IUCLID 5
Usmernenia a podpora
Inštalačná príručka pre aplikáciu IUCLID 5
Samostatná aplikácia
®
®
Inštalátor pre Microsoft Windows
december 2011
Právne upozornenie
Európska chemická agentúra ani žiadna osoba
konajúca v mene agentúry nie je zodpovedná za dôsledky použitia
informácií uvedených v tomto dokumente.
Množstvo ďalších informácií o Európskej únii sa nachádza na internete.
Možno ich nájsť na týchto adresách:
http://iuclid.echa.europa.eu.
http://echa.europa.eu.
http://europa.eu.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI
Toto je predbežný preklad z angličtiny. Preklad a kontrolu úplnosti textu zabezpečilo Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie. Odborné, resp. technické informácie obsiahnuté v tomto dokumente budú overené. Autentické je len anglické znenie textu, ktoré sa tiež nachádza na tejto internetovej stránke.
©Európska chemická agentúra
Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.
Obsah
1. Úvod ........................................................................................................................................................ 1
1.1. Požiadavky na hardvér ................................................................................................................... 1
1.2. Požiadavky na softvér .................................................................................................................... 1
2. Nová inštalácia aplikácie IUCLID 5 ............................................................................................................ 3
2.1. Inštalácia softvéru potrebného na spustenie aplikácie IUCLID 5 ........................................................ 3
2.1.1. Inštalácia aplikácie Java ...................................................................................................... 3
2.1.2. Inštalácia databázy PostgreSQL ........................................................................................... 5
2.2. Inštalácia aplikácie IUCLID 5 ........................................................................................................ 10
2.3. Nastavenie zabezpečenia pre používateľské kontá ......................................................................... 14
2.3.1. Minimálna dĺžka hesla ....................................................................................................... 14
2.3.2. Minimálny počet znakových súborov v hesle ....................................................................... 14
2.3.3. Bezpečnostná otázka ......................................................................................................... 15
3. Aktualizácia ............................................................................................................................................ 16
3.1. Aktualizácia len verzie nižšej úrovne aplikácie IUCLID 5 (okrem verzií aplikácie IUCLID 5.0/1) ........... 16
3.1.1. Spustenie inštalátora ......................................................................................................... 16
3.1.2. Výber aktualizačného scenára ............................................................................................ 17
3.1.3. Aktualizácia umiestnení inštalácie a nová inštalácia ............................................................. 17
3.1.4. Inštalácia súborov aplikácie IUCLID 5 ................................................................................. 18
3.1.5. Začíname s aplikáciou IUCLID 5 ........................................................................................ 20
3.2. Aktualizácia zvýšením verzie aplikácie IUCLID 5 vyššej úrovne (okrem aplikácií verzie IUCLID 5.0/1) ............................................................................................................................................ 20
3.2.1. Spustenie inštalátora ......................................................................................................... 21
3.2.2. Výber aktualizačného scenára ............................................................................................ 21
3.2.3. Aktualizácia umiestnení inštalácie a nová inštalácia ............................................................. 22
3.2.4. Inštalácia súborov aplikácie IUCLID 5 ................................................................................. 23
3.2.5. Migračný nástroj ................................................................................................................ 24
3.2.6. Začíname s aplikáciou IUCLID 5 ........................................................................................ 25
3.3. Aktualizácia z verzie IUCLID 5.0/1 na verziu IUCLID 5.2 alebo vyššiu verziu .................................... 26
3.3.1. Migrácia údajov do novej verzie aplikácie IUCLID 5 ............................................................. 26
3.3.2. Konfigurácia databázy pre spustenie nových a starších verzií aplikácie IUCLID 5 súbežne...... 26
3.3.3. Verzia IUCLID 5.0/1 bola nainštalovaná pomocou konfiguračného nástroja ............................ 26
3.3.4. Verzia IUCLID 5.0/1 bola nainštalovaná manuálne ............................................................... 27
4. Inicializácia inštalácie aplikácie IUCLID 5 ................................................................................................. 28
4.1. Začíname s aplikáciou IUCLID 5 ................................................................................................... 28
4.2. Sprievodca prvými krokmi ............................................................................................................. 28
4.3. Správa používateľov ..................................................................................................................... 37
5. Odinštalovanie aplikácie IUCLID 5 ........................................................................................................... 38
A. Tipy na spustenie inštalátora a prístupové práva ...................................................................................... 39
iii
Kapitola 1. Úvod
Aplikáciu IUCLID 5 možno nainštalovať buď ako samostatnú aplikáciu, alebo v prostredí viacerých používateľov,
ktoré využíva architektúru klient-server. Tento dokument obsahuje návod, ako použiť účelový inštalátor na inštaláciu
®
®
aplikácie IUCLID 5 ako samostatnej aplikácie na počítači so systémom Microsoft Windows (ďalej len Windows).
Inštalátor môžete prevziať z webovej stránky aplikácie IUCLID 5. Inštalácia prebieha tak, že sa zabezpečí nainštalovanie potrebného softvéru, a potom sa spustí inštalátor klasickým dvojitým kliknutím. Ak budete pozorne dodržiavať
pokyny uvedené v tomto dokumente, nebudete potrebovať žiadne predchádzajúce odborné znalosti ani o softvéri
IUCLID 5, ani o prvkoch softvéru potrebných na jeho spustenie.
Ak sa počas inštalácie vyskytnú problémy, ktoré nie je možné odstrániť pomocou informácií uvedených v tejto príručke alebo dokumentácie o softvéri tretej strany, prejdite na sekciu Často kladené otázky (FAQ) IUCLID nachádzajúcu
sa na webovej stránke aplikácie IUCLID http://iuclid.eu, predtým ako sa obrátite na asistenčné pracovisko (helpdesk)
agentúry ECHA.
1.1. Požiadavky na hardvér
Uvedené požiadavky sú len orientačné.
®
• Aspoň 1 GB pamäte RAM na materskej doske (2 GB pre Windows Vista )
• Pentium Core 2 duo alebo ekvivalent
Inštalácia aplikácie IUCLID 5 bude zrejme možné spustiť aj na počítači s nižšími špecifikáciami, ale výkon nemusí
byť uspokojivý. Tieto požiadavky čiastočne závisia od verzie systému Windows a od zásuvných modulov aplikácie
IUCLID. Napríklad používaním zásuvného modulu nástroja na dotazy sa zvýšia hardvérové zdroje potrebné na
získanie primeranej rýchlosti chodu počítača, najmä v prípade veľkej databázy.
1.2. Požiadavky na softvér
Na inštaláciu potrebujete tento softvér:
• Windows s prístupom k používateľskému kontu, ktoré má oprávnenie spustiť inštalátor a vytvoriť potrebné adresáre.
• Java - J2SE Runtime Environment v6
• Databáza – PostgreSQL 8.2, 8.3, 8.4 (odporúčané) alebo 9.
• Najnovšia verzia inštalátora systému Windows pre aplikáciu IUCLID 5. Bezplatne ju môžete prevziať z webovej
stránky IUCLID 5.
• Po dokončení inštalácie aplikácie IUCLID 5 by ste ju mali otestovať jej spustením a konfiguráciou. Na konfiguráciu
je potrebný prístup aspoň k súboru právnickej osoby (LEOX). Opis vytvorenia súboru LEOX sa nachádza na
webovej stránke IUCLID 5, na ktorej je uverejnený inštalačný softvér. Okrem toho sa odporúča odovzdať súbor
referečných látok a zoznam ES. Aj tie sú dostupné na webovej stránke, na ktorej je uverejnený softvér IUCLID 5.
Tip
Čas a zdroje IT môžete ušetriť tak, že do aplikácie IUCLID naimportujete len tie referenčné látky, ktoré
potrebujete. Z webovej stránky IUCLID môžete prevziať rôzne odlišné veľkosti zoznamu referenčných
látok. K dispozícii je úplný súbor (full set), stručný zoznam (reduced list) a funkcia, ktorá vám umožní
vytvoriť vlastný zoznam pomocou spoločných identifikátorov ako výberových kritérií, ako sú číslo EC
a názov IUPAC. Pred importovaním úplného súboru dôkladne zvážte, či je skutočne potrebný. Refe1
renčné látky, ktoré neboli naimportované počas procesu inicializácie, môžete naimportovať neskôr.
Jednoduchým kompromisom je začať stručným zoznamom.
2
Kapitola 2. Nová inštalácia aplikácie IUCLID
5
Ak už boli nainštalované požadované aplikácie Java a PostgreSQL, prejdite priamo na Inštalácia aplikácie IUCLID 5.
2.1. Inštalácia softvéru potrebného na spustenie aplikácie IUCLID 5
Opis inštalácie softvéru tretej strany poskytujú príslušní vydavatelia. Všetky pokyny nájdete na ich webových stránkach.
2.1.1. Inštalácia aplikácie Java
1. Overte, či je v počítači, do ktorého sa bude inštalovať aplikácia IUCLID, nainštalovaná správna verzia aplikácie
Java (JRE):
Otvorte príkazový riadok (Štart → Spustiť… → Otvoriť: cmd) - (Start → Run… → Open: cmd). Do príkazového
riadka zadajte:
java -verzia (java -version)
Obrázok 2.1. Overenie verzie aplikácie Java
2. Ak sa nezobrazí odkaz podobný odkazu zobrazenému na snímke obrazovky, alebo ak verzia aplikácie Java
nie je 1.6 alebo vyššia, nainštalujte najnovšiu verziu. Môžete ju prevziať z webovej stránky spoločnosti Sun:
www.java.com.
3
Obrázok 2.2. Sprievodca inštaláciou pre aplikáciu Java
Obrázok 2.3. Vyberte inštalačný adresár pre aplikáciu Java
4
Obrázok 2.4. Inštalácia aplikácie Java je dokončená
2.1.2. Inštalácia databázy PostgreSQL
Ak je už nainštalovaná verzia 8.2, 8.3 alebo 8.4 databázy PostgreSQL a spustená ako služba s používateľom postgres, je možné použiť existujúcu inštaláciu. Nie je potrebná aktualizácia na verziu 9, hoci existuje podpora aj pre
verziu 9. Ak v počítači ešte nie je nainštalovaná databáza PostgreSQL alebo ak ju chcete aktualizovať na verziu 9,
prevezmite aplikáciu PostgreSQL 9 na stránke www.postgresql.org/download a nainštalujte ju. Na webovej stránke
aplikácie PostgreSQL sa nachádza množstvo alternatívnych spôsov na prevzatie a inštaláciu softvéru PostgreSQL.
Snímky obrazovky zobrazené ďalej znázorňujú používanie inštalátora na jedno kliknutie (one click installer), ktorý je
dostupný na webovej lokalite PostgreSQL. Príklad názvu súboru inštalátora je postgresql-9.0.4-1-windows.exe.
Štandardná nová inštalácia aplikácie PostgreSQL pomocou inštalátora na jedno kliknutie automaticky spustí databázu PostgreSQL ako službu, v prípade potreby vytvorí používateľa postgres a poskytne nástroje na správu (napr.
pgAdmin III), ktoré je možné použiť na riadenie databáz. Ak inštalátor vytvorí superpoužívateľa postgres, v kroku
4 inštalátora na jedno kliknutie budete musieť zadať heslo, ako je znázornené v sérii obrázkov ďalej. Zapamätajte
si toto heslo, pretože ho budete musieť zadať neskôr počas konfigurácie aplikácie IUCLID 5. Ak si nie ste istý, aké
hodnoty máte zadať do inštalátora na jedno kliknutie, použite predvolené nastavenia.
5
Obrázok 2.5. Inštalátor pre databázu PostgreSQL (Installer for PostgreSQL)
Obrázok 2.6. Inštalačný adresár pre databázu PostgreSQL (Installation directory for
PostgreSQL)
6
Obrázok 2.7. Adresár pre údaje pre databázu PostgreSQL (Data directory for PostgreSQL)
Obrázok 2.8. Heslo pre superpoužívateľa databázy (postgres) a konto služby Windows
(postgres)
7
Obrázok 2.9. Číslo portu pre databázu PostgreSQL (Port number for PostgreSQL)
Obrázok 2.10. Nastavenie štandardného jazyka pre databázu PostgreSQL (Set the default
locale for PostgreSQL)
8
Obrázok 2.11. Potvrďte inštaláciu databázy PostgreSQL (Confirm installation of
PostgreSQL)
Obrázok 2.12. Prebieha inštalácia databázy PostgreSQL (Installation of PostgreSQL in
progress)
9
Obrázok 2.13. Inštalácia databázy PostgreSQL bola dokončená (Installation of PostgreSQL
complete)
Ak nechcete spustiť aplikáciu Stack Builder, odznačte políčko na obrazovke tak, ako je to znázornené na predchádzajúcom obrázku. Na dokončenie inštalácie kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
2.2. Inštalácia aplikácie IUCLID 5
Po prevzatí inštalačného balíka inštalátora systému Windows pre aplikáciu IUCLID 5 rozbaľte jeho obsah do vhodného priečinka.
Inštalátor sa dodáva ako spustiteľný Java súbor s názvom iuclid5_install.jar. Môžete ho spustiť tak, že naň
dvakrát kliknete, alebo ho môžete spustiť z príkazového riadka ako skript. Majte na pamäti, že používateľské konto,
v rámci ktorého sa inštalátor spúšťa, musí mať oprávnenie na zápis do priečinka, do ktorého sa aplikácia IUCLID 5
má inštalovať.
Ak sa pri spúšťaní inštalátora vyskytnú problémy, možné riešenie nájdete v Dodatok A, Tipy na spustenie inštalátora
a prístupové práva ďalej v tomto dokumente.
Prvé okno inštalátora ponúka voľbu medzi novou inštaláciou aplikácie IUCLID 5 a aktualizáciou na najnovšiu verziu.
V prípade aktualizácie prejdite ďalej na časť Upgrade v tomto dokumente. Príklad prvého okna je zobrazený ďalej.
Text modrým písmom sú prepojenia na webovú lokalitu PostgreSQL a na webovú lokalitu s inštalačnými príručkami
pre aplikáciu IUCLID.
Ak chcete vykonať novú inštaláciu aplikácie IUCLID 5 s prázdnou databázou, vyberte prvú možnosť. V príklade
uvedenom ďalej je táto možnosť Make a fresh installation of IUCLID 5.3.2 (Inštalovať aplikáciu IUCLID 5.3.2). Postup
v prípade novej inštalácie nezávisí od inštalovanej verzie. Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
10
Obrázok 2.14. Nová inštalácia aplikácie IUCLID 5
Na ďalšej strane inštalátora môžete nastaviť cieľ inštalácie. Inštalátor automaticky vytvorí nový priečinok, do ktorého
sa nainštaluje aplikácia IUCLID 5. Tento priečinok má rovnaký názov ako úplné číslo verzie a názov aplikácie IUCLID 5. Táto strana inštalátora vám umožňuje zmeniť umiestnenie tohto priečinka. Na snímke brazovky je zobrazené
štandardné umiestnenie. Ak ho chcete zmeniť, kliknite na ikonu priečinka a nájdite iné umiestnenie. Na snímke obrazovky sa napríklad nový priečinok s názvom IUCLID 5.3.2 vytvorí v priečinku C:\Program Files\iuclid5.
Uistite sa, že používateľské konto v systéme Windows používané na spustenie inštalátora, má oprávnenie na zápis
do cieľového priečinka, a potom kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
Obrázok 2.15. Cieľový priečinok
Na tretej obrazovke inštalátora sú uvedené podrobné informácie o tom, ako je aplikácia IUCLID 5 prepojená s databázou PostgreSQL. Štandardné hodnoty zodpovedajú potrebám bežného používateľa, takže pokiaľ nechýbajú hodnoty alebo pokiaľ viete, že netreba zadávať odlišné hodnoty, ponechajte štandardné hodnoty. Pre heslo používateľa
11
do databázy môžete použiť akúkoľvek hodnotu. Hodnota hesla superpoužívateľa PostgreSQL musí byť rovnaká
ako hodnota zadaná počas inštalácie PostgreSQL. Po zadaní hodnôt by obrazovka mala vyzerať ako na ďalšom
príklade. Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
Obrázok 2.16. Pripojenie k databáze
Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie password authentication failed for user postgres (Zlyhanie overenia hesla pre
používateľa databázy postgres), skúste to znovu po zadaní hesla superpoužívateľa pre systém PostgreSQL, ktoré
bolo zadané počas inštalácie systému PostgreSQL.
Obrázok 2.17. Nesprávne heslo
Ak sa zobrazí niektoré z týchto dvoch chybových hlásení: Cannot create destination folder (Nie je možné vytvoriť
cieľový priečinok) alebo Access denied (Prístup odmietnutý) , možné riešenie nájdete v Dodatok A, Tipy na spustenie
inštalátora a prístupové práva ďalej v tomto dokumente.
Samotný proces inštalácie trvá niekoľko sekúnd.
12
Obrázok 2.18. Inštalácia aplikácie IUCLID 5
Sprievodcu po skončení inštalácie aplikácie zatvoríte kliknutím na tlačidlo Close (Zavrieť).
Obrázok 2.19. Úspešná inštalácia
Na pracovnej ploche systému Windows sa automaticky vytvorí odkaz. Tento odkaz je prepojenie na súbor
iuclid5.cmd, ktorý sa nachádza v inštalačnom adresári. Ak sa nevytvorí žiadny odkaz, možné dôvody nájdete v
Dodatok A, Tipy na spustenie inštalátora a prístupové práva. Odkaz môžete vytvoriť aj manuálne. Nasledujúci krok je
spustiť inštaláciu podľa postupu v Kapitola 4, Inicializácia inštalácie aplikácie IUCLID 5 tohto dokumentu. Po tom, ak
máte k dispozícii údaje, ktoré boli exportované z aplikácie IUCLID pomocou vstavanej funkcie zálohovania/obnovy,
môžete tieto údaje importovať do novej inštalácie aplikácie IUCLID 5.
13
Obrázok 2.20. Príklad odkazu na aplikáciu IUCLID 5
2.3. Nastavenie zabezpečenia pre používateľské kontá
Aplikácia IUCLID 5 má funkcie určené na kontrolu úrovne bezpečnosti overovania používateľských kont. Úroveň
bezpečnosti sa môže prispôsobiť konkrétnej inštalácii aplikácie IUCLID 5. Napríklad pri zadávaní hesla pre používateľské kontá sa od používateľov môže vyžadovať, aby zadali hodnoty s minimálnou účinnosťou. Hodnoty parametrov, ktoré určujú úroveň bezpečnosti, sú definované v súbore s nastaveniami, workstation.properties, ktorý
sa nachádza v priečinku s názvom conf v rámci inštalačného priečinka. Zmeny hodnôt nadobudnú účinnosť po
reštartovaní aplikácie IUCLID 5. Bezpečnostné funkcie sú opísané ďalej.
Nastavenia sú zobrazené tak, ako sú uvedené v súbore s nastaveniami, ktorý sa dodáva s inštaláciou aplikácie
IUCLID 5. Zobrazené hodnoty sú nastavené na pevné predvolené nastavenia a s komentovanými riadkami (so
znakom # na začiatku). Ak je riadok komentovaný, použije sa pevná predvolená hodnota. Hodnotou nula (0) sa
funkcia vypne.
#
#
#
#
#
#
Minimálna dĺžka nového hesla
password.min.length=6
Minimálny počet znakových súborov použitých v hesle
password.min.charsets=2
Je aktivovaný systém bezpečnostnej otázky
password.use.secure.question=true
V príklade zobrazenom ďalej nie sú funkcie zabezpečenia aktivované.
# Minimálna dĺžka nového hesla
password.min.length=0
# Minimálny počet znakových súborov použitých v hesle
password.min.charsets=0
# Je aktivovaný systém bezpečnostnej otázky
password.use.secure.question=0
2.3.1. Minimálna dĺžka hesla
Účelom tejto funkcie je zabrániť používaniu málo spoľahlivých hesiel pre používateľské kontá. Heslo pre používateľské konto musí obsahovať minimálne tento počet znakov. Ak budete chcieť vytvoriť heslo s menším počtom znakov,
zobrazí sa informatívne chybové hlásenie a používateľ dostane možnosť vytvoriť nové heslo.
Bezpečnostné pravidlá sa vzťahujú na heslá iba pri ich vytváraní. Ak sa zvýši minimálna dĺžka hesiel, používatelia
sa aj naďalej môžu prihlasovať pod platným heslom, dokonca aj keď sa už považuje za príliš krátke. Nástroj na
správu používateľských kont, User-manager, môže používateľa vyzvať, aby vytvoril nové heslo označením políčka
pre konto v klientovi aplikácie IUCLID 5. Používateľ bude pri ďalšom prihlásení vyzvaný, aby si vytvoril nové heslo.
2.3.2. Minimálny počet znakových súborov v hesle
Účelom tejto funkcie je zabrániť používaniu málo spoľahlivých hesiel pre používateľské kontá. Heslo pre konto používateľa musí obsahovať minimálne jeden znak zo súboru všetkých znakových súborov. Hodnota je celé číslo od 1 do
14
4. Hodnota 1 znamená len znakový súbor 1, hodnota 2 znamená znakový súbor 1 aj 2 atď. Štyri znakové súbory sú: 1
= malé písmená [a – z], 2 = veľké písmená [A – Z], 3 = číslice [0 – 9], 4 = nealfanumerické symboly [!@#$%^&*-_=+].
Napríklad, ak je hodnota 3, heslo „AdkbScfw“ bude zamietnuté ako málo spoľahlivé, ale heslo „AdkbSc37“ bude
akceptované, pretože obsahuje minimálne jeden znak zo súboru 1, 2 a 3.
Ak budete chcieť vytvoriť heslo, ktoré nebude vhodné, zobrazí sa informatívne chybové hlásenie a používateľ dostane možnosť vytvoriť nové heslo.
Bezpečnostné pravidlá sa vzťahujú na heslá iba pri ich vytváraní. Ak sa zvýši minimálny počet znakových súborov
povolených v rámci hesla, používatelia sa aj naďalej budú môcť prihlasovať pod platným heslom, dokonca aj keď už
obsahuje príliš málo znakových súborov. Nástroj na správu používateľských kont, User-manager, môže používateľa
vyzvať, aby si vytvoril nové heslo začiarknutím políčka pre konto v klientovi aplikácie IUCLID 5. Používateľ bude pri
ďalšom prihlásení vyzvaný, aby si vytvoril nové heslo.
2.3.3. Bezpečnostná otázka
Účelom tejto funkcie je poskytnúť alternatívny spôsob overovania používateľov voči kombinácii meno používateľa/heslo. Pomôže tým znížiť zdroje potrebné na správu používateľov tým, že zabráni zablokovať konto v prípade
zabudnutia hesla. Každý používateľ môže definovať svoju vlastnú bezpečnostnú otázku a tajnú odpoveď. Môže tak
urobiť z grafického používateľského rozhrania klienta po prihlásení používateľa. Používateľ sa môže prihlásiť tak,
že namiesto zadania hesla správne odpovie na otázku. Na otázku môže odpovedať prostredníctvom prepojenia na
prihlasovaciu stránku Forgot your password? (Zabudli ste heslo?). Táto funkcia je zapnutá alebo vypnutá pre celú
inštanciu aplikácie IUCLID 5 pomocou hodnoty true (zapnuté) alebo false (vypnuté).
15
Kapitola 3. Aktualizácia
Skôr ako začnete aktualizáciu, je dôležité zálohovať databázu. Použite vstavanú funkciu zálohovania aplikácie IUCLID a/alebo funkciu na zálohovanie databázy. Ako zálohovanie sa neodporúča urobiť len kópiu systému súborov, v
ktorom je aplikácia IUCLID nainštalovaná.
Táto kapitola obsahuje opis, ako aktualizovať predchádzajúcu verziu aplikácie IUCLID 5. V úplnom čísle verzie
aplikácie IUCLID 5 nasleduje po čísle 5 číslo verzie vyššej a následne nižšej úrovne, ktoré sú oddelené bodkami.
Napríklad v aplikácii IUCLID 5.3.2 je číslo verzie vyššej úrovne 3 a číslo verzie nižšej úrovne je 2. V závislosti od
verzie aplikácie IUCLID 5, ktorá sa aktualizuje, existujú tri hlavné scenáre aktualizačného procesu. Všetky sú opísané
v príslušnom pododdiele tejto kapitoly. Medzi tieto scenáre patrí:
1. Len zvýšenie verzie nižšej úrovne, napríklad aktualizácia z aplikácie IUCLID 5.3.1 na aplikáciu IUCLID 5.3.2.
Inštalátor automaticky prevedie všetky údaje z predchádzajúcej databázy do novej databázy.
2. Zvýšenie verzie vyššej úrovne, napríklad aktualizácia z aplikácie IUCLID 5.2.1 na aplikáciu IUCLID 5.3.2.
Zmeny v databáze sa musia uskutočniť prostredníctvom migrácie údajov. Inštalátor môže vykonať migráciu údajov
za vás.
3. Aktualizácia z aplikácie IUCLID 5.0 alebo IUCLID 5.1.
Na túto aktualizáciu nie je možné použiť inštalátor systému Windows.
Určite, ktorý scenár sa vzťahuje na vašu aktualizáciu, a potom si prečítajte príslušnú sekciu uvedenú ďalej. Ak nemáte
istotu, ktorú verziu v súčasnosti používate, zistíte to z rozhrania aplikácie IUCLID 5. Spustite aplikáciu IUCLID 5,
prihláste sa a potom kliknite na možnosť Help (Pomocník) a vyberte možnosť About (Čo je...).
3.1. Aktualizácia len verzie nižšej úrovne aplikácie
IUCLID 5 (okrem verzií aplikácie IUCLID 5.0/1)
Inštalátor poskytuje jednoduchý spôsob aktualizácie opísaný v nasledujúcich častiach. Po spustení novej verzie
aplikácie IUCLID 5 ju možno prepojiť s predchádzajúcou databázou bez potreby migrácie.
1. Zálohovanie databázy. Použite vstavanú funkciu zálohovania aplikácie IUCLID 5 a/alebo funkciu zálohovania
databázy PostgreSQL.
2. Spustite inštalátor, vyberte možnosť aktualizácie v závislosti od vášho systému a vykonajte inštaláciu.
Dôležité
Funkciu aktualizácie inštalátora systému Windows je možné použiť, len ak bola aplikácia IUCLID 5
nainštalovaná pomocou inštalátora systému Windows.
Pokyny o tom, ako aktualizovať aplikáciu IUCLID 5 bez inštalátora systému Windows, nájdete v konkrétnej inštalačnej príručke pre nastavenie vášho počítača.
3.1.1. Spustenie inštalátora
Po prevzatí balíka inštalátora systému Windows rozbaľte jeho obsah do vhodného priečinka.
Inštalátor sa dodáva ako spustiteľný Java súbor s názvom iuclid5_install.jar. Môžete ho spustiť tak, že naň
dvakrát kliknete, alebo ho môžete spustiť z príkazového riadka ako skript. Nezabudnite, že používateľské konto, v
16
rámci ktorého sa inštalátor spúšťa, musí mať povolenie na zápis do priečinka, do ktorého sa aplikácia IUCLID má
inštalovať.
Ak sa pri spúšťaní inštalátora vyskytnú problémy, možné riešenie nájdete v Dodatok A, Tipy na spustenie inštalátora
a prístupové práva ďalej v tomto dokumente.
3.1.2. Výber aktualizačného scenára
V prvom okne inštalátora vyberte druhú možnosť. V uvedenom príklade, ako aj na ďalších snímkach obrazovky v
tejto časti je to možnosť Upgrade from IUCLID 5.3.x to 5.3.2 (Aktualizovať z verzie IUCLID 5.3.x na 5.3.2.
Obrázok 3.1. Aktualizácia aplikácie IUCLID 5 zvýšením verzie nižšej úrovne
Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
3.1.3. Aktualizácia umiestnení inštalácie a nová inštalácia
Inštalátor vytvorí priečinok, do ktorého nainštaluje novú verziu aplikácie IUCLID 5. Tento priečinok bude v rovnakom
priečinku vyššej úrovne ako aktualizovaná inštalácia. Priečinok vyššej úrovne sa nastavuje v druhom okne inštalátora. Môže mať buď štandardnú hodnotu C:\Program Files\iuclid5, ako je uvedené na snímke obrazovky
ďalej, alebo môžete zadať inú hodnotu. Zvolený priečinok však musí obsahovať inštaláciu, ktorá sa má aktualizovať. Inštalátor prečíta konfiguračné parametre z inštalačného priečinka najvyššej predchádzajúcej verzie aplikácie
IUCLID 5, ktorú nájde, a potom ich skopíruje do novej inštalácie. Inštalátor neupravuje aktualizovanú inštaláciu. Na
ďalšom obrázku je príklad cieľového priečinka pre aktualizovanú inštaláciu nazvaný IUCLID 5.3.2.
17
Obrázok 3.2. Inštalačný priečinok
Ak máte istotu, že hodnoty sú správne, kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
Nasledujúce chybové hlásenie sa zobrazí, ak inštalátor systému Windows nemôže nájsť verziu aplikácie IUCLID 5,
ktorú by mohol aktualizovať podľa zadaných možností.
Obrázok 3.3. Inštalátor nemôže nájsť vhodnú predchádzajúcu inštaláciu
Existujú aj ďalšie dva typy chybových hlásení, ktoré sa môžu zobraziť: Cannot create destination folder (Nie je možné
vytvoriť cieľový priečinok) a Access denied (Prístup odmietnutý). Ak sa zobrazí jedno z týchto hlásení, možné riešenie
nájdete v Dodatok A, Tipy na spustenie inštalátora a prístupové práva ďalej v tomto dokumente.
3.1.4. Inštalácia súborov aplikácie IUCLID 5
Na nasledujúcom obrázku je znázornené vytvorenie nového priečinka a kopírovanie údajov do tohto priečinka, ktoré
trvá niekoľko sekúnd.
18
Obrázok 3.4. Inštalácia aplikácie IUCLID 5
Počas procesu inštalácie prebiehajú tieto operácie:
• Nové verzie súborov aplikácie sa kopírujú do inštalačného priečinka novej verzie.
• Doplnky, ktoré boli nainštalované v predchádzajúcej verzii aplikácie IUCLID 5, sa skopírujú do novej verzie aplikácie IUCLID 5, ale iba v prípade, ak sú kompatibilné s novou verziou. Inštalátor automaticky zisťuje, či je doplnok
kompatibilný. Ak už doplnok nie je v užívateľskom rozhraní aplikácie IUCLID 5 po aktualizácii viditeľný, navštívte
webovú lokalitu IUCLID na stránke http://iuclid.eu a zistite, či je k dispozícii kompatibilná verzia doplnku.
• Konfiguračné súbory pre predchádzajúcu inštaláciu sa skopírujú do novej inštalácie.
• Na pracovnej ploche konta systému Windows, v rámci ktorého sa inštalácia vykonáva, sa vytvorí takýto odkaz
na aplikáciu IUCLID 5.
Obrázok 3.5. Odkaz na aplikáciu IUCLID 5
Po úspešnej aktualizácii sa zobrazí toto okno.
19
Obrázok 3.6. Aplikácia IUCLID 5 bola úspešne aktualizovaná
Kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).
3.1.5. Začíname s aplikáciou IUCLID 5
Teraz môžete aktualizovanú aplikáciu IUCLID 5 spustiť dvojitým kliknutím na ikonu, ktorú inštalátor vytvoril na vašej
pracovnej ploche a ktorú vidíte na nasledujúcom obrázku. Aplikáciu IUCLID 5 môžete spustiť aj spustením súboru
iuclid5.cmd, ktorý sa nachádza v inštalačnom adresári. Inicializačný postup nie je potrebný. Všetky údaje, ktoré
sa nachádzali v aktualizovanom systéme, by sa mali nachádzať aj v novom systéme. Preto by malo byť možné
prihlásiť sa do ktoréhokoľvek z používateľských kont z predchádzajúceho systému.
Obrázok 3.7. Odkaz na aplikáciu IUCLID 5
3.2. Aktualizácia zvýšením verzie aplikácie IUCLID 5
vyššej úrovne (okrem aplikácií verzie IUCLID 5.0/1)
V tomto scenári poskytuje inštalátor systému Windows jednoduchý spôsob aktualizácie existujúcej inštalácie aplikácie IUCLID 5, ktorý je opísaný v nasledujúcich častiach. Proces aktualizácie pozostáva z týchto troch častí:
1. Zálohovanie databázy. Použite vstavanú funkciu zálohovania aplikácie IUCLID a/alebo funkciu zálohovania databázy PostgreSQL.
2. Spustite inštalátor, vyberte možnosť aktualizácie a pokračujte v inštalácii.
3. Spustite migračný nástroj. Ide o skript, ktorý je súčasťou inštalátora. Migruje existujúce údaje aplikácie IUCLID 5.
Aplikáciu IUCLID 5 nie je možné spustiť, pokiaľ nebol úspešne spustený migračný nástroj.
20
Dôležité
Funkciu aktualizácie inštalátora systému Windows je možné použiť, len ak bola aplikácia IUCLID 5
nainštalovaná pomocou inštalátora systému Windows.
Pokyny o tom, ako vykonať inštaláciu aplikácie IUCLID 5 bez inštalátora systému Windows, nájdete v
konkrétnej inštalačnej príručke pre nastavenie vášho počítača.
3.2.1. Spustenie inštalátora
Po prevzatí balíka inštalátora systému Windows rozbaľte jeho obsah do vhodného priečinka.
Inštalátor sa dodáva ako spustiteľný Java súbor s názvom iuclid5_install.jar. Môžete ho spustiť tak, že naň
dvakrát kliknete, alebo ho môžete spustiť z príkazového riadka ako skript. Nezabudnite, že používateľské konto, v
rámci ktorého sa inštalátor spúšťa, musí mať oprávnenie na zápis do priečinka, do ktorého sa aplikácia IUCLID má
inštalovať.
Ak sa pri spúšťaní inštalátora vyskytnú problémy, možné riešenie nájdete v Dodatok A, Tipy na spustenie inštalátora
a prístupové práva ďalej v tomto dokumente.
3.2.2. Výber aktualizačného scenára
V prvom okne inštalátora vyberte druhú možnosť. V ďalšom príklade, ako aj na snímkach obrazovky v tejto časti je
to možnosť Upgrade from IUCLID 5.2.x to 5.3.2 (Aktualizovať z verzie IUCLID 5.2.x na 5.3.2 . Kliknite na tlačidlo
Continue (Pokračovať).
Obrázok 3.8. Aktualizácia aplikácie IUCLID 5 zvýšením verzie vyššej úrovne
Na nasledujúcej obrazovke sa nachádzajú niektoré pripomenutia, ktoré sa týkajú celého procesu tohto typu aktualizácie, ako je uvedené na príklade nižšie.
21
Obrázok 3.9. Súhrn procesu aktualizácie
3.2.3. Aktualizácia umiestnení inštalácie a nová inštalácia
Inštalátor vytvorí priečinok, do ktorého nainštaluje novú verziu aplikácie IUCLID 5. Tento priečinok bude v rovnakom
priečinku vyššej úrovne ako aktualizovaná inštalácia. Priečinok vyššej úrovne je uvedený na druhej strane inštalátora.
Môže mať buď štandardnú hodnotu C:\Program Files\iuclid5, ako je uvedené na ďalšej snímke obrazovky,
alebo môžete zadať inú hodnotu. Zvolený priečinok však musí obsahovať inštaláciu, ktorá sa aktualizuje. Inštalátor
načíta konfiguračné parametre z inštalačného priečinka najvyššej predchádzajúcej verzie aplikácie IUCLID 5, ktorú
nájde, a vzápätí ich skopíruje do novej inštalácie. Inštalátor neupravuje aktualizovanú inštaláciu. Na ďalšom príklade
je cieľový priečinok pre aktualizovanú inštaláciu nazvaný IUCLID 5.3.2.
Obrázok 3.10. Inštalačný priečinok
Ak ste si istí, že hodnoty sú správne, kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
22
Nasledujúce chybové hlásenie sa zobrazí, ak inštalátor systému Windows nemôže nájsť verziu aplikácie IUCLID 5,
ktorú by mohol aktualizovať podľa zadaných možností.
Obrázok 3.11. Inštalátor nemôže nájsť vhodnú predchádzajúcu inštaláciu
Existujú aj ďalšie dva typy chybových hlásení, ktoré sa môžu zobraziť: Cannot create destination folder (Nie je možné
vytvoriť cieľový priečinok) a Access denied (Prístup odmietnutý). Ak sa zobrazí jedno z týchto hlásení, možné riešenie
nájdete v Dodatok A, Tipy na spustenie inštalátora a prístupové práva ďalej v tomto dokumente.
3.2.4. Inštalácia súborov aplikácie IUCLID 5
Na nasledujúcom obrázku je znázornené vytvorenie nového priečinka a kopírovanie údajov do tohto priečinka, ktoré
trvá niekoľko sekúnd.
Obrázok 3.12. Inštalácia aplikácie IUCLID 5
Počas procesu inštalácie prebiehajú tieto operácie:
• Nové verzie súborov aplikácie sa kopírujú do inštalačného priečinka novej verzie.
• Doplnky, ktoré boli nainštalované v predchádzajúcej verzii aplikácie IUCLID 5, sa skopírujú do novej verzie aplikácie IUCLID 5, ale iba v prípade, ak sú kompatibilné s novou verziou. Inštalátor automaticky zisťuje, či je doplnok
kompatibilný. Ak doplnok už nie je v používateľskom rozhraní aplikácie IUCLID 5 po aktualizácii viditeľný, navštívte
webovú lokalitu IUCLID na stránke http://iuclid.eu a zistite, či je k dispozícii kompatibilná verzia.
• Konfiguračné súbory pre predchádzajúcu inštaláciu sa skopírujú do novej inštalácie.
• Na pracovnej ploche konta systému Windows, v rámci ktorého sa inštalácia vykonáva, sa vytvorí odkaz na aplikáciu
IUCLID 5 zobrazený ďalej.
23
Obrázok 3.13. Odkaz na aplikáciu IUCLID 5
Po úspešnej inštalácii novej verzie softvéru sa zobrazí toto okno.
Obrázok 3.14. Aplikácia IUCLID 5 bola úspešne nainštalovaná
Táto stránka obsahuje odporúčania týkajúce sa zálohovania vašej databázy a tlačidlo, ktorým sa spustí migračný
proces. V tejto fáze si môžete vybrať, či spustíte migračný proces už teraz kliknutím na tlačidlo migrate (migrovať),
alebo či ho spustíte neskôr. Ak určite nepoužijete túto obrazovku na spustenie migrácie, môžete zavrieť inštalátor tak,
že kliknete na tlačidlo Close (Zavrieť). V ďalšej časti tejto príručky sa nachádza viac informácií o migračnom procese.
3.2.5. Migračný nástroj
Migračný nástroj je možné spustiť dvomi spôsobmi. Jedným spôsobom je spustenie skriptu s názvom update.bat,
ktorý bol nainštalovaný spolu s novou verziou aplikácie IUCLID 5 do inštalačného priečinka. Druhým spôsobom je
spustenie migrácie z poslednej strany inštalátora. Urobíte to tak, že najprv označíte políčko I made a back-up of my
database (Zálohoval som svoju databázu) a potom kliknite na tlačidlo migrate (migrovať) podľa ďalšieho obrázka.
24
Obrázok 3.15. Softvér aplikácie IUCLID 5 bol úspešne nainštalovaný – spustiť migračný
nástroj
Kým je spustený migračný nástroj, pre program cmd sa zobrazí okno, ktoré obsahuje terminál s príkazovým riadkom
systému Windows. Typický príklad je znázornený na ďalšej snímke obrazovky:
Obrázok 3.16. Migračný nástroj je spustený
Zabráňte tomu, aby migračný proces čokoľvek prerušilo. Nezatvárajte okno. Po skončení procesu sa v okne nakrátko
zobrazí správa Database update successfully finished (Aktualizácia databázy bola úspešne ukončená), kým sa okno
automaticky zavrie. Ak bol proces prerušený, začnite znovu od začiatku. Ak to nefunguje, obnovte zo zálohy pôvodnú
databázu a skúste to znovu.
3.2.6. Začíname s aplikáciou IUCLID 5
Po úspešnej migrácii môžete spustiť aktualizovanú aplikáciu IUCLID 5 tak, že dvakrát kliknete na ikonu, ktorú inštalátor vytvoril na vašej pracovnej plochem, zobrazenú ďalej. Aplikáciu IUCLID 5 môžete otvoriť aj spustením súboru
iuclid5.cmd, ktorý sa nachádza v inštalačnom adresári. Inicializačný postup nie je potrebný. Všetky údaje, ktoré
sa nachádzali v predchádzajúcej verzii aplikácie IUCLID 5, by sa mali nachádzať aj v novej verzii. Preto by malo byť
možné prihlásiť sa do ktoréhokoľvek z používateľských kont z predchádzajúcej verzie.
25
Obrázok 3.17. Odkaz na aplikáciu IUCLID 5
3.3. Aktualizácia z verzie IUCLID 5.0/1 na verziu IUCLID 5.2 alebo vyššiu verziu
Dôležité
Aktualizácia databázy z verzie IUCLID 5.0/5.1 na verziu IUCLID 5.2 alebo na vyššie verzie sa nevykonáva automaticky. Údaje sa zo starej databázy do novej musia preniesť manuálne podľa postupu opísaného v ďalšom pododdiele.
Každá inštalácia aplikácie IUCLID 5 musí mať svoju vlastnú databázu. V rámci jednej inštancie softvérovej databázy môže existovať viac ako jedna databáza.
3.3.1. Migrácia údajov do novej verzie aplikácie IUCLID 5
Pred nainštalovaním novej verzie aplikácie IUCLID 5 sa všetky údaje musia exportovať zo staršej verzie aplikácie
IUCLID 5 pomocou zásuvného modulu pre zálohovanie, ktorý je dostupný na webovej stránke IUCLID. Proces exportu je dôležitý, pretože exportované údaje sa neskôr importujú do novej verzie aplikácie IUCLID 5. Po jej spustení
zásudný modul zálohovania používateľa vyzve, aby vytvoril a zadal jedno heslo. Toto heslo bude slúžiť pre všetky
používateľské kontá v novej inštalácii. Výnimku tvorí konto SuperUser (superpoužívateľ), ktoré má predvolené heslo
root. Na importovanie exportovaných údajov do novej verzie aplikácie IUCLID 5 použite vstavanú funkciu Restore
(Obnoviť) aplikácie IUCLID 5, ktorú nájdete v ponuke File / Administrative tools (Súbor/Nástroje na správu). Táto
funkcia umožní odovzdať exportované údaje pomocou zásuvného modulu Zálohovanie v staršej verzii aplikácie
IUCLID 5.
3.3.2. Konfigurácia databázy pre spustenie nových a starších
verzií aplikácie IUCLID 5 súbežne
Ak už máte predchádzajúcu verziu aplikácie IUCLID 5, odporúča sa, aby ste si ju nateraz ponechali. V budúcnosti
ju môžete odstrániť, keď budete mať absolútnu istotu, že ju už nebudete potrebovať. Ďalej nájdete informácie a
odporúčania, ako spravovať viac ako jednu verziu aplikácie IUCLID 5. Podľa predchádzajúcich častí musí mať každá
inštalácia aplikácie IUCLID 5 svoju vlastnú databázu. Pri aktualizácii z verzie IUCLID 5.0/1 na verziu IUCLID 5.2
alebo vyššiu verziu sa pre aplikáciu IUCLID 5 musí vytvoriť nová databáza, pretože štruktúra databázy sa líši od
štruktúry predchádzajúcich verzií. Túto požiadavku je možné splniť rôznymi spôsobmi. V nasledujúcich pododdieloch
sú opísané dve spoločné skutočnosti. Pri aktualizácii z verzie IUCLID 5/5 na verziu IUCLID 5.2 alebo vyššiu verziu sa
pre aplikáciu IUCLID 5 musí vytvoriť nová databáza, pretože štruktúra databázy sa líši od štruktúry predchádzajúcich
verzií. Keď sa aplikácia IUCLID 5 prvýkrát spustí na prázdnej databáze, automaticky vytvorí všetky správne tabuľky
a spustí sa sprievodca inicializáciou.
3.3.3. Verzia IUCLID 5.0/1 bola nainštalovaná pomocou konfiguračného nástroja
Konfiguračný nástroj pre IUCLID 5 zahŕňal softvérovú databázu PostgresSQL. Pomocou konfiguračného nástroja sa
nainštaluje softvérová databáza PostgreSQL, softvér IUCLID 5 a uloží sa databáza údajov do rovnakého priečinka
s názvom IUCLID. Tento konfiguračný nástroj vytvoril inštalácie pre IUCLID 5, ktorými sa spúšťa PostgreSQL na
neštandardnom porte (5433). Preto, ak sa inštalácia aplikácie IUCLID 5 vykonáva s nezávislou inštaláciou aplikácie
26
PostgreSQL, ktorá je spustená na štandardnom porte (5432), je možné spustiť ju v rovnakom čase ako inštaláciu,
ktorá sa vykonala prostredníctvom konfiguračného nástroja. Napríklad, ak bola nová verzia aplikácie IUCLID 5 nainštalovaná presne podľa tejto príručky pomocou inštalátora s predvolenými nastaveniami, súbežne s predchádzajúcou inštaláciou vykonanou pomocou konfiguračného nástroja je možné spustiť novú inštaláciu. V takomto prípade
budú spustené obe verzie aplikácie IUCLID 5 na svojej vlastnej nezávislej inštancii softvérovej databázy, jedna na
porte 5432 a druhá na porte 5433.
3.3.4. Verzia IUCLID 5.0/1 bola nainštalovaná manuálne
V takomto prípade už máte nainštalovanú aplikáciu PostgreSQL, ktorá je nezávislá od aplikácie IUCLID 5, a databázu na používanie pomocou verzie IUCLID 5.0/1. Nie je potrebné znovu inštalovať aplikáciu PostgreSQL, aj keď
možno budete chcieť využiť možnosť aktualizácie na PostgreSQL 9. Na jednej inštancii softvérovej databázy môže
byť spustených viac databáz. Na spustenie novšej verzie aplikácie IUCLID 5 a zároveň aj predchádzajúcej verzie
vytvorte pre novú verziu aplikácie IUCLID 5 prázdnu databázu. Názov novej databázy musí byť v rámci tejto inštancie
softvérovej databázy jedinečný.
27
Kapitola 4. Inicializácia inštalácie aplikácie
IUCLID 5
Táto kapitola obsahuje opis nastavení, ktoré sú potrebné na vytvorenie pracovného systému aplikácie IUCLID 5 z
inštalácie aplikácie IUCLID 5, ktorá má prázdnu databázu. Existujú dva scenáre: buď vytvoriť fungujúcu inštaláciu
od začiatku, alebo prevziať údaje zo zálohy, ktorá bola vytvorená pomocou vstavanej funkcie zálohovania aplikácie
IUCLID 5. Počas inicializácie od začiatku sa do databázy nahrajú údaje referenčnej látky a právnickej osoby a vytvoria
sa požadované používateľské kontá. V prípade inicializácie zo zálohy sa uistite, že zálohované súbory sú dostupné
zo systému, z ktorého sa aplikácia IUCLID 5 inicializuje. Postup v prípade každého scenára je opísaný na konci
tejto kapitoly.
4.1. Začíname s aplikáciou IUCLID 5
Spustite aplikáciu IUCLID 5 tak, že dvakrát kliknete na ikonu, ktorú inštalátor vytvoril na vašej pracovnej ploche, ako
je znázornené nižšie. Aplikáciu IUCLID 5 môžete spustiť aj spustením súboru iuclid5.cmd, ktorý sa nachádza
v inštalačnom adresári.
Obrázok 4.1. Odkaz na aplikáciu IUCLID 5
4.2. Sprievodca prvými krokmi
Pri prvom otvorení aplikácie IUCLID 5 sa automaticky spustí Sprievodca prvými krokmi. Pomocou praktických nastavení vás prevedie krokmi potrebnými na aktiváciu používateľského konta a na odovzdanie údajov potrebných na
používanie aplikácie IUCLID 5. Nastavenia, ktoré sa týkajú používateľských kont, je po spustení sprievodcu možné
zmeniť aj pomocou funkcií opísaných v používateľskej príručke pre aplikáciu IUCLID 5.
Dôležité
Tento sprievodca vám po každom spustení umožní vytvoriť konto pre jedného používateľa. Tento používateľ je doplnením konta SuperUser (superppužívateľ), ktoré sa vytvorí pri inštalácii. Je dôležité disponovať okrem konta SuperUser minimálne jedným kontom používateľa, pretože konto SuperUser by sa
malo používať len na osobitné úlohy, ktoré môže vykonávať iba používateľ SuperUser. Viac informácií
sa nachádza v používateľskej príručke pre aplikáciu IUCLID 5.
Ako súčasť Sprievodcu prvými krokmi sa do inštalácie aplikácie IUCLID 5 musí odovzdať právnická
osoba vo forme súboru LEOX. Pred spustením tohto sprievodcu sa preto uistite, že je vo vašom počítači dostupný súbor LEOX pre právnickú osobu vašej spoločnosti alebo organizácie. Viac informácií sa
nachádza v používateľskej príručke pre aplikáciu IUCLID 5.
Sprievodca prvými krokmi vám umožňuje odovzdať do vašej inštalácie aplikácie IUCLID 5 tieto informácie. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v používateľskej príručke pre aplikáciu IUCLID 5:
• Zoznam ES
• Zoznam referenčných látok
Aj keď sú tieto zásielky voliteľné, dôrazne sa odporúča odovzdať ich počas prvého spustenia Sprievodcu
prvými krokmi. Na tento účel musíte mať pri spustení sprievodcu vo svojom počítači dostupné údaje.
28
Sprievodcu prvými krokmi je možné spustiť kedykoľvek, ale môže to urobiť len používateľ s právami SuperUser.
Spustíte ho z ponuky súborov v rámci aplikácie IUCLID 5 Administrative tools (Nástroje na správu)/Initialise
(Spustenie).
Pri prvom spustení aplikácie IUCLID 5 je jediným dostupným používateľom správca s názvom SuperUser (superpoužívateľ). Prihláste sa ako SuperUser tak, že na obrazovke prihlásenia zadáte tieto údaje (systém rozlišuje veľké
a malé písmená), ako je to znázornené ďalej:
Username (Názov používateľa): SuperUser
Password (heslo): root
Poznámka
Neklikajte na prepojenie Forgot your password? (Zabudli ste heslo?), ak je po prvýkrát v tejto databáze spustený Sprievodca prvými krokmi. Táto funkcia môže fungovať len po dokončení sprievodcu.
Použitie funkcie Forgot your password? (Zabudli ste heslo?) je vysvetlené v tomto sprievodcovi v
kroku 3.
Sprievodca prvými krokmi potom bude pokračovať. Každá strana sprievodcu je znázornená ďalej na obrázku.
29
Obrázok 4.2. Krok 1 Sprievodcu prvými krokmi – Úvod (Introduction)
V tomto sprievodcovi nájdete užitočné informácie. Táto časť slúži len na prečítanie informácií. Kliknite na tlačidlo
Next (Ďalej).
Obrázok 4.3. Krok 2 Sprievodcu prvými krokmi – Režim inicializácie (Init mode) – Nová
inštalácia (New installation)
Na spustenie novej databázy označte voľbu New Installation (Nová inštalácia) tak, ako je znázornené
ďalej, a prejdite na ďalší krok.
30
Obrázok 4.4. Krok 2 Sprievodcu prvými krokmi – Režim inicializácie (Init mode) –
Obnovenie zo zálohy (Restore from backup)
Na obnovenie predchádzajúcej verzie aplikácie IUCLID 5 zo záloh vyberte tlačidlo Restore from backup (Obnoviť zo zálohy) a zadajte adresár obsahujúci zálohované súbory tak, ako je to znázornené ďalej na uvedenom
príklade.
Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Sprievodca prejde na posledný krok, v ktorom sa spustí importovanie údajov, ako
je to znázornené ďalej.
Obrázok 4.5. Obnovenie zo zálohy (Restoration from a back-up)– Krok 8 – Aktivovať import
(Activate imports)
Import môže chvíľu trvať. Klinite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Po dokončení obnovy sa zobrazí tento komentár.
31
Obrázok 4.6. Krok 3 Sprievodcu prvými krokmi – Zmeniť heslo (Change password)
Ak heslo konta SuperUser nebolo nikdy zmenené zo svojej predvolenej hodnoty root, na ikone semafora v okne
sprievodcu bude svietiť oranžové svetlo. Ak chcete heslo zmeniť, označte políčko Change SuperUser password
(Zmeniť heslo konta SuperUser), zadajte aktuálne heslo a potom nové heslo, a potom nové heslo zopakujte.
Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Tip
Aplikácia IUCLID 5 má funkciu, ktorá dokáže overiť spoľahlivosť hesla. Ak je táto funkcia zapnutá a
zadané heslo bolo označené ako málo spoľahlivé, zobrazí sa chybové hlásenie s vysvetlením, čo musí
heslo obsahovať. V taktomto prípade si chybové hlásenie pozorne prečítajte a potom vytvorte heslo,
ktoré bude spĺňať uvedené kritériá. Napríklad predvolené nastavenia vyžadujú, aby heslo malo aspoň
6 znakov a obsahovalo aspoň jedno veľké a jedno malé písmeno. Pravidlá pre konto SuperUser sú
rovnaké ako pre všetkých používateľov. Pravidlá týkajúce sa hesiel sú stanovené editovaním súboru
nastavenia v rámci inštalačných súborov aplikácie IUCLID 5. Je to uvedené v príslušnej inštalačnej
príručke pre vašu inštanciu aplikácie IUCLID 5. Platné heslá môžete aj naďalej používať na prihlásenie,
aj keď nie sú v súlade s aktuálnymi pravidlami. Pri vytváraní hesla musí byť heslo v súlade s aktuálnymi
pravidlami týkajúcimi sa hesiel.
Tip
Aplikácia IUCLID 5 má funkciu, ktorá používateľom umožňuje prihlásiť sa tak, že namiesto zadania hesla
konta odpovedia na bezpečnostnú otázku. Používatelia definujú svoje vlastné otázky a odpovede v rámci
svojich vlastných kont. Konto SuperUser však predstavuje osobitný prípad, pretože otázka a odpoveď sa
môžu definovať pred prvým prihlásením. Otázka a odpoveď sa zadajú do polí zobrazených na obrázku
ku kroku 3 sprievodcu. Na použitie funkcie na prihlásenie musí používateľ kliknúť na prepojenie Forgot
your password? (Zabudli ste heslo?), ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu prihlasovacej stránky.
32
Obrázok 4.7. Krok 4 Sprievodcu prvými krokmi – Import právnickej osoby (Import Legal
Entity)
Na importovanie právnickej osoby (pozri používateľskú príručku pre aplikáciu IUCLID 5) vyberte jej súbor LEOX
hľadaním v súbore. Vyhľadávanie je dostupné kliknutím na ikonu priečinka na pravej strane poľa Select the import
file (Vyberte súbor na import). Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Právnická osoba sa vzápätí importuje.
Dôležité
Nezabudnite, že bez importovania aspoň jednej právnickej osoby sa v tomto sprievodcovi nedá pokračovať. Ak v systéme IUCLID 5 nemáte žiadnu právnickú osobu, na ikone semafora na obrazovke sprievodcu bude svietiť červené svetlo. Sprievodca prvými krokmi sa bude automaticky spúšťať po prihlásení
do aplikácie IUCLID 5 až do úspešného importovania právnickej osoby.
Obrázok 4.8. Krok 5 Sprievodcu prvými krokmi – Import zoznamu ES (Import EC Inventory)
Import zoznamu ES – Na importovanie zoznamu ES vyberte súbor pre zoznam ES (pozri používateľskú príručku pre
aplikáciu IUCLID 5). Zoznam ES sa nebude importovať okamžite. Import sa spustí po dokončení sprievodcu prvými
krokmi. V závislosti od rýchlosti počítača a veľkosti zoznamu môže tento import trvať dlhšie, napr. až do pol hodiny.
33
Obrázok 4.9. Krok 6 Sprievodcu prvými krokmi – Import zoznamu referenčných látok
(Import reference substance inventory)
Import zoznamu referenčných látok – Vyberte súbor pre zoznam referenčných látok (pozri používateľskú príručku
pre aplikáciu IUCLID 5). Zoznam referenčných látok sa nebude importovať okamžite. Import sa spustí po dokončení
sprievodcu prvými krokmi spolu s importom zoznamu ES. V závislosti od rýchlosti počítača a veľkosti zoznamu
môže táto hromadná operácia trvať veľmi dlho. Importovanie samotného zoznamu referenčných látok môže trvať
až niekoľko hodín.
Tip
Čas a zdroje IT môžete ušetriť tak, že do aplikácie IUCLID naimportujete len tie referenčné látky, ktoré
potrebujete. Z webovej stránky IUCLID môžete prevziať rôzne odlišné veľkosti zoznamu referenčných
látok. K dispozícii sú úplný súbor (full set), stručný zoznam (reduced list) a funkcia, ktorá vám umožní
vytvoriť vlastný zoznam pomocou spoločných identifikátorov ako výberových kritérií, ako sú číslo EC a
názov IUPAC. Pred importovaním úplného súboru dôkladne zvážte, či je skutočne potrebný. Referenčné
látky, ktoré neboli naimportované počas procesu inicializácie, môžete importovať neskôr. Jednoduchým
kompromisom je začať stručným zoznamom.
34
Obrázok 4.10. Krok 7 Sprievodcu prvými krokmi – Vytvorenie používateľského konta a
priradenie roly (Create user account and assign role)
Vytvorte nové používateľské konto a definujte prístupové práva používateľa tým, že mu priradíte rolu. Je dôležité
vytvoriť nové konto, pretože vo všeobecnosti práca s kontom SuperUser v rámci aplikácie IUCLID 5 nie je podporovaná. Po spustení Sprievodcu prvými krokmi môžete vytvoriť len jedno konto.
• Označte políčko Create user (Vytvoriť používateľa).
Vyplňte všetky polia. Pole Login name (Prihlasovacie meno) slúži na identifikáciu používateľa pri prihlásení.
Pole Full name (Celé meno) sa používa na správnu identifikáciu používateľa. Pole Assigned role (Priradená rola) je potrebné na správu prístupových povolení. V novo nainštalovanej aplikácii IUCLID 5 sú roly
Administrator (Správca), Full access (Úplný prístup) a Read-only (Len na čítanie) poskytované ako štandardné.
• Zadajte prihlasovacie meno do poľa Login name tak, ako sa má používať na identifikáciu pri prihlásení, a do
poľa Full name zadajte údaje na správnu identifikáciu používateľa.
• Kliknite na Set password (Nastaviť heslo) a vytvorte heslo.
Tip
Aplikácia IUCLID 5 má funkciu, ktorá dokáže overiť spoľahlivosť hesla. Ak je táto funkcia zapnutá a
zadané heslo bolo označené ako málo spoľahlivé, zobrazí sa chybové hlásenie s vysvetlením, čo musí
heslo obsahovať. V taktomto prípade si chybové hlásenie pozorne prečítajte, a potom vytvorte heslo,
ktoré bude spĺňať uvedené kritériá. Napríklad predvolené nastavenia vyžadujú, aby heslo malo aspoň
35
6 znakov a obsahovalo aspoň jedno veľké a jedno malé písmeno. Pravidlá pre konto SuperUser sú
rovnaké ako pre všetkých používateľov. Pravidlá týkajúca sa hesiel sú stanovené editovaním súboru
nastavenia v rámci inštalačných súborov aplikácie IUCLID 5. Je to uvedené v príslušnej inštalačnej
príručke pre vašu inštanciu aplikácie IUCLID 5. Platné heslá môžete aj naďalej používať na prihlásenie, aj keď nie sú v súlade s aktuálnymi pravidlami. Pri vytváraní hesla musí byť heslo v súlade s
aktuálnymi pravidlami týkajúcimi sa hesiel.
Tip
Ak chcete vytvoriť heslo na jedno použitie, ktoré je pomerne ťažké uhádnuť a ktoré definitívne zodpovedá pravidlám hesiel, aplikácia IUCLID 5 ho môže vytvoriť za vás tak, že kliknete na tlačidlo Generate (Vytvoriť). Heslo sa zobrazí v novom okne, aby ste si ho mohli zaznačiť. Po zatvorení tohto okna
sa heslo automaticky zadá do polí New password (Nové heslo) a Confirm new password (Potvrdiť
nové heslo).
• Označením políčka Expire password upon next login (Zrušiť heslo pri ďalšom prihlásení) bude musieť každý, kto
sa do konta prihlási, najprv nastaviť svoje vlastné heslo.
• Kliknutím a zvýraznením roly v zozname nepriradených rolí a kliknutím na šípku doprava ju priraďte používateľovi.
Pole Assigning a Role (Priradenie roly) je potrebné na správu prístupových práv (v novej inštalácii aplikácie IUCLID
5 sú k dispozícii štandardné roly Administrator (Správca), Full access (Úplný prístup) a Read-only (Len na čítanie)).
Tip
Odporúča sa vytvoriť používateľa s rolou správcu (Administrator) bez ohľadu na to, či sa nastavuje
samostatná alebo distribuovaná verzia aplikácie IUCLID 5. Po vytvorení používateľa môže správca
aplikácie IUCLID 5 (v prípade distribuovanej verzie) definovať ďalších jednotlivých používateľov a
priradiť im rozličné roly (pozri používateľskú príručku pre aplikáciu IUCLID 5).
• Priraďte právnickú osobu (spravidla právnická osoba importovaná v treťom kroku podľa tohto sprievodcu) kliknutím
na zelené tlačidlo Plus a vyhľadaním požadovanej právnickej osoby. Do poľa dotazu Legal entity name
(Názov právnickej osoby) zadajte názov požadovanej právnickej osoby alebo hviezdičku (*) ako zástupný
znak a kliknite na tlačidlo Search (Hľadať). V zozname výsledkov dotazu kliknite na požadovanú položku a potom
kliknite na tlačidlo Assign (Priradiť).
• V prípade potreby vyberte predvolený adresár príloh a importu/exportu. Tieto nastavenia môžete neskôr zmeniť
podľa postupu uvedeného v používateľskej príručke pre aplikáciu IUCLID 5.
• Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
36
Obrázok 4.11. Krok 8 Sprievodcu prvými krokmi – Spustenie postupu importovania (Start
import procedure)
Ak ste počas krokov podľa sprievodcu vybrali možnosť importovať zoznam ES alebo zoznam referenčných látok,
teraz je možné spustiť toto importovanie. Kliknite na tlačidlo Execute imports (Spustiť import). Nezabudnite, že v
závislosti od rýchlosti počítača a množstva importovaných údajov môže tento import trvať až niekoľko hodín.
Potom kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Ak ste spustili importovanie, teraz budete musieť počkať na jeho dokončenie. Potom by ste sa mali odhlásiť a znovu prihlásiť ako používateľ pre nové definované konto. Upozornenie:
všeobecná práca s kontom SuperUser nie je podporovaná.
4.3. Správa používateľov
Inštalácia aplikácie IUCLID 5 je teraz pripravená na odovzdanie na používanie komukoľvek, kto bude spravovať
systém a používateľské kontá. Správa používateľských kont a ich úlohy sú opísané v používateľskej príručke pre
aplikáciu IUCLID 5.
37
Kapitola 5. Odinštalovanie aplikácie
IUCLID 5
Odinštalovanie aplikácie IUCLID 5 je manuálny proces. Aplikáciu IUCLID 5 je možné odinštalovať odstránením
súborov, ktoré boli skopírované do cieľového priečinka, a zrušením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas procesu
inštalácie. Viac informácií o prípadných krokoch sa nachádza v časti Často kladené otázky (FAQ) k aplikácii IUCLID
na webovej stránke IUCLID http://iuclid.eu.
38
Dodatok A. Tipy na spustenie inštalátora a
prístupové práva
Ak sa inštalátor nespustí potom, ako naň dvakrát kliknete, jedným z dôvodov môže byť skutočnosť, že systém
Windows priraďuje súbor s príponou .jar k iným aplikáciám, ako je Java. Tomuto je možné predísť, ak spustíte
inštalátor s explicitnými pokynmi na používanie aplikácie Java spôsobom opísaným ďalej. V prípade potreby sú k
dispozícii podrobnejšie pokyny uvedené v tejto prílohe.
Vynútené otvorenie inštalátora aplikáciou Java
1. Otvorte terminál v systéme Windows, ktorý poskytuje prístup k príkazovému riadku.
2. Zmeňte adresár na adresár, v ktorom je umiestnený súbor s inštalátorom.
3. Zadajte príkaz java -jar iuclid5_install.jar
Ak sa počas inštalácie zobrazia v systéme Windows chybové hlásenia, ako sú tie uvedené ďalej, a/alebo sa na
pracovnej ploche nevytvorí odkaz, inštalátor nemá dostatočné prístupové práva.
Chybové hlásenie: Cannot create the destination folder (Nie je možné vytvoriť cieľový priečinok)
Chybové hlásenie: C:\Program Files\iuclid\5.2.x\iuclid5.ico (Access is denied/Prístup bol odmietnutý)
Ak odkaz nebol vytvorený automaticky, ale inštalácia bola úspešná, namiesto opätovnej inštalácie s inými prístupovými právami sa odporúča vytvoriť odkaz manuálne. Manuálne vytvorenie odkazu je opísané ďalej.
Tri spôsoby na získanie správnych prístupových práv
1. Spustite inštalátor z príkazového riadka. Tento postup je opísaný ďalej v príslušnej sekcii.
2. Vyberte cieľový priečinok, do ktorého má inštalátor oprávnenie zapisovať, t. j. nahraďte štandardne nastavenú
hodnotu C:Program Files/iuclid5 adresárom primeraným vášmu systému.
3. Ak máte prístup k používateľskému kontu typu built-in user, prihláste sa do tohto konta a spustite inštalátor tak,
že dvakrát kliknete na súbor iuclid5_install.jar.
Spustenie z príkazového riadka
1. Prihláste sa ako používateľ s právami správcu.
2. Otvorte aplikáciu Command Prompt (Príkazový riadok) pomocou možnosti Run as administrator (Spustiť ako
správca).
3. Na vyzvanie zadajte heslo správcu.
4. V okne Command Prompt (Príkazový riadok) prejdite do priečinku, ktorý obsahuje inštalačný súbor Java.
5. Zadajte názov súboru Java a stlačte kláves Enter (Potvrdiť).
Ďalšie informácie o príkazovom riadku
1.
Otvorenie príkazového riadka
a. Kliknite na ikonu Start (Štart) v ľavej spodnej časti pracovnej plochy systému Windows
39
b. Z ponuky vyberte All Programs / Accessories (Všetky programy/Príslušenstvo)
c. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu Command Prompt (Príkazový riadok) a potom vyberte možnosť
Run as administrator (Spustiť ako správca)
2.
Zmena na správny adresár
a. na prezretie obsahu súčasného adresára zadajte príkaz dir
b. na zmenu na konkrétnu diskovú jednotku zadajte písmeno tejto disku, po ktorom nasleduje dvojbodka, napr. G:
c. na vstup do priečinka zadajte príkaz cd, po ktorom nasleduje názov adresára, napr. cd Documents
d. na prechod o úroveň vyššie v systéme súborov zadajte príkaz cd ..
Manuálne vytvorenie odkazu
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu systému Windows a vyberte z ponuky položku New Shortcut
(Nový odkaz).
2. Zadajte umiestnenie súboru s názvom iuclid5.cmd, ktorý sa nachádza v inštalačnom adresári, alebo kliknite
na možnosť Browse (Prehľadávať)a nájdite tento súbor.
3. Zadajte názov pre odkaz a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
4. Na pripojenie ikony aplikácie IUCLID 5 k odkazu kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz a vyberte možnosť
Properties (Vlastnosti).
5. Vyberte Change Icon (Zmeniť ikonu), potom Browse (Prehľadávať), prejdite do inštalačného adresára a vyberte
súbor iuclid5.ico. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) a v prípade potreby na OK.
Ak máte s inštaláciou aj naďalej problémy, skôr ako kontaktujete oddelenie technickej podpory pre aplikáciu IUCLID,
pozrite si sekciu Časté otázky (FAQ), ktorá sa nachádza na webovej lokalite pre aplikáciu IUCLID http://iuclid.eu.
40
Download

IUCLID 5 Usmernenia a podpora