S
L
O
O
P
S
COMPAS LY 2013
MODE
OBSAH
Predajná sieť
4-5
Technológia
6-7
Yacht Pool
8-9
Trainer
10-15
Vogue
16-17
Riverina
18-19
Java
20-23
Briliant
24-27
Fast Lane
28-29
Farby
30-31
Vantage System
32-33
Rollo Cover
34-35
Compass Coping
36
Energeticky úsporný bazén
37
Bazénové príslušenstvo
38
IQ
39
INŠPIROVANÍ HISTÓRIOU
1981 - 2012 | &(/269(72921$,1Ē7$/29$1Ÿ&+%$=‹129
ÚSPEŠNÁ HISTÓRIA COMPASS POOLS
EURÓPSKA
PREDAJNÁ SIEŤ
ǩ2%/$671Ÿ&+=ƒ6783&29&203$66
ǩ(85•36.<&+.5$-1
Scandinavia
Norway
Sweden
Finland
Denmark
Russia
ǩMHGLQHÏQ£RULJLQ£OQDDSDWHQWRYDQ£NHUDPLFN£WHFKQROµJLDQDVYHWH
ǩ%L/XPLQLWH®SUY«IDUHEQ«SUHYHGHQLHQDVYHWHY\WY£UDM¼FHIDUEXYRG\EH]NRQNXUHQÏQHKOERN¼DSUHVYHWOHQ¼
ǩ9DQWDJH®SUY¿FLUNXODÏQRÏLVWLDFLED]«QRY¿V\VW«PQDVYHWH
ǩMHGQRGXFK£LQēWDO£FLDED]«QDVSRXĨLW¯P6HOI6XSSRUWLQJ3RRO7HFKQRORJ\
ǩMHGQRVWUDQQ£SUHOLYRY£KUDQDV\VWHPGLVDSSHDULQJ(GJHV0D[L5HEU£
ǩOLFHQÏQ£IDEULNDY(XUµSHRGURNX
Belarus
Russia
Poland
Germany
Germany
Poland
Ukraine
Slovakia
Switzerland
Czech rep.
France
INTELIGENTNÝ SAMOČISTIACI BAZÉN!
Czech rep.
West
Belorussia
Great
Britain
Ukraine
Moldova
Austria
Belgium
Slovakia
Spain
Ireland
Luxemburg
Portugal
Morocco
Netherlands
Italy
Austria
Hungary
Adria
Moldova
Hungary
Slovenia
Romania
Balkan
Italy
Romania
Serbia
Macedonia
Montenegro
Bosna a
Hercegovina
Greece
Greece
Cyprus
4-5
Cyprus
ORIGINÁLNA TECHNOLÓGIA
KERAMICKÝCH BAZÉNOV
NOVINKY V TECHNOLÓGII
2013
)$.7<2.(5$0,&.Ÿ&+%$=‹12&+&203$66
ǩ-(',1ƒ3–92'1ƒ$3$7(1729$1ƒ7(&+12/•*,$9Ÿ52%<.(5$0,&.Ÿ&+.2032=,7291$69(7(
ǩ9,$&$.235('$1Ÿ&+%$=‹129
ǩ52.296.œ6(1267$9Ÿ6.8089$8675ƒ/,,$986$
Y\QLOHVWHURY£YUVWYD
VIDUERX
CARBON CERAMIC POOLS®
X]DYUHW£KUDQD
9Ÿ+2'<
ǩH[NOX]¯YQ\'ĨLDULY¿SRYUFKEH]SµURY
ǩGRĨLYRWQ£]£UXNDSURWLRVPµ]HDEVRO¼WQDQHSULHSXVWQRVė
ǩ]Y¿ēHQ£WXKRVėNHUDPLFN«KRMDGUDSDWHQW31EH]VWUDW\SUXĨQRVWL
ǩU¿FKODDMHGQRGXFK£PRQW£ĨYSULHEHKXQLHNR÷N¿FKGQ¯
ǩ]DEXGRYDQLHEH]EHWµQRYHM]£NODGRYHMGRVN\
ǩ]DUXÏHQ£NYDOLWDED]«QRYQHXVW£ODNRQWURODY¿UREQ«KRSURFHVX
ǩSU¯VQHGRGUĨRYDQLHRYHUHQHMDXVWU£OVNHMWHFKQROµJLH
ǩWHFKQROµJLDX]DYUHWHMKUDQ\
ǩNDUEµQRY£Y¿VWXĨ
ĒWDQGDUGQ¿ED]«Q
]RVNOHQ¿FKYO£NLHQ
.DUEµQRY¿NHUDPLFN¿ED]«Q
ǞH[NOX]¯YQ\SDWHQWRYDQ¿V\VWHP
vrstva Nova Colour
Nova Colour Serie
vinylesterový podklad
ǩ)DQWDVWLFN«'IDUE\
VMHGLQHÏQRXRFKUDQRXIDULHE
ǩ9\QLNDM¼FDRGROQRVėSURWL
chemickým látkam,
mechanickému poškodeniu,
a vysokým teplotám
ǩĒSHFL£OQHRēHWUHQLHSURWL
UV žiareniu
vinylesterová vrstva
vystužená sklolaminátom
keramická vrstva
polyesterová vrstva
vystužená karbónom
vode odolný
izolačný plášť
6-7
2GURNX]DSRXĨLWLDQDMPRGHUQHMē¯FKWHFKQROµJL¯
MHNDUEµQVWUDWHJLFN\XPLHVWQHQ¿GRēWUXNW¼U\ED]«QD
DE\SRVLOQLOMHKRQDMYLDFQDP£KDQ«ÏDVWL&RPSDVV3RROV
(XURSHY\WYRULO&DUERQHGLWLRQ®VY\EUDQ¿PLPRGHOPL
ED]«QRY
YRQNDMē¯
Q£WHU
.DUEµQP£QDMY\ēēLXSHYQRVė]RYēHWN¿FKY¿VWXĨQ¿FK
PDWHUL£ORY3UHWLHWRYODVWQRVWLVDY\XĨ¯YDYSULHP\VHOQ¿FK
RGYHWYLDFKDNROHWHFWYRDXWRPRELORY¿SULHP\VHO
DMDFKW£UVN\SULHP\VHO-HGLQHÏQ«YODVWQRVWLNDUEµQX
Y\XĨ¯YDYRVYRMHMWHFKQROµJLLY¿URE\&RPSDVV&HUDPLF
3RROVSRÏQ¼FURNRP
9Ÿ+2'<
ǩ]Y¿ēHQLHWXKRVWL
ǩOHSēLDVWDELOLWDED]«QD
ǩ÷DKēLDPDQLSXO£FLDVED]«QRP
VNORODPLQ£WRY£
Y¿VWXĨ
1RYD&RORXU
Y\QLOHVWHURY£YUVWYD
Y\VWXĨHQ£VNORODPLQ£WRY¿PL
YO£NQDPL
NHUDPLFN£YUVWYD
NDUEµQRY£Y¿VWXĨ
SRO\HVWHURY£YUVWYD
<$&+7322/
'óĨNDP
Ē¯UNDP
+óENDP
(XUµSVNDSUHPL«UDNDUEµQRYHMWHFKQROµJLH
Jachty u každého predstavujú symbol dokonalosti a luxusu. Nový koncept YACHT POOL predstavuje
schématické spojenie bazéna s prvkami luxusnej lode.
ĒW\OL]RYDQ£SURYDORGHVY¯ULYNRXLQWHJURYDQ£GRWRKWRED]«QDMH¼SOQHQRY¿PSUYNRPYGL]DMQHED]«QRY
Náznak ovládačov navodzuje pocit plavenia sa na mori, pocit slobody...
„Prova“ je štýlovo tvorená teakovym drevom a minimalistickým zábradlím.
9QRFLMH<$&+7322/RVYHWOHQ¿/('SRGVYLHWHQ¯PD]Q£VREXMHSRFLWMHGLQHÏQRVWLWRKWRED]«QD
Zapnutie masážných dýz, pocit plavby znásobuje a prináša zážitok skutočného pohľadu z paluby lode.
8-9
129Ÿ02'(/2013
LED SVIETIDLÁ
YACHT POOL
PROTIPRÚD
NOVÝ MODEL 2013
MADLÁ Z NEREZOVEJ
OCELE
INTEGROVANÁ
VÝRIVKA
LAMELOVÝ KRYT
ROLLO COVER
ER
DREVENÁ
PODLAHA
Štylizovaná prova lode s vírivkou
integrovaná do tohto bazéna, je úplne
novým prvkom v dizajne bazénov.
OVLÁDACÍ PANEL
X-TRAINER SÉRIA
'YHGU£K\SUH]GUDYLHWHOHVQ¼NRQG¯FLXD]£EDYXSUHYēHWN¿FK
ĒWDQGDUGQ«ED]«Q\XPRĨÿXM¼SO£YDQLHLEDMHGQ«PXSODYFRYLQDUD]
'YRMGU£KRY¿;7UDLQHUXPRĨÿXMHSO£YDėGYRPDOHERYLDFHU¿P÷XÑRP
VSROX0LPRULDGQDē¯UNDED]«QD;7UDLQHUMHYKRGQ£SUHYRGQ«KU\
a doplnkové tréningové programy. Tréning vo vode je veľmi šetrný
NXNRVWLDPDNóERPDMHLGH£OQ\SUHVWDUē¯FK÷XG¯DSUHPDO«GHWL
X-TRAINER 45
4,50 x 3,0 x 1,24 - 1,49
ǩPRGHUQ¿JHRPHWULFN¿WYDUVGYRPLGU£KDPL
ǩGYHVFKRGLVN£VLQWHJURYDQ¿PLUHOD[DÏQ¿PL]µQDPL
ǩSRVWXSQHNOHVDM¼FHGQRED]«QDMHYKRGQ«SUHVWDUē¯FK÷XG¯DM
pre deti
ǩēLURN«VFKRG\DYVWDYDQ£UHOD[DÏQ£ÏDVėNDPMHPRĨQ«LQēWD
lovať masážne trysky, alebo zariadenie pre vzduchovú masáž
ǩVWXSLHQRNSRFHORPREYRGHED]«QDGRG£YDSODYFRPSRFLW
bezpečia
ǩUHOD[DÏQ£]µQDYKOEēHMÏDVWL
bazéna
X-TRAINER 58
5,80 x 3,45 x 1,13 - 1,52
X-TRAINER 82
8,25 x 3,70 x 1,09 - 1,77
Typ
Dĺžka
Šírka
Hĺbka
Objem
Hmotnosť
;7UDLQHU
P3
600 kg
;7UDLQHU
P3
700 kg
;7UDLQHU
P3
960 kg
* pre presné rozmery pozrite technický výkres
10 - 11
XL-TRAINER 90
9,0 x 4,0 x 1,12 - 1,67
XL-TRAINER 110
11 x 4,0 x 1,12 - 1,82
XL-TRAINER
XL-TRAINER 110FB
8SUDYHQ£YHU]LDED]«QD;7UDLQHUVQDVOHGRYQ¿PL
GRGDWRÏQ¿PLSUYNDPL
11 x 4,0 x 1,51
ǩ]µQDXUÏHQ£SUHLQēWDO£FLXUROHWRY«KRNU\WXED]«QD
Compass Rollo Cover na hlbšej strane bazéna
ǩRGG\FKRY£]µQDQDVFKRGLVNXXPRĨÿXMHLQēWDO£FLX
masážnych trysiek
ǩPDGORQDSR]GóĨQ\FKVWHQ£FKSUHEH]SHÏQ«
osadenie rollo krytu
Typ
Dĺžka
Šírka
Hĺbka
Objem
Hmotnosť
;/7UDLQHU
P3
1200 kg
;/7UDLQHU
P3
1350 kg
;/7UDLQHU)% P3
1350 kg
* pre presné rozmery pozrite technický výkres
12 - 13
XXL-TRAINER 133 FB
13,30 x 4,50 x 1,52
XXL-TRAINER
8SUDYHQ£HēWHGOKēLDYHU]LDED]«QD;7UDLQHUVQ£VOHGRYQ¿PLGRGDWRÏQ¿PLSUYNDPL
ǩ]µQDXUÏHQ£SUHLQēWDO£FLXUROHWRY«KRNU\WXED]«QRY
Compass Rollo Cover na zadnej strane bazénu
ǩRGG\FKRY£]µQDQDVFKRGLVNXXPRĨÿXMHLQēWDO£FLX
masážnych trysiek
ǩPDGORQDSR]GóĨQ\FKVWHQ£FKSUHEH]SHÏQ«
osadenie rollo krytu
Typ
Dĺžka
Šírka
Hĺbka
Objem
Hmotnosť
;;/7UDLQHU)%
P3
2400 kg
* pre presné rozmery pozrite technický výkres
14 - 15
VOGUE 71
7,22 x 3,65 x 1,09 - 1,66
VOGUE 82
8,25 x 4,25 x 1,09 - 1,75
VOGUE SÉRIA
Plavecký bazén Vogue predstavuje špičku v súčasnom
ED]«QRYRPGL]DMQHYÑDNDÏRPXVDNDĨG¿NXVVW£YD
stredobodom zábavnej zóny vašej architektonicky
upravenej záhrady.
-HKRPRGHUQ¿REGóĨQLNRY¿WYDUMH]Y¿UD]QHQ¿V\PHWULFN\
XPLHVWQHQ¿PVWXSÿRYLW¿PYVWXSRPDODYLFRY¿PVHGHQ¯P
umiestneným v strede strany, spájajúcim štýlovosť
a účelovosť obidvoch prvkov.
Typ
Dĺžka
Šírka
Hĺbka
Objem
Vogue 71
7,22
3,65
1,09 - 1,66
26 m3
900 kg
Vogue 82
8,25
4,25
1,09 - 1,75
36 m3
1100 kg
* pre presné rozmery pozrite technický výkres
16 - 17
Hmotnosť
ǩYR÷Q¿SODYHFN¿NRULGRUSUHW¿FKNWRU¯VLUDGLSHVWXM¼
telesnú kondíciu a užívajú zábavu
ǩSRREYRGHFHO«KRNHUDPLFN«KRED]«QDMHVWXSLHQRN
v tej správnej výške a poskytuje deťom miesto na
odpočinok a dospelým podporu pri výstupe z bazéna
ǩKODGN¿SRYUFKNWRU¿MHYH÷PLēHWUQ¿NSODYN£P
a pôsobí príjemne na kožu
RIVERINA 74
RIVERINA 67
7,40 x 3,75 x 1,05 - 1,61
6,70 x 3,44 x 1,13 - 1,59
RIVERINA 84
8,40 x 3,75 x 1,06 - 1,70
RIVERINA 94
RIVERINA SÉRIA
9,40 x 3,75 x 1,06 - 1,79
Keramický bazén ideálny pre potešenie celej rodiny.
RIVERINA 106
10,60 x 3,75 x 1,06 - 1,90
Typ
Dĺžka
Šírka
Hĺbka
Objem
Hmotnosť
Riverina 67
6,70
3,44
1,13 - 1,59
24 m3
800 kg
Riverina 74
7,40
3,75
1,05 - 1,61
29 m3
950 kg
Riverina 84
8,40
3,75
1,06 - 1,70
37 m3
1000 kg
Riverina 94
9,40
3,75
1,06 - 1,79
42 m3
1200 kg
Riverina 106
10,60
3,75
1,06 - 1,90
45 m3
1400 kg
* pre presné rozmery pozrite technický výkres
18 - 19
Bazén Riverina je vhodný pre rodinu, ktorej členovia radi
SO£YDM¼9ÑDNDVWXSÿRYLW«PXYVWXSXDEH]SHÏQ«PX
stupienku popri stene je Riverina bezpečným výrobkom pre
deti aj dospelých.
ǩPRGHUQ¿ǦYR÷QHWYDURYDQ¿ǥGL]DMQSUHGXUÏXMH5LYHULQX
ako elegantný bazén do každého prostredia
ǩSRVWXSQHNOHVDM¼FHGQRED]«QDMHYKRGQ«SUHVWDUē¯FK
ľudí aj pre deti
ǩēLURN«VFKRG\DYVWDYDQ£UHOD[DÏQ£ÏDVėNDPMH
možné inštalovať masážne trysky alebo zariadenie pre
vzduchovú masáž
ǩPDGORDVWXSLHQRNSRFHORPREYRGHED]«QDGRG£YDM¼
mladým plavcom pocit bezpečia
ǩUHOD[DÏQ£]µQDYKOEēHMÏDVWLED]«QD
ǩLQWHJURYDQ¿K\GURVWDWLFN¿YHQWLO
ǩQDĨHODQLHMHPRĨQ£LQēWDO£FLDV\VW«PX
Vantage – samočistiaceho systému
JAVA 85
8,50 x 3,81 x 1,51
JAVA 101
10,10 x 3,82 x 1,51
JAVA SÉRIA
%$=‹1=26‹5,(-$9$9./$6,&.20Ē7Ÿ/(
625,*,1ƒ/1<0.21Ē758.Î1Ÿ06<67‹020&203$66
Java predstavuje jedinečný typ bazéna s rímskymi schodami
DURYQ¿PGQRP3¶VRELY¿YVWXSXPRFÿXMHWYDUED]«QD
ktorý sa skvele hodí pre vodné hry. Klasický dizajn bazéna
Java taktiež prispeje k harmónii vo vašej záhrade.
%(=3(Î126Ė-(+/$91Ÿ0.5‹'2035(.$ħ'Ÿ
%$=‹1&203$66$-$9$-(72+23(5)(.71Ÿ0
35./$'20
Typ
Dĺžka
Šírka
Hĺbka
Objem
Hmotnosť
Java 85
8,50
3,81
1,51
42 m3
1100 kg
Java 101
10,10
3,82
1,51
49 m3
1200 kg
* pre presné rozmery pozrite technický výkres
20 - 21
Relaxačné zóny na oboch stranách a široké integroYDQ«VFKRG\YU¯PVNRPēW¿OHXPRĨÿXM¼EH]SHÏQ¿
vstup a výstup z bazéna. Stupienok po obvode celého
ED]«QDXPRĨÿXMHGHėRPEH]SHÏQ«]DFK\WHQLH
a dospelým ľahký výstup z bazéna v ktoromkoľvek
mieste. Schody, bazén i jeho dno majú protišmykovú
úpravu.
XL-JAVA 114
11,40 x 4,00 x 1,10 - 1,69
XL-JAVA
Upravená verzia typu JAVA, s možnosťou pre inštaláciu
roletového krytu bazénov Compass a s nasledovnými
GRGDWRÏQ¿PLSUYNDPL
ǩ]µQDXUÏHQ£SUHLQēWDO£FLXUROHWRY«KRNU\WXED]«QRY
Compass na hlbšej strane bazéna
ǩPDGORSUHEH]SHÏQ«RVDGHQLHODPHORY«KRNU\WX
ǩēLNP«GQRVSURWLēP\NRYRX
úpravou
Typ
Dĺžka
Šírka
Hĺbka
Objem
Hmotnosť
;/-DYD
P3
1350 kg
* pre presné rozmery pozrite technický výkres
22 - 23
BRILIANT 66
6,60 x 3,65 x 1,40
BRILIANT 74
BRILIANT SÉRIA
Puristická elegancia bazénov Briliant je ekonomickým variantom keramických bazénov Compass. Kombinácia puristicky
minimalistického dizajnu a absolútnej účelnosti robí z týchto
bazénov typ vhodný pre akéhokoľvek zákazníka.
7,60 x 3,65 x 1,40
ǩVFKRG\V¼XPLHVWQHQ«WDNDE\]DEHUDOLÏRQDMPHQHMPLHVWD
ǩVFKRG\PDM¼SURWLēP\NRY¼SRYUFKRY¼¼SUDYX
ǩVWXSLHQRNSRFHORPREYRGH]DLVėXMHEH]SHÏQRVėPDO¿FK
plavcov
ǩUHOD[DÏQ£]µQDQDVFKRGLVNXSUHLQēWDO£FLX
masážnych trysiek
Typ
Dĺžka
Šírka
Hĺbka
Objem
Hmotnosť
Briliant 66
6,60
3,65
1,40
27 m3
850 kg
Briliant 74
7,60
3,65
1,40
32 m3
920 kg
* pre presné rozmery pozrite technický výkres
24 - 25
XL-BRILIANT 88
8,67 x 3,71 x 1,50
XL-BRILIANT
3UHGóĨHQ£YHU]LDED]«QD%ULOLDQWVQDVOHGRYQ¿PL
IXQNFLDPL
ǩY]DGQHMÏDVWLED]«QDMHSULHVWRUQDLQēWDO£FLX
Compass Rollo Cover,
ǩYUHOD[DÏQHMÏDVWLVFKRGLVNDPRĨQRVėRVDGHQLD
masážnych trysiek
ǩPDGORSUHEH]SHÏQ«RVDGHQLH
rollo krytu
Typ
Dĺžka
Šírka
Hĺbka
Objem
Hmotnosť
;/%ULOLDQW
P3
1100 kg
* pre presné rozmery pozrite technický výkres
26 - 27
FAST LANE
Keramický bazén Fast Lane je ideálnym etapovým bazénom
pre všetkých, ktorí túžia po odplávaných kilometroch vo svojom
vlastnom čase u seba doma!
XL-FAST LANE 122
Tento keramický plavecký bazén je navrhnutý tak, aby vyhovoval všetkým, ktorí majú radi život v rýchlosti.
V súlade s mestským štýlom života sa tento bazén ideálne hodí
pre úzke priestory a odvážnych plavcov.
12,20 x 2,90 x 1,50
ǩY]DGQHMÏDVWLED]«QDMHSULHVWRUQDLQēWDO£FLX&RPSDVV
Rollo Cover
ǩYUHOD[DÏQHMÏDVWLVFKRGLVNDPRĨQRVėRVDGHQLDPDV£ĨQ\FK
trysiek
ǩPDGORSUHEH]SHÏQ«RVDGHQLHNU\WX5ROOD
ǩVWXSLHQRNSRFHORPREYRGHGRG£YDPODG¿PDMVN¼VHQ¿P
plavcom pocit bezpečia
ǩDXWRPDWLFN£UHJXO£FLDYRG\SRPRFRXQDLQēWDORYDQ¿FK
tepelných čerpadiel
ǩYROLWH÷Q«IDUHEQ«SUHYHGHQLHRYHWOHQLDYRG\
/('RVYHWOHQ¯P
Type
Length
Width
Depth
Volume
Weight
;/)DVW/DQH
P3
1500 kg
* pre presné rozmery pozrite technický výkres
28 - 29
COLOUR YOUR
R SW
WIM
M!
)DUE
)D
UEDMH
MHG¶O
¶OHĨLW
¶O
LW£
LWH
%L/XPLQ
ire
Blue Saph
LWH
%L/XPLQ
ite
Blue Gran
vy
1RYD_Na
l
ar
1RYD_Pe
LWH
%L/XPLQ
Granit
NOVÁ!
LWH
%L/XPLQ le
bb
Golden Pe
LWH
%L/XPLQ tz
Quar
Smokey
ue
1RYD_Bl
NOVÁ!
yx
1RYD_On
)$5%
%<%,/80,1
1,7(
(
e
on
1RYD_St
%L/XPLQLWHSRYUFKDMHKR'IDUE\V¼UHYROXÏQRX]PHQRX7LHWRIDUE\PHQLDY]K÷DGNRPSR]LWQ¿FKED]«QRY
XYHGHQ¯PGUREQ¿FKWUEOLHWDY¿FKÏDVW¯FSRGSRYUFKDSRXĨLW¯PGYRFKIDUHEQ¿FKYUVWLHYQDPLHVWRMHGQHM
7HQWRSDWHQWRYDQ¿%L/XPLQDWLRQSURFHVY\WY£UDMHGLQHÏQ¿IDUHEQ¿GRMHP-HKRKóENDDWUEOLHWDY«HIHNW\
SRVN\WXM¼ED]«QRP&RPSDVVPRĨQRVėY\WYRUHQLDMHGLQHÏQHMSDOHW\Q£GKHUQ¿FKIDULHE
3UHWRP¶ĨHY£ēED]«Q&RPSDVVSHUIHNWQHVSO\Q¼ėVSURVWUHG¯PDOHERP¶ĨHY\WYRULė
VLOQ¿DHPRW¯YQ\SUHMDYY£ēKRēW¿OXDYNXVX
NOVÁ!
)$5%<1
129$
ĒN£ODIDULHE1RYDMHMHGQ¿P]QDMSRNURÏLOHMē¯FKV\VW«PRYJ«ORY¿FKQ£WHURYQDVYHWH)DUE\VDPLHēDM¼
SRPRFRXQRY«KRW\SXIDUHEQ¿FKÏDVW¯FD]GRNRQDOHQHM]£NODGRYHMIDUE\=SRK÷DGXHVWHWLFN«KRWLHWR
IDUE\GRG£YDM¼YRGHYED]«QHSULHVYLWQ¿KRORJUDȌFN¿HIHNWSUHMDYXM¼FLVDFKDUDNWHULVWLFN¿POHVNRP
&KDUDNWHULVWLND
ǩYUVWY\ēSHFL£OQ\FKIDUHEQ¿FKYUVWLHYQDQ£ēDQ¿FKQH]£YLVOHQDSRYUFKIRUP\
ǩIDUHEQ¿HIHNWQDMNUDMēHMPRUVNHMODJ¼Q\DN¼VLOHQYLHWHSUHGVWDYLė
ǩIDUHEQ«YUVWY\VDQDQ£ēDM¼UXÏQHDNRQDQDMGUDKē¯FKDXW£FK
SUHWRNDĨG¿ED]«QMHVYRMLPVS¶VRERPRULJLQ£O
8YHGHQ«SU¯NODG\IDULHEV¼RULHQWDÏQ«9]RUNRYQ¯NIDULHEMHNGLVSR]¯FLLXDXWRUL]RYDQ¿FKSUHGDMFRY&RPSDVV&HUDPLF3RROV
30 - 31
VANTAGE®
Compass Pools
SAMOČISTIACI BAZÉN UŽ NIE JE
UTÓPIOU S COMPASS
VANTAGE®
SAMOČISTIACI BAZÉN
VANTAGE®MHVYHWRYRXMHGQRWNRXPHG]LFLUNXODÏQ¿PLDÏLVWLDFLPLV\VW«PDPLDMHRYH÷D¼ÏLQQHMē¯QHĨ
DN¿NR÷YHNED]«QRY¿Y\V£YDÏ6\VW«P9$17$*(®SULQ£ēDHIHNW¯YQHDY\VRNR¼ÏLQQ«ÏLVWHQLHRGERÏQ¿FKVWLHQ
DĨSRGQRED]«QD
ǩ9$17$*(®MHQDMOHSē¯PVDPRÏLVWLDFLPV\VW«PRPSUHED]«Q\]NRPSR]LWQ¿FKPDWHUL£ORYQDVYHWH
ǩ9$17$*(®FLUNXODÏQ¿V\VW«PHOLPLQXMHUDVWEDNW«UL¯DULDV
ǩ9$17$*(®FLUNXODÏQ¿V\VW«PUHGXNXMHSRXĨLWLHFKHPLN£OL¯
9$17$*(®-($%62/œ71(%(=3(Î1Ÿ
$WRWRYēHWNRMHXPRFQHQ«Y\VRNRXY¿NRQQRVėRXVSR÷DKOLYRVėRXDVNYHO¿PGL]DMQRP
6\VW«P9$17$*(®MHWDNPHUQHYLGLWH÷Q¿DQHQDUXēXMHY]K÷DGY£ēKRQRY«KRSUHNU£VQHKRED]«QD
7U\VN\DSU¯VOXēHQVWYRSUHV\VW«P9$17$*(®VDGRG£YDM¼YWURFKIDUE£FKNWRU«ODGLDVIDUERXY£ēKRED]«QD
9$17$*(®QHP£NRQNXUHQFLX
-HKRUREXVWQ£SDWHQWRYDQ£WHOHVNRSLFN\Y¿VXYQ£ǦSRSXSǤWU\VNDMHVFKRSQ£SRNU\ėēWYRUQ£VREQHY¦ÏēLXSORFKX
QHĨPDO«]DULDGHQLDDW¿PS£GRPVLSRUDG¯DMVY¦Ïē¯PLNXVPLQHÏLVW¶W=µQD]EHUXQHÏLVW¶WQD]¿YDQD0';
MHFKU£QHQ£SDWHQWPL
6\VW«P9$17$*(®MHGRVWXSQ¿LEDSUHQRY«ED]«Q\
Bazén, ktorý sa sám čistí
32 - 33
ROLLO COVER
COMPASS POOLS | ROLLO COVER
52/(729Ÿ.5<752//2&29(5-(02ħ1‹,1Ē7$/29$Ė1$1$6/('8-œ&(02'(/<
Compass Pools
NOVÉ ROLLO KRYTY BAZÉNOV V 2013
;/7UDLQHU
.5<752//235(%$=‹1<&203$66
5ROHWRY¿NU\W5ROORSUHED]«Q\&RPSDVVMHLQWHJURYDQ«OLēWRY«]DNU\WLHNWRU«]DEH]SHÏXMHPD[LP£OQX
HQHUJHWLFN¼HIHNW¯YQRVėDPD[LP£OQXEH]SHÏQRVėY£ēKRED]«QD6RO£UQHOLēW\]DFK\W£YDM¼YR÷QHGRVWXSQ¼
VRO£UQXHQHUJLXD]DEH]SHÏXM¼WDNRSWLP£OQ\RKUHYYRG\YED]«QHRDĨr&Y]£YLVORVWLQDURÏQRPREGRE¯
DJHRJUDȌFNHMSRORKH3RÏDVQRFLV¼Y\SDURYDQLHDWHSHOQ«VWUDW\REPHG]HQ«QDPLQLPXP5ROHWRY¿NU\WSUH
ED]«Q\&RPSDVVXGUĨ¯]£ėDĨPDO¿FKGRP£FLFKPD]Q£ÏLNRYGHW¯3UHGRVLDKQXWLHPD[LP£OQHMEH]SHÏQRVWLMH
QDSR]GóĨQ\FKVWUDQ£FKED]«QRYUDG\;/]DEXGRYDQ£YRGLDFDOLēWDNWRU£]DEUDÿXMHSRWRSHQLXUROHWRY¿FKO¯ēW
NHÑVD]DėDĨLD
&+$5$.7(5,67,.<52/(729‹+2=$.5<7,$52//2
.RPRUDUROHWRY«KRNU\WX5ROORSUHED]«Q\&RPSDVVMHLQWHJU£OQRXV¼ÏDVėRXY£ēKRED]«QDDYQHMMHXORĨHQ¿
PHFKDQL]PXVVYRGLDFLPLNROHVDPL.HÑVDUROHWDDXWRPDWLFN\Y\V¼YDDOHER]DV¼YDOLēW\V¼MHPQHQDY£G]DQ«
DQDY¯MDQ«RNRORYDOFD]QHKUG]DYHM¼FHMRFHOH=DULDGHQLHMHSRK£ÿDQ«VRȌVWLNRYDQ¿PWU¼ENRY¿PPRWRURP
QDFK£G]DM¼FLPVDYQ¼WULKULDGHOH3ULRWYRUHQ¯VDOLēW\QHYLGLWH÷QHSRQRULDSRGKODGLQXYRG\]DSHYQ¿PSDQHORP
NWRU¿P£URYQDN¼IDUEXDNRVWHQ\ED]«QD
/,Ē7<52/,(7
/LēW\WYRULDFHUROHWRY¿NU\W5ROORED]«QRY&RPSDVVV¼Y\UREHQ«]SHYQ«KR
39&VR]Y¿ēHQRXRGROQRVėRXYRÏLPHFKDQLFN«PX
SRēNRGHQLXD89ĨLDUHQLX
5
6
&RPSDVVFRSLQJ
6NLPPHU
/DPHO\UROOD
3UHNU\WLHUROOD
.RQēWUXNFLDUROOD
3DQHO
34 - 35
;/7UDLQHU)%
;;/7UDLQHU
;/-DYD
;/%ULOLDQW
;/)DVWODQH
COMPASS COPING
ENERGETICKY
ÚSPORNÝ BAZÉN
Compass Pools
*UDQLWH
6SHYQHQ£SORFKDYRNRO¯ED]«QDMHYKRGQ£DNR]K÷DGLVNDEH]SHÏQRVWLWDNDM
]SRK÷DGX¼GUĨE\
.DPHQQ«WDEXOH&RPSDVVFRSLQJV¼FPēLURN«DFPGOK«
0DM¼JUDQXORYDQ¿SRYUFKNWRU¿SRVN\WXMHY\QLNDM¼FHSURWLēP\NRY«YODVWQRVWL
+UDQ\DURK\V¼]DEU¼VHQ«D¼SOQH]DRNU¼KOHQ«
3URFHVJUDQXO£FLHY\WY£UD]UQLW¿SRYUFKVYHWO¿FKERGRYQDWPDYRPSR]DG¯
9¿VOHGNRPMH
ǩVYHWORVLY¿RGWLHÿIDUE\SULǦEOXHJUDQLWHǤRENODGH
ǩWDNPHUÏLHUQ\RGWLHÿIDUE\SULǦDQWKUDFLWHJUDQLWHǤRENODGH
ǩ]Q¯ĨHQLHSUHY£G]NRY¿FKQ£NODGRYDĨ
ǩQLĨēLDKOXÏQRVė
ǩY\ēēLD¼URYHÿȌOWU£FLHYRG\
$QWKUDFLWH
75,721,,ȐȌOWHUVRV\VW«PRP&OHDU3UR
9Ÿ+2'<3,(6.29‹+2),/75$
ǩDĨOHSēLD¼ÏLQQRVėȌOWU£FLH
YSRURYQDQ¯VNRQYHQÏQ¿PLȌOWUDPL
ǩMHGQRGXFK«ÏLVWHQLHD¼GUĨED
ǩODFQ«Q£SOQHȌOWUDÏQ«P«GL£
ǩWUKRPRVYHGÏHQ£ȌOWUDÏQ£WHFKQROµJLD
'(
&/($5PRO
&$575,'*(
6$1'
Ŭ
Ŭ
.ODVLFN¿
SLHVNRY¿ȌOWHU
HU
Ŭ
Ŭ
Ŭ
7ULW
7ULWRQ,,7ULWRQ,,
V&OHDU3UR
WHFKQROµJLRX
683(5)/2®Ȑ9/$671267,
ǩPLQLP£OQDVSRWUHEDHQHUJLH
HQLH
ǩYHNRÏHUSDGODVPDWLFRXSUHMHGQRGXFK«ÏLVWHQLH
RNXVD
ǩWLFK£SUHY£G]NDYÑDNDVLOQ«PXWHOX]MHGQ«KRNXVD
ǩRGROQ«YRÏLNRUµ]LLKULDGH÷PRWRUD]Y\VRNRNYDOLWQHMRFHOH
ǩ]DEXGRYDQ£WHSHOQ£RFKUDQDPRWRUDSULMHGQRI£]RY¿FKÏHUSDGO£FK
36 - 37
%D]«Q\&RPSDVV&HUDPLF3RROVPDM¼KODGN¿
EH]SµURY¿SRYUFK
ǩ¼GUĨEDED]«QDVLY\ĨDGXMHPHQHM
FKHPLN£OL¯
ǩVDPRÏLWLDFLV\VW«PDNYDOLWQ«ȌOWUH
DÏHUSDGO£VSRWUHEXMXPHQHMHOHNWULFNHM
HQHUJLH
ǩED]«Q\&RPSDVVPDM¼GRĨLYRWQ¼]£UXNX
ÏR]QDPHQ£PHQHMRGSDGXQDQDēLFK
VNO£GNDFK
GENUINE POOL PARTS
IQ®
Compass Pools
Compass Pools
RIADIACI SYYSTÉM
M
INTEL
LIGENTNÉH
HO
BAZÉNA
BAZÉNOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
Ǧ3RQ¼NDPHLEDY¿UREN\Y\EUDQ¿FK]QDÏLHN
Y\EUDQ¿FK]QDÏLHN
ǞNYDOLWXRNWRUHMVPHVLQDLVW¯
VLQDLVW¯
2YHUWHVLWRVDPLǥ
&RPSDVV3RROVL4]DEH]SHÏXMHULDGHQLHYēHWN¿FKNRPSRQHQWRY
ED]«QDDDWUDNFL¯%D]«QMHWDNVW£OHYRY¿ERUQHMNRQG¯FLL
DXGUĨLDYDQ¿SRG÷DQDVWDYHQ¿FKFLH÷RY¿FKKRGQ¶W
=ƒ./$'1‹356/8Ē(16792
ǩ6NLPPHU
ǩ5HF\NODÏQ«WU\VN\
ǩ%D]«QRY«VYHWO£
ǩ'QRY£Y¿SXVė
ǩ%D]«QRY«ÏHUSDGOR
ǩ3LHVNRY¿ȌOWHU
7HFKQLFN£PLHVWQRVė
'QRY£Y¿SXVė
([WHUL«U
.GHNR÷YHN
2QOLQH
HLAVNÁ KONTROLNÁ JEDNOTKA
Inteligentné ovládanie bazéna,
jeho parametrov a príslušentva,
NRPXQLN£FLDVÑDOē¯PLL4]DULD
deniami.
Bazénové
čerpadlo
$XWRPDWLFN¿
FHVWQ¿YHQWLO
ȌOWUD
&KORULQ£WRU
VODQHMYRG\
Elektrolýza,
$8;
Filtrácia,
Osvetlenie,
Ohrev,
Protipúd,
pH pumpa
Vantage
pH, ORP,
Conductivity,
Water Temp
NOVINK
A!
L3DGDSOLN£FLD
&RPSDVV3RROVL3DGDSOLN£FLDXĨÏRVNRUR
YRYDēHM$SS6WRUH
ĎIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Vodotesný ovládač
bazénových atrakcií.
Pieskový filter
38 - 39
9Ÿ+2'<35(',675,%œ725$
ǩ'LD÷NRY«ULDGHQLHFH]LQWHUQHWDRSWLPDOL]RYDQ£
¼GUĨEDYRG\
ǩ3UHYLHUNDVNXWRÏQHMNYDOLW\YRG\YSRURYQDQ¯
VRV÷XERYDQRX
ǩ3UHGDMQ¿SUYRNNXN÷XGQHQLXSRWHQFL£OQHKR
DOHRE£YDM¼FHKRVD]£ND]Q¯ND
ǩ/HSē¯DU¿FKOHMē¯]£ND]Q¯FN\VHUYLV
%D]«QMHQDSRMHQ¿QDLQWHUQHWDSRKRGOQHSURVWUHGQ¯FWYRP
ZHERYHMDSOLN£FLHMHPRĨQ«VOHGRYDėDNWX£OQ\VWDYED]«QD
RGNLD÷NR÷YHN
'2'$72Î1‹356/8Ē(16792
ǩ$XWRPDWLFN¿FHVWQ¿YHQWLOȌOWUD
ǩ5HJXO£WRUKODGLQ\YRG\
ǩ$XWRPDWLFN£UHJXO£FLD3+
ǩ,QWHOLJHQWQ«ULDGHQLH
WHFKQROµJLHED]«QXL4®
ǩ&KORU£WRU\VODQHMYRG\
ǩ/('VYLHWLGO£
ǩ9\KULHYDQLHED]«QD
ǩ3URWLSU¼G
ǩ9RGQ«DWUDNFLH
/('VYLHWLGO£
9Ÿ+2'<35(=ƒ.$=1.$
ǩ.RPSOH[Q£FKHPLFN£DWHFKQLFN£DQDO¿]D
ǩ8Ĩ¯YDWH÷VN\SULDWH÷VN«GLD÷NRY«ULDGHQLH
ǩ3RWHQFL£OSUHPLQLPDOL]£FLXSRXĨLWLDFKHPLN£OL¯
VFLH÷RP]Q¯ĨLėGRSDGQDĨLYRWQ«SURVWUHGLH
ǩ3U¯VWXSNEHĨQHQHYLGLWH÷Q¿PG£WDP
ǩ9LDFÏDVXVWU£YHQ«KRYED]«QHǞSUHSRWHēHQLH
TEPLOMER
Meranie vonkajšej
teploty. Zosiľovač prenosu
UDGLRIUHNYHQÏQ«KRVLJQ£OX
medzi zariadeniami.
'RPD
DOMÁCI OVLÁDAČ
Kontrola prednastavených parametrov
bazéna z domu
Download

COMPASS POOLS MODELY 2013 - bazeny