PRÁVNA POMOC A ZASTÚPENIE V
PRIEBEHU PRVOSTUPŇOVÉHO
KONANIA O AZYLE
JUDr. Nataša Just Hrnčárová, PhD.
WORKSHOP PRE AZYLOVÝCH PRÁVNIKOV
27. február 2015
ROZHODOVANIE O PRÁVE NA AZYL/
MEDZINÁRODNÚ OCHRANU ŠPTK
• Zákon o azyle (zákon č. 480/ 2002 Z.z. o azyle a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)
• Subsidiarita Správneho poriadku (zákon č. 71/ 1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov)
§ 52 ZÁKONA O AZYLE
• § 52 ZÁKONA O AZYLE
• Vzťahuje sa, ak zákon o azyle neustanovuje inak
• Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci výlučne v
listinnej podobe (§ 17 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov: „ Orgán verejnej moci je povinný uplatňovať
výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona, pričom túto
povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb, ak ... osobitný
predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva
výlučne v listinnej podobe)
• Odôvodnenie niektorých druhov rozhodnutí ... uvedie sa iba
skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej republiky
ZÁKON O AZYLE K SUBSIDIARITE
SPRÁVNEHO PORIADKU
•
PRIAMO VYLUČUJE POUŽITIE SPRÁVNEHO PORIADKU
• § 16 ods. 3 (V konaní o azyle sa účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy, neustanovuje opatrovník podľa všeobecného
predpisu o správnom konaní)
• § 22 ods. 9 → ods. 3 (Na povolenie pobytu podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní →
Ministerstvo môže povoliť žiadateľovi pobyt mimo pobytového tábora na základe jeho písomnej žiadosti, ak... )
• § 23a ods. 1 (...Na vydanie priepustky sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní)
• § 40 ods. 1 (Cudzia osoba môže vstúpiť do azylového zariadenia len s povolením ministerstva. Na povolenie vstupu do
azylového zariadenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní; ministerstvo zvolenému zástupcovi účastníka
konania môže odmietnuť vydať povolenie len z dôvodu ohrozenia bezpečnosti alebo ochrany verejného poriadku)
•
ŠPECIÁLNA ÚPRAVA NIEKTORÝCH PROCESNÝCH INŠTITÚTOV
• Doručovanie písomností, Účastník konania, Zastavenie konania, Lehota na rozhodnutie, Doručenie rozhodnutia....
•
ZMIEŠANÁ/ KOMBINOVANÁ ÚPRAVA PROCESNÝCH INŠTITÚTOV
• Začatie konania (o udelenie azyle, o predĺžení doplnkovej ochrany, o zrušení doplnkovej ochrany...)
• Výpoveď účastníka konania (pohovor, vstupný pohovor)
• Zastupovanie
• Prerušenie konania
• Posúdenie žiadosti (o udelenie azylu, odňatie azylu, predĺženie doplnkovej ochrany, zrušenie doplnkovej ochrany)
• Nahliadanie do spisu
• Odôvodnenie rozhodnutia
•
IBA SPRÁVNY PORIADOK
• Zápisnica
• Podanie
• Dokazovanie
• Podklad rozhodnutia
PRÁVO BYŤ VYPOČUTÝ
• § 4 zákona o azyle
• Poverený zamestnanec ministerstva vykoná po podaní vyhlásenia so
žiadateľom VSTUPNÝ POHOVOR. .... Poskytnuté údaje sa
zaznamenajú na úradnom tlačive (ďalej len "dotazník"). ... v prílohe č.
2
• § 6 zákona o azyle
• Poverený zamestnanec ministerstva vykoná POHOVOR so
žiadateľom; ak je to potrebné, pohovor možno opakovať. Pohovor nie
je potrebné vykonať, ak je možné vydať rozhodnutie na základe
vstupného pohovoru ....
• § 21 správneho poriadku (ÚSTNE POJEDNÁVANIE)
• § 32 ods. 2 (Podkladom pre rozhodnutie sú najmä ... a VYJADRENIA
ÚČASTNÍKOV KONANIA ...)
• § 33 ods. 2 ( Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a
zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohli VYJADRIŤ K jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie)
PRÁVO BYŤ VYPOČUTÝ AKO JEDNO ZO
ZÁKLADNÝCH PROCESNÝCH PRÁV
• ČL. 48 ODS. 2 ÚSTAVY SR (ČL. 38 ODS. 2 LISTINY)
• Implicitne (právo na súdnu a inú právnu úpravu)
• „každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných
prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým
vykonávaným dôkazom...“
• V dokumentoch Rady Európy ako prejav
TRANSPARENTNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY
• Čl. 14 Odporúčania Výboru ministrov RE o dobrej verejnej
správe (CM/Rec (2007) 7) – PRÁVO SÚKROMNÝCH OSÔB
BYŤ VYPOČUTÝ V SÚVISLOSTI S INDIVIDUÁLNYM
ROZHODNUTÍM
• „Ak orgán verejnej správy zamýšľa prijať individuálne rozhodnutie,
ktoré priamo a negatívne ovplyvní práva súkromných osôb, a ak tieto
osoby nemali príležitosť vyjadriť svoj názor, dostanú možnosť, ak to
nie je zjavne zbytočné, v primeranej lehote vyjadriť svoj názor
spôsobom definovaným vnútroštátnymi právnymi predpismi a ak je to
nevyhnutné, aj s pomocou osoby podľa vlastného výberu.“
Právo byť vypočutý ako PREDPOKLAD REALIZÁCIE
PROCESNÉHO PRÁVA NA VECNÉ A SPRÁVNE POSÚDENIE
SKUTKOVÉHO STAVU VECI
• Povinnosť správneho orgánu v procesnom postupe
poskytnúť účastníkovi konania PRÍLEŽITOSŤ VYJADRIŤ
SVOJE NÁZORY – uplatňovať návrhy (predkladať a
navrhovať dôkazy, navrhovať doplnenie podkladov pre
rozhodnutie pred jeho vydaním) a vyjadrovať sa (k
podkladom a dôkazom)
• Porušenie judikatúra kvalifikuje ako postup, ktorým bola (žalobcovi)
odňatá možnosť konať pred správnym orgánom
• Povinnosť správneho orgánu RIADNE POSÚDIŤ A
VYHODNOTIŤ VYJADRENIA A NÁVRHY DÔKAZOV
Ochrana jednotlivca vo vzťahu k aktom
správnych orgánov
• Rezolúcia 77/31 Výboru ministrov RE
• Čl. I – PRÁVO BYŤ VYPOČUTÝ
• V súvislosti s akýmkoľvek správnym aktom, ktorý pravdepodobne
negatívne ovplyvní práva, slobody a záujmy určitej osoby, môže
dotknutá osoba predložiť fakty, argumenty a v náležitých prípadoch
dôkazy, ktoré správny orgán zohľadní
• V príslušných prípadoch bude dotknutá osoba informovaná o právach
uvedených v predchádzajúcom odseku, a to v riadnom čase a
spôsobom primeraným pre daný prípad.
• Opäť – PRIESTOR vyjadriť sa k všetkému, čo by mohlo
podstatným spôsobom ovplyvniť zistenie skutočného stavu veci
• GARANCIA aktívneho a reálneho vplyvu na priebeh a na
výsledok konania
PRÁVO BYŤ VYPOČUTÝ
• § 4 zákona o azyle
• Poverený zamestnanec ministerstva vykoná po podaní vyhlásenia so
žiadateľom VSTUPNÝ POHOVOR. .... Poskytnuté údaje sa
zaznamenajú na úradnom tlačive (ďalej len "dotazník"). ... v prílohe č.
2
• 42. Existujú iné skutočnosti a dôkazy, o ktorých sa domnievate, že môžu
podporiť dôvody vašej žiadosti o udelenie azylu:
• § 6 zákona o azyle
• Poverený zamestnanec ministerstva vykoná POHOVOR so
žiadateľom; ak je to potrebné, pohovor možno opakovať. Pohovor nie
je potrebné vykonať, ak je možné vydať rozhodnutie na základe
vstupného pohovoru ....
• Právo na informácie
• Súčinnosť
Download

PRÁVNA POMOC A ZASTÚPENIE V PRIEBEHU