Všeobecné podmienky poskytovania
elektronických komunikačných služieb
Tieto Všeobecné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb (Všeobecné podmienky)
upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré uzavreli „Zmluvu o pripojení a poskytovaní služby internetového pripojenia
a doplnkových služieb“, ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou.
A. Vymedzenie základných pojmov
Pre účely týchto Všeobecných podmienok sa rozumie:
„Žiadateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiadala Poskytovateľa
o uzavretie Zmluvy. Požiadaním o uzavretie Zmluvy sa rozumie vyplnenie a
podpísanie „Zmluvy o pripojení a poskytovaní služby internetového
pripojenia a doplnkových služieb“ na tlačive Poskytovateľa, a jeho
doručenie Poskytovateľovi osobne, poštou, alebo prostredníctvom osoby
poverenej Poskytovateľom.
„Účastník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela „Zmluvu o
pripojení a poskytovaní služby internetového pripojenia a doplnkových
služieb“.
„Poskytovateľ“ je právnická osoba MAMEX s.r.o., č.d.187, 055 51 Veľký
Folkmár, IČO 36 581 151, IČ DPH: SK2021845155, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, Vložka č.15095/V.
„Folkiš“ je značka, pod ktorou sú Poskytovateľom poskytované internetové
a ďalšie služby prostredníctvom siete Folkiš.NET, ktorú prevádzkuje
Poskytovateľ. Táto sieť umožňuje prístup do siete Internet a poskytovanie a
sprostredkovanie ďalších služieb, založených na protokole TCP/IP. Služby
tejto siete sú poskytované v zmysle Všeobecného povolenia
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 1/2011.
„Zmluva“ je Zmluva o pripojení a poskytovaní služby internetového
pripojenia a doplnkových služieb“, uzavretá medzi Účastníkom a
Poskytovateľom.
„Cenník“ je Tarifa - dokument, obsahujúci ceny za jednotlivé služby a
ďalšie údaje, ktorý je súčasťou Zmluvy a týchto podmienok.
„Služba(y)“ sú elektronické komunikačné služby poskytované Účastníkom
zo strany Poskytovateľa na základe Zmluvy, umožňujúce prenos dát z/na do
celosvetovej siete Internet a doplnkové a iné služby v rozsahu a štruktúre
podľa platného Cenníka.
„Rozhranie“ je koncový bod siete, ktorý je bodom, v ktorom sa účastníkovi
poskytuje pripojenie k verejnej sieti. Parametre rozhrania sú definované v
dokumente „Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania“ (TŠÚR). Pri
káblovom pripojení (IEEE 802.3) je miesto dodávania a odoberania služby
účastnícka zásuvka, ak je inštalovaná, alebo vidlica prívodného kábla, ak
zásuvka inštalovaná nie je, alebo pri rádiovom pripojení (IEEE 802.11) je to
rozhranie v priestore v blízkosti antény vysielača prístupového bodu v smere
vyžarovania antény.
„Koncové zariadenie“ je telekomunikačné zariadenie alebo jeho príslušná
časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na pripojenie na Rozhranie.
„Zákaznícky portál“ je www aplikácia, na ktorej si môže Účastník
aktivovať, nastavovať a deaktivovať Služby, či nájsť aktuálne informácie k
poskytovaným Službám.
„Klientský účet“ je účet vedený u Poskytovateľa, ktorý je špecifikovaný
Identifikačným symbolom čísla uzavretej zmluvy s klientom, ktorý je totožný
s Variabilným symbolom. Pomocou tohto Klientského účtu môžu byť
vykonávané platby Služieb, ktoré Účastník využíva.
„Kredit“ je kladný zostatok finančných prostriedkov na Klientskom účte
Účastníka.
„Časová dostupnosť“ je percentuálne vyjadrenie časovej dostupnosti
služby na Rozhraní zo zúčtovacieho obdobia Účastníka.
„TCP/IP“, „IP adresa“, „MAC adresa“, „Ethernet“, „RJ45“ a podobne sú
zaužívané technické termíny, definované v príslušných medzinárodných
technických normách a dokumentoch.
B. Zmluvný vzťah s Účastníkom
1 Uzavretie Zmluvy
1.1 Poskytovateľ uzatvorí Zmluvu s každým Žiadateľom, ktorý pristúpi na
tieto Všeobecné podmienky a predloží doklady, ktoré preukazujú jeho
totožnosť a fakturačnú adresu.
1.2 Žiadateľ je svojím návrhom na uzavretie Zmluvy predloženým
Poskytovateľovi viazaný po dobu 30 dní od doručenia Poskytovateľovi.
1.3 Ak bude pre zriadenie pripojenia nutné vybudovať v objekte alebo
priľahlých objektoch káblové trasy a umiestniť telekomunikačné zariadenia,
Žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo
povereného správcu. Poskytovateľ mu pri tom na požiadanie poskytne
potrebnú súčinnosť.
1.4 K uzavretiu Zmluvy dochádza dňom podpísania Zmluvy oboma zmluvnými
stranami na tlačive Poskytovateľa.
1.5 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
1.6 Zmluvu podpisuje Účastník alebo jeho splnomocnený, alebo zákonný
zástupca. Splnomocnený zástupca je povinný preukázať svoje oprávnenie
písomným plnomocenstvom s osvedčeným podpisom splnomocniteľa, alebo
úradne osvedčenou listinou, ktorá preukazuje jeho oprávnenie konať v mene
Účastníka. Zákonný zástupca je povinný preukázať sa originálom, alebo
osvedčenou kópiou príslušného rozhodnutia, alebo osvedčenia štátneho,
alebo iného povereného orgánu. U právnickej osoby podpisuje Zmluvu jej
štatutárny zástupca právoplatne zapísaný do obchodného, alebo iného
zákonom určeného registra, alebo iné osoby na to oprávnené podľa
príslušných právnych predpisov, prípadne osoby nimi písomne splnomocnené.
Podpis takýchto osôb na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.
1.7 Poskytovateľ má právo odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak Žiadateľ odmieta
pristúpiť na všetky zmluvné podmienky, alebo ak nedáva záruku, že bude
všetky podmienky dodržiavať.
1.8 Poskytovateľ má právo odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak je zriadenie
pripojenia alebo poskytovanie Služby v požadovanom mieste alebo
požadovanom rozsahu technicky neuskutočniteľné, alebo ak Žiadateľ
nezabezpečí potrebný súhlas v zmysle bodu B 1.3 týchto Všeobecných
podmienok.
1.9 Zmluvu je možné uzavrieť len s osobou, ktorá je v plnom rozsahu
spôsobilá na právne úkony.
2 Zánik Zmluvy
2.1 Zmluva zaniká:
a) výpoveďou v súlade so Všeobecnými podmienkami,
b) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,
c) smrťou (ak ide o fyzickú osobu) alebo zánikom Účastníka (ak ide o
právnickú osobu) bez právneho nástupcu,
d) odstúpením od Zmluvy v súlade so Všeobecnými podmienkami,
e) ak tak ustanovuje Zákon alebo osobitý predpis.
2.2 Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím doby, na ktorú bola
uzavretá.
2.3 Zmluva môže zaniknúť aj písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
2.4 Zmluvu je možné vypovedať s udaním dôvodu alebo bez udania dôvodu a
to kedykoľvek. V prípade fakturovaných služieb výpovedná lehota začne
plynúť v deň doručenia výpovede a končí v posledný deň zúčtovacieho
obdobia Účastníka, v ktorom bola doručená. Zmluva a poskytovanie služieb
tak vždy zaniká k začiatku nového zúčtovacieho obdobia Účastníka. V
prípade vypovedania Zmluvy v prípade predplatených služieb
prostredníctvom predplateného kreditu plynie výpovedná lehota od dňa
doručenia výpovede do dňa:
a) spracovania výpovede a to najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia
výpovede, ak Účastníkovi bude na základe jeho žiadosti vrátený zostatok
Kreditu na jeho Klientskom účte.
b) vyčerpania Kreditu na Klienskom účte Účastníka, ak Účastník má na
Klienskom účte kladnú hodnotu Kreditu.
2.5 Poskytovateľ môže od Zmluvy odstúpiť:
a) ak Účastník nerešpektuje, alebo porušuje niektorý z bodov týchto
podmienok,
b) ak Účastník neoprávnene zasiahne do telekomunikačných vedení,
alebo zariadení Poskytovateľa alebo zverených zariadení, alebo tento
zásah umožní inej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
c) ak Účastník svojím konaním aj po výzve Poskytovateľa naďalej trvalo
alebo opakovane obmedzuje alebo nejakou formou obťažuje ostatných
účastníkov napríklad zasielaním hromadných správ,
d) ak Účastník nezaplatil splatnú cenu za Služby ani 45 dní po dobe
splatnosti,
e) ak Účastník používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje
Poskytovateľovi kontrolu jej používania
f) ak Účastník narušuje prevádzku siete Poskytovateľa, tým že používa
iné nastavenia, adresy a heslá, ktoré Poskytovateľ pridelil výlučne jemu,
alebo iné všeobecné nastavenia, adresy a heslá, s ktorým Poskytovateľ
svojich zákazníkov oboznámil,
g) ak Účastník pripojí na Rozhranie Poskytovateľa zariadenie, ktoré
nespĺňa požiadavky dané Poskytovateľom, alebo používa také zariadenie
v rozpore zo schválenými podmienkami a ani na výzvu Poskytovateľa
zariadenie neodpojí.
h) ak Účastník s predplatenými službami formou Kreditu má na
Klientskom účte viac než 12 mesiacov nulovú alebo zápornú hodnotu
Kreditu.
2.6 Poskytovateľ môže Zmluvu vypovedať, ak ďalej nemôže poskytovať
Služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, z dôvodu technickej
neuskutočniteľnosti. Ak Poskytovateľ vypovie Zmluvu z dôvodu modernizácie
verejných Služieb, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania verejnej
Služby podľa uzavretej Zmluvy, je povinný spolu s výpoveďou doručiť
Účastníkovi ponuku na poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej
verejnej Služby s jej zvýhodneným zriadením.
2.7 Ak Účastník vypovie návrh na Zmluvu pred časom odovzdania prípojky do
užívania, je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady, vzniknuté v
súvislosti so zriadením pripojenia.
Všeobecné podmienky poskytovania Služieb
2.8 Ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy pre jeden z dôvodov uvedených v
bode B 2.5 a Účastník má uzatvorenú Zmluvu s viazanosťou ešte pred
uplynutím doby viazanosti, je užívateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu za
porušenie viazanosti uvedenú v Cenníku.
2.10 Pri zániku Zmluvy z ktoréhokoľvek dôvodu nie je Poskytovateľ povinný
vrátiť Účastníkovi aktivačné a zriaďovacie poplatky, s čím Účastník
vyslovene súhlasí.
2.11 Pri vypovedaní Zmluvy môže Účastník, ktorý mal Službu platenú formou
formou predplatného kreditu, požiadať o vrátenie finančného zostatku vo
výške Kreditu na jeho Klientskom účte, ak suma dosahuje výšku najmenej
5Eur. Žiadosť musí byť podaná písomne, môže byť súčasťou žiadosti o
vypovedaní Zmluvy, a musí obsahovať číslo účtu na ktorý má byť daná
finančná čiastka prevedená.
3 Práva a povinnosti Účastníka
3.1 Účastník má právo:
a) na zriadenie pripojenia a poskytovanie Služieb v rozsahu špecifikovanom
v Zmluve a Všeobecných podmienkach, za cenu uvedenú v Zmluve alebo v
Cenníku,
b) na zmenu Služby v rámci aktuálne poskytovaných Služieb a na zmenu
nastavenia Služieb,
c) na bezplatné odstránenie porúch na strane Poskytovateľa,
d) na reklamáciu správnosti faktúry, správnosti odrátania Kreditu alebo
kvality Služieb,
e) na vrátenie alebo odrátanie pomernej časti ceny alebo Kreditu za dobu
neposkytovania Služby ak je tá väčšia, ako je doba daná časovou
dostupnosťou Služby uvedenej v Cenníku a za podmienok stanovených v
týchto Všeobecných podmienkach. Toto právo musí Účastník uplatniť do 30
dní od uvedeného neposkytovania Služby alebo od posledného dňa
fakturovaného zúčtovacieho obdobia, v ktorom k neposkytovaniu Služieb
došlo,
f) na prístup ku koncovému zariadeniu, ktoré si Účastník zakúpil, v prípade
že Poskytovateľ takéto zariadenia kôli bezpečnosti opatrí heslom, na
požiadanie Účastníka je Poskytovateľ povinný mu toto heslo oznámiť.
3.2 Účastník je povinný:
a) zabezpečiť povereným pracovníkom Poskytovateľa prístup do miesta
inštalácie,
b) oznámiť Poskytovateľovi mená osôb, oprávnených zastupovať Účastníka
pri odovzdávaní zariadení a Služieb,
c) platiť cenu za zriadenie pripojenia a za Služby podľa Zmluvy,
d) bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi všetky identifikačné
údaje, predovšetkým č.OP alebo IČO,IČDPH, bydlisko alebo sídlo,
fakturačnú adresu a oprávnené osoby pri uzavretí Zmluvy, ale aj počas
trvania Zmluvy v prípade zmene niektorého z údajov uvedeného na
Zmluve,
e) ihneď nahlásiť poruchu alebo nedostupnosť Služieb,
f) využívať Služby v súlade s platným právom, predovšetkým nezneužívať
ich na prenikanie do sietí či systémov Poskytovateľa, alebo tretích strán,
na zasielanie nevyžiadanej pošty a správ, alebo rozširovanie počítačových
vírusov,
g) udržiavať pridelené heslá pre prístup k Službám v tajnosti,
h) bez omeškania oznámiť Poskytovateľovi zmenu koncového zariadenia
(ktoré sa priamo napája na rozhranie Poskytovateľa) alebo zmenu v
nastavení tohto zariadenia, ktorú vykoná Účastník alebo iná tretia osoba,
i) v prípade pripojenia prostredníctvom bezdrôtového zariadenia v pásme
2.4GHz, ktoré je jeho vlastníctvom, je podľa bodu 10 všeobecného
povolenia č.VPR-01/2001 vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej
republiky povinný toto zariadenie oznámiť.
4 Práva a povinnosti Poskytovateľa
4.1 Poskytovateľ má právo:
a) na zaplatenie ceny alebo odčítavanie Kreditu za Služby a za zriadenie
pripojenia podľa Zmluvy a Cenníka,
b) na náhradu škody spôsobenej Účastníkom na sieti, vedeniach a
zariadeniach Poskytovateľa,
c) dočasne prerušiť alebo výraznejšie obmedziť poskytovanie Služieb po
predchádzajúcom náležitom upozornení a to z dôvodu porušenia týchto
Všeobecných podmienok, zneužívania Služieb alebo nezaplatenia splatnej
ceny po uplynutí lehoty na zaplatenie,
d) dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služieb na čas potrebný
na vykonanie opráv, servisu a údržby telekomunikačných trás a zariadení,
alebo na nevyhnutný čas potrebný na analýzu stavu alebo zamedzenie
prístupu v prípade ohrozenia, poškodenia alebo narušenia bezpečnosti
alebo integrity siete,
e) dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby na čas potrebný
na zmenu parametrov Služby, pokiaľ je takáto zmena v povahe Služby,
alebo to Užívateľ požaduje,
f) uplatňovať pravidlo férového využívania služieb (FUP), v záujme
zachovania kvality Služby pre všetky Služby Poskytovateľa, podľa ktorého
môže Poskytovateľ v čase špičky využívania služieb Účastníkovi pri prenose
dlhých súborov a iných veľkých prenosov (obzvlášť ak má Účastník
niekoľkonásobný nadpriemerný prenos dát v období posledných dní a
týždňov oproti bežnému priemeru využívania rovnakej Služby inými
Strana 2/4
Účastníkmi), znížiť jeho max. rýchlosť pripojenia počas týchto prenosoch
na úroveň, ktorá je vypočítaná v závislosti od predchádzajúceho využívania
Služby internetového pripojenia daného Účastníka a to maximálne na 1/10
maximálnej rýchlosti pridelenej podľa Služby Účastníka.
g) využívať zariadenia a softvér na riadenie prevádzky a plánované
triedenie a uprednostňovanie paketov pri prenose rôzneho druhu dát podľa
stanovených priorít pre určité typy prenášaných dát a ich požiadaviek, s
cieľom zachovania kvality služieb (QOS) v prípade ak sa naplnila kapacita
sieťového pripojenia v sieti poskytovateľa(teda v špičke). To môže mať
vplyv na zníženie rýchlosti prenosu niektorých typov dát (hlavne dlhých
prenosov) Účastníka.
h) vykonávať zmeny na svojich vedeniach a zariadeniach,
i) mať diaľkový prístup ku koncovému zariadeniu Účastníka, ktoré sa
priamo napája na rozhranie Poskytovateľa (a to aj v prípade že Účastník
vlastní toto zariadenie) za účelom kontroly správnosti nastavenia
zariadenia a kvality Služby
j) vykonať zmeny v Cenníku, v ponuke Služieb, cenách ako aj parametroch
ponúkaných Služieb,
k) účtovať cenu podľa platného Cenníka za obnovenie poskytovania
Služby, pokiaľ bolo jej poskytovanie prerušené podľa bodu B 4.1 c)
Všeobecných podmienok,
l)zmeniť kvôli naliehavým technickým alebo prevádzkovým dôvodom,
identifikačné kódy alebo heslá Účastníka aj bez súhlasu Účastníka,
m) zaviesť dodatočné spôsoby ochrany siete Poskytovateľa a Služieb, ak
usúdi, že zavedenie takejto ochrany je v prospech Účastníka alebo siete,
n) dodatočne vyfakturovať Služby alebo odčítať Kredit z Klientskeho účtu
predplatených služieb, ktoré z technických alebo iných príčin neboli
vyfakturované alebo odčítané v období v ktorom boli poskytnuté,
o) informovať Účastníka o zápornom stave Kreditu na Klientskom účte
alebo o nezaplatení splatnej ceny faktúry po 3 dňoch od splatnosti faktúry
a to prostredníctvom dočasného krátkodobého presmerovania Účastníkom
žiadanej internetovej stránky na informačnú stránku Poskytovateľa
informujúcu o tejto skutočnosti,
p) pre prípojky zriadené na technologicky starších zariadeniach, uviesť iné
parametre a obmedzenia aj k rovnakým Službám, ako pre pripojenie a
zriadenie prostredníctvom technologicky
novších zariadení, tieto
parametre musia byť uvedené v Cenníku,
r) previesť zmenu Služieb platených na faktúru na predplatené Služby
platené formou predplateného kreditu u Účastníka fyzickej osoby nepodnikateľa, ak nezaplatil splatnú cenu za Služby ani 45 dní po dobe
splatnosti. Z uvedenou zmenou musí byť Účastník písomne oboznámený.
s) pre zabráneniu prenosu vírusov a zahlcovania sietí, obmedziť veľké
množstvo pokusov o spojenie, alebo úplne blokovať spojenia a prenosy na
TCP/IP portoch pre zdieľanie okolitých počítačov č.135-139,445, ako aj
spojenia na nepovolené SMTP poštové servery (TCP/IP port č.25), pre
zabránenie hromadného rozosielania nevyžiadanej pošty škodlivým
softvérom Účastníka bez jeho vedomia. V prípade požiadavky o výnimku sa
môže Účastník obrátiť na Poskytovateľa a oznámiť požiadavku (napr. o
povolenie konkrétneho SMTP servera), ktorej poskytovateľ vyhovie.
Účastník môže tiež využívať SMTP server Poskytovateľa. Poskytovateľ
okrem uvedeného nevykonáva žiadne iné blokovanie akýchkoľvek stránok,
IP adries alebo portov protokolu TCP/IP.
4.2 Poskytovateľ je povinný:
a) predkladať Účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie
poskytovaných Služieb na pravidelnej faktúre alebo prostredníctvom
informačného listu využívania Služieb minimálne raz ročne v prípade
predplatených Služieb formou predplateného kreditu, pokiaľ z povahy
Služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné,
b) vrátiť pomernú časť ceny alebo Kreditu za dobu neposkytovania Služby
z dôvodu na strane Poskytovateľa, za podmienok stanovených v týchto
Všeobecných podmienkach,
c) pokiaľ možno vopred a včas oznámiť Užívateľovi minimálne na
Zákazníckom portále plánované prerušenie v poskytovaní Služieb ak má
toto trvať viac ako 10minút,
d) udržiavať sieť Poskytovateľa tak, aby sa dosahovala obvyklá kvalita
poskytovaných Služieb daná pre použitú technológiu,
e) odstraňovať poruchy v sieti Poskytovateľa, a to čo možno najrýchlejšie
podľa dostupných možností,
f) poskytovať Účastníkovi servisné služby, ktoré spočívajú v kontrole a
správnom nastavení Služieb, a to osobne v Sídle firmy alebo
prostredníctvom telefonickej alebo inej formy komunikácie a ďalšie služby
v rozsahu a za podmienok uvedených v ponuke Poskytovateľa a platnom
Cenníku,
g) na svojej webovej stránke a v sídle Poskytovateľa, ako aj
prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu, umožniť
Účastníkovi oboznámiť sa s aktuálnym znením Všeobecných podmienok a
Cenníka,
h) umožniť informovať sa Účastníkovi alebo jeho zástupcom na stav alebo
nastavenie Služieb, ktoré sú mu poskytované, za predpokladu, že Účastník
alebo jeho zástupca splní podmienky identifikácie, ktoré pre poskytovanie
takýchto informácií stanovil Poskytovateľ.
4.3 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za dáta, prenášané prostredníctvom
siete Poskytovateľa medzi účastníkmi alebo z/do siete Internet.
Všeobecné podmienky poskytovania Služieb
5 Platobné podmienky pre fakturované Služby
5.1 Zmluvu na platbu Služieb na faktúru môžu uzavrieť ako fyzická osobanepodnikateľ, tak aj fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba.
5.2 Ceny Služieb platených prostredníctvom faktúry, sú obsiahnuté v
platnom Cenníku pod názvom „pre firmy“, ktorý je neodmysliteľnou
súčasťou Zmluvy a každý Účastník ho obdrží pri podpise Zmluvy. Pre určenie
výšky ceny poskytnutých Služieb je rozhodujúci údaj v informačnom systéme
Poskytovateľa, ktorý je podľa aktuálne platného Cenníka. Aktuálne platný
Cenník je k dispozícii na webovej stránke Poskytovateľa a v sídle
Poskytovateľa.
5.2 Poskytované Služby uhrádza Účastník na základe daňového dokladu faktúry, ktorý mu bude zaslaný do 10 pracovných dní od začiatku
zúčtovacieho obdobia.
5.3 V prípade, že faktúra nebude Účastníkovi doručená v lehote do 15 dní
odo dňa začiatku nového zúčtovacieho obdobia, je Účastník povinný túto
skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi, na základe čoho bude Účastníkovi
bezplatne vystavený kópiu faktúry. V prípade neoznámenia tejto skutočnosti
sa faktúra považuje za doručenú.
5.4 Faktúry za pravidelné Služby sú vystavené vždy na začiatku zúčtovacieho
obdobia, ku ktorému sa poskytovanie Služieb vzťahuje. V prípade zmeny
alebo aktivácie doplnkovej Služby uprostred zúčtovacieho obdobia, bude
poplatok za túto Službu alebo rozdiel ceny Služby vyúčtovaný pri fakturácii v
nasledujúcom zúčtovacom období. Dĺžka zúčtovacieho obdobia môže byť
mesiac (mesačné zúčtovacie obdobie) alebo tri mesiace (štvrťročné
zúčtovacie obdobie) a je uvedené na Zmluve Účastníka.
5.5 Faktúra za Služby je zasielaná poštou alebo povereným pracovníkom,
alebo je zasielaná na e-mail v elektronickej forme vhodnej pre tlač, ak o to
Účastník pri uzavretí Zmluvy alebo neskôr požiada a uvedie svoju e-mailovú
adresu.
5.6 Pokiaľ je tak v Cenníku uvedené, bude pri uzavretí zmluvy na štvrťročné
zúčtovacie obdobie uplatnená príslušná zľava na príslušnú Službu
internetového pripojenia. Táto zľava sa netýka ďalších doplnkových Služieb
k tejto Službe.
5.7 Úhrada je vykonávaná poštovou poukážkou typu U na pošte,
bezhotovostne pripísaním na účet Poskytovateľa, alebo aj inou formou ktorú
môže stanoviť Poskytovateľ. Účastník je povinný zabezpečiť pripísanie
platby na účet so správnym variabilným symbolom. Neoznačená alebo
chybne označená platba zo strany Účastníka je považovaná za
neidentifikovanú platbu a nebude považovaná za riadne a včasné splnenie
záväzku.
5.8 Poskytovateľ môže zaslať (poštou,emailom,SMS) alebo priamo
prostredníctvom Služby na stránke zobraziť nespoplatnenú upomienku ak
Účastník nezaplatil za službu v terníne splatnosti.
5.9 Poskytovateľ je oprávnený písomne formou upomienky upozorniť
Účastníka na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku v prípade, ak neuhradil
sumu uvedenú vo faktúre ani 15 dní po lehote splatnosti. Za zaslanie
upomienky bude v nasledujúcom zúčtovacom období účtovaný poplatok
podľa platného Cenníka. Ak Účastník nezaplatil za službu ani 30 dní po
lehote splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený zaslať Účastníkovi druhú
spoplatnenú upomienku a obmedziť rozsah služby poskytovanej Účastníkovi.
5.10 Ak je napriek písomnej výzve Poskytovateľa Účastník nepretržite dlhšie
ako 90 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči
Poskytovateľovi, Poskytovateľ môže postúpiť svoju peňažnú pohľadávku
zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku písomnou zmluvou inej osobe aj
bez súhlasu Účastníka. Toto právo Poskytovateľ nemôže uplatniť, ak
Účastník ešte pred postúpením pohľadávky uhradil Poskytovateľovi omeškaný
peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane príslušenstva. Pri postúpení
pohľadávky je Poskytovateľ povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu
o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka
5.11 Poskytovateľ je oprávnený účtovať Účastníkovi za oneskorenú úhradu
úroky z omeškania v sadzbe 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
6 Platobné podmienky pre predplatené Služby platené formou
predplatného kreditu
6.1 Zmluva predplatené Služby platené formou predplateného kreditu môže
byť uzavretá len s fyzickou osobou - nepodnikateľom.
6.2 Ceny za Služby pre fyzické osoby - nepodnikateľov sú obsiahnuté v
platnom Cenníku, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou Zmluvy a každý
Účastník ho obdrží pri podpise Zmluvy. Uvedená cena je za jeden deň
využívania Služby. Pre určenie výšky ceny poskytnutých Služieb je
rozhodujúci údaj v informačnom systéme Poskytovateľa, ktorý je podľa
aktuálne platného Cenníka. Aktuálne platný Cenník je dostupný a k
dispozícii na webovej stránke Poskytovateľa a v sídle Poskytovateľa.
6.3 Platbu za Služby Účastník realizuje formou predplatného
prostredníctvom navyšovania svojho Kreditu na Klientskom účte o ľubovoľnej
výške, tak aby mal vždy kladný zostatok pre poskytovanie Služby na jemu
učený a predplatený počet dní. Navyšovanie Kreditu je možné
prostredníctvom poštovej poukážky typu U na pošte, bezhotovostne
pripísaním na účet Poskytovateľa, alebo aj inou formou ktorú môže stanoviť
a zverejní Poskytovateľ. Účastník je povinný zabezpečiť pripísanie platby na
účet Poskytovateľa so správnym variabilným symbolom, ktorý označuje
Klientský účet Účastníka. Kredit bude na Klientskom účte navýšený v čase
došlej platby na účet Poskytovateľa alebo výpise platieb a jeho spracovania
Strana 3/4
Poskytovateľom. Neoznačená alebo chybne označená platba zo strany
Účastníka je považovaná za neidentifikovanú platbu a nebude možné bez
dodatočného predloženia dokladov identifikácie platby ju pripísať na
Klientský účet.
6.4 Služby sú poskytované na základe kladného zostatkového Kreditu na
Klientskom účte, pričom na konci každého dňa poskytovanej Služby je z
Klientskeho účtu odrátaná príslušná výška Kreditu za príslušný deň
poskytovania príslušnej Služby.
6.5 V prípade že má Účastník na Klientskom účte zápornú hodnotu
predplatného Kreditu pre Služby, je mu ďalšie poskytovanie a účtovanie
Služby a doplnkových Služieb zastavené (netýka sa služby nájmu Koncového
zariadenia). Účastník je o tom informovaný prostredníctvom presmerovania
pripojenia Služby internetového pripojenia
na informačnú stránku
Poskytovateľa. Obnovenie poskytovania Služby je možné opätovným
navýšením Kreditu na kladnú hodnotu, pričom za toto obnovenie
poskytovania Služby nie je účtovaný žiadny poplatok.
6.6 Poskytovateľ môže poskytnúť možnosť ďalšieho predĺženia poskytovania
Služby aj do záporných hodnôt Kreditu na Klientskom účte na obmedzenú
dobu počas niekoľkých dní, určenú na prevod a pripísanie platby potrebnej
na navýšenie Kreditu. Pri navýšení Kreditu je vzniknutá záporná hodnota
Kreditu za predĺžené poskytovanie Služby započítaná.
6.5 Okrem Služieb s pravidelným odpočítavaním Kreditu, je možné z
Klientskeho účtu Účastníka odčítať
aj poplatok za inú poskytnutú
jednorazovú Službu podľa Cenníka. Napríklad za obnovenie Poskytovania
poskytovanej Služby v prípade pozastavenia poskytovania Služby podla bodu
B 4.1 c) Podmienok.
6.6 Vrátiť Účastníkovi požadovanú sumu do výšky Kreditu, ktorú ma na
Klientskom účte je možné len pri zániku Zmluvy podľa bodu B 2.11
Podmienok, nie v prípade ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy pre jeden z
dôvodov uvedených v bode B 2.5. Počas trvania Zmluvy je to možné po
dohode s Poskytovateľom len počas výnimočných prípadoch, ako je omyl
platby vo výške Kreditu presahujúceho 10 násobok predchádzajúceho
mesačného využívania Služby.
6.3 Poskytovateľ umožní Účastníkovi pravidelné sledovanie výšky Kreditu na
Klientskom účte prostredníctvom na to určenej webovej stránky.
Poskytovateľ môže Účastníka tiež informovať o nízkej výške alebo dosiahnutí
zápornej hodnoty jeho Kreditu na Klientskom účte tiež e-mailom,
telefonicky alebo prostredníctvom maximálne 3 SMS správ na číslo
mobilného telefónu uvedeného v Zmluve.
C. Pripojenie k sieti Poskytovateľa
1 Zriadenie pripojenia
1.1 Pripojenie k sieti Poskytovateľa sa zriaďuje na písomnú alebo ústnu
žiadosť Účastníka pripojením Koncového zariadenia Účastníka na rozhranie
siete Poskytovateľa.
1.2 Účastník alebo ním poverená osoba potvrdí zriadenie pripojenia
podpisom Zmluvy.
1.3 Za zriadenie pripojenia je účtovaná cena podľa Zmluvy alebo podľa
platného Cenníka. Cena môže zahŕňať aj prácu a ďalšie náklady na
pripojenie koncového zariadenia.
1.4 Použitý materiál a práca (pokiaľ nie je zahrnutá v cene zriadenia) pri
zriadení je účtovaná podľa aktuálne platného cenníka je zaúčtovaná na
faktúre alebo pokladničnom bloku.
1.5 Vybudované prípojné vedenia, jeho súčasti, ako aj inštalované zariadenia
pokiaľ nie sú zakúpené Užívateľom a sú mu zapožičané, ostávajú majetkom
Poskytovateľa. Účastník je povinný tieto prípojné vedenia a zariadenia
riadne opatrovať a zabezpečiť ich proti odcudzeniu alebo zneužitiu.
Účastník nezodpovedá za škody, zapríčinené bleskom alebo živelnou
pohromou. Ak Účastník zistí neoprávnené použitie, alebo poškodenie vedení
alebo zariadení, je povinný to ihneď nahlásiť.
1.6 Zriadenie pripojenia na kábelovom Rozhraní IEEE802.3 sa realizuje
vybudovaním metalického vedenia Ethernet cat. 5/5e do miesta inštalácie,
uvedeného v Zmluve a je ukončené konektorom alebo zásuvkou RJ45.
1.7 Zriadenie pripojenia s bezdrôtovým Rozhraním IEEE802.11 je
uskutočňované montážou bezdrôtového Koncového zariadenia a nastavením
zariadenia tak, aby bolo schopné komunikovať zo zariadením Poskytovateľa.
2 Zrušenie pripojenia (pri zániku Zmluvy)
2.1 Zrušenie pripojenia sa nespoplatňuje.
2.2 Pri zrušení pripojenia sa cena za zriadenie pripojenia nevracia.
2.3 Pri zrušení pripojenia je Užívateľ povinný vrátiť všetky zariadenia a ich
súčasti, ktoré neboli ním zakúpené, ale mu boli zapožičané alebo prenajaté.
V prípade prieťahov vo vrátení zariadení zo strany Účastníka Poskytovateľ
účtuje cenu ich prenájmu až do ich vrátenia. V prípade straty, poškodenia
alebo zničenia zverených zariadení je Účastník povinný nahradiť
Poskytovateľovi vzniknutú škodu.
Všeobecné podmienky poskytovania Služieb
3 Koncové zariadenie
3.1 Koncové zariadenie (počítač, sieťová karta, router, adaptér alebo
bezdrôtová karta atd.) nie je zahrnuté v cene zriadenia pripojenia. Účastník
si môže toto zariadenie kúpiť od Poskytovateľa v hotovosti, alebo za
Zmluvne dohodnutý pravidelný poplatok prenajať, alebo obstarať
individuálne na vlastné náklady. V prípade individuálnej dohody s
poskytovateľom je možné zariadenie aj dočasne zapožičať.
3.2 Účastník má právo použiť ako koncové zariadenie vlastný smerovač
(router) so schopnosťou prekladu adries (NAT) a maskovania (masquerading)
a pripojiť k nemu ľubovoľný počet ďalších zariadení.
3.3 Rýchlosť, dostupnosť a kvalita Služby je daná na Rozhraní. Poskytovateľ
nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť alebo nekvalitu niektorých alebo
všetkých Služieb siete, zapríčinenú poruchou alebo zlou funkciou Koncového
zariadenia a zariadení účastníka (napr. zavírený počítač, poškodený
operačný systém) alebo vedením od Rozhrania ku Koncovému zariadeniu,
napríklad prekážkou v ceste signálu ako budovy, stromy alebo rušením z
iného vysielača v pracujúceho v rovnakom frekvenčnom pásme.
3.4 Správne nastavenie koncového zariadenia je prevedené technikom počas
zriadenia pripojenia a je zapísané na Dodacom liste.
3.5 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne nastavenie zariadenia,
ktoré realizuje alebo zmení Účastník alebo tretia osoba.
D. Poskytovanie Služieb
1. Zriadenie Služby internetového pripojenia
1.1 Služba sa zriaďuje po zriadení pripojenia podľa časti C. týchto
Všeobecných podmienok.
1.2 Služba sa zriaďuje podľa špecifikácie Služby uvedenej v Zmluve a
platnom Cenníku. Staršie služby START/HOME/OFFICE nie je možné zriadiť.
1.3 Za zriadenie Služby je účtovaná cena podľa Zmluvy alebo podľa platného
Cenníka.
1.4 Novozriadená Služba sa začína účtovať odo dňa, kedy bola zriadená. V
prípade platby na faktúru ak je Služba zriadená v priebehu zúčtovacieho
obdobia, účtuje sa alikvótna časť ceny, a ak Služba zahŕňa obmedzený počet
merných jednotiek (napríklad prenesených dát), počet týchto jednotiek
môže byť upravený pomerne k cene.
2 Zmena poskytovanej Služby
2.1 Účastník má právo požiadať Poskytovateľa o zmenu Služby.
2.2 Žiadať o zmenu Služby je možné iba písomne. Žiadosť musí byť
podpísaná Účastníkom, alebo oprávnenou osobou a doručená na adresu
Poskytovateľa (platia rovnaké ustanovenia, ako pre uzavretie Zmluvy).
2.3 Za zmenu Služby je účtovaný poplatok podľa platného Cenníka.
2.4 Pri zmene na Službu s vyššou cenou (alebo aj nižšou cenou pri platbe
formou predplateného kreditu) zmena vstúpi do platnosti dňom doručenia a
spracovania žiadosti o zmenu Poskytovateľom, ak na žiadosti nie je uvedený
neskorší termín. Pri zmene na Službu s nižšou cenou v prípade fakturovanej
Služby vstúpi zmena do platnosti od prvého dňa nasledujúceho zúčtovacieho
obdobia po zúčtovacom období, v ktorom bola žiadosť o zmenu doručená
Poskytovateľovi.
3 Zmena nastavenia Služby
3.1 Účastník má právo požiadať Poskytovateľa o zmenu nastavenia
poskytovanej Služby, pokiaľ to povaha Služby umožňuje.
3.2 Žiadať o zmenu nastavenia Služby je možné rovnakým spôsobom, ako o
zmenu pravidelnej Služby, a tiež elektronickou poštou, telefonicky alebo
prostredníctvom Zákazníckeho portálu.
3.3 Za zmenu nastavenia Služieb môže byť účtovaný poplatok podľa
platného Cenníka.
3.4 Zmena nastavenia Služieb vstúpi do platnosti v termíne dohodnutom s
Účastníkom.
Strana 4/4
1.3 Za nahlásené nedodržanie dohodnutej kvality alebo poruchy sa považuje
hlásenie, ktoré bude obsahovať identifikáciu Účastníka (číslo Zmluvy alebo
adresu pripojenia), dátum, čas a popis problému. Hlásenie môže zákazník
vykonať telefonicky, zaslaním elektronickej pošty, alebo písomne na adresu
Poskytovateľa.
1.4 Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Účastníkovi výsledok
prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od
doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých
prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní.
Poskytovateľ je povinný o predĺžení písomne informovať Účastníka pred
uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je
zachovaná, ak Poskytovateľ odošle svoje oznámenie Účastníkovi najneskôr v
posledný deň lehoty.
1.5 V prípade, že za výpadok alebo nekvalitu Služby je zodpovedný Užívateľ,
Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa môže poruchu odstrániť a Užívateľ je
povinný hradiť náklady spojené s odstránením poruchy podľa platného
Cenníka. Poskytovateľ má právo odmietnuť odstránenie takejto poruchy.
1.6 V prípade výjazdu kvôli ohlásenej poruche, ktorá bola klamlivo ohlásená
Užívateľom alebo v prípade, že nie je možné odstrániť poruchu kvôli
prekážkam na strane Užívateľa, má Poskytovateľ právo vyúčtovať Užívateľovi
poplatok za výjazd a strávený čas podľa platného Cenníka.
1.7 V prípade opakovaných alebo neodôvodnených reklamácií totožného
Účastníka v tej istej veci nie je Poskytovateľ povinný tieto reklamácie
opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Účastníkovi akúkoľvek
odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je reklamácia, ktorá je podaná z
iných dôvodov ako sú uvedené v týchto Podmienkach.
2 Reklamovanie účtovania Služieb
2.1 Účastník má právo uplatniť reklamáciu vo veci správnosti úhrady alebo
odrátania Kreditu za poskytnutú alebo požadovanú Službu.
2.2 Reklamáciu je možné podať písomne na adresu Poskytovateľa, a to
najneskôr 30 dní od doručenia reklamovaného vyúčtovania alebo do 12
mesiacov od udalosti nesprávne odrátaného Kreditu. Reklamácia po uplynutí
tejto lehoty nebude uznaná.
2.3 Reklamácia nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté
alebo požadované Služby. Ak reklamovaná cena presiahne trojnásobok
priemerného rozsahu využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov,
Účastník má právo na odklad zaplatenia ceny presahujúcej priemerný rozsah
využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov najneskoršie do
skončenia prešetrovania reklamácie, alebo zaplatenie časti ceny
presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najviac troch
mesačných splátkach.
2.4 Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Účastníkovi výsledok
prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od
doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých
prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní.
Poskytovateľ je povinný o predĺžení písomne informovať Účastníka pred
uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je
zachovaná, ak Poskytovateľ odošle svoje oznámenie Účastníkovi najneskôr v
posledný deň lehoty.
2.5 Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení,
ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Účastníka, ale rozsah poskytnutej
Služby ani cenu za ňu nemožno preukázateľne zistiť, Účastník zaplatí cenu
zodpovedajúcu priemernému využívaniu Služby za predchádzajúcich šesť
mesiacov. V prípade, ak Účastník využíval Službu počas doby kratšej ako šesť
mesiacov, zaplatí cenu zodpovedajúcu priemernému využívaniu Služby za
predchádzajúce mesiace využívania Služby.
2.6 Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná neodôvodnene a Účastník
nesplnil podmienku na odklad platby podľa bodu E 2.3, Poskytovateľ má
právo na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady.
2.7 Neuvedené ustanovenia a podrobnosti o reklamáciách sa riadia podľa §45
Zákona o elektronických komunikáciách.
2.8 Ak bude Účastníkovi reklamácia uznaná, je mu na účet z ktorého bola
realizovaná platba, alebo na iný účet, ktorý písomne dodá Účastník, vrátená
adekvátna suma, ktorej sa týkala reklamácia. Pri predplatených službách je
vrátený kredit alebo časť kreditu týkajúci sa reklamácie na Klientský účet
účastníka, ktorý vedie Poskytovateľ.
4 Zrušenie Služby
4.1 Žiadať o zrušenie Služby je možné iba písomne. Žiadosť musí byť
podpísaná Účastníkom, alebo oprávnenou osobou a zaslaná na adresu
Poskytovateľa (platia rovnaké ustanovenia, ako pre Uzavretie Zmluvy).
4.2 Zrušenie Služby sa nespoplatňuje pokiaľ bola táto Služba zmluvne
3 Rozsah zodpovednosti za škodu
uzatvorená bez viazanosti.
3.1 Poskytovateľ zodpovedá Účastníkovi za škodu, vzniknutú v dôsledku
poskytovania alebo neposkytovania služby, iba ak je takáto zodpovednosť a
jej rozsah dohodnutá v Zmluve alebo vyplýva zo zákona.
3.2 Maximálna výška náhrady škody vzniknutej v dôsledku neposkytovania
E. Reklamačný poriadok
Verejnej služby, alebo jej poskytovania s podstatnými vadami, je
obmedzená najviac do výšky ceny za túto Verejnú službu.
1 Reklamovanie nedodržania dohodnutej kvality Služieb alebo poruchy
1.1 Ak je Účastník nespokojný s poskytovanou Službou z dôvodu, že nespĺňa
parametre, uvedené v špecifikácii Služby v platnom Cenníku, je povinný bez
omeškania nahlásiť tento stav Poskytovateľovi.
1.2 Pre posudzovanie kvality Služby je rozhodujúca kvalita Služby na
Rozhraní. Poskytovateľ nezodpovedá za zníženie kvality Služby spôsobené
koncovým zariadením alebo vedením od Rozhrania ku koncovému
zariadeniu.
Všeobecné podmienky poskytovania Služieb
F. Ochrana a spracúvanie osobných a prevádzkových
údajov
1 Telekomunikačné tajomstvo
1.1 Predmetom telekomunikačného tajomstva sú:
a) obsah prenášaných správ,
b) súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo,
obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a
miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje
fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého
pobytu; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje
zverejnené v zozname účastníkov,
c) Prevádzkové údaje,
d) Lokalizačné údaje.
1.2 Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s
jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní
služieb, náhodne alebo inak.
1.3. Podnik je oprávnený predmet telekomunikačného tajomstva sprístupniť
v prípadoch, v ktorých tak určuje Zákon alebo iný právny predpis (napr.
na účely poskytovania súčinnosti súdom, orgánom činným v trestnom
konaní, iným orgánom štátu, TÚ SR), inak so súhlasom Účastníka alebo
Užívateľa, ktorého sa predmet telekomunikačného tajomstva týka.
2 Ochrana osobných údajov
2.1 Poskytovateľ na účely uzavretia a plnenia Zmluvy o poskytovaní
verejných služieb, jej zmeny, ukončenia alebo prenesenia čísla, fakturácie,
prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a
vypracovania zoznamu Účastníkov získava a spracúva údaje Účastníkov,
ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a
a) meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, číslo
občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby,
štátnu príslušnosť,
b) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby
- podnikateľa alebo
c) obchodné meno, sídlo a identifikačné a daňové číslo právnickej osoby
a meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu alebo iného
dokladu totožnosti fyzickej osoby, ktorá právnickú osobu zastupuje.
2.3 Účastník môže na základe vlastného rozhodnutia pri uzatvorení zmluvy o
pripojení a poskytovaní služby v nej poskytnúť ďalšie údaje ako sú adresa
elektronickej pošty(email), ďalšiu kontaktnú osobu alebo telefonické
kontakty, ktoré sú tiež predmetom ochrany osobných údajov.
2.4 Po skončení zmluvných vzťahov môže Poskytovateľ uchovávať údaje o
Účastníkovi po dobu 10 rokov pre účely kontroly vedenia účtovníctva a
fakturácie služieb.
2.5 Poskytovateľ je oprávnený:
a) viesť databázu Užívateľov,
b) informovať
Užívateľa prostredníctvom poštových
letákov,
elektronickej pošty, SMS, alebo telefonicky o stave Služieb Účastníka,
ako aj o zmenách alebo nových Službách Poskytovateľa a vykonávať
prieskumy spokojnosti so Službami,
c) zverejniť meno(názov spoločnosti, meno konateľa) a adresu Účastníka
v prípade dlhodobého nezaplatenia pohľadávok na na to určenom mieste
v sídle poskytovateľa alebo na jeho internetovej stránke.
2.6 Užívateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ poskytol osobné údaje:
a) osobe, ktorá sa identifikuje ako oprávnený zástupca Užívateľa,
b) inej právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá je poverená
Prevádzkovateľom zriaďovať pripojenia a robiť technické zásahy do
siete.
c) inej právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá na základe zmluvného
vzťahu s Poskytovateľom je oprávnená viesť účtovníctvo alebo iné
účtovné alebo právne služby pre Poskytovateľa.
c) inej

právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá je oprávnená na základe
zmluvy s Poskytovateľom vymáhať a inkasovať pohľadávky Poskytovateľa
od Užívateľa.
2.7 Poskytovateľ je povinný prijať zodpovedajúce technické a organizačné
opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich sietí, služieb ako aj ochranu
osobných a prevádzkových údajov a informovať o bezpečnostných rizikách a
incidentoch narušení sietí, služieb a porušení ochrany osobných údajov,
podľa §56 a §64 Zákona o elektronických komunikáciách.
3 Prevádzkové a lokalizačné údaje
3.1 Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny
prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa
spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie.
3.2 Prevádzkové údaje týkajúce sa Účastníkov a užívateľov sa nesmú bez
súhlasu dotknutej osoby uchovávať a Poskytovateľ je povinný ich po
skončení prenosu správy bezodkladne zlikvidovať alebo anonymizovať okrem
prípadov uvedených v Zákone o elektronických komunikáciách. Uchovávanie
údajov podľa § 58 Zákona o elektronických komunikáciách nie je týmto
dotknuté.
3.3 Ak je to potrebné na fakturáciu služieb Účastníkom a platieb za
prepojenie sietí, Poskytovateľ uchováva prevádzkové údaje až do uplynutia
Strana 5/4
lehoty, počas ktorej možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok
na platbu. Poskytovateľ je povinný poskytnúť prevádzkové údaje v prípade
sporu medzi podnikmi, alebo medzi podnikom a Účastníkom, úradu alebo
súdu. V prípade začatia reklamácie, mimosúdneho riešenia sporu podľa § 75
Zákona o elektronických komunikáciách alebo súdneho konania, najmä
sporov týkajúcich sa prepojenia sietí alebo fakturácie, musí Poskytovateľ
uchovávať prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné
využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia. Rozsah
uchovaných prevádzkových údajov sa musí obmedziť na nevyhnutnú mieru.
3.4 Poskytovateľ je povinný prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje
komunikujúcich strán po dobu 6 mesiacov odo dňa uskutočnenia komunikácie
uchovávať v rozsahu, v akom ich vytvára alebo spracúva pri poskytovaní
služby alebo siete. Zoznam údajov, ktoré je povinný uchovávať, je uvedený
v prílohe č. 2. Zákona o elektronických komunikáciách. Tieto údaje podľa
predchádzajúceho odseku spolu s údajmi Účastníka je Poskytovateľ povinný
na základe písomnej žiadosti a bezodkladne poskytnúť za podmienok
ustanovených v § 63 ods. 6 Zákona o elektronických komunikáciách orgánom
činným v trestnom konaní, súdu a inému orgánu štátu na účely vyšetrovania,
odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom,
nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a
ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými
nebezpečným zoskupením.
G. Záverečné ustanovenia
1 Príslušné právo
1.1 Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto Všeobecných
podmienok platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že Účastník je
cudzincom.
1.2 Pre vzťahy medzi Účastníkom a Poskytovateľom platia tiež ustanovenia
Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a ustanovenia
Obchodného zákonníka v platnom znení.
2 Mimosúdne riešenie sporov
2.1 Ak Účastník po reklamačnom konaní nesúhlasí s výsledkom reklamácie
služby alebo so spôsobom jej vybavenia, môže predložiť spor s
Poskytovateľom Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky na
mimosúdne riešenie.
2.2 Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje :
a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu Účastníka,
b) názov a sídlo Poskytovateľa,
c) predmet sporu,
d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie,
e) návrh riešenia sporu.
2.3 Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží Účastník
bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.
2.4 Účastník a Poskytovateľ môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie,
predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad
predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na
ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného
návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
2.5 Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody,
ktorá je záväzná pre obe strany sporu.
2 Osobitné ustanovenia
2.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť bez súhlasu
Účastníka tieto Všeobecné podmienky.
2.2 Poskytovateľ je povinný písomne, elektronickou poštou, službou
krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť účastníkovi najmenej jeden
mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho
informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb
bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje. Oznamovacia povinnosť je splnená
aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných
podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.
2.3 Zmluva o pripojení uzavretá podľa zákona 610/2003 Z.z., je Zmluvou o
poskytovaní verejných služieb podľa zákona č. 351/2011 Z.z. Tieto
Všeobecné podmienky dňom účinnosti rušia a nahrádzajú všetky doteraz
platné ustanovenia predchádzajúcich Všeobecných podmienok na
poskytovanie elektronických komunikačných služieb .
2.4 V prípade, že sa niektoré ustanovenia Všeobecných podmienok dostanú
do rozporu s platným právom, tieto ustanovenia sú neplatné. Ostatné
ustanovenia Všeobecných podmienok týmto nie sú dotknuté.
2.5 Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2012
Poskytovateľ:
MAMEX s.r.o.
Ing. Marcel Klein - konateľ
Download

Vseobecné podmienky poskytovania služieb (PDF)