UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
VÝROČNÁ SPRÁVA
O ČINNOSTI
Fakulta sociálnych vied
za rok 2012
TRNAVA
2013
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Obsah
1.
Úvod .............................................................................................................................................. 3
2.
Základné informácie o fakulte ...................................................................................................... 4
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
Vedenie fakulty ............................................................................................................................. 4
Akademický senát fakulty ............................................................................................................. 5
Vedecká rada vysokej školy .......................................................................................................... 9
Disciplinárna komisia fakulty pre študentov .............................................................................. 11
Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty za rok 2012 ................................................................ 12
4.
Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní .......................................................... 14
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
Študijné programy ...................................................................................................................... 15
Údaje o študentoch a ich štruktúre ............................................................................................ 16
Akademická mobilita študentov ................................................................................................. 17
Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania ................................................................... 19
Absolventi ................................................................................................................................... 20
Úspechy študentov fakulty ......................................................................................................... 21
Ocenenia študentov v rámci fakulty ........................................................................................... 21
Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania ......................................................................... 22
6.
Informácie o vedeckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti ..................................................... 23
6.1.
6.2.
6.3.
Vedecký potenciál vysokoškolského pracoviska a východiská hodnotenia výsledkov ............... 23
Výskumné, vzdelávacie, inštitucionálne projekty riešené na fakulte v roku 2012 ..................... 24
Podpora vedeckej a pedagogickej profilácie PhD. študentov FSV UCM prostredníctvom fondu
UCM na podporu mladých vedeckých pracovníkov ................................................................... 26
6.4. Grantová agentúra FSV UCM ...................................................................................................... 27
6.5. Publikačná činnosť na FSV UCM v roku 2012 (v porovnaní s rokom 2011) ................................ 27
6.6. Orgány riadenia vedy, redakčné rady a vedecké spoločnosti..................................................... 29
6.7. Návrh opatrení v oblasti vedecko-výskumnej činnosti na rok 2013 ........................................... 30
6.8. Prílohy k správe o vedecko-výskumnej a edičnej činnosti FSV UCM za rok 2012 s odporúčaniami
na rok 2013 ................................................................................................................................. 31
6.9. Posudková aktivita ...................................................................................................................... 48
6.10. Zoznam publikačnej činnosti FSV UCM za rok 2012 ............................................................... 49
7.
Zamestnanci fakulty .................................................................................................................... 74
8.
Podpora študentov ..................................................................................................................... 76
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
Štipendiá ..................................................................................................................................... 76
Študentské pôžičky ..................................................................................................................... 79
Ubytovanie .................................................................................................................................. 79
Stravovanie ................................................................................................................................. 80
Prax v rámci vysokoškolského štúdia .......................................................................................... 81
Podporné činnosti fakulty ........................................................................................................... 82
9.1.
10.
Knižnica fakulty ........................................................................................................................... 82
Rozvoj fakulty .............................................................................................................................. 84
11.
Medzinárodné aktivity fakulty .................................................................................................... 85
12.
Kontaktné údaje .......................................................................................................................... 87
13.
Summar (executive summary) .................................................................................................... 88
2
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
1. Úvod
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
(ďalej len „FSV UCM“) v druhom roku svojej
činnosti preukázala svoju životaschopnosť
a opodstatnenosť svojej existencie. Predkladaná
výročná správa mapuje jednotlivé jej oblasti
činnosti, najmä však pedagogickú, vedeckú
a odbornú. V roku 2012 sme sa stali už treťou
najväčšou súčasťou našej univerzity, nielen
počtom uchádzačov, reálne
zapísaných
študentov, ale aj výsledkami svojej práce. Teší
nás, že sa nám podarili zakreditovať všetky tri
stupne vysokoškolského štúdia, úspešne
napredujeme
v riešení
domácich
i medzinárodných grantov, podali sme viacero
nových žiadostí o nové výskumné projekty,
a takto sme vytvorili pomerne silnú základňu aj
pre úspešné pôsobenie v nasledujúcich rokoch.
Založili sme tradíciu Dňa FSV UCM, ktorá sa stáva miestom pre zhodnotenie činnosti a hľadanie
námetov do budúcnosti. Pevne verím, že podobne úspešný rok ako tento, zažijeme i v ďalších
obdobiach.
PhDr. Peter Horváth, PhD.
dekan FSV UCM
3
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
2. Základné informácie o fakulte
Názov fakulty:
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vznik fakulty:
FSV UCM vznikla 1.decembra 2011 na základe rozhodnutia rektora o jej zriadení po
predchádzajúcom súhlase Akademického senátu UCM a po kladnom vyjadrení Akreditačnej
komisie vlády SR. Týmto krokom vedenie univerzity jednoznačne deklarovalo snahu o
vytvorenie nového akademického pracoviska, ktoré sa orientuje ako výučbové a vedecké
centrum v oblasti sociálnych vied. Takýto typ fakulty je doteraz jediným v trnavskom
akademickom priestore. Nová fakulta začala svoju činnosť prostredníctvom štyroch
akreditovaných študijných programov prevzatých z predchádzajúceho inštitútu, kde popri už
spomínanej politológie boli postupne pridané nové študijné programy verejná správa, európske
štúdiá a sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe. Fakulta taktiež zabezpečuje výučbu
študijného programu „sociálne služby a poradenstvo“ na svojom akreditovanom detašovanom
pracovisku v Malackách.
V súčasnosti na FSV UCM je akreditovaných 5 študijných programov vo všetkých troch
stupňoch štúdia a jedno detašované pracovisko v Malackách.
Poslanie fakulty:
Poslaním FSV UCM je chrániť a šíriť poznanie a rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých
poznatkov, tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti v duchu národných, humanistických
a demokratických tradícií. Svojou činnosťou prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry
celej spoločnosti a súčasne k zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne regiónu,
v ktorom pôsobí.
Vo svojej činnosti nadväzuje UCM na európsky a svetový vývoj vedy, techniky, kultúry
a umenia. Univerzita sa zameriava na prípravu a výchovu kvalifikovaných odborníkov
s najvyšším vzdelaním v poskytovaných študijných programoch, vychováva študentov
k chápaniu, šíreniu a zachovávaniu národného kultúrneho dedičstva, vedie študentov
k tvorivému, nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti. Rozvíja, šíri
a uchováva poznanie prostredníctvom výskumu, vývoja a ďalšej tvorivej činnosti. Okrem
vysokoškolského vzdelávania poskytuje vzdelávanie v rámci systému celoživotného vzdelávania.
2.1. Vedenie fakulty
Dekan:
PhDr. Peter Horváth, PhD.
poverený vedením fakulty
od 1.12.2011 – 30.4.2012
PhDr. Peter Horváth, PhD.
od 1. 5. 2012 (prvé funkčné obdobie)
4
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Prodekani:
prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.
prodekan pre vedecko – výskumnú a edičnú činnosť
Od 1.05.2012 - trvá
PhDr. Pavol Juhás
prodekan pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a externé prostredie
štatutárny zástupca dekana FSV UCM
od 1.5.2012 – trvá
PhDr. Michal Greguška
prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
od 1.5.2012 – trvá
Ing. Eva Čapošová
prodekanka pre stratégiu a rozvoj
od 1.5.2012 – trvá
Tajomník:
Ing. Ľudovíta Dobáková
od 1.1.2012 – trvá
Vedúca kancelárie dekana:
Ing. Jana Osuská
od 1.1.2012 – trvá
2.2. Akademický senát fakulty
Predseda Akademického senátu fakulty
doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.12.2011
Predsedníctvo Akademického senátu fakulty
doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD. – podpredseda (zamestnanecká časť)
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.12.2011
Ondrej Tureček – podpredseda (študentská časť)
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 15.2.2012
5
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Členovia Akademického senátu fakulty (zamestnanecká časť)
PhDr. Jakub Feranec
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 23.5.2012
Ing. Jana Koprlová
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.12.2011
PhDr. Jaroslav Mihálik
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.12.2011
Ing. Jana Osuská
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.12.2011
JUDr. Marcel Vysocký, PhD. – tajomník
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.11.2012
Členovia Akademického senátu fakulty (študentská časť)
Róbert Frimmel
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 15.2.2012
Michal Kapusta
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 15.2.2012
Boris Moncman
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 15.2.2012
Zástupcovia fakulty v Akademickom senáte univerzity
doc. PhDr. Milan Čáky, CSc. (zamestnanecká časť)
funkčné obdobie: 01.01.2009 - 31.12.2012
začiatok členstva: 28.11.2011
PhDr. Pavol Juhás
funkčné obdobie: 01.01.2009 - 31.12.2012
začiatok členstva: 28.11.2011
koniec členstva: 28.05.2012
6
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
PhDr. Jaroslav Mihálik (zamestnanecká časť)
funkčné obdobie: 01.01.2009 - 31.12.2012
začiatok členstva: 29.05.2012
Ing. Jana Osuská (zamestnanecká časť)
funkčné obdobie: 01.01.2009 - 31.12.2012
začiatok členstva: 28.11.2011
Boris Moncman (študentská časť)
funkčné obdobie: 01.01.2009 - 31.12.2012
začiatok členstva: 28.11.2011
Ondrej Tureček (študentská časť)
funkčné obdobie: 01.01.2009 - 31.12.2012
začiatok členstva: 28.11.2011
Dňa 01. decembra 2011 sa uskutočnila transformácia Inštitútu sociálnych vied na FSV
UCM. Pre orgány, ktoré doposiaľ riadili inštitút, vyplynula nová úloha - zabezpečiť plynulý
prechod na novú súčasť univerzity – FSV UCM. Bolo nevyhnutné pripraviť všetky dokumenty
tak, aby prechod na fakultu bol v súlade so zákonom o vysokých školách, uznesením
Akademického senátu UCM a uznesením rektora UCM. Jednalo sa o nasledujúce významné
úlohy:
1. Zvolať zasadnutie akademickej obce – zamestnaneckú i študentskú časť a pripraviť voľby do
Akademického senátu fakulty.
2. Na základe výsledkov volieb vytvoriť Akademický senát Fakulty sociálnych vied (ďalej len
„AS FSV UCM“), zvoliť predsedníctvo senátu fakulty.
3. Vypracovať Štatút fakulty a jeho schválenie AS FSV UCM.
4. Vypracovať ďalšie potrebné dokumenty: Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana
Fakulty sociálnych vied UCM, uskutočniť voľbu dekana a vedenia fakulty, Rokovací
poriadok Akademického senátu Fakulty sociálnych vied UCM, Zásady volieb do
Akademického senátu Fakulty sociálnych vied UCM, schváliť Organizačný poriadok Fakulty
sociálnych vied UCM a iné dokumenty.
5. Po schválení týchto dokumentov a orgánov fakulty napomáhať vedeniu fakulty
k úspešnému rozvoju a zabezpečeniu plynulého chodu.
Od vzniku fakulty sa podarilo úspešne splniť všetky nevyhnutné úlohy, ktoré súviseli
s tvorbou a schvaľovaním dokumentov, potrebných pre fungovanie riadiacich orgánov fakulty.
Existencia a činnosť fakulty je v súčasnosti v súlade s právnymi normami.
AS FSV UCM bol kreovaný tak, aby v ňom bola primerane zastúpená zamestnanecká
i študentská časť. Od svojho vzniku do 31.12.2012 zasadal 11 krát a zasadnutí sa pravidelne
zúčastňoval dekan fakulty a ďalší členovia vedenia fakulty. Zo všetkých zasadnutí boli
vyhotovované zápisnice, ktoré sú riadne uložené a archivované v kancelárii dekana fakulty.
Prvé zasadnutie AS FSV UCM sa konalo dňa 24.1.2012, na ktorom bolo zvolené
predsedníctvo senátu: predseda senátu doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., podpredseda senátu
(zamestnanecká časť) doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD., tajomníčka senátu Ing. Jana Koprlová,
7
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
PhD. Bola zvolená pracovná komisia pre prípravu dokumentov. Za zástupcov AS FSV UCM v
Akademickom senáte UCM boli zvolení: doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., PhDr. Pavol Juhás a Ing.
Jana Osuská. AS FSV UCM rozhodol o uskutočnení doplňujúcich volieb a voľbu náhradníka.
Zároveň prijal úlohu pripraviť Štatút Akademického senátu Fakulty sociálnych vied UCM.
Druhé zasadnutie AS FSV UCM sa uskutočnilo dňa 15.2.2012. Predseda AS FSV UCM
oboznámil senát s výsledkami volieb do študentskej časti senátu. Za riadnych členov AS FSV
UCM, zastupujúcich študentskú obec, boli zvolení: Robert Frimmel, Michal Kapusta, Boris
Moncman a Ondrej Tureček. Ako náhradník do senátu bol zvolený PhDr. Jakub Feranec. Za
zástupcov AS FSV UCM v Akademickom senáte UCM boli zvolení: zo študentskej časti Boris
Moncman a Ondrej Tureček.
Tretie zasadnutie AS FSV UCM sa uskutočnilo dňa 22.2.2012. AS FSV UCM schválil Štatút
Fakulty sociálnych vied UCM.
Predmetom štvrtého zasadnutia AS FSV UCM, ktoré sa konalo dňa 21.3.2012, bolo
odsúhlasenie Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana Fakulty sociálnych vied UCM.
AS FSV UCM odsúhlasil Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty sociálnych vied UCM.
Piate zasadnutie AS FSV UCM sa konalo dňa 19.4.2012. Senát schválil volebnú komisiu na
voľbu dekana Fakulty sociálnych vied UCM. Za členov komisie boli zvolení: Ing. Jana Koprlová,
PhD., Ing. Jana Osuská a Michal Kapusta. Senát na základe tajného hlasovania zvolil za dekana
FSV UCM PhDr. Petra Horvátha, PhD. Voľba dekana sa uskutočnila v súlade so Štatútom fakulty
a Volebným poriadkom pre voľbu kandidáta na dekana Fakulty sociálnych vied UCM. AS FSV
UCM konštatoval, že voľba dekana fakulty bola právoplatná. PhDr. Peter Horváth, PhD. bol
zvolený do funkcie dekana FSV UCM jednohlasne.
Šieste zasadnutie AS FSV UCM sa uskutočnilo dňa 25.4.2012. Senát schválil členov
Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UCM, delegoval zástupcov učiteľov a študentov do Rady
vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl: zástupcami sa stali Ing. Eva Čapošová a Róbert
Frimmel. Senát fakulty schválil členov disciplinárnej komisie FSV UCM : PhDr. Michal Greguškapredseda, PhDr. Jakub Feranec za zamestnaneckú časť; Boris Mocman a Bc. Michal Kapusta za
študentskú časť. Odsúhlasil dodatočné prijímacie konanie, volebnú komisiu na voľbu
prodekanov, odsúhlasil voľbu prodekanov fakulty: prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., PhDr.
Michal Greguška a PhDr. Pavol Juhás, Ing. Eva Čapošová. Delegoval zástupcov senátu do
výberového konania fakulty na akademický rok 2011/2012: doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
Siedme zasadnutie AS FSV UCM sa uskutočnilo dňa 23.5.2012, senát bol doplnený o
riadneho člena: PhDr. Jakub Feranec, schválil nových členov, schválil Smernicu o rigoróznych
skúškach, študijné plány fakulty na akademický rok 2012/2013, odporučil dekanovi fakulty, aby
do vedúcich funkcií na fakulte neboli menovaní pracovníci s viacerými pracovnými pomermi
a aby do pracovného pomeru na fakulte neboli prijímaní uchádzači s ďalšími pracovnými
pomermi. Menovaním za prodekana PhDr. Pavla Juhása bol zvolený za zástupcu AS FSV UCM
do AS UCM PhDr. Jaroslav Mihálik.
Dňa 27.6.2012 sa konalo ôsme zasadnutie AS FSV UCM. Boli schválené Zásady volieb do
Akademického senátu Fakulty sociálnych vied UCM, Organizačný poriadok Fakulty sociálnych
8
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
vied UCM a organizačná štruktúra fakulty – dve katedry, schválil predĺženie pracovnej zmluvy
prof. Mgr. Ladislavovi Macháčkovi,CSc. a doc. PhDr. Vojtechovi Wagnerovi, CSc.
Deviate zasadnutie AS FSV UCM sa uskutočnilo dňa 27.08.2012. Senát schválil
Organizačný poriadok Fakulty sociálnych vied UCM a Organizačnú schému Fakulty sociálnych
vied UCM, schválil podmienky prijímacieho konania fakulty na akademický rok 2013/2014,
predĺženie prijímacieho konania na študijný program Verejná politika a verejná správa. Vyhlásil
doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti senátu, schválil nových členov Vedeckej rady
Fakulty sociálnych vied UCM.
Prvé zasadnutie AS FSV UCM v akademickom roku 2012/2013 sa konalo dňa 14.11.2012.
Senát zobral na vedomie výsledky volieb zo dňa 14.11.2012 do zamestnaneckej časti senátu.
Boli zvolení nasledovní kanditáti: doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD. náhradník senátu, JUDr. Marcel
Vysocký, PhD. , riadny člen AS FSV UCM.
Druhé zasadnutie AS FSV UCM sa uskutočnilo dňa 12.12.2012. Predseda senátu podal
návrh na odvolanie Ing. Jany Koprlovej, PhD. z pozície tajomníčky senátu, z dôvodu neplnenia
pracovných povinností vyplývajúcich z uvedenej pozície. Ing. Jana Koprlová, PhD. bola odvolaná
z pozície tajomníčky senátu a bol zvolený JUDr. Marcel Vysocký, PhD. Tajnou voľbou prebehla
voľba zástupcov AS FSV UCM do Akademického senátu UCM na volebné obdobie od 01. 1.2013
– 31.12.2016. Zvolení boli: doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.-predseda Akademického senátu fakulty,
JUDr. Marcel Vysocký, PhD., Ing. Jana Osuská, Ondrej Tureček, Boris Moncman.
Účasť členov Akademického senátu fakulty na zasadnutiach bola uspokojivá. Z každého
zasadnutia senátu bola vyhotovená zápisnica, podpísaná zapisovateľom a overená predsedom
senátu. Dekan a vedenie fakulty vytvorili pre činnosť AS FSV UCM vhodné podmienky.
2.3. Vedecká rada vysokej školy
FSV UCM ako novovzniknutá inštitúcia postupne kreovala svoje orgány v záujme
plnohodnotného fungovania ako jedna zo súčastí UCM v Trnave. AS FSV UCM postupne schválil
členov Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UCM (ďalej len „VR FSV UCM“) v nasledovnom
zložení:
Predseda: PhDr. Peter Horváth, PhD. (dekan FSV UCM)
Podpredseda: prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. (prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť FSV
UCM)
Interní členovia VR FSV UCM:
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
prof. Ing. Július Horváth, PhD.
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
9
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD.
doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD.
doc. Mgr. Peter Juza, PhD., CSc.
doc. PhDr. Martin Klus, PhD.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
doc. Mgr. Pavel Šaradín, PhD.
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
Ing. Jana Koprlová, PhD.
Externí členovia VR FSV UCM:
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. – Univerzita Komenského, Bratislava
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. – Univerzita Karlova, Praha, ČR
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. – Masarykova univerzita, Brno, ČR
doc. Ing. Alena Kusá, PhD. – Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM v Trnave
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, PhD. – Univerzita Palackého, Olomouc, ČR
doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. – Univerzita Komenského, Bratislava
doc. PhDr. Ján Stena, CSc. – Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc. – predsedníčka Štatistického úradu SR
V septembri 2012 sa uskutočnilo prvé zasadnutie VR FSV UCM, na ktoré prijal pozvanie
i rektor UCM, doc. Ing. Jozef Matúš, CSc, mim. prof. Rektor UCM spolu s dekanom FSV UCM
odovzdali členom VR FSV UCM menovacie dekréty, ktorými sa oficiálne stali riadnymi členmi
jedného z hlavných orgánov fakulty. Dekan prítomným predstavil v prezentácii súčasnú
štruktúru fakulty a jej pracoviská, poskytol informácie o akreditovaných študijných programoch
a počtoch študentov na akademický rok 2012/2013.
O výsledkoch v študijnej oblasti za akademický rok 2011/2012 informoval PhDr. Michal
Greguška, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FSV UCM, prof. Mgr. Ladislav Macháček,
CSc. ako prodekan pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť oboznámil členov vedeckej rady s
výsledkami za predchádzajúci akademický rok, resp. kalendárny rok 2011 v troch oblastiach:
výskumné granty, publikačná aktivita pedagógov fakulty a oblasť organizačných a iných
podporných vedných činností.
Na zasadnutí VR FSV UCM sa prítomní členovia ďalej zaoberali otázkami doktorandského
štúdia, ktoré fakulta otvorila v akademickom roku 2012/2013, následne problematikou
úspešnosti projektov a grantov. Členovia VR FSV UCM hlasovaním schvaľovali členov
štátnicových komisií, členov Odborovej rady pre doktorandský stupeň štúdia, témy dizertačných
prác uchádzačov o doktorandské štúdium a Smernicu dekana o zriaďovaní odborových rád
doktorandského štúdia na FSV UCM.
Členovia VR FSV UCM zároveň prijali na vedomie prednesené výročné správy zástupcov
vedenia fakulty. Odporúčali zintenzívniť prácu pri tvorbe vedeckých projektov doma
i v zahraničí, zvážiť možnosť vlastnými prostriedkami podporiť doterajšie úspešné projekty
a uchádzať sa o prípravu projektov s inými pracoviskami (zahraničnými inštitúciami –
domovskými pracoviskami členov VR FSV UCM).
Ďalšie zasadnutie VR FSV UCM sa uskutoční v septembri 2013.
10
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
2.4. Disciplinárna komisia fakulty pre študentov
Zloženie disciplinárnej komisie
PhDr. Michal Greguška, predseda komisie, zamestnanec
PhDr. Jakub Feranec, zamestnanec
Michal Kapusta, študent
Boris Moncman,študent
Komisia zasadala v roku 2012 dňa 10.5.2012 a 26.11.2012 a prerokovala v súlade s § 92 a
§ 113a zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s Organizačnou smernicou rektora univerzity o školnom
a poplatkoch spojených so štúdiom neuhradenie školného v stanovenom termíne. Disciplinárna
komisia udelila pre nezaplatenie školného 32 študentom podmienečné vylúčenie a 10
študentov bolo vylúčených zo štúdia.
11
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
3. Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty za rok 2012
Fakulta sociálnych vied UCM
FEBRUÁR
 20. február – Diskusné fórum s doc. PhDr. Borisom Zalom, CSc., europoslancom, na tému
„Eurozóna a Slovensko“. FSV UCM v Trnave.
 22. február – „Memorandum o vzájomnom pochopení a budúcej spolupráci“- rektor UCM
v Trnave Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. mim. prof., primátor mesta Malacky a zástupca
Inkubátora podpis memoranda. Memorandum je prvým krokom potrebným na vytvorenie
priestoru pre spoluprácu pri zabezpečení vzdelávania v študijnom programe sociálne
služby a poradenstvo FSV UCM v Trnave.
MAREC
 marec – Diskusné fórum s JUDr. Vladimírom Mečiarom, na tému „Vznik a vývoj Slovenskej
republiky“. FSV UCM v Trnave.
 06. marec – Diskusné fórum s Ing. Ivanom Miklošom, ministrom financií SR, na tému
„Európska únia a finančná kríza“. FSV UCM v Trnave.
 07. marec – Diskusné fórum s doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc., predsedom výboru
NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, na tému „Súčasnosť a budúcnosť EÚ
a Slovenska- vzdelávanie, veda, výskum, vývoj a inovácie“. FSV UCM v Trnave.
 29. marec – Konferencia „Starnutie populácie – celospoločenský problém“. FSV UCM
v Trnave.
APRÍL
 03. apríl – Futbalový turnaj „O pohár dekana FSV UCM“.
 04. apríl – Turnaj vo vybíjanej „Vybi svojho vyučujúceho“, FSV UCM v Trnave
 23. apríl – rektor UCM v Trnave Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., odovzdal
menovací dekrét dekanovi FSV UCM PhDr. Petrovi Horváthovi, PhD.
 24. apríl – Návšteva FPV UCM s prehliadkou priestorov, učební a laboratórií Špačince.
MÁJ
 09. máj – Diskusné fórum s Mgr. Marekom Maďaričom, ministrom kultúry SR, na tému
„Politický marketing“. FSV UCM v Trnave.
 18. máj – Športovo – branný deň UCM v Trnave, účasť zástupcov FSV UCM.
JÚN
 05. jún – Pracovné stretnutie s JUDr. Renátou Zmajkovičovou, podpredsedníčkou NR SR,
FSV UCM v Trnave.
12
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
SEPTEMBER
 28. september – 1. zasadnutie Vedeckej rady FSV UCM.
OKTÓBER
 04. október – Prednáška a diskusia s J. E. Christianom Fotschom, mimoriadnym
a splnomocneným veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike, na tému
„Ako sa občania zúčastňujú systému/sústavy priamej demokracie vo Švajčiarsku.“ FSV
UCM v Trnave.
NOVEMBER
 12. november – Začiatok výučby Univerzity tretieho veku s ohľadom na „Zvyšovanie kvality
života seniorov“. FSV UCM v Trnave.
 06. – 07. november – Futbalový turnaj „O pohár dekana FSV UCM“.
 20. november – Slávnostná beánia študentov FSV UCM.
 23. – 24. november – Medzinárodný filmový festival PAREVO. FSV UCM v Trnave.
 27. – 28. november – Univerzitný futbalový turnaj UCM s účasťou pedagógov a študentov
FSV UCM.
 29. november – Deň Fakulty sociálnych vied UCM. V rámci Dňa FSV UCM sa konala
konferencia k problematike regionálnej samosprávy v podmienkach SR. Po slávnostnej
recepcii vyvrcholil celý deň predstavením v Divadle J. Palárika v Trnave predstavením
Vrátila sa raz v noci" v hlavnej úlohe s Božidarou Turzonovovou.
 29. november – Konferencia „Regionálna samospráva, rok pred voľbami“. FSV UCM
v Trnave, FSV. Výstup: recenzovaný zborník „Regionálna samospráva rok pred voľbami “.
DECEMBER
 december – Konferencia „Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom
kraji“ pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, UCM v Trnave, Trnavskej univerzity
a Matice slovenskej. Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. predniesol jeden z hlavných
referátov na tému Dobrovoľníctvo na Slovensku. FSV UCM v Trnave.
 december – Vianočný bazár – dobročinná akcia FSV UCM v Trnave.
 12. december – Prednáška s prof. doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD., rektorom Trnavskej
univerzity v Trnave, na tému „Inštitút výhrady vo svedomí. FSV UCM v Trnave.
 29. február – 05. december – Filmový klub – Watch and Think. Pravidelné premietanie
filmov na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Organizované diskusie na témy týkajúce sa
filmov, aj s pozvanými hosťami. FSV UCM v Trnave.
13
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
4. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
FSV UCM bola zriadená rozhodnutím rektora UCM k 1. decembru 2011. Ideovo
a organizačne nadviazala na Inštitút sociálnych vied, ktorý zanikol k tomuto dátumu. Jej cieľom
je prispievať svojou činnosťou k rozvoju vzdelanosti a kultúry, k zvyšovaniu vedeckej,
pedagogickej a publikačnej úrovne trnavského samosprávneho kraja a celej spoločnosti.
Primárnym zameraním fakulty je oblasť sociálnych vied (sociológia, politológia, politická
sociológia, verejná politika, verejná správa, politická komunikácia, sociálne poradenstvo,
sociálna práca, sociálna pedagogika a pod.). Na pôde FSV UCM tiež realizuje od roku 2011 svoju
činnosť Centrum dobrovoľníctva a celoživotného vzdelávania (CDCV), v rámci ktorého bola
v novembri 2012 zahájená výučba Univerzity tretieho veku so zameraním na zvyšovanie kvality
života seniorov. Fakulta tiež ponúka záujemcom kurzy ďalšieho vzdelávania registrované na
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V oblasti výchovy a vzdelávania sa FSV UCM zameriava na odbornú prípravu
kvalifikovaných absolventov s vysokoškolským vzdelaním v poskytovaných študijných odboroch
Politológia, Verejná politika a verejná správa a Sociálne služby a poradenstvo. Základným
cieľom je vychovávať študentov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie,
s dôrazom na princíp tvorivosti, kritického a nezávislého myslenia, zdravého životného štýlu,
sebavedomia a sebauvedomenia, k národnej hrdosti a demokratickému občianstvu. FSV UCM
však v rámci svojich vedeckých a pedagogických aktivít reflektuje aj aktuálne výzvy spoločnosti:
potrebu dobrovoľníckych aktivít, celoživotného vzdelávania, skvalitňovania vedeckých
a pedagogických činností a výskumu i publikačnej činnosti.
V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti si fakulta kladie za prioritný cieľ udržanie
nastúpeného trendu etablovania študijných programov v rámci celouniverzitnej sústavy a s ním
spojené zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu vo všetkých jeho dimenziách. Najmä
harmonizácia a profesionalizácia vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami a študentmi
musí byť základným pilierom ďalšieho rozvoja napriek zvyšujúcemu sa počtu poslucháčov
v jednotlivých odboroch aj formách štúdia. Práve výchovno-vzdelávací proces je jedným
z najdôležitejších ukazovateľov kvality vysokoškolského štúdia a pozitívne stotožnenie sa
študentov a absolventov so svojou fakultou by malo byť prioritným cieľom.
Medzi dôležité dlhodobé ciele výchovno-vzdelávacieho procesu na FSV UCM patrí:
 stabilizovať aktuálne realizované akreditované študijné programy; v prípadoch
akreditovania nových študijných programov prihliadať na rovnicu, podľa ktorej súčet Mgr.
a PhD. programov má byť väčší ako súčet Bc. programov,
 zabezpečiť pre každého študenta (v závislosti od formy štúdia) identické podmienky pre
štúdium a rovnocennú možnosť nadobudnutia akademického titulu,
 zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu implementovaním moderných foriem a metód
vzdelávania, avšak s nevyhnutnosťou zachovania interaktívneho spôsobu vedenia
prednášok a seminárov,
 podporovať a uprednostňovať realizáciu akademických činností prostredníctvom
Akademického informačného systému (AIS) so zachovaním sprievodných kontrolných
mechanizmov,
14
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
 realizovať komplexné hodnotenie vzdelávacieho procesu a podrobiť jednotlivých
pedagogických zamestnancov pravidelnej konfrontácii s výsledkami študentského
prieskumu,
 podporovať realizáciu vzdelávacieho procesu aj na detašovaných pracoviskách, v rámci
ktorých je potrebné sa usilovať o zvýšenie kredibility fakulty, resp. univerzity v danom
regióne a to nielen formou ponúkanej výučby, ale aj ďalšími sprievodnými aktivitami,
 zvyšovať kvalitu a efektivitu štúdia s dôrazom na využiteľnosť poznatkov a skúseností
v praxi; v rámci nadobudnutia praktických zručností v danom odbore vytvoriť pre študentov
v magisterských stupňoch štúdia možnosti stáží,
 zapájať študentov do diania v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti,
 umožniť ďalší profesijný rast vedeckým a pedagogickým pracovníkom pozitívnym
motivovaním k sebavzdelávaniu a sebarealizácii.
Vo svojom výchovno-vzdelávacom procese FSV UCM integruje profesionálny pedagogický
prístup s odborným a vedeckým, veľkú pozornosť venuje študentskej a pedagogickej mobilite,
rozvoju a upevňovaniu medziodborových a medzinárodných vzťahov. Jedným z významných
cieľov je reflektovanie požiadaviek trhu, potrieb celoživotného vzdelávania a efektívneho
využitia teoretických poznatkov študentov v praxi. FSV UCM svojimi pedagogickými aktivitami
chce participovať na zvyšovaní odbornej kompetencie a orientácie fakulty v nadväznosti na
požiadavky spoločenskej prax.
4.1. Študijné programy
FSV UCM poskytuje od akademického roka 2011/2012 vysokoškolské vzdelanie pre budúcich
odborných pracovníkov v nasledovných študijných programoch:
 politológia, pre I. a II. stupeň štúdia v dennej a externej forme,
 európske štúdiá, ktorý vychádza zo študijného odboru 3.1.6 Politológia, pre I. stupeň štúdia
v dennej forme,
 verejná politika a verejná správa, pre III. stupeň štúdia v dennej a externej forme,
 verejná správa, ktorý vychádza zo študijného odboru 3.1.7 Verejná politika a verejná
správa, pre I. a II. stupeň štúdia v dennej a externej forme,
 sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe, ktorý vychádza zo študijného odboru
3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo, pre I. stupeň štúdia v dennej a externej forme,
 sociálne služby a poradenstvo, pre I. stupeň štúdia v externej forme realizovaný na
detašovanom pracovisku v Malackách.
V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom tak prišlo k rozšíreniu ponuky
študijných programov o detašované pracovisko v Malackách a najmä tretí stupeň štúdia
v programe verejná politika a verejná správa, ktorým bol dosiahnutý cieľ trojstupňového
vzdelávania na fakulte. Významnou udalosťou bola imatrikulácia prvých študentov spadajúcich
pod projekt Univerzity tretieho veku, ktorý bude zahájený od akademického roka 2012/2013.
FSV UCM sa chce ako nová, rozvíjajúca sa inštitúcia ďalej orientovať na vybudovanie
dostatočnej personálnej bázy pre výchovno-vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť, účasť na
riešení vedeckovýskumných úloh, posilnenie a zintenzívnenie prác v prebiehajúcich grantových
úlohách a zapojenie sa do riešenia nových národných a medzinárodných projektov, ktoré sú
hlavným zdrojom publikácií a prezentácie FSV UCM na vedeckých konferenciách. FSV UCM má v
15
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
pláne pokračovať v budovaní medzinárodných kontaktov, vďaka ktorým je možné získavanie i
odovzdávanie pedagogických i vedeckých skúsenosti.
4.2. Údaje o študentoch a ich štruktúre
Od akademického roka 2011/2012 FSV UCM zabezpečovala vzdelávaciu činnosť v piatich
bakalárskych, dvoch magisterských a jednom doktorandskom študijnom programe. Výučba
vychádzala striktne z obsahu akreditovaných študijných programov. Výchovno-vzdelávací
proces bol koordinovaný vedením FSV UCM a garantmi študijných programov v spolupráci
s prorektorkou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na úrovni univerzity.
Výučba mala najmä teoretickú časť, pričom sa postupovalo podľa semestrálnych rozvrhov
hodín. Realizovala sa formou prednášok, seminárov, konzultácií a riadeného samostatného
štúdia. Za náplň jednotlivých predmetov zodpovedali garanti predmetov, vyučujúci a garanti
študijných programov. Vyučujúci si splnili povinnosť ohľadne dokumentácie predmetu,
informačné listy s konkrétnymi povinnosťami študentov, podmienkami a spôsobom hodnotenia
študentovej práce boli zverejnené v Akademickom informačnom systéme (AIS) výhradne pre
potreby študentov. Vyučovanie zabezpečovali pedagógovia FSV UCM v spolupráci s odborníkmi
z externého akademického i neakademického prostredia.
V roku 2012 bol na FSV UCM zaznamenaný nárast celkového počtu študentov.
Z pôvodných 655 študentov evidovaných k 31. októbru 2011 vzrástol tento počet k 31. októbru
2012 na 1497 študentov, čo predstavuje 129% vzostup. Toto radikálne číslo súvisí najmä
s prestupom študentov politológie z Filozofickej fakulty UCM ako aj otvorením nových vyšších
ročníkov.
Počty študentov v jednotlivých stupňoch štúdia k 31. októbru 2012
Bakalársky stupeň štúdia
Forma
štúdia
Politológia
denná
externá
SPOLU
200
25
225
Európske
štúdiá
80
80
Sociálne
služby
Verejná
Sociálne služby
a poradenstvo
správa
a poradenstvo
vo verejnej
správe
348
162
142
49
19
490
211
19
Magisterský stupeň štúdia
Forma štúdia
Politológia
denná
externá
SPOLU
Verejná správa
140
37
177
16
100
129
229
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Doktorandský stupeň štúdia
Forma štúdia
Verejná politika a verejná správa
denná
externá
SPOLU
5
12
17
Úbytok študentov
Hodnotenie úbytku študentov je jedným z ďalších ukazovateľov úrovne a náročnosti štúdia
v jednotlivých študijných programoch. Z hľadiska štúdia na FSV sa táto problematika dotýka prioritne
študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia a súvisí s ich nedostatočnou schopnosťou
adaptovať sa na vysokoškolský spôsob štúdia, prípadne nedostatočná znalosť oblasti, ktorú si vybrali pre
svoju budúcu profesijnú orientáciu. Úbytok študentov v roku 2012 bol zisťovaný k dátumu 31. augusta.
BcD
Štud.
Zmena Nesk. v riad.
program Absolvovanie Prerušenie Zanechanie Vylúčenie Vyl.-disc. št. pr. termíne
Spolu
VES
3
9
27
8
47
EUST
1
1
2
POLI
83
4
5
14
2
3
4 115
SOSL
2
5
9
1
17
Spolu
83
10
19
50
2
13
4 181
BcE
Štud.
program
VES
EUST
SOSL
Spolu
Bc. spolu
Zmena Nesk. v riad.
Absolvovanie Prerušenie Zanechanie Vylúčenie Vyl.-disc. št. pr. termíne
4
6
6
1
1
2
2
1
4
8
6
2
3
83
14
27
56
4
16
4
Spolu
18
2
3
23
204
4.3. Akademická mobilita študentov
FSV UCM je zapojená do medzinárodných sietí prostredníctvom 23 bilaterálnych zmlúv
s univerzitnými pracoviskami v celej Európe. Tieto bilaterálne dohody využívajú v značnej miere
študenti fakulty na možnosť výmenných študijných pobytov v rámci programu LLP/Erasmus.
Medzi študentmi sa táto možnosť absolvovania časti svojho štúdia v zahraničí veľmi rozšírila
a zaznamenáva stúpajúci trend v počte vysielaných aj prijímaných študentov. Na FSV UCM
začal tiež fungovať tzv. buddy systém, kedy sa naši študenti starajú o prichádzajúcich študentov
na našu univerzitu.
17
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Informácie o možnostiach štúdia v zahraničí získavajú študenti nielen z webovej stránky
fakulty, či profilu fakulty na facebooku, ale veľmi intenzívne sa s nimi pracuje aj osobne.
Študenti mali možnosť informovať sa o možnostiach štúdia na partnerských univerzitách
v rámci dňa mobilít, kde im boli zodpovedané všetky nejasnosti. Rovnako tak sú študentom
tieto informácie poskytované na stretnutiach so študentmi, ktorí už takýto pobyt absolvovali.
V akademickom roku 2011/2012 možnosť spolupráce a mobilitu využilo 12 našich
študentov, 10 študentov v rámci programu Erasmus, 2 študenti cez iné možnosti spolupráce.
Taktiež túto možnosť využili 4 pracovníci našej fakulty a uskutočnili výmenný pobyt na niektorej
z našich partnerských univerzít. Na našu fakultu prišlo 7 zahraničných študentov, z toho 6
študentov cez program Erasmus, 3 študenti na celý akademický rok a 1 študent cez študijnú
stáž prostredníctvom svojej univerzity.
Zoznam odchádzajúcich študentov FSV UCM v rámci programu LLP/ERASMUS v akademickom roku
2011/2012
Meno
Andrea
Tittelová
Martina
Gabajová
Jakub Zieler
Richard Brix
Vladimír Eštok
Michaela
Brníková
Marián Petrík
Alžbeta
Laučeková
Valentína
Michálková
Mária
Mesarkinová
Fakulta
Študijný program
Začiatok Koniec
pobytu pobytu
Krajina
FSV
Politológia
Belgicko/Brusel
IX.11
II.12
FSV
Politológia
Fínsko/Joensuu
IX.11
II.12
FSV
FSV
FSV
Politológia
Politológia
Politológia
Turecko/Istanbul
Litva/Vilnius
Španielsko/Sevilla
IX.11
IX.11
II.12
II.12
II.12
VI.12
FSV
Politológia
Fínsko/Joensuu
II.12
VI.12
FSV
Politológia
II.12
VI.12
FSV
Verejná správa
Litva/Vilnius
Slovinsko/Nova
Gorica
II.12
VI.12
FSV
Politológia
Nemecko/Bremen
II.12
VI.12
FSV
Verejná správa
Poľsko/Bialystok
II.12
VI.12
Zoznam prichádzajúcich študentov na FSV UCM v rámci programu LLP/ERASMUS v akademickom
roku 2011/2012
Bulharsko
Začiatok
pobytu
IX.11
Koniec
pobytu
II.12
Politológia
Španielsko
IX.11
VI.12
FSV
Politológia
Španielsko
IX.11
VI.12
FSV
Politológia
Španielsko
IX.11
VI.12
FSV
FSV
Politológia
Politológia
Litva
Turecko
II.12
II.12
VI.12
VI.12
Meno
Fakulta
Študijný program
Krajina
Yanko Iliev
Marta Salamanca
de la Torre
Jose Escudero de
Cervilla
Fernando de la
Cuesta Serrano
Agne Starkute
Omer Bayraktar
FSV
Politológia
FSV
18
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Zoznam ERASMUS mobilít pedagógov FSV UCM 2011/2012
Meno
Peter
Horváth
Jaroslav
Mihálik
Michal
Greguška
Pavol Juhás
Začiatok
mobility
Fakulta
Katedra
Krajina
Vyučovací jazyk
FSV
Verejnej
správy
Litva/Kaunas
11/2011
anglický
FSV
Politológie Litva/Kaunas
11/2011
anglický
FSV
Politológie Litva/Kaunas
11/2011
anglický
FSV
Politológie Litva/Kaunas
11/2011
anglický
4.4. Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania
FSV UCM zverejnila v stanovenom termíne a v súlade so zákonom o vysokých školách
podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2011/2012 a to na webovom sídle fakulty
i univerzity. Uchádzači mali možnosť podávania prihlášok na štúdium v piatich bakalárskych,
dvoch magisterských a jednom doktorandskom študijnom programe. Prihlášku mali uchádzači
možnosť podávať v tlačenej i elektronickej forme, pričom dôležitými súčasťami bolo potvrdenie
o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a overené kópie úradných dokumentov
pojednávajúcich o doposiaľ nadobudnutom vzdelaní.
Po skúsenostiach s predchádzajúcimi ročníkmi fakulta upustila od realizácie prijímacích
skúšok v bakalárskom stupni štúdia a kritériá prijatia reflektovali výsledky maturitných skúšok a
vybraných profilových predmetov stredoškolského štúdia. V magisterskom stupni štúdia boli
relevantnými kritériami dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie a príbuznosť študijného programu.
Jedine uchádzači o doktorandské štúdium absolvovali prijímací pohovor pozostávajúci
z obhajoby predloženého projektu dizertačnej práce, ktorých posudzovaním a vyhodnotením sa
zaoberala prijímacia komisia.
Pre potencionálnych záujemcov o štúdium organizovala FSV UCM vo svojich priestoroch
nultý ročník Dňa otvorených dverí, v rámci ktorého mali uchádzači možnosť oboznámiť sa so
základnými náležitosťami vysokoškolského štúdia, ponúkanými študijnými programami ako aj
možnosťami mobilít, exkurzií a stáží. K dispozícii boli nielen predstavitelia pedagogickej
a zamestnaneckej časti FSV UCM, ale aj zástupcovia z radov študentov.
Počet podaných prihlášok na štúdium naplnil predpokladané očakávania a to vo všetkých
stupňoch aj formách štúdia. FSV UCM tak v prvom roku svojej existencie dokázala nadobudnúť
relevantné postavenie v prostredí humanitne zameraných fakúlt a adekvátnym spôsobom
propagovať ponúkané študijné programy. Za negatívny jav možno považovať nízky percentuálny
podiel prijatých a zapísaných študentov. Napriek tomu boli v jednotlivých študijných
programoch splnené kapacitné podmienky pre ich otvorenie a realizáciu akademických činností.
Výnimku tvoril iba študijný program európske štúdiá v externej forme, ktorý sa FSV UCM
rozhodlo pre nízku príťažlivosť a rentabilitu v ďalšom období neotvárať.
19
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Počty prihlásených, prijatých a zapísaných študentov podľa stupňov a foriem štúdia v roku 2011/2012
Bakalárske
štúdium
Prihlásení
Prijatí
Zapísaní
% podiel
zap./prihl.
% podiel
zap. / prijatí
Denné štúdium
Externé štúdium
Spolu
1579
284
1863
737
201
938
432
122
554
27,36
42,96
29,74
58,62
60,70
59,06
Magisterské
štúdium
Denné štúdium
Externé štúdium
Spolu
Prihlásení
Prijatí
Zapísaní
301
151
452
283
150
433
156
97
253
% podiel
zap./prihl.
51,83
64,24
55,97
% podiel
zap. / prijatí
55,12
64,67
58,43
Doktorandské
štúdium
Denné štúdium
Externé štúdium
Spolu
Prihlásení
Prijatí
Zapísaní
12
15
27
4
13
17
4
12
16
% podiel
zap./prihl.
33,33
80,00
59,26
% podiel
zap. / prijatí
100,00
92,31
94,12
4.5. Absolventi
V roku 2012 boli slávnostne promovaní prví absolventi FSV UCM. Jednalo sa o študentov
tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe politológia, ktorý sa
zúčastnili a úspešne absolvovali štátne skúšky v májovom a augustovom termíne. Celkovo bolo
odovzdaných 83 diplomov, pričom 5 študentov prospelo s vyznamenaním a 8 študentom bolo
udelené pochvalné uznanie dekana za bakalársku prácu. Výrazná väčšina týchto absolventov
pokračovala v štúdiu na FSV UCM v magisterskom stupni štúdia, či už kontinuálne v rovnakom
študijnom programe alebo v príbuznom študijnom programe verejná správa.
Absolventský proces sa organizoval v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi
univerzity a fakulty. Študenti boli povinní plniť si podmienky súvisiace s pripustením na štátne
skúšky, teda okrem dosiahnutia dostatočného počtu kreditov tiež náležitosti spojené
s prihlasovaním cez akademický informačný systém či odovzdávaním záverečných prác a ich
nahrávaním do centrálneho registra záverečných prác. V neposlednom rade bolo podmienkou
pripustenia k štátnej skúške vysporiadanie si podlžností voči fakultnej i univerzitnej knižnici.
Štátne skúšky sa uskutočnili v súlade s harmonogramom akademického roka v mesiacoch
máj a august. Okruhy otázok z predmetov štátnej skúšky boli zverejnené v dostatočnom
časovom predstihu na webovej stránke fakulty a reflektovali prierez vedomostí, ktoré mali
študenti možnosť nadobudnúť počas dovtedajšieho štúdia v danom študijnom programe.
Komisie pre štátne skúšky pracovali v súlade so zákonom, študijným poriadkom a študijným
programom. Súčasťou štátnej skúšky, ktorá prebiehala výhradne ústnou formou bola obhajoba
záverečnej práce a zodpovedanie ďalších troch otázok z jednotlivých štátnicových predmetov.
Všetky obhájené záverečné práce boli študentom povinne uložené v centrálnom registri
záverečných prác v elektronickej podobe a jeden originálny výtlačok bol poskytnutý pre účely
univerzitnej knižnice k prezenčnému štúdiu.
20
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
4.6. Úspechy študentov fakulty
Aktivity študentov FSV UCM nezahŕňajú len školské povinnosti, ale aj mnoho ďalších
mimoškolských aktivít. Medzi študentami sa nachádzajú viacerí športovci, niektorí z nich
reprezentujú fakultu aj na najvyššej medzinárodnej úrovni. Významné úspechy vo svojej oblasti
bojových športov zaznamenáva študent študijného programu verejná správa Dominik Sawicki,
majster Slovenska a víťaz viacerých významných medzinárodných turnajov. Na najvyššej
úrovni slovenskej reprezentácie pôsobia aj ďalší študenti, Patrik Krištofík, reprezentant SR do
21 rokov vo futsale a Branislav Rapáč, hokejový reprezentant, účastník Majstrovstiev sveta do
20 rokov a hráč HK Poprad. Študenti sa taktiež zapájajú do študentských vedecko-odborných
súťaží, sú členmi a redaktormi v študentských časopisoch, kde vzorne reprezentujú FSV UCM.
FSV UCM sa snaží všetkým, ktorí reprezentujú fakultu smerom navonok vytvárať adekvátne
podmienky pri ich štúdiu.
4.7. Ocenenia študentov v rámci fakulty
Fakulta sociálnych vied
Cena rektora za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia – nebola udelená.
Pochvalné uznanie rektora za najlepšie vypracovanú záverečnú prácu – nebolo udelené.
Cena dekana za vynikajúce výsledky v štúdiu počas celého štúdia v rámci bakalárskeho
a magisterského štúdia nebola udelená.
Pochvalné uznanie dekana za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu dostali v rámci
bakalárskeho štúdia: Bc. Viktória Makarová, Bc. Vladimír Melas, Bc. Peter Novák, Bc. Jozef
Magdolen, Bc. Zdenka Patassyová, Bc. Sabína Šramková, Bc. Veronika Švedová, Bc. Veronika
Vašková.
21
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
5. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
FSV UCM získala v roku 2012 oprávnenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
organizovať dva kurzy v rámci celoživotného vzdelávania. Ich absolventom možno udeľovať
osvedčenie o absolvovaní podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Názvy
vzdelávacích programov:
1. Postavenie, úlohy a funkcie verejného a neziskového sektora v Slovenskej republike
2. Poslanie, štruktúra a funkcie politík Európskej únie
FSV UCM sa v roku 2012 ako prvej súčasti UCM podarilo otvoriť záujmové vzdelávanie
dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené populácii, ktorá
má záujem rozšíriť si a doplniť si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla
vek 45 rokov. Štúdium je trojročné – šesťsemestrálne. Realizuje sa formou sústredení dvakrát
do mesiaca. Vzdelávanie končí obhajobou záverečnej práce alebo záverečnou skúškou. V roku
2012 na štúdium Univerzity tretieho veku v programe Zvyšovanie kvality života seniorov sa
prihlásilo 26 záujemcov.
22
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
6. Informácie o vedeckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti
6.1. Vedecký potenciál vysokoškolského
hodnotenia výsledkov
pracoviska
a
východiská
Vedecko-výskumná činnosť je organickou súčasťou pracovných povinností vedeckopedagogických pracovníkov vysokých škôl. Učiteľ na vysokej škole ako vedecko-výskumný
pracovník obohacuje poznatky príslušného vedného odboru, ale tieto poznatky ako
pedagogický pracovník má možnosť aj systematizovať do učebnice alebo študijných textov pre
študentov v konkrétnych študijných programoch. Svojou edukačnou aktivitou sprostredkúva
poznatky a metódy vedeckej práce priamo študentom prednáškami, na seminároch a
konzultáciách pri vedení ich kvalifikačných prác.
Na FSV UCM sú rozhodujúce študijné odbory: Politológia, Verejná politika a verejná
správa a Sociálne služby a poradenstvo.
Pri hodnotení výsledkov jednotlivých pracovníkov sa preto majú brať do úvahy iba tie
výsledky vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú v súlade s vedeckým profilom a hlavnými
potrebami edukačnej činnosti pracoviska.
Každý vedecko-pedagogický pracovník má vedľa priamej a nepriamej vyučovacej činnosti
k dispozícii minimálne 500-hodinový priestor pre vedecko-výskumnú činnosť. Iné nároky sa z
tohto hľadiska kladú na pracovníkov zaradených ako vedecko-výskumných pracovníkov, kde je k
dispozícii 2 000 hodín na vedecké a vedecko-organizačné činnosti. Taký prípad však na našom
pracovisku v súčasnosti máme iba jeden aj v roku 2012.
Pre hodnotenie celkovej, ale v našom prípade najmä publikačnej aktivity máme k
dispozícii novú Metodiku výpočtu výkonu pedagogických pracovníkov. Podľa nového
dokumentu každý z pracovníkov má dosiahnuť istú hodnotu kreditov, ktorá zodpovedá jeho
funkcii vysokoškolského učiteľa:
Vysokoškolskí učitelia
vo funkcii
profesor
mimoriadny profesor
docent
odborný asistent s vedeckou
hodnosťou
odborný
asistent
bez
vedeckej hodnosti
asistent
lektor
Týždenný úväzok
6
8
8 - 10
10 - 12
Priemerný minimálny ročný
počet kreditov
250
200
200
150
12 – 14
100
10
16 - 18
60
0
23
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Pracovisko má možnosť participovať na riešení vedecko-výskumných úloh s podporou
rozličných špecializovaných grantových agentúr na podporu vedeckej činnosti (KEGA, VEGA,
APVV, EK), ale môže na vedecko-výskumné úlohy získavať finančné prostriedky
z iných
zdrojov, napr. od nadácií, verejnoprávnych a súkromných organizácií.
Efektívnosť pracoviska vo vedecko-výskumnej činnosti sa hodnotí podľa úspešnosti získať
takéto granty vôbec, ale predovšetkým podľa výšky finančných prostriedkov, ktoré sú na ich
riešenie získané. Výška takto získanej finančnej dotácie v súťaži vplýva na pridelenie finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠ VVaŠ SR. Pri získavaní finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu sú dôležité teda najmä publikačné aktivity.
Naše hodnotenie aj v tomto roku sme rozdelili v zásade na tri oblasti:
1. hodnotenie pracoviska z hľadiska úspešnosti pri získavaní výskumných grantov,
2. hodnotenie publikačnej aktivity všetkých pedagogicko-výskumných pracovníkov fakulty,
3. hodnotenie pracovníkov v oblasti organizačných a iných podporných vedných činností.
6.2. Výskumné, vzdelávacie, inštitucionálne projekty riešené na fakulte v
roku 2012
Medzinárodné výskumy s podporou EK
Názov projektu: MY PLACE. Democracy and the shadows of totalitarianism and populism: the
European experience
Projekt skúma, ako vplývajú tiene totalitarizmu a populizmu v Európe na utváranie
sociálnej participácie mladých ľudí. Je to mnohodimenzionálny integratívny projekt FP7
financovaný v rámci výzvy Spoločenské a humanitné vedy za rok 2010, „Demokracia a tiene
totalitarizmu a populizmu: európske skúsenosti“. Spája konzorcium 16 výskumných inštitúcií zo
14 európskych krajín ako aj 14 zainteresovaných verejných inštitúcií (múzeá, mimovládne
organizácie, archívne a dokumentačné strediská). Koordinačnou inštitúciou je Univerzita vo
Warwicku. Koordinátorkou je prof. Hilary Pilkingtonová (Katedra sociológie).
V roku 2012 sme pokročili v riešení základných úloh projektu. Zrealizoval sa sociologický
výskum pre WP 4 s celkovým počtom respondentov 1200. Túto úlohu na základe subkontraktu
uskutočnila FOKUS AGENCY v Bratislave. Zberu dát sa zúčastnili najmä v Trnave, aj študenti FSV
UCM v Trnave. Súbežne sa začali výskumné práce pre WP 5 hĺbkovými interview s 30
respondentmi v Trnave (PhDr. Jaroslav Mihálik) a v Rimavskej Sobote (PhDr. Radoslav Štefančík,
PhD. MPol.).
Koordinátor projektu EK: Department of Sociology University of Warwick UK
Zodpovedný spoluriešiteľ za UCM: prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.,
Riešitelia WP: PhDr. Peter Horváth, PhD.,
Členovia tímu: PhDr. Jaroslav Mihálik
Trvanie projektu: 2011 – 2014
Finančná dotácia: 400 000 EUR (dotácia pre FSV UCM na rok 2011/2012 – 116 167 EUR)
24
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Výskumy na podporu štátnej mládežníckej politiky (IUVENTA, MŠ SR)
V roku 2012 sme pokračovali v riešení dvoch úloh pre MŠ VVaŠ SR –odbor práce s
mládežou v oblasti štátnej mládežníckej politiky. Pripravili sme dve publikácie s finančnou
podporou tohto grantu, z ktorých jedna vyšla v roku 2012 a druhá až v roku 2013.
Téma výskumu: Možnosti a limity politickej participácie alochtónnych menšín v krajinách EÚ
Cieľom výskumu je zistiť, ako na príslušníkov nových menšín nazerá slovenská mládež.
Otázne je, či mladí ľudia vnímajú skúmaný segment obyvateľstva ako rovnoprávnych občanov
alebo existujú voči nim predsudky. Cieľom výskumu je rovnako upozorniť na slabé miesta v
integračnom procese, predstaviť pohľad cudzincov (rodičov) na spoluprácu so štátnymi
orgánmi, samosprávou a mimovládnymi organizáciami. Osobitá pozornosť bude venovaná
mladým ľuďom iného než kresťanského vierovyznania, ich schopnosti osvojiť si slovenský jazyk
a nadväzovať sociálne väzby v autochtónnej spoločnosti.
V roku 2011 sa realizoval zber údajov kvalitatívnymi metódami (hĺbkové rozhovory,
fokusové skupiny). V roku 2012 sa dokončila expertná analýza získaných výsledkov pre potreby
zadávateľa a budú publikované v slovenskom a anglickom jazyku na www.vyskummladeze.sk.
Výsledkom je publikácia R. Štefančík-J. Lenč: Mladí migranti na Slovensku. Brno 2012, 120 s.
Zadávateľ: IUVENTA
Hlavný riešiteľ: PhDr. Radoslav Štefančík, PhD. MPol.
Spoluriešiteľ: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Supervízia projektu:prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.
Trvanie projektu: 2011 - 2012
Finančná dotácia: 7 000,- EUR
Téma výskumu: Samosprávna demokracia na stredných školách a občianska participácia
mládeže
Výskumná úloha reaguje na potrebu analýzy fungovania žiackych školských rád na
stredných školách z hľadiska jej efektívneho vplyvu na občianske postoje a názory mladých ľudí.
Školiteľ PhD. študenta oponoval koncepciu výskumu a jeho hypotézy, ako aj metodiku výskumu.
Získal potrebné údaje z rozsiahleho empirického sociologického výskumu na tému mládež a
demokracia (2011), ktoré budú podkladom pre charakteristiku regionálnych rozdielov
občianskych vedomostí v komparácii s výsledkami výskumu ICCS z roku 2009. Doktorand dr. S.
Krošlák realizuje pedagogický experiment na strednej škole od roku 2011 do roku 2012.
V roku 2011 sa realizoval zber údajov kvalitatívnymi metódami (hĺbkové rozhovory,
fokusové skupiny). V roku 2012 sa dokončila expertná analýza získaných výsledkov pre potreby
zadávateľa a budú publikované v slovenskom a anglickom jazyku na www.vyskummladeze.sk.
Výsledkom je monografia : Macháček, L.-Krošlák, S. : Dve školy demokracie. Olomouc 2013, 80 s.
Zadávateľ: IUVENTA
Hlavný riešiteľ: PhDr. S. Krošlák - doktorand
Spoluriešiteľ: prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. - školiteľ doktoranda
Trvanie projektu: 2011 - 2012
Finančná dotácia: 3 000 EUR
25
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
6.3. Podpora vedeckej a pedagogickej profilácie PhD. študentov FSV UCM
prostredníctvom fondu UCM na podporu mladých vedeckých
pracovníkov
Rok 2011
Názov projektu: Vývojové tendencie a premeny politických systémov vybraných európskych
krajín – učebná pomôcka pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia politológie
Zadávatelia a riešitelia projektu realizovali selekciu dostupnej súčasnej literatúry a
zhodnotili východiskovú situáciu pre implementáciu aktuálnych odborných poznatkov
pre zostavenie hlavnej publikácie. Čiastkovým výstupom bola účasť na konferencii v Krakove v
novembri 2011, kde autori prezentovali tézy, ktoré tvoria východiskový stav skúmanej
problematiky s následným publikačným výstupom v zahraničnej recenzovanej monografii.
Počas doby riešenia projektu sa autori zúčastnili viacerých domácich ako aj zahraničných
konferencií (Košice, Trnava, Bratislava, Krakov, Slovinsko, USA), ktorých odborný a vedecký
obsah s následnými konzultáciami prispeli k úspešnému definovaniu výskumného rámca
projektu.
Výsledkom bude spoločná publikácia Mihálik, J. – Juhás, P. : Stredná Európa: Vývoj a premeny
politických systémov.
Zadávateľ: Fond UCM
Vedúci projektu: PhDr. Jaroslav Mihálik
Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Pavol Juhás
Ďalší člen projektu: PhDr. Michal Greguška
Rok 2012
Názov projektu: Nové formy komunikácie samospráv miest a obcí Slovenskej republiky
Vzhľadom na začiatok riešenia (tiež ukončenie) projektu podľa plánu v roku 2013,
finančné prostriedky neboli v roku 2012 čerpané, celá pridelená suma sa presúva do roku 2013,
kedy bude aj fyzicky čerpaná.
Zadávateľ: FPPV
Hlavný riešiteľ: Mgr. Miroslav Koprla
Spoluriešiteľ: Ing. Jana Koprlová, PhD.
Trvanie projektu: január 2013 – december 2013
Finančná dotácia: 500 EUR
Názov projektu: Rodový manuál pre dobrovoľníkov, dobrovoľnícke a neziskové organizácie
Hlavný riešiteľ: Mgr. Silvia Dončevová, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Marek Vrbinčík, Mgr. Simona Galfyová
Trvanie projektu: január – december 2013
Finančná dotácia: 500 EUR
26
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
6.4. Grantová agentúra FSV UCM
Rozhodnutím Kolégia dekana FSV UCM z 13.12.2012 sa schválili Pravidlá fakultnej
grantovej agentúry Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave na podávanie a prijímanie žiadostí
o dotáciu/finančný príspevok a kritériá hodnotenia projektov. Pre rok 2013 sa predpokladá
dotácia do Fondu vedeckého výskumu v čiastke 10 000 EUR.
6.5. Publikačná činnosť na FSV UCM v roku 2012 (v porovnaní s rokom 2011)
V minulosti prihliadala celková dotácia na činnosť univerzity (60%:40%)
so zdôraznením počtu študentov. To sa zmenilo na 40%:60% s dôrazom na vedecko-výskumnú a
publikačnú činnosť.
Tento nový prístup sa spája s požiadavkou skvalitnenia výchovy a vzdelávania, ktorú
vyjadruje norma mať menej ako 20 študentov na jedného vedecko-pedagogického pracovníka
univerzity s vedeckou hodnosťou. Kto nemá vedecko-akademický titul PhD., prípadne, ak
nerealizuje vedeckú prípravu v rámci doktorandského štúdia, nemôže mať miesto v radoch
vysokoškolských učiteľov.
Uvedené tvrdenie je v súlade so skutočnosťou, že kvalita vyučovania je bezprostredne
spojená s vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou, lebo vedie k inovácii prístupu, novým
poznatkom a dynamizuje aktivity študentov. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť je
zároveň hrádzou voči stereotypom a strnulosti vo výchovno-vzdelávacej činnosti vysokej školy.
Publikačná aktivita v roku 2012
V roku 2012 sme dosiahli istý pokrok v celkovom počte publikačných jednotiek (137). Viď
Príloha č. II. Môže to byť iba zdanlivý rast nakoľko počet evidovaných pedagogicko-vedeckých
pracovníkov je vyšší (52).
Neúspechy
Zostáva relatívne veľký počet pracovníkov bez publikačných výstupov (20), pričom časť z
nich asi publikuje, ale svoje výsledky evidujú na iných pracoviskách. Niektorí nepublikujú vôbec.
Mnohí pracovníci s nulovými výsledkami v roku 2011 v tomto roku “zabodovali”.
Výkony pracovníkov podľa metodiky výkonov v zásade nezodpovedajú požadovaným
štandardom vo svojich kategóriách, s výnimkou niekoľkých pracovníkov.
Úspechy
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Európska integrácia – výzva mladej generácii Slovenska / Ladislav Macháček. In: Sociológia –
Slovak Sociological Review. – ISSN 0049-1225. – Roč. 44, č. 1 (2012), s. 109-132.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch, monografiách
Od volební kampaně k přímé volbě hlavy státu / Jana Reschová. In: Ústavní postavení
prezidenta republiky a způsob jeho volby / editor: Ivan Jakubec. – Praha: Univerzita Karlova v
Praze, 2012. – s. 63-72.
27
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Managing the lack of democracy: The Slovak experience / Jaroslav Mihálik, Pavol Juhás. In:
Selected issues of modern democracy / Uroš Pinterič, Lea Prijon (uredniki). – Ljubljana : Vega,
2012. – ISBN 978-961-93138-7-9. – s. 83-98.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
The electoral paradigm and its impact on performance of municipal and regionaladministration
– the case of the Czech Republic and Slovakia / Peter Horváth, Jaroslav Mihálik. In: Innovative
Issues and Approaches in Social Sciences (elektronický zdroj). – ISSN 1855-0541.-Roč. 5, č. 2
(2012), s. 90-103. – Popis urobený: 6. 6. 2012. – Spôsob prístupu:
http://vega.fuds.si/index.php?option=com_docman&Itemid=64&lang=sl.
ADE
Education of the School Youth to Democratic Citizenship in Slovakia / Ladislav Macháček.
In: Pedagogika [elektronický zdroj] : pedagogy studies. - ISSN 1392-0340. - [Roč. 51], č. 107
(2012), s. 110-117.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Kultúra sveta práce : Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru / Marek Švec... et al., Andrea Olšovská, Anna Zaušková. – 1. vydanie. – Bratislava :
Friedrich Ebert Stiftung, 2012. – 122 s. – ISBN 978-80-89149-23-0.
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
The Nothern Spaces : Contemporary Issues / Ryszard Czarny, Michal Chorosnicki. – WarszawaKielce : Scandinavium, 2012. ISBN 978-83-63016-08-1.
Citácie a ohlasy na publikačnú činnosť
V správe o vedecko-výskumnej činnosti pre UCM v minulom roku (2012) sa konštatovalo,
že počet citácií a ohlasov na naše publikácie nie je adekvátny. V tomto období sme konštatovali,
že pracovníci majú relatívne málo citácií, nakoľko sa nevenujú ich vyhľadávaniu. Pravda je, že
citácie nie sú aj preto, že pracovníci vôbec nepublikujú (a teda nie je z čoho citovať), alebo
ostávajú ich výstupy nepovšimnuté. Problémom zostávajú aj ohlasy formou recenzií.
Naštartovali sme systém učenia sa písať recenzie v doktorandskom štúdiu, ktorý sme včlenili
ako podmienku úspešného ukončenia predmetu Metodológia vedeckej práce.
Výsledky v roku 2012 naznačujú, že počet zistených ohlasov – citácií, ale aj recenzií
spoločne dosiahol iba 4. Toto hodnotenie je neúplné, nakoľko ohlasy a citácie na publikácie
vydané v roku 2012 sa budú objavovať ešte neskoršie.
Publikačná aktivita v roku 2012
Porovnanie publikačných výstupov v rokoch 2011 a 2012:
r. 2011 – počet zamestnancov: 35, počet výstupov: 124, koeficient – 3,57
r. 2012 – počet zamestnancov: 52, počet výstupov: 137, koeficient – 2,63
28
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
HODNOTENIE:
Porovnanie ukazuje, že celková publikačná aktivita-výstupy v roku 2012 oproti roku 2011 stúpli
z 124 na 137. Koeficient má však klesajúcu tendenciu v dôsledku príchodu nových pracovníkov,
ktorí nevykázali publikačnú aktivitu.
Účasť na vedeckých konferenciách pracoviska a iných inštitúcií
Evidujeme rozličnú mieru aktivity jednotlivých pracovníkov na vedeckých podujatiach.
Niektorí sa týchto podujatí nezúčastňovali. Iní zasa venovali týmto činnostiam príliš veľa zo
svojej kapacity.
Je zrejmé, že prioritu by mala mať účasť na konferenciách organizovaných vlastným
pracoviskom. Tu sa nezískavajú iba body-kredity pre jednotlivca, ale sa buduje „kredit“
pracoviska. Účasť na zahraničných vedeckých konferenciách súvisí aj s obmedzenými
finančnými možnosťami pracoviska. Napriek tomu je účasť pracovníkov na podujatiach
v zahraničí prekvapujúca. V mnohých prípadoch to súvisí s grantami EK.
6.6. Orgány riadenia vedy, redakčné rady a vedecké spoločnosti
Vedecké rady
FSV UCM podporuje účasť svojich pracovníkov v rozličných inštitúciách, v ktorých sa
rozhoduje o tvorbe koncepcií vedecko-výskumnej činnosti a jej finančnej podpore.
Predovšetkým ide o Vedeckú radu UCM a rozličné pomocné orgány prorektora pre vedu UCM,
napr. Edičná komisia, Fond na podporu mladých výskumníkov. Takúto funkciu má aj nová
Vedecká rada FSV UCM v Trnave.
Redakčné rady
FSV UCM obnovou koncepcie tvorby vedeckého časopisu Slovenská politologická revue
zapojil do dôležitých redakčných činností viacerých pracovníkov, ako členov redakčnej rady a
redakcie. Poskytol príležitosť aj kolegom z iných pracovísk. V roku 2011 vznikol aj nový časopis s
orientáciou na problematiku verejnej správy a verejnej politiky „SOCIETAS ET RES PUBLICA“.
Kolégium dekana FSV UCM zhodnotilo činnosť redakcií a redakčných rád za rok 2012 a navrhlo
niektoré zmeny v záujme zefektívnenia ich pôsobenia.
Vedecké spoločnosti
Významnou súčasťou formovania vedeckých pracovníkov sú vedecké spoločnosti. Ich
prostredníctvom sa zjednocuje úsilie rozličných vedeckých pracovísk v konkrétnej vedeckej
oblasti, hľadajú sa interdisciplinárne prepojenia a budujú sa siete vedeckých inštitúcií a
decizných orgánov. Naše pracovisko je zakladateľom Slovenskej spoločnosti pre regionálnu
politiku pri SAV a má významné zastúpenie v Slovenskej politologickej spoločnosti pri SAV. Obe
spoločnosti začali v roku 2011 spolupracovať a v roku 2012 budú koordinovať časť svojich
aktivít, čo súvisí aj so skutočnosťou, že finančné dotácie na ich činnosť z prostriedkov SAV idú
podľa novej metodiky (našim tútorom je Ústav politických vied pri SAV). Máme zástupcu v Rade
vedeckých spoločností pri SAV (prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. je podpredseda).
29
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
6.7. Návrh opatrení v oblasti vedecko-výskumnej činnosti na rok 2013
Edičný plán FSV UCM umožňuje pracovníkom zaradiť do plánu monografickú publikáciu.
Jej výber a zaradenie do tohto plánu sa spája so špecifickým záujmom pracoviska o tento
produkt (napr. učebný text pre študentov alebo kvalifikačná práca u docentov) a s čiastkovým
alebo celkovým finančným príspevkom z prostriedkov UCM alebo FSV UCM.
Fakulta schválila dokument o ŠVOČ a na rok 2013 vyhlásila 1. ročník medzifakultnej
konferencie. Táto forma vyhľadávania talentov spomedzi našich študentov sa iste prejaví aj
v publikačnej aktivite magistrov a bakalárov.
Z hľadiska kritérií komplexnej akreditácie sa to bude osobitne dotýkať publikácií
uverejnených v zahraničí a osobitne v anglickom jazyku v roku 2013.
Na FSV UCM v Trnave existuje od roku 2012 FOND na podporu publikačnej činnosti
pracovníkov v osobitných kategóriách AAA-AFC.
Slovenská politologická revue úspešne zrealizovala svoj zámer o atraktívnejšiu podobu
(dve čísla v papierovej verzii v anglickom jazyku), má novú domácu redakčnú radu a redakčnú
radu zahraničných expertov. Časopis získa finančnú refundáciu za predaj full textov v systéme
CEEOL. Prebehol proces prípravy prihlásenia časopisu na získanie registrácie v etablovaných
databázach vedeckých časopisoch. Koncom roku 2012 sa urobili opatrenia na zlepšenie
dostupnosti našich anglických štúdií v citačných databázach prostredníctvom firmy VERSITA.
V roku 2012 vznikol nový časopis „SOCIETAS ET RES PUBLICA“. Medzinárodný internetový
vedecký časopis zameraný na problematiku verejnej správy v kontexte interdisciplinárnych
spoločenských súvislostí (ISSN 1338-6530), ktorého vydávateľom je FSV UCM v Trnave. Jeho
hodnotenie na Kolégiu dekana FSV UCM odporúča zásadné zmeny v koncepcii a
profesionalizácii jeho redakcie v roku 2013.
Pracovisko vytvorilo personálno-organizačné podmienky pre pravidelnú mesačnú
evidenciu výstupov vedecko-výskumnej činnosti (referent pre VVČ) a zapojilo do tejto činnosti
aj vedúcich katedier. Skúsenosti ukazujú, že problém je malá publikačná aktivita niektorých
pracovníkov.
Pracovisko uskutočňuje teoreticko-metodologický seminár pracovníkov zaradených do
PhD. štúdia najmä v nadväznosti na PhD. štúdium v odbore Verejná správa a verejná politika.
Vedenie sa oboznámilo s individuálnymi projektmi a prvými výsledkami doktorandského štúdia
na rozličných pracoviskách. Takýto seminár sa uskutočnil aj v roku 2012.
Pracovisko bude podporovať vedecké a študijné pobyty svojich pracovníkov na
zahraničných univerzitách a vedecko-výskumných pracoviskách, ale aj na UPV SAV v súlade s
Rámcovou dohodou o spolupráci (2011-2014).
Pracovisko utvorilo predpoklady (interné oponentúry), aby sa priebežne každý rok spájali
pracovníci do výskumných tímov pod vedením doc. a PhD. a spracovali výskumné projekty pre
Grantové agentúry VEGA a KEGA s väčším časovým predstihom pred ich registráciou. Takéto
30
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
pracovné stretnutie sa uskutočnilo koncom roka 2012 a zabezpečilo, aby sa kreovali dva
kolektívy (prof. Dr. Ryszard Czarny, PhD. a doc. Mgr. Pavel Šaradín, PhD.) pre prípravu projektov
APVV.
6.8. Prílohy k správe o vedecko-výskumnej a edičnej činnosti FSV UCM za
rok 2012 s odporúčaniami na rok 2013
Príloha č. 1 - I. Bakalárske, diplomové, dizertačné, habilitačné a inauguračné práce
Bakalárske práce (titul Bc.)
Meno
Nadpis práce
Baáriová
Alexandra
Postavenie, organizácia a úlohy tretích strán
v politickom a straníckom systéme USA
Bačíková Lenka
Volebné právo v Slovenskej republike
Bajužíková
Veronika
Národnostné menšiny, procesy naturalizácie
a menšinové politiky v Pobaltí (komparácia)
Protestantská cirkev a jej vplyv na politiku Veľkej
Británie
Barlíková Lenka
Blaško Tomáš
Bubniaková
Monika
Cepka Marián
Cepková
Mitasová Mária
Kancelária prezidenta SR a legislatívny proces
Federalizmus v USA – usporiadanie politickej moci,
výhody a nevýhody federalizmu na príklade americkej
ústavnosti
Participácia konkrétnej záujmovej skupiny na
politickom živote vo vybranom regióne
Faktory politickej participácie občanov
Konfliktné regióny medzinárodných vzťahov. Príčiny
a dôsledky vojenského konfliktu v Bosne
Semi-prezidencializmus a problematika jeho
Černická Barbora
vymedzenia
Príčiny a pôvod terorizmu: RAF ako aktér v nemeckej
Daňko Adam
politike v 70.-80. rokoch
Cesnek Róbert
Drozd Adam
Václav Havel – z disidenta prezident (politický profil)
Školiteľ
PhDr. Jaroslav
Mihálik
PhDr. Jozef
Ružarovský
PhDr. Jaroslav
Mihálik
PhDr. Jozef Lenč
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
PhDr. Jaroslav
Mihálik
Mgr. Miroslav
Koprla
Mgr. Miroslav
Koprla
PhDr. Jozef Lenč,
PhD.
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Jozef Lenč,
PhD.
PhDr. Pavol Juhás
Fandliová Monika Vplyv ideológie sionizmu na vznik štátu Izrael
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
Ferčíková Iveta
Totalitaristické politickoprávne doktríny 20. storočia
Mgr. Adrián Gabura
Ficeková Adriána
Prezident v ústavnom systéme Maďarska
PhDr. Pavol Juhás
Flornerová Jana
Transformačné koncepty v kontexte s budovaním
demokratických režimov po roku 1989 (prípadová
štúdia – ČR)
PhDr. Viera
Žúborová
Frisík Viktor
Výskum verejnej mienky – parlamentné voľby 2010
Mgr. Miroslav
Koprla
31
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Gabajová Martina
Gabrišová
Katarína
Gaburová
Dominika
Obamov efekt a aplikácia verbálnej moci na prípade
Blízkeho Východu
Komparácia nedemokratických režimov v Španielsku
a Portugalsku
Poslanecký mandát v podmienkach NR SR
PhDr. Jaroslav
Mihálik
PhDr. Michal
Greguška
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
Gerlachovová Eva Postavenie Senátu v Českej republike
PhDr. Pavol Juhás
Gregorová
Zuzana
PhDr. Viera
Žúborová
Ing. Jana Koprlová,
PhD.
PhDr. Karol Čukan,
CSc.
PhDr. Jaroslav
Mihálik
Hájnikova Karin
Halajová Eva
Hamšík Martin
Hlaváč Robert
Horáčková
Kristína
Dynamika vývoja politických strán na politickom trhu
Nositelia hospodárskej politiky Nemecka, ich
postavenie a kľúčové politicko-ekonomické súvislosti
Štátne symboly Slovenskej republiky v očiach
slovenskej verejnosti
Genéza/analýza americkej ústavnosti a aktuálny
politický vývoj
Konfliktné regióny medzinárodných vzťahov.
Multietnický a multináboženský Kaukaz – zdroj
konfliktov budúcnosti. Prípadová štúdia Čečensko
Populizmus v krajinách západnej Európy
Hornáčková Silvia Ženy v politike
Komparácia autoritatívnych režimov v Európe a vo
svete. „Prezidentské monarchie“ Blízkeho východu
Transformačné koncepty v kontexte s budovaním
Chrenová Viktória demokratických režimov po roku 1989 (prípadová
štúdia – SR)
Jančíková
Václav Havel - z disidenta prezident (politický profil)
Veronika
Hupka Daniel
PhDr. Jozef Lenč,
PhD.
PhDr. Radoslav
Štefančík, PhD.
PhDr. Karol Čukan,
CSc.
PhDr. Jozef Lenč,
PhD.
PhDr. Viera
Žúborová
PhDr. Pavol Juhás
Jurinová Mária
Prirodzenoprávne koncepcie ľudských práv
Mgr. Adrián Gabura
Kalianková
Dominika
Devolúcia na regionálnej úrovni v kontexte
politického vývoja Veľkej Británie
Kapláňová Lucia
Štruktúra a postavenie federálnej byrokracie v USA
Kardošová
Martina
Politická komunikácia – priestor vzájomných
interakcií
PhDr. Viera
Žúborová
PhDr. Jaroslav
Mihálik
PhDr. Viera
Žúborová
Mgr. Miroslav
Koprla
PhDr. Michal
Greguška
Kolkusová Zuzana Faktory politickej participácie občanov
Kollárová
Nikoleta
Premeny politického systému v Portugalsku
Koreňová Soňa
Komparácia transformačných procesov v strednej
Európe
PhDr. Pavol Juhás
Korcháňová
Martina
Záujmové skupiny vo vybranom regióne
Mgr. Miroslav
Koprla
32
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Korpeľ Tomáš
Dôchodková reforma na Slovensku v politickej
diskusii
Králiková Martina Výskum verejnej mienky vo vybranom regióne
Kubásková Soňa
Kubicová
Magdaléna
Kucharovičová
Lucia
Kurbel Marek
Magdolen Jozef
Makarová
Viktória
Melas Vladimír
Sociálna demokracia v Čechách a na Slovensku
Ing. Jana Koprlová,
PhD.
Mgr. Miroslav
Koprla
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Karol Čukan,
CSc.
PhDr. Viera
Vzťah politiky a morálky v kontexte politickej filozofie
Žúborová
Ochrana základných práv a slobôd Ústavným súdom
Mgr. Adrián Gabura
SR
Stranícky systém Talianska a jeho transformácia v 90. PhDr. Michal
rokoch 20. storočia
Greguška
PhDr. Jozef Lenč,
Náboženské politické strany v Poľsku
PhD.
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu a jej vplyv na
Ing. Jana Koprlová,
svetovú politiku
PhD.
Skúmanie verejnej mienky vo vidieckom prostredí
Meluš Matúš
Úradnícke vlády v Českej republike (analýza)
PhDr. Pavol Juhás
Mladá Oľga
Firma a podnikanie v podmienkach Slovenskej
republiky
Mochnáč Ľuboš
Poslanecký mandát v podmienkach NR SR
Ondrejková
Dominika
Volebné správanie občanov USA v kontexte
prezidentských volieb (prípadová štúdia)
Nové formy marketingovej komunikácie
v kampaniach politických subjektov
Kancelárska forma vlády na príklade Nemeckej
spolkovej republiky
Stranícky systém Belgicka v podmienkach
koexistencie flámskej a valónskej komunity
Ing. Miriama
Čechovičová, PhD.
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
PhDr. Jaroslav
Mihálik
Mgr. Miroslav
Koprla
PhDr. Michal
Greguška
PhDr. Michal
Greguška
Paňko Tibor
Bikameralizmus – brzda či poistka systému?
PhDr. Pavol Juhás
Paňková Amália
Legislatívny proces v podmienkach NR SR
Novák Peter
Obrcianová
Martina
Ondik Michal
Patassyová
Zdenka
Peňáková
Marianna
Pirníková Andrea
Azylová politika na Slovensku
Migrácia ako bezpečnostný problém
Prezident v ústavnom systéme Českej republiky
Pláňovská
Veronika
Model konsociačnej demokracie na príklade
Švajčiarskej konfederácie
Socioekonomický status ako faktor politickej
Podstrelená Anna
participácie občanov vo vybranom regióne
Dynamika a postavenie mediálnych strán v strednej
Prčinová Zuzana
Európe
33
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
PhDr. Rastislav
Štefančík, PhD.
PhDr. Radoslav
Štefančík, PhD.
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Michal
Greguška
Mgr. Miroslav
Koprla
PhDr. Viera
Žúborová
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Ružarovský
Andrej
Rysulová
Stanislava
Ryšavá Soňa
Sarková Monika
Slabá Michaela
Sokolová Jana
Európska únia a postavenie Slovenska v tomto
zoskupení
Národné zhromaždenie Poľska a Poslanecká
snemovňa ČR – fungovanie horných komôr
(komparácia)
Ing. Miriama
Čechovičová, PhD.
Prezident v ústavnom systéme Poľska
PhDr. Pavol Juhás
Francúzska piata republika ako prototyp
poloprezidentského systému
Politický radikalizmus a extrémizmus v Českej
republike
Negativita v politike – negatívne kampane vo vzťahu
k voličskému správaniu občanov
Stachura Ján
Premeny politického systému v Španielsku
Starosta Kristína
Postavenie prezidenta v politickom systéme Ruska
Šándor Anton
Ekonomická reforma po roku 1989 a budovanie
trhovej ekonomiky na Slovensku v kontexte
kľúčových politických súvislostí
Totalitarizmus – stieranie hraníc medzi štátom
a spoločnosťou. Ľavicový a pravicový totalitarizmus
Moslimské bratstvo a jeho postavenie po páde
Husního Mubaraka
Americká zahraničná politika 80. rokov a jej dopady
na súčasnosť: Prípadová štúdia Afganistanu
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Radoslav
Štefančík, PhD.
PhDr. Viera
Žúborová
PhDr. Michal
Greguška
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
Ing. Jana Koprlová,
PhD.
PhDr. Viera
Žúborová
PhDr. Jozef Lenč,
Škoda Jakub
PhD.
PhDr. Jozef Lenč,
Škoda František
PhD.
PhDr. Jozef
Šotník Marek
Sankcie Bezpečnostnej rady OSN
Ružarovský
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a jej Ing. Jana Koprlová,
Šrámková Sabína
vplyv na súčasnú svetovú politiku
PhD.
Politická minulosť a vznik samostatných pobaltských PhDr. Jaroslav
Šteňko Pavol
republík v medzivojnovom období
Mihálik
Teória spoločenskej zmluvy v porovnaní 17. – 18.
PhDr. Viera
Štítiková Lenka
storočie s 20. storočím
Žúborová
PhDr. Viera
Švedová Veronika Esencie totalitarizmu (strach a teror)
Žúborová
Nástroje riešenia konfliktov v zahraničnej politike
PhDr. Veronika
Tittelová Andrea
Európskej únie. Prípadová štúdia Kosovo
Sklenková, PhD.
PhDr. Jozef
Uhliarová Lenka Kontrola na úrovni územnej samosprávy
Ružarovský
Komparácia modelu územnej samosprávy Slovenskej PhDr. Jozef
Valová Petra
republiky a Českej republiky
Ružarovský
Komparácia systému ochrany ústavnosti v Slovenskej PhDr. Jozef
Vančíková Petra
republike a Českej republike
Ružarovský
Politický image a rétorika elít. Porovnanie politickej
PhDr. Viera
Vašková Veronika
komunikácie B. Obamu a D. Camerona
Žúborová
Šimar Andrej
34
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Komparácia autoritatívnych režimov v Európe a vo
PhDr. Jozef Lenč,
Virágová Barbora svete. Rozdiely a podobnosti autoritatívnych režimov
PhD.
na Pyrenejskom polostrove
Ing. Miriama
Vladovič Zlatko
Trh práce v podmienkach Slovenskej republiky
Čechovičová, PhD.
Politologická analýza procesu impeachmentu
PhDr. Jaroslav
Vrančík Libor
v podmienkach litovského politického systému
Mihálik
Zacharová
Vznik politických strán na Slovensku po roku 1989
PhDr. Pavol Juhás
Marcela
Zámečníková
PhDr. Jozef
Ochrana základných práv a slobôd vo verejnej správe
Edita
Ružarovský
Príčiny a pôvod terorizmu. Pôvod a podoby štátneho PhDr. Jozef Lenč,
Ziegler Jakub
terorizmu
PhD.
Súčasná menová politika Číny – hrozba pre globálnu Ing. Jana Koprlová,
Zvončeková Ivona
bezpečnosť medzinárodných ekonomických vzťahov? PhD.
Rigorózne práce (PhDr. titul)
Meno
Nadpis práce
Bezdedová
Barbora
Premeny verejnej správy na Slovensku
Bukovský Tomáš
Aspekty verejnej správy v krajinách strednej Európy.
Reforma systému verejnej správy v Českej
a Slovenskej republike
Feranec Jakub
Faktory komunálnej politiky
Krištofík Miloš
Parlamentné strany na Slovensku v komparatívnej
perspektíve
Polakovičová Jana
Dobrovoľnícke aktivity ako nové príležitosti
sebarealizácie mládeže
Špalková Natália
Analýza straníckeho systému v Slovenskej republike
a Českej republike od roku 1989 v kontexte
existujúceho volebného systému do celoštátnych
zastupiteľských orgánov
Vrbinčík Marek
Zmeny v organizácii verejnej správy na území
Slovenska po roku 1989
35
Oponent
PhDr. Peter
Horváth, PhD., doc.
PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
PhDr. Veronika
Sklenková, PhD.,
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
PhDr. Peter
Horváth, PhD., doc.
Mgr. Peter Juza,
PhD.
PhDr. Jana
Náhliková, PhD.,
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
Mgr. Silvia
Dončevová, PhD.,
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
doc. Mgr. Peter
Juza, PhD., doc.
PhDr. Martin Klus,
PhD.
PhDr. Peter
Horváth, PhD., doc.
PhDr. Milan Čáky,
CSc.
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Dizertačné práce (titul PhD.)
Denné štúdium
Doktorandi denného štúdia majú nasledovné témy:
 Systém dôchodkového zabezpečenia na Slovensku po roku 1989
 Politické aspekty transformácie verejnej správy na Slovensku
 Welfare State – The Nordic Model
 Komunálna politika Slovenskej republiky z pohľadu sociálneho kapitálu
 Vzťah štátnej správy a samosprávy na úrovni krajského mesta
Externé štúdium
Doktorandi externého štúdia majú nasledovné témy:
 Uplatnenie nových metód riadenia v podmienkach slovenských miest – očakávanie a realita
 Verejné obstarávanie – jeho nedostatky a diery v zákone o verejnom obstarávaní
 Nástroje kvality verejnej správy a ich využitie na územných samosprávnych celkoch.
Meranie spokojnosti zákazníkov a ich využitie v organizáciách verejnej správy
 Politický marketing v špecifických podmienkach volieb do Vyšších územných celkov v
Slovenskej republike
 Právna a politická záväznosť výsledkov referenda v Slovenskej republike
 Daňová politika Európskej únie a jej vplyv na daňový systém Slovenskej republiky
 Volebné správanie vo vybranom VÚC
 Riziká a nástrahy prítomné vo federálnych systémoch. Potenciál zániku Belgickej federácie
na príklade rozdelenia ČSFR
 Zefektívnenie inštitúcií verejného sektora
 Európska charta miestnej samosprávy
 Aktéri tvorby verejných politík v krajinách strednej Európy
 Podoby mandátov v orgánoch územnej samosprávy na Slovensku
 Kompetencie orgánov územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky
 Slovenské a celoštátne médiá v reformnom procese v roku 1968 a ich odraz vo verejnej
správe
 Aktéri a formy kontroly vo verejnom sektore
 Komparácia komunikačných stratégií vybraných inštitúcií verejnej správy a návrhy na ich
zefektívnenie
 Tvorba komunálnej politiky na úrovni krajského mesta
 Sociálne služby vo verejnej správe pre seniorov
 Politické aspekty transformácie (reformy) verejnej správy na území Slovenska v období
1918-1938
II. Spolupráca
A.Spolupráca v rámci Slovenska
Inštitúcia
Nadpis
Zodpovedná osoba
Trvanie
Rámcová dohoda o spolupráci
Ústav politických
PhDr. P. Horváth,PhD. 5. 4. 2011 –
medzi ISV UCM a Ústavom
vied SAV, Bratislava
a PhDr. M. Pekník,CSc.
1. 5. 2014
politických vied SAV, Bratislava
36
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
B.Medzinárodná spolupráca
Inštitúcia
Université libre de Bruxelles, Brusel,
Belgicko
Velikotarnovski Universitet sv. Kiril
i Metodii, Veliko, Tarnovo, Bulharsko
University
of
Eastern
Finland,
Joensuu/Kuopio, Fínsko
Mykolo Romerio Univesitetas, Vilnius, Litva
Vytautas Magnus University, Kaunas, Litva
Daugavpils
Universitäte,
Daugavpils,
Lotyšsko
Rigas Stradina Universitate, Riga, Lotyšsko
Stanislaw Staszic College of Public
Administration in Bialystok, Bialystok,
Poľsko
Universidade Católica Portuguesa, Lisabon,
Portugalsko
Universitatea de Vest din Timisoara,
Temešvár, Rumunsko
Universität Bremen, Bremen, Spolková
republika Nemecko
Katholische
Universität
EichstättIngoldstadt, Spolková republika Nemecko
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla,
Španielsko
Universidad Carlos III de Madrid,
Španielsko
Bogazici Univertisi, Bebek, Istanbul,
Turecko
University of Dubrovnik, Chorvátsko
School of Advanced Social Studies, Nova
Gorica, Slovinsko
Uniwersytet Mykolaja Kopernika, Toruň,
Poľsko
University of Tartu, Tartu, Estónsko
Fatih University, Fatih, Turecko
Yalova University, Yalova, Turecko
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích, Česká Republika
Tallin University, Tallin, Estónsko
Zodpovedná osoba
Trvanie do roku
PhDr. Jaroslav Mihálik
2014
PhDr. Jaroslav Mihálik
2015
PhDr. Jaroslav Mihálik
2016
PhDr. Jaroslav Mihálik
PhDr. Jaroslav Mihálik
2016
2016
PhDr. Jaroslav Mihálik
2013
PhDr. Jaroslav Mihálik
2016
PhDr. Jaroslav Mihálik
2013
PhDr. Jaroslav Mihálik
2015
PhDr. Jaroslav Mihálik
2013
PhDr. Jaroslav Mihálik
2016
PhDr. Jaroslav Mihálik
2015
PhDr. Jaroslav Mihálik
2014
PhDr. Jaroslav Mihálik
2015
PhDr. Jaroslav Mihálik
2015
PhDr. Jaroslav Mihálik
2015
PhDr. Jaroslav Mihálik
2015
PhDr. Jaroslav Mihálik
2016
PhDr. Jaroslav Mihálik
PhDr. Jaroslav Mihálik
PhDr. Jaroslav Mihálik
2016
2016
2019
PhDr. Jaroslav Mihálik
2014
PhDr. Jaroslav Mihálik
2016
37
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
C. Tuzemské vedecké spoločnosti
Meno
L. Macháček
P. Horváth
Organizácia alebo spoločnosť
Funkcia
Odkedy
Rada slovenských vedeckých spoločností Podpredseda
pri SAV
výkonnej rady
Slovenská spoločnosť pre politické vedy pri
Člen výboru
SAV
2010
od 2002
D. Medzinárodné vedecké spoločnosti
Meno
Organizácia alebo spoločnosť
Funkcia
L. Macháček
Európska sociologická asociácia (ESA)
P. Horváth
International Political Science Association Inštitucionálne
(IPSA)
členstvo
Odkedy
Člen sekcie mládeže
2011
2012
–
2010
E. Vedecké časopisy
Meno
Časopis
Štát
P.Horváth Slovenská politologická revue
L.Macháček Mládež a spoločnosť
J. Koprlová Societas et res publica
SR
SR
SR
Funkcia
HR
HR
HR
F. Zahraničné pobyty zamestnancov a postgraduálnych študentov na zahraničných inštitúciách alebo
konferenciách
Meno
Organizácia alebo inštitúcia, konferencia
Oľga Bočáková
Vysoká škola sv. Alžbety
detašované pracovisko Praha
Oľga Bočáková
Východoeurópska agentúra
Eva Čapošová
Jakub Feranec
Quare
2012,
Akademické
Magnanimitas, Hradec Králové
Quare
2012,
Akademické
Magnanimitas, Hradec Králové
Bratislava,
združenie
združenie
Michal Greguška Právnická fakulta, Masarykova univerzita
Peter Horváth
VI. Congresso Associacao Portuguesa de
Ciencia Politica
Peter Horváth
SPSA/83RD Annual Conference
Pavol Juhás
Team meeting projektu MYPLACE
38
Dátum/dĺžka
pobytu
Česká
4. decembra
republika
2012/3 dni
11.-13.
Srbsko
októbra
2012/3 dni
Česká
14.-18. mája
republika
2012
Česká
14.-18. mája
republika
2012
14.-15.
Česká
novembra
republika
2012/2 dni
1.-3.
marca
Portugalsko
2012/3 dni
12.-14.
USA
januára
2012/1 týždeň
24.-27. mája
Lotyšsko
2012/4 dni
Štát
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Pavol Juhás
Pavol Juhás
Peter Juza
Peter Juza
Peter Juza
Peter Juza
Ladislav
Macháček
Gabriela
Mezeiová
Jaroslav Mihálik
Jaroslav Mihálik
Jaroslav Mihálik
Jaroslav Mihálik
Jaroslav Mihálik
Jaroslav Mihálik
Ladislav Mura
Jaroslava
Pavelková
14.-15.
Dny práva 2012
novembra
2012/Brno
VI. Congresso Associacao Portuguesa de
1.-3.
marca
Portugalsko
Ciencia Politica
2012/3 dni
Nová bezpečnostní architektura Evropy –
spolupráce pro XXI. století
Česká
26.
júna
Stredná Ázia a Európska bezpečnosť – republika
2012/1 deň
problém Ferganskej doliny
IV. Medzinárodní vědecká konference „Kulatý Česká
2. mája 2012
stůl – Den Evropy“.
republika
Nová bezpečnostná architektúra Európy –
Česká
27. novembra
spolupráca pre 21. storočie Energetická
republika
2012
stratégia Ruska (2020) a stredná Európa
Graždanksoe
obščestvo
i pravovoje
28.-29.
gosudarstvo – problemy teorie i proaktiky ich Uzbekistan septembra
institucionalizacie
2012/2 dni
Máj 2012/3
Riga / MyPlace project meeting
Lotyšsko
dni
1.-4.
Fatih Universitesi, Society and Media in
Turecko
novembra
Intercultural Dialogue
2012/4 dni
12.-14.
SPSA/83RD Annual Conference
USA
januára
2012/1 týždeň
Február
University of Tartu / výskumný pobyt
Estónsko
2012/1
mesiac
Máj 2012/3
Riga / MyPlace project meeting
Lotyšsko
dni
Jún
2012/3
Manchester / MyPlace training
UK
dni
University of Tartu / Minorities and the EU
Jún
2012/2
Eastern Enlargement: Past, Present and Estónsko
dni
Future Experiences
September
Piran / 4th Slovenian Social Sciences
Slovinsko
2012/3 dni
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta
10.-11.
Česká
informatiky a statistiky
decembra
republika
RELIK – Reprodukce lidského kapitálu
2012/2 dni
Zvaný prednáškový pobyt na Univerzite
v Pavlodaru na Pavlodarské statní univerzite S.
25. novembra
Torajgyrova
(Kazachstan);
prednášky Kazachstan – 7. decembra
v odboroch
Antropológie,
Sociálnej
2012/14 dní
antropológie, Sociálnej práce.
Česká
republika
39
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Veronika
Sklenková
Marek Švec
Marek Vrbinčík
Viera Žúborová
Viera Žúborová
Fatih University, Istanbul (Erasmus Teaching
Turecko
Mobility)
Právnická fakulta Masarykovej univerzity Česká
v Brne
republika
Masarykova univerzita, Právnická
v Brne, Dny práva
fakulta Česká
republika
School of Advanced Social Studies in Nova
Gorica, 4th Slovenian Social Sciences
Slovinsko
Conference – Rethinking democratization
(konferenčný príspevok)
School of Advanced Social Studies in Nova
Gorica, Summer schol – Local and regional
development (podieľanie sa na výučbe Slovinsko
v rámci vedenia letnej školy – prednášky a
semináre pre účastníkov)
1.4. novembra
2012/4 dni
3.-5. októbra
2012/3 dni
14-15.
novembra
2012/2 dni
27.-29.
septembra
2012/3 dni
20.-26.
septembra
2012/7 dní
G. Konferencie organizované fakultou
Názov konferencie
Starnutie populácie
– celospoločenský
problém
Slovenská politika
po
roku
1993
v sociologickej
reflexii
Regionálna
samospráva – rok
pred voľbami
Dátum a miesto
konania
29. marca 2012
Trnava
13. apríla 2012
Trnava
Výstupy
zamestnancov
fakulty
doc. PhDr. Oľga Bočáková, Zborník na CD
PhD.,
PhDr. Jakub Feranec
Prof.L.Macháček(predseda) Zborník na CD
PhDr.K.Čukan(člen)
Organizačný výbor
29. novembra 2012
Trnava
Vedecká
15.-16.
konferencia
2012
pri príležitosti 15. Trnava
výročia založenia
UCM v Trnave
PhDr. Peter Horváth, PhD. Zborník na CD
– predseda OV
Prof. Ing. Václav Vybíhal,
CSc.
prof. Dr. Sarunas Liekis,
PhD.
prof. Ryszard Czarny, PhD.
doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD.
doc. JUDr. Jana Reschová,
CSc.
Ing.et Bc. Ladislav Mura,
PhD.
JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
PhDr. Jaroslav Mihálik
novembra Doc. PhDr. Oľga Bočáková, Zborník UCM
PhD.,
Doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
40
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
H. Konferencie, organizované mimo UCM
Názov
konferencie
Aktuálne
problémy
a výzvy
verejnej
správy
Anton
Štefánek
Cyril a Metod
a
naša
súčasnosť
Quo
vadis
massmedia,
Quo
vadis
marketing
2012
Quo
vadis
massmedia,
Quo
vadis
marketing
2012
Voľby 2012.
Kam kráčaš
demokracia
Voľby 2012.
Kam kráčaš
demokracia
Dátum
a miesto
konania
Organizátor
Spoluorganizátor
Katedra verejnej
politiky a teórie
20. – 22.
verejnej správy
november
Fakulta verejnej
2012
správy
Košice
Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika
v Košiciach
29. júna 2012 Ústav
Mesto
Martin
politických vied Martin
SAV
Výstupy zamestnancov
fakulty UCM
Mgr.
Richard
Brix:
„Nástroje kvality v činnosti
orgánov
územnej
samosprávy.“
doc. PhDr. Milan Čáky,
CSc.: „A. Štefánek a dejiny
politického
myslenia
na Slovensku (kolektívna
monografia).“
15.
UKF v Nitre pod Ústav Cyrila a doc. PhDr. Milan Čáky,
novembra
záštitou
Metoda
CSc. : Referát na tému:
2012
prezidenta SR
v Nitre
„Konštantín a Metod a
Nitra
naša štátnosť.“ (Zborník
z konferencie).
29.
marca Fakulta
Ing. Eva Čapošová :
2012
masmediálnej
Príspevok do zborníka.
Trnava
komunikácie
Univerzity
sv.
Cyrila a Metoda
v Trnave
29.
marca Fakulta
PhDr. Jakub Feranec:
2012
masmediálnej
Príspevok do zborníka.
Trnava
komunikácie
Univerzity
sv.
Cyrila a Metoda
v Trnave
15.-16.
Katedra
Ústav
PhDr. Jakub Feranec:
november
politológie
politických
„Volebná kampaň 2012
2012
Filozofickej
vied SAV
z pohľadu
politického
Košice
fakulty
Občianske
marketingu.“
Univerzity Pavla združenie
Šafárika
Res Publica
v Košiciach
15.-16.
Katedra
Ústav
PhDr. Peter Horváth, PhD.:
november
politológie
politických
„Prezident
ako
aktér
2012
Filozofickej
vied SAV
volieb 2012.“
Košice
fakulty
Občianske
Univerzity Pavla združenie
Šafárika
Res Publica
41
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
v Košiciach
Aktuálne
20. – 22. Katedra verejnej
problémy
november
politiky a teórie
a výzvy
2012
verejnej správy
verejnej
Košice
Fakulta verejnej
správy
správy
Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika
v Košiciach
Dny
práva 14.-15.
Masarykova
2012
novembra
univerzita
2012
v Brne
Brno
VI. Congresso 1.-3. marca Associacao
Associacao
2012
Portuguesa de
Portuguesa
Ciencia Politica
de
Ciencia
Politica
Židia
v Malackách
24.
2012
mája MKC
Malacky
Orient
a
spoločenské
zmeny v 21.
storočí
Pohľady
na politický
vývoj
Slovenska
po
vzniku
samostatnéh
o štátu
Voľby 2012.
Kam kráčaš
demokracia
2. novembra FIF UKaF
2012
Nitra
14. decembra ÚPV SAV
2012
Bratislava
15.-16.
november
2012
Košice
Katedra
politológie
Filozofickej
fakulty
Univerzity Pavla
Šafárika
v Košiciach
Quo
vadis 29.
marca Fakulta
massmedia,
2012
masmediálnej
Quo
vadis Trnava
komunikácie
42
PhDr. Peter Horváth, PhD.:
„Regionálna samospráva –
kritická analýza volebných
pravidiel.“
PhDr
Pavol
Juhás:
Vystúpenie na konferencii.
Universidade PhDr.
Pavol
Juhás:
Tecnica
de Vystúpenie na konferencii.
Lisboa,
Instituto
Superior de
Ciencias
Sociais
e
Politicas
doc. Mgr. Peter Juza, PhD.,
CSc.:
„Tolerancia
–
intolerancia ako aktuálny
teoreticko-praktický
problém.“
doc. Mgr. Peter Juza, PhD.,
CSc.: „Stredná Ázia a
zahraničná politika EÚ a
SR.“
doc. Mgr. Peter Juza, PhD.,
CSc.: „Zahraničná politika
Slovenskej republiky a
napĺňanie
národnoštátnych záujmov
Slovenska.“
Ústav
politických
vied SAV
Občianske
združenie
Res Publica
doc. PhDr. Martin Klus,
PhD. : „Demokracia v
kontexte
vývoja
volebného a politického
systému
Slovenskej
republiky.“
Mgr. Miroslav Koprla:
„Využitie
testovania
štatistických
hypotéz
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
marketing
2012
Univerzity
sv.
Cyrila a Metoda
v Trnave
Megatrendy
24.-25. apríla Fakulta
&
médiá 2012
masmediálnej
2012
Smolenice
komunikácie
Univerzity
sv.
Cyrila a Metoda
v Trnave
Nové trendy
v
marketingu:
Zodpovednos
ť v podnikaní
Megatrendy
&
médiá
2012
Nové trendy
v
marketingu:
Zodpovednos
ť v podnikaní
Medzinárodn
é
merania
funkčnej
gramotnosti
– výsledky a
výzvy
pre
Slovensko
Občianske
vzdelávanie a
výchova
mládeže
k občianstvu
Tradície
sociológie
6.-7.
novembra
2012
Smolenice
Fakulta
masmediálnej
komunikácie
Univerzity
sv.
Cyrila a Metoda
v Trnave
24.-25. apríla Fakulta
2012
masmediálnej
Smolenice
komunikácie
Univerzity
sv.
Cyrila a Metoda
v Trnave
6.-7.
Fakulta
novembra
masmediálnej
2012
komunikácie
Smolenice
Univerzity
sv.
Cyrila a Metoda
v Trnave
2.
február Katedra
Slovenská
2012
pedagogiky FF pedagogická
UCM
spoločnosť
Trnava
pri
SAV
v Trnave
4. júna 2012
Bratislava
Inštitút ASA
14.
septembra
Slovenská
sociologická
FSV UCM
Trnava
v
marketingovom
výskume
na
príklade
výsledkov
výskumu
využívania sociálnych sietí
v Slovenskej republike.“
Mgr. Miroslav Koprla:
„Analýza vnímania hodnôt
demokracie v Afganistane
ako
kľúčových
predpokladov
rozvoja
mediálneho
trhu
prostredníctvom
testovania
štatistických
hypotéz.“
Mgr. Miroslav Koprla:
„Prístupnosť
webových
stránok ako významný
faktor
zvyšovania
konkurencieschopnosti.“
Ing. Jana Koprlová, PhD. :
„Médiá a ich poslanie
v procese budovania
demokracie v súčasnom
Afganistane.“
Ing. Jana Koprlová, PhD. :
„Rozvoj
vedomostnej
spoločnosti na príklade
medzinárodného
vedeckého internetového
časopisu.“
prof.
Mgr.
Ladislav
Macháček, CSc. : hlavný
referát v CD zborníku
prof.
Mgr.
Ladislav
Macháček, CSc. – hlavný
referát.
prof.
Mgr.
Ladislav
Macháček, CSc. – úvodné
43
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
vidieka
2012
a poľnohospo Nitra
-dárstva
na Slovensku
spoločnosť pri
SAV,
Katedra
spoločne-ských
vied FEM SPU
v Nitre
Mládež
a 7. novembra IUVENTA
Slovenská
politický
2012
sociologická
extrémizmus Bratislava
spoločnosť
pri SAV, FSV
UCM,
MyPlace,
Občianske
vzdelávanie
12.
novembra
2012
1.decembra
2012
Bratislava
NÚCEM
Slovenská
pedagogická
spoločnosť
SSS pri SAV
slovo.
prof.
Mgr.
Ladislav
Macháček, CSc. – hlavný
referát
–vyžiadaná
prednáška
prof.
Mgr.
Ladislav
Macháček,
CSc.
vyžiadaná prednáška.
Parlamenty
IUVENTA
prof.
Mgr.
Ladislav
mládeže.
Macháček, CSc. : „Desať
„Spolupráca
rokov občianskeho hnutia
mládeže
mládeže o posilnenie jej
a samosprávy
participácie
na
“
rozhodovaní
v školskej
samospráve Slovenska.“
Poslanie
a 5. decembra Trnavský
Univerzita sv. prof.
Mgr.
Ladislav
práca
2012
samosprávny
Cyrila
a Macháček, CSc. – plenárna
dobrovoľníko Trnava
kraj
Metoda
prednáška
v
v
v Trnave
Trnavskom
Trnavská
samospráuniverzita
vnom kraji.
Matica
slovenská
20. – 22. Katedra verejnej
Mgr. Ján Machyniak:
november
politiky a teórie
Aktuálne
problémy
Aktuálne
2012
verejnej správy
verejnej správy – výsledok
problémy
Košice
Fakulta verejnej
zápasu o moc.“
a výzvy
správy
verejnej
Univerzity Pavla
správy
Jozefa Šafárika
v Košiciach
Aplikovaná
17.-18.
VŠZaSP
sv.
doc.
RNDr.
Jaroslava
sociálna
októbra 2012 Alžbety
Pavelková, CSc. : „Finanční
politika
Piešťany
v Bratislave,
gramotnost a seniori.“
Medzinárodn
BIVŠ v Prahe
á konferencia
5.
16.
COFET
doc.
RNDr.
Jaroslava
medzinárodn novembra
AFOG
Pavelková, CSc. : „Finanční
í
vědecká 2012
gramotnost a senioři.“
44
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
konference :
Finanční
gramotnost
pro dětské
domovy
Vzdělávací
potřeby
seniorů
Praha
Ekonomické
a
právní
otázky
zadluženosti
ekonomik,
podniků
a
domácností
Znalosti
pro
tržní
praxi 2012:
Význam
znalostí
v aktuální fázi
ekonomickéh
o cyklu
Solidarity
Between
Generations
on
the
Labour
Market.
Social Slovak
week 2012
23.
novembra
2012
Praha
7. novembra
2012
Hradec
Králové
Fakulta
informatiky
a managementu
Univerzita
Hradec Králové
Česká asociácie
distančného
univerzitného
vzdelávaní
SVŠES
Praha - Libeň
doc.
RNDr.
Jaroslava
Pavelková, CSc. : „Finanční
gramotnost a seniori.“
6.-7. augusta Katedra
2012
aplikované
Olomouc
ekonomie
Filozofické
fakulty
Univerzity
Palackého
v Olomouci
4.-6. októbra Ústav ekonomi2012
ckých vied
Krakov
Katolícka
univerzita
v Ružombe-rku
Pedagogická
fakulta
Teologická
fakulta Košice,
Inštitút
aplikovanej
etiky Alexandra
Spesza Košice
doc.
RNDr.
Jaroslava
Pavelková, CSc. : „Otázky
kolem bezdomovců a
žebráků
v
České
republice.“
Nové trendy 6.-7.
v marketingu novembra
2012
2012
Fakulta
masmediálnej
komunikácie
45
doc.
RNDr.
Pavelková,
„Vzdělávaní
v
oblasti
gramotnosti.“
Jaroslava
CSc.
:
seniorů
finanční
doc.
RNDr.
Jaroslava
Pavelková,
CSc.
:
„Solidarity
Between
Generations on the Labour
Market. Social Slovak
week 2012.“
PhDr. Jana Porubcová,
PhD.
:
„Karierové
poradenstvo ako súčasť
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Smolenice
Trvalo
udržateľný
rozvoj
regiónov
a podnikov
pomocou
inovatívnych
a zelených
technológií
Súmrak médií
Univerzity
sv.
Cyrila a Metoda
v Trnave
efektívnej
kooperácie
univerzít a podnikov.“
PhDr. Jana Porubcová,
PhD. : „Alternatívne formy
riešenia
sporov,
ako
predpoklad
zodpovedného
a efektívneho podnikania.
PhDr. Jana Porubcová,
PhD. : „Enviromentálna
psychológia
v kontexte
súčasného
chápania
ekologických teórií na
základe
využívania
apelov.“
18. októbra Fakulta
2012
masmediálnej
Trnava
komunikácie
Univerzity
sv.
Cyrila a Metoda
v Trnave
28.
novembra
2012
Žilina
Voľby 2012. 14. – 16.
Kam kráčaš november
demokracia
2012
Košice
Žilinská
univerzita
Žiline
PhDr. Jana Porubcová,
PhD. : „Vplyv sociálnych
sietí
na
formovanie
postojov adolescentov“.
Mgr.
Ján
Sleziak:
(Ne)záujem o demokraciu
– výsledok volebného
systému.“
v
Katedra verejnej
politiky a teórie
verejnej správy
Fakulta verejnej
správy
Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika
v Košiciach
Aktuálne
20. – 22. Katedra verejnej
problémy
november
politiky a teórie
a výzvy
2012
verejnej správy
verejnej
Košice
Fakulta verejnej
správy
správy
Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika
v Košiciach
Voľby 2012. 15.-16.
Katedra
Kam kráčaš november
politológie
demokracia
2012
Filozofickej
Košice
fakulty
Univerzity Pavla
Šafárika
v Košiciach
Kultúra sveta 5. novembra Nadácia
práce. Závislá 2012
Friedricha
práca
Bratislava
Eberta
46
Mgr. Karol Šebík: Orgány
lokálnej samosprávy –
kritická analýza.“
Ústav
politických
vied SAV
Občianske
združenie
Res Publica
Mgr. Martin Švikruha:
„Prezident
ako
aktér
volieb 2012.“
JUDr. Marek Švec, PhD. :
„Kultúra sveta práce.
Závislá práca a dohody
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
a dohody
o prácach
konaných
mimo
pracovného
pomeru
Negatívny
vývoj
pracovného
práva
v krajinách
V4
a možnosti
konania
odborov
v oblasti
chemického
priemyslu
Ekonomické,
politické
a právne
otázky
v medzinárodných
vzťahoch
o prácach konaných mimo
pracovného pomeru.“
1.-3. októbra ECHOZ
2012
Šoporňa
30.
mája Univerzita
2012
Komenského
Bratislava
Bratislave
Nadácia
Friedricha
Eberta
JUDr. Marek Švec, PhD. :
Správa
z konferencie
publikovaná v anglickom
jazyku
na
stránkach
IndustrieAll.
University of PhDr. Marek Vrbinčík:
v West
Príspevok do zborníka.
Hungary in
Sopron
47
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
6.9. Posudková aktivita
1.Spracované posudky na vedecké štúdie (časopisy) a monografie
Recenzie kníh
Recenzent
Autor(i) knihy
Ing.
Jana
Jan Outlý et al.
Koprlová, PhD.
Ing.
Jana
Shapoor Sahidi
Koprlová, PhD.
Dana
Ing.
Jana Petranová,
Koprlová, PhD. Rudolf
Rybanský
prof.
Mgr.
Ladislav
Macháček,
CSc.
JUDr. Marek
Švec, PhD.
JUDr. Marek
Švec, PhD.
PhDr. Radoslav
Štefančík, PhD.
PhDr.
Jozef
Lenč, PhD.
Ing.
Jana
Koprlová, PhD.
Ing.
Jana
Koprlová, PhD.
Názov knihy
Vydavateľstvo
Univerzita
Prosadzovaní
národních
zájmu
Palackého
členských zemí EÚ: Česka republika,
v Olomouci
Maďarsko,
Polsko,
Slovensko
a
a Iuridicum
Slovinsko
Olomouncense
Vytváranie politického pluralitného
Daniel NETRI
systému v Afganistane
Fakulta
Interakcia
masmediálnej
masmediálnej
a marketingovej komunikácie – Nové
komunikácie,
trendy
v marketingu:
Zvyšovanie
Univerzita sv. Cyrila
konkurencieschopnosti
Slovenska,
a Metoda
v
regiónov a firiem
Trnave
Mladí migranti v slovenskej spoločnosti,
Tribun EU
FF UCM, Trnava 2012, 244 strán
Vybrané
kapitoly
z problematiky Univerzita sv. Cyrila
hospodárskej kriminality
a Metoda v Trnave
Vybrané
kapitoly
z problematiky Univerzita sv. Cyrila
centrálnych bánk
a Metoda v Trnave
2. Spracované posudky na tzv. minimové práce a PhD. práce
Meno
posudzovateľa
Meno doktoranda – názov
práce
Ing. Margita Hulmanová –
Európska dimenzia riešenia
prof. Mgr. Ladislav
problematiky
Macháček, CSc.
nezamestnanosti
mladých
ľudí
Ing. Ľubomír Billý – Migračné
pohyby a migranti v chápaní
prof. Mgr. Ladislav
majoritnej populácie krajín
Macháček, CSc.
Európskej únie, s dôrazom na
SR
48
Inštitúcia
Školiteľ/
Oponent
EU v Bratislave, Fakulta
Oponent
medzinárodných vzťahov
EU v Bratislave, Fakulta
Oponent
medzinárodných vzťahov
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
6.10. Zoznam publikačnej činnosti FSV UCM za rok 2012
Príloha č. 2 – Zoznam publikačnej činnosti
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA
The Northern Spaces : Contemporary Issues / Ryszard M. Czarny; Michał Chorośnicki. Warszawa-Kielce : Scandinavium, 2012. - ISBN 978-83-63016-08-1.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB
Kultúra sveta práce : Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru / Marek Švec... [et al.]; Andrea Olšovská, Anna Zaušková. - 1. vydanie. - Bratislava :
Friedrich Ebert Stiftung, 2012. - 122 s. – ISBN 978-80-89149-23-0. [Spoluautori: Simona
Schuszteková - Zdena Dvoranová - Vladimír Bačišin - Martin Matušovič - Michal Páleník – Alena
Schinglerová - Filip Jom - Peter Mészáros]
AAB
E-Government Development : Slovenian perspectives / Uroš Pinterič; recenzenti: Peter Horváth,
Mirna Macur. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 180 s. - ISBN
978-80-8105-350-4.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC
The pathology of the past: the new African "wave of democratization" in the comparative
perspective with the fourth wave in Central Europe / Viera Žúborová. In: Selected issues of
modern democracy / Uroš Pinterič, Lea Prijon (uredniki). - Ljubljana : Vega, 2012. – ISBN 978961-93138-7-9. - S. 119-142.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD
Účasť zamestnancov na riadení európskych obchodných spoločností / Marek Švec. In:
Zamestnávanie zamestnancov / Helena Barancová... [et al.]. - Bratislava : Sprint 2 s. r. o., 2012.
– ISBN 978-80-89393-75-6. - 260-293.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB
Všeobecná ekonomická teória / Ladislav Mura. - 1. vydanie. - Bratislava : CRR.sk, 2011. - s. 124.
– ISBN 978-80-8137-003-8.
49
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADD
Európska integrácia - výzva mladej generácii Slovenska / Ladislav Macháček. In: Sociológia =
Slovak Sociological Review. - ISSN 0049-1225. - Roč. 44, č. 1 (2012), s. 109-132.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE
Wojna, holokaust i polityka na Liwie: skonfliktowane narracje / Šarūnas Liekis, Saulius
Sužiedèlis. In: Politeja : Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego. - ISSN 1733-6716. - č. 2 (16), 2011, s. 187-206.
ADE
Jewish studies in Lithuania since 1990 / Šarūnas Liekis. In: Journal of Modern Jewish Studies. ISSN 1472-5886. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 93-100.
ADE
Financial Literacy Problems in Children and Youth in The Czech Rebuplic / Jaroslava Pavelková.
In: Natura. - ISSN 0355-7863. - Roč. 49, č. 3 (2012), s. 40-43.
ADE
Education of the School Youth to Democratic Citizenship in Slovakia / Ladislav Macháček. In:
Pedagogika [elektronický zdroj] : pedagogy studies. - ISSN 1392-0340. - [Roč. 51], č. 107 (2012),
s. 110-117.
ADE
Zavádzanie priamej voľby prezidenta na Slovensku a jeho dôsledky / Peter Horváth, Pavol Juhás.
In: Ústavní postavení prezidenta republiky a způsob jeho volby / editor: Ivan Jakubec. - Praha :
Univerzita Karlova v Praze, 2012. - S. 115-128.
ADE
Od volební kampaně k přímé volbě hlavy státu / Jana Reschová. In: Ústavní postavení
prezidenta republiky a způsob jeho volby / editor: Ivan Jakubec. - S. 63-72.
ADE
Second rated campaign: The position of regional election in Slovak political system / Viera
Žúborová. In: Innovative Issues and Approaches in Social Sciences [elektronický zdroj] . - ISSN
1855-0541. - Roč. 5, č. 2 (2012), s. 36-48. - Popis urobený: 6. 6. 2012. - Spôsob prístupu:
http://vega.fuds.si/index.php?option=com_docman&Itemid=64&lang=sl.
ADE
The electoral paradigm and its impact on performance of municipal and gionaladministration the case of the Czech Republic and Slovakia / Peter Horváth, Jaroslav Mihálik. In: Innovative
Issues and Approaches in Social Sciences [elektronický zdroj] . - ISSN 1855-0541. - Roč. 5, č. 2
(2012), s. 90-103. - Popis urobený: 6. 6. 2012. - Spôsob prístupu:
http://vega.fuds.si/index.php?option=com_docman&Itemid=64&lang=sl.
50
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF
Analýza vývoja počtu zamestnancov verejnej správy v období rokov 2001 až 2010 z pohľadu
administratívno-správneho členenia Slovenskej republiky: Trnavský kraj = Analysis of
Development in Number of Public Administration Employees in the Period between Years 2001
and 2010 from the View of Territorial-Administrative Division of the Slovak Republic: the Trnava
Region / Jana Koprlová, Miroslav Koprla. In: Societas et res publica [elektronický zdroj] . - ISSN
1338-6530. - Roč. 1, č. 3 (2012), s. 163-184. - Popis urobený: 1. 10. 2012. - Spôsob prístupu:
http://serp.fsv.ucm.sk.
ADF
Základné tendencie vývoja českého straníckeho systému v rokoch 1997 až 2002 = Basic Trends
in Development of the Czech Party System in the Period between Years 1997 and 2002 / Jozef
Ružarovský. In: Societas et res publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 2
(2012), s. 126-132. - Popis urobený: 4. 6. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
ADF
Európska únia v postojoch a názoroch mladých ľudí na Slovensku / Ladislav Macháček. In:
Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné
vzťahy. – ISSN 1337-8163. - Roč. 5, č. 1 (2012), s. 49-68. Ohlasy: 2012 [3] ŠTEFANČÍK, Radoslav,
Lenč, Jozef. Mladí migranti v slovenskej spoločnosti: medzinárodná migrácia, moslimovia, štát a
verejná mienka. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2012, s. 59.
ADF
Politický význam pôsobenia misie Konštantína a Metoda na území Slovenov (do roku 868) /
Milan Čáky. In: Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a
medzinárodné vzťahy. – ISSN 1337-8163. - Roč. 5, č. 1 (2012), s. 149-166.
ADF
Zdravotnícki pracovníci a právo na štrajk / Marek Švec, Linda Szabová. In: Právo a manažment v
zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 3, č. 4 (2012), s. 23-28.
ADF
Občianske názory a aktivity 14-ročných žiakov / Ladislav Macháček. In: Mládež a spoločnosť =
Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - ISSN 1335-1109. Roč. 18, č. 1 (2012), s. 14-22.
ADF
Občianske vedomosti 14-ročných žiakov: medzinárodné komparácie / Ladislav Macháček.
In: Pedagogika.sk [elektronický zdroj] : slovenský časopis pre padagogické vedy : Slovak Journal
for Educational Sciences. - ISSN 1338-0982. - Roč. 3, č. 2 (2012), s. 100-123. - Popis urobený: 20.
4. 2012. - Spôsob prístupu: http://www.casopispedagogika.sk.
ADF
Analýza vývoja počtu zamestnancov verejnej správy v období rokov 2001 až 2010 z pohľadu
administratívno-správneho členenia Slovenskej republiky: Bratislavský kraj = Analysis of
51
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Development in Number of Public Administration Employees in the Period between Years 2001
and 2010 from the View of Territorial-Administrative Division of the Slovak Republic:
the Bratislava Region / Jana Koprlová, Miroslav Koprla. In: Societas et res publica [elektronický
zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 2 (2012), s. 103-125. - Popis urobený: 14. 5. 2012. - Spôsob
prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
ADF
Analýza vývoja počtu zamestnancov verejnej správy v období rokov 2001 až 2010 z pohľadu
administratívno-správneho členenia Slovenskej republiky = Analysis of Development in Number
of Public Administration Employees in the Period between Years 2001 and 2010 from the View
of Territorial-Administrative Division of the Slovak Republic / Jana Koprlová,
Miroslav Koprla. In: Societas et res publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 1
(2012), s. 111-140. - Popis urobený: 10. 2. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
ADF
Základné tendencie vývoja slovenského straníckeho systému v rokoch 1997 až 2002 = Basic
Trends in Development of the Slovak Party System in the Period between Years 1997 and 2002
/ Jozef Ružarovský. In: Societas et res publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č.
1 (2012), s. 162-172. - Popis urobený: 13. 2. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
ADF
Analýza vývoja počtu zamestnancov verejnej správy v období rokov 2001 až 2011 z pohľadu
administratívno-správneho členenia Slovenskej republiky: Trenčiansky kraj = Analysis of
Development in Number of Public Administration Employees in the Period between years 2001
and 2011 from the View of Territorial-Administrative Division of the Slovak Republic: the
Trenčín Region / Jana Koprlová, Miroslav Koprla. In: Societas et res publica [elektronický zdroj] .
- ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 4 (2012), s. 176-199. - Popis urobený: 15. 11. 2012. - Spôsob
prístupu: http//serp.fsv.ucm.sk.
ADF
The Relationship between Terrorism and Poverty in the Scholarly Debates / Eva Godovičová.
In: Societas et res publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 3 (2012), s. 75-85.
ADF
Politický význam pôsobenia misie Konštantína a Metoda na území Slovenov (868-880) : II. časť /
Milan Čáky. In: Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a
medzinárodné vzťahy. – ISSN 1337-8163. - Roč. V., č. 2 (2012), s. 149-169.
ADF
Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni / Filip Jom,
Marek Švec. In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. III, č. 6 (2012), s.
28-31.
ADF
Mládež a pravicový extrémizmus na Slovensku / Ladislav Macháček. In: Mládež a spoločnosť =
Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - ISSN 1335-1109. Roč. 18, č. 4 (2012), s. 19-33.
52
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
ADF
Desať rokov občianskeho hnutia mládeže o posilnenie jej participácie na rozhodovaní v školskej
samospráve Slovenska 2003-2013 / Ladislav Macháček. In: Mládež a spoločnosť = Youth and
Society : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - ISSN 1335-1109. - Roč. 18, č.
4 (2012), s. 3-5.
ADF
Práva a povinnosti lekárov z pohľadu pracovného práva / Marek Švec, Linda Szabová.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 3, č. 3 (2012), s. 30-34.
ADF
Rodová politika: nové výzvy pre verejnú politiku / Silvia Dončevová. In: SLOVAK JOURNAL OF
POLITICAL SCIENCES = SLOVENSKÁ POLITOLOGICKÁ REVUE. - ISSN 1338-3140. - Roč. 12, č. 4
(2012), s. 310-335.
ADF
Občianske vedomosti a participácia žiakov na školskej samospráve / Ladislav Macháček.
In: Mládež a spoločnosť = Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum
mládeže. - ISSN 1335-1109. - Roč. 18, č. 3 (2012), s. 18-34.
ADF
1989 - Young people and social change after the fall of the Berlin Wall / Ladislav Macháček.
In: Mládež a spoločnosť = Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum
mládeže. - ISSN 1335-1109. - Roč. 18, č. 3 (2012), s.78-80.
ADF
Vývoj funkcie a transformácia inštitútu hlavy štátu = Institutional Development and
Transformation of the Head of State /Michal Greguška. In: Societas et res publica [elektronický
zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 4 (2012), s. 224-229.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEC
Regional organizations in post-soviet area from the viewpoint of the Russian foreign and
security policy / Martin Horemuž, Martin Klus. In: Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie /
redakcja naukowa Wojciech Gizicki. - Lublin : Instytut Sądecko-Lubelski, 2011. - ISBN 978-83932392-3-8. - S. 93-103.
AEC
Role of communication in policy making / Viera Žúborová. In: Selected aspects of local and
regional development / Daniel Klimovský, Katarzyna Radzik-Maruszak (editors). – Nova Gorica :
School of Advanced Social Studies Nova Gorica, 2012. - ISBN 978-961-6718-06-6. - s. 118-131 [1
AH].
AEC
Managing the lack of democracy: the Slovak experience / Jaroslav Mihálik, Pavol Juhás.
In: Selected issues of modern democracy / Uroš Pinterič, Lea Prijon (uredniki). - Ljubljana :
Vega, 2012. – ISBN 978-961-93138-7-9. - S. 83-98.
53
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED
Nemecká centrálna banka = Deutsche Bundesbank / Ján Machyniak. In: Národné centrálne
banky krajín eurozóny [elektronický zdroj] : Acta Universitatis Sanctorum Cyrilli et Methodii
Tyrnaviae : Working Papers / editor: Jana Koprlová. - ISBN 978-80-8105-328-3. - s. 223-233.
AED
Spoločné znaky a trendy v systéme masmédií Chorvátska a Slovenska v procese transformácie /
Gabriela Mezeiová, Martin Klus. In: Demokracia verzus mediokracia - Megatrendy a médiá 2012
/ editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Hana Pravdová. - Trnava : Fakulta
masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-394-8. - s. 126-144.
AED
Migrácia a migračná politika vo Švajčiarsku / Ján Machyniak, Rastislav Štempák, Martin
Švikruha. In: Migračná politika národných štátov / Radoslav Štefančík, Jozef Lenč (eds.). - ISBN
978-80-969043-3-4. - s. 50-65.
AED
Volebné rošády v hlasovaní (protestné hlasovanie v podmienkach Slovenskej republiky) / Viera
Žúborová. In: Voľby 2012 / Dušan Štrauss (ed.). - Trenčín : Transparentnosť, 2012. - ISBN 97880-971197-7-5. - s. 59-73.
AED
Prvovoliči - študenti stredných a vysokých škôl TSK vo voľbách do NR SR 2010 / Viera Žúborová.
In: Slovenská mládež v zrkadle sociologických výskumov po roku 1993 / vedecký redaktor:
Ladislav Macháček. - Bratislava: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2012. - ISBN 978-8085447-19-4. - s. 148-151.
AED
Kreativita ako efektívny nástroj marketingovej komunikácie = Creativity as a Tool for Effective
Marketing Communications / Jana Porubcová. In: Nové trendy v marketingu: súčasnosť a
budúcnosť : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií / edičný
výbor: Richard Fedorko, Radovan Bačík. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012. - ISBN
978-80-555-0711-8. - s. 75-80.
AED
Evropa jako téma volebních kampaní ODS / Pavel Šaradín. In: 20 rokov transformácie:
postavenie politickej komunikácie v Českej republike a na Slovensku / Viera Žúborová a kol.. Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-330-6. - S. 75-84.
AED
Analytical View of the Creation and the First Year of Existence of Societas et Res Publica / Jana
Koprlová, Miroslav Koprla. In: Societas et res publica 2012: Abstract proceedings [elektronický
zdroj] / Jana Koprlová, Miroslav Koprla. – ISBN 978-80-8105-407-5. - S. 13-22.
54
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AED
Perspektívy komplexnej zmeny volebnej legislatívy v Slovenskej republike / Martin Klus.
In: Sloboda - rovnosť - poriadok : Kam kráčas demokracia / Daniel Dobiaš, Gabriel Eštok,
Alexander Onufrák (eds.). - Košice : EQUILIBRIA s. r. o., 2012. - s. 111-121.
AED
Štúdia 32: Efektívnosť a výkonnosť eurozóny a jej národných centrálnych bánk v analytických
súvislostiach = Paper 32: Effectiveness and Efficiency of the Eurozone and its National Central
Banks in Analytical Context / Jana Koprlová. In: Národné centrálne banky krajín eurozóny
[elektronický zdroj] : Acta Universitatis Sanctorum Cyrilli et Methodii Tyrnaviae : Working
Papers / editor: Jana Koprlová. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. – ISBN
978-80-8105-328-3. - S. 386-425.
AED
Smer-SD: Strana dvoch tvárí? Permanentná kampaň medzi stranou a lídrom / Viera Žúborová.
In: 20 rokov transformácie: postavenie politickej komunikácie v Českej republike a na Slovensku
/ Viera Žúborová a kol.. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-808105-330-6. - s. 85-103 [1 AH].
AED
Gender a sexuálne násilie: teória a jej praktické využitie v preventívnom programe / Silvia
Dončevová. In: Sexuality V : zborník vedeckých príspevkov / Dagmar Marková, Lenka Rovňanová
(Ed.). - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. - ISBN 978-80-5570379-4. - S. 239-257.
AED
Are Lisbon Strategy and Europe 2020 the ways to achieve global competitiveness of the
European Union and of the Slovak Republic? = Sú Lisabonská stratégia a stratégia EÚ 2020 cesty
ku globálnej konkurencieschopnosti Európskej únie a Slovenskej republiky? / Martin Klus,
Veronika Sklenková. In: New model of socio-economic sustainable development of the Slovak
Republic = Nový model sociálno-ekonomického trvaloudržateľného rozovoja Slovenska /
Koloman Ivanička et al.. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu Trenčín,
2012. - ISBN 978-80-89600-02-1. - s. 115-129.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEE
Documents on the Lithuanian Council of 1918 in the Central Zionist Archive in Jerusalem /
Šarūnas Liekis. In: A pragmatic alliance : Jewish-Lithuanian political cooperation at the
beginning of the 20th century / edited by Vladas Sirutavičius and Darius Staliūnas. - BudapestNew York : Central European University Press, 2011. – ISBN 978-615-5053-17-7. - S. 245-256.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC
Analýza vývoja financovania verejnej správy z pohľadu vývoja počtu zamestnancov verejnej
správy v Slovenskej republike /Miroslav Koprla. In: Dny práva 2011 - Days of Law 2011
55
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
[elektronický zdroj] : finance veřejného sektoru : (právní a ekonomické aspekty jeho fungování)
/ ediční řada: J. Kotásek ... [et al.]. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - ISBN 978-80-2105914-6. - S. 139-163.
AFC
Korupcia ako negatívny a pretrvávajúci jav v ľudskej spoločnosti / Oľga Bočáková.
In: Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii : zbornik naučnih radova sa
međunarodne naučne konferencije /editor: Jana Vitovská. - Bački Petrovac - Gložan, Srbsko :
Srbsko Razvojno udruženje, 2012. - ISBN 978-86-916257-0-2. - s. 18-25.
AFC
Analýza vývoja financovania verejnej správy v kontexte vývoja miezd vo verejnej správe v
Slovenskej republike / Jana Koprlová. In: Dny práva 2011 - Days of Law 2011 [elektronický zdroj]
: finance veřejného sektoru : (právní a ekonomické aspekty jeho fungování) / ediční řada: J.
Kotásek ... [et al.]. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - ISBN 978-80-210-5914-6. - S. 164-188.
AFC
Charakteristika korupcie a jej dôsledky vo verejnom obstarávaní / Darina Kubíčková.
In: Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii : zbornik naučnih radova sa
međunarodne naučne konferencije /editor: Jana Vitovská. - Bački Petrovac - Gložan, Srbsko :
Srbsko Razvojno udruženje, 2012. - ISBN 978-86-916257-0-2. - s. 175-184.
AFC
Postavenie starostu obce v systéme slovenskej územnej samosprávy = The Position of Mayor in
the Slovak Municipal system / Jozef Ružarovský. In: Dny práva 2011 - Days of Law 2011
[elektronický zdroj] : Personální aspekty územní samosprávy - Personal Aspects of a Local Selfgovernment / ediční rada: J. Kotásek ... [et al.]. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. – ISBN
978-80-210-5958-0. - s. 101-113.
AFC
Ľudské zdroje v multikultúrnom podnikateľskom prostredí / Slávka Čepelová, Ladislav Mura.
In: RELIK 2012 = elektronický zdroj : reproducke lidského kapitálu - vzájemné vazby a
souvislosti. - Slaný : Melandrium, 2012. - ISBN 978-80-86175-82-9. - 9 s.
AFC
Trendy zmien vo volebných zákonoch v podmienkach samosprávy na Slovensku = The dynamics
of changes in electoral system to regional governments in Slovakia / Eva Čapošová, Jakub
Feranec. In: QUAERE 2012 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků
interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 14. - 18.
května 2012 Hradec Králové, Česká republika. Vol. II. - Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. ISBN 978-80-905243-0-9. - S. 606-611.
AFC
A Paper on How to Solve The Problems of Regional Governments - Bicameral Parliamentary
System : Case of Slovak Republic / Ján Machyniak. In: MMK 2012 [elektronický zdroj] :
mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: sborník
56
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN
978-80-905243-3-0. - 1449-1453.
Ohlasy: 2013 [3] BRIX, Richard: Act of Elections to the Bodies of Self-Government Regions. In
Právní rozpravy 2013 [CD-ROM]: proměny práva. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. s. 649.
ISBN 978-80-905243-5-4.
[3] ŠVIKRUHA, Martin: Functioning of Regional Governments in Slovak Republic and their
Perception by the Public. In Právní rozpravy 2013 [CD-ROM]: proměny práva. Hradec Králové:
Magnanimitas, 2013. s. 635. ISBN 978-80-905243-5-4.
AFC
Zjednotená Európa a sociálny štát / Peter Juza. In: Kulatý stůl : Evropská unie a veřejná správa v
ČR : IV. mezinárodní vědecká konference. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných
vztahů, 2012. - ISBN 978-80-7431-101-7. - s. 29-31.
AFC
Prezumpcia existencie pracovného pomeru / Marek Švec. In: COFOLA 2012: The Conference
Proceedings [elektronický zdroj] . - Brno : Masarykova univerzita, 2012. – ISBN 978-80-2105929-0. - s. 1697-1707.
AFC
Otázky kolem bezdomovců a žebráků v České republice = Questions about The Homeless and
Beggars in The Czech Republic / Jaroslava Pavelková. In: Znalosti pro tržní praxi 2012
[elektronický zdroj] = Knowledge for Market Use 2012 : sborník z mezinárodní vědecké
konference / editor: Pavla Slavíčková. - Olomouc : Societas Scientarium Olomucensis II., 2012. ISBN 978-80-87553-04-8. - 345-352.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD
Územná samospráva - kritická analýza volebných pravidiel / Peter Horváth. In: Aktuálne
problémy a výzvy verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou
účasťou konanej dňa 21. 11. 2012 v Košiciach / zostavovateľ: Drahomíra Ondrová. - Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2012. - ISBN 978-80-8129021-3. - s. 114-121.
AFD
Financovanie samosprávnych krajov / Richard Brix. In: Regionálna a komunálna samospráva
[elektronický zdroj] : rok pred voľbami / zostavovatelia: Ján Machyniak, Karol Šebík. - Trnava,
Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-433-4. - s. 48-59.
AFD
Orgány lokálnej samosprávy - kritická analýza / Karol Šebík. In: Aktuálne problémy a výzvy
verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej
dňa 21. 11. 2012 v Košiciach / zostavovateľ: Drahomíra Ondrová. - Košice : Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2012. - ISBN 978-80-8129-021-3. - s. 131141.
57
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AFD
Teórie lokálnej demokracie / Karol Šebík. In: Regionálna a komunálna samospráva [elektronický
zdroj] : rok pred voľbami / zostavovatelia: Ján Machyniak, Karol Šebík. - Trnava, Slovensko :
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-433-4. - s. 295-304.
AFD
Zadĺženosť VÚC ako (nielen) ekonomický problém / Jana Koprlová, Miroslav Koprla.
In: Regionálna a komunálna samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami /
zostavovatelia: Ján Machyniak, Karol Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v
Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-433-4. - s. 225-257.
AFD
Voľby do orgánov VÚC ako politický nástroj / Peter Horváth. In: Regionálna a komunálna
samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami / zostavovatelia: Ján Machyniak, Karol Šebík.
- Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-433-4. 283-294.
AFD
Aktuálne problémy verejnej správy - výsledok zápasu o moc / Ján Machyniak. In: Aktuálne
problémy a výzvy verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou
účasťou konanej dňa 21. 11. 2012 v Košiciach / zostavovateľ: Drahomíra Ondrová. - Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2012. - ISBN 978-80-8129021-3. - s. 122-130.
AFD
Súčasné bezpečnostné hrozby : Otázka ľudskej bezpečnosti / Eva Godovičová. In: EKONOMICKÉ,
POLITICKÉ A PRÁVNE OTÁZKY MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV [elektronický zdroj]: zborník
príspevkov z 11. konferencie doktorantov a mladých vedeckých pracovníkov / Ján Bocora,
Viliam Pajtinka, Marián Šebo. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-2253271-6. - s. 148-154.
AFD
Skúsenosti a možnosti rozvoja medzinárodnej spolupráce univerzít = Practises and Possibilities
for International Cooperation of Universities Development / Ján Michalko, Martin Klus, Beáta
Adamkovičová. In: Lingua Summit 2011 : problémy vzdelávania v kontexte súčasnosti : zborník
odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / recenzenti: Lenka Mandelíková
... [et al.]. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2011. - ISBN 978-808075-517-1. - s. 136-141.
AFD
Aspekt rodu v sociálnej oblasti: Moderná alternatíva prevencie sociálnopatologických javov =
Aspect of Gender in the Social Sphere: A Modern Alternative to the Prevention of Sociopathic
Behavior / Silvia Dončevová. In: Perspektívy súčasnej rodiny : Zborník príspevkov z konferencie s
medzinárodnou účasťou konanej dňa 12. septembra2012 v Sládkovičove / Oľga Bočáková,
Petronela Šebestová, Ján Gabura (eds.). - Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta
sociálnych štúdií, 2012. - ISBN 978-80-89267-85-9. - s. 158-162.
58
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AFD
Politika podpory malého a stredného podnikania na regionálnej úrovni v EÚ / Ladislav Mura.
In: Regionálna a komunálna samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami /
zostavovatelia: Ján Machyniak, Karol Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v
Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-433-4. - s. 217-224.
AFD
Prípustný rozsah priemerného týždenného pracovného času a náhrada škody za porušenie
povinnosti členského štátu v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie / Marek Švec. In:
Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia : Zborník vedeckých prác doktorandov / Milena
Barinková, Jana Kakaščíková (eds.). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7079949-5. - s. 41-51.
AFD
Vplyv politickej kampane na výsledky parlametných volieb 2012 na Slovensku = The impact of
political campaign on the results of parliamentary elections 2012 in Slovakia / Jakub Feranec. In:
Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - II. časť: sekcia marketingovej
komunikácie / editori: Dana Petranová, Renáta Nováková, Hana Pravdová. - Trnava : Fakulta
masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105384-9. - S. 65-68.
AFD
Idea reflexívnej modernizácie a starnutie populácie = The idea of reflexive modernization and
aging / Peter Juza, Jozef Lysý. In: Starnutie populácie - celospoločenský problém : zborník
príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 29. Marca 2012 v Trnave / zostavovatelia:
Oľga Bočáková, Peter Horváth. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN
978-80-8105-397-9. - S. 109-112.
AFD
Migrácia, kvalita života starších ľudí z pohľadu stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti =
Migration, the quality of life of the elderly from the perspective of the strategy of development
of the Slovak society / Peter Juza. In: Starnutie populácie - celospoločenský problém : zborník
príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 29. Marca 2012 v Trnave / zostavovatelia:
Oľga Bočáková, Peter Horváth. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN
978-80-8105-397-9. - S. 8-11.
AFD
Dôstojný život seniorov v kontexte dodržiavania ich ľudských práv / Oľga Bočáková. In: Starnutie
populácie - celospoločenský problém : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej
dňa 29. Marca 2012 v Trnave / zostavovatelia: Oľga Bočáková, Peter Horváth. - Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-397-9. - S. 21-26.
AFD
Význam Slovenskej republiky po predčasných voľbách 2012 v politike krajín V 4 / Marek
Vrbinčík. In: EKONOMICKÉ, POLITICKÉ A PRÁVNE OTÁZKY MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
[elektronický zdroj]: zborník príspevkov z 11. konferencie doktorantov a mladých vedeckých
59
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
pracovníkov / Ján Bocora, Viliam Pajtinka, Marián Šebo. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2012. - ISBN 978-80-225-3271-6. - S. 545-552.
AFD
Analýza vnímania hodnôť demokracie v Afganistane ako kľúčových predpokladov rozvoja
mediálneho trhu prostredníctvom testovania štatistických hypotéz = Analysis of Perception of
Democratic Values in Afghanistan as Key Preconditions for Development of Media Market
through Testing Statistical Hypotheses / Miroslav Koprla. In: Demokracia verzus mediokracia Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Hana
Pravdová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-394-8.
- S. 145-174. – Popis urobený: 15. 11. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk/.
AFD
Médiá a ich poslanie v procese budovania demokracie v súčasnom Afganistane = Media and
their Mission in Processes of Building Democracy in Contemporary Afghanistan / Jana Koprlová.
In: Demokracia verzus mediokracia - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana
Petranová, Slavomír Magál, Hana Pravdová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM,
2012. - ISBN 978-80-8105-394-8. - S. 175-196. – Popis urobený: 15. 11. 2012. - Spôsob prístupu:
http://serp.fsv.ucm.sk/.
AFD
Transformácia demokratického systému na Slovensku po roku 1989 / Ján Machyniak.
In: Študentská vedecká konferencia 2011 [elektronický zdroj] : zborník konferenčných
príspevkov ... / Michal Greguška (ed.). - Trnava : Inštitút sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-249-1. - s. 4-13.
AFD
Ľudská dôstojnosť pri výkone závislej práce - decent work alebo Gute Arbeit? / Marek Švec.
In: Teoretické úvahy o práve 8. [elektronický zdroj] : Zborník z vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov / Anton Šreko, Vojtech Vladár (eds.). - Trnava, Slovensko : Trnavská
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2012. – ISBN 978-80-8082-535-5. - 1 CD-ROM.
AFD
Morálka, politika a model ideálneho politika / Peter Juza. In: Aktuálne otázky politiky: zborník
príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 4. februára 2011 / Oľga Bočáková, Alena
Tomášiková. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2011. – ISBN 97880-8075-485-3. - s. 279-285.
Ohlasy:
2012 [4] BOČÁKOVÁ, Oľga. Dôstojný život seniorov v kontexte dodržiavania ich ľudských práv.
In Starnutie populácie - celospoločenský problém: zborník príspevkov z medzinárodnej
konferencie konanej dňa 29. Marca 2012 v Trnave. Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v
Trnave, 2012. s. 20-24. ISBN 978-80-8105-397-9.
AFD
Jedenásť rokov po : Fungovanie regionálnej samosprávy a jej percepcia verejnosťou (Kritická
analýza) / Martin Švikruha. In: Regionálna a komunálna samospráva [elektronický zdroj] : rok
60
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
pred voľbami / zostavovatelia: Ján Machyniak, Karol Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta
sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-433-4. - s. 31-46.
AFD
Správa školstva SR vo vzťahu k štátnej správe a územnej samospráve / Patrik Gabura.
In: Regionálna a komunálna samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami /
zostavovatelia: Ján Machyniak, Karol Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v
Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-433-4. - s. 148-161.
AFD
Možnosti inovácie a racionalizácie územno-správneho usporiadania Slovenskej republiky /
Martin Klus. In: Regionálna a komunálna samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami /
zostavovatelia: Ján Machyniak, Karol Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v
Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-433-4. - s. 85-98.
AFD
Strategické plánovaní měst a regionü: vývoj, koncepce, problémy / Jiří Ježek. In: Regionálna a
komunálna samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami / zostavovatelia: Ján Machyniak,
Karol Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-808105-433-4. - s. 181-205.
AFD
Sledovanie kvality riadenia na úrovni krajskej samosprávy / Eva Čapošová. In: Regionálna a
komunálna samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami / zostavovatelia: Ján Machyniak,
Karol Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-808105-433-4. - s. 258-270.
AFD
Komparácia územnej samosprávy Slovenskej republiky a Švédskeho kráľovstva / Ján Sleziak.
In: Regionálna a komunálna samospráva [elektronický zdroj]: rok pred voľbami / zostavovatelia:
Ján Machyniak, Karol Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-433-4. - s. 60-84.
AFD
Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a jeho vplyv na stranícku súťaž v prvých
dvoch volebných cykloch /Jozef Ružarovský. In: Regionálna a komunálna samospráva
[elektronický zdroj] : rok pred voľbami / zostavovatelia: Ján Machyniak, Karol Šebík. - Trnava,
Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-433-4. - s. 114128.
AFD
Ekonomická udržateľnosť regionálnej samosprávy na Slovensku / Igor Šajtlava, František
Vojtech. In: Regionálna a komunálna samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami /
zostavovatelia: Ján Machyniak, Karol Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v
Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-433-4. - s. 206-216.
61
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AFD
Rozdiely v názoroch medz mužmi a ženami v uniforme = Differences of Opinion between Men
and Women in Uniform /Karol Čukan. In: Rovnosť príležitostí a zosúlaďovanie práce a rodiny v
praxi moderných organizácií [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia : zborník
vedeckých a odborných prác. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-457-4. - s. 88-93.
AFD
Samospráva v zrkadle verejnej mienky / Karol Čukan. In: Regionálna a komunálna samospráva
[elektronický zdroj] : rok pred voľbami / zostavovatelia: Ján Machyniak, Karol
Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105433-4. - s. 162-180.
AFD
Vhodnosť priamej voľby starostov a primátorov / Jakub Feranec. In: Regionálna a komunálna
samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami / zostavovatelia: Ján Machyniak, Karol
Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105433-4. - s. 271-282.
AFD
State obstacles to local and regional development in Slovenia / Uroš Pinterič. In: Regionálna a
komunálna samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami / zostavovatelia: Ján Machyniak,
Karol Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-808105-433-4. - s. 368-397.
AFD
Podoby regionálnej samosprávy na Slovensku : proces vzniku / Marek Vrbinčík. In: Regionálna a
komunálna samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami / zostavovatelia: Ján Machyniak,
Karol Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-808105-433-4. - s. 10-30.
AFD
Analýza procesu starnutia populácie Slovenskej republiky a jeho dopady na komunálnu politiku
miest a obcí = Analysis of the process of ageing of the population of the Slovak Republic and its
implications for the municipal towns and municipalities / Jana Koprlová, Miroslav Koprla. In:
Starnutie populácie - celospoločenský problém : zborník príspevkov z medzinárodnej
konferencie konanej dňa 29. marca 2012 v Trnave / zostavovatelia: Oľga Bočáková, Peter
Horváth. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-397-9. - S.
124-151.
AFD
Zlepšenie fungovania regionálnej samosprávy v kontexte možnosti aplikácie dvojkomorového
parlamentného systému v podmienkach Slovenskej republiky / Ján Machyniak. In: Regionálna a
komunálna samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami / zostavovatelia: Ján Machyniak,
Karol Šebík. - Trnava, Slovensko : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-808105-433-4. - s. 100-122.
62
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AFD
Ľudská bezpečnosť - rozšírenie tradičného vnímania bezpečnosti / Eva Godovičová.
In: Bezpečnostné fórum 2012 = Sucurity Forum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej
vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 8. - 9. februára 2012 / editori: Jaroslav Ušiak, Jana
Lasicová, Dávid Kollár. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB, 2012. - ISBN 978-80-557-0331-2. - S. 65-70.
AFD
Integration Potential of the European Neighbourhood Policy / Veronika Sklenková. In: Slovak
Journal of Political Sciences. - ISSN 1338-3140. - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 21-41.
AFD
Sociálny faktor v riadení bezpečnostného systému (bezpečnostné hrozby a verejnosť) = Social
factor in security system management (security threats and the public) / Karol Čukan.
In: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov [elektronický zdroj] : medzinárodný vedeckoodborný seminár : zborník vedeckých a odborných prác / redakcia zborníka: Jozef Matis, Eva
Závodná. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-441-3. - S. 122-124.
AFD
Voľby do orgánov obecnej a regionálnej samosprávy. Potrebujeme dva zákony? = Elections to
the Bodies of the Municipal and Regional Government. We Need Two Laws / Jozef Ružarovský.
In: Starnutie populácie - celospoločenský problém : zborník príspevkov z medzinárodnej
konferencie konanej dňa 29. Marca 2012 v Trnave / zostavovatelia: Oľga Bočáková, Peter
Horváth. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-397-9. - s.
113-119.
AFD
Využitie testovania štatistických hypotéz v marketingovom výskume na príklade výsledkov
výskumu využívania sociálnych sietí v Slovenskej republike = Applying the Testing Statistical
Hypotheses in Marketing Research Shown on the Example of Data Received from Using the
Social Networks in the Slovak Republic / Miroslav Koprla. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis
marketing [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo
Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - II. časť: sekcia marketingovej komunikácie / editori:
Dana Petranová, Renáta Nováková, Hana Pravdová. - Trnava : Fakulta masmediálnej
komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-384-9. - S. 109120.
AFD
Different position of citizenship, nationalities and minorities in the European Union - regional
case studies / Martin Klus, Jaroslav Mihálik. In: Citoyennetés, Voisinages et Minorités en Europe
= Citizenships, Neighbouroods and Minorities in Europe / sous la direction de Ján Koper, Gilles
Rouet. - Bruxelles : Éditions Bruylant, 2012. - ISBN 978-2-8027-3568-7. - S. 145-164.
63
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AFD
Marketing v knižniciach = Marketing in libraries / Eva Čapošová. In: Interakcia masmediálnej a
marketingovej komunikácie [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Nové trendy v marketingu: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem ... /
Dana Petranová, Rudolf Rybanský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave,
2011. – ISBN 978-80-8105-334-4. - S. 31-41. - Popis urobený: 22. 6. 2012. - Spôsob prístupu:
http://fmk.sk.
AFD
Zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady a jeho premeny v kontexte
aktuálnej politickej situácie = National Council of The Slovak Republic Act No. 80/1990 Coll. on
Elections to the National Council of the Slovak Republic and Its Transformation in the Context of
the Current Political Situation / Jozef Ružarovský. In: Societas et res publica [elektronický zdroj]
. - ISSN 1338-6530. - roč. I., č. 4 (2012), s. 207-223. - Spôsob prístupu:
<http://serp.fsv.ucm.sk/>.
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFH
The History of Social Services, History of Third Sector in Slovakia after 1989 / Oľga Bočáková,
Mária Izagová. In: Vedecká konferencia k 15. výročiu založenia UCM v Trnave : zborník
abstraktov k vedeckej konferencii Trnava, 15. - 16. október 2012 / editori: Mária Kovářová,
Andrej Trnka, Ľubica Varečková. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN
978-80-8105-396-2. - 80 s.
AFH
The Need for Education of Children and Youth in Financial Literacy / Jaroslava Pavelková.
In: Vedecká konferencia k 15. výročiu založenia UCM v Trnave : zborník abstraktov k vedeckej
konferencii Trnava, 15. - 16. október 2012 / editori: Mária Kovářová, Andrej Trnka, Ľubica
Varečková. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-396-2. S. 28.
AFH
Quality of Life of Seniors in the New Conditions of Society and Legally Consistent State / Darina
Kubíčková, Oľga Bočáková. In: Vedecká konferencia k 15. výročiu založenia UCM v Trnave :
zborník abstraktov k vedeckej konferencii Trnava, 15. - 16. október 2012 / editori: Mária
Kovářová, Andrej Trnka, Ľubica Varečková. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v
Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-396-2. - S. 23.
AFH
Cultural and Political Heritage of Ss Cyril and Methodius for our Presence / Milan Čáky.
In: Vedecká konferencia k 15. výročiu založenia UCM v Trnave : zborník abstraktov k vedeckej
konferencii Trnava, 15. - 16. október 2012 / editori: Mária Kovářová, Andrej Trnka, Ľubica
Varečková. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-396-2. S. 26.
64
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AFH
Slovak Students` Civic Knowledge / Ladislav Macháček. In: Vedecká konferencia k 15. výročiu
založenia UCM v Trnave : zborník abstraktov k vedeckej konferencii Trnava, 15. - 16. október
2012 / editori: Mária Kovářová, Andrej Trnka, Ľubica Varečková. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-396-2. - S. 24.
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
AGI Občianske vzdelávanie a výchova mládeže k občianstvu : národná správa z medzinárodného
výskumu občianskeho vzdelávania ICCS 2009 / Ladislav Macháček, Ervin Štava; recenzenti:
Paulína Koršnáková, Romana Kanovská. - 1. vyd. - Bratislava : Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania, 2012. - 108 s. - ISBN 978-80-970261-7-2.
Ohlasy:
2012 [3] ŠTEFANČÍK, Radoslav, Lenč, Jozef. Mladí migranti v slovenskej spoločnosti:
medzinárodná migrácia, moslimovia, štát a verejná mienka. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2012, s.
162.
BCI Skriptá a učebné texty
BCI
Kolektívne pracovné právo : judikatúra Súdneho dvora EÚ / Marek Švec; Helena Barancová,
Andrea Olšovská. – Bratislava: Sprint 2 s. r. o., 2012. - 139 s. - ISBN 978-80-89393-78-7.
BCI Vybrané kapitoly z problematiky centrálnych bánk / Jana Koprlová; Miroslava Szarková,
Viliam Končal. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 164 s. - ISBN 978-808105-410-5.
BCI
Vybrané kapitoly z problematiky hospodárskej kriminality / Jana Koprlová; Miroslava Szarková,
Viliam Končal. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 202 s. - ISBN 978-808105-409-9.
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
BDE
Graždanskoe obščestvo i pravovoe gosudarstvo - problemy teorii i praktiki ich institucionalizacii
/ Peter Juza. In: Demokratizacija i prava čeloveka : naučno-prosvetiteľskij žurnal. - ISSN [nie je]. č. 4 (2011), s. 100-103.
BDE
Mniejszości etniczne : polityka tożsamości na Litwie / Šarūnas Liekis. In: Stosunki
Międzynarodowe. - ISSN 1509-3077. - č. 71-72 (2011), s. 28-30.
65
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
BDF
Konferencia Mládež a pravicový extrémizmus / Ján Machyniak, Karol Šebík. In: Mládež a
spoločnosť = Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - ISSN
1335-1109. - Roč. 18, č. 4 (2012), s. 46-48.
BDF
Dobové politické myslenie Svätopluka = Svätopluk´s contemporary political thought / Milan
Čáky. In: CIVITAS : časopis pre politické a sociálne vedy. - ISSN 1335-2652. - Roč. 18, č. 43-2
(2012), s. 2-4.
BDF
Voľnočasové aktivity v zariadeniach sociálnych služieb / Oľga Bočáková. In: Horizonty : odborný
časopis občianskeho združenia Radosť v srdci v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v
Trnave Katedry sociálnych služieb a poradenstva vo verejnej správe. - ISSN 1338-7081. - Roč. I.,
č. 2 (2012), 4 s.
BDF
Práca s mládežou v systéme sociálnej práce / Ladislav Macháček. In: Horizonty : odborný
časopis občianskeho združenia Radosť v srdci v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v
Trnave Katedry sociálnych služieb a poradenstva vo verejnej správe. - ISSN 1338-7081. - Roč. I.,
č. 2 (2012), 3 s.
BDF
Mládež a pravicový extrémizmus / Ján Machyniak, Karol Šebík. In: Spravodajca SSS : bulletin
Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. - Roč. [5], č. 2 (2012), s.
3-5.
BDF
PEDAGOGIKA.SK - nový vedecký časopis slovenských pedagógov (2011) / Silvia Dončevová.
In: Mládež a spoločnosť = Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum
mládeže. - ISSN 1335-1109. - Roč. 18 , č. 2 (2012), s. 78-81.
BDF
Informácia o vedeckej konferencii k 15. výročiu založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v
Trnave = Information on Scientific Conference to Honor the 15th Anniversary of the University
of Ss. Cyril and Methodius in Trnava / Jana Koprlová. In: Societas et res publica [elektronický
zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 3 (2012), s. 223-225. - Popis urobený: 1. 10. 2012. - Spôsob
prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
BDF
Správa o vedeckej konferencii Starnutie populácie - celospoločenský problém = Information on
Scientific Conference Population Ageing - Society-Wide Problem / Jozef Ružarovský.
In: Societas et res publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 2 (2012), s. 150152. - Popis urobený: 4. 6. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
66
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
BDF
Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe / Oľga Bočáková. In: Horizonty : odborný
časopis občianskeho združenia Radosť v srdci v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v
Trnave Katedry sociálnych služieb a poradenstva vo verejnej správe. - ISSN 1338-7081. - Roč. 1,
č. 1 (2012), s. 3.
BDF
Správa o vedeckej konferencii Komunálna politika na úrovni miest = Information on Scientific
Conference Municipal Policy on the Level of Municipalities / Jozef Ružarovský. In: Societas et
res publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 202-204. - Popis
urobený: 13. 2. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
BDF
Správa o výročnej vedeckej konferencii Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej
akadémii vied Slovenská politika po roku 1993 v sociologickej refelexii = Information on Annual
Scientific Conference of the Slovak Sociological Association at the Slovak Academy of Sciences
Slovak Politics after 1993 in Sociological Reflection / Miroslav Koprla. In: Societas et res publica
[elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 2 (2012), s. 153-157. - Popis urobený: 14. 5.
2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
BDF
Fatálna budúcnosť sociálnych služieb / Petronela Šebestová. In: Horizonty : odborný časopis
občianskeho združenia Radosť v srdci v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave
Katedry sociálnych služieb a poradenstva vo verejnej správe. - ISSN 1338-7081. - Roč. 1, č. 1
(2012), s. 3-5.
BDF
Knižné publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky sprehľadňujúce konečné výsledky
Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 = Book Publications of the Slovak Republic
Summarizing the Final Results of the Population, Houses and Dwelling Censuses 2011 / Miroslav
Koprla. In: Societas et res publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 3 (2012), s.
215-222. - Popis urobený: 1. 10. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
BDF
Správa o podujatí Deň otvorených dverí na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave = Information
on the Open Day Event at the Faculty of Social Sciences of UCM in Trnava / Marek Vrbinčík. In:
Societas et res publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 2 (2012), s. 158-160. Popis urobený: 25. 5. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
BDF
Knižné publikácie vzťahujúce sa na problematiku verejnej správy v jej interdisciplinárnych
spoločenských súvislostiach vydané pod záštitou Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v roku
2011 = Book Publications Related to Questions of Public Administration in their Interdisciplinary
Social Contexts Issued under the Auspices of the Faculty od Social Sciences
at UCM in Trnava in Year 2011 / Miroslav Koprla. In: Societas et res publica [elektronický zdroj] .
- ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 196-201. - Popis urobený: 10. 2. 2012. - Spôsob
prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
67
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
BDF
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v rokoch 2010 - 2012 / Ladislav Macháček.
In: Mládež a spoločnosť = Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum
mládeže. - ISSN 1335-1109. - Roč. 18, č. 1 (2012), s. 82-84.
BED Odborné práce
nekonferenčných)
v
recenzovaných
domácich
zborníkoch
(konferenčných
aj
BED
Úvod do problematiky kreovania a podstaty eurozóny = Introduction to the Questions of
Creation and Fundamentals of the Eurozone / Jana Koprlová. In: Národné centrálne banky krajín
eurozóny [elektronický zdroj] : Acta Universitatis Sanctorum Cyrilli et Methodii Tyrnaviae :
Working Papers / editor: Jana Koprlová. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012.
– ISBN 978-80-8105-328-3. - S. 11-18.
CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
CAB
Cesta Steva Jobsa / Jay Elliot, William L. Simon; z angličtiny preložili Jana Melcerová, Marián
Pochylý. - 1. vydanie. - Bratislava : TRIO Publishing, 2012. - 232 s. - ISBN 978-80-89552-09-2.
CAB
Precvičte si mozog : Ako si v každom veku udržať sviežu pamäť / Gauthier Andujar... [et al.]; Éric
Jouan (eds.), z angličtiny preložil Marián Pochylý. - 1. vydanie. - Bratislava : Reader`s Digest
Výber Slovensko, 2012. - 352 s. – ISBN 978-80-8097-140-3.
CAB
Formovanie krajiny / Daniel Gilpin; z anglického originálu ... preložili Marcela Alzin a Marián
Pochylý. - 1. vyd. - Bratislava : Reader´s Digest Výber, spol. s r.o., 2011. - 160 s. - ISBN 978-808097-091-8.
CAB
Bojovné ženy : Tritisíc rokov odvahy a hrdintva / Robin Cross, Rosalind Miles; z angličtiny
preložil Peter Fridner, Marián Pochylý. - 1. vydanie. - Bratislava : Fortuna Libri, 2011. - 319 s. ISBN 978-80-89379-60-6.
CAB
Sklár z Murana / Marina Fiorato; z anglického originálu ... preložil Marián Pochylý. - [1. vyd.]. Bratislava : Slovart, 2011. - 274 s. - ISBN 978-80-556-0225-7.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI
Peter Ondrejkovič: Kriminológia pre sociológov ... / Ladislav Macháček. In: Mládež a spoločnosť
= Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - ISSN 1335-1109.
- Roč. 18, č. 2 (2012), s. 85-86. Rec. na: Kriminológia : pre sociológov, sociálnych pracovníkov a
sociálnych pedagógov / Peter Ondrejkovič. - Nitra : UKF, 2012.
68
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
EDI
Koprlová, Jana: Hospodárska kriminalita ... / Jozef Ružarovský. In: Societas et res publica
[elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 189-195. - Popis urobený: 13. 2.
2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk. Rec. na: Hospodárska kriminalita v
ekonomických súvislostiach / Jana Koprlová. - Bratislava : Daniel NETRI, 2010. – ISBN 978-8089416-05-9. - 122 s.
EDI
Koprlová, Jana (ed.): Vybrané problémy verejnej správy ... / Marek Vrbinčík. In: Societas et res
publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 3 (2012), s. 209-214. - Popis urobený:
13. 8. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk. Rec. na: Vybrané problémy verejnej
správy [elektronický zdroj] : Acta Universitatis Sanctorum Cyrilli et Methodii Tyrnaviae : Res
Publica / editor: Jana Koprlová. - Trnava : Inštitút sociálnych vied UCM v Trnave, 2011. – ISBN
978-80-8105-180-7.
EDI
Jankuv, Juraj: Medzinárodnoprávna ochrana ... / Jana Koprlová. In: Societas et res publica
[elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 181-188. - Popis urobený: 10. 2.
2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk. Rec. na: Medzinárodnoprávna ochrana práv
príslušníkov menšín / Juraj Jankuv. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. – ISBN 978-80-7380-210-3. - 316
s.
EDI
Konečný, Stanislav - Konečný, Bruno: Otvorená komunálna ... / Karol Čukan. In: Societas et res
publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 173-177. - Popis urobený:
20. 3. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk. Rec. na: Otvorená komunálna politika :
teória a prax / Stanislav Konečný, Bruno Konečný. - Bratislava : MAYOR, s.r.o., 2009. - ISBN 97880-969133-3-6. - 291 s.
EDI
Čech, Ľubomír: Regionálne aspekty a súvislosti medzinárodnopolitického vývoja Afganistanu ... /
Jana Koprlová. In: Societas et res publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 3
(2012), s. 201-208. - Popis urobený: 19. 09. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk. Rec.
na: Regionálne aspekty a súvislosti medzinárodnopolitického vývoja Afganistanu / Ľubomír
Čech. - Bratislava: Ekonóm, 2011. - ISBN 978-80-225-3281-5. - 175 s.
EDI
Turčan, Ľudovít - Klobucký, Robert (eds.): Anton Štefánek ... / Miroslav Koprla. In: Societas et
res publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 3 (2012), s. 197-233. - Popis
urobený: 1. 10. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk. Rec. na: Anton Štefánek: vedec,
politik, novinár / Ľudovít Turčan, Robert Klobucký (eds.). - Bratislava : Sociologický ústav SAV,
2011. - ISBN 978-80-85544-71-8. - 284 s.
EDI
Miroslav Bargel, Pavel Muhlpachr: Inkluze vs. exkluze - dilema sociální patológia / Silvia
Dončevová. In: Mládež a spoločnosť = Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu politiku
a výskum mládeže. - ISSN 1335-1109. - Roč. 17, č. 4, (2011), s. 79-82. Rec. na: Inkluze vs.
69
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
exkluze: Dilema sociálni patologie / Miroslav Bargel, Pavel Muhlpachr : Institut mezioborových
studií, 2011. - ISBN 978-80-87182-12-3. - 184 s.
EDI
Valček, Peter: Slovník teórie médií: A - Ž / Karol Čukan. In: Societas et res publica [elektronický
zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 3 (2012), s. 193-196. - Popis urobený: 30.
10. 2012. - Spôsob prístupu: http://www.upgrade-cepis.org. Rec. na: Slovník teórie médií: A-Ž =
Dictionary of the Media Theory: A-Ž / Peter Valček. - Bratislava : Literárne informačné centrum,
2011. - ISBN 978-80-8119-042-1. - s. 352.
EDI
ROBERTS, Kenneth: Sociology: An Introduction / Eva Godovičová. In: Slovenská politologická
revue [elektronický zdroj] = Slovak Journal for Political Sciences : revue pre politický a
občiansky život. - ISSN 1335-9096. - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 374-376. - Popis urobený: 14. 1.
2012. Rec. na: Sociology : An Introduction / Kenneth Roberts. - Liverpool, UK : Edward Elgar
Publishing, 2012. – ISBN 9780857930217. - 166 s.
EDI
Ryšavý, Dan - Šaradín, Pavel: Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě / Karol
Šebík. In: SLOVAK JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES = SLOVENSKÁ POLITOLOGICKÁ REVUE. ISSN 1338-3140. - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 368-374. Rec. v: Zastupitelé českých měst a obcí v
evropské perspektivě / Dan Ryšavý, Pavel Šaradín. - ISBN 978-80-7419-042-1. 192 s.
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ
Openness of the Public to Right-Wing Extremism and Social Distance to Minorities / František
Bartoš ; preklad do anglického jazyka M. Pochylý. In: Slovak Journal of Political Sciences. - ISSN
1338-3140. - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 42-71.
EDJ
Macháček, Ladislav: An Introduction to Youth Sociology / Danka Moravčíková ; translated by
Marián Pochylý. In: Slovak Journal of Political Sciences. - ISSN 1338-3140. - Roč. 12, č. 3 (2012),
s. 252-256.
EDJ
Ján Stena: The Public and the Political - Concepts Reactivated by the Crisis / Eva Godovičová.
In: Slovenská politologická revue [elektronický zdroj] = Slovak Journal for Political Sciences:
revue pre politický a občiansky život. - ISSN 1335-9096. - Roč. 12, č. 3 (2012), s. 191-209.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce
FAI
20 rokov transformácie: postavenie politickej komunikácie v Českej republike a na Slovensku /
Viera Žúborová a kol.; recenzenti: Vojtech Wagner, Peter Horváth. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta
sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - 157 s. - ISBN 978-80-8105-330-6.
70
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Ohlasy:
2012 [6] HANULIAK, Juraj. Žúborová, Viera a kol.: 20 rokov transformácie ... In Slovak Journal of
Political Sciences, 2012, roč. 12, č. 2, s. 170-178.
FAI
Slovenská mládež v zrkadle sociologických výskumov po roku 1993 / vedecký redaktor: Ladislav
Macháček; posudzovatelia: Peter Ondrejkovič, Radislav Bednárik, Jana Miháliková. - 1. vyd. Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2012. - 170 s. - ISBN 978-80-85447-19-4.
FAI
Národné centrálne banky krajín eurozóny [elektronický zdroj] : Acta Universitatis Sanctorum
Cyrilli et Methodii Tyrnaviae: Working Papers / editor: Jana Koprlová; recenzenti: Pavel Šaradín,
Lucie Kaňovská, Eva Tomášková. - 1. vyd. - Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012.
- 1 CD-ROM (425 s.). - ISBN 978-80-8105-328-3.
Ohlasy:
2012 [6] KONČAL, Viliam. Koprlová, Jana (ed.): Národné centrálne ... In Societas et res publica
[online]. 2012, roč. 1, č. 2 [2012-05-16], s. 146-149. Dostupné na internete:
<http://srp.fsv.ucm.sk>. ISSN 1338-6530.
FAI
Societas et res publica 2012: Abstract proceedings [elektronický zdroj] / Jana Koprlová, Miroslav
Koprla; Miroslava Szarková, Dilbar Alieva. - Trnava : Fakulty of Social Sciences, University of Ss.
Cyril and Methodius, 2012. - 1CD-ROM (99 s.). - elektronický zborník. - ISBN 978-80-8105-407-5.
FAI
Regionálna a komunálna samospráva [elektronický zdroj] : rok pred voľbami / zostavovatelia:
Ján Machyniak, Karol Šebík; recenzenti: Vojtech Wagner, Juraj Hanuliak. - Trnava, Slovensko :
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. - CD-ROM (398 s.). - elektronický zborník. - ISBN
978-80-8105-433-4.
FAI
Vlastenec a európan Vladimír Clementis : zborník príspevkov zo spomienkovej konferencie 20.
9. 2012 v Bratislave / Peter Juza; Svetozár Krno, Slavomír Kliment. - Bratislava : Inštitút ASA,
2012. - 108 s. - ISBN 978-80-971139-0-2.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG
Stredná Ázia a Európska bezpečnosť - problém Ferganskej doliny [elektronický zdroj] / Peter
Juza., 2012. – Online dokument. - Popis urobený 25. 9. 2012. - Spôsob prístupu:
http://www.evropareset.eu.
GHG
Manévre so základňami v Strednej Ázii / Peter Juza. In: Slovo [elektronický zdroj] . - ISSN 13362984. - 5. 9. 2012, [2 s.]. - Popis urobený: 25. 9. 2012. - Spôsob prístupu:
http://www.noveslovo.sk.
71
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich
GII
Informácie pre autorov / Miroslav Koprla. In: Societas et res publica [elektronický zdroj] . - ISSN
1338-6530. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 205-208. - Popis urobený: 10. 2. 2012. - Spôsob prístupu:
http://serp.fsv.ucm.sk.
GII
Editorial for Spring Edition Societas et res publica 2012 / Jana Koprlová. In: Societas et res
publica [elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 2 (2012), s. 12-14. - Popis urobený:
14. 5. 2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
GII
Predčasné voľby do NR SR 2012 [elektronický zdroj] / L. Macháček, D. Gáborová. - Trnava:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, 2012. - 1 CD-ROM (37 s.). ISBN 978-80-8105-336-8.
GII
Editoriál k zimnej edícii Societas et res publica 2012 / Jana Koprlová. In: Societas et res publica
[elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 9-10. - Popis urobený: 10. 2.
2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
GII
Slovenská politika po roku 1993 v sociologickej reflexii : (Výročná vedecká konferencia SSS pri
SAV 2012) / Ladislav Macháček, Jozef Matulník. In: Spravodajca SSS : bulletin Slovenskej
sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. - č. 1 (2012), s. 5-10.
GII
Editoriál k letnej edícii Societas et res publica 2012 / Jana Koprlová. In: Societas et res publica
[elektronický zdroj] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 1, č. 3 (2012), s. 11-13. - Popis urobený: 19. 09.
2012. - Spôsob prístupu: http://serp.fsv.ucm.sk.
GII Konferencia o politike a sociologickej edukácii vysokoškolskej mládeže na Slovensku /
Ladislav Macháček. In: Mládež a spoločnosť = Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu
politiku a výskum mládeže. - ISSN 1335-1109. - Roč. 18, č. 2 (2012), s. 70-75.
GII Lietuvos žydai / Šarūnas Liekis., 2011. In: Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija
/ sudarytoja Vida Savoniakaité. - Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2011. - ISBN 978-9955847-41-0. - s. 277-281.
Štatistika publikácií:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 2
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách: 1
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1
72
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch: 1
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch: 8
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch: 21
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 3
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 13
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 11
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 45
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií: 5
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách: 1
BCI Skriptá a učebné texty: 3
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch: 2
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch: 16
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných): 1
CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách: 5
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 11
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch: 3
FAI Redakčné a zostavovateľské práce: 6
GHG Práce zverejnené na internete: 2
GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich: 8
Štatistika ohlasov:
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch: 4
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch: 1
[6] Recenzie v domácich publikáciách: 2
73
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
7. Zamestnanci fakulty
K 31.12.2012 vo fyzických stavoch zamestnávala FSV UCM spolu 53 zamestnancov, z
toho bolo 45 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov.
Fyzické stavy zamestnancov k 31.12.2012
profesori
docenti
odborní asistenti
Pedagogickí zamestnanci
administratívni zamestnanci
VVČ
Nepedagogickí zamestnanci
SPOLU
11
7
27
45
7
1
8
53
Prepočítané stavy zamestnancov za rok 2012
V prepočítaných stavoch za rok 2012 dosiahla FSV UCM nárast 27 zamestnancov.
profesori
8,446
docenti
5,886
odborní asistenti
23,005
Pedagogickí zamestnanci
37,337
administratívni zam.
6,122
VVČ
1,0
Nepedagogickí zamestnanci
7,122
SPOLU
44,459
Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov k 31.10.2012
Profesori, Docenti s DrSc.
Docenti bez DrSc.
Ostatní pedagógovia s vedeckou hodnosťou
Ostatní pedagógovia bez vedeckej hodnosti
SPOLU
5,4
11,0
15,5
12,5
44,4
Evidenčný počet učiteľov podľa funkcií – fyzické stavy k 31.12.2012
/UPČ- na ustanovený pracovný čas, KPČ- na kratší pracovný čas/
UPČ/KPČ
11 / 0
7 / 0
0 / 0
11 / 0
7/ 0
0 / 0
0 / 0
Profesori
- akad.titul profesor
- ved.hodnosť DrSc.
- ved.hodnosť CSc..PhD.
Docenti
- akad.titul profesor
- ved.hodnosť DrSc.
74
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
- ved.hodnosť CSc..PhD.
Odborní asistenti
- ved.hodnosť CSc..PhD.
SPOLU
7 / 0
25 / 2
13 / 1
43 / 2
Ako mimoriadnych profesorov má fakulta 4 docentov.
Veková štruktúra pedagogických zamestnancov k 31.12.2012
Kategória
menej ako 25 r.
25 - 29
r.
30 - 34
r.
35 - 39
r.
40 - 44
r.
45 - 49
r.
50 - 54
r.
55 - 59
r.
60 - 64
r.
65 a viac
r.
SPOLU
profesori docenti
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
3
3
3
2
0
1
2
7
11
odb.asist.s
PhD.
0
4
3
2
1
1
0
3
1
0
15
odb.asist. S P O L U
0
0
13
9
4
0
2
0
4
0
2
1
3
0
11
2
3
0
3
0
45
12
Najsilnejšou vekovou kategóriou je veková kategória 25 - 29 rokov, a to v zaradení odborní
asistenti.
Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.10.2012
Fakulta
Rok 2012
Podiel v %
V roku 2011
Docenti
bez DrSc.
Ostatní
učitelia
s DrSc.
Ostatní s
vedeckou
hodnosťou
5,4
11
0
15,5
Ostatní
bez
vedeckej
hodnosti
12,5
12 %
4
25%
9
0
0
35%
11
28%
11
Spolu
Profesori
Docenti
DrSc.
44,4
100 %
35
75
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
8. Podpora študentov
Sociálne podmienky štúdia pomáha univerzita študentom vytvárať v rámci zákona
o vysokých školách:
 poskytovaním sociálneho štipendia,
 sprostredkovaním pôžičiek zo študentského pôžičkového fondu,
 poskytovaním motivačných štipendií,
 poskytovaním ubytovania,
 poskytovaním stravovania,
 finančnou a organizačnou podporou športových činností a kultúrnych činností.
8.1. Štipendiá
Sociálne štipendiá
Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje
§ 96 zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z., vyhláška MŠ SR č. 396/2008 Z.z. a vyhláška MŠ SR č.
227/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR 102/2006 z.z. o priznávaní sociálneho
štipendia študentom vysokých škôl. Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť o sociálne štipendium doručená na vysokú školu
do konca mesiaca jún. Zákon o VŠ podmieňuje priznanie sociálneho štipendia na prvé štúdium
v každom zo stupňov, a to najviac na obdobie nepresahujúce štandardnú dĺžku štúdia.
V akademickom roku 2011/2012 boli sociálne štipendiá vyplatené 165 štipendistom FSV
UCM (osoba/mesiac) v objeme 42 025 €. Sociálne štipendium poberalo v priemere 17
študentov dennej formy štúdia na FSV UCM.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
165
165
Objem vyplatených štipendií
01.09.2011 -31. 08. 2012
(údaje v eurách)
42 025
42 025
V kalendárnom roku 2012 boli z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho
rozpočtu vyplatené sociálne štipendiá 293 štipendistom (osoba/mesiac) na FSV UCM vo výške
94 725 €, pričom sociálne štipendiá poberalo v priemere 29 študentov dennej formy štúdia.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
293
293
76
Objem vyplatených štipendií
01.01.2012 -31. 12. 2012
(údaje v eurách)
94 725
94 725
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Doktorandské štipendiá
Podmienky priznávania doktorandského štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu
upravuje § 54 ods. 18 zákona o VŠ, čl. 6 Štipendijného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave a zákon NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
V akademickom roku 2011/2012 neboli na FSV UCM vyplatené doktorandské štipendiá.
V kalendárnom roku 2012 boli z neúčelovej dotácie MŠ SR vyplatené doktorandské štipendiá
15 štipendistom ( osoba/mesiac) FSV UCM v objeme 7 425 €. Doktorandské štipendium
poberalo 5 študentov dennej formy doktorandského štúdia na FSV UCM.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
15
15
Objem vyplatených štipendií
01.01.2012 -31. 12. 2012
(údaje v eurách)
7 425
7 425
Motivačné štipendiá
Motivačné štipendiá boli študentom univerzity priznané za vynikajúce plnenie študijných
povinností, dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, výskumu a športovej činnosti.
Tie boli priznané prostredníctvom prospechových a mimoriadnych štipendií.
Motivačné štipendiá - prospechové v kalendárnom roku 2012
Prospechové štipendiá boli priznané študentom denného a externého štúdia na základe
schválených interných pravidiel stanovujúcich kritériá jednotlivých fakúlt a inštitútu, podľa
ktorých sa posudzuje plnenie študijných povinností. Výška prospechového štipendia bola
stanovená v zhode s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 453.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
13
13
Objem vyplatených štipendií
01.01.2012 -31. 12. 2012
(údaje v eurách)
3 900
3 900
Motivačné štipendiá - mimoriadne v kalendárnom roku 2012
Mimoriadne štipendiá boli priznané študentom v dennej a externej forme v prvom
a druhom stupni štúdia za vynikajúce výsledky vo vedeckej alebo športovej činnosti, za
vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia a za mimoriadne kvalitnú
záverečnú prácu.
77
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
15
15
Objem vyplatených štipendií
01.01.2012 -31. 12. 2012
(údaje v eurách)
3 100
3 100
Motivačné štipendiá – prospechové v akademickom roku 2011/2012:
Prospechové štipendiá boli priznané študentom denného a externého štúdia na základe
schválených interných pravidiel stanovujúcich kritériá jednotlivých fakúlt a inštitútu, podľa
ktorých sa posudzuje plnenie študijných povinností. Výška prospechového štipendia bola
stanovená v zhode s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 453.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
2
2
Objem vyplatených štipendií
01.09.2011 -31. 08. 2012
(údaje v eurách)
900
900
Motivačné štipendiá – mimoriadne v akademickom roku 2011/2012:
Mimoriadne štipendiá boli priznané študentom v dennej a externej forme v prvom
a druhom stupni štúdia za vynikajúce výsledky vo vedeckej alebo športovej činnosti, za
vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia a za mimoriadne kvalitnú
záverečnú prácu.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
15
15
Objem vyplatených štipendií
01.09.2011 -31. 08. 2012
(údaje v eurách)
3 100
3 100
Motivačné štipendiá z vlastných zdrojov fakulty – v kalendárnom roku 2012
Mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov fakulty boli priznané študentom za vynikajúce
výsledky vo vedeckej alebo športovej činnosti a za vynikajúce plnenie študijných povinností
počas štúdia Bc. Karol Zachar, Filip Bátora, Martin Dohál, Mgr. Richard Brix, Mgr. Ján
Machyniak, Mgr. Ján Sleziak, Mgr. Martin Švikruha, Mgr. Karol Šebík,Filip Kucharovič.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
9
9
78
Objem vyplatených štipendií
01.01.2012 -31. 12. 2012
(údaje v eurách)
2 440
2 440
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Motivačné štipendiá priznané v akademickom roku 2011/2012 a zároveň aj v kalendárnom
roku 2012 na FSV UCM v Trnave
Organizačná súčasť
univerzity
Cena rektora
Pochvalné uznanie rektora
Cena dekana
Pochvalné uznanie dekana
Motivačné štipendium za dosiahnutie
vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
vedy, výskumu, vývoja, umenia alebo
športu
FSV UCM
0
0
0
8
7
Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, vedy,
výskumu, vývoja, umenia alebo športu bolo udelené - Dominik Sawicki, Juraj Bučko, Peter
Křížek, Zuzana Horváthová, Alžbeta Uherčíková, Michaela Opačitá, Martina Orviská
8.2. Študentské pôžičky
Študentské pôžičky sa poskytujú na základe zákona 200/1997 Z.z. v znení neskorších
predpisov o Študentskom pôžičkovom fonde. V akademickom roku 2011/2012 neboli prijaté
žiadosti o pridelenie študentskej pôžičky žiadateľov z FSV UCM.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet žiadateľov
0
0
8.3. Ubytovanie
Pre študentov FSV UCM je k dispozícií ubytovanie v jednom vlastnom a štyroch zmluvných
zariadeniach.
Ubytovanie je prideľované na základe schváleného postupu, študenti pokračujúcich ročníkov
dennej formy štúdia získavajú ubytovanie na základe elektronicky podanej žiadosti
prostredníctvom akademického informačného systému a splnení stanovených kritérií.
Novoprijatí študenti podávajú žiadosti písomnou formou najneskôr do dňa zápisu na
štúdium, v žiadosti preukazujú vzdialenosť od miesta bydliska, časovú dostupnosť, zdravotný
stav a sociálne pomery. O pridelení ubytovania rozhoduje ubytovacia komisia v súlade
s aktuálnou ubytovacou kapacitou v ŠD UCM a v zmluvne dohodnutých zariadeniach.
V kalendárnom roku 2012 predložilo žiadosti o ubytovanie spolu 245 študentov denného
štúdia FSV UCM. Ubytovacia komisia FSV UCM na základe prideleného počtu ubytovacích miest
pridelila ubytovanie 47 študentom.
79
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet podaných
žiadostí
245
245
Počet kladne
vybavených
žiadostí
47
47
Počet
nevybavených
žiadostí
198
198
Vlastné ubytovacie zariadenie
Študentský domov UCM na Námestí Jozefa Herdu poskytuje ubytovanie študentom univerzity
denného štúdia, študentom externého štúdia, zahraničným študentom, pedagógom, lektorom a
v prípade voľných kapacít ďalším návštevníkom. V študentskom domove je 224 miest. V jednej
bunke sú dve trojposteľové izby, ich súčasťou je sociálne zariadenie a pripojenie k internetu
prostredníctvom optickej siete. Na každom poschodí je vybavená kuchynka, študenti majú k
dispozícii samoobslužnú práčku, na vrátnici si môžu požičať žehličku a vysávač. V roku 2012 bol
schválený nový Ubytovací poriadok ŠD UCM v Trnave, v priebehu roka nedošlo k jeho
porušeniu.
Zmluvné ubytovacie zariadenia
Študentský domov Miloša Uhra (STU Bratislava) Bottova ul., Trnava:
Študentom UCM je k dispozícii 60 zmluvných miest, študovňa, kuchynka, pračka; na izbách
pripojenie na internet.
Ubytovacie zariadenie VÚJE Sibírska 1, Trnava:
Izby sú 2 a 3 – posteľové, dve na bunke; súčasťou bunky je sociálne zariadenie. Na chodbe je
kuchynka a spoločenská miestnosť. Študentom UCM je k dispozícii 45 zmluvných miest.
Študentský domov Strednej poľnohospodárskej školy, Zavarská č. 9, Trnava:
Izby sú dvojposteľové a trojposteľové; kuchynka a sociálne zariadenia sú na chodbe. Študentom
UCM je k dispozícii 90 zmluvných miest.
Študentský domov Strednej záhradníckej školy, Brezová 2, Piešťany:
Izby sú trojposteľové, sociálne zariadenia, kuchynka, študovňa a klubovňa sú situované na
chodbe. Študentom UCM je k dispozícii 43 zmluvných miest.
8.4. Stravovanie
Stravovanie sa študentom a zamestnancom univerzity poskytuje v študentskej jedálni na
Nám. J. Herdu v Trnave a vo vlastných výdajniach stravy v budove UCM na Skladovej ulici
v Trnave, v budove UCM na Hlavnej ulici v Špačinciach a v Business centre Aquapolis,
Piešťanská 3, v Trnave. Stravovanie zabezpečuje na zmluvnom základe zmluvy nájomca
stravovacieho zariadenia. Študentom sú k dispozícii dve jedlá denne s charakterom hlavného
jedla. K dispozícii sú minimálne tri druhy teplých jedál a spravidla aspoň päť druhov studených
jedál s charakterom hlavného jedla podľa vlastného výberu, pričom časť ponuky zodpovedá
zdravej a racionálnej výžive.
80
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
8.5. Prax v rámci vysokoškolského štúdia
Prax študentov nie je súčasťou študijných plánov študijných programov FSV UCM. Napriek
tomu, FSV UCM umožňuje a aktívne pomáha svojim študentom absolvovať niekoľkotýždňové
stáže na domácich, ale aj zahraničných inštitúciách politického a spoločenského života. Jedná sa
o stáže na krajských úradoch, či ministerstvách. Veľmi dobrá spolupráca je s Národnou radou
Slovenskej republiky, kde sa na stážach každoročne zúčastňuje niekoľko študentov fakulty,
s ktorých prácou prevláda spokojnosť a niektorí zostávajú pracovať aj po absolvovaní štúdia na
fakulte.
81
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
9.
Podporné činnosti fakulty
9.1. Knižnica fakulty
Knižný fond akademického pracoviska v súčasnosti obsahuje 2234 titulov. Knižný fond
vhodný pre študentov akademického pracoviska ďalej tvoria knihy z knižníc pedagógov a časť
kníh, ktoré sú evidované v Univerzitnej knižnici UCM. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané
predovšetkým z grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne
prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality
výučby a zlepšenia prístupu študentov k odbornej literatúre. Knižnica FSV UCM nemá
samostatnú študovňu.
Skupina
Politický systém Slovenska a iných krajín
Česká republika
Dejiny Slovenska a iných štátov
Európska únia
Politológia, Politológia - časopis
Dejiny politického myslenia, Filozofia
Medzinárodné vzťahy / Medzinárodné vzťahy časopis
Sociológia, Sociológia - časopis, Menšiny
Ekonómia
Verejná správa, verejná politika
Médiá a politika
Právo
Konzervatívne pohľady - časopis
Ľudské práva a 3 sektor
Listy - časopis pre politickú kultúru
Medzinárodná politika
Mládež a spoločnosť
Politické vedy - časopis
Religionistika
Stredná Európa - časopis
Európske štúdie
Sociálne služby a poradenstvo
Pedagogická revue, orientácie, spektrum - časopis
Iné
Študijné materiály
Anglická, Nemecká, Inojazyčná literatúra
Dejiny štátov
Regióny sveta
Encyklopédie a slovníky - prezenčne
Celkom
82
Počet titulov k 31.12.2012
221
52
269
110
175
97
77
220
67
60
27
83
3
26
2
20
26
9
9
5
16
15
24
11
32
507
32
6
33
2234
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
V rokoch 2011 – 2014 z grantu 7.RP EÚ MYPLACE bude do rozvoja knižnice len z tohto
zdroja nakúpená odborná literatúra ako aj software pre spracovanie výskumných dát
kvantitatívnej(SPSS) a kvalitatívnej povahy(NVIVO) a do rozvoja infraštruktúry (PC, notebooky,
datoprojektory a pod.).
83
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
10. Rozvoj fakulty
Program rozvoja FSV UCM vychádza z priorít rozvoja UCM v Trnave a jeho cieľom je
budovať modernú, efektívnu, konkurencieschopnú fakultu, ktorá bude pre študentov
a pedagógov zaujímavá a pre svojich absolventov bude znamenať jednoznačnú známku kvality.
Rozvojové aktivity sa týkajú všetkých základných oblastí života fakulty – vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, budovanie jej infraštruktúry a zabezpečovanie investičnej činnosti, oblasti
zahraničných vzťahov, vnútorných vzťahov, sociálneho zabezpečenia zamestnancov
a študentov.
Vzdelávacia činnosť je postavená na zásadách trojstupňového vzdelávacieho procesu
v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch. Pri prvých dvoch
typoch programov je maximálne úsilie venované na výchovu vlastných absolventov, ktorí sa
môžu spolu s ostatnými absolventmi vysokých škôl uchádzať o doktorandské štúdium.
Absolventi doktorandského štúdia predstavujú vrcholný produkt fakulty, preto je
zabezpečovaniu doktorandského štúdia venovaná maximálna pozornosť.
Budovanie infraštruktúry a investičný rozvoj fakulty je v súčasnosti zastrešený podaním
projektu z fondov Európskej únie v Operačnom programe Vzdelávanie s názvom projektu
„Zapojenie FSV do medzinárodných partnerských sietí“, v celkovej výške 1 424 349,20 EUR,
ktorý bol podaný v decembri roku 2012 a v súčasnej dobe čaká na vyjadrenie hodnotiteľskej
komisie. Strategickým cieľom projektu je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti
Slovenskej republiky prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám
vedomostnej spoločnosti tak, že v rámci realizácie projektu budeme intenzívne spolupracovať
a vymieňať si poznatky a skúsenosti s partnerskými vysokými školami na medzinárodnej úrovni.
V rámci projektu bude nadviazaná intenzívna spolupráca so zahraničnými univerzitami
spoločensko-vedného zamerania pri tvorbe a zavádzaní nových spoločných študijných
programov na medzinárodnej úrovni. Nové študijné programy budú pilotne overované
a v rámci projektu prebehne aj proces ich akreditácie.
V zahraničnej oblasti sú aktivity fakulty zamerané na všestrannú podporu rozvoja
medzinárodných vzťahov s univerzitami v zahraničí, z ktorých profitujú študenti tak, že časť
svojej prípravy absolvujú v zahraničí. Fakulta podporuje európske programy Erasmus i ďalšie
projekty s jednoznačným dôrazom na kvalitu a prínos pre ich účastníkov.
V oblasti vnútorných vzťahov chce byť fakulta spoľahlivým partnerom stredným školám a
ostatným univerzitám. Aktívne komunikuje so širokou verejnosťou, ktorá je rozhodujúcou silou
pre budovanie všeobecného uznania, udržania sa a prehĺbenia postavenia ako silnej
vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie. FSV UCM ako prvá zo 4 fakúlt UCM otvorí
v akademickom roku 2012/2013 Univerzitu tretieho veku sv. Cyrila a Metoda v Trnave so
zameraním na Zvyšovanie kvality života seniorov. Na základe rokovaní s Jednotou dôchodcov
Slovenska sa aktívne prihlásilo a participuje 26 obyvateľov mesta Trnava. V rámci projektu sme
použili finančné prostriedky dominantne, na uhradenie školného za prvý rok štúdia, a tak sme
umožnili aj slabším sociálnym skupinám možnosť zúčastniť sa. Suma poskytnutej dotácie
mestom Trnava bola 600 €. V rámci osláv prvého výročia vzniku FSV UCM sa uskutočnila
medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Regionálna samospráva, rok pred
voľbami...“. Suma poskytnutej dotácie mestom Trnava bola 1 000 €.
84
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
11. Medzinárodné aktivity fakulty
FSV UCM sa už od svojho vzniku sústredí na spoluprácu v oblasti zahraničných vzťahov
s inými akademickými a výskumnými pracoviskami z celého európskeho priestoru nielen
prostredníctvom uzatvárania bilaterálnych dohôd za účelom realizácie mobilít učiteľov
a študentov, ale aj za účelom spolupráce a účasti na rôznych medzinárodných výskumných
projektoch.
FSV UCM má do roku 2012 uzavretých 23 medzinárodných zmlúv o spolupráci
prostredníctvom programu Erasmus v európskych krajinách. V akademickom roku 2011/2012
boli uzavreté, prípadne predĺžené zmluvy o spolupráci s Fatih Universitesi v Istanbule, University
of Dubrovnik, Yalova Universitesi, Katolische Universität Eichstatt, Universidad Carlos III de
Madrid a University of Tartu. Pre študentov, ale aj pre zamestnancov fakulty, tak stále
rozširujeme možnosti uskutočnenia svojej mobility. Fakulta túto spoluprácu naďalej rozvíja a je
predpoklad nárastu uzavretých zmlúv aj do budúcnosti. Okrem spomenutých univerzít má FSV
UCM najaktívnejšiu spoluprácu s nasledujúcimi univerzitami:
 Universidada Católlica Portuguessa, Lisabon,
 Universidad Pablo de Olavide, Sevilla,
 Université Libre de Bruxelles, Brusel,
 University of Bremen, Brémy,
 School of Advanced Social Studies in Nova Gorica, Nova Gorica,
 Bogazici University, Istanbul,
 Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius,
 University of Eastern Finland, Joensuu Campus,
 Vytautas Magnus University, Kaunas.
FSV UCM v rámci svojej medzinárodnej spolupráce úspešne pôsobí v 7. rámcovom
projekte Európskej únie MYPLACE, ktorý je financovaný v rámci výzvy Spoločenské a humanitné
vedy za rok 2010, „Demokracia a tiene totalitarizmu a populizmu: európske skúsenosti“.
MYPLACE je skratka pre Memory Youth Political Legacy And Civic Engagement (Pamäť, mládež
političské dedičstvo a občianska angažovanosť). Projekt skúma, ako vplývajú tiene totalitarizmu
a populizmu v Európe na utváranie sociálnej participácie mladých ľudí.
Tento projekt spája konzorcium 16 výskumných inštitúcií zo 14 európskych krajín ako aj
14 zainteresovaných verejných inštitúcií (múzeá, mimovládne organizácie, archívne
a dokumentačné strediská). Koordinačnou inštitúciou je University of Warwick. Partnermi
v projekte sú:
 Manchesterská metropolitná univerzita, Spojené kráľovstvo
 Tallinnská univerzita, Estónsko
 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovensko
 Brémska univerzita, Nemecko
 Jenská univerzita, Nemecko
 Východofínska univerzita, Fínsko
 Juhodánska univerzita, Dánsko
 ISCTE, Inštitút Lisabonskej univerzity, Portugalsko
 „Region“, Uľjanovská štátna univerzita, Ruská federácia
 Daugavpilská univerzita, Lotyšsko
85
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE





Kaukazské výskumné strediská zdrojov, Gruzínsko
Inštitút spoločenských vied Iva Pilara, Zagreb, Chorvátsko
Univerzita Pompeu Fabra, Barcelona, Španielsko
Debrecínska univerzita, Maďarsko
Aténska univerzita Panteion, Grécko
FSV UCM taktiež disponuje členstvom v najväčšej svetovej politologickej asociácii IPSA
(International political science association), ktorej členom je od roku 2010. Pracovníci fakulty sa
zúčastňujú viacerých významných medzinárodných konferencií a zahraničných pobytov, medzi
ktoré v roku 2012 patrili napríklad:
 VI. Congresso Associacao Portuguesa de Ciencia Politica, Portugalsko,
 IV. Medzinárodní vědecká konference „Kulatý stůl – Den Evropy“, Česká republika,
 Fatih Universitesi, Society and Media in Intercultural Dialogue, Turecko,
 SPSA/83RD Annual Conference, USA,
 University of Tartu / výskumný pobyt, Estónsko,
 Piran / 4th Slovenian Social Sciences, Slovinsko,
 Pozvaný prednáškový pobyt na Pavlodarskej štátnej univerzite S. Torajgyrova (Kazachstan);
prednášky v odboroch Antropológie, Sociálnej antropológie, Sociálnej práce, Kazachstan,
 Dny práva 2012, Česká republika.
Na FSV UCM sa pravidelne konajú stretnutia s osobnosťami spoločenského aj politického
života. V minulom roku navštívil fakultu aj švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku J. E. Christianom
Fotschom, ktorý prednášal a diskutoval so študentmi na tému priamej demokracie vo
Švajčiarsku. Fakulta bola taktiež spoluorganizátorom významného filmového festivalu
dokumentárnych filmov PAREVO, ktorý sa konal aj v ďalších partnerských mestách v Budapešti,
Bratislave, Varšave a Prahe. Jeho hlavnou úlohou je spropagovať demokraciu medzi mladými
ľuďmi. Venovaný je udalostiam v krajinách strednej Európy v rokoch 1956, 1968, 1980 a 1989.
Vo všetkých oblastiach medzinárodnej spolupráce má FSV UCM do budúcnosti neustálu
snahu sa rozvíjať, vytvárať nové partnerstvá a zlepšovať úroveň spolupráce so svojimi
partnerskými pracoviskami.
86
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
12. Kontaktné údaje
Poštová adresa:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
pracovisko Bučianska ul. 4/A, 917 01 Trnava
Tel.:
Fax:
00421/33/55 65 521, 55 65 522, 55 65 525
00421/33/55 65 108
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Kontakt:
Ing. Jana Osuská
Ing. Ľubica Trnková
87
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
13. Summar (executive summary)
tento počet k 31. októbru 2012 na 1497
študentov, čo predstavuje 129% vzostup.
FSV UCM je zapojená do medzinárodných
sietí prostredníctvom 28 bilaterálnych
zmlúv s univerzitnými pracoviskami v celej
Európe. Tieto bilaterálne dohody využívajú
v značnej miere študenti fakulty na možnosť
výmenných študijných pobytov v rámci
programu LLP/Erasmus. FSV UCM v rámci
svojej medzinárodnej spolupráce úspešne
pôsobí v 7. rámcovom projekte EÚ
MYPLACE.
Vo
všetkých
oblastiach
medzinárodnej spolupráce má FSV UCM do
budúcnosti neustálu snahu sa rozvíjať,
vytvárať nové partnerstvá a zlepšovať
úroveň spolupráce so svojimi partnerskými
pracoviskami.
FSV UCM sa v roku 2012 ako prvej súčasti
UCM podarilo otvoriť záujmové vzdelávanie
dospelých a seniorov v rámci Univerzity
tretieho veku. V roku 2012 sa na toto
šesťsemestrálne
štúdium
v programe
„Zvyšovanie kvality života seniorov“
prihlásilo 26 záujemcov.
Slovenská politologická revue úspešne
v roku 2012 zrealizovala svoj zámer
o atraktívnejšiu podobu. Taktiež v tomto
roku vznikol nový časopis „Societa set Res
Publica“,
ktorý
je
zameraný
na
problematiku verejnej správy.
Knižný fond akademického pracoviska
v súčasnosti obsahuje 2234 titulov.
Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané
predovšetkým z grantových prostriedkov
a darov. V roku 2011-2014 z grantu 7.RP EÚ
MYPLACE bude do rozvoja knižnice z tohto
zdroja nakúpená odborná literatúra ako aj
software pre spracovanie výskumných dát.
Program rozvoja FSV UCM vychádza z priorít
rozvoja UCM v Trnave a jeho cieľom je
budovať
modernú,
efektívnu
a konkurencieschopnú fakultu, ktorá bude
pre
študentov
zaujímavá.
Po vzniku FSV UCM v decembri roku 2011,
bol rok 2012 prvým uceleným rokom
pôsobenia FSV UCM. Vedenie univerzity
zriadením
FSV
UCM
jednoznačne
deklarovalo snahu o vytvorenie nového
akademického pracoviska orientovaného
ako výučbového a vedeckého centra
v oblasti sociálnych vied. V súčasnosti je na
FSV UCM akreditovaných 5 študijných
programov vo všetkých troch stupňoch
štúdia a jedno detašované pracovisko
v Malackách.
FSV UCM muslela v roku 2012 pripraviť
všetky dokumenty, aby bol prechod na
fakultu v súlade so zákonom o vysokých
školách. Vytvoril sa Akademický senát
Fakulty sociálnych vied na základe
výsledkov
volieb
v oboch
častiach
akademickej obce. Od vzniku fakulty sa
podarilo úspešne splniť všetky nevyhnutné
úlohy,
ktoré
súviseli
s tvorbou
a schvaľovaním dokumentov potrebných
pre fungovanie riadiacich orgánov fakulty.
V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti si
fakulta kladie za prioritný cieľ udržanie
nastúpeného trendu etablovania študijných
programov v rámci celouniverzitnej sústavy
a s ním
spojené
zvýšenie
kvality
vzdelávacieho procesu vo všetkých jeho
dimenziách. Ako dôležitý cieľ FSV UCM
považuje stabilizovať aktuálne realizované
akreditované študijné programy.
V porovnaní
s predchádzajúcim
akademickým rokom prišlo k rozšíreniu
ponuky študijných programov o detašované
pracovisko v Malackách a najmä o tretí
stupeň štúdia v programe verejná politika
a verejná správa, ktorým bol dosiahnutý cieľ
trojstupňového vzdelávania na fakulte.
V akademickom roku 2012/2013 bol na FSV
UCM zaznamenaný nárast celkového počtu
študentov. Z pôvodných 655 študentov
evidovaných k 31. októbru 2011 vzrástol
88
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
After the establishment of the Faculty of
Social Sciences of the University of Ss. Cyril
and Methodius (FSV UCM) in December
2011, 2012 was its first whole year of
operation. Through creation of the FSV
UCM, the University management explicitly
declared their effort to create a new
academic workplace focused to become
a teaching and scientific centre in the
domain of social sciences. At present, there
are 5 accredited study programmes in all
three study stages at the FSV UCM,
including an external workplace at Malacky.
In 2012, the FSV UCM had to prepare all
documents to carry out the changeover to
the faculty in concordance with the
University Act. Based upon the election
results in both parts of the academic
community, an Academic Senate of the
Faculty of Social Sciences was created.
Following the faculty creation, all inevitable
tasks related to the creation and approval
of documents required to make the
managing faculty bodies function were
successfully fulfilled.
In the domain of pedagogical and
educational activity, the Faculty makes it its
priority goal to maintain the assumed trend
of establishing the study programmes
within the university-wide system and to
increase the educational process quality in
all its dimensions that is connected with it.
The Faculty considers stabilizing the
currently
realized
accredited
study
programmes as an important goal.
Compared with the preceding academic
year, the offer of study programmes has
been enlarged with a detached workplace
at Malacky and, first and foremost, with the
third grade of study in the programme
„Public policy and public administration“
through which the goal of three-grade
education at the Faculty has been reached.
In the 2012/2013 academic year, an
increase in the total student number at the
FSV UCM could be observed. Out of the
original 655 students registered by
31 October 2011, their number by 31
October 2012 increased to 1,497 students
which represents an increase by 129 per
cent.
The FSV UCM is involved in international
networks through 23 bilateral contracts
with universities around Europe. The
Faculty students utilize these bilateral
contracts to participate in educational
exchanges
within
the
LLP/Erasmus
programme. Within its international cooperation, the FSV UCM takes a successful
part in the 7th framework project of EU
MYPLACE. In all its domains of international
co-operation, the FSV UCM endeavours
constantly to develop, create new
partnerships and improve the co-operation
level with its partner universities in the
future.
The FSV UCM, as the first UCM faculty,
managed to open an interest education of
adults and senior within the Third Age
University in 2012. In the same year, 26
people enrolled on this six-semestrial study
in the programme „Senior life quality
improvement“.
In 2012, the Slovak Political Science Journal
successfully realized its intention to be
more attractive and, in the same year,
a new journal – Societas et Res Publica –
focused
on
problems
of
public
administration came into existence.
The Faculty library consists of 2,234 books
at present. The books are being
supplemented predominantly from grants
and donations. In 2011 – 2014, both
specialized literature and software to
process research data should be purchased
from the grant of the 7th framework project
of EU MYPLACE for library development.
The FSV UCM development programme is
based upon the development priorities of
the UCM at Trnava and its goal is to build
a modern, effective and competitive faculty
that will be interesting for students.
89
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
90
Download

Výročná správa FSV UCM 2012