D E C E M B E R
2 0 1 3
»
Č Í S L O :
OBČASNÍK OBCE BOHDANOVCE
SAMOSPRÁVA
Investičné akcie
v roku 2013 STRANA 2
6
»
R O Č N Í K :
6
TLAČOVINA: NEPREDAJNÉ
Škola 50. výročie
REGIÓN Deň Slanského
STRANA 6
STRANA 10
ZŠ v Bohdanovciach
mikroregiónu
Počet obyvateľov
obce Bohdanovce k 30. 11.2013
Vytvorenie dvojtriedy v materskej škole
Na Vianoce
šťastie, lásku,
každému z nej trochu,
nech Vám nikdy
nezovšednie
najmä v novom roku.
Po 23. rokoch sme sa pustili do
rekonštrukcie interiérovej časti
MŠ. Posledné roky je nárast predškolákov a jedna trieda už nestačila, takže najviac pozornosti sme
venovali tejto problematike.
Stavbári usilovne pracovali 2
mesiace, aby sa MŠ zmenila na dvojtriednu. Málokto si vedel predstaviť,
ako to má vyzerať, ale výsledok je
úžasný. Namiesto pôvodných 20
detí mohlo do školy nastúpiť 40 detí.
Veríme, že sme pomohli mnohým
rodinám. Na našich najmenších čakala nová spálňa, zrekonštruovaná
herňa, nové záchody, nové šatníkové skrine, nové postieľky a množstvo hračiek.
Naše nové učiteľky, zľava Jana Amrichová a Lucia Polanecká
2
B OHDANOVCAN » DECEMBER 2012
Investičné akcie v Bohdanovciach v roku 2013
Vytvorenie dvojtriedy v materskej škole (z titulnej strany)
Vybudovanie ďalšieho športoviska v obci Bohdanovce
Celá táto rekonštrukcia bola financovaná z vlastných finančných prostriedkov obce a menšou čiastkou prispela aj samotná škola, Rada školy
a Rada rodičov. Túto rekonštrukciu realizovala firma J&T BUILD Hreha
Tibor v celkovom náklade 9 246,33€.
V areáli základnej školy sme vybudovali ďalšie športovisko - spevnenú plochu o rozmeroch 20x10 metrov s mantinelmi, ktorá bude slúžiť
všetkým občanom obce, no predovšetkým našim deťom a mládeži. V
zime ako ľadová plocha na korčuľovanie a hokej a v lete bude využívaná na letné športy. Tento projekt bol realizovaný s prispením dotácie
od Splnomocnenca vlády pre mládež a šport SR vo výške 8 000 €, a so
spoluúčasťou obce vo výške 1 412 €. Stavebné práce realizovala firma
MCD Stolárstvo, Marek Osif.
Vodovod
Problematickou je trasa vodovodu z Vyšnej Myšle do Bohdanoviec.
Okrem dvoch väčších porúch na našom prívodnom rade sa nám podarilo
na spoločnom výtlačnom rade zrealizovať a spolufinancovať výmenu potrubia v dĺžke cca 320 bm v katastrálnom území Vyšná Myšľa. Obec Bohdanovce sa podieľala polovicou nákladov vo výške 4 356,55€.
V budúcom roku plánujeme...
Prioritou v nasledujúcom
roku je rekonštrukcia a vybudovanie chodníka „Bogdáň“, ktorý
povedie od centra, okolo rímskokatolíckej fary a kostola, po
pravej časti ulice až po bránu
materskej školy. Momentálne
sme podali žiadosť o stavebné
povolenie. Pripravujeme súťaž
na zhotoviteľa tejto stavby, ktorú
obec bude financovať z vlastných
zdrojov a to čiastočne aj úverom
schváleným obecným zastupiteľstvom.
Okrem toho plánujeme zrealizovať odstavnú plochu pri miestnom cintoríne. V čase pohrebov
veľké množstvo motorových vozidiel spôsobuje neprejazdnosť
miestnej komunikácie.
V materskej škole je naplánovaná výmena plotu v zadnej časti a
vstupných brán.
Rovnako chceme pokračovať
v oprave výtlkov a niektorých
úsekov miestnych komunikácií a
iných prác potrebných pri zveľaďovaní našej obce.
3
B OHDANOVCAN » DECEMBER 2012
Ako sme volili v roku 2013
Volieb do Košického samosprávneho kraja, konaných dňa 9.11.2013 sa v našej obci zúčastnilo
81 voličov, z 826 oprávnených osôb zapísaných
do zoznamu voličov, čo je 9,8 %. Za poslancov zastupiteľstva u nás získali najväčší počet platných
hlasov:
Jozef Konkoly.................................................... 24 hlasov
Štefan Markovič............................................... 24 hlasov
Ján Kokarda...................................................... 21 hlasov
Dominika Palaščáková.................................... 21 hlasov
Michal Rečka..................................................... 20 hlasov
Ľubomír Šimko................................................. 20 hlasov
Karol Dzugas..................................................... 17 hlasov
Štefan Petrík...................................................... 16 hlasov.
Organizačná
štruktúra obce
Za predsedu KSK získali najväčší počet hlasov
Zdenko Trebuľa, JUDr........................................ 26 hlasov
Rudolf Bauer, RNDR., PhD................................ 25 hlasov
Ak v prvom kole nezískal ani jeden z kandidátov
pre voľby predsedu nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo. Druhé kolo vyhlásil predseda NR SR na 23.11.2013.
Týchto volieb sa v obci zúčastnilo 87 voličov z 826
oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov, čo
je 10,5 %.
Pre voľby predsedu v druhom kole v našej obci získali:
Rudolf Bauer, RNDr., PhD.................................46 hlasov,
Zdenko Trebuľa, JUDr....................................... 41 hlasov.
ÚPSVaR – evidencia v nezamestnanosti k 11/2013
Obec
Marta Gamrátová,
starostka obce
Zamestnanci Obce:
l JUDr. Marta Šimčáková
– ekonomický odbor,
kontakt: 694 11 38
l Valéria Kočišková
matrika, evidencia obyvateľstva, pokladňa,
kontakt: 055/694 12 18
l Anna Šimčáková
sekretariát, podateľňa,
overovanie listín, stavebné veci,
knižnica,
kontakt: 055/694 12 18
UoZ
ženy
muži
absolventi
nad 50
rokov
dlhodobo
evidovaní
občan
so ZP
Blažice
50
22
28
1
14
31
0
Bohdanovce
67
26
41
4
20
27
0
l Peter Trejfa
údržbár
Kalša
65
30
35
9
19
42
0
Samospráva obce
Nižný Čaj
11
6
5
0
2
8
0
Nový Salaš
29
9
20
2
6
14
1
Rákoš
27
10
17
2
8
18
0
Ruskov
86
41
45
9
20
39
0
Slančík
24
15
9
0
8
13
1
Slanec
136
75
61
9
25
81
1
Slanská Huta
23
13
10
4
8
13
1
Slanské Nové Mesto
37
18
19
1
15
21
1
Vyšný Čaj
34
12
22
1
7
23
0
Počty UoZ v evidencii ÚPSVaR Košice
Samosprávu obce tvorí
7 zvolených poslancov a sú to:
l Peter Azari
l Ing. Ľubomír Filčák
l Valéria Belušová
l Bc. Matúš Beréš
l Magdaléna Hegedüšová
l Ing. Mária Kozárová
l Vojtech Maguľák
l Ing. Mária Kozárová bola poverená zastupovaním starostky
obce v prípade dlhšej neprítomnosti.
Menovaný člen
l Pavel Timko
Odpadové hospodárstvo v obci
Obec v tomto roku vyvezie cca
150 ton komunálneho odpadu z
domácnosti (nádoby TKO). V prípade ak Vám jedna nádoba 110l
(TKO) nestačí a potrebujete z domácnosti vyviesť viac TKO, sú na
OÚ na predaj vrecia so značkou
AVE, 1 kus stojí 1,60€. Naplnené
vrece môžete vyložiť ku nádobe v
čase vývozu a firma Vám ho bez
problémov vyvezie. Počas roka
sme vyviezli 6 ks veľkokapacitných kontajnerov nadmerného
domového odpadu. Likvidovali
sme čierne skládky pri ihrisku,
pri ceste do mlyna, pri autobusovej zastávke pred obcou a na Prepade. Zorganizovali sme dvakrát
zber bielej a čiernej techniky a
pneumatík. Za rok 2012 sme vyseparovali spolu 23,5 t komodít. Z
toho 15,4 ton skla, viac ako 3 tony
plastov a papiera a zbytok ostatné komodity. Predpokladáme že
l Kristína Ruščáková
upratovačka
množstvo vyseparovaného odpadu v roku 2013 bude podobné.
Zber šatstva
Tak ako pred rokom, tak aj teraz
sme sa zapojili do zberu šatstva organizovaného nadáciou Pomocný
Anjel v KD v Bohdanovciach. Vyzbierali sme od Vás cca 400kg obnoseného šatstva a textilu. Naďalej
môžete čisté nepotrebné šatstvo,
hračky, obuv nosiť v igelitových vreciach do pripravených kontajnerov,
ktoré sú umiestnené za obecným
úradom, pri MŠ a pri bytovkách.
Čierne skládky
Aj touto cestou chceme apelovať
na našich občanov, hlavne na tých,
ktorí aj napriek opakovaným upozorneniam porušujú zákon o odpedoch č. 223/2001 Z.z., hoci majú
možnosť v obci odpad separovať a
odovzdávať do kontajnerov. Znečis-
ťujú a vyvážajú odpad za obec - na
„cudzí pozemok“, čím vytvárajú
čierne skládky a obec musí zo spoločného, uhrádzať nemalé čiastky
za ich likvidáciu. V tomto období
máme možnosť všetci vidieť, keď
opadlo lístie a ešte nie je sneh, čo
všetko sa nachádza okolo ciest, pri
židovskom cintoríne, pri Olšave, po
priekopách a na iných miestach.
Takto si sami znečisťujeme naše
okolie a prírodu a bohužiaľ nerobí to dobrú vizitku ani našej obci.
Začiatkom jari plánujeme brigádu,
vyzbierať tieto znečistené lokality.
Veríme, že mnohí z Vás, a hlavne tí,
ktorí to znečistili, nám dobrovoľne v
tom pomôžu.
Dňa 17. januára 2014 sa uskutoční zber bielej a čiernej techniky priamo z pred brán domov.
Pneumatiky môžete naďalej odovzdávať na dvor drobnej prevádzkarne ( zavolať na OÚ).
Hlavný kontrolór
l František Horňák
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo
na svojich zasadnutiach 6 krát a
raz mimoriadne, kde riešili veci
týkajúce sa života obce. Znenia
všetkých uznesení sú zverejnené na webovej stránke www.
bohdanovce-ke.sk a na úradnej
tabuli obce. Posledné zasadanie
obecného zastupiteľstva bolo 16.
12. 2013.
Vydáva: Obec Bohdanovce.
Registračné číslo: 354/2007
Adresa: 044 16 Bohdanovce 142,
tel.: 729 44 05, 694 12 18, 694 11 38
e-mail: [email protected],
www.bohdanovce-ke.sk
Redakčná rada: Marta Gamrátová,
Anna Šimčáková, Ing. Miroslav Šimčák.
Grafická úprava: Ing. Peter Matisko
B OHDANOVCAN » DECEMBER 2012
4
T
5
T
JANUÁR
5
1
9
2
Po Ut St Št Pi So Ne
10
9
T
FEBRUÁR
8
14
T
9
T
7
5
6
2
4
1
9 10 11 12 13
3
8
MAREC
5
6
8
9
1 2
AUGUST
7
15
14
T
7
1
8
4
5
6
7
8
1
9
2
OKTÓBER
4
5
1
6
3
7
4
LEGENDA
» komunálny domový odpad
9 10
2
3
8
1
5
DECEMBER
7
4
6
3
8NOVEMBER
9 10 11 12 13 14
1
2
50
49
Po Ut St Št Pi So Ne
7
T
6
49
1
9 10 11 12 13 14
2
2
Po Ut St Št Pi So Ne
15 16
» papier
EKOLOGICKÉ OKIENKO
» sklo
» PLASTY, TETRAPACK, Plechovky od nápojov
» komunálny domový odpad
LEGENDA
» papier
» PLASTY, TETRAPACK, Plechovky od nápojov
» sklo
6
2
3
1
14 15 16 17 18 19 20
9 10 11 12 13
16
28 29 30
21
3 22 23 24 25 26 27
9 10
17
2
8
Po Ut St Št Pi So Ne
14 15 16 17 18 19 20
4
7
5
Ut St Št Pi So Ne
AUGUST
18
Po Ut St Št Pi So Ne
10 11 12 13 14 15 16
3
Po Ut St Št Pi So Ne
16
2
T
1
JÚL
4
10 11 12 13 14 15 16
6
12
31 17 18 19 20 21 22 23
5
24 25 26 27 28 29 30
4
13
JÚL
4
30T 31
Po
18 19 20 21 22 23 24
11 12 13 14 15 16 17
31
33
32
14
34
6
APRÍL
Bohdanovce
Po Ut St Št Pi So Ne
APRÍL
Bohdanovce
2
MAREC
1
Po Ut St Št Pi So Ne
15
7
9
6
8
5
28 29 30
21 22 23 24 25 26 27
4
10 11 12 13 14 15 16
17
3
11
18
7
17 18 19 20 21 22 23
6
24 25 26 27 28 29 30
5
12
4
10 11 12 13 14 15 16
13
3
7
17 18 19 20 21 22 23
4
2
Po Ut St Št Pi So Ne
6
24 25 26 27 28
3
1
9 10 11 12
6
8
1
8
13 14 15 16 17 18 19
9
7
3
2
20 21 22 23 24 25 26
7
6
24 25 26 27 28
9 10 11 12 13
8 1 17218 3
19 20
4 21 522 23
6
9
8
11
Po Ut St Št Pi So Ne
7
10
6
9
3
8
FEBRUÁR
27 28 29 30 31
T
31
5
14
5
4
2
3
1
9 10 11 12
T
8
6
Po Ut St Št5 Pi So Ne
Po Ut St Št Pi So Ne
JANUÁR
4
1
JÚN
T
5
MÁJ
7
13 14 15 16 17 18 19
T
3
Po Ut St Št Pi So Ne
2
Po Ut St Št Pi So Ne
T
22
25 26
20 21 221 23 24 27
4
4
2
3
1
27 28 29 30 31
18
5
7
14 15 16 17 18 19 20
8
29
7
28
6
9 10 11 12 13 14 15
2
5
24
23
4
9 10 11
3
8
7
21 22 23 24 25 26 27
6
12 13 14 15 16 17 18
30
5
20
16 17 18 19 20 21 22
19
25
5
31
4
2
3
1
32
28Ne
29
T35Po 25
Ut St26Št 27
Pi So
27
Št Pi So Ne
JÚN
19 20 21 22 23 24 25
31Ne
Pi So
1
MÁJ
21
23 24 25 26T 27Po 28
29 Št
Ut St
22
28 T29 Po
30Ut31
St
26
2
4
1
9 10 11 12 13
11 12 13 14 15 16 17
8
33
7
14 15 16 17 18 19 20
7
29
6
28
5
8
4
25 26 27 28 29 30 31
18 19 20 21 22 23 24
3
34
9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27
2
30
24
16 17 18 19 20 21 22
5
T
3
15 16 17 18 19 20 21
44
2
51
5
Po Ut St Št Pi So Ne
1
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31
DECEMBER 35
23
4
40
T
31
9 10 11
3
T
Po Ut St Št Pi So Ne
30
23 24 25 26 27
NOVEMBER
28 29
8
3
26 27 28 29 30 31
18
7
22
30
6
12 13 14 15 16 17 18
25
5
20
19 20 21 22 23 24 25
19
21
26
T
27
27 28 29 30 31
22 26
OKTÓBER
9 10 11SEPTEMBER
12
45
2
4
8
1
3
Po Ut St Št Pi So Ne
7
44
6
5
27
T
SEPTEMBER
Po Ut St Št Pi So Ne
T
41
40
6
7
5
9 10 11 12 13 14
2
4
8
1
3
37
36
7
10 11 12 13 14 15 16
6
46
22
23 6 247 25
27
4 5
8 26
9
50 288
15 16 17 18 19 20 21
5
52 3
45
51
4
17 41
18 19
221123
6 7208 21
9 10
12
10
3
13 14 15 16 17 18 19
12 47
13 14
22 23 24 25 2622.
27 MA
28 REC - Svetový deň vody
16 17 18 19
52
29 30 31
2
42
20 21 22 2337 24 8 259 10
26 11
17 18 19 20 21 22 23
1
22. A
PRÍLživotného
- Svetový deňprostredia
Zeme
5. JÚN - Svetový
deň
22. A PRÍL - Svetový
deň Zeme
22. MA REC - Svetový deň vody
EKOLOGICKÉ OKIENKO
47
24 25 26 27 28 29 30
11 12
14
29
3013 31
20 21 22 23 24 25 26
48
461
43
27 28 29 30 31
20 21 24 42
16 17
19
48
25 13
26142715 28
291830
22 23 24 25 26 27 28
44
1
15 16 17 18 19 20 21
43
27 28 29 3038 3115
Po Ut St Št Pi So Ne
38
22 23 24 25 26 27 28
44
T
39
29 30
39
29 30
36
40
40
22. SEPTEMBER - Svetový deň bez áut
5. JÚN - Svetový deň životného prostredia
22. SEPTEMBER
- Svetový deň bez áut
● Smetné bedne je potrebne vyložiť ráno do 6.00. Nevyložené smetné nádoby v deň zberu nebudú obslúžené.
● Smetné bedne je potrebne vyložiť ráno do 6.00. Nevyložené smetné nádoby v deň zberu nebudú obslúžené.
● Zber druhotných surovín z kontajnerov bude prebiehať
v týždni,
ktorý pripadá
deň zberu.
● Zber druhotných
surovín na
z kontajnerov
bude prebiehať
v týždni, na ktorý pripadá deň zberu.
© 2014 AVE Košice s r.o. | www.avesk.sk
© 2014 AVE Košice s r.o. | www.avesk.sk
5
B OHDANOVCAN » DECEMBER 2012
Najkrajším darčekom je kniha
„Povedz mi čo čítaš a ja ti poviem kto si. To je pravda, ale ešte lepšie ťa spoznám,
keď mi povieš, čo si prečítal aj po druhý raz“ - napísal francúzsky spisovateľ Francois
Mauriac (1885 - 1970), nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1952.
MUDr. Michal Slivka
Sebavzdelávanie je veľmi dôležitá vec, ktorú môžeme urobiť, aby
sme sa ochránili, znížili účty za
zdravotnú starostlivosť a žili zdravší a šťastnejší život. Na vzdelávanie
je dobré nájsť si čas vždy, každý
deň. Americký autor, Napoleon
Hill (1883 - 1970), denne inšpiroval
milióny ľudí silou svojho písaného
slova. „Každý človek, ktorý vie čítať,
by mal ovplyvňovať svoj rast. Môže
prehlbovať svoje poznanie, duchovne rásť a obohacovať svoj život“
- tvrdil anglický spisovateľ Aldous
Huxley (1894 - 1963). „Na čítanie
kníh niet čas“ - vraví mi žiak základnej školy počas preventívnej prehliadky. „Viete, ako sa to robí? Keď
mám napísať obsah knihy na povinné čítanie, iba si zadám názov knihy
do Googlu a celý obsah opíšem. Tá
technika, poviem vám, super vec.“
Divíme sa, že niektoré dnešné deti
sa nedokážu súvisle vyjadriť, nachádzame pre nich novodobé diagnózy
od dyslexie (ťažkopádne čítanie) až
po dysláliu (porucha výslovnosti),
no príčina ťažkostí je ukrytá niekde úplne inde. „Dnešné deti čítajú
veľmi málo kníh“ - vraví pani pracujúca v knižnici. „Kedysi som vypožičala jednotlivcom ročne desiatky kníh, záujem však dramaticky
opadol. Azda to bude šírením internetu.“ Kiežby mala pravdu, avšak
koľko času strávených na internete
využívame k vzdelávaniu? „Pán
doktor, moja manželka má dve rodiny“ - sťažuje sa otec početnej rodiny. „Jednu tvorím ja s deťmi, druhú
jej priatelia z Facebooku, s ktorými
denne trávi celé hodiny. Niekedy
mám pocit, že už sama nevie, ktorá
rodina je tá pravá.“ „Náš sused vraví, že nikoho nepotrebuje“ - zamýšľa
sa pacientka. „On má svoj televízor.
Venuje mu celé hodiny.“ Televízia je
šľahačková náplň, ktorá nás odvádza od toho, čo je v živote podstatné.
Nedovoľme, aby nám organizovala
život. Hovorí sa, že iba ťažko sa dá
vyjsť s človekom, ktorý nečíta knihy. Ale vôbec sa nedá vyjsť s tým,
kto číta iba zlé knihy. „V práci mám
toho viac než dosť“ - konštatuje pani
predavačka. „Som rada, keď si večer
prečítam nejaký bulvár.“ Možno sa
občas hodí niečo na odľahčenie, ale
je skutočnou pohromou, keď takáto
„potrava“ je každý deň na večeru.
Lebo nič, čo sa dostane do hlavy, nie
je tam zadarmo. „Nevložíte ruku
do hrnca s lepidlom, bez toho, aby
sa na ňu nalepilo“ - varuje egyptské
príslovie. Podobne je to aj s našimi
myšlienkami, vnútrom, pocitmi a
náladami. Ak dokážeme presedieť
celé hodiny pred sladkými telenovelami, lacnými reality show typu
Vyvolený, Farmár hľadá ženu alebo
Farma, kde nosnými hodnotami
sú zlomyseľnosť, ľudská hlúposť,
intrigy a klebety, tak sa týmto hodnotám nebezpečne približujeme,
hoci si to neraz nedokážeme nepripustiť. Taká je žiaľ novodobá kultúra. Morálny suterén, čím hlúpejší,
vulgárnejší a primitívnejší, tým
populárnejší. Človek by mal byť dôsledný pri výbere toho, čo pozerá ak
nechce spadnúť do žumpy. Tu mi
napadá vtip. Spadol Dežo do žumpy
a nedarí sa mu z nej vyjsť. Stojí tam
teda a volá: „Horí, horí!“ O niekoľko
hodín k nemu dorazia hasiči. „Prečo
kričíš horí? - opýtal sa ho veliteľ, keď
dôkladne preveril situáciu. „Veď tu
žiaden oheň nie je!“ „A čo chceš aby
som kričal, keď sa chcem zachrániť
a odtiaľ dostať, že tu smrdí, smrdí,
há?“ J Ak niekto dlho vysedáva
pri ohni, nasiakne dymom, ak ma
niekto denne „na tanieri“ bulvár,
šíri okolo seba zápach ako Dežo zo
žumpy. „Jediný rozdiel medzi tým,
kým ste dnes, a kým budete o päť rokov, spočíva v knižkách, ktoré prečítate, a v ľuďoch, ktorých stretnete“
- myslí si americký právnik Charlie
Jones (1930 - 2008). Čítajme teda
knihy, dobré knihy, pretože dobrá
kniha je výborný liek. Azda aj preto,
lebo nemá vedľajšie účinky. J
Spoločenská
kronika
Narodení
v roku
2013:
Narodení
v roku
2013
Janeczko Waldemar
Ragančíková Xénia
Takáčová Tamara
Ducarová Michaela
Ferenc Gabriel
Fako Marek
Štefušová Martina
Burčík Adam
Prevužňák Lukáš
Kočišková Miriam
Prajeme šťastný krôčik do života
Navždy
opustili:
Navždynás
nás
opustili
Drotárová Mária – 57 ročná
Ruščák Ján - 89 ročný
Šandorová Pavlína – 63 ročná
Justinová Helena – 56 ročná
Jakči Juraj – 87 ročný
Česť ich pamiatke
Najstarším občanom
našej obce je
Najstarším občanom našej obce je:
Šipoš Ján – 88 rokov
Najstaršou občiankou našej obce je:
Najstaršou občiankou
našej obce je
Versterová Zuzana – 91 rokov
Svoje ÁNO pred svedkami
Svoje
ÁNO pred svedkami povedali:
povedali
Aj život s knihou
je zaujímavý
Anna Šimčáková
V marci , mesiaci knihy sa
uskutočnil Čitateľský maratón .
Táto akcia bola realizovaná v spolupráci so školskou knižnicou. Jej
cieľom bolo predstaviť nové knihy a podporiť hlasné čítanie . Žiaci
od 1.-5.roč. čítali knihu v školskej
knižnici a žiaci od 6. roč. – 9.roč.
čítali v obecnej knižnici.
Dňa 5.4.2013 sa v obecnej knižnici konala už 5. Noc s ANDERSENOM.Na tomto medzinárodnom
podujatí sa zúčastnili aj čitatelia
našej knižnice. Dúfam, že prežili
krásnu , čarovnú rozprávkovú
noc v knižnici na ktorú budú dlho
spomínať.
január 2013
Slavomír Azari
Mroková Martina
apríl 2013
Radovan Piroško
Tóthová Jarmila
jún 2013
Figľár Peter
Krajcárová Lenka
Beneš Peter
Argalášová Jarmila
september 2013
Škody Peter
Maguľáková Lucia
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
1. Nový rok
2. Alexandra, Karina
3. Daniela
4. Drahoslav
5. Andrea
6. Antónia
7. Bohuslava
8. Severín
9. Alexej
10. Dáša
11. Malvína
12. Ernest
13. Rastislav
14. Radovan
15. Dobroslav
16. Kristína
17. Nataša
18. Bohdana
19. Drahomíra, Mário
20. Dalibor
21. Vincent
22. Zora
23.Miloš
24. Timotej
25. Gejza
26. Tamara
27. Bohuš
28. Alfonz
29. Gašpar
30. Ema
31. Emil
1. Tatiana
2. Erika, Erik
3. Blažej
4. Veronika
5. Agáta
6. Dorota
7. Vanda
8. Zoja
9. Zdenko
10. Gabriela
11. Dezider
12. Perla
13. Arpád
14. Valentín
15. Pravoslav
16. Ida, Liana
17. Miloslava
18. Jaromír
19. Vlasta
20. Lívia
21. Eleonóra
22.Etela
23. Roman, Romana
24. Matej
25. Frederik,
Frederika
26. Viktor
27. Alexander
28. Zlatica
1. Albín
2. Anežka
3. Bohumil,
Bohumila
4. Kazimír
5. Fridrich
6. Radoslav,
Radoslava
7. Tomáš
8. Alan, Alana
9. Františka
10. Bruno, Branislav
11. Angela, Angelika
12. Gregor
13. Vlastimil
14. Matilda
15. Svetlana
16. Boleslav
17. Ľubica
18. Eduard
19. Jozef
20. Víťazoslav,
Klaudius
21. Blahoslav
22. Beňadik
23.Adrián
24. Gabriel
25. Marián
26. Emanuel
27. Alena
28. Soňa
29. Miroslav
30. Vieroslava
31. Benjamín
1. Hugo
2. Zita
3. Richard
4. Izidor
5. Miroslava
6. Irena
7. Zoltán
8. Albert
9. Milena
10. Igor
11. Július
12. Estera
13. Aleš
14. Justina
15. Fedor
16. Dana, Danica
17. Rudolf
18. Valér
19. Jela
20. Marcel
21. Ervín
22.Slavomír
23.Vojtech
24. Juraj
25. Marek
26. Jaroslava
27. Jaroslav
28. Jarmila
29. Lea
30. Anastázia
1. Sviatok práce
2. Žigmund
3. Galina
4. Florián
5. Lesia, Lesana
6. Hermína
7. Monika
8. Ingrida
9. Roland
10. Viktória
11. Blažena
12. Pankrác
13. Servác
14. Bonifác
15. Žofia, Sofia
16. Svetozár
17. Gizela
18. Viola
19. Gertrúda
20. Bernard
21. Zina
22. Júlia, Juliana
23. Želmíra
24. Ela
25. Urban
26. Dušan
27. Iveta
28. Viliam
29. Vilma
30. Ferdinand
31. Petrana,
Petronela
1. Žaneta
2. Xénia, Oxana
3.Karolína
4. Lenka
5. Laura
6. Norbert
7. Róbert
8. Medard
9. Stanislava
10. Margaréta
11. Dobroslava
12. Zlatko
13. Anton
14. Vasil
15. Vít
16. Blanka, Bianka
17. Adolf
18. Vratislav
19. Alfréd
20. Valéria
21. Alojz
22.Paulína
23. Sidónia
24. Ján
25. Olívia, Tadeáš
26. Adriána
27. Ladislav,
Ladislava
28. Beáta
29. Peter, Pavol,
Petra
30. Melánia
Júl
August
September
Október
November
December
1. Diana
2. Berta
3.Miloslav
4. Prokop
5. Cyril, Metod
6. Patrik, Patrícia
7. Oliver
8. Ivan
9. Lujza
10. Amália
11. Milota
12. Nina
13. Margita
14. Kamil
15. Henrich
16. Drahomír
17. Bohuslav
18. Kamila
19. Dušana
20. Iľja, Eliáš
21. Daniel
22. Magdaléna
23. Oľga
24. Vladimír
25. Jakub
26. Anna, Hana, Anita
27. Božena
28. Krištof
29. Marta
30. Libuša
31. Ignác
1. Božidara
2. Gustáv
3. Jerguš
4. Dominika,
Dominik
5. Hortenzia
6. Jozefína
7. Štefánia
8. Oskar
9. Ľubomíra
10. Vavrinec
11. Zuzana
12. Darina
13. Ľubomír
14. Mojmír
15. Marcela
16. Leonard
17. Milica
18. Elena, Helena
19. Lýdia
20. Anabela, Liliana
21. Jana
22. Tichomír
23. Filip
24. Bartolomej
25. Ľudovít
26. Samuel
27. Silvia
28. Augustín
29. Nikola, Nikolaj
30. Ružena
31. Nora
1. Drahoslava
2. Linda, Rebeka
3. Belo
4. Rozália
5. Regina
6. Alica
7. Marianna
8. Miriama
9. Martina
10. Oleg
11. Bystrík
12. Mária, Marlena
13. Ctibor
14. Ľudomil
15. Jolana
16. Ľudmila
17. Olympia
18. Eugénia
19. Konštantín
20. Ľuboslav,
Ľuboslava
21. Matúš
22. Móric
23. Zdenka
24. Ľuboš, Ľubor
25. Vladislav,
Vladislava
26. Edita
27. Cyprián
28. Václav
29. Michal, Michaela
30. Jarolím
1. Arnold
2. Levoslav
3.Stela
4. František
5. Viera
6. Natália
7. Eliška
8. Brigita
9. Dionýz
10. Slavomíra
11. Valentína
12. Maximilián
13. Koloman
14. Boris
15. Terézia
16. Vladimíra
17. Hedviga
18. Lukáš
19. Kristián
20. Vendelín
21. Uršuľa
22. Sergej
23. Alojzia
24. Kvetoslava
25. Aurel
26. Demeter
27. Sabína
28. Dobromila
29. Klára
30. Šimon, Simona
31. Aurélia
1. Denis, Denisa
3. Hubert
4. Karol
5. Imrich
6. Renáta
7. René
8. Bohumír
9. Teodor
10. Tibor
11. Martin, Maroš
12. Svätopluk
13. Stanislav
14. Irma
15. Leopold
16. Agnesa
17. Klaudia
18. Eugen
19. Alžbeta
20. Félix
21. Elvíra
22.Cecília
23.Klement
24. Emília
25. Katarína
26. Kornel
27. Milan
28. Henrieta
29. Vratko
30. Ondrej, Andrej
1. Edmund
2. Bibiána
3. Oldrich
4. Barbora, Barbara
5. Oto
6. Mikuláš
7. Ambróz
8. Marína
9. Izabela
10. Radúz
11. Hilda
12. Otília
13. Lucia
14. Branislava,
Bronislava
15. Ivica
16. Albína
17. Kornélia
18. Sláva
19. Judita
20. Dagmara
21. Bohdan
22.Adela
23. Nadežda
24. Adam, Eva
25. Prvý sviatok
vianočný
26. Štefan
27. Filoména
28. Ivana, Ivona
29. Milada
30. Dávid
31. Silvester
8
B OHDANOVCAN » DECEMBER 2012
50. výročie Základnej školy v Bohdanovciach
V nedeľu 16.júna 2013 bol v našej obci veľký sviatok. Okrúhle výročie - 50 rokov - oslavovala naša škola. Plný kultúrny
dom sledoval nádherné vystúpenia našich detí v kultúrnom programe, slávnostné príhovory a nakoniec odovzdávanie pamätných plakiet tým učiteľom, ktorí dlhoročne odvádzali v našej škole kvalitnú pedagogickú prácu. Potom
oslavy pokračovali prezentáciou školy, pri ktorej sme ukázali, ako sa naša škola zmenila za posledné roky.
PaedDr. Ladislav Juhás
Každá škola si žije svojim životom a každá škola - to je iný svet.
Ten náš svet je o deťoch a pre deti,
o láske a úcte k nim, o snahe dať im
to najlepšie a čo najviac , o filozofii
, že nie každý môže byť vynikajúcim žiakom , ale z každého dieťaťa
môže vyrásť dobrý , úspešný a užitočný človek. Je našou povinnosťou
vzdelávať deti v rámci ich možností a schopností, aby sme nepoškodili to najdôležitejšie, čo je ukryté niekde v hĺbke každého z nás, a teda
aj v každom dieťati , a to je viera
vo vlastné sily a úcta k sebe samému! Zo všetkých síl sa o to v našej
škole všetci spoločne usilujeme .
Od roku 1963, kedy sa táto škola
otvárala, vymenili sa v nej generácie učiteľov aj žiakov. My, ktorí
tu dnes vzdelávame a vychovávame deti, nadväzujeme na to
všetko dobré a pozitívne, čo vy-
Riaditeľ školy PaedDr. Ladislav Juhás pri odovzdávaní pamätných plakiet funkčne najdlhšie pôsobiacim pedagógom
Na týchto historických fotografiách je mládež z roku 1947 s riaditeľom Júliusom Kredátusom, pri príprave
divadelného predstavenia.
tvorili pedagógovia pred nami. .
Je zaujímavé a poučné listovať v
starých kronikách. Stará škola
bola zriadená v terajšej materskej škole, a učilo sa aj na iných
miestach v obci. Podmienky na
vyučovanie boli veľmi skromné.
Vtedajší pán riaditeľ Július Kredátus by o tom vedel veľa rozprávať.
V roku 1963 sa splnil sen všetkých
žiakov , učiteľov aj obyvateľov obce
a 1.septembra sa otvorila brána
novej školskej budovy. Konečne sa
v Bohdanovciach vytvorili dôstojné podmienky na vzdelávanie.
Dnes je našim cieľom kvalitná,
moderná a pekná škola. Kvalita
vzdelávania musí byť samozrejme na prvom mieste. Kvalita však
nie je len o percentách, o testoch,
o počtoch jednotkárov, alebo o výsledkoch v Monitore deviatakov
. Kvalitná škola je hlavne taká,
ktorú majú deti radi, z ktorej neodchádzajú na iné školy, do ktorej
sa zapisujú všetci prváci z daného
obvodu, do ktorej sa ráno žiaci tešia, kde si deti vážia svojich učiteľov
a učitelia svojich žiakov, na ktorú
sú všetci spoločne pyšní. Kvalitná
škola je taká , v ktorej sa môžu deti
pokojne a bezpečne vzdelávať a
učitelia kľudne a pokojne učiť. O
takú školu sa usilujeme tu v Bohdanovciach.
Chceme , aby naša škola bola
moderná . Na to
nestačí mať
množstvo techniky, aj keď máme
aj to a dostatok , ale moderní
chceme byť metódami práce, kvalitnými učiteľmi, rešpektovaním
osobitostí každého dieťaťa, vzťah-
B OHDANOVCAN » DECEMBER 2012
mi medzi deťmi, deťmi a učiteľmi ,
kde je láska, ale aj vzájomná úcta a
rešpekt . Láska k deťom , lebo škola má byť dielňou ľudskosti , ale aj
disciplína, lebo škola bez disciplíny
je ako mlyn bez vody.
Chceme byť školou, ktorá ponúka množstvo mimoškolských
a mimovyučovacích aktivít, ktoré
reagujú na potreby a záujmy žiakov. Život v škole nemôže byť iba
o memorovaní učiva a sedení v
laviciach, musí byť pestrý, zaujímavý. Zaujímavé a pútavé vzdelávanie predovšetkým, ale aj zábava a
bohatý, zmysluplný mimoškolský
život. Naše deti sa úspešne zúčastňujú mnohých súťaží a olympiád.
Každoročne získavame veľa ocenení - v matematike , slovenčine ,ale
aj v ďalších predmetoch, máme
výborných strelcov, futbalistky a
futbalistov , mladých zdravotníkov, malých hercov, chodíme na
Lyžiarske zájazdy, do ŠVP, na divadelné predstavenia , exkurzie
a výlety, organizujeme plavecké
kurzy, výchovné koncerty, nádherné vianočné akadémie, Deň
detí, v celom okrese sú známe naše
Rúfusove Bohdanovce – kedy žiaci
z mnohých škôl okresu súťažia vo
vlastnej literárnej tvorbe poézie
a prózy, veľmi je obľúbený žiacky
ples , karnevaly pre deti a mnohé
ďalšie podujatia.
V našej škole aktívne pracuje
22 krúžkov záujmovej činnosti. Do
krúžkovej činnosti je zapojených
95 % žiakov školy.
Chceme byť aj peknou školou
.Deti majú právo chodiť do peknej,
čistej, vymaľovanej ,upravenej
školy, lebo prostredie má na ich
výchovu veľmi významný vplyv.
Na niektorých úpravách školy sa
žiaci aj sami podieľajú, potom si
takú školu aj viacej chránia . Naša
škola je vynovená ,zrekonštruovaná, vymaľovaná a vyzdobená. V
triedach nové lavice, nová učebňa
výpočtovej techniky s
novými
počítačmi , nová dobre vybavená
odborná učebňa s notebookmi
pre každého žiaka, interaktívne
tabule, v bývalej kotolni vznikol
ateliér na technickú výchovu a
výtvarnú výchovu. Zriadili sme
pre deti novú veľmi peknú školskú knižnicu s množstvom nových
kníh. Nové kancelárie, vonku nové
multifunkčné ihrisko, areál školy
meníme na pekný park, postavili
sme nové ihrisko na ľadový hokej
a florbal .
Rekonštrukciou prechádza aj
naša materská škola. Opravená
strecha, nové okná , nová fasáda,
nové sociálne zariadenia , vynovený areál v materskej škole. Škôlka
bola prerobená na dvojtriednu
, aby do nej mohli dať svoje deti
všetky mamičky, ktoré to potrebujú . Chceme ďalej pretvárať našu
MŠ na kvalitné , moderné detské
centrum pre najmenších. Prestavbou prechádza aj školská jedáleň ,
prístavba novej jedálne je plánovaná na leto budúceho roka.
Moderná škola realizuje projekty, lebo financie z rozpočtov na
rozvoj školy nestačia. Projekty sú
cestou k financiám, a teda k ďalšiemu rozvoju školy. Realizujeme v
súčasnosti 13 projektov. Z nich
sme zrekonštruovali školu, získali modernú techniku, počítače,
notebooky, Interaktívne tabule,
dataprojektory , multifunkčné ihrisko, školskú knižnicu, učebňu
kontinuálneho vzdelávania. Realizujeme aj projekt medzinárodnej
spolupráce COMENIUS so školami v šiestich európskych štátoch a
ďalšie menšie projekty.
V súčasnosti našu ZŠ s MŠ
navštevuje 261 detí v dvanástich
triedach a v dvoch triedach materskej školy. Škola má 35 zamestnancov, súčasťou školy je aj školský
klub detí s dvomi oddeleniami a
školská jedáleň. Sme obvodovou
školou pre 6 obcí nášho školského
obvodu, a dochádzajú k nám aj deti
z ďalších siedmich obcí z okolia.
Máme v škole dobré a slušné deti,
neriešime často nejaké vážnejšie
výchovné problémy, škola má kvalitný vzdelávací program, dobrý
výchovný systém a poriadok. Som
presvedčený, že má aj dobré meno
v celom našom regióne .
Kultúrny program pripravili deti a žiaci ZŠ s MŠ v Bohdanovciach
9
10
B OHDANOVCAN » DECEMBER 2012
Kultúrno – športový život v obci
40. ročník pochodu
na Dargov
19. 01. 2013 sa zimného pochodu aj za nepriaznivého počasia
zúčastnilo približne 120 účastníkov. Tradične po pochode, si uctili
pamiatku padlých vojakov pri pamätníku Dargov, ktorí položili svoje životy pri oslobodzovaní našich
obcí z nemeckej okupácie. V lete
sme si to zopakovali pri príležitosti
SNP. Ďalší pochod sa uskutoční 25.
01. 2014.
Abovské
folklórne dni
V rámci Abovských
folklórnych dní v Rozhanovciach, sme dňa 22. júna
2013 privítali aj my v našom kultúrnom dome, folklórny súbor z Rumunska,
folklórny súbor Jahodná a
prvýkrát vystúpila aj naša
spevácka skupina pod vedením p. Anny Hajduovej.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým účinkujúcim, Kultúrnemu stredisku
Abov v Bidovciach a jeho
riaditeľke p. Renáte Kočišovej za sprostredkovanie vystúpenia v našej obci.
Mikuláš
Veľkú radosť mali deti základnej a materskej školy z návštevy
Mikuláša, ktorý ich obdaroval sladkosťami. Neskôr večer, sa pred
obecným úradom rozžiaril krásny vianočný stromček, ktorý nám
venovala rod. Bartolomeja Lukáča, za čo im srdečne ďakujeme.
Stretnutie s dôchodcami
Školský ples
Aj v tomto roku Rada školy
a Rada rodičov v spolupráci s
OÚ zorganizovali ďalší ročník
školského plesu. Vystúpením ho
zahájili žiaci základnej školy. K
dobrej atmosfére prispela aj bohatá tombola.
Už tradične sa v októbri stretávame s našimi seniormi. Pri malom občerstvení sa o kultúrne vystúpenie postarala novovzniknutá spevácka skupina.
Veríme, že svojím vystúpením spríjemnili toto nedeľné popoludnie.
B OHDANOVCAN » DECEMBER 2012
Ekumenické stretnutie
Pri príležitosti týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa
aj v našej obci 25.01.2013 na
sviatok obrátenie Pavla, stretli
veriaci našich najpočetnejších
dvoch cirkví. Reformovaní veriaci pozvali rímskokatolíckych
veriacich na spoločné stretnutie
v kostole reformovanej cirkvi.
Všetkých privítala a sprievodným slovom sprevádzala pani
farárka Mgr. Simona Ábosiová,
príhovor mal rímskokatolícky
pán farár Mgr. Juraj Marcin.
Najbližšie stretnutie sa plánuje
v rímskokatolíckom kostole v januári 2014.
Zájazd do Maďarska
Tradične aj v tomto roku
sme zorganizovali zájazd pre
seniorov na kúpalisko do Nyiregyházy. Kvôli veľkému záujmu
zo strany našich občanov sme
v priebehu leta objednali spolu
5 autobusov. Atmosféra je stále
výborná, veríme že si to zopakujeme aj o rok.
Poľovnícky ples
V januári poľovnícke združenie Dubina, zorganizovalo poľovnícky ples, ktorý sa teší čoraz
väčšej obľube. Na budúci rok je
naplánovaný na 15.2.2014.
Vianočná akadémia
Kultúrnym programom, ktorý pripravujú deti z materskej
a základnej školy v kultúrnom
dome v Bohdanovciach 19. 12.
2013, navodia pre nás všetkých
atmosféru blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku - Vianoc.
Deň Slanského
mikroregiónu
V predposlednú augustovú sobotu sa uskutočnil
ďalší ročník „Dňa Slanského mikroregiónu“. Predpoludnie bolo venované
futbalu a ukážkam dobrovoľných hasičov a samotná
slávnosť sa začala poobede
sv.omšou, ktorú celebroval emeritný biskup Alojz
Tkáč. Slávnosť pokračovala
kultúrnym
programom,
ktorý končil veselicou.
Našu obec reprezentovali
naši futbalisti, ktorí sa zúčastnili futbalového turnaja na multifunkčnom
ihrisku.
V
kultúrnom
programe vystúpili aj naši
speváci-seniori a zahanbiť
sa nedali ani naši kuchári,
ktorí pripravovali guľáš. Že
bol výborný, svedčí o tom
to, že sa nám minul ako
prvým. Budúci rok je naplánovaný v Ruskove.
11
12
VI. ročník v minifutbale
V sobotu 20. júla 2013 sa v
našej obci uskutočnil VI. ročník
turnaja v minifutbale. Turnaja sa
zúčastnilo osem mužstiev: Vyšný
Čaj, Nižný Čaj, Krásna nad Hornádom, Vyšná Myšľa, Nižná Hutka
a tri mužstvá vytvorili domáci
futbalisti z Bohdanoviec. O chut-
B OHDANOVCAN » DECEMBER 2012
ný guľáš sa postaralo poľovnícke
združenie Dubina, za čo im srdečne ďakujeme.
Konečné poradie turnaja:
1. Krásna nad Hornádom
2. Vyšný Čaj
3. Nižná Hutka
Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným a spoluorganizátorom turnaja.
Vianočná burza v škole
Žiaci zo Základnej školy pripravujú každý rok Vianočnú burzu.
Vlastnoručne vyrobené darčeky rôzneho druhu si sami medzi sebou
kupujú. Ani rodičia neostali bokom, prispeli do burzy výbornými perníčkami. Budúci rok navrhujeme pripraviť veľkú burzu v kultúrnom dome,
kde si budeme môcť pozrieť výtvory našich žiakov a zakúpiť, čo sa komu
bude páčiť, čím by sme prispeli žiakom ZŠ na ich ďalšie aktivity.
Posilňovňa
V spolupráci
s mládežou
sme vynovili
priestory posilňovne, ktoré
boli v dezolátnom stave.
Obec prispela
financiami,
mládež prácou.
Na záver sa chcem
poďakovať poslancom
obecného zastupiteľstva,
zamestnancom obce
a Vám všetkým, ktorí
ste akýmkoľvek spôsobom
pomohli a pričinili sa
o zveľaďovanie našej obce.
Marta Gamrátová
starostka obce
Srdečne Vás pozývame na
rozlúčku so starým
rokom a privítanie
nového roku 2014
pred kultúrny dom.
Čaká Vás občerstvenie,
hudba, ohňostroj
a veríme, že aj dobrá
nálada pod tým našim
krásnym stromčekom.
Niečo z našej histórie
Vedeli ste, že aj v našej obci sa
našiel poklad? Áno neobyčajný
deň zažili v rodine Ernesta Hegedűša v Bohdanovciach. Bolo
to 23.februára 1973, keď sa domáci pán rozhodol, že opraví tzv.
“ceplú hredu“ a pripraví pôdu na
výsadbu priesad, pretože sa blížila jar. Začal prekopávať zem, keď
kopal trochu hlbšie , zrazu mu
pod motykou čosi prasklo. Bol
to starý hlinený hrniec a v tom
hrnci boli nejaké tmavé pliešky.
Lenže tie pliešky, neboli len také
nejaké pliešky, ale vzácne dukáty
a toliare.
Takýto objav, na vtedajšie
časy, bol vzácny. Ľudia chodili
ku Hegedűšovcom, boli zvedaví
a chceli vidieť, aký to poklad pán
Hegedűš vykopal.
Nález obsahoval 12 kusov
zlatých dukátov, 1 poľský trojgroš, 196 toliarov a 8 polotolia-
Nálezca, pán Ernest Hegedűš
( † 18.11.1995)
rov, spolu 217 kusov – zhruba
z druhej polovice 16.storočia.
Dukáty a toliare pochádzali zo
Sedmohradska, z Rakúska, z
Holandska, zo Saska, Španiel-
ska, Talianska a z našej Kremnice. Bohdanovský poklad bol
odvezený do Východoslovenského múzea v Košiciach. Aj takúto
históriu píše naša obec.
Download

Bohdanovčan - December 2013