cod. 3540P112 — 11/2009 (Rev. 00)
ECONCEPT SOLAR ST
MP
NÁVOD NA POUŽ ITIE A ÚDRŽ BU
ECONCEPT SOLAR ST
B
•
•
•
•
•
•
Pozorne si prečítajte upozornenia uvedené v tomto
návode na použitie, pretože obsahujú dôležité údaje
týkajúce sa bezpečnosti pri inštalácii, používaní a
údržbe spotrebiča.
Návod na použitie predstavuje neoddeliteľnú a základnú súčasť výrobku a užívateľ ho musí odložiť
pre vyhľadanie prípadných ďalších podrobností.
Ak bude nutné spotrebič predať alebo odovzdať
inému vlastníkovi, alebo v prípade jeho premiestnenia, skontrolujte, či je k spotrebiču priložený návod
na použitie, aby sa s ním mohol oboznámiť nový
vlastník alebo pracovník, ktorý vykoná inštaláciu.
Inštalácia a údržba sa musia vykonávať v súlade s
platnými normami, podľa pokynov výrobcu a musia
ich vykonávať odborne vyškolení pracovníci.
Nesprávna inštalácia alebo nevhodne vykonaná
údržba môžu spôsobiť poranenie osôb, zvierat alebo poškodenie majetku. Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou
inštaláciou a nevhodným používaním alebo v prípade nedodržania pokynov samotného výrobcu.
Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte
spotrebič od napájacej siete prostredníctvom vypínača na zariadení alebo prostredníctvom príslušných vypínačov.
•
•
•
•
•
•
V prípade poruchy alebo nesprávnej činnosti spotrebiča ho odpojte, nepokúšajte sa ho opraviť alebo
zasiahnuť doň iným spôsobom. Obráťte sa výhradne na odborne vyškolených pracovníkov. Prípadnú
opravu-výmenu dielcov môžu vykonať výhradne
odborne vyškolení pracovníci, pričom musia použiť
originálne náhradné diely. Nedodržanie horeuvedených pokynov môže znížiť bezpečnosť spotrebiča.
Aby bola zaručená správna činnosť spotrebiča, je
nevyhnutné, aby vyškolení pracovníci vykonali jeho
pravidelnú údržbu.
Tento spotrebič sa môže používať výhradne na
účely, pre ktoré bol navrhnutý. Každé iné používanie
sa považuje za neprimerané a preto nebezpečné.
Po odstránení obalu skontrolujte, či obsah nie je
poškodený. Časti obalu nenechávajte v dosahu detí,
pretože pre deti predstavujú nebezpečenstvo.
Ak máte pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a
obráťte sa na predajcu.
Obrázky uvedené v tomto návode sú zjednodušeným zobrazením výrobku. Tieto zobrazenia sa
môžu mierne a nevýznamným spôsobom odlišovať
od dodávaného spotrebiča.
Tento symbol znamená "Pozor" a je umiestnený vedľa všetkých upozornení týkajúcich
sa bezpečnosti. Prísne dodržiavajte pokyny, aby ste predišli nebezpečenstvám, poraneniam osôb a zvierat, ako aj poškodeniu vecí.
Tento symbol upozorňuje na dôležitú poznámku alebo upozornenie.
Prehlásenie o zhodnosti s predpismi
Výrobca: FERROLI S.p.A.
Adresa: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
prehlasuje, že tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam ES:
•
•
•
•
Smernica o plynových zariadeniach 90/396
Smernica o výkonoch 92/42
Smernica o nízkom napätí 73/23 (upravená smernicou 93/68)
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 89/336 (upravená smernicou 93/68).
Prezident a právny zástupca
nositeľ medaily za zásluhy
Dante Ferroli
2
cod. 3540M950 - 08/2008 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
1 Používateľské informácie.................................................................................................... 4
1.1 Úvod ................................................................................................................................................... 4
1.2 Ovládací panel ................................................................................................................................... 5
1.3 Zapnutie a vypnutie ............................................................................................................................ 7
1.4 Regulácie ........................................................................................................................................... 8
2 Inštalácia............................................................................................................................... 13
2.1 Všeobecné pokyny ............................................................................................................................. 13
2.2 Miesto inštalácie ................................................................................................................................. 13
2.3 Hydraulické prípojky ........................................................................................................................... 13
2.4 Plynová prípojka ................................................................................................................................. 14
2.5 Elektrické zapojenia ........................................................................................................................... 15
2.6 Odvody spalín .................................................................................................................................... 16
2.7 Zapojenie na odvod kondenzovanej vody .......................................................................................... 20
3 Prevádzka a údržba ............................................................................................................. 21
3.1 Regulácie ........................................................................................................................................... 21
3.2 Uvedenie do prevádzky ...................................................................................................................... 22
3.3 Údržba ................................................................................................................................................ 26
3.4 Riešenie problémov............................................................................................................................ 27
4 Charakteristiky a technické údaje ...................................................................................... 29
4.1 Rozmery a prípojky ............................................................................................................................ 29
4.2 Všeobecný pohľad a hlavné časti....................................................................................................... 30
4.3 Hydraulický okruh ............................................................................................................................... 32
4.4 Tabuľka s technickými údajmi ............................................................................................................ 34
4.5 Diagramy ............................................................................................................................................ 35
4.6 Elektrická schéma .............................................................................................................................. 37
cod. 3540M950 - 08/2008 (Rev. 00)
3
ECONCEPT SOLAR ST
1. Inštalácia
1.1 Úvod
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám, že ste si vybrali ECONCEPT SOLAR ST , nástenný kotol FERROLI s moderným dizajnom,
vybavený avantgardnou technológiou, so zvýšenou spoľahlivosťou a kvalitou konštrukcie. Pozorne si prečítajte
tento návod na použitie, pretože obsahuje dôležité údaje týkajúce sa bezpečnosti pri inštalácii, používaní a údržbe
spotrebiča.
ECONCEPT SOLAR ST je zmiešavací a kondenzačný generátor tepla s hermetickou komorou určený na vykurovanie
a produkciu teplej úžitkovej vody s vysokým stupňom výkonnosti pri činnosti a veľmi nízkou hodnotou emisií,
využívajúci zemný alebo skvapalnený plyn a vybavený mikroprocesorovým systémom riadenia.
Teleso kotla sa skladá z hliníkového lamelárneho výmenníka a zmiešavacieho horáka, keramického, vybaveného
elektronickým zapaľovaním s ionizačnou kontrolou plameňa, z ventilátora a modulačnou rýchlosťou a z modulačného
plynového ventilu. Teplá úžitková voda sa produkuje pomocou špeciálneho akumulačného vrstevného zásobníka.
1.2 Ovládací panel
12 1
14
2
19
15
5 16
7
9
10
r
11
13
27
26
bar
24
6
3
25 23 4 22
21
8
20 18 17
obr. 1 - Ovládací panel
Popis
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10 =
11 =
12 =
13 =
14 =
4
Tlačidlo na zníženie nastavenej teploty úžitkovej
vody
Tlačidlo na zvýšenie nastavenej teploty úžitkovej vody
Tlačidlo na zníženie nastavenej teploty vody vo
vykurovacom zariadení
Tlačidlo na zvýšenie nastavenej teploty vody vo
vykurovacom zariadení
Displej
Tlačidlo prepínania režimu Leto/Zima
Tlačidlo prepínania režimu Economy/Comfort
Tlačidlo obnovenia nastavenia / naplnenia zariadenia
Tlačidlo zapnutia / vypnutia spotrebiča
Tlačidlo ponuky "Riadená teplota"
Indikácia dosiahnutia nastavenej teploty úžitkovej vody
Symbol úžitkovej vody
Indikácia produkcie teplej úžitkovej vody
Nastavenie / teplota na výstupe teplej úžitkovej
vody (bliká počas činnosti "Ochrana výmenníka")
15 = Indikácia režimu Eko (Ekonomy) alebo Komfort
16 = Teplota vonkajšieho senzora (s doplnkovou
vonkajšou sondou)
17 = Zobrazí sa pri zapojení vonkajšej sondy alebo
diaľkového ovládača (doplnkové)
18 = Teplota prostredia (pomocou doplnkového
diaľkového časového ovládača)
19 = Indikácia zapnutého horáka a aktuálneho výkonu (bliká počas funkcie "Ochrana plameňa")
20 = Indikácia činnosti proti zamrznutiu
21 = Indikácia tlaku vo vykurovacom zariadení
22 = Indikácia chyby
23 = Nastavenie / teplota na vstupe do vykurovacieho
zariadenia (bliká počas funkcie "Ochrana
výmenníka")
24 = Symbol vykurovania
25 = Indikácia činnosti vykurovania
26 = Indikácia dosiahnutia nastavenej teploty na
vstupe do vykurovacieho zariadenia
27 = Indikácia režimu Leto
cod. 3540M950 - 08/2008 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
Indikácia počas činnosti
vykurovania
Požiadavka na vykurovanie (aktivovaná pomocou Izbového teplomeru alebo Diaľkového časového ovládača) je signalizovaná blikaním teplého vzduchu nad radiátorom (ozn. 24 a 25 - obr. 1).
Displej (ozn. 23 - obr. 1) zobrazuje aktuálnu teplotu na vstupe do vykurovacieho zariadenia a počas doby čakania na
vykurovanie nápis “d2”.
Stupienky vykurovania (ozn. 26 - obr. 1) sa rozsvietia postupne, v závislosti od dosiahnutia nastavenej hodnoty teplotným senzorom.
c
c
eco
eco
bar
bar
S
S
obr. 2
Úžitková voda
Požiadavka na ohrev v ohrievači vody je indikovaná blikaním teplej vody pod kohútikom (ozn. 12 a 13 - obr. 1).
Displej (ozn. 14 - obr. 1) zobrazuje aktuálnu teplotu na výstupe teplej úžitkovej vody a počas doby čakania na teplú
úžitkovú vodu nápis “d1“.
Stupienky úžitkovej vody (ozn. 11 - obr. 1) sa rozsvietia postupne, v závislosti od dosiahnutia nastavenej hodnoty senzorom ohrievača.
c
c
comfort
bar
comfort
bar
S
S
obr. 3
Vyradenie ohrievača vody (ekonomy)
Vykurovanie/udržiavanie teploty v ohrievači vody môžete vypnúť. V prípade vyradenia tejto funkcie sa nebude produkovať teplá úžitková voda.
Keď je ohrievač vody zapnutý (pôvodné nastavenie), na displeji je zobrazený symbol komfort (ozn. 15 - obr. 1)). Keď je
vyradený, na displeji je zobrazený symbol eko (ozn. 15 - obr. 1).
Ohrievač môže vyradiť užívateľ (režim EKO) stlačením tlačidla
KOMFORT, stlačte znovu tlačidlo
(ozn. 7 - obr. 1).
SK
cod. 3540M950 - 08/2008 (Rev. 00)
(ozn. 7 - obr. 1). Aby ste aktivovali režim
5
ECONCEPT SOLAR ST
1.3 Zapnutie a vypnutie
Kotol bez elektrického napájania
c
S
obr. 4 - Kotol nie je napájaný elektrickou energiou
B
Po prerušení elektrického a/alebo plynového napájania spotrebiča protimrazový systém nefunguje. Počas
dlhých prerušení prevádzky v zime, aby ste predišli škodám spôsobeným mrazom, odporúčame Vám vypustiť
všetku vodu z kotla, úžitkovú vodu a vodu z rozvodného zariadenia; alebo vypustite iba úžitkovú vodu a do
rozvodného zariadenia vykurovania napustite vhodnú nemrznúcu kvapalinu, ktorá vyhovuje podmienkam uvedeným v zoz. 2.3.
Zapnutie kotla
Kotol zapojte do elektrickej siete.
c
S
obr. 5 - Zapnutie kotla
•
•
•
•
Počas nasledujúcich 120 sekúnd sa na displeji budú zobrazovať písmená FH, čo znamená, že sa vypúšťa vzduch
z vykurovacieho zariadenia.
Počas prvých 5 sekúnd sa na displeji bude zobrazovať aj verzia softvéru karty.
Otvorte plynový ventil nainštalovaný na prípojke pred kotlom.
Nápis FH zmizne, kotol je pripravený na automatickú činnosť vždy pri odbere teplej úžitkovej vody alebo keď je
požiadavka zo strany izbového termostatu.
Vypnutie kotla
Stlačte tlačidlo
(ozn. 9 - obr. 1) na 1 sekundu.
c
S
obr. 6 - Vypnutie kotla
6
cod. 3540M950 - 08/2008 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
Po vypnutí kotla je elektronická karta naďalej napojená na elektrickú sieť.
Je vyradená činnosť ohrevu úžitkovej vody a vykurovania. Ostane aktívny systém proti zamrznutiu.
Aby ste kotol znovu zapli, stlačte ešte raz tlačidlo
(ozn. 9 obr. 1) na 1 sekundu.
c
eco
bar
obr. 7
Kotol bude okamžite pripravený na činnosť pri každom odbere teplej úžitkovej vody alebo pri aktivácii zo strany izbového
termostatu.
1.4 Regulácie
Prepínanie Leto/Zima
Stlačte tlačidlo
(časť 6 - obr. 1) na 1 sekundu.
c
eco
bar
obr. 8
Na displeji sa zapne symbol Leto (časť 27 - obr. 1): kotol bude produkovať teplú úžitkovú vodu. Ostane v činnosti protimrazový systém.
Aby ste režim Leto zrušili, ešte raz stlačte tlačidlo
(časť 6 - obr. 1) na 1 sekundu.
Regulácia teploty vykurovania
Pomocou tlačidiel vykurovania
(ozn. 3 a 4 - obr. 1) upravte teplotu v rozmedzí od min. 20°C po max. 90°C.
c
eco
bar
obr. 9
SK
cod. 3540M950 - 08/2008 (Rev. 00)
7
ECONCEPT SOLAR ST
Regulácia teploty úžitkovej vody
Pomocou tlačidiel úžitkovej vody
65°C.
(ozn. 1 a 2 - obr. 1) nastavte teplotu od minimálnej 10°C po maximálnu
c
eco
bar
obr. 10
Nastavenie teploty prostredia (s doplnkovým termostatom prostredia)
Pomocou izbového termostatu nastavte želanú teplotu v miestnostiach. V prípade, že nie je k dispozícii izbový termo
stat, kotol bude udržiavať teplotu v rozvodnom zariadení na hodnote, ktorá bola nastavená na vstupe do rozvodného
zariadenia.
Nastavenie teploty prostredia (s doplnkových časovým diaľkovým ovládačom)
Prostredníctvom diaľkového časového ovládača nastavte teplotu, ktorú si želáte mať v miestnostiach. Kotol bude upravovať vodu v zariadení v závislosti od požadovanej teploty prostredia. Čo sa týka prevádzky s diaľkovým časovým
ovládačom, pokyny nájdete v príslušnom návode na použitie.
Riadená teplota
Pri inštalácii vonkajšej sondy (doplnková) sa na displeji ovládacieho panela (ozn. 5 - obr. 1) zobrazí vonkajšia
teplota nameraná samotnou vonkajšou sondou. Systém regulácie kotla pracuje s “Riadenou teplotou”. V tomto
režime sa teplota vykurovacieho zariadenia reguluje podľa vonkajších klimatických podmienok, aby bol zaručený
zvýšený komfort
a úspora energie počas celého roka. Okrem toho, pri zvýšení vonkajšej teploty sa znižuje teplota na vstupe do zariadenia, podľa určitej "kompenzačnej krivky".
Pri regulácii Riadenej teploty sa teplota nastavená tlačidlami vykurovania
(ozn. 3 a 4 - obr. 1) stane maximálnou teplotou na vstupe do vykurovacieho zariadenia. Odporúča sa nastaviť maximálnu hodnotu, aby systém mohol
regulovať v celom funkčnom intervale.
Kotol musí nastaviť odborník počas inštalácie. Prípadné prispôsobenie kvôli zvýšeniu komfortu môže urobiť aj užívateľ.
8
cod. 3540M950 - 08/2008 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
Kompenzačná krivka a premiestnenie kriviek
Jedným stlačením tlačidla
(ozn. 10 - obr. 1) sa zobrazí aktuálna kompenzačná krivka (obr. 11) a je možné zmeniť
ju pomocou tlačidiel úžitkovej vody
(ozn. 1 a 2 - obr. 1).
Upravte želanú krivku od 1 po 10 v závislosti od charakteristiky (obr. 13).
Úpravou krivky na 0 sa regulácia riadenej teploty zruší.
obr. 11 - Kompenzačná krivka
Stlačením tlačidiel vykurovania
(ozn. 3 a 4 - obr. 1) sa umožní prístup k paralelnému premiestneniu kriviek
(obr. 14), ktoré sa dá pozmeniť tlačidlami úžitkovej vody
(ozn. 1 a 2 - obr. 1).
obr. 12 - Paralelný posun kriviek
Opätovným stlačením tlačidla
(ozn. 10 - obr. 1) sa z režimu paralelnej regulácie kriviek vystúpi.
Ak je teplota prostredia nižšia ako želaná hodnota, odporúčame vám nastaviť vyššiu krivku alebo naopak. Postupujte
so zvýšením alebo znížením o jednu jednotku, vždy kontrolujte výsledok v miestnosti.
90
85
10
9
8
7
6
5
80
70
4
60
3
50
2
40
1
30
20
20
10
0
-10
-20
obr. 13 - Kompenzačné krivky
SK
cod. 3540M950 - 08/2008 (Rev. 00)
9
ECONCEPT SOLAR ST
OFFSET 20
OFFSET 40
90
85
80
10
9
8
6
5
70
4
60
3
50
2
40
1
30
20
7
20
10
0
-10
-20
90
85
80
10
9
8
7
6
5
4
3
70
2
60
1
50
40
30
20
20
10
0
-10
-20
obr. 14 - Príklad paralelného premiestnenia kompenzačných kriviek
Regulácie pomocou diaľkového časového ovládača
Ak je na kotol napojený diaľkový časový ovládač (doplnkové vybavenie), horepopísané regulácie sa riadia
A podľa
popisu v tabuľka 1. Okrem toho, na displeji ovládacieho panela (ozn. 5 - obr. 1) sa zobrazuje aktuálna
teplota prostredia nameraná samotným diaľkovým časovým ovládačom.
Tabuľka. 1
Regulácia teploty vykurovania
Reguláciu možno vykonať prostredníctvom ponuky diaľkového časového
ovládača, ako aj pomocou ovládacieho panela kotla.
Regulácia teploty úžitkovej vody (s nainštalovaným
doplnkovým ohrievačom vody)
Reguláciu možno vykonať prostredníctvom ponuky diaľkového časového
ovládača, ako aj pomocou ovládacieho panela kotla.
Prepínanie Leto/Zima
Režim Leto má prednosť pred prípadnou požiadavkou na vykurovanie urobenou prostredníctvom diaľkového ovládača.
Výber medzi Eko/Komfort
Zrušením úžitkovej vody prostredníctvom diaľkového ovládača sa kotol prepne do režimu Economy. Za týchto podmienok bude tlačidlo
(ozn. 7
- obr. 1) na ovládacom paneli kotla vyradené.
Povolením úžitkovej vody pomocou diaľkového ovládača sa kotol prepne do
(ozn. 7 - obr. 1) na
režimu Komfort. Za týchto podmienok, s tlačidlom
ovládacom paneli kotla, možno nastaviť jeden z dvoch režimov.
Riadená teplota
Proces riadenej teploty riadia diaľkový časový ovládač , ako aj karta kotla:
prednosť medzi nimi má riadená teplota karty kotla.
Regulácia hydraulického tlaku rozvodného zariadenia
Tlak pri naplnení rozvodného zariadenia za studena, ktorý vidíte na vodomere kotla, musí byť približne 1,0 bar. Ak tlak
zariadenia klesne na hodnoty minima, karta kotla aktivuje odchýlku F 37 (obr. 15).
obr. 15 - Poruchu nedostatočného tlaku v zariadení
Prostredníctvom napĺňacieho kohúta (Ozn.1 - obr. 16), zvýšte tlak v zariadení na hodnotu vyššiu ako 1,0 bar.
10
cod. 3540M950 - 08/2008 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT ST 25
V spodnej časti kotla sa nachádza manometer (ozn. 2 - obr. 16) na vizualizáciu tlaku aj bez elektrického napájania.
I
obr. 16 - Napĺňací kohút
Po obnovení normálneho hydraulického tlaku kotol aktivuje cyklus odvetrania trvajúci 180 sekúnd, ktorý sa na
A displeji
zobrazí ako FH.
Na konci úkonu vždy zavrite napĺňací kohút (ozn. 1 - obr. 16)
SK
cod. 3540M950 - 08/2008 (Rev. 00)
11
ECONCEPT SOLAR ST
2. Inštalácia
2.1 Všeobecné pokyny
INŠTALÁCIU KOTLA MUSIA VYKONAŤ VÝHRADNE ŠPECIALIZOVANÍ A VYŠKOLENÍ PRACOVNÍCI, PRIČOM
MUSIA DODRŽIAVAŤ VŠETKY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO TECHNICKOM NÁVODE, VŠETKY PLATNÉ
PREDPISY, VŠETKY NARIADENIA NORIEM UNI, EN A VŠETKY NORMY STN A VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ
PREDPISY
2.2 Miesto inštalácie
Okruh spaľovania spotrebiča je voči okolitému prostrediu úplne hermetický, preto je možné nainštalovať spotrebič v
ktorejkoľvek miestnosti. Miestnosť, v ktorej sa bude spotrebič inštalovať, musí ma dostatočné vetranie, aby sa predišlo
nebezpečenstvu v prípade, aj malého, úniku plynu. Táto bezpečnostná norma je daná Vyhláškou EHS č. 90/396 pre
všetky spotrebiče, ktoré využívajú plyn, aj pre tzv. spotrebiče s hermetickou komorou.
Kotol je určený na zavesenie na stenu a je vybavený konzolou na zavesenie. Upevnenie na múr musí zaručiť stabilnú
a účinnú polohu generátora.
Ak bude spotrebič susediť s kusmi nábytku na oboch alebo na jednej strane alebo bude v kúte, musíte nechať
dostatočný voľný priestor pre úkony bežnej údržby.
2.3 Hydraulické prípojky
Upozornenie
Teplotný výkon spotrebiča sa predbežne určuje výpočtom potreby tepla v budove podľa platných noriem. Zariadenie
musí by vybavené všetkými zložkami nutnými pre správnu a bezporuchovú činnosť. Odporúčame Vám nainštalovať,
medzi kotol a rozvodné zariadenie na vykurovanie, kontrolné ventily, ktoré v prípade potreby umožnia prerušiť spojenie
medzi kotlom a rozvodným zariadením.
Odvod bezpečnostného ventilu musí by pripojený k zvodu alebo k zbernej rúrke, aby sa predišlo úniku vody
na zem v prípade pretlaku v okruhu vykurovania. V opačnom prípade, ak by výpustný ventil svojou činnosťou
spôsobil zatopenie miestnosti, zodpovednosť za škody nebude niesť výrobca.
Nepoužívajte rúrky vodovodnej inštalácie ako uzemňovacie prvky elektrických zariadení.
Pred inštaláciou pozorne premyte všetky rúrky rozvodného zariadenia, aby ste odstránili zvyšky alebo nečistoty, ktoré
by mohli zabráni správnej činnosti spotrebiča.
Okrem toho treba nainštalovať na spätnú rúrku zo zariadenia filter, ktorý zachytí nečistoty a kal prichádzajúci
zo zariadenia a ktoré by mohli upchať alebo poškodiť generátory tepla.
Filter treba nevyhnutne nainštalovať v prípade výmeny generátorov na starých zariadeniach. Výrobca
Nezodpovedá za prípadné škody na generátore spôsobené nenamontovaním alebo nesprávnou montážou
uvedeného filtra.
Urobte príslušné zapojenia podľa obrázku na zoz. 4.1 a symbolov na spotrebiči.
Jednotka je vybavená dvoma vnútornými obvodmi, ktoré umožňujú riadenie dvoch vykurovacích zón: zónu nízkej teploty
(podlahové vykurovanie) a zónu vysokej teploty (radiátory, ohrievače uterákov, atď.).
Solárne zariadenie
Jednotka je vybavená špeciálnym vnútorným obvodom pre pripojenie k jednému alebo viacerým externým solárnym
kolektorom. Vnútorný okruh Econcept SOLAR ST obsahuje: solárny vrstvený zásobník so solárnym výmenníkom,
obmedzovačom toku, plniacu skupinu, bezpečnostný ventil solárneho zariadenia, modulačné obehové čerpadlo
a solárnu expanznú nádrž. Vykonajte pripojenie k zodpovedajúcim ventilom, ktoré spĺňajú nižšie uvedené požiadavky.
•
•
SK
Používajte v solárnych obvodoch potrubia z ocele alebo medi. Vzhľadom k možnosti dosiahnutia vysokých teplôt
nosného média, nie je dovolené používať plastové potrubia, napríklad z PE potrubí alebo podobných
materiálov. dôsledkom deformácie alebo prasknutím potrubia zlyhá systém!
Priemery potrubia musia byť správne veľké. Najmä príliš veľké spomaľuje rýchlosť média a znižuje účinnosť systému. Ak chcete minimalizovať straty tlaku v oblasti solárneho okruhu, rýchlosť prúdenia v medených rúrok by
nemala prekročiť 1,5 m / s. Pre ideálny prenos tepla pre kolektory je potrebný nominálny prietok 40 l / h na m2
hrubej podlahovej plochy kolektora.
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
13
ECONCEPT SOLAR ST
•
•
•
•
•
Všetky komponenty systému musia byť dimenzované tak, aby zabezpečili jednotné hodnoty prietoku podľa
požiadavky.
Vonkajšie potrubia do kotla musia byť vybavené dostatočnou tepelnou ochranou, aby sa zabránilo nadmernému
úniku tepla. Najmä v prípade potrubia nachádzajúceho sa vonku, vyberte nepremokavú izoláciu, odolné voči UV
žiareniu a poškodzovaniu vtákmi.
Solárny okruh musí byť tesný. Skontrolujte všetky spoje medzi rúrami a kvalitu všetkých zváraných spojov. Použitie
šraubenie iba v prípade, ak tepelný odpor potvrdený výrobcom je rovný 200 °.
Prítomnosť vzduchu v oblasti solárneho okruhu do značnej miery ovplyvní výkon. Je nevyhnutné nainštalovať
vhodné zariadenie pre odvzdušnenie na najvyšších miestach solárneho okruhu (napr. na začiatku vertikálneho
horného pripojenia) a zabezpečiť, že zariadenie je plne odvzdušnené po uvedení do prevádzky a po každej operácii
údržby. Rúrky výstupu a spiatočky musia byť vedené vhodnými otvormi a sklonom, aby sa zabránilo vzniku
vzduchových bublín. Ako odvzdušňovací ventil môžete použiť automaticky alebo manuálny (odporúčané).
Odvzdušňovací ventil musí vydržať teploty až 150 ° C. Ak zariadenie nie je v prevádzke a automatický odvzdušňovací ventil zariadenia ostane otvorený, môže unikať para. Preto musí byť automatické odvzdušnenie zariadenia
uzamknuté z dôvodu funkčnosti zariadenia.
• Solárny okruh musí byť vyplnený špeciálnou tekutinou, špeciálne navrhnutou pre solárne
systémy. Odporúčame použitie produktu "Fersol LT" alebo "Fersol ULTRA LT", ktorý vhodne zabezpečí primeranú
ochranu proti zamrznu- tiu pre teploty až do -12 ° C až -25 ° C, resp. Vybraný druh kvapaliny vo všeobecnosti má
za referenčnú hodnotu vonkajšiu teplotu vykurovacieho projektu v oblasti inštalácie. Pri tejto teplote (napr. -5 ° C), je
potrebné doplniť o 7 ° C ako bezpečnostný faktor: tak vo vyššie uvedenom príklade je dostatočná hodnota
nemrznúcej kvapaliny "Fersol LT". Tekutina solárna Fersol obsahuje propylénglykol a bezjedovaté protikorózne
inhibítory, je termostabilná až do 300 ° C (limit pre maximálnu teplotu na veľmi krátku dobu).
Pre plnenie a odvzdušnenie solárneho systému nájdete inštrukcie v sekcii 3.2. Pre prevádzku a pravidelné kontroly
stavu kvapaliny a údržby odkazujú na sekciu 3.3.
Charakteristiky vody v rozvodnom zariadení
Ak tvrdosť vody presahuje hodnotu 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO3), je nutné používať predbežne vhodne upravenú vodu, aby sa predišlo tvorbe vodného kameňa v kotle. Ošetrenie vody v žiadnom prípade nesmie znížiť tvrdosť vody na
hodnoty nižšie ako 15°F (DPR 236/88 pre používanie vody určenej na používanie obyvateľstvom). Úprava vody je nevyhnutná v prípade rozľahlých rozvodných zariadení alebo v prípade veľkého alebo častého dopĺňania vody do zariadenia. Ak by bolo v týchto prípadoch potrebné následné čiastočné alebo úplné vypustenie rozvodného zariadenia,
bude potrebné naplniť zariadenie upravenou vodou.
Protimrazový systém, nemrznúce kvapaliny, prídavné látky alebo inhibítory
Kotol je vybavený protimrazovým systémom, ktorý aktivuje kotol na vykurovanie, keď teplota vody na vstupe do rozvodného zariadenia klesne pod 6 °C. Mechanizmus nie je aktívny, ak bolo vypnuté elektrické a/alebo plynové
napájanie spotrebiča. Keď je to potrebné, je povolené používanie nemrznúcich kvapalín, prídavných látok alebo
inhibítorov, ale iba a výhradne v tom prípade, ak výrobca horeuvedených kvapalín alebo prídavných látok poskytuje
záruku, že jeho výrobky sú vhodné na použitie a nespôsobujú poškodenie výmenníka kotla alebo iných dielcov
a/materiálov kotla a rozvodného zariadenia. Zakazuje sa používanie bežných nemrznúcich kvapalín, prídavných
látok alebo inhibítorov, ktoré nie sú vyslovene určené na používanie v zariadeniach produkujúcich teplo a ktoré nie
sú vhodné pre materiály kotla a rozvodného zariadenia.
2.4 Plynová prípojka
Pred vykonaním pripojenia skontrolujte, či spotrebič je určený na prevádzku s plynom, ktorý budete používať.
Plynová prípojka musí byť vykonaná cez príslušný prípoj (pozri obr. 32) v súlade s platnými normami, pomocou neohybnej kovovej rúrky alebo pomocou ohybnej nerezovej rúrky s nepretržitou stenou, pričom treba medzi rozvodné
zariadenie a kotol zaradiť plynový kohút. Skontrolujte, či na žiadnom spoji nedochádza k úniku plynu. Prietok
plynového počítadla musí stačiť na súčasné používanie všetkých spotrebičov, ktoré sú naň napojené. Priemer
plynovej rúrky, ktorá vystupuje z kotla, nie je určujúca pre priemer rúrky medzi spotrebičom a počítadlom; rúrku treba
zvoliť v závislosti od svojej dĺžky a strát, v súlade s platnými normami.
Nepoužívajte plynové rúrky na uzemnenie elektrických zariadení.
14
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
2.5 Elektrické zapojenia
Zapojenie k elektrickej sieti
Elektrická bezpečnosť spotrebiča sa dosiahne výhradne vtedy, keď je spotrebič správne zapojený do siete s
účinným uzemnením, ako to predpisujú platné bezpečnostné predpisy. Dajte skontrolovať účinnosť a správnosť
uzemnenia odborne vyškolenému pracovníkovi, výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody
spôsobené chýbajúcim uzemnením zariadenia. Okrem toho dajte skontrolovať, či elektrický rozvod je vhodný
pre dané zariadenie.
Kotol je vybavený káblami a prívodným elektrickým káblom typu "Y", bez zástrčky. Zapojenia k sieti musia byť
urobené napevno a vybavené bipolárnym vypínačom, s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm, so zaradenou
poistkou 3A max medzi kotlom a sieťou. Pri elektrických zapojeniach je dôležité dodržiavať polaritu (ŽIVÝ: hnedý
vodič / NEU- TRÁL: modrý vodič / UZEMNENIE: žlto-zelený vodič. Pri inštalácii alebo výmene elektrického kábla
musíte nechať uzemňovací vodič o 2 cm dlhší ako ostatné.
Prívodný elektrický kábel spotrebiča nesmie vymeniť užívateľ. V prípade poškodenia kábla spotrebič vypnite
a kvôli jeho výmene zavolajte výhradne odborne zaškolených pracovníkov autorizovaného servisu.
V prípade výmeny elektrického prívodného kábla použite výhradne kábel “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2
s maximálnym vonkajším priemerom 8 mm.
Sonda temploty solárnych kolektorov
Súčasťou jednotky je snímač teploty, ktorý má byť umiestnený v obvode výstupného posledného kolektora. Sonda
musí byť pripojená k ovládacej skrinke po ukončení plnenia solárneho okruhu ako je popísané v sek. 2.3. Ovládacia
jednotka je umiestnená na zadnej strane elektrického zariadenia, po ľavej strane.
Sonda sa pripája medzi svorky 5 a 6, odstrániť odpor (je potrebné ho odložiť pre budúce použitie).
Izbový termostat (doplnkový)
POZOR: POZOR: IZBOVÝ TERMOSTAT MUSÍ MAŤ ČISTÉ KONTAKTY. PRI ZAPOJENÍ 230 V. KU
SVORKÁM IZBOVÉHO TERMOSTATU SA NENAPRAVITEĽNE POŠKODÍ ELEKTRONICKÁ KARTA.
Pri zapojení časového vypínača (timer) ho nezapájajte tak, aby bol napájaný cez prerušovacie kontakty.
Musia byť napájané priamym zapojením k sieti alebo batériami, v závislosti od mechanizmu.
Vonkajšia sonda (doplnková)
Zapojte sondu k príslušným svorkám. Maximálna povolená dĺžka elektrického prívodného kábla od kotla k
vonkajšej sonde je 50 m. Môžete použiť bežný dvojžilový kábel. Vonkajšiu sondu treba nainštalovať radšej na
severnej, severozápadnej strane alebo na strane, na ktorú je väčšine nasmerovaná obývacia izba. Sonda nikdy
nesmie byť vystavená rannému slnku, a všeobecne, nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu; ak je to
potrebné, treba ju chrániť. Sonda sa v žiadnom prípade nesmie montovať blízko okien, dverí, vetracích otvorov,
komínov, ani tepelných zdrojov, ktoré by mohli ovplyvniť merané hodnoty.
obr. 17 - Nevhodné umiestnenie vonkajšej sondy
SK
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
15
ECONCEPT SOLAR ST
Prístup k elektrickej svorkovnici
Aby ste mali prístup k svorkovnici, obr. 18 kde treba urobiť elektrické zapojenia, postupujte podľa pokynov na. Určenie
svoriek pre rôzne zapojenia je uvedené aj na elektrickej schéme v obr. 33.
obr. 18 - Prístup k elektrickej svorkovnici
2.6 Odvody spalín
Spotrebič je “typu C” s hermetickou komorou a núteným odťahom, prívod vzduchu a odvod spalín musia byť napojené
na jeden zo systémov odvodu/nasávania uvedených ďalej. Spotrebič je homologovaný na činnosť so všetkými komínmi
Cxy, ktoré sú uvedené na štítku s technickými údajmi (niektoré konfigurácie sú uvedené iba ako príklad v tejto
kapitole). Napriek tomu bude možné, že niektoré konfigurácie budú vyslovene obmedzujúce alebo nebudú
vyhovovať predpisom, normám alebo vnútroštátnym predpisom. Pred inštaláciou skontrolujte a prísne
dodržiavajte všetky pokyny. Okrem toho dodržiavajte pokyny týkajúce sa umiestnenia koncoviek na stene a/alebo na
streche a minimálne vzdialenosti od okien, múrov, vetracích otvorov a pod.
Tento spotrebič typu C musí byť nainštalovaný použitím nasávacích potrubí a odvodov spalín, ktoré
dodáva výrobca v súlade s UNI-CIG 7129/92. V prípade, že tieto nebudú použité, ruší sa automaticky
akákoľvek záruka a zodpovednosť zo strany výrobcu. v odvodoch spalín dlhších ako 1 m treba pri
inštalácií brať do úvahy prirodzené rozťahovanie materiálov pri činnosti kotla.
Aby ste predišli deformáciám, na každý meter nechajte dilatačný priestor približne 2 – 4 mm
2 -4 mm
obr. 19 - Rozťahovanie
16
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
Spojenie koaxiálnymi rúrkami
C13
C33
C33
C33
obr. 20 - Príklady spojenia koaxiálnymi rúrkami
(
C13
=Vzduch
C13
a /= Spaliny)
Pri koaxiálnom spojení namontujte na spotrebič jeden z nasledujúcich dielov príslušenstva. Rozmery otvorov v múre
nájdete v zoz. 4.1. Je nevyhnutné, aby horizontálne úseky odvodu spalín mali mierny sklon smerom ku kotlu, aby sa
predišlo tomu, že prípadná skondenzovaná voda vytečie a bude kvapkať..
2
0
120
147
120
142
100
00
60
041002X0
041006X0
041001X0
obr. 21 - Príslušenstvo pri koaxiálnom spojení
Pred vykonaním inštalácie skontrolujte, tabuľka 2 či nebola presiahnutá maximálna povolená dĺžka, pričom berte do
úvahy, že každý koaxiálny ohyb bude znamenať redukciu dĺžky podľa údajov v tabuľke. Napríklad spojenie Ø 60/100
zložené z kolena 90° + 1 metra horizontálneho odvodu znamená ekvivalentnú dĺžku 2 metre.
Tabuľka. 2 - Maximálna dĺžka koaxiálnych odvodov
ECONCEPT SOLAR ST 18
Koaxiál 60/100
Koaxiál 80/125
ECONCEPT SOLAR ST 25
Koaxiál 60/100
Koaxiál 80/125
Maximálna povolená dĺžka
6m
16 m
5m
15 m
Faktor redukcie kolena 90°
1m
0.5 m
1m
0.5 m
Faktor redukcie kolena 90°
0.5 m
0.25 m
0.5 m
0.25 m
SK
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
17
ECONCEPT SOLAR ST
Spojenie oddelenými rúrkami
C53
C33
C53
B23
obr. 22 - Príklady spojenia oddelenými rúrkami (
=Vzduch/
C13
= Dym)
Na spojenie oddelených potrubí namontujte na spotrebič nasledujúce príslušenstvo:
041039X0
obr. 23 - Základné príslušenstvo pre oddelené rúry
Pred začatím inštalácie skontrolujte, či celková dĺžka nepresahuje maximálnu dĺžku jednoduchým výpočtom:
1. Urobte konečný výpočet schémy zdvojených komínov, vrátane príslušenstva a koncoviek.
2. Skontrolujte tabuľka 4 straty v meq (v ekvivalentných metroch) každej zložky, v závislosti od polohy pri inštalácii.
3. Skontrolujte, či celková suma strát je nižšia alebo rovná maximálnej dovolenej dĺžke v tabuľka 3.
Tabuľka. 3 - Maximálna dĺžka oddelených rúrok
Oddelené rúrky
Maximálna povolená dĺžka
18
ECONCEPT SOLAR ST 18
ECONCEPT SOLAR ST 25
80 meq
75 meq
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
Tabuľka. 4 - Príslušenstvo
Straty v meq
Nasávanie
vzduchu
Φ 80
Odvod spalín
Vertikálne
Horizontálne
1.6
2.0
RÚRKA
1 m M/F
1KWMA83W
1.0
KOLENO
45° M/F
1KWMA65W
1.2
1.8
90° M/F
1KWMA01W
1.5
2.0
ROZVOD
KONCOVKA
KOMÍN
s kontrolným otvorom
1KWMA70W
0.3
0.3
vzduch k stene
1KWMA85A
2.0
-
spaliny k stene s chráničom
proti vetru
1KWMA86A
-
5.0
Vzduch/spaliny zdvojený 80/
80
1KWMA84U
-
12.0
Zapojenie ku spoločným komínom
C83
C43
C43
obr. 24 - Príklady zapojenia ku komínom (
= Vzduch /
= Spaliny)
Ak sa teda rozhodnete pripojiť kotol ECONCEPT SOLAR ST ku spoločnému komínu alebo k samostatnému komínu s
prirodzeným odťahom, spoločný alebo samostatný komín musí naprojektovať výhradne odborne kvalifikovaný pracovník
v súlade s platnými normami pre spotrebiče s hermetickou komorou a vybavené ventilátorom.
Okrem toho je nutné, aby mali spoločné alebo samostatné komíny nasledujúce charakteristiky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
138
Dimenzované podľa prepočtovej metódy uvedenej v platných normách.
Nepriepustné pre spaliny, odolné voči dymom a teplu a nepriepustné pre kondenzovanú vodu.
S kruhovým alebo štvoruholníkovým prierezom, s vertikálnym postupom a bez zúžení.
S potrubím, ktoré odvádza teplé spaliny tak, že sú primerane vzdialené alebo izolované od horľavých materiálov.
S napojením na jediný spotrebič na jednom poschodí.
S napojením na rovnaké spotrebiče (alebo rôzne, ale všetky spotrebiče iba s núteným odvodom spalín alebo rôzne,
pričom sú všetky s prirodzeným odvodom spalín).
Bez mechanických prostriedkov na nasávanie v hlavných potrubiach.
Pod podtlakom, po celej svojej dĺžke, v podmienkach stacionárnej činnosti.
Majú na základni zbernú nádrž na tuhý materiál alebo prípadnú kondenzovanú vodu, vybavenú kovovými dvierkami
so vzduchotesným uzatváraním.
cod. 3540M950 - 08/2008 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
2.7 Zapojenie na odvod kondenzovanej vody
Kotol je vybavený vnútorným sifónom na odvod kondenzovanej vody. Namontujte inšpekčný spoj A a ohybnú rúrku B,
zatlačením na približne 3 cm a upevnením svorkou. Naplňte sifón približne 0,5 l vody (1) a zapojte ohybnú rúrku z
odvodnému zariadeniu (2).
obr. 25
20
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
3.4 Riešenie problémov
Diagnostika
Kotol je vybavený moderným systémom na autodiagnostiku. V prípade chyby činnosti kotla bude blikať displej spolu
so symbolom chyby (ozn. 22 - obr. 1) indikujúc kód chyby (ozn. 21 - obr. 1).
Existujú chyby, ktoré spôsobujú stále zablokovanie (označené písmenom “A”): aby sa kotol vrátil do normálnej pre
vádzky, stačí stlačiť tlačidlo RESET (časť 8 - obr. 1) na 1 sekundu alebo pomocou RESET na diaľkovom časovom
ovládači (doplnkový), ak je nainštalovaný; ak kotol neobnoví prevádzku, je nutné odstrániť chybu.
Chyby (označené písmenom “F”) spôsobujú dočasné zablokovania, ktoré sa odstránia automaticky ihneď po vrátení
hodnoty do intervalu normálnej činnosti kotla.
Zoznam porúch dosky kotla DBM05C
Tabuľka. 5 - Zoznam chýb
Kód poruchy Porucha
Možná príčina
Riešenie
Controllare che l’afflusso di gas alla caldaia sia regolare e che siastata eliminata l’aria dalle tubazioni
Anomalia elettrodo di rivelazione/accen- Controllare il cablaggio dell’elettrodo e che lo stesso sia posiziosione
nato correttamente e privo di incrostazioni
Horák sa nezapálil
Valvola gas difettosa
Verificare e sostituire la valvola a gas
Pressione gas di rete insufficiente
Verificare la pressione del gas di rete
Sifone ostruito
Verificare ed eventualmente pulire il sifone
Anomalia elettrodo
Verificare il cablaggio dell’elettrodo di ionizzazione
Signál prítomnosti plameňa so
Anomalia scheda
Verificare la scheda
zhasnutým horákom
Controllare il corretto posizionamento e funziona-mento del senSensore riscaldamento danneggiato
sore di riscaldamento
Ochranný zásah pri prehriatí
Mancanza di circolazione d’acqua
Verificare il circolatore
nell’impianto
Presenza aria nell’impianto
Sfiatare l’impianto
Vedi anomalia F07
Zásah poistky odvodu spalín a
Anomalia F07 generata 3 volte nelle
dymov
ultime 24 ore
Anomalia F15 generata per 1 ora conseZásah ochrannej poistky ventilátora
Vedi anomalia F15
cutiva
Anomalia elettrodo di ionizzazione
Controllare la posizione dell’elettrodo di ionizzazione ed eventualmente sostituirlo
Fiamma instabile
Controllare il bruciatore
Chýba plameň po fáze zapVerificare taratura Offset alla minima potenza
Anomalia Offset valvola gas
nutia (6-krát počas 4 min.)
Liberare l’ostruzione da camino, condotti di evacuazione fumi e
condotti aria/fumi ostruiti
ingresso aria e terminali
Verificare ed eventualmente pulire il sifone
Sifone ostruito
Camino parzialmente ostruito o insuffi- Verificare l’efficienza del camino, dei condotti di evacuazione fumi
ciente
e del terminale di uscita
Vysoká teplota dymov
Verificare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore
Posizione sensore fumi
fumi
Sensore danneggiato
Chyba senzora na vstupe do
Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
Cablaggio in corto circuito
rozvodného zariadenia 1
Cablaggio interrotto
Sensore danneggiato
Chyba sa senzore spätného toku Cablaggio in corto circuito
Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
Cablaggio interrotto
Sensore danneggiato
Chyba senzora úžitkovej vody
Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
Cablaggio in corto circuito
Cablaggio interrotto
Sensore danneggiato
Chyba na senzore spalín
Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
Cablaggio in corto circuito
Cablaggio interrotto
Sensore danneggiato
Chyba snímača na vstupe do
Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
Cablaggio in corto circuito
rozvodného zariadenia
Cablaggio interrotto
Mancanza di tensione alimentazione
Verificare il cablaggio del connettore 3 poli
230V
Chyba na ventilátore
Segnale tachimetrico interrotto
Verificare il cablaggio del connettore 5 poli
Ventilatore danneggiato
Verificare il ventilatore
Skontrolujte zariadenie
Tlak vody zariadenia nekorektný
Tlak dosiahol maximálnu hodnotu
Skontrolujte poistný ventil
Skontrolujte expanznú nádrž
Porucha F40 generovaná 3 krát za
Pozri
porucha F40
Zásah ochrany zariadenia
hodinu
Napäjacie napätie nižšie ako 170V
Problemi alla rete elettrica
Verificare l’impianto elettrico
Mancanza di gas
A01
A02
A03
A04
A05
A06
F07
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F21
A26
F34
F35
SK
Nesprávna frekvencia v el. sieti
Problemi alla rete elettrica
Verificare l’impianto elettrico
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
27
ECONCEPT SOLAR ST
Codice anoAnomalia
Possibile causa
malia
Pressione acqua impianto non cor- Pressione troppo bassa
F37
retta
Sensore danneggiato
Sonda danneggiata o corto circuito
cablaggio
F39
Anomalia sonda esterna
Sonda scollegata dopo aver attivato la
temperatura scorrevole
Caricare impianto
Verificare il sensore
Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
Sensore danneggiato
Ricollegare la sonda esterna o disabilitare la tempe-ratura scorrevole
Verificare l’impianto
Verificare la valvola di sicurezza
Verificare il vaso di espansione
Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento
Sostituire il sensore
Cablaggio interrotto
Verificare il cablaggio
F40
Pressione acqua impianto non corPressione troppo alta
retta
A41
Posizionamento sensori
F42
Anomalia sensore riscaldamento
Anomalia sensore di pressione
acqua impianto
F47
Soluzione
Sensore mandata staccato dal tubo
Zoznam porúch solárnej dosky DBM29
Kód
poruchy
Pravdepodobná príčina
F82
Senzor NTC Zásobníka
F83
Senzor PT1000 solárneho kolektora
F84
Senzor NTC spiatočky solárneho kolektora
F85
Porucha komunikácie dosky kotla
F87
Ochrana pri nedostatočnej cirkulácií
Riešenie
Len s Parametrom P14=1, Samostatne
Porucha, definovaná ako nakrátko okruh alebo otvorený okruh, snímač spôsobí deaktiváciu
solárneho čerpadla a zatvorení závierky. Ak je odstránená porucha, ochrana je okamžite
deaktivovaná. Pre správa tejto potuchy, je symbol S2 vypnutý, zatiaľ čo symbol anomálie a
podsvietenie začne blikať.
Porucha, definovaná ako nakrátko okruh alebo otvorený okruh, snímač spôsobí deaktiváciu
solárneho čerpadla a zatvorení závierky. Ak je odstránená porucha, ochrana je okamžite
deaktivovaná.
Pre správa tejto potuchy, je symbol S3 vypnutý, zatiaľ čo symbol anomálie a podsvietenie začne
blikať.
Porucha, definovaná ako nakrátko okruh alebo otvorený okruh, snímač spôsobí deaktiváciu
solárneho čerpadla a zatvorení závierky. Ak je odstránená porucha, ochrana je okamžite
deaktivovaná. Pre správa tejto potuchy, je symbol S4 vypnutý, zatiaľ čo symbol anomálie a
podsvietenie začne blikať.
Len s Parametrom P14=0, Prepojené
Porucha, definovaná ako nedostatočná komunikácia s kotlom počas 60 po sebe idúcich
sekúnd, spôsobí deaktiváciu solárneho čerpadla a zatvorení závierky. Ak je odstránená
porucha, ochrana je okamžite deaktivovaná.
Len s Parametrom P13<>0, Činnosť bez snímača prietoku
Táto porucha sa spúšťa, keď sa solárne čerpadlo je aktívne a karta nedetekuje v solárnom
okruhu prietok po dobu 10 minút. Porucha spôsobí deaktiváciu solárneho čerpadla. Po
overení a vyriešení anomálie, môžete odstrániť aktiváciu ochrany a deaktivovať v režime OFF.
Poruchy karty nízkoteplotnej zóny FZ4 A
Regulátor indikuje spôsob prevádzky kotla a jeho poruchy vďaka integrovaným displejom: "St" znamená Stand-by
(žiadna dočasná požiadavka), "CH" signalizuje, že riadiaca kontrolná jednotka požaduje aktiváciu režimu kotla
kúrenia, "DH" znamená produkciu teplej úžitkovej vody. Tu sú kódy porúch:
Kód
poruchy
Pravdepodobná príčina
Riešenie
F70
Porucha snímača NTC na vstupe zmiešavanej zóny 1 (T1)
Okruh / Kontakt otvorený
F74
Komunikácia s kartou kotla nie je
Kontakt otvorený
F75
Komunikácia s riadiacou jednotkou (RT1) nie je
(Len s pripojenou riadiacou jednotkou)
Kódy chýb sú taktiež zobrazené na menu riadiacej jednotky počas normálnej prevádzky.
28
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
4. Charakteristiky a technické údaje
4.1 Rozmery a prípojky
Mod. 18
Mod. 25
327 - 0 3/4”
221
221
328 - 0 3/4”
8 - 0 3/4”
120
180
120 120
180
192 - 0 3/4”
7 - 0 1/2”
9 - 0 3/4”
10 - 0 3/4”
320 - 0 3/4”
54
45
180
321 - 0 3/4” 11 - 0 3/4”
110 90
57 68
55
48
41
41
44
1057
1800
47
600
600
obr. 32 - Rozmery a prípojky
7
8
9
10
11
192
320
SK
Vstup plynu
Vstup úžitkovej vody
Výstup úžitkovej vody
Vstup do rozvodného zariadenia vykurovania
Spätný tok z rozvodného zariadenia vykurovania
Cirkulácia
Výstup nízkoteplotný
321 Spiatočka nízkoteplotného okruhu
327 Výstup solárneho okruhu
328 Spiatočka solárneho okruhu
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
29
ECONCEPT SOLAR ST
4.2 Všeobecný pohľad na hlavné časti
5
29
191
56
82
188
16
278
193
22
161
186
14a
36
95
246
196
44
318a
74
317a
319a
32
14b
14c
308
40
194
179
316
310
179
130
315a
312
180
314
233
obr. 33 – Všeobecný pohľad
30
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
Legenda obr. 33
5
14a
14b
14c
16
22
29
32
36
40
44
56
74
82
95
130
161
179
180
SK
Hermetická komora
Bezpečnostný ventil
Bezpečnostný ventil
Bezpečnostný ventil
Ventilátor
Hlavný horák
Zberač na výstupe spalín
Cirkulátor vykurovania
Automatický odvzdušňovač
Expanzná nádoba úžitkovej vody
Plynový ventil
Expanzná nádrž
Kohút na naplnenie rozvodného zariadenia
Kontrolná elektróda
Trojcestný ventil
Cirkulátor úžitkovej vody
Výmenník tepla a kondenzátu
Spätná klapka
Zásobník
188 Zapaľovacia elektróda
191 Senzor teploty spalín
193 Sifón
194 Výmenník úžitkovej vody
196 Nádržka kondenzátu
233 Výpustný ventil zásobníka
246 Prevodník tlaku
278 Dvojitý senzor (Bezpečnosť+ Vykurovanie)
308 Expanzná nádrž solárna
310 Cirkulátor solárneho zariadenia
312 Skupina prietokomeru
314 Senzor spätného toku solárneho zariadenia
315a Zmiešavací ventil nízkoteplotnej zóny
316 Zmiešavací ventil úžitkovej vody
317a Bezpečnostný termostat nízkoteplotnej zóny
318a Cirkulátor termostat nízkoteplotnej zóny
319a Senzor modulácie nízkoteplotnej zóny
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
31
ECONCEPT SOLAR ST
4.3 Hydraulický okruh
191
16
161
278
56
196
44
193
186
154
36
326
311
246
95
32
74
241
14a
194
179
14b
145
315a
317a
308
318a
179
14c
40
319a
320
179
10
7
11
321
145
322
9
130
310
323
316
97
179
155
309
180
312
Valvola regolazione
portata
Indicatore di portata
313
233
314
obr. 34 - Hydraulický okruh
32
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
Legenda obr. 34
7
9
10
11
14a
14b
14c
16
32
36
40
44
56
74
95
97
130
145
154
155
161
179
180
186
191
SK
Vstup plynu
Výstup úžitkovej vody
Vstup do rozvodného zariadenia
Spätný tok z rozvodného zariadenia
Bezpečnostný ventil
Bezpečnostný ventil
Bezpečnostný ventil
Ventilátor
Cirkulátor vykurovania
Automatický odvzdušňovač
Expanzná nádoba úžitkovej vody
Plynový ventil
Expanzná nádrž
Kohút na naplnenie rozvodného zariadenia
Trojcestný ventil
Horčíková anóda
Cirkulátor úžitkovej vody
Manometer
Rúrka na odvod skondenzovanej vody
Snímač teploty zásobníka
Výmenník tepla a kondenzátu
Spätná klapka
Zásobník
Senzor spätného toku
Senzor teploty spalín
193 Sifón
194 Výmenník úžitkovej vody
196 Nádržka kondenzátu
233 Výpustný ventil zásobníka
241 By-pass
246 Prevodník tlaku
278 Dvojitý senzor (Bezpečnosť+ Vykurovanie)
308 Expanzná nádrž solárna
309 Ventil napĺňania solárneho okruhu
310 Cirkulátor solárneho zariadenia
311 Senzor teploty kolektora
312 Skupina prietokomeru
313 Ventil vypúšťania solárneho okruhu
314 Senzor spätného toku solárneho zariadenia
315a Zmiešavací ventil nízkoteplotnej zóny
316 Zmiešavací ventil úžitkovej vody
317a Bezpečnostný termostat nízkoteplotnej zóny
318a Cirkulátor termostat nízkoteplotnej zóny
319a Senzor modulácie nízkoteplotnej zóny
320 Výstup do nízkoteplotnej zóny
321 Spiatočka nízkoteplotnej zóny
322 Spiatočka cirkulácie úžitkovej vody
323 Výstup zmiešavanej teplej úžitkovej vody
326 Ventil odvzdušnenia solárneho zariadenia
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
33
ECONCEPT SOLAR ST
4.4 Tabuľka s technickými údajmi
Údaj
Max. tepelný príkon vykurovania
Minimálny tepelný príkon vykurovania
Max. tepelný výkon vykurovania (80/60°C)
Minimálny tepelný výkon vykurovania (80/60°C)
Max. tepelný výkon vykurovania (50/30°C)
Minimálny tepelný výkon vykurovania (50/30°C)
Účinnosť Pmax (80-60°C)
Účinnosť Pmin (80-60°C)
Účinnosť Pmax (50-30°C)
Účinnosť Pmin (50-30°C)
Účinnosť 30%
Max. tepelný príkon úžitkovej vody
Min. tepelný príkon úžitkovej vody
Max. tepelný výkon úžitkovej vody
Min. tepelný výkon úžitkovej vody
Tlak plynu napájania G20
Max. prietok plynu G20
Min. prietok plynu G20
Tlak plynu napájania G31
Max. prietok plynu G31
Min. prietok plynu G31
Trieda účinnosti podľa smernice 92/42 EHS
Trieda emisií NOx
Max. pracovný tlak pri vykurovaní
Min. pracovný tlak pri vykurovaní
Max. teplota pri vykurovaní
Objem vody pri vykurovaní
Objem expanznej nádoby vykurovania
Tlak preplnenia expanznej nádrže vykurovania
Maximálny pracovný tlak pri produkcii úžitkovej vody
Minimálny pracovný tlak pri produkcii úžitkovej vody
Objem úžitkovej vody
Objem expanznej nádoby úžitkovej vody
Tlak preplnenia expanznej nádrže úžitkovej vody
Prietok úžitkovej vody Dt 30°C
(bez solárneho okruhu)
Prietok úžitkovej vody Dt 30°C
((bez solárneho okruhu)
Objem expanznej nádoby solárneho zariadenia
Stupeň ochrany
Napätie elektrickej siete
Elektrický príkon
Elektrický príkon pri produkcii úžitkovej vody
Hmotnosť prázdneho kotla
Druh spotrebiča
PIN CE
34
m3/h
ECONCEPT SOLAR
ST 18
Hodnota
18
3
17.7
2.9
19
3.2
98.3
97.3
105.4
107.2
109.1
18
3
17.7
2.9
20
1.9
ECONCEPT SOLAR
ST 25
Hodnota
25.2
5.3
24.6
5.2
26.6
5.7
98.3
97.3
105.4
107.2
109.1
27
5.3
26.5
5.2
20
2.86
m3/h
mbar
kg/h
kg/h
0.32
37
1.41
0.23
0.56
37
2.11
0.41
bar
bar
°C
litri
litri
bar
bar
bar
litri
litri
bar
5
3
0.8
95
1
8
1
9
0.25
180
12
3
5
3
0.8
95
1.5
8
1
9
0.25
180
12
3
l/10min
230
260
l/h
650
890
Jednotka
kW
kW
kW
kW
kW
kW
%
%
%
%
%
kW
kW
kW
kW
mbar
litri
IP
V/Hz
W
W
kg
(Q)
(Q)
(P)
(P)
(NOx)
(PMS)
(tmax)
(PMW)
(D)
18
18
X5D
X5D
230V/50Hz
230V/50Hz
280
280
190
190
120
125
C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33
0461BT0920
0063BR3161
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
SK
ECONCEPT SOLAR ST
4.5 Diagramy
Strata pri napĺňaní/Výšk. rozdiel cirkulátorov zóny vysokoteplotnej (ECONCEPT SOLAR ST 18)
H [m H20] 7
3
2
5
A
1
2
1
0
0
500
1.000
1.500
2.000
[ ]
A
Straty náplne kotla
1 - 2 - 3 Rýchlosť cirkulátora
Strata pri napĺňaní/Výšk. rozdiel cirkulátorov zóny nízkoteplotnej (ECONCEPT SOLAR ST 18)
H [m H20] 7
3
5
2
1
B
2
1
0
0
500
1.000
1.500
2.000
[ ]
B
Straty náplne kotla
1 - 2 - 3 Rýchlosť cirkulátora
SK
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
35
ECONCEPT SOLAR ST
Strata pri napĺňaní/Výšk. rozdiel cirkulátorov zóny vysokoteplotnej (ECONCEPT SOLAR ST 25)
H [m H20] 7
3
5
2
A
1
2
1
0
0
500
1.000
2.000 Q [ l/h]
1.500
A
Straty náplne kotla
1 - 2 - 3 Rýchlosť cirkulátora
Strata pri napĺňaní/Výšk. rozdiel cirkulátorov zóny nízkoteplotnej (ECONCEPT SOLAR ST 25)
H [m H20] 7
3
5
2
1i
B
2
1
0
0
500
1.000
1.500
2.000 Q [l/h]
B
Straty náplne kotla
1 - 2 - 3 Rýchlosť cirkulátora
36
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
SK
SK
130
44
16
L N
230V
50Hz
32
82
188
DBM05C
DSP05
186
GND
OUT
+5V
T° T°
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
95
246
155
191
278
16
138 256
MIX
M
7 8
139 A
1 2 3 4 5 6
DIRECT SENSOR MODUL
72
1
1
2
4
5
1
6
3.9 KOhm
2
311
3
3
7
11
318a
317a
315a
AB C
9
8
8
9
11
7
6
12
5
4
3
2
1
319a
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
FZ4A
10
DBM29
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
314
2
310
ECONCEPT SOLAR ST
4.6 Elektrická schéma
obr. 35 – Elektrická schéma
37
ECONCEPT SOLAR ST
Legenda. 35
16
32
44
72
72a
82
95
Ventilátor
Cirkulátor vykurovania
Plynový ventil
Izbový termostat (príslušenstvo)
Izbový termostat nízkoteplotnej zóny
(príslušenstvo)
Kontrolná elektróda
Odkloňovací ventil
246 Prevodník tlaku
256 Signál cirkulátora modulačného vykurovania
278 Dvojitý senzor (vykurovanie + bezpečnosť)
310 Cirkulátor solárneho okruhu
311 Senzor teploty kolektora
314 Sensr spiatočky kolektora
315a Zmiešavací ventil nízkoteplotnej zóny
130 Čerpadlo zásobníka
138 Vonkajšia sonda (príslušenstvo)
139a Diaľkový časový ovládač nízkoteplotnej zóny
(príslušenstvo)
155 Sonda teploty zásobníka
186 Senzor spätného toku
188 Zapaľovacia elektróda
191 Senzor teploty spalín
A = HNEDÝ: FZ4A (9) - KONTAKT (6)
B = MODRÝ: FZ4A (10) - KONTAKT (2)
C = ČIERNY: FZ4A (11) - KONTAKT (3)
317a Bezpečnostný termostat nízkoteplotnej zóny
318a Cirkulátor nízkoteplotnej zóny
319a Senzor modulácie nízkoteplotnej zóny
Pozor: Pred zapojením teplotného snímača kolektora odstráňte odpor medzi svorkami 5 a 6 jednotky
DBM29.
Pozor: Pred zapojením izbového termostatu ovládača, odstráňte prepojenie na svorkovnici.
Pozor: Kotol je navrhnutý na prevádzku s izbovým termostatom na nízku teplotou. Pre pripojenie vzdialenej
riadiacej jednotky je nutné konfigurovať jednotku FZ4A. K tomu, stlačte tlačidlo AUTOCFG (pozri obr. 36),
kým všetky LED diódy blikajú súčasné na doske FZ4A. Kotol bude pripravený pre prácu so vzdialenou
jednotku na nízkoteplotnú zónu
Ak sa chcete pripojiť izbový termostat alebo vzdialenú riadiacu jednotku, skúste rovnaký postup ako je
uvedený vyššie, požiadavka (kontakt) na termostat izbový je samostatná.
+
–
OK
AUTOCFG
FZ4A
obr. 36 - Jednotka FZ4
38
cod. 3540P112 - 11/2009 (Rev. 00)
SK
FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.it
V.I.Trade s.r.o.
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
[email protected]
www.vit.sk
MP
Download

ECONCEPT SOLAR ST