Schéma zapojenia elektroniky MCA2 (MC424) pre Wingo2024/3524
Ostatné typy fotobuniek
Anténa
Maják 24V
GH
MOTOR M2
24V
MP
M1
1 2 3
M2
+
4 5
6 7
PE
A
Tlačidlo / LED P1
Tlačidlo / LED P2
Tlačidlo / LED P3
-
M
230V
L
N
+
Transformátor
*
NC
B
D
C
C / COM
NO
Voľná svorka
8 9 10 1112 131415 16
1 2 3
*
RX
- Prijímač
+
GH
Led L1 až L5
MOTOR M1
24V
A
B
C
D
Prepólovanie:
V prípade opačného chodu pohonov (otvor/zatvor)
je potrebné prepólovať svorky motorov.
Prijímač: SMXI
Pripojenie podľa použitých fotonuniek
Prepoj: A - A, B - B, C - C, D - D
--
+
K
0V
+24Vdc
Výber motora pre
oneskorenie
+
A
SCA /
Elektrozámok
PM
TX
Vysielač
ABFKIT
GH
+ -
*
O
V
LUCY-24
1112 1314
V prípade nepoužitia fotobuniek
prepojiť vývody 11,12,13 a 14 na elektronike
Výstup prijímača
AUX
AUX (z výroby nastavená hodnota:Čiastočné otvorenie typu 1)
O
V
STAV LED
L1 rozsvietená
L1 rozsvietená
L2 rozsvietená
L3 rozsvietená
L4 zhasnutá
L5 zhasnutá
L5 zhasnutá
L5 zhasnutá
L5 zhasnutá
L5 rozsvietená
Krok-za-krokom
č.2
č.3
„Len otvor“
č.4
„Len zatvor“
ba
1a
B
A
K
FOTO
FOTO1
P.P.
TYP VSTUPU
STOP NC
STOP S KONŠTANTNÝM ODPOROM 8,2kOhm
NC
NC
NO
ČIASTOČNÉ OTVORENIE TYPU 1 - NO
ČIASTOČNÉ OTVORENIE TYPU 2 - NO
LEN OTVOR - NO
LEN ZATVOR - NO
FOTO 2- NC
A
STOP
M
VSTUP
Vstup riadiacej jednotky
č.1
Tabuľka B1 - Uloženie do pamäte spôsobom l (všetky tlačidlá sa uložia na príslušný výstup prijímača)
01. Stlačte a podržte aspoň 3 sekundy stlačené tlačidlo na prijímači.
RX
02. Keď sa led rozsvieti, uvoľnite tlačidlo.
03. Do 10 sekúnd stlačte aspoň na 2 sekundy ktorékoľvek tlačidlo vysielača, ktorý ukladáte do pamäte.
3s
RX
TX
2s
Poznámka - Ak ukladanie prebehlo správne, led na prijímači 3-krát blikne. Ak máte ďalšie vysielače,
ktoré chcete uložiť do pamäte, do 10 sekúnd zopakujte krok 3, inak sa fáza ukladania automaticky ukončí.
x3
Tabuľka B2 - Uloženie do pamäte spôsobom ll (každému tlačidlu môže byť priradený zvláštny výstup prijímača)
01. Stačte a uvoľnite tlačidlo na prijímači toľkokrát, aké číslo má želaný výstup.
(1-krát pre výstup č.1, 2-krát pre výstup č. 2).
RX
02. Skontrolujte, či led blikne toľkokrát, ako je číslo želaného vstupu. Blikanie má byť pravidelné
a opakuje sa po 10 sekundách (1-krát pre výstup č.1, 2-krát pre výstup č. 2).
03. Do 10 sekúnd stlačte aspoň na 2 sekundy želané tlačidlo vysielača, ktorý ukladáte do pamäte.
Poznámka - Ak ukladanie prebehlo správne, led na prijímači 3-krát blikne. Ak máte ďalšie vysielače,
ktoré chcete uložiť do pamäte, do 10 sekúnd zopakujte krok 3, inak sa fáza ukladania automaticky ukončí.
TX
2s
x3
Tabuľka C1 - Ako vymazať pamäť
01. Vypnite napájanie riadiacej jednotky a počkajte kým všetky led zhasnú (prípadne vyberte poistku F1).
02. Stlačte a podržte stlačené tlačidlá P1 a P2 na riadiacej jednotke.
Príklad
OFF
O
V
04. Počkajte presne 3 sekundy a potom uvoľnite obe tlačidlá.
P2
P1
03. Znovu zapnite napájanie riadiacej jednotky.
ON
P1
P2
Ak vymazanie pamäte bolo úspešné, na 1 sekundu zhasnú všetky led.
Príklad
Tabuľka B3 - Uloženie do pamäti na diaľku
01. Stlačte a podržte aspoň 5 sekúnd stlačené tlačidlo na NOVOM vysielači
02. Stlačte 3-krát tlačidlo na STAROM vysielači.
x5s
TX
TX
1s
03. Stlačte 1-krát tlačidlo na NOVOM vysielači.
TX
1s
TX
TX
TX
1s
x1
Poznámka - Ak máte ďalšie vysielače, ktoré chcete uložiť do pamäte, zopakujte s každým vysielačom všetky kroky.
Tabuľka B4 - Vymazanie všetkých vysielačov z pamäte
Príklad
01. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo na prijímači.
03. Uvoľnite tlačidlo presne počas tretieho bliknutia
K
RX
02. Počkajte, kým sa led rozsvieti, potom kým zhasne, a ešte počkajte, kým 3-krát blikne.
x3
RX
Poznámka - Ak proces prebehol správne, o chvíľku led na prijímači 5-krát blikne.
Typ anomálie
Zásah amperometriky M1
A
Počet bliknutí led P2
1
2
3
x5
Zásah amperometriky M2
3
Zásah vstupu STOP počas manévru
4
5
Chyba fototestu
M
Prepätie SCA alebo elektrozámku
b.
Tabuľka A1 - Ako vstúpiť do programovania na prvom stupni
Príklad
P1 P2
Tabuľka A2 - Ako aktivovať alebo deaktivovať funkciu
Príklad
O
V
01. Podržte aspoň 3 sekundy stlačené tlačidlá P1 a P2.
Rýchle blikanie všetkých led znamená, že ste vstúpili do programovania.
01. Opakovane stáčajte tlačidlo P1, až kým sa signalizácia led dióda presunie na želanú funkciu.
P1
02. Stlačte tlačidlo P2 na aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie
P2
Tabuľka A3 - Ako prejsť z prvej časti programovania na prvom stupni do druhej (a naopak)
Príklad
01. Stlačte tlačidlo P3.
P3
Tabuľka A4 - Ako vystúpiť z prvého stupňa a potvrdiť úpravy
Príklad
01. Podržte aspoň 3 sekundy stlačené tlačidlá P1 a P2.
P1 P2
Tabuľka A5 - Ako vystúpiť z prvého stupňa a anulovať úpravy
Príklad
3s P1 alebo
10s
01. Podržte aspoň 3 sekundy stlačené tlačidlo P1 alebo počkajte 1 minútu alebo vypnite napájanie.
a
Prvý stupeň (led P1 rozsvietená): prvá časť (led P3 zhasnutá)
Led L3
Led L4
Led L1
Led L2
Automatické zatvorenie Kondomíniová funkcia
Zatvor po foto
Blikanie vopred
Led L1
Stand by/ Fototest
Prvý stupeň (led P1 rozsvietená): druhá časť (led P3 rozsvietená)
Led L4
Led L3
Led L2
Stop s odporom
Elektrozámok
Ťažké brány
K
predchádzajúcom
Led L5
Omeškanie otvárania
Tabuľka A1 - Ako vstúpiť do programovania na druhom stupni
Led L5
Úmerná SCA
02. Vyberte funkciu tak, že stláčate tlačidlo P1 a posúvate blikajúcu led do želaného bodu.
Prvý stupeň (led P1 rozsvietená ): prvá časť (led P3 zhasnutá)
Led L3
Led L4
Led L1
Led L2
Automatické zatvorenie Kondomíniová funkcia
Zatvor po foto
Blikanie vopred
Tabuľka B2 - Ako si zvoliť parameter
L1: 5s
L2: 10s
L3: 20s
L4: 40s
L5: 80s
Led L1
Stand by/ Fototest
Parameter
Vstup AUX
L1:čiastočné otvorenie typu 1
L2:čiastočné otvorenie typu 2
L3: Len otvor
L4: Len zatvor
L5: Foto 2
Všetky led zhasnuté:
vstup nepoužitý
Parameter
Čas odľachčenia
L1: žiadne odľachčenie
L2: 0,3s
L3: 0,7s
L4: 1,3s
L5: 2s
Parameter
Amperometrická citlivosť
L1: stupeň 1 (max. citlivosť)
L2: stupeň 2
L3: stupeň 3
L4: stupeň 4
L5: stupeň 5
Všetky led zhasnuté: stupeň 6
(max. amperometrika)
Led L5
Omeškanie otvárania
Parameter
Omeškanie krídla
L1: 5%
L2: 10%
L3: 20%
L4: 30%
L5: 40%
M
Parameter
Čas pauzy
A
03. Vsúpte do programovania na druhom stupni tak, že podržíte aspoň 3 sekundy stlačené tlačidlo P2.
Prvý stupeň (led P1 rozsvietená): druhá časť (led P3 rozsvietená)
Led L4
Led L3
Led L2
Stop s odporom
Elektrozámok
Ťažké brány
Led L5
Úmerná SCA
01. Opakovane stláčajte tlačidlo P2, až kým sa signalizačná led dióda presunie na želaný parameter
Tabuľka B3 - Ako sa vrátiť na prvý stupeň
01. Stlačte tlačidlo P1.
Tabuľka B4 - Ako vystúpiť z druhého stupňa a potvrdiť úpravy
01. Podržte aspoň 3 sekundy stlačené tlačidlá P1a P2.
Tabuľka B5 - Ako vystúpiť z druhého stupňa a anulovať úpravy
01. Podržte aspoň 3 sekundy stlačené tlačidlo P1 alebo počkajte 1 minútu alebo vypnite napájanie
OFF
Príklad
01. Vstúpte do programovania na prvom stupni tak, že podržíte aspoň 3 sekundy stlačené tlačidlá P1 a P2
- Z prvej časti prvého stupňa je možné prejsť na druhý stupeň, na ktorom sa dá vybrať príslušný parameter funkcie. Ku každej led patrí iná hodnota
Druhý stupeň
alebo
P2
P1
P1
P2
Príklad
P2
Príklad
P1
Príklad
P1
P2
Príklad
3s P1 alebo
alebo
10s
OFF
Otváranie brány smerom von
O
V
Ulica
Uhol
90˚
E
WINGO 2024
A
130 mm
130 mm
B
130 mm
130 mm
E
700 mm
850 mm
B
A
Dvor
E
Núdzové odblokovanie pohonu
K
1. Potlačte dozadu ochranný kryt, ako znázorňuje obr. 1.
2. Zasuňte kľúč a otočte ním proti smeru hodín, ako vidno na obr. 2.
3. Vytiahnite hore rukoväť v smere šípky, až do bodu znázorneného na obr. 3.
4. Teraz môžete hýbyť krídlom ručne.
5. Na zablokovanie systému vykonajte uvedené kroky v opačnom poradí.
8. Montáž pohonu
A
Vykonajte tieto kroky: (Pozn.:bod 1.2 a 1.3 neplatí pre otváranie brány smerom von)
1.1 Zmerajte hodnotu C
1.2 Nájdite hodnotu C na grafe, tým získate pomyselnú horizontálnu líniu.
1.3 Nájdite na grafe min. hodnotu "B", pomocou získanej línie. V priestor nad čiarou môže byť upevnená konzola.
Zvážte potrebný uhol otvárania pri výbere hodnoty B a následne A podľa grafu.
2 Vzťah medzi uhlom otvorenia brány a polohou konzoly (A a B) môžete vidieť na grafe týkajúcom sa výrobku, kde miesta
rôzne sfarbené predstavujú minimálne povolené uhly. Ak, napríklad, sa má brána otvárať na 100° ÷ 110°, A a B musia nájsť
na grafe bod, ktorý patrí do príslušného farebného priestoru.
Otváranie brány smerom dnu:
B
190
120
E
110
100
α
90
80
70
180
lá
ci
200
130
ta
210
140
90 ° - 100°
100° - 110°
170
160
110° - 120°
150
120° - 130°
140
130
60
50
Dvor
0÷40
120
110
100
A
100
2
in
š
150
1
ia
220
lín
230
160
en
á
240
170
uč
250
180
op
op
r
C
260
D
B
200
190
M
Ulica
e
C
A
120
140
160
180
200
220
110
150
170
190
210
230
130
WINGO 3524
Nastavenie koncových dorazov:
Nastavenie koncového dorazu sa realizuje pomocou mechanického
dorazu PLA13. Ktorý sa nastavuje podľa obrázku. Jeden kus tohto
mechanického dorazu je dodávaný spolu s každým krídlom pohonu.
Druhý doraz je v prípade potreby nutné dokúpiť.
3
Download

WINGO2024 manual