Licenčné práva na pouţívanie produktov
spoločnosti Microsoft
Slovenčina (Slovak)
Júl 2010
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 1 z 157
Úvod
Tieto práva na pouţívanie produktov:
 Zoskupujú všetky produkty spoločnosti Microsoft do deviatich licenčných modelov.
Kaţdý model má základný súbor licenčných podmienok.
 Identifikujú produkty v kaţdom licenčnom modeli.
Univerzálne licenčné podmienky. Univerzálne licenčné podmienky podľa Obsahu sa vzťahujú
na všetky produkty.
Licenčné modely. Tieto práva na pouţívanie produktov obsahujú sekcie pre jednotlivé licenčné
modely. Sú to tieto sekcie:









Aplikácie pre osobné počítače
Operačné systémy pre osobné počítače
Vývojové nástroje
Sluţby online
Servery – operačné systémy
Servery – servery na spravovanie
Servery – Server/LKP
Servery – Per Processor
Servery – osobitné servery
Obsah a úvod kaţdej sekcie uvádza zoznam produktov, ktoré spadajú pod kaţdý licenčný model.
V kaţdej sekcii uvádzame všeobecné licenčné podmienky pre licenčný model a potom opisujeme
všetky licenčné podmienky pre produkty v danom licenčnom modeli.
Kombinované licenčné modely. Tieto práva na pouţívanie produktov obsahujú aj samostatnú
sekciu, ktorá sa zaoberá určitými produktmi licencovanými na základe kombinácie aspoň dvoch
z deviatich licenčných modelov.
Výhody programu Software Assurance. Príloha 1 obsahuje licenčné podmienky, ktoré
sa vzťahujú na výhody programu Software Assurance. Tieto výhody opisuje Zoznam produktov.
Internetové sluţby. Príloha 2 obsahuje poznámky týkajúce sa internetových sluţieb
poskytovaných s produktmi.
Skupiny produktov. Licenčné modely nie sú skupinami produktov. Zoznam produktov uvádza,
do ktorej z troch skupín (aplikácie, systémy, servery) kaţdý produkt patrí.
Licenčné podmienky pre Produkt. Ak chcete zistiť licenčné podmienky pre produkt, mali by
ste identifikovať licenčný model pre tento produkt (pozrite Obsah). Na vaše pouţívanie produktu
sa vzťahujú tieto licenčné podmienky:



univerzálne licenčné podmienky,
všeobecné licenčné podmienky pre daný licenčný model a
akékoľvek licenčné podmienky špecifické pre produkt (zahrnuté na konci sekcie o
licenčných modeloch).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 2 z 157
Predchádzajúce verzie a produkty, ktoré uţ nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách.
Tieto práva na pouţívanie produktov sa všeobecne týkajú najaktuálnejších verzií produktov
dostupných vo všetkých krajinách. Licenčné podmienky pre produkty, ktoré sa v týchto právach
na pouţívanie produktov uţ neobjavujú, nájdete v predchádzajúcej verzii. Ak chcete nájsť
najnovší dokument Práva na pouţívanie produktov, v ktorom bol produkt uvedený, môţete si
prezrieť zoznam na lokalite http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PURRetired.aspx.
Niektoré archivované dokumenty Práva na pouţívanie produktov nájdete aj na lokalite
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PURArchive.aspx. Ak nemáte potrebnú verziu,
obráťte sa na svojho správcu kont alebo predajcu.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 3 z 157
Práva na pouţívanie produktov – vysvetlenia
a súhrn zmien
Tieto práva na pouţívanie sme navrhli tak, aby sme vám zjednodušili licencovanie a spravovanie
produktov spoločnosti Microsoft. Ak chcete pouţiť ktorýkoľvek existujúci produkt, práva na jeho
pouţívanie alebo aktualizáciu nájdete v týchto právach na pouţívanie alebo v ktorejkoľvek
predchádzajúcej aktualizácii. Niţšie sú uvedené dodatky, odstránené produkty a ďalšie zmeny
práv na pouţívanie produktov. Sú tu uvedené aj vysvetlenia ako odpovede na otázky zákazníkov.
Tieto vysvetlenia odráţajú licenčnú politiku spoločnosti Microsoft.
Táto aktualizácia
licenčný model):
obsahuje
nasledujúce
dodatky
produktov
(pre
referenciu
je
uvedený
Aplikácie pre osobné počítače
 Communicator for Mac 2011
 Excel for Mac 2011
 Office for Mac 2011 Standard
 Office Small Business Basics 2010 GetGenuine
 Outlook for Mac 2011
 Word for Mac 2011
Servery – osobitné servery
 HPC Pack 2008 R2 Enterprise
 HPC Pack 2008 R2 for Workstation
 Windows HPC Server 2008 R2
 Windows Server 2008 R2 HPC Edition
Servery – servery na spravovanie
 Data Protection Manager 2010 for System Center Essentials
Vývojové nástroje
 Expression Encoder Pro 4
 Expression Studio 4 Ultimate
 Expression Studio 4 Web Professional
Z tejto aktualizácie boli odstránené nasledujúce produkty:
 Excel Web App 2010
 Exchange Online Standard Extra Storage
 Expression Blend 3
 Expression Studio 3
 Expression Professional Subscription
 Expression Web 3
 Forefront Server Security Management Console
 HPC Pack 2008
 Microsoft Entourage 2008 for Mac
 Microsoft Excel 2008 for Mac
 Microsoft Exchange Hosted Continuity
 Microsoft Office Mac 2008
 Microsoft PowerPoint 2008 for Mac
 Microsoft Word 2008 for Mac
 OneNote Web App 2010
 PowerPoint Web App 2010
 Windows Essential Business Server 2008 Standard a Premium Edition
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 4 z 157




Windows HPC Server 2008
Windows Server 2008 HPC Edition
Windows Server 2008 HPC Edition pre technológiu Hyper-V
Word Web App 2010
Vysvetlenia a ďalšie zmeny:

Práva na pouţívanie roamingu
Od 1. júla 2010 rozširujeme práva na pouţívanie produktov týkajúce sa programu
Windows Software Assurance, produktu Windows Virtual Desktop Access (predtým
známeho ako VECD), licencií Virtual Desktop Infrastructure LKP Suite, balíka MDOP
pre program Software Assurance a programu Software Assurance pre všetky vydania
produktov Office, Project a Visio, aby zahŕňali práva na pouţívanie roamingu. Tieto
nové práva na pouţívanie roamingu uľahčia vašim pouţívateľom pouţívanie virtuálnej
počítačovej infraštruktúry, kým budú mimo pracoviska. Práva na pouţívanie roamingu
povoľujú primárnemu pouţívateľovi licencovaného zariadenia pristupovať na diaľku
k licencovanému softvéru pouţívanému vo vašom údajovom centre z oprávnených
zariadení tretích strán. V prípade produktov Windows, Office, Project a Visio povoľujú
tieto práva primárnemu pouţívateľovi pouţívať licencovaný softvér aj vo virtuálnom
zariadení, ktoré je súčasťou oprávneného zariadenia tretej strany. Podrobné
informácie nájdete v Prílohe 1 – Výhody programu Software Assurance. Oprávnenie
na pouţívanie softvéru na základe týchto nových práv majú všetci zákazníci
s aktívnym zabezpečením Software Assurance alebo aktívnymi predplatenými
licenciami na tieto produkty.

Práva na virtualizáciu systému Windows 7 a produkt Windows Virtual Desktop Access
(predtým známy ako VECD)
Od 1. júla 2010 si uţ zákazníci programu Windows Software Assurance nebudú
musieť objednať samostatný produkt VECD pre licenciu SA na pouţívanie a prístup
k softvéru Windows 7 vo svojom údajovom centre. Tieto práva budú pouţívateľom
licencovaných zariadení so systémom Windows dostupné na základe aktívneho
zabezpečenia Software Assurance.
S cieľom zjednodušiť navigáciu sú práva na pouţívanie produktov týkajúce sa
systému Windows vo virtuálnej počítačovej infraštruktúre a všetky práva na
virtualizáciu systému Windows pre produkt Windows VDA a program Windows
Software Assurance uvedené v rovnakej sekcii v Prílohe 1 – Výhody programu
Software Assurance tohto dokumentu.

Zmeny názvov a opravy
Aktualizovali sme nasledujúce názvy:
o
Produkt Windows Virtual Enterprise Desktop sa odteraz nazýva Windows Virtual
Desktop Access.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 5 z 157
Licenčné modely spoločnosti Microsoft
Prehľad
Tieto práva na pouţívanie produktov obsahujú sekciu pre kaţdý z deviatich licenčných modelov. Tieto
sekcie podrobne opisujú práva na pouţívanie a obmedzenia týkajúce sa kaţdého modelu, ako aj
výnimky pre jednotlivé produkty. V tejto sekcii vám stručne vysvetlíme kaţdý model.
1) Aplikácie pre osobné počítače – licencia per device (na jedno zariadenie)
Licenciu musíte získať pre kaţdé zariadenie, na ktorom alebo z ktorého pristupujete k softvéru alebo
na ktorom alebo z ktorého softvér pouţívate (miestne alebo na diaľku cez sieť). Na zariadení alebo
sieťovom zariadení smiete inštalovať akýkoľvek počet kópií a akúkoľvek predchádzajúcu verziu s
cieľom podpory takéhoto pouţívania. Tieto kópie smiete inštalovať na hostiteľskom operačnom
systéme alebo vo virtuálnom hardvérovom systéme.
Obrázok č. 1
Na licencovanom zariadení moţno inštalovať viac kópií.
Ku kópiám softvéru nainštalovaného na sieťovom zariadení smiete pristupovať iba zo zariadenia,
ktoré má licenciu pre softvér.
Obrázok č. 2
Zariadenie, ktoré pouţívate na vzdialený prístup k softvéru, musí mať licenciu pre rovnaké
alebo novšie vydanie, ale nie pre staršie vydanie.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 6 z 157
2) Operačné systémy pre osobné počítače – licencia per copy per device (na jednu kópiu,
na jedno zariadenie)
Licenciu musíte získať pre kaţdé zariadenie, na ktorom alebo z ktorého pristupujete k softvéru alebo
na ktorom alebo z ktorého softvér pouţívate (miestne a na diaľku). Na zariadení smiete inštalovať iba
jednu kópiu. Túto kópiu smiete inštalovať na hostiteľskom operačnom systéme alebo vo virtuálnom
(emulovanom) hardvérovom systéme. V objemovej licenčnej zmluve je licencia na operačné systémy
pre osobné počítače „licenciou na inováciu“. Licencie na inováciu môţete získať iba pre zariadenia,
pre ktoré ste uţ licencovali „oprávňujúci operačný systém“. Zoznam „oprávňujúcich operačných
systémov“, ktoré oprávňujú na získanie licencie na inováciu, je súčasťou Zoznamu produktov
uvedeného na lokalite http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx.
Ak získate program „Software Assurance“, máte právo pouţívať v zariadení vydanie „Windows 7
Enterprise“ namiesto vydania Windows Professional. Počas doby platnosti zabezpečenia Software
Assurance môţete tieţ v zariadení spúšťať aţ štyri ďalšie kópie alebo inštancie.
Obrázok č. 3
V zariadení s aktívnym zabezpečením Software Assurance pre systém Windows môţe byť
spustený softvér (Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise alebo ľubovoľná
predchádzajúca verzia) vo fyzickom prostredí operačného systému a akákoľvek kombinácia
produktov Windows 7 Professional, Windows Enterprise a ich starších verzií spustených
v štyroch virtuálnych prostrediach operačného systému naraz v rovnakom fyzickom zariadení.
3) Vývojové nástroje – licencia per user (na jedného pouţívateľa)
Licenciu musíte získať pre kaţdého pouţívateľa, ktorému povoľujete prístup alebo pouţívanie
softvéru. Na prístup a pouţívanie jedným pouţívateľom s cieľom navrhovania, vývoja, testovania a
demonštrácie programov smiete inštalovať akýkoľvek počet kópií na akomkoľvek počte zariadení. K
softvéru môţu získať prístup iba licencovaní pouţívatelia.
4) Sluţby online – predplatená licencia pre pouţívateľa alebo zariadenie, predplatená
licencia na sluţby alebo doplnková predplatená licencia
Sluţby online sú zaloţené na predplatnom a umoţňujú prístup k softvéru a sluţbám. Licencovanie
podľa tohto modelu sa skladá z jednej alebo viacerých uvedených licencií:

Predplatená licencia pre pouţívateľa alebo zariadenie (licencia SL pre pouţívateľa alebo
licencia SL pre zariadenie)
Ak ide o ponuky vyţadujúce tieto licencie, pre kaţdého pouţívateľa alebo zariadenie,
ktoré pristupuje k sluţbe online, sú potrebné licencie SL pre pouţívateľa alebo pre zariadenie.

Predplatená licencia pre sluţby (licencia SL pre sluţby)
Ak ide o ponuky vyţadujúce tieto licencie, táto licencia sa vzťahuje na pouţívanie sluţby
online celej organizácie. Podľa ponuky sluţby sa môţu vyţadovať aj licencie SL pre
pouţívateľa, zariadenie alebo dodatočné licencie SL.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 7 z 157

Dodatočná predplatená licencia (dodatočná licencia SL)
Táto licencia sa niekedy pouţíva namiesto alebo okrem licencií SL pre pouţívateľa, pre
zariadenie alebo pre sluţby. Jej účel je rôzny. Môţe sa napríklad vzťahovať na špecifický
počet spotrebovaných jednotiek, napríklad gigabajtov ukladacieho priestoru, alebo sa môţe
vzťahovať na jeden server, ku ktorému pristupujú externí pouţívatelia. Dodatočné
predplatené licencie sa vţdy nevyţadujú.
5) Servery – operačné systémy – serverová licencia + LKP + voliteľná licencia
na produkt External Connector
Pri väčšine produktov musíte serveru prideliť licenciu pre kaţdú inštanciu serverového softvéru, ktorú
na tomto serveri spúšťate. Túto inštanciu smiete spúšťať vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí
operačného systému na tomto serveri. V závislosti od licenčného modelu poskytujú niektoré produkty
rozsiahlejšie práva na pouţívanie. Licencia pre vydanie Windows Server 2008 R2 Enterprise napríklad
povoľuje spúšťanie inštancie na licencovanom serveri naraz aţ v štyroch virtuálnych prostrediach
operačného systému. Pri niektorých produktoch, napríklad Windows Server 2008 R2 Datacenter,
smiete naraz spúšťať akýkoľvek počet inštancií, pokiaľ licencujete kaţdý fyzický procesor na
licencovanom serveri.
Obrázok č. 4
Počet povolených inštancií pre kaţdú licenciu operačného systému
Operačný systém
Povolené inštancie vo fyzických
a virtuálnych prostrediach operačného
systému na jednom serveri
Windows Server 2008 R2 Standard a
Windows MultiPoint Server 2010 Academic
1* + 1
Windows Server 2008 R2 Enterprise
1* + 4
Windows Server 2008 R2 Datacenter
1 + neobmedzené
Windows Small Business Server 2008
Standard
1* alebo 1
Windows Server 2003 for Small Business
1* alebo 1
*Ak sa spúšťa maximálny povolený počet inštancií, inštancia vo fyzickom prostredí operačného systému sa môţe
pouţívať iba na spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér, na poskytovanie sluţieb virtualizácie hardvéru alebo
na spustenie softvéru na správu a obsluhu prostredí operačného systému na licencovanom serveri.
Okrem toho, ako je to vysvetlené v týchto právach na pouţívanie produktov, všetky produkty
serverového operačného systému vyţadujú licenciu na klientsky prístup (LKP) pre kaţdého
pouţívateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje k serverovému softvéru. Existujú dva typy licencií LKP:
Licencie LKP pre zariadenie a LKP pre pouţívateľa. Môţete mať licenciu ktoréhokoľvek z týchto typov,
ale výber sa musí uskutočniť v čase, keď sa získava licencia alebo sa obnovuje program
Software Assurance.

Licencia LKP pre zariadenie
Licencuje zariadenie na pouţívanie ktorýmkoľvek pouţívateľom a umoţňuje prístup
k inštanciám serverového softvéru.

Licencia LKP pre pouţívateľa
Licencuje jedného pouţívateľa na pouţívanie ktoréhokoľvek zariadenia a umoţňuje prístup
k inštanciám serverového softvéru.
Licencie LKP sa líšia v závislosti od verzií. Musia mať rovnakú alebo novšiu verziu ako serverový
softvér, ku ktorému sa získava prístup. Licencie LKP zákazníka povoľujú prístup k serverom
licencovaným týmto zákazníkom alebo jeho pobočkou (ako je to definované v objemovej licenčnej
zmluve zákazníka). Nepovoľujú prístup k licencovaným serverom ţiadnej inej entity.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 8 z 157
Obrázok č. 5
Pridelenie licencie LKP podľa pouţívateľa alebo zariadenia
Môţete nasadiť sieťové architektúry, ktoré pouţívajú hardvér alebo softvér na redukciu počtu
zariadení alebo pouţívateľov priamo pristupujúcich k softvéru na serveri. Označuje sa to ako
„multiplexing“ alebo „pooling“. Neredukuje sa tým však počet licencií LKP potrebných na prístup alebo
pouţívanie serverového softvéru. Licencia LKP sa vyţaduje pre kaţdé zariadenie alebo pouţívateľa,
ktorý je pripojený ku klientskemu multiplexovému alebo zdruţovaciemu (pooling) softvéru alebo
hardvéru.
Obrázok č. 6
Multiplexing: Pouţívatelia a zariadenia môţu nepriamo pristupovať k serverovému softvéru
Windows alebo SQL tak, ako je to zobrazené na diagrame. Nepriamy prístup k serverovému
softvéru neruší poţiadavky na licenciu LKP.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 9 z 157
Licencia pre produkt External Connector (EC) je alternatívou k licenciám LKP pre kaţdý server, ku
ktorému budú externí pouţívatelia pristupovať. Externí pouţívatelia sú pouţívatelia, ktorí nie sú
zamestnancami ani dodávateľmi. Licencia EC pridelená serveru povoľuje prístup ľubovoľnému počtu
externých pouţívateľov. Kaţdý fyzický server, ku ktorému pristupujú externí pouţívatelia, vyţaduje iba
jednu licenciu EC bez ohľadu na počet spustených inštancií. Právo na spustenie inštancií serverového
softvéru sa licencuje osobitne. Licencia EC, podobne ako licencia LKP, povoľuje prístup. Licencie EC,
podobne ako licencie LKP, sa líšia v závislosti od verzií a funkcií. Musia mať rovnakú alebo novšiu
verziu ako serverový softvér, ku ktorému sa získava prístup. Výber medzi získaním licencií LKP alebo
licencie EC pre externých pouţívateľov je hlavne finančnou záleţitosťou.
6) Servery – servery na spravovanie – serverová licencia + licencia na spravovanie
Serveru musíte prideliť licenciu pre kaţdú inštanciu serverového softvéru na spravovanie, ktorú na
tomto serveri spúšťate. Túto inštanciu smiete spúšťať vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí
operačného systému na tomto serveri.
Okrem toho, ako je to vysvetlené v týchto právach na pouţívanie, všetky produkty servera na
spravovanie vyţadujú pre kaţdé zariadenie spravované serverovým softvérom licencie na
spravovanie. Existujú dve kategórie licencií na spravovanie: jedna pre servery a druhá pre
neserverové zariadenia.
A. Licencie potrebné pre spravované servery
Pre kaţdé serverové prostredie operačného systému (OSE) na zariadení, ktoré chcete spravovať,
sa vyţaduje serverová licencia na spravovanie (ML). Ak máte viac prostredí operačného systému,
pre zariadenie sa vyţaduje rovnaký počet licencií ML. Namiesto licencií ML špecifických pre
produkt môţete získať licencie System Center Suite. Jednu licenciu System Center Server
Management Suite Enterprise (SMSE) moţno pouţívať na spravovanie maximálne štyroch
prostredí operačného systému v licencovanom zariadení*. Ak kaţdému procesoru v zariadení,
ktoré chcete spravovať, priradíte jednu licenciu System Center Server Management Suite
Datacenter (SMSD), môţete v tomto licencovanom zariadení spravovať ľubovoľný počet prostredí
operačného systému. Zariadeniu musíte priradiť minimálne dve licencie SMSD.
*Poznámka k licencii SMSE. Tieto práva na pouţívanie sa vzťahujú na pouţívanie licencie
System Center Server Management Suite Enterprise s verziami príslušných produktov System
Center vydaných 1. júla 2009 alebo neskôr. V prípade produktov vydaných pred týmto
dátumom môţu zákazníci naďalej spravovať prostredia operačného systému v licencovanom
zariadení, ako to povoľujú práva na pouţívanie týchto produktov. Ak v licencovanom zariadení
spravujete štyri virtuálne prostredia operačného systému a fyzické prostredie operačného
systému pouţívate výlučne na spúšťanie virtualizačného softvéru pre hardvér, poskytovanie
sluţieb virtualizácie hardvéru a na spúšťanie softvéru na správu a obsluhu prostredí
operačného systému v danom zariadení, potom môţete spravovať aj fyzické prostredie
operačného systému.
B. Licencie potrebné pre iné ako servery
Pre kaţdé neserverové prostredie operačného systému v zariadení, ktoré chcete spravovať, sa
vyţaduje klientska licencia ML. Existujú dva typy klientskych licencií ML: Licencie ML pre
prostredie operačného systému a licencie ML pre pouţívateľa.

Licencie ML pre prostredie operačného systému
Podobne ako pri serverových licenciách ML, kde sa vyţaduje počet licencií ML rovnajúci sa
počtu prostredí operačného systému, pre kaţdé neserverové prostredie operačného systému,
ktoré chcete spravovať na zariadení, budete potrebovať klientsku licenciu ML pre prostredie
operačného systému. Vaše klientske licencie ML pre prostredie operačného systému povoľujú
vašim inštanciám serverového softvéru spravovať rovnaký počet neserverových prostredí
operačného systému pouţívaných ktorýmikoľvek pouţívateľmi zariadenia.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 10 z 157

Licencie ML pre pouţívateľa
Eventuálne môţete pouţívať klientske licencie ML pre pouţívateľa. Licencie ML povoľujú
spravovanie akýchkoľvek neserverových prostredí operačného systému kaţdým
pouţívateľom, ktorému je pridelená klientska licencia ML pre pouţívateľa. Ak prostredie
operačného systému pouţívajú viacerí pouţívatelia a nelicencujete podľa prostredia
operačného systému, kaţdému pouţívateľovi musíte prideliť klientsku licenciu ML.
Licencie Core LKP a Enterprise LKP Suite povoľujú aj spravovanie ľubovoľného počtu neserverových
prostredí operačného systému v zariadení na základe jednej licencie (per device, na jedno
zariadenie). Licencie LKP zákazníka povoľujú prístup k serverom licencovaným týmto zákazníkom
alebo jeho pobočkou (ako je to definované v objemovej licenčnej zmluve zákazníka). Nepovoľujú
prístup k licencovaným serverom žiadnej inej entity.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 11 z 157
Obrázok č. 7
Kaţdé prostredie operačného systému v zariadení vyţaduje licenciu na spravovanie, aby
mohlo byť spravované produktom servera na spravovanie. V prípade serverových prostredí
operačného systému je ďalšou moţnosťou získanie licencie SMSE, ktorá povoľuje spravovanie
najviac štyroch prostredí operačného systému v licencovanom zariadení. Ďalšou moţnosťou
pre serverové prostredia operačného systému je získanie jednej licencie SMSD pre kaţdý
procesor v zariadení, ktoré chcete spravovať. To umoţňuje spravovať ľubovoľný počet
prostredí operačného systému. Vyţadujú sa minimálne dve licencie SMSD. V prípade
neserverových prostredí operačného systému je ďalšou moţnosťou licencovanie spravovania
podľa pouţívateľa alebo licencovanie prostredníctvom licencie Core LKP Suite alebo
Enterprise LKP Suite.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 12 z 157
7) Servery – server/LKP – serverová licencia + LKP + voliteľná licencia na produkt
External Connector
Pri väčšine produktov typu Server spoločnosti Microsoft/LKP musíte serveru prideliť licenciu pre kaţdú
inštanciu serverového softvéru, ktorú na tomto serveri spúšťate. Túto inštanciu smiete spúšťať vo
fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na tomto serveri. V závislosti od licenčného
modelu poskytujú niektoré produkty rozsiahlejšie práva na pouţívanie. Napríklad licencia SQL Server
Enterprise umoţňuje spúšťať na licencovanom serveri ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru
v jednom fyzickom a v ľubovoľnom počte virtuálnych prostredí operačného systému.
Okrem toho, ako je to vysvetlené v právach na pouţívanie produktov, všetky serverové produkty a
produkty na klientsky prístup vyţadujú licenciu LKP pre kaţdého pouţívateľa alebo zariadenie, ktoré
pristupuje ku ktorejkoľvek inštancii serverového softvéru. Existujú dva typy licencií LKP: Licencie LKP
pre zariadenie a LKP pre pouţívateľa. Môţete mať licenciu ktoréhokoľvek z týchto typov, ale výber sa
musí uskutočniť v čase, keď sa získava licencia alebo sa obnovuje program Software Assurance.

Licencia LKP pre zariadenie
Licencuje zariadenie na pouţívanie ktorýmkoľvek pouţívateľom a umoţňuje prístup
k inštanciám serverového softvéru na licencovaných serveroch.

Licencia LKP pre pouţívateľa
Licencuje jedného pouţívateľa na pouţívanie akéhokoľvek zariadenia a umoţňuje prístup
k inštanciám serverového softvéru na licencovaných serveroch.
Licencie LKP sa líšia v závislosti od verzií a funkcií. Musia mať rovnakú alebo novšiu verziu ako
serverový softvér, ku ktorému sa získava prístup. Licencie LKP zákazníka povoľujú prístup k serverom
licencovaným týmto zákazníkom alebo jeho pobočkou (ako je to definované v objemovej licenčnej
zmluve zákazníka). Nepovoľujú prístup k licencovaným serverom ţiadnej inej entity.
Môţete nasadiť sieťové architektúry, ktoré pouţívajú hardvér alebo softvér na redukciu počtu
zariadení alebo pouţívateľov priamo pristupujúcich k softvéru na serveri. Označuje sa to ako
„multiplexing“ alebo „pooling“. Neredukuje sa tým počet licencií LKP potrebných na prístup alebo
pouţívanie serverového softvéru. Licencia LKP sa vyţaduje pre kaţdé zariadenie alebo pouţívateľa,
ktorý je pripojený ku klientskemu multiplexovému alebo zdruţovaciemu (pooling) softvéru alebo
hardvéru.
Obrázok č. 8
Pridelenie licencie LKP podľa pouţívateľa alebo zariadenia
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 13 z 157
Licencia pre produkt External Connector (EC) je alternatívou k licenciám LKP pre kaţdý server, ku
ktorému budú externí pouţívatelia pristupovať. Externí pouţívatelia sú pouţívatelia, ktorí nie sú
zamestnancami ani dodávateľmi. Licencia EC pridelená serveru povoľuje prístup ľubovoľnému počtu
externých pouţívateľov. Kaţdý fyzický server, ku ktorému pristupujú externí pouţívatelia, vyţaduje iba
jednu licenciu EC bez ohľadu na počet spustených inštancií. Právo na spustenie inštancií serverového
softvéru sa licencuje osobitne. Licencia EC, podobne ako licencia LKP, povoľuje prístup. Licencie EC,
podobne ako licencie LKP, sa líšia v závislosti od verzií a funkcií. Musia mať rovnakú alebo novšiu
verziu ako serverový softvér, ku ktorému sa získava prístup. Výber medzi získaním licencií LKP alebo
licencie EC je hlavne finančnou záleţitosťou.
8) Servery – Per Processor – licencia per processor (na jeden procesor)
Serveru musíte prideliť licenciu pre kaţdý procesor na tomto serveri, ktorý softvér pouţíva. Ak je
softvér spustený vo fyzických prostrediach operačného systému, musíte licencovať kaţdý fyzický
procesor. Ak je softvér spustený vo virtuálnych prostrediach operačného systému, vyţaduje sa
licencovanie iba virtuálnych procesorov, ktoré softvér pouţíva. Nepotrebujete licencie LKP ani licencie
EC, pretoţe licencovanie per processor (na jeden processor) umoţňuje prístup k softvéru z
akéhokoľvek počtu zariadení akémukoľvek počtu pouţívateľov.
V licencovaných fyzických alebo virtuálnych prostrediach operačného systému môţete spúšťať
akýkoľvek počet inštancií.
Obrázok č. 9
Per processor (na jeden procesor) – fyzické prostredie operačného systému
Obrázok č. 10
Per processor (na jeden procesor) – virtuálne prostredia operačného systému
9) Servery – osobitné servery – serverová licencia
Serveru musíte prideliť licenciu pre kaţdú inštanciu serverového softvéru, ktorú na tomto serveri
spúšťate. Túto inštanciu smiete spúšťať vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému
na tomto serveri. Niektoré produkty poskytujú špecifickejšie práva na pouţívanie.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 14 z 157
Pouţívanie licenčných práv na pouţívanie produktov
spoločnosti Microsoft

Poţadovaný licenčný model vyhľadajte v časti Obsah.
Licenčné modely

Prečítajte si „Univerzálne licenčné podmienky“. Vzťahujú sa na všetky produkty.

Prečítajte si časť „A. Všeobecné licenčné podmienky“ pre vybratý model. Vzťahujú
sa na všetky produkty patriace do modelu.
Produkty
Hviezdičky (*)
označujú výnimky a
dodatočné
podmienky v časti B.
Skratka LM (LM)
označuje práva na
prenos licencií.
Skratka I (I) v
Prílohe 2 označuje
poznámky k
internetovým
sluţbám.
A. Všeobecné
licenčné
podmienky
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 15 z 157

Na produkty označené hviezdičkou (*) vedľa názvu sa vzťahujú dodatočné špecifické
licenčné podmienky. Nájdete ich uvedené v časti „B. Výnimky a dodatočné podmienky
pre špecifické produkty“.

Na produkty označené symbolom (I) vedľa názvu sa vzťahujú poznámky týkajúce
sa funkcií internetových sluţieb. Nájdete ich uvedené v Prílohe 2 – Internetové
sluţby.

Produkty označené symbolom (LM) vedľa názvu umoţňujú prenos licencií. Pozrite
si časť „C. Prenos licencií v rámci serverových fariem“.

Produkty označené symbolom (SH) vedľa názvu umoţňujú vlastné hosťovanie
aplikácií. Podmienky nájdete v Prílohe 1 – Výhody programu Software Assurance.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 16 z 157
Obsah
Univerzálne licenčné podmienky
21
Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft
27
1.
Access 2010
13. Microsoft Math 3.0
24. PowerPoint 2010
2.
AutoRoute 2010
14. Office for Mac 2011
25. Project 2010
3.
Bing Maps Desktop
s balíkom Enhanced
Content Pack
Standard
Professional a Standard
15. Office Mobile 6.1
26. Publisher 2010
16. Office Multi Language
27. Rental Rights pre
4.
Communicator 2007 R2
5.
Communicator for
Mac 2011
17. Office Professional
Excel 2010
18. Office Small Business
6.
Pack 2010
systém Office
28. SharePoint
Plus 2010
Workspace 2010
29. Streets and Trips 2010
Basics 2010 GetGenuine
7.
Excel for Mac 2011
8.
GeoSynther
19. Office Standard 2010
GeoSynth Viewer
20. OneNote 2010
31. Word 2010
21. Outlook 2010
32. Word for Mac 2011
9.
10. InfoPath 2010
11. MapPoint 2010
Fleet Edition
12. MapPoint 2010
Standard Edition
30. Visio 2010 Premium,
Professional a Standard
22. Outlook for Mac 2011
23. Outlook 2010 with
Business Contact
Manager
Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače
1. Windows 7 Professional
33
3. Rental Rights pre systém Windows
2. DVD Playback Pack for Windows Vista
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy
39
1. Windows MultiPoint Server
2010 Academic
4. Windows Server 2008 pre systém
Windows Essential Server
2. Windows Server 2008 R2 Standard,
Enterprise a Datacenter
5. Windows Server 2008 pre systém
Windows Essential Server Solutions bez
technológie Hyper-V
3. Windows Server 2008 R2 for Itanium
Based Systems
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
6. Windows Small Business Server (SBS)
2008 Standard a Premium Edition
Júl 2010
Strana 17 z 157
Obsah
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
51
1. Bing Maps Server
12. SharePoint Server 2010
2. Bing Maps Server s balíkom Enhanced
Content Pack
13. SQL Server 2008 (licencované v reţime
per server LKP) Small Business
3. Duet for Microsoft Office and SAP 1.5
14. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime per server LKP) Workgroup
4. Dynamics CRM 4.0 Professional
a Enterprise Server
5. Exchange Server 2010 Standard
a Enterprise
6. Exchange Server 2007 Standard for
Small Business
7. FAST Search Server 2010 for
SharePoint
8. Forefront Identity Manager 2010
9. Forefront Unified Access Gateway 2010
10. Office Communications Server 2007 R2
Standard a Enterprise Edition
15. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime per server LKP) Standard
16. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime per server LKP) Enterprise
17. System Center Mobile Device
Manager 2008
18. System Center Mobile Device Manager
2008 s technológiou SQL Server 2005
19. Visual Studio Team Foundation Server
2010 s technológiou SQL 2008
11. Project Server 2010
Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor
1. BizTalk Adapter Pack 2.0
2. BizTalk RFID 2009
3. BizTalk Server 2009 Branch Edition
4. BizTalk Server 2009 Standard Edition
5. BizTalk Server 2009 Enterprise Edition
6. Commerce Server 2009 Standard
Edition
7. Commerce Server 2009 Enterprise
Edition
8. Forefront Threat Management
Gateway, Medium Business Edition
9. Forefront Threat Management Gateway
2010 Enterprise Edition
66
10. Forefront Threat Management Gateway
2010 Standard Edition
11. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime Per Processor) Workgroup
a Web
12. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime Per Processor) Standard
13. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime Per Processor) Enterprise
14. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime Per Processor) Datacenter
15. Visual Studio Lab Management 2010
Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft
1. BizTalk Server 2009 Developer Edition
2. Expressions Encoder Pro 4
3. Expression Studio 4 Ultimate
4. Expression Studio 4 Web Professional
5. MSDN Operating Systems
6. MSDN Embedded
7. SQL Server 2008 R2 Developer
8. TechNet Plus Direct
9. TechNet Plus Single User
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
74
10. Visual Studio 2010 Professional,
Premium a Ultimate
11. Visual Studio 2010 Professional,
Premium a Ultimate so sieťou MSDN
12. Visual Studio 2010 Professional
so sieťou MSDN Embedded
13. Visual Studio Team Explorer
Everywhere 2010
14. Visual Studio Test Professional 2010
15. Visual Studio Test Professional 2010
so sieťou MSDN
Júl 2010
Strana 18 z 157
Obsah
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
82
1. Data Protection Manager 2010 for
System Center Essentials
7. System Center Operations
Manager 2007 R2
2. System Center Configuration
Manager 2007 R2
8. System Center Operations
Manager 2007 R2 s technológiou
SQL Server 2008
3. System Center Configuration
Manager 2007 R2 s technológiou
SQL Server 2005
4. System Center Data Protection
Manager 2010
5. System Center Essentials 2010
9. System Center Service Manager 2010
10. System Center Service Manager 2010
s technológiou SQL Server 2008
11. System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2
6. System Center Essentials 2010
s technológiou SQL Server 2008
Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery
1. Dynamics CRM 4.0 Workgroup Server
2. GeoSynth Server
3. Groove Server 2010
4. HPC Pack 2008 R2 Enterprise
5. HPC Pack 2008 R2 for Workstation
6. Identity Lifecycle Manager 2007 –
Windows Live Edition
7. Microsoft Services for Netware 5.03
8. Search Server 2010
100
9. SharePoint Server 2010 for Internet
Sites Enterprise
10. SharePoint Server 2010 for Internet
Sites Standard
11. System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2 Workgroup Edition
12. Virtual Server 2005 R2 Standard
a Enterprise Edition
13. Windows HPC Server 2008 R2
14. Windows Server 2008 R2 HPC Edition
15. Windows Web Server 2008 R2
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 19 z 157
Obsah
Sluţby online spoločnosti Microsoft
1. Bing Maps Standard a Professional
Edition (predtým známe ako
Virtual Earth)
108
16. Microsoft Learning Solutions
eReference Library
2. Dynamics CRM Online
17. Microsoft Learning Solutions Technical
eLearning Course Collection
3. Exchange Online Deskless Worker
a Standard Edition
18. Microsoft Learning Solutions
IT Academy
4. Forefront Client Security
19. Office Communications Online
Standard Edition
5. Forefront Client Security
s technológiou SQL Server 2005
6. Forefront Online Protection for
Exchange
7. Forefront Protection 2010 for
Exchange Server
8. Forefront Protection 2010 for
SharePoint
9. Forefront Security for Office
Communications Server
10. Forefront Security for SharePoint
11. Forefront Threat Management
Gateway Web Protection Service
12. Groove Enterprise Services
13. Microsoft Exchange Hosted Archive
14. Microsoft Exchange Hosted Encryption
15. Microsoft Learning Solutions
eLearning Library
20. Office Communications Server Public
Instant Messaging Connectivity so
sluţbami America Online (AOL) Instant
Messaging Service a Windows Live
Messenger Service
21. Office Communications Server Public
Instant Messaging Connectivity so
sluţbou Yahoo Instant Messaging
Service
22. Office Live Meeting Standard
a Professional Edition
23. SharePoint Online Deskless Worker
a Standard Edition
24. Tellme Basic, Standard
a Premium Edition
25. Web Antimalware Subscription for
Forefront Threat Management
Gateway Medium Business Edition
Kombinované licenčné modely
1. Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
Standard Suite
131
2. Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
Premium Suite
Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance
1. Práva pre „Cold“ Disaster Recovery
(zotavenie po havárii)
2. E -Learning
3. TechNet Plus Subscription Media.
4. Zvýšené licencie
5. MSDN.
6. Sluţby technickej podpory produktov
pre program Software Assurance
7. Základy systému Windows pre staršie
osobné počítače
8. Windows 7 Enterprise
135
9. Windows Virtual Desktop Access
(VDA) a práva na virtualizáciu pre
licencované zariadenia so systémom
Windows a aktívnym zabezpečením
Software Assurance
10. Práva na pouţívanie roamingu pre
licencované zariadenia pre všetky
vydania produktu Office 2010, Project
2010 alebo Visio 2010 s aktívnym
zabezpečením Software Assurance
11. Balík Microsoft Desktop Optimization
Pack (MDOP) pre program Software
Assurance
12. Aplikácie s vlastným hosťovaním
Príloha 2 – Internetové sluţby
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
142
Júl 2010
Strana 20 z 157
Univerzálne licenčné podmienky
Tieto licenčné podmienky sa vzťahujú na pouţívanie všetkého softvéru a sluţieb online
spoločnosti Microsoft, na ktoré je poskytnutá licencia na základe vašej objemovej
licenčnej zmluvy.
A. Práva na pouţívanie. Ak súhlasíte s podmienkami objemovej licenčnej zmluvy vrátane
týchto práv na pouţívanie produktov a Zoznamu produktov, smiete pouţívať softvér a sluţby
online tak, ako to opisujú tieto práva na pouţívanie.
B. Práva na pouţívanie ďalších verzií. Licenčné podmienky pre niektoré produkty povoľujú
pouţívanie jednej alebo viacerých kópií alebo inštancií naraz. Pre ktorýkoľvek z týchto
produktov, pre ktorúkoľvek povolenú kópiu alebo inštanciu môţete vytvoriť, uloţiť a spustiť
namiesto licencovanej verzie kópiu alebo inštanciu

predchádzajúcej verzie

inej povolenej jazykovej verzie

inej dostupnej verzie platformy (napríklad 32-bitovej alebo 64-bitovej)
Ak to výslovne nepovoľujú licenčné podmienky pre produkt, nesmiete pouţívať iné verzie
iných súčastí, napríklad serverový softvér alebo doplnkový softvér.
C. Softvér tretej strany. Ak sa so softvérom licencovaným treťou stranou dodávajú ďalšie
podmienky, tieto podmienky určujú vaše práva na jeho pouţívanie a ďalšie súvisiace práva
a moţnosti odškodnenia.
D. Predbeţný kód. Ak sa s predbeţným kódom dodávajú ďalšie podmienky, na jeho pouţívanie
sa vzťahujú tieto dodané podmienky.
E. Aktualizácie a doplnky. Smieme aktualizovať alebo doplniť licencovaný softvér. V takom
prípade smiete so softvérom pouţiť aktualizáciu alebo doplnok. Ak sa s aktualizáciou alebo
doplnkom dodávajú ďalšie podmienky, na jeho pouţívanie sa vzťahujú tieto
dodané podmienky.
F. Zákaz komerčných hostiteľských sluţieb. Produkty nesmiete hostiť na komerčné
hostiteľské sluţby.
G. Technické obmedzenia. Musíte dodrţiavať akékoľvek technické obmedzenia v produktoch,
ktoré ho umoţňujú pouţívať iba určitými spôsobmi. Nesmiete ich obchádzať. Ďalšie
informácie nájdete na lokalite http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/TechLimit.aspx.
H. Ďalšie práva. Právami na prístup k softvéru na ľubovoľnom zariadení nezískavate ţiadne
práva na implementáciu patentov spoločnosti Microsoft alebo ďalšieho duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft do softvéru alebo zariadení, ktoré majú prístup k danému zariadeniu.
I.
Dokumentácia. Ktokoľvek má prístup k vášmu počítaču alebo internej sieti, smie kopírovať
a pouţívať dokumentáciu na interné referenčné účely. Dokumentácia neobsahuje
elektronické knihy.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 21 z 157
Univerzálne licenčné podmienky
J. Aktivácia produktu. Niektoré produkty a sluţby online vyţadujú aktiváciu a kľúč pre
objemové licencie, aby ste ich mohli nainštalovať alebo k nim pristupovať. Aktivácia spája
pouţívanie softvéru so špecifickým zariadením. Informácie o tom, kedy sa vyţaduje aktivácia
alebo kľúč, nájdete v časti Product Activation na lokalite http://www.microsoft.com/licensing.
Ste zodpovední za pouţívanie pridelených kľúčov a za aktiváciu produktov pomocou zariadení
vyuţívajúcich sluţbu Key Management Service (KMS). Kľúče nesmiete zverejniť
tretím stranám.
i.
Aktivácia zariadenia KMS a sluţby Multiple Activation Key (MAK). Počas aktivácie
sluţby Multiple Activation Key (MAK) odošle softvér informácie o softvéri a zariadení
spoločnosti Microsoft. Počas hostiteľskej aktivácie sluţby Key Management Service (KMS)
odošle softvér informácie o hostiteľskom softvéri KMS a hostiteľskom zariadení
spoločnosti Microsoft. Klientske zariadenia KMS aktivované pomocou sluţby KMS
neodosielajú informácie spoločnosti Microsoft. Vyţadujú však pravidelnú aktiváciu
pomocou hostiteľa KMS. Informácie odoslané spoločnosti Microsoft počas hostiteľskej
aktivácie sluţby MAK alebo KMS zahŕňajú:

verziu, jazyk a kľúče produktu softvéru,

adresu internetového protokolu zariadenia a

informácie odvodené z konfigurácie hardvéru zariadenia.
Ďalšie
informácie nájdete na lokalite http://www.microsoft.com/licensing/existingcustomers/product-activation.aspx. Pouţívaním softvéru dávate súhlas na prenos týchto
informácií. Skôr ako aktivujete softvér, máte právo pouţívať verziu softvéru inštalovanú
počas inštalačného procesu. Ak nie je softvér aktivovaný, právo pouţívať softvér po
lehote špecifikovanej v inštalačnom procese je obmedzené. Zabraňuje sa tým
nelicencovanému pouţívaniu. Ak neaktivujete softvér, po uplynutí tejto lehoty stratíte
licenciu na jeho pouţívanie. Ak je zariadenie pripojené k sieti Internet, softvér sa môţe
automaticky pripojiť k lokalite spoločnosti Microsoft a aktivovať sa. Softvér môţete
aktivovať aj manuálne cez Internet alebo telefónom. V takom prípade vám môţu byť
účtované poplatky za pouţívanie Internetu alebo telefónu. Niektoré zmeny komponentov
počítača alebo softvéru môţu vyţadovať opätovnú aktiváciu softvéru. Softvér vás
upozorní na nutnosť aktivácie.
ii. Správne pouţívanie zariadení KMS. K zariadeniam KMS nesmiete poskytovať
nezabezpečený prístup prostredníctvom neriadenej siete, akou je Internet.
iii. Neoprávnené pouţívanie kľúčov MAK alebo KMS. V súvislosti s neoprávneným
pouţívaním kľúčov MAK alebo KMS môţe spoločnosť Microsoft vykonať ktorýkoľvek
z uvedených krokov:

zabrániť ďalším aktiváciám,

deaktivovať,

iným spôsobom zablokovať aktiváciu alebo overenie kľúča.
Po deaktivácii kľúča sa môţe od zákazníka vyţadovať získanie nového kľúča od
spoločnosti Microsoft.
K. Dodatočné funkcie. Môţeme poskytovať dodatočné funkcie pre produkty. Môţu sa
uplatňovať ďalšie licenčné podmienky alebo poplatky.
L. Pouţívanie viac ako jedného produktu alebo funkcie naraz. Pre kaţdý produkt a
osobitne licencovanú funkciu pouţívanú v zariadení alebo pouţívateľom sa vyţaduje licencia.
Ak pouţívate napríklad v systéme Windows balík Office, musíte mať licencie pre balík Office aj
pre systém Windows. Podobne, ak chcete pristupovať k sluţbám Remote Desktop Services na
serveri Windows Server, musíte mať LKP pre produkt Windows Server aj LKP pre sluţby
Remote Desktop Services.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 22 z 157
Univerzálne licenčné podmienky
M. Písmové komponenty. Pri spustenom softvéri môţete pouţiť písma na zobrazenie a tlač
obsahu. Smiete iba

vkladať písma do obsahu v súlade s obmedzeniami o vkladaní v písmach a

dočasne ich preberať do tlačiarne alebo iného výstupného zariadenia na tlač obsahu.
N. .NET Framework a PowerShell Software. Softvér pre niţšie uvedené produkty obsahuje
softvér Microsoft .NET Framework a môţe tieţ obsahovať softvér PowerShell Software. Ďalšie
produkty môţu obsahovať softvér .NET Framework alebo PowerShell. Tieto softvérové
komponenty sú súčasťou systému Microsoft Windows. Okrem prípadov uvedených v sekcii
Skúšobné testovanie niţšie sa na pouţívanie týchto komponentov vzťahujú licenčné
podmienky pre systém Microsoft Windows.

BizTalk Server

Customer Care Framework MSDN

SQL Server

System Center Essentials a System Center Essentials s technológiou SQL Server

Visual Studio (všetky vydania) so sieťou MSDN a bez nej

Visual Studio Team Foundation Server
O. Skúšobné testovanie.
i.
Softvér. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft nesmiete tretej
strane zverejniť výsledky ţiadneho skúšobného testovania pre serverový softvér alebo
ďalší priloţený softvér. Vzťahuje sa to na licenčný model pre produkty, ktoré tvoria
servery spoločnosti Microsoft alebo vývojové nástroje spoločnosti Microsoft (pozrite
Obsah). Nevzťahuje sa to na produkt .NET Framework (pozrite niţšie) ani na nasledujúce
produkty: Class Server, Live Communications Server, Systems Center Operations
Manager, System Center Data Protection Manager, System Center Essentials, Systems
Management Server, Virtual Server, Windows Server, Microsoft Services for Netware,
Windows Small Business Server. Vzťahuje sa to však na technológiu SQL licencovanú
s týmito produktmi.
ii. Microsoft .NET Framework. Softvér môţe obsahovať niekoľko komponentov .NET
Framework („.NET Komponenty“). V takom prípade môţete vykonať interné skúšobné
testovanie týchto komponentov. Smiete zverejniť výsledky akéhokoľvek skúšobného
testovania týchto komponentov za predpokladu, ţe budete dodrţiavať podmienky
uvedené na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Napriek akejkoľvek inej
zmluve, ktorú môţete mať uzavretú so spoločnosťou Microsoft, ak zverejníte výsledky
skúšobných testov, má spoločnosť Microsoft právo zverejniť výsledky skúšobného
testovania vašich produktov, ktoré konkurujú príslušnému .NET Komponentu, za
predpokladu,
ţe
dodrţí
rovnaké
podmienky
uvedené
na
lokalite
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
P. Multiplexing. Hardvér alebo softvér pouţívaný na:

zoskupenie pripojení,

presmerovanie informácií,

redukciu počtu zariadení alebo pouţívateľov priamo pristupujúcich alebo pouţívajúcich
produkt alebo

redukciu počtu prostredí operačného systému, zariadení alebo pouţívateľov, ktoré
produkt priamo spravuje
(niekedy označovaný ako „multiplexing“ alebo „pooling“) nezniţuje počet potrebných licencií
akéhokoľvek typu.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 23 z 157
Univerzálne licenčné podmienky
Q. Redistribuovateľný kód. Softvér alebo sluţby online môţu obsahovať kód, ktorý môţete
distribuovať vo vami vyvíjaných programoch, ak dodrţíte niţšie uvedené podmienky.
i.
Právo na pouţívanie a distribúciu. Niţšie uvedený kód a textové súbory tvoria
„redistribuovateľný kód“. Tieto práva na pouţívanie produktov môţu poskytovať práva na
iný redistribuovateľný kód.

Súbory REDIST.TXT. Môţete kopírovať a distribuovať formu objektového kódu
uvedenú v súboroch REDIST.TXT.

Ukáţkový kód. Môţete upravovať, kopírovať a distribuovať formu zdrojového
a objektového kódu označenú ako „ukáţka“.

Súbory OTHER-DIST.TXT. Môţete kopírovať a distribuovať formu objektového kódu
uvedenú v súboroch OTHER-DIST.TXT.

Distribúcia tretej strane. Distribútorom vašich programov môţete povoliť kopírovať
a distribuovať redistribuovateľný kód ako súčasť týchto programov.

Dodatočné licenčné podmienky pre produkty MSDN Universal, MSDN Premium
a Visual FoxPro 9.0.
o

MSDE 2000. Redistribuovateľný kód obsahuje produkt s názvom Microsoft SQL
Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000). Môţete kopírovať a distribuovať
formu objektového kódu produktu MSDE 2000.
Dodatočné licenčné podmienky pre produkty v sekcii Vývojové nástroje týchto práv
na pouţívanie produktov. Softvér môţe tieţ obsahovať nasledujúci redistribuovateľný
kód. Smiete:
o
Moduly Microsoft Merge. Kopírovať a distribuovať neupravený výstup modulov
Microsoft Merge.
o
MFC, ATL a CRT. Upravovať formu zdrojového kódu Microsoft Foundation Classes
(MFC), Active Template Libraries (ATL) a C runtimes (CRT) na navrhovanie, vývoj
a testovanie vašich programov a kopírovanie a distribúciu formy objektového
kódu upravených súborov pod novým menom.
o
MDAC. Kopírovať a distribuovať formu objektového kódu súboru MDAC_TYP.EXE a
o
Kniţnica obrázkov (Image Library). Kopírovať a distribuovať obrázky a animácie v
kniţnici obrázkov, ako je to opísané v softvérovej dokumentácii. Tento obsah
môţete tieţ upravovať. Ak obsah upravujete, musí sa pouţiť tým istým
spôsobom, ako je povolený spôsob pouţívania neupraveného obsahu.
ii. Poţiadavky na distribúciu. Pri kaţdom redistribuovateľnom kóde musíte:

v programoch k nemu pridať primárnu podstatnú funkciu,

od distribútorov a externých koncových pouţívateľov vyţiadať súhlas s podmienkami
jeho ochrany najmenej do miery vyplývajúcej z objemovej licenčnej zmluvy vrátane
práv na pouţívanie produktov a Zoznamu produktov,

na programoch zobraziť upozornenie o platných autorských právach a

odškodniť, chrániť a zachovať spoločnosť Microsoft bez ujmy vrátane nákladov na
právne zastupovanie v dôsledku distribúcie alebo pouţívania vašich programov.
iii. Obmedzenia distribúcie. Nesmiete:

upravovať upozornenia o autorských právach, ochranných známkach ani patentoch,
ktoré sú zobrazené v redistribuovateľnom kóde,

pouţívať ochranné známky spoločnosti Microsoft v názvoch programov alebo iným
spôsobom, ktorý označuje pôvod programov v spoločnosti Microsoft alebo ich
schválenie spoločnosťou Microsoft,
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 24 z 157
Univerzálne licenčné podmienky

distribuovať redistribuovateľný kód iný ako kód uvedený v súboroch OTHERDIST.TXT na spustenie v platforme iného operačného systému ako Windows,
spúšťacích technológiách alebo platformách aplikácie,

zahŕňať redistribuovateľný kód do škodlivých, podvodných ani protiprávnych
programov ani

upravovať ani distribuovať zdrojový kód ľubovoľného redistribuovateľného kódu tak,
aby sa akákoľvek jeho časť stala predmetom vylúčenej licencie. Vylúčená licencia je
licencia, ktorá vyţaduje ako podmienku pouţívania, úpravy alebo distribúcie, aby:
o
kód bol zverejnený alebo distribuovaný vo forme zdrojového kódu alebo
o
ostatní mali právo na jeho úpravu.
Uvedené licenčné podmienky sa vzťahujú na pouţívanie produktov v licenčných
modeloch Servery spoločnosti Microsoft. Vzťahujú sa aj na vaše pouţívanie softvéru
Windows 7
na
základe
licencií,
pre
ktoré
máte
aktuálne
zabezpečenie
Software Assurance.
A. Inštancia. „Inštanciu“ softvéru vytvoríte inštaláciou softvéru. Inštanciu softvéru vytvoríte aj
zduplikovaním existujúcej inštancie. Odkazy na softvér obsahujú „inštancie“ softvéru.
B. Spustenie inštancie. „Inštanciu“ softvéru „spustíte“, keď ju načítate do pamäte a keď
vykonáte jeden alebo viac jej pokynov. Ak je uţ inštancia spustená, povaţuje sa za spustenú
(bez ohľadu na to, či sa vykonávajú jej pokyny alebo nie) aţ do doby, kým sa neodstráni
z pamäte.
C. Prostredie operačného systému. „Prostredie operačného systému“
i.
je celá inštancia operačného systému alebo jej súčasť alebo celá inštancia virtuálneho
(alebo inak emulovaného) operačného systému alebo jej súčasť, ktorá povoľuje
totoţnosť oddelených zariadení (názov primárneho počítača alebo podobný jedinečný
identifikátor) alebo osobné práva na spravovanie a
ii. sú inštancie aplikácií, ak existujú, nakonfigurované na spustenie na inštancii operačného
systému alebo súčastiach identifikovaných vyššie.
Existujú dva typy prostredí operačného systému, fyzické a virtuálne. Fyzické prostredie
operačného systému je nakonfigurované na fungovanie priamo vo fyzickom hardvérovom
systéme. Inštancia operačného systému pouţívaná na spustenie virtualizačného softvéru pre
hardvér (napr. Microsoft Virtual Server alebo podobné technológie) alebo na poskytovanie
sluţieb virtualizácie hardvéru (napr. virtualizačná technológia spoločnosti Microsoft alebo
podobné technológie) sa povaţuje za súčasť fyzického prostredia operačného systému.
Virtuálne prostredie operačného systému je nakonfigurované na fungovanie vo virtuálnom
(emulovanom) hardvérovom systéme. Fyzický hardvérový systém môţe mať jeden alebo obe
z uvedených prostredí:
i.
jedno fyzické prostredie operačného systému
ii. jedno alebo viac virtuálnych prostredí operačného systému
D. Server. Server je fyzický hardvérový systém, na ktorom moţno spúšťať serverový softvér.
Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za osobitný fyzický hardvérový systém.
E. Pridelenie licencie. Prideliť licenciu znamená určiť príslušnú licenciu jednému zariadeniu
alebo pouţívateľovi.
F. Zákaz oddelenia softvéru. Nesmiete oddeliť softvér, aby ste ho pouţívali vo viac ako
jednom prostredí operačného systému na základe jednej licencie, pokiaľ to nie je výslovne
povolené. Tento zákaz platí aj v prípade, ak sa prostredia operačného systému nachádzajú v
tom istom fyzickom hardvérovom systéme.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 25 z 157
Univerzálne licenčné podmienky
G. Fyzické a virtuálne procesory. Fyzický procesor je procesor nachádzajúci sa vo fyzickom
hardvérovom systéme. Fyzické prostredie operačného systému pouţíva fyzické procesory.
Virtuálny procesor je procesor nachádzajúci sa vo virtuálnom (emulovanom) hardvérovom
systéme. Virtuálne prostredia operačného systému pouţívajú virtuálne procesory. Výlučne na
licenčné účely sa na virtuálny procesor vzťahuje ten istý počet postupností a jadier ako na
kaţdý fyzický procesor v základnom fyzickom hardvérovom systéme.
H. Maximálny počet inštancií. Softvér alebo hardvér môţe obmedzovať počet inštancií
softvéru, ktoré moţno v zariadení spustiť vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného
systému.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 26 z 157
Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft
Licenčný model: Per device (na jedno zariadenie)
Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené niţšie (produkty s hviezdičkou nájdete aj
v sekcii B). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame na základe licenčného modelu
do Zoznamu produktov.
1.
Access 2010*, I
2.
AutoRoute 2010*
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
14. Office for Mac 2011
25. Project 2010
Bing Maps Desktop
s balíkom Enhanced
Content Pack*
15. Office Mobile 6.1*
26. Publisher 2010
16. Office Multi Language
27. Rental Rights pre
Communicator
2007 R2*, I
17. Office Professional
28. SharePoint
Communicator for
Mac 2011*, I
18. Office Small Business
29. Streets and Trips 2010*
Standard*, I
Pack 2010I
Excel for Mac 2011*, I
GeoSynth Viewer*
,I
11. MapPoint 2010
30. Visio 2010 Premium,
19. Office Standard 2010*
21. Outlook 2010*
Standard Edition*
,I
,I
Professional a StandardI
31. Word 2010*
,I
32. Word for Mac 2011*
,I
,I
,I
22. Outlook for Mac 2011*
23. Outlook 2010 with
Business Contact
Manager*, I
Fleet Edition*
12. MapPoint 2010
Workspace 2010*, I
Basics 2010
GetGenuine*, I
20. OneNote 2010*
GeoSynther*
I
systém Office*, I
Plus 2010*, I
Excel 2010*,I
10. InfoPath 2010*
Professional a StandardI
24. PowerPoint 2010*
,I
13. Microsoft Math 3.0
A. Všeobecné licenčné podmienky. Pre kaţdú nadobudnutú licenciu máte nasledujúce
práva.
I) Inštalácia a práva na pouţívanie.
a) Licencované zariadenie. Pred pouţitím softvéru podľa licencie musíte prideliť danú licenciu
na jedno zariadenie (fyzický hardvérový systém). Dané zariadenie je „licencované zariadenie“.
Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za osobitný fyzický hardvérový systém.

Na licencovanom zariadení smiete inštalovať a pouţívať ľubovoľný počet kópií softvéru
a akúkoľvek predchádzajúcu verziu softvéru.

Okrem prípadov opísaných v sekcii Pomoc na diaľku smie tieto kópie naraz pouţívať na
licencovanom zariadení iba jeden pouţívateľ.

Môţete prideliť licenciu na iné zariadenie, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia). Ak zmeníte pridelenie licencie na iné zariadenie, dané zariadenie
sa stáva novým licencovaným zariadením pre príslušnú licenciu.
b) Prenosné zariadenie. Na prenosné zariadenie smiete nainštalovať kópiu, ktorú môţe
pouţívať jediný primárny pouţívateľ licencovaného zariadenia.
c) Sieťové zariadenie. Ďalšie kópie smiete nainštalovať na sieťového zariadenia. Tieto kópie
smiete pouţívať iba spôsobom opísaným niţšie v sekcii Vzdialený prístup.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 27 z 157
Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft
II) Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie.
a) Vzdialený prístup. K softvéru môţete pristupovať a pouţívať ho na diaľku z iného
zariadenia, ako je to opísané niţšie.

Primárny pouţívateľ. Jediný primárny pouţívateľ zariadenia, ktoré hosťuje reláciu
vzdialenej pracovnej plochy, smie pristupovať a pouţívať softvér na diaľku z
ktoréhokoľvek iného zariadenia. Ţiadna iná osoba nesmie pouţívať softvér na základe tej
istej licencie v tom istom čase okrem poskytovania sluţieb podpory.

Neprimárni pouţívatelia. Ktorýkoľvek pouţívateľ
a pouţívať ho zo zariadenia s osobitnou licenciou.

Pomoc na diaľku. V rámci poskytovania sluţieb podpory smiete povoliť ďalším
zariadeniam prístup k softvéru. Pre tento prístup sa nevyţaduje dodatočná licencia.
smie
pristupovať
k softvéru
b) Prvky médií a šablóny. Multimediálne obrázky, obrázky ClipArt, animácie, zvuky, hudba,
videoklipy, šablóny a ďalšie formy obsahu predstavujú „prvky médií“. Môţete mať prístup
k prvkom médií poskytovaným so softvérom alebo ako súčasť súvisiacej sluţby. Tieto prvky
médií môţete kopírovať a pouţívať ich v projektoch a dokumentoch. Nesmiete:

predávať, licencovať ani distribuovať kópie prvkov médií, či uţ jednotlivo, alebo ako
produkt, ak primárna hodnota produktu spočíva v prvkoch médií,

udeľovať svojim zákazníkom práva na ďalšie licencovanie alebo distribúciu prvkov médií,

na komerčné účely licencovať ani distribuovať prvky médií, ktoré predstavujú
identifikovateľných jednotlivcov, vlády, logá, ochranné známky alebo emblémy, ani
pouţívať tieto typy obrázkov spôsobom, ktorý by mohol naznačovať schválenie alebo
spojenie s vaším produktom, subjektom alebo aktivitou, ani

vytvárať pomocou prvkov médií obscénne alebo pohoršujúce diela.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.microsoft.com/permission.
B.
Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.
Bing Maps Desktop s balíkom Enhanced Content Pack:
Pouţívanie obsahu.

Softvér môţete pouţívať na kopírovanie výsledkov do vyrovnávacej pamäte a vykonávanie
transakcií súvisiacich s mapami, trasami a vyhľadávaním polohy, ako sú definované niţšie.
Transakcie súvisiace s mapami. Zahŕňajú jeden rastrový alebo vektorový obrázok zobrazujúci
niektorý z nasledujúcich objektov:
(a) polohu zaloţenú na senzoroch určenú na identifikáciu polohy a mierky rastrovej alebo
vektorovej mapy alebo
(b) mapu vopred určenej geografickej oblasti slúţiacu na zobrazenie vektorového obrázka.
Transakcie súvisiace s trasami. Zahŕňajú aspoň jeden z nasledujúcich objektov:
(a) textové alebo hlasové pokyny týkajúce sa jazdy z jedného východiskového miesta do
jedného cieľového miesta, nie však textové ani hlasové pokyny týkajúce sa jazdy
v reálnom čase,
(b) čas jazdy alebo vzdialenosť pre celú takúto trasu alebo jej časť, prípadne
(c) jeden rastrový alebo vektorový obrázok alebo sériu týchto obrázkov na zobrazenie mapy.
Transakcie súvisiace s vyhľadávaním polohy. Identifikujú adresu ulice alebo kriţovatky ulíc.
Zahŕňajú rastrový alebo vektorový obrázok zobrazujúci takúto polohu na mape na základe
vyhľadávania pouţívateľom.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 28 z 157
Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft

Softvér nesmiete integrovať s vozidlom ani so ţiadnymi jeho systémami a funkciami. Patria
sem systémy a funkcie, ktoré ovplyvňujú alebo ovládajú správanie vozidla, napríklad:
(a) rýchlosť vozidla,
(b) brzdenie,
(c) odpruţenie,
(d) emisie výfukových plynov,
(e) systém svetlometov,
(f) stabilitu alebo
(g) riadenie.

Softvér nesmiete pripájať k externému displeju, ktorý je namontovaný alebo sa nachádza
vo vozidle.

Softvér nesmiete ovládať pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú súčasťou iného zariadenia
nachádzajúceho sa vo vozidle. Nepatria sem ovládacie prvky hlasitosti reproduktorov vo
vozidle ani pouţívanie reproduktorov vo vozidle na rozpoznávanie hlasu.

Softvér nesmiete pouţívať na to, aby ste pouţívateľovi predstavovali alebo ho upozorňovali
na odbočky a zastávky na trase akýmkoľvek spôsobom, ktorý je synchronizovaný s polohou
pouţívateľa na trase na základe senzorov. Softvér nesmiete pouţívať napríklad na navádzanie
v „reálnom čase“, ktoré pomocou systému GPS sleduje polohu pouţívateľa a informuje
o zastávkach alebo odbočkách, keď sa k nim pouţívateľ blíţi.

Softvér nesmiete pouţívať na riadenie ani dispečing vozového parku. Nesmiete poskytovať
dispečingové pokyny zaloţené na polohe alebo trasách viacerých objektov sledovaných
pomocou systému GPS alebo iných metód zaloţených na senzoroch.

Softvér nesmiete pouţívať na výpočet izochrón, ktoré sa pouţívajú alebo zobrazujú na
mapách odvodených z vektorových údajov v softvéri. Izochróny sú skupiny bodov, ktoré
predstavujú podobný čas jazdy z určitého miesta alebo na určité miesto.

Údaje ani ţiadny iný obsah softvéru nesmiete prenášať na iných ani redistribuovať.

Vektorové údaje nesmiete pouţívať na ţiadny iný účel neţ na zobrazovanie takýchto
vektorových obrázkov.

Softvér nesmiete pouţívať s iným zariadením, ktoré lokálne pouţíva údaje o cestnej sieti,
ak údaje o cestnej sieti nie sú k dispozícii aj v softvéri.

Údaje a akýkoľvek iný obsah softvéru môţete pouţívať len v súvislosti so softvérom.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
Bing Maps Desktop s balíkom Enhanced Content Pack, GeoSynther a zobrazovač
GeoSynth Viewer:
Dodatočné odopretie zodpovednosti. Informácie, obsah a sluţby, ktoré sú súčasťou softvéru
alebo ktoré sú prostredníctvom softvéru dostupné, môţu obsahovať nepresnosti alebo typografické
chyby.
Odopretie záruky. Napriek ustanoveniam v rozpore s podmienkami a poţiadavkami vašej objemovej
licenčnej zmluvy sa všetky informácie, obsah, sluţby a súvisiaca grafika poskytujú bez záruky
akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Microsoft alebo jej príslušní dodávatelia týmto odopierajú všetky
záruky a podmienky týkajúce sa informácií, obsahu, sluţieb a súvisiacej grafiky vrátane všetkých
implicitných záruk a podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, odbornosti,
právneho titulu a neporušenia cudzích práv.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 29 z 157
Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft
Trvanie licencie. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným vo vašej objemovej licenčnej zmluve
sú vaše licencie na softvér časovo obmedzené. Po uplynutí predplatného nesmiete získavať prístup
k softvéru ani ho pouţívať na základe licencií. Vtedy smieme softvér deaktivovať.
MapPoint 2010 Fleet a Standard Edition, Streets & Trips 2010 a AutoRoute 2010:
Pouţívanie máp.

Môţete kopírovať mapy a informácie z máp na vlastné, nekomerčné pouţitie.

Nesmiete mazať ani meniť právne upozornenia ani upozornenia o autorských právach.

Softvér nesmiete pouţívať na obchodné účely.

Niektoré informácie v softvéri môţu byť nepresné a môţu poskytovať nesprávne výsledky.
Neočakávajte od softvéru poskytnutie ani zobrazenie presných vzdialeností, smerov alebo
geografických funkcií. Softvér nesmiete pouţívať nebezpečným spôsobom.
MapPoint 2010 Fleet a Standard Edition:
Pouţívanie máp.

Nesmiete poskytovať navádzanie v reálnom čase. Nesmiete vypočítať alebo odporučiť cestu
alebo poradie destinácií na základe polohy viac ako jedného vozidla.

Licencované zariadenie smiete pripájať k systémom svojho vozidla iba na účely napájania
alebo pouţívania jeho audiosystému na výstup hlasových upozornení softvéru.

Softvér nesmiete pouţívať na prepojenie s týmito systémami vozidla ţiadnym iným
spôsobom.
Aplikácie pre vozový park. Aplikácie pre vozový park sú softvérové produkty, ktoré pouţívajú
softvér MapPoint a údaje zo senzorov pouţívaných vo vozidlách na poskytovanie informácií o polohe
(napríklad systémy GPS a triangulačné zariadenia). Softvér MapPoint môţete pouţívať s aplikáciami
pre vozový park, len ak získate licenciu na produkt MapPoint Fleet Edition. S produktom MapPoint
Fleet Edition môţete pouţívať softvér s aplikáciami pre vozový park pri akomkoľvek počte vozidiel.
Produkty systému Office:
Overovanie.
Softvér bude priebeţne poţadovať prevzatie overovacej funkcie softvéru. Overovaním sa kontroluje,
či bol softvér aktivovaný a či je platne licencovaný. Overenie potvrdzujúce, ţe máte platnú licenciu,
vám umoţňuje pokračovať v pouţívaní softvéru, niektorých funkcií softvéru alebo získavať ďalšie
výhody. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx.
Počas overovania aj po ňom môţe softvér odosielať spoločnosti Microsoft informácie o softvéri
a zariadení a výsledky overovania. Tieto informácie zahŕňajú napríklad verziu, kľúč produktu softvéru
a adresu internetového protokolu licencovaného zariadenia. Spoločnosť Microsoft nepouţíva tieto
informácie na to, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. Pouţívaním softvéru dávate súhlas na
prenos týchto informácií. Ďalšie informácie o overovaní a o tom, čo sa počas alebo po overovaní
odosiela, nájdete na lokalite http://www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.
Ak sa pri overovaní zistí, ţe softvér je falošný, nesprávne licencovaný alebo je nepravým produktom
systému Office, môţe to mať vplyv na funkcie alebo pouţívanie softvéru. Napríklad:
Spoločnosť Microsoft môţe:

upozorniť, ţe softvér
systému Office.
je
nesprávne
licencovaný
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
alebo
ţe
Júl 2010
ide
o nepravý
produkt
Strana 30 z 157
Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft
Vy môţete:

prijímať pripomienky na získanie platne licencovanej kópie softvéru alebo

postupovať podľa pokynov spoločnosti Microsoft a získať licenciu na pouţívanie softvéru
a opätovnú aktiváciu.
Od spoločnosti Microsoft moţno nebudete môcť získavať určité aktualizácie alebo inovácie.
Aktualizácie alebo inovácie softvéru môţete získavať len od spoločnosti Microsoft alebo
autorizovaných zdrojov. Ďalšie informácie o získavaní aktualizácií z autorizovaných zdrojov nájdete na
lokalite http://www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.
Office for Mac 2011 Standard, Office Professional Plus 2010 a Office Standard 2010:
Aplikácie Office Web App. Okrem práv uvedených vyššie môţete softvér Web App inštalovať na
sieťovom zariadení. Softvér Web App smiete pouţívať iba spôsobom opísaným niţšie.

Primárny pouţívateľ. Jediný primárny pouţívateľ licencovaného zariadenia
pristupovať k softvéru a pouţívať ho v ľubovoľnom zariadení.

Neprimárni pouţívatelia. Jeden pouţívateľ smie kedykoľvek pristupovať k softvéru
a pouţívať ho v licencovanom zariadení.
môţe
Office Mobile 6.1:
Inštalácia a práva na pouţívanie: V licencovanom zariadení smiete inštalovať a pouţívať jednu
kópiu softvéru. V ţiadnom inom zariadení nesmiete inštalovať ďalšie kópie softvéru.
Office Professional Plus 2010 a Office Standard 2010:
Licencia na prácu doma (PD). Kaţdá nadobudnutá licencia PD umoţňuje jednému primárnemu
pouţívateľovi zariadenia, v ktorom je spustená osobitne licencovaná kópia softvéru (zariadenie
v práci), inštalovať a pouţívať jednu kópiu softvéru pre domáce zariadenie (pouţívateľ pracujúci
doma). Ak inovujete softvér v zariadení v práci, smie pouţívateľ pracujúci doma inovovať kópiu v
domácom zariadení. Právo pouţívať softvér pre pouţívateľa pracujúceho doma končí, keď pouţívateľ
pracujúci doma prestane pre vašu organizáciu pracovať. V tom čase musí pouţívateľ pracujúci doma
odstrániť softvér z domáceho zariadenia.
Office Resource Kit.

Inštalácia a práva na pouţívanie. Smiete inštalovať a pouţívať ľubovoľný počet kópií softvéru
Office Resource Kit.

Distribúcia. Smiete kopírovať a distribuovať softvér Office Resource Kit. Kaţdá kópia musí byť
úplná vrátane všetkých upozornení o autorských právach a ochranných známkach.
Od koncových pouţívateľov musíte vyţiadať súhlas s podmienkami na ochranu softvéru
najmenej do miery vyplývajúcej z vašej objemovej licenčnej zmluvy vrátane týchto práv na
pouţívanie produktov.
Rental Rights pre systém Office:
Ponúkané licencie Rental Rights nie sú samostatné licencie na pouţívanie softvéru s objemovou
licenciou, ale dodatočné licencie, ktoré upravujú vaše práva na pouţívanie iného oprávňujúceho
softvéru v zariadení. „Oprávňujúci softvér“ zahŕňa produkty, ktoré sú v Zozname produktov
identifikované ako oprávňujúci softvér pre licencie Rental Rights pre systém Office.
Okrem prípadov uvedených niţšie podlieha oprávňujúci softvér licenčným podmienkam, ktoré sa
s ním dodali a ktoré upravujú jeho pouţívanie. Práva udelené v tomto dokumente nevytvárajú ani
nerozširujú ţiadnu záruku ani záväzok podpory. V tomto prípade neplatia všeobecné licenčné
podmienky uvedené vyššie.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 31 z 157
Aplikácie pre osobné počítače spoločnosti Microsoft
Licenciu Rental Rights musíte prideliť kaţdému licencovanému zariadeniu, ktoré prenajímate,
poskytujete na lízing alebo poţičiavate.
Zákaz prenajímania, poskytovania na lízing alebo poţičiavania oprávňujúceho softvéru sa neuplatňuje.
Smiete povoliť, aby oprávňujúci softvér inštalovaný v licencovanom zariadení pouţívali ďalší
pouţívatelia. Pouţívatelia musia písomne alebo online súhlasiť s licenčnými podmienkami skôr, ako
začnú softvér pouţívať.
Všetkých pouţívateľov musíte upozorniť, ţe:

pouţívateľom oprávňujúceho softvéru neponúkame ţiadnu záruku,

pouţívateľov nebudeme obhajovať pred ţiadnymi nárokmi tretej strany, ţe oprávňujúci
softvér porušuje práva duševného vlastníctva tejto strany, a

nebudeme zodpovedať za ţiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku pouţívania oprávňujúceho
softvéru.
Odškodníte nás za všetky nároky alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku neupozornenia všetkých
pouţívateľov.
Licencované zariadenie, ktorému pridelíte licenciu Rental Rights, smiete pouţívať vo svoj prospech.
Nesmiete pouţívať ďalšie kópie oprávňujúceho softvéru ani povoliť ich pouţívanie v samostatnom
prenosnom zariadení ani sieťovom zariadení. Tento zákaz má prednosť pred akýmkoľvek právom,
ktoré máte na základe licenčných podmienok dodaných s oprávňujúcim softvérom:

na inštaláciu ďalších kópií tohto softvéru v samostatnom prenosnom zariadení alebo sieťovom
zariadení,

pre primárneho pouţívateľa licencovaného zariadenia na pouţívanie tohto softvéru
v samostatnom prenosnom zariadení a

pre ktoréhokoľvek pouţívateľa samostatne licencovaného zariadenia na prístup k tomuto
softvéru v sieťovom zariadení.
Nesmiete povoliť, aby sa oprávňujúci softvér pouţíval vo virtuálnom (alebo inak emulovanom)
hardvérovom systéme.
Nesmiete povoliť vzdialený prístup k oprávňujúcemu softvéru. Tento zákaz má prednosť pred
akýmkoľvek právom primárneho pouţívateľa licencovaného zariadenia alebo ktoréhokoľvek
pouţívateľa samostatne licencovaného zariadenia na prístup k tomuto softvéru na základe licenčných
podmienok dodaných s oprávňujúcim softvérom.
Licenciu Rental Rights nesmiete znova prideliť na iné zariadenie.
Práva udelené v tomto dokumente uplynú v prípade (podľa toho, čo nastane skôr):

trvalého zlyhania hardvéru licencovaného zariadenia,

opätovného pridelenia práva na pouţívanie oprávňujúceho softvéru na iné zariadenie alebo

uplynutia práva na pouţívanie oprávňujúceho softvéru na základe licenčných podmienok,
ktoré sa s ním dodali.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 32 z 157
Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače
Licenčný model: Per copy per device (na jednu kópiu, na jedno zariadenie)
Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené niţšie (produkty s hviezdičkou nájdete aj
v sekcii B). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame na základe licenčného modelu
do Zoznamu produktov.
1. Windows 7 Professional*,
I
2. DVD Playback Pack for Windows Vista*
3. Rental Rights pre systém Windows*
Licenčné podmienky pre produkty Windows 7 Enterprise a Windows Virtual Desktop
Access a práva na virtualizáciu pre licencované zariadenia so systémom Windows
a aktívnym zabezpečením Software Assurance nájdete v dodatku k programu
Software Assurance.
A. Všeobecné licenčné podmienky. Pre kaţdú nadobudnutú licenciu máte nasledujúce práva.
I) Inštalácia a práva na pouţívanie. Pred pouţitím softvéru podľa licencie musíte prideliť danú
licenciu na jedno zariadenie (fyzický hardvérový systém). Dané zariadenie je „licencované
zariadenie“. Túto licenciu nesmiete znova prideliť inému zariadeniu. Oblasť hardvéru alebo
komponent blade sa povaţuje za osobitné zariadenie.
a) Licencované zariadenie. Na licencovanom zariadení smiete inštalovať jednu kópiu
softvéru. Naraz smiete pouţívať na takomto zariadení softvér na najviac dvoch procesoroch.
Okrem prípadov uvedených v sekcii Ukladanie niţšie nesmiete pouţívať softvér na ţiadnom
inom zariadení.
b) Počet pouţívateľov. Okrem podmienok uvedených v sekciách Pripojenia zariadenia a Ďalšie
technológie prístupu niţšie smie naraz pouţívať softvér iba jeden pouţívateľ.
c) Pouţitie s iným softvérom. Súbory reţimu runtime a ďalšie súbory nesmiete pouţívať na
spúšťanie aplikácií, ktoré nie sú spustené v softvéri.
II) Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie.
a) Ukladanie. Na ukladacie zariadenie, napríklad na sieťový server, smiete uloţiť jednu kópiu
softvéru. Túto kópiu smiete pouţiť na inštaláciu softvéru na akékoľvek ďalšie zariadenie,
ktorému bola pridelená licencia.
b) Pripojenia zariadenia. Prístup k softvéru nainštalovanému v licencovanom zariadení
môţete povoliť 20 ďalším zariadeniam len na pouţívanie sluţieb súboru, tlačových sluţieb,
internetových informačných sluţieb, sluţieb zdieľania pripojenia a telefónnych sluţieb.
c) Technológie vzdialeného prístupu. K softvéru nainštalovanému na licencovanom
zariadení môţete získavať prístup alebo ho pouţívať z ďalšieho zariadenia pomocou
technológií vzdialeného prístupu takto:

Vzdialená pracovná plocha. Jediný primárny pouţívateľ licencovaného zariadenia
môţe pristupovať k relácii z ľubovoľného zariadenia pomocou Vzdialenej pracovnej
plochy alebo podobných technológií. „Relácia“ znamená výsledok činnosti v spolupráci so
softvérom (priamo alebo nepriamo) prostredníctvom kombinácie vstupných, výstupných a
zobrazovacích periférnych zariadení. Ďalší pouţívatelia môţu pristupovať k relácii z
ľubovoľného zariadenia pomocou týchto technológií, ak:
(1) vzdialené zariadenie má osobitnú licenciu na spustenie softvéru alebo
(2) pouţívateľ alebo vzdialené zariadenie má príslušnú Licenciu RDL pre vzdialenú
pracovnú plochu (Remote Desktop License).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 33 z 157
Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače

Ďalšie technológie prístupu. Na zdieľanie aktívnej relácie môţete pouţiť technológiu
Pomoc na diaľku alebo podobnú technológiu.
d) Ďalšie moţnosti pouţitia na diaľku. Ľubovoľnému počtu zariadení môţete povoliť prístup
k softvéru nainštalovanému v licencovanom zariadení s cieľom aktivovať ho prostredníctvom
sluţby Key Management Service alebo podobnej technológie.
e) Pouţívanie s virtualizačnými technológiami. Namiesto pouţitia softvéru priamo na
licencovanom zariadení smiete inštalovať a pouţívať kópiu vo virtuálnom (emulovanom)
hardvérovom systéme na licencovanom zariadení. Pri pouţití týmto spôsobom nemusí byť
chránený obsah zabezpečený tak, ako keby sa pouţíval priamo v licencovanom zariadení.
(Chránený obsah je chránený technológiou spravovania digitálnych práv, technológiou
BitLocker alebo akoukoľvek technológiou šifrovania celého obsahu diskovej jednotky.) Musíte
dodrţiavať všetky vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy vzťahujúce sa na chránený
obsah, ktorý prehrávate alebo ku ktorému pristupujete.
f) Ikony, obrázky a zvuky. Kým je softvér spustený, smiete pouţívať, ale nie zdieľať, jeho
ikony, obrázky, zvuky a médiá. Vzorové obrázky, zvuky a médiá poskytované spolu so
softvérom sú určené len na nekomerčné pouţitie.
g) Media Center Extender. Na zobrazenie pouţívateľského rozhrania alebo obsahu softvéru
na ďalších obrazovkách alebo zariadeniach môţete naraz spustiť päť relácií technológie Media
Center Extender (alebo iného softvéru alebo zariadení, ktoré poskytujú podobné funkcie na
podobné účely).
h) Elektronický programový sprievodca. Ak softvér obsahuje prístup k sluţbe
elektronického programového sprievodcu, ktorá zobrazuje prispôsobené televízne zoznamy,
vzťahuje sa na sluţbu osobitná zmluva o poskytovaní sluţieb. Ak nesúhlasíte s podmienkami
zmluvy o poskytovaní sluţieb, môţete naďalej pouţívať softvér, ale nebudete môcť vyuţívať
sluţbu elektronického programového sprievodcu. Sluţba môţe zahŕňať reklamný obsah a
súvisiace údaje, ktoré prijíma a ukladá softvér. Sluţba nie je k dispozícii vo všetkých
oblastiach. Pokyny týkajúce sa prístupu k zmluve o poskytovaní sluţieb nájdete v
informáciách o softvéri.
i)
Súvisiace informácie o médiách. Ak ţiadate o poskytnutie informácií o médiách ako
súčasť pouţívania funkcie prehrávania, údaje vám nemusia byť poskytnuté vo vašom
miestnom jazyku. V niektorých krajinách alebo oblastiach platia právne predpisy a nariadenia,
ktoré môţu obmedzovať moţnosť pouţívateľa získať prístup k určitým typom obsahu.
j) Pouţívanie technológie Media Center vo všetkých krajinách. Technológia Media
Center nie je navrhnutá na pouţívanie vo všetkých krajinách. Informácie technológie Media
Center môţu odkazovať napríklad na niektoré funkcie, ako je elektronický programový
sprievodca, alebo poskytovať informácie o konfigurácii televízneho ladiča, no tieto funkcie
nemusia fungovať vo vašej oblasti. Zoznam funkcií, ktoré nemusia fungovať vo vašej oblasti,
nájdete v informáciách o technológii Media Center.
III) Potenciálne neţiaduci softvér. Ak je zapnutá funkcia Windows Defender, vyhľadá vo vašom
počítači „spyware“, „adware“ a iný potenciálne neţiaduci softvér. Ak nájde potenciálne neţiaduci
softvér, táto funkcia vám ponúkne moţnosť ho ignorovať, zakázať (izolovať) alebo odstrániť. Ak
ste nezmenili predvolené nastavenia, kaţdý potenciálne neţiaduci softvér označený ako „vysoké“
alebo „závaţné“ riziko sa po dokončení prehľadávania automaticky odstráni. Odstránenie alebo
zakázanie potenciálne neţiaduceho softvéru môţe spôsobiť:

nefunkčnosť iného softvéru vo vašom počítači alebo

porušenie licencie na pouţívanie iného softvéru vo vašom počítači.
Pri pouţití tohto softvéru sa môţe stať, ţe odstránite alebo zakáţete softvér, ktorý nie je
potenciálne neţiaduci.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 34 z 157
Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače
IV) Upozornenia
POZNÁMKA O VIZUÁLNOM ŠTANDARDE H.264/AVC, VIDEOŠTANDARDE VC-1,
VIZUÁLNOM ŠTANDARDE MPEG-4 A VIDEOŠTANDARDE MPEG-2. Tento softvér môţe
obsahovať technológie vizuálnej kompresie H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 (časť 2) a MPEG-2.
Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyţaduje dodrţiavanie nasledujúcich upozornení:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE PATENTOVANÉHO PORTFÓLIA
AVC, VC-1, MPEG-4 (ČASŤ 2 – VIZUÁLNY ŠTANDARD) A MPEG-2 (VIDEO) NA OSOBNÉ
A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO
ŠTANDARDMI UVEDENÝMI VYŠŠIE (ĎALEJ „VIDEOŠTANDARDY“) ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE
VIDEA AVC, VC-1, MPEG-4 (ČASŤ 2) ALEBO MPEG 2 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM
S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA
VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTNUTIE TAKÉHO VIDEA. NA ŢIADNE INÉ ÚČELY SA
LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŢNO ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NAVŠTÍVTE LOKALITU http://www.mpegla.com/index1.cfm.
V) Overovanie.
a) Overovaním sa kontroluje, či bol softvér aktivovaný a či je platne licencovaný. Zisťuje sa aj
to, či sa v overovacích, licenčných alebo aktivačných funkciách softvéru nevykonali ţiadne
neoprávnené zmeny. Overovaním sa tieţ zisťuje určitý škodlivý alebo neoprávnený softvér
súvisiaci s týmito neoprávnenými zmenami. Overenie potvrdzujúce, ţe máte platnú licenciu,
vám umoţňuje pokračovať v pouţívaní softvéru, niektorých funkcií softvéru alebo získavať
ďalšie výhody. Proces overovania nie je dovolené obísť. Zabraňuje sa tým nelicencovanému
pouţívaniu
softvéru.
Ďalšie
informácie
nájdete
na
lokalite
http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610.
b) Softvér príleţitostne vykoná overenie softvéru. Kontrolu môţe spustiť softvér alebo
spoločnosť Microsoft. Softvér môţe príleţitostne vyţadovať aktualizácie alebo dodatočné
súčasti na prevzatie overovacích, licenčných alebo aktivačných funkcií softvéru, aby bolo
moţné povoliť aktivačnú funkciu a proces overovania. Aktualizácie a súčasti na prevzatie sa
vyţadujú na správne fungovanie softvéru a môţu sa prevziať a nainštalovať bez ďalšieho
upozornenia. Počas overovania aj po ňom môţe softvér odosielať spoločnosti Microsoft
informácie o softvéri a počítači a výsledky overovania. Medzi tieto informácie patrí napríklad
verzia a kľúč produktu softvéru, akékoľvek neoprávnené zmeny overovacích, licenčných alebo
aktivačných funkcií softvéru, akýkoľvek zistený súvisiaci škodlivý alebo neoprávnený softvér
a adresa internetového protokolu počítača. Spoločnosť Microsoft nepouţíva tieto informácie
na to, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. Pouţívaním softvéru dávate súhlas na prenos
týchto informácií. Ďalšie informácie o overovaní a o tom, čo sa počas alebo po overovaní
odosiela, nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611.
c) Ak sa pri overovaní zistí, ţe softvér je falošný, nesprávne licencovaný, ţe je nepravým
produktom systému Windows alebo obsahuje neoprávnené zmeny, bude to mať vplyv na
funkcie a pouţívanie softvéru, napríklad:
Spoločnosť Microsoft môţe:

opraviť softvér, odstrániť, izolovať alebo deaktivovať akékoľvek neoprávnené zmeny,
ktoré môţu brániť správnemu pouţívaniu softvéru vrátane obchádzania aktivačných alebo
overovacích funkcií softvéru,

skontrolovať a odstrániť škodlivý alebo neoprávnený softvér, o ktorom je známe, ţe
súvisí s týmito neoprávnenými zmenami, alebo

upozorňovať, ţe softvér je nesprávne licencovaný alebo ţe ide o nepravý produkt
systému Windows.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 35 z 157
Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače
Vy môţete:

prijímať pripomienky na získanie platne licencovanej kópie softvéru alebo

postupovať podľa pokynov spoločnosti Microsoft a získať licenciu na pouţívanie softvéru
a opätovnú aktiváciu.
Od spoločnosti Microsoft moţno nebudete môcť získavať určité aktualizácie alebo inovácie.
d) Aktualizácie alebo inovácie softvéru môţete získavať len od spoločnosti Microsoft alebo
autorizovaných zdrojov. Ďalšie informácie o získavaní aktualizácií z autorizovaných zdrojov
nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612.
B. Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.
DVD Playback Pack for Windows Vista:
DVD Playback Pack for Windows Vista je osobitne licencovaným doplnkom systému Windows Vista.
Uvedené sekcie Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a Práva na pouţívanie sa naň nevzťahujú.
Windows 7, Windows 7 K, Windows 7 KN:
Systémy Windows 7 a Windows 7 K obsahujú program Windows Media Player a súvisiace technológie
identifikované komisiou Korean Fair Trade Commission (KFTC) a prepojenie na prevzatie programu
Windows Live Messenger. Systém Windows 7 KN neobsahuje program Windows Media Player ani
súvisiace technológie identifikované komisiou KFTC. Podrobnosti o tom, ktoré jazykové verzie
a moţnosti mediálneho plnenia sú k dispozícii pre kaţdé z týchto vydaní, nájdete v Zozname
produktov spoločnosti Microsoft na lokalite http://www.microsoft.com/licensing.
Windows 7 K. Komisia KFTC vyţaduje, aby softvér obsahoval prepojenia na webovú lokalitu centra
Media Player Center a Messenger Center, ktoré obsahujú prepojenia na lokality tretích strán
s moţnosťou prevzatia a inštalácie mediálnych prehrávačov a softvéru na výmenu okamţitých správ
tretích strán. Spoločnosť Microsoft nekontroluje lokality tretích strán a spoločnosť Microsoft nie je
zodpovedná za softvér ani obsah lokalít tretích strán, za ţiadne prepojenia na lokalitách tretích strán
ani za ţiadne zmeny či aktualizácie softvéru alebo lokalít tretích strán. Zahrnutie akéhokoľvek
prepojenia na webovej lokalite centra Media Player Center alebo Messenger Center neznamená ţiadne
schválenie softvéru lokality ani obsahu lokality tretej strany spoločnosťou Microsoft.
Windows 7 KN:
Neplatné práva na pouţívanie produktu Windows Media Player. Na prevádzkovanie tohto softvéru sa
nevzťahujú podmienky pre produkty Windows Media Digital Rights Management a Windows Media
Player.
Upozornenie týkajúce sa absencie programu Windows Media Player. Softvér neobsahuje program
Windows Media Player (ako je definovaný komisiou Korean Fair Trade Commission) ani súvisiace
technológie, napríklad program Windows Media Center alebo Windows DVD Maker. Na prehrávanie
alebo vytváranie zvukových diskov CD, mediálnych súborov a videodiskov DVD, organizovanie obsahu
v kniţnici médií, vytváranie zoznamov skladieb, konverziu zvukových diskov CD na mediálne súbory,
zobrazovanie informácií o interpretoch a názvoch mediálnych súborov, zobrazovanie albumov
hudobných súborov, prenášanie hudby do osobných prehrávačov hudby alebo na zaznamenávanie
a prehrávanie televízneho vysielania preto budete potrebovať softvér od spoločnosti Microsoft alebo
od tretej strany. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147432.
Dodatočné odopretie záruk. Spoločnosť Microsoft neposkytuje ţiadnu záruku akéhokoľvek druhu
s ohľadom na funkcie súvisiace s programom Windows Media Player tak, ako to definuje komisia
KFTC, napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 36 z 157
Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače
Windows 7 N:
Neplatné práva na pouţívanie produktu Windows Media Player. Na prevádzkovanie tohto softvéru sa
nevzťahujú podmienky pre produkty Windows Media Digital Rights Management a Windows Media
Player.
Poznámka týkajúca sa absencie funkcie Windows Media. Softvér neobsahuje program Windows Media
Player (ako je definovaný Európskou komisiou) ani technológie súvisiace s programom Windows
Media Player, napríklad program Windows Media Center alebo Windows DVD Maker. Na prehrávanie
alebo vytváranie zvukových diskov CD, mediálnych súborov a videodiskov DVD, organizovanie obsahu
v kniţnici médií, vytváranie zoznamov skladieb, konvertovanie zvukových diskov CD na mediálne
súbory, zobrazovanie informácií o interpretoch a názvoch mediálnych súborov, zobrazovanie obalu
albumu hudobných súborov, prenos hudby do osobných prehrávačov hudby alebo na
zaznamenávanie a prehrávanie televízneho vysielania preto budete potrebovať softvér od spoločnosti
Microsoft
alebo
od
tretej
strany.
Ďalšie
informácie
nájdete
na
lokalite
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147431.
Dodatočné odopretie záruk. Spoločnosť Microsoft neposkytuje ţiadne záruky týkajúce sa funkcií
súvisiacich s programom Windows Media Player, ako ich definuje Európska komisia, napriek
akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou.
Rental Rights pre systém Windows:
Ponúkaná licencia Rental Rights nie je samostatná licencia na pouţívanie softvéru s objemovou
licenciou, ale dodatočná licencia, ktorá upravuje vaše práva na pouţívanie iného oprávňujúceho
softvéru v zariadení. „Oprávňujúci softvér“ zahŕňa produkty, ktoré sú v Zozname produktov
identifikované ako oprávňujúci softvér pre licencie Rental Rights pre systém Windows.
Okrem prípadov uvedených niţšie podlieha oprávňujúci softvér licenčným podmienkam, ktoré sa
s ním dodali a ktoré upravujú jeho pouţívanie. Práva udelené niţšie nevytvárajú ani nerozširujú
ţiadnu záruku ani záväzok podpory. V tomto prípade neplatia všeobecné licenčné podmienky
uvedené vyššie.
Licenciu Rental Rights musíte prideliť kaţdému licencovanému zariadeniu, ktoré prenajímate,
poskytujete na lízing alebo poţičiavate.
Zákaz prenajímania, poskytovania na lízing alebo poţičiavania oprávňujúceho softvéru sa neuplatňuje.
Smiete povoliť, aby oprávňujúci softvér (alebo ľubovoľnú povolenú predchádzajúcu verziu)
nainštalovaný v licencovanom zariadení pouţívali ďalší pouţívatelia. Všetci pouţívatelia musia písomne
alebo online súhlasiť s licenčnými podmienkami skôr, ako začnú softvér pouţívať.
Všetkých pouţívateľov musíte upozorniť, ţe:

pouţívateľom oprávňujúceho softvéru neponúkame ţiadnu záruku,

pouţívateľov nebudeme obhajovať pred ţiadnymi nárokmi tretej strany, ţe oprávňujúci
softvér porušuje práva duševného vlastníctva tejto strany, a

nebudeme zodpovedať za ţiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku pouţívania oprávňujúceho
softvéru.
Odškodníte nás za všetky nároky alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku neupozornenia všetkých
pouţívateľov.
Licencované zariadenie, ktorému pridelíte licenciu Rental Rights, smiete pouţívať vo svoj prospech.
Nesmiete povoliť, aby sa oprávňujúci softvér pouţíval vo virtuálnom (alebo inak emulovanom)
hardvérovom systéme.
Nesmiete povoliť vzdialený prístup k oprávňujúcemu softvéru. Tento zákaz má prednosť pred
akýmkoľvek právom primárneho pouţívateľa licencovaného zariadenia alebo ktoréhokoľvek
pouţívateľa samostatne licencovaného zariadenia na prístup k tomuto softvéru na základe licenčných
podmienok dodaných s oprávňujúcim softvérom.
Licenciu Rental Rights nesmiete znova prideliť na iné zariadenie.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 37 z 157
Operačné systémy spoločnosti Microsoft pre osobné počítače
Práva udelené v tomto dokumente uplynú v prípade (podľa toho, čo nastane skôr):

trvalého zlyhania hardvéru licencovaného zariadenia,

opätovného pridelenia práva na pouţívanie oprávňujúceho softvéru na iné zariadenie alebo

uplynutia práva na pouţívanie oprávňujúceho softvéru na základe licenčných podmienok,
ktoré sa s ním dodali.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 38 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy
Licenčný model: Serverová alebo procesorová licencia + LKP + voliteľná licencia pre
produkt External Connector
Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené niţšie (produkty s hviezdičkou nájdete aj
v sekcii B). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame na základe licenčného modelu
do Zoznamu produktov. Kaţdý produkt je licencovaný na základe servera alebo procesora.
Všetky produkty vyţadujú licencie LKP a majú voliteľnú licenciu pre produkt External Connector.
Vydania Datacenter Edition a Windows Server 2008 R2 for Itanium Based Systems sú licencované
na základe procesora a ostatné vydania sú aktuálne licencované na základe servera.
1. Windows MultiPoint Server 2010
Academic*, I
2. Windows Server 2008 R2 Standard,
Enterprise a Datacenter*, I, SH
3. Windows Server 2008 R2 for Itanium
Based Systems*, I, SH
5. Windows Server 2008 pre systém
Windows Essential Server Solutions
bez technológie Hyper-V*, I
6. Windows Small Business Server (SBS)
2008 Standard a Premium Edition*, I
4. Windows Server 2008 pre systém
Windows Essential Server*, I
A. Všeobecné licenčné podmienky. Pre kaţdú nadobudnutú licenciu softvéru alebo kaţdý
platne licencovaný server máte nasledujúce práva. Vydania Windows Server 2008 R2
Datacenter a Windows Server 2008 R2 for Itanium Based Systems sú licencované na
základe procesora a ostatné vydania sú aktuálne licencované na základe servera.
I) V závislosti od produktu, ktorý pouţívate, musíte nadobudnúť serverovú alebo
procesorovú licenciu.
a) Serverové licencie: Pre kaţdú nadobudnutú licenciu softvéru máte nasledujúce práva.
i)
Pridelenie licencie serveru.

Skôr ako spustíte akúkoľvek inštanciu serverového softvéru na základe softvérovej
licencie, musíte prideliť príslušnú licenciu jednému z vašich serverov. Tento server je
licencovaný server pre príslušnú licenciu. Tomu istému serveru môţete prideliť ďalšie
softvérové licencie, no tú istú licenciu nesmiete prideliť viac ako jednému serveru.
Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za osobitný server.

Smiete znova prideliť softvérovú licenciu, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia). Softvérovú licenciu smiete znova prideliť skôr, ak stiahnete
licencovaný server z pouţívania pre trvalé zlyhanie hardvéru. Ak opätovne prideľujete
licenciu, server, ktorému licenciu znova prideľujete, sa stáva novým licencovaným
serverom pre príslušnú licenciu.
ii) Spustenie inštancií serverového softvéru. Na licencovanom serveri smiete pre kaţdú
nadobúdanú softvérovú licenciu v tom istom čase spúšťať jednu inštanciu serverového
softvéru vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému.
b) Procesorové licencie. Pre kaţdý platne licencovaný server máte nasledujúce práva.
i)
Licencovanie servera. Skôr ako spustíte inštancie serverového softvéru na serveri,
musíte určiť poţadovaný počet softvérových licencií a prideliť tieto licencie príslušnému
serveru, ako je to opísané niţšie.

Určenie počtu poţadovaných licencií. Pre kaţdý fyzický procesor na serveri sa
vyţaduje softvérová licencia.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 39 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy
ii) Pridelenie poţadovaného počtu licencií serveru.

Po určení počtu softvérových licencií potrebných pre server musíte prideliť tento
počet softvérových licencií príslušnému serveru. Tento server je licencovaný server
pre všetky tieto licencie. Tú istú licenciu nesmiete prideliť viac ako jednému serveru.
Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za osobitný server.

Smiete znova prideliť softvérovú licenciu, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia). Softvérovú licenciu smiete znova prideliť skôr, ak stiahnete
licencovaný server z pouţívania pre trvalé zlyhanie hardvéru. Ak opätovne prideľujete
licenciu, server, ktorému licenciu znova prideľujete, sa stáva novým licencovaným
serverom pre príslušnú licenciu.
iii) Spustenie inštancií serverového softvéru.

Kaţdý server, ktorému ste pridelili poţadovaný počet softvérových licencií, umoţňuje
spúšťať naraz na licencovanom serveri:
(1) jednu inštanciu serverového softvéru vo fyzickom prostrední operačného
systému a
(2) ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru vo virtuálnom prostredí
operačného systému (iba jedna inštancia na jedno virtuálne prostredie
operačného systému).

Celkový počet fyzických procesorov pouţitých týmito prostrediami operačného
systému však nesmie prekročiť počet softvérových licencií pridelených príslušnému
serveru.

Softvér alebo hardvér môţe obmedzovať počet inštancií serverového softvéru, ktoré
moţno spustiť vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému
na serveri.
iv) Prerozdelenia servera. Licencie môţete znova prideliť skôr, ak:

znova prideľujete procesory z jednej oblasti licencovaného hardvéru na druhú,

vytvárate dve a viac oblastí z jednej oblasti licencovaného hardvéru,

vytvárate jednu oblasť z dvoch alebo viacerých oblastí licencovaného hardvéru,
za predpokladu, ţe (i) pred prerozdelením je kaţdá hardvérová oblasť úplne
licencovaná a (ii) celkový počet licencií a procesorov zostane nezmenený.
Spustenie inštancií dodatočného softvéru. Vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného
systému smiete v ľubovoľnom počte zariadení spúšťať alebo inak pouţívať akýkoľvek počet inštancií
dodatočného softvéru uvedeného v tabuľke niţšie. Tieto inštancie môţete pouţívať iba so serverovým
softvérom. Pouţitie ktorejkoľvek inštancie so serverovým softvérom môţe byť nepriame
(prostredníctvom iného dodatočného softvéru) alebo priame.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 40 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy
Produkt
Zoznam dodatočného softvéru
 AD Migration Tool
 FRS monitoring tools
 Remote Desktop Connection Client
Windows MultiPoint Server 2010 Academic
Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise a
Datacenter
Windows Server 2008 R2 for Itanium Based
Systems
 RSAT Client
 Server Migration Tool
 Microsoft Application Virtualization
Sequencer, verzia 4.6
 Microsoft System Center Application
Virtualization Streaming Server, verzia 4.6
 Microsoft System Center Application
Virtualization Management Server, verzia 4.6
 Microsoft Application Virtualization Client for
Remote Desktop Services, verzia 4.6
Windows Server 2008 pre systém Windows
Essential Server a Windows Server 2008 pre systém
Windows Essential Server bez technológie Hyper-V
 AD Migration Tool
 FRS monitoring tools
 Remote Desktop Connection Client
 RSAT Client
Všetky vydania produktu Windows SBS 2008
 AD Migration Tool
 FRS Monitoring Tools
 Remote Desktop Connection Client
 RSAT Client
 Server Migration Tool
 Windows Small Business Server Migration
Preparation Tool
Windows SBS 2008 Standard a Premium Edition
Len Windows SBS 2008 Premium Edition
 Microsoft Sync Framework
 SQL Business Intelligence
Development Studio
 SQL Client Tools Backward Compatibility
 SQL Client Tools Connectivity
 SQL Client Tools Software Development Kit
 SQL Management Studio
 SQL Server 2008 Books Online
II) Vytváranie a ukladanie inštancií na serveroch alebo ukladacích médiách. Pre kaţdú
nadobudnutú softvérovú licenciu máte uvedené dodatočné práva.
a) Smiete vytvárať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru a dodatočného softvéru.
b) Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete ukladať na ľubovoľný server
alebo ukladacie médium.
c) Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete vytvárať a ukladať výlučne na
uplatnenie práva spúšťať inštancie serverového softvéru na základe ktorejkoľvek vašej
softvérovej licencie, ako je opísané vyššie (napr. nesmiete distribuovať inštancie tretím
stranám).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 41 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy
III) Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie.
a) Licencie na klientsky prístup (LKP).

Pre kaţdé zariadenie alebo pouţívateľa, ktorý pristupuje priamo alebo nepriamo k
inštanciám serverového softvéru, musíte získať a prideliť licenciu na klientsky prístup.
Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za osobitné zariadenie. Príslušné
licencie LKP pre jednotlivé produkty sú uvedené v tabuľke niţšie.

LKP sa nevyţaduje pre:
(1) ľubovoľného pouţívateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje k inštanciám serverového
softvéru iba prostredníctvom Internetu bez overovania alebo ktoré je inak
individuálne identifikované serverovým softvérom alebo prostredníctvom akýchkoľvek
ďalších prostriedkov,
(2) ľubovoľný server licencovaný pre inštancie serverového softvéru a na ich spúšťanie,
(3) aţ dve zariadenia alebo pouţívateľov na prístup k inštanciám serverového softvéru
výhradne na účely spravovania týchto inštancií alebo
(4) ľubovoľného pouţívateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje k inštancii spustenej vo
fyzickom prostredí operačného systému pouţívanom výlučne na
(i) spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér,
(ii) poskytnutie sluţieb virtualizácie hardvéru,
(iii) spustenie softvéru na spravovanie a servis prostredí operačného systému na
licencovanom serveri.

Vaše licencie LKP povoľujú prístup k starším verziám, ale nie novším verziám serverového
softvéru, pokiaľ to nie je uvedené v tabuľke niţšie. Ak získavate prístup k inštanciám
staršej verzie, môţete pouţiť aj licencie LKP zodpovedajúce príslušnej verzii.
Kaţdý serverový softvér vyţaduje základné licencie LKP a niektorý serverový softvér vyţaduje aj
dodatočné licencie LKP. Oba typy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na prístup k funkciám
uvedeným podľa názvu v tabuľke niţšie sa pre produkt vyţaduje základná licencia LKP aj dodatočná
licencia LKP.
Produkt alebo funkcie
Microsoft Application Virtualization 4.6 for
Remote Desktop Services
Zoznam licencií LKP
 Windows Server 2008 Terminal Services LKP alebo
 Windows Server 2008 Remote Desktop Services LKP
 Windows MultiPoint Server 2010 LKP a jedna z
nasledujúcich licencií:
Windows MultiPoint Server 2010 Academic
o Core LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. februára 2008 alebo
neskôr) alebo
o Windows Server 2008 LKP alebo
o Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. februára 2008 alebo
neskôr)
Windows Server 2008 R2 Rights
Management Services
 Windows Server 2008 Rights Management
Services LKP alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. februára 2008 alebo neskôr)
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 42 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy
Produkt alebo funkcie
Zoznam licencií LKP
 BackOffice LKP (s aktívnym zabezpečením Software
Assurance 1. februára 2008 alebo neskôr) alebo
 Core LKP Suite (s aktívnym zabezpečením Software
Assurance 1. februára 2008 alebo neskôr) alebo
 Windows Server 2008 LKP alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. februára 2008 alebo neskôr)
alebo
Windows Server 2008 R2 Standard,
Enterprise a Datacenter
Windows Server 2008 R2 for Itanium Based
Systems
 Windows SBS 2008 LKP Suite (pre ľubovoľného
pouţívateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje
k inštanciám serverového softvéru v rámci domény
SBS) alebo
 Windows SBS 2008 LKP Suite pre prémiových
pouţívateľov alebo zariadenia (pre ľubovoľného
pouţívateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje
k inštanciám serverového softvéru v rámci domény
SBS) alebo
 Windows EBS 2008 LKP Suite alebo
 Windows EBS 2008 LKP Suite pre prémiových
pouţívateľov alebo zariadenia
Windows Server 2008 Remote Desktop
Services
Windows Server 2008 pre systém Windows
Essential Server a Windows Server 2008
pre systém Windows Essential Server bez
technológie Hyper-V
 Windows Server 2008 Terminal Services LKP alebo
 Windows Server 2008 Remote Desktop Services LKP
 Windows Server 2008 pre systém Windows Essential
Server LKP
 Windows SBS 2008 LKP Suite alebo
Windows SBS 2008 Standard Edition
 Windows SBS 2008 LKP Suite pre prémiových
pouţívateľov alebo zariadenia
 Windows SBS 2008 LKP Suite pre prémiových
pouţívateľov alebo zariadenia alebo
Windows SBS 2008 Premium Edition
 Windows SBS 2008 LKP Suite (na prístup
k inštanciám serverového softvéru Windows SBS
iného ako SQL Server)
b) Typy licencií LKP. Existujú dva typy licencií LKP: jeden pre zariadenia a jeden pre
pouţívateľov. Kaţdá licencia LKP pre zariadenie povoľuje jednému zariadeniu (pouţívanému
ktorýmkoľvek pouţívateľom) pristupovať k inštanciám serverového softvéru na licencovaných
serveroch. Kaţdá LKP pre pouţívateľa povoľuje jednému pouţívateľovi (pouţívajúcemu
ktorékoľvek zariadenie) pristupovať k inštanciám serverového softvéru na licencovaných
serveroch. Môţete pouţiť kombináciu licencií LKP pre zariadenie a LKP pre pouţívateľa.
c) Zmena pridelenia LKP. Smiete:

natrvalo zmeniť pridelenie LKP pre zariadenie z jedného zariadenia na druhé alebo LKP
pre pouţívateľa od jedného pouţívateľa k druhému,

dočasne zmeniť pridelenie LKP pre zariadenie na poţičané zariadenie, keď je prvé
zariadenie mimo prevádzky, alebo LKP pre pouţívateľa na dočasného pracovníka, keď
pouţívateľ nie je prítomný.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 43 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy
d) Licencie pre produkt External Connector. Ak chcete spúšťať jednu alebo viac inštancií
serverového softvéru, musíte získať licenciu pre kaţdý produkt External Connector. Oblasť
hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za osobitný server. Kaţdá licencia pre produkt
External Connector pridelená serveru povoľuje prístup k inštanciám serverového softvéru
na príslušnom serveri ľubovoľnému počtu externých pouţívateľov. Títo pouţívatelia
nepotrebujú LKP.
„Externí pouţívatelia“ sú pouţívatelia, ktorí nie sú:
(i) zamestnancami vašej spoločnosti ani jej pobočky ani
(ii) dodávateľmi ani zástupcami vašej spoločnosti ani jej pobočky.
Licenciu pre produkt External Connector nepotrebujete pre externých pouţívateľov, ktorí
pristupujú k vašim inštanciám serverového softvéru iba cez Internet bez overovania alebo
iného individuálneho identifikovania serverovým softvérom alebo prostredníctvom
akýchkoľvek ďalších prostriedkov.
Príslušné licencie pre produkt External Connector pre jednotlivé produkty sú uvedené
v tabuľke.
Licencie pre produkt External Connector povoľujú prístup k inštanciám starších verzií, ale nie
novších verzií serverového softvéru, pokiaľ to nie je uvedené v tabuľke niţšie. Ak získavate
prístup k inštanciám staršej verzie, môţete pouţiť licenciu produktu External Connector
zodpovedajúcu príslušnej verzii.
Ak chcete licencovať prístup na základe tohto licenčného typu,
serverovému softvéru vyţaduje základné licencie a niektoré funkcie
vyţadujú aj dodatočné licencie. Oba typy sú uvedené v nasledujúcej
funkciám uvedeným podľa názvu v tabuľke niţšie sa pre produkt
dodatočná licencia na produkt External Connector.
Zoznam licencií pre produkt
External Connector
Produkt alebo funkcie
Microsoft Application Virtualization 4.6 for
Remote Desktop Services
Windows MultiPoint Server 2010 Academic
Windows Server 2008 R2 Rights
Management Services
Windows Server 2008 R2 Standard,
Enterprise a Datacenter
Windows Server 2008 R2 for Itanium
Based Systems
Windows Server 2008 R2 Remote Desktop
Services
prístup ku kaţdému
serverového softvéru
tabuľke. Na prístup k
vyţaduje základná aj
 Windows Server 2008 Terminal Services External
Connector alebo
 Windows Server 2008 Remote Desktop Services
External Connector
 Ţiadne k dispozícii
 Windows Server 2008 Rights Management Services
External Connector
 Windows Server 2008 External Connector
 Windows Server 2008 Terminal Services External
Connector
 Windows Server 2008 Remote Desktop Services
External Connector
Windows Server 2008 pre systém Windows
Essential Server a Windows Server 2008 pre
systém Windows Essential Server bez
technológie Hyper-V
 Ţiadne k dispozícii
Windows SBS 2008 Standard a Premium
Edition
 Ţiadne k dispozícii
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 44 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy
e) Opätovné pridelenie licencií pre produkt External Connector. Licenciu pre produkt
External Connector smiete znova prideliť, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia). Licenciu pre produkt External Connector smiete znova prideliť skôr,
ak stiahnete server, ktorému bola licencia pridelená, z pouţívania pre trvalé zlyhanie
hardvéru.
f) Redistribuovateľný kód. Redistribuovateľný kód smiete pouţívať spôsobom opísaným
v Univerzálnych licenčných podmienkach.
g) Balíky Management. Softvér môţe obsahovať balíky Management. Licenčné podmienky pre
príslušné produkty v centre System Center v sekcii Servery – servery na spravovanie týchto
práv na pouţívanie produktov sa vzťahujú na pouţívanie balíkov Management.
IV) Upozornenia.
a) Poznámka o vizuálnom štandarde MPEG-4. Tento softvér obsahuje technológiu
vizuálneho dekódovania MPEG-4. Táto technológia sa pouţíva ako formát kompresie dát
videoinformácií. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyţaduje dodrţiavanie nasledujúcich upozornení:
POUŢÍVANIE TOHTO PRODUKTU AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ SA ZHODUJE
S VIZUÁLNYM ŠTANDARDOM MPEG-4, JE ZAKÁZANÉ OKREM PRIAMEHO POUŢITIA
SPOJENÉHO S (A) ÚDAJMI ALEBO INFORMÁCIAMI (i) VYTVORENÝMI A ZÍSKANÝMI BEZ
POPLATKOV OD SPOTREBITEĽA, KTORÝ NIE JE SÚČASŤOU OBCHODU, A (ii) LEN NA
OSOBNÉ ÚČELY A (B) INÝMI SPÔSOBMI POUŢITIA, NA KTORÉ SPOLOČNOSŤ MPEG LA,
L.L.C. POSKYTLA ŠPECIFICKÚ A SAMOSTATNÚ LICENCIU.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vizuálneho štandardu MPEG-4, obráťte sa na
spoločnosť MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206,
http://www.mpegla.com.
b) Poznámka o vizuálnom štandarde VC-1. Tento softvér môţe obsahovať technológiu
vizuálneho dekódovania VC-1.
nasledujúcich upozornení:
Spoločnosť
MPEG
LA,
L.L.C.
vyţaduje
dodrţiavanie
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE PATENTOVANÉHO PORTFÓLIA
VC-1 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (A) KÓDOVANIE VIDEA
V SÚLADE SO ŠTANDARDOM VC-1 („VC-1 VIDEO“) ALEBO (B) DEKÓDOVANIE VIDEA VC-1
KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI A/ALEBO
ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTNUTIE VIDEA VC-1.
NA ŢIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vizuálneho štandardu VC-1, obráťte sa na spoločnosť
MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206,
http://www.mpegla.com.
V) Overovanie.
a) V priebehu času bude softvér aktualizovať overovaciu funkciu softvéru alebo poţadovať jej
prevzatie. Overovaním sa kontroluje, či bol softvér aktivovaný a či je platne licencovaný.
Overovanie vám tieţ povoľuje pouţívať určité funkcie softvéru alebo získať ďalšie výhody.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157.
b) Počas overovania softvér odošle spoločnosti Microsoft informácie o softvéri a zariadení. Tieto
informácie zahŕňajú verziu, kľúč produktu softvéru a adresu internetového protokolu
zariadenia. Spoločnosť Microsoft nepouţíva tieto informácie na to, aby vás identifikovala
alebo kontaktovala. Pouţívaním softvéru dávate súhlas na prenos týchto informácií. Ďalšie
informácie o overovaní a o tom, čo sa odosiela počas overovacej kontroly, nájdete na lokalite
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96551.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 45 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy
c) Ak softvér nie je platne licencovaný, môţe byť ovplyvnená funkčnosť softvéru. Môţete
napríklad:

potrebovať reaktiváciu softvéru alebo

prijímať pripomienky na získanie platne licencovanej kópie softvéru,

prípadne nebudete môcť získavať určité aktualizácie alebo inovácie od spoločnosti
Microsoft.
Aktualizácie alebo inovácie softvéru môţete získavať len od spoločnosti Microsoft alebo
autorizovaných zdrojov. Ďalšie informácie o získavaní aktualizácií z autorizovaných zdrojov
nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96552.
VI) Technológia ukladania údajov. Serverový softvér môţe obsahovať technológiu na ukladanie
údajov s názvom Windows Internal Database alebo Microsoft SQL Server Desktop Engine pre
systém Windows. Komponenty serverového softvéru pouţívajú tieto technológie na ukladanie
údajov. Na základe týchto práv na pouţívanie produktov nemôţete tieto technológie pouţívať
alebo k nim získavať prístup inak, ako je v nich uvedené.
VII) Potenciálne neţiaduci softvér. Ak je zapnutá funkcia Windows Defender, vyhľadá vo vašom
počítači „spyware“, „adware“ a iný potenciálne neţiaduci softvér. Ak nájde potenciálne neţiaduci
softvér, táto funkcia vám ponúkne moţnosť ho ignorovať, zakázať (izolovať) alebo odstrániť.
Kaţdý potenciálne neţiaduci softvér označený ako „vysoké“ alebo „závaţné“ riziko sa po
dokončení prehľadávania, ak ste nezmenili predvolené nastavenia, automaticky odstráni.
Odstránenie alebo zakázanie potenciálne neţiaduceho softvéru môţe spôsobiť:

nefunkčnosť iného softvéru vo vašom počítači alebo

porušenie licencie na pouţívanie iného softvéru vo vašom počítači.
Pri pouţití tohto softvéru sa môţe stať, ţe odstránite alebo zakáţete softvér, ktorý nie je
potenciálne neţiaduci.
B. Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.
Licencie na produkty Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008
Rights Management Services a Windows Server 2008 Remote Desktop Services
External Connector
Prenos licencií v rámci serverových fariem.
Pridelenie licencií pre produkt External Connector a pouţívanie softvéru v rámci serverovej farmy.
Licencie pre produkt External Connector smiete znova prideliť v súlade s ustanoveniami sekcie
Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie. Prípadne môţete tieto licencie
znova prideliť nasledujúcim spôsobom.
Serverová farma.
Serverová farma pozostáva maximálne z dvoch dátových stredísk, ktoré sa fyzicky nachádzajú:

v časových pásmach vzdialených od seba maximálne štyri hodiny (koordinovaný svetový čas
(UTC), nie DST) alebo

v Európskej únii (EÚ) alebo v Európskom zdruţení voľného obchodu (EZVO).
Kaţdé dátové stredisko môţe byť súčasťou len jeden serverovej farmy. Dátové stredisko smiete
znova prideliť z jednej serverovej farmy na druhú, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 46 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy
Opätovné pridelenie licencie pre produkt External Connector.

V rámci serverovej farmy. Licencie pre produkt External Connector smiete opätovne prideliť
ktorémukoľvek svojmu serveru nachádzajúcemu sa v rovnakej serverovej farme tak často, ako
potrebujete. Zákaz krátkodobého opätovného pridelenia sa nevzťahuje na licencie pre produkt
External Connector pridelené serverom nachádzajúcim sa v rovnakej serverovej farme.

Pridelenie licencií medzi serverovými farmami. Licencie pre produkt External Connector smiete
znova prideliť ktorémukoľvek serveru z inej serverovej farmy, ale nie krátkodobo (t. j. nie do
90 dní od posledného pridelenia).
Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition:
Spustenie inštancií serverového softvéru.
Softvér je dostupný len pre servery s dvoma alebo viacerými procesormi. Inštancie serverového
softvéru smiete spúšťať len na serveroch s dvoma alebo viacerými procesormi. Na licencovanom
serveri smiete spúšťať inštanciu vydania Standard alebo Enterprise namiesto vydania Datacenter
v ktoromkoľvek prostredí operačného systému.
Windows MultiPoint Server 2010 Academic, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows
Server 2008 for Windows Essential Server Solutions (WESS) a Windows Server 2008 for
Windows Essential Server Solutions (WESS) bez technológie Hyper-V:
Spustenie inštancií serverového softvéru. Pre kaţdú pridelenú licenciu:


Na licencovanom serveri smiete naraz spúšťať:
o
v jednom fyzickom prostredí operačného systému jednu inštanciu serverového softvéru a
o
v jednom virtuálnom prostredí operačného systému jednu inštanciu serverového softvéru.
Ak spúšťate inštanciu vo virtuálnom prostredí operačného systému, inštancia serverového
softvéru spustená vo fyzickom prostredí operačného systému môţe byť pouţitá iba na:
o
spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér,
o
poskytnutie sluţieb virtualizácie hardvéru,
o
spustenie softvéru na
licencovanom serveri.
spravovanie
a servis
prostredí
operačného
systému
na
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
Windows Server 2008 R2 Enterprise:
Spustenie inštancií serverového softvéru. Pre kaţdú pridelenú licenciu:


Na licencovanom serveri smiete naraz spúšťať:
o
v jednom fyzickom prostredí operačného systému jednu inštanciu serverového softvéru a
o
vo virtuálnom prostredí operačného systému aţ štyri inštancie serverového softvéru
(iba jedna inštancia na virtuálne prostredie operačného systému).
Na licencovanom serveri smiete spúšťať inštanciu vydania Standard namiesto vydania
Enterprise v ktoromkoľvek prostredí operačného systému.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 47 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy

Ak spúšťate všetkých päť povolených inštancií naraz, inštancia serverového softvéru spustená
vo fyzickom prostredí operačného systému môţe byť pouţitá iba na:
o
spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér,
o
poskytnutie sluţieb virtualizácie hardvéru,
o
spustenie softvéru na
licencovanom serveri.
spravovanie
a servis
prostredí
operačného
systému
na
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
Windows Server 2008 R2 Standard a Enterprise:
Windows Server 2008 LKP. Serverový softvér môţete pouţívať v reţime „na zariadenie alebo na
pouţívateľa“ alebo „na server“. V reţime „na zariadenie alebo na pouţívateľa“ sa vyţaduje Windows
Server 2008 LKP na kaţdé zariadenie alebo pouţívateľa, ktorý priamo alebo nepriamo pristupuje k
inštanciám serverového softvéru na licencovaných serveroch. V reţime „na server“ sa vyţaduje
výlučné pridelenie toľkých licencií Windows Server 2008 LKP na inštanciu serverového softvéru, koľko
je najviac zariadení a pouţívateľov, ktorí môţu naraz priamo alebo nepriamo pristupovať k danej
inštancii. Reţim „na server“ môţete zmeniť na reţim „na zariadenie alebo na pouţívateľa“ iba raz.
V takom prípade sa zachová ten istý počet licencií Windows Server 2008 LKP. Licencie Core LKP
Suites, Enterprise LKP Suites a BackOffice LKP smiete pouţiť na prístup k serverovému softvéru
pouţitému iba v reţime „na zariadenie alebo na pouţívateľa“.
Windows Server 2008 Remote Desktop Services:
Bez ohľadu na reţim, v ktorom sa pouţíva serverový softvér, platia uvedené podmienky.

Windows Remote Desktop Services LKP. Okrem licencie Windows Server LKP, Windows EBS
LKP, Core LKP Suite alebo Enterprise LKP Suite musíte nadobudnúť aj licenciu Windows
Server 2008 Terminal Services LKP alebo Windows Server 2008 Remote Desktop Services LKP
pre kaţdého pouţívateľa alebo zariadenie, ktoré priamo alebo nepriamo pristupuje
k serverovému softvéru ako hostiteľovi grafického pouţívateľského rozhrania (pomocou
funkcií Windows Server 2008 Remote Desktop Services alebo inej technológie).
Windows SBS 2008 Premium Edition:
a) Pridelenie licencie serveru. Softvérová licencia sa zvyčajne prideľuje jednému serveru.
V prípade vydania Windows SBS 2008 Premium Edition môţete rovnakú licenciu prideliť
súčasne viac ako jednému serveru. Licenciu môţete prideliť druhému serveru, na ktorom
môţete spúšťať ľubovoľné technológie vydania Premium Edition. V takom prípade je licencia
súčasne pridelená dvom serverom. Tieto servery sú licencovanými servermi pre príslušnú
licenciu. Serverom môţete prideliť ďalšie softvérové licencie, no tú istú licenciu nesmiete
prideliť viac ako dvom serverom. V prípade, ţe je licencia súčasne pridelená viac ako jednému
serveru a neskôr opätovne pridelená inému serveru, server, ktorému licenciu opätovne
pridelíte, sa stáva jedným z licencovaných serverov pre túto licenciu. Prostredie operačného
systému, v ktorom je spustená inštancia produktu Windows Server 2008 Standard, sa musí
pripojiť k doméne produktu Windows SBS 2008.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 48 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy
b) Spustenie inštancií komponentov vydania Premium Edition serverového softvéru.
Windows Server 2008 Standard pre SBS Premium – výnimka súvisiaca s virtualizáciou: Ak sa
rozhodnete spúšťať inštanciu tohto komponentu vo virtuálnom prostredí operačného
systému, ako výnimku smiete ďalšiu inštanciu spúšťať vo fyzickom prostredí operačného
systému toho istého licencovaného servera. Táto ďalšia inštancia sa smie pouţívať iba na:

spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér,

poskytnutie sluţieb virtualizácie hardvéru,

spustenie softvéru na spravovanie a servis prostredí operačného systému na
licencovanom serveri.
Windows Server 2008 Standard pre SBS Premium – výnimka súvisiaca s doménou:
Ak spúšťate akúkoľvek povolenú inštanciu tejto súčasti vo fyzickom prostredí operačného
systému (bez ohľadu na to, či vyuţívate výnimku súvisiacu s virtualizáciou uvedenú vyššie),
dané prostredie operačného systému nemusí byť pripojené k doméne produktu Windows
Small Business Server 2008 za predpokladu, ţe sa inštancia pouţíva iba na:

spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér,

poskytnutie sluţieb virtualizácie hardvéru,

spustenie softvéru na spravovanie a servis prostredí operačného systému na
licencovanom serveri.
Toto fyzické prostredie operačného systému nemoţno pripojiť k ţiadnej inej doméne.
SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business: V tom istom čase môţete spúšťať
ľubovoľný počet inštancií tohto komponentu v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí
operačného systému. V tom istom čase nesmiete spúšťať inštancie softvéru SQL Server
licencovaného samostatne alebo inak v inom prostredí operačného systému v rámci tej istej
domény. Platí tu však nasledujúca výnimka:
Záloţné (Fail-over) práva. Kvôli dočasnej podpore smiete v kaţdom prostredí operačného
systému, v ktorom spúšťate povolené inštancie serverového softvéru, spúšťať ten istý počet
pasívnych záloţných inštancií v osobitnom prostredí operačného systému v doméne Windows
SBS 2008. Pasívne záloţné inštancie smiete spúšťať na inom ako licencovanom serveri.
Prostredie operačného systému, v ktorom sú spustené inštancie softvéru SQL Server, sa musí
pripojiť k doméne produktu Windows Small Business Server 2008. Namiesto ľubovoľných
povolených inštancií produktu SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business smiete
spúšťať inštanciu produktu SQL Server 2005 Standard.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
Windows SBS 2008 Standard a Premium Edition:
a) Licencie na klientsky prístup.

Na povolenie prístupu k licencovaným inštanciám serverového softvéru smiete prideliť
maximálne 75 licencií LKP akéhokoľvek typu alebo vydania.

Nasledujúce výnimky z poţiadaviek LKP nahrádzajú výnimky z poţiadaviek LKP uvedené
vo všeobecných licenčných podmienkach:
(i) Pre ľubovoľného pouţívateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje k vašim inštanciám
funkcie Unified Messaging and Compliance Functionality, potrebujete okrem licencie
LKP na produkt Windows SBS aj licenciu LKP na produkt Exchange Server 2007
Enterprise.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 49 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – operačné systémy
(ii) Nepotrebujete licencie LKP Windows SBS pre ţiadneho pouţívateľa ani zariadenie,
ktoré pristupuje k vašim inštanciám softvéru Windows Server 2008 v produkte SBS
iba prostredníctvom Internetu bez toho, aby bolo overované alebo inak individuálne
identifikované serverovým softvérom alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Ľubovoľný
pouţívateľ alebo zariadenie, ktoré týmto spôsobom pristupuje k jednotlivým
produktom Windows SBS iným ako softvér Windows Server 2008, však musí mať
zodpovedajúce licencie LKP na tieto produkty. Napríklad licencie LKP Exchange
dovoľujú prístup k serveru Exchange. Na základe licencií LKP Windows SBS môţete
tieţ pristupovať k jednotlivým produktom Windows SBS, a to v súlade s licenčnými
podmienkami pre príslušné produkty.
(iii) Pre licencované servery Windows SBS 2008 s inštanciami serverového softvéru
jednotlivých produktov SBS nepotrebujete licencie LKP na prístup k inštanciám
serverového softvéru toho istého produktu Windows SBS na iných licencovaných
serveroch Windows SBS 2008.
(iv)Pre ţiadne svoje servery samostatne licencované na spúšťanie produktu Windows
Server 2008, Exchange Server 2007 alebo SQL Server 2008 Small Business Edition
nepotrebujete licencie LKP na prístup k inštanciám toho istého jednotlivého produktu
Windows SBS na licencovaných serveroch Windows SBS 2008.
(v) Nepotrebujete licencie LKP maximálne pre dve zariadenia alebo pouţívateľov na
prístup k inštanciám serverového softvéru výhradne na účely spravovania týchto
inštancií.
b) Zahrnuté programy spoločnosti Microsoft. Softvér Windows SBS 2008 obsahuje
nasledujúce programy spoločnosti Microsoft.

Technológie Windows Server 2008 Standard

Exchange Server 2007 Standard Edition

Windows SharePoint Services 3.0

Windows Server Update Services 3.0 SP1
Softvér Windows SBS 2008 Premium Edition obsahuje tieţ:

Windows Server 2008 Standard pre SBS Premium a

SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business.
Na pouţívanie týchto programov sa vzťahujú licenčné podmienky pre softvér Windows
SBS 2008.
c) Zahrnuté sluţby spoločnosti Microsoft. Na pouţívanie so softvérom Windows SBS 2008
sa môţu ponúkať niektoré sluţby spoločnosti Microsoft. Pouţívanie týchto sluţieb so
softvérom je voliteľné.

Forefront Security for Exchange Server, 120-dňová skúšobná verzia – ak túto sluţbu
nechcete pouţívať, môţete ju odinštalovať. Na pouţívanie týchto sluţieb sa vzťahujú
ustanovenia sekcie Sluţby online týchto práv na pouţívanie s výnimkou, ţe na pouţívanie
sluţby Forefront Security for Exchange Server na základe licencií Windows SBS
nepotrebujete získať predplatené licencie pre pouţívateľa ani zariadenie.

Microsoft Office Live Small Business – so serverovým softvérom Windows SBS 2008 sa
môţe poskytovať samostatná ponuka tejto sluţby. Sluţbu smiete pouţívať, iba ak ju
zaregistrujete.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 50 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
Licenčný model: Serverová licencia + LKP + voliteľná licencia pre produkt
External Connector
Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené niţšie (produkty s hviezdičkou alebo
označením LM nájdete aj v sekciách B a C). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré
pridávame na základe licenčného modelu do Zoznamu produktov.
1. Bing Maps Server*
12. SharePoint Server 2010LM
2. Bing Maps Server s balíkom Enhanced
Content Pack*
13. SQL Server 2008 (licencované
v reţime per server LKP) Small
Business*
3. Duet for Microsoft Office and
SAP 1.5*, LM
4. Dynamics CRM 4.0 Professional
a Enterprise ServerLM, SH
5. Exchange Server 2010 Standard
a Enterprise*, LM, SH
6. Exchange Server 2007 Standard for
Small Business*
7. FAST Search Server 2010 for
SharePointLM
8. Forefront Identity Manager 2010*, LM
9. Forefront Unified Access
Gateway 2010LM
10. Office Communications Server 2007
R2 Standard a Enterprise Edition*, LM
14. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime per server LKP) Workgroup*
15. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime per server LKP) Standard*, SH
16. SQL Server 2008 R2
(licencované v reţime per
server LKP) Enterprise*, LM, SH
17. System Center Mobile Device
Manager 2008*, LM, I, SH
18. System Center Mobile Device
Manager 2008 s technológiou
SQL Server 2005*, I, LM, SH
19. Visual Studio Team Foundation
Server 2010 s technológiou
SQL 2008*, LM, SH
11. Project Server 2010LM
A. Všeobecné licenčné podmienky. Pre kaţdú nadobudnutú licenciu softvéru máte
nasledujúce práva.
I) Pridelenie licencie serveru.
a) Skôr ako spustíte akúkoľvek inštanciu serverového softvéru na základe softvérovej licencie,
musíte prideliť príslušnú licenciu jednému z vašich serverov. Tento server je licencovaný
server pre príslušnú licenciu. Tomu istému serveru môţete prideliť ďalšie softvérové licencie,
no tú istú licenciu nesmiete prideliť viac ako jednému serveru. Oblasť hardvéru alebo
komponent blade sa povaţuje za osobitný server.
b) Smiete znova prideliť softvérovú licenciu, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia). Softvérovú licenciu smiete znova prideliť skôr, ak stiahnete
licencovaný server z pouţívania pre trvalé zlyhanie hardvéru. Ak opätovne prideľujete
licenciu, server, ktorému licenciu znova prideľujete, sa stáva novým licencovaným serverom
pre príslušnú licenciu.
II) Spustenie inštancií serverového softvéru. Na licencovanom serveri smiete pre kaţdú
nadobúdanú softvérovú licenciu v tom istom čase spúšťať jednu inštanciu serverového softvéru
vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 51 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
III) Spustenie inštancií dodatočného softvéru. Vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí
operačného systému smiete v ľubovoľnom počte zariadení spúšťať alebo inak pouţívať akýkoľvek
počet inštancií dodatočného softvéru uvedeného v tabuľke niţšie. Tieto inštancie môţete pouţívať
iba so serverovým softvérom. Pouţitie ktorejkoľvek inštancie so serverovým softvérom môţe byť
nepriame (prostredníctvom iného dodatočného softvéru) alebo priame.
Produkt
Zoznam dodatočného softvéru
Bing Maps Server
 Ţiadny
Bing Maps Server s balíkom Enhanced Content
Pack
 Ţiadny
Duet for Microsoft Office and SAP 1.5
 Components for Microsoft Office
 Components for mySAP ERP
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft
Office Outlook
Dynamics CRM 4.0 Professional and
Enterprise Servers
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for
Microsoft SQL Server Reporting Services
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration
Manager
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Language Packs
Exchange Server 2010 Standard a Enterprise
 Exchange Management Tools
Exchange Server 2007 Standard for
Small Business
 Exchange Management Tools
FAST Search Server 2010 for SharePoint
 Software Development Kit
 Microsoft Password Change Notification
Service
Forefront Identity Manager 2010
 FIM Certificate Management Client
 FIM Certificate Management Bulk Issuance
Client
Forefront Unified Access Gateway 2010
 Ţiadny
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 52 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
Produkt
Zoznam dodatočného softvéru
 Administration Tools
 Archiving Service
 Doplnok pre konferencie pre program
Microsoft Office Outlook
 Group Chat Administration Tool
 Office Communications Server 2007 nasadený
ako server na webový prístup k produktu
Communicator
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako archivačný server
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako riadiaci server
 Office Communications Server 2007 nasadený
ako sprostredkujúci server
Office Communications Server 2007 R2
Standard Edition
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako monitorovací server
 Office Communicators Server 2007 R2
Attendant Console
 Office Communications Server 2007 R2 Group
Chat Console
 Office Communications Server 2007 R2
Software Update Service
 Office Communications Server 2007 R2 Web
Components
 Office Communicator Web Access 2007 R2
 Office Communicator Mobile for Java 2007 R2
 Office Communicator Mobile for Windows
Mobile 2007 R2
 Office Live Meeting client
 Software Development Kit
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 53 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
Produkt
Zoznam dodatočného softvéru
 Administration Tools
 Doplnok Archiving Service pre konferencie pre
program Microsoft Office Outlook
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako archivačný server
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako server pre zvukové konferencie
a videokonferencie
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako server na webový prístup
k produktu Communicator
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako riadiaci server
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený vo vydaní Enterprise Edition:
Back End
 Group Chat Administration Tool
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako server IIS
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako sprostredkujúci server
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako monitorovací server
Office Communications Server 2007 R2
Enterprise Edition
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako server pre skupinové
konverzácie
 Office Communications Server 2007 nasadený
ako server na webový prístup k produktu
Communicator
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako server pre aplikáciu zjednotenej
komunikácie
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako server pre webové konferencie
 Office Communications Server 2007 R2
nasadený ako server na zdieľanie aplikácií
 Konzola servera Office Communicators Server
2007 R2 Attendant
 Konzola servera Office Communications Server
2007 R2 Group Chat
 Office Communications Server 2007 R2
Software Update Service
 Office Communications Server 2007 R2 Web
Components
 Office Communicator Web Access 2007 R2
 Office Communicator Mobile for Java 2007 R2
 Office Communicator Mobile for Windows
Mobile 2007 R2
 Office Live Meeting client
 Software Development Kit
 Aplikácie UCAS
Project Server 2010
 Software Development Kit
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 54 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
Produkt
SharePoint Server 2010
Zoznam dodatočného softvéru
 Software Development Kit
 Business Intelligence Development Studio
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Connectivity
SQL Server 2008 Small Business
 Client Tools Software Development Kit
 Management Studio
 SQL Client Connectivity SDK
 Sync Framework
 SQL Server 2008 Books Online
 Business Intelligence Development Studio
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Connectivity
SQL Server 2008 R2 Workgroup, Standard
a Enterprise
 Client Tools Software Development Kit
 Management Tools – základné
 Management Tools – úplné
 SQL Client Connectivity SDK
 Microsoft Sync Framework
 SQL Server 2008 R2 Books Online
System Center Mobile Device Manager 2008
and System Center Mobile Device Manager
2008 s technológiou SQL Server 2005
Visual Studio Team Foundation Server 2010
s technológiou SQL Server 2008
 Management Pack for Operations
Manager 2007
 Management Pack for Operations
Manager 2005
 Team Explorer (pre verzie produktu 2010
a 2008)
 Team Foundation Build
 Team Foundation Server Sharepoint
Extensions
IV) Vytváranie a ukladanie inštancií na serveroch alebo ukladacích médiách. Pre kaţdú
nadobudnutú softvérovú licenciu máte uvedené dodatočné práva.
a) Smiete vytvárať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru a dodatočného softvéru.
b) Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete ukladať na ľubovoľný server
alebo ukladacie médium.
c) Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete vytvárať a ukladať výlučne na
uplatnenie práva spúšťať inštancie serverového softvéru na základe ktorejkoľvek vašej
softvérovej licencie, ako je opísané vyššie (napr. nesmiete distribuovať inštancie
tretím stranám).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 55 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
V) Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie.
a) Licencie na klientsky prístup (LKP).

Pre kaţdé zariadenie alebo pouţívateľa, ktorý pristupuje priamo alebo nepriamo
k inštanciám serverového softvéru, musíte získať a prideliť licenciu na klientsky prístup.
Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za osobitné zariadenie. Príslušné
licencie LKP pre jednotlivé produkty sú uvedené v tabuľke niţšie.

LKP sa nevyţaduje pre:
(1) ţiadny server licencovaný pre inštancie serverového softvéru a na ich spúšťanie a
(2) aţ dve zariadenia alebo pouţívateľov na prístup k inštanciám serverového softvéru
výhradne na účely spravovania týchto inštancií.

Vaše licencie LKP povoľujú prístup k starším verziám, ale nie novším verziám serverového
softvéru, pokiaľ to nie je uvedené v tabuľke niţšie. Ak získavate prístup k inštanciám
staršej verzie, môţete pouţiť aj licencie LKP zodpovedajúce príslušnej verzii.

Kaţdý serverový softvér vyţaduje základné licencie LKP a niektorý serverový softvér
vyţaduje aj dodatočné licencie LKP. Oba typy licencií LKP sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke. Na prístup k funkciám uvedeným podľa názvu v tabuľke niţšie sa pre produkt
vyţaduje základná licencia LKP aj dodatočná licencia LKP.
Produkt alebo funkcie
Bing Maps Server
Zoznam licencií LKP
 Bing Maps Server LKP
Bing Maps Server s balíkom Enhanced
Content Pack
 Bing Maps Server s balíkom Enhanced Content
Pack LKP
Duet for Microsoft Office and SAP 1.5
 Duet for Microsoft Office and SAP 1.5 LKP
Dynamics CRM 4.0 Professional and
Enterprise Servers
Dynamics CRM 4.0 Professional and
Enterprise Servers – funkcie potrebné na
zapisovanie a zmenu údajov
 Dynamics CRM 4.0 Limited LKP
 Dynamics CRM 4.0 Full Use Additive LKP
 BackOffice LKP (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. novembra 2009 alebo
neskôr) alebo
 Business Productivity Online Standard Suite –
Licencia SL pre pouţívateľa alebo
Exchange Server 2010 Standard a Enterprise
 Core LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. novembra 2009 alebo
neskôr) alebo
 Exchange Server 2010 Standard LKP alebo
 Exchange Online Standard – Licencia SL pre
pouţívateľa alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. novembra 2009
alebo neskôr)
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 56 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
Produkt alebo funkcie
Zoznam licencií LKP
Exchange Server 2010 Standard a Enterprise
Voicemail
Personal Archive
Advanced Mobile Policies
Information Protection and Compliance
Cross-Mailbox Search
Legal Hold
 Exchange Server 2010 Enterprise LKP alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. novembra 2009 alebo
neskôr)
Custom Retention Policies
Per User/Distribution List Journaling
 Exchange Server 2007 Standard for Small
Business LKP alebo
 Windows Small Business Server 2008 LKP
Suite alebo
Exchange Server 2007 Standard for
Small Business
 Windows Small Business Server 2008 LKP Suite
pre prémiových pouţívateľov alebo zariadenia
alebo
 Windows Essential Business Server 2008 LKP
Suite alebo
 Windows Essential Business Server 2008 LKP
Suite pre prémiových pouţívateľov alebo
zariadenia
Exchange Server 2007 Standard for
Small Business
Unified Messaging and Compliance
Functionality
FAST Search Server 2010 for SharePoint
 Exchange Server 2007 Enterprise LKP
Neexistujú samostatné licencie LKP produktu
FAST Search Server 2010 for SharePoint.
Licencia SharePoint Server 2010 Enterprise LKP
poskytuje práva na prístup k produktu FAST
Search Server 2010 for SharePoint. Kaţdá
licencia SharePoint Server 2010 Enterprise LKP
vyţaduje licenciu SharePoint Server 2010
Standard LKP, preto sa pre prístup k produktu
FAST Search Server 2010 for SharePoint
vyţadujú nasledujúce licencie:
 SharePoint Server 2010 Standard LKP a
SharePoint Server 2010 Enterprise LKP alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance od dátumu dostupnosti
produktu FAST Search Server 2010 for
SharePoint na multilicenčné prevzatie alebo po
tomto dátume)
Forefront Identity Manager 2010
Forefront Unified Access Gateway 2010
 Forefront Identity Manager 2010 LKP
 Forefront Unified Access Gateway 2010
LKP alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. mája 2010 alebo neskôr)
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 57 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
Produkt alebo funkcie
Zoznam licencií LKP
 Office Communications Server 2007 R2 Standard
LKP alebo
Office Communications Server 2007 R2
Standard a Enterprise Edition
 Business Productivity Online Standard Suite –
Licencia SL pre pouţívateľa alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. februára 2009 alebo
neskôr) alebo
 Office Communications Online Standard –
Licencia SL pre pouţívateľa
 Office Communications Server 2007 R2
Enterprise LKP alebo
Office Communications Server 2007 R2
Standard a Enterprise Edition
Audio Conferencing
Call Management
Desktop Sharing
Web Conferencing
 Business Productivity Online Standard Suite –
Licencia SL pre pouţívateľa alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. februára 2009 alebo
neskôr) alebo
 Office Live Meeting Standard – Licencia SL pre
pouţívateľa alebo
 Office Live Meeting Professional – Licencia SL
pre pouţívateľa
Project Server 2010
 Project Server 2010 LKP
 Business Productivity Online Standard Suite –
Licencia SL pre pouţívateľa alebo
SharePoint Server 2010
 Core LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance od dátumu dostupnosti
produktu SharePoint Server 2010 na
multilicenčné prevzatie alebo po tomto dátume)
alebo
 SharePoint Server 2010 Standard LKP alebo
 SharePoint Online Standard – Licencia SL pre
pouţívateľa alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance od dátumu dostupnosti
produktu SharePoint Server 2010 na
multilicenčné prevzatie alebo po tomto dátume)
SharePoint Server 2010
Business Connectivity Services Line of
Business Webparts
Office 2010 Business Connectivity Services
Client Integration
Access Services
InfoPath Forms Services
Excel Services
Visio Services
 SharePoint Server 2010 Enterprise LKP alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance od dátumu dostupnosti
produktu SharePoint Server 2010 na
multilicenčné prevzatie alebo po tomto dátume)
PerformancePoint Services
Custom Analytics Reports
Advanced Charting
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 58 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
Produkt alebo funkcie
Zoznam licencií LKP
 SQL Server 2008 Small Business LKP alebo
 SQL Server 2008 LKP alebo
 SQL Server 2008 R2 LKP alebo
SQL Server 2008 Small Business
 Windows Small Business Server 2008 LKP Suite
pre prémiových pouţívateľov alebo zariadenia
alebo
 Windows Essential Business Server 2008 LKP
Suite pre prémiových pouţívateľov alebo
zariadenia
SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise
SQL Server 2008 R2 Workgroup
 SQL Server 2008 R2 LKP
 SQL Server 2008 R2 LKP alebo
 SQL Server 2008 R2 Workgroup LKP
System Center Mobile Device Manager 2008
and System Center Mobile Device Manager
2008 s technológiou SQL Server 2005
 System Center Mobile Device Manager 2008 LKP
Visual Studio Team Foundation Server 2010
s technológiou SQL Server 2008
 Visual Studio Team Foundation Server 2010 LKP
b) Typy licencií LKP. Existujú dva typy licencií LKP: jeden pre zariadenia a jeden pre
pouţívateľov. Kaţdá licencia LKP pre zariadenie povoľuje jednému zariadeniu (pouţívanému
ktorýmkoľvek pouţívateľom) pristupovať k inštanciám serverového softvéru na licencovaných
serveroch. Kaţdá LKP pre pouţívateľa povoľuje jednému pouţívateľovi (pouţívajúcemu
ktorékoľvek zariadenie) pristupovať k inštanciám serverového softvéru na licencovaných
serveroch. Môţete pouţiť kombináciu licencií LKP pre zariadenie a LKP pre pouţívateľa.
c) Zmena pridelenia LKP. Smiete:

natrvalo zmeniť pridelenie LKP pre zariadenie z jedného zariadenia na druhé alebo LKP
pre pouţívateľa od jedného pouţívateľa k druhému,

dočasne zmeniť pridelenie LKP pre zariadenie na poţičané zariadenie, keď je prvé
zariadenie mimo prevádzky, alebo LKP pre pouţívateľa na dočasného pracovníka, keď
pouţívateľ nie je prítomný.
d) Licencie pre produkt External Connector. Ak chcete spúšťať jednu alebo viac inštancií
serverového softvéru, musíte získať licenciu pre kaţdý produkt External Connector. Oblasť
hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za osobitný server. Kaţdá licencia pre produkt
External Connector pridelená serveru povoľuje prístup k inštanciám serverového softvéru na
príslušnom serveri ľubovoľnému počtu externých pouţívateľov. Títo pouţívatelia nepotrebujú LKP.
„Externí pouţívatelia“ sú pouţívatelia, ktorí nie sú:
(i) zamestnancami vašej spoločnosti ani jej pobočky ani
(ii) dodávateľmi ani zástupcami vašej spoločnosti ani jej pobočky.
Príslušné licencie pre produkt External Connector pre jednotlivé produkty sú uvedené v tabuľke.
Licencie pre produkt External Connector povoľujú prístup k inštanciám starších verzií, ale nie
novších verzií serverového softvéru, pokiaľ to nie je uvedené v tabuľke niţšie. Ak získavate
prístup k inštanciám staršej verzie, môţete pouţiť licenciu produktu External Connector
zodpovedajúcu príslušnej verzii.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 59 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
Ak chcete licencovať prístup na základe tohto licenčného typu, prístup ku kaţdému
serverovému softvéru vyţaduje základné licencie a niektoré funkcie serverového softvéru
vyţadujú aj dodatočné licencie. Oba typy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na prístup
k funkciám uvedeným podľa názvu v tabuľke niţšie sa pre produkt vyţaduje základná aj
dodatočná licencia na produkt External Connector.
Zoznam licencií pre produkt
External Connector
Produkt alebo funkcie
Bing Maps Server
 Ţiadne k dispozícii
Bing Maps Server s balíkom Enhanced
Content Pack
 Ţiadne k dispozícii
Duet for Microsoft Office and SAP 1.5
 Ţiadne k dispozícii
Dynamics CRM 4.0 Professional and
Enterprise Servers
Dynamics CRM 4.0 Professional and Enterprise
Servers – funkcie potrebné na zapisovanie
a zmenu údajov
Exchange Server 2010 Standard a Enterprise
 Dynamics CRM 4.0 Limited External Connector
 Dynamics CRM 4.0 Full Use Additive
External Connector
 Exchange Server 2010 External Connector
Exchange Server 2010 Standard a Enterprise
Voicemail
Personal Archive
Advanced Mobile Policies
Information Protection and Compliance
 Ţiadne k dispozícii
Cross-Mailbox Search
Legal Hold
Custom Retention Policies
Per User/Distribution List Journaling
Exchange Server 2007 Standard for
Small Business
 Ţiadne k dispozícii
FAST Search Server 2010 for SharePoint
 Ţiadne k dispozícii
Forefront Identity Manager 2010
 Forefront Identity Manager 2010 External
Connector
Forefront Unified Access Gateway 2010
 Forefront Unified Access Gateway 2010
External Connector
Office Communications Server 2007 R2 Standard
a Enterprise Edition
 Office Communications Server 2007 R2
Standard External Connector
Office Communications Server 2007 R2 Standard
a Enterprise Edition
Audio Conferencing
Call Management
 Office Communications Server 2007 R2
Enterprise External Connector
Desktop Sharing
Web Conferencing
Project Server 2010
 Ţiadne k dispozícii
SharePoint Server 2010
 Ţiadne k dispozícii
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 60 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
Zoznam licencií pre produkt
External Connector
Produkt alebo funkcie
SQL Server 2008 Small Business a SQL Server
2008 R2 Workgroup, Standard a Enterprise
 Ţiadne k dispozícii
System Center Mobile Device Manager 2008 and
System Center Mobile Device Manager 2008 s
technológiou SQL Server 2005
 Ţiadne k dispozícii
Visual Studio Team Foundation Server 2010
s technológiou SQL Server 2008
 Visual Studio Team Foundation Server 2010
External Connector
e) Opätovné pridelenie licencií pre produkt External Connector. Licenciu pre produkt
External Connector smiete znova prideliť, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia). Licenciu pre produkt External Connector smiete znova prideliť skôr,
ak stiahnete server, ktorému bola licencia pridelená, z pouţívania pre trvalé zlyhanie
hardvéru.
f) Redistribuovateľný kód. Redistribuovateľný kód smiete pouţívať spôsobom opísaným
v Univerzálnych licenčných podmienkach.
g) Balíky Management. Softvér môţe obsahovať balíky Management. Licenčné podmienky pre
príslušné produkty System Center v sekcii Servery – servery na spravovanie týchto práv na
pouţívanie produktov sa vzťahujú na pouţívanie týchto balíkov Management.
B. Výnimky a dodatočné podmienky pre špecifické produkty.
Bing Maps Server a Bing Maps Server s balíkom Enhanced Content Pack:
Pouţívanie obsahu.

Softvér môţete pouţívať na kopírovanie výsledkov do vyrovnávacej pamäte a vykonávanie
transakcií súvisiacich s mapami, trasami a vyhľadávaním polohy, ako sú definované niţšie.
Transakcie súvisiace s mapami. Zahŕňajú jeden rastrový alebo vektorový obrázok zobrazujúci
niektorý z nasledujúcich objektov:
(a) polohu zaloţenú na senzoroch určenú na identifikáciu polohy a mierky rastrovej alebo
vektorovej mapy alebo
(b) mapu vopred určenej geografickej oblasti slúţiacu na zobrazenie vektorového obrázka.
Transakcie súvisiace s trasami. Zahŕňajú aspoň jeden z nasledujúcich objektov:
(a) textové alebo hlasové pokyny týkajúce sa jazdy z jedného východiskového miesta do
jedného cieľového miesta, nie však textové ani hlasové pokyny týkajúce sa jazdy
v reálnom čase,
(b) čas jazdy alebo vzdialenosť pre celú takúto trasu alebo jej časť, prípadne
(c) jeden rastrový alebo vektorový obrázok alebo sériu týchto obrázkov na zobrazenie mapy.
Transakcie súvisiace s vyhľadávaním polohy. Identifikujú adresu ulice alebo kriţovatky ulíc.
Zahŕňajú rastrový alebo vektorový obrázok zobrazujúci takúto polohu na mape na základe
vyhľadávania pouţívateľom.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 61 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP

Softvér nesmiete integrovať s vozidlom ani so ţiadnymi jeho systémami a funkciami. Patria
sem systémy a funkcie, ktoré ovplyvňujú alebo ovládajú správanie vozidla, napríklad:
(a) rýchlosť vozidla,
(b) brzdenie,
(c) odpruţenie,
(d) emisie výfukových plynov,
(e) systém svetlometov,
(f) stabilitu alebo
(g) riadenie.

Softvér nesmiete pripájať k externému displeju, ktorý je namontovaný alebo sa nachádza
vo vozidle.

Softvér nesmiete ovládať pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú súčasťou iného zariadenia
nachádzajúceho sa vo vozidle. Nepatria sem ovládacie prvky hlasitosti reproduktorov vo
vozidle ani pouţívanie reproduktorov vo vozidle na rozpoznávanie hlasu.

Softvér nesmiete pouţívať na to, aby ste pouţívateľovi predstavovali alebo ho upozorňovali
na odbočky a zastávky na trase akýmkoľvek spôsobom, ktorý je synchronizovaný s polohou
pouţívateľa na trase na základe senzorov. Softvér nesmiete pouţívať napríklad na navádzanie
v „reálnom čase“, ktoré pomocou systému GPS sleduje polohu pouţívateľa a informuje
o zastávkach alebo odbočkách, keď sa k nim pouţívateľ blíţi.

Softvér nesmiete pouţívať na riadenie ani dispečing vozového parku. Nesmiete poskytovať
dispečingové pokyny zaloţené na polohe alebo trasách viacerých objektov sledovaných
pomocou systému GPS alebo iných metód zaloţených na senzoroch.

Softvér nesmiete pouţívať na výpočet izochrón, ktoré sa pouţívajú alebo zobrazujú na
mapách odvodených z vektorových údajov v softvéri. Izochróny sú skupiny bodov, ktoré
predstavujú podobný čas jazdy z určitého miesta alebo na určité miesto.

Údaje ani ţiadny iný obsah softvéru nesmiete prenášať na iných ani redistribuovať.

Vektorové údaje nesmiete pouţívať na ţiadny iný účel neţ na zobrazovanie takýchto
vektorových obrázkov.

Softvér nesmiete pouţívať s iným zariadením, ktoré lokálne pouţíva údaje o cestnej sieti, ak
údaje o cestnej sieti nie sú k dispozícii aj v softvéri.

Údaje a akýkoľvek iný obsah softvéru môţete pouţívať len v súvislosti so softvérom.
Dodatočné odopretie zodpovednosti. Informácie, obsah a sluţby, ktoré sú súčasťou softvéru alebo
ktoré sú prostredníctvom softvéru dostupné, môţu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby.
Odopretie záruky. Napriek ustanoveniam v rozpore s podmienkami a poţiadavkami vašej objemovej
licenčnej zmluvy sa všetky informácie, obsah, sluţby a súvisiaca grafika poskytujú bez záruky
akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Microsoft alebo jej príslušní dodávatelia týmto odopierajú všetky
záruky a podmienky týkajúce sa informácií, obsahu, sluţieb a súvisiacej grafiky vrátane všetkých
implicitných záruk a podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, odbornosti,
právneho titulu a neporušenia cudzích práv.
Trvanie licencie. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným vo vašej objemovej licenčnej zmluve
sú vaše licencie na softvér časovo obmedzené. Po uplynutí predplatného nesmiete získavať prístup
k softvéru ani ho pouţívať na základe licencií. Vtedy smieme softvér deaktivovať.
Duet for Microsoft Office and SAP 1.5
Ţiadne LKP pre zariadenie. Smiete nadobudnúť iba LKP pre pouţívateľa. LKP pre zariadenie nie je
k dispozícii.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 62 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
Exchange Server 2010 Standard a Enterprise
Nepotrebujete licencie LKP pre ţiadneho pouţívateľa ani zariadenie, ktoré pristupuje k inštanciám
serverového softvéru bez toho, aby bolo priamo alebo nepriamo overované aktívnym adresárom.
Exchange Server 2007 Standard for Small Business
Spustenie inštancií serverového softvéru. V jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného
systému na licencovanom serveri môţete v tom istom čase spúšťať jednu inštanciu serverového
softvéru. Prostredie operačného systému, v ktorom je spustená inštancia serverového softvéru, sa
musí pripojiť k doméne, ktorej aktívny adresár je konfigurovaný nasledujúcim spôsobom:

Jeden server v doméne musí obsahovať všetky roly operácií FSMO (flexible single master
operations) a musí byť koreňovým adresárom štruktúry aktívneho adresára,

ţiadne dôveryhodné vzťahy s inými doménami,

ţiadne podriadené domény a

celkový počet pouţívateľov a zariadení v doméne nemôţe byť väčší ako 75.
Forefront Identity Manager 2010
LKP. Na prístup k svojim inštanciám serverového softvéru potrebujete licencie LKP, ako je to uvedené
v sekcii Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie v týchto Právach na
pouţívanie produktov. Licencie LKP pre zariadenie nie sú k dispozícii.
Správa certifikátov a identity. Osoby, ktoré ešte nemajú licenciu LKP pre pouţívateľa na prístup
k vašim inštanciám serverového softvéru, potrebujú licenciu LKP pre pouţívateľa, ak softvér vydáva
alebo spravuje informácie o identite príslušnej osoby (vrátane digitálnych certifikátov).
Synchronizačná sluţba. Pouţívatelia pouţívajúci len synchronizačnú sluţbu produktu FIM nepotrebujú
licencie LKP napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v tomto dokumente alebo v sekcii
Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie v týchto Právach na pouţívanie
produktov.
Office Communications Server 2007 R2 Standard a Enterprise Edition:
Nepotrebujete licencie LKP pre ţiadneho pouţívateľa ani zariadenie, ktoré pristupuje k inštanciám
serverového softvéru bez toho, aby bolo priamo alebo nepriamo overované aktívnym adresárom.
SQL Server 2008 R2 Enterprise:
Spustenie inštancií serverového softvéru. Pre kaţdý server, ktorému pridelíte softvérovú licenciu, máte
nasledujúce práva. Kedykoľvek môţete naraz spúšťať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru
aţ v štyroch prostrediach operačného systému (fyzických alebo virtuálnych) na príslušnom serveri. Na
licencovanom serveri smiete v ktoromkoľvek z týchto prostredí operačného systému spúšťať inštanciu
vydania Standard namiesto vydania Enterprise.
Obmedzenia pomôcky Control Point pre softvér SQL Server. V serverovom softvéri nesmiete naraz
registrovať viac neţ 25 inštancií ľubovoľnej verzie alebo ľubovoľného vydania softvéru SQL Server
s pomôckou Control Point.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
SQL Server 2008 Small Business*, SQL Server 2008 R2 Enterprise, SQL Server 2008 R2
Standard* a SQL Server 2008 R2 Workgroup*:
Záloţné (Fail-over) práva. Pre dočasnú podporu smiete v kaţdom prostredí operačného systému, v
ktorom spúšťate inštancie serverového softvéru, spúšťať ten istý počet pasívnych záloţných inštancií
v osobitnom prostredí operačného systému. Pasívne záloţné inštancie smiete spúšťať na inom ako
licencovanom serveri.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 63 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
SQL Server 2008 Small Business
Spustenie inštancií serverového softvéru. V jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného
systému na licencovanom serveri smiete v tom istom čase spúšťať ľubovoľný počet inštancií
serverového softvéru. Prostredie operačného systému, v ktorom sú spustené inštancie serverového
softvéru, sa musí pripojiť k doméne, ktorej aktívny adresár je konfigurovaný nasledujúcim spôsobom:

Jeden server v doméne musí obsahovať všetky roly operácií FSMO (flexible single master
operations) a musí byť koreňovým adresárom štruktúry aktívneho adresára,

ţiadne dôveryhodné vzťahy s inými doménami,

ţiadne podriadené domény a

celkový počet pouţívateľov a zariadení v doméne nemôţe byť väčší ako 75.
V tom istom čase nesmiete spúšťať inštancie serverového softvéru, licencovaného samostatne alebo
inak, v inom prostredí operačného systému v rámci tej istej domény.
SQL Server 2008 R2 Standard a Workgroup:
Spustenie inštancií serverového softvéru. Kaţdá získaná licencia na serverový softvér umoţňuje naraz
spúšťať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí
operačného systému na licencovanom serveri.
System Center Mobile Device Manager 2008 s technológiou SQL Server 2005 a Visual
Studio Team System 2008 Team Foundation Server s technológiou SQL Server 2005:
Licenčné podmienky pre technológiu SQL Server 2005. Softvér obsahuje technológiu SQL Server
2005. Naraz smiete v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému jedného
servera spúšťať jednu inštanciu tejto technológie, a to výlučne na účely podpory tohto softvéru. Na
takéto pouţitie sa nevyţadujú licencie LKP pre produkt SQL Server. Môţete vytvárať a ukladať
ľubovoľný počet inštancií technológie SQL Server 2005 na ľubovoľnom serveri alebo ukladacom
médiu, a to výhradne na uplatnenie práva na spustenie inštancie technológie SQL Server 2005 na
základe ktorejkoľvek vašej softvérovej licencie, ako je to opísané v tomto dokumente. Z dôvodu
dočasnej podpory tieţ smiete v osobitnom prostredí operačného systému spúšťať jednu pasívnu
záloţnú inštanciu. Túto inštanciu smiete spúšťať na inom serveri ako na licencovanom serveri.
Visual Studio Team Foundation Server 2010
Sledovanie pracovných poloţiek. Na vytvorenie nových pracovných poloţiek alebo prezeranie
a aktualizáciu pracovných poloţiek, ktoré pouţívateľ vytvoril, sa pre pouţívateľa nevyţaduje licencia
LKP. Toto zrieknutie sa vzťahuje iba na pracovné poloţky týkajúce sa zaradenia chýb alebo
poţiadaviek na zlepšenie. Iný prístup k funkciám sledovania pracovných poloţiek vyţaduje
licencie LKP.
Licenčné podmienky pre balík SQL Server 2008 Express Service Pack 1A. Softvér sa dodáva s balíkom
Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 1a. Na dodávaný softvér sa poskytuje licencia podľa
samostatných podmienok. Licenčné podmienky pre balík SQL Server 2008 Express SP1a sa
nachádzajú tu: %programfiles%\Microsoft SQL Server Service Pack 1a.
Licenčné podmienky pre aplikáciu SQL Server 2008 SQL Management Objects. Softvér sa dodáva s
aplikáciou Microsoft SQL Server 2008 SQL Management Objects. Na dodávaný softvér sa poskytuje
licencia podľa samostatných podmienok. Licenčné podmienky pre aplikáciu SQL Server 2008
SQL Management
Objects
sa
nachádzajú
tu:
%programfiles%\Microsoft
SQL
Server\100\SDK\Assemblies.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 64 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – server/LKP
Licenčné podmienky pre technológiu SQL Server 2008. Ak vaše vydanie serverového softvéru
obsahuje inú technológiu SQL Server 2008 (napríklad SQL Server 2008 Standard Edition), smiete
naraz spúšťať jednu inštanciu tejto technológie v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí
operačného systému na jednom serveri výlučne na podporu príslušného softvéru. Na takéto pouţitie
sa nevyţadujú licencie LKP pre produkt SQL Server. Môţete vytvárať a ukladať ľubovoľný počet
inštancií technológie SQL Server 2008 na ľubovoľnom serveri alebo ukladacom médiu výlučne na
uplatnenie práva na spustenie inštancie technológie SQL Server 2008 na základe týchto licenčných
podmienok.
Licenčné podmienky pre aplikáciu Windows Sharepoint Services. Softvér sa dodáva s aplikáciou
Microsoft Windows SharePoint Services verzie 3 s balíkom Service Pack 2. Na dodávaný softvér sa
poskytuje licencia podľa samostatných podmienok. Ak máte licenciu na aplikáciu Microsoft Windows
Server, môţete tento sprievodný softvér pouţívať. Kópiu sprievodného softvéru môţete pouţívať s
príslušnou licencovanou kópiou aplikácie Windows Server. Na pouţívanie sprievodného softvéru sa
vzťahujú tieto podmienky a licenčné podmienky pre aplikáciu Windows Server. V prípade konfliktu
platia tieto licenčné podmienky. Pouţívanie sprievodného softvéru v aplikácii Microsoft Windows
Server 2003 Web Edition je obmedzené na webové úlohy v klientskom rozhraní. Časť sprievodného
softvéru určená na ukladanie údajov sa v aplikácii Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
nesmie pouţívať ani inštalovať.
Visual Studio Lab Management 2010. Softvér obsahuje funkciu Lab Management. Na povolenie tejto
funkcie sa môţu vzťahovať ďalšie licenčné podmienky a poplatky.
C. Prenos licencií v rámci serverových fariem (vzťahuje sa na produkty označené
skratkou LM v zozname pred všeobecnými licenčnými podmienkami).
Napriek ustanoveniam vašej objemovej licenčnej zmluvy v rozpore s tým, ktoré práva na pouţívanie
sa vzťahujú na pouţívanie softvéru, sa tieto práva na pouţívanie vzťahujú na pouţívanie softvéru na
základe všetkých licencií na softvér získaných na základe tejto zmluvy. Nevzťahujú sa na pouţívanie
softvéru na základe licencií na predchádzajúce verzie softvéru.
Pridelenie licencií a pouţívanie softvéru v rámci serverovej farmy.
Licencie na softvér a produkt External Connector smiete znova prideliť v súlade s ustanoveniami sekcií
Všeobecné licenčné podmienky a Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie.
Prípadne môţete tieto licencie znova prideliť nasledujúcim spôsobom.
Serverová farma.
Serverová farma pozostáva maximálne z dvoch dátových stredísk, ktoré sa fyzicky nachádzajú:

v časových pásmach vzdialených od seba maximálne štyri hodiny (koordinovaný svetový čas
(UTC), nie DST) alebo

v Európskej únii (EÚ) alebo v Európskom zdruţení voľného obchodu (EZVO).
Kaţdé dátové stredisko môţe byť súčasťou len jeden serverovej farmy. Dátové stredisko smiete
znova prideliť z jednej serverovej farmy na druhú, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia).
Opätovné pridelenie licencií na softvér a produkt External Connector.

V rámci serverovej farmy. Licencie na softvér a produkt External Connector smiete opätovne
prideliť ktorémukoľvek svojmu serveru nachádzajúcemu sa v rovnakej serverovej farme tak
často, ako potrebujete. Zákaz krátkodobého opätovného pridelenia sa nevzťahuje na licencie
na softvér a produkt External Connector pridelené serverom nachádzajúcim sa v rovnakej
serverovej farme.

Pridelenie licencií medzi serverovými farmami. Licencie na softvér a produkt External
Connector smiete znova prideliť ktorémukoľvek serveru z inej serverovej farmy, ale nie
krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 65 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor
Licenčný model: Procesorová licencia
Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené niţšie (produkty s hviezdičkou alebo
označením LM nájdete aj v sekciách B a C). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame
na základe licenčného modelu do Zoznamu produktov.
10. Forefront Threat Management
Gateway 2010 Standard Edition
1. BizTalk Adapter Pack 2.0
2. BizTalk RFID 2009
SH
11. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime Per Processor) Workgroup
a Web*
3. BizTalk Server 2009 Branch Edition*, I
4. BizTalk Server 2009 Standard
Edition*, I, SH
12. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime Per Processor) Standard*, SH
5. BizTalk Server 2009 Enterprise
Edition*, I, LM, SH
13. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime Per Processor)
Enterprise*, LM, SH
6. Commerce Server 2009 Standard
Edition SH
14. SQL Server 2008 R2 (licencované
v reţime Per Processor)
Datacenter*, LM, SH
7. Commerce Server 2009 Enterprise
EditionLM, SH
8. Forefront Threat Management
Gateway, Medium Business EditionI
15. Visual Studio Lab Management 2010*
9. Forefront Threat Management
Gateway 2010 Enterprise EditionLM, SH
A. Všeobecné licenčné
nasledujúce práva.
podmienky.
Pre
kaţdý
platne
licencovaný
server
máte
I) Licencovanie servera. Skôr ako spustíte inštancie serverového softvéru na serveri, musíte určiť
poţadovaný počet licencií a prideliť ich danému serveru.
a) Určenie počtu poţadovaných licencií. Počet poţadovaných licencií závisí od celkového
počtu fyzických procesorov na serveri (ako je uvedené v moţnosti (i) niţšie) alebo od počtu
pouţívaných virtuálnych a fyzických procesorov (ako je uvedené v moţnosti (ii) niţšie).
V prípade vydaní Enterprise príslušného softvéru sa môţete riadiť ktoroukoľvek z týchto
moţností. V prípade všetkých ostatných vydaní softvéru sa musíte riadiť druhou moţnosťou.
i)
Neobmedzená virtualizácia. Na základe tejto moţnosti sa počet softvérových licencií
poţadovaných pre server rovná celkovému počtu fyzických procesorov na tomto serveri.
Po určení počtu a pridelení licencií na základe tejto moţnosti môţete spúšťať serverový
softvér v jednom fyzickom a v ľubovoľnom počte virtuálnych prostredí operačného
systému bez ohľadu na počet pouţívaných fyzických a virtuálnych procesorov. Táto
moţnosť je k dispozícii iba v prípade vydaní Enterprise daného softvéru.
ii) Licencovanie zaloţené na počte pouţívaných procesorov. Na základe tejto
moţnosti sa celkový počet softvérových licencií poţadovaných pre server rovná súčtu
softvérových licencií poţadovaných v bodoch (A) a (B) niţšie. V prípade iných vydaní neţ
Enterprise je k dispozícii iba táto moţnosť.
(A) Ak chcete spúšťať inštancie serverového softvéru vo fyzickom prostredí operačného
systému na serveri, vyţaduje sa softvérová licencia pre kaţdý fyzický procesor, ktorý
príslušné fyzické prostredie operačného systému pouţíva.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 66 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor
(B) Ak chcete spúšťať inštancie serverového softvéru vo virtuálnom prostredí operačného
systému na serveri, vyţaduje sa softvérová licencia pre kaţdý virtuálny procesor 1,
ktorý kaţdé z týchto virtuálnych prostredí operačného systému pouţíva. Ak pouţíva
virtuálne prostredie operačného systému zlomok virtuálneho procesora, zlomok sa
ráta za celý virtuálny procesor.
1
Virtuálny procesor je procesor nachádzajúci sa vo virtuálnom (alebo inak emulovanom) hardvérovom
systéme. Virtuálne prostredia operačného systému pouţívajú virtuálne procesory. Výlučne na licenčné
účely sa na virtuálny procesor vzťahuje ten istý počet postupností a jadier ako na kaţdý fyzický procesor
v základnom fyzickom hardvérovom systéme. Takţe pre akékoľvek virtuálne prostredie operačného
systému na serveri, na ktorom kaţdý fyzický procesor zabezpečuje X logických procesorov, sa počet
poţadovaných licencií určí sčítaním hodnôt a) a b) uvedených niţšie:
a)
b)
jedna licencia pre kaţdých X logických procesorov pouţívaných vo virtuálnom prostredí
operačného systému,
jedna licencia, ak počet pouţívaných logických procesorov nie je celočíselný násobok X.
Hodnota X pouţívaná vyššie sa rovná počtu jadier alebo (ak existuje takáto moţnosť) počtu postupností
v kaţdom fyzickom procesore.
b) Pridelenie poţadovaného počtu licencií serveru.
i)
Po určení počtu softvérových licencií potrebných pre server musíte prideliť tento počet
softvérových licencií príslušnému serveru. Tento server je licencovaný server pre všetky
tieto licencie. Tú istú licenciu nesmiete prideliť viac ako jednému serveru. Oblasť
hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za osobitný server.
ii) Smiete znova prideliť softvérovú licenciu, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia). Softvérovú licenciu smiete znova prideliť skôr, ak stiahnete
licencovaný server z pouţívania pre trvalé zlyhanie hardvéru. Ak opätovne prideľujete
licenciu, server, ktorému licenciu znova prideľujete, sa stáva novým licencovaným
serverom pre príslušnú licenciu.
II) Spustenie inštancií serverového softvéru. Vaše právo spúšťať softvér závisí od moţnosti,
ktorú ste pouţili na určenie počtu poţadovaných licencií.
i)
Neobmedzená virtualizácia. Ak serveru pridelíte počet licencií rovnajúci sa celkovému
počtu fyzických procesorov na serveri:
(A) Kedykoľvek môţete naraz spúšťať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru
v jednom fyzickom prostredí operačného systému a v ľubovoľnom počte virtuálnych
prostredí operačného systému na príslušnom serveri.
(B) Nemusíte udeľovať licenciu virtuálnym procesorom.
ii) Licencovanie zaloţené na počte pouţívaných procesorov. Kedykoľvek môţete
naraz spúšťať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru v jednom fyzickom
a virtuálnom prostredí operačného systému na licencovanom serveri. Celkový počet
fyzických a virtuálnych procesorov pouţitých týmito prostrediami operačného systému
však nesmie prekročiť počet softvérových licencií pridelených príslušnému serveru.
III) Spustenie inštancií dodatočného softvéru. Vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí
operačného systému smiete v ľubovoľnom počte zariadení spúšťať alebo inak pouţívať
akýkoľvek počet inštancií dodatočného softvéru uvedeného v tabuľke niţšie. Tieto inštancie
môţete pouţívať iba so serverovým softvérom. Pouţitie ktorejkoľvek inštancie so serverovým
softvérom môţe byť nepriame (prostredníctvom iného dodatočného softvéru) alebo priame.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 67 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor
Produkt
BizTalk Adapter Pack 2.0
Zoznam dodatočného softvéru
 Ţiadny
 RFID Client and Tools
BizTalk RFID 2009
 RFID SDK
 RFID Mobile
Pre všetky vydania produktu BizTalk Server 2009
 Administration and Monitoring Tools
 Schémy a šablóny súvisiace s produktom
BizTalk Server
 Business Activity Services
 Vývojové nástroje
 Master Secret Server/Enterprise Single Sign-On
 Software Development Kit
 MQHelper.dll
 Business Activity Monitoring (BAM) Event APIs and
Interceptors & Administration Tools
 BAM Alert Provided for SQL Notification Services
 BAM Client
BizTalk Server 2009 Branch, Standard
a Enterprise Edition
 Windows SharePoint Services Adapter Web Service
 Windows Communication Foundation Adapters
 SOAP Receive Adapter
 HTTP Receive Adapter
 ADOMD.NET
 MSXML
 SQLXML
 Business Rules Component
 MQSeries Agent
 BizTalk RFID Client and Tools
 BizTalk RFID SDK
 BizTalk RFID Mobile
Len pre vydanie BizTalk Server 2009 Branch Edition
 BizTalk Adapter pre SQL Server
Commerce Server 2009 Standard
a Enterprise Edition
Forefront Threat Management Gateway,
Medium Business Edition
Forefront Threat Management Gateway
2010 Enterprise Edition
Forefront Threat Management Gateway
2010 Standard Edition
 Adaptéry
 Schema Editor
 Business User Interfaces
 Forefront Threat Management Gateway
Admin Console
 Forefront Threat Management Gateway Enterprise
Management Server
 Forefront Threat Management Gateway Management
Console
 Forefront Threat Management Gateway Management
Console
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 68 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor
Produkt
Zoznam dodatočného softvéru
 Business Intelligence Development Studio
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Connectivity
SQL Server 2008 R2 Workgroup, Standard,
Enterprise, Datacenter a Web
 Client Tools Software Development Kit
 Management Tools – základné
 Management Tools – úplné
 SQL Client Connectivity SDK
 Microsoft Sync Framework
 SQL Server 2008 R2 Books Online
Visual Studio Lab Management 2010
 Ţiadny
IV) Vytváranie a ukladanie inštancií na serveroch alebo ukladacích médiách. Pre kaţdú
nadobudnutú softvérovú licenciu máte uvedené dodatočné práva.
a) Smiete vytvárať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru a dodatočného softvéru.
b) Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete ukladať na ľubovoľný server
alebo ukladacie médium.
c) Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete vytvárať a ukladať výlučne na
uplatnenie práva spúšťať inštancie serverového softvéru na základe ktorejkoľvek vašej
softvérovej licencie, ako je opísané vyššie (napr. nesmiete distribuovať inštancie
tretím stranám).
V) Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie.
a) Na prístup sa nevyţadujú ţiadne licencie na klientsky prístup (LKP). Pre ďalšie
zariadenia sa na prístup k inštanciám serverového softvéru nevyţadujú ţiadne licencie LKP.
b) Redistribuovateľný kód. Redistribuovateľný kód smiete pouţívať spôsobom opísaným
v Univerzálnych licenčných podmienkach.
c) Balíky Management. Softvér môţe obsahovať balíky Management. Licenčné podmienky pre
príslušné produkty System Center v sekcii Servery – servery na spravovanie týchto práv na
pouţívanie produktov sa vzťahujú na pouţívanie týchto balíkov Management.
B. Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.
BizTalk Server 2009 Standard Edition:
Sieťové klastre. Serverový softvér je zakázané pouţívať na serveri, ktorý je súčasťou sieťového
klastra alebo v prostredí operačného systému, ktorý je súčasťou sieťového klastra prostredia
operačného systému na tom istom serveri.
Master Secret Server. Softvér Master Secret Server sa nesmie pouţívať na serveri, ktorý je súčasťou
sieťového klastra alebo v prostredí operačného systému, ktoré je súčasťou sieťového klastra
prostredia operačného systému na tom istom serveri. Nemôţe ho zdieľať viac ako jedno prostredie
operačného systému, v ktorom je spustený serverový softvér.
Komponent Office Web Component. Na pouţívanie tohto softvéru sa vzťahujú licenčné podmienky pre
komponent Office Web Component v produkte Office Professional uvedené v sekcii Aplikácie pre
osobné počítače týchto práv na pouţívanie produktov.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 69 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor
BizTalk Server 2009 Branch Edition:
Môţete spúšťať inštancie softvéru na licencovaných serveroch iba na koncovom bode internej siete
(alebo na okraji svojej organizácie). Môţete tak urobiť na účely spojenia obchodných udalostí alebo
transakcií s aktivitami spracovanými na príslušnom koncovom bode. Ţiadny licencovaný
server nemôţe:

fungovať ako centrálny uzol v sieťovom modeli vo forme „osi a lúčov“,

centralizovať komunikáciu v rámci podniku s inými servermi ani zariadeniami ani

automatizovať obchodné procesy v rámci
o
divízií,
o
obchodných jednotiek alebo
o
pobočiek.
SQL Server 2008 R2 Datacenter, Enterprise, Standard, Web a Workgroup:
Záloţné Fail-over servery. Pre dočasnú podporu smiete v kaţdom prostredí operačného systému,
v ktorom spúšťate inštancie serverového softvéru, spúšťať ten istý počet pasívnych záloţných
inštancií v osobitnom prostredí operačného systému. Počet fyzických a virtuálnych procesorov
pouţitých v tomto osobitnom prostredí operačného systému nesmie prekročiť počet fyzických
a virtuálnych procesorov pouţitých v príslušnom prostredí operačného systému, v ktorom sú spustené
aktívne inštancie. Pasívne záloţné inštancie smiete spúšťať na inom ako licencovanom serveri.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné práva uvedené niţšie.
SQL Server 2008 R2 Datacenter:
Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v časti Všeobecné licenčné podmienky:
Pre kaţdý fyzický procesor na serveri sa vyţaduje softvérová licencia.
Spustenie inštancií serverového softvéru. Softvér je dostupný len pre servery s dvoma alebo viacerými
procesormi. Inštancie serverového softvéru smiete spúšťať len na serveroch s dvoma alebo viacerými
procesormi. Serverový softvér smiete spúšťať v jednom fyzickom a v ľubovoľnom počte virtuálnych
prostredí operačného systému bez ohľadu na počet pouţívaných fyzických a virtuálnych procesorov.
Na licencovanom serveri smiete v ktoromkoľvek prostredí operačného systému spúšťať inštancie
vydania Enterprise alebo Standard namiesto vydania Datacenter.
SQL Server 2008 R2 Enterprise:
Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v časti Všeobecné licenčné podmienky:
Spúšťanie inštancií serverového softvéru. Ak pridelíte softvérové licencie v počte rovnajúcom sa
celkovému počtu fyzických procesorov na serveri, bez ohľadu na počet pouţívaných fyzických
a virtuálnych procesorov môţete na serveri spúšťať serverový softvér iba v štyroch prostrediach
operačného systému za kaţdú pridelenú licenciu. Na licencovanom serveri smiete v ktoromkoľvek
z týchto prostredí operačného systému spúšťať inštancie vydania Standard namiesto vydania
Enterprise.
Obmedzenia pomôcky Control Point pre softvér SQL Server. V serverovom softvéri nesmiete naraz
registrovať viac neţ 25 inštancií ľubovoľnej verzie alebo ľubovoľného vydania softvéru SQL Server
s pomôckou Control Point.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 70 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor
SQL Server 2008 R2 Web:
Softvér sa smie pouţívať iba na podporovanie nasledujúcich verejných prvkov dostupných
prostredníctvom Internetu:

webové stránky,

webové lokality,

webové aplikácie,

webové sluţby.
Nesmie sa pouţívať na podporovanie obchodných aplikácií (napríklad Customer Relationship
Management, Enterprise Resource Management a iných podobných aplikácií).
Visual Studio Lab Management 2010:
Testovacie prostredie. Testovacie prostredie je prostredie virtuálneho operačného systému pouţívané
výlučne na účely vývoja a testovania vašich programov.
Určenie počtu poţadovaných licencií. Skôr ako nainštalujete testovacie prostredia na serveri, musíte
určiť poţadovaný počet licencií a prideliť ich príslušnému serveru. Počet softvérových licencií,
v ktorých budete spúšťať testovacie prostredia, poţadovaných pre server sa rovná celkovému počtu
fyzických procesorov na tomto serveri.
Licencovanie servera. Pre kaţdý server, ktorý ste licencovali, môţete (i) nainštalovať a spúšťať
ľubovoľný počet testovacích prostredí na licencovanom serveri, (ii) povoliť funkciu Lab Management
aplikácie Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010 a priradiť ju niekoľkým testovacím
prostrediam na licencovaných serveroch a (iii) pouţívať dodanú kópiu aplikácie SCVMM v súvislosti
s licencovanými servermi na účely uvedené v nasledujúcom odseku.
Licenčné podmienky pre aplikáciu Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).
Softvér obsahuje kópiu aplikácie SCVMM. Dodanú kópiu aplikácie SCVMM môţete nainštalovať
a spúšťať len s cieľom vytvoriť, nasadiť a spravovať testovacie prostredia, ktoré spúšťate na
licencovaných serveroch. Na takéto pouţívanie sa licencie na spravovanie nevyţadujú. Na základe
tejto licencie sa neposkytujú ţiadne práva pre aplikáciu SCVMM vrátane, ale nie výhradne,
akéhokoľvek práva na pouţívanie aplikácie SCVMM v produkčnom prostredí, napríklad na spravovanie
virtuálnych produkčných serverov.
Spustenie kópií dodatočného softvéru. Môţete spúšťať alebo inak pouţívať ľubovoľný počet kópií
dodatočného softvéru uvedeného niţšie v ľubovoľnom počte zariadení. Dodatočný softvér môţete
pouţívať iba s testovacími prostrediami spustenými na licencovanom serveri.

Visual Studio Lab Agent
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 71 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor
C. Prenos licencií v rámci serverových fariem (vzťahuje sa na produkty označené
skratkou LM v zozname pred všeobecnými licenčnými podmienkami).
Napriek ustanoveniam vašej objemovej licenčnej zmluvy v rozpore s tým, ktoré práva na pouţívanie
sa vzťahujú na pouţívanie softvéru, sa tieto práva na pouţívanie vzťahujú na pouţívanie softvéru na
základe všetkých licencií na softvér získaných na základe tejto zmluvy. Nevzťahujú sa na pouţívanie
softvéru na základe licencií na predchádzajúce verzie softvéru.
Pridelenie licencií a pouţívanie softvéru v rámci serverovej farmy.
Smiete určiť počet potrebných licencií, prideliť ich a pouţívať serverový softvér v súlade
s ustanoveniami sekcie Všeobecné licenčné podmienky. Prípadne môţete vyuţívať nasledujúce práva
na pouţívanie.
Serverová farma.
Serverová farma pozostáva maximálne z dvoch dátových stredísk, ktoré sa fyzicky nachádzajú:

v časových pásmach vzdialených od seba maximálne štyri hodiny (koordinovaný svetový čas
(UTC), nie DST) alebo

v Európskej únii (EÚ) alebo v Európskom zdruţení voľného obchodu (EZVO).
Kaţdé dátové stredisko môţe byť súčasťou len jeden serverovej farmy. Dátové stredisko smiete
znova prideliť z jednej serverovej farmy na druhú, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia).
Opätovné pridelenie licencií.

Opätovné pridelenie licencií v rámci serverovej farmy. Softvérové licencie smiete opätovne
prideliť ktorémukoľvek svojmu serveru nachádzajúcemu sa v rovnakej serverovej farme tak
často, ako potrebujete. Zákaz krátkodobého opätovného pridelenia sa nevzťahuje na licencie
pridelené serverom nachádzajúcim sa v rovnakej serverovej farme.

Opätovné pridelenie licencií medzi serverovými farmami. Softvérové licencie smiete znova
prideliť ktorémukoľvek serveru z inej serverovej farmy, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní
od posledného pridelenia).
Určenie počtu poţadovaných licencií.
Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore so všeobecnými licenčnými podmienkami týkajúcimi sa
počítania virtuálnych a fyzických procesorov potrebujete rovnaký alebo väčší počet licencií, neţ je
počet fyzických procesorov na licencovaných serveroch podporujúcich prostredie operačného systému
alebo pouţívaných prostredím operačného systému, v ktorom sa spúšťajú inštancie softvéru.
Spustenie inštancií serverového softvéru v serverovej farme.
Pre všetok serverový softvér, na ktorý sa vzťahuje prenos licencií, s výnimkou softvéru SQL Server
2008 R2 Enterprise. Ak spĺňate nasledujúce poţiadavky, môţete podľa potreby opätovne prideliť
licencie, a preto smiete spúšťať softvér v ľubovoľnom počte prostredí operačného systému v rámci
serverovej farmy. Počet fyzických procesorov podporujúcich prostredia operačného systému alebo
pouţitých týmito prostrediami v rovnakom čase nesmie prekročiť počet licencií pridelených serverom
v rámci farmy.
SQL Server 2008 R2 Enterprise. Ak spĺňate nasledujúce poţiadavky, môţete podľa potreby opätovne
prideliť licencie, a preto smiete softvér spúšťať aţ v štyroch prostrediach operačného systému v rámci
serverovej farmy za kaţdú pridelenú softvérovú licenciu. Počet fyzických procesorov podporujúcich
prostredia operačného systému alebo pouţitých týmito prostrediami v rovnakom čase nesmie
prekročiť počet licencií pridelených serverom v rámci farmy.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 72 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor
Alternatívny spôsob výpočtu. Namiesto spočítavania fyzických procesorov podporujúcich virtuálne
prostredia operačného systému môţete spočítať virtuálne procesory pouţívané virtuálnymi
prostrediami operačného systému, v ktorom sú spustené inštancie. Na účely tohto spôsobu výpočtu
ignorujte ustanovenie Univerzálnych licenčných podmienok, podľa ktorého sa na virtuálny procesor
vzťahuje ten istý počet postupností a jadier ako na kaţdý základný fyzický procesor. Musíte prideliť
počet licencií rovnajúci sa sume väčšieho z nasledujúcich čísel:

virtuálne procesory naraz pouţívané virtuálnymi prostrediami operačných systémov, v ktorých
sa spúšťajú inštancie softvéru, alebo

fyzické procesory naraz pouţívané fyzickými prostrediami operačných systémov, v ktorých sa
spúšťajú inštancie softvéru.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 73 z 157
Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft
Licenčný model: Pouţívateľská licencia
Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené niţšie (produkty s hviezdičkou nájdete aj
v sekcii B). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame na základe licenčného modelu
do Zoznamu produktov.
10. Visual Studio 2010 Professional,
Premium a Ultimate*, I
1. BizTalk Server 2009 Developer Edition*
2. Expressions Encoder Pro 4*
11. Visual Studio 2010 Professional,
Premium a Ultimate so sieťou MSDN*, I
3. Expression Studio 4 Ultimate*, I
4. Expression Studio 4 Web Professional*
12. Visual Studio 2010 Professional so
sieťou MSDN Embedded*, I
5. MSDN Operating Systems*, I
6. MSDN Embedded*, I
13. Visual Studio Team Explorer
Everywhere 2010*, I
7. SQL Server 2008 R2 Developer*
14. Visual Studio Test Professional 2010*, I
8. TechNet Plus Direct*, I
15. Visual Studio Test Professional 2010
so sieťou MSDN*, I
9. TechNet Plus Single User*, I
A. Všeobecné licenčné
nasledujúce práva.
podmienky.
Pre
kaţdú
nadobudnutú
licenciu
máte
I) Inštalácia a práva na pouţívanie.
a) Všeobecné.

Pred pouţitím softvéru podľa licencie musíte prideliť príslušnú licenciu jednému
pouţívateľovi. Tento pouţívateľ predstavuje „licencovaného pouţívateľa“ pre príslušnú
licenciu. Iným pouţívateľom môţete prideliť ďalšie licencie.

Softvér môţete nainštalovať a licencovaným pouţívateľom môţete povoliť pouţívanie
kópií na navrhovanie, vývoj, testovanie a demonštráciu vašich programov. Softvér
nemôţete pouţívať v produkčnom prostredí.

Môţete prideliť licenciu na iné zariadenie, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia). Ak opätovne prideľujete licenciu, pouţívateľ, ktorému licenciu
znova prideľujete, sa stáva novým licencovaným pouţívateľom pre príslušnú licenciu.
b) Zahrnuté softvérové programy spoločnosti Microsoft. Táto sekcia práv na pouţívanie
produktov sa vo všeobecnosti vzťahuje na všetky programy spoločnosti Microsoft zahrnuté do
softvéru. Niektoré zahrnuté programy spoločnosti Microsoft sa poskytujú na základe
samostatných licenčných podmienok. Ak sa programu týkajú aj iné sekcie a poskytujú vám
ďalšie práva, ktoré nie sú v rozpore s touto sekciou, máte aj tieto práva.
II) Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie.
a) Testovanie pouţívateľom. Koncoví pouţívatelia môţu pristupovať k softvéru, aby vykonali
schvaľovacie testy programov.
b) Redistribuovateľný kód. Redistribuovateľný kód smiete pouţívať spôsobom opísaným
v Univerzálnych licenčných podmienkach.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 74 z 157
Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft
c) Zníţenie. Licencovaný pouţívateľ smie spustiť predchádzajúcu verziu namiesto licencovanej
verzie pre ktorúkoľvek spustenú kópiu. Právo na spúšťanie predchádzajúcej verzie je
dodatočné právo na spúšťanie produktu, na ktorý máte licenciu. Licencovaný pouţívateľ smie
spúšťať obe verzie súčasne.
d) Súpravy Software Development Kit a Device Driver Kit. Softvér môţe obsahovať
komponenty identifikované ako súpravy Software Development Kit (SDK) a súpravy Device
Driver Kit (DDK). Ak sa so súpravou SDK alebo DDK dodávajú iné podmienky, na jej
pouţívanie sa vzťahujú tieto dodané podmienky.
B. Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.
Expression Studio 4 Ultimate a Expression Studio 4 Web Professional
Redistribuovateľný kód. Tieto práva sa udeľujú na základe poţiadaviek na distribúciu a obmedzení
uvedených v univerzálnych licenčných podmienkach.

Šablóny a šablóny lokalít. Softvér obsahuje šablóny. Môţe tieţ obsahovať kód označený ako
„šablóny lokalít“, ktorý môţete pouţívať spolu so svojím obsahom. Formu zdrojového
a objektového kódu týchto šablón a šablón lokalít môţete upravovať, kopírovať, nasadzovať
a distribuovať.
Expression Studio 4 Ultimate
Redistribuovateľný kód. Tieto práva sa udeľujú na základe poţiadaviek na distribúciu a obmedzení
uvedených v univerzálnych licenčných podmienkach.

Písma. Smiete distribuovať neupravené kópie písiem Buxton Sketch, SketchFlow Print
a SegoeMarker.

Štýly. Môţete kopírovať, upravovať a distribuovať formu objektového kódu označenú ako
„Štýly X“.
Expression Studio 4 Ultimate, Expression Encoder Pro 4
Redistribuovateľný kód. Tieto práva sa udeľujú na základe poţiadaviek na distribúciu a obmedzení
uvedených v univerzálnych licenčných podmienkach.

Ikony. Softvér obsahuje kód označený ako „ikony“. Smiete distribuovať neupravené kópie
týchto ikon.

Šablóny. Softvér obsahuje šablóny nainštalované v priečinku \Program Files\Microsoft
Expression\Encoder 4\Templates. Tieto šablóny môţete upravovať, kopírovať, nasadzovať a
distribuovať.
POZNÁMKA O VIZUÁLNOM ŠTANDARDE MPEG-2. Tento softvér môţe obsahovať technológiu
vizuálneho dekódovania MPEG-2. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyţaduje dodrţiavanie nasledujúcich
upozornení:
POUŢÍVANIE TOHTO PRODUKTU AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ SA ZHODUJE S VIZUÁLNYM
ŠTANDARDOM MPEG-2, JE ZAKÁZANÉ, OKREM PRIAMEHO POUŢITIA SPOJENÉHO S (A) ÚDAJMI
ALEBO INFORMÁCIAMI (i) VYTVORENÝMI A ZÍSKANÝMI BEZ POPLATKOV OD SPOTREBITEĽA, KTORÝ
NIE JE SÚČASŤOU OBCHODU A (ii) LEN NA OSOBNÉ ÚČELY A (B) INÝMI SPÔSOBMI POUŢITIA, NA
KTORÉ SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C. POSKYTLA ŠPECIFICKÚ A SAMOSTATNÚ LICENCIU.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vizuálneho štandardu MPEG-2, obráťte sa na spoločnosť
MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, http://www.mpegla.com.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 75 z 157
Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVANÉHO PORTFÓLIA VC-1
A AVC/H.264 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (i) KÓDOVANIE VIDEA
V SÚLADE SO ŠTANDARDMI VC-1 a AVC/H.264 (ĎALEJ „VIDEO VC-1 a AVC/H.264“) ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA VC-1 a AVC/H.264 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI
A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO
NA POSKYTNUTIE VIDEA VC-1 ALEBO AVC/H.264. NA ŢIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE
ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŢNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
NAVŠTÍVTE LOKALITU HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVANÉHO PORTFÓLIA VC-1
A AVC/H.264. TIETO LICENCIE SA VZŤAHUJÚ LEN NA TENTO PRODUKT A LEN V ROZSAHU INÝCH
UPOZORNENÍ, KTORÉ SA MÔŢU NACHÁDZAŤ V TOMTO DOKUMENTE. LICENCIE SA NEVZŤAHUJÚ NA
ŢIADNY INÝ PRODUKT BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE TAKÝTO PRODUKT UVEDENÝ S TÝMTO
LICENCOVANÝM PRODUKTOM V JEDNOM ČLÁNKU. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŢNO ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NAVŠTÍVTE LOKALITU HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
MSDN Embedded, MSDN Operating Systems, TechNet Plus, Visual Studio (všetky vydania)
so sieťou MSDN
Technológia ukladania údajov v produkte Windows Server 2003 a Windows Server 2003 R2. Windows
Server môţe obsahovať technológiu na ukladanie údajov s názvom Microsoft SQL Server Desktop
Engine pre systém Windows. Komponenty serverového softvéru pouţívajú túto technológiu na
ukladanie údajov. Na základe týchto práv na pouţívanie produktov nemôţete túto technológiu
pouţívať alebo k nej získavať prístup inak, ako je v nich uvedené.
Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a Práva na pouţívanie a upozornenia vzťahujúce sa na
systémy Windows 7 a Windows Vista. Na pouţívanie systémov Windows 7 a Windows Vista sa
vzťahujú nasledujúce časti sekcie Operačné systémy pre osobné počítače týchto Práv na pouţívanie
produktov.

Písmové komponenty

Pouţívanie s virtualizačnými technológiami

Potenciálne neţiaduci softvér

Internetové sluţby

Upozornenia o vizuálnych štandardoch MPEG-4, MPEG-2 a VC-1

Povinná aktivácia

Overenie
Na pouţívanie systému Windows 7 sa vzťahujú nasledujúce časti sekcie Operačné systémy pre
osobné počítače týchto Práv na pouţívanie produktov.

Ikony, obrázky a zvuky

Elektronický programový sprievodca

Súvisiace informácie o médiách

Pouţívanie technológie Media Center vo všetkých krajinách

Výnimky a dodatočné podmienky pre systémy Windows 7, Windows 7 K, Windows 7 KN
a Windows N
Na pouţívanie systému Windows Vista sa vzťahuje časť Výnimky a dodatočné podmienky pre systémy
Windows Vista, Windows Vista K, Windows Vista KN a Windows Vista N sekcie Operačné systémy pre
osobné počítače Práv na pouţívanie produktov pre systém Windows Vista.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 76 z 157
Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
Relevantné úrovne siete MSDN a aplikácie Visual Studio so sieťou MSDN:
Komponenty dostupné pre pouţívateľov prostredníctvom predplatného siete MSDN sa líšia podľa
úrovne. Nasledujúce licenčné podmienky sa vzťahujú na komponenty zahrnuté v nadobudnutej úrovni
siete MSDN.
Redistribuovateľný kód súborov Access Runtime. Tieto práva sa udeľujú na základe poţiadaviek na
distribúciu a obmedzení uvedených v univerzálnych licenčných podmienkach. Môţete kopírovať a
distribuovať formu objektového kódu súborov SETUP.EXE, ACCESSRT.MSI a ACCESSRT.CAB
z licenčnej kópie softvéru Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003 alebo Microsoft Office
Access 2003. Vy a vaši koncoví pouţívatelia môţete pouţívať tieto súbory na poskytovanie funkcií
databázy pre nedatabázové riadiace programy.
Redistribuovateľný kód.
Okrem objektového kódu v súbore REDIST.TXT môţete kopírovať a distribuovať nasledujúce poloţky,
na ktoré sa však vzťahujú rovnaké poţiadavky a obmedzenia:

formu
objektového
kódu
súborov
v zozname
REDIST
na
lokalitách
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518
(pre
aplikáciu
Visual
Studio
2010)
a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100327&clcid=0x409 (pre aplikáciu Visual Studio 2008) a

formu zdrojového a objektového kódu označenú ako súprava Extensibility Kit (pre aplikáciu
Microsoft Commerce Server 2009 Standard a Enterprise).
Smiete tieţ upravovať, kopírovať a distribuovať formu zdrojového a objektového kódu označenú ako
„Zlomok kódu“, na ktorú sa vzťahujú rovnaké poţiadavky a obmedzenia:
Nasledujúce práva súvisiace s dizajnérskym softvérom Expression 4 sa udeľujú na základe rovnakých
poţiadaviek a obmedzení.

Šablóny lokalít. Softvér obsahuje kód označený ako „šablóny lokalít", ktorý môţete pouţívať
spolu so svojím obsahom. Formu zdrojového a objektového kódu týchto šablón lokalít môţete
kopírovať, upravovať, nasadzovať a distribuovať.

Písma. Smiete distribuovať neupravené kópie písiem Buxton Sketch, SketchFlow Print
a SegoeMarker.

Ikony. Softvér obsahuje kód označený ako „ikony“. Smiete distribuovať neupravené kópie
týchto ikon.

Šablóny. Softvér obsahuje šablóny nainštalované v priečinku \Program Files\Microsoft
Expression\Encoder 4\Templates. Tieto šablóny môţete kopírovať, upravovať, nasadzovať
a distribuovať.

Štýly. Môţete kopírovať, upravovať a distribuovať formu objektového kódu označenú ako
„Štýly X“.
Niektorý redistribuovateľný kód má príponu názvu súboru .lib. Smiete distribuovať iba výsledky
fungovania redistribuovateľného kódu prostredníctvom spojovacieho programu s vaším programom.
Redistribuovateľný kód zahrnutý do inštalačného programu smiete distribuovať iba ako súčasť
inštalačného programu. Nemôţete ho upravovať.
Webové komponenty FrontPage. Softvér obsahuje webové komponenty titulkov správ MSNBC, cien
akcií sluţby MSN MoneyCentral Stock Quote a MSN Search. Tieto webové komponenty môţete
pouţívať iba na webových lokalitách, ktoré vytvoríte. Webové komponenty nesmiete meniť okrem
prípadov, keď to dovoľuje softvér. Nesmiete osobitne pouţívať obchodné známky ani logá zobrazené
vo webových komponentoch. Nesmiete deaktivovať ani presmerovať prepojenia vo webových
komponentoch. Webové komponenty je zakázané pouţívať na naznačenie akéhokoľvek vzťahu k
spoločnosti Microsoft alebo sluţbe MSNBC, zneváţenie spoločnosti Microsoft alebo sluţby MSNBC
alebo ich produktov, softvéru alebo sluţieb, alebo porušenie akéhokoľvek práva.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 77 z 157
Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft
Sluţby prihlásenia na odber. Ak chcete získať prístup k sluţbám predplatného alebo ich pouţívať, vaše
predplatné musí byť aktívne. Medzi sluţby, ktoré môţu byť pre vás k dispozícii prostredníctvom
predplatného, patria softvér na prevzatie, technická podpora a kľúče produktu.
Systems Management Server (SMS) 2.0.

SMS Installer. Produkt SMS Installer smiete pouţívať iba v zariadeniach spravovaných
pomocou SMS.

Redistribuovateľný kód SMS. Od koncových pouţívateľov musíte vyţadovať, aby pouţívali iba
redistribuovateľný kód uvedený v súbore REDIST.TXT v zariadeniach spravovaných
pomocou SMS.

Ukáţkový kód SMS. Kód označený ako „Ukáţkový kód“ v súbore SAMPLES.TXT nie je
redistribuovateľný kód. Ukáţkový kód smiete pouţívať, kopírovať a upravovať iba na
navrhovanie, vývoj a testovanie vašich programov.
Upozornenie týkajúce sa softvéru Visual J#. Aplikácie a sluţby vytvorené pomocou softvéru Microsoft
Visual J# 2005 fungujú len v rozhraní Microsoft .NET Framework. Softvér Visual J# 2005 nezávisle
vyvíja spoločnosť Microsoft. Nie je schválený spoločnosťou Sun Microsystems, Inc.
Balíky Visual Studio Feature Pack a vydania Patterns & Practices. Vaše prihlásenie na odber môţe
obsahovať aj softvérové komponenty klasifikované ako balíky „Visual Studio Feature Pack“ alebo
vydania „Patterns & Practices“, ktoré sú vám sprístupnené prostredníctvom sluţby MSDN Subscriber
Downloads. Na ich pouţívanie sa vzťahujú licenčné podmienky poskytované s balíkmi Visual Studio
Feature Pack a vydaniami Patterns & Practices.
Visual Studio Team Foundation Server 2010. Kaţdá nadobudnutá licencia povoľuje kaţdému
pouţívateľovi inštalovať a spúšťať v jednom zariadení jednu inštanciu softvéru Visual Studio Team
Foundation Server 2010 na produkčné pouţívanie. Nasledujúci dodatočný softvér môţete pouţívať iba
so serverovým softvérom: Team Explorer, Team Foundation Build, Team Foundation Server
SharePoint Extensions. Pre kaţdé zariadenie alebo pouţívateľa, ktorý pristupuje priamo alebo
nepriamo k inštanciám serverového softvéru, musíte získať a prideliť príslušnú licenciu na klientsky
prístup (LKP). Licencia One Team Foundation Server LKP je zahrnutá pre licencovaného predplatiteľa.
Prístup k softvéru Team Foundation Server 2010 môţe získať ľubovoľný pouţívateľ alebo zariadenie
s licenciou LKP.
Produkty Windows Embedded.

Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore so sekciou Zahrnuté softvérové programy
spoločnosti Microsoft vo Všeobecných licenčných podmienkach sa všetky produkty Windows
Embedded riadia vlastnými licenčnými podmienkami aţ na to, ţe jeden pouţívateľ môţe
inštalovať a pouţívať viacero kópií. To platí pre programy zostavovateľov platformy Windows
CE a sluţby dodané so softvérom.

Povinnosti spoločnosti Microsoft týkajúce sa obrany proti nárokom z porušenia a zneuţitia
práva v súvislosti s ľubovoľným mobilným alebo vstavaným softvérovým produktom nebudú
napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou platiť
v rozsahu, v akom je nárok alebo rozsudok zaloţený na patentoch, ktoré údajne porušuje
implementácia telekomunikačných štandardov alebo štandardov pre kodeky alebo ktoré sú
dôleţité na takúto implementáciu. Príkladmi týchto štandardov sú:

GSM (Global System for Mobile (Communications)),

GPRS (General Packet Radio Services),

CDMA (Code Division Multiple Access),

CDMA/1xRTT (Single Carrier Radio Transmission Technology) a

MPEG (zvuk a video).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 78 z 157
Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft
Funkcie vzdialeného prístupu aplikácie Windows Home Server. Ste zodpovední za zaistenie toho, ţe
pouţívate funkcie vzdialeného prístupu aplikácie Windows Home Server v súlade s podmienkami na
pouţívanie vášho poskytovateľa širokopásmového pripojenia. S cieľom pouţívať funkcie vzdialeného
prístupu aplikácie Windows Home Server moţno budete musieť pridať sluţby od poskytovateľa
širokopásmového pripojenia. Určité porty napríklad musia byť na pouţívanie týchto funkcií otvorené
a niektorí poskytovatelia širokopásmového pripojenia ich pre zákazníkov pouţívajúcich určité plány
sluţieb blokujú. Podmienky na pouţívanie niektorých poskytovateľov širokopásmového pripojenia tieţ
môţu pre zákazníkov s určitými plánmi sluţieb obmedzovať alebo zakazovať inštaláciu a spúšťanie
„serverov“ vo svojich sieťach. Ak máte otázky týkajúce sa podmienok na pouţívanie, kontaktujte
svojho poskytovateľa širokopásmového pripojenia.
Softvér Windows. Softvér obsahuje softvér Microsoft Data Access Component. Tento softvér je
súčasťou systému Windows.
Windows Server 2003 Terminal Services, Windows Server 2003 R2 Terminal Services, Windows
Server 2008 Terminal Services a Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Services. Aţ 200
anonymných pouţívateľov môţe naraz pouţívať funkciu Remote Desktop Services (Terminal Services)
serverového softvéru Windows a pristupovať k internetovým demonštráciám vašich programov.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
SQL Server 2008 R2 Developer:
Demonštrácia. Okrem licencovaného pouţívateľa smie kaţdá osoba s prístupom k internej sieti
inštalovať a pouţívať kópie softvéru na demonštráciu pouţívania vašich programov so softvérom.
TechNet Plus:
Inštalácia a práva na pouţívanie. Softvér môţete inštalovať a pouţívať iba spôsobom opísaným
v tomto dokumente.
Ďalšie spustiteľné súčasti. Softvér obsahuje nástroje, pomôcky, prostriedky, opravy, aktualizácie a
školiace materiály. Podmienky dodané s týmito spustiteľnými súčasťami sa vzťahujú na ich
pouţívanie.
Licencia na jedného pouţívateľa. Kópie softvéru môţe vo vašich zariadeniach inštalovať len jeden
pouţívateľ, ktorý môţe softvér pouţívať len na jeho vyhodnocovanie. Nesmiete ho pouţívať v ţivom
operačnom prostredí, pracovnom prostredí ani s údajmi, ktoré nie sú zálohované. Vyhodnocovací
softvér je zakázané pouţívať na vývoj softvéru alebo vo vývojovom prostrední aplikácie.
Dokumentácia. Dokumentáciu môţete kopírovať
Dokumentácia neobsahuje elektronické knihy.
a
pouţívať
na
interné
referenčné
účely.
Textové súbory a ďalšie komponenty. Softvér alebo sluţba online môţe obsahovať nasledujúci kód
a textové súbory, ktoré môţete pouţívať a kopírovať podľa pokynov uvedených v sekcii
Redistribuovateľný kód v časti Univerzálne licenčné podmienky, ak dodrţíte podmienky danej sekcie.

kód a textové súbory môţete pouţívať a kopírovať len na účely vyhodnocovania a

kód a textové súbory nesmiete distribuovať.
Súbory REDIST.TXT
Ukáţkový kód
Súbory Other-DIST.TXT
Moduly Microsoft Merge
MFC, ATL a CRT
MDAC
Kniţnica obrázkov (Image Library)
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 79 z 157
Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft
Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010:
Licencovaný pouţívateľ môţe na základe licencie Visual Studio 2010 Ultimate pouţívať balík Virtual
User Pack v ľubovoľnom zariadení, v ktorom sa pouţíva softvér Visual Studio Test Controller z
nástroja Microsoft Visual Studio Team Agents 2010, za predpokladu, ţe je licencia balíka Virtual User
Pack pridelená tomuto zariadeniu.
Tomuto zariadeniu môţete prideliť ďalšie licencie balíka Virtual User Pack, ale tú istú licenciu balíka
Virtual User Pack nemôţete prideliť naraz viac ako jednému zariadeniu.
Licenciu balíka Virtual User Pack môţete prideliť na iné zariadenie, ale nie do 90 dní od posledného
pridelenia. Svoju licenciu balíka Virtual User Pack môţete opätovne prideliť skôr, ak stiahnete
licencované zariadenie z pouţívania pre trvalé zlyhanie hardvéru. Ak pridelíte licenciu balíka Virtual
User Pack na iné zariadenie, príslušné zariadenie sa stáva novým licencovaným zariadením pre túto
licenciu balíka Virtual User Pack.
Visual Studio 2010 (všetky vydania so sieťou MSDN a bez nej):
Súbor BUILDSERVER.TXT. Ak vaša verzia softvéru obsahuje súbor BUILDSERVER.TXT, môţete
nainštalovať kópie uvedených súborov vo svojich počítačoch pouţívaných pre zostavy. Môţete tak
spraviť výlučne na účely kompilácie a zostavenia svojich programov. Ďalšie súbory môţeme na
rovnaké účely uviesť na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518.
Pouţívateľské rozhranie balíka Microsoft Office. Tieto licenčné podmienky vám neudeľujú ţiadne
práva na vytváranie, kopírovanie, pouţívanie ani distribúciu akýchkoľvek prvkov pouţívateľského
rozhrania balíka Microsoft Office, napríklad pásu s nástrojmi alebo panela s nástrojmi na rýchly
prístup.
Silverlight a súprava Silverlight Software Development Kit.
Poznámka o vizuálnom štandarde H.264/AVC a videoštandarde VC-1. Doplnok Silverlight môţe
obsahovať technológiu dekódovania H.264/MPEG-4 AVC alebo VC-1. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C.
vyţaduje dodrţiavanie nasledujúcich upozornení:
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE PATENTOVANÉHO PORTFÓLIA VC-1
A AVC NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (A) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO
ŠTANDARDMI UVEDENÝMI VYŠŠIE („VIDEOŠTANDARDY“) ALEBO (B) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC A
VC-1 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI A/ALEBO
ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTNUTIE TAKÉHOTO VIDEA.
ŢIADNA Z LICENCIÍ SA NEVZŤAHUJE NA ŢIADNY INÝ PRODUKT BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE TAKÝTO
PRODUKT UVEDENÝ S TÝMTO SOFTVÉROM V JEDNOM ČLÁNKU. NA ŢIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA
NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŢNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA,
L.L.C. POZRITE SI STRÁNKU http://www.mpegla.com.
Pre objasnenie, poznámka uvedená vyššie neobmedzuje ani neznemoţňuje pouţívanie softvéru
poskytovaného na základe týchto práv na pouţívanie produktu na beţné obchodné účely, ktoré sa
týkajú príslušných obchodných aktivít a ktoré nezahŕňajú:

redistribúciu softvéru tretím stranám ani

vytváranie obsahu pomocou technológií kompatibilných s VIDEOŠTANDARDMI na účely
distribúcie tretím stranám.
Pomôcky. Zoznam pomôcok nájdete na lokalitách http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518
a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100284. Softvér obsahuje určité komponenty identifikované v
tomto zozname. Komponenty v softvéri sa líšia podľa vydania. Pomôcky dodané so softvérom smiete
naraz kopírovať a inštalovať najviac na piatich zariadeniach. Pomôcky smiete pouţiť iba na
odstránenie chýb vašich programov, ktoré ste vyvinuli so softvérom. Po odstránení chýb v programe,
nie však neskôr ako 30 dní od ich inštalácie v zariadení, musíte odstrániť všetky Pomôcky
nainštalované v zariadení.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 80 z 157
Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft
Visual Studio Team Lab Management 2010. Softvér môţe obsahovať funkcie, ktoré fungujú s funkciou
Lab Management. Na povolenie týchto funkcií sa môţu vzťahovať ďalšie licenčné podmienky a
poplatky.
Visual Studio 2010 (všetky vydania, bez siete MSDN):
Microsoft SQL Server Compact 3.5 s balíkom SP2, SQL Server 2008 Express SP1a a SQL Server 2008
SQL Management Objects.
Kaţdý produkt je licencovaný na základe samostatných licenčných podmienok.
Licenčné podmienky pre aplikáciu SQL Server Compact 3.5 s balíkom SP2 sa nachádzajú tu:
%programfiles%\Microsoft SQL Server Compact Edition.
Licenčné podmienky pre balík SQL Server 2008
%programfiles%\Microsoft SQL Server Service Pack 1a.
Express
SP1a
sa
nachádzajú
tu:
Licenčné podmienky pre aplikáciu SQL Server 2008 SQL Management Objects sa nachádzajú tu:
%programfiles%\Microsoft SQL Server\100\SDK\Assemblies.
Redistribuovateľný kód.

Okrem objektového kódu v súbore REDIST.TXT môţete kopírovať a distribuovať nasledujúce
poloţky, na ktoré sa však vzťahujú rovnaké poţiadavky a obmedzenia:
o
všetky
súbory
uvedené
v zozname
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518.
o
REDIST
na
lokalite
formu objektového kódu označenú ako „kniţnice doplnku Silverlight“, „klientske
kniţnice“ doplnku Silverlight a „serverové kniţnice“ doplnku Silverlight.
Ďalšie komponenty systému Windows. Softvér obsahuje určité súbory .dll súvisiace s technológiou
Microsoft Build. Tieto súbory sú súčasťou systému Windows. Na ich pouţívanie sa vzťahujú licenčné
podmienky pre systém Windows.
Visual Studio 2010 Ultimate (so sieťou MSDN a bez nej):
Virtuálni pouţívatelia testu zaťaţenia aplikácie Visual Studio. Softvér obsahuje kapacitu pre 250
virtuálnych pouţívateľov testu zaťaţenia. Môţe sa pouţívať len na účely miestneho testovania
zaťaţenia.
Visual Studio 2010 Ultimate a Premium so sieťou MSDN:
Softvérové aplikácie pre osobné počítače. Napriek obmedzeniu uvedenému v časti Všeobecné licenčné
podmienky vyššie umoţňuje pouţívateľovi kaţdá nadobudnutá licencia tieţ inštalovať a pouţívať v
jednom zariadení jednu kópiu kaţdého z nasledujúcich produktov na produkčné účely. Okrem
prípadov uvedených v tomto dokumente sa časť Aplikácie pre osobné počítače týchto práv na
pouţívanie vzťahuje na pouţívanie tohto softvéru licencovaným pouţívateľom.

Office Professional Plus 2010

Visio Premium 2010

Project Professional 2010
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 81 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
Licenčný model: Serverová licencia + licencia na spravovanie (server alebo klient)
Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené niţšie (produkty s hviezdičkou alebo
označením LM nájdete aj v sekciách B a C). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame
na základe licenčného modelu do Zoznamu produktov.
1. Data Protection Manager 2010 for
System Center Essentials*, LM
7. System Center Operations Manager
2007 R2*, LM, SH
2. System Center Configuration
Manager 2007 R2*, LM, SH
8. System Center Operations
Manager 2007 R2 s technológiou
SQL Server 2008*, LM, SH
3. System Center Configuration
Manager 2007 R2 s technológiou
SQL Server 2005*, LM, SH
9. System Center Service
Manager 2010*, LM
4. System Center Data Protection
Manager 2010*, LM, SH
10. System Center Service Manager 2010
s technológiou SQL Server 2008*, LM
5. System Center Essentials 2010*, LM
11. System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2*, LM, SH
6. System Center Essentials 2010
s technológiou SQL Server 2008*, LM
A. Všeobecné licenčné podmienky. Pre kaţdú nadobudnutú licenciu softvéru máte
nasledujúce práva.
I) Pridelenie licencie serveru.
a) Skôr ako spustíte akúkoľvek inštanciu serverového softvéru na základe softvérovej licencie,
musíte prideliť príslušnú licenciu jednému z vašich serverov. Tento server je licencovaný
server pre príslušnú licenciu. Tomu istému serveru môţete prideliť ďalšie softvérové licencie,
no tú istú licenciu nesmiete prideliť viac ako jednému serveru. Oblasť hardvéru alebo
komponent blade sa povaţuje za osobitný server.
b) Smiete znova prideliť licenciu na serverový softvér, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia). Softvérovú licenciu smiete znova prideliť skôr, ak stiahnete
licencovaný server z pouţívania pre trvalé zlyhanie hardvéru. Ak opätovne prideľujete
licenciu, server, ktorému licenciu znova prideľujete, sa stáva novým licencovaným serverom
pre príslušnú licenciu.
II) Spustenie inštancií serverového softvéru. Na licencovanom serveri smiete pre kaţdú
nadobúdanú softvérovú licenciu v tom istom čase spúšťať jednu inštanciu serverového softvéru
vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému.
III) Spustenie inštancií dodatočného softvéru. Vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí
operačného systému smiete v ľubovoľnom počte zariadení spúšťať alebo inak pouţívať akýkoľvek
počet inštancií dodatočného softvéru uvedeného v tabuľke niţšie. Tieto inštancie môţete pouţívať
iba so serverovým softvérom. Pouţitie ktorejkoľvek inštancie so serverovým softvérom môţe byť
nepriame (prostredníctvom iného dodatočného softvéru) alebo priame.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 82 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
Produkt
Zoznam dodatočného softvéru
 Data Protection Manager 2010 Agent
 Data Protection Manager Remote Command-Line Interface
Console
 Data Protection Manager System Recovery Tool Agent
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
Data Protection Manager
2010 for System Center
Essentials
a
System Center Data
Protection Manager 2010
 Legacy Components
 Management Tools
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2008 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server 2008 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
 Microsoft System Recovery Tool for Microsoft System Center
Data Protection Manager 2010
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 83 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
Produkt
System Center
Configuration Manager
2007 R2
Zoznam dodatočného softvéru
Všetky vydania programu System Center Configuration Manager
2007 R2
 Configuration Manager Console
 Configuration Manager Client
 Bod správy zariadenia (Device Management Point)
 Custom Updates Publishing Tool
 Distribučný bod (Distribution Point)
 Fallback Status Point
 Inventory Tool for Microsoft Updates
 PXE Service Point
 Bod správy (Management Point)
 Bod zostáv (Reporting Point)
 System Center Update Publisher
 Server sekundárneho umiestnenia (Secondary Site Server)
 Bod lokátora servera (Server Locator Point)
 Bod aktualizácie softvéru (Software Update Point)
 State Migration Point
System Center
Configuration Manager
2007 R2 s technológiou
SQL Server 2005
 System Health Validator Point
 Configuration Pack
Len System Center Configuration Manager 2007 R2 s technológiou
SQL Server 2005
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
 Microsoft Baseline Security Analyzer
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server 2005 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 84 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
Produkt
System Center
Essentials 2010
Zoznam dodatočného softvéru
Všetky vydania programu System Center Essentials 2010
 Konzola pouţívateľského rozhrania
 Balíky Management
 Binárne údaje agenta a pomocníka
Len System Center Essentials 2010 s technológiou SQL Server 2008
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
System Center Essentials
2010 s technológiou
SQL Server 2008
 Management Tools
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2008 Books Online
 SQL Server 2008 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server Mobile Server Tools
System Center Operations
Manager 2007 R2
Všetky vydania programu System Center Operations Manager
2007 R2
 Binárne údaje agenta a pomocníka
 Audit Database
 Connector Framework
 Konzola
 Databáza
 Balíky Management
 Power Shell
 Reporting Data Warehouse
 Reporting Server
 Webová konzola
System Center Operations
Manager 2007 R2
s technológiou
SQL Server 2008
Len System Center Operations Manager 2007 R2 s technológiou
SQL Server 2008
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2008 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server 2008 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 85 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
Produkt
Zoznam dodatočného softvéru
Všetky vydania programu System Center Service Manager 2010
 Server na spravovanie skladu údajov
 Databáza skladu údajov
 Konzola Service Manager
 Samoobsluţný portál
Len System Center Service Manager 2010 s technológiou
SQL Server 2008
System Center Service
Manager 2010
System Center Service
Manager 2010
s technológiou
SQL Server 2008
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2008 Books Online
 SQL Server 2008 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
SQL Server Mobile Server Tools
 Virtual Machine Manager Agent
System Center Virtual
Machine Manager 2008 R2
 Physical to Virtual Agent
 Správcovská konzola (Administrator Console)
 Virtual Machine Manager Self Service Portal
 VMRC Client
IV) Vytváranie a ukladanie inštancií na serveroch alebo ukladacích médiách. Pre kaţdú
nadobudnutú softvérovú licenciu máte uvedené dodatočné práva.
a) Smiete vytvárať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru a dodatočného softvéru.
b) Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete ukladať na ľubovoľný server
alebo ukladacie médium.
c) Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete vytvárať a ukladať výlučne na
uplatnenie práva spúšťať inštancie serverového softvéru na základe ktorejkoľvek vašej
softvérovej licencie, ako je opísané vyššie (napr. nesmiete distribuovať inštancie tretím
stranám).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 86 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
V) Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie.
a) Licencie na spravovanie. Musíte získať príslušnú kategóriu a typ licencie na spravovanie
pre prostredia operačných systémov, ktoré budete pouţívať na priame alebo nepriame
spravovanie inštancií serverového softvéru, a prideliť ich zariadeniu alebo pouţívateľovi.
i)
Kategórie licencií na spravovanie. Existujú dve kategórie licencií na spravovanie:
licencia klienta a licencia servera. Kategória poţadovanej licencie závisí od softvéru
operačného systému spusteného v rámci prostredia operačného systému. Spravované
prostredia operačného systému, v ktorých je spustený serverový softvér operačného
systému, vyţadujú licenciu na spravovanie servera. Všetky ostatné spravované prostredia
operačného systému vyţadujú licencie na spravovanie klienta. Jedno zariadenie môţe
pouţívať kombináciu spravovaných prostredí operačného systému vrátane podmnoţiny so
serverovými operačnými systémami. V takom prípade budete pre príslušné zariadenie
potrebovať kombináciu dvoch kategórií.
ii) Dva typy licencií na spravovanie klienta. Existujú dva typy licencií na spravovanie
klienta: jeden pre spravované prostredia operačného systému a jeden pre pouţívateľov.

Vaše licencie na spravovanie klienta pre prostredia operačného systému povoľujú
vašim inštanciám serverového softvéru spravovať rovnaký počet prostredí
operačného systému pouţívaných ktorýmikoľvek pouţívateľmi.

Vaše pouţívateľské licencie na spravovanie klienta povoľujú vašim inštanciám
serverového softvéru spravovať prostredia operačného systému pouţívané všetkými
pouţívateľmi, ktorým je pridelená pouţívateľská licencia na spravovanie klienta. Ak
máte viac ako jedného pouţívateľa pouţívajúceho prostredie operačného systému
a nelicencujete podľa prostredia operačného systému, kaţdému pouţívateľovi musíte
prideliť pouţívateľskú licenciu na spravovanie klienta.
Vaše licencie na spravovanie klienta nepovoľujú spravovanie ţiadnych prostredí
operačného systému, v ktorých je spustený serverový operačný systém.
Jeden typ licencie na spravovanie servera. Neexistuje viac moţností licencií na
spravovanie servera. Licencia na spravovanie servera pre prostredie operačného systému
je jediný typ licencie na spravovanie servera, ktorý môţete získať. Vaše licencie na
spravovanie servera pre prostredia operačného systému povoľujú vašim inštanciám
serverového softvéru spravovať rovnaký počet prostredí operačného systému. Ak
v licencovanom zariadení spravujete virtuálne prostredie operačného systému a fyzické
prostredie operačného systému pouţívate výlučne na spúšťanie virtualizačného softvéru
pre hardvér, poskytovanie sluţieb virtualizácie hardvéru a na spúšťanie softvéru na
správu a obsluhu prostredí operačného systému v danom zariadení, potom môţete
spravovať toto virtuálne aj fyzické prostredie operačného systému na základe jedinej
licencie na spravovanie servera.
Hoci existuje len jeden typ licencie na spravovanie servera, môţu existovať aţ dve
vydania. Ak existuje viac ako jedno vydanie licencie na spravovanie servera, vydanie,
ktoré potrebujete, závisí od spravovanej pracovnej záťaţe.
Vaše licencie na spravovanie servera nepovoľujú spravovanie ţiadnych prostredí
operačného systému, v ktorých je spustený iný softvér operačného systému neţ
serverový softvér operačného systému.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 87 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
b) Pridelenie licencií na spravovanie.

Ak získate pouţívateľské licencie na spravovanie klienta, musíte ich prideliť pouţívateľom
spravovaných prostredí operačného systému.

Ak získate licencie na spravovanie klienta alebo servera pre prostredia operačného
systému, musíte ich prideliť zariadeniam, na ktorých budú spustené spravované
prostredia operačného systému. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za
osobitné zariadenie. Počet prostredí operačného systému spravovaných v jednom
zariadení nesmie nikdy prekročiť počet licencií na spravovanie klienta alebo servera pre
prostredia operačného systému pridelených tomuto zariadeniu (okrem prípadov, keď
máte povolenie na spravovanie fyzického prostredia operačného systému a jedného
virtuálneho prostredia operačného systému na základe jedinej licencie na spravovanie
servera, ako je to uvedené vyššie).

Príslušné licencie na spravovanie:
i)
servera alebo klienta
ii) pre prostredie operačného systému alebo pouţívateľa (ak existuje)
pre jednotlivé produkty sú uvedené v tabuľke niţšie.

Na účely tohto odseku „spravovať“ prostredie operačného systému znamená
i)
vyţadovať alebo prijímať údaje,
ii) konfigurovať alebo
iii) dávať hardvéru alebo softvéru priradenému prostrediu operačného systému iné
pokyny ako pokyny na zistenie prítomnosti zariadenia.

Licencia na spravovanie sa nevyţaduje pre
i)
ľubovoľné prostredie operačného systému, v ktorom
serverového softvéru na licencovaných serveroch,
sa
spúšťajú
inštancie
ii) ľubovoľné prostredie operačného systému, v ktorom sa nespúšťajú ţiadne inštancie
softvéru, ani
iii) ľubovoľné zariadenia fungujúce iba ako zariadenia sieťovej infraštruktúry (úroveň
OSI 3 alebo niţšia) ani
iv) ľubovoľné zariadenia, ktoré spravujete výlučne skupinovo.
„Skupinové spravovanie“ pozostáva z interakcií s ovládacím prvkom na spravovanie
hardvéru prostredníctvom sieťového pripojenia na účely sledovania alebo spravovania
stavu hardvérových komponentov, akými sú:

teplota systému,

rýchlosť ventilátorov,

zapnutie alebo vypnutie napájania,

obnova systému,

dostupnosť procesora.
Sledovanie vyuţitia nasledujúcich komponentov sa povaţuje za nepriame spravovanie
prostredia operačného systému a vyţaduje licenciu na spravovanie:

procesor,

pamäť RAM,

sieťová karta,

Ukladanie.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 88 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

Vaše licencie na spravovanie povoľujú spravovanie staršími verziami inštancií, ale nie
novšími verziami serverového softvéru, pokiaľ to nie je uvedené v tabuľke niţšie. Ak máte
zabezpečenie Software Assurance špecifikované v tabuľke, môţete na základe svojich
balíkov licencií (napríklad SMSE) pouţívať verzie príslušného serverového softvéru
uvedené v tabuľke a staršie verzie tohto softvéru. Ak spúšťate inštancie staršej verzie
serverového softvéru za týchto licenčných podmienok, môţete pouţiť aj licencie na
spravovanie zodpovedajúce príslušnej verzii. V takom prípade môţete pouţívať licencie na
spravovanie pre staršiu verziu nasledujúcimi spôsobmi.
i)
Licencie na spravovanie servera môţete pouţívať ako licencie na spravovanie servera
pre prostredia operačného systému.
ii) Licencie na spravovanie klienta môţete pouţívať ako licencie na spravovanie klienta
pre prostredie operačného systému alebo pouţívateľa.

Pri ľubovoľnej inštancii serverového softvéru na vašom licencovanom serveri môţete
spravovať:
i)
akýkoľvek počet prostredí operačného systému v zariadení, potom ako príslušnému
zariadeniu pridelíte rovnaký počet licencií na spravovanie servera alebo klienta.
ii) prostredia operačného systému, ktoré pouţívajú vaši pouţívatelia, potom čo daným
pouţívateľom pridelíte licencie na spravovanie klienta.
Fyzické prostredie operačného systému a akékoľvek virtuálne prostredie operačného
systému môţete spravovať na základe jedinej licencie na spravovanie servera, ak toto
fyzické prostredie operačného systému pouţívate na obmedzené účely uvedené vyššie.
Produkt alebo funkcie
(alebo pracovná záťaţ)
Data Protection Manager 2010 for System
Center Essentials
Data Protection Manager 2010 for System
Center Essentials
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Kategória a zoznam licencií na
spravovanie
Licencie na spravovanie servera
 System Center Essentials Plus 2010 Server
Management License Suite
Licencie na spravovanie klienta
 System Center Essentials Plus 2010 Client
Management License Suite
Júl 2010
Strana 89 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
Produkt alebo funkcie
(alebo pracovná záťaţ)
Kategória a zoznam licencií na
spravovanie
System Center Configuration Manager
2007 R2 a
System Center Configuration Manager
2007 R2 s technológiou SQL Server 2005
Spravovanie podľa inštancií serverového
softvéru pomocou spravovania poţadovanej
konfigurácie iba základných pracovných záťaţí
operačného systému spustených
v licencovanom prostredí operačného systému,
ako aj spravovanie akýchkoľvek aplikácií
spustených v danom prostredí operačného
systému, ktoré nevyţadujú pouţívanie
spravovania poţadovanej konfigurácie.
Základné pracovné záťaţe operačného systému
znamenajú

tieto základné pomôcky operačného
systému: System Resource Manager
(systémový správca prostriedkov),
Password Change Notification (oznámenie
o zmene hesla), Baseline Security Analyzer
(základný analyzátor zabezpečenia),
Reliability a Availability Services (sluţby
spoľahlivosti a dostupnosti),

tieto pracovné záťaţe súborov a sluţieb
tlače: Print Server, Distributed File System
(DFS), File Replication Service (FRS),
Network File System (NFS), File Transfer
Protocol (FTP) a Windows SharePoint
Services a

tieto pracovné záťaţe sluţieb siete:
Distributed Naming Service (DNS), Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP) a
Windows Internet Naming Service (WINS).
System Center Configuration Manager
2007 R2 a
System Center Configuration Manager
2007 R2 s technológiou SQL Server 2005
Spravovanie podľa inštancií serverového
softvéru pomocou spravovania poţadovanej
konfigurácie:

konfigurácií dodrţiavania podmienok
a kontroly IT,

základných pracovných záťaţí operačného
systému,

všetkých ostatných pomôcok operačného
systému, pracovných záťaţí sluţieb
a všetkých aplikácií spustených
v licencovanom prostredí operačného
systému.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Licencie na spravovanie servera
 System Center Configuration Manager 2007
R2 Standard Server Management License
alebo
 System Center Server Management Suite
Standard (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. októbra 2008 alebo
neskôr)
Licencie na spravovanie servera
 System Center Configuration Manager 2007
R2 Enterprise Server Management License
alebo
 System Center Server Management Suite
Enterprise (získané 1. októbra 2008 alebo
s aktívnym zabezpečením Software
Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)
alebo
 System Center Server Management Suite
Datacenter (získané 1. júla 2009 alebo
s aktívnym zabezpečením Software
Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)
Júl 2010
Strana 90 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
Produkt alebo funkcie
(alebo pracovná záťaţ)
Kategória a zoznam licencií na
spravovanie
Licencie na spravovanie klienta
 BackOffice 2000 LKP (s aktívnym
zabezpečením Software Assurance
1. októbra 2008 alebo neskôr) alebo
System Center Configuration Manager
2007 R2 a
System Center Configuration Manager
2007 R2 s technológiou SQL Server 2005
 Core LKP Suite (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. októbra 2008 alebo
neskôr) alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym
zabezpečením Software Assurance
1. októbra 2008 alebo neskôr) alebo
 System Center Configuration Manager 2007
R2 Client Management License (klientska
licencia ML pre pouţívateľa alebo pre
prostredie operačného systému)
System Center Data Protection
Manager 2010
Základné spravovanie zálohovania a obnovy
súborov podľa inštancií serverového softvéru:

komponentov operačného systému,

pomôcok,

pracovných záťaţí sluţieb
spustených v licencovanom prostredí
operačného systému.
System Center Data Protection
Manager 2010
Zálohovanie a obnova vrátane základného
zálohovania a obnovy súborov podľa inštancií
serverového softvéru:

systémového stavu servera,

všetkých komponentov operačného
systému,

všetkých pomôcok,

všetkých pracovných záťaţí servera,

všetkých aplikácií spustených
v licencovanom prostredí operačného
systému.
Licencie na spravovanie servera
 System Center Data Protection Manager
2010 Standard Server Management License
alebo
 System Center Server Management Suite
Standard (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. júna 2010 alebo
neskôr)
Licencie na spravovanie servera
 System Center Data Protection Manager
2010 Enterprise Server Management
License alebo
 System Center Server Management Suite
Enterprise (získané 1. júna 2010 alebo
s aktívnym zabezpečením Software
Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)
alebo
 System Center Server Management Suite
Datacenter (získané 1. júna 2010 alebo
s aktívnym zabezpečením Software
Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)
Licencie na spravovanie klienta
 System Center Data Protection Manager
2010 Client Management License (klientska
licencia ML pre pouţívateľa alebo pre
prostredie operačného systému) alebo
System Center Data Protection
Manager 2010
 System Center Client Management Suite
(získané 1. júna 2010 alebo s aktívnym
zabezpečením Software Assurance s týmto
dátumom alebo neskôr) (klientska licencia
ML pre pouţívateľa alebo pre prostredie
operačného systému) alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym
zabezpečením Software Assurance
1. júna 2010 alebo neskôr)
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 91 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
Produkt alebo funkcie
(alebo pracovná záťaţ)
Kategória a zoznam licencií na
spravovanie
Licencie na spravovanie servera
System Center Essentials 2010 a
System Center Essentials 2010
s technológiou SQL Server 2008
 System Center Essentials 2010 Server
Management License alebo
 System Center Essentials Plus 2010 Server
Management License Suite
Licencie na spravovanie klienta
System Center Essentials 2010 a
System Center Essentials 2010
s technológiou SQL Server 2008
 System Center Essentials 2010 Client
Management License alebo
 System Center Essentials Plus 2010 Client
Management License Suite
System Center Operations Manager 2007
R2 a
System Center Operations Manager 2007
R2 s technológiou SQL Server 2008
Spravovanie podľa inštancií serverového
softvéru základných pracovných záťaţí
operačného systému spustených
v licencovanom prostredí operačného systému.
Základné pracovné záťaţe operačného systému
znamenajú

tieto základné pomôcky operačného
systému: System Resource Manager
(systémový správca prostriedkov),
Password Change Notification (oznámenie o
zmene hesla), Baseline Security Analyzer
(základný analyzátor zabezpečenia),
Reliability a Availability Services (sluţby
spoľahlivosti a dostupnosti),

tieto pracovné záťaţe súborov a sluţieb
tlače: Print Server, Distributed File System
(DFS), File Replication Service (FRS),
Network File System (NFS), File Transfer
Protocol (FTP) a Windows SharePoint
Services a

tieto pracovné záťaţe sluţieb siete:
Distributed Naming Service (DNS), Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP) a
Windows Internet Naming Service (WINS).
Licencie na spravovanie servera
 System Center Operations Manager 2007
R2 Standard Server Management License
alebo
 Systems Center Standard Server
Management License 2006 (získané
1. júla 2009 alebo neskôr alebo s aktívnym
zabezpečením Software Assurance s daným
dátumom) alebo
 System Center Server Management Suite
Standard (s aktívnym zabezpečením
Software Assurance 1. júla 2009 alebo
neskôr)
Spoločnosť Microsoft smie rozšíriť zoznam
základných pracovných záťaţí operačného
systému uverejnením aktualizácií na lokalite
http://go.microsoft.com/?linkid=4426611.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 92 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
Produkt alebo funkcie
(alebo pracovná záťaţ)
System Center Operations Manager 2007
R2 a
System Center Operations Manager 2007
R2 s technológiou SQL Server 2008
Spravovanie podľa inštancií serverového
softvéru:

základných pracovných záťaţí operačného
systému,

všetkých ostatných pomôcok operačného
systému,

všetkých ostatných pracovných záťaţí
servera,

všetkých aplikácií
spustených v licencovanom prostredí
operačného systému.
Kategória a zoznam licencií na
spravovanie
Licencie na spravovanie servera
 System Center Operations Manager 2007
R2 Enterprise Server Management License
alebo
 System Center Server Management Suite
Enterprise (získané 1. júla 2009 alebo
s aktívnym zabezpečením Software
Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)
alebo
 System Center Server Management Suite
Datacenter (získané 1. júla 2009 alebo
s aktívnym zabezpečením Software
Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)
Licencie na spravovanie klienta
System Center Operations Manager 2007
R2 a
System Center Operations Manager 2007
R2 s technológiou SQL Server 2008
 System Center Operations Manager 2007
R2 Client Management License (klientska
licencia ML pre pouţívateľa alebo pre
prostredie operačného systému) alebo
 System Center Client Management Suite
(získané 1. mája 2010 alebo s aktívnym
zabezpečením Software Assurance s týmto
dátumom alebo neskôr) (klientska licencia
ML pre pouţívateľa alebo pre prostredie
operačného systému) alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym
zabezpečením Software Assurance 1. júla
2009 alebo neskôr)
Licencie na spravovanie servera
 System Center Service Manager 2010
Server Management License alebo
System Center Service Manager 2010 a
System Center Service Manager 2010
s technológiou SQL Server 2008
 System Center Server Management Suite
Enterprise (získané 1. júna 2010 alebo
s aktívnym zabezpečením Software
Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)
alebo
 System Center Server Management Suite
Datacenter (získané 1. júna 2010 alebo
s aktívnym zabezpečením Software
Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 93 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
Produkt alebo funkcie
(alebo pracovná záťaţ)
Kategória a zoznam licencií na
spravovanie
Licencie na spravovanie klienta
 System Center Service Manager 2010 Client
Management License (klientska licencia ML
pre pouţívateľa alebo pre prostredie
operačného systému) alebo
System Center Service Manager 2010 a
System Center Service Manager 2010
s technológiou SQL Server 2008
 System Center Client Management Suite
(získané 1. júna 2010 alebo s aktívnym
zabezpečením Software Assurance s týmto
dátumom alebo neskôr) (klientska licencia
pre pouţívateľa alebo pre prostredie
operačného systému) alebo
 Enterprise LKP Suite (s aktívnym
zabezpečením Software Assurance
1. júna 2010 alebo neskôr)
Licencie na spravovanie servera
 System Center Virtual Machine Manager
2008 R2 Enterprise Server Management
License alebo
System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2
 System Center Server Management Suite
Enterprise (získané 1. októbra 2009 alebo
s aktívnym zabezpečením Software
Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)
alebo
 System Center Server Management Suite
Datacenter (získané 1. októbra 2009 alebo
s aktívnym zabezpečením Software
Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)
Licencie na spravovanie klienta
System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2
 System Center Virtual Machine Manager
2008 R2 Client Management License
(klientska licencia ML pre pouţívateľa alebo
pre prostredie operačného systému)
c) Zmena pridelenia licencií na spravovanie a LKP. Smiete:

natrvalo zmeniť
i)
pridelenie licencie na spravovanie servera alebo klienta pre prostredie operačného
systému z jedného zariadenia na iné
ii) alebo pridelenie pouţívateľskej licencie na spravovanie klienta z jedného pouţívateľa
na iné, alebo

dočasne zmeniť
i)
pridelenie licencie na spravovanie servera alebo klienta pre prostredie operačného
systému na poţičané zariadenie, kým je prvé zariadenie mimo prevádzky,
ii) alebo pridelenie pouţívateľskej licencie na spravovanie klienta na dočasného
pracovníka, kým nie je pouţívateľ prítomný.
d) Redistribuovateľný kód. Redistribuovateľný kód smiete pouţívať spôsobom opísaným
v Univerzálnych licenčných podmienkach.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 94 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
e) Licenčné podmienky pre technológiu SQL Server 2005 a technológiu
SQL Server 2008. Ak vaše vydanie softvéru obsahuje technológiu SQL Server 2005 alebo
technológiu SQL Server 2008 (napríklad System Center Configuration Manager 2007 R2
s technológiou SQL Server 2005, System Center Data Protection Manager 2010, System
Center Essentials 2010 s technológiou SQL Server 2008, System Center Operations Manager
2007 R2 s technológiou SQL Server 2008 alebo System Center Service Manager 2010
s technológiou SQL Server 2008), smiete naraz spúšťať jednu inštanciu tejto technológie
v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na jednom serveri výlučne
kvôli podpore tohto softvéru. Na takéto pouţitie sa nevyţadujú licencie LKP pre produkt
SQL Server. Smiete vytvárať a ukladať ľubovoľný počet inštancií technológie SQL Server na
ľubovoľnom serveri alebo ukladacom médiu výlučne na uplatnenie práv spustiť inštanciu tejto
technológie na základe ktorejkoľvek vašej softvérovej licencie, ako je to opísané v tomto
dokumente. Z dôvodu dočasnej podpory tieţ smiete v osobitnom prostredí operačného
systému spúšťať jednu pasívnu záloţnú inštanciu. Túto inštanciu smiete spúšťať na inom
serveri ako na licencovanom serveri.
f) Balíky Management a Configuration. Softvér môţe obsahovať balíky Management alebo
Configuration. Na pouţívanie týchto balíkov sa vzťahujú licenčné podmienky pre príslušné
produkty v centre System Center.
B. Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.
Data Protection Manager 2010 for System Center Essentials:
Softvér Data Protection Manager 2010 for System Center Essentials môţete pouţívať len vtedy,
ak získate jednu alebo viac z nasledujúcich licencií:

oprávňujúce licencie na produkt System Center Essentials Plus 2010 Server Management
License Suite,

oprávňujúce licencie na produkt System Center Essentials Plus 2010 Client Management
License Suite.
Ak získate ktorúkoľvek licenciu uvedenú vyššie, budete povaţovaní za drţiteľa jednej licencie na
softvér Data Protection Manager 2010 for System Center Essentials. Oprávňujúcimi licenciami sú
licencie na produkty System Center Essentials Plus 2010 Server Management License Suite a System
Center Essentials Plus 2010 Client Management License Suite získané 1. júla 2010 alebo s aktívnym
zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr.
Obmedzenia. Softvér sa musí pouţívať v spojení s produktom Microsoft System Center Essentials
a v rovnakej doméne ako tento produkt. V rámci tejto domény nesmiete svoje inštancie serverového
softvéru pouţívať na spravovanie celkovo viac neţ 50 prostredí operačného systému, v ktorých je
spustený serverový softvér operačného systému, a 500 prostredí operačného systému, v ktorých je
spustený ľubovoľný iný typ softvéru operačného systému.
Ţiadne pouţívateľské licencie na spravovanie klienta. Smiete získať len licencie na spravovanie klienta
pre prostredie operačného systému. Pouţívateľské licencie na spravovanie klienta nie sú k dispozícii.
Licencie na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému. Keď zariadeniu pridelíte licenciu
na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému, môţete spravovať prostredia operačného
systému v tomto zariadení. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v sekcii Dodatočné
poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie nemusíte rovnakému zariadeniu prideliť viac
neţ jednu licenciu na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému. Platí však obmedzenie
uvedené v danej sekcii, ktoré neumoţňuje spravovanie prostredí operačného systému, v ktorých sú
spustené serverové operačné systémy.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 95 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
Licencie na spravovanie servera pre prostredie operačného systému. Keď zariadeniu pridelíte licenciu
na spravovanie servera pre prostredie operačného systému, môţete spravovať prostredia operačného
systému v tomto zariadení. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v sekcii Dodatočné
poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie nemusíte rovnakému zariadeniu prideliť viac
neţ jednu licenciu na spravovanie servera pre prostredie operačného systému. Platí však obmedzenie
uvedené v danej sekcii, ktoré povoľuje iba spravovanie prostredí operačného systému, v ktorých sú
spustené serverové operačné systémy.
System Center Configuration Manager 2007 R2, System Center Configuration Manager
2007 R2 s technológiou SQL Server 2005, System Center Data Protection Manager 2010,
System Center Operations Manager 2007 R2, System Center Operations Manager 2007
R2 s technológiou SQL Server 2008, System Center Service Manager 2010 a System
Center Service Manager 2010 s technológiou SQL Server 2008.
Licencie na spravovanie. K dispozícii je tretí typ licencie na spravovanie klienta. Ako licencie na
spravovanie klienta pre zariadenie sú k dispozícii licencie Core LKP Suite a Enterprise LKP Suite. Pre
prostredia operačného systému, ktoré budete spravovať pomocou inštancií vášho serverového
softvéru, smiete získať a prideliť zariadeniu ktorúkoľvek licenciu na spravovanie klienta pre
zariadenie. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za osobitné zariadenie. Vaše licencie
na spravovanie klienta pre zariadenie povoľujú vašim inštanciám serverového softvéru spravovať
akýkoľvek počet prostredí operačného systému spustených na zariadeniach, ku ktorým sú pridelené.
Tieto spravované prostredia operačného systému môţe pouţívať ktorýkoľvek pouţívateľ. Pridelenie
licencií na spravovanie klienta pre zariadenie môţete zmeniť rovnakým spôsobom ako pri licenciách
na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
System Center Configuration Manager 2007 R2 a System Center Configuration Manager
2007 R2 s technológiou SQL Server 2005
Môţete spravovať ľubovoľný počet prostredí operačného systému v zariadeniach, ku ktorým je
pridelená oprávňujúca licencia System Center Server Management Suite Enterprise. Oprávňujúca
licencia je licencia získaná v deň prvého sprístupnenia príslušného serverového produktu alebo
neskôr. Tieto dátumy sa líšia v závislosti od produktu. Bliţšie informácie nájdete v tabuľke licencií na
spravovanie.
Práva súvisiace s licenciou System Center Server Management Suite Enterprise sa líšia v závislosti od
produktu System Center. Pre produkty a verzie neuvedené vyššie platia iné práva.
Spravované prostredia operačného systému, v ktorých je spustený serverový softvér operačného
systému, vyţadujú licenciu na spravovanie servera. Pri všetkých ostatných prostrediach operačného
systému môţete pouţiť licencie na spravovanie servera alebo klienta. Jedno zariadenie môţe mať
zmiešané prostredia operačného systému vrátane podmnoţiny so serverovými operačnými
systémami. V takom prípade, ak nezískate všetky licencie na spravovanie servera, budete pre dané
zariadenie potrebovať obe kategórie licencií.
Nesmiete kopírovať ani distribuovať ţiadne mnoţiny údajov (ani ţiadnu časť mnoţiny údajov), ktoré
softvér obsahuje.
Predinštalačné prostredie systému Windows. Predinštalačné prostredie systému Windows smiete
nainštalovať a pouţívať na účely diagnostiky a obnovovania softvéru pre operačný systém Windows.
Nesmiete ho pouţívať ako:

všeobecný operačný systém,

tenkého klienta,

klienta vzdialenej pracovnej plochy
ani na ţiadny iný účel.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 96 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
ImageX.exe, Wimapi.dll, Wimfilter a Package Manager. Smiete nainštalovať a pouţívať nasledujúce
časti softvéru na obnovu softvéru pre operačný systém Windows:

ImageX.exe,

Wimapi.dll,

Wimfilter a Package Manager.
Tieto časti softvéru nesmiete pouţívať na zálohovanie operačného systému Windows ani na ţiadny
iný účel.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
System Center Configuration Manager 2007 R2, System Center Configuration Manager
2007 R2 s technológiou SQL Server 2005, System Center Data Protection Manager 2010,
System Center Operations Manager 2007 R2, System Center Operations Manager 2007
R2 s technológiou SQL Server 2008, System Center Service Manager 2010, System Center
Service Manager 2010 s technológiou SQL Server 2008 a System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2
Ak zariadeniu pridelíte (väčší počet z nasledujúcich licencií)
(i) dve oprávňujúce licencie System Center Server Management Suite Datacenter alebo
(ii) počet oprávňujúcich licencií System Center Server Management Suite Datacenter rovnajúci sa
celkovému počtu fyzických procesorov v zariadení,
potom v danom zariadení môţete spravovať ľubovoľný počet prostredí operačného systému.
Oprávňujúca licencia je licencia získaná v deň prvého sprístupnenia príslušného serverového produktu
alebo neskôr. Tieto dátumy sa líšia v závislosti od produktu. Bliţšie informácie nájdete v tabuľke
licencií na spravovanie. Licencie System Center Server Management Suite Datacenter povoľujú aj
spravovanie staršími verziami týchto produktov System Center Management Server.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
System Center Data Protection Manager 2010
Softvér System Center Data Protection Manager 2010 môţete pouţívať len vtedy, ak získate jednu
alebo viac z nasledujúcich licencií:

oprávňujúce licencie na softvér System Center Server Management Suite Standard,

oprávňujúce licencie na softvér System Center Server Management Suite Enterprise,

oprávňujúce licencie na softvér System Center Server Management Suite Datacenter,

oprávňujúce licencie na softvér System Center Client Management Suite,

licencie na spravovanie servera pre softvér System Center Data Protection Manager 2010
Standard,

licencie na spravovanie servera pre softvér System Center Data Protection Manager 2010
Enterprise,

licencie na spravovanie klienta pre softvér System Center Data Protection Manager 2010.
Ak získate ktorúkoľvek licenciu uvedenú vyššie, budete povaţovaní za drţiteľa jednej licencie na
softvér System Center Data Protection Manager 2010.
Oprávňujúce licencie na softvér System Center Server Management Suite Standard, System Center
Server Management Suite Enterprise, System Center Server Management Suite Datacenter a System
Center Client Management Suite sú licencie získané 1. júna 2010 alebo s aktívnym zabezpečením
Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 97 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
System Center Data Protection Manager 2010, System Center Operations Manager 2007
R2*, System Center Operations Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2008*,
System Center Service Manager 2010, System Center Service Manager 2010
s technológiou SQL Server 2008 a System Center Virtual Machine Manager 2008 R2*
V zariadeniach, ktorým je pridelená oprávňujúca licencia System Center Server Management Suite
Enterprise, môţete naraz spravovať aţ štyri prostredia operačného systému. Oprávňujúca licencia je
licencia získaná v deň prvého sprístupnenia príslušného serverového produktu alebo neskôr. Tieto
dátumy sa líšia v závislosti od produktu. Bliţšie informácie nájdete v tabuľke licencií na spravovanie.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
System Center Essentials 2010 a System Center Essentials 2010 s technológiou
SQL Server 2008
Ţiadne pouţívateľské licencie na spravovanie klienta. Smiete získať len licencie na spravovanie klienta
pre prostredie operačného systému. Pouţívateľské licencie na spravovanie klienta nie sú k dispozícii.
Licencie na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému. Keď zariadeniu pridelíte licenciu
na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému, môţete spravovať prostredia operačného
systému v tomto zariadení. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v sekcii Dodatočné
poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie nemusíte rovnakému zariadeniu prideliť viac
neţ jednu licenciu na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému. Platí však obmedzenie
uvedené v danej sekcii, ktoré neumoţňuje spravovanie prostredí operačného systému, v ktorých sú
spustené serverové operačné systémy.
Licencie na spravovanie servera pre prostredie operačného systému. Keď zariadeniu pridelíte licenciu
na spravovanie servera pre prostredie operačného systému, môţete spravovať prostredia operačného
systému v tomto zariadení. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v sekcii Dodatočné
poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie nemusíte rovnakému zariadeniu prideliť viac
neţ jednu licenciu na spravovanie servera pre prostredie operačného systému. Platí však obmedzenie
uvedené v danej sekcii, ktoré povoľuje iba spravovanie prostredí operačného systému, v ktorých sú
spustené serverové operačné systémy.
System Center Operations Manager 2007 R2 a System Center Operations Manager 2007
R2 s technológiou SQL Server 2008:
Pre zariadenia licencované na pouţívanie technológie Desktop Error Monitoring (DEM) nepotrebujete
licenciu na spravovanie klienta. Platí to vtedy, keď je technológia DEM licencovaná samostatne alebo
spolu s balíkom Microsoft Desktop Optimization Pack 2007. Platí to len pre monitorovanie prostredí
operačného systému spustených v neserverovom operačnom systéme bez pouţitia agentov.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Softvér System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 môţete pouţívať len vtedy, ak získate jednu
alebo viac z nasledujúcich licencií:

oprávňujúce licencie na softvér System Center Server Management Suite Enterprise,

oprávňujúce licencie na softvér System Center Server Management Suite Datacenter,

licencie na spravovanie servera System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Enterprise,

licencie na spravovanie klienta System Center Virtual Machine Manager 2008 R2.
Ak získate ktorúkoľvek licenciu uvedenú vyššie, budete povaţovaní za drţiteľa jednej licencie na
softvér System Center Virtual Machine Manager 2008 R2.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 98 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie
Oprávňujúcimi licenciami na softvér System Center Server Management Suite Enterprise a System
Center Server Management Suite Datacenter sú licencie získané 1. augusta 2009 alebo s aktívnym
zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr.
Konverzia z fyzického na virtuálne. Môţete si ţelať skonvertovať fyzické prostredie operačného
systému na virtuálne. V takom prípade nepotrebujete licenciu na spravovanie pre ţiadne prostredie
operačného systému spravované len počas a kvôli jeho konverzii.
Môţete spravovať akýkoľvek počet prostredí operačného systému spustených v zariadeniach, ktorým
je pridelená licencia na spravovanie servera System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Enterprise.
C. Prenos licencií v rámci serverových fariem (vzťahuje sa na produkty označené
skratkou LM v zozname pred všeobecnými licenčnými podmienkami).
Napriek ustanoveniam vašej objemovej licenčnej zmluvy v rozpore s tým, ktoré práva na pouţívanie
sa vzťahujú na pouţívanie softvéru, sa tieto práva na pouţívanie vzťahujú na pouţívanie softvéru na
základe všetkých licencií na softvér získaných na základe tejto zmluvy. Nevzťahujú sa na pouţívanie
softvéru na základe licencií na predchádzajúce verzie softvéru.
Pridelenie softvérových licencií a pouţívanie softvéru v rámci serverovej farmy.
Softvérové licencie môţete znova prideliť v súlade s ustanoveniami sekcie Všeobecné licenčné
podmienky. Prípadne môţete tieto licencie znova prideliť nasledujúcim spôsobom.
Serverová farma.
Serverová farma pozostáva maximálne z dvoch dátových stredísk, ktoré sa fyzicky nachádzajú:

v časových pásmach vzdialených od seba maximálne štyri hodiny (koordinovaný svetový čas
(UTC), nie DST) alebo

v Európskej únii (EÚ) alebo v Európskom zdruţení voľného obchodu (EZVO).
Kaţdé dátové stredisko môţe byť súčasťou len jeden serverovej farmy. Dátové stredisko smiete
znova prideliť z jednej serverovej farmy na druhú, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia).
Opätovné pridelenie softvérových licencií.

V rámci serverovej farmy. Softvérové licencie smiete opätovne prideliť ktorémukoľvek svojmu
serveru nachádzajúcemu sa v rovnakej serverovej farme tak často, ako potrebujete. Zákaz
krátkodobého opätovného pridelenia sa nevzťahuje na softvérové licencie pridelené serverom
nachádzajúcim sa v rovnakej serverovej farme.

Pridelenie licencií medzi serverovými farmami. Softvérové licencie smiete znova prideliť
ktorémukoľvek serveru z inej serverovej farmy, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 99 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery
Licenčný model: Serverová licencia
Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené niţšie (produkty s hviezdičkou alebo
označením LM nájdete aj v sekciách B a C). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame
na základe licenčného modelu do Zoznamu produktov.
1. Dynamics CRM 4.0 Workgroup Server
2. GeoSynth Server*
3. Groove Server 2010LM
4. HPC Pack 2008 R2 Enterprise*
5. HPC Pack 2008 R2 for Workstation*
6. Identity Lifecycle Manager 2007 –
Windows Live Edition*
10. SharePoint Server 2010 for Internet
Sites Standard*, LM
11. System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2 Workgroup Edition
12. Virtual Server 2005 R2 Standard
a Enterprise Edition
13. Windows HPC Server 2008 R2*I, SH
7. Microsoft Services for Netware 5.03*
14. Windows Server 2008 R2 HPC
Edition*I, SH
8. Search Server 2010LM
15. Windows Web Server 2008 R2*I
9. SharePoint Server 2010 for Internet
Sites Enterprise*, LM
A. Všeobecné licenčné podmienky. Pre kaţdú nadobudnutú licenciu softvéru máte
nasledujúce práva.
I) Pridelenie licencie serveru.
a) Skôr ako spustíte akúkoľvek inštanciu serverového softvéru na základe softvérovej licencie,
musíte prideliť príslušnú licenciu jednému z vašich serverov. Tento server je licencovaný
server pre príslušnú licenciu. Tomu istému serveru môţete prideliť ďalšie softvérové licencie,
no tú istú licenciu nesmiete prideliť viac ako jednému serveru. Oblasť hardvéru alebo
komponent blade sa povaţuje za osobitný server.
b) Smiete znova prideliť softvérovú licenciu, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia). Softvérovú licenciu smiete znova prideliť skôr, ak stiahnete
licencovaný server z pouţívania pre trvalé zlyhanie hardvéru. Ak opätovne prideľujete
licenciu, server, ktorému licenciu znova prideľujete, sa stáva novým licencovaným serverom
pre príslušnú licenciu.
II) Spustenie inštancií serverového softvéru. Na licencovanom serveri smiete pre kaţdú
nadobúdanú softvérovú licenciu v tom istom čase spúšťať jednu inštanciu serverového softvéru
vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému.
III) Spustenie inštancií dodatočného softvéru. Vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí
operačného systému smiete v ľubovoľnom počte zariadení spúšťať alebo inak pouţívať akýkoľvek
počet inštancií dodatočného softvéru uvedeného v tabuľke niţšie. Tieto inštancie môţete pouţívať
iba so serverovým softvérom. Pouţitie ktorejkoľvek inštancie so serverovým softvérom môţe byť
nepriame (prostredníctvom iného dodatočného softvéru) alebo priame.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 100 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery
Produkty
Zoznam dodatočného softvéru
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office
Outlook
Dynamic CRM 4.0 Workgroup Server
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for
Microsoft SQL Server Reporting Services
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration
Manager
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Language Packs
HPC Pack 2008 R2 Enterprise a HPC Pack 2008 R2 for
Workstation
Identity Lifecycle Manager 2007 – Windows Live Edition
 Klientske pomôcky
 Rozhranie Microsoft Message Passing Interface
 Klientsky softvér
GeoSynth Server
 Ţiadny
Groove Server 2010
 Ţiadny
SharePoint Server 2010 for Internet Sites
 Software Development Kit
Enterprise
SharePoint Server 2010 for Internet Sites
 Software Development Kit
Standard
Microsoft Services for Netware 5.03
Search Server 2010
 Novell Client 32
 Software Development Kit
 Virtual Machine Manager Agent
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Workgroup Edition
 Physical to Virtual Agent
 Správcovská konzola (Administrator Console)
 Virtual Machine Manager Self Service Portal
 VMRC Client
Virtual Server 2005 R2 Standard a Enterprise Edition
 Virtual Machine Remote Control
 Klientske pomôcky
 Rozhranie Microsoft Message Passing Interface
 Server Migration Tool
Windows HPC Server 2008 R2
 AD Migration Tool
 FRS Monitoring Tools
 Remote Desktop Connection Client
 RSAT Client
 Server Migration Tool
 AD Migration Tool
Windows Server 2008 R2 HPC Edition
 FRS Monitoring Tools
 Remote Desktop Connection Client
 RSAT Client
Windows Web Server 2008 R2
 Ţiadny
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 101 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery
IV) Vytváranie a ukladanie inštancií na serveroch alebo ukladacích médiách. Pre kaţdú
nadobudnutú softvérovú licenciu máte uvedené dodatočné práva.
a) Smiete vytvárať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru a dodatočného softvéru.
b) Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete ukladať na ľubovoľný server
alebo ukladacie médium.
c) Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete vytvárať a ukladať výlučne na
uplatnenie práva spúšťať inštancie serverového softvéru na základe ktorejkoľvek vašej
softvérovej licencie, ako je opísané vyššie (napr. nesmiete distribuovať inštancie
tretím stranám).
V) Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie.
a) Na prístup sa nevyţadujú ţiadne licencie na klientsky prístup (LKP). Pre ďalšie zariadenia sa
na prístup k inštanciám serverového softvéru nevyţadujú ţiadne licencie LKP.
b) Na spravovanie sa nevyţadujú ţiadne licencie na spravovanie. Pre zariadenia spravované
inštanciami serverového softvéru sa nevyţadujú licencie na spravovanie.
c) Balíky Management. Softvér môţe obsahovať balíky Management. Licenčné podmienky pre
príslušné produkty v centre System Center v sekcii Servery – servery na spravovanie týchto
práv na pouţívanie produktov sa vzťahujú na pouţívanie balíkov Management.
B. Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.
GeoSynth Server
Dodatočné odopretie zodpovednosti. Informácie, obsah a sluţby, ktoré sú súčasťou softvéru alebo
ktoré sú prostredníctvom softvéru dostupné, môţu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby.
Odopretie záruky. Napriek ustanoveniam v rozpore s podmienkami a poţiadavkami vašej objemovej
licenčnej zmluvy sa všetky informácie, obsah, sluţby a súvisiaca grafika poskytujú bez záruky
akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Microsoft alebo jej príslušní dodávatelia týmto odopierajú všetky
záruky a podmienky týkajúce sa informácií, obsahu, sluţieb a súvisiacej grafiky vrátane všetkých
implicitných záruk a podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, odbornosti,
právneho titulu a neporušenia cudzích práv.
Trvanie licencie. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným vo vašej objemovej licenčnej zmluve
sú vaše licencie na softvér časovo obmedzené. Po uplynutí predplatného nesmiete získavať prístup
k softvéru ani ho pouţívať na základe licencií. Vtedy smieme softvér deaktivovať.
HPC Pack 2008 R2 Enterprise*, HPC Pack 2008 R2 for Workstation*, Windows HPC
Server 2008 R2* a Windows Server 2008 R2 HPC Edition*:
Aplikácie HPC a skupinové aplikácie HPC. Aplikácie HPC sú vysokovýkonné výpočtové aplikácie.
„Skupinové aplikácie HPC“ súbeţne riešia komplexné výpočtové problémy alebo súbor príbuzných
výpočtových problémov a obyčajne pouţívajú niekoľko počítačov ako skupinu (alebo „klaster“).
Skupinový uzol. Skupinový uzol slúţi na spúšťanie skupinových aplikácií HPC alebo poskytovanie
sluţieb plánovania úloh pre aplikácie HPC.
Uzol pracovnej stanice. „Uzol pracovnej stanice“ je zariadenie, ktoré:

pouţíva operačný systém pre osobné počítače ako svoj jediný operačný systém,

v príslušnom čase pravidelne pouţíva jeden pouţívateľ prostredníctvom kombinácie
vstupných, výstupných a zobrazovacích periférnych zariadení pripojených priamo k uzlu
pracovnej stanice a
nie je vyhradené na spúšťanie skupinových aplikácií HPC ani sluţieb plánovania úloh pre aplikácie HPC.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 102 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
HPC Pack 2008 R2 Enterprise:
Pridelenie licencie zariadeniu. Licenciu môţete prideliť skupinovému uzlu alebo uzlu pracovnej stanice.
Ak licenciu pridelíte skupinovému uzlu, môţete pouţívať softvér HPC Pack 2008 R2 Enterprise, a to
v súlade s licenčnými podmienkami pre softvér HPC Pack 2008 R2 Enterprise. Ak licenciu pridelíte uzlu
pracovnej stanice, môţete pouţívať softvér HPC Pack 2008 R2 for Workstation, a to v súlade
s licenčnými podmienkami pre softvér HPC Pack 2008 R2 for Workstation.
HPC Services for Excel 2010. V licencovanom zariadení smiete spúšťať inštanciu produktu HPC
Services for Excel 2010.
HPC Pack 2008 R2 Enterprise*, Windows HPC Server 2008 R2* a Windows Server 2008
R2 HPC Edition*:
Spustenie inštancií serverového softvéru. V tom istom čase smiete na licencovanom serveri spúšťať
jednu inštanciu serverového softvéru v jednom fyzickom prostredí operačného systému a jednu
inštanciu v jednom virtuálnom prostredí operačného systému.
Ak spúšťate obe povolené inštancie naraz, inštancia serverového softvéru spustená vo fyzickom
prostredí operačného systému môţe byť pouţitá iba na:

spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér,

poskytnutie sluţieb virtualizácie hardvéru,

spustenie softvéru na
licencovanom serveri.
spravovanie
a servis
prostredí
operačného
systému
na
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
HPC Pack 2008 R2 for Workstation:
Licenciu musíte prideliť uzlu pracovnej stanice. V licencovanom zariadení smiete naraz spúšťať jednu
inštanciu softvéru.
HPC Services for Excel 2010. V licencovanom zariadení smiete spúšťať jednu inštanciu produktu HPC
Services for Excel 2010.
Identity Lifecycle Manager 2007 – Windows Live Edition:
Softvér smiete pouţívať na

importovanie údajov totoţnosti a zmeny týchto údajov pre jeden alebo viac pripojených
zdrojov údajov a

uľahčenie synchronizácie a prenos týchto údajov
medzi pripojenými zdrojmi údajov a sluţbou Passport Network alebo Windows Live ID (ďalej
„Sluţba“). Softvér nesmiete pouţívať na ţiadny iný účel. Softvér nesmiete pouţívať napríklad na
synchronizáciu alebo prenos údajov z jedného z pripojených zdrojov údajov do druhého. Pouţívanie
Sluţby aj naďalej podlieha všetkým príslušným podmienkam pouţívania a tieto práva neupravujú ani
nedopĺňajú takéto podmienky.
Microsoft Services pre produkt NetWare 5.03:
Spustenie inštancií serverového softvéru. Na ktoromkoľvek serveri smiete spúšťať ľubovoľný počet
inštancií serverového softvéru vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 103 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery
SharePoint Server 2010 for Internet Sites Enterprise:
Všetok obsah, informácie a aplikácie prístupné pre interných pouţívateľov musia byť prístupné aj pre
externých pouţívateľov. Servery poskytujúce obsah, informácie a aplikácie určené len pre interných
pouţívateľov musia mať licenciu na produkt SharePoint Server 2010 a v prípade potreby na produkt
FAST Search Server 2010 for Sharepoint. „Externí pouţívatelia“ sú pouţívatelia, ktorí nie sú
(i) zamestnancami vašej spoločnosti alebo jej pobočky ani (ii) dodávateľmi alebo zástupcami vašej
spoločnosti alebo jej pobočky. Všetci ostatní pouţívatelia sú „interní pouţívatelia“.
Pouţívanie rovnakej spustenej inštancie na podporu produktov SharePoint Server 2010 a SharePoint
Server 2010 for Internet Sites Enterprise: Zákazníci, ktorí chcú zlúčiť produkty SharePoint Server
v rámci jedného nasadenia, môţu získať licencie na oba produkty, prideliť ich tomu istému serveru
a pouţívať rovnakú spustenú inštanciu softvéru súčasne na základe oboch licencií. Na prístup
k obsahu určenému len pre interných pouţívateľov však zákazníci musia získať licencie LKP v súlade
s právami na pouţívanie softvéru SharePoint Server 2010.
Pouţívanie rovnakej spustenej inštancie na podporu produktov FAST Search Server 2010 for
SharePoint a funkcie FAST Search, ktorá je súčasťou produktu SharePoint Server 2010 for Internet
Sites Enterprise: Zákazníci, ktorí chcú zlúčiť produkty FAST Search v rámci jedného nasadenia, môţu
získať licencie na produkt FAST Search Server 2010 for SharePoint aj SharePoint Server 2010 for
Internet Sites Enterprise, prideliť ich tomu istému serveru a pouţívať rovnakú spustenú inštanciu
softvéru FAST Search súčasne na základe oboch licencií. Na prístup k obsahu určenému len pre
interných pouţívateľov však zákazníci musia získať licencie LKP SharePoint Server Standard
a Enterprise v súlade s právami na pouţívanie softvéru FAST Search Server 2010 for SharePoint.
SharePoint Server 2010 for Internet Sites Standard:
Softvér moţno v tom istom čase pouţívať len na vytvorenie a hosťovanie jednej lokality s jedným
názvom domény (napríklad contoso.com) a jej subdomén (napríklad support.contoso.com). Lokalita je
kolekcia vzájomne prepojených webových stránok a súvisiaceho webového obsahu, ktoré zdieľajú
spoločnú domovskú stránku.
Všetok obsah, informácie a aplikácie prístupné pre interných pouţívateľov musia byť prístupné aj pre
externých pouţívateľov. Servery poskytujúce obsah, informácie a aplikácie určené len pre interných
pouţívateľov musia mať licenciu na produkt SharePoint Server 2010. „Externí pouţívatelia“ sú pouţívatelia,
ktorí nie sú (i) zamestnancami vašej spoločnosti alebo jej pobočky ani (ii) dodávateľmi alebo zástupcami
vašej spoločnosti alebo jej pobočky. Všetci ostatní pouţívatelia sú „interní pouţívatelia“.
Pouţívanie rovnakej spustenej inštancie na podporu produktov SharePoint Server 2010 a SharePoint
Server 2010 for Internet Sites Standard: Zákazníci, ktorí chcú zlúčiť produkty SharePoint Server
v rámci jedného nasadenia, môţu získať licencie na oba produkty, prideliť ich tomu istému serveru
a pouţívať rovnakú spustenú inštanciu softvéru súčasne na základe oboch licencií. Na prístup
k obsahu určenému len pre interných pouţívateľov však zákazníci musia získať licencie LKP v súlade
s právami na pouţívanie produktu SharePoint Server 2010 a na licencovanom serveri môţu pouţívať
len funkcie súvisiace s licenciou SharePoint Server 2010 Standard LKP.
Windows HPC Server 2008 R2*
Na pouţívanie softvéru HPC Pack 2008 R2 Enterprise sa vzťahujú licenčné podmienky pre softvér HPC
Pack 2008 R2 for Enterprise.
Windows HPC Server 2008 R2* a Windows Server 2008 R2 HPC Edition*:
Serverový softvér smiete spúšťať:
i.
primárne na spúšťanie skupinového uzla a
ii. v spojení s iným softvérom, iba ak sa to vyţaduje na povolenie zabezpečenia, ukladania,
vylepšenia výkonu a spravovania systémov v skupinovom uzle výlučne na účely podpory
skupinových aplikácií HPC.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 104 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery
Serverový softvér nesmiete pouţívať na ţiadny iný účel. S výnimkou skutočností povolených v bode
(ii) vyššie nesmiete serverový softvér pouţívať napríklad ako server na všeobecné účely, databázový
server, webový server, e-mailový server, tlačový server ani súborový server.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
Windows HPC Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 HPC Edition a Windows Web
Server 2008 R2*:
I) Upozornenia
a) Poznámka o vizuálnom štandarde MPEG-4. Tento softvér obsahuje technológiu
vizuálneho dekódovania MPEG-4. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyţaduje dodrţiavanie
nasledujúcich upozornení:
POUŢÍVANIE TOHTO PRODUKTU AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ SA ZHODUJE
S VIZUÁLNYM ŠTANDARDOM MPEG-4, JE ZAKÁZANÉ OKREM PRIAMEHO POUŢITIA
SPOJENÉHO S (A) ÚDAJMI ALEBO INFORMÁCIAMI (i) VYTVORENÝMI A ZÍSKANÝMI BEZ
POPLATKOV OD SPOTREBITEĽA, KTORÝ NIE JE SÚČASŤOU OBCHODU, A (ii) LEN NA
OSOBNÉ ÚČELY A (B) INÝMI SPÔSOBMI POUŢITIA, NA KTORÉ SPOLOČNOSŤ MPEG LA,
L.L.C. POSKYTLA ŠPECIFICKÚ A SAMOSTATNÚ LICENCIU.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vizuálneho štandardu MPEG-4, obráťte sa na
spoločnosť MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206,
http://www.mpegla.com/index1.cfm.
b) POZNÁMKA O VIZUÁLNOM ŠTANDARDE VC-1. Tento softvér môţe obsahovať
technológiu vizuálneho dekódovania VC-1. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyţaduje dodrţiavanie
nasledujúcich upozornení:
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE PATENTOVANÉHO PORTFÓLIA
VC-1 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (A) KÓDOVANIE VIDEA
V SÚLADE SO ŠTANDARDOM VC-1 („VC-1 VIDEO“) ALEBO (B) DEKÓDOVANIE VIDEA VC-1
KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI A/ALEBO
ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTNUTIE VIDEA VC-1.
NA ŢIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vizuálneho štandardu VC-1, obráťte sa na spoločnosť
MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206,
http://www.mpegla.com.
II) Overovanie.
a) V priebehu času bude softvér aktualizovať overovaciu funkciu softvéru alebo poţadovať jej
prevzatie. Overovaním sa kontroluje, či bol softvér aktivovaný a či je platne licencovaný.
Overovanie vám tieţ povoľuje pouţívať určité funkcie softvéru alebo získať ďalšie výhody.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157.
b) Počas overovania softvér odošle spoločnosti Microsoft informácie o softvéri a zariadení. Tieto
informácie zahŕňajú verziu, kľúč produktu softvéru a adresu internetového protokolu
zariadenia. Spoločnosť Microsoft nepouţíva tieto informácie na to, aby vás identifikovala
alebo kontaktovala. Pouţívaním softvéru dávate súhlas na prenos týchto informácií. Ďalšie
informácie o overovaní a o tom, čo sa odosiela počas overovacej kontroly, nájdete na lokalite
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96551.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 105 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery
c) Ak softvér nie je platne licencovaný, môţe byť ovplyvnená funkčnosť softvéru. Môţete napríklad:
i.
potrebovať reaktiváciu softvéru alebo
ii.
prijímať pripomienky na získanie platne licencovanej kópie softvéru,
prípadne nebudete môcť získavať určité aktualizácie alebo inovácie od spoločnosti Microsoft.
d) Aktualizácie alebo inovácie softvéru môţete získavať len od spoločnosti Microsoft alebo
autorizovaných zdrojov. Ďalšie informácie o získavaní aktualizácií z autorizovaných zdrojov
nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96552.
III) Potenciálne neţiaduci softvér. Ak je zapnutá funkcia Windows Defender, vyhľadá vo vašom
počítači „spyware“, „adware“ a iný potenciálne neţiaduci softvér. Ak nájde potenciálne neţiaduci
softvér, táto funkcia vám ponúkne moţnosť ho ignorovať, zakázať (izolovať) alebo odstrániť. Ak
ste nezmenili predvolené nastavenia, kaţdý potenciálne neţiaduci softvér označený ako „vysoké“
alebo „závaţné“ riziko sa po dokončení prehľadávania automaticky odstráni. Odstránenie alebo
zakázanie potenciálne neţiaduceho softvéru môţe spôsobiť:
i.
nefunkčnosť iného softvéru vo vašom počítači alebo
ii.
porušenie licencie na pouţívanie iného softvéru vo vašom počítači.
Pri pouţití tohto softvéru sa môţe stať, ţe odstránite alebo zakáţete softvér, ktorý nie je
potenciálne neţiaduci.
IV) Technológia ukladania údajov: Serverový softvér obsahuje technológiu na ukladanie údajov
s názvom Windows Internal Database. Komponenty serverového softvéru pouţívajú túto
technológiu na ukladanie údajov. Na základe tejto zmluvy nemôţete túto technológiu pouţívať ani
k nej získavať prístup inak, ako je v nej uvedené.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
Windows Web Server 2008 R2:
Obmedzenie pouţívania.
Softvér smiete pouţívať na vývoj a nasadenie internetových webových riešení. Internetové webové
riešenia sú verejne prístupné a pozostávajú výlučne z nasledujúcich poloţiek:

webové stránky

webové lokality

webové aplikácie

webové sluţby

poštové sluţby POP3
Pre objasnenie, prístup k obsahu, informáciám a aplikáciám poskytovaným softvérom v rámci
internetového webového riešenia nemusí byť obmedzený na vašich zamestnancov alebo
zamestnancov vašich pobočiek.
Softvér smiete pouţívať na spúšťanie:

softvéru webového servera (napríklad Microsoft Internet Information Services) a agentov na
spravovanie alebo zabezpečenie (napríklad agenta System Center Operations Manager),

softvéru databázového nástroja (napríklad Microsoft SQL Server) výlučne na podporu
internetových webových riešení,

sluţby Domain Name System (DNS) na rozkladanie internetových názvov na adresy IP, pokiaľ
to nie je výlučná funkcia príslušnej inštancie softvéru.
Akékoľvek iné pouţitie softvéru nie je povolené.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 106 z 157
Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery
C. Prenos licencií v rámci serverových fariem (vzťahuje sa na produkty označené
skratkou LM v zozname pred všeobecnými licenčnými podmienkami).
Napriek ustanoveniam vašej objemovej licenčnej zmluvy v rozpore s tým, ktoré práva na pouţívanie
sa vzťahujú na pouţívanie softvéru, sa tieto práva na pouţívanie vzťahujú na pouţívanie softvéru na
základe všetkých licencií na softvér získaných na základe tejto zmluvy. Nevzťahujú sa na pouţívanie
softvéru na základe licencií na predchádzajúce verzie softvéru.
Pridelenie licencií a pouţívanie softvéru v rámci serverovej farmy.
Licencie môţete znova prideliť v súlade s ustanoveniami sekcie Všeobecné licenčné podmienky.
Prípadne môţete licencie znova prideliť nasledujúcim spôsobom.
Serverová farma.
Serverová farma pozostáva maximálne z dvoch dátových stredísk, ktoré sa fyzicky nachádzajú:

v časových pásmach vzdialených od seba maximálne štyri hodiny (koordinovaný svetový čas
(UTC), nie DST) alebo

v Európskej únii (EÚ) alebo v Európskom zdruţení voľného obchodu (EZVO).
Kaţdé dátové stredisko môţe byť súčasťou len jeden serverovej farmy. Dátové stredisko smiete
znova prideliť z jednej serverovej farmy na druhú, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia).
Opätovné pridelenie softvérových licencií.

V rámci serverovej farmy. Softvérové licencie smiete opätovne prideliť ktorémukoľvek svojmu
serveru nachádzajúcemu sa v rovnakej serverovej farme tak často, ako potrebujete. Zákaz
krátkodobého opätovného pridelenia sa nevzťahuje na softvérové licencie pridelené serverom
nachádzajúcim sa v rovnakej serverovej farme.

Pridelenie licencií medzi serverovými farmami. Softvérové licencie smiete znova prideliť
ktorémukoľvek serveru z inej serverovej farmy, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 107 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Licenčný model: Jeden alebo viac nasledujúcich typov licencií: predplatená licencia pre
pouţívateľa alebo zariadenie, predplatená licencia pre sluţby alebo doplnková
predplatená licencia
Táto sekcia sa vzťahuje na niţšie uvedené produkty. Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré
pridávame na základe licenčného modelu do Zoznamu produktov.
1. Bing Maps Standard a Professional
Edition (predtým známe ako Virtual
Earth)*
16. Microsoft Learning Solutions
eReference Library*
2. Dynamics CRM Online*
17. Microsoft Learning Solutions Technical
eLearning Course Collection*
3. Exchange Online Deskless Worker
a Standard Edition*
18. Microsoft Learning Solutions
IT Academy*
4. Forefront Client Security*, LM
19. Office Communications Online Standard
Edition*
5. Forefront Client Security s technológiou
SQL Server 2005*, LM
6. Forefront Online Protection for
Exchange*
7. Forefront Protection 2010 for
Exchange Server*
8. Forefront Protection 2010 for
SharePoint*
9. Forefront Security for Office
Communications Server*
20. Office Communications Server Public
Instant Messaging Connectivity so
sluţbami America Online (AOL) Instant
Messaging Service a Windows Live
Messenger Service*
21. Office Communications Server Public
Instant Messaging Connectivity so
sluţbou Yahoo Instant Messaging
Service*
10. Forefront Security for SharePoint*
22. Office Live Meeting Standard
a Professional Edition*
11. Forefront Threat Management Gateway
Web Protection Service*
23. SharePoint Online Deskless Worker
a Standard Edition*
12. Groove Enterprise Services*
24. Tellme Basic, Standard a Premium
Edition*
13. Microsoft Exchange Hosted Archive*
14. Microsoft Exchange Hosted Encryption*
15. Microsoft Learning Solutions eLearning
Library*
25. Web Antimalware Subscription for
Forefront Threat Management Gateway
Medium Business Edition*
*, LM Pozrite si aj sekcie B a C.
A. Všeobecné licenčné podmienky. K sluţbám online smiete pristupovať a pouţívať ich
podľa uvedeného popisu.
I) Práva na pouţívanie.
a) Predplatené licencie pre pouţívateľa (Licencie SL pre pouţívateľa) a predplatené
licencie pre zariadenie (Licencie SL pre zariadenie).

Ak je sluţba online uvedená v tabuľke niţšie, musíte nadobudnúť a prideliť licencie SL
pre pouţívateľa alebo licencie SL pre zariadenie vašim pouţívateľom a zariadeniam, ako
je to opísané v tabuľke. Ak sa v tabuľke nachádzajú licencie SL pre pouţívateľa aj pre
zariadenie, na pouţívanie sluţby online môţete získať a prideliť jednu alebo druhú.

Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za osobitné zariadenie.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 108 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Sluţby online, ktoré vyţadujú licencie SL pre pouţívateľa alebo licencie
SL pre zariadenie
Sluţba online
Bing Maps Standard
a Professional
Licencia SL pre
pouţívateľa/zariadenie
Vyţaduje sa pre kaţdé
(kaţdého)…
Pouţívateľa, ktorý je overený
vašimi programami, s prístupom
k sluţbe alebo súvisiacemu
softvéru
 Bing Maps – Licencia SL pre
pouţívateľa
 Dynamics CRM – Licencia SL pre
pouţívateľa
Dynamics CRM Online
Exchange Online
Deskless Worker
 Dynamics CRM – Licencia pre
pouţívateľa na program Software
Assurance
 Exchange Online Deskless Worker –
Licencia SL pre pouţívateľa
 Business Productivity Online
Deskless Worker Suite – Licencia
SL pre pouţívateľa
 Exchange Online Standard –
Licencia SL pre pouţívateľa alebo
Exchange Online
Standard
 Exchange Online Standard –
Licencia SL pre pouţívateľa na
Software Assurance alebo
Pouţívateľa pristupujúceho
k sluţbe online alebo súvisiacemu
softvéru
Pouţívateľa pristupujúceho
k sluţbe online alebo súvisiacemu
softvéru1
Pouţívateľa pristupujúceho
k sluţbe online alebo súvisiacemu
softvéru1
 Business Productivity Online
Standard Suite – Licencia SL pre
pouţívateľa alebo
 Business Productivity Online
Standard Suite – Licencia SL pre
pouţívateľa na Software Assurance
 Forefront Client Security – Licencia
SL pre pouţívateľa alebo
 Enterprise LKP Suite (pouţívateľ)2
alebo
Forefront Client
Security a
 Forefront Protection Suite
(pouţívateľ)
Forefront Client
Security s technológiou
SQL Server 2005
 Forefront Client Security – Licencia
SL pre zariadenie alebo
 Enterprise LKP Suite (zariadenie)2
alebo
Pouţívateľa pristupujúceho
k údajom spracovaným sluţbou
online alebo súvisiacim softvérom
Zariadenie pristupujúce k údajom
spracovávaným sluţbou online
alebo súvisiacim softvérom
 Forefront Protection Suite
(zariadenie)
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 109 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Sluţby online, ktoré vyţadujú licencie SL pre pouţívateľa alebo licencie
SL pre zariadenie
Sluţba online
Licencia SL pre
pouţívateľa/zariadenie
Vyţaduje sa pre kaţdé
(kaţdého)…
 Forefront Online Protection for
Exchange – Licencia SL pre
pouţívateľa alebo
 Enterprise LKP Suite (pouţívateľ)2
alebo
Pouţívateľa, ktorého údaje
predplatiteľa3 sú spracovávané
sluţbou online alebo súvisiacim
softvérom
 Exchange Server 2010 Enterprise
LKP (pouţívateľ)2 alebo
Forefront Online
Protection for
Exchange
 Forefront Protection Suite
(pouţívateľ)
 Forefront Online Protection for
Exchange – Licencia SL pre
zariadenie alebo
 Enterprise LKP Suite (zariadenie)2
alebo
Zariadenie pristupujúce k údajom
predplatiteľa3 spracovávaným
sluţbou online alebo súvisiacim
softvérom
 Exchange Server 2010 Enterprise
LKP (zariadenie)2 alebo
 Forefront Protection Suite
(zariadenie)
 Forefront Protection 2010 for
Exchange Server – Licencia SL pre
pouţívateľa alebo
Pouţívateľa, ktorého e-maily sú
spracovávané sluţbou online
alebo súvisiacim softvérom
 Enterprise LKP Suite (pouţívateľ)2
alebo
 Exchange Server 2010 Enterprise
LKP (pouţívateľ)2 alebo
Forefront Protection
2010 for Exchange
Server
 Forefront Protection Suite
(pouţívateľ)
 Forefront Protection 2010 for
Exchange Server – Licencia SL pre
zariadenie alebo
Zariadenie pristupujúce k emailom spracovávaným sluţbou
online alebo súvisiacim softvérom
 Enterprise LKP Suite (zariadenie)2
alebo
 Exchange Server 2010 Enterprise
LKP (zariadenie)2 alebo
 Forefront Protection Suite
(zariadenie)
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 110 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Sluţby online, ktoré vyţadujú licencie SL pre pouţívateľa alebo licencie
SL pre zariadenie
Sluţba online
Licencia SL pre
pouţívateľa/zariadenie
Vyţaduje sa pre kaţdé
(kaţdého)…
 Forefront Protection 2010 for
SharePoint – Licencia SL pre
pouţívateľa alebo
 Enterprise LKP Suite (pouţívateľ)2
alebo
Forefront Protection
2010 for SharePoint
Pouţívateľa pristupujúceho
k údajom na lokalitách
SharePoint spracovávaným
sluţbou online alebo súvisiacim
softvérom
 Forefront Protection Suite
(pouţívateľ)
 Forefront Protection 2010 for
SharePoint – Licencia SL pre
zariadenie alebo
 Enterprise LKP Suite (zariadenie)2
alebo
Zariadenie pristupujúce k údajom
na lokalitách SharePoint
spracovávaným sluţbou online
alebo súvisiacim softvérom
 Forefront Protection Suite
(zariadenie)
 Forefront Security for Office
Communications Server – Licencia
SL pre pouţívateľa alebo
Pouţívateľa, ktorého okamţité
správy sú spracovávané sluţbou
online alebo súvisiacim softvérom
 Enterprise LKP Suite (pouţívateľ)2
alebo
Forefront Security for
Office Communications
Server
 Forefront Protection Suite
(pouţívateľ)
 Forefront Security for Office
Communications Server – Licencia
SL pre zariadenie alebo
 Enterprise LKP Suite (zariadenie)2
alebo
Zariadenie pristupujúce
k okamţitým správam, ktoré
spracováva sluţba online alebo
súvisiaci softvér
 Forefront Protection Suite
(zariadenie)
 Forefront Security for SharePoint –
Licencia SL pre pouţívateľa alebo
 Enterprise LKP Suite (pouţívateľ)2
alebo
Forefront Security for
SharePoint
 Forefront Protection Suite
(pouţívateľ)
 Forefront Security for SharePoint –
Licencia SL pre zariadenie alebo
 Enterprise LKP Suite (zariadenie)2
alebo
Pouţívateľa pristupujúceho
k údajom na lokalitách
SharePoint spracovávaným
sluţbou online alebo súvisiacim
softvérom
Zariadenie pristupujúce k údajom
na lokalitách SharePoint
spracovávaným sluţbou online
alebo súvisiacim softvérom
 Forefront Protection Suite
(zariadenie)
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 111 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Sluţby online, ktoré vyţadujú licencie SL pre pouţívateľa alebo licencie
SL pre zariadenie
Sluţba online
Licencia SL pre
pouţívateľa/zariadenie
Vyţaduje sa pre kaţdé
(kaţdého)…
 Forefront Threat Management
Gateway Web Protection Service –
Licencia SL pre pouţívateľa alebo
 Enterprise LKP Suite (pouţívateľ)2
alebo
 Forefront Protection Suite
(pouţívateľ)
Forefront Threat
Management Gateway
Web Protection Service
 Forefront Threat Management
Gateway Web Protection Service –
Licencia SL pre zariadenie
 Enterprise LKP Suite (zariadenie)2
alebo
 Forefront Protection Suite
(zariadenie)
Pouţívateľa pristupujúceho
k údajom spracovaným sluţbou
online alebo súvisiacim
softvérom. Licencie SL pre
pouţívateľa však nepotrebujete
pre externých pouţívateľov4,
ktorých údaje sú spracovávané
sluţbou online alebo súvisiacim
softvérom
Zariadenie pristupujúce k údajom
spracovávaným sluţbou online
alebo súvisiacim softvérom.
Licencie SL pre zariadenie však
nepotrebujete pre zariadenia
pouţívané externými
pouţívateľmi4, ktorých údaje sú
spracovávané sluţbou online
alebo súvisiacim softvérom
 Groove Enterprise Services –
Licencia SL pre pouţívateľa
Pouţívateľa, ktorý synchronizuje
súbory a dokumenty cez sluţbu
online alebo súvisiaci softvér
 Groove Enterprise Services –
Licencia SL pre zariadenie
Zariadenie, ktoré synchronizuje
súbory a dokumenty cez sluţbu
online alebo súvisiaci softvér
Microsoft Exchange
Hosted Archive
 Microsoft Exchange Hosted
Archive – Licencia SL pre
pouţívateľa
Pouţívateľa, ktorého údaje
predplatiteľa3 sú spracovávané
a ukladané sluţbou online alebo
súvisiacim softvérom
Microsoft Exchange
Hosted Encryption
 Microsoft Exchange Hosted
Encryption – Licencia SL pre
pouţívateľa
Pouţívateľa, ktorého údaje
predplatiteľa3 sú spracovávané
sluţbou online alebo súvisiacim
softvérom
Microsoft Learning
Solutions eLearning
Library
 Microsoft Learning Solutions
eLearning Library – Licencia SL pre
pouţívateľa
Pouţívateľa pristupujúceho
k sluţbe online alebo súvisiacemu
softvéru
Microsoft Learning
Solutions eReference
Library
 Microsoft Learning Solutions
eReference Library – Licencia SL
pre pouţívateľa
Pouţívateľa pristupujúceho
k sluţbe online alebo súvisiacemu
softvéru
Office Communications
Server Public Instant
Messaging Connectivity
so sluţbami America
Online (AOL) Instant
Messaging Service
a Windows Live
Messenger Service
 Office Communications Server
Public Instant Messaging
Connectivity – Licencia SL pre
pouţívateľa alebo
Pouţívateľa pristupujúceho
k poskytovateľovi sluţieb na
výmenu okamţitých správ AOL
alebo Windows Live
prostredníctvom sluţby online
alebo súvisiaceho softvéru
Groove Enterprise
Services
 Office Communications Server 2007
R2 Standard LKP
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 112 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Sluţby online, ktoré vyţadujú licencie SL pre pouţívateľa alebo licencie
SL pre zariadenie
Sluţba online
Office Communications
Server Public Instant
Messaging Connectivity
so sluţbou Yahoo
Instant Messaging
Service
Office Communications
Online Standard
Licencia SL pre
pouţívateľa/zariadenie
Vyţaduje sa pre kaţdé
(kaţdého)…
 Office Communications Server
Public Instant Messaging
Connectivity – Licencia SL pre
pouţívateľa
Pouţívateľa pristupujúceho
k poskytovateľovi sluţieb na
výmenu okamţitých správ Yahoo
prostredníctvom sluţby online
alebo súvisiaceho softvéru
 Office Communications Online
Standard – Licencia SL pre
pouţívateľa alebo
Pouţívateľa pristupujúceho
k sluţbe online alebo súvisiacemu
softvéru
 Office Communications Online
Standard – Licencia SL pre
pouţívateľa na Software Assurance
alebo
 Business Productivity Online
Standard Suite – Licencia SL pre
pouţívateľa alebo
 Business Productivity Online
Standard Suite – Licencia SL pre
pouţívateľa na Software Assurance
 Office Live Meeting Standard –
Licencia SL pre pouţívateľa alebo
 Office Live Meeting Standard –
Licencia SL pre pouţívateľa na
Software Assurance alebo
Office Live Meeting
Standard
 Office Live Meeting Professional –
Licencia SL pre pouţívateľa alebo
 Business Productivity Online
Standard Suite – Licencia SL pre
pouţívateľa alebo
Pouţívateľa pristupujúceho
k sluţbe online. Licencia SL pre
pouţívateľa sa však nevyţaduje
pre externých pouţívateľov4
pristupujúcich k sluţbe online
na iné účely ako plánovanie
alebo vykonávanie webovej
konferencie alebo prijímanie
sluţby Easy Assist
 Business Productivity Online
Standard Suite – Licencia SL pre
pouţívateľa na Software Assurance
 Office Live Meeting Professional –
Licencia SL pre pouţívateľa alebo
Office Live Meeting
Professional
SharePoint Online
Deskless Worker
 Office Live Meeting Standard –
Licencia SL pre pouţívateľa
 SharePoint Online Deskless Worker –
Licencia SL pre pouţívateľa alebo
 Business Productivity Online
Deskless Worker Suite – Licencia SL
pre pouţívateľa
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Pouţívateľa pristupujúceho
k sluţbe online. Licencia SL pre
pouţívateľa sa však nevyţaduje
pre externých pouţívateľov4
pristupujúcich k sluţbe online
na iné účely ako plánovanie
alebo vykonávanie webovej
konferencie alebo prijímanie
sluţby Easy Assist
Pouţívateľa pristupujúceho
k sluţbe online alebo súvisiacemu
softvéru
Júl 2010
Strana 113 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Sluţby online, ktoré vyţadujú licencie SL pre pouţívateľa alebo licencie
SL pre zariadenie
Sluţba online
Licencia SL pre
pouţívateľa/zariadenie
Vyţaduje sa pre kaţdé
(kaţdého)…
 SharePoint Online Standard –
Licencia SL pre pouţívateľa alebo
SharePoint Online
Standard
 Office SharePoint Online Standard –
Licencia SL pre pouţívateľa na
Software Assurance alebo
Pouţívateľa pristupujúceho
k sluţbe online alebo súvisiacemu
softvéru
 Business Productivity Online
Standard Suite – Licencia SL pre
pouţívateľa alebo
 Business Productivity Online
Standard Suite – Licencia SL pre
pouţívateľa na Software Assurance
Web Antimalware
Subscription for
Forefront Threat
Management Gateway
Medium Business
Edition
 Web Antimalware Subscription for
Forefront Threat Management
Gateway Medium Business Edition –
Licencia SL pre pouţívateľa
Pouţívateľa pristupujúceho
k údajom spracovaným sluţbou
online alebo súvisiacim
softvérom. Licencie SL pre
pouţívateľa však nepotrebujete
pre externých pouţívateľov3,
ktorých údaje sú spracovávané
sluţbou online alebo súvisiacim
softvérom
 Web Antimalware Subscription for
Forefront Threat Management
Gateway Medium Business Edition –
Licencia SL pre zariadenie
Zariadenie pristupujúce k údajom
spracovávaným sluţbou online
alebo súvisiacim softvérom.
Licencie SL pre zariadenie však
nepotrebujete pre zariadenia
pouţívané externými
pouţívateľmi3, ktorých údaje sú
spracovávané sluţbou online
alebo súvisiacim softvérom
1
Poznámka: kaţdá licencia SL pre pouţívateľa umoţňuje poskytnutie jednej poštovej schránky.
2
S aktívnym zabezpečením Software Assurance.
Definované niţšie.
3
4
„Externí pouţívatelia“ sú pouţívatelia, ktorí nie sú (i) zamestnancami vašej spoločnosti alebo jej pobočky ani
(ii) dodávateľmi alebo zástupcami vašej spoločnosti alebo jej pobočky.

Zmena pridelenia Licencií SL pre pouţívateľa a zariadenie. Smiete:
o
natrvalo zmeniť pridelenie Licencie SL pre pouţívateľa od jedného pouţívateľa na
druhého alebo licenciu SL pre zariadenie z jedného zariadenia na druhé alebo
o
dočasne zmeniť pridelenie Licencie SL pre pouţívateľa na dočasného pracovníka, keď
nie je prvý pouţívateľ prítomný, alebo Licenciu SL pre zariadenie na náhradné
zariadenie, keď prvé zariadenie nefunguje.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 114 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
b) Predplatené licencie pre sluţby (Licencie SL pre sluţby). Ak je sluţba online uvedená
v nasledujúcej tabuľke, musíte pre ňu nadobudnúť a prideliť Licencie SL pre sluţby podľa
popisu v tabuľke.
Sluţby online, ktoré vyţadujú Licencie SL pre sluţby
Sluţba online
Licencia SL pre sluţby
Poţadovaný počet
Bing Maps Standard
 Bing Maps Standard –
Licencia SL pre sluţby
Jedna pre registráciu alebo
zmluvu Open Value
Bing Maps Professional
 Bing Maps Professional –
Licencia SL pre sluţby
Jedna pre registráciu alebo
zmluvu Open Value
Forefront Client Security
 Forefront Client Security –
Licencia SL pre sluţby
Jedna pre kaţdý server, na
ktorom je spustená konzola
Forefront Client Security
Management Console
Forefront Client Security
s technológiou SQL
Server 2005
 Forefront Client Security –
Licencia SL pre sluţby
Jedna pre kaţdý server, na
ktorom je spustená konzola
Forefront Client Security
Management Console
Microsoft Learning Solutions
IT Academy
 Microsoft Learning Solutions
IT Academy – Licencia SL
pre sluţby
Jedna licencia SL pre sluţby na
jednu inštitúciu* podľa počtu
študentov denného štúdia
Microsoft Learning Solutions
Technical eLearning Course
Collection
 Microsoft Learning Solutions
Technical eLearning Course
Collection – Licencia SL
Ekvivalent jednej pre
pouţívateľa za jeden kurz za
mesiac
Tellme Basic
 Tellme Basic – Licencia SL
pre sluţby
Jedna pre registráciu alebo
zmluvu Open Value
Tellme Standard
 Tellme Standard – Licencia
SL pre sluţby
Jedna pre registráciu alebo
zmluvu Open Value
Tellme Premium
 Tellme Premium – Licencia
SL pre sluţby
Jedna pre registráciu alebo
zmluvu Open Value
*Význam výrazu „inštitúcia” je definovaný podľa zmluvy Campus alebo School.
c) Dodatočné predplatené licencie (Dodatočné licencie SL). Ak je sluţba online uvedená
v tabuľke niţšie, môţete nadobudnúť Dodatočné licencie SL a pouţívať sluţbu online podľa
popisu v tabuľke.
Sluţby online, ktoré ponúkajú Dodatočné licencie SL
Sluţba online
Dodatočná licencia SL
Bing Maps Standard alebo
Professional
 Zúčtovateľné transakcie –
Dodatočná licencia SL1
Dynamics CRM Online
 Dynamics CRM Online –
doplnok Extra Storage
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Kedy sa vyţaduje…
Pre neoverených pouţívateľov na
prístup k sluţbe online cez vaše
programy podľa počtu
zúčtovateľných transakcií za
mesiac
Pre kaţdý gigabajt ukladacieho
miesta navyše k ukladaciemu
priestoru poskytnutému
s licenciami SL pre pouţívateľa
Júl 2010
Strana 115 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Sluţby online, ktoré ponúkajú Dodatočné licencie SL
Sluţba online
Dodatočná licencia SL
Kedy sa vyţaduje…
Forefront Protection 2010 for
Exchange Server
 Forefront Protection 2010 for
Exchange Server – dodatočná
licencia SL pre produkt
External Connector
Jedna pre kaţdý server
pouţívajúci sluţby online alebo
súvisiaci softvér
Forefront Protection 2010 for
SharePoint
 Forefront Protection 2010 for
SharePoint for Internet Sites –
dodatočná licencia SL
Jedna pre kaţdý server
pouţívajúci sluţby online alebo
súvisiaci softvér
Forefront Security for Office
Communications Server
 Forefront Security for Office
Communications Server –
dodatočná licencia SL pre
produkt External Connector
Jedna pre kaţdý server
pouţívajúci sluţby online alebo
súvisiaci softvér
Forefront Security for
SharePoint
 Forefront Security for
SharePoint for Internet Sites –
dodatočná licencia SL
Jedna pre kaţdý server
pouţívajúci sluţby online alebo
súvisiaci softvér
SharePoint Online Standard
 SharePoint Online Extra
Storage – Dodatočná
licencia SL
Pre kaţdý gigabajt ukladacieho
miesta navyše k ukladaciemu
priestoru poskytnutému
s licenciami SL pre pouţívateľa
Tellme
 Tellme Minutes – Dodatočná
licencia SL1
Pre neoverených pouţívateľov na
prístup k sluţbe online pomocou
vašich programov na ľubovoľný
počet minút za mesiac, ak je
splnená nasledujúca podmienka.
Pouţité minúty presahujúce
počet základných minút, na ktoré
máte právo na základe
Dodatočných licencií SL na
ľubovoľné obdobie, sú
„prebytočné minúty“. Prebytočné
minúty sa musia získať pre kaţdé
obdobie do 15 dní od výročia
registrácie (alebo zmluvy Open
Value). Prvé „obdobie“ sa začína
v deň získania príslušnej
predplatenej licencie pre sluţby
a končí v deň výročia registrácie
(alebo zmluvy Open Value).
Následné „obdobia“ sa začínajú
v prvý deň nasledujúci po
skončení predchádzajúceho
obdobia a končia v deň výročia
registrácie (alebo zmluvy Open
Value).
1
Dodatočné licencie SL sú určené pre konkrétny počet základných jednotiek (napríklad relácií, minút
alebo transakcií).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 116 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
II) Dodatočné podmienky.
a) Odlišné podmienky pre Sluţby online. Niektoré podmienky uvedené vo vašej objemovej
licenčnej zmluve sa nevzťahujú na sluţby online vrátane záväzkov týkajúcich sa práv na
pouţívanie. Nemáte ani trvalé práva na pouţívanie sluţieb online. Rozdiely sú takéto:

Aktualizácie licenčných podmienok. Tieto licenčné podmienky môţeme príleţitostne
aktualizovať. Ak tak spravíme, vaše pouţívanie sluţieb online na základe ľubovoľnej
existujúcej licencie sa počas prvých 12 mesiacov trvania predplatenej licencie bude riadiť
týmito licenčnými podmienkami bez príslušných aktualizácií. Ak od nás zákon vyţaduje
zmenu licenčných podmienok, nové podmienky budú platiť okamţite napriek tomuto
záväzku týkajúcemu sa práv na pouţívanie. Budeme sa snaţiť upozorniť vás na
aktualizácie najneskôr 30 dní pred dátumom účinnosti. Súhlas s novými podmienkami na
pouţívanie vyjadrujete pouţívaním sluţby online po publikovaní podmienok v týchto
právach na pouţívanie produktu alebo odoslaní e-mailového upozornenia o aktualizáciách.

Aktualizácie sluţieb online. Niekedy môţeme upraviť funkčnosť alebo vlastnosti,
prípadne vydať novú verziu sluţby online. Po aktualizácii nemusia byť niektoré funkcie
alebo vlastnosti k dispozícii. Ak aktualizujeme sluţbu online a vy aktualizovanú sluţbu
online nepouţijete, niektoré funkcie nemusíte mať k dispozícii a pouţitie sluţby online
môţe byť prerušené.

Zastavenie sluţby online. Sluţbu online smieme zastaviť:
o
ak máme podozrenie, ţe pouţívate sluţbu online spôsobom, ktorý priamo alebo
nepriamo ohrozuje funkčnosť a integritu našej siete alebo jej pouţívanie inými
pouţívateľmi,
o
ak máme podozrenie, ţe ste porušili objemovú licenčnú zmluvu vrátane týchto práv
na pouţívanie produktov,
o
ak vaše pouţívanie prekračuje kvóty určené v dokumentácii sluţby online alebo
o
ak to od nás z iných dôvodov vyţaduje zákon.
b) Uplynutie platnosti alebo ukončenie sluţby online. Po uplynutí platnosti alebo ukončení
predplatného sluţby online sa musíte obrátiť na spoločnosť Microsoft a oznámiť, či máme:
(1) deaktivovať vaše konto a potom odstrániť vaše údaje predplatiteľa alebo
(2) uchovať vaše údaje predplatiteľa v rámci konta s obmedzenými funkciami minimálne 90
dní po uplynutí platnosti alebo ukončení vášho predplatného (ďalej „obdobie
uchovávania“), aby ste mohli údaje extrahovať.

o
Ak uvediete moţnosť (1), svoje údaje predplatiteľa nebudete môcť extrahovať
z konta. Ak uvediete moţnosť (2), nahradíte nám všetky vzniknuté náklady. Ak
neuvediete moţnosť (1) ani (2), uchováme vaše údaje predplatiteľa v súlade
s moţnosťou (2).
o
Po uplynutí obdobia uchovávania deaktivujeme vaše konto a potom odstránime vaše
údaje predplatiteľa.
Ţiadna zodpovednosť za odstránenie údajov predplatiteľa. Súhlasíte s tým, ţe
okrem prípadov uvedených v týchto podmienkach nemáme ţiadnu povinnosť naďalej
uchovávať, exportovať ani vracať vaše údaje predplatiteľa. Súhlasíte s tým, ţe podľa
týchto podmienok nenesieme ţiadnu zodpovednosť za odstránenie vašich údajov
predplatiteľa.
c) Zodpovednosť za vaše kontá. Zodpovedáte za svoje prípadné heslá a všetky aktivity
súvisiace s kontami sluţby online vrátane aktivít pouţívateľov, ktorým tieto heslá poskytnete,
a transakcií s tretími stranami, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom vášho konta alebo
súvisiacich kont. Kontá a heslá musíte zachovávať v tajnosti. Musíte nám okamţite oznámiť
akékoľvek moţné zneuţitie kont alebo akékoľvek narušenie zabezpečenia súvisiace so
sluţbou online.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 117 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
d) Pouţitie softvéru so sluţbou online. Pravdepodobne budete musieť nainštalovať určitý
softvér spoločnosti Microsoft, aby ste sa mohli prihlásiť v sluţbe online a pouţívať ju. V takom
prípade platia nasledujúce podmienky:

Licenčné podmienky pre softvér spoločnosti Microsoft. Softvér môţete vo svojich
zariadeniach inštalovať a pouţívať iba na účely pouţitia so sluţbou online. Vaše právo
pouţívať softvér končí, keď skončí alebo uplynie doba na pouţívanie sluţby online alebo
keď aktualizujeme sluţbu online a tá uţ viac nepodporuje softvér (podľa toho, čo nastane
skôr). Keď sa právo na pouţívanie softvéru skončí, musíte softvér odinštalovať. Vtedy ho
taktieţ smieme deaktivovať.

Automatické aktualizácie pre softvér spoločnosti Microsoft. Z času na čas môţete
skontrolovať verziu softvéru a odporučiť alebo prevziať aktualizácie do vášho zariadenia.
Na prevzatie aktualizácie nemusíte byť upozornení.
e) Pouţitie ďalších webových lokalít a sluţieb. Môţe sa od vás poţadovať, aby ste
k sluţbám online pristupovali a pouţívali ich prostredníctvom určitých webových lokalít alebo
sluţieb spoločnosti Microsoft. V takom prípade sa na pouţívanie týchto webových lokalít alebo
sluţieb vzťahujú podmienky pouţívania, ktoré sú s nimi spojené.
f) Súhlas tretej strany a sluţby. Nezodpovedáme za ţiadny obsah tretej strany, ku ktorému
pristupujete priamo alebo nepriamo prostredníctvom sluţby online. Zodpovedáte za
transakcie s ktoroukoľvek treťou stranou (vrátane inzerentov) súvisiace so sluţbou online
(vrátane dodávky a platby za tovary a sluţby).
g) Vaše údaje predplatiteľa. Môţete odoslať údaje predplatiteľa, ktoré sa pouţijú v súvislosti
so sluţbou online. „Údaje predplatiteľa“ sú všetky dátové, zvukové alebo obrazové súbory
a softvérové aplikácie, ktoré spracúva alebo ku ktorým získava prístup sluţba online. Okrem
materiálov, na ktoré vám poskytujeme licenciu, si nenárokujeme vlastníctvo údajov
predplatiteľa, ktoré odošlete na pouţitie so sluţbou online. Odoslaním údajov predplatiteľa na
pouţitie s ľubovoľnou sluţbou online, ktorá umoţňuje komunikáciu alebo spoluprácu s tretími
stranami, beriete na vedomie, ţe tieto tretie strany môţu:

pouţívať, kopírovať, distribuovať, zobrazovať, zverejňovať a upravovať vaše údaje
predplatiteľa,

zverejňovať vaše meno v súvislosti s údajmi predplatiteľa a

umoţniť tieto činnosti ostatným.
Niektoré sluţby online môţu poskytovať funkcie, ktoré obmedzujú tieto činnosti tretích strán.
Ak plánujete svoje údaje pouţívateľa pouţívať, je vašou zodpovednosťou podľa potreby tieto
funkcie vyuţívať.
h) Ochrana osobných údajov. Osobné údaje zhromaţdené v rámci sluţby online môţu byť
prenášané, ukladané a spracúvané v Spojených štátoch alebo v akejkoľvek inej krajine, v
ktorej sídli spoločnosť Microsoft alebo jej poskytovatelia sluţieb. Patria sem všetky osobné
údaje, ktoré zhromaţdíte pri pouţívaní sluţby. Pouţívaním tejto sluţby online dávate súhlas
na prenos osobných údajov mimo svojej krajiny. Súhlasíte tieţ so získaním dostatočného
oprávnenia od osôb, ktoré vám poskytujú osobné údaje, na:

prenos týchto údajov spoločnosti Microsoft a jej agentom a

povolenie ich prenosu, ukladania a spracúvania.
Ďalšie informácie o spôsobe zhromaţďovania a pouţívania údajov nájdete v prehlásení o
ochrane osobných údajov sluţby online:
Sluţba online
Prehlásenie o pouţívaní osobných údajov
Bing Maps
http://privacy.microsoft.com/en-us/search.mspx#EJB
Dynamics CRM Online
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=156071
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 118 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Sluţba online
Prehlásenie o pouţívaní osobných údajov
Exchange Online Deskless
Worker
Exchange Online Standard
Office Communications
Online Standard
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104970
SharePoint Online Deskless
Worker
SharePoint Online Standard
Forefront Client Security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=87415
Forefront Protection 2010
for Exchange Server
Forefront Protection 2010
for SharePoint
Forefront Security for
Office Communications
Server
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91255
Forefront Security for
Sharepoint
Forefront Threat
Management Gateway Web
Protection Service
Groove Enterprise Services
http://www.office.microsoft.com/en-us/products/FX101153391033.aspx
Microsoft Learning
Solutions
Pozrite prepojenia na prehlásenie o pouţívaní osobných údajov na
webových stránkach.
Microsoft Exchange Hosted
Archive, Encryption
a Forefront Online
Protection for Exchange
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=101332
Office Communications
Server Public Instant
Messaging Connectivity
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=102301&clcid=0x409
Office Live Meeting
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=90654
Web Antimalware
Subscription for Forefront
Threat Management
Gateway Medium Business
Edition
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=116592
Pouţívanie údajov predplatiteľa. Nebudeme monitorovať pouţívanie sluţby online ani
sledovať, zobrazovať, cenzurovať, upravovať odstraňovať či zverejňovať vaše údaje
predplatiteľa, ktoré spracúva alebo ku ktorým získava prístup sluţba online okrem
nasledujúcich prípadov:
(1) poskytovanie a prevádzkovanie tohto a ďalších produktov a sluţieb spoločnosti
Microsoft,
(2) zabezpečenie právnych nárokov, dodrţiavanie zákonov, odpovede na zákonné
poţiadavky alebo právny proces,
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 119 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
(3) ochrana práv alebo majetku spoločnosti Microsoft a ďalších vrátane vymáhania našich
zmlúv alebo zásad, ktoré riadia pouţívanie sluţby online alebo
(4) konanie v dobrej viere, ţe takýto prístup alebo zverejnenie je potrebné na ochranu
osobnej bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov spoločnosti Microsoft a verejnosti.
Môţeme tieţ monitorovať pouţívanie sluţby online a sledovať a zobrazovať vaše údaje
predplatiteľa, ktoré spracúva alebo ku ktorým získava prístup sluţba online, s cieľom zlepšiť
tento a ďalšie produkty a sluţby spoločnosti Microsoft.
i)
Zabezpečenie údajov predplatiteľa. Prijmeme primerané technické a organizačné
opatrenia, ako je to opísané v prehľade zabezpečenia príslušnej sluţby online, s cieľom
zabezpečiť vaše údaje predplatiteľa, ktoré spracováva alebo ku ktorým získava prístup sluţba
online, proti náhodnej alebo nezákonnej strate, prístupu alebo zverejneniu. Súhlasíte, ţe tieto
opatrenia sú:

našou výlučnou zodpovednosťou s ohľadom na zabezpečenie a spracovanie údajov
predplatiteľa a

namiesto akýchkoľvek povinností zachovávať dôvernosť zahrnutých vo vašej objemovej
licenčnej zmluve alebo akejkoľvek inej dohode o mlčanlivosti alebo dôvernosti údajov.
Prehľady zabezpečenia sluţby online nájdete na lokalitách uvedených v tabuľke niţšie.
Sluţba online
Prehľad zabezpečenia
Dynamics CRM Online
https://signin.crm.dynamics.com/portal/security.htm
Exchange Online Deskless Worker
Exchange Online Standard
SharePoint Online Deskless Worker
Office Communications Online Standard
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149494
SharePoint Online Standard
Office Live Meeting Standard
Office Live Meeting Professional
Exchange Hosted Archive
Forefront Online Protection for Exchange
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137325
j) Rozsah pouţitia (pravidlá správania). Nesmiete:

pouţívať sluţbu online spôsobom, ktorý porušuje zákony, nariadenia, vládne príkazy
alebo ustanovenia akéhokoľvek právneho poriadku alebo porušuje práva ostatných,

pouţívať sluţbu online spôsobom, ktorý môţe poškodiť alebo narušiť jej pouţívanie inou
osobou,

pouţívať sluţbu online na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek sluţbe,
údajom, kontu alebo sieti akýmkoľvek spôsobom,

falšovať ţiadne informácie v záhlaví e-mailov alebo protokolov (napr. predstierať iného
odosielateľa – „spoofing“) alebo

pouţívať sluţbu online na odosielanie nevyţiadanej pošty (t. j. nevyţiadaných hromadných
alebo komerčných správ) alebo iným spôsobom sprístupniť akúkoľvek ponuku určenú na
porušenie týchto podmienok (napr. odopretie útokov na sluţbu atď.) ani

odstraňovať, upravovať ani meniť ţiadne regulačné alebo právne upozornenie alebo
prepojenie, ktoré je súčasťou sluţby online.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 120 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
k) Regulácia. Môţeme upraviť alebo ukončiť sluţbu online v ktorejkoľvek krajine, v ktorej
v súčasnosti platí alebo v budúcnosti bude platiť vládna poţiadavka alebo povinnosť, ktorá
vystavuje spoločnosť Microsoft akejkoľvek regulácii alebo poţiadavke, ktorá vo všeobecnosti
neplatí pre obchodné subjekty pôsobiace v tejto krajine, alebo na základe ktorej spoločnosť
Microsoft verí, ţe tieto podmienky alebo sluţba online môţu byť v rozpore s takouto
poţiadavkou alebo povinnosťou. Môţeme napríklad upraviť alebo ukončiť sluţbu online
v súvislosti s vládnou poţiadavkou, ktorá vedie k regulácii spoločnosti Microsoft ako
poskytovateľa telekomunikačných sluţieb.
l)
Pouţitie na účely vyhodnocovania. Okrem prípadov povolených v sekcii Výnimky
a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty musíte získať licencie na pouţívanie sluţby
online na vyhodnocovacie účely. Platí to napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným vo
vašej objemovej licenčnej zmluve.
m) Elektronické upozornenia. Informácie o sluţbe online vám môţeme poskytnúť v
elektronickej forme. Môţe to byť prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu poskytnutú
pri registrácii sluţby online alebo prostredníctvom webovej lokality, ktorú identifikujeme.
Upozornenia odosielané e-mailom vstupujú do platnosti dátumom prenosu. Pokiaľ máte
prístup k sluţbe online, máte aj potrebný softvér a hardvér na prijímanie týchto upozornení.
Ak nesúhlasíte s prijímaním upozornení v elektronickej podobe, sluţbu online nesmiete
pouţívať.
n) Obmedzená záruka. Napriek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou
zmluvou (ak existuje) sa obmedzená záruka nevzťahuje na výpadky ani iné prerušenia
prístupu k sluţbe online ani na iné metriky výkonu, ktorými sa zaoberá zmluva o úrovni
sluţieb pre danú sluţbu online.
o) Zmluvy o úrovni sluţieb. Niektoré sluţby online môţu zahŕňať zmluvy o úrovni sluţieb
týkajúce sa výkonu. Ďalšie informácie získate kliknutím na prepojenia niţšie:
Dynamics CRM Online
https://signin.crm.dynamics.com/portal/sla.htm
Exchange Online
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127034
Forefront Online Protection for Exchange
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=133205
Microsoft Exchange Hosted Archive
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157373
Office Live Meeting
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127033
SharePoint Online
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127035
Office Communications Online
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140815
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 121 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
B. Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.
Bing Maps (obsahuje sluţbu MapPoint Web Service):
Sluţba online Bing Maps Platform obsahuje ovládací prvok Bing Maps AJAX Control a sluţby Bing
Maps Web Services a MapPoint Web Service. Vaše aplikácie môţu pristupovať a pouţívať sluţbu
online, ako je to opísané v súpravách Bing Maps Platform SDK. Súpravy SDK nájdete na lokalite
http://msdn2.microsoft.com/en-us/virtualearth/default.aspx.
Pouţívanie obsahu.
K sluţbe a akýmkoľvek funkciám alebo obsahu, ktorý vám poskytuje, smiete pristupovať alebo
pouţívať ich, ak:

pouţívate iba tie postupy a prostriedky prístupu, ktoré sú zdokumentované v súpravách SDK,

implementujete a pouţívate mechanizmus GetClientToken (alebo nástupnícky mechanizmus),
ako je stanovené v platforme Bing Maps.

zahrniete logá a upozornenia o autorských právach do obsahu vytvoreného sluţbou. Nesmiete
meniť ţiadne logá, upozornenia na autorské práva ani ţiadne iné upozornenia, ak sú zahrnuté
v obsahu vytvorenom sluţbou spoločnosti Microsoft. Ak logá a upozornenia na autorské práva
nezobrazuje v obsahu spoločnosť Microsoft, musíte ich pridať do obsahu vytvoreného sluţbou
tak, ako ich poskytuje spoločnosť Microsoft.
Nesmiete:

oprávňovať ţiadnu tretiu stranu na prístup alebo pouţívanie sluţby online vo vašom mene,

pouţívať sluţbu online na poskytovanie poradenstva zaloţeného na súradniciach alebo
trasách viacerých objektov sledovaných pomocou systému GPS alebo iných metód zaloţených
na senzoroch,

prezentovať alebo upozorňovať koncového pouţívateľa na jednotlivé manévre trasy
akýmkoľvek spôsobom, ktorý je synchronizovaný s pozíciou podľa senzora koncového
pouţívateľa v smere trasy,

pouţívať sluţbu online na sledovanie polohy alebo pohybu vozidiel,

integrovať ţiadnu časť platformy Bing Maps so ţiadnou zobrazovacou platformou inou ako
MapPoint Web Service ako primárnym zdrojom zobrazovania cesty,

kopírovať, ukladať, archivovať ani vytvárať databázu ţiadneho obsahu dostupného
v sluţbe online.
Na pouţívanie zobrazenia zo vzduchu sa vzťahujú nasledujúce dodatočné podmienky.

Nesmiete zverejniť tieto ani iné metaúdaje:
o
presnú zemepisnú šírku,
o
presnú zemepisnú dĺţku,
o
presnú nadmorskú výšku.

Nesmiete povoliť pouţívanie ţiadnym štátnym orgánom ani iným verejným sektorom.

Ak licencujete verziu Bing Maps Platform Standard, nesmiete:
o
uloţiť, prevziať, tlačiť, distribuovať, prenášať technológiu zobrazenia zo vzduchu ani
s ňou manipulovať,
o
ponúkať ostatným túto moţnosť prostredníctvom vašich aplikácií.
Na pouţívanie údajov o cestnej premávke sa vzťahujú nasledujúce dodatočné podmienky.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 122 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Údaje o cestnej premávke moţno pouţívať len na internetových webových stránkach (alebo
stránkach pouţívajúcich protokol WAP alebo iné podobné bezdrôtové protokoly okrem protokolov
ako e-mail, SMS, MMS alebo iné správy vo formáte obyčajného textu alebo formáte RTF). Na
pouţívanie týchto údajov sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:

Údaje o cestnej premávka moţno pouţívať len v kombinácii so sluţbou, nie samostatne.
Údaje o cestnej premávke nesmiete rozoberať, miešať, porovnávať ich s údajmi o cestnej
premávke od iného poskytovateľa, priraďovať, pridávať ani ich kombinovať s akýmikoľvek
údajmi o cestnej premávke.

Údaje o cestnej premávke môţete iba bezplatne poskytovať koncovým pouţívateľom, a to len
na osobné pouţitie.

Údaje o cestnej premávke nemôţu pouţívať ani na ne mať licenciu nasledujúce inštitúcie:



o
rozhlasové alebo televízne stanice,
o
novinové sluţby,
o
webové lokality vo vlastníctve rozhlasových alebo televíznych staníc alebo novinových
sluţieb.
Údaje o cestnej premávke nemôţu pouţívať ani na ne mať licenciu nasledujúce turistické
informačné sluţby financované vládou:
o
sluţby 511,
o
webové lokality spotrebiteľov ani
o
premenné dopravné značky na cestách.
Údaje o cestnej premávke nemoţno licencovať ani pouţívať na nasledujúce účely:
o
televízne alebo rozhlasové vysielanie,
o
ako súčasť alebo v kombinácii s meteorologickými sluţbami,
o
animácie ani
o
ukladanie ani poskytovanie priebeţných aktualizovaných dopravných údajov alebo
upozornení koncovým pouţívateľom.
Údaje o cestnej premávke nemoţno licencovať ani pouţívať na vývoj samostatnej dopravnej
aplikácie (určenej len pre dopravné údaje).
Pracovné prostredie. Môţete získavať prístup a pouţívať celkom aţ 30 000 transakcií za mesiac v
pracovnom prostredí sluţby MapPoint Web Service a Bing Maps AJAX Control na vývoj, testovanie a
vykonávanie údrţby vo svojich programoch, ktoré pouţívajú sluţbu online. Sluţbu online smiete
testovať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Microsoft. Akékoľvek pouţívanie musí
byť v súlade s poţiadavkami na identifikáciu zákazníkov spoločnosti Microsoft. Poţiadavky sú uvedené
v príslušnej súprave SDK.
Podmienky koncového pouţívateľa a prehlásenie o pouţívaní osobných údajov. Podmienky pouţívania
uvedené na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969 a upozornenie o pouţívaní osobných
údajov na lokalite http://privacy.microsoft.com/en-us/maps.aspx sa vzťahujú na koncových pouţívateľov
sluţby prostredníctvom vašej aplikácie. V kaţdej aplikácii pouţívajúcej sluţbu musíte poskytnúť
prepojenie na lokalitu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969 s názvom „Podmienky pouţívania
sluţieb spoločnosti Microsoft“ a prepojenie na lokalitu http://privacy.microsoft.com/en-us/maps.aspx
s názvom „Prehlásenie o pouţívaní osobných údajov spoločnosti Microsoft“. Prepojenia musia byť
zobrazené na tej istej strane ako obsah sluţby alebo v podmienkach pouţívania aplikácie koncovým
pouţívateľom.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 123 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Dynamics CRM Online
Údaje. Zodpovedáte za uchovávanie a zálohovanie všetkých údajov, ktoré pouţívate spolu so sluţbou
online. Nezodpovedáme za odstránenie, opravu, zničenie, poškodenie, stratu ani zlyhanie pri ukladaní
údajov, ktoré pouţívate spolu so sluţbou online. Ak bude sluţba online z akéhokoľvek dôvodu
ukončená alebo zrušená vami alebo nami, môţeme vaše údaje natrvalo odstrániť z našich serverov.
Forefront Client Security, Forefront Protection 2010 for Exchange Server, Forefront
Protection 2010 for SharePoint, Forefront Security for Office Communications Server,
Forefront Security for SharePoint, Forefront Threat Management Gateway Web
Protection Service a Web Antimalware Subscription for Forefront Threat Management
Gateway Medium Business Edition:
Pouţitie vo vyhradenom školiacom zariadení. Na pouţívanie sluţby online a softvéru dodávaného so
sluţbou online musíte vo vyhradenom školiacom zariadení získať licencie SL pre pouţívateľa, licencie
SL pre zariadenie a dodatočné licencie SL, ako je opísané vyššie, napriek akýmkoľvek ustanoveniam
v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou.
Pouţitie na základe obnovení. V záujme zabránenia nelicencovanému pouţívaniu sa niektoré funkcie
sluţby online môţu deaktivovať tri roky od dátumu prvého pouţitia sluţby online. Ak obnovíte svoje
právo na pouţívanie sluţby online, poskytneme vám prostriedky na predĺţenie tohto dátumu.
Náhrada skenovacích nástrojov. Smieme nahradiť porovnateľný softvér a súbory pre nasledujúce
produkty sluţby online:

antivírusový softvér a softvér proti odosielaniu nevyţiadanej pošty a

súbory na rozpoznávanie vírusov a údajové súbory na filtrovanie obsahu.
Forefront Client Security a Forefront Client Security s technológiou SQL Server 2005:
Licenčné podmienky pre technológiu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Softvér obsahuje
technológiu MOM 2005. Pokiaľ nie je v niţšie uvedených podmienkach pre dodatočný softvér MOM
výslovne uvedené inak, môţete kedykoľvek spúšťať naraz jednu inštanciu technológie v jednom
fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na jednom serveri. Technológiu MOM 2005
môţete pouţívať výlučne ako podporu pouţívania softvéru a sluţby online. Na takéto pouţívanie sa
licencie na spravovanie technológie MOM nevyţadujú. Môţete vytvoriť a uloţiť ľubovoľný počet
inštancií technológie MOM 2005 na ktoromkoľvek serveri alebo ukladacom médiu výlučne na
uplatnenie svojho práva spúšťať jednu inštanciu tejto technológie, ako je to tu opísané.
Licenčné podmienky pre technológiu Microsoft SQL Server 2005. Tieto licenčné podmienky sa
uplatňujú, ak vaše vydanie softvéru obsahuje technológiu SQL Server 2005. Pokiaľ nie je v niţšie
uvedených podmienkach pre dodatočný softvér SQL Server výslovne uvedené inak, môţete
kedykoľvek spúšťať naraz jednu inštanciu technológie v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí
operačného systému na jednom serveri. Technológiu SQL Server 2005 môţete pouţívať výlučne ako
podporu pouţívania softvéru a sluţby online. Na takéto pouţívanie sa licencie pre klientsky prístup
technológie SQL Server nevyţadujú. Môţete vytvoriť a uloţiť ľubovoľný počet inštancií technológie
SQL Server 2005 na ktoromkoľvek serveri alebo ukladacom médiu výlučne na uplatnenie svojho práva
spúšťať jednu inštanciu tejto technológie, ako je to tu opísané. Z dôvodu dočasnej podpory tieţ
smiete v osobitnom prostredí operačného systému spúšťať jednu pasívnu záloţnú inštanciu. Túto
inštanciu smiete spúšťať na inom serveri ako na licencovanom serveri.
Spúšťanie inštancií dodatočného softvéru. Vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného
systému smiete v ľubovoľnom počte zariadení spúšťať alebo inak pouţívať akýkoľvek počet inštancií
dodatočného softvéru uvedeného v tabuľke niţšie. Tento dodatočný softvér smiete pouţívať iba
priamo so softvérom a sluţbou online alebo nepriamo cez iný dodatočný softvér.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 124 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Zoznam dodatočného softvéru
 MOM Reporting Services
 SQL Server Management Tools
 MOM User Interface
 SQL Server Notification Services Client
Components
 MOM Web Console
 MOM Agent & Helper Binaries
 SQL Server Analysis Services Shared Tools
 SQL Server Business Intelligence Development
Studio
 SQL Server 2005 Books Online
 SQL Server Connectivity Components
 SQL Server Legacy Components
 SQL Server Reporting Services Report
Manager
 SQL Server Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 SQL Server Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server Mobile Server
Ochrana servera. Licencie pre zariadenia sa nevyţadujú pre servery, ku ktorým pristupujú len
licencovaní pouţívatelia.
Forefront Online Protection for Exchange, Microsoft Exchange Hosted Archive*
a Microsoft Exchange Hosted Encryption:
Aktualizácie licenčných podmienok. Okrem niţšie uvedeného sa počas aktuálneho obdobia vašej
príslušnej registrácie alebo zmluvy Open License Value Agreement vzťahujú na vaše pouţívanie sluţby
online licenčné podmienky platné od dátumu, kedy ste prvýkrát získali sluţbu online. Rozsah
podmienok pouţívania smieme kedykoľvek aktualizovať. Po publikovaní nového rozsahu podmienok
na pouţívanie v právach na pouţívanie produktu alebo odoslaní e-mailu o aktualizáciách pouţívaním
sluţby online vyjadrujete svoj súhlas s nimi.
Pouţitie na účely vyhodnocovania. Pre produkt Forefront Online Security for Exchange smiete sluţbu
online pouţívať počas 30 dní určených na vyhodnocovanie.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
Dynamics CRM Online, Exchange Online, Office Live Meeting*, Office Communications
Online a SharePoint Online*:
Licencie SL pre pouţívateľa na program Software Assurance. Licencie SL pre pouţívateľa na program
Software Assurance sa môţu získať a prideliť pouţívateľom,

ktorým bola pridelená aj oprávňujúca licencia LKP s aktívnym zabezpečením Software
Assurance alebo

ktorí pouţívajú zariadenie, ktorému bola pridelená oprávňujúca licencia LKP pre zariadenie
s aktívnym zabezpečením Software Assurance.
Licencie SL pre pouţívateľa na program Software Assurance nemoţno v tom istom čase prideliť viac
ako jednému pouţívateľovi pre danú oprávňujúcu licenciu LKP pre zariadenie. Počas doby platnosti
programu Software Assurance musíte zachovať aktívne zabezpečenie Software Assurance pre
oprávňujúce licencie LKP. Vaše právo na prístup k sluţbe online alebo súvisiacemu softvéru na
základe licencie pre pouţívateľa na program Software Assurance uplynie (podľa toho, čo
nastane skôr)

skončením platnosti zabezpečenia Software Assurance pre vašu oprávňujúcu licenciu
LKP alebo

skončením platnosti vašej licencie SL pre pouţívateľa na program Software Assurance.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 125 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Licencia SL pre pouţívateľa na program Software Assurance súvisiaca s licenciou LKP pre pouţívateľa
sa smie (a musí) opätovne prideliť inému pouţívateľovi, iba ak sa opätovne pridelí aj oprávňujúca
licencia LKP pre pouţívateľa. Licencia SL pre pouţívateľa na program Software Assurance súvisiaca
s licenciou LKP pre zariadenie sa smie opätovne prideliť inému pouţívateľovi, iba ak tento nový
pouţívateľ pouţíva zariadenie, ktorému je pridelená oprávňujúca licencia LKP pre zariadenie
s aktívnym zabezpečením Software Assurance.
Licencie SL pre pouţívateľa dostupné pre zákazníkov so zabezpečením Software Assurance a ich
oprávňujúce licencie LKP sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Licencia SL pre pouţívateľa na
program Software Assurance.
Business Productivity Online Standard Suite –
Licencia SL pre pouţívateľa (pre Core LKP Suite)
Business Productivity Online Standard Suite –
Licencia SL pre pouţívateľa (pre Enterprise
LKP Suite)
Dynamics CRM Online – Licencia SL pre
pouţívateľa
Exchange Online Standard – Licencia SL pre
pouţívateľa
Office Communications Online Standard –
Licencia SL pre pouţívateľa
Office Live Meeting Standard alebo Professional –
Licencia SL pre pouţívateľa
SharePoint Online Standard – Licencia SL
pre pouţívateľa
Oprávňujúca licencia LKP
 Core LKP Suite
 Enterprise LKP Suite
 Dynamics CRM 4.0 Full Use Additive LKP
 Exchange Server 2010 Standard LKP alebo
 Core LKP Suite alebo
 Enterprise LKP Suite
 Office Communications Server 2007 R2
Standard LKP alebo
 Enterprise LKP Suite
 Office Communications Server 2007 R2
Enterprise LKP alebo
 Enterprise LKP Suite
 SharePoint Server 2010 Standard LKP alebo
 Core LKP Suite alebo
 Enterprise LKP Suite
Pouţitie na účely vyhodnocovania. Sluţbu online môţete pouţívať počas 30-dňového
vyhodnocovacieho obdobia. Súhlasíte s tým, ţe ak po uplynutí vyhodnocovacieho obdobia nezískate
licencie na pouţívanie sluţby online, nebudeme mať ţiadnu povinnosť uchovávať, exportovať ani
vracať vaše údaje predplatiteľa. Súhlasíte s tým, ţe podľa uvedených podmienok nenesieme ţiadnu
zodpovednosť za odstránenie vašich údajov predplatiteľa.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
Groove Enterprise Services:
Náhrada technológií prenosu a správy. Môţeme nahradiť porovnateľný softvér a súbory s cieľom, aby
mohli sluţby online

synchronizovať medzi viacerými klientmi pomocou sluţby prenosu a

stanoviť zásady a spravovať jednotlivých klientov.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 126 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Monitorovanie údajov prenosu. Nebudeme monitorovať, zobrazovať ani upravovať vaše údaje
prenosu, ktoré spracováva alebo ku ktorým získava prístup sluţba online, okrem

poskytovania alebo zlepšovania sluţby online a

spôsobu opísaného vyššie v sekcii Monitorovanie pouţívania.
„Údaje prenosu“ sú vaše e-maily, súbory, dokumenty a ďalšie súbory s údajmi, ktoré spracováva
alebo ku ktorým získava prístup sluţba online.
Spracovanie údajov prenosu. Na zabezpečenie údajov prenosu, ktoré spracováva alebo ku ktorým
získava
prístup
sluţba
online,
pouţijeme
opatrenia
opísané
na
lokalite
http://www.groove.net/index.cfm?pagename=PrivacySoftware. Súhlasíte, ţe tieto opatrenia

sú našou výlučnou zodpovednosťou s ohľadom na zabezpečenie a spracovanie údajov
prenosu a

sú namiesto akýchkoľvek povinností zachovávať dôvernosť zahrnutých vo vašej objemovej
licenčnej zmluve alebo akejkoľvek inej dohode o mlčanlivosti.
Microsoft Learning Solutions eLearning Library*, Microsoft Learning Solutions eReference
Library*, Microsoft Learning Solutions eLearning Course Collection, Microsoft Learning
Solutions IT Academy a Microsoft Learning Solutions MCP Services:
Dokumentácia. Ktokoľvek má prístup k vášmu počítaču alebo internej sieti, smie kopírovať a pouţívať
dokumentáciu na interné referenčné účely. Dokumentácia neobsahuje elektronické knihy.
Redistribuovateľný kód. Redistribuovateľný kód smiete pouţívať spôsobom opísaným v Univerzálnych
licenčných podmienkach.
*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené niţšie.
E-Reference Library a IT Academy:
Práva na opätovné pridelenie. Licencie SL pre pouţívateľa môţu byť natrvalo opätovne pridelené od
jedného pouţívateľa na druhého iba vtedy, ak uţ sa prvý pouţívateľ nenachádza v organizácii.
Office Communications Server Public Instant Messaging Connectivity:
Iba na interné pouţitie. K sluţbám online smú pristupovať iba vaši zamestnanci alebo miestni
dodávatelia.
Vyţaduje sa produkt Microsoft Office Live Communications Server 2005 („LCS“) alebo Microsoft Office
Communications Server 2007 („OCS“). Pouţívatelia sluţby online musia byť podľa okolností
licencovaní na pouţitie produktu LCS alebo OCS.
Ţiadne prepojenie. Sluţbu online nesmiete pouţívať na komunikáciu

s poskytovateľom sluţieb na výmenu okamţitých správ iným ako Yahoo!, AOL a Microsoft
alebo

medzi externými sieťami na výmenu okamţitých správ.
Prístup na zariadenia PDA alebo mobilné telefóny – obmedzenie siete America Online Instant
Messenger. Sluţbu online nesmiete pouţívať na prenos informácií o okamţitých správach a informácií
o účasti (Instant Messaging and Presence information) na digitálny diár ani mobilný telefón (alebo z
nich) pomocou rádiofrekvenčného spektra (napr. EVDO, GPRS, EDGE).
Pouţitie na účely vyhodnocovania. Pre produkt Office Communications Server Public Instant
Messaging Connectivity môţete pouţiť sluţbu online na 60-dňové vyhodnocovacie obdobie.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 127 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Office Live Meeting:
Upozornenie na zaznamenávanie. Zákony niektorých právnych poriadkov vyţadujú upozornenie alebo
súhlas jednotlivcov pred zachytávaním, sledovaním alebo zaznamenávaním ich komunikácie alebo
obmedzujú zhromaţďovanie, ukladanie a pouţívanie osobne identifikovateľných informácií. Súhlasíte,
ţe budete dodrţiavať všetky platné zákony a pred pouţívaním sluţby online alebo funkcií
zaznamenávania získate všetky potrebné súhlasy a zverejníte všetky potrebné údaje.
SharePoint Online Deskless Worker:
Pouţívatelia produktu Deskless Worker smú pristupovať k obsahu a zobrazovať ho z kolekcií určených
lokalít. S výnimkou produktu InfoPath alebo formulárov podporovaných prehľadávačom v rámci
takýchto kolekcií určených lokalít nesmú vytvárať, ukladať ani upravovať lokality, stránky, kniţnice,
zoznamy, poloţky zoznamov ani dokumenty balíka Microsoft Office. K obsahu nesmú pristupovať ani
ho zobrazovať v mobilnom zariadení.
Tellme
„Aplikácie“ sú aplikácie na prenos hlasu kompatibilné s platformou Tellme a jazykom VoiceXML.
Umoţňujú pouţívateľom získavať prístup k informáciám a vymieňať si ich pomocou telefónu alebo
iného zariadenia na prenos hlasu. Pouţívatelia získavajú prístup k informáciám a vymieňajú si ich
prostredníctvom hlasového pouţívateľského rozhrania.
„Vyjadrenie“ znamená časť prejavu pouţívateľa ohraničenú prestávkami definovanými aplikáciou,
ktorá je:
(i)
vyjadrená pouţívateľom v reakcii na výzvu aplikácie a
(ii) zaznamenaná počas spracovávania hovoru pouţívateľa.
„Záznam celého hovoru“ znamená celý zvukový tok, ktorý sa:
(i)
vymení medzi pouţívateľom a hlasovým rozhraním aplikácie počas hovoru pouţívateľa
v aplikácii a
(ii) zaznamená počas spracovávania tohto hovoru.
Zahŕňa všetky zvukové výzvy aplikácie a súvisiace vyjadrenia pouţívateľa.
Vyjadrenia a záznamy celého hovoru sa súhrnne označujú ako „záznamy“.
Vyjadrenia a záznam celého hovoru. Budete vlastniť všetky záznamy. Budete dodrţiavať všetky platné
zákony vrátane, ale nie výhradne, federálnych a štátnych zákonov o odpočúvaní a proti
zaznamenávaniu. Od všetkých osôb zúčastnených na komunikácii vopred získate súhlas na nahrávanie
ľubovoľných záznamov, napríklad prehraním oznámenia „hovory sa zaznamenávajú“ alebo „tento
hovor môţe byť zaznamenaný“ alebo podobného oznámenia pred zaznamenávaním.
V závislosti od úrovne zakúpenej sluţby alebo na základe ustanovení uvedených v právnej norme
týkajúcej sa ohlasovania sa od nás vyţaduje, aby sme zaznamenávali nasledujúce informácie:

záznamy celých hovorov,

vyjadrenia alebo

iné údaje súvisiace s hovorom.
Beriete na vedomie, ţe nie sme povinní zhotovovať ţiadne záznamy, ak chýba zákonom poţadovaný
súhlas volajúceho so zaznamenávaním.
Súhlasíte, ţe odškodníte, ochránite a zachováte bez ujmy spoločnosť Microsoft, jej afilácie,
zamestnancov, riaditeľov a akcionárov pred akýmikoľvek nárokmi, stratami, škodami, ţalobami,
rozsudkami a nákladmi akéhokoľvek druhu vrátane primeraných poplatkov a výdavkov na právne
zastupovanie, ktoré vzniknú v dôsledku a v súvislosti so záznamami. Platí to aj napriek ustanoveniam
s iným významom vo vašej objemovej licenčnej zmluve.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 128 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
My a naši dodávatelia budeme mať právo zhromaţďovať a uchovávať záznamy, tokeny, štatistiky
hovorov a systémové údaje z interakcií so sluţbou online na účely zlepšenia výkonu sluţby online
a vývoja, zlepšenia a zdokonalenia súvisiacich produktov, technológií a sluţieb spoločnosti Microsoft.
Údaje zo všetkých produktov a sluţieb spúšťaných v rámci sluţby online zhromaţďujeme,
uchovávame a zoskupujeme do spoločného fondu údajov, ktorý sa vyuţíva na skúšanie a zlepšovanie
príslušnej sluţby a súvisiacich produktov, technológií a sluţieb spoločnosti Microsoft.
Hosťovanie. Budete hostiteľom všetkých aplikácií.
Odškodnenie zo strany zákazníka: Budete spoločnosť Microsoft obhajovať pred akýmkoľvek nárokom
nezúčastnenej tretej strany zaloţeným na tvrdení, ţe váš obsah pouţívaný v súvislosti so sluţbou
online

porušuje patent, autorské práva alebo ochrannú známku tejto strany alebo

úmyselne a nezákonne vyuţíva jej obchodné tajomstvo alebo nezverejnené informácie.
„Váš obsah“ zahŕňa aplikácie, zvukové výzvy, prúdy údajov a iný podobný obsah alebo informácie,
ktoré poskytujete na pouţívanie so sluţbou online. Uhradíte tieţ sumu, na ktorú bude znieť akékoľvek
nepriaznivé právoplatné súdne rozhodnutie (alebo urovnanie, na ktorom sa dohodnete). S výnimkou
ustanovení vo vašej objemovej licenčnej zmluve vzťahujúcich sa na podobné nároky súvisiace
s našimi produktmi je v tejto sekcii uvedená naša výlučná náhrada za tieto nároky.
Urýchlene vás písomne upovedomíme o tomto nároku a prenecháme vám kontrolu nad obhajobou
alebo urovnaním. Pri obhajobe voči nároku vám poskytneme primeranú súčinnosť. Súhlasíte s tým, ţe
nám nahradíte primerané hotovostné výdavky, ktoré nám vzniknú pri poskytovaní tejto súčinnosti.
Obmedzenia povinnej ochrany. Vaše povinnosti nebudú platiť v rozsahu, v akom je nárok alebo
rozsudok zaloţený na:
(i) špecifikáciách, ktoré vám poskytneme v súvislosti so sluţbou online,
(ii) neoprávnených úpravách, ktoré vykonáme na vašom obsahu,
(iii) našej neoprávnenej redistribúcii vášho obsahu ľubovoľnej tretej strane alebo jeho pouţití
v prospech ľubovoľnej tretej strany.
Geografické obmedzenie. V rámci sluţby online moţno vyuţívať iba hovory pouţívateľov, ktoré
prichádzajú z územia Spojených štátov amerických.
Uplynutie platnosti alebo ukončenie sluţby online. Nie sme povinní archivovať ani uchovávať
systémové údaje. „Systémové údaje“ znamenajú všetky údaje zhromaţdené nami v rámci sluţby
online. Systémové údaje zahŕňajú záznamy o detailoch hovorov, vyjadrenia a záznamy celého hovoru.
Ţiadna strana nebude druhej strane zodpovedať za škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú výlučne
v dôsledku vypovedania vašej objemovej licenčnej zmluvy v súlade s jej podmienkami.
C. Prenos licencií v rámci serverových fariem (vzťahuje sa na produkty označené
skratkou LM v zozname pred všeobecnými licenčnými podmienkami).
Napriek ustanoveniam vašej objemovej licenčnej zmluvy v rozpore s tým, ktoré práva na pouţívanie
sa vzťahujú na pouţívanie softvéru, sa tieto práva na pouţívanie vzťahujú na pouţívanie softvéru na
základe všetkých licencií na softvér získaných na základe tejto zmluvy. Nevzťahujú sa na pouţívanie
softvéru na základe licencií na predchádzajúce verzie softvéru.
Pridelenie licencií SL pre sluţby a pouţívanie softvéru v rámci serverovej farmy.
Licencie SL pre sluţby môţete prideliť v súlade s ustanoveniami sekcie Všeobecné licenčné
podmienky. Môţete ich prideliť tak, ako to povoľuje vaša objemová licenčná zmluva (nie krátkodobo –
90 dní alebo menej). Prípadne môţete licencie SL pre sluţby znova prideliť nasledujúcim spôsobom.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 129 z 157
Sluţby online spoločnosti Microsoft
Serverová farma.
Serverová farma pozostáva maximálne z dvoch dátových stredísk, ktoré sa fyzicky nachádzajú:

v časových pásmach vzdialených od seba maximálne štyri hodiny (koordinovaný svetový
čas (UTC), nie DST) alebo

v Európskej únii (EÚ) alebo v Európskom zdruţení voľného obchodu (EZVO).
Kaţdé dátové stredisko môţe byť súčasťou len jeden serverovej farmy. Dátové stredisko smiete
znova prideliť z jednej serverovej farmy na druhú, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od
posledného pridelenia).
Opätovné pridelenie licencií SL pre sluţby.

V rámci serverovej farmy. Licencie SL pre sluţby smiete opätovne prideliť ktorémukoľvek
svojmu serveru nachádzajúcemu sa v rovnakej serverovej farme tak často, ako
potrebujete. Zákaz krátkodobého opätovného pridelenia sa nevzťahuje na licencie SL pre
sluţby pridelené serverom nachádzajúcim sa v rovnakej serverovej farme.

Pridelenie licencií medzi serverovými farmami. Licencie SL pre sluţby smiete znova
prideliť ktorémukoľvek serveru z inej serverovej farmy, ale nie krátkodobo (t. j. nie do
90 dní od posledného pridelenia).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 130 z 157
Kombinované licenčné modely
Ponuky, ktorých licenčné podmienky vyplývajú z kombinácie dvoch alebo viacerých
licenčných modelov.
Táto sekcia sa vzťahuje na niţšie uvedené produkty.
1. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Standard Suite
2. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Premium Suite
I) Definície.
a) „Klientske prostredie operačného systému“ je prostredie operačného systému, v ktorom sa
pouţíva klientsky operačný systém.
b) „Zariadenie s licenciou na balík VDI“ je zariadenie, ktorému pridelíte licenciu na balík VDI
a z ktorého pristupujete k virtuálnym klientskym prostrediam operačného systému
a pouţívate ich na diaľku.
c) „Hostiteľ balíka VDI“ je zariadenie, v ktorom hosťujete virtuálne klientske prostredia
operačného systému. V týchto prostrediach sa spúšťa softvér, ku ktorému pristupujete
a ktorý pouţívate na diaľku zo zariadení s licenciou na balík VDI.
d) „Licencia na balík VDI“ znamená licenciu na balík VDI Standard Suite, licenciu na balík VDI
Premium Suite alebo obidve licencie.
e) „Softvér VDI“ je softvér spoločnosti Microsoft, pre ktorý vám boli udelené práva na
pouţívanie, prístup alebo správu na základe licencie na balík VDI.
II) Predplatená licencia. Licencie na balík VDI sú predplatené. Právo na pouţívanie softvéru na
základe predplatenej licencie uplynie po uplynutí platnosti alebo vypovedaní príslušnej registrácie
alebo zmluvy, na základe ktorej ste licenciu získali. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore
s vašou objemovou licenčnou zmluvou vaše právo na pouţívanie softvéru, prístup k softvéru
alebo spravovanie prostredí operačného systému na základe licencie na balík VDI sa skončí po
uplynutí platnosti tejto licencie.
III) Práva na pouţívanie roamingu. Okrem prípadov uvedených niţšie môţe jediný primárny
pouţívateľ zariadenia s licenciou na balík VDI pristupovať na diaľku k virtuálnym klientskym
prostrediam operačného systému z ľubovoľného oprávňujúceho zariadenia tretej strany1 bez
toho, aby musel pre toto zariadenie získať samostatnú licenciu na balík VDI.
1
„Oprávňujúce zariadenie tretej strany“ je zariadenie, ktoré vlastní alebo ovláda iná entita neţ vaša spoločnosť alebo jej
pobočky.
Keď sa primárny pouţívateľ nachádza v priestoroch vašej spoločnosti alebo jej pobočky, práva na
pouţívanie roamingu sa neuplatňujú.

Obmedzenia prístupu k softvéru Windows Server s cieľom hosťovať grafické
pouţívateľské rozhranie (pouţitím funkcií softvéru RDS alebo inej technológie) na základe
balíka VDI Standard Suite platia v prípade, ak sa práva na pouţívanie roamingu uplatňujú
na základe balíka Standard Suite.

Prístup k virtuálnym klientskym prostrediam operačného systému nesmiete naraz povoliť
zo zariadenia s licenciou na balík VDI aj z oprávňujúceho zariadenia tretej strany.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 131 z 157
Kombinované licenčné modely

Akýkoľvek prístup na základe práv na pouţívanie roamingu musí byť na účely súvisiace
s prácou.

Právo primárneho pouţívateľa na prístup k virtuálnym klientskym prostrediam
operačného systému na základe práv na pouţívanie roamingu končí, keď uplynie účinnosť
príslušných práv na zariadenie s balíkom VDI, zmení sa status primárneho pouţívateľa
alebo primárny pouţívateľ opustí vašu organizáciu. V takom prípade musíte zaručiť, aby
uţ tento pouţívateľ nepristupoval k virtuálnym klientskym prostrediam operačného
systému na základe práv na pouţívanie roamingu.
IV) Príslušné práva na pouţívanie. Váš prístup k softvéru VDI, jeho pouţívanie a spravovanie
virtuálnych klientskych prostredí operačného systému, ku ktorým pristupuje vaše zariadenie
s licenciou na balík VDI, riadia práva na pouţívanie produktov platné pre softvér VDI, ako ich
upravujú tieto licenčné podmienky. Licencie na balík VDI môţete prideliť iba zariadeniam. Licencie
na balík VDI nemôţete prideliť pouţívateľom.
a) Povolené oddelenie komponentov. Ako je uvedené v týchto licenčných podmienkach
a napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou, kaţdá
licencia na balík VDI povoľuje:
i.
pouţívanie a prístup k softvéru VDI zo zariadenia s licenciou na balík VDI a iných
zariadení, v ktorých sa spúšťajú povolené inštancie softvéru VDI, a
ii.
spravovanie virtuálnych klientskych prostredí operačného systému vo vašich hostiteľoch
balíka VDI.
b) Opätovné pridelenie licencií na balík VDI. Napriek obmedzeniu uvedenému v právach na
pouţívanie produktov môţete svoju licenciu opätovne prideliť, nie však krátkodobo (t. j. nie
do 90 dní od posledného pridelenia). Ak zariadenie s licenciou na balík VDI stiahnete
z pouţívania z dôvodu trvalého zlyhania hardvéru, svoju licenciu smiete opätovne
prideliť skôr.
V) Práva na softvér. Balíky VDI Standard Suite a VDI Premium Suite poskytujú práva na
pouţívanie alebo prístup k ľubovoľnej verzii nasledujúceho softvéru VDI počas trvania vašej
registrácie Select alebo Enterprise alebo zmluvy Open Value:
a) Windows Server Remote Desktop Services („RDS“)
b) System Center Virtual Machine Manager („VMM“)
c) System Center Configuration Manager („SCCM“)
d) System Center Operations Manager („SCOM“)
VI) Remote Desktop Services. S výnimkou nasledujúcich prípadov smiete k softvéru RDS priamo
alebo nepriamo pristupovať zo svojho zariadenia s licenciou na balík VDI. Nesmiete pristupovať
k softvéru Windows Server s cieľom hosťovať grafické pouţívateľské rozhranie (pouţitím funkcií
softvéru RDS alebo inej technológie), a to buď:

priamo zo zariadenia s licenciou na balík VDI, ani

nepriamo prostredníctvom virtuálneho prostredia operačného systému v hostiteľovi
balíka VDI.
Na povolenie tohto prístupu nepotrebujete licenciu LKP na softvér RDS tak pre zariadenie
s licenciou na balík VDI, ako ani pre hostiteľa balíka VDI, a to napriek akýmkoľvek ustanoveniam
v rozpore s právami na pouţívanie produktov pre produkt Windows Server. Pre obidve zariadenia
alebo pristupujúceho pouţívateľa však musíte získať a prideliť licenciu LKP na produkt
Windows Server.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 132 z 157
Kombinované licenčné modely
VII) System Center Virtual Machine Manager. Ak získate licenciu na balík VDI, budete
povaţovaní za drţiteľa jednej licencie na softvér VMM. Na základe svojej licencie na balík VDI
môţete pomocou softvéru VMM naraz spravovať aţ štyri virtuálne klientske prostredia operačného
systému, v ktorých spúšťate softvér pouţívaný na diaľku z vášho zariadenia s licenciou na balík
VDI. Tieto virtuálne prostredia operačného systému sa môţu prevádzkovať aţ v štyroch odlišných
hostiteľoch balíka VDI. Nesmiete spravovať prostredia operačného systému, ktoré sa
neprevádzkujú v hostiteľoch balíka VDI. Na spravovanie príslušných virtuálnych prostredí
operačného systému nepotrebujete samostatné licencie na spravovanie softvéru VMM, a to
napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s právami na pouţívanie produktov pre softvér VMM.
VIII) System Center Configuration Manager. Ak získate licenciu na balík VDI, budete
povaţovaní za drţiteľa jednej licencie na softvér SCCM. Na základe svojej licencie na balík VDI
môţete pomocou softvéru SCCM spravovať fyzické prostredia operačného systému vo svojich
hostiteľoch balíka VDI bez poţiadavky, aby ste pre príslušné zariadenia získali a pridelili licencie
na spravovanie. Platí tu však nasledujúca podmienka. Fyzické prostredia operačného systému sa
musia pouţívať výlučne na:

spúšťanie virtualizačného softvéru pre hardvér,

poskytovanie sluţieb virtualizácie hardvéru a

spúšťanie softvéru na spravovanie a servis virtuálnych klientskych prostredí operačného
systému v hostiteľovi balíka VDI.
Na základe svojej licencie na balík VDI môţete tieţ pomocou softvéru SCCM spravovať fyzické
prostredia operačného systému vo svojich hostiteľoch balíka VDI (napriek predchádzajúcej
podmienke) a akékoľvek iné prostredia operačného systému za predpokladu, ţe samostatne
získate a pridelíte licencie na spravovanie, ako to predpokladajú práva na pouţívanie produktov
pre softvér SCCM.
IX) System Center Operations Manager. Ak získate licenciu na balík VDI, budete povaţovaní za
drţiteľa jednej licencie na softvér SCOM. Na základe svojej licencie na balík VDI môţete pomocou
softvéru SCOM spravovať fyzické prostredia operačného systému vo svojich hostiteľoch balíka
VDI bez poţiadavky, aby ste pre príslušné zariadenia získali a pridelili licencie na spravovanie.
Platí tu však nasledujúca podmienka. Fyzické prostredia operačného systému sa musia pouţívať
výlučne na:

spúšťanie virtualizačného softvéru pre hardvér,

poskytovanie sluţieb virtualizácie hardvéru a

spúšťanie softvéru na spravovanie a servis virtuálnych klientskych prostredí operačného
systému v hostiteľovi balíka VDI.
Na základe svojej licencie na balík VDI môţete tieţ pomocou softvéru SCOM spravovať fyzické
prostredia operačného systému vo svojich hostiteľoch balíka VDI (napriek predchádzajúcej
podmienke) a akékoľvek iné prostredia operačného systému za predpokladu, ţe samostatne
získate a pridelíte licencie na spravovanie, ako to predpokladajú práva na pouţívanie produktov
pre softvér SCOM.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 133 z 157
Kombinované licenčné modely
X) Výnimky a dodatočné podmienky pre balík VDI Premium Suite.
a) Remote Desktop Services. Okrem práva na prístup k funkciám softvéru RDS
z ľubovoľného zariadenia, na ktorý sa vzťahuje balík VDI Premium Suite, máte tieţ právo na
prístup k produktu Windows Server na účely hosťovania grafického pouţívateľského
rozhrania. Naďalej však platí poţiadavka, ţe musíte mať samostatnú licenciu LKP na produkt
Windows Server.
b) Application Virtualization for Remote Desktop Services. K softvéru Application
Virtualization for Remote Desktop Services smiete získavať prístup a pouţívať ho vo svojom
hostiteľovi balíka VDI zo zariadení s licenciou na balík VDI, ktorým ste pridelili licencie na
balík VDI Premium Suite. Naďalej však platí poţiadavka, ţe musíte mať samostatnú licenciu
LKP na produkt Windows Server.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 134 z 157
Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance
Tieto výhody vyţadujú zabezpečenie programu Software Assurance a v niektorých prípadoch členstvo
v programe Software Assurance. Podrobnosti a kompletný zoznam výhod programu Software
Assurance nájdete v Zozname produktov. Okrem výnimiek uvedených niţšie sa platnosť týchto výhod
skončí ukončením zabezpečenia programu Software Assurance.
1. Práva pre „Cold“ Disaster Recovery (zotavenie po havárii).
Kaţdá inštancia schváleného serverového softvéru, ktorý spúšťate vo fyzickom alebo virtuálnom
prostredí operačného systému na licencovanom serveri, umoţňuje dočasne spúšťať záloţnú
inštanciu vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na serveri pre prípad
zotavenia po havárii. Práva na pouţívanie produktov pre softvér a nasledujúce obmedzenia sa
vzťahujú na pouţívanie softvéru na serveri slúţiaceho pre prípad havárie.

Server musí byť vypnutý okrem prípadov (i) obmedzeného samotestovania softvéru
a spravovania opráv alebo (ii) zotavenia po havárii.

Server nesmie byť v tom istom klastri ako produkčný server.

V tom istom čase môţete spúšťať záloţné a produkčné inštancie iba počas obnovovania
produkčnej inštancie po havárii.

Vaše právo na spúšťanie záloţných inštancií končí, keď sa končí zabezpečenie programu
Software Assurance.
2. E -Learning.
Časť Aplikácie pre osobné počítače práv na pouţívanie produktov poskytuje licenčné
podmienky pre Školiace súpravy eLearning. Nesmiete však mať viac pouţívateľov ako máte
licencií E-Learning.
3. TechNet Plus Subscription Media.I
Časť Vývojové nástroje práv na pouţívanie produktov poskytuje licenčné podmienky pre TechNet
Plus Subscription Media. Ďalšie výhody programu TechNet Software Assurance nájdete
v Zozname produktov.
4. Zvýšené licencie.
Zvýšená licencia umoţňuje spustiť prémiové vydanie namiesto oprávneného produktu. Keď je
zvýšená licencia trvalá, natrvalo nahradí práva na oprávnený produkt.
5. MSDN.I
Časť Vývojové nástroje práv na pouţívanie produktov poskytuje licenčné podmienky pre produkt
MSDN. Práva na pouţívanie softvéru licencovaného cez MSDN sa stanú trvalými, keď sa stane
trvalým právo na pouţívanie produktu Visual Studio.
6. Sluţby technickej podpory produktov pre program Software Assurance.
Spôsob pouţívania softvéru nemusí byť podporovaný. Môţe sa od vás vyţadovať aj zakúpenie
ďalších sluţieb technickej podpory. Kaţdý z nás pouţíva informácie nadobudnuté v súvislosti so
sluţbami technickej podpory po dobu, kým sa nezverejnia dôverné informácie ostatných. Licenčné
podmienky podliehajúceho produktu sa vzťahujú na pouţívanie akýchkoľvek opráv.
7. Základy systému Windows pre staršie osobné počítače.I
Sekcia Operačné systémy pre osobné počítače práv na pouţívanie produktov predstavuje vaše
licenčné podmienky pre základy systému Windows pre staršie osobné počítače. Softvér však
smiete pouţívať iba na spúšťanie typov aplikácií uvedených niţšie.

zabezpečenie

správa

terminálová emulácia

vzdialená pracovná plocha a podobné technológie

webový prehľadávač
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 135 z 157
Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance

mediálny prehrávač

klient na odosielanie okamţitých správ

zobrazovače dokumentov

NET Framework a Java Virtual Machine
Mediálny prehrávač nemusíte nainštalovať. Sekcie časti Operačné systémy pre osobné počítače práv
na pouţívanie produktov uvedené niţšie sa v tomto prípade na vaše pouţívanie softvéru nevzťahujú.

Windows Media Digital Rights Management

Windows Media Player

Poznámka o vizuálnom štandarde MPEG-4
Softvér smiete pouţívať na inom zariadení, ako je zariadenie, na ktoré bol pôvodne nainštalovaný,
ak príslušné pôsobenie programu Software Assurance presuniete na toto druhé zariadenie.
8. Windows 7 Enterprise.I
Sekcia Operačné systémy pre osobné počítače práv na pouţívanie produktov s doplneniami
uvedenými v sekcii Práva na virtualizáciu pre licencované zariadenia so systémom Windows
a aktívnym zabezpečením Software Assurance niţšie predstavuje vaše licenčné podmienky pre
softvér. Iné právo na pouţívanie softvéru neţ právo uvedené v sekcii Práva na virtualizáciu sa
stáva trvalým, keď sa stane trvalým vaše právo na pouţívanie systému Windows 7 Professional.
9. Windows Virtual Desktop Access (VDA) a práva na virtualizáciu pre licencované
zariadenia so systémom Windows a aktívnym zabezpečením Software Assurance.I
Sekcia Operačné systémy pre osobné počítače práv na pouţívanie produktov s doplneniami
uvedenými niţšie predstavuje vaše licenčné podmienky pre pouţívanie softvéru na základe licencií
Windows VDA a licencií na systém Windows s aktívnym zabezpečením Software Assurance.
V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami v sekcii Operačné systémy pre osobné
počítače a v tejto sekcii budú mať prednosť tieto licenčné podmienky. Platí výraz „inštancia“
a ďalšie výrazy v časti Univerzálne licenčné podmienky súvisiace s pouţívaním softvéru
s virtualizačnými technológiami. Výrazom „softvér“ pouţívaným v tejto časti sa označuje systém
Windows 7 Enterprise.
a) Pridelenie licencie zariadeniu.

Zariadenia s licenciami Windows VDA. Skôr ako na základe licencie Windows VDA
spustíte inštanciu softvéru, musíte licenciu prideliť niektorému zariadeniu. Oblasť
hardvéru alebo komponent blade sa povaţuje za osobitné zariadenie. Napriek
obmedzeniu uvedenému vo Všeobecných licenčných podmienkach môţete svoju licenciu
opätovne prideliť, nie však krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).
Svoju licenciu smiete opätovne prideliť skôr, ak stiahnete licencované zariadenie
z pouţívania kvôli trvalému zlyhaniu hardvéru.

Licencované zariadenia so systémom Windows a aktívnym zabezpečením
Software Assurance. Zariadenie, ktorému ste pridelili licenciu na systém Windows
a aktívne zabezpečenie Software Assurance, je „licencovaným zariadením“. Ak
zabezpečenie Windows Software Assurance premiestnite do náhradného počítača,
„licencovaným zariadením“ sa stáva príslušný počítač.
b) Spúšťanie inštancií softvéru.

Pre kaţdú pridelenú licenciu smiete kedykoľvek buď:
o
na diaľku pristupovať k jednej inštancii softvéru spúšťaného v jednom fyzickom
prostredí operačného systému na jednom z vašich serverov (napríklad vo vašom
údajovom centre) z licencovaného zariadenia, alebo
o
na diaľku pristupovať aţ k štyrom inštanciám softvéru spúšťaného vo virtuálnych
prostrediach operačného systému (len jedna inštancia na jedno virtuálne prostredie
operačného systému) na vašich serveroch (napríklad aţ v štyroch odlišných serveroch
vo vašom údajovom centre) z licencovaného zariadenia.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 136 z 157
Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance

V prípade zariadení s licenciou Windows VDA, ktorým je pridelená licencia na systém
Windows 7 Professional, môţete kedykoľvek spúšťať jednu alebo viac povolených
inštancií softvéru vo virtuálnych prostrediach operačného systému (len jedna inštancia na
jedno virtuálne prostredie operačného systému) v licencovanom zariadení.

V prípade licencovaných zariadení so systémom Windows a aktívnym zabezpečením
Software Assurance môţete tieţ v licencovanom zariadení kedykoľvek spúšťať aţ štyri
inštancie softvéru vo virtuálnych prostrediach operačného systému (len jedna inštancia
na jedno virtuálne prostredie operačného systému) a jednu inštanciu softvéru v jednom
fyzickom prostredí operačného systému. Ak spúšťate všetkých päť povolených inštancií
naraz, inštancia spustená vo fyzickom prostredí operačného systému musí byť pouţitá
výlučne na spustenie:
o
virtualizačného softvéru pre hardvér a
o
softvéru na spravovanie a servis prostredí operačného systému v licencovanom
zariadení.

Pre licencované zariadenia so systémom Windows a aktívnym zabezpečením Software
Assurance máte k dispozícii nasledujúcu alternatívu. Pre kaţdú licenciu môţete
v licencovanom zariadení kedykoľvek spúšťať dve inštancie softvéru vo fyzickom
prostredí operačného systému. Ak sa rozhodnete pre túto moţnosť, nesmiete softvér
spúšťať v ţiadnych virtuálnych prostrediach operačného systému v licencovanom
zariadení.

Namiesto ktorejkoľvek povolenej inštancie môţete spúšťať inštanciu systému Windows 7
Professional, prípadne ľubovoľnú staršiu verziu softvéru alebo systému Windows 7
Professional.

Softvér nesmiete vo fyzickom prostredí operačného systému v licencovanom zariadení
spúšťať na základe licencie Windows VDA.

Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore so sekciou Vzdialená pracovná plocha
v právach na pouţívanie produktov pre operačný systém pre osobné počítače smiete na
diaľku pristupovať k inštanciám na vašich serveroch (napríklad vo vašom údajovom
centre) iba z licencovaného zariadenia, a to s nasledujúcimi výnimkami.
o
K inštanciám môţete získavať prístup na diaľku z ľubovoľného iného zariadenia,
ktorému ste pridelili aktívnu licenciu Windows VDA, aktívnu licenciu Windows Virtual
Enterprise Centralized Desktop alebo Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop
pre program Software Assurance, prípadne licenciu na systém Windows s aktívnym
zabezpečením Software Assurance.
o
Na zdieľanie aktívnej relácie môţete pouţiť funkciu Pomoc na diaľku.
o
Na prístup k inštanciám softvéru (lokálne alebo na diaľku) len kvôli ich spravovaniu
sa licencia nevyţaduje.
c) Vytváranie a ukladanie inštancií na serveroch alebo ukladacích médiách. Pre kaţdú
získanú licenciu máte dodatočné práva uvedené niţšie.

Môţete vytvoriť ľubovoľný počet inštancií softvéru.

Inštancie softvéru môţete ukladať na ktoromkoľvek serveri alebo ukladacom médiu.

Inštancie softvéru môţete vytvárať a ukladať výlučne s cieľom uplatniť svoje právo
spúšťať inštancie softvéru na základe ktorejkoľvek z vašich licencií Windows VDA alebo
programu Windows Software Assurance, ako je to opísané vyššie (inštancie napríklad
nesmiete distribuovať tretím stranám).
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 137 z 157
Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance
d) Práva na pouţívanie roamingu. Okrem prípadov uvedených niţšie môţe jediný primárny
pouţívateľ zariadenia s licenciou Windows VDA alebo zariadenia s licenciou na systém
Windows a aktívnym zabezpečením Software Assurance (zariadenie v práci):

kedykoľvek na diaľku pristupovať k jednej alebo viacerým povoleným inštanciám
spúšťaných na vašich serveroch (napríklad vo vašom údajovom centre) z oprávňujúceho
zariadenia tretej strany1 a

kedykoľvek spúšťať jednu inštanciu softvéru vo virtuálnom prostredí operačného systému
v oprávňujúcom zariadení tretej strany1.
1
„Oprávňujúce zariadenie tretej strany“ je zariadenie, ktoré vlastní alebo ovláda iná entita neţ vaša spoločnosť
alebo jej pobočky.
Keď sa primárny pouţívateľ nachádza v priestoroch vašej spoločnosti alebo jej pobočky,
práva na pouţívanie roamingu sa neuplatňujú.
Softvér nesmiete vo fyzickom prostredí operačného systému v oprávňujúcom zariadení
tretej strany spúšťať na základe práv na pouţívanie roamingu. Akékoľvek pouţívanie
podlieha obmedzeniu počtu pouţívateľov uvedenému vo Všeobecných licenčných
podmienkach sekcie Operačné systémy pre osobné počítače a musí byť na účely súvisiace
s prácou. Právo primárneho pouţívateľa na pouţívanie softvéru na základe práv na
pouţívanie roamingu končí, keď uplynie účinnosť príslušných práv na zariadenie v práci,
zmení sa status primárneho pouţívateľa alebo primárny pouţívateľ opustí vašu
organizáciu. V takom prípade musíte zaručiť, aby uţ tento pouţívateľ nepouţíval softvér
na základe práv na pouţívanie roamingu.
e) Trvanie licencie. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou
licenčnou zmluvou sú vaša licencia na produkt Windows Virtual Desktop, tieto práva na
virtualizáciu pre licencované zariadenia so systémom Windows a aktívnym zabezpečením
Software Assurance a príslušné práva na pouţívanie roamingu časovo obmedzené. Po
skončení platnosti prihlásenia na odber alebo zabezpečenia nesmiete pristupovať k softvéru
ani ho pouţívať spôsobom povoleným v tomto dokumente.
10. Práva na pouţívanie roamingu pre licencované zariadenia pre všetky vydania
produktu Office 2010, Project 2010 alebo Visio 2010 s aktívnym zabezpečením
Software Assurance:
Sekcia Aplikácie pre osobné počítače práv na pouţívanie produktov s doplneniami uvedenými
niţšie predstavuje vaše licenčné podmienky pre pouţívanie softvéru na základe licencií na všetky
vydania produktov Office 2010, Project 2010 a Visio 2010 s aktívnym zabezpečením Software
Assurance. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami v sekcii Aplikácie pre osobné
počítače a v tejto sekcii budú mať prednosť tieto licenčné podmienky. Tieto práva sa udeľujú
v súlade s obmedzením počtu pouţívateľov uvedeným vo Všeobecných licenčných podmienkach
sekcie Aplikácie pre osobné počítače a akékoľvek pouţívanie musí byť na účely súvisiace
s prácou.

Okrem prípadov uvedených niţšie môţe jediný primárny pouţívateľ licencovaného
zariadenia:
o
na diaľku pristupovať k softvéru spúšťanému na vašich serveroch (napríklad vo
vašom údajovom centre) z oprávňujúceho zariadenia tretej strany 1 a
o
spúšťať softvér vo virtuálnom prostredí operačného systému v oprávňujúcom
zariadení tretej strany1.
1
„Oprávňujúce zariadenie tretej strany“ je zariadenie, ktoré vlastní alebo ovláda iná entita neţ vaša
spoločnosť alebo jej pobočky.
Keď sa primárny pouţívateľ nachádza v priestoroch vašej spoločnosti alebo jej
pobočky, práva na pouţívanie roamingu sa neuplatňujú.

Softvér nesmiete vo fyzickom prostredí operačného systému v oprávňujúcom zariadení
tretej strany spúšťať na základe práv na pouţívanie roamingu.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 138 z 157
Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance

Vytváranie a ukladanie inštancií na serveroch alebo ukladacích médiách. Pre
kaţdú z vašich licencií na produkty Office 2010, Project 2010 a Visio 2010 s aktívnym
zabezpečením Software Assurance máte dodatočné práva uvedené niţšie.
o
Môţete vytvoriť ľubovoľný počet kópií softvéru.
o
Kópie softvéru môţete ukladať na ktoromkoľvek serveri alebo ukladacom médiu.
o
Kópie softvéru môţete vytvárať a ukladať výlučne s cieľom uplatniť svoje právo na
prístup a pouţívanie softvéru na základe vašich licencií, ako je to opísané vyššie
(kópie softvéru napríklad nesmiete distribuovať tretím stranám).

Právo primárneho pouţívateľa na pouţívanie softvéru na základe týchto práv na
pouţívanie roamingu končí, keď uplynie účinnosť príslušných práv na licencované
zariadenie, uplynie účinnosť zabezpečenia Software Assurance alebo sa zmení status
primárneho pouţívateľa. V takom prípade musíte zaručiť, aby uţ tento pouţívateľ
nepouţíval softvér na základe práv na pouţívanie roamingu.

Trvanie licencie. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou
licenčnou zmluvou sú tieto práva na pouţívanie roamingu časovo obmedzené. Po
skončení platnosti zabezpečenia Software Assurance nesmiete k softvéru pristupovať ani
ho pouţívať na základe tejto sekcie Práva na pouţívanie roamingu.
11. Balík Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) pre program Software Assurance.I
Aktívne zabezpečenie Windows Business alebo Professional Software Assurance, prípadne aktívna
predplatená licencia na produkt Windows Virtual Desktop Access, vám poskytuje spôsobilosť na
získanie licencií pre balík MDOP pre program Software Assurance. Tieto licencie sú voliteľné
a oddelené od licencie Software Assurance. Ďalšie informácie nájdete v Zozname produktov. Ak
budete uplatňovať túto výhodu, pre kaţdú nadobudnutú licenciu pre MDOP pre program Software
Assurance máte práva uvedené niţšie.
a) Inštalácia a práva na pouţívanie. „Licencované zariadenie“ je zariadenie, ktorému ste
pridelili príslušnú oprávňujúcu licenciu a zabezpečenie Windows Vista alebo Professional
Software Assurance.
Licencované zariadenie. Na licencovanom zariadení môţete inštalovať a pouţívať softvér.
Niektoré funkcie softvéru sú navrhnuté na spravovanie softvéru v licencovanom zariadení.
Tieto funkcie môţete pouţívať v iných zariadeniach výlučne na spravovanie softvéru
pouţívaného v licencovanom zariadení. Takisto môţete na spravovanie softvéru na serveroch
v rámci vašej domény pouţívať nasledujúce komponenty, pokiaľ sú osobné počítače v rámci
danej domény licencované pre balík MDOP:

Advanced Group Policy Management

Asset Inventory Service (AIS)

Diagnostics and Recovery Toolset
Pouţívanie sluţby AIS v licencovaných osobných počítačoch podlieha sekcii Dodatočné
podmienky sekcie Sluţby online týchto práv na pouţívanie produktov. Informácie o tom, ako
môţeme zhromaţďovať a pouţívať vaše informácie, nájdete v prehlásení o pouţívaní
osobných údajov sluţby na lokalite https://sc.microsoft.com/Help/Privacy.htm.
b) Dodatočné poţiadavky na udelenie licencie a práva na pouţívanie.

Vzdialený prístup. K balíkom MDOP pre program Software Assurance môţete
pristupovať a pouţívať ich z ďalšieho zariadenia tak, ako je to opísané niţšie.
o
Primárny pouţívateľ. Jediný primárny pouţívateľ zariadenia môţe pristupovať
k softvéru a pouţívať ho z ďalšieho zariadenia. Ţiadna ďalšia osoba nemôţe súčasne
pouţívať softvér na základe rovnakej licencie, okrem poskytovania sluţieb podpory.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 139 z 157
Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance

o
Neprimárni pouţívatelia. Ktorýkoľvek pouţívateľ smie pristupovať k softvéru
a pouţívať ho zo zariadenia s osobitnou licenciou.
o
Pomoc na diaľku. V rámci poskytovania sluţieb podpory smiete povoliť ďalším
zariadeniam prístup k softvéru. Pre tento prístup sa nevyţaduje dodatočná licencia.
Práva na pouţívanie roamingu. Okrem prípadov uvedených niţšie môţe jediný
primárny pouţívateľ licencovaného zariadenia pouţívať softvér MDOP pre program
Software Assurance v oprávňujúcom zariadení tretej strany1 kvôli podpore povoleného
pouţívania alebo prístupu na diaľku k vášmu licencovanému softvéru v tomto
oprávňujúcom zariadení tretej strany.
1
„Oprávňujúce zariadenie tretej strany“ je zariadenie, ktoré vlastní alebo ovláda iná entita neţ vaša spoločnosť
alebo jej pobočky.
Keď sa primárny pouţívateľ nachádza v priestoroch vašej spoločnosti alebo jej pobočky,
práva na pouţívanie roamingu sa neuplatňujú.
o
Tieto práva sa udeľujú v súlade s obmedzením počtu pouţívateľov uvedeným v sekcii
Primárny pouţívateľ a akékoľvek pouţívanie musí byť na účely súvisiace s prácou.
o
Právo primárneho pouţívateľa na pouţívanie softvéru MDOP pre program Software
Assurance na základe týchto práv na pouţívanie roamingu končí, keď uplynie
účinnosť príslušných práv na licencované zariadenie alebo sa zmení status
primárneho pouţívateľa. V takom prípade musíte zaručiť, aby uţ tento pouţívateľ
nepouţíval softvér MDOP pre program Software Assurance na základe práv na
pouţívanie roamingu.
c) Trvanie licencie. Po skončení platnosti príslušného zabezpečenia Windows Software
Assurance nesmiete pristupovať k softvéru ani ho pouţívať.
12. Aplikácie s vlastným hosťovaním.
Na aplikácie s vlastným hosťovaním sa vzťahujú nasledujúce dodatočné poţiadavky na udelenie
licencie alebo práva na pouţívanie. Medzi aplikácie s vlastným hosťovaním patria produkty, ktoré
sú v zoznamoch produktov v sekciách licenčných modelov týchto práv na pouţívanie produktov
označené symbolom „SH“ vedľa názvu.
Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou licenčnou zmluvou smiete licencované kópie
aplikácií s vlastným hosťovaním spúšťať spolu s vlastným softvérom s cieľom vytvoriť zjednotené
riešenie (ďalej „zjednotené riešenie“) a povoliť tretím stranám jeho pouţívanie. Platia tu
podmienky uvedené niţšie. Zjednotené riešenie zahŕňa aj ľubovoľné aplikácie s vlastným
hosťovaním komunikujúce s vaším softvérom, ktorý je súčasťou zjednoteného riešenia.
Poţiadavky:
Musíte mať poţadované licencie na softvér spoločnosti Microsoft a zachovať zabezpečenie
Software Assurance pre:

aplikácie s vlastným hosťovaním spúšťané v rámci zjednoteného riešenia a

všetky licencie na prístup, pomocou ktorých sa zjednotené riešenie sprístupňuje externým
pouţívateľom.
Váš softvér musí:

aplikáciám s vlastným hosťovaním, ktoré sú súčasťou zjednoteného riešenia, pridať
významné a primárne funkcie (tabule, editory HTML, pomôcky a podobné technológie nie
sú primárnymi sluţbami ani aplikáciami zjednoteného riešenia),

byť hlavnou sluţbou alebo aplikáciou a jediným prístupovým bodom k zjednotenému
riešeniu,

byť doručovaný prostredníctvom Internetu alebo súkromnej siete – komponent aplikácií
s vlastným hosťovaním sa nesmie načítavať do zariadenia koncového pouţívateľa a

byť vaším vlastníctvom (nie iba licencovaný) s výnimkou, ţe váš softvér môţe obsahovať
softvér tretích strán, ktorý je vo vašom softvéri vstavaný a podporuje ho.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 140 z 157
Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance
Akékoľvek pouţívanie aplikácií s vlastným hosťovaním sa naďalej riadi licenčnými podmienkami
pre príslušné produkty. Licencie získané na základe svojej licenčnej zmluvy smiete prevádzať, iba
ak to príslušná zmluva povoľuje.
Zmeny práv na pouţívanie.
Napriek ustanoveniam vašej objemovej licenčnej zmluvy smieme kedykoľvek upraviť alebo
ukončiť práva na pouţívanie uvedené vyššie. Ak tak urobíme, tieto práva na pouţívanie sa budú
naďalej vzťahovať na vaše pouţívanie aplikácií s vlastným hosťovaním na základe licencií
získaných pred dátumom účinnosti príslušnej zmeny.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 141 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Internetové sluţby. Spoločnosť Microsoft môţe s produktmi poskytovať internetové sluţby. Sluţby
môţe kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Internetové sluţby je zakázané pouţívať akýmkoľvek
spôsobom, ktorý ich môţe poškodiť alebo môţe obmedziť ich pouţívanie iným pouţívateľom. Sluţby
nesmiete pouţívať na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek sluţbe, údajom, kontu
alebo sieti akýmkoľvek spôsobom.
A. Súhlas pre internetové sluţby. Tabuľka niţšie obsahuje funkcie softvéru, ktoré sa pripájajú k
počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa sluţieb cez Internet. Taktieţ
uvádza produkty, v ktorých sa nachádzajú. Niektoré funkcie sa objavujú vo viac neţ jednom
produkte. V niektorých prípadoch nedostanete o pripájaní niektorej z týchto funkcií osobitné
upozornenie. Tieto funkcie môţete vypnúť alebo ich nemusíte pouţívať. Pouţívaním týchto funkcií
dávate súhlas na prenos týchto informácií. Spoločnosť Microsoft nepouţíva tieto informácie na to,
aby vás identifikovala alebo kontaktovala.
Informácie o počítači. Tieto funkcie pouţívajú internetové protokoly, ktoré odosielajú do
príslušných systémov informácie o počítači, napríklad adresu internetového protokolu, typ
operačného systému, prehľadávača, názov a verziu pouţívaného softvéru a jazykový kód
zariadenia, v ktorom ste nainštalovali softvér. Spoločnosť Microsoft pouţíva tieto informácie iba
na to, aby vám sprístupnila internetové sluţby.
B. Pouţívanie informácií. Spoločnosť Microsoft smie pouţiť informácie o počítači, informácie
z urýchľovača, informácie o návrhoch pri vyhľadávaní, chybové hlásenia, hlásenia o škodlivom
softvéri a hlásenia o filtrovaní adries URL na zlepšenie softvéru a sluţieb. Smie ho tieţ zdieľať
s ostatnými, napríklad s dodávateľmi hardvéru a softvéru. Informácie smú pouţívať na vylepšenie
funkčnosti svojich produktov pouţívaných so softvérom spoločnosti Microsoft.
C. Zneuţitie internetových sluţieb. Tieto sluţby nesmiete pouţívať spôsobom, ktorý by ich
mohol poškodiť alebo narušiť ich pouţívanie inými pouţívateľmi. Sluţby nesmiete pouţívať na
získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek sluţbe, údajom, kontu alebo sieti akýmkoľvek
spôsobom.
Funkcia
Popis
Ak v programe Internet Explorer
kliknete alebo presuniete kurzor na
urýchľovač, poskytovateľovi sluţby
sa môţu odoslať nasledujúce údaje:
 názov a celá webová adresa alebo
adresa URL aktuálnej webovej
stránky,
Produkty
 Windows 7
 MSDN*
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 štandardné informácie o počítači a
 akýkoľvek vybratý obsah.
Urýchľovače
Ďalšie informácie
Navštívte lokalitu
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=31493 a
pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov pre systém
Windows 7 na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=104604.
Ak pouţívate urýchľovač od
spoločnosti Microsoft, pouţívanie
odosielaných informácií podlieha
Vyhláseniu spoločnosti Microsoft
o ochrane osobných údajov v reţime
online. Toto vyhlásenie je dostupné
na lokalite
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid
=31493. Ak pouţívate urýchľovač od
tretej strany, pouţívanie odosielaných
informácií podlieha postupom na
ochranu osobných údajov, ktoré
pouţíva táto tretia strana.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 142 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Popis
Funkcia Auto Root Update aktualizuje
zoznam overených orgánov
poskytujúcich licencie. Funkciu Auto
Root Update môţete vypnúť.
Produkty
 MSDN*
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 TechNet Plus*
 Forefront Threat
Management
Gateway 2010
Standard
a Enterprise Edition
 Windows FLP
 Windows HPC
Server 2008 R2
Auto Root
Update
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
Ďalšie informácie
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov systému
Windows 7 na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=104604.
alebo
Informácie o ochrane
osobných údajov
produktu Windows
Server na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=34493.
Prípadne navštívte
lokalitu
http://go.microsoft.com/f
wlink/?LinkId=130980
 Windows Server
2008 R2 (všetky
vydania)
 Windows Server
2008 pre systém
Windows Essential
Server (WESS)
 Windows 7
 Windows Web
Server 2008 R2
Automatické
aktualizácie
Softvér s technológiou Click-to-Run
môţe občas na lokalite spoločnosti
Microsoft vyhľadávať aktualizácie
a doplnky. Ak softvér nájde
aktualizácie a doplnky, môţe ich
prevziať a nainštalovať
v licencovanom zariadení.
Office 2010 a
produkty
komponentov.
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov balíka Office 2010
na lokalite
http://r.office.microsoft.c
om/r/rlidOOClientPrivacy
Statement14?clid=1033.
Forefront Threat
Management
Gateway, Medium
Business Edition and
Web Antimalware
Subscription for
Forefront Threat
Management
Gateway, Medium
Business Edition
Pozrite si prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?LinkId=116592.
Automatické
aktualizácie
Softvér sa občas pripája
k počítačovým systémom spoločnosti
Microsoft alebo poskytovateľa sluţieb
prostredníctvom Internetu, aby sa
zachovala jeho aktuálnosť.
V niektorých prípadoch nedostanete
o pripájaní osobitné upozornenie. Keď
sa softvér pripojí, skontrolujeme
verziu vášho softvéru a odporučíme
alebo prevezmeme aktualizácie do
vašich zariadení. Pri prevzatí
aktualizácie nemusíte dostať
upozornenie. Túto funkciu môţete
vypnúť.
 MSDN*
Súhlas na
aktualizáciu
infračerveného
vysielača/prijímača
Softvér môţe obsahovať technológiu
na zabezpečenie správnej funkčnosti
infračerveného vysielača alebo
prijímača dodávaného s určitými
produktmi zaloţenými na technológii
Media Center. Súhlasíte s tým, ţe
softvér smie aktualizovať firmvér tohto
zariadenia.
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov pre systém
Windows 7 na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=104604.
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 Windows 7
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 143 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Popis
Softvér pouţíva digitálne certifikáty.
Tieto digitálne certifikáty potvrdzujú
identitu pouţívateľa Internetu
odoslaním štandardnej šifrovanej
informácie x.509. Môţu sa tieţ pouţiť
na digitálne podpisovanie súborov
a makier, a tým na overenie integrity
a pôvodu obsahu súborov. Softvér
získava certifikáty a aktualizuje
zoznamy zrušených certifikátov cez
Internet (ak sú k dispozícii).
Produkty
 MSDN*
 Office 2010
a produkty
komponentov
balíka Office
 TechNet Plus*
 Forefront Threat
Management
Gateway 2010
Standard
a Enterprise Edition
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 Windows FLP
Digitálne
certifikáty
 Windows HPC
Server 2008 R2
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
 Windows Server
2008 R2 (všetky
vydania)
 Windows Server
2008 pre systém
WESS
Ďalšie informácie
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov balíka Office 2010
v lokalite
http://r.office.microsoft.c
om/r/rlidOOClientPrivacy
Statement14?clid=1033
alebo
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov systému
Windows 7 na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=104604
alebo
Informácie o ochrane
osobných údajov
produktu Windows
Server na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=34493
alebo
Navštívte lokalitu
http://go.microsoft.com/f
wlink/?LinkId=130980
 Windows 7
 Windows Web
Server 2008 R2
Chybové
hlásenia
Chybové hlásenia. Tento softvér
automaticky odosiela spoločnosti
Microsoft chybové hlásenia. Súčasťou
hlásení sú informácie o problémoch,
ktoré sa vyskytli v softvéri. Hlásenia
môţu neúmyselne obsahovať osobné
údaje. Hlásenie so snímkou pamäte
počítača môţe napríklad obsahovať
vaše meno. Súčasťou môţe byť aj
časť dokumentu, na ktorom ste
pracovali. Spoločnosť Microsoft
nepouţíva tieto informácie na to, aby
vás identifikovala alebo kontaktovala.
Ďalšie informácie o chybových
hláseniach nájdete na lokalite
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId
=56274.
 BizTalk RDID 2009
 System Center
Mobile Device
Manager 2008
 System Center
Mobile Device
Manager 2008 s
technológiou SQL
Server 2005
Navštívte lokalitu
http://oca.microsoft.com/
en/dcp20.asp alebo
Navštívte lokalitu
http://go.microsoft.com/f
wlink/?LinkId=130980
 Forefront Threat
Management
Gateway 2010
Standard
a Enterprise Edition
 Windows SBS 2008
 Windows Server
2008 pre systém
WESS
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 144 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Extension
Manager
Popis
Produkty
Program Extension Manager môţe
prostredníctvom Internetu prevziať iný
softvér z webovej lokality galérie
Visual Studio. Ak chcete, aby vám bol
tento iný softvér poskytnutý, musí
program Extension Manager odoslať
spoločnosti Microsoft typ operačného
systému, názov a verziu softvéru, typ
prehľadávača a jazykový kód
zariadenia, v ktorom ste nainštalovali
softvér. Galérii Visual Studio poskytujú
tento iný softvér tretie strany. Licencia
sa pouţívateľom poskytuje podľa
podmienok tretích strán, nie
spoločnosti Microsoft.
 Visual Studio
(so sieťou MSDN
a bez nej)
Ďalšie informácie nájdete
v podmienkach
pouţívania galérie Visual
Studio.
Softvér obsahujúci sluţbu Groove
môţe vďaka tejto sluţbe komunikovať
priamo s ostatnými cez Internet. Ak
ste na Internete, vaša komunikácia
bude šifrovaná a odosielaná
prostredníctvom serverov spoločnosti
Microsoft pre neskoršie doručenie.
Túto sluţbu nemoţno zakázať.
 Visual Studio
so sieťou MSDN
(súvisiace s
balíkom Office)
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov pre produkt
Microsoft Office Groove
2007 na lokalite
http://www.office.micros
oft.com/enus/products/FX10115339
1033.aspx.
Groove zverejňuje kontaktom niektoré
vaše údaje o konte Groove a počítači.
Ak napríklad:
Softvér
a sluţby
Groove
Ďalšie informácie
 pridávate kontakt do zoznamu
kontaktov,
 importujete pouţívateľské konto
do nového zariadenia,
 aktualizujete údaje
v „identifikačnom kontakte“ alebo
 odosielate pozvanie do pracovného
priestoru Groove pomocou adresy
URL ako odkaz na súbor s
pozvánkou, informácie o vás a
vašich zariadeniach môţu byť
odoslané vašim kontaktom. Ak
nakonfigurujete Groove na
pouţívanie serverov spoločnosti
Microsoft, tieto servery budú
zhromaţďovať údaje o vašom
počítači a pouţívateľských kontách.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 145 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Sluţba
Network
Address
Translation
(NAT) prevodu
adresy IPv6
(Teredo)
Popis
Táto funkcia umoţňuje existujúcim
domácim zariadeniam internetových
brán prevod na adresu IPv6. Adresa
IPv6 je internetový protokol novej
generácie. Umoţňuje koncovú
pripojiteľnosť potrebnú pre aplikácie
obojsmernej komunikácie (peer-topeer). Pri kaţdom spustení softvéru sa
sluţba klienta siete Teredo pokúsi
vyhľadať verejnú internetovú sluţbu
Teredo. Vyhľadáva ju odoslaním
dotazu cez Internet. Dotaz iba prenáša
štandardné údaje sluţby DNS na
vyhodnotenie toho, či je váš počítač
pripojený na Internet a či môţe
vyhľadať verejnú sluţbu Teredo.
V prípade, ţe
 pouţívate aplikáciu, ktorá vyţaduje
pripojiteľnosť Ipv6, alebo
 konfigurujete bránu firewall tak, aby
bola pripojiteľnosť IPv6 vţdy
povolená,
Produkty
 MSDN*
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 Windows HPC
Server 2008 R2
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
 Windows 7
 Windows Server
2008 R2 (všetky
vydania)
Ďalšie informácie
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov pre systém
Windows 7 na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=104604.
Alebo
Informácie o ochrane
osobných údajov
produktu Windows
Server na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=34493.
 Windows Server
2008 pre systém
WESS
 Windows Web
Server 2008 R2
štandardné údaje internetového
protokolu budú predvolene odosielané
sluţbe Teredo v spoločnosti Microsoft
v pravidelných intervaloch. Ţiadne
ďalšie informácie sa spoločnosti
Microsoft neodosielajú. Ak chcete
pouţívať iné servery ako servery
spoločnosti Microsoft, predvolené
nastavenie môţete zmeniť. Pouţitím
pomôcky príkazového riadka s názvom
„netsh“ môţete funkciu vypnúť.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 146 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Odstránenie
škodlivého
softvéru/
Vyčistenie na
inováciu
Propagačné
ponuky online
aplikácie Media
Center
Popis
Produkty
Ak počas inštalácie začiarknete políčko
Získajte dôleţité aktualizácie pre
inštaláciu, softvér môţe skontrolovať
a odstrániť z vášho zariadenia určitý
škodlivý softvér („malware“). Malware
je škodlivý softvér. Ak sa softvér
spustí, odstráni malware uvedený
a aktualizovaný na lokalite
http://www.support.microsoft.com/?k
bid=890830. Počas zisťovania
škodlivého softvéru sa spoločnosti
Microsoft odošle hlásenie so
špecifickými informáciami o zistenom
škodlivom softvéri, chybách a ďalšie
informácie o vašom zariadení. Tieto
informácie sa pouţívajú na vylepšenie
softvéru a ďalších produktov a sluţieb
spoločnosti Microsoft. Ţiadne
informácie uvedené v týchto
hláseniach sa nepouţijú na to, aby
sme vás identifikovali ani kontaktovali.
Ak chcete v softvéri vypnúť funkciu
ohlasovania, postupujte podľa
pokynov uvedených na lokalite
http://www.support.microsoft.com/?k
bid=890830. Ďalšie informácie nájdete
v prehlásení o pouţívaní osobných
údajov nástroja systému Windows na
odstraňovanie škodlivého softvéru na
lokalite
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId
=113995.
 MSDN*
Ak pomocou funkcií aplikácie Media
Center softvéru pristupujete
k internetovému obsahu alebo iným
internetovým sluţbám, takéto sluţby
môţu od softvéru získať nasledujúce
informácie, na základe ktorých budete
môcť dostávať, prijímať a pouţívať
určité propagačné ponuky:
 MSDN*
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 Windows HPC
Server 2008 R2
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
 Windows 7
 Windows Server
2008 R2 (všetky
vydania)
 Windows Server
2008 pre systém
WESS
Ďalšie informácie
Informácie o ochrane
osobných údajov
produktu Windows
Server nájdete na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=34493
Alebo
si prečítajte Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov nástroja systému
Windows na odstránenie
škodlivého softvéru na
lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?LinkId=113995.
 Windows Web
Server 2008 R2
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 Windows 7
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov pre systém
Windows 7 na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=104604.
 určité informácie o počítači,
napríklad adresu internetového
protokolu, typ pouţívaného
operačného systému
a prehľadávača a názov a verziu
pouţívaného softvéru,
 vyţiadaný obsah a
 jazykový kód počítača, v ktorom ste
nainštalovali softvér.
Pouţívaním funkcií aplikácie Media
Center na pripojenie k týmto sluţbám
vyjadrujete súhlas so
zhromaţďovaním a pouţívaním
takýchto informácií.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 147 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Funkcia
inventarizácie
aktív balíka
Microsoft
Desktop
Optimization
Pack
Popis
Softvér obsahuje funkciu
inventarizácie aktív, ktorá identifikuje
všetok softvér a hardvér nainštalovaný
v cieľových počítačoch. Funkcia
odosiela tieto informácie do
počítačových systémov spoločnosti
Microsoft alebo poskytovateľa servera
cez Internet. Môţete nakonfigurovať,
ako často sa majú inventúry
vykonávať. Na inventúry nebudete
osobitne upozornení. Funkcia pouţíva
internetové protokoly, ktoré odosielajú
do nasledujúcich a ďalších príslušných
systémov informácie o počítači:
Produkty
 MDOP
Ďalšie informácie
Navštívte lokalitu
http://sc.microsoft.com/
Help/Privacy.htm.
 adresu internetového protokolu,
 názov počítača,
 typ operačného systému,
 určité atribúty hardvéru, napríklad
typ, model a sériové číslo počítača,
 názov pouţívateľského profilu,
 jazykový kód licencovaného
zariadenia,
 názov, verziu a informácie profilu
o nainštalovanom softvéri.
Ak sa zúčastníte protokolovania
telemetrie spoločnosti Microsoft
prostredníctvom základného alebo
rozšíreného členstva, spoločnosti
Microsoft sa odosielajú informácie
týkajúce sa:
 Forefront Threat
Management
Gateway 2010
Standard
a Enterprise Edition
Navštívte lokalitu
http://go.microsoft.com/f
wlink/?LinkId=130980.
 filtrovaných adries URL,
Účasť na
protokolovaní
telemetrie
spoločnosti
Microsoft
 škodlivého softvéru a
 ďalších útokov na vašu sieť.
Tieto informácie umoţňujú spoločnosti
Microsoft zvyšovať schopnosť softvéru
identifikovať vzory útokov a
predchádzať hrozbám. V niektorých
prípadoch sa môţu neúmyselne
odoslať osobné údaje. Spoločnosť
Microsoft nepouţije tieto informácie
na to, aby vás identifikovala alebo
kontaktovala. Protokolovanie
telemetrie môţete vypnúť.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 148 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Sluţby
a aktualizácie
produktu
Money
Popis
Produkty
Tieto sluţby budete musieť získať za
poplatok osobitne od poskytovateľa
sluţieb. Ak ich a aktualizácie
pouţívate, môţu sa do príslušných
systémov odosielať informácie vrátane
názvov účtov, finančných transakcií,
poplatkov, obmedzení rozpočtu
a nastavenia upozornení. V niektorých
prípadoch nedostanete o pripájaní
osobitné upozornenie. Tieto funkcie
môţete vypnúť alebo ich nemusíte
pouţívať. Ďalšie informácie o týchto
funkciách nájdete v softvérovej
dokumentácii. Spoločnosť Microsoft
môţe prevziať a nainštalovať do vášho
počítača aktualizácie softvéru vrátane
aktualizácií nevyhnutných na ďalšie
pouţívanie internetových sluţieb.
Pouţívaním týchto funkcií tieţ
súhlasíte s podmienkami pouţívania
týchto funkcií, ktoré sú súčasťou
zásad pouţívania internetových sluţieb
produktu Money uvedených na lokalite
http://www.microsoft.com/money/inte
rnet_essentials.mspx.
 Money 2007 Deluxe
Edition
Pozrite si dokumentáciu
k softvéru.
Táto funkcia buď pasívnym
sledovaním sieťového prenosu, alebo
aktívnymi dotazmi DNS alebo HTTP
určujte, či je systém pripojený k sieti.
Dotaz iba prenáša štandardné
informácie TCP/IP alebo DNS na účely
smerovania. Funkciu aktívnych
dotazov môţete vypnúť pomocou
nastavenia registra.
 MSDN*
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov pre systém
Windows 7 na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=104604.
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 Windows HPC
Server 2008 R2
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
Network
Awareness
 Windows 7
 Windows Server
2008 R2 (všetky
vydania)
Ďalšie informácie
ALEBO
Informácie o ochrane
osobných údajov
produktu Windows
Server na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=34493.
 Windows Server
2008 pre systém
WESS
 Windows Web
Server 2008 R2
Funkcia Plug
and Play
a rozšírenia
funkcie Plug
and Play
K svojmu počítaču môţete priamo
alebo prostredníctvom siete pripojiť
nový hardvér. Počítač nemusí mať
ovládače potrebné na komunikáciu
s pridaným hardvérom. V takom
prípade môţe funkcia aktualizácie
softvéru získať správny ovládač od
spoločnosti Microsoft a nainštalovať
ho v počítači. Správca môţe funkciu
aktualizácie vypnúť.
 Windows 7
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov pre systém
Windows 7 na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=104604.
Strana 149 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Popis
Produkty
Ďalšie informácie
Informačný
kanál Real
Simple
Syndication
(„RSS“)
Úvodná strana tohto softvéru
obsahuje aktualizovaný obsah
dodávaný pomocou informačného
kanála RSS online zo spoločnosti
Microsoft.
 Visual Studio
(so sieťou MSDN
a bez nej)
Pozrite si dokumentáciu.
 MSDN*
Ďalšie informácie
o sluţbe návrhov na
vyhľadávanie nájdete
na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=128106.
Sluţba
návrhov na
vyhľadávanie
Ak v programe Internet Explorer
zadáte vyhľadávací dotaz v poli
Okamţité vyhľadávanie alebo ak
zadáte otáznik (?) pred hľadaný výraz
na paneli s adresou, počas zadávania
sa budú zobrazovať návrhy (ak ich
podporuje sluţba poskytujúca
vyhľadávanie). Všetok text zadaný
v poli Okamţité vyhľadávanie alebo na
paneli s adresou (ak mu predchádza
otáznik) sa počas zadávania odosiela
sluţbe poskytujúcej vyhľadávanie.
Navyše, po stlačení klávesu Enter
alebo kliknutí na tlačidlo Hľadať sa
sluţbe poskytujúcej vyhľadávanie
odošle všetok text nachádzajúci sa
v poli Okamţité vyhľadávanie alebo na
paneli s adresou. Ak pouţívate sluţbu
poskytujúcu vyhľadávanie od
spoločnosti Microsoft, pouţívanie
odosielaných informácií podlieha
Vyhláseniu spoločnosti Microsoft
o ochrane osobných údajov v reţime
online. Toto vyhlásenie je dostupné
na lokalite
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid
=31493. Ak pouţívate sluţbu
poskytujúcu vyhľadávanie od tretej
strany, pouţívanie odosielaných
informácií podlieha postupom na
ochranu osobných údajov, ktoré
pouţíva táto tretia strana. Sluţbu
návrhov na vyhľadávanie môţete
kedykoľvek vypnúť. V takom prípade
pouţite poloţku Spravovanie doplnkov,
ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla
Nástroje v programe Internet
Explorer.
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 Windows 7
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 150 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Hlásenia
o inštalácii
SharePoint
Workspace
Popis
Produkty
Ďalšie informácie
Funkcia hlásení o inštalácii je
aktivovaná iba pre pouţívateľov
v Spojených štátoch amerických.
Funkčnosť softvéru sa určí podľa
miestnych nastavení počítača
v systéme Windows. Ak je funkcia
hlásení o inštalácii aktivovaná, na
konci inštalácie softvér odošle
spoločnosti Microsoft prostredníctvom
Internetu základné informácie
o inštalácii. Tieto informácie môţu
zahŕňať verziu softvéru a chyby, ktoré
sa vyskytli počas inštalácie. Pred
odoslaním týchto informácií
nedostanete osobitné upozornenie.
Spoločnosť Microsoft môţe
zhromaţdené informácie pouţiť na
účely štatistickej analýzy a na
vylepšenie tohto a iných produktov
a sluţieb spoločnosti Microsoft.
Spoločnosť Microsoft nepouţije tieto
informácie na to, aby vás
identifikovala alebo kontaktovala.
Visual Studio so
sieťou MSDN
Pouţívatelia na území
Spojených štátov
amerických nájdu ďalšie
informácie o tejto funkcii
na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?LinkId=154496.
Pouţívatelia mimo
územia Spojených štátov
amerických nájdu ďalšie
informácie na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?LinkId=154495.
Nástroj SharePoint Workspace vám
umoţní komunikovať priamo s
ostatnými cez Internet. Ak
s príslušným kontaktom nemôţete
komunikovať priamo cez Internet
a váš správca pouţíva infraštruktúru
verejného servera spoločnosti
Microsoft, vaša komunikácia sa bude
šifrovať a odosielať prostredníctvom
serverov spoločnosti Microsoft a doručí
sa neskôr. Ak váš správca pouţíva
infraštruktúru verejného servera
spoločnosti Microsoft, túto sluţbu
nemoţno zakázať.
Office 2010
a produkty
komponentov
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov balíka Office 2010
na lokalite
http://r.office.microsoft.c
om/r/rlidOOClientPrivacy
Statement14?clid=1033.
Nástroj SharePoint Workspace
poskytuje schváleným kontaktom
niektoré informácie o vašom konte
a zariadení SharePoint Workspace.
Ak napríklad:
 pridávate kontakt do zoznamu
kontaktov,
 importujete pouţívateľské konto
do nového zariadenia,
 aktualizujete údaje
v „identifikačnom kontakte“ alebo
 odošlete z nástroja SharePoint
Workspace pozvanie s uvedením
súboru pozvania prostredníctvom
adresy URL,
informácie o vás a vašich zariadeniach
môţu byť odoslané vašim kontaktom.
Ak nakonfigurujete nástroj SharePoint
Workspace na pouţívanie serverov
spoločnosti Microsoft, tieto servery
budú zhromaţďovať údaje o vašom
zariadení a pouţívateľských kontách.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 151 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Popis
Doplnok Silverlight obsahuje funkciu
automatických aktualizácií, ktorá je
predvolene zapnutá. Funkciu je moţné
vypnúť (ukončiť), aj keď je doplnok
Silverlight 3 spustený. Pokiaľ
pouţívanie tejto funkcie jednoznačne
neukončíte, bude táto funkcia
Produkty
Ďalšie informácie
Visual Studio 2010
(so sieťou MSDN a
bez nej)
Ďalšie informácie o tejto
funkcii vrátane pokynov
na jej vypnutie nájdete
na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?LinkId=147032.
Visual Studio 2010
(so sieťou MSDN a
bez nej)
Navštívte lokalitu
http://go.microsoft.com/f
wlink/?LinkId=147032.
(a) vytvárať pripojenie k počítačovým
systémom spoločnosti Microsoft
alebo poskytovateľa sluţieb
prostredníctvom Internetu,
(b) pomocou internetových
protokolov odosielať do
príslušných systémov štandardné
informácie o počítači, akými sú:
Silverlight 3 a
súprava
Silverlight
3 Software
Development
Kit
 adresa internetového protokolu
vášho počítača,
 typ operačného systému
a prehľadávača, názov
a verzia pouţívaného doplnku
Silverlight a
 jazykový kód zariadenia,
v ktorom ste nainštalovali
doplnok Silverlight, a
(c) automaticky preberať a inštalovať
najnovšie aktualizácie
predchádzajúcej verzie doplnku
Silverlight alebo automaticky
vyzývať na ich prevzatie,
prípadne inštaláciu.
V niektorých prípadoch nedostanete
pred aktivovaním tejto funkcie
osobitné upozornenie. Inštaláciou
softvéru súhlasíte s prenosom
štandardných informácií o počítači
a s automatickým preberaním
a inštaláciou aktualizácií.
Spravovanie digitálnych práv
spoločnosti Microsoft.
Silverlight 3 a
súprava
Silverlight
3 Software
Development
Kit
Ak doplnok Silverlight pouţívate na
prístup k obsahu chránenému
technológiou spravovania digitálnych
práv (DRM) spoločnosti Microsoft,
softvér si na účely prehrania takéhoto
obsahu môţe automaticky
 vyţiadať práva na pouţívanie médií
z internetového servera
spravujúceho tieto práva a
 prevziať a nainštalovať dostupné
aktualizácie technológie DRM.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 152 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Popis
Softvér obsahuje funkciu prístupu
k predbeţnej sluţbe online, ktorá
umoţňuje vykonávať nasledujúce
činnosti:
Produkty
Ďalšie informácie
 Expression Studio 4
 pouţívanie určitých prehľadávačov
na zobrazovanie ukáţok existujúcich
webových stránok,
 zobrazovanie vašich nedávno
vytvorených webových stránok a
 zobrazovanie webových stránok na
vašom lokálnom intranete.
SuperPreview
Po spustení sa klientska aplikácia
SuperPreview bude vţdy pokúšať
o kontaktovanie sluţby online
SuperPreview prostredníctvom
procesu nazývaného „zisťovanie“.
Ak sa klient sluţby SuperPreview
zaregistruje v sluţbe online, funkcia
zisťovania vráti zoznam dostupných
vzdialených prehľadávačov spolu
s ikonami, ako aj zoznam verzií
zakázaných prehľadávačov, o ktorých
je známe, ţe nepracujú so sluţbou
SuperPreview. Funkcia zisťovania vráti
výsledky v závislosti od konfigurácie
klienta sluţby SuperPreview. Keď
funkcia zisťovania vráti informácie
klientovi sluţby SuperPreview,
v prípade zmien sa môţe aktualizovať
pouţívateľské rozhranie klienta sluţby
SuperPreview. Zobrazí sa modálne
dialógové okno upozorňujúce na:
 vykonané zmeny a
 pridanie, odstránenie alebo
aktualizáciu prehľadávača.
V prípade webových stránok
v lokálnom zariadení a lokalít
identifikovaných ako súčasť intranetu
vytvorí klient sluţby SuperPreview
balík ZIP webovej stránky, ktorej
ukáţku chcete zobraziť. Tento balík
obsahuje všetky poloţky spojené
s danou stránkou (šablóny CSS,
obrázky, skripty JavaScript atď.).
Klient sluţby SuperPreview potom
tento balík odošle sluţbe online.
Sluţba online extrahuje balík
v dočasnom ukladacom priestore
a zobrazí ukáţku stránky pomocou
vzdialených prehľadávačov vybratých
klientom sluţby SuperPreview. Po
dokončení zobrazovania ukáţky sa
balík odstráni z dočasného ukladacom
priestoru. Sluţba online potom vráti
klientovi sluţby SuperPreview údaje
o vykresľovaní a umiestnení obrázka,
ako je uvedené vyššie.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 153 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Filtrovanie
adries URL
Funkcie
webového
obsahu
Popis
Produkty
Ďalšie informácie
Táto funkcia identifikuje určité webové
lokality na základe preddefinovaných
kategórií adries URL. Umoţňuje vám
zamietnuť prístup k webovým
lokalitám, ako sú známe škodlivé
lokality a lokality zobrazujúce
nevhodný alebo pornografický obsah.
S cieľom pouţiť filtrovanie adries URL
spoločnosť Microsoft odošle dotaz
sluţbe online Microsoft Reputation
Service na kategorizáciu adresy URL.
Túto funkciu môţete vypnúť.
 Forefront Threat
Management
Gateway 2010
Standard
a Enterprise Edition
Navštívte lokalitu
http://go.microsoft.com/f
wlink/?LinkId=130980
Funkcie softvéru môţu prebrať
príslušný obsah od spoločnosti
Microsoft a poskytnúť vám ho. Ak
chcete, aby vám obsah poskytli, musia
funkcie odoslať spoločnosti Microsoft
typ operačného systému, názov a
verziu softvéru, typ prehľadávača a
jazykový kód zariadenia, v ktorom ste
nainštalovali softvér. K týmto funkciám
patria napríklad obrázky ClipArt,
šablóny, školenie online, pomoc online
a Appshelp. Môţete sa rozhodnúť tieto
funkcie nepouţívať.
 Office 2010
a produkty
komponentov
Informácie o ochrane
osobných údajov
produktu Windows
Server nájdete na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=34493.
 Visual Studio
(so sieťou MSDN
a bez nej)
 Windows HPC
Server 2008 R2
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov balíka Office 2010
na lokalite
http://r.office.microsoft.c
om/r/rlidOOClientPrivacy
Statement14?clid=1033.
 Windows FLP
 Windows Server
2008 R2 (všetky
vydania)
 Windows Server
2008 pre systém
WESS
 Windows Web
Server 2008 R2
Funkcie
webového
obsahu
Funkcie softvéru môţu prebrať
príslušný obsah od spoločnosti
Microsoft a poskytnúť vám ho. K
týmto funkciám patria napríklad
obrázky ClipArt, šablóny, školenie
online, pomoc online a Appshelp.
Môţete sa rozhodnúť tieto funkcie
nepouţívať.
 MSDN*
 Visual Studio
(so sieťou MSDN
a bez nej)*
 Windows 7
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov systému
Windows 7 na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=104604.
Strana 154 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Windows
Media Digital
Rights
Management
Popis
Vlastníci obsahu pouţívajú technológiu
spravovania digitálnych práv (ďalej
„WMDRM“) na ochranu duševného
vlastníctva vrátane autorských práv.
Tento softvér a softvér tretej strany
pouţíva technológiu WMDRM na
prehrávanie a kopírovanie obsahu
chráneného technológiou WMDRM.
Ak softvér pri ochrane obsahu zlyhá,
vlastníci obsahu môţu vyţadovať, aby
spoločnosť Microsoft zrušila moţnosť
softvéru pouţívať technológiu
WMDRM na prehrávanie alebo
kopírovanie chráneného obsahu.
Zrušenie neovplyvní ďalší obsah.
Prevzatím licencií pre chránený obsah
súhlasíte s tým, ţe spoločnosť
Microsoft môţe do zoznamu zrušeného
softvéru zahrnúť licencie. Vlastníci
obsahu môţu na získanie prístupu k
obsahu od vás vyţadovať inováciu
technológie WMDRM. Pred inováciou
od vás softvér spoločnosti Microsoft
obsahujúci technológiu WMDRM
vyţiada súhlas. Ak inováciu
zamietnete, nebudete môcť
pristupovať k obsahu, ktorý vyţaduje
inováciu. Funkcie WMDRM pre prístup
na Internet môţete vypnúť. Aj po
vypnutí týchto funkcií môţete stále
prehrávať obsah, na ktorý máte
platnú licenciu.
 Expression Studio
Professional
Edition*
Ak pouţívate softvér Windows Media
Player, tento produkt zistí u
spoločnosti Microsoft:
 MSDN*
 kompatibilné hudobné sluţby online
vo vašej oblasti a
 nové verzie prehrávača.
Windows
Media Player
Produkty
 MSDN*
 TechNet Plus*
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 Windows FLP
 Windows HPC
Server 2008 R2
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
Ďalšie informácie
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov systému
Windows 7 na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=104604.
Alebo
Informácie o ochrane
osobných údajov
produktu Windows
Server na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=34493.
 Windows SBS 2008
 Windows 7
 Windows Server
2008 R2 (všetky
vydania)
 Windows Server
2008 pre systém
WESS
 Windows Web
Server 2008 R2
 TechNet Plus*
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 Windows HPC
Server 2008 R2
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
Navštívte lokalitu
http://go.microsoft.com/f
wlink/?Linkid=104605.
Alebo
Informácie o ochrane
osobných údajov
produktu Windows
Server na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=34493.
 Windows 7
 Windows Server
2008 R2 (všetky
vydania)
 Windows Server
2008 pre systém
WESS
 Windows Web
Server 2008 R2
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 155 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Sluţby
Windows
Rights
Management
Popis
Softvér obsahuje funkciu umoţňujúcu
vytvoriť obsah, ktorý nemoţno
vytlačiť, skopírovať ani poslať
ostatným bez vášho povolenia. Môţete
sa rozhodnúť túto funkciu nepouţívať.
Produkty
 MSDN*
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
Ďalšie informácie
Navštívte lokalitu
http://www.microsoft.co
m/RMS.
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows Server
2008 R2
 Windows Web
Server 2008 R2
Táto sluţba raz za týţdeň
synchronizuje čas s lokalitou
time.windows.com a poskytuje tak
vášmu počítaču presný čas. Funkciu
môţete vypnúť alebo si vybrať
preferovaný časový zdroj v aplete
ovládacieho panelu Dátum a čas.
Spojenie pouţíva štandardný
protokol NTP.
Sluţba
Windows Time
 MSDN*
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 Windows HPC
Server 2008 R2
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
 Windows 7
 Windows Server
2008 R2 (všetky
vydania)
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov systému
Windows 7 na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=104604.
ALEBO
Informácie o ochrane
osobných údajov
produktu Windows
Server na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=34493.
 Windows Server
2008 pre systém
WESS
 Windows Web
Server 2008 R2
 MSDN
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 156 z 157
Príloha 2 – Internetové sluţby
Funkcia
Popis
K zariadeniu môţete pripojiť nový
hardvér. Zariadenie nemusí mať
ovládače potrebné na komunikáciu
s prídavným hardvérom. V takom
prípade funkcia aktualizácie softvéru
môţe získať správny ovládač od
spoločnosti Microsoft a nainštalovať
ho do zariadenia. Túto funkciu
aktualizácie môţete vypnúť.
Produkty
 BizTalk Server
2006 R2
 Expression Studio
Professional
Edition*
 MSDN*
 TechNet Plus*
 Forefront Threat
Management
Gateway 2010
Standard
a Enterprise Edition
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
Funkcia
Windows
(alebo
Microsoft)
Update
Ďalšie informácie
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov pre systém
Windows Vista na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=20615.
Alebo
Informácie o ochrane
osobných údajov
produktu Windows
Server na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=34493.
 Windows FLP
 Windows HPC
Server 2008 R2
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
 Windows Server
2008 R2 (všetky
vydania)
 Windows Server
2008 pre systém
WESS
 Windows Vista
 Windows Web
Server 2008 R2
Windows
Update
Na zabezpečenie správneho
fungovania sluţby Windows Update
(ak ju pouţívate) v softvéri sa občas
vyţadujú aktualizácie alebo súčasti na
prevzatie sluţby Windows Update,
ktoré sa prevezmú a nainštalujú bez
ďalšieho upozornenia.
 MSDN*
 Visual Studio so
sieťou MSDN*
 Windows 7
Pozrite si Prehlásenie
o pouţívaní osobných
údajov systému
Windows 7 na lokalite
http://go.microsoft.com/f
wlink/?linkid=104604.
*Týka sa operačných systémov spoločnosti Microsoft.
Licenčné práva na pouţívanie produktov spoločnosti Microsoft
Júl 2010
Strana 157 z 157
Download

Právo na použitie produktov