NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU
NEPRIAMOVÝHREVNÝ OHRIEVAČ VODY
OKC 300 NTR/HP
OKC 400 NTR/HP
OKC 500 NTR/HP
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
Tel.: 326 370 911, 326 370 965, fax: 326 370 980
www.dzd.cz
[email protected]
Pred inštaláciou ohrievača si pozorne prečítajte tento návod!
Vážený zákazník,
Družstevní závody Dražice – strojírna, s.r.o. vám ďakujú za rozhodnutie používať výrobok našej značky.
Výrobca si vyhradzuje právo na technickú zmenu výrobku.
Výrobok je určený na trvalý styk s pitnou vodou.
Obsah návodu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Použitie
.
.
.
.
Popis výrobku .
.
.
.
Dôležité upozornenia .
.
.
Uvedenie ohrievača do prevádzky
.
Technické údaje.
.
.
.
Pripojenie ohrievača k rozvodu TUV .
Zabezpečovacia armatúra
.
.
Náhradné diely .
.
.
.
Čistenie ohrievača a výmena anódovej tyče
Inštalačné predpisy
.
.
.
Pripojenie ohrievača k vykurovacej sústave
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
3
3
3
6
6
8
8
8
9
Druh prostredia:
Odporúčame používanie výrobku vo vnútornom prostredí s teplotou vzduchu +2°C až +45°C a s relatívnou
vlhkosťou max. 80%.
1.
POUŽITIE
Nepriamo vyhrievaný stacionárny ohrievač OKC 300 (400, 500) NTR/HP je určený na prípravu TUV v
spojení s tepelným čerpadlom. Dohrievanie možno robiť elektrickým telesom TJ 6/4“.
2.
POPIS VÝROBKU
Nádoba ohrievača je zvarená z oceľového plechu a ako celok je chránená smaltom, ktorý odoláva teplej vode. Ako
dodatočná ochrana proti korózii je do nádoby zamontovaná horčíková anóda, ktorá upravuje elektrický potenciál
vnútrajška nádoby a znižuje tak účinky korózie. Vo vnútri nádoby je privarený jeden špirálový výmenník z oceľovej,
zvonka smaltovanej trubky, a ďalej prípojka teplej a studenej vody, cirkulácia a nádržka termostatu. Trubkový
výmenník je určený len pre výhrevný okruh.
Na boku ohrievača sa nachádza čistiaci a revízny otvor zakončený prírubou o svetlosti 110 mm, vzdialenosť medzi
skrutkami M8 je 150 mm. Ohrievač je vybavený otvorom G 1½“ na zaskrutkovanie prídavného výhrevného telesa.
Tento variant sa používa vtedy, keď je ohrievač zapojený v systéme s tepelným čerpadlom - na dohrievanie vody
v hornej časti ohrievača na požadovanú teplotu. Izoláciu nádoby tvorí 50 alebo 60 mm polyuretánové peny, ktoré
neobsahujú freóny, plášť ohrievača je z plastu.
2
3.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Bez potvrdenia odbornej firmy o uskutočnení elektrickej a vodovodnej inštalácie je záručný list neplatný.
Ochrannú horčíkovú anódu treba kontrolovať pravidelne a v prípade potreby ju vymeniť.
Medzi ohrievačom a poistným ventilom nesmie byť zaradená žiadna uzavieracia armatúra.
Všetky výstupy teplej vody musia byť vybavené zmiešavacou batériou.
Pred prvým napustením vody do ohrievača odporúčame dotiahnuť matice prírubového spoja nádoby.
4.
UVEDENIE OHRIEVAČA DO PREVÁDZKY
Po pripojení ohrievača k vodovodnému systému, teplovodnej vykurovacej sústave, príp. elektrickej sieti, a po
preskúšaní poistného ventilu (podľa návodu priloženého k ventilu) sa ohrievač môže uviesť do prevádzky.
P o s t u p:
a)
Skontrolovať vodovodnú a elektrickú inštaláciu, vrátane pripojenia k teplovodnej vykurovacej sústave.
Skontrolovať správne umiestnenie senzorov prevádzkového a poistného termostatu. Senzory musia byť
v nádržke zasunuté na doraz, v nasledovnom poradí - najprv prevádzkový, potom bezpečnostný termostat.
b)
Otvoriť ventil teplej vody zmiešavacej batérie.
c)
Otvoriť ventil prívodného potrubia studenej vody k ohrievaču.
d)
Len čo začne voda ventilom pre teplú vodu vytekať, je plnenie ohrievača ukončené a ventil treba uzavrieť.
e)
Ak sa prejaví netesnosť (veka príruby), odporúčame dotiahnutie skrutiek veka príruby.
f)
Pri ohreve úžitkovej vody tepelnou energiou z teplovodnej vykurovacej sústavy vypnúť elektrický prúd a
otvoriť ventil na vstupe a výstupe vykurovacej vody, prípadne odvzdušniť výmenník. Na začiatku prevádzky
treba ohrievač prepláchnuť až do zmiznutia zákalu.
g)
Riadne vyplniť záručný list.
5.
TECHNICKÉ ÚDAJE A POPIS OHRIEVAČA
Tab. 1
Typ
Objem
Výška ohrievača
Priemer ohrievača
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody
Maximálny prevádzkový pretlak v nádobe
Maximálny prevádzkový pretlak vo výmenníku
Maximálna teplota vykurovacej vody
Maximálna teplota TUV
Výhrevná plocha výmenníka
Objem výmenníka
Tepelné straty
OKC 300 NTR/HP
295
1580
670
138
l
mm
mm
kg
MPa
MPa
°C
°C
m2
l
kWh / 24 h
1
3,2
24
1,86
3
OKC 400 NTR/HP
356
1631
700
172
1
1,6
110
90
5
36
2,8
OKC 500 NTR/HP
440
1961
700
203
1,6
6,2
43
3,2
Obr. 1
OKC 300 NTR/HP
4
Obr. 2
OKC 400-500 NTR/HP
Tab. 2
Rozmer (mm)
OKC 400 NTR/HP
OKC 500 NTR/HP
A
1526
1853
B
1190
1369
C
1100
1279
D
666
1035
Všetky rozmery ± 5 mm.
5
E
592
699
F
1140
1319
G
1591
1921
6
6.
PRIPOJENIE OHRIEVAČA K ROZVODU TUV
Obr. 3
Na ohrievači treba na vstup studenej vody primontovať T-armatúry s vypúšťacím ventilom na prípadné vypúšťanie
vody z ohrievača (viď oddiel č. 11).
Každý samostatne uzavierateľný ohrievač musí byť ďalej na prívode teplej vody opatrený skúšobným kohútikom,
spätným ventilom, poistným ventilom a manometrom.
7.
ZABEZPEČOVACIA ARMATÚRA
Každý tlakový ohrievač teplej úžitkovej vody musí byť vybavený membránovým poistným ventilom, ktorý je
zaťažený pružinou. Menovitá svetlosť poistných ventilov sa určuje podľa normy ČSN 06 0830. Ohrievače nie sú
vybavené poisťovacím ventilom. Poistný ventil musí byť dobre prístupný, čo najbližšie k ohrievaču. Prívodné
potrubie musí mať min. rovnakú svetlosť ako poistný ventil. Poistný ventil sa umiestňuje tak vysoko, aby bol
zabezpečený odvod prekvapkávajúcej vody samospádom. Odporúčame namontovať poistný ventil na odbočkovú
vetvu. Ľahšia výmena bez nutnosti vypúšťania vody z ohrievača. Na montáž sa používajú poistné ventily s pevne
nastaveným tlakom od výrobcu. Spúšťací tlak poistného ventilu musí byť zhodný s max. povoleným tlakom
ohrievača a prinajmenšom o 20% tlaku väčší než je max. tlak vo vodovodnom systéme. Ak tlak vo vodovodnom
systéme prekračuje túto hodnotu, treba do systému zaradiť redukčný ventil. Medzi ohrievačom a poistným ventilom
nesmie byť zaradená žiadna uzavieracia armatúra. Pri montáži postupujte podľa návodu výrobcu poistného
zariadenia. Pred každým uvedením poistného ventilu do prevádzky treba urobiť jeho kontrolu. Kontrola sa robí
ručným odtiahnutím membrány od sedla, pootočením gombíka odtrhávacieho zariadenia vždy doprava. Po pootočení
gombík musí zapadnúť späť do zárezu. Správna funkcia odtrhávacieho zariadenia sa prejaví odtečením vody cez
odpadovú trubku poistného ventilu. V bežnej prevádzke treba túto kontrolu urobiť najmenej raz za mesiac a po
každom odstavení ohrievača z prevádzky, ktoré bude dlhšie ako 5 dní. Z poistného ventilu môže odtokovou trubkou
odkvapkávať voda, trubka musí byť voľne otvorená do atmosféry, umiestnená súvisle dolu a musí byť v prostredí
bez výskytu teplôt pod bodom mrazu.
Pri vypúšťaní ohrievača použite doporučený vypúšťací ventil. Najprv treba uzavrieť prístup vody do ohrievača.
prípustný
spúštací tlak
prevádzkový
poistného ventilu pretlak ohrievača
(MPa)
vody (MPa)
0,6
0,6
0,7
0,7
1
1
Potrebné tlaky zistíte v nasledujúcej tabuľke.
Kvôli správnemu chodu poistného ventilu musí byť
na prívodné potrubie zabudovaný spätný ventil,
ktorý bráni samovoľnému vyprázdneniu ohrievača
a prenikaniu teplej vody späť do vodovodného
systému.
7
max. tlak v
potrubí studenej
vody (MPa)
do 0,48
do 0,56
do 0,8
Pri montáži zabezpečovacieho zariadenia postupujte podľa ČSN 06 0830.
8.
NÁHRADNÉ DIELY
- horčíková anóda
- dotykový teplomer
Pri objednávke náhradných dielov uveďte názov dielu, typ a typové číslo zo štítku ohrievača.
9.
ČISTENIE OHRIEVAČA A VÝMENA ANÓDOVEJ TYČE
Opakovaným ohrevom vody sa na stenách smaltovanej nádoby a hlavne na veku príruby usadzuje vodný kameň.
Usadzovanie závisí od tvrdosti ohrievanej vody, od jej teploty a od množstva spotrebovanej teplej vody.
Po dvojročnej prevádzke odporúčame kontrolu a prípadné vyčistenie nádoby od vodného kameňa, kontrolu a
prípadnú výmenu anódovej tyče. Životnosť anódy je teoreticky vypočítaná na dva roky prevádzky, mení sa však
v závislosti od tvrdosti a chemického zloženia vody v mieste užívania. Na základe tejto prehliadky možno stanoviť
termín ďalšej výmeny anódovej tyče. Vyčistenie a výmenu anódy zverte firme, ktorá robí servisnú službu. Pri
vypúšťaní vody z ohrievača musí byť otvorený ventil zmiešavacej batérie na teplú vodu, aby v nádobe ohrievača
nevznikol podtlak, ktorý by zamedzil vytekaniu vody.
10.
INŠTALAČNÉ PREDPISY
Predpisy a smernice, ktoré treba dodržiavať pri montáži ohrievača:
a)
k vykurovacej sústave
ČSN 06 0310 - Tepelné sústavy v budovách – Projektovanie a montáž
ČSN 06 0830 - Tepelné sústavy v budovách – Zabezpečovacie zariadenia
b)
k elektrickej sieti
ČSN 33 2180 - Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov
ČSN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia: Ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti - Ochrana
pred úrazom elektrickým prúdom
ČSN 33 2000-7-701 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia: Zariadenia jednoúčelové a v zvláštnych objektoch Priestory s vaňou alebo sprchou
c)
k sústave pre ohrev TUV
ČSN 06 0320 - Tepelné sústavy v budovách - Príprava teplej vody - Navrhovanie a projektovanie
ČSN 06 0830 – Tepelné sústavy v budovách – Zabezpečovacie zariadenia
ČSN 73 6660 - Vnútorné vodovody
ČSN 07 7401 - Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom pary do 8 MPa
ČSN 06 1010 - Zásobníkové ohrievače vody s vodným a parným ohrevom a kombinované s elektrickým ohrevom.
Technické požiadavky. Skúšanie.
ČSN EN 12897 – Zásobovanie vodou – Nepriamo ohrievané uzavreté zásobníkové ohrievače vody
Elektrická i vodovodná inštalácia musí rešpektovať a spĺňať požiadavky a predpisy v krajine použitia.
UPOZORNENIE
Kvôli zamedzeniu tvorby baktérií (napr. Legionelly pneumophily) sa u zásobníkových ohrevov v bezpodmienečne
nutných prípadoch odporúča, na prechodný čas periodicky zvyšovať teplotu TUV najmenej
na 70°C. Možný je aj iný spôsob dezinfekcie TUV.
11.
PRIPOJENIE OHRIEVAČA K VYKUROVACEJ SÚSTAVE
Ohrievač sa umiestňuje na zem vedľa výhrevného zdroja alebo v jeho blízkosti. Výhrevný okruh sa pripojí na
označené vstupy a výstupy výmenníka ohrievača a na najvyššom mieste sa namontuje odvzdušňovací ventil. Kvôli
ochrane čerpadiel, trojcestného ventilu, spätných klapiek a proti zanášaniu výmenníka treba do okruhu zabudovať
8
filter. Pred montážou odporúčame prepláchnutie vykurovacieho okruhu. Všetky prípojné rozvody riadne tepelne
zaizolujte. Ak bude systém pracovať s prednostným ohrevom TUV pomocou trojcestného ventilu, postupujte pri
montáži vždy podľa návodu výrobcu trojcestného ventilu.
Príklad skupinového zapojenia ohrievačov Tichelmannovou metódou pre rovnomerný odber TUV zo všetkých
zásobníkov.
Obr. 3
Výstup TUV
TUV
TUV
TUV
C
C
C
Vstup OV
Vstup OV
Výstup OV
Vstup OV
Vstup OV
1
1
1
2
2
2
Jímka termostatu
Jímka termostatu
Výstup OV
Výstup OV
SV
OV – vykurovacia voda
SV – studená voda
C – cirkulácia
SV
C
Jímka termostatu
Výstup OV
Vstup SV
SV
TUV – teplá úžitková voda
1 – spätný ventil
2 - čerpadlo
Likvidácia obalového materiálu
Za obal, v ktorom bol dodaný ohrievač vody, bol uhradený servisný
poplatok na zaistenie spätného odberu a využitia obalového materiálu.
Servisný poplatok bol uhradený podľa zákona firme NATUR-PACK.
Klientské číslo firmy je 00230.
Obaly z ohrievača vody odložte na obcou určené miesto na ukladanie
odpadu.
6735508-06-2013
9
Download

nepriamovýhrevný ohrievač vody