Tablet PC
LT-704 A10
Tablet PC
LT-704 A10
Návod na použitie
Ďakujeme za zakúpenie Vášho tabletu.
Tento návod na použitie Vás prevedie správnym používaním a funkciami Vášho tabletu.
Prosíme, prečítajte si tento návod pozorne pred použitím zariadenia, aby ste zabezpečili
jeho správne a bezpečné použitie.
Popis v tomto návode vychádza z pôvodných nastavení zariadenia.
Prosíme, uschovejte si tento návod pre budúce použitie.
Obsah
1. Vonkajší popis ….................................................................. 1
2. Príslušenstvo ….................................................................... 2
3. Začíname ….......................................................................... 2
4. Plocha …............................................................................... 5
5. Aplikácie …........................................................................... 7
6. Správca súborov …............................................................... 8
7. Prehliadač …......................................................................... 9
8. G-mail ….............................................................................. 9
9. Kalendár …......................................................................... 11
10. Super-HD player …............................................................. 12
11. Hudba …............................................................................ 14
12. Kalkulačka …...................................................................... 15
13. Hodiny …........................................................................... 15
14. Fotoaparát/Kamera …....................................................... 16
15. Záznam zvuku …................................................................ 17
16. Vyhľadávanie ….................................................................. 17
17. Nastavenia …..................................................................... 18
1 Vonkajší popis
Poznámka:
tlačítko reset používať len v prípade opravy,
bežne nepoužívať
2 Príslušenstvo
•
Nabíjací adaptér - slúži pre príjem energie do zariadenia a na nabíjanie batérie
•
USB kábel
- USB kábel umožňuje prepojiť zariadenie s USB zariadením
3 Začíname
3.1 Nabíjanie batérie
Batéria je súčasťou zariadenia a mala by byť nabitá vždy keď indikuje nízky stav
Pre nabitie batérie zasuňte jeden koniec adaptéra do zásuvky a druhý do portu pre
nabíjanie batérie na zariadení.
3.1.1 Akonáhle zasuniete adaptér, zobrazí sa ikona
, , ,ktorá indikuje proces
nabíjania
3.1.2 Keď je batéria nabitá zobrazí sa ikona
a môžete odpojiť adaptér
3.1.3 Zariadanie je možné používať aj v priebehu nabíjania
Poznámka:
V prípade, že je zariadenie počas nabíjania zapnuté bude proces nabíjania batérie
trvať dlhšie; životnosť batérie závisí od používania zariadenia
3.2 Zapnutie zariadenia
Podržte tlačítko Power (zapnúť/vypnúť) na vrchu zariadenia 5 sekúnd, zariadenie raz
zavibruje. Po zapnutí sa zobrazí uzamknutá obrazovka. Obrazovku odomknete
presunutím odomykacej ikony a zobrazí sa pracovná plocha.
3.3 Vypnutie zariadenia
Podržte tlačítko Power 3 sekundy, pokiaľ sa nezobrazia možnosti zariadenia a
následne stlačte tlačítko Vypnúť.
3.4 Reset
Podržte tlačítko Power 8 sekúnd, zariadenie sa vypne, následne zapne, čím
prebehne resetovanie zariadenia.
3.5 Pripojenie USB
3.5.1 Prosím prepojte zariadenie s priloženým USB káblom
3.5.2 Vysuňte stavový riadok z hornej časti zariadenia a vyberte pripojené USB
3.5.3 Stlačte
3.5.4 Ak chcete vypnúť zariadenie USB, opäť vysuňte stavový riadok a stlačte
3.6 Nastavenie Wi-Fi
3.6.1 Stlačte
a následne
čím vstúpite do menu Nastavenia
3.6.2 Stlačte Wireless & Network (Bezdrôtové pripojenie a siete), zapnite WiFi,
následne vstúpte do Wi-Fi settings (nastavenie Wi-Fi).
3.6.3 Vyberte sieť Wi-Fi vo Vašom dosahu a zadajte heslo, ak ho sieť vyžaduje
Poznámka:
1. V prípade úspešného pripojenia si zariadenie zapamätá údaje o sieti
2. Pre opätovné pripojenie vyberte Connect (Pripojiť) vo vyskakujúcom okne.
Pre vymazanie informácií o sieti stlačte Forget (vymazať).
4 Plocha
4.1 Hlavné menu
4.1.1 Stlačte
pre vstup do hlavného menu, kde sa zobrazí viac aplikácií a
nastavení
4.1.2 Stlačte
4.1.3 Podržte
pre návrat na pracovnú plochu
jednu sekundu a vyberte menu, ktoré chcete prehľadávať
4.1.4 Stlačte
pre zobrazenie funkcií
4.2 Pridanie na pracovnú plochu
4.2.1 Stlačte
pre pridanie odkazu na plochu
4.2.2 Stlačte
pre pridanie nástrojov/pomôcok
4.2.3 Stlačte
pre pridanie priečinkov
4.2.4 Stlačte
pre pridanie pozadia plochy
5 Aplikácie
Vaše zariadenie obsahuje nasledujúce aplikácie
Prezeranie a organizovanie súborov alebo priečinkov v externých
pamäťových zariadeniach. Umožňuje vytvárať priečinky, zmazať súbory,
kopírovať súbory.
Umožňuje prehliadať stránky na internete.Prehliadač automaticky prispôsobí
webstránku na obrazovku pre ideálne prehliadanie. Rovnako umožňuje
priblíženie alebo oddialenie aktuálnej webstránky stlačením tlačítka zoom.
Umožňuje používať G-mail.
Umožňuje organizovať prácu a voľný čas.
Umožňuje prezeranie fotiek a videí na SD karte, ich približovanie a
detailnejší pohľad. Rovnako si prostredníctvom tejto aplikácie nastavíte
pozadie pracovnej plochy.
Umožňuje prezeranie hudby na SD karte, umiestnenie a počúvanie hudby a
umožňuje organizovať hudobné súbory.
Umožňuje vytvárať fotografie a videá.
Kalkulačka.
Pripomínanie a pamätanie dôležitých udalostí.
Záznam zvuku.
Rýchle hľadanie.
Sústredenie všetkých nastavení na jednom mieste (sieťové nastavenia,
zobrazenia, aplikácie a iné).
6 Správca súborov
Stlačte
, potom stlačte
, pre vstup do menu Správcu súborov
6.1 Stlačte
pre návrat do hlavného menu správcu súborov
6.2 Stlačte
pre prezeranie všetkých súborov vo Vašom zariadení
6.3 Stlačte
pre prezeranie súborov v externej SD karte
6.4 Stlačte
pre prezeranie súborov v USB zariadení
6.5 Stlačte
pre prezeranie fotiek
6.6 Stlačte
pre prezeranie videí
6.7 Stlačte
pre spracovanie informácií a zálohovanie aplikácií
6.8 Stlačte
pre vykonávanie iných operácií
6.9 Ak chcete upraviť súbor z SD karty alebo USB zariadenia, podržte jednu sekundu
ikonu súboru a vyberte úkon, ktorý chcete vykonať.
7 Prehliadač
Stlačte
a následne stlačte
pre vstup do hlavného menu prehliadača
7.1 Po spustení prehliadača zadajte adresu webstránky, ktorú si želáte zobraziť
Poznámka: Prosíme, uistite sa, že je zariadenie pripojené k internetovej sieti pre
pohodlné prehliadanie webstránok.
7.2 Stlačte
pre zobrazenie možností prehliadača
8 G-mail
Na pracovnej ploche stlačte
následne
pre vstup do nastavení G-mailu
8.1 Nastavenie Vášho G-mail konta
8.1.1 Zadajte Vašu emailovú adresu a heslo
8.1.2 Stlačte Sign in (Prihlásiť sa). Zariadenie automaticky obnoví emailové
nastavenia.
8.1.3 Stlačte Finish setup (Dokončiť nastavenia)
8.2 Nastavenie a príjmanie emailov
8.2.1 Na ploche Gmailu stlačte
a následne stlačte Compose (Vytvoriť)
8.2.2 Do pola To (Komu) zadajte emailovú adresu prijímateľa
8.2.3 Ak chcete pridať Cc/Bcc prijímateľa (kópiu/skrytú kópiu) stlačte
následne stlačte Add Cc/Bcc (Pridať kópiu/skrytú kópiu).
8.2.4 Vytvorte obsah správy
8.2.5 Stlačte
a vyberte Attach (Pripojiť) pre pripojenie prílohy
8.2.6 Stlačte
8.2.7 Stlačte
pre výber Refresh (Obnovenie)
8.2.8 Stlačte
pre výber viacerých nastavení
8.2.9 Vyberte email ktorý chcete nastaviť
a
9 Kalendár
Stlačte
a následne
pre vstup do nastavení kalendára
9.1 Stlačte Next (ďalšie) pre výber a použitie Vášho Google konta
9.2 Vstúpte do menu kalendára
9.3 Upravte si udalosti pracovného a súkromného života
10 Super-HD player
Stlačte
a následne stlačte
pre vstup do menu Super-HD player
10.1 Vyberte Camera (fotoaparát) na prehliadanie fotiek
10.2 Vyberte obrázky, ktoré chcete prezerať, stlačte Menu pre prístup k funkciám
10.3 Stlačte Video pre prehrávanie videa
11 Hudba
Stlačte
následne stlačte
pre vstup do menu hudby
11.1 Vyberte pesničku, ktorú chcete prehrať
11.2 Stlačte
pre Shuffle (náhodné) prehrávanie
11.3 Stlačte
pre opakované prehrávanie
12 Kalkulačka
Stlačte
následne
pre vstup do menu kalkulačky
12.1 Vysuňte dotykový panel vľavo pre výber pokročilých funkcií
13 Hodiny
Stlačte
a následne
pre vstup do hlavného menu hodín
13.1 Stlačte
pre nastavenie budíka
13.2 Stlačte
pre prezentáciu
13.3 Stlačte
pre vstup do menu tónov
13.4 Stlačte
pre návrat na plochu
14 Fotoaparát
Stlačte
14.1 Stlačte
následne stlačte
na pravej strane zariadenia pre vytvorenie a uloženie fotografií
14.2 Vyberte tlačítko
pre nahrávanie videa alebo
fotografií a následne stlačte
14.3 Stlačte
pre vstup do menu fotoaparátu
pre vytvorenie
pre začatie nahrávania/fotografovania
pre zastavenie nahrávania videa
15 Záznam zvuku
Na pracovnej ploche stlačte
pre vstup do menu nahrávania
15.1 Stlačte
pre začatie nahrávania
15.2 Stlačte
pre zastavenie nahrávania
15.3 Stlačte
pre prehratie záznamu
16 Vyhľadávanie
Na pracovnej ploche stlačte
pre vstup do rýchleho vyhľadávania a vstup na
webstránku
16.1 Stlačte
pre nastavenie vyhľadávania
17 Nastavenia
Stlačte
a následne
Položka menu
pre vstup do hlavného menu nastavení
Funkcia
Bezdrôtové siete a pripojenia
Výber Wi-Fi pripojenia, nastavenie Wi-Fi pripojenia
Ethernet
Nastavenie siete Ethernet
Zobrazenie
Výber tichého profilu zariadenia, hlasitosti, nastavenie
zvukov, melódií a iné
Obraz
Nastavenie jasu obrazovky, nastavenie akcelerácie a iné
Poloha a zabezpečenie
Výber Vašej polohy v aplikáciách pomocou
bezdrôtového pripojenia, nastavenie uzamknutia
obrazovky, nastavenie hesiel
Aplikácie
Správa aplikácií, servis aplikácií
Účty a synchronizácia
Nastavenie synchronizácie, pridanie a správa účtov
Ochrana osobných údajov
Zálohovanie dát, obnovenie továrenských nastavení
Karta SD a pamäť zariadenia
Správa externých zariadení, pamäte zariadenia
Jazyk a klávesnica
Výber jazyka a klávesnice
Dátum a čas
Výber 24-hodinového formátu, výber formátu dátumu
Informácie o zariadení
Obsahuje informácie o Vašom zariadení
Download

Tablet PC - akciacena.sk