Premeny parkov pri kaštieľoch v
okolí Bratislavy
•
•
•
Historické parky sú špecifickým
druhom kultúrneho a prírodného
dedičstva, ktoré vyžaduje neustálu
starostlivosť.
Historické záhrady a parky vznikli
väčšinou v spojení s
architektúrou, s ňou tvoria
nerozlučiteľný celok, ich
prirodzené prostredie a dôležitú
súčasť.
Pre lepšie pochopenie historických
parkov sa musíme pozrieť do
minulosti, kedy a prečo vznikli,
aká bola ich pôvodná funkcia a kto
boli ich majitelia
Záhrada prezidentského paláca (Grassalkovichova záhrada)
Vývoj parkov
v okolí Bratislavy
•
•
•
Najstaršia podoba renesančných
kaštieľov v našej oblasti plnila obytnú
aj obrannú funkciu, preto boli
štvorkrídlové stavby s baštami
obklopené vodnou priekopou
(kaštiele v Malinove, Malackách,
Stupave, Tomášove, Bernolákove).
To neumožňovalo zakladanie záhrad
Až koniec tureckého nebezpečenstva
umožnil i väčšie úpravy okolia
kaštieľov
Veľký Biel
Malacky
Malinovo
Malinovo
•
pravidelné geometrické
renesančné záhrady
Súčasný stav
Renesančná podoba záhrady
letného arcibiskupského
paláca v Bratislave,
v súčasnosti Úrad vlády.
Palácové záhrady
Bratislavy
Záhrada Letného arcibiskupského
paláca (Úrad vlády SR)
Medicka záhrada
Esterháziho
letohrádok
Tivoli
Grassalkovichova záhrada
Pállfyho záhrada
Wesselényiho záhrada
Nayderov plán z r. 1820
Barokové záhrady
Grafický list vyobrazujúci barokovú podobu záhrady letného arcibiskupského paláca, B. Werner, r. 1720 - 56
Gróf
Anton
Grassalkovich I.
(1694-1771)
Záhrada prezidentského paláca
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Rusovce, 1. vojenské mapovanie
V priebehu 19. a začiatkom 20.
storočia krajinárske parky nahradili
väčšinu predchádzajúcich
pravidelných záhrad (Malinovo,
Stupava, Bernolákovo, Rusovce).
Rusovcký park v súčasnosti
Rusovce, katastrálna mapa r 1881
Krajinárske parky
Park pri kaštieli v Budmericiach vznikol koncom 19. storočia
Zmiešaný sloh
Park pri
kaštieli v
Stupave
Pôvodná funkcia
• Reprezentačná a
spoločenská funkcia
• Úžitková – ovocné sady,
úžitkové záhrady,
hospodárske dvory,
mlyny, pivovary,
• Rekreačná- poľovačky,
jazda na koni
• Pestovanie koníčkov ako
zbieranie exotických
rastlín, chov koní
Park pri kaštieli v
Stupave v polovici
18. storočia
Výstava ovocia a zeleniny v roku 2927
Skleník v Stupave v súčasnosti
...bažantnice a obory,
napojené alejami
na parky
Barokový most v Bažantnici
Bažantnica v Jarovciach – 1. vojenské mapovanie
Park a bažantnica v Tomášove
Zmeny po druhej
svetovej vojne
•
•
•
•
•
•
Zmena majiteľov znárodnením
kaštieľov a parkov
Zmena funkcie na verejné parky
alebo vyhradenú zeleň
Z kaštieľov sa stali nemocnice
(kaštieľ v Malackách), ústavy (Veľky
Biel), školy (Malinovo, Tomášov),
domovy dôchodcov (Stupava), sídla
kultúrnych organizácií (Rusovce,
Budmerice), či poľnohospodárske
družstvá (Čunovo)
Necitlivé zásahy v podobe
nevhodných stavieb či zariadení a
časť bola rozparcelovaná na rôzne
účely
Nedostatočná údržba
Snaha uchrániť tieto vzácne
objekty vyhlásením za kultúrne
pamiatky a obnovovať ich
Park pri kaštieli v Malackách
Nevhodné stavby
narušili pravidelnú
úpravu parku pri
kaštieli
v Ivanke pri Dunaji
Park pri kaštieli v Ivanke pri Dunaji
Zmeny po roku 1989 k súčasnosti
• Opäť zmeny vlastníckych vzťahov a
zmeny funkcie objektov
• Parky sa stali majetkom miestnej
samosprávy – mesta (park
v Malackách, Pezinku, Stupave) či
obce, niektoré zostali majetkom
štátu (Rusovce, Budmerice, Veľké
Leváre), niektoré sa po roku 2002
stali majetkom vyššieho územného
celku.
Altánok parku v Pezinku
• Tieto parky sú
väčšinou využívané
ako verejné parky
a majú zabezpečenú
základnú údržbu
z rozpočtu mesta a
možnosti vhodnej
obnovy.
Obnovený park v Pezinku
• Niektoré objekty sa
reštitúciou vrátili do
vlastníctva niekdajších
majiteľov (Veľký Biel,
Tomášov),
• cirkevných organizácií
(kaštieľ a park
v Prievoze, Ivanke pri
Dunaji)
Kaštieľ a park v Prievoze
koncom 19. storočia
Kaštieľ a park v Prievoze
•
•
Niektoré objekty kaštieľov a
parkov následne zmenili
vlastníka predajom
súkromným investorom
(kaštieľ a park v Tomášove,
Bernolákove)
Parky využívané na komerčné
účely môžu byť príkladom
vhodného využitia a
adaptácie pre novú funkciu
Park v Bernolákove upravený na golfové ihrisko
Kaštieľ a park v Tomášove
Kaštieľ a park v Tomášove adaptovaný na účely hotela
• Niektoré bez využitia
a chátrajú (Veľký Biel,
Čunovo, Veľké Leváre)
Kaštieľ a park vo Veľkom Bieli
Kaštieľ a park v Čunove
Park vo Veľkom Bieli
Zmeny urbanistických
štruktúr dotýkajúce sa
parkov
• Zmeny prostredia parkov
z urbanistického hľadiska
• Nové súbory individuálnej
bytovej výstavby siahajú po
hranice parkov.
• Je dôležité zachovanie
parkov v maximálnom
možnom rozsahu, ako
vhodného prostredia a
zázemia stavebnej
pamiatky.
• Kaštieľ s parkom je
dôležitým prvkom identity
sídla, ktorú je potrebné
zachovať a chrániť.
Kaštieľ a park
v Prievoze
Aké parky necháme ďalším generáciám
• Parky vyžadujú neustálu údržbu
a obnovu, tá by však nemala význam
bez ich užívania.
• Stojíme pred otázkou, ako ich
zachovať a prispôsobiť dnešnej dobe,
naším potrebám a akú stopu v nich
zanecháme pre budúcnosť.
• Pri adaptácii historických parkov na
nové účely je dôležitá spoločná snaha
majiteľov a užívateľov objektov, ako aj
projektantov, záhradných architektov,
odbornej verejnosti a pamiatkárov.
• Spoločným cieľom je adaptácii na
nové požiadavky v súlade so
zachovaním autenticity, charakteru
parku v jednote s kaštieľom ako
fragmentom minulosti pre budúce
generácie, ochrana ich pamiatkových
hodnôt.
Obnovený park v Pezinku
• Dôležitým krokom je skúmanie
a zaznamenávanie toho, čo sa zachovalo
z pôvodných parkov po rokoch
zanedbania.
• Na základe výskumov, posúdenia
stupňa zachovalosti a špecifikovaní
pamiatkových hodnôt je možné hľadať
cestu, ako parkom vrátiť život užívaním
a súčasne prinavrátiť ducha minulosti
miesta.
• Pri obnove je dôležitý výber vhodných
drevín a ich umiestnenie,
• zachovanie kompozičných väzieb,
priehľadov a pohľadov,
Park v Malinove
Park v Pezinku
•
•
•
•
•
použitie pôvodných materiálov, farebnosti a technológií,
obnova a prinavrátenie pôvodných umeleckých
a remeselných súčastí záhrad,
citlivý výber prvkov drobnej architektúry.
Je dôležité, aby detské ihriská, športoviská, a rôzne iné
zariadenia svojou polohou a vyhotovením nerušili
celkový charakter objektu.
Nevyhnutná je pravidelná a kvalitná údržba.
Záhrada prezidentského paláca
Park v Tomášove
Park v Tomášove
Našou zodpovednosťou je zachovať historické parky a ich podstatu pre ďalšie
generácie, ktoré po nás prídu, aby mohli vnímať dielo záhradných majstrov
tvorené niekoľko storočí v jeho autentickej podobe. Aby park aj pri zmene jeho
funkcie ostal stále historickým parkom a aby to cítil každý, kto ho navštívi.
Ďakujem za pozornosť
Download

Glejteková: Premeny parkov pri kaštieľoch v okolí - HU