ELEKTROTERM - Ing. Marián Šmelko, Gouthova 1278/9, 031 01 Lipt. Mikuláš, Tel. 0902 329 208, [email protected],
www.elektroterm.sk, IČO 46679014 IČ DPH 1041070514
Všeobecné obchodné podmienky ELEKTROTERM Liptovský Mikuláš
1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1a. Cenové ponuky sú voľné a nezáväzné. Zasielanie katalógov, cenníkov nzaväzuje k dodávke tovaru.
1b. Akceptáciou cenovej ponuky odberateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) pre dodávku tovaru a služieb
vyhlásené dodávateľom.
1b. Vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom sa riadia týmito VOP, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Tieto VOP sú platné,
ak nie sú inou formou dohodnuté iné podmienky, napr. zmluvou o dielo, v takom prípade platia podmienky podľa príslušnej zmluvy.
Ak nie je písomne dohodnuté inak, všetky podmienky obchodného vzťahu dodávateľa a odberateľa riešia ustanovenia platnej
legislatívy Slovenskej republiky
2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
2a. Cenovú ponuku dodávateľa vrátane VOP akceptuje odberateľ jej podpisom alebo zaplatením vystavenej zálohovej faktúry alebo
celej sumy, a táto sa tak stáva obchodnou zmluvou o dodaní tovaru a služieb v rozsahu cenovej ponuky.
2b. Odstúpenie od zmluvy je možné urobiť iba písomnou formou po vzájomnej dohode oboch strán a to z toho dôvodu, že dodávateľ
po zaplatení zálohy bezodkladne objednáva zariadenia diela, príp. tovar potrebný pre zhotovenie diela. V prípade neoprávneného
odstúpenia od zmluvy zo strany odberateľa, akákoľvek už zaplatená záloha prepadáva v prospech dodávateľa, čím však nie je
dotknutý nárok dodávateľa na náhradu škody.
3) PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY
3a. Odberateľ za zaväzuje k úhrade vzájomne dohodnutej zálohy, ktorá je spravidla vo výške tovaru potrebného pre zhotovenie diela.
Splatnosť zálohovej faktúry (nedaňový doklad) je spravidla 7 dní od dátumu jej vystavenia. Pri odovzdaní diela vystaví dodávateľ
finálnu faktúru (danový doklad), predmetom ktorej je doplatok ceny diela, ktorú sa odberateľ zaväzuje zaplatiť v hotovosti proti
potvrdeniu pri odovzdaní diela, pokiaľ sa nedohodnú inak.
3b. V prípade realizácie prác nad rámec montáže TČ - napr. pripojenie k systému vykurovania, pripojenie k rozvodom teplej a
studenej vody, spustenie a oživenie systému vykurovania budú tieto výkony a materiál vyfakturované odberateľovi v osobitnej faktúre
(daňový doklad), ktorú sa odberateľ zaväzuje zaplatiť do 7 dní od dátumu jej vystavenia.
3c. Prevzatím zariadení, príp. dalších komponentov od dodávateľa alebo inej spoločnosti, ktorá zabezpečí dopravu zariadení, príp.
ďalších komponentov k odberateľovi, preberá odberateľ zodpovednosť za zariadenia, príp. ďalšie komponenty, ich uskladnenie a
technický stav do doby montáže, ako aj následne po montáži zariadení, príp. dalších komponentov. Dňom odovzdania diela
dodávateľom na základe preberacieho protokolu prechádza nebezpečenstvo vzniknutej škody na diele na odberateľa. Odberateľ sa
po dokončení prác a odovzdaní diela bez závad a nedorobkov brániacich užívaniu diela dodávateľom zaväzuje na základe
preberacieho protokolu prebrať dielo, a to bezprostredne po dokončení prác, spustení zariadení a odovzdaní diela dodávateľom,
ktorý potvrdí odovzdanie diela na preberacom protokole.
3d. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa a odberateľ sa zaväzuje umožniť k nemu dodávateľovi prístup a
v prípade omeškania s úhradou faktúry aj odvoz tovaru do skladov dodávateľa na náklady odberateľa. Odberateľ bude znášať aj
ďalšie súvisiace výdavky dodávateľa s vrátením tovaru, ako demontáž tovaru, odvoz tovaru a podobne, pričom vrátením tovaru nie je
dotknutý nárok na náhradu vzniknutej škody dodávateľovi. Zaplatením celej kúpnej ceny za dielo, teda zaplatením finálnej faktúry,
prípadne doúčtovacej faktúry, prechádza vlastnícke právo k dielu na odberatela. Súčasťou dodávky je zaškolenie k obsluhe
zariadenia, k čomu sa odberateľ zaväzuje potvrdiť podpisom dodávateľovi protokol o zaškolení.
4) ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE
4a. Na prácu poskytuje dodávateľ záruku v trvaní 60 mesiacov za podmienky dodržania požiadaviek výrobcu zariadení alebo tovaru
na používanie a servis v súlade s dodaným návodom na obsluhu a servisnou zmluvou, ktorú zmluvné strany uzatvoria pri odovzdaní
diela. Doba záruky za akosť zariadení je stanovená výrobcom (na zariadenia DAIKIN sa vzťahuje záručná doba 36 mesiacov), ak nie
je dané inak, tak sa na zakúpený tovar vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom zakúpenia tovaru
(hotovostnou platbou alebo prevodom na účet) a vystavením kúpneho dokladu (faktúra, zálohová vyúčtovacia faktúra, príjmový
pokladničný doklad, účtenka). Môže byť uvedená aj na vlastnom výrobku.
4b. V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutocnosť vplyv na dlžku záručnej doby už zakúpeného
tovaru. Prevzatím tovaru odberateľ akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad,
tak ako je to nižšie uvedené. Záruka výrobcu sa vzťahuje na funkcné chyby, spôsobené technickou poruchou.
4c. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:
a) nevhodným alebo nesprávnym používaním alebo zaobchádzaním - pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť,
vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.)
b) chybou elektrickej siete objektu, napr. prefázovanie elektroinštalácie a pod.
c) používaním v rozpore s Návodom na obsluhu, napr. nedodržaním prevádzkových podmienok, nadmerným zatažením a pod.
d) neodbornými zásahmi, manipuláciou alebo inštaláciou, ako aj prestavením nastavení mimo užívatelského rozhrania (odborné
inštalačné nastavenia)
e) zanedbaním odporúčaní o údržbe na základe servisnej zmluvy, ktorú odberateľ a dodávateľ uzatvoria pri odovzdaní diela
(odporúčané)
f) mechanickými nečistotami v systéme vykurovania (nutnost filtrácie mechanických nečistôt na vstupe napúštania vykurovacieho
systému)
g) mechanickým poškodením zariadenia
4d. Pri uplatnovaní reklámacie odberateľ uvedie v požiadavke na reklamáciu výrobné čísla reklamovaných zariadení uvedené v
dodacom a záručnom liste.
4e. Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná, t.j. bude vybavená ako bežná oprava za
úhradu. Pri neoprávnenej reklamácii dodávateľ vyúčtuje odberateľovi všetky náklady spojené s konaním o uznaní reklamácie
výrobcom. V prípade neoprávnenej reklamácie bude odberateľovi tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu.
Reklamáciu je odberateľ povinný oznámiť písomne a to bez zbytočného odkladu. Pokiaľ odberateľ bude naďalej pokračovať v
používaní chybného tovaru, dodávateľ nesie záruku iba za pôvodnú závadu. V prípade, že odberateľ neumožní dodávateľovi vykonať
všetky potrebné záručné opatrenia, nebude odberateľ oprávnený uplatnovať si akékoľvek nároky vyplývajúce z vád tovaru alebo zo
záruk dodávateľa, príp. výrobcu.
4f. Zodpovednosť za škody spôsobené poruchou zariadení, príp. poruchou alebo nefunkčnosťou zhotoveného diela nesie dodávateľ
v prípade, že bolo preukázané úmyselné konanie, alebo hrubá nedbanlivosť zo strany dodávateľa. V opačnom prípade dodávateľ
nezodpovedá za škody spôsobené poruchou zariadení, príp. poruchou alebo nefunkčnosťou zhotoveného diela.
Liptovský Mikuláš, jún 2012
Download

VOP ELEKTROTERM