
komunikácie.
cieleného
rozhovoru.
Pozná jeho cudzí názov –
interview. Vie skoncipovať
jednoduché
otázky
a
odpovede.
Napr.
so
spolužiakom
zrealizuje
krátke
interview
o
aktuálnej udalosti.
Reprodukcia
rozprávania,
časová
postupnosť
Naučiť žiakov pojem
reprodukcia
textu.
žiakov
Naučiť
reprodukovať
nejakú
udalosť
zo
svojho
života, alebo života
iných
ľudí
napr.
príbuzných, kamarátov
a pod. Naučiť žiakov
reprodukovať
rozprávanie. Dodržať
časovú postupnosť deja.
Žiak
ovláda
pojem
reprodukcia rozprávania.
Vie
ju
konkrétne
zrealizovať
v
ústnom
podaní. Dodržiava časovú
postupnosť- veci, ktoré sa
udiali na začiatku, stručný
popis udalosti, ukončenie –
záver.
Koncept
Náčrt alebo koncept.
Definícia. Vysvetliť na
príklade.
Realizácia
konceptu v praxi.
Žiak
ovláda
definíciu
konceptu/náčrtu.
Vie
vytvoriť náčrt slohového
útvaru .
Plagát
Pojem plagát. Všimnúť
si
udalosť
spoločenského
alebo
kultúrneho diania, ktorá
sa má stať v najbližšom
čase. Vytvoriť o nej
plagát. Sústrediť sa na
text. Všimnúť si prvky,
ktoré
musí
plagát
obsahovať. Pokús o
vytvorenie plagátu v
skupine spolužiakov.
Žiak
vie
zadefinovať
pojem plagát. Vie na aké
účely sa používa. Vie
vytvoriť jednoduchý plagát
k
nejakej
aktuálnej
udalosti. Žiak realizuje
plagát najprv v skupine,
potom sám.
Oboznámiť žiakov s
Umelecká
pojmom
umelecká
literatúra
Divadelná hra literatúra.
Spojiť
ho
s
už
prebratými pojmami v
3. ročníku ZŠ: poézia a
próza a doplniť o pojem
Vedieť pojem umelecká
literatúra.
Vedieť
ho
odlíšiť od vecnej poézie.
Žiak vie, že k umeleckej
literatúre patrí poézia,
próza a dráma. Pojem
dráma
žiak
nemusí
rozhovor
Interview
Literatúra Všeobecné
pojmy
dráma.
Učivo
zdokumentovať
na
konkrétnych ukážkach
slovenskej
aj
zahraničnej
detskej
umeleckej
literatúry.
Poukázať na rozdiely
medzi umeleckou a
vecnou (neumeleckou)
literatúrou, žiakov tento
pojem neučíme.
Pojem divadelná hra.
Dramatické umenie –
dráma
je
ďalším
literárnym
druhom.
Realizuje sa v divadle.
Dramatickým žánrom
určeným
najmä
detskému príjemcovi je
bábková hra, bábkové
divadlo
(maňuškové,
marionetové,
javajkové).
Pojmy
bábkového
divadla
neučíme,
iba
zopakujeme(opakovani
e z 3. ročníka ZŠ).
Žiakov oboznámime s
najznámejšími autormi
divadelných hier a ich
dielami pre deti a
mládež.. Uviesť príklad
divadelnej hry. Naučiť
žiakov
interpretovať
divadelnú hru – dôraz
Kladieme
na
dramatizáciu.
Dramatizáciu realizovať
v triede, zahrať si
divadelné predstavenie.
Viesť žiakov k tomu,
aby si vedeli vytvoriť
sami divadelnú hru s
jednoduchým námetom
a pokúsili sa ju aj
zahrať.
Rozhlas
ovládať.
Neskôr
ho
rozvinieme pri pojme
divadelná hra. Žiak vie
recitovať jednu - dve básne
z tvorby najznámejších
slovenských
alebo
zahraničných
básnikov.
Dokáže predniesť kratšie
prozaické dielo. Dôraz sa
kladie
na
recitáciu,
výrazové prostriedky v
prednese.
Žiak
ovláda
pojem
divadelná hra. Vie svojimi
slovami opísať, čo je
divadelná hra, vie to
na
základe
povedať
osobnej skúsenosti. Môže
povedať
názvy
divadelných hier, ktoré
pozná. Pozná významných
slovenských
alebo
zahraničných
autorov
divadelných hier. Vie
divadelnú hru interpretovať
v
kolektíve
žiakov.
Talentovaní žiaci môžu
vytvoriť samy kratšiu
divadelnú hru so života
detí. Vedia ju spoločne
zahrať.
Základné druhy médií. Žiak pozná pojem rozhlas,
Televízia
Film - kino
Zavedenie
pojmov:
rozhlas, televízia a film
- kino. Vyzdvihnúť ich
funkciu pre spoločnosť
aj
pre
jednotlivca.
Znaky, ktorými sa
navzájom
odlišujú.
Pojmy nie sú pre žiaka
úplne neznáme. Sú
integrované z predmetu
mediálna
výchova.
Využiť poznatky z
bežného života dieťaťa.
Pojmy
vyvodiť
z
reálneho
prostredia
žiaka. Ich využitie v
každodennom živote.
Výchovné využitie vhodnosť a nevhodnosť
programov pre deti a
mládež. Ich vplyv na
duševné
zdravie
dieťaťa.
Niektoré
programy (sfilmované
príbehy,
rozprávky
alebo iné dramatické
diela)
vychádzajú
prevažne z umeleckej
literatúry, ktorú žiaci
poznajú z čítania. Učivo
je vhodné prepojiť aj s
učivom o divadelnej
hre, ktorá sa inscenuje
nielen v divadle, ale i v
televízii, rozhlase a
filme.
televízia, film (média). Vie
ich pomenovať a vie ich
navzájom od seba odlíšiť.
Pozná
charakteristické
znaky rozhlasu, televízie a
filmu. Vie kde sídlia,
pozná budovu slovenského
rozhlasu,
slovenskej
televízie (prípadne iných
televízií) a filmu (kiná).
Film v minulosti a dnes.
Vie, že sa film v minulosti
premietal v kinách. V
súčasnosti na premietanie
filmu slúži aj televízia,
prípadne prehrávače DVD,
videorekordéry.
Žiak
pozná niektoré literárne
diela, rozprávky alebo iné
literárne žánre, ktoré boli
sfilmované. Žiak sa vie
primerane správať v kine.
Dialóg
Dialóg
je
súvislý
rozhovor dvoch
alebo viacerých osôb,
ktoré sú v priamom a
vzájomnom kontakte.
Dialóg chápeme najmä
v súvislosti s literárnym
alebo
dramatickým
dielom. V súvislosti s
dialógom sa vyskytuje
prítomnosť pohybových
Žiak vie pojem dialóg. Vie
kedy vzniká a koľko osôb
sa na ňom zúčastňuje. Vie
ho identifikovať v texte a
dokáže ho aj prakticky
zrealizovať. Pri dialógu vie
využívať
gestikuláciu,
mimiku.
prvkov, ktorými sa
jazykový prejav dopĺňa,
dokresľuje,
obmieňa
alebo celkom supluje.
Napr.
namiesto
jazykových
prostriedkov
sa
používajú prostriedky
mimojazykové
napr.
gestikulácia, mimika.
Kapitola
Strofa
Rým
Členenie
textu
na
menšie
jednotky.
Kapitola
–
pojem,
charakteristické
členenie
najmä
v
knižkách.
Ide
o
architektonickú
jednotku, menšiu než
diel (zväzok). Strofa je
skupina
veršov
oddelená od ďalšej
strofy.
Rým zvuková zhoda
slabík na konci veršov.
Žiak ovláda pojmy z
učebnice v súvislosti z
textom. Vie v básni
identifikovať rým, ovláda
nielen pojem, ale aj
definíciu. To isté platí aj o
strofe a kapitole. Žiak vie
prakticky rozlišovať v
textoch strofy a kapitoly.
Ide o pragmatickú stránku
výučby. V učive o rýme
podľa zakončenia rozozná
3 druhy rýmov: združený
aabb, abab, abba. Vie ich
prakticky
v
básní
vyhľadať.
Bájka
Pojem: bájka. Ide o
vymyslený príbeh s
výchovným zameraním,
v ktorom vystupujú
zvieratá alebo neživé
predmety, ktoré konajú
a hovoria ako ľudské
bytosti. Z bájky vždy
vyplýva
ponaučenie.
Najznámejším
bájkarom
a
zakladateľom bájky bol
Ezop. V našej literatúre
J. Záborský.
Žiak ovláda pojem bájka.
Pozná text, ktorý je bájkou
a vie ho odlíšiť od iných
textov umeleckej literatúry.
Po prečítaní bájky vie
povedať ponaučenie, ktoré
obsahuje. Pozná meno
Ezopa ako najznámejšieho
autora bájok a tiež pozná
meno J. Záborského –
nášho
významného
bájkara.
Komiks
Naučiť žiakov pojem
komiks. Je to sekvenčne
usporiadaná postupnosť
obrázkov alebo graficky
Žiak ovláda pojem komiks.
Vie ho odlíšiť od iného
druhu detskej literatúry.
Vie prečítať dej komiksu.
spracovaný (kreslený)
príbeh. Má svoj dej a na
čitateľa
pôsobí
esteticky. Text môže
byť umiestnený alebo v
bublinách
uprostred
textu alebo na okrajovej
časti obrázka. Obrázky
sú
často
doplnené
zvukomalebnými
výrazmi.
Pozná postupnosť deja.
Vie, ktoré obrázky sú pred
nejakou udalosťou, a ktoré
nasledujú za ňou. Vie
usporiadať obrázky podľa
sledu deja. Vie sám alebo
za pomoci spolužiakov
nakresliť krátky komiks a
napísať k nemu text.
MATEMATIKA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Matematika
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Ciele vyučovacieho predmetu
- rozvíjať numerické zručnosti a schopnosť používať matematiku v budúcnosti
- využívať osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh
- používať materinský a odborný jazyk a správne aplikovať postupne sa rozširujúcu
matematickú symboliku
- získavať a rozvíjať logické myslenie
- čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy
- vhodne využívať tabuľky, grafy a diagramy
- orientovať sa v rovine a v priestore
- schopnosť spolupracovať v skupine pri riešení matematických problémov
- rozvíjať tvorivé myslenie žiakov
- schopnosť prevziať zodpovednosť
- formovať mravné vedomie žiakov
- spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností
žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a
uloženiu informácií
- viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na
vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa
- podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a
sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v
osobnom aj verejnom kontexte
Obsah vyučovacieho predmetu
NÁSOBENIE A DELENIE PRIRODZENÝCH ČÍSEL V OBORE NÁSOBILKY
(Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia)
II.
SČÍTANIE A ODČÍTANIE PRIRODZENÝCH ČÍSEL V OBORE DO 10 000
(Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Ochrana
života a zdravia)
III.
GEOMETRIA A MERANIE (Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti, Dopravná výchova)
IV. RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH A ÚLOH ROZVÍJAJÚCICH ŠPECIFICKÉ
MATEMATICKÉ MYSLENIE (Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a
I.
prezentačné zručnosti, Ochrana života a zdravia, Dopravná výchova, Environmentálna
výchova)
I. Násobenie a delenie v obore násobilky
Násobenie a delenie v obore násobilky.
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny, ...)
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Násobenie a delenie na kalkulačke v obore násobilky do 100.
Komutatívnosť násobenia (propedeutika).
Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou.
Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie (propedeutika).
Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.
Riešenie jednoduchých slovných úloh typu: porovnanie podielom.
Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu: a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d (aj typy
úloh z predchádzajúceho ročníka).
Tvorenie textov k numerickým príkladom.
Slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika).
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100.
II. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000
Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 spamäti.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 s využitím kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie.
Počítanie so zaokrúhľovanými číslami.
Skúška správnosti riešenia. Riešenie slovných úloh.
Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v číselnom obore do
10 000.
Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel. Riešenie jednoduchých nerovníc.
III. Geometria a meranie
Rysovanie – základné zásady rysovania.
Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc
susedných strán.
Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika).
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Násobok dĺžky úsečky.
Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov
a strán.
Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou na centimetre, na milimetre.
Obvod trojuholníka (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika).
Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, kružnice a kruhu s daným
stredom a polomerom.
Vlastnosti kruhu a kružnice.
Premieňanie jednotiek dĺžky.
Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky.
Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka).
Kreslenie plánov stavieb z kociek.
IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov.
Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi.
Výpočet aritmetického priemeru pre menší počet dát (propedeutika).
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou
Tematický
celok
Násobenie
a delenie v
obore
násobilky
obsahový štandard
Odporúčané témy
Odporúčané
pojmy
Násobenie a delenie v
obore násobilky.
Propedeutika
zlomkov
(rozdeľovanie na
polovice, tretiny, ...)
Počítanie spamäti.
Automatizácia spojov
Násobenie a delenie
na kalkulačke v obore
násobilky do 100.
Komutatívnosť
násobenia
(propedeutika)
Propedeutika úloh na
násobenie s
kombinatorickou
motiváciou.
Násobenie a delenie
ako vzájomne opačné
matematické operácie
(propedeutika
Dané číslo
niekoľkokrát
zväčšiť, dané číslo
niekoľkokrát
zmenšiť, násobenie,
činiteľ, súčin,
delenie, delenec,
deliteľ, podiel,
násobilka,...
výkonový štandard
Vedieť spamäti všetky základné
spoje násobenia a delenia v
obore násobilky do 100.
Vedieť urobiť kontrolu
správnosti násobenia a delenia v
obore násobilky.
Ovládať algoritmus násobenia.
Vedieť spamäti násobiť a deliť
10 a 100.
Osvojiť si praktické násobenie a
delenie na kalkulačke.
Vedieť rozlíšiť a použiť správnu
počtovú operáciu v úlohách
charakterizovaných pojmami
koľkokrát viac, o koľko viac,
koľkokrát menej, o koľko menej.
Chápať súvislosť medzi
násobením a delením, násobenie
a delenie ako vzájomne opačné
matematické operácie
Riešenie slovných
úloh na násobenie a
delenie.
Riešenie
jednoduchých
slovných úloh typu:
porovnanie podielom.
Riešenie slovných
úloh, ktoré vedú k
zápisu:
a+ a . b; a + a : b; a . b
+ c; a . b + c . d (aj
typy úloh z
predchádzajúceho
ročníka).
Tvorenie textov k
numerickým
príkladom
Slovné úlohy na
priamu úmernosť
(propedeutika).
Nepriamo
sformulované slovné
úlohy.
Tvorenie slovnej
úlohy k danému
príkladu na násobenie
a delenie v obore
násobilky do 100.
Sčítanec, súčet, o
koľko viac, zápis
slovnej úlohy,
jednoduchá slovná
úloha, zložená
slovná úloha,
koľkokrát viac – o
koľko viac,
koľkokrát menej – o
koľko menej,...
Riešiť slovné úlohy na násobenie
a delenie.
Vedieť riešiť jednoduché slovné
úlohy na násobenie v obore
násobilky do 100 typu:
1. určiť súčet rovnakých
sčítancov,
2.zväčšiť dané číslo
niekoľkokrát.
Vedieť riešiť jednoduché slovné
úlohy na delenie v obore
násobilky do 100:
1. Rozdeliť dané číslo na daný
počet rovnako veľkých častí
(delenie na)
2. Delenie podľa obsahu
3. Zmenšiť dané číslo
niekoľkokrát
Vedieť riešiť jednoduchú slovnú
úlohu typu: porovnanie
podielom.
Riešiť zložené slovné úlohy
vedúce k zápisu typu:
a + a . b; a + a : b; a . b + c; a . b
+ c . d.
Matematizovať primerané reálne
situácie.
Riešiť slovné úlohy na priamu
úmernosť (propedeutika).
Riešiť nepriamo sformulované
slovné úlohy.
Vytvoriť slovnú úlohu k danému
príkladu na násobenie a delenie
v obore násobilky do 100.
Vedieť overiť správnosť riešenia
(výsledku) a formulovať
odpoveď.
Vedieť zostaviť zápis k slovnej
úlohe
s pomocou učiteľa
Sčítanie a
odčítanie
čísel v
obore do
10 000
Písomné sčítanie a
odčítanie
prirodzených čísel do
10 000.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v
obore do 10 000
spamäti.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v
obore do 10 000 s
využitím kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie
ako vzájomne opačné
matematické
operácie.
Počítanie so
zaokrúhľovanými
číslami.
Číselný rad,
jednotky, desiatky,
stovky, tisícky, troja štvorciferné čísla,
vzostupný a
zostupný číselný
rad,...
Poznať algoritmus písomného
sčítania a odčítania a vedieť ho
pohotovo využívať pri
výpočtoch.
Písomne sčítať a odčítať
prirodzené čísla v obore do 10
000.
Spamäti sčítať a odčítať
prirodzené čísla v obore do 10
000 v jednoduchých prípadoch.
Sčítať a odčítať prirodzené čísla
v obore do 10 000 na kalkulačke.
Sčítať a odčítať primerané troj- a
štvorciferné čísla spamäti.
Sčítať a odčítať troj- a
štvorciferné čísla pomocou
kalkulačky.
Chápať súvislosť medzi sčítaním
a odčítaním,
sčítanie a odčítanie ako
vzájomne opačné matematické
operácie.
Vedieť približne počítať so
zaokrúhľovanými číslami na
desiatky a stovky.
Skúška správnosti
riešenia.
Skúška správnosti,
súčet, sčítanec,
rozdiel, menšenec,
menšiteľ, ...
Vedieť urobiť kontrolu
správnosti sčítania a odčítania v
obore do
10 000.
Riešenie slovných
úloh.
Riešenie všetkých
typov jednoduchých a
zložených slovných
úloh v číselnom obore
do
10 000.
Riešenie slovných
úloh za pomoci
zaokrúhľovania čísel.
Riešenie
jednoduchých
nerovníc.
Slovná úloha,
riešenie, zápis
slovnej úlohy,
výsledok, Skúška
správnosti výsledku
(riešenia),
odpoveď,...
Riešiť všetky typy jednoduchých
slovných úloh na sčítanie a
odčítanie v obore do 10 000.
Riešiť všetky typy zložených
slovných úloh na sčítanie a
odčítanie v obore do 10 000.
Riešiť slovné úlohy za pomoci
zaokrúhľovania.
Samostatne zapísať postup
riešenia slovnej úlohy.
Vedieť overiť správnosť riešenia
(výsledku) a formulovať
odpoveď.
Vedieť zostaviť zápis k slovnej
úlohe.
Matematizovať a znázorniť
primerané reálne situácie.
Riešiť jednoduché slovné úlohy
na sčítanie typu:
1. Určenie súčtu, keď sú dané
dva sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o... (o
niekoľko viac).
Riešiť jednoduché slovné úlohy
na odčítanie typu:
1. Určenie jedného sčítanca, ak
je daný súčet a druhý sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o.... (o
niekoľko menej).
3. Porovnávanie rozdielom.
Riešiť zložené slovné úlohy
typu:
4. a + b + c
5. a – b – c
6. a – (b + c)
7. (a + b) – c
8. a + (a + b)
9. a + (a – b)
Geometria
a meranie
Rysovanie – základné
zásady rysovania.
Rysovanie štvorca a
obdĺžnika v
štvorcovej sieti,
pomenovanie
vrcholov a strán,
dvojíc susedných
strán.
Obvod štvorca
(obdĺžnika) - (len ako
súčet veľkosti strán,
propedeutika).
Súčet a rozdiel dĺžok
úsečiek.
Násobok dĺžky
úsečky.
Bod, vzor, obraz,
leží, neleží,
priamka, úsečka,
súčet dĺžok úsečiek,
rozdiel dĺžok
úsečiek, násobok
dĺžky úsečky,
jednotky dĺžky,
strana štvorca
(obdĺžnika), susedné
strany, protiľahlé
strany, vrchol,
štvorec, obdĺžnik,
zmenšiť, zväčšiť,
štvorcová sieť,
vodorovný, zvislý,
stĺpec, riadok, ...
Osvojiť si a používať pri
rysovaní základné zásady
(čistota, presnosť, vhodné
rysovacie pomôcky, hygiena a
bezpečnosť pri rysovaní).
Vyznačovať body na priamke
(úsečke) a v rovine (na útvare).
Vedieť narysovať úsečku danej
dĺžky na priamke (v mm; v cm)
a označovať ju.
Označovať strany a vrcholy
veľkým tlačeným písmom
(písmenom A, B, C, atď.).
Poznať vlastnosti štvorca,
obdĺžnika a vedieť ich
charakterizovať.
Vedieť narysovať štvorec
(obdĺžnik) vo štvorcovej sieti s
danou dĺžkou strany (strán).
Vedieť vypočítať súčet a rozdiel
dĺžok úsečiek.
Vedieť vypočítať násobok dĺžky
úsečky.
Rysovanie
trojuholníka
(ľubovoľného a ak sú
dané dĺžky strán),
pomenovanie jeho
vrcholov a strán.
Meranie dĺžok strán
trojuholníka s
presnosťou na
centimetre, na
milimetre.
Obvod trojuholníka (len ako súčet
veľkosti strán,
propedeutika
Rysovanie
ľubovoľnej kružnice a
kruhu s daným
stredom, kružnice a
kruhu s daným
stredom a
polomerom.
Vlastnosti kruhu a
kružnice.
Premieňanie jednotiek
dĺžky.
Premieňanie
zmiešaných jednotiek
dĺžky.
Stavba telies z kociek
podľa vzoru a podľa
plánu (obrázka).
Kreslenie plánov
stavieb z kociek
Riešenie
Propedeutika
aplikačných pravdivých a
úloh a úloh nepravdivých
Vypočítať a vedieť zapísať
obvod štvorca (obdĺžnika) ako
súčet dĺžok strán
Trojuholník, strany Narysovať ľubovoľný
trojuholník a pomenovať jeho
trojuholníka,
vrcholy
vrcholy a strany
trojuholníka, dĺžka
Poznať vlastnosti trojuholníka
strany trojuholníka, (počet vrcholov, strán)
obvod trojuholníka, Odmerať veľkosti (dĺžku
jednotky dĺžky, mm, úsečky) strán trojuholníka s
cm, odhad presnosťou na cm (na mm).
Porovnať strany trojuholníka
skutočnosť
(úsečky) podľa ich dĺžky.
Vypočítať obvod trojuholníka
ako súčet
dĺžok strán.
Kružnica, kruh,
stred kružnice
(kruhu), polomer,
kružidlo...
Meter (m),
decimeter (dm),
centimeter (cm),
milimeter (mm),
kilometer (km),
jednotky dĺžky,
premena jednotiek
dĺžky
Priestor, stavba,
teleso, vzor - obraz,
plán (obrázok),
pravidelné a
nepravidelné telesá,
pohľad spredu,
zozadu, sprava,
zľava, zhora,...
Pravdivý výrok,
nepravdivý výrok,
pravdivosť,
Poznať základný rozdiel medzi
kruhom a kružnicou.
Vedieť narysovať ľubovoľnú
kružnicu (kruh) s daným
stredom.
Narysovať ľubovoľnú kružnicu
(kruh) s daným stredom a
polomerom.
Vedieť vyznačiť polomer
kružnice.
Vedieť premieňať jednotky
dĺžky.
Vedieť premieňať zmiešané
jednotky dĺžky /napr. 4 dm 13
cm na mm/
Vytvárať (budovať) z kociek
rôzne stavby telies podľa vzoru a
podľa obrázka.
Vytvárať a opísať vlastné
jednoduché telesá z kociek.
Nakresliť plán stavby z kociek
Vedieť primerane rozlíšiť
pravdivosť a nepravdivosť
výrokov.
rozvíjajúcic výrokov.
h špecifické
matematick
é myslenie
Vytváranie
stĺpcových diagramov
z údajov získaných
žiakmi.
Výpočet
aritmetického
priemeru pre menší
počet dát
(propedeutika).
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Slovné úlohy s
kombinatorickou
motiváciou.
nepravdivosť,...
Vedieť vytvoriť pravdivé a
nepravdivé tvrdenie.
Vedieť zdôvodniť pravdivosť –
nepravdivosť výroku.
Aritmetický
priemer, stĺpcový
diagram, dáta,
priemer
Čítať a nakresliť stĺpcový
diagram zo získaných údajov.
Vypočítať aritmetický priemer
pre menší počet primeraných
dát.
Diagram, riadok,
stĺpec, vodorovný,
zvislý,...
Vedieť riešiť primerané
nepriamo sformulované úlohy.
Vedieť získavať a
zhromažďovať potrebné údaje
Čítať a vytvárať stĺpcový
diagram zo získaných údajov.
Riešiť slovné úlohy na násobenie
s kombinatorickou motiváciou.
VLASTIVEDA
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Učebné osnovy
Vlastiveda
2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Ciele vyučovacieho predmetu
spoznávať časti Slovenska zážitkovou formou
vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej
rozprávať o obrázkoch a fotkách týkajúcich sa Slovenska
porovnávať jednotlivé oblasti s rodným krajom hľadať riešenia na otázky, hľadať
informácie, svoje návrhy interpretovať
o vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť
o
o
o
o
Obsah vyučovacieho predmetu
KRAJINA, V KTOREJ ŽIJEME - Čítanie mapy Slovenska, časová priamka, územné
členenie kraja
(Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Regionálna
výchova, Environmetnálna výchova, Ochrana života a zdravia)
MESTÁ A DEDINY - Charakteristika mesta a dediny, Krajské mestá
(Regionálna
výchova, Environmetnálna výchova, Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti)
CESTUJEME Z BRATISLAVY DO KOŠÍC - Cestujeme po Bratislave, po Košiciach.
Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety,
Gejzír v Herľanoch. Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako by sme tam cestovali v
minulosti a dnes.
(Osobnostný a sociálny
rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Environmetnálna výchova, Ochrana
života a zdravia, Dopravná výchova)
ZAUJÍMAVOSTI ZO SLOVENSKA - Baníctvo na Slovensku v minulosti a zaujímavosti s
ním spojené.
(Osobnostný a sociálny
rozvoj, Regionálna výchova, Environmetnálna výchova, Ochrana života a zdravia,
Mediálna výchova)
TRADÍCIE A ZVYKY - Historické regióny na Slovensku. Zvyky a tradície podľa
historických regiónov. Život v stredovekom meste. Skanzeny.
(Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Regionálna
výchova, Environmetnálna výchova, Ochrana života a zdravia)
V SÚLADE S PRÍRODOU - Ideme do hôr – prípravy, horská služba. Pravidlá bezpečného
správania sa v horách. Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes. Prírodné
zaujímavosti vytvorené prírodou. Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom
(Environmetnálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj)
Vzdelávací štandard
Krajina, v ktorej žijeme
Obsahový štandard
Čítanie mapy Slovenska
Výkonový štandard
Opísať a rozlíšiť povrch
krajiny podľa členitosti.
Opísať polohu pohorí a nížin.
Vymenovať a ukázať na mape
naše najväčšie rieky.
Časová priamka
Porovnať udalosti podľa
časovej priamky, určiť, ktorá
udalosť sa stala skôr a ktorá
neskôr. Usporiadať udalosti
svojho života a udalosti v
roku na časovej priamke.
Vymenovať podľa mapy kraje
SR a ukázať krajské mestá.
Vyhľadať regionálne
osobitosti vlastného kraja.
Z fotografií, krátkych textov a
svojich skúseností opísať
charakteristiku mesta, resp.
dediny a porovnať ich výhody
a nevýhody.
Vedieť správne priradiť
krajské mestá ku krajom.
Vyhľadať rôzne spoje z
cestovných poriadkov (z
internetu), orientovať sa v
cestovných poriadkoch,
vedieť sa spýtať, hľadať
alternatívne riešenia.
Poznať pravidlá slušného
správania sa v dopravnom
prostriedku.
Z mapy Bratislavy a
dostupných materiálov
(sprievodca po Bratislave, po
Košiciach, z internetu...)
vyhľadať významné pamiatky
Bratislavy a Košíc, pripraviť
si krátky itinerár sprevádzania
návštevy po týchto mestách.
Územné členenie – kraje
Charakteristika kraja,
v ktorom žijem
Mestá a dediny
Charakteristika mesta a
dediny
Krajské mestá
Cestujeme z Bratislavy do
Košíc
Vlakové, autobusové a
letecké spojenie
Cestujeme po Bratislave
Cestujeme po Košiciach
Hľadanie cesty z miesta
nášho bydliska do Košíc
alebo Bratislavy, Dóm sv.
Alžbety, Gejzír v Herľanoch
Pripraviť plán cesty zo svojej
obce do Bratislavy a do
Košíc. Využiť dostupné
cestovné poriadky (IKT).
Moje obľúbené miesto na
cestovanie – ako by sme tam
cestovali v minulosti a dnes.
Zaujímavosti zo Slovenska,
baníctvo na Slovensku
Kedy a prečo sa začalo
baníctvo rozvíjať – ťažba
zlata, striebra, rudy, uhlia,
soli, travertínu
Práca baníkov v minulosti a
dnes.
Spomienky na baníctvo. Čo
nám z baníctva zostalo
Tradície a zvyky, skanzeny
Historické regióny na
Slovensku (Orava, Liptov,
Šariš, Spiš...)
Zvyky a tradície podľa
historických regiónov
Život v stredovekom meste
Práce na vidieku v minulosti
počas leta a počas zimy.
Skanzeny na Slovensku – čo
všetko v skanzene nájdeme.
V súlade s prírodou
Ideme do hôr – prípravy,
horská služba. Pravidlá
bezpečného správania sa v
horách.
Ako sa oddychovalo v
horách v minulosti a ako
dnes
Kráľova hoľa, Kriváň,
povesť - výber
Sprostredkovať ostatným
skúsenosti, zážitky a
zaujímavosti z vlastných
ciest. Vedieť ich prezentovať
rôznymi spôsobmi.
Porozprávať ako sa rozvinulo
baníctvo na Slovensku a akú
úlohu zohralo v našich
dejinách, čím bolo významné.
Odraz minulosti v súčasnosti
Opísať prácu baníka, aké
nástroje používal a porovnať
ako sa zmenila práca baníkov
v priebehu dejín. Aké
pozostatky z minulosti
baníctva zostali na Slovensku.
Ťažba nerastov, zlata,
striebra, opálu. Ich využívanie
pri tvorbe šperkov. Banícke
múzeum.
Poznať historické regióny
Slovenska, vedieť zaradiť
zvyky a tradície do
príslušných regiónov, na
základe poznatkov zo
skanzenov a iných zdrojov.
Opísať charakteristické znaky
života ľudí v minulosti a
porovnať so životom v
súčasnosti.
Použiť k tomu obrázky,
informácie z kníh, časopisov,
filmov, ľudovú slovesnosť.
Poznať základy ochrany
prírody a ochrany zdravia.
Zásady bezpečného pohybu v
horskom prostredí.
Porovnať na základe
informácií z rôznych zdrojov
(fotografie, rozprávanie, text),
ako ľudia trávili voľný čas v
prírode v minulosti a dnes.
Zaujať vlastný postoj k
dnešnému tráveniu voľného
času – ako turizmus
ovplyvňuje prírodu.
Reprodukovať obsah povesti
vlastnými slovami a na jej
základe vytvoriť krátku
dramatizáciu.
Vznik riek, formovanie
Opísať rôzne podoby, ktoré
územia riekou, oblasti v
môže mať rieka. Posúdiť ako
povodí riek
človek technológiami
Jazerá, gejzír,
ovplyvňuje tok riek.
Podľa mapy ukázať oblasti
jazier.
Opísať v čom je výnimočný
gejzír
Plavíme sa po Dunaji a
Opísať vybrané úseky
Dunajci
Dunaja, čím sú zaujímavé
Dunaj pod Devínom, Dunaj v Opísať vybrané úseky
Bratislave, Dunaj v
Dunajca, porovnať ich s
Gabčíkove, Dunaj v Štúrove úsekmi Dunaja
Prírodné zaujímavosti
Vysvetliť rozdiel medzi
vytvorené prírodou. Výber
prírodnou zaujímavosťou a
zaujímavosťou vytvorenou
Prírodné zaujímavosti
človekom, uviesť príklady a
vytvorené človekom Výber
vedieť povedať svoj názor na
ňu, v čom sa páči, resp.
nepáči.
Súčasnosť a minulosť v
Poznať významné udalosti a
našom kraji
osobnosti späté s jeho krajom,
uviesť zmeny, ktoré nastali v
jeho kraji a systematicky to
spracovať vo forme
miniprojektu
PRÍRODOVEDA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Prírodoveda
1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu:
Aj predmet prírodoveda v širšom slova zmysle môžeme chápať ako vedu o prírode a jej
krásach. V užšom slova zmysle však zahŕňa učivo o rodine, čase, našom zdraví. Venuje sa aj
témam o živočíchoch, rastlinách o človeku. Venuje sa aj témam, ktoré skúmajú naše okolie,
s ktorým sa deti každodenne stretávajú, v ktorom sa pohybujú, žijú. Prírodoveda skúma
zákonitosti vzduchu, vody, pôdy. Pozorovaním a jeho hodnotením vo vyučovaní prírodovedy
vedieme žiakov k objektívnemu názoru na svet okolo seba. Na základe poznaných vzťahov
a zákonitostí sa učia odlišovať skutočné od neskutočného. Prírodoveda dáva priestor pracovať
aj s prvou odbornou literatúrou (encyklopédiami), ktoré sa žiaci učia využívať primerane
k svojmu veku.
Príroda a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho života, ktoré zaujímajú
žiakov už od predškolského veku. Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí,
kultúru a to všetko vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce. V mladšom školskom
veku sú žiaci prirodzene zvedaví, zaujímajú sa o svet okolo seba a o jeho fungovanie, hľadajú
príčiny fungovania, skúšajú a učia sa pri tom. Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom
okolí, rozumel a snažil sa ich vysvetliť.
Vyučovanie prírodovedy je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách,
ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu
problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych
schopností.
Prvý a druhý ročník je zameraný predovšetkým na manipuláciu s predmetmi,
s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Tretí a štvrtý ročník je z časti v Prírodovede
zameraný obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych
schopností.
Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v
informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho
kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať. Prírodoveda má deti viesť k:
o spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody
o rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v
rôznych informačných zdrojoch
o
o
o
o
o
o
o
rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých
zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne
opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním
rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty
nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu
tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné
javy a existencie
uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho
využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje
poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej
ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu
Čiastkové ciele predmetu
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa.
Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ
nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo
najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto
konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý ročník Prírodovedy
je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne
stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných
situácií tak, aby:
sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí
schopnosť syntézy), sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),sa
naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby
testov hypotéz a predpokladov), vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich
premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo)
sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr
súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale
aj schopnosť indukcie)
sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí
schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s
imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia), si
rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť
tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), dokázali zdieľať svoje predstavy s
vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie)
Metódy a formy práce
Metódy a formy práce slúžia na zvyšovanie efektívnosti vyučovacieho procesu. Správne
zvolená metóda a forma určuje činnosť učiteľa aj žiaka a teda aj úspech pri dosahovaní
jednotlivých cieľov. Pri správne zvolenej metóde vzbudzujeme u žiakov záujem – teda
motiváciu, navodzujeme lepšiu sústredenosť, pozornosť, aktivizáciu myslenia a iné. Preto si
v prírodovede volíme nasledovné:
metódy:
Slovné – vysvetľovanie, rozprávanie, beseda, opis, dialóg, metóda práce s knihou
Názorné – demonštrovanie, exkurzia, využívanie kartičiek, schém
Praktické – projektové práce
formy:
1. Vyučovacia hodina (ako základná organizačná forma)
2. Individuálne vyučovanie
3. Skupinové vyučovanie
4. Frontálne vyučovanie
5. Prvky integrovaného tematického vyučovania
Učebné zdroje
Na vyučovaní Prírodovedy sa využívajú nasledovné učebné zdroje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pracovný zošit: Žigová, L. a kol.: Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ, Orbis Pictus
Istropolitana, Bratislava 2009
Pracovný zošit: Žigová, L. a kol.: Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ, Orbis Pictus
Istropolitana, Bratislava 2010
nástenné obrazy
manipulačné pomôcky – ročné obdobia, domáce zvieratá, voľne žijúce zvieratá, značky
počasia, hodiny, ovocie, zelenina, poľnohospodárske plodiny, horniny, nerasty, meradlá
fyzikálnych veličín
prírodniny
IKT v rámci predmetu
časopisy s danou problematikou
encyklopédie
rôzne iné vhodné pomôcky
Hodnotenie predmetu
Žiaci sú hodnotení známkou v zmysle metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov schválených MŠ SR č. 22/2011 z 01. mája 2011.
1. Ciele vyučovacieho predmetu
+ naučiť sa zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní
+ osvojiť si základné vedecké pojmy, vedeckú terminológiu a vedieť ju odlíšiť od bežnej
nevedeckej komunikácie
+ naučiť sa odmerať objem, hmotnosť, teplotu a poznať jednotky objemu, hmotnosti
a teploty
+ určiť vlastnosti látok
+ poznať princíp fungovania jednoduchých strojov
Obsah vyučovacieho predmetu
Tematický celok
Vesmír
Obsahový štandard
Vesmír, vesmírne telesá,
čierne diery, planéta,
hviezda,galaxia, súhvezdie,
sl. sústava, prirodzené
družice, kométa, rotácia
Zeme okolo
osi aj okolo Slnka,
podmienky života vo
vesmíre, skúmanie
vesmíru, ďalekohľad,
hvezdáreň, umelé družice,
esmírna stanica, raketa,
raketoplán
Výkonový štandard
Žiak vie vysvetliť, čo je vesmír, má základ. inf.
o čiernych dierach, vie rozdiel medzi planétou
a hviezdou, medzi sl. sústavou a galaxiou
(Mliečna dráha) a súhvezdím, rozpoznáva
súhvezdia zimnej a letnej oblohy(Orion,Veľký
voz), vie vymenovať osem planét aj tzo ako sa
pohybujú, vie, že Mesiac je prir. družica, vie čo
je kométa,vie vysvetliť striedanie dňa a nociročných období, vie vysvetliť podmienky života
vo vesmíre – nie je tam kyslík – skafandre, vie
rozprávať ako čl. skúma vesmír zo Zeme aj
z vesmíru
Sily
Gravitačná sila,
jej veľkosť,
hmotnosť,
Magnetická sila
Vie juvysvetliť, vie, že závisí od hmotnosti
predmentov,
Vie, čo je magnet, ako pôsobí mag. sila, že
magnety majú dva póly a vie vysvetliť, ako sa
dva magnety vzájomne k sebe správajú pri
rôznych vzájomných pozíciách, rozlišuje pojmy
magnet a magnetický materiál. vie, že kovové
predmety je možné zmagnetizovať a tie sa
dočasne správajú samy ako magnety, vie, že
zemeguľa má svoje vlastné magnetické pole,
vďaka ktorému fungujú kompasy.
Trenie
Žiak vie vysvetliť, čo je to trenie a kde všade sa
trenie využíva, pri objasňovaní trenia žiak
používa aj predstavu o časticovom zložení látok,
vie skúmať trenie dvoch materiálov a zisťovať,
ktoré materiály zvyšujú a ktoré zniţujú trenie.
Žiak vie ako sa starať o zmysly, aké inf.
prostred. nich získavame, vie načo slúžia
jednotlivé zmysly, pozná pojmy krátkozrakosť,
ďalekozrakosť,
Vie opísať ako vyzerá nerv. sústava, akú funkciu
má mozog, funkcie reflexu a význam reflexu pre
človeka, vie, že srdce je sval a kde sa nachádza,
vie opísať základné zložky krvi a ich význam červ., biele krvinky, krv. doštičky, význam
darcovstva krvi, vie vysvetliť, že krv prúdi v
cievach, vie cievny systém schematicky
zaznačiť,
vie, že krv sa cievami dostáva do pľúc, kde sa z
nadychovaného vzduchu dostáva do krvi kyslík a
ten je rozvádzaný po tele, vie, že kyslík sa v
jednotlivých častiach tela spotrebováva a krv bez
kyslíka sa znovu dostáva do pľúc, aby sa
okysličila (naviazala na seba pri dýchaní kyslík),
vie čo je srdcový tep a vie ho zmerať, vie, čo je
tlak krvi a vie význam jeho merania
I. VESMÍR (Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,
Rozmnožovacia sústava,
Vie, že rozmnožovacia sústava muža sa od
ženskej líši, vie opísať ako sa dieťa vyvíja v tele
matky ako dlho, zdravá životospráva matky,
pôrod za asistencie lekárov, vie vysvetliť
rozdiely medzi novorodencom, ďieťaťom
Ľudské telo
Zmyslové orgány – zrak,
sluch,
chuť, čuch, hmat, funkcie
kože
Vnútorné orgány –mozog,
reflex, srdce, funkcie
a zloženie krvi,
krvný obeh – okysličovanie,
cievy- tepny, žily, srdcový
tep,
krvný tlak,
Ochrana života a zdravia, Multikultúrna výchova)
II. PODMIENKY ŽIVOTA NA ZEMI Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života
a zdravia, Environmentálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,
Dopravná výchova, Multikultúrna výchova)
III. PRÍRODNÉ SPOLOČENSTVÁ – rastliny, živočíchy (Osobnostný a sociálny
rozvoj, Ochrana života a zdravia,
Environmentálna
výchova, Tvorba
projektu a prezentačné zručnosti, Dopravná výchova, Multikultúrna výchova)
IV. ĽUDSKÉ TELO (Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Tvorba
projektu a prezentačné zručnosti,
PRACOVNÉ VYUČOVANIE
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Pracovné vyučovanie
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a
technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach
ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných
situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v
jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky .a
doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v
ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich
určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek a technika
vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo všeobecných
cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať z hľadiska
troch navzájom prepojených komponentov:
1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),
2. výchova o technike (vedomosti),
3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).
Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti Človek a
svet práce vychádza z uvedených komponentov:
V rovine hodnôt a postojov smeruje k:
- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,
- uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách
(doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),
- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život),
- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,
- rozvíjaniu osobnostných vlastností,
- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,
- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,
- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh,
vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),
- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,
- rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.).
V rovine vedomostí smeruje k:
- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky
(materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku
primeranej úrovni,
- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,
- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou,
V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:
- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,
- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,
- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,
- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,
- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,
- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,
- získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností,
- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,
- naučeniu sa pracovať v tíme,
- poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze.
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov
tým, že vede žiakov k:
-pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov
práce,
-osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach, k
organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri
práci i v bežnom živote,
-vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti .a vlastných
nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku,
-autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému
postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu,
-chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a k
rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
-orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce .a
osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenie, pre voľbu
vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu,
-k schopnosti bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách,
-k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov.
Metódy a formy práce
hlavnou organizačnou formou je vyučovacia hodina
-
hromadné vyučovanie
-
skupinová práca
-
individuálna práca
Základné metódy práce:
- vysvetľovanie
-
slovné metódy
-
praktická ukážka
-
demonštrácia
-
didaktická hra
-
brainstorming
-
dramatizácia
Učebné zdroje
Hodnotenie predmetu
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu
žiaka schválených MŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011
.
Obsah vyučovacieho predmetu
Vzdelávací obsah je rozdelený do 5 tematických celkov:
1. Tvorivé využitie technických materiálov
2. Základy konštruovania
3. Starostlivosť o životné prostredie
4. Stravovanie a príprava jedál
5. Ľudové tradície a remeslá
1. Tvorivé využitie technických materiálov
Hodnoty a postoje žiaka
Vedieť hodnotiť
výsledok svojej práce.
Interpersonálne
spôsobilosti
prostredníctvom
technických činnosti
realizovaných samostatne
i v kolektíve (efektívnosť
činnosti, plánovanie,
organizovanie,
kontrolovanie
a hodnotenie výstupov
činnosti, empatia,
riešenie konfliktných
situácií,
rešpektovanie a
tolerovanie odlišností,
zodpovednosť, úcta,
zodpovednosť za
výsledky práce vo vzťahu
k rozvoju spoločnosti
a životnému prostrediu).
Schopnosť chápať
význam technickej
záujmovej činnosti a do
tejto sa zapájať.
Obsahový štandard
Poznávanie vlastnosti materiálov
Pomocou porovnávacieho pozorovania,
bádania
a experimentovania nadobudnúť poznatky o
technických materiáloch s ktorými sa bežne
žiaci stretávajú. Poznať, rozlíšiť a popísať
štruktúru a vlastnosti technických materiálov.
Získať odborno - špecifické poznatky o
materiáloch (papier, textil, drevo) a procesoch
tvorby produktov.
1. Papier a kartón
Praktické činnosti: strihanie, lepenie,
skladanie, oblepovanie.
Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti
papiera podľa toho, ako sa strihá, trhá, skladá,
ktorý papier je najvhodnejší na skladanie
(balenie), z akého papiera sú listy učebníc,
detských kníh...).
Pracovné námety: priestorové a kruhové
vystrihovačky, skladanie origami podľa
náčrtu, balenie kníh a darčekov, koláž
z kartónu.
2. Textil
Praktické činnosti: navliekanie nite do ihly,
robenie uzlíka, osvojenie základných stehov,
zhotovenie výrobku podľa strihu.
Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti
textílií podľa toho, ako udržiavajú teplo,
podľa krčivosti, podľa väzby, nasiakavosti.
Skúmať stehy na výšivkách.
Pracovné námety: výrobok s prvými stehmi,
námety na vyšívanie s detskými prvkami,
resp. námetmi ľudovej kultúry, gombíkový
panáčik, tvorba výrobku podľa strihu.
3. Drevo
Praktické činnosti: skúmanie vlastností
drevín, kombinovanie drevín, oddeľovanie,
Výkonový štandard
Poznávať vlastností
materiálov
porovnávaním,
triedením,
experimentovaním.
Získať pracovné
zručnosti s nimi.
Vedieť vytvoriť
jednoduchý predmet
riešením problémovej
úlohy s uplatnením
vlastnej predstavivosti a
fantázie.
Dodržiavať zásady
bezpečnej práce s
materiálom a
pracovnými nástrojmi.
Vytvárať pracovné
prostredie s akcentom
na estetiku prostredia.
Vážiť si hodnoty
vytvorené človekom a
prírodou.
spájanie, maľovávanie.
Námety na skúmanie: skúmať drevené
predmety v triede (byte), skúmať dreviny v
okolí, skúmať, kde sú poškodené dreviny a
akým spôsobom.
Pracovné námety: zvieratká, postavy,
príbytky.
2. Základy konštruovania
Hodnoty a postoje žiaka
Efektívne žiť a pracovať
s inými ľuďmi, učiť sa s
nimi a od nich.
Plánovať, organizovať,
kontrolovať a hodnotiť
aktivity tímu ľudí,
preberať
spoluzodpovednosť za
prácu tímu.
Vážiť si, rešpektovať,
akceptovať, tolerovať
odlišnosti iných ľudí,
pomáhať im v prípade
potreby, dobre s nimi
vychádzať, udržiavať
harmonické medziľudské
vzťahy.
Motivácia a odhodlanie k
tvorbe osobne a
spoločensky prospešných
technických produktov.
Rozvíjanie poznania, že
produktívna práca (aj v
oblasti techniky) je
základnou podmienkou
rozvoja človeka a
spoločnosti.
Poznanie a bezpečné
ovládanie techniky –
záruka efektívneho
využívania techniky vo
Obsahový štandard
Obsah tematického celku tvoria 4 tematické
okruhy:
1. Konštrukcie okolo nás
2. Elektrický obvod, zdroje elektrickej
energie
3. Technické komunikačné prostriedky
4. Technika v doprave
Výkonový štandard
Poznať základné
symboly pri technickom
náčrte (čo znamená plná
a prerušovaná čiara,...).
1. Konštrukcie okolo nás
Skúmanie konštrukcií okolo nás a ich
spoločenský význam (mosty, budovy,
zariadenia) pre človeka Všímanie si celku i
detailov. Pokus o návrh technického objektu
na zhotovenie. Technické objekty
zhotovujeme zo stavebníc alebo z rôznych
technických materiálov (papier, kartón,
lepenka, koženka, plasty, drôtiky, drevo) za
použitia dostupných nástrojov a náradí.
Odporúča sa použiť stavebnice s väčšími
prvkami a škatule rôznych veľkostí a tvarov.
Úlohy majú mať charakter hry.
Námety: obydlia, mosty, pohyblivé detaily
strojov (vrtuľka), šarkan.
Poznať základné druhy
a hlavné znaky
ľudských obydlí.
2. Elektrický obvod, zdroje elektrickej
energie
Uvedený tematický okruh odporúčame
zaradiť až po prebratí učiva z prírodovedy o
elektrickom obvode a elektrickej vodivosti.
Na zostavovanie jednoduchých elektrických
obvodov pri nedostatku pomôcok, modulov
alebo stavebníc chceme upozorniť na
vytváranie jednoduchých spojení (očko skrutka) na objímkach žiaroviek E 10 za
pomoci tenkého vodiča a batérie 4,5. Možné
je paralelné a sériové zapojenie spotrebičov.
Vedieť urobiť technický
náčrt.
Poznať význam mostov
a vedieť konštruovať
mosty podľa určitých
požiadaviek (členitosť
terénu, veľkosť rieky,
zaťaženie mosta a pod.).
Vedieť vybrať vhodný
materiál na konštrukciu
určeného modelu.
Vedieť navrhovať
optimálne modely z
hľadiska konštrukčného,
technologického,
ekonomického a
estetického.
Poznať pojmy:
elektrický prúd,
elektrický obvod, zdroj,
spotrebič.
Rozlišovať vodivé a
svoj prospech i prospech
iných.
Orientácia v rôznych
odboroch ľudskej
činnosti, osvojenie
potrebných poznatkov
a zručnosti významných
pre možnosť
spoločenského uplatnenia
sa, pre voľbu vlastného
profesijného zamerania a
pre ďalšiu profesijnú
orientáciu, možnosti
uplatnenia sa na trhu
práce (aj napr. v
medzinárodnom
kontexte)
Zdroje elektrickej energie (obnoviteľné a
neobnoviteľné) a ich vplyv na životné
prostredie. Význam šetrenia elektrickou
energiou.
nevodivé materiály.
Poznať spôsob ochrany
pred zásahom silného
elektrického prúdu.
3. Technické komunikačné prostriedky
Žiaci sa oboznamujú s historickými i
modernými komunikačnými prostriedkami
(telefón, fax, PC). Skúmajú, ako technické
prostriedky umožňujú komunikáciu medzi
ľuďmi. Skúmajú, kde sa tieto komunikačné
prostriedky využívajú, sami sa učia sa
využívať komunikačné prostriedky
simulovaním rôznych situácií.
4. Technika v doprave
Oboznámenie sa s dopravou, dopravnými
prostriedkami, rozvíjanie cestovateľskej
mobility. Rozvíjanie konštruktérskych
schopností, konštrukcia bicykla, jeho
technické vybavenie a bezpečnosť jazdy na
bicykli.
Vedieť zostaviť vybrané
funkčné elektrické
obvody podľa návodu.
Poznať zásady
bezpečnej mobility.
Poznať pravidlá
bezpečnej jazdy na
bicykli.
Vedieť zistiť technický
stav vlastného bicykla.
Vedieť urobiť
jednoduchú údržbu
bicykla.
3. Starostlivosť o životné prostredie
Hodnoty a postoje žiaka
Význam črepníkových
rastlín pre skrášľovanie a
zlepšovanie životného
prostredia.
Obsahový štandard
1. Črepníkové rastliny a životné
prostredie
Poznávanie a odborné pomenovanie
črepníkových rastlín, poznávanie ich
nárokov na životné podmienky a ich
Cieľavedome pristupovať význam pre tvorbu životného
k tvorbe krajšieho
prostredia.
životného prostredia.
Ošetrovanie črepníkových rastlín
(umiestnenie podľa nárokov na svetlo
Význam zeleniny pre
a teplo, polievanie, očisťovanie rastlín,
zdravú výživu (zelenina
kyprenie, rosenie, prihnojovanie,
– zdroj vitamínov,
presadzovanie).
minerálnych látok,
Rozmnožovanie rastlín (semenami,
ochranných a liečivých
vegetatívne – odrezkami, delením trsu,
látok, vlákniny).
cibuľami, hľuzami...).
Hydroponické pestovanie rastlín
Pestrosť a rovnomernosť (postup celoročného ošetrovania
spotreby zeleniny
rastlín).
počas roka.
2. Poznávanie úžitkových rastlín
Výkonový štandard
Založiť kútik živej prírody a
využívať ho na pestovateľské
činnosti, výstavky a pokusy.
Poznať a pomenovať viac
druhov črepníkových rastlín (10
druhov).
Poznať ich nároky na základné
životné podmienky a pestované
druhy správne ošetrovať.
Vedieť založiť jednoduchú
množiarničku, poznať jej
význam a využitie.
Vedieť regulovať podmienky
pre zakorenenie odrezkov.
Poznať spôsoby vegetatívneho
Hygienické zásady
konzumácie čerstvej
zeleniny.
Význam pokusov a
pozorovaní z hľadiska
a pochopenia nových
poznatkov, z hľadiska
objavovania súvislostí, z
hľadiska využívania
nových informačných
zdrojov pre ďalšiu
bádateľskú činnosť.
Význam pestovania
vonkajších okrasných
rastlín pre skrášľovanie
širšieho okolia (škola,
bydlisko).
Oceňovať hodnoty
vytvorené vlastnou
pestovateľskou
činnosťou.
Využívanie okrasných
rastlín k estetickému
Skrášľovaniu prostredia.
Zvýšenie hodnoty
okrasných rastlín
aranžovaním.
Dosiahnutými
výsledkami prejaviť
pozornosť a úctu
svojim najbližším.
Poznávanie úžitkových rastlín – ich
konzumných častí, plodov, semien
(hlavne zeleninu).
Robiť výstavky poznávaných druhov
priebežne (semená, rastliny,
konzumné časti, plody), aby žiaci
poznali úžitkové rastliny v rôznych
vývinových fázach.
Zatriedenie poznávaných druhov
zelenín do pestovateľských skupín.
Poznať význam zeleniny pre zdravie a
výživu.
Pestovanie zeleniny z priamej sejby a
z priesad.
3. Pokusy a pozorovania
Podmienky klíčenia semien ( vhodné
napr. hrach, fazuľa).Význam vody,
tepla a svetla pre rastliny (napr. fazuľa
kríčková, hrach). Rýchlenie rastu
rastlín teplotou. Význam
pestovateľských podmienok na
zakorenenie stonkových a koreňových
odrezkov ( teplo, vlhkosť substrátu a
vzduchu v množiarničke).Vplyv
ošetrovania rezaných kvetov na dobu
ich kvitnutia (úprava stonky, výmena
vody, výživno – dezinfekčné
prípravky).
4. Pestovanie vonkajších okrasných
rastlín
Poznávanie vonkajších okrasných
rastlín (letničky, dvojročné okrasné
rastliny, trvalky). Pestovanie letničiek
z predpestovaných priesad (napr.
aksamietnica), ich vysadzovanie do
črepníkov, na záhony, ošetrovanie.
5. Rez a úprava kvetín do váz
Poznávanie okrasných rastlín
vhodných na aranžovanie (pestované
druhy, lúčne druhy). Výstavky
okrasných rastlín. Zásady zberu, rezu,
prenášania, úpravy, sušenia a
uskladnenia rastlinného materiálu.
Základné pravidlá výberu a
aranžovania okrasných rastlín.
rozmnožovania rastlín
pestovaných v KŽP.
Vedieť odoberať a upravovať
stonkové odrezky a listové
odrezky.
Vedieť zasadiť do črepníkov
(črepníkovať) rozmnožené
rastliny.
Osvojiť si základy
hydroponického pestovania
rastlín.
Poznať 10 druhov úžitkových
rastlín, rozlišovať ich
konzumné časti a plody.
Spracovať vzorkovnicu semien
a poznať ich na základe
vonkajších vlastností.
Poznať pestovanie zeleniny z
priamej sejby (mrkva,
reďkovka, hrach).
Poznať význam predpestovania
rastlín.
Vedieť založiť jednoduché
pokusy na overenie základných
životných podmienok rastlín.
V pravidelných intervaloch
sledovať pokusné a kontrolné
rastliny, zaznamenávať
objektívne výsledky
pozorovania.
Výsledky pozorovaní a
pokusov vyhodnotiť.
Poznať 5 druhov nových
vonkajších okrasných rastlín.
Vedieť ich zatriediť do
pestovateľských skupín
(letničky, dvojročné okrasné
rastliny, trvalky).
Dopestovanie okrasných rastlín.
Vedieť pomenovať a využívať
Aranžovanie kvetov a doplnkovej
zelene do váz a plochých misiek.
Viazanie kytíc, vencov.
Zásady ošetrovania rezaných kvetov.
Výstavky výsledkov aranžovania.
náradie a pomôcky, osvojovať
si postupy bezpečnej práce.
Poznať vybrané druhy rastlín
vhodných na aranžovanie.
Poznať zásady rezu, prenášania
a úpravy rastlinného materiálu.
Osvojiť základné pravidlá
aranžovania a použitia
pomocného materiálu.
Aranžovanie kvetín a
okrasných rastlín pri
významných
príležitostiach (vianočné,
veľkonočné, rodinné
a spoločenské udalosti).
4. Stravovanie a príprava jedál
Hodnoty a postoje žiaka Obsahový štandard
Vie sa vhodne správať
1. Technika v kuchyni – význam.
počas stolovania.
2. Základné bezpečnostné pravidlá v
kuchyni pre detí.
Dodržiava pravidlá
3. Výber, nákup a skladovanie
stolovania a
potravín.
spoločenského správania. Z hľadiska zdravej výživy akcent v
tematickom celku je na:
Vie poskytnúť
- potraviny rastlinného pôvodu,
- potraviny živočíšneho pôvodu,
(zabezpečiť) pomoc pri
úraze.
- typické potraviny v iných krajinách,
- potraviny v supermarketoch, obalové
materiály
a identifikačné údaje na nich pre
spotrebiteľa,
- príprava jednoduchého jedla,
- príprava narodeninovej torty,
- stolovanie.
Výkonový štandard
Žiak vie pripraviť stôl pre
jednoduché stolovanie.
Vie samostatne pripraviť
jednoduchý pokrm.
Vie udržovať poriadok a
čistotu pracovných plôch,
dodržiava základy hygieny a
bezpečnosti práce.
Vie poskytnúť pomoc pri
úrazoch v kuchyni.
5. Ľudové tradície a remeslá
Hodnoty a postoje žiaka Obsahový štandard
Poznanie vlastných
1. Skúmanie vlastnej kultúry
kultúrnych zvykov a
Skúmať a objavovať vlastnú kultúru a
Obsahový štandard
Žiak pozná význam hlavných
sviatkov vlastnej kultúry
tradícií.
Poznanie a úcta ku
kultúram iných národov
resp. národnostných
skupín.
Rozvoj kreativity pri
zhotovovaní produktov.
Tvorivá práca v
rozličných sociálnych
formách (samostatná
práca, práca vo
dvojiciach, tímová
práca).
spoznávať iné kultúry v oblasti
ľudových tradícií.
(Vianoc a Veľkej noci a
ďalších zvykov).
2. Tradície spojené s vianočnými a
veľkonočnými sviatkami
Skúmanie vlastných tradícií spojenými s
vianočnými a veľkonočnými sviatkami.
Navrhnutie, vytvorenie vianočných
(veľkonočných) ozdôb a doplnkov.
Uvažovanie (premýšľanie) o nich
význame a využití.
Vie zhotoviť produkt
symbolizujúci túto tradíciu.
3. Spoznávanie ľudových remesiel
Žiaci poznávajú základné ľudové
remeslá, ktoré sa v minulosti
vyskytovali v ich regióne (napr.
drotárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo ...)
Skúmajú históriu týchto remesiel.
Zhotovujú produkty starých ľudových
remesiel.
Žiak už v mladšom školskom veku by
mal poznať zvyky a tradície svojej
rodiny, okolia a krajiny, v ktorej žije. Pri
poznávaní ľudových tradícií žiak
používa rôzne druhy technických a
prírodných materiálov. Patrí k nim
drevo, drôt, plech, šišky ihličnatých
drevín, šúpolie, slama, rôzne druhy
papiera. Ľudové remeslá sú pre niektoré
lokality Slovenska charakteristické
remeslami. Tie sa môžu poznávať v
rámci exkurzií, besied s ľuďmi, ktorí sa
špeciálne venujú remeslám, návštevou
múzeí a vlastnou aktivitou t. j.,
zhotovením predmetu, ktorý úzko súvisí
s ľudovým remeslom.
Pozná minimálne jedno
remeslo v regióne s bohatou
históriou
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Vlastiveda
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Obsah vyučovacieho predmetu
1. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania (Osobnostný a sociálny
rozvoj, Mediálna výchova)
2. Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície – plocha, tvar (Ochrana
života a zdravia , Dopravná výchova)
3. Podnety výtvarného umenia – akčná maľba, (Osobnostný a sociálny rozvoj,
Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova)
4. Podnety výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia,
(Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova)
5. Podnety filmu a videa (Osobnostný a sociálny rozvoj)
6. Podnety architektúry (Osobnostný a sociálny rozvoj)
7. Podnety dizajnu (Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia,
8.Elektronické médiá (Mediálna výchova)
9. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia (Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana
života a zdravia, Environmentálna výchova)
10. Podnety hudby (Osobnostný a sociálny rozvoj)
11.Podnety rôznych oblastí poznávania sveta (Environmentálna výchova, Ochrana života
a zdravia )
12.Tradícia a identita (kultúrna krajina)( Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života
a zdravia, Environmentálna výchova, Dopravná výchova)
Názov tematického celku
Obsahový štandard
Témy
1.
Výtvarný jazyk, Bod - kreslenie
základné
prvky prostredníctvom bodov:
línie a plochy sú vytvárané
výtvarného vyjadrovania
ako rady alebo textúry
bodov; pomocou
dierkovacieho strojčeka je
možné pripraviť si rastre,
Výkonový štandard
a) pochopenie rozmanitých
možností vyjadrenia jedného
základného prvku
b) využitie výrazových
možností bodu v kresbe
c) základná charakteristika
bodu, vzťahu bodu a línie,
ktoré sa dajú použiť ako
šablóny pri maľbe
Šrafúra, tieň žiaci kreslia vybraný námet,
najprv linkou, potom rôzne
časti rôzne šrafujú (šrafúry
skúšajú na časti obrázku v
„skúšobných poliach“ a až
potom ich aplikujú v
kresbe); dôraz je na smer
ťahu kresliaceho
prostriedku (rovnobežné,
prekrížené, pod ostrým
uhlom...), na prítlak, na
hrúbku a hustotu čiar;
možnosti šrafovania
porovnávajú s možnosťami
plynulého tieňovania
(jemným vrstvením alebo
roztieraním mäkkej ceruzy
alebo uhlíka)
Farba - farebné kontrasty:
teplá-studená, tmavá-svetlá,
doplnkové farby, kontrasty:
teplých a studených farieb,
doplnkových farieb,
kontrast v svetlosti farieb;
žiaci si vyskúšajú na riešení
farebných plôch najprv prvé
dva kontrasty s ktorými
následne skombinujú
kontrast v svetlosti farieb
2.Výtvarný
jazyk, Výstavba proporcií a
kompozičné
princípy tvarov v plošnom
a priestorovom vyjadrení
a možnosti kompozície
(žiaci následne modelujú
hlavu podľa kresby a snažia
sa uplatniť poznatky z
bodu a tvaru
d) oboznámenie sa s
nástrojmi a materiálmi
zanechávajúcimi stopu
e) pochopenie vzťahov
základnej geometrie
a tvarovej rozmanitosti
predmetov
f) konfrontácia prírodných
a geometrických tvarov
a) budovanie tvaru
modelovaním kresby
b) precvičovanie základných
kresliarskych zručností
a) opačne polarizované
motívy
napr. krajina na Sahare
a severnom póle, to isté
mesto
v lete a v zime, horúca
a studená pec
b) návrh na látku, tapetu...
a) artikulácia vlastného
vyjadrovania,
pochopenie prepisu
b) výstavba tvaru na základe
pozorovania, naučiť sa
kresby a doplniť ich o
priestorové pozorovanie;
merajú základné časti,
porovnávajú ich a
vymerané pomocné čiary
nakreslia ako „lešenie“
(nejde o zachytenie podoby,
len o evidenciu základných
proporcií)
3. Podnety výtvarného Impresionizmus,
umenia, médiá, štýly, /krajinomaľba /krajina ako
ţáner /variácie krajiny v
proces techniky, témy
rôznych atmosférach
(maľba krajiny; variácie v
rôznych situáciách (požiar,
víchrica, zemetrasenie,
dážď, búrka, deň, noc,
zima, leto, jar, jeseň ...)
maľba krajiny škvrnami,
pointilistickou technikou
(bodové dotyky štetca),
kombinácie farebných škvŕn
(miešanie farieb: žlté a
modré škvrny vytvárajú
dojem zelenej
4.
Výtvarné
inšpirované
umenia
činnosti Inšpirácia umením
dejinami ďalekého východu (Čína,
Japonsko), /papierový
objekt, kaligrafia(
konštrukcie papierových
drakov, farebné riešenie,
tvarové riešenie,
materiálové riešenie)
5. Podnety filmu a videa
zásady vizualizovania a
merania
c) pozorovať
z daného bodu,
z rôznych bodov
a) krajina v okolí školy
(podľa skutočnosti)
b) krajina podľa fotografie
c) krajina spamäti
variovanie motívu, niektoré
polohy môžu byť zadané
učiteľom, ďalšie by si mal
vymýšľať žiak
a) spracovanie krepového
papiera, lakovaného papiera,
b) kombinácia rôznych
typov papiera,
c) origami, krčenie,
strihanie, skladanie
kaligrafické pokusy,
kaligrafia latinkou,
vlastnými obrázkovými
znakmi
a) uvedomenie si výrazu
jednoduchých ťahov štetca
b) uvedomenie si prepisu
pohybu – gesta
Filmový trik, kulisa (žiaci
vyrábajú kašírovanú kulisu
z kartónu (drevo, mramor,
kov); pomocou polystyrénu
a kašírovania a farieb
a) kresba, (maľba,
modelovanie) ľubovoľnou
technikou;
práca s fotografiou
(z novín, časopisov),
napodobňujú kamene,
pohoria
výroba príšery – z rôznych
materiálov, deti pracujú
v skupinách)
premaľby obrazov
b) kašírovanie, asambláž
6. Podnety architektúry
Antropo- (zoo-, fyto-)
morfná architektúra
(architekt ako technik
a lekár; architektúra ako
človek a ako živočích:
kosti, žily a orgány, oči
a ústa domu (manieristické
fasády, Loosove vily),
ukážky prenosu príkladov
zo živočíšnej ríše do
architektúry
príroda ktorá vzdoruje
geometrii a geometria,
ktorá opravuje prírodu)
a)uvedomovanie
si vnútornej štruktúry tela,
domu a mesta
b)rozvíjanie
technického
myslenia
c)skúmanie
možností
analógie a jej kritika
d)rozvíjanie
morálnych
postojov:
expanzia civilizácie
kľúčové slovo:
architektonická
a mestská
štruktúra
7.Podnety dizajnu
Dizajn inšpirovaný
organickými tvarmi a
telesnými funkciami, dizajn
inšpirovaný slovom
(názvom) (žiaci navrhujú
predmet inšpirovaný
organickými tvarmi
a výrazovosťou tela
(vtákov, zvierat,
chrobákov...)
a) „oživenie“ sveta
predmetov - prenos tvarov
(funkcií) tela na predmet
(nástroj, stroj, prístroj)
b) protéza - umelé krídlo
(labka, zobák)...
8. Elektronické médiá
žiaci navrhujú tvar
predmetu inšpirovaný jeho
názvom)
a) hľadanie analógií názvov
častí predmetov a tela (napr.
oko, ucho, bruško, nožička,
rúčka, ručička, hlava ...)
Maľovanie prostredníctvom
počítača (žiaci kreslia a
vyfarbujú plochy, pracujú s
farebnými prechodmi,
dokážu použiť filtre a
manipulovať s obrázkom v
počítači;
hrajú sa s bodom, líniou,
škvrnou, tvarom; vyskúšajú
a) osvojenie si techniky
kreslenia a maľovania v
počítači
b) získanie úplnejšieho
pohľadu na výtvarné
vyjadrovacie prostriedky
prostredníctvom nového
média
si farebné transformácie;
prostriedky a ich výrazové
možnosti porovnávajú
s klasickými postupmi
9. Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
Syntéza rôznych typov
obrazu a zámena prvkov
kompozície (krajiny a
zátišia, prípadne portrétu)
Možnosti zobrazovania
motívu / odklon od schém(
žiaci kreslia vybraný motív
(napr. strom) podľa svojej
zaužívanej schémy;
následne kreslia podľa
predstavy rôzne druhy
stromov; potom kreslia
tieto stromy podľa predlohy
a sú upozorňovaní na
charakteristické odlišnosti v
stavbe aj v detailoch
rôznych druhov
(porovnávajú svoje schémy
a kresbu podľa predlohy
alebo skutočnosti); na záver
kreslia stromy s výrazom
(vo vetre, smutné, pyšné...
a) nabúranie utkvených
schematických typov
zobrazovania
b) objavovanie rozmanitosti
tvaru a usporiadania v
individuálnych predmetoch
d) objavovanie
individuálneho výrazu v
zobrazovaných predmetoch
10. Podnety hudby
Hudba ako obraz tónov,
farebné tóny, farebné
stupnice (žiaci si vypočujú
stupnice tónov a podľa
vlastného uváženia k nim
priraďujú farebné tóny; z
nich vyberú príjemné a
nepríjemné dvojice; molové
a durové;
namaľované stupnice sa
pokúsia doplniť krátkym
textovým komentárom
a) hľadanie vzťahu medzi
zvukovými a farebnými
tónmi
b) spontánne hľadanie
harmónií
11. Podnety rôznych
oblastí poznávania sveta
Podnety vlastivedy: mapa
ako výtvarný prejav
(vlastná mapa;
a) fantastická krajina
b) moja cesta do školy
c) mapa pre blchu na psej
12. tradícia a identita
/kultúrna krajina
žiak si vytvára vlastné
symboly, určuje topografiu
terénu, prepisuje terén do
vrstevníc a k mape pripraví
komentár
hlave a pod.
Výtvarná reakcia na
pamiatku (monument) obce
(žiaci navštívia lokalitu,
ktorú možno považovať za
pamiatku charakterizujúcu
obec alebo najbližšie
okolie; kreslia ju, kreslia
detaily, dosadzujú do nej
historický príbeh; môžu
vytvoriť jej jednoduchý
model... vlastné výtvarné
reakcie a komentáre,
doplnenia a pod.)
a)rozvíjanie vzťahu k
pamiatkam a k histórii
svojho najbližšieho okolia
b) vlastný výtvarný
komentár, uvedomenie si
výtvarnej zaujímavosti
pamiatky
HUDOBNÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Hudobná výchova
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Ciele učebného predmetu
- prostredníctvom poznania a interpretácie slovenských ľudových piesní rôznych folklórnych
oblastí Slovenska si osvojiť hudobný materinský jazyk, čo znamená aj príspevok HV
k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov
- poznať slovenské zvykoslovie, jeho umelecké spracovanie hudobnými skladateľmi rôznych
dôb a takto získať pevný základ národnej identity a vlastenectva.
- vedieť intonovať minimálne 15 piesní
- zvoliť si vhodné hudobné nástroje k danej piesni a vedieť zahrať jednoduché sprievody
- podľa sluchu poznať minimálne 6 hudobných skladieb,
- na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými,
pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových
projektoch
- rozoznávať podľa sluchu niektoré hudobné nástroje
- taktovať 2/4 a ¾ takt
- poznať a správne ovládať písanie nôt v notových zápisoch a vedieť ich zapísať
- bezpečne ovládať čítanie nôt od h po d2
Tematické okruhy
Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti. (cca 18 hod)
Slovenské ľudové piesne v troch základných folklórnych oblastiach Slovenska + regionálne
piesne. (Výber z učebnice pre 4. ročník ZŠ). Ľudové hudobné nástroje, vlastnoručne vyrobené
hudobné nástroje. Folklórny kalendár. (Výber z učebnice pre 5. ročník ZŠ). Folklórne súbory.
Poslanie hudby v našom živote (cca 12 hod.)
Slovenské ľudové piesne (uspávanky, tanečné, regrútske, svadobné, koledy...). Rôzne podoby
slovenských ľudových piesní v úprave skladateľov od 19. storočia podnes.
Vokálne činnosti
Obsah
• základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia,
dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, jednohlas,
• práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom
uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov,
•
•
•
•
•
jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas,
intonácia diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická ozvena,
melodická otázka, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry,
hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, ¾ , 4/4 takte,
používanie taktovacích gest,
orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie rytmu,
tempa, dynamiky,
Inštrumentálne činnosti
Obsah
hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie
i produkcie,
hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody
a okolitého prostredia, sveta rozprávok,
hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých sprievodov v 2/4,
¾, 4/4 takte k piesňam a hudobným hrám,
tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia, tvorba malých
celkov a jednoduchej formy.
Hudobno-pohybové činnosti
Obsah
+
reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,
+
pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza,
dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh),
+
vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie,
podupy podľa hudby),
+
pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo,
pomaly, rýchlo,
+
používanie taktovacích gest v 2/4, ¾, 4/4 takte,
+
pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady.
Percepčné činnosti
Obsah
o aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých jej
žánrových, štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať a interpretovať,
o rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev),
o rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa,
o pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní
ľudových, umelých, jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu,
o sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz,
o sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny,
o využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou,
pohybom; vizualizácia, verbalizácia zážitku, sformulovanie názoru o hudobnej
ukážke.
Hudobno-dramatické činnosti
Obsah
- využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu.
Obsah
Slovenské ľudové piesne
a ich dnešná podoba
v rozsahu h - d². Krátke
hlasové, intonačno-rytmické
a sluchové cvičenia, rytmické
a melodické doplňovačky.
Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické hry
a jedno- a viachlasné
rytmické cvičenia.
Jednoduché ľudové tance,
hudobno-pohybové tanečné
hry.
Kompetencie
Vokálno-intonačné
činnosti
Ovládať základné hlasové
zručnosti: správne držanie
tela, spevácke dýchanie,
otváranie
úst,
mäkké
nasadenie tónu, artikulácia,
spev hlavovým tónom.
Piesne spievať intonačnorytmicky
správne
a precítene.
Podľa
fonogestiky
a písmenkových
nôt
intonovať
v durovej
diatonike + molový 5akord,
tvoriť
v tomto
tónovom
priestore.
Rozlišovať
durové
a molové tóniny (trojzvuky,
stupnice, piesne). Vedieť
dvojhlasný
zaspievať
kánon
a jednoduchý
dvojhlas. Poznať a vedieť
správne zaspievať piesne
aspoň
z3
oblastí
Slovenska.
Poznať
a správne
realizovať
hodnoty nôt vyskytujúcich
sa v notových zápisoch.
Bezpečne ovládať čítanie
nôt od h po d².
Inštrumentálne činnosti
Vedieť tvoriť ostinátne
sprievody zodpovedajúce
charakteru piesní.
Zdokonaľovať sa
v technike hry na detských
hudobných nástrojoch.
Tvorba vlastných
hudobných nástrojov a ich
tvorivé využívanie.
Hudobno-pohybové
činnosti Vedieť zatancovať
valašský krok, čardáš,
mazúrku, valčík, polku,
Výstup
15
Správne
zaspievať
piesní, intonovať v durovej
diatonike.
Vedieť zahrať jednoduché
sprievody
k piesňam
správne zvoleným detským
hudobným
nástrojom,
zdôrazniť dôležité hudobné
myšlienky
v počúvanej
skladbe.
Vedieť zatancovať
jednoduchý čardáš, pomalý
valčík. Pohybom správne
reagovať na hudbu.
Umelecké spracovanie
slovenských ľudových piesní
od 19. storočia podnes.
Hudobno-dramatické etudy,
hry,
jeden
hudobnodramatický celok.
zostaviť z krokov
jednoduchý tanec,
rešpektujúc formu piesne
a kultivované telesné
pohyby. Dokázať vyjadriť
obsah piesní a skladieb
pohybom. Elementárna
pohybová improvizácia na
hudbu. Taktovať 2- a 3dobý takt.
Percepčné činnosti
Poznať kontrast, návrat,
totožnosť, podobnosť
(variácie) a odlišnosť
hudobných myšlienok
v hudobnej skladbe.
Expresívnu reakciu na
hudbu umocňovať
pohybom, vizualizáciou
a verbalizáciou. Podľa
sluchu rozoznať sláčikové,
dychové nástroje, fujaru,
gajdy. Vedieť sa orientovať
v rôznych typoch
nástrojového obsadenia.
Hudobno-dramatické
činnosti. Prežívaním
modelových situácií
pociťovať spojenie
hudobno-dramatického
prejavu s reálnymi
životnými situáciami.
Rešpektovať názory iných
a stáť si za svojimi
riešeniami. Vedieť
transformovať
v hudobných činnostiach
získané vedomosti
a skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobnodramatických etudách
a celkoch.
Podľa
sluchu
poznať
minimálne 6 hudobných
skladieb, dokázať vystihnúť
zámer skladateľa a odhaliť
výrazové
prostriedky,
ktorými ich realizoval.
Realizovať minimálne 1
hudobno-dramatickú etudu
(celok).
REEDUKÁCIA A KOREKCIA PREJAVOV V UČENÍ
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Reedukácia a korekcia prejavov v učení
1 hodina týždenne , spolu 33 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Vyučovací predmet Reedukácia a korekcia prejavov v učení ( ďalej RKP) je určený pre
žiakov ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu so špecifickými poruchami učenia.
Vyučovací predmet RKP je zavedený v našej škole ako voliteľný predmet pre žiakov
s vývinovými poruchami učenia, poruchami pozornosti, poruchami motoriky a poruchami
správania. Vzhľadom k tomu, že v našej škole sú žiaci, ktorí si vyžadujú intenzívnu
individuálnu starostlivosť pri reedukácii ŠPU, bolo potrebné pre podmienky našej školy
vybrať a zlúčiť obsah dvoch vzorových voliteľných predmetov ŠVP pre špeciálne triedy ZŠ
(rozvoj psychomotorických zručností, zmyslová výchova), pretože sú nevyhnutné pre
optimálnu odbornú starostlivosť o týchto žiakov.
Rámcové učebné osnovy sú široko koncipovanou otvorenou normou intervencie, ktorá
kladie zodpovednosť na špeciálneho pedagóga pri výbere diagnostických a terapeutických
metód a postupov.
Ciele a obsah predmetu RKP sú konkrétne závislé od výsledkov
špeciálnopedagogickej diagnostiky každého jednotlivého žiaka. Z toho dôvodu môžu
existovať pre tento predmet len rámcové učebné osnovy.
Špeciálny pedagóg na začiatku školského roku na základe :
- výsledkov špeciálnopedagogickej diagnostiky, prípadne rediagnostiky
- zvolených terapeutických metód a postupov
- a rámcových učebných osnov
vypracuje individuálny plán špeciálnopedagogickej intervencie pre každé dieťa na určité
obdobie. Časovo-tematické plány preto nie sú potrebné a ich dodržiavanie by bolo nereálne.
Výskum i prax v oblasti neurofyziológie, psychológie a špeciálnej pedagogiky prinášajú
neustále nové poznatky. Špeciálny pedagóg je povinný aktualizovať svoje vedomosti z
odbornej literatúry i vzdelávacích podujatí a zavádzať ich podľa vlastného uváženia do svojej
práce. Podrobnejšie postupy je možné čerpať z odbornej literatúry.
Koncepcia psychomotoriky sa odvíja od jednoty ľudskej bytosti, ktorá má rozmer
telesný, psychický a sociálny. Telesné skúsenosti, zahŕňajúce pohyby vedomé i nevedomé, sú
vo vývoji dieťaťa primárne, fylogeneticky i ontogeneticky najstaršie. Preto je výchovné
pôsobenie prostredníctvom telesnej aktivity ľahšie ako ovplyvňovanie reči, ktorá sa utvára
vývojovo neskôr.
Telo je prostriedkom komunikácie s prostredím. Vonkajší svet, s ktorým sa dieťa zoznamuje,
je usporiadaný podľa časovopriestorových a príčinných štruktúr. Čas a priestor sú úzko späté
s prežívaním dieťaťa, ktoré do časopriestoru umiestňuje svoju vlastnú aktívnu činnosť. Aj
reč sa odvíja v určitom čase a zahrňuje časové usporiadanie elementov reči ( slová, slabiky,
hlásky). Pokiaľ je časová organizácia defektná, má dieťa problémy v oblasti receptívnej
i expresívnej formy reči hovorenej a písanej.
Pravidelnosť či nepravidelnosť usporiadania prvkov v časopriestore vedie k pojmu rytmus.
Rytmus je vnútorná záležitosť každého subjektu. Vnímanie a reprodukcia rytmu sú
ovplyvnené rytmom dýchania, pohybu, sluchovým, zrakovým i hmatovým vnímaním.
Vo vzťahu medzi telom a vonkajším prostredím sa vyvíja telesná schéma, ktorá sa prejavuje
prostredníctvom tonicko-motorických funkcií. Všetky funkcie tohto vzťahu sa odrážajú
v psychomotorike
a vyvolávajú psychomotorické poruchy, ktoré sú charakterizované
zmenani integrácie osobnosti na telesnej úrovni.
Vzťah jedinca k svetu, k ľuďom, k realite je vyjadrený inidviduálnymi charakteristikami,
individuálnym významom chovania a gest. Psychomotorický prístup umožňuje vidieť človeka
ako celok. Zvláštny význam má tento prístup všade, kde diagnostikujeme obtiaže, problémy,
deficity a usilujeme sa o ich odstránenie.
Proces samotného učenia sa, učenia sa čítania, písania a počítania podmieňuje celý
komplex schopností ako vnímanie, orientácia, motorika, pozornosť, pamäť, myslenie. Ak sú
niektoré z nich u dieťaťa nedostatočne vyvinuté alebo narušené, je potrebné používanie
špeciálnych metód, foriem a postupov pri výučbe. Vzhľadom k týmto poznatkom sme
z obsahu a cieľov vyučovania predmetu zmyslová výchova v špeciálnej triede pre žiakov
s vývinovými poruchami učenia vybrali príslušné témy rozvíjania motoriky, orientácie a
osobnosti - schopností potrebných k učeniu čítania, písania a počítania a vytváranie
predpokladov pre ďalšie vzdelávanie u týchto žiakov.
K vymedzenému obsahu budeme pristupovať ako k otvorenému systému, čo znamená,
že učivo je možné dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu námetov na
jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné pre žiakov
z aspektu ich praktického významu pre reedukáciu. Takto štruktúrovaná osnova vytvára
dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľa z hľadiska obsahu i rozsahu.
Vyučujúci špeciálny pedagóg rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa
o dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním
myšlienkovej, motorickej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh,
uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti
jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci
mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich
poznávacia aktivita v predmete.
Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, zvolíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na
akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne úlohy.
Dosiahnutie žiadaných schopností žiaka so ŠPU závisí od angažovanosti a tvorivého prístupu
pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého pedagogického procesu zameraného
na rozvoj psychomotorických schopností a zručností žiaka.
Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
Cieľom predmetu RKP je sociálna a edukačná adaptácia a integrácia detí so ŠPU do
spoločnosti, odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie individuálnych
schopností a
eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú.
Okrem vlastného biologického vývinu dieťaťa sa na dosiahnutí žiadúcej úrovne psychických
funkcií, percepcie i motoriky podieľa aj vhodné výchovné pôsobenie, ktoré pomáha odstrániť
nerovnomernosti a nedostatočnosť jednotlivých oblastí psycho-motoriky. Tam, kde nestačí
bežnou formou rozvíjať jednotlivé funkcie detí - v niektorých prípadoch vývoj neprebieha
celkom rovnomerne - je treba s dieťaťom pracovať zamerane.
Cieľom psychomotorickej reedukácie je rozvíjanie a harmonizácia spolupráce motoriky
a psychiky prostredníctvom reedukácie vývojovo oneskorených funkcií.
Jej základom je téza, že psychický a motorický vývoj sú navzájom spojené a oddelená
aktivizácia jednej z oblastí môže následne ovplyvňovať oblasť druhú. Terapeutická aktivita
sa zameriava prostredníctvom tela na narušené a vývojovo oneskorené psychické funkcie a
správanie dieťaťa. Utvára a podporuje harmonický vývoj subjektu prostredníctvom pohybu
a telesných skúseností, podporuje vývoj a dynamickú organizáciu osobnosti vo vzťahu k sebe
i ku vonkajšiemu svetu.
Poruchy psychomotorického vývoja sa prejavujú dielčími deficitmi rozvoja percepčnomotorických funkcií, ktoré podmieňujú výukové obtiaže u detí s intaktným intelektom.
Psychomotorická reedukácia a náprava percepčných nedostatkov využíva najrôznejšie
techniky a hry podporujúce telesnú aktivitu a reč, dva základné aspekty výchovy. Odvíja sa
od motorických aktivít, ich prostredníctvom sa snaží odhaľovať a odstraňovať psychické
problémy. Lepšie fyzické bytie je predpokladom lepšieho bytia psychického, uvedomenia
seba samého, poznávania svojich možností i obmedzení s cieľom lepšie ovládnuť seba
samého vo vzťahu k druhým, s cieľom lepšieho „života vo svete“.
Psychomotorická reedukácia a náprava percepčných nedostatkov zahŕňa poznávanie
a vnímanie vlastného tela, vnímanie času a priestoru, zameriava sa na reedukáciu percepčnomotorických funkcií. vychádza z klasickej telesnej výchovy a spája ju s metódami
psychológie a psychoterapie. Je vhodné obohacovať ju prvkami muzikoterapie, arteterapie,
pantomímy, dramatickej výchovy a bábkového divadla, rôznymi formami tanečnej výchovy,
techniky relaxácie, kresby a podobne.
Oblastí, v ktorých je treba pripraviť rozvíjajúce a reedukačné cvičenia je mnoho. Nedajú
sa síce celkom oddeliť, veľmi často sa prekrývajú (napr. schopnosť dlhotrvajúcej pozornosti
nepochybne ovplyvní dieťa pri dokončení danej úlohy), napriek tomu ich môžeme zámerne
cvičiť.
Preto sme pristúpili k zvolenému modelu vyučovacieho predmetu Cieľom tohto nášho modelu
hodín – cvičení je nielen odstrániť deficity a zaostávanie detí, ale aj prebudiť ich záujem
o školskú prácu striedaním metodických postupov, obmieňaním a dopĺňaním nových metód
práce, do výučby zapájať všetky zmysly, čiže multisenzorické vyučovanie, k čomu prispeje aj
veľký rozsah špeciálnych pomôcok(napr. Cvičné programy k prekonaniu deficitov
čiastkových funkcií od Brigitte Sindelar) a drobných pomôcok zhotovených učiteľom.
-
Vzhľadom na to, že cieľ a obsah predmetu je zameraný na výhradne individuálny
reedukačný a
liečebný význam predmetu podľa druhu a stupňa zdravotného
znevýhodnenia každého žiaka, nie je možné stanoviť ani záväzné a presné výkonové
štandardy a ani postupovať podľa doterajších zaužívaných postupov v hodnotení
a klasifikácii, takže nemôžu byť zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách.
-
Samozrejmou súčasťou vyučovacieho procesu je individuálne slovné hodnotenie:
využívanie pochvaly a povzbudenia za každý výkon a úspech dieťaťa, s prihliadnutím na
vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti a zlepšenie voči sebe samému.
OBSAH
TC,
okruh,
hod.
1.
Vstupná
špeciáln
opedago
-gická
diagnost
i-ka
nových
žiakov.
Na
začiatku
každého
školskéh
o roka je
potrebné
vykonan
ie
rediagnostiky.
2.
Stanove
nie
individu
álneho
plánu
špeciáln
opedago
-gickej
interven
-cie na
určité
časové
obdobie
- školský
polrok
alebo
školský
rok .
Terapeut
ic-ké
postupy
a typy
cvičení
Téma
Obsahový štandard
Výko
-nový
štandard
Prierezová
téma
Metódy
a formy
práce
Učebné
zdroje
pri
jednotliv
ých
druhoch
zdravotn
ého
znevýho
d-nenia
bez
časovéh
o
obmedze
nia.
- základné pohybové
3.
3.1.
Samotn Rozvíja- schopnosti (lezenie po
štyroch,
plazenie,
nie
á
pohyby,
špeciáln motoric- reflexné
chôdza
vpred,
opedakých
gogická zručnost vzad,otvorené
a zatvorené oči, chôdza
interven
í
po schodoch; stoj na
-cia
(Terapeu
špičkách, kríženie ĽR
tic-ké
k PN a naopak; chôdza
stratégie,
po čiare, poskoky,
metodic
skoky, rytmické kroky;
ké
synchrónia – súčasné
postupy
pohyby, synkinéza –
na
spoločné
pohyby;
základe
dynamická koordinácia
reedukác
DK – skákanie na
jednej nohe, dynamická
ie
diagnózy
koordinácia
)
„labyrintový test“; skok
do diaľky, preskoky cez
prekážku;
cvičenia
s loptou:
kotúľanie
lopty,
chytanie
kotúľanej
lopty,
hádzanie
a chytanie
lopty, triafanie loptou
do koša – koordinácia;
•
zdokonaliť
správne držanie tela,
koordináciu pohybov;
•
osvojiť si rôzne
pohybové
zručnosti.
Rozvíjať
základné
pohybové
návyky,
schopnosti a zručnosti
+ individuá
lna práca so
žiakom;
+ rozhovor
so žiakom;
+ písomné
a grafické
pracovné
listy;
+ diagnosti
cké testy;
na odstránenie alebo
zmiernenie pohybového
handicapu.
- Cvičiť pohybovú pamäť
a orientáciu v priestore.
rozvíjať
3.2.
Rozvíja- jemné prstové svalstvo
ruky
a
pohybovú
nie
schopnosť
ruky:
jemnomotoric- zapínanie a rozopínanie
gombíkov, zaväzovanie
kých
zručnost šnúrok, zapínanie zipsu,
navliekanie
korálok,
í
gombíkov, namotávanie
vlny, stavanie veže
z kociek,
zloženie
papierovej harmoniky,
detské
hry
typu
mozaiky, modelovanie
z plastelíny alebo drôtu,
kreslenie prstom do
piesku,
obliekanie
bábik,
strihanie
a lepenie,
rôzne
výtvarné techniky..
- Rozvíjanie grafických
3.3.
zručností
a
rozvoj
Rozvoj
grafomo jemnej motoriky na
uľahčenie osvojovania
písania
podľa
torickýc
individuálnych
h
zručnost možností žiaka:
- uvoľňovanie ramien,
í
ruky, držanie písacieho
náčinia,
prípravné
cviky,
plynulosť
pohybov pri písaní
a kreslení;
vizuomotorická
koordinácia – optické
členenie – geometrické
tvary,
intermodálne
spojenie – optickoakustické, pamäť pre
opticky predkladaný rad
obrázkov
a tvarov,
optickej
zameranosť
pozornosti,
-
3.4.
Cvičenie
seriality,
časovej
postupnosti
a priesto
-rového
vnímani
a
3.5.
Rozvoj
poznáva
-cích
funkcií
3.5.1.
Rozvoj
zrakovej
percepci
obkresľovanie
geometrických tvarov,
kreslenie geometrických
tvarov podľa predlohy,
rôzne kreslené cestičky
a labyrinty,
kreslenie
v grafickej sieti, kresba
ľudskej postavy;
Kompletné
lekcie
Metódy dobrého štartu
po ukončení nácviku
predchádzajúcich troch
častí grafomotoriky;
- nácvik jednotlivých
tvarov grafém, spojov
písmen,
ťažších
tvarových
skupín,
dodržiavanie veľkosti
písmen a medzier medzi
nimi;
- zvládnuť základy na
utváranie logických a
matematických
zručností;
- porovnávanie
veľkostí, porovnávanie
množstva
(pojmy
rovnako, viac, menej),
porovnávanie
priestorových
a
časových
vzťahov.
Orientácia v počte do
10.
- pojmy:
Blízko,
ďaleko, vpredu, vzadu,
hore, dole, Hneď pred,
hneď
za,
Vpravo,
vľavo, Prvý, posledný;
- cvičenie „na“ a „v“
tele;
cvičenie
optickej
diferenciácie
tvarov
a figúr, vnímanie figúry
a pozadia;
- zameranosť optickej
pozornosti;
optickej
cvičenie
e
3.5.2.
Rozvoj
sluchove
j
percepci
e
3.5.3.
Rozvoj
taktilného
vnímani
a
pamäte,
intermodálny
výkon
pamäti,
intermodálne
spojenie
opticko-akustické;
- vnímanie priestorovej
orientácie,
chápanie
priestorových vzťahov;
- rozlišovanie inverzných
obrazov;
- cvičenie verbálnoakustickej diferenciácie
tvarov slabík a slov,
verbálno-akustické
členenie
figúry
a pozadia, intermodálne
spojenie
akustickooptické,
- zameranosť akustickej
pozornosti;
- cvičenie sluchovej
pamäte,
intermodálny
výkon sluchovej pamäte;
- cvičenie sluchovej
analýzy a syntézy;
rozlišovanie
mäkkých
a tvrdých
slabík;
sluchová
diferenciácia
dĺžky
samohlások;
-
3.6.
Rozvoj
koncentrácie
pozornosti
a pamät
e
vnímanie
tepla, chladu, tlaku,
tvrdosti,
veľkosti,
hmotnosti
a iných
vlastností predmetov;
poznávanie
niektorých materiálov
hmatom;
súbor
cvičení
a pracovných listov na
rozvoj
koncentrácie
pozornosti ( metódy
podľa
Stanovej,
Pokornej,
Zelinkovej,
Michalovej);
cvičenie
metódou
KUPOZ;
3.7.
Rozvoj
komunikačných
zručnost
í
cvičenie
aktívnej
a pasívnej
slovnej
zásoby;
- schopnosť začať, viesť
a udržiavať
interpersonálnu
komunikáciu,
komunikačná pohotovosť
a flexibilita;
- cvičenie ovládania IKT,
využitie IKT v školskej
praxi, vo vyučovaní,
v interpersonálnych
a spoločenských
vzťahoch;
3.8.
čítanie
s čítacím
Nácvik
techniky okienkom;
- čítacie tabuľky;
čítania
- metóda dublovaného
čítania;
- metóda Fernaldovej;
3.9.
• tréningové metodiky
Reedua pracovné
listy
kácia
Pokornej, Zelinkovej,
dysorto- Stanovej;
grafie
• počítačové programy;
+ tréningové metodiky
3.10.
Pokornej, Zelinkovej,
Nácvik
Nováka,
matema
-tických + počítačové
programy;
schopností,
reeduká
-cia
dyskalk
ú-lie
6.
Úcta k sebe,
3.11.
postoje a spôsobilosti
Rozvoj
medziľudských
osobnos
vzťahov,
pozitívne
ti
hodnotenie
správania
druhých;
7.
rozvíjanie
motivácie,
sebakontroly,
sebahodnotenia,
roly
a postavenie v triede;
8.
Kreativita
a
iniciatíva, komunikácia,
vyjadrenie
vlastných
citov, interpersonálna a
sociálna empatia;
9.
Asertivita,
kompetitivita, riešenie
agresivity,
sebaovládanie, riešenie
konfliktov,
reálne
a zobrazené prosociálne
modely;
10.
Prosociálne
správanie.
Pomoc.
Darovanie. Delenie sa.
Spolupráca. Priateľstvo.
Zodpovednosť
a
starostlivosť o druhých.
Solidarita. Nenásilie.
o
Rozvíjanie
3.12.
školských
zručností
Rozvoj
a celkových
praktickompetencií, osobného
kých
zručnost štýlu učenia ( metódy –
Zelina, Mertin, Fisher);
í
4.
Spolupr
á-ca s
rodičmi,
konzult
á-cie so
zákonný
-mi
zástupcami.
5.
Spolupr
á-ca s
ostatný
mi
pedagóg
-mi v
škole,
prípadn
es
inými
zaintere
sovaný
mi
osobami
.
Učebné zdroje:
S. Batiková, K Chovanová: Makovička I, II;
B. Sindelarová: Předcházíme poruchám učení;
B. Sindelarová: Deficity čiastkových funkcií- metodika určená na diagnostiku a reedukáciu
ŠPU
A. Antušeková: Preventívna logopedická starostlivosť;
V. Lechta: Logopedické repetitórium;
V. Lechta: Diagnostika NKS;
H. Sulová, Ľ. Paulendová, J. Vrabec: Nauč ma správne vyslovovať;
V. Charvátová – Kopicová: Šimonovy pracovní listy 6;
V. Charvátová – Kopicová: Šimonovy pracovní listy 7;
M. Mlčochová: Šimonovy pracovní listy 10;
R. Sečánska: Vyslov, čítaj...;
V. Hlinková, P. Pravňanská: Kolotoč,
V. Hlinková, E. Kočanová: Pramienok
J. Dvončová, V. Nádvorníková: Diagnostika a odstraňovanie dyslálie;
S. Mašura: Logopédia I.;
J. Sabol: Logopedické riekanky;
Silvia Stanová: Naučme sa spolu čítať I, II;
L. Šťerbová, O. Zelinková: Čítanie ma baví I, II;
O. Zápotočná, Š. Kožíková: Rébusová čítanka;
Věra Pokorná: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování;
Olga Zelinková: Poruchy učení;
Z.Matějček: Vývojové poruchy čtení;
J. Suchá: Cvičení paměti pro každý věk;
J.Zadinová: Hrajeme si s Filipem 1, 4, 5;
M. Bogdanowicz, J. Swierkoszová: Metoda dobrého startu;
D. Píšová, M. Šinská, D. Hospodárová: Bodka, čiarka, palička, poslúchaj ma ručička;
Z. Michalová: Pozornost. Cvičení na posilování koncentrace pozornosti;
A. C. Looseová: Pracovní listy Grafomotorika;
P. Kuncová: KUPOZ;
Efeta;
detské časopisy
počítačové programy: Detský kútik, Animovaný slovenský jazyk; FONO
metodický materiál ŠPÚ, Metodicko-pedagogického centra Banská Bystrica a Prešov;
vlastný metodický materiál, individuálne pracovné listy;
Hodnotenie predmetu
Hodnotenie žiakov v predmete RPMZP je veľmi špecifická záležitosť. Vzhľadom na to,
že pre tento predmet existujú len rámcové učebné osnovy a nie je možné vymedziť presné
výkonové štandardy, nevyužíva sa pri hodnotení práce žiakov klasifikácia a ich výkon
nemožno ohodnotiť bodovaním, či percentami, zvolili sme nasledovné spôsoby hodnotenia
práce žiakov:
- diagnostika, rediagnostika, diagnostický záznam žiaka;
- komplexné hodnotenie žiaka, kazuistika;
- priebežné slovné hodnotenie práce žiaka (odtlačok pečiatky za snahu, spoluprácu,
výkon...);
- osobné portfólio žiaka;
ANGLICKÝ JAZYK
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Anglický jazyk
3 hodiny týždenne , spolu 99 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu:
Predmet prispieva k otváraniu nových horizontov pre rozmanitosť kultúr, má pozitívny
vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie,
pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu, uľahčuje chápanie
a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry, prispieva k zvýšeniu mobility dieťaťa
v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Predmet Anglický
jazyk v 4. ročníku na I. stupni ZŠ kladie dôraz na rozšírenie slovnej zásoby v jednotlivých
témach:
Odkiaľ si, odkiaľ pochádzaš
Telo, časti tela
Rodina, členovia rodiny
Sviatky – Vianoce
Oblečenie
Hračky
Šport, druhy športov
Jedlo
Ovocie, zelenina
Dom, časti domu
Daný predmet sa vyučuje 3 hodiny týždenne (99 hodín ročne) a to v priestoroch školy (trieda,
učebňa informatiky, špeciálna učebňa) príp. v teréne ( v prírode )
Ciele vyučovacieho predmetu:
Cieľom predmetu je zvýšiť a vzbudiť u žiakov záujem o jazyk a kultúru, má sprostredkovať
základné vedomosti v anglickom jazyku. Má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa
a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti.
Umožňuje dieťaťu lepšie spoznávať svet a tým podporovať jeho sebavedomie. Výber tém,
textov a sociálnych foriem je orientovaný s ohľadom na vek, primerané postoje, zážitky,
záujmy a potreby žiaka, ako aj na jeho výkonnostnú úroveň. Vyučovanie cudzieho jazyka
pritom úzko nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je zamerané na životné
situácie, ktoré v súvislosti s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote
dospievajúcich významnú úlohu.
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
Kompetencie k učeniu:
Žiaci si osvojujú efektívnu stratégiu vedúcu k zvládnutiu CJ – vedieme ich prostredníctvom
zaujímavých a rôznorodých metód k aktívnemu učeniu počas hodiny.
Žiakov systematicky vedieme ku správnej orientácii v pracovných zošitoch a učebniciach
a iných materiáloch. Žiakom je daná príležitosť v praxi pochopiť prínos osvojenia si CJ – pri
práci s časopismi, obrázkami, obrázkovými slovníkmi, plagátmi internetom...
Kompetencie k riešeniu problémov: nebáť sa komunikovať anglicky s cudzím človekom,
viesť žiakov k sebakontrole a k zdokonaľovaniu ich práce
Komunikatívne kompetencie:
porozumieť jednoduchej požiadavke a pokynom v anglickom jazyku
vedieť pomenovať daný už prebratý predmet so správnou výslovnosťou a naopak, na základe
posluchu vie predmet ukázať a vyhľadať
s určitou pantomimickou nápoveďou dokáže vykonať jednotlivé už známe pokyny
využívať získané vedomosti k nadviazaniu kontaktu či vzťahu
nácvikom dialógov, didaktickými hrami, rozprávaním, dramatizovaním rozprávky, spievaním
a recitáciou rozvíjať u žiakov schopnosť komunikácie v cudzom jazyku
ústnym a písomným vyjadrovaním viesť žiakov k prezentácii a hodnotení svojej práce
viesť žiakov k využívaniu médií
hrami rozvíjať u žiakov schopnosť rešpektovať názory druhých
snaha vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
dosiahnuť prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie
Sociálne a personálne kompetencie:
v jednoduchých situáciách vyžiadať a poskytnúť pomoc, radu
spolupracovať v anglicky hovoriacej skupine na jednoduchej úlohe
využívaním skupinovej a projektovej práce učiť žiakov k spolupráci v kolektíve, tímovej práci
a prispievať k upevňovaniu dobrých medziľudských vzťahov
prácou v kolektíve a vedením žiakov k seba hodnoteniu pestovať u všetkých zdravé
sebavedomie a vedieť realisticky ohodnotiť svoje schopnosti
evaluácia a autoevaluácia – žiaci sa učia hodnotiť seba, svojich spolužiakov...
Občianske kompetencie:
získať predstavu o krajinách hovoriacich anglickým jazykom
uvedomiť si vlastnú identitu
Pracovné kompetencie:
vytvárať u žiakov návyky samostatne pracovať s dvojjazyčným obrázkovým slovníkom
vytvoriť atmosféru, v ktorej sa môže dieťa učiť bez stresu a strachu
využiť prirodzenú zvedavosť a chuť do učenia
využívať anglický jazyk k získavaniu informácií z rôznych oblastí
nácvikom reálnych dialógov učiť žiakov ku schopnosti dorozumieť sa v cudzom prostredí,
požiadať o pomoc alebo poskytnúť pomoc
Stratégia vyučovania:
Správne zvolenými metódami a formami práce sa má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže
dieťa učiť bez strachu a stresu, má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho
prirodzená zvedavosť. Majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa
všetkými zmyslami, má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať
a postupne sa osamostatniť (leaders independence). Pri vyučovaní sa budú využívať
nasledovné metódy, formy a postupy práce:
V popredí je komunikatívna metóda, pri ktorej sa vyberajú také jazykové prvky, aby
v každom štádiu výučby umožňovali adekvátne viesť zmysluplný rozhovor, komunikáciu.
Učivo je zostavené tematicky a osvojujú sa modelové vety bez vysvetľovania gramatických
javov a bez presného prekladu a to nie iba slovne, ale využijeme pri tom aj obrázky, skutočné
predmety, zapojíme mimiku a gestá.
Naratívna metóda, ktorej základom sú príbehy, rozprávky a obrázky, ktoré podnecujú
rozprávanie, pričom sa využíva skutočnosť, že deti rozprávajú veľmi rady. Pri tejto metóde sa
hlavne využívajú také vety, v ktorých deti môžu vyjadriť svoj vlastný názor a pocity.
Audio-lingválna sa realizuje počúvaním a verbálnym napodobňovaním, pričom sa intenzívne
využívajú pomôcky podľa prezentovaného tematického obsahu, skutočné predmety, obrázky,
fotografie... atď.
TRP ( Total Physical Response – celková telesná reakcia) – jej princíp spočíva v tom, že sa
do činnosti zapája čo najviac zmyslov (zrak, sluch, hmat, príležitostne chuť a čuch), pričom sa
využíva kinestetika. Metóda kopíruje spôsob, akým sa malé deti učia materinský jazyk –
počúvanie – reagovanie-hovorenie
Samostatná práca
Práca v skupinách, vo dvojiciach
Projekty
Didaktické hry
Učebné zdroje
Odborná literatúra : cudzojazyčná literatúra, obrázkové slovníky
Didaktická technika: DVD, počítače, dataprojektor, magnetofón
Materiálne výučbové prostriedky: Dagmar Chroboková- Učebnica Angličtiny pre 1. stupeň
ZŠ, TOBIÁŠ 2009, pracovné zošity, rôzne hračky, flashcards, mapy, plagáty, obrázky,
pexeso, kalendár
Ďalšie zdroje: internet, knižnica, anglické časopisy, Ufin, Hello
Obsah vzdelávania (učivo):
Obsahom je predstaviť angličtinu žiakom v jednoduchej a zábavnej forme. Ich
systematizácia vo forme gramatickej progresie ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania.
Žiaci pracujú s obrázkami, hrajú slovné hry, spievajú piesne a básne, precvičujú si slovnú
zásobu. Učia sa používať slovesá –môcť, mať rád, prítomný priebehový čas, osobné
a privlastňovacie zámená, smerové predložky, predložky miesta a pohybu, zaužívané frázy,
jednoduché otázky v skupinových rozhovoroch, v dialógoch ale tiež monológoch. Na základe
dramatickej tvorby – krátkych scénok si precvičujú naučené frázy a snažia sa tvoriť vlastné
dialógy na rôzne situácie. V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú
dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia)
prostriedky. Čítanie a písanie sa pridávajú postupne podľa schopností detí v rámci kontextu
(napr. slová, v ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje- hot dog, desk, pen atď.). Ich
systematizácia vo forme gramatickej progresie ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania.
Rozpis učiva predmetu: Anglický jazyk
Názov
Medzipred.
Očakávané
tematického
vzťahy
vzdelávacie
celku vrátane
(prierezové
výstupy
tém
tematiky)
Kritéria
hodnotenia
Metódy
hodnote
nia
Prostriedk
y
hodnoteni
a
Odkiaľ si,
odkiaľ
pochádzaš
Počet hodín: 6
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Žiak má:
pozdraviť,
poďakovať,
predstaviť sa,
naučiť sa
používat
sloveso byť,
otázky čo,
kto, kde
Žiak vie:
Pozdraviť
sa,
predstaviť
sa, rozlúčiť
sa, časovať
sloveso byť,
používať
otázky čo,
kto, kde
Ústne
skúšanie
Ústna
odpoveď –
krátky
dialóg
Telo, časti tela
Počet hodín: 8
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Vymenovať
časti tela,
používať
privlastňovaci
e zámená,
vymenovať
smerové
predložky
Pomenovať
časti tela,
pohotovo
používať
privlastňova
cie zámená,
smerové
predložky
Ústne
skúšanie,
písomné
preverovanie
Prezentácia
projektu
Telo, časti
tela
Osobnostný
Rodina,
členovia rodiny a sociálny
Počet hodín: 9
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Vymenovať
členov rodiny,
tvoriť
prítomný
priebehový
čas
Pohotovo
vymenovať
a rozlišovať
členov
rodiny
a tvoriť
prítomný
pribehový
čas
v správnom
tvare
Ústne
skúšanie,
maľovavanie
podľa zadania
Rozhovor,
prezentácia
projektu –
Rodina
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana
života
a zdravia
Ovládať
slovnú zásobu
súvisiacu
s Vianocami,
povedať, čo
mám rád a čo
nemám rád,
naučiť sa
vianočnú
pieseň,
poznať čísla
0-100, väzbu
tam je, tam sú
Ústne
skúšanie,
kresleniediktát
Obrázkový
diktát,
ústna
odpoveď
hra,
prezentácia
projektu
Vianoce
Environmentá
Oblečenie
Počet hodín : 12 lna výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana
života
a zdravia
Ovládať
názvy častí
oblečenia,
väzbu toto je,
toto sú,
otázku koľko
to stojí
Pomenovať
predmety
súvisiace
s Vianocami
porozprávať
, čo mám
rád a čo
nemám rád
v súvislosti
s Vianocami
, pohotovo
používať
čísla 0-100,
rozlišovať
väzbu tam
je, tam sú
Pohotovo
vymenovať
časti
oblečenia,
používať
väzbu toto
je, toto sú
v správnom
tvare,
správne
používať
otázku,
koľko to
stojí
Ústne
skúšanie,
kresleniediktát
Hra, ústna
odpoveď,
prezentácia
projektu
Oblečenie
SviatkyVianoce
Počet hodín: 10
Hračky
Počet hodín: 12
Environmentá
lna výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Ovládať
slovnú zásobu
súvisiacu
s hračkami,
privlastňovani
e v jednotnom
a množnom
čísle názvy
zvierat
v jednotnom
a množnom
čísle
Používať
Ústne
názvy
skúšanie
hračiek,
privlastňova
ť
v správnom
tvare
v jednotnom
a množnom
čísle
Tvorba
projektu
a jeho
prezentácia
- Hračky
Šport, druhy
športov
Počet hodín: 12
Osobnostný
a sociálny
rozvoj,
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentá
lna výchova
Vymenovať
druhy športov,
ovládať
sloveso
môcť/vedieť
v kladnej, záp
ornej forme
a v otázke
Aktívne
používať
slovnú
zásobu
druhy
športov,
správne
poučívať
soveso can
v kladnej,
zápornej
forme a v
otázke
Ústne
skúšanie,
Prezentácia
projektu
Športy,
dialóg
Jedlo
Počet hodín: 10
Osobný
a sociálny
rozvoj,
Tvorba
projektu,
Environmentá
lna výchova
Vedieť slovnú
zásobu Jedlo,
jednotlivé
potraviny,
poznať
látkové
podstatné
mená
Aktívne
používať
slovnú
zásobu
Jedlo,
správne
používať
látkové
podstatné
mená
Ústne
skúšanie
Hra,
pantomíma
, dialóg,
prezentácia
projektu
Jedlo
Ovocie,
zelenina
Počet hodín: 10
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Dom, časti
domu
Počet hodín: 10
Environmentá
lna výchova,
Tvorba
projektu
a prezenčné
schopnosti
Ovládať
slovnú zásobu
Ovocie,
zelenina,
množné číslo
podstatných
mien
končiacich na
y, použitie
otázky čo máš
a čo nemáš
rád
Aktívne
používať
slovnú
zásobu,
pohotovo
tvoriť
množné
číslo
podstatných
mien
zakončenýc
h na y,
používať
otázku čo
máš rád a čo
nemáš rád
Poznať slovnú Pohotovo
zásobu Dom
využívať
a časti domu, naučenú
ovládať
slovnú
príslovky
zásobu,
vpravo,
správne
vľavo,
používať
uprostred
príslovky
vpravo,
vľavo,
uprostred
Ústne
skúšanie
Dialóg,
Tvorba
projektuOvocie a
zelenina
Ústne
skúšanie,
kresba
podľa
zadania,
Hra,
kresba,
piesne,
dramatiZácia,
prezentácia
projektu
TELESNÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Telesná výchova
1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika učebného predmetu
Každodenný pohyb by mal byť prirodzenou súčasťou nášho života a zdravého životného
štýlu. V dobe, kedy sa čoraz viac dostáva do popredia technika, sa často pohyb
zanedbáva.
Práve učebným predmetom Telesná výchova je možné podporovať zdravý telesný,
duševný
i psychický vývin detí a pozitívne pôsobiť aj na morálnu stránku ich osobností.
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a
pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne
orientovanej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické
a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému,
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k
pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím
zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania
žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových
prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i
jemnú
motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne
ovplyvňuje
zdravotný stav žiakov.
Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu
kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne
orientovanú
zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov
vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a
zároveň
postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných
cieľov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:
• stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
• podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej
činnosti,
• podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
• formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
• kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
• vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
• podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
• uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele sú:
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj
• Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových
možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja
osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie
• Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní
vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote.
Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku
• Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky
súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté
pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej
výchovy a športu pri realizácii pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje
• Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej
realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
Kompetencie žiaka:
- mať vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni
prostredníctvom poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych
skúseností a športových záujmov.
-
mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie,
poradové cvičenia a elementárne zručnosti z akrobacie, poznať ich možnosti
aplikácie a vnímať ich význam pre život a šport.
-
Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, v pohybových
činnostiach uplatňovať princípy fair-play prejavovať schopnosť spolupracovať,
dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a
pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v
rôznych situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj k herným
činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových
podujatiach.
-
mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické
(pohybové),intelektuálne, kultúrno – umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich
primerane aplikovať v živote i športe prostredníctvom kultivovaného
prirodzeného pohybu.
-
mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri
pohybových činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na
vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie,
flexibilitu ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.
-
uplatňovať v každodennom živote zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany
vlastného zdravia, poznať a uvedomovať si význam pohybu pre zdravie a
upevňovať svoje zdravie prostredníctvom každodenného pohybu.
-
vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, vyjadrovať svoje
názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybový i aktivitami.
-
rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, rozvíjať
logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach.
Obsah vyučovacieho predmetu
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa uplatňuje päť tematických celkov:
I. ZÁKLADNÉ LOKOMÓCIE A NELOKOMOČNÉ POHYBOVÉ ZRUČNOSTI
(30%)
poznať a vedieť pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby,
základné poradové cvičenia, základné atletické disciplíny realizované vo výučbe,
zvládnuť elementárnu terminológiu (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a
cvičení, poznať a uplatňovať základné pravidlá atletických a gymnastických súťaži i hier,
uplatniť správne technické prevedenie základných lokomócií i akrobatických cvičení,
uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia a gymnastické zručnosti v hrách,
súťažiach a ďalších pohybových
činnostiach
Prierezové témy: ochrana života a zdravia, osobný a sociálny rozvoj, environmentálna
výchova
II. MANIPULAČNÉ, POHYBOVÉ A PRÍPRAVNÉ ŠPORTOVÉ HRY (30%) –
(Tradičné aj netradičné hry)- poznať a vedieť pomenovať základné herné činnosti
jednotlivca,poznať názvy hier realizovaných vo výučbe, predviesť správnu techniku
základných herných činností jednotlivca, predviesť správnu techniku pri manipulácii s
herným náčiním, využívať získané zručnosti z hier v inom prostredí a aplikovať ich v
bežnom životePrierezové témy: ochrana života a zdravia, mediálna výchova, multikultúrna výchova
III. KREATÍVNE A POHYBOVÉ ESTETICKÉ ČINNOSTI (15%) – (Pohybové
prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec) - poznať a
vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových prostriedkov
tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca, poznať a ukázať správnu techniku jednoduchých
cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej
dramatiky, poznať a uplatňovať správne držanie tela a jeho častí, uplatniť prvky rytmiky
a tanca v hudobno-pohybových, tanečných a dramatických hrách, i pri iných pohybových
činnostiach
Prierezové témy: osobný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, mediálna výchova
IV. PSYCHOMOTORICKÉ CVIČENIA A HRY (15%) – (Joga, relaxačné, dýchacie,
strečingové cvičenia) – získať elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné
orgány) pri pohybovej činnosti, poznať a pomenovať základné polohy tela, vedieť ich
ukázať, uplatňovať správne držanie tela a jeho častí, vykonávať psychomotorické
cvičenia v rôznych obmenách, uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier
a prežívať pocit radosti z vykonávaného pohybu a hry
Prierezové témy: osobný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, multikultúrna
výchova
V. AKTIVITY V PRÍRODE A SEZÓNNE POHYBOVÉ HRY (10%) –
(bicyklovanie, korčuľovanie, sánkovanie, bobovanie a i.) – pomenovať základné
pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych pohybových aktivít,
správne technicky predviesť elementárne pohybové zručnosti vo výučbe realizovaných
sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách, uplatniť prvky sezónnych
pohybových činností v hrách, súťažiach v škole i v inom prostredí
Prierezové témy: osobný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, environmentálna
výchova, regionálna výchova
Metódy a formy práce
Aby mali žiaci zabezpečený komplexný pohybový režim, je potrebné zvoliť si vhodné
metódy
a formy práce:
• hlavnou organizačnou formou je vyučovacia hodina
•školské športové akcie (pravidelné - zimné preteky, jednorázové)
•cvičenia v prírode (didaktické hry)
•rekreačné využívanie prestávok (využívanie možností školského dvora predovšetkým
cez veľkú prestávku v závislosti od počasia)
•pohybové aktivity v školskom klube (súčasť popoludňajšej činnosti)
•tanečný krúžok (výberová forma)
•plavecký výcvik (3. a 4. ročník)
•hromadné vyučovanie
•skupinová práca
•individuálna práca
Základné metódy práce:
• vysvetľovanie
•slovné metódy
•praktická ukážka
•demonštrácia
•didaktická hra
Učebné zdroje
Patria sem:
• Telovýchovné náradie a náčinie
•Učebné osnovy z telesnej výchovy a metodiky predmetu
•Športové encyklopédie a iné textové materiály, internet
•Manipulačné pomôcky
•IKT využiteľné v rámci predmetu
•Iné materiálno-technické a didaktické pomôcky
Hodnotenie
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a
kasifikáciu žiaka schválených MŠ SR č. 22/2011.
Štvrtý ročník je intenzifikačný. Zabezpečuje bezproblémový prechod na ciele a úlohy
vyučovania telesnej výchovy v 5. ročníku 2. stupňa ZŠ. Vyučovanie vo 4. ročníku sa preto
zvýšenou náročnosťou, súťažami v týchto činnostiach, zvýšenými nárokmi na intenzitu
pohybových podnetov, na myslenie a myšlienkové operácie. Očakáva sa tiež výraznejší
podiel samostatnej a tvorivej činnosti.
Vzdelávací
štandard
I.
ZÁKLADNÉ
LOKOMÓCIE
A NELOKOMOČNÉ
POHYBOVÉ
ZRUČNOSTI
II.
MANIPULAČNÉ
POHYBOVÉ A
PRÍPRAVNÉ
ŠPORTOVÉ HRY
Obsahový štandard
(minimálny obsah)
Základné pojmy:
chôdza, beh, hod, skok, lezenie,
plazenie, rad, zástup, družstvo,
skupina, čiara, priestor, bod,
základné povely poradovej
prípravy, štart, cieľ, súťaž, štafeta
gymnastické náradie
(medicimbal, švihadlo, lavička,
rebriny, mostík, debnička)
gymnastická zostava, zásady
bezpečnosti pri súťažení
Základné poznatky:
- zásady bezpečného a účelného
pohybu v telovýchovných
objektoch,
- základy správnej techniky
behov, skokov, šplhu, hodu
loptičkou,
- základy správnej techniky
gymnastických cvičení,
- o význame základných
lokomočných a nelokomočných
pohybov.
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly
(50 m), vytrvalostný (12 min.),
prekážkový, člnkový, skok do
diaľky z miesta, s rozbehom, hod
loptičkou, šplh (na tyči)
- kotúle – vpred, vzad, stojka na
lopatkách, ľah-sed za 1 min,
rovnovážne výdrže, obraty,
poskoky, skoky na pružnom
mostíku al. trampolínke, výskoky
a zoskoky z gymnastického
náradia.
Základné pojmy:
pohybová hra, hráč, spoluhráč,
súper (protihráč), kapitán,
rozhodca, pravidlá hry, ihrisko
(hrací priestor, hracia plocha),
bránka, kôš, hracie náčinie (lopta,
raketa, pálka, hokejka ap.), gól,
bod, prihrávka, streľba, vedenie
lopty, držanie lopty, útok –
útočník, držanie rakety, pálky
útočná činnosť, obrana – obranca,
Výkonový štandard
(vyplývajúci z kompetencií žiaka)
1. Správne pomenovať základné
lokomócie, základné nelokomočné
pohyby, základné atletické disciplíny,
základné cvičenia z akrobacie
a poradové cvičenia realizované vo
výučbe.
2. Vedieť vysvetliť význam
základných lokomócií, poradových a
gymnastických cvičení.
3. Ukázať správne technické
prevedenie základných lokomócií
a základných akrobatických cvičení
v rôznych obmenách.
4. Uplatniť základné lokomócie,
poradové cvičenia a gymnastické
zručnosti v hrách, súťažiach a iných
pohybových činnostiach.
6. Dodržiavať základné pravidlá
atletických a gymnastických súťaží.
7. Uplatňovať zásady bezpečnosti a
hygieny pri týchto cvičeniach.
8. Poznať a pomenovať základné
herné činnosti jednotlivca, poznať
názvy hier realizovaných vo výučbe.
9. Poznať zásady kultúrneho
správania sa na športových
podujatiach.
10. Aplikovať v hre dohodnuté
pravidlá a rešpektovať ich.
obranná činnosť,
zásady bezpečnosti pri súťažení
Základné poznatky:
- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných
herných činností jednotlivca
realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na
rozvoj určitých pohybových
schopností alebo osvojovaných
pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i
zdravie.
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na
manipuláciu s rôznym tradičným,
ale aj netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na
rozvoj pohybových schopností
(kondičných, koordinačných),
- pohybové hry zamerané na
precvičovanie osvojovaných si
elementárnych pohybových
zručností rôzneho charakteru
(gymnastických, atletických,
plaveckých ap.)
- Prípravné športové hry –
zamerané na futbal, basketbal,
hádzanú, volejbal, tenis, pingpong.
III.
KREATÍVNE A
POHYBOVÉ
ESTETICKÉ
ČINNOSTI
Základné pojmy:
rytmika, tanec – jeho druhy,
tanečný krok, tanečný motív,
rytmus, skoky – cvalový, pílový,
prísunný, poskočný, premenný,
pohybová tvorivosť, kultivovaný
pohybový prejav, tamburína.
Základné poznatky:
- o význame pohybovej kultúry
(správneho pohybového prejavu)
pri realizácii pohybových činností
– akcent na správne a estetické
držanie tela, kultúrnosť
(kultivovaný pohybový prejav).
Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza,
beh, skoky, poskoky, so
zameraním na správne a estetické
držanie tela ako celku i jeho častí
11. Ukázať a uplatniť správnu
techniku manipulácie s náčiním.
12. Ukázať a uplatniť správnu
techniku herných činností jednotlivca
v hrách realizovaných vo výučbe.
13. Využívať naučené zručnosti z hier
v rôznom prostredí a aplikovať ich aj
vo voľnom čase.
14. Poznať a dodržiavať zásady
bezpečnosti a hygieny pri hrách.
15. Správne pomenovať základné
gymnastické cvičenia a tanečné kroky.
16. Poznať správne držanie tela,
polohy tela a jeho častí, pohyby tela a
jeho častí v kontexte so slovným alebo
hudobným podnetom.
17. Ukázať správne technické
prevedenie rytmických cvičení,
tanečných krokov, motívov v rôznych
obmenách.
18. Zladiť pohyby, chôdzu, skoky
a beh s rytmom navodeným
potleskom, zvukovým signálom,
hudbou.
19. Uplatniť prvky rytmiky a tanca
v rôznych polohách,
- rytmizované pohyby s využitím
hudby alebo rôznych
jednoduchých hudobných
nástrojov,
- pohyby so slovným
navádzaním, napodobňovacie
pohyby (napr. zvierat,
športovcov, činností človeka),
- pohybová improvizácia na
hudobné motívy, alebo zadané
témy,
- tanečná improvizácia na
základne naučených tanečných
krokov, motívov, väzieb.
IV.
Základné pojmy:
PSYCHOMOTORICKÉ názvy častí tela, polôh tela i jeho
častí, správne držanie tela,
CVIČENIA A HRY
správne dýchanie
Základné poznatky:
- o význame pohybu i
jednotlivých druhoch cvičení pre
zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách
organizmu na pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i
každodenných aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie)
cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj
dýchania,
- naťahovacie (strečingové)
cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility –
nácvik napätia a uvoľňovania
svalov.
V.
AKTIVITY
V PRÍRODE
A SEZÓNNE
POHYBOVÉ HRY
Základné pojmy:
plavecký spôsob (kraul, znak,
prsia), splývanie, štartový skok,
obrátka,
turistika – jej druhy a formy,
turistický výstroj, turistický
chodník, turistická značka,
korčuľovanie – kolieskové
v hudobno-pohybových, tanečných
a dramatických hrách i pri iných
pohybových činnostiach.
20. Prejavovať snahu o
sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať
a precítiť pohyb.
21. Správne pomenovať základné
polohy tela, druhy realizovaných
cvičení z oblasti psychomotoriky.
22. Osvojiť si pohybové cvičenia so
zameraním na koncentráciu
a pozornosť.
23. Osvojiť si pohybové aktivity
zamerané na čiastočnú i celkovú
relaxáciu.
24. Ukázať správne základné polohy
tela a primerane svojim schopnostiam
vykonáva psychomotorické cvičenia
v rôznych obmenách.
25. Uplatniť prvky psychomotoriky
a psychomotorických hier a prežívať
pocity radosti z pohybu a hry.
26. Poznať jednoduché testy na
posudzovanie svojej flexibility,
držania tela a dýchania.
27. Správne pomenovať základné
pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov sezónnych
pohybových aktivít.
28. Ukázať správne technické
prevedenie elementárnych
pohybových zručností vo výučbe
korčule, korčule na ľad,
sánkovanie, lyžovanie, lyže –
zjazdové, bežecké, skokanské,
zjazd, slalom, beh na lyžiach.
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa,
plávania, pobytu a pohybu v
prírode v každom ročnom
období pre zdravie s akcentom na
špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a
bezpečnosti pri realizácii plávania
a aktivít v prírode,
- o technike základných
pohybových zručností
realizovaných aktivít v prírode.
Základné pohybové aktivity:
- cvičenia a hry zamerané na
oboznámenie sa s vodným
prostredím, splývanie, dýchanie
a orientáciu vo vode,
- skoky do vody z rôznych polôh,
- nácvik techniky jedného
plaveckého spôsobu,
- chôdza a jej rôzne druhy a
spôsoby vzhľadom k povrchu a
terénu,
- jazda, hry a súťaže na
kolobežke, bicykli,
- korčuľovanie – jazda vpred,
vzad, zastavenie, obrat, hry a
súťaže na korčuliach
- lyžovanie – základná
manipulácia s lyžami a palicami,
chôdza, obraty, výstupy,
zjazdy, brzdenie jazdy, oblúky.
realizovaných sezónnych pohybových
činností v rôznych obmenách.
29. Uplatniť prvky sezónnych
pohybových činností v hrách,
súťažiach ap. v škole i vo voľnom
čase.
ETICKÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Etická výchova
1hodina týždenne , spolu 33 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v
rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická
výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych
postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických
postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená
komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny,
podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
•
•
•
•
•
•
•
•
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými
normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej
miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná
správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti,
ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre
cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich
komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti,
učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Obsah
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme
dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov.
Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém:
otvorená komunikácia
dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
pozitívne hodnotenie iných
tvorivosť a iniciatíva
vyjadrovanie citov
empatia
asertivita
reálne a zobrazené vzory
prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
komplexná prosociálnosť
etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
etika a ekonomické hodnoty
etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
rodina, v ktorej žijem
výchova k manželstvu a rodičovstvu
ochrana prírody a životného prostredia.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je :
•
•
•
•
•
viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prv,ky prosociálneho
správania primerané veku,
umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy,
•
•
podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
Kľúčové kompetencie:
a) sociálne komunikačné kompetencie
-
je schopný komunikovať verbálne aj neverbálne, vie aktívne počúvať
dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať na vzniknutú situáciu
pod vedením učiteľa uplatňuje na hodinách etickej výchovy ústretovú komunikáciu pri
vytváraní dobrých vzťahov so spolužiakmi
dokáže rozpoznať, identifikovať, usmerňovať a vyjadrovať svoje city
rozvíja svoju čitateľskú gramotnosť
osvojuje si sociálne normy, rozvíja svoj mravný úsudok
b) kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
-
používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov
v každodennom živote
je schopný pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska medziľudských
vzťahov
pod vedením učiteľa je pripravený rozvíjať svoju schopnosť objavovať, pýtať sa
a hľadať odpovede v oblasti etickej výchovy
c) kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
-
-
vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní etickej
výchovy za pomoci učiteľa
vie používať rôzne vyučovacie programy z oblasti etickej výchovy
dokáže primerane veku komunikovať na hodine etickej výchovy pomocou
elektronických médií pod vedením učiteľa
chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom v rôznych životných situáciách
kriticky hodnotí média – televízne programy, počítačové hry, CD, DVD
d) kompetencia „učiť sa učiť“
uplatňuje základy rôznych techník osvojovania si poznatkov o etickej výchove
vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení
a v rôznych životných situáciách
dokáže sa naučiť pozitívne prijať a hodnotiť iných, pozitívne vnímať a reálne hodnotiť
situácie a udalosti v každodennom živote
e) kompetencia riešiť problémy
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom okolí v rámci rozvíjania
ohľaduplnosti a empatie
- navrhuje riešenia problémov z oblasti vzájomných medziľudských vzťahov
- dokáže riešiť konflikt vzájomnou spoluprácou
- utvára základy asertivity, osvojuje si nenásilné riešenie konfliktov( čo nechceš, aby
robili tebe, nerob ani ty im)
f) osobné, sociálne a občianske kompetencie
-
primerane svojmu veku pod vedením učiteľa nachádza pozitívne vzory vo svojom živote
a vytvára si schopnosť nazerania na negatívne vzory a dôsledky ich správania
poznáva a uplatňuje svoje práva a plnenie si svojich povinností
dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov
učí sa spoznávať svoje silné aj slabé stránky, váži si sám seba ako ľudskú bytosť
rozvíja vlastnú individualitu, posilňuje sebaoceňovanie
vytvára základy sebaúcty a ľudskej dôstojnosti
utvára schopnosť nezištne pomáhať iným a mať vnútorné uspokojenie z tejto činnosti
na primeranej úrovni dokáže byť empatický, vie pochopiť práve prežívané myšlienky
a city iného
prezentuje na primeranej úrovni prosociálne vzory
rozvíja podnikavosť, iniciatívnosť a tvorivosť
g) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
-
kultúrne sa správa v škole, doma i na verejnosti
kultúrne sa správa vo verejných dopravných prostriedkoch a je kultúrnym účastníkom
cestnej premávky
primerane svojmu veku pod vedením učiteľa ovláda základné pravidlá súvisiace
s úpravou zovňajška v oblasti etickej výchovy
primerane svojmu veku dokáže vyjadriť svoj názor v oblasti etickej výchovy
primerane svojmu veku sa na hodinách etickej výchovy dokáže vyjadrovať na úrovni
základnej kultúrnej gramotnosti
primerane svojmu veku vie vyjadriť porozumenie a spolupatričnosť k rodine, triede,
škole, regiónu
dokáže kultúrne prijať odlišnosť v rámci etnických a národnostných skupín, osôb na
pokraji spoločnosti
Obsahový a výkonový štandard:
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
- tolerancia vo vzťahoch (čo
nechceš, aby ľudia
robili tebe, nerob ani
ty iným)
- rešpekt a úcta voči všetkým
ľuďom(rovnoprávnos
ť rás, pohlaví...)
Sociálne postoje a zručnosti
v medziľudských
vzťahoch
- dôležitosť komunikačných
interpersonálnych
zručností v
medziľudských
vzťahoch
- kultivované správanie k
osobám iného pohlavia
(vnímanie rozdielov nielen v
stavbe tela a jeho fungovaní,
ale aj v myslení, prežívaní,
správaní, záujmoch a
následné empatické
správanie voči osobám iného
pohlavia)
Reálne a zobrazené vzory:
mediálna výchova,
rozvíjanie
čitateľskej
gramotnosti
- zopakovať a zapamätať si
mená spolužiakov,
napísať želanie pre
spolužiaka
- reprodukovať vypočutý
príbeh a vyvodiť
z neho ponaučenie
- analyzovať a dramatizovať
situácie, ktoré sú
prejavom láskavosti
a pomoci a v ktorých
je vhodné povedať
prosím, ďakujem,
prepáč, odpusť
- vysvetliť dôležitosť
odľaduplného
a zdvorilého správania
sa voči osobám
opačného pohlavia
- sloboda a zodpovednosť
(každé rozhodnutie nesie soargumentovať a obhájiť svoje
rozhodnutie zodpovedne si
sebou dôsledok)
vybrať a riadiť sa vzorom
Reálne a zobrazené vzory:
mediálna výchova,
rozvíjanie
čitateľskej
gramotnosti
- prezentácia prosociálnych
vzorov v bezprostrednom
okolí dieťaťa (rodičia,
priatelia rodičov, učitelia,
spolužiaci, kamaráti),
- ilustrovať na príklade
z bezprostredného
okolia hodnotu
kamarátstva,
stotožnenie sa
pozitívami
i negatívami svojho
vzoru
- pozitívne a negatívne
vplyvy TV, filmu,
počítačových
hier…(reklama, akčné filmy,
čas strávený pred TV),
- rozobrať a ohodnotiť
ponúkané programy
vysielané masmédiami
- čitateľský návyk ako
možný zdroj objavovania
prosociálnych vzorov
(vyhlásenie súťaže o
najlepšieho čitateľa – čo a
koľko čítaš?).
Rozvoj tvorivosti a
iniciatívy
- osobnostné kvality
využívané pre dobro
jednotlivca i pre celé
spoločenstvo
- podporovanie záujmov,
ktoré rozvíjajú osobnostné
kvality (šport, umelecké
aktivity, sociálna činnosť,
činnosť na ochranu
- rozlíšiť žiaduce a nežiaduce
správanie televíznych
hrdinov, upozorniť na
vzory
v bezprostrednom
okolí
- prečítaním kníh porovnať
svoje literárne vzory,
rozlíšiť čo je dobré
a čo zlé na správaní
literárnych hrdinov
- prezentovať svoje
osobnostné kvality,
využiť ich tvorivo
v prospech iných
-
preukázať schopnosť
osloviť spolužiakov
a motivovať ich
v prospech ušľachtilého
prírody...)
- tvorivosť, iniciatívnosť
a vytrvalosť pri
riešení každodenných
problémov
zámeru
- vysvetliť rozdiel medzi
pravdou a lžou,
uvedomiť si ich dosah
na ostatných v
spoločenstve
- navrhnúť konštruktívne
riešenie problémov
týkajúcich sa
kolektívu triedy
Napĺňanie obsahu
Dohovoru o právach
dieťaťa:
- súvislosti práv detí, dôvody, - uviesť príklady na dôležitosť
uplatňovania práv detí
prečo vznikli a ich akceptácia
v
demokratických
v demokratických krajinách,
krajinách
podiel UNESCO na ochrane
dieťaťa (Čo znamená mám
- vysvetliť rozdiel medzi
právo? Čo znamená mám
želaniami
zodpovednosť?)
a potrebami( nie na
všetko, čo si želám,
mám aj právo)
- práva dieťaťa v slovenskom
právnom poriadku (Ako je to - poukázať na rozdiel medzi
individuálnymi
u nás? Ako sa to týka mňa?),
a skupinovými
právami
- objasniť ako práva súvisia
s povinnosťami
- solidarita a prijatie
odlišností (uvedomenie si
svojich práv a ich akceptácia
v našom prostredí vedie k
solildarite s deťmi, ktoré sú
vykorisťované, zaťahované
do vojnových konfliktov,
zneužívané na ťažkú prácu,
alebo sexuálne…).
Náš región – vlasť –
súvislosť s
vlastivedou
- rozoznať a primerane veku
zaujať postoj k násiliu
v médiách
- napísať správu a informovať
spolužiakov
o zistených
skutočnostiach
týkajúcich sa násilia
- predstaviť ľubovoľným
- rozvíjanie povedomia a
spôsobom skupine
príslušnosti k svojmu regiónu
svoje rodisko,
– k svojej vlasti (Čo sa mi
bydlisko alebo región
najviac páči na našom
v ktorom žije
regióne, na našom
Slovensku? Čo z neho by mi - vytvoriť spoločne erb svojho
najviac chýbalo?
regiónu s prvkami,
ktorými sa môže
región prezentovať
- iniciatíva pri poznávaní a
ovplyvňovaní
vlastného regiónu –
dobre poznať svoje
bydlisko a jeho okolie
- geografiu, kultúru,
osobnosti, ale aj
vedieť, čo nášmu
regiónu chýba, čo by
bolo treba v ňom
vylepšiť (objavovanie
tradícií, ochrana a ich
rozvoj), ekologické
správanie, vzťah k
faune a flóre regiónu
(Čo sa mi nepáči
alebo čo ma trápi na
našom regióne? Čo
by som mohol urobiť
v jeho prospech ja
alebo my spoločne)
- roztriediť pozitíva
a negatíva regiónu
-navrhnúť vypracovať
projekt(vlastiveda,
prírodoveda, etická
výchova)na zlepšenie
a skrášlenie regiónu
- prezentovať vlastný projekt
pred kolektívom triedy
- vyjadriť ľubovoľnou formou
pozitívny vzťah
a hrdosť k svojmu
regiónu
Prierezové témy:
Vo 4. ročníku budú obsiahnuté tieto prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Ochrana života a zdravia
Enviromentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova
Stratégia vyučovania – formy a metódy práce
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré
vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie
ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému
rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé poznanie sa začína
zmyslovým vnímaním. V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na
hodnotu
2. nácvik v podmienkach triedy,
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové
metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia …) V etickej výchove
im hovoríme zjednodušene – cvičenia, aktivity. Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len
prostriedkom, ktorý umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. (Hodnotenie
prežitého rozumom napr. – Čo som prežil? Čo som si uvedomil? Ako to súvisí so životom vo
mne, okolo mňa? Čo z toho vyplýva pre môj život?) Bez reflexie by ostal žiakovi iba pekný
zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie. Preto je v metodických príručkách
osobitná časť venovaná otázkam vhodným na reflexiu. Ak nacvičíme so žiakmi určité
správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte to neznamená, že to
budú robiť aj doma a na ulici. Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú
tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do každodenného života (napr.
záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo inými
osobami…). Tejto časti hovoríme v etickej výchove transfer – prenos z hodiny ETV do
bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie,
ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a situácii
v žiackom kolektíve. Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť
normám, ktoré súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho
správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom svete.
Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne
poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme,
je možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na danú aktivitu
zvolil.
Pri vyučovaní etickej výchovy v špeciálnych základných školách sa využívajú metódy
a formy primerané jednotlivým druhom postihnutia žiakov.
Vyučovaciu hodinu najmä na prvom stupni treba členiť tak, aby sa rešpektovali
zvláštnosti tohto vývinového obdobia (napr. sedenie v kruhu treba striedať s pohybovými
cvičeniami na uvoľnenie i aktivizáciu dieťaťa). Treba mať pripravených viac aktivít
k danej téme. Prostriedkom, ktorý učiteľ často využíva, je čítanie rozprávok, príbehov.
Vhodné obrázky, audio i videonahrávky, CD - roomy môžu poslúžiť ako motivačný
materiál. Deti v mladšom školskom veku radi kreslia a robia pohybové aktivity. Toto
všetko sa dá zapojiť do vytvárania situácií, v ktorých sa uplatňujú formy zážitkového
učenia.
Učiteľ je na hodine facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou
autoritou napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času na čas zasiahne, aby veci usmernil
či objasnil). Po každej aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii – uvažovaniu
a komunikovaniu poznanej skutočnosti s odkazom na prepojenie so životom. Domáce
úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých
cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej
hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Etická výchova nepoužíva učebnicu. Podnety na činnosť nachádza učiteľ
v metodických príručkách a v iných materiáloch, ako aj v obsahu vyučovacích predmetov
prvého stupňa. Aktualizuje ich podľa podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej
výchovy.
Prepojenie ETV s inými prvkami alternatívnych výchovných postupov (ITV,
Montessori, Waldorfská škola...), ktoré sú kompatibilné s cieľmi etickej výchovy, je
možné. Nie je však vhodné zamieňať, nahrádzať, resp. uplatňovať tieto projekty v
predmete ETV.
UČEBNÉ ZDROJE
Používaná učebnica : E. Ivanová, Ľ. Kopinová, M. Otottová : PL k EV pre 4. ročník ZŠ,
Bratislava, SPN, 2009
schválilo MŠ SR rozhodnutím zo dňa 30. 10. 2007
Literatúra : Ivanová, I.- Kopinová, Ľ. : Etická výchova pre 4. ročník ZŠ, metodická príručka
Dohovor o právach dieťaťa
Lencz, L. – Križová,O. : Metodický materiál k predmetu etická výchova,
Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1997
Kovalčíková, I. – Bekéniová, Ľ.: Škola plná zážitkov 2. Prešov, Forte plus, 1996
IKT zdroje : www.infovek.sk
www.statpedu.sk
www.mladeleta.sk
Náboženská výchova
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Náboženská výchova
1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská,
má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má
preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie,
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej
súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských
cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej
orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých
hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti.
Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným
ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu, kľúčové spôsobilosti, kompetencie
Ročníkový cieľ: Spoznávať dôvody kresťanskej nádeje. Oceniť potrebu nádeje pre osobný
život. Formovať postoj nádeje ako základný predpoklad zmysluplného života.
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
•
formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
•
konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na
svet
•
hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
•
formovať svedomie
•
prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
•
spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
•
oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania
Božieho slova
rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti
a v cirkvi
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje
v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré
zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových
kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií, ktoré žiakovi umožňujú:
Komunikačné kompetencie
• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, zapája sa do diskusie, neskáče do reči
• je schopný sa stíšiť
• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie
• rozumie reči podobenstiev
• je schopný sa stíšiť
• konfrontuje sa s osobnou skúsenosť strachu, dôvery a nádeje
• rozumie empatickej komunikácii
• rozumie asertívnej komunikácii medzi jednotlivcami a kresťanskými spoločenstvami
• rozumie potrebe ekumenického dialógu
• osvojuje si vhodnú argumentáciu
• je schopný sa stíšiť
kompetencie k učeniu sa:
• je otvorený pre tvorivé myslenie
• objavuje potrebu učenia sa
• objavuje potrebu tvorivého učenia sa
• objavuje potrebu tvorivého učenia sa
kultúrne kompetencie:
• objavuje jedinečnosť človeka
• objavuje krásu biblického posolstva pre svet
• váži si krásu kresťanských stavieb chrámov
• učí sa tolerancii
sociálne a interpersonálne kompetencie:
• uvedomuje si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijíma sám seba
• je schopný oceniť hodnotu kamarátstva
• uvedomuje si hodnotu biblických vzorov
• objavuje kresťanské posolstvo úcty k trpiacemu a umierajúcemu človeku
• uvedomuje si zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí
• objavuje kresťanské posolstvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví
• buduje vzťah dôvery
existenciálne kompetencie:
• objavuje duchovný rozmer človeka
• objavuje biblický rozmer nádeje
• objavuje kresťanské posolstvo nádeje presahujúcej smrť
• rozumie základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je pripravený
angažovať sa pre ich rozvoj
• rozvíja duchovné hodnoty
• rozumie základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému s
modlitbou
kompetencie k riešeniu problémov
• hľadá spôsoby riešenia problému
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj:
• oceňuje jedinečnosť človeka a rešpektuje ju v životných situáciách
• vie vyjadriť radosť zo života a osvojuje si pozitívny postoj k životu
• je schopný vnímať smrť ako súčasť života a je otvorený pre kresťanské posolstvo nádeje
• vníma svoj duchovný rozmer
• je vnímavý pre sústredenie, stíšenie a načúvanie
Environmentálna výchova:
• je schopný ekologického postoja – ochrany prírody
Multikultúrna výchova
• je schopný vnímať vo svojom okolí inakosť iných denominácií a je schopný prijať túto
skutočnosť
Obsah vyučovacieho predmetu
Súhrn obsahového, výkonového štandardu, prierezové témy a spôsob realizácie osnov :
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezová téma
1. téma : Cesta nádeje
Spôsob realizácie
• Cesta k sebe – som
jedinečný
• Cesta k druhým
(kamarátstvo,
priateľstvo)
• Cesta do sveta, v
ktorom žijem
(Noemova archa (Gn
6,18-20: zo všetkého
živého, vezmi do
archy....)
• Cesta k Bohu
(biblické obrazy
Božej blízkosti
• vysvetliť čím je človek
jedinečný
• reprodukovať biblický
príbeh o Noemovej arche
• nájsť súvis medzi
biblickým príbehom o
Noemovej arche a
zodpovedným prístupom k
prírode
• vnímať Boha ako toho,
ktorý zachraňuje
• objaviť rozmer nádeje na
ceste k sebe, k druhým, k
svetu a k Bohu
• objavovať zodpovednosť
za prírodu a za rozvíjanie
dôstojnosti ľudského života
• vnímať potrebu
sebariadenia
• akceptovať vzájomnú
spätosť s celým
stvorenstvom
• formovať postoj nádeje
prostredníctvom biblických
obrazov Božej blízkosti.
MKV, OSR, OZŽ
práca v skupine,
motivačný rozhovor,
2. téma: Biblia - slovo o nádeji
• Biblia kniha kníh
• Odkrývanie nádeje
v živote biblických
postáv (sudca
Gedeon, proroci
Micheáš a Izaiáš –
kmeň Jesseho
• Biblické posolstvo
nádeje – príchod
Mesiáša (Ján
Krstiteľ, Panna
Mária)
• Ježiš ohlasuje
Božie kráľovstvo
(podobenstvá o
Božom kráľovstve)
• Ježiš sprítomňuje
Božie kráľovstvo
(Ježišove zázraky)
• vymenovať
REV, TFP, MEV,
ENV
základné delenie
kresťanskej Biblie
• reprodukovať
biblický príbeh o
povolaní Gedeona
• jednoduchým
spôsobom
interpretovať
biblické texty
proroctiev prorokov
Micheáša (a ty
Betlehem...) a Izaiáša
– kmeň Jesseho, ako
posolstvo nádeje
• interpretovať
biblické príbehy o
Jánovi Krstiteľovi a
Panne Márii ako
práca so sv. písmom, práca v
skupine, tvorba projektu na
danú tému
naplnenie očakávanej
nádeje na príchod
Vykupiteľa
• identifikovať sa s
postojmi nádeje v
živote biblických
postáv
• na príklade
biblických postáv
objavovať prastarú
ľudskú skúsenosť
„mať smer“ ako
základný predpoklad
pre zmysel
• vnímať Bibliu ako
slovo nádeje v živote
človeka a ľudstva.
• formovať postoj
nádeje
prostredníctvom
biblických postáv
• vysvetliť
podobenstvá o
Božom kráľovstve
ako obrazné príbehy
približujúce Božie
kráľovstvo a cestu k
nemu
• interpretovať
biblické príbehy o
Ježišových
uzdraveniach ako
znaky Božieho
kráľovstva a znaky
Božieho záchranného
konania.
3. téma: Nádeje presahujú smrť
• Skúsenosť strachu,
dôvery a nádeje
• Bože, kde si? (Jób)
• Smrť a nádej
(vzkriesenie Lazára)
• Ježiš – silnejší ako
smrť
• Sviatosť
pomazania chorých
ako priestor nádeje v
• reflektovať svoj
pohľad na ľudské
utrpenie
• vnímať skúsenosť s
utrpením a bolesťou
ako súčasť ľudského
života
• vie dať svoj pohľad
na ľudské utrpenie
do súvisu s
OZŽ, DOV, MEV
diskusia, riadený rozhovor,
situácii, kde
pozemská nádej už
končí
biblickými textami o
Jóbovi a
kresťanským
pohľadom na zmysel
ľudského utrpenia v
kontexte
veľkonočných
udalostí
• reprodukovať
biblický príbeh o
vzkriesení Lazára
• objaviť súvislosť
medzi Ježišovou
skúsenosťou s
utrpením, smrťou,
zmŕtvychvstaním a
kresťanskou nádejou
presahujúcou smrť
• objaviť posolstvo
veľkonočného
tajomstva v
kresťanskej viere,
ktorá dáva nádej
presahujúcu smrť
• objaviť vo sviatosti
zmierenia a
Eucharistie posolstvo
veľkonočného
tajomstva v
kresťanskej viere,
ktorá dáva nádej
presahujúcu smrť
• z pohľadu
kresťanskej nádeje
vysvetliť vetu, že
život je silnejší ako
smrť
• rozvíjať postoj
empatie k ľudskému
utrpeniu
• je vnímavý pre
existenciálnu
skúsenosť so životom
a smrťou a
náboženskú hĺbku
ktorú spoznáva v
živote druhých ľudí a
v liturgii
4. Téma: Svedectvo nádeje
• rôzne veže v
jednom meste
• kresťanské cirkvi
pôsobiace v našej
krajine (regióne)
• miesta pre spoločné
slávenie, prácu, a
nasadzovanie za
ľudské práva a pokoj
s kresťanmi iných
cirkví
• prostredníctvom
modelových situácií
zo života detí z
rôznych cirkví,
hľadať spoločné a
rozdielne znaky s
Rímskokatolíckou
cirkvou
• vnímať svedectvo
nádeje v živote
kresťanov z rôznych
cirkví
• vytvoriť projekt so
stručným prehľadom
kresťanských cirkví
pôsobiacich v našej
krajine (regióne) a
navrhnúť spoločnú
angažovanosť pre
dobro(sociálna
oblasť)
• osvojovať si postoj
tolerancie,
porozumenia a
vzájomnej dôvery k
ľuďom iných
denominácií
REV, TFP, MKV
diskusia, práca s internetom,
práca v skupine
5. téma: Prameň nádeje
• Modlitba – život v
Božej prítomnosti
• Bože, si pri mne
(Žalm 139)
• Boh – stred
kresťanského
spoločenstva
• jednoduchým
spôsobom zdôvodniť
potrebu modlitby pre
duchovný rozmer
človeka
• na modelových
situáciách objaviť
nádej zo života viery
• vnímať potrebu
stíšenia
• cvičením stíšenia a
meditácie vytvárať
priestor pre stretnutie
s Bohom v modlitbe
MEV, OSR, REV
riadený rozhovor, práca so
Sv. písmom
Metódy, formy a stratégia vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania,
vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových
kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny,
vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako
je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor
(aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti
prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu
pomocou umeleckého diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností.
Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie
(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou
otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na
pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda
(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov),
manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda
(učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu
možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná
praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie
k vytvoreniu určitého produktu).
Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná
výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného
problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi
vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové
zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so
stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii,
pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na
uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového
vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia
(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie,
napodobňovanie životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou
žiakov a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie
témy, príbehu a pod.),"A propos": konverzácia alebo iná spoločensky orientovaná
interakcia, podľa rozprávania učiteľa, žiakov, návštevníka o najdôležitejších a
najaktuálnejších témach zo života. Typické autentické rozhovory.
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a
precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce
úlohy).
Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne
poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je
možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu
zvolil.
Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych
jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou
súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre
piaty ročník základných škôl „Poznávanie cez dialóg“, vydanú Katolíckym pedagogickým a
katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky
spracované témy, farebné obrazové prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre
náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie
tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné
okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty
Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
Multimédiá:
internet
televízia
Didaktická technika: prenosný spätný projektor
počítače, tlačiareň
kopírovací stroj a skener
video, DVD
dataprojektor
Hodnotenia predmetu
Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách
je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť
tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k
výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych
prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom
prezentácie projektov.
Predmet nebude po prerokovaní v pedag. rade hodnotený známkou, ale slovom
absolvoval /neabsolvoval.
Na overenie očakávaných výstupov žiaka budeme používať tieto spôsoby, postupy a formy
hodnotenia:
1. písomné testy
2. ústne odpovede
3. tvorba projektu a prezentácii
INFORMATICKÁ VÝCHOVA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Informatická výchova
1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Štvrtý
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Primárne vzdelanie – ISCED 1
4 roky
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja
myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné
stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu
myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov
a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje
tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej
civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a
produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika
a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových
projektov.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí
rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a
znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je
potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré
prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania informatiky je :
•
sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe
algoritmov a výpočtových procesov.
•
dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na
motiváciu a praktické projekty.
Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci:
•
sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov a manipuláciami
s údajmi
•
rozumeli pojmom algoritmus a program
•
sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry
(počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr.
operačný systém)
•
si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské
zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa
efektívne vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa
komunikovať cez sieť
•
nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu - projekt, rozvíjali si formálne a
logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov
•
rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v
skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať)
•
rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne
a vôľové vlastnosti
•
naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov,
systémov a aplikácií, pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky.
Obsah
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť
tematických okruhov: Informácie okolo nás, Komunikácia prostredníctvom IKT,
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie, Princípy fungovania IKT a
Informačná spoločnosť.
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové pre nižšie sekundárne
vzdelávanie. Pojem informácia, typy informácií, aplikácie na spracovávanie špecifických
informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších
problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT.
Tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov internetu
na komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a
sprostredkovanie informácií.
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci
zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s
pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude
to, že žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením
problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych
riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov
informačných a komunikačných technológií.
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa nachádza v prieniku informatiky a občianskej
výchovy. Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky.
Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík.
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Informácie okolo nás
Informácia
Spracovanie grafickej
informácie.
Informačná spoločnosť.
História informatiky.
- vie spôsoby využitia počítača v
bežnom živote
Údaje, informácie, počítač, -pozná históriu informatiky
-vie, že informatika sa zaoberá
program.
rôznorodými informáciami
Program Skicár – panel
-vie používať panel nástrojov
nástrojov.
pri tvorbe a úprave obrázku
Pozvánka, plagát.
Textový editor
-vie vytvoriť návrh pozvánky,
plagátu
-vie vytvoriť a upraviť textový
dokument
-vie používať operácie
v textovom editore
Textový editor –popis
prostredia.
Písmo, formátovanie.
WordArt, Klipart, Odsek.
Obrázok v texte.
-vie vytvoriť vizitku, rozprávku
Kopírovanie, mazanie, presun s obrázkami, plagát
textu.
Úprava strany.
Rozprávka s obrázkami v texte.
Vizitka.
Plagát na tému: Zdravý životný
štýl, ochrana zdravia.
Tabuľkový kalkulátor
Projekt Maľované čítanie.
Popis prostredia.
Vkladanie údajov.
Jednoduché tabuľky.
Formátovanie tabuľky.
Tlač tabuľky.
-vie vytvoriť a naformátovať
tabuľku
Rozvrh hodín.
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Práca s internetom.
Prehliadač stánok, adresa
webovej stránky.
Vyhľadávanie informácii,
rozšírené vyhľadávanie.
-vie efektívne využívať PC na
získavanie vzdialených
informácii
-pozná rozdiel medzi
Neinteraktívna komunikácia E -pošta, používanie emailu.
interaktívnou a neinteraktívnou
informáciou a vedieť ich
Interaktívna komunikácia – využívať
okamžité správy (ICQ, Skype, -uvedomí si bezpečnostné riziká
pri práci s internetom
chat).
Tvorba stránky triedy
a vlastného blogu
-pozná netiketu
Úvod do programovania.
Postup, zápis, etapy riešenia
problémov.
-nadobudne schopnosť uvažovať
nad riešením problémov
pomocou IKT
Postupy, riešenie
problémov, algoritmické
myslenie.
Programovanie
-pozná pojmy algoritmus,
program, programovanie
Princípy fungovania IKT
Hardvér, softvér.
Vstupno /výstupné zariadenia.
-vie základné poznatky
o pojmoch hardvér a softvér
-ovláda obsluhu počítača
Operačný systém.
Skener.
Súbory -typy, priečinok,
-vie vytvoriť priečinok,
dokument –manipulácia s nimi. pracovať súčasne s viacerými
priečinkami a dokumentmi
Skenovanie obrázkov.
-vie samostatne používať skener
Úprava skenovaného obrázku
Informačná spoločnosť.
Informačné technológie
v praxi.
Riziká informačných
technológií.
Právne aspekty.
IKT v oblasti vzdelávania,
kultúry, domácnosti, výroby,
výskumu, dopravy,
zdravotníctva, bankovníctva.
Vírusy.
Antivírusové programy –
spôsob a význam ich využitia.
-pozná využitie IKT
v spoločnosti (bankovníctvo,
zdravotníctvo.....)
-chápe šírenie počítačových
vírusov, ich odhaľovanie
a odstraňovanie
Počítačová kriminalita.
-pozná bezpečnosť na
internete, ochranu počítača a
riziko počítačovej kriminality
Autorské práva - licencie na
programy, texty, dokumenty,
obrázky , hudbu.
-chápe autorské práva, rozdiel
v legálnom a nelegálnom šírení
rôznych programov, textov,
dokumentov atď.
Freeware, Shareware.
Prierezové témy:
Mediálna výchova
- Práca s internetom.
- Informačné technológie v praxi.
Environmentálna výchova
- Spracovanie grafickej informácie.
- Rozprávka s obrázkami v texte.
- Práca s internetom.
- Informačné technológie v praxi.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
- Pozvánka, plagát. Vizitka.
- Rozprávka s obrázkami v texte.
- Plagát na tému: Zdravý životný štýl, ochrana zdravia.
- projekt Maľované čítanie.
Ochrana života a zdravia
-Plagát na tému: Zdravý životný štýl, ochrana zdravia.
Hodnotenie:
stupnica:
1: do 90%
2: do 75%
3: do 50%
4: do 25%
5: menej ako 25%
motivačné hodnotenie: známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu
kontrolné hodnotenie: krátke previerky na zistenie pochopenia a naučenia sa učiva,
hodnotenie praktickej samostatnej práce žiakov
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
5. ROČNÍK
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Slovenský jazyk a literatúra
Ročník
Piaty
Časový rozsah výučby
5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín hodín
Škola
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Stupeň vzdelávania
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
Forma štúdia
Denná
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
•
•
•
•
•
•
•
Slovenský jazyk a literatúra sa vyučuje v časovej dotácií 5 hodín do týždňa Jazyková a
slohová zložka sa na hodinách navzájom prelínajú.
Predmet slovenský jazyk a literatúra je súčasťou vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.
Časť slovenský jazyk: 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín.
Časť literárna výchova: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín.
Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia
a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného
a kultúrneho obohatenia človeka.
Na druhom stupni ZŠ sa pokračuje v komunikačnom a zážitkovom vyučovaní.
Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu
s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať.
Ciele predmetu
•
Dobré zvládnutie jazykového učiva najmä komunikačných a kognitívnych
kompetencií je východiskom kvalitnejších výsledkov celého školského systému a
následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce.
•
Cieľom predmetu slovenský jazyk a literatúra je naučiť žiakov pochopiť umelecký a
vecný text, reprodukovať ho, porozumieť významu slov v týchto textoch, rozoznať
sémantické vzťahy medzi slovami. Vo vlastných jazykových prejavoch vedieť zostaviť
osnovu, vedieť štylizovať jednoduché vety a súvetia podľa časovej a logickej postupnosti,
využívať bohatstvo lexiky a dodržiavať pravidlá a požiadavky ortografie, morfológie a
syntaxe. V komunikačných situáciách vedieť zvoliť vhodný tón komunikácie, vedieť
začať a ukončiť komunikáciu na určitú tému, vedieť sformulovať vlastný názor a
argumentmi ho obhájiť, pri komunikácii využívať mimojazykové prostriedky.
•
Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na
sebauvedomenie. Dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným,
nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti
•
i nedostatky, umožní dokázať vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav,
dokázať hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky.
Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy
a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka
pre národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii
v multikultúrnom prostredí.
Stratégia vyučovania
1.Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy, formy a postupy práce:
• motivačné metódy- motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém
•
expozičné metódy – rozprávanie, vysvetľovanie, pozorovanie, didaktické hry,
zadávanie rôznych typov úloh ( úlohy zatvorené s výberom odpovede, otvorené so
stručnou odpoveďou, otvorené so širšou odpoveďou...)
•
problémové metódy - heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom
na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom
riešení) a projektová metóda (jednoduché skupinové a individuálne čitateľské
projekty)
•
aktivizujúce metódy – diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry,
kooperatívne vyučovanie, transformácia textu do inej podoby, dramatizácia, simulácia
(napodobňovanie životných situácií)kompozícia( rozvíjanie témy, príbehu...)
Obsahové štandardy slovenského jazyka
Poznávacie a rečové kompetencie
Verejná prezentácia textu, verejný prejav
1) Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť
a správne uplatňovať suprasegmentálne javy.
2) Pri ústnom prejave primerane uplatňovať mimojazykové prostriedky.
3) Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne).
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.
2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
3) Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov.
4) Usporiadať známe javy do tried a systémov.
5) Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty.
6) Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.
Analytické a syntetické zručnosti
1) Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém.
2) Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text.
3) Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a slohových
útvarov/žánrov.
Tvorivé zručnosti
1)
Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného slohového útvaru/žánru,
slohového postupu, jazykového štýlu.
2)
3)
4)
5)
Ústne prezentovať vlastný text.
Napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh).
Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo.
Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.
Informačné zručnosti
1) Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty.
2) Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu.
Komunikačné zručnosti
1) Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu.
2) Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu.
3) Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.
Počet a zameranie kontrolných diktátov v 5. ročníku ZŠ počet: 4
zameranie: opakovanie zo 4. ročníka, podstatné mená, prídavné mená, slovesá
Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 5. ročníku ZŠ počet: 1
zameranie: súkromný list, opis predmetu, opis pracovného postupu, rozprávanie s prvkami
opisu (možnosť výberu)
označuje pojem, ktorý sa zavádza v danom časovom úseku/ tu konkrétne v 5. ročníku/
 označuje pojem, ktorý bol už zavedený a ďalej sa s ním pracuje.
Tučné písmo – pojmy už boli zavedené na 1. stupni.
Zvuková rovina jazyka a pravopis
abeceda
písmená: malé, veľké, písané, tlačené
hlásky, slabiky, slová
delenie hlások: samohlásky – spoluhlásky – dvojhlásky
samohlásky: krátke – dlhé, spoluhlásky: tvrdé – mäkké
dĺžeň, mäkčeň, vokáň
bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka
spojovník, pomlčka
melódia vety (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, zvolacia, želacia)
bodkočiarka, úvodzovky, priama reč, uvádzacia veta
slabikotvorné hlásky -l, -ĺ, -r, -ŕ
výslovnosť
splývavá výslovnosť
výslovnosť a výskyt ä
spodobovanie
znelé – neznelé – znelé nepárové (zvučné) spoluhlásky
obojaké spoluhlásky
vybrané slová – príbuzné slová
rozdeľovanie slov na slabiky
rozdeľovanie predponových slov, slabičné a neslabičné predpony
prestávka, sila hlasu , dôraz
pravidlo o rytmickom krátení
5. roč.






















Významová/lexikálna rovina
odvodené slová
spisovný jazyk – nárečia
jednovýznamové a viacvýznamové slová
Synonymá, antonymá
Slovníky: pravopisný, synonymický, frazeologický
tvorenie slov odvodzovaním
predpona
ustálené slovné spojenie/frazeologizmus
príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie
Tvarová/morfologická rovina jazyka
skloňovanie
pád – pádové otázky
podstatné mená
všeobecné/vlastné
životnosť/neživotnosť
rod mužský, ženský, stredný
jednotné, množné
pád prvý, druhý, tretí, štvrtý, šiesty, siedmy
Vzory podstatných mien
akostné
prídavné mená
stupňovanie
rod, číslo, pád
Vzor pekný, cudzí
Zámená
osobné – základné, privlastňovacie
číslovky
základné a radové
slovesá
tykanie/vykanie, časovanie, osoba 1., 2., 3., číslo, čas,
Neurčitok, sloveso byť
príslovky
predložky
väzba s pádom
Syntaktická/skladobná rovina
veta
jednoduchá veta
vety podľa obsahu Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, zvolacie
slovosled
Sloh
Pozdrav, oslovenie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie
prosba/želanie, poďakovanie, ospravedlnenie – ústne
ospravedlnenie s vysvetlením
vyjadriť súhlas/nesúhlas
blahoželanie – ústne/písomne
Adresa, adresa odosielateľa
pohľadnica
súkromný list – ústne/písomne
5. roč.








5. roč.




















5. roč.




5.roč.




































tvorba otázok (žiadosť o informáciu)
rozhovor
začiatok a koniec telefonického rozhovoru
osnova
Nápis, nadpis, odsek
rozprávanie – ústne
opis predmetu – ústne
opis ilustrácie/obrázka – ústne
jednoduché rozprávanie – ústne/písomne
úvod, jadro, záver
časová postupnosť v rozprávaní
rozprávanie s prvkami opisu – ústne/písomne
opis – ústne/písomne
Predmetu, obrázku/ilustrácie, osoby
pracovného postupu
umelecký a vecný text
názor
diskusia
argument
krátke správy
SMS, e-mail
Oznámenie, správa, pozvánka, plagát, vizitka
kľúčové slová
poznámky/konspekt
koncept
reprodukcia ústna
Inzerát, reklama
cielený rozhovor (interview)
Komunikačné jazykové kompetencie1
Čítanie s porozumením
Spôsobilosti
I. Zamerať svoje čítanie podľa potreby
II. Pochopiť význam textu
III. Pochopiť formálnu stránku textu
IV. Odlíšiť vetu a text
Písanie
Hovorenie
I. Vyjadriť myšlienky
a informácie s rôznym
cieľom pre špecifické
publikum
II. Organizovať a rozvíjať
svoje myšlienky v súlade
s komunikačnou situáciou
III. Zosúladiť štylistickú III. Používať informácie
úroveň s cieľom písania a textové pasáže z iných
a čitateľmi
zdrojov, napr. humorný
príbeh a materiál z iných
IV. Štylizovať
médií
jednoduché vety
a jednoduché súvetia
V. Používať informácie IV. Používať slovnú
a textové pasáže z iných zásobu primeranú
zdrojov, napr. humorný určitému cieľu
I. Vyjadriť myšlienky
a informácie s rôznym
cieľom pre špecifické
publikum
II. Organizovať text
z hľadiska kompozície
V. Pochopiť zmysel umeleckého
a vecného textu vzhľadom na využitie
VI. Pochopiť význam lexikálnych
jednotiek
príbeh a materiál
z iných médií
VI. Transformovať
texty z jedného žánru do
druhého
VII. Opakované čítanie
a oprava konceptu textu
so zameraním na
gramatiku, interpunkciu
a pravopis
VIII. Revidovať
a editovať koncept
s využitím spätnej
väzby od učiteľa
a spolužiakov
IX. Rešpektovať
jazykové pravidlá
komunikácie a publiku
V. Štylizovať jednoduché
vety a jednoduché súvetia
v texte
VI. Rešpektovať jazykové
pravidlá
VIII. Využívať pri
komunikácii jazykové a
mimojazykové prostriedky
Edukačné ciele predmetu slovenský jazyk a literatúra, časť: slovenský jazyk
Poznávacia (kognitívna)
kompetencia
Komunikačná
kompetencia
Interpersonálna
(sociálna)
kompetencia
Spôsobilosť používať
Spôsobilosť tvoriť, Spôsobilosť
kognitívne operácie.
prijať a spracovať akceptovať
informácie.
skupinové hodnoty.
Spôsobilosť učiť sa sám aj Zručnosť
Schopnosť tolerovať
v skupine.
vyhľadávať a
odlišnosti
odosielať
jednotlivcov i
informácie.
skupín.
Spôsobilosť kritického
Spôsobilosť
Spôsobilosť
myslenia.
formulovať svoj
kooperácie.
názor a
argumentovať.
Spôsobilosť formulovať a Schopnosť
Schopnosť empatie.
riešiť problémy.
verbálne a
neverbálne vyjadriť
vôľu a city.
Schopnosť tvorivého
myslenia a spôsobilosť
uplatniť jeho výsledky.
Intrapersonálna
(osobnostná)
kompetencia
Vytvárať a reflektovať
vlastnú identitu.
Vytvárať vlastný
hodnotový systém.
Schopnosť sebaregulácie
a ochrany vlastného
života.
Výkonový štandard
Zvuková rovina jazyka a pravopis
Žiak vie správne vyslovovať a písať slová, v ktorých nastáva spodobovanie
Žiak vie správne intonovať oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety.
Žiak vie správne vo vete použiť prestávku, dať dôraz, zmeniť silu hlasu, využiť
mimojazykové prostriedky
Žiak vie správne použiť priamu reč, ovláda pravopis priamej reči
Žiak vie správne rozdeliť slová na slabiky
Žiak pozná slabikotvorné spoluhlásky, získané poznatky vie využiť pri delení slov
Žiak pozná vybrané slová, vie ich správne napísať
Žiak ovláda pravopis a výslovnosť slov, v ktorých sa vyskytuje ä
Žiak vie správne použiť spojovník a pomlčku
Žiak dodržiava pravidlo o rytmickom krátení
Významová/ lexikálna rovina
•
•
•
•
•
•
•
•
Žiak dokáže na základe kontextu alebo pri jazykovej a štylistickej analýze textu
rozlíšiť a určiť význam slov
Žiak vie vysvetliť pojmy: synonymum, antonymum, frazeologická jednotka a vie
uviesť príklady, vie vyhľadať synonymá, antonymá v jednotlivých textoch
Žiak pozná príslovia, porekadlá, pranostiky, prirovnania, vie vysvetliť ich význam
Žiak dokáže tieto znalosti aplikovať vo vlastnom jazykovom prejave
Žiak dokáže pri práci využiť synonymické a frazeologické slovníky
Žiak pozná pojmy: odvodené slová, jednovýznamové slová, viacvýznamové slová
Žiak vie prispôsobiť lexiku textu cieľu písania a komunikačnej situácii a pri tvorbe
vlastného textu využíva čo najširšiu slovnú zásobu s ohľadom na žáner/slohový
postup/štýl a cieľ komunikácie.
Žiak vie použiť nárečové prvky zo svojho regiónu v danej komunikačnej situácii
Tvarová/ morfologická rovina jazyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Žiak ovláda skloňovanie a pravopis podstatných mien, ich gramatické kategórie a vzor
Žiak vie aplikovať získané vedomosti pri tvorbe vlastných textov
Žiak vie skloňovať a stupňovať akostné prídavné mená, vie určiť ich rod, číslo, pád a
vzor
Žiak ovláda vzor pekný a cudzí, vie rozlíšiť prídavné mená tvrdého a mäkkého
zakončenia
Získané poznatky správne uplatňuje vo vlastných textoch , vie opraviť vlastný aj cudzí
text
Žiak pozná osobné/ základné a privlastňovacie/ zámená, vie ich správne skloňovať
Žiak vie správne používať osobné zámená, vie správne používať tykanie a vykanie
Žiak vie rozoznať základné a radové číslovky vo svojom texte
Žiak vie správne časovať slovesá, vie určiť ich gramatické kategórie: osobu, číslo, čas
Žiak vie aplikovať znalosti o časovaní slovesa byť vo vlastnom texte
Žiak chápe dôležitosť slovies pri rozprávaní, vie posúdiť správnosť používania
slovesných časov, vie pri tvorbe vlastných textov dodržať časovú postupnosť
Žiak dodržiava správne predložkové väzby pri tvorbe slovných spojení, viet a celých
textov, správne používa príslovky
Syntaktická/ skladobná rovina
•
•
•
Žiak vie samostatne tvoriť jednoduché holé vety, jednoduché rozvité
vety,oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie vety, pričom
dodržiava pravidlá slovosledu a intonácie
Žiak vie na základe okamžitého zhodnotenia svojej výpovede alebo v prípade
nepochopenia zo strany komunikačných partnerov opraviť, rozviť alebo
preformulovať vety vo svojej výpovedi.
Žiak vie utvoriť logicky usporiadaný súvislý text s jednoduchými holými a rozvitými
vetami
Sloh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých textov identifikovať, systematizovať
a zovšeobecniť poznatky o slohových útvaroch/žánroch
Žiak dokáže rozlíšiť umelecký text od vecného
Žiak vie aplikovať v texte vedomosti z ortografie, lexikológie, morfológie, syntaxe
Žiak vie napísať adresu a adresu odosielateľa na obálku
Žiak dokáže interpretovať súvislosť nadpisu s obsahom textu
Žiak vie vybrať zaujímavú myšlienku z textu a rozobrať ju
Žiak dokáže na základe kontextu alebo pri jazykovej a štylistickej analýze textu
odhadnúť význam slov a overiť si ich v jazykovedných slovníkoch
Žiak vie vytvoriť z textu na základe čiastkových informácií z textu hypotézu o jeho
závere a svoju hypotézu overiť v diskusii
Žiak vie usporiadať informácie podľa ich dôležitosti v texte a ich nadväznosti v texte
Žiak vie prerozprávať prečítaný text so zachovaním časovej a príčinnej postupnosti a
s prípadnými individuálnymi obmenami
Žiak vie dokončiť začatý príbeh
Žiak vie vytvoriť konspekt, osnovu, koncept pre pripravovaný text
Žiak vie napísať adresu a adresu odosielateľa na obálku, adresu na pohľadnicu
Žiak vie vytvoriť vlastnú vizitku
Žiak vie vytvoriť text pohľadnice v súlade s cieľom komunikácie
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému súkromný list
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému SMS a krátky e-mail/mejl
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému oznámenie a správu, pozvánku a plagát,
inzerát a reklamu
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému ucelené rozprávanie s dodržaním
delenia na úvod, jadro, záver, vie text vhodne členiť na odseky
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému opis: predmetu, osoby, ilustrácie
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému ucelené rozprávanie s prvkami opisu
s dodržaním časovej postupnosti
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému komplexný opis pracovného postupu
s dodržaním časovej a logickej postupnosti
Žiak vie vytvoriť a uskutočniť interview na zadanú alebo voľnú tému/ vybrať osobu,
vytvoriť otázky, zoradiť otázky podľa logickej postupnosti, správne klásť otázky,
dodržiavať pravidlá výslovnosti/
Žiak vie zaznamenať odpovede a vytvoriť písomnú verziu interview
Žiak vie pri tvorbe vlastného textu aplikovať znalosti o synonymách, čím sa vyhýba
častému opakovaniu niektorých slov vo svojom prejave
•
•
•
•
•
•
Žiak vie bez vyzvania učiteľa formou tichého čítania skontrolovať svoj text s cieľom
identifikovať jednotlivé chyby a následne ich opraviť, pričom pri oprave svojho textu
aplikuje nadobudnuté znalosti z pravopisu, lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu
Žiak vie nahlas plynulo prečítať svoj text, pričom správne artikuluje, intonuje,
prispôsobuje tempo svojho prejavu poslucháčom
Žiak vie prijať hodnotenie druhých (spolužiakov a učiteľa), opraviť jednotlivé chyby
a formálnu úpravu textu, ale vie aj obhájiť svoj názor
Žiak vie zhodnotiť texty produkované niekým iným a svoje hodnotenie vie zdôvodniť
Žiak vie použiť taký spoločenský tón, ktorý je v súlade s cieľom komunikácie
a prostredím, v ktorom sa táto komunikácia uskutočňuje
Žiak vie vo vlastnom prejave vhodne využiť informácie získané z rôznych
informačných zdrojov
Prierezové témy:
Mediálna výchova sa vyučuje v témach : inzerát, reklama, krátke správy, pozvánka, správa,
oznámenie
Enviromentálna výchova sa vyučuje v téme : jednoduchý príbeh – rozprávanie s prvkami
opisu
Osobnostný a sociálny rozvoj: na každej vyučovacej hodine
Časť: literárna výchova
Učivo je koncipované tak, aby sa sústavne rozvíjali čitateľské a interpretačné zručnosti
žiakov. Učiteľ nepredkladá žiakom hotové poznatky, ale vytvára mu podmienky a pripravuje
podnety, aby sa vedomostí zmocňoval sám.
Súčasne sa v procese vzdelávania rozvíjajú aj ďalšie (kognitívne, komunikačné,
interpersonálne, intrapersonálne) kompetencie. Rozvíjanie uvedených kompetencií
prispieva k tomu, aby sa absolvent základnej školy priblížil k ideálu žiaka tak, ako ho
predstavil dokument Milénium.
Učebné osnovy literárnej výchovy pre 5. ročník základnej školy sú pedagogickým
dokumentom vypracovaným na základe obsahového vzdelávacieho štandardu.
Učebná látka je rozdelená do troch častí:
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ Z PREDCHÁDZAJÚCICH
ROČNÍKOV
B. VYVODENIE NOVÝCH LITERÁRNYCH POZNATKOV
C.ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU.
Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania (teda 2. stupňa
základných škôl) je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na sekundárne
vzdelávanie. Piaty ročník základnej školy je mostom, ktorý má tento prechod zabezpečiť.
Vecný obsah nového učiva, nových literárnoteoretických pojmov je minimalizovaný. Dôraz
sa kladie na skvalitňovanie a upevňovanie získaných vedomostí a zručností, na prácu
s literárnym textom. Čítanie a interpretácia textu tvorí základ pre rozvíjanie kognitívnych
funkcií.
Cez čítanie, interpretáciu textu, verbalizáciu vlastného čitateľského zážitku, verejnú
prezentáciu textu získavajú a rozvíjajú žiaci kľúčové kompetencie (uvedené v rámčeku
vľavo), postupne sa zmocňujú aj potrebných literárnoteoretických vedomostí.
V texte výkonového štandardu sú uvedené kritériá pre maximálnu, resp. optimálnu úroveň
výkonu žiaka (vyjadrený aj ako výborný ) a kritériá pre minimálnu (dostatočnú úroveň)
výkonu.
Učebné osnovy nepredpisujú povinných autorov (literárne diela). Zostáva na učiteľovi, ako
bude usmerňovať proces vzdelávania, aký výber autorov a literárnych diel zaradí do
vyučovania na realizáciu vzdelávacieho procesu.
ŠTRUKTÚRA KOMPETENCIÍ ROZVÍJANÝCH VYUČOVANÍM LITERÁRNEJ
VÝCHOVY
KOGNITÍVNE
KOMPETENCIE
KOMUNIKAČNÉ
KOMPETENCIE
Spôsobilosť prijať,
Spôsobilosť
vyhľadávať,
používať kognitívne
spracovať a tvoriť
operácie.
informácie.
Spôsobilosť
Spôsobilosť učiť sa
odovzdávať vlastné
sám aj
poznatky a
v skupine
skúsenosti.
Spôsobilosť
Spôsobilosť kriticky formulovať svoj
myslieť
názor a
argumentovať.
Spôsobilosť
Spôsobilosť
verbálne
formulovať a riešiť
a neverbálne
problémy.
vyjadriť vôľu a city
Spôsobilosť myslieť
tvorivo
a spôsobilosť
uplatniť výsledky
tvorivého myslenia.
INTERPERSONÁLN
E KOMPETENCIE
INTRAPERSONÁLNA
KOMPETENCIA
Spôsobilosť
akceptovať skupinové
hodnoty a rozhodnutia.
Schopnosť vytvárať
a reflektovať vlastnú
identitu.
Schopnosť kooperovať
v skupine.
Schopnosť vytvárať si
vlastný hodnotový systém.
Schopnosť tolerovať
odlišnosti jednotlivcov
a skupín.
Schopnosť sebaregulácie
a ochrany vlastného života.
Schopnosť empatie.
Obsahové štandardy literárnej výchovy
 označuje pojem, ktorý sa zavádza v danom časovom úseku/ tu konkrétne v 5. ročníku/
 označuje pojem, ktorý bol už zavedený a ďalej sa s ním pracuje.
Tučné písmo – pojmy už boli zavedené na 1. stupni.
Všeobecné pojmy
autor/spisovateľ, čitateľ/divák, kniha, knižnica
Časopis, noviny, rozhlas, televízia, film
Text, ilustrácia
Poézia, próza
divadelná hra, bábkové divadlo, bábka
literatúra pre deti
odborná (náučná) literatúra
5. roč.







hlavná myšlienka
Literárne žánre
Komiks, bájka, báseň, ľudová pieseň, hádanka, vyčítanka
Príslovie, porekadlo, pranostika
Rozprávka - ľudová rozprávka, autorská rozprávka
televízna rozprávka ,filmová rozprávka
legenda
povesť
ľudová povesť, autorská povesť
Štruktúra diela
dej
literárna postava - hlavná literárna postava, vedľajšia literárna postava
Nadpis, odsek, kapitola,verš, strofa
Štylizácia textu
dialóg
Prirovnanie, zdrobnenina
personifikácia/zosobnenie
nonsens
Metrika
rým
Rytmus, prízvučná a neprízvučná slabika, refrén
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Poznávať štylistickú hodnotu
jednotlivých útvarov.
vedieť sa vhodne vyjadrovať
a svoje
poznatky uplatňovať
v praktickom živote.

5. roč







5. roč



5.roč.




5. roč


OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Všeobecné pojmy
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV
Autor/spisovateľ, čitateľ/divák, text/ ilustrácia, kniha/
knižnica,
časopis, noviny
B. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
Technika čítania. Metódy čítania (informačné, selektívne,
orientačné) .
Téma textu.
Súvislosti medzi textom a ilustráciou.
Reprodukcia prečítaného textu.
Čítanie ako prostriedok sebarozvoja človeka: učenie sa novým
poznatkom, komunikácia o získaných poznatkoch, tvorby
vlastného systému hodnôt.
Autor/spisovateľ, čitateľ/divák, text/ ilustrácia
Žiak vie správne vysvetliť na neznámom texte rozdiel medzi autorom (článku v novinách, v časopise)
a spisovateľom (umeleckej literatúry).
Kniha/ knižnica
Žiak vie v školskej (miestnej, mestskej) knižnici vybrať knihu podľa katalógu.
Vie vyhľadať informácie v knihe (knižnici) a použiť pri učení, riešení konkrétneho problému.
Časopis, noviny
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi novinami a časopisom.
Vie použiť časopis na vlastnú prácu a prehlbovanie vedomostí. Vie vysvetliť zameranie detského
časopisu a uviesť 1 príklad, vie vymenovať názvy aspoň 3 denníkov.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Pamäťové, klasifikačné
a aplikačné zručnosti.
Rozvíjanie a posilňovanie
čitateľskej gramotnosti:
vyhľadávať, zhromažďovať
a spracovávať informácie.
Verejná prezentácia textu.
Aplikácia - tvorba ústnej
výpovede.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Poézia
1.1 Všeobecné pojmy patriace k poézii
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV
Poézia ako všeobecný pojem pre viazanú reč.
Vonkajšia kompozícia literárneho diela – verš, strofa ako
prostriedky viazanosti umeleckej reči.
Nadpis ako vonkajšia kompozícia básne.
Rým ako metrická vlastnosť poézie - poznať ako zvukovú
zhodu slabík (slov) na konci verša.
Prirovnanie ako štylistický prostriedok, ktorý využíva na
porovnávanie spoločné znaky vecí, javov.
Zdrobnenina ako štylistický prostriedok, zjemňujúci význam,
ktorým sa vyjadruje kladný vzťah k niekomu, niečomu.
B. VYVODENIE NOVÝCH LITERÁRNYCH POZNATKOV
Rytmus ako metrická vlastnosť, rytmická zviazanosť reči na
princípe striedania prízvučných a neprízvučných slabík.
Personifikácia/zosobnenie –ako spôsob štylizácie textu.
C. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
Technika čítania (plynulé čítanie, správne dýchanie, správna
artikulácia a spisovná výslovnosť).
Analýza vybraných básní (piesní) z hľadiska témy a vonkajšej
kompozície a metriky.
Prednes básne - rytmická usporiadanosť básnického textu.
Epická poézia (pozri rozprávka).
VÝKONOVÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Maximálna úroveň výkonu (výborný)
Verš, strofa, rým, rytmus
Žiak vie vysvetliť pojmy verš, strofa, rým,
rytmus v súvislosti s umeleckou rečou
viazanou.
Vie vyhľadať verš, strofu v básni.
Vie rozlíšiť rytmus v básni.
Vie určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú.
Vie recitovať báseň, pričom rešpektuje
rytmickú usporiadanosť básnického textu.
Prirovnanie
Vie vysvetliť prirovnanie ako štylistický
prostriedok, ktorý sa využíva na
Minimálna úroveň výkonu (dostatočný)
Verš, strofa, rým , rytmus
Žiak vie vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, rytmus
v súvislosti s umeleckou rečou viazanou.
Vie vyhľadať verš, strofu v básni.
Vie rozlíšiť rytmus v básni.
Vie určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú.
S pomocou prednesie text básne spamäti.
Prirovnanie
Vie vysvetliť prirovnanie ako štylistický prostriedok,
ktorý využíva na porovnávanie spoločných znakov
porovnávanie spoločných znakov vecí,
javov.
Vie rozlíšiť prirovnanie v texte.
Vie vytvoriť vlastné prirovnanie.
Personifikácia- zosobnenie
Vie vysvetliť pojem ako spôsob štylizácie
textu.
Vie rozlíšiť personifikáciu v texte.
Vie vytvoriť analogickú personifikáciu.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Vytváranie pozitívneho vzťahu
k vlastnému národu.
Pamäťové a aplikačné zručnosti,
aplikácia vedomostí.
Kultúrne kompetencie.
Uvedomenie si svojej národnej
identity.
Rozvíjať cítenie, vnímanie,
intuíciu, fantáziu.
Technika čítania.
Verejná prezentácia textu.
vecí, javov.
Vie rozlíšiť prirovnanie v texte.
Personifikácia- zosobnenie
Vie vysvetliť pojem ako spôsob štylizácie textu.
Vie rozlíšiť personifikáciu v texte.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
2. Literárne žánre patriace k poézii
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV
1.2.1 Ľudová pieseň ako prejav duchovného života každého
národa. Prepojenie poézie s hudbou.
B. VYVODENIE NOVÝCH LITERÁRNYCH POZNATKOV
Žánre poézie
1.2.2 Druhy ľudovej piesne:
Pracovné piesne (trávnice, pastierske, valašské, banícke),
zbojnícke piesne, uspávanky, regrútske a vojenské piesne,
žartovné piesne, koledy (obradové piesne).
1.2.3 Zľudovené piesne - základný rozdiel medzi ľudovou
a zľudovenou piesňou.
1.2.4 Poézia nonsensu - pôvod, výskyt nonsensu (nezmysel)
v pôvodnej slovenskej umeleckej tvorbe. Nonsens ako štylizácia
textu, funkcia jednotlivých prvkov pre celé vyznenie diela (hra
so slovami).
Dramatizácia, dialogizácia textu.
C. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
Analýza ukážok textu ľudových piesní. Správna výslovnosť pri
čítaní textu.
Prednes textu. Verbalizácia vlastného čitateľského zážitku.
VÝKONOVÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Maximálna úroveň výkonu (výborný)
Ľudová pieseň
Vie definovať ako žáner patriaci k poézii.
Vie rozlíšiť druhy ľudových piesní na
základe ich obsahu.
Vie vysvetliť vznik a význam ľudových
piesní ako súčasť kultúrneho dedičstva
národa.
Nonsens
Vie vysvetliť pôvod nonsensu v ľudovej
slovesnosti.
Vie na konkrétnej ukážke vysvetliť, ako
Minimálna úroveň výkonu (dostatočný)
Ľudová pieseň
Vie rozlíšiť druhy ľudových piesní na základe ich
obsahu.
Nonsens
Vie vysvetliť znaky nonsensu v texte (v poézii
a v próze)
Vie vysvetliť nonsens ako štylizáciu textu.
vzniká nonsens.
Vie vysvetliť znaky nonsensu v texte (v
poézii a v próze)
Vie vysvetliť nonsens ako štylizáciu textu.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Poznávacie a čitateľské
kompetencie.
Analytické a interpretačné
zručnosti.
Pamäťové, klasifikačné
a aplikačné zručnosti.
Technika čítania.
Čitateľská gramotnosť:
schopnosť usporiadať informácie
v texte, nachádzať súvislosti a
vyvodiť poznatok z textu.
Vytváranie primeraných
kultúrnych postojov, názorov a
hodnotových kritérií.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
2. Próza
2.1 Všeobecné pojmy patriace k próze
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV
Próza ako jedna zo základných foriem literárnej tvorby
v širšom ponímaní – všetky neveršované útvary, v užšom poňatí
- umelecká reč neviazaná. Hlavný rozdiel medzi viazanou
a neviazanou umeleckou rečou.
Dej ako charakteristický znak epického diela, umeleckej reči
neviazanej.
Literárna postava – ako fikcia autora.
Hlavná a vedľajšia postava literárneho diela.
Kompozícia literárneho diela - vonkajšia kompozícia - úloha
nadpisu, odseku, kapitoly. Štylizácia textu: dialóg
Literatúra pre deti – (detský hrdina, dej, prostredie). Autori
literatúry pre deti a ich najznámejšie diela. Projektová práca.
B. VYVODENIE NOVÝCH LITERÁRNYCH POZNATKOV
Humor a jeho úloha v literárnom diele – humorný dej, humorná
postava, humorná situácia.
Štylisticky príznakové slová v literatúre. Slang ako
charakterizačný jazykový prostriedok.
Rozprávač – autor, hlavná postava.
C. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
Správne dýchanie, artikulácia, dodržiavanie spisovnej
výslovnosti pri hlasnom čítaní .
Dejová osnova a reprodukcia obsahu prečítaného diela
(úryvku, ukážky).
Charakteristika postáv literárneho diela.
Hlavná myšlienka ako výsledok analýzy a zistených súvislostí
vyjadrená do logickej výpovede.
Hodnotenie obsahu a formy ukážky (úryvku, diela) čitateľom,
argumentácia.
VÝKONOVÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Maximálna úroveň výkonu (výborný)
Literárna postava
Vie vysvetliť literárnu postavu ako fikciu
autora, nositeľa deja, vie určiť hlavné
a vedľajšie postavy a výstižne ich
charakterizovať
Vonkajšia kompozícia
Vie vysvetliť funkciu nadpisu.
Minimálna úroveň výkonu (dostatočný)
Literárna postava
Vie určiť hlavné a vedľajšie postavy.
Vonkajšia kompozícia
Po prečítaní textu vie vysvetliť, ako vznikol nadpis.
Vie vyhľadať a posúdiť súvislosti medzi
Vie vyhľadať odsek v texte.
nadpisom a textom, vysvetliť členenie textu na Vie vyhľadať kľúčové slová v odseku.
odseky
Vie vyhľadať kľúčové slová v odseku.
Vie zdôvodniť, prečo sa literárne dielo člení na
kapitoly.
Literatúra pre deti
Literatúra pre deti
Vie charakterizovať ako literatúru písanú pre Vie charakterizovať ako literatúru písanú pre deti,
deti, s detskými hrdinami, dejom a prostredím s detskými hrdinami, dejom a prostredím blízkym
blízkym deťom.
deťom.
Vie vymenovať vybraných autorov (5) a ich Vie uviesť meno jedného z vybraných autorov a jeho
diela.
diela.
Hlavná myšlienka
Hlavná myšlienka
Žiak vie abstrahovať a sformulovať hlavnú
S pomocou ( postupným návodom) vyučujúceho
myšlienku na základe vyhľadávania
dokáže sformulovať hlavnú myšlienku.
potrebných informácií v texte, ich
porovnávania a syntézy, resp. jednoduchého
zovšeobecnenia.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Pamäťové, klasifikačné
a aplikačné zručnosti.
Prijímať, hodnotiť a vážiť si
odkaz našich predkov.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Prozaické literárne žánre
2.2 Krátke formy ľudovej slovesnosti
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV
Hádanka (skryté pomenovanie – inotaj, vonkajšie znaky,
vnútorná podobnosť), vyčítanka, príslovie ( poučenie),
porekadlo (výstižné vyjadrenie skúsenosti), pranostika
(zovšeobecnenie pozorovania prírody, javov).
C. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
Rytmická usporiadanosť textov krátkych foriem ľudovej
slovesnosti. Analýza krátkych foriem so zameraním na ich
funkciu a prejav potrieb a hodnôt ľudí v minulosti.
VÝKONOVÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Maximálna úroveň výkonu (výborný)
Minimálna úroveň výkonu (dostatočný)
Hádanka, príslovie porekadlo, pranostika,
Hádanka, príslovie, porekadlo, pranostika,
vyčítanka
vyčítanka
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
3. Rozprávka
2.3.1 Ľudová rozprávka
Ľudová rozprávka ako prozaický žáner ľudovej slovesnosti.
Vyjadrenie túžby človeka po dobre a spravodlivosti.
Pamäťové a klasifikačné
zručnosti.
Formovanie kultúrnych postojov.
Vytváranie pozitívneho vzťahu
k vlastnému národu.
Akceptovanie odlišných kultúr.
Technika čítania.
Analytické a interpretačné
zručnosti.
Tvorivé zručnosti.
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV
Hlavné znaky rozprávky. Hlavná postava, vedľajšie postavy.
B. VYVODENIE NOVÝCH LITERÁRNYCH POZNATKOV
Rozprávač príbehu . Fantastická (čarodejná, čarovná) rozprávka,
realistická rozprávka. Nadprirodzené, neskutočné postavy,
čarodejné deje, magické čísla a predmety. Neznáme miesto deja.
Spoločné a rozdielne znaky fantastickej a realistickej rozprávky.
Slovenská ľudová rozprávka, rozprávky iných národov.
Spoločné znaky a rozdiely. Variácie.
Zberatelia ľudových rozprávok - slovenskí (Pavol Dobšinský,
Samo Czambel) a inonárodní (Božena Němcová a slovenské
ľudové rozprávky, bratia Grimmovci).
C. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
Plynulosť čítania súvislého textu. Modulácia hlasu ako
výraz vlastného chápania významu. Kompozičná (nadpis, odsek)
a štylistická (dialóg, zdrobnenina, personifikácia, prirovnanie)
analýza textu. Analýza a hodnotenie koncepcie postáv (hlavnej
a vedľajších).
Verbalizácia vlastného čitateľského zážitku.
VÝKONOVÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Maximálna úroveň výkonu (výborný)
Rozprávka – ľudová, autorská
Vie vysvetliť pôvod rozprávky.
Vie charakterizovať ľudovú rozprávku ako
súčasť ľudovej slovesnosti.
Vie rozlíšiť ľudovú rozprávku od autorskej.
Vie vymenovať zberateľov a autorov
rozprávok.
Vie vysvetliť význam činnosti zberateľov
rozprávok vo vytváraní ľudských a národných
hodnôt.
Hlavné znaky rozprávky
Vie vyhľadať v texte hlavné znaky rozprávky.
Vie vysvetliť ich úlohu vo fantastickej
rozprávke.
Vie zdôvodniť úlohu fantázie a fantastických
javov, magických čísel a predmetov.
Vie rozlíšiť fantastické a realistické rozprávky.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Pamäťové, klasifikačné
Minimálna úroveň výkonu (dostatočný)
Rozprávka – ľudová, autorská
Vie charakterizovať ľudovú rozprávku ako súčasť
ľudovej slovesnosti.
Vie rozlíšiť ľudovú rozprávku od autorskej.
Hlavné znaky rozprávky
Vie vymenovať hlavné znaky rozprávky.
Vie vyhľadať v texte hlavné znaky rozprávky.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
2.3.2 Autorská rozprávka
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV
Rozprávka ako vyjadrenie túžby človeka po dobre
a spravodlivosti. Hlavná myšlienka.
B. VYVODENIE NOVÝCH LITERÁRNYCH POZNATKOV
a aplikačné
zručnosti.
Informačné zručnosti.
Získavanie informácií
z integrovaného informačného
systému a internetu.
Rozvíjanie čitateľských
zručností a návykov,
zdokonaľovanie techniky
čítania.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Analytické a interpretačné
zručnosti.
Pamäťové, klasifikačné
a aplikačné zručnosti.
Tvorba ústnej výpovede.
Analytické zručnosti.
Technika čítania a verejná
prezentácia textu.
Tvorivé zručnosti.
Základný rozdiel medzi autorskou a ľudovou rozprávkou.
Druhy rozprávok podľa rôznych hľadísk: Autorstvo (ľudová,
umelá).
Obsah (fantastická, zvieracia, realistická).
Forma (prozaická, básnická, dramatická).
Výber a spôsob spracovania témy (klasická, moderná).
Podľa štylizácie textu – nonsens (analógia s ľudovou slovesnosťou)
a realistická ľudová rozprávka.
Zdroje informácií o autoroch literárnych diel (galéria
spisovateľov, súbory o slovenských autoroch detskej literatúry,
encyklopédie, internet). Informácie o Pavlovi Dobšinskom.
Význam jeho zberateľstva pre slovenskú literatúru.
C. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
Čítanie súvislých textov.
Hlavné a vedľajšie postavy.
Kľúčové slová, dejová osnova, reprodukcia textu, charakteristika
hlavných postáv – nositeľov pozitívnych a negatívnych vlastností.
Dialogizované čítanie.
Veršovaná rozprávka - základné znaky poézie vo veršovanej alebo
prebásnenej podobe rozprávky (verš, strofa, rým, rytmus).
Spoločné a odlišné znaky veršovanej a prozaickej rozprávky.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
2.3.3 Filmová a televízna rozprávka
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV
Divadelná hra ako prozaické dielo - literárny text, určený na
realizáciu na divadelnej scéne (Dramatická podoba rozprávky).
Bábková hra, bábkoherec, animácia, maňuškové divadlo,
javajkové divadlo, marionetové divadlo.
B. VYVODENIE NOVÝCH LITERÁRNYCH POZNATKOV
Hlavné znaky dramatickej podoby literárneho diela.
Podstata dramatických literárnych žánrov a práca s konkrétnym
dramatickým textom (s pojmom dráma ako literárnym druhom žiaci
nepracujú – dramatická podoba diela, literárneho textu sa vysvetľuje
ako dialogizovaná reč). Dramatizovaný literárny text – dialogizovaná
forma. Inscenácia - premena literárneho textu na divadelnú hru
(filmovú, televíznu). Rozdiel medzi literárnym textom a inscenáciou.
Tvorcovia divadelnej hry (filmovej, televíznej), scenár - scenárista,
dramaturg, režisér, herci, výtvarníci, hudobný skladateľ (scénická
hudba). Filmová rozprávka, televízna rozprávka, scenár, režisér,
herec, zvukové efekty, ich podiel na vzniku jednotlivých
dramatických žánrov. Filmová (televízna) podoba literárneho textu.
Spoločné znaky a hlavné rozdiely divadelnej hry (bábkové divadlo)
a filmovej (televíznej) rozprávky.
C. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
Pravidlá dramatizovaného čítania. Modulácia hlasu podľa zmyslu
textu. Spoločné a rozdielne znaky s nedramatizovanou podobou.
Hlavné znaky filmovej, televíznej podoby literárneho diela
(rozprávky).
Transformácia prozaického literárneho textu na dramatický.
Jednoduchý scenár pre filmovú (televíznu) podobu rozprávky.
VÝKONOVÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Maximálna úroveň výkonu (výborný)
Minimálna úroveň výkonu (dostatočný)
Divadelná hra
Vie charakterizovať divadelnú hru ako
prozaické dielo - literárny text, určený na
realizáciu na divadelnej scéne.
Pri čítaní textu jednotlivých postáv vie
vyjadriť moduláciou hlasu obsah textu.
Bábková hra
Vie vysvetliť pojmy viažuce sa
k bábkovej hre.
Vie vysvetliť úlohu bábkoherca.
Vie vysvetliť pojem animácia.
Vie vysvetliť rozdiely vo vedení bábik pri
maňuškovom, javajkovom,
marionetovom bábkovom divadle.
Divadelná hra
Vie charakterizovať divadelnú hru ako prozaické dielo literárny text, určený na realizáciu na divadelnej scéne.
Podstata dramatických literárnych
žánrov a práca s konkrétnym
dramatickým textom, dramatizovaný
literárny text
Žiak vie vysvetliť podstatu dramatického
žánra.
Vie vysvetliť, ako dramatické dielo
vzniká.
Vie čítať prehovory jednotlivých postáv
vhodnou moduláciou hlasu v súlade
s obsahom textu.
Vie abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku dramatického textu.
Vie zdramatizovať literárny text v podobe
jednoduchého scenára.
Podstata dramatických literárnych žánrov a práca
s konkrétnym dramatickým textom, dramatizovaný
literárny text
Žiak vie vysvetliť podstatu dramatického žánra,
Vie prečítať prehovory jednotlivých postáv
dramatizovaného textu.
Vie s pomocou učiteľa sformulovať hlavnú myšlienku
dramatického textu.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Bábková hra
Vie vysvetliť pojmy viažuce sa k bábkovej hre.
Vie vysvetliť úlohu bábkoherca.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
2.3.4 Povesť
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV
Povesť ako prozaický útvar.
B. VYVODENIE NOVÝCH LITERÁRNYCH POZNATKOV
Ľudová povesť
Miestna, historická, heraldická povesť
Autorská povesť - využitie námetov ľudových povestí v umeleckom
Tvorivé a štylistické
zručnosti.
spracovaní
Transformácia povesti na iný literárny žáner (rozprávku) s
dodržaním kompozičných a štylisticko-lexikálnych prvkov.
Dramatizácia a inscenácia textu.
C. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
Tiché a spoločné čítanie, hlavné informácie, dejová osnova,
interpretácia textu.
Spoločné a odlišné znaky s rozprávkou.
Štylistická a kompozičná stránka povesti. Fantázia a realita
v povesti.
Hlavné a vedľajšie postavy, charakteristika jednotlivých postáv,
hodnotenie konania jednotlivých hrdinov.
Dramatizácia textu. Realita a fikcia v umeleckom diele.
Regionálne povesti (projektová práca).
Tvorba prosocionálneho
hodnotového systému.
Schopnosť medziľudského
dorozumenia,
schopnosť empatie.
VÝKONOVÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Maximálna úroveň výkonu (výborný)
Povesť
Vie vysvetliť rozdiely medzi povesťou
a rozprávkou.
Vie priradiť povesti k jednotlivým
druhom.
Vie rozlíšiť ľudové a autorské povesti.
Vie rozlíšiť, čo je v povesti fantastické
a čo realistické.
Vie abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku povesti.
Vie podrobne reprodukovať 1 regionálnu
povesť.
Vie vymenovať 3 autorov národných
povestí.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Utváranie etických hodnôt.
Aplikácia vedomostí.
Chápanie diela ako autorovho
modelu vnímania sveta. Kritické
myslenie. Rozlišovať fiktívny
príbeh od skutočného.
Vytváranie pozitívneho vzťahu
k našim predkom, vážiť si
kresťanské, historické
a vzdelanostné posolstvo.
Čítanie s porozumením.
Rozvíjanie čitateľských zručností
a návykov, zdokonaľovanie
techniky čítania.
Minimálna úroveň výkonu (dostatočný)
Povesť
Vie vysvetliť, aký je rozdiel medzi povesťou
a rozprávkou.
Vie s pomocou učiteľa abstrahovať a sformulovať
hlavnú myšlienku povesti.
Vie stručne reprodukovať 1 regionálnu povesť.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
2.3.5 Legenda
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV
Legenda ako príbeh zo života svätých – poznatky z náboženskej
výchovy.
B. VYVODENIE NOVÝCH LITERÁRNYCH POZNATKOV
Ľudová legenda – rozprávanie vyjadrujúce predstavy a chápanie
sveta, vecí a javov - vznik v súvislosti so šírením kresťanstva.
Legenda – ako výsledok zapisovania príbehov v kláštoroch.
Autorská legenda – umelecké spracovanie témy, realita a fikcia.
Legenda o Cyrilovi a Metodovi
C. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
Reálne a fantastické deje, súvislosti s ľudovou rozprávkou,
historické súvislosti., hlavná myšlienka, hodnotenie s
argumentáciou
VÝKONOVÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Maximálna úroveň výkonu (výborný)
Minimálna úroveň výkonu (dostatočný)
Legenda
Legenda
Vie vysvetliť, že hlavnou postavou je osoba, ktorá za
Žiak vie, že hlavnou postavou v legende je
svoje činy bola vyhlásená za svätú.
postava, ktorá za svoje činy bola vyhlásená
Vie abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku
za svätú.
prečítaného. Vie vyhľadať a utriediť reálne
Vie s pomocou učiteľa abstrahovať
a fantastické deje v legende. Vie vysvetliť súvislosti
a sformulovať hlavnú myšlienku
konkrétnej legendy s históriou.
prečítaného.
Vie odlíšiť legendu od rozprávky a od povesti.
Vie rozlíšiť legendy podľa pôvodu, vie uviesť 1 autora
legendy
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
2.3.6 Komiks
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV
Vysvetliť podstatu osvojených
Komiks - literárny žáner – prepojenie slovného a výtvarného
javov, demonštrovať ich znalosť. umenia.
Tvorivé zručnosti.
B. VYVODENIE NOVÝCH LITERÁRNYCH POZNATKOV
Pamäťové, klasifikačné
Komiks ako prozaický (epický) žáner. Úloha obrázku
a aplikačné zručnosti.
v komikse. Funkcia bubliny.
Čítanie s porozumením, technika Pôvod komiksu. Princípy komiksu. Vtip a humor v komikse.
čítania, modulovať hlas podľa
Walt Disney ako najznámejší tvorca komiksu. Súvislosť komiksu
zmyslu textu.
s animovanými filmami Walta Disneyho.
Tvorivé písanie.
Slovenskí autori komiksu.
Schopnosť spolupráce, schopnosť C. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
prijímať kritiku, argumentovať.
Dialogizovaná reč pri čítaní komiksu, správne čítanie, modulácia
Viesť diskusiu. Akceptovanie
hlasu.
iného, odlišného názoru.
Hlavné a vedľajšie postavy. Súvislosť ilustrácie situácie a textu,
Obhajoba vlastného názoru.
obmedzená šírka slovného prejavu. Verbalizácia vlastného
zážitku. Tvorba komiksu.
VÝKONOVÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Maximálna úroveň výkonu (výborný)
Minimálna úroveň výkonu (dostatočný)
Komiks
Vie vysvetliť pôvod komiksu, vymenovať
známych domácich (1) aj svetových autorov
komiksu (1).
Vie vysvetliť komiks ako žáner s epickým
dejom
(prózu)
sprostredkovaným
bez
rozprávača cez priamu reč a obrázky.
Vie abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku komiksu.
Vie vytvoriť komiks transformáciou príbehu
Komiks
Vie vysvetliť komiks ako žáner s epickým dejom
(prózu) sprostredkovaným bez rozprávača cez
priamu reč a obrázky.
Vie s pomocou učiteľa abstrahovať a sformulovať
hlavnú myšlienku komiksu.
do priamej reči v bublinách.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Funkčné využitie jazykových
prostriedkov písaných prejavov.
Vnímanie a chápanie rozličných
jazykových informácií.
Funkčná analýza textu.
Práca s knihou, vyhľadávanie
informácií v encyklopédii, práca
s IKT.
Funkčné využitie jazykových
prostriedkov písaných prejavov.
Vnímanie a chápanie rozličných
jazykových informácií.
Funkčná analýza textu.
Práca s knihou, vyhľadávanie
informácií v encyklopédii, práca
s IKT.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Odborná (náučná literatúra)
3.1 Encyklopédia
A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV
Odlišnosti od umeleckého textu.
B. VYVODENIE NOVÝCH LITERÁRNYCH POZNATKOV
Jasnosť, presnosť, stručnosť vyjadrovania v encyklopédii.
Odborný – náučný štýl. Využívanie odbornej terminológie.
Rozdiely v spôsobe sprostredkovania poznatkov. Odlišnosti od
umeleckej literatúry, odlišnosti od náučných textov
sprostredkovaných učebnicou. Úloha hesla v encyklopédii –
porovnanie s nadpisom v iných literárnych dielach. Usporiadanie
hesiel v encyklopédii (abecedné, chronologické, systematické).
Encyklopédia na internete.
C. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
Ukážky z rôznych encyklopédií (vhodných obsahom a témou,
primerané veku žiakov daného ročníka).
Význam informácií získaných z encyklopédie.
Vyčleňovanie hlavných informácií v texte
VÝKONOVÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Maximálna úroveň výkonu (výborný)
Encyklopédia - odborná (náučná literatúra)
Žiak vie vysvetliť, že ide o náučný text, ktorý
využíva odbornú terminológiu.
Vie vysvetliť, ako sú zoradené informácie
v encyklopédii.
Vie vymenovať druhy encyklopédií podľa obsahu
(zemepisné, prírodovedné...)
Žiak vie vyhľadať informácie podľa hesiel.
Vie vyčleniť hlavné informácie v texte.
Vie vysvetliť význam informácií získaných
z encyklopédie.
Vie vybrať vhodné informácie z najväčšej
encyklopédie na svete – na internete Wikipedia pri riešení konkrétnej úlohy.
Minimálna úroveň výkonu (dostatočný)
Encyklopédia - odborná (náučná literatúra)
Vie vysvetliť, aký je rozdiel medzi umeleckou
literatúrou a náučným textom.
S pomocou vie vyhľadať informácie
v encyklopédii podľa hesla.
Prierezové témy
•
•
•
•
•
Multikultúrna výchova sa vyučuje v témach: Povesti, Rozprávky
Mediálna výchova sa vyučuje v téme: Všeobecné pojmy, Rozhlasová rozprávka,
Televízna rozprávka
Tvorba projektu: téma Encyklopédie
Osobnostný a sociálny rozvoj: na každej vyučovacej hodine
Environmentálna výchova: téma Encyklopédie, Povesti
Učebné zdroje
•
•
•
•
•
•
učebnice slovenského jazyka a literatúry
cvičebnice, metodické príručky, pracovné listy
rôzne typy slovníkov: pravopisné, frazeologické, synonymické, výkladové slovníky,
slovníky cudzích slov ...
internet, Wikipedia, on – line knižnice
odborná literatúra
encyklopédie, mimočítanková literatúra, noviny, časopisy
www.infovek.sk- užitočné odkazy na webe
Edukačné CD-čka
Edukačné servery
Inovačné metódy pri vyučovaní SJL
Metódy tvorivého písania
Pracovné listy
Prípravy na vyučovacie hodiny pre ZŠ
Studnica rôznych nápadov
Zábavné edukačné hry
ANGLICKÝ JAZYK
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola (názov, adresa)
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
ANGLICKÝ JAZYK
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Piaty
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
5 rokov
Denná
Slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu:
Predmet prispieva k otváraniu nových horizontov pre rozmanitosť kultúr, má pozitívny
vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie,
pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu, uľahčuje chápanie
a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry, prispieva k zvýšeniu mobility dieťaťa
v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Predmet Anglický
jazyk v 5. ročníku na II. stupni ZŠ kladie dôraz na rozšírenie slovnej zásoby, ale i rozvoj
ostatných jazykových zručností, oboznámenie sa s novou gramatikou a rozširovanie už
dosiahnutých vedomostí v jednotlivých témach:
Škola, obľúbené predmety, dni v týždni
Čas, poznávame hodiny
Práca, povolania, denný režim
Sviatky- Vianoce
U lekára, zdravie a choroby
Športy v zime a na jar
Počasie
Zvieratá a ich vlastnosti
V reštaurácii – jedlo a pitie
Prázdniny, dovolenka
Daný predmet sa vyučuje 3 hodiny týždenne (99 hodín ročne) a to v priestoroch školy (trieda,
učebňa informatiky, špeciálna učebňa) príp. v teréne ( v prírode )
Ciele vyučovacieho predmetu:
Cieľom predmetu je zvýšiť a vzbudiť u žiakov záujem o jazyk a kultúru, má
sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku. Má byť prínosom k celkovému
vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne
schopnosti. Umožňuje dieťaťu lepšie spoznávať svet a tým podporovať jeho sebavedomie.
Výber tém, textov a sociálnych foriem je orientovaný s ohľadom na vek, primerané postoje,
zážitky, záujmy a potreby žiaka, ako aj na jeho výkonnostnú úroveň. Vyučovanie cudzieho
jazyka pritom úzko nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je zamerané na
životné situácie, ktoré v súvislosti s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom
živote dospievajúcich významnú úlohu.
•
Žiak je stredobodom vyučovania. Výber tém, textov a sociálnych foriem orientujeme
s ohľadom na vek, primerané postoje, zážitky, záujmy a potreby žiaka, ako aj na jeho
výkonnostnú úroveň. Vyučovanie cudzieho jazyka pritom úzko nadväzuje na
mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je zamerané na životné situácie, ktoré v
súvislosti s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote
dospievajúcich významnú úlohu.
•
Východiskom učenia sa cudzieho jazyka je predovšetkým prirodzená zvedavosť,
spontánnosť, radosť z nových poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, motorika
a fantázia, ktorá zotrváva, len v priebehu pubertálneho vývinu získava iné formy a je
ovplyvňovaná inými záujmami. V súlade s tým zameriavame vyučovací proces na
meniace sa vedomie žiaka, na jeho skúsenosti a na neustále sa rozširujúci rozsah
záujmov. Sústreďujeme sa na formy učenia sa pomocou objavovania, pričom žiaka
vedieme vo zvýšenej miere k tomu, aby samostatne pristupoval k témam a situáciám
a k ich zvládnutiu pomocou cudzieho jazyka.
•
V popredí rovnako, ako na 1. stupni základnej školy sú hravé formy pracovného
postupu a vyučovacieho procesu, ktoré čoraz viac zameriavame na praktické tvorivé
ciele. Ústny prejav má prednostné postavenie; všetky čiastkové oblasti procesu
vyučovania a učenia sa jazyka – sprostredkovanie komunikačných zámerov a
prejavov, slovnej zásoby a gramatiky. Vychádzajú z neho a potom do neho vyúsťujú.
Vo zvyšujúcej sa miere vystupujú do popredia stratégie čítania s porozumením
a produktívne písomné aktivity.
•
Dbáme na to, aby bol každý žiak pripravený na reálnu komunikáciu v anglickom
jazyku podľa svojich individuálnych predpokladov, pričom berieme do úvahy rozdiely
v individuálnych schopnostiach a v správaní.
•
Správanie a učenie sa žiaka tvorí integrálnu jednotu afektívnych, motorických
a kognitívnych komponentov, pričom zohľadňujeme, že na tomto stupni sa postupným
vývinom dostáva kognitívny komponent čoraz silnejšie do popredia. Celý proces
vyučovania cudzieho jazyka už od základov organizovaný ako celok, pričom v súlade
so stúpajúcou mierou uvedomelosti žiaka používame špecializované metodické
postupy, najmä v kognitívnej oblasti.
•
Na vyučovaní vedieme žiaka pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem (napr.
práca vo dvojiciach, v skupinách a i.) a cvičení na vyučovaní k rastúcej samostatnosti
pri osvojovaní si anglického jazyka. Metodická pestrosť vzbudzuje záujem u žiaka,
pričom stúpa aj význam zaradenia moderných komunikačných prostriedkov.
•
Pomocou množstva rôznych, čo najautentickejších situácií a textov na vyučovaní sa
žiak učí jazykovo a sociálne primerane komunikovať na základe rôznych podnetov
a s rôznymi partnermi. Autentické komunikačné situácie spočívajú vo vzájomnom
pôsobení rečových zručností. Ich sprostredkovanie a podpora a ich vzájomná
integrácia sa uskutočňuje nepretržitým precvičovaním na vyučovaní.
•
Konkrétne situácie v komunikácii sa zmysluplne spájajú s preberanými témami.
Konfrontácia s reáliami anglicky hovoriacich krajín podporuje interkultúrne
porozumenie, prispieva k interpretácii nášho sveta v protiklade k cudziemu a nielen k
hromadeniu izolovaných informácií.
,
•
Hlavným cieľom vyučovania anglického jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Na
dosiahnutie tohto cieľa sa nebudeme jazykové chyby opravovať takým spôsobom,
ktorý narúša komunikáciu a znižuje radosť žiakov z nej a odstraňujeme ich skôr
konštruktívnou metódou.
•
Vyučovací proces pozostáva z opakovania a z preberania nového učiva vo vyváženom
pomere, ktorý zodpovedá potrebám žiakov, ich stratégiám učenia sa.
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
Kompetencie k učeniu:
Žiaci si osvojujú efektívnu stratégiu vedúcu k zvládnutiu CJ – vedieme ich prostredníctvom
zaujímavých a rôznorodých metód k aktívnemu učeniu počas hodiny.
Žiakov systematicky vedieme ku správnej orientácii v pracovných zošitoch a učebniciach
a iných materiáloch. Žiakom je daná príležitosť v praxi pochopiť prínos osvojenia si CJ – pri
práci s časopismi, obrázkami, obrázkovými slovníkmi, plagátmi internetom...
Kompetencie k riešeniu problémov: nebáť sa komunikovať anglicky s cudzím človekom,
viesť žiakov k sebakontrole a k zdokonaľovaniu ich práce
Komunikatívne kompetencie:
porozumieť jednoduchej požiadavke a pokynom v anglickom jazyku
vedieť pomenovať daný už prebratý predmet so správnou výslovnosťou a naopak, na základe
posluchu vie predmet ukázať a vyhľadať
s určitou pantomimickou nápoveďou dokáže vykonať jednotlivé už známe pokyny
využívať získané vedomosti k nadviazaniu kontaktu či vzťahu
nácvikom dialógov, didaktickými hrami, rozprávaním, dramatizovaním rozprávky, spievaním
a recitáciou rozvíjať u žiakov schopnosť komunikácie v cudzom jazyku
ústnym a písomným vyjadrovaním viesť žiakov k prezentácii a hodnotení svojej práce
viesť žiakov k využívaniu médií
hrami rozvíjať u žiakov schopnosť rešpektovať názory druhých
snaha vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
dosiahnuť prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie
Sociálne a personálne kompetencie:
v jednoduchých situáciách vyžiadať a poskytnúť pomoc, radu
spolupracovať v anglicky hovoriacej skupine na jednoduchej úlohe
využívaním skupinovej a projektovej práce učiť žiakov k spolupráci v kolektíve, tímovej práci
a prispievať k upevňovaniu dobrých medziľudských vzťahov
prácou v kolektíve a vedením žiakov k seba hodnoteniu pestovať u všetkých zdravé
sebavedomie a vedieť realisticky ohodnotiť svoje schopnosti
evaluácia a autoevaluácia – žiaci sa učia hodnotiť seba, svojich spolužiakov...
Občianske kompetencie:
získať predstavu o krajinách hovoriacich anglickým jazykom
uvedomiť si vlastnú identitu
Pracovné kompetencie:
vytvárať u žiakov návyky samostatne pracovať s dvojjazyčným obrázkovým slovníkom
vytvoriť atmosféru, v ktorej sa môže dieťa učiť bez stresu a strachu
využiť prirodzenú zvedavosť a chuť do učenia
využívať anglický jazyk k získavaniu informácií z rôznych oblastí
nácvikom reálnych dialógov učiť žiakov ku schopnosti dorozumieť sa v cudzom prostredí,
požiadať o pomoc alebo poskytnúť pomoc.
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
Kompetencie k učeniu:
-
spájať prebraté témy a jazykové javy
-
pochopiť dôležitosť schopnosti komunikovať anglicky pre ďalšie štúdium a praktický
život
-
tvorbou projektov a využívaním skupinovej práce viesť žiakov ku schopnosti
vyhľadať a zatriediť potrebné informácie
-
precvičovanie gramatických javov, tematických okruhov, slovnej zásoby, porozumieť
textu a nahrávky, a tvorbou projektov vytvárať u žiakov schopnosť práce
s výpočtovou technikou v cudzom jazyku
-
rozprávať o tradíciách a živote v cudzích krajinách a prostredníctvom videoprojekcií
prebúdzať u žiakov snahu o ďalšie vzdelávanie
-
samostatne vyhľadávať nástroje k odstraňovaniu problémov pri komunikácii
v angličtine
Kompetencie k riešeniu problémov:
-
riešiť jednoduché problémové situácie v cudzojazyčnom prostredí
-
nebáť sa komunikovať anglicky s cudzím človekom
-
naučiť sa opísať obsah myšlienky, ak chýba slovná zásoba
-
navodením reálnych situácii viesť žiakov k riešeniu neznámych problémových situácií
a nenechať sa odradiť neúspechom
-
viesť žiakov k sebakontrole a k zdokonaľovaniu ich práce
Komunikatívne kompetencie:
-
porozumieť jednoduchej požiadavke v anglickom jazyku
-
vedieť sformulovať jednoduché myšlienky po anglicky
-
využívať získané vedomosti k nadviazaniu kontaktu či vzťahu
-
nácvikom dialógu didaktickými hrami rozvíjať u žiakov schopnosť komunikácie
v cudzom jazyku
-
ústnym a písomným vyjadrovaním viesť žiakov k prezentácii a hodnotení svojej práce
-
viesť žiakov k využívaniu médií
-
hrami rozvíjať u žiakov schopnosť rešpektovať názory druhých
Sociálne a personálne kompetencie:
-
v jednoduchých situáciách vyžiadať a poskytnúť pomoc, radu
-
spolupracovať v anglicky hovoriacej skupine na jednoduchej úlohe
-
využívaním skupinovej a projektovej práce učiť žiakov k spolupráci v kolektíve,
tímovej práci a prispievať k upevňovaniu dobrých medziľudských vzťahov
-
prácou v kolektíve a vedením žiakov k sebahodnoteniu pestovať u všetkých zdravé
sebavedomie a vedieť realisticky ohodnotiť svoje schopnosti
Občianske kompetencie:
-
získať predstavu o krajinách hovoriacich anglickým jazykom
-
porovnať krajiny s našom krajinou a vyhľadávať informácie na internete
Pracovné kompetencie:
-
vytvárať u žiakov návyky samostatne pracovať s dvojjazyčným a výkladovým
slovníkom a s cudzojazyčnou literatúrou
-
využívať anglický jazyk k získavaniu informácií z rôznych oblastí
-
nácvikom reálnych dialógov učiť žiakov ku schopnosti dorozumieť sa v cudzom
prostredí, požiadať o pomoc alebo poskytnúť pomoc
Stratégia vyučovania:
Správne zvolenými metódami a formami práce sa má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže
dieťa učiť bez strachu a stresu, má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho
prirodzená zvedavosť. Majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa
všetkými zmyslami, má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať
a postupne sa osamostatniť (leaders independence). Pri vyučovaní sa budú využívať
nasledovné metódy, formy a postupy práce:
V popredí je komunikatívna metóda, pri ktorej sa vyberajú také jazykové prvky, aby
v každom štádiu výučby umožňovali adekvátne viesť zmysluplný rozhovor, komunikáciu.
Učivo je zostavené tematicky a osvojujú sa modelové vety bez vysvetľovania gramatických
javov a bez presného prekladu a to nie iba slovne, ale využijeme pri tom aj obrázky, skutočné
predmety, zapojíme mimiku a gestá.
Naratívna metóda, ktorej základom sú príbehy, rozprávky a obrázky, ktoré podnecujú
rozprávanie, pričom sa využíva skutočnosť, že deti rozprávajú veľmi rady. Pri tejto metóde sa
hlavne využívajú také vety, v ktorých deti môžu vyjadriť svoj vlastný názor a pocity.
Audio-lingválna sa realizuje počúvaním a verbálnym napodobňovaním, pričom sa intenzívne
využívajú pomôcky podľa prezentovaného tematického obsahu, skutočné predmety, obrázky,
fotografie... atď.
TRP ( Total Physical Response – celková telesná reakcia) – jej princíp spočíva v tom, že sa
do činnosti zapája čo najviac zmyslov (zrak, sluch, hmat, príležitostne chuť a čuch), pričom sa
využíva kinestetika. Metóda kopíruje spôsob, akým sa malé deti učia materinský jazyk –
počúvanie – reagovanie-hovorenie
Samostatná práca
Práca v skupinách, vo dvojiciach
Projekty
Didaktické hry
Prvou podmienkou komunikácie je komunikatívna situácia. Situácie ako súčasť učebného
obsahu treba plánovať, lebo v rámci nich sa nacvičuje verbálna a neverbálna komunikácia,
uskutočňuje sa osvojovanie nových lexikálnych jednotiek a gramatických javov.
Najvhodnejšie sú také autentické situácie, do akých sa žiaci dostávajú v bežnom živote.
Autentickými situáciami na vyučovacích hodinách sú rozhovory o prečítaných textoch, o
programoch v televízii a rozhlase, o osobných zážitkoch žiakov. V rámci týchto situácií sa
nacvičuje aj neverbálna komunikácia: gestá, mimika, vzdialenosť medzi účastníkmi
komunikácie, kontakt zrakom a pod. v závislosti od vzťahu medzi partnermi. Na vyučovacích
hodinách autentické rozhovory nahrádzajú simulované, inscenované situácie, ktoré možno
navodiť pomocou audiovizuálnych pomôcok a motivačnými, resp. uvádzajúcimi rozhovormi.
Náležitou motiváciou na takéto rozhovory a besedy je vytváranie takých situácií, v ktorých
jeden z účastníkov komunikácie chce získať nové informácie. Vo všetkých situáciách je však
dôležité využívať osobné skúsenosti žiakov, najmä tie, ktoré ostatní účastníci komunikácie
nepoznajú, a vyžadovať od nich autentické odpovede prirodzené pre reč daného veku žiakov.
Podobne je dôležité, aby žiak hral vlastnú úlohu, nie úlohu dospelých, a takto sa naučil
verbálne a neverbálne správať v rozličných situáciách týkajúcich sa jeho osobného života. V
5. ročníku je ešte potrebná aj doslovná reprodukcia rozhovorov z učebnice, ale v ďalšej fáze
už možno vyžadovať od žiakov, aby modelové rozhovory v učebnici pretvárali podľa svojich
osobných skúseností, prirodzene, s použitím osvojených rečových panelov, modelov a slovnej
zásoby východiskových textov. Pri plánovaní situácií učiteľ anglického jazyka by mal
predvídať a plánovať aj to, aké lexikálne jednotky a vetné štruktúry budú žiaci potrebovať na
realizáciu komunikácie. Ďalšou podmienkou rečovej komunikácie je jednoznačná
identifikácia reči: porozumenie reči partnera, porozumenie textu, presnému významu
lexikálnych jednotiek a pod.
V záujme jednoznačnej identifikácie reči okrem vysvetlenia
lexikálnych jednotiek výkladom a opisom v 5.ročníku je vhodné a potrebné aj vysvetlenie
prekladom. Komunikatívny prístup vo vyučovaní vyžaduje prirodzenú sémantizáciu reči. To
znamená, že aj lexikálne jednotky, aj potrebné gramatické javy treba znázorňovať
a
nacvičovať v reálnych situáciách, nie izolovane. Veľmi dôležitou podmienkou rečovej
komunikácie je vhodná motivácia. Najvhodnejší je taký typ motivácie, pri ktorej žiak chce a
má čo povedať partnerovi, chce sa dačo dozvedieť, keď sa hovorí o takých udalostiach a
zážitkoch, ktoré niečo znamenajú v jeho živote. Motivácia je vtedy dobrá, keď sa učiteľovi
podarí vytvoriť kladný citový vzťah k obsahu vyučovacích hodín, vrátane činností. Je to
podmienkou trvalého zafixovania učiva v pamäti. Je vhodné striedať činnosti, témy
precvičovať formou rozličných činností. V procese osvojovania anglického jazyka zohráva
veľmi dôležitú úlohu vyučovanie kontrastívnym spôsobom. Tento spôsob vyučovania
vyžaduje, aby sa v prvom rade precvičovali odlišné javy v slovenskom a anglickom jazyku:
odlišné vyjadrovanie, odlišné vetné štruktúry a gramatické javy potrebné na komunikáciu.
Namiesto zbytočných a zdĺhavých výkladov tých javov a pojmov, ktoré žiaci poznajú zo
slovenského jazyka, je vhodnejšie opierať sa o vedomosti žiakov získané v slovenskom
jazyku, a takto získaný čas využiť na nácvik odlišných javov, na odlišné jazykové
stvárňovanie ústnych a písomných prejavov. V zmysle kritéria dlhodobosti sa gramatické
javy nevyučujú lineárne podľa opisnej gramatiky anglického jazyka, ale špirálovite. Po
určitých intervaloch a podľa potreby je potrebné sa vrátiť k osvojeným jazykovým
prostriedkom s cieľom ich využívania v nových kontextoch. Aj v zložke literárna
komunikácia je potrebný komunikatívny prístup. Ťažiskom práce s literárnymi textami v
5.ročníku je spoznávanie komunikatívnych prvkov v literárnych ukážkach, pozorovanie a
estetické vnímanie literárneho textu (reprodukcia obsahu literárneho textu, dramatizácia,
hodnotenie a pod.), utváranie návykov potrebných na čítanie anglickej poézie a prózy.
Učebné zdroje:
Odborná literatúra : cudzojazyčná literatúra, obrázkové slovníky
Didaktická technika: DVD, počítače, dataprojektor, magnetofón
Materiálne výučbové prostriedky: Dagmar Chroboková- Učebnica Angličtiny pre II. stupeň
ZŠ, 3. Diel, TOBIÁŠ 2006, pracovné zošity, rôzne hračky, flashcards, mapy, plagáty,
obrázky, pexeso, kalendár
Ďalšie zdroje: internet, knižnica, anglické časopisy, Ufin, Hello
Obsah vzdelávania (učivo):
Obsahom je predstaviť angličtinu žiakom v jednoduchej a zábavnej forme. Žiaci pracujú s
obrázkami, hrajú slovné hry, spievajú piesne a básne, precvičujú si slovnú zásobu. Precvičujú
si slovesá –to be, to have got, osobné a privlastňovacie zámená, predložky miesta a pohybu,
časy – prítomný priebehový čas, prítomný jednoduchý ( zápor aj otázka), sloveso byť
v minulom čase, budúci čas, stupňovanie prídavných mien, zaužívané frázy, otázky
v skupinových rozhovoroch, v dialógoch ale tiež monológoch. Na základe dramatickej tvorby
– krátkych scénok si precvičujú naučené frázy a snažia sa tvoriť vlastné dialógy na rôzne
situácie. Rozvoj komunikačných zručností , snažiť sa rozvíjať už aj písomný prejav.
Témy orientujeme na jednoduché požiadavky každodenného života, pričom v popredí je
predovšetkým ústna komunikácia. Z tohto dôvodu sú to najmä situačne orientované témy,
ktoré môžu byť prezentované formou každodennej situácie a v každodennom dialógu.
Využívame pritom i krátke a jednoduché texty na počúvanie s porozumením a čítanie s
porozumením, ako i jednoduché písomné aktivity, v rámci ktorých zostavuje žiak jednoduché
texty k preberaným témam, resp. k témam, ktoré ho zaujímajú. Cieľom tejto tematickej
orientácie je, aby sa žiak dokázal zúčastňovať na jednoduchých rozhovoroch s anglicky
hovoriacim partnerom o témach, o ktorých sa hovorí viac-menej dennodenne. V receptívnej
oblasti musí žiak v rámci preberaných tém aspoň v obrysoch porozumieť obsahu mediálnych
produktov. Tematicky orientované vyučovanie okrem toho umožňuje žiakom vnútorne
spracovať vlastné zážitky a skonfrontovať sociálno-kultúrne pozadie vlastnej krajiny a
anglicky hovoriacich krajín.
Rozpis učiva predmetu: Anglický jazyk
Názov
Medzipred.
Očakávané
tematického
vzťahy
vzdelávacie
celku vrátane
(prierezové
výstupy
tém
tematiky)
Osobnostný
Žiak má:
Škola,
a sociálny
Poznať
obľúbené
jednotlivé šk.
predmety, dni rozvoj
Tvorba
predmety, dni,
v týždni
projektu
používať
Počet hodín: 6
a prezentačné predložky
zručnosti
Čas,
poznávame
hodiny
Počet hodín: 8
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
Vedieť
určovať čas,
používať
vhodné
Kritéria
hodnotenia
Metódy
hodnote
nia
Žiak vie:
pomenovať
šk.
predmety,
dni ,
aplikovať
predložky
Ústne
skúšanie
Určovať
hodiny,
používať
prítomný
Ústne
skúšanie,
písomné
prevero-
Prostriedk
y
hodnoteni
a
Ústna
odpoveď –
krátky
dialóg
Prezentácia
projektu
Môj
denný
projektu
a prezentačné
zručnosti
Práca,
povolania,
denný režim
Počet hodín: 9
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana
života
a zdravia
Environmentá
U lekára,
lna výchova
zdravie a
Tvorba
choroby
Počet hodín : 12 projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana
života
a zdravia
Environmentá
Športy v zime
lna výchova
a na jar
Osobnostný
Počet hodín: 12 a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
SviatkyVianoce
Počet hodín: 10
Počasie
Osobnostný
a sociálny
predložky,
používať
prítomný
jednoduchý
čas
Naučiť sa
povolania,
prítomný
jednoduchý
čas v zápore
a otázke,
denný režim
jednoduchý
čas
Používať
prít.
jednoduch.
čas
v záporných
vetách
a v otázkach,
využívať
slov. zásobu
Ovládať
Pomenovať
slovnú zásobu predmety
súvisiacu
súvisiace
s Vianocami, s Vianocami
privlastňovaci porozprávať
e zámená,
pomocou
vianočná
privlastňova
pieseň
cích zámen
čo komu
patrí
Slovná zásoba Pomenovať
spojená
časti tela,
s témou –
jednotlivé
choroby,
choroby,
úrazy, sloveso využívať
musieť,
slovesá
nemusieť jeho musieť a
využitie
nemusieť
vanie
režim
Ústne
skúšanie,
vedieť
povedať
svoj
denný
režim
Rozhovor,
hry
Ústne
skúšanie
Obrázkový
diktát,
ústna
odpoveď
hra
Ústne
skúšanie,
kreslenie
-diktát
Hra,
pantomíma, piesne
Ovládať
slovnú zásobu
súvisiacu so
športmi
používať
názvy v
jednotnom
a množnom
čísle, sloveso
byť
v minulom
čase
Používať
názvy
športov,
vedieť
používať
sloveso byť
v minulom
čase
v zápore
i v otázke
Ústne
skúšanie
Tvorba
projektu
a jeho
prezentácia
Ako
športujem
v zime
Vedieť určiť
počasie,
Aktívne
používať
Ústne
skúšanie,
Prezentácia
projektu,
Počet hodín: 12
Zvieratá a ich
vlastnosti
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentá
lna výchova
rozprávať
o počasí,
stupňovanie
prídavných
mien
Environmentá
lna výchova
Pomenovanie
zvierat,
využívať
stupňovanie
prídavných
mien
v súvislosti so
slovnou
zásobou
Pomenovať
jedlá a názvy
nápojov,
vedieť si
poprosiť jedlo
a pitie
v reštaurácii,
budúci čas
Počet hodín: 10
Počet hodín: 10
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Prázdniny,
dovolenka
Environmentá
lna výchova
V reštaurácii –
jedlo a pitie
Počet hodín: 10
Vedieť
pomenovať
známe mestá
a štáty,
rozprávať,
kde strávim
prázdniny,
opakovanie
slovnú
zásobu
o počasí,
vedieť
stupňovať
jednoduché
prídavné
mená
Aktívne
využívať
prídavné
mená
v dialógu,
stupňovať
prídavné
mená
dialóg,
scénka,
triedenie
obrázkov
do skupín
a pomenovať ich
Ústne
skúšanie
Hra,
pantomíma
, piesne
Ovládať
Ústne
slovnú
skúšanie
zásobu, v nej
využívať
budúci čas
Dialóg,
Tvorba
projektuČo jeme a
pijeme
Aktívne
využívať
naučenú
slovnú
zásobu,
viesť dialóg,
kde budem
prázdninova
ť
Hra,
kresba,
piesne,
dramatizácia
Ústne
skúšanie,
písomné
skúšanie
MATEMATIKA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Matematika
4 hodiny týždenne ,spolu 132 vyučovacích hodín
Piaty
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
5 rokov
denná
Slovenský jazyk
Charakteristika učebného predmetu
Matematika má v systéme vzdelávania kľúčové postavenie predovšetkým preto, že výrazne
ovplyvňuje rozvíjanie myslenia žiakov.
Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej
kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:
„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na
riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických
znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia
zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia
(logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“
Ciele učebného predmetu
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v
svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie,
schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému.
Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre
spoločenský pokrok.
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové
vedomosti špirálovite, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili
jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie
matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v
rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s
návodmi a tvoriť ich. Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť
správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s
porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce
tabuľky, grafy a diagramy. Žiak by mal vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a
algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi
matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou
matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopností
žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu
informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo
postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému.
Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s
procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má
podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a
sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.
3. Vzdelávací obsah predmetu
-
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.
V tematickom okruhu čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie
pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiak sa oboznamuje s
algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruh je
dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc.
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
• používa prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie
• číta, zapisuje a porovnáva prirodzené, celé a racionálne čísla, používa, zapisuje a číta
vzťah rovnosti a nerovnosti
• zobrazí čísla na číselnej osi
• vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony
• zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových
výkonov
• pozná a funkčne využíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok – časť
(prirodzeným číslom, zlomkom, desatinným číslom, percentom), rieši aplikačné úlohy
• rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom, pracuje s mierkou mápa
plánov
• matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla
(premennú, určí hodnotu výrazu),
• matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc a ich sústav
• tvorí a rieši úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových
výkonoch a algebrickom aparáte
V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne a
priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou
vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu
pojmu funkcie.
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
udáva tabuľky jednoduchých lineárnych súvislostí, doplňuje chýbajúce údaje na základe
objaveného pravidla a znázorňuje údaje
objavuje funkčné vzťahy medzi premennými a znázorňuje ich v pravouhlej súradnicovej
sústave
vyjadrí lineárne funkcie rovnicou, tabuľkou, grafom, vie uviesť príklady nelineárnych
funkcií
vytvára tabuľky a grafy pre jednoduché funkcie
objavuje rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť
znázorňuje údaje na diagrame, z diagramu číta znázornené údaje
V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými
geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom,
meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické
úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti.
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
rozozná, pomenuje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, nachádza
v realite ich reprezentáciu; dokáže špecifikovať ich jednotlivé prvky (telesová
uhlopriečka, vzťah hrán)
pozná, vie popísať, pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné útvary,
pozná ich základné prvky a ich vlastnosti a najdôležitejšie relácie medzi týmito prvkami
a ich vlastnosťami
užíva k argumentácii a pri výpočtoch vety o zhodnosti a podobnosti trojuholníkov
rozoznáva a modeluje osovo a stredovo súmerné útvary v rovine, manipulatívnou
činnosťou je žiak privedení k pochopeniu a osvojeniu jednoduchých geometrických
transformácií, pozná základné vlastnosti dvojíc súmerných útvarov a vie ich využívať pri
jednoduchých konštrukciách
vie vykonať v praxi potrebné najdôležitejšie merania a výpočty obvodu, obsahu,
povrchu a objemu geometrických útvarov
pozná spôsob merania uhlov a počítanie s uhlami, využíva vlastnosti známych dvojíc
uhlov(susedné, striedavé, doplnkové) pri výpočte vnútorných a vonkajších uhlov
rovinných útvarov
pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri
praktických meraniach.
analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického
aparátu
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov 2. stupňa základnej školy je
kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa žiaci naučia systematicky
vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát,
rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam.
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou
konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného
určitého kritéria
vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom prvkov podľa určeného
pravidla a vypočítať počet možností výberu
vykonáva zber, zápis, interpretácia údajov a ich grafické znázornenie
je schopný orientovať sa v množine údajov
vie prisúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu
vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu
v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemožný jav
Tematický okruh logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a
rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a
argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
● dokáže kvantifikovať všeobecné výroky a uskutočniť negáciu kvantifikovaných výrokov
● vie posúdiť jednoznačnosť jednoduchých návodov, vyhlášok a nariadení
● posúdi správnosť použitých spojok „a“, „alebo“, buď alebo“, „ak, tak“
● posúdi pravdivosť alebo nepravdivosť matematických výrokov
● pozná miesto definície, hypotézy a dôkazu v matematických textov
INFORMATIKA
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
INFORMATIKA
1 hod. týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
piaty
ZŠ Ľubochňa-dolina 272
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
denná
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Informatika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať,
zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k
presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch,
ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a
techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak
informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej
civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a
produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a
aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových
projektov.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí
rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a
znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je
potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré
prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je
• sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe
algoritmov a výpočtových procesov,
•
3.
dostupnými technológiami majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na
motiváciu a praktické projekty.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
vychádzajú z nasledovných kompetencií:
• oboznámiť sa pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním,
uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním,
• rozumieť pojmom algoritmus a program,
•
oboznámiť sa so systémami na spracovanie údajov - z pohľadu ich architektúry
(počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr.
operačný systém);
• učiť sa rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjať si
programátorské zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných
programov, naučiť sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a
naučili sa komunikovať cez sieť,
• nadobudnúť schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať
jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a logické
myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov,
• rozvíjať si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať
• v skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať);
• rozvíjať si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a
vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;
• rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov
a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej
práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne
aspekty informatiky.
Obsah vzdelávania
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť
tematických okruhov:
•Informácie okolo nás
•Komunikácia prostredníctvom IKT
•Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
•Princípy fungovania IKT
•Informačná spoločnosť
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové. Pojem informácia, typy
informácií (textová, multimediálnia, atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických informácií
sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov
pomocou, resp. prostredníctvom IKT.
Žiaci by sa už od prvej triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami,
aby
1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
2. vedeli vytvárať jednoduché tabuľky a grafy,
3. získali ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických
informácií,
4. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
5. prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopili
využitie IKT v iných predmetoch,
6. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového
vyučovania.
Stanovené ciele vychádzajú z ďalších kľúčových kompetencií poznať nasledovné pojmy:
•typy informácií, reprezentácia, bit, bajt
•formátovanie textu, nadpisy, odrazky, obrázky v texte
•grafická informácia, fotografia, animácia
•informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy
•úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa
•prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe
•encyklopédia, odkazy
Pri vyučovaní tohto tematického celku uplatniť vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• vytvorenie plagátu, vizitky, pozvánky
• úprava fotografií, koláž, texty v obrázkoch
• vytvorenie alebo prerozprávanie príbehu ako prezentácia
• hľadanie slova, pojmu v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii, hľadanie titulu
v elektronickej knižnici
• edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne
experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk)
Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom 1KT sa venuje využitiu nástrojov
internetu na komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na
získavanie a sprostredkovanie informácii. Žiaci:
1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,
2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
3. by mali získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT
(rozhovory, okamžité správy),
4. by mali poznať niektoré základné postupy pri využívaní internetu v informačne]
spoločnosti (cestovný poriadok, mapy, intemetový obchod),
5. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s mternetom.
Stanovené ciele vychádzajú z ďalších kľúčových kompetencií poznať nasledovné pojmy:
•
•
•
elektronická pošta, adresár príjemcov, príloha správy
webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače
rozhovor (chát), okamžitá správa (ÍCQ)
Pri vyučovaní tohto tematického celku uplatniť vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• formátovanie emailovej správy
• školský web, weby inštitúcií, edukačný portál, vyhľadávanie pomocou google »
rozhovor (chát) so spolužiakmi v triede, okamžité správy so spolužiakmi a učiteľom
• prechádzanie a hľadanie v internetovom obchode (knihy, filmy, hudba,
elektronika, hračky),
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci
zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom ÍKT. Zoznámia sa s
pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude
to, že žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením
problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych
riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Stanovené ciele vychádzajú z ďalších kľúčových kompetencií poznať nasledovné pojmy:
•
•
•
postup riešenia, etapy riešenia problémov
programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, procedúra, cyklus
zložitosť riešenia problému Pri vyučovaní tohto tematického celku uplatniť vlastnosti a
vzťahy, postupy a metódy
• v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých činností,
•
zoskupovanie častí riešenia do procedúr
porovnanie času trvania rôznych riešení problému
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov
informačných a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s princípmi
fungovania
1.
2.
3.
4.
jednoduchého hardvéru,
rôznych oblastí určenia softvéru,
úlohami operačných systémov (napr. práca so súbormi a priečinkami),
lokálnej siete a internetu.
Stanovené ciele vychádzajú z ďalších kľúčových kompetencií poznať nasledovné pojmy:
•
•
•
•
•
•
•
vstupno/výstupné zariadenia, skener
oblasti aplikácií softvéru
operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh
priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč, archív
lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede
princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, fip, srntp
formáty súborov
Pri vyučovaní tohto tematického celku uplatniť vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
•
porovnávanie periférií podľa ich určenia a kapacít
•
práca so skenerom, jednoduché princípy fungovania skenera
•
naštartovanie operačného systému, prihlásenie a odhlásenie používateľa
•
spúšťanie naraz viac aplikácií, sledovanie behu aplikácií v správcovi úloh
•
ukladanie informácií na rôzne média, porovnanie kapacít a rýchlosti ukladania
•
vytváranie archívov, výber z archívu, rozbaľovanie archívu
•
práca so súbormi v lokálnej sieti triedy
•
logické princípy fiingovania internetu, zisťovanie IP čísla počítača
•
skúmanie rozdielov rôznych formátov súborov
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa nachádza v prieniku informatiky a občianskej
výchovy. Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky.
Oboznamuje
s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by sa mali:
1. oboznámiť s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti,
2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným
informáciám,
3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií - rozumieť rizikám, ktoré sa
tu nachádzajú.
Stanovené ciele vychádzajú z ďalších kľúčových kompetencií poznať nasledovné pojmy:
• informačné technológie vo vedomostnej spoločnosti
• riziká technológií, vírusy, antivírusové programy, hackeri
• zásady bezpečnosti
• platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah
• licencie programov, legálnosť používania, ŕreeware, sharevvare
• legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu
Pri vyučovaní tohto tematického celku uplatniť vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy;
•
ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti,
ukážky jednoduchých aplikácií
• ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú
• kto, prečo a ako pácha počítačovú kriminalitu, čo môže spôsobiť
• rozdiel v používaní a šírení rôznych programov z pohľadu legálnosti
• diskusia na tému používania obrázkov, textov a hudby stiahnutých z internetu. autorské
práva
Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup - výkonový štandard zvládol
alebo nie. Na