Slovenská franchisingová asociácia - logo
Slováci preferujú zahraničné franchisingové koncepty
Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viac ako 120 franchisingových systémov, z toho je cca
štvrtina pôvodných slovenských konceptov. Vo vyspelých európskych krajinách je pomer
opačný, teda počtom tam prevládajú domáce koncepty. Slovenská franchisingová asociácia
(SFA) preto podporuje a radí pri tvorbe a rozvoji nových pôvodom slovenských
franchisingových konceptov.
Jedným z dôvodov prečo u nás prevažujú zahraničné koncepty nad slovenskými je, že ich vznik, tvorba
a rozvoj je vo všeobecnosti dlhodobý a finančne náročný proces. Navyše, každý franchisingový koncept
ktorý má byť na trhu dlhodobo ponúkaný ako úspešný produkt, musí byť v praxi overený, ináč nezíska
dôveru kupujúceho. Európsky Etický kódex franchisingu ukladá poskytovateľovi franšízy podmienku
úspešne podnikať aspoň v jednej pilotnej prevádzke počas primerane dlhého obdobia ešte pred
začiatkom tvorby a rozvoja franchisingového reťazca. Za primerane dlhé obdobie sa pokladá obdobie
minimálne jedného kalendárneho roka, aby sa mohli v praxi prejaviť a overiť aj všetky sezóne vplyvy
a možnosti predmetného biznisu.
Franchising ako odbytový marketingový systém a metóda podnikania prelomil na Slovensku bariéru
neznalosti a nedôvery a začal získavať priazeň podnikateľskej aj spotrebiteľskej verejnosti. Okrem
gastronómie sa rozvíja najmä v oblasti služieb, zdravej výživy a fitness.
Problémom sú financie
Problém limitujúci rozvoj franchisingového podnikania na Slovensku je aj nedostatočná kapitálová
vybavenosť začínajúcich podnikateľov, najmä pri investične a nákladovo náročnejších konceptoch
a licenciách. Tento problém by mohli pomôcť riešiť banky, ktoré by štát podporil samostatnými
rozvojovými fondmi a zárukami. Banky pri posudzovaní žiadostí o úvery na Slovensku spravidla však
dosiaľ nezohľadňujú garancie renomovaných značiek poskytovateľov franšízy a nižšiu rizikovosť ich
podnikateľského projektu. Posudzujú iba aktuálnu bonitu klienta štandardným spôsobom, čím sa
znižujú možnosti najmä pre začínajúcich podnikateľov. SFA hľadá v tejto oblasti možnosti spolupráce aj
so Slovak Businness Agency, ktorej systém mikropôžičiek pre malých a stredných podnikateľov by
podporil tvorbu nových franchisingových prevádzok a firiem a tým aj tvorbu nových pracovných
príležitostí.
Pozor na neoverené projekty
Značky a koncepty renomovaných zahraničných i domácich poskytovateľov franchisingu, ktoré sú u nás
úspešné, robia franchisingu dobré meno a prispievajú k jeho popularizácii. Označenie podnikateľského
projektu ako „franchisingový“ sa dnes vníma ako záruka kvality overeného know-how, dlhodobej
ekonomickej efektívnosti a nižšieho podnikateľského rizika užívateľa frachisingovej licencie.
Niektorí „podnikatelia“ sa však dobré meno franchisingu pokúšajú zneužiť a schovávajú pod tento
pojem formálne podobné ale principiálne odlišné modely podnikania. Vidina rýchleho zisku tiež inšpiruje
niektorých podnikateľov k čo najrýchlejšej expanzii franchisingových prevádzok predajom svojich
licencií, pričom ponúkajú záujemcom ešte nehotový a riadne neoverený podnikateľský projekt bez
následnej podpory. Je preto dôležité, aby si záujemca o franšízu vopred overil skutočnú kvalitu
a možnosti konceptu, o ktorý má záujem.
Slovenská franchisingová asociácia overuje u konceptov svojich členov základné podmienky a postupy
ich realizácie. Členstvo konceptu v SFA dáva pre záujemcov o ich užívanie rámcovú garanciu serióznosti
a primeranosti podmienok predmetnej franšízy a jej poskytovateľa. Najmä pri vstupe zahraničných
konceptov na slovenský trh SFA odporúča ešte pred podpísaním franchisingovej zmluvy overiť a
prispôsobiť nastavenie parametrov konceptu v našich podmienkach a možnostiach tak, aby boli
zaujímavé nielen pre spotrebiteľov ale zároveň ekonomicky efektívne aj pre franchisantov.
Podpora slovenským franchisom
Slovenská franchisingová asociácia vidí veľa potenciálu v oblasti rozvoja pôvodných domácich
konceptov a počtu ich prevádzok. Plánuje preto rozšíriť svoje pôsobenie na podporu a sprostredkovanie
poradenstva pri tvorbe svojich franchisingových konceptov, licencií a zabezpečovania ich formálnych aj
praktických náležitostí a samozrejme, v rámci svojich možností, tiež v oblasti reklamy a mediálnej
podpory. SFA si vytvára podmienky na poskytovanie takýchto služieb najmä prostredníctvom odborných
servisných firiem, expertov, poradcov a členov Zboru konzultantov SFA. V súčasnosti sú členmi SFA
podnikatelia, ktorí na tomto trhu už pôsobia, advokátske kancelárie Noerr, Aliancia Advokátov,
konzultačné a poradenské firmy Expense Reduction Analysts a Meriglobe Advisory House, tiež
koncept Business for Breakfast, ktorý organizuje kontaktné stretnutia podnikateľov, či advokátska,
patentová a známková kancelária Patent Iurist. Významnú pomoc v mediálnej oblasti poskytuje SFA
Združenie podnikateľov Slovenska.
Ing. Jozef Šétaffy
prezident Slovenskej franchisingovej asociácie
www.sfa.sk
Slovenská franchisingová asociácia (SFA) je významným propagátorom a iniciátorom rozvoja franchisingu
na Slovensku. Združuje subjekty ktoré využívajú franchising ako metódu podnikania a ktoré poskytujú
svoje licencie a franchisingové koncepty. Svojim pôsobením sa usiluje vytvárať podporu a priaznivé
podmienky pre ich podnikanie a rozvoj.
Download

Novinka_Spolupráca SFA so Slovak Business Agency_01.07.2014