POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ŠTUDIJNÝ ODBOR: 8229 Q HUDBA
PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV DENNÉHO ŠTÚDIA
pre školský rok 2013/ 2014
hra na klavíri
10 žiakov
dychové nástroje (hra na flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, fagote,
trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch
11 žiakov
strunové nástroje (hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare,
cimbale)
11 žiakov
hra na akordeóne
3 žiaci
hra na organe
3 žiaci
skladba
1 žiak
dirigovanie
1 žiak
ŠTUDIJNÝ ODBOR: 8228 Q – SPEV, 8227 Q - TANEC
PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV DENNÉHO ŠTÚDIA
spev
7 žiakov
tanec
13 žiakov
Dôležité upozornenie:
V prihláške na štúdium nestačí uvádzať odbor štúdia iba číselným znakom,
ale je potrebné napísať odbor štúdia i slovom.
8229 Q 03 Hra na klavíri:
1. Všetky durové a molové stupnice cez 4 oktávy v rovnom i protipohybe v oktávach, terciách
a sextách. Rozložený tónický kvintakord cez 4 oktávy aj v protipohybe.
2. Tri etudy rôzneho technického zamerania zo zbierok v ľubovoľnej kombinácii: J. B. Cramer H. Bűlow, C. Czerny op. 299 od č. 21 vyššie.
3. Dve dvojhlasné invencie od J. S. Bacha, príp. časť zo suity na podobnej úrovni.
4. Jedna rýchla časť z klasickej sonáty (Haydn, Mozart, Beethoven).
5. Jedna romantická skladba a jedna skladba 20. storočia rôzneho charakteru.
Celá skúšobná látka sa hrá povinne spamäti.
8229 Q 04 Hra na organe:
Uchádzač vykoná skúšky v takom istom rozsahu ako sú stanovené pri hre na klavíri.
Znalosť hry na organe nie je podmienkou a jej preukázanie sa nevyžaduje.
8229 Q 01 Skladba:
1. Predloženie vlastných skladobných pokusov v tonálnej harmónii, približujúcich sa zvukovej
podobe hudby 20. storočia.
2. Pokus o jednoduchú harmonizáciu ľudovej piesne, alebo improvizácie na jej tému (variačnej či
inej) na klavíri.
3. Sluchová analýza súzvukov na základe jedného udaného tónu.
4. Reprodukcia a zápis rytmických útvarov, kombinujúcich hodnoty po šestnástiny so synkopami
a ligatúrami.
5. Vedomosti z hudobnej náuky:
základné pojmy notopisu, kľúče,
tempo, agogika, dynamika,
metrum,
intervaly základné i odvodené (čisté, malé, veľké, zmenšené, zväčšené),
stupnice diatonické, základné vedomosti chromatiky,
kvintakordy durové, molové, zmenšené, ich obraty, tvoriť obraty na udanom tóne,
dominantný septakord a jeho obraty (tvoriť obraty na udanom tóne), zmenšený septakord.
6. Vedomosti o najznámejších skladbách hudobnej literatúry.
Orientácia v najzákladnejších hudobných štýloch (barok, klasicizmus, romantizmus,
impresionizmus, 20. storočie).
7. Vyspelosť v hre na klavíri na úrovni dobrého absolventa základnej umeleckej školy.
8229 Q 02 Dirigovanie:
1. Hudobno-teoretické vedomosti na úrovni a v rozsahu , ako pre odbor skladba.
Širší rozhľad v hudobnej literatúre.
2. Dobré sluchové, rytmické a pamäťové dispozície (reprodukcia diatonickej melódie),
sluchová analýza intervalov a trojzvukov, jednotlivo aj v spojoch (zápis rytmického útvaru).
3. Pohybové dispozície. Základné dobové taktovanie v 2 - 4 dobovom takte, pri súčasnom
speve ľudovej piesne. Uchádzač si pripraví 2 ľudové piesne rôzneho charakteru a typu.
Schopnosť vyjadriť taktovacím gestom tempo, dynamiku a charakter počúvanej hudby.
4. Vyspelosť v hre na klavíri na úrovni uchádzača na odbor klavír (skúšobná látka:
viď odbor hra na klavíri).
8229 Q 06 Hra na husliach:
1. Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica v rozsahu troch oktáv, legato, staccato, spiccato,
rozložené akordy (O. Ševčík: op.1/III. č. 7)
2. Dve etudy rôznej technickej problematiky: F. Mazas: Melodické etudy op. 36, 1. zoš., R. Kreutzer:
42 etud, J. Dont: 24 etud op. 37.
3. Prvá časť ľubovoľného koncertu typu :
A. Vivaldi: Koncert a mol, G. B. Viotti: Koncert G dur č. 23, L. Jansa: Koncert D dur,
S. Mach: Koncert h mol, G. B. Accolay: Koncert a mol a pod.
Hra naspamäť je podmienkou.
8229 Q 06 Hra na viole:
1. Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica v rozsahu troch oktáv začínajúca na strune C.
2. Dve etudy rôznej technickej problematiky: K. Moravec: Etudy, I. zoš., J. Dont: Etudy op. 37 alebo
op. 38.
3. Prvá časť ľubovoľného koncertu alebo sonáty typu: G.F. Telemann: Koncert G dur, A. Vivaldi :
výber z koncertov: J.A. Benda: Koncert F dur, B. Marcello: Sonáta e mol, J. V. Kaliwoda:
6 nocturn a pod.
Hra naspamäť je podmienkou.
8229 Q 06 Hra na violončele:
1. Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica a rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv.
2. Dve etudy rôznej technickej problematiky: F. Dotzauer: 113 etud, 1. zoš., S. Lee: 40 ľahkých etud op.
70.
3. Prvá časť ľubovoľného koncertu, sonáty alebo inej prednesovej skladby.
Hra naspamäť je podmienkou.
8229 Q 06 Hra na kontrabase:
1. Ovládanie základných polôh (minimálne do druhej polohy).
2. Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica a rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv.
3. Dve etudy rôznej technickej problematiky.
4. Jedna ľubovoľná prednesová skladba.
Hra naspamäť je podmienkou.
8229 Q 06 Hra na cimbale:
1. Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica v celom rozsahu, rozložené akordy.
2. Dve etudy rôznej technickej problematiky (pôvodné alebo v transkripcii): Géza: Etudy pre cimbal,
V. Brada: Etudy, F. Repa: Etudy.
3. Povinná skladba: J. S. Bach: Prelúdium C dur z Temperovaného klavíra.
4. Jeden ľubovoľný prednes.
Hra naspamäť je podmienkou.
8229 Q 06 Hra na gitare:
1. Stupnice – 1 dur a 1 mol (melodická): jednohlas, tercie, sexty, oktávy, decimy, kadencie.
2. Dve etudy rôznej technickej problematiky (pasážová, legatová, akordická, palcová, intervalová
a pod.)
3. Jedna etuda z obdobia klasicizizmu alebo romantizmu (Carcassi, Carulli, Sor, Diabelli, Coste,
Tarrega, Pujol, Sagreras a pod.).
4. Jedna z obdobia 20. storočia (Brouwer, Lobos, Rak, Zelenka-Obrovská, Susser, Horáček a pod.).
5. Prednesy: 1 skladba z obdobia hudobného baroka (Bach, Weiss, Visee, Sanz, Brescianello a pod.)
2 skladby rôzneho štýlového obdobia podľa ľubovoľného výberu.
Hra naspamäť je podmienkou.
8229 Q 06 Hra na harfe:
1. Všetky durové stupnice a trojzvuky s rozloženými akordmi .
2. Dve etudy s rôznou technickou problematikou (Trneček, Nadermann, Schoeker).
3. Dve skladby menšieho rozsahu podľa voľného výberu na úrovni etud
(Drobné skladbičky klasikov, B. Dobrodinský: Malá suita a pod.).
8229 Q 05 Hra na flaute:
1. Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordmi.
Stupnica C dur v rozsahu troch oktáv.
2. Tri etudy s rôznou technickou problematikou z etud W. Poppa op. 413 a Köhlera op. 33, 1.-3.zošit.
3. Jedna prednesová skladba podľa výberu: G. F. Händel: Sonáty, W. A. Mozart: Andante C dur,
G. Telemann: Sonáty.
8229 Q 05 Hra na hoboji:
1. Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordmi po tón d3 do 4 krížikov a 4 bé.
2. Tri etudy s rôznou technickou problematikou zo Školy hry na hoboj Hinkeho - posledná etuda
a dve podľa výberu.
3. Jedna prednesová skladba podľa výberu: F. Händel: Sonáta c mol, P. I. Čajkovskij: Talianska
pieseň (transkripcia), G. F. Händel: Largo z opery Xerxes (transkripcia), Hoffmann - 10
prednesových skladieb - výber, C. Donizetti - Sonáta.
8229 Q 05 Hra na klarinete:
1. Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordmi v rozsahu troch oktáv do 4 krížikov
a 4 bé.
2. Tri etudy s rôznou technickou problematikou podľa výberu (I. Műller: Škola hry na klarinete,
I. diela, alebo A. Demnitz: Škola hry na klarinete).
3. Jedna prednesová skladba podľa výberu: R. Wagner: Adagio, L. Koželuh: časť z koncertu,
F. Tuček: časť z koncertu, Z. Fibich: Selanka a pod.
8229 Q 05 Hra na fagote:
1. Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordmi do 4 krížikov a 4 bé.
2. Tri etudy s rôznou technickou problematikou podľa výberu z týchto škôl: J. Weissenborn: Škola
hry na fagote 1. – 10. kapitola alebo etudy a školy K. Pivoňku, R. Dziegielewski, Komorowski a
pod.
3. Jedna prednesová skladba podľa výberu na úrovni prednesu z L. Mildeho: č.1-3.
8229 Q 05 Hra na lesnom rohu:
1. Durové stupnice a príslušné rozložené akordy do 4 krížikov a 4 bé.
2. Tri etudy s rôznou technickou problematikou podľa výberu zo školy hry na lesnom rohu E.
Wipporicha, II. diel, č. 45 – 48.
3. Jedna prednesová skladba podľa výberu: A. Glazunov: Snenie, Fr. Skroup: Koncert B dur,
C. Saint – Saëns: Romanca.
8229 Q 05 Hra na trúbke:
1. Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordmi do 4 krížikov a 4 bé.
2. Tri etudy podľa výberu z Praktickej školy hry na trúbke od J. Kolářa: II. zošit č.: 133, 136, 140, 152,
161.
3. Prednes – J. Haydn: Koncert pre trúbku, II. časť.
8229 Q 05 Hra na tube:
1. Durové stupnice s príslušnými rozloženými akordmi do 4 krížikov a 4 bé.
2. Dve etudy podľa voľného výberu uchádzača.
3. Jedna prednesová skladba menšieho rozsahu, alebo prednesová etuda podľa ľubovoľného
výberu.
8229 Q 05 Hra na pozaune:
1. Stupnice durové a molové a príslušné rozložené akordy do 4 krížikov a 4 bé.
2. M. Hejda: Prípravná škola hry na pozaune, Malé etudy č.10. J. Ušák: Škola hry na pozaune,
I. diel č. 88 a jedno ďalšie cvičenie s legátovou problematikou podľa vlastného výberu.
3. Jedna prednesová skladba na úrovni etud.
8229 Q 05 Hra na bicie nástroje:
Malý bubonJosef Tuzar – Etudy pro malý buben (etudy 16, 17)
Akýkoľvek melodický bicí nástroj (xylofón, vibrafón, marimba, zvonkohra) durové, molové stupnice do 4 predznamenaní, T5, pri durových D7, pri molových zm7,
ľahšia prednesová skladba - hra z pamäti je podmienkou
(napr. A. Chačaturjan – Gajané – Suita č. 1 - Tanec dievčat ruží
Nebojša Jovan Živković – Funny Vibraphone-book 1 – dvojpaličkové skladby)
822 9 Q 07 Hra na akordeóne:
1. Všetky durové a molové stupnice, trojzvuky, štvorzvuky, dominantný a zmenšený septakord,
malé a veľké rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv.
2. Jedna etuda z Prípravnej školy zručnosti C. Czernyho op. 849. Výber z čísiel: 3, 6, 12, 13.
3. Jedna ľubovoľná etuda z 30 prednesových etud J. Havlíčka.
4. Jedna skladba z Malých prelúdií a fughett, II. zošit, alebo z dvojhlasných invencií od J. S. Bacha.
5. Jedna sonatína (Clementi, Dusík a pod.) najmenej dvojčasťová primeranej obtiažnosti.
6. Dve prednesové skladby rôznych štýlových období na úrovni etud.
Hra celého programu spamäti je podmienkou!
8228 Q Spev:
1. Dve slovenské ľudové piesne (so sprievodom klavíra) podľa voľného výberu.
2. Jedna jednoduchšia umelá pieseň (so sprievodom klavíra) podľa voľného výberu.
3. Pri talentovej skúške sa ďalej prihliada:
- na kvalitu a rozsah hlasového materiálu,
- na dobré rytmické cítenie reprodukovaním rytmických útvarov,
- funkčný a zdravotný stav hlasového aparátu.
4. Pripravená krátka poézia, alebo próza, prednesená naspamäť.
Uchádzač predloží lekárske potvrdenie aj od odborného lekára - foniatra.
5. Uchádzač môže byť prijatý na tento odbor len vtedy, ak je mutačný priebeh hlasového aparátu
ukončený.
Je potrebné priniesť so sebou notový materiál pripravených piesní.
8227 Q Tanec, 6 - ročné štúdium, otvárame každý nepárny rok: 2013/ 2014, 2015/ 2016...
1. Vhodné telesné predpoklady a javiskový zjav (hodnotí sa individuálne). Javiskový zjav sa hodnotí
podľa tvaru jednotlivých časti tela: chodidlá, dolné končatiny, pánvové kosti, harmonickosť celej
postavy, držanie tela a výraz tváre.
Poznámka: tejto časti prijímacej talentovej skúšky sa žiaci podrobujú bosí, v cvičnom úbore bez
rukávov a s vhodne upraveným účesom.
2. Všeobecné pohybové a hudobné dispozície sa hodnotia v skupine piatich uchádzačov
Držanie tela v chôdzi a behu .
Vytočenosť a uvolnenosť bedrových kĺbov (sed roznožmo a predklon trupu , sed skrížený s kolenami
na zemi).
Degagé – rozsah pohybu dolných končatín (zdvih jednej končatiny ťahom aj švihom v ľahu na chrbte,
na bruchu, na boku).
Pružnosť priehlavku (výpon na vysokú pološpičku, poloha piqué de coté).
Skok, výskoky znožmo na mieste 8 – 16 krát, poskoky po diagonále.
Celková pružnosť, obratnosť (hrudný a bedrový záklon v ľahu na chrbte, most, kotúľ vpred a vzad,
hviezda).
Rytmus (reprodukcia jednoduchého rytmického motívu tlieskaním a podupmi).
Tanečný prejav (improvizácia na hudbu 2/4 a 3/4 taktu, improvizácia na hudobný námet).
Sluchové a rytmické predpoklady.
Základné vedomosti o hudbe a hudobných skladateľoch (rozsah látky hudobnej výchovy na ZŠ).
8226 Q Hudobno – dramatický odbor otvárame každý párny rok: 2012/ 2013, 2014/ 2015
1.
2.
3.
4.
5.
Primeraný javiskový vzhľad s adekvátnym pohybovým prejavom.
Prednes textu – vlastný výber poézie alebo prózy v rozsahu 3 – 4 minút.
Zaspievať dve ľudové piesne rôzneho charakteru. Priniesť noty s klavírnym sprievodom.
Predviesť pohybovú etudu bez slov, pohybom vyjadriť situačný príbeh, či situáciu.
Pripraviť si tanečnú improvizáciu (32 taktov na valčíkový a 32 taktov na polkový rytmus).
Testy z hudobnej teórie, hudobnej náuky:
Každý uchádzač v rozsahu učiva na ZUŠ sa podrobí skúškam vo forme písomného testu z hudobnej
teórie. Pri týchto skúškach sa vyžaduje:
- dobrá orientácia v notopise v g a f kľúči, čítanie a písanie nôt s umiestnením oktávach,
- praktické ovládanie durových a molových stupníc, harmonických i melodických,
- stavba a určovanie diatonických intervalov,
- durový a molový kvintakord a jeho obraty, dominantný, zmenšený a zväčšený kvintakord,
- septakord a ich umiestnenie v tónine,
- ovládanie bežných tempových, dynamických a agogických predpisov a značiek,
- základné, stručné vedomosti z oblasti dejín hudby a hudobných foriem v rozsahu učiva ZUŠ, znalosť
hlavných kultúrno – spoločenských vývojových etáp a ich významní skladatelia, dôležité kompozičné
formy.
Sluchová analýza (intonácia a rytmus):
Každý uchádzač na odbor hudba a spev musí vykonať praktickú skúšku z intonácie a rytmu v tomto
rozsahu:
- zistenie rozlišovacích schopností v oblasti výšky, dĺžky, sily a farby tónu nasledovným spôsobom:
- interpretácia sledu tónov jednotlivo i v súzvuku,
- reprodukcia durových a molových stupníc,
- reprodukcia durových a molových akordických útvarov,
- reprodukcia základných metrických jednotiek,
- reprodukcia rytmických útvarov s pravidelným i nepravidelným delením nôt,
- reprodukcia jednoduchej tonálnej melódie a rytmu.
Poznámka: U uchádzačov na tanec a HDU sa zisťujú iba sluchové a rytmické dispozície
reprodukovaním ľahších melodických útvarov a rytmických útvarov.
Vzorový diktát a test písomných prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry:
Diktát
Keď povieme škola, predstavíme si dom so strechou, stenami, učiteľmi, žiakmi, úlohami, skúškami.
Najstaršia škola, o ktorej vieme, je asi z roku 2 000 pred n. l.
Sumerskí žiaci nemali zošity, ale hlinené tabuľky. Čítať a písať sa učili pomaly, pretože klinové písmo
bolo veľmi zložité.
Egyptské školy navštevovali budúci úradníci, kňazi, pisári. Egypťania už poznali aj papier, ale pretože
bol veľmi drahý, žiaci písali na hlinené črepy.
Medzi aténskymi a spartskými školami boli veľké rozdiely. V Sparte bola dôležitá najmä telesná
príprava a výchova smelých vojakov, kým v Aténach sa riadili podľa zásady, že iba v zdravom tele
sídli zdravý duch.
V stredoveku boli strediskom kultúry kláštory. Čítať a písať vedeli iba vzdelaní mnísi. Žiaci sa museli
naspamäť učiť latinské modlitby a žalmy.
V sedemnástom storočí premenil Komenský školu na miesto, kde sa deti učili radostne a hravo. So
svojimi žiakmi hral divadelné hry, žiaci s veľkou chuťou šili kostýmy, maľovali kulisy. Najmenší žiaci sa
učili z obrázkových učebníc.
Mária Terézia vydala v našej krajine po prvý raz zákon, že každý jej poddaný, chlapec i dievča, musí
chodiť do školy. Aj keď bol tento zákon dobrý, do školy chodilo v skutočnosti ani nie každé desiate
dieťa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Určte podľa zloženia túto vetu:
Najstaršia škola, o ktorej vieme, je asi z roku 2 000 pred n. l.
2. Určte vetné členy v tejto vete:
Spoza strechy domu vykukol ostrý kosák mesiaca.
3. Napíšte synonymum k slovám:
pracovať –
okno –
mať rád Aký význam majú synonymá pre jazyk?
4. O akom literárnom žánri hovoríme, keď sa v ňom vyskytujú tieto údaje:
nadprirodzené bytosti –
zvláštne miesta –
poludnie alebo polnoc 5. Aký umelecký jazykový prostriedok predstavuje verš:
... júl sa topil v slnku.
6. Do ktorého literárneho smeru zaraďujeme tvorbu Martina Kukučína?
7. Odhaľte vlastnosti, ktoré sa skrývajú v týchto prirovnaniach:
Akoby mu z oka vypadol. –
Má jazyk ako britva. –
Chodí ako slimák. 8. Do ktorého slohového postupu patria:
povesť –
charakteristika –
aforizmus –
správa –
text v učebnici slovenského jazyka –
9. Napíšte spisovnú podobu týchto slov a výrazov:
krajka –
snáď –
päť euro –
šunkový salám –
tak dobrý 10. Podčiarknite, ktoré dielo patrí autorovi a napíšte autora k druhému:
Victor Hugo:
Bedári
Oliver Twist
Andrej Sládkovič: Žltá ľalia
Marína
Karel Čapek:
Krakatit
Osudy dobrého vojaka Švejka
Samo Chalupka: Smrť Jánošikova
Morho!
Janko Jesenský: Štvorylka
Demokrati
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V Košiciach dňa 14.1.2013
MgA. Bartolomej Buráš, riaditeľ školy
Download

POŽIADAVKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK