Košický hrad
Archeologický výskum a
revitalizácia areálu hradu
Archeologický výskum
• Objednávateľ: Košice 2013, n. o.
• Realizácia: Archeologický ústav SAV v
Nitre
• Výskum podporený Ministerstvom kultúry
SR v rámci dotačného programu Obnovme
si svoj dom
Archeologický výskum
Ciele:
predstihový
záchranný výskum na
mieste stavebných
objektov a obnovy
zaniknutých
architektúr
- datovanie stavby
hradu
- bol hrad dostavaný,
alebo ide o
nedokončený
projekt?
Košický hrad – plochy archeologického výskumu v r. 2012. Legenda: červená –
plošný výskum, modrá – skúmané architektúry, žltá a zelená – sondáž na
komunikáciách
Košický hrad – rozlohou 6,5 ha patril k najväčším hradom na Slovensku
Dominantnou
stavbou hradu
bola valcová
veža na hrebeni
kopca, na jeho
severnej strane.
Jej známe
rozmery
(vonkajší
priemer: 13,5 m;
vnútorný
priemer: 6 m)
svedčia, že išlo o
monumentálnu
stavbu, ktorá
bola symbolom
významu hradu
a jeho staviteľa.
Možná podoba valcovej veže
na vrchole kopca
Valcová veža
na vrchole kopca dnes
animácia 3D
fotogrametrického
modelu valcovej
veže ako príklad
uplatnenia nových
postupov digitálnej
dokumentácie
nehnuteľného
kultúrneho
dedičstva
Pre Archeologický
ústav SAV v Nitre
spracoval:
Miloš Lukáč,
Múzeum
historických budov,
n. o.
Trojuholníková veža
K osobitostiam košického hradu patrí mohutná trojuholníková veža. Tento typ veže
je známy iba z 5 hradov na území stredovekého Uhorska
Budúcnosť hradu
Pôdorys hradu – návrh revitalizácie hradného areálu.
Vypracoval: ARCHIKON, s. r. o. Košice,
zodp. projektant: Ing. arch. Ján Sekan, Ing. arch. Richard Krajči
Amfiteáter
Vizualizácia amfiteátra.
Vypracoval: ARCHIKON, s. r. o. Košice,
zodp. projektant: Ing. arch. Ján Sekan, Ing. arch. Richard Krajči
Návštevnícke centrum
Vizualizácia návštevnického centra.
Vypracoval: ARCHIKON, s. r. o. Košice,
zodp. projektant: Ing. arch. Ján Sekan, Ing. arch. Richard Krajči
Rampa a valcová veža
Vizualizácia rampy a úpravy valcovej veže na hrebeni kopca.
Vypracoval: ARCHIKON, s. r. o. Košice,
zodp. projektant: Ing. arch. Ján Sekan, Ing. arch. Richard Krajči
Archeopark
• nie iba klasický „skanzen“ s replikami budov
• predloha „Spessartprojekt“, ktorý začala realizovať
•
•
•
Univerzita vo Würzburgu so samosprávami v tejto oblasti
– zameraný na poznávanie krajiny a jej dejín
spoluprácou na výskume
dnes zapojené do projektu viaceré regionálne
samosprávy a vyše 10 univerzít
cieľ projektu: zážitkové vzdelávanie a turistika formou
aktívnej spolupráce na výskume Hradovej a jej okolia,
spolupráce na experimentoch (bývanie, produkcia
potravín, remeselná produkcia), atď.
cieľové skupiny: deti, dospelí
Dovidenia v obnovenom
košickom hrade
Download

Prezentácia - KOSICE.estranky.sk