PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY
študijný odbor:
školský rok:
trieda:
forma:
7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
2011 / 2012
IV. A, II. A ŠPZ
praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
obhajoba vlastného projektu alebo úspešnej súťažnej práce
Témy:
1. Umenie a dieťa (kultúra)
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v materskej škole /ďalej len MŠ/ a v školskom klube detí /ďalej len
ŠKD/ alebo projekt pre edukačnú činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
2. Kultúrne dedičstvo (kultúra)
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
3. Ľudia a ich zdravie (ja som)
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
4. Pohyb pre radosť (ľudia)
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
5. Mesiac a hviezdy (príroda)
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
6. Životné prostredie (príroda)
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
7. Pracovné techniky (ľudia)
(Komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
8. Delenie , pomoc , obdarovanie (ľudia)
(Komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
9. Tvorivosť v hre (kultúra)
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
10. Emocionalita a sociabilita v hre (ja som)
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
11. Slovo a reč ako východisko komunikácie (ja som)
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
12. Dieťa a príroda (príroda)
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
13. Svet v doprave (ľudia)
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
14. Knihy , písmena, číslice (ľudia)
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
15. Voľná téma
(komplexná práca pre edukačnú činnosť v MŠ a v ŠKD alebo projekt pre eduk. činnosť v MŠ alebo v ŠKD)
poznámka: podľa vyhlášky je možné projekty spracovať individuálne alebo v tíme – odporúčame maximálne
3-členný tím;
Schválené vedením PaSA Bullova 2, Bratislava dňa 3. 10. 2011
ČASOVÝ HARMONOGRAM :
● zverejnenie tém a inštruktáž k práci
3. 10. 2011
(7. hodina - spoločenská miestnosť)
● výber tém nahlásiť do
14. 10.2011
DENNÉ ŠTÚDIUM
do 14:00 hod.
- žiaci odboru UČV
4. A – Mgr. D. Brlášová
ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ
do 15:00 hod
- nahlasujú výber:
2. A, B ŠPZ – Mgr. M. Niková,
2. C ŠPZ – Mgr. Š. Klinga
!!! v prípade nenahlásenia témy žiakom bude mu téma na praktickú časť MS určená
vylosovaním vedúcou PK a riaditeľkou školy za prítomnosti triednych učiteľov
maturitného ročníka.
● konzultácie
UČV – Mgr. D. Brlášová
(Krúžok tvorby edukačných projektov pre odbor učiteľstvo - príprava k praktickej časti OZ
MS);
ŠPZ – Mgr. M. Niková; Mgr. Štefan Klinga (SEP)
1. konzultácia – Osnova práce
2. konzultácia – Literatúra k téme
3. konzultácia – 1. kapitola
● odovzdanie hotových prác
DENNÍ ŽIACI ODOVZDAJÚ DO
07. 11 – 11. 11. 2011
05. 12 – 09. 12. 2011
09. 01 – 13. 01. 2012
28.02.2012 (utorok)
do 9:00 hod.
ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ DO
02. 03. 2012 (piatok)
do 15:00hod.
Všetci žiaci odovzdávajú 2 exempláre (originál + jedna kópia) práce pani zástupkyni
Mgr. V. Lojovej; práca odovzdaná v takto určenom termíne je podmienkou pripustenia k
jej obhajobe!
●
posudky prác
DENNÍ ŽIACI DOSTANÚ DO
19. 03. 2012 /pondelok/
ŽIACI ŠPZ DO
16. 03. 2012 /piatok/
● obhajoby prác
26. 03 – 29. 03 2012
POKYNY K NAPÍSANIU PRÁCE:
A. Formálna stránka:
PARAMETRE PRÁCE
 formát A4, spracované na počítači
 písmo Arial, veľkosť 12, riadok 60 úderov, na strane 30 riadkov pri 1,5 riadkovaní,
zarovnanie do bloku;
 rozsah 15 – 20 strán písaného textu (min. 450 –max. 600 riadkov) + obrázky; strany
je potrebné číslovať (aj a najmä kvôli sebe ...);
 PWP na CD ako príloha k písomnému textu – pripevniť v papierovom obale s
popisom (autor a názov práce) na vnútro zadnej obálky práce;
 žiak odovzdáva 2 exempláre (originál + 1 kópiu) práce vo väzbe do lišty (nie:
hrebeňová ani rýchloviazanie v euroobaloch) aj s prílohami (napr. CD s PWP a pod.)
určenému učiteľovi v danom termíne;
TITULNÁ STRANA - pri rozložení na strane musí obsahovať nasledovné údaje v
stanovenom poradí:
 Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 840 11 Bratislava 411
 Študijný odbor 7662 6 animátor voľného času
 Maturitná práca z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
 oficiálny názov témy
 vlastný názov práce
 charakteristika vybranej témy tak, ako je uvedená v zátvorke za názvom jej zadania
 Vypracoval/a: vlastné meno a priezvisko žiaka
 Trieda: ktorú žiak navštevuje vo 4. ročníku, (prípadne 2. ŠPZ, ŠIP)
 Školský rok: 2011/2012
 poznámka: titulná strana (rovnako ani prílohy) sa nečísluje ale počíta sa ako strana
1, začíname teda číslovať od úvodu str. 2
PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY
B. Obsahová stránka
ÚVOD (rozsah 1 strana)
•
zdôvodniť výber témy: čo, prečo, s akým zámerom a ako budete edukačnú činnosť
uskutočňovať; popísať ciele, ktoré ste si stanovili v práci pre MŠ a pre ŠKD
1. Teoretická časť (rozsah 1.1 a 1.2 spolu 2-3 strany)
má dve časti:
1.1 Metodická časť pre MŠ –komplexné vysvetlenie danej témy podľa ISCED 0: tematický okruh
a oblasť rozvoja osobnosti, obsahové a výkonové štandardy, metódy, organizačné formy...
ako pri rozbore v MŠ
1.2 Metodická časť pre ŠKD – zdôvodniť oblasť výchovy podľa Výchovného programu pre ŠKD,
uvádzať ako v ISCED O (okruh, oblasť, obsahový a výkonový štandard, kompetencie,
organizácia) podobne ako pri rozbore v ŠKD.
Nezabudnúť v texte (v zátvorke) uviesť odkazy na použitú literatúru, napr. (Hrubý,
2006, s. 5), alebo ... podľa Rovného (2007, s. 7)... Presné údaje o uvedených informačných
zdrojoch musia byť uvedené v časti Informačné zdroje.
2. PRAKTICKÁ (HLAVNÁ) ČASŤ (rozsah minimálne 10 maximálne 14 strán)
Rozdelíme ju podľa schémy:
2.1 Praktická časť pre MŠ
•
týždenný plán (má podobu tabuľky v rozsahu 1 strany)
•
jednodenná príprava – vypracovať podľa vzorovej schémy jednotlivých činností počas
dňa v MŠ, opísať podrobne metodický postup, formulácie otázok v logickej následnosti.
Doplniť podľa potreby odvolávkami na pracovné listy, pomôcky..., ktoré budú zaradené
v časti príloha.
2.2Praktická časť pre ŠKD
•
týždenný plán (má podobu tabuľky v rozsahu 1 strany)
•
jednodenná príprava – popísať podrobne metodický postup podľa vzorovej schémy
jednotlivých činností v ŠKD, formulácie otázok v logickej následnosti... pozri ako časť 2.1
Časť 2.1, aj časť 2.2 začínajú vždy na novej strane nadpisom a týždenným plánom.
3. ZÁVER
•
bilancovanie: splnenie stanovených cieľov práce, pozitíva resp. negatíva pri príprave
a realizácii práce a edukačných činností, odporúčanie do budúcna
RESUMÉ (rozsah 1 strana môže byť na nej Záver aj Resumé)
•
stručné zhrnutie obsahu práce v slovenskom a jednom cudzom jazyku (angl., nem.)
INFORMAČNÉ ZDROJE
k spracovávanej téme – zoznam literatúry a internetových zdrojov (okrem učebníc) uviesť v
predpísanej podobe - vzor bibliografického záznamu:
kniha: ŠUPŠÁKOVÁ, B.: Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove. Bratislava: Gradient,
1999, ISBN 80-7090-530-1
tlač: Ako lietajú vzducholode. In: Objavujeme svet. Príroda, ľudia, civilizácia. Bratislava: Reader's
Digest Výber, 2002,s. 189. ISBN 80-88983-28-2
Čierne diery. In: Kamarát 3, november 2010, s. 12
internet: Umenie zblízka.
http://www.umeniezblizka.gmb.sk/sk/gallery/interpretation/238 (2011-09-10)
Posledná číslovaná strana, mala by mať číslo 15– 20.
PRÍLOHY
Zaraďujeme sem všetky materiály doplňujúce obsah práce (napr. obrázkový materiál, DVD,
CD, fotodokumenty, grafy, tabuľky – okrem týždenného plánu, básničky, rozprávky...)
Prílohy musia byť označené číslami alebo veľkých tlačenými písmenami a zoradené
podľa toho, ako sú použité a označené v texte v kapitolách 1 až 3. Strany prílohy nečíslujeme.
PROJEKT EDUKAČNEJ ČINNOSTI
B. Obsahová stránka
ÚVOD – v texte úvodu je žiaduce
 definovať problém - pomenovať, vysvetliť a zdôvodniť, čo a prečo chceme riešiť =
stanoviť tému práce
 stanoviť cieľ a pomenovať výsledok práce (k čomu chceme dospieť ) – aký bude
predpokladaný prínos projektu pre cieľovú skupinu
 metodika práce - určiť prostriedky dosiahnutia cieľa a stručne opísať spôsob , ako
chceme dosiahnuť stanovený cieľ práce
PRAKTICKÁ (HLAVNÁ) ČASŤ

obsah práce (názov programu bude nadpisom tejto časti a zároveň na titulnej strane
bude uvedený ako vlastný názov práce):
ideový zámer podujatia / projektu;
podrobne rozpísaný scenár aktivít:
- adresát;
- zaujímavosti a špecifiká podujatia;
- časovo-tematický plán aktivít;
- miesto podujatia, zabezpečenie materiálno-technické, priestorové a
personálne ;
- informácia – propagačný materiál podujatia (musí byť súčasťou
prílohy);
- alternatívy
- body programu - popis činností a ich výsledkov.
ZÁVER
 stručné pripomenutie hlavných bodov z úvodu (problém, cieľ, prostriedky
dosahovania stanoveného cieľa)
 zhodnotenie pracovných postupov a výsledkov práce vo vzťahu k stanovenému
cieľu a adresátom aktivít (ponaučenia z realizácie, návrhy zmien, úprav pre
opakovanú realizáciu podujatia ...)
 celkové zhodnotenie projektu a jeho využitie v praxi,
RESUMÉ
stručné zhrnutie obsahu práce v slovenskom a jednom cudzom jazyku (angl., nem.)
ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV
k spracovávanej téme – zoznam literatúry a internetových zdrojov (okrem učebníc)
uviesť v predpísanej podobe - vzor bibliografického záznamu:
kniha: ŠUPŠÁKOVÁ, B.: Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove. Bratislava: Gradient,
1999, ISBN 80-7090-530-1
tlač: Ako lietajú vzducholode. In: Objavujeme svet. Príroda, ľudia, civilizácia. Bratislava: Reader's
Digest Výber, 2002,s. 189. ISBN 80-88983-28-2
Čierne diery. In: Kamarát 3, november 2010, s. 12
internet: Umenie zblízka.
http://www.umeniezblizka.gmb.sk/sk/gallery/interpretation/238 (2011-09-10)
PRÍLOHY
Zaraďujeme sem všetky materiály doplňujúce obsah práce (napr. obrázkový materiál,
fotodokumentácia realizácie resp. DVD, CD, grafy, – okrem týždenného plánu, básničky,
rozprávky...)
Prílohy musia byť označené číslami alebo veľkých tlačenými písmenami a zoradené
podľa toho, ako sú použité a označené v texte v kapitolách 1 až 3. Strany prílohy nečíslujeme.
V termíne odovzdaná práca je podmienkou pristúpenia k obhajobe maturitného
projektu!
KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky je zložené:
1.
z hodnotenia písomnej podoby projektu, (predloženej v predpísanej podobe
a termínoch)
2.
z hodnotenia prezentácie projektu pri obhajobe pred maturitnou komisiou.
Hodnotenie písomnej zložky práce pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky
vychádza zo skúmania nasledovných položiek:
A. Formálna stránka
 úprava titulnej stránky
 dodržanie stanovených noriem úpravy
 dodržanie postupnosti jednotlivých častí písomného prejavu
 dodržanie predpísaného rozsahu práce
 jazyková kultúra a štylistická úroveň písomného prejavu
PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY
B. Obsahová stránka
 ÚVOD – definovaný problém
– stanovený cieľ , téma práce a predpokladaný prínos
– určené prostriedky a spôsob dosiahnutia cieľa
Teoretická časť:
Metodická časť pre MŠ –
komplexné vysvetlenie danej témy
podľa ISCED 0
Metodická časť pre ŠKD – zdôvodnenie oblasti výchovy podľa Výchovného
programu pre ŠKD
 PRAKTICKÁ (HLAVNÁ) ČASŤ
komplexnosť spracovania témy
- názov programu,
- vypracovaný týždenný plán pre MŠ a ŠKD
- podrobne rozpracovaná jednodenná príprava v MŠ:
(dodržanie správneho metodického postupu v jednotlivých činnostiach)
- hrové činnosti
- pohybové a relaxačné činnosti
- edukačná aktivita
- pobyt vonku
- odpočinok
- činnosti zabezpečujúce životosprávu
- podrobne rozpracovaná jednodenná príprava v ŠKD:
(dodržanie správneho metodického postupu v jednotlivých činnostiach)
- odpočinková činnosť
- rekreačná činnosť
- záujmová činnosť
- príprava na vyučovanie
správnosť a vecnosť obsahu
- nadväznosť a logickosť
- porozumenie téme a orientácia v problematike
- prehľad v odbornej literatúre – výber vhodných prameňov (označenie citácií)
- odborná terminológia
originalita spracovania témy
- schopnosť aplikácie odborných poznatkov do praktickej činnosti
 ZÁVER
- zdôvodnenie pracovných postupov a výsledkov s ohľadom na cieľ práce
a adresáta aktivít
- formulácia vlastného postoja k téme – zhodnotenie kladov a nedostatkov
projektu
- prínos projektu pre praktické využitie
PROJEKT EDUKAČNEJ ČINNOSTI
B. Obsahová stránka
 ÚVOD – definovaný problém
– stanovený cieľ , téma práce a predpokladaný prínos
– určené prostriedky a spôsob dosiahnutia cieľa
 PRAKTICKÁ (HLAVNÁ) ČASŤ
komplexnosť spracovania témy
- názov programu,
- ideový zámer podujatia
- podrobne rozpracovaný scenár aktivít (podľa predpísanej štruktúry)
správnosť a vecnosť obsahu
- nadväznosť a logickosť
- porozumenie téme a orientácia v problematike
- prehľad v odbornej literatúre – výber vhodných prameňov
- odborná terminológia
originalita spracovania témy
- schopnosť aplikácie odborných poznatkov do praktickej činnosti
 ZÁVER
- zdôvodnenie pracovných postupov a výsledkov s ohľadom na cieľ projektu
a adresáta aktivít
- formulácia vlastného postoja k téme – zhodnotenie kladov a nedostatkov
projektu
- prínos projektu pre praktické využitie
Klasifikácia písomnej zložky práce má orientačnú funkciu – poukáže na slabé
miesta a konkrétne nedostatky práce. Záverečné hodnotenie tejto písomnej zložky bude
predbežné podľa klasifikačnej stupnice, bude formulované ako odporúčanie alebo
neodporúčanie projektu k obhajobe za nasledovných podmienok:


PRÁCU ODPORÚČAME K OBHAJOBE, ak dosiahne v predbežnom hodnotení
formálnej a obsahovej stránky stupeň: výborný; chválitebný; dobrý; dostatočný.
PRÁCU NEODPORÚČAME K OBHAJOBE, ak dosiahne v predbežnom hodnotení
formálnej a obsahovej stránky stupeň: nedostatočný .
V takom prípade je nutné v týždni do obhajoby opraviť nedostatky v práci a
dôkladne si pripraviť prezentáciu na obhajobu. Táto prepracovaná písomná podoba
práce, už však nebude prehodnocovaná. Pôvodné hodnotenie písomnej zložky projektu
sa zohľadní pri obhajobe projektu pred maturitnou komisiou, nasledovne:
Nezodpovedne a nekvalitne spracovaná písomná podoba maturitnej práce aj v
prípade vynikajúcej obhajoby spôsobí, že výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej
zložky maturitnej skúšky môže byť klasifikované najviac stupňom DOBRÝ.
OBHAJOBA A PREZENTÁCIA PRÁCE
Pri obhajobe práce formou prezentácie pred maturitnou komisiou bude hodnotenie
vychádzať z nasledovných kritérií:
 samostatnosť prejavu a schopnosť reagovať na otázky
 jazyková a štylistická kultúra vyjadrovania,
 vecné a komplexné zdôvodnenie výberu témy (čo, prečo, s akým zámerom
a ako plánujem realizovať),
 správnosť a logickosť používania odbornej terminológie a argumentácie
 návrhy odstránenia nedostatkov
 prínos pre prax
Predbežné hodnotenie písomnej časti práce je potvrdené obhajobou, respektíve po
obhajobe upravené vzhľadom na úroveň obhajoby..
Schválené vedením PaSA Bullova 2, Bratislava dňa 3. 10. 2011
Download

praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky