Návod na obsluhu
Návod k použití
Kezelési útmutató
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Mod. 790 - 791 - 795 - 824
1
• Pred zložením krytov a mazaním alebo pred vykonávaním akýchkoľvek servisných zásahov uvedených v tomto
návode na obsluhu vždy odpojte šijací stroj od elektrickej zásuvky.
TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE!
Tento šijací stroj je určený len na použitie v domácnosti.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred použitím šijacieho stroja si prečítajte celý návod na obsluhu a pri práci vždy dodržiavajte základné
bezpečnostné pokyny.
NEBEZPEČENSTVO - ochrana proti úrazu elektrickým prúdom:
• Ak je šijací stroj pripojený k sieti, nemal by zostávať bez dozoru. Po ukončení práce so šijacím strojom alebo pred
jeho čistením ho odpojte od zásuvky.
• Stroj vždy odpájajte od napájania pred výmenou žiarovky. Pri výmene žiarovky použite rovnaký typ žiarovky s
príkonom 15 watov.
UPOZORNENIE - Na zníženie rizika vzniku popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb:
• Nedovoľte, aby sa tento šijací stroj používal ako hračka. Ak sa pri práci so šijacím strojom nachádzajú v jeho
blízkosti deti, je potrebné dávať veľký pozor.
• Tento šijací stroj používajte len v súlade s jeho zamýšľaným účelom použitia uvedenom v tomto návode na obsluhu.
Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom uvedené v tomto návode.
• So šijacím strojom nikdy nepracujte, ak je poškodený jeho kábel alebo zástrčka, ak šijací stroj nepracuje správne,
ak spadol, bol poškodený alebo ak sa dostal do kontaktu s vodou. V takom prípade vyhľadajte predajcu alebo
servis za účelom jeho prehliadky, opravy alebo elektrického či mechanického nastavenia.
• So šijacím strojom nikdy nepracujte, ak sú jeho vzduchové otvory upchaté. Vetracie otvory šijacieho stroja a nožný
ovládač udržiavajte vždy čisté a bez prítomnosti textilných zbytkov, prachu alebo voľných kusov látky.
• Do žiadnych otvorov nevhadzujte ani nezasúvajte žiadne predmety.
• Tento šijací stroj nepoužívajte vonku.
• Šijací stroj nepoužívajte na miestach, kde sa používajú aerosolové výrobky (výrobky v spreji) ani tam, kde sa
používa kyslík.
• Ak chcete šijací stroj odpojiť od napájania, prepnite najskôr hlavný spínač do polohy „O“, ktorá znamená vypnutie a
až potom odpojte elektrickú zástrčku od elektrickej zásuvky.
• Pri odpájaní zástrčky neťahajte za šnúru. Ak chcete šijací stroj odpojiť zo zásuvky, chyťte pevne za zástrčku a
zatiahnite za ňu, nie za šnúru.
• Nepribližujte sa prstami k žiadnym pohyblivým častiam. Zvláštny pozor dávajte v blízkosti ihly šijacieho stroja.
• Vždy používajte správnu stehovú dosku. Nesprávna stehová doska môže spôsobiť zlomenie ihly.
• Nepoužívajte ohnutú ihlu.
• Pri šití neťahajte za látku ani na ňu netlačte. Mohlo by to vychýliť ihlu a spôsobiť jej zlomenie.
• Pred vykonávaním rôznych úkonov v okolí ihly, ako napríklad navliekaní ihly, výmeny ihly, navliekaní cievky alebo
výmena šicej pätky, prepnite stroj do polohy vypnuté.
1
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Tento šijací stroj je určený na používanie v domácnosti, nie pre podnikateľské účely.
• Pred používaním šijacieho stroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu a pri dodržiavaní uvedených pokynov sa
vyvarujete rizikových situácií, ktoré vám môžu spôsobiť ujmu na zdraví alebo škodu na majetku.
• Pred pripojením zástrčky k elektrickej zásuvke skontrolujte, že napätie v zásuvke zodpovedá napätiu uvedenom na
typovom štítku elektromotora (230 V).
• Zástrčku je možné pripojiť len do zásuvky, ktorá je istená poistkou max. 10 A a je v súlade s normou ČSN 33 1500
„Revízia elektrického zariadenia“ pravidelne revidovaná a spĺňa požiadavky príslušných noriem ČSN.
• Po pripojení šijacieho stroja k zásuvke nenechávajte stroj bez dohľadu a je potrebné zabezpečiť, aby k nemu
nemali prístup deti, pre ktoré je akákoľvek činnosť so strojom nebezpečná a pretom je výrobcom šijaceho stroja
zakázaná.
• Hlavný vypínač šijaceho stroja vypnite vždy pred:
- nastavovaním,
- výmenou alebo úpravou ihly,
- navliekaním nite,
- vyberaním púzdra cievky,
- výmenou stehovej dosky,
- výmenou pätky,
- snímaním ochranného krytu a dosky podávača,
- mazaním stroja,
- čistením stroja,
- výmenou žiarovky,
- odpojením sieťovej zástrčky od elektrickej zásuvky.
• Odpojenie sieťovej zástrčky od elektrickej zásuvky je nutné vykonať vždy:
- pred prenášaním alebo akoukoľvek manipuláciou so šijacím strojom,
- pred nechaním stroja bez dozoru,
- pred dlhou pracovnou prestávkou.
POZOR !
Odpojenie stroja od elektrickej zásuvky nevykonávajte ťahaním za kábel, ale vytiahnutím zástrčky.
• Šijací stroj používajte spôsobom a pre účely uvedené v „Návode na obsluhu“. Používajte len príslušenstvo, ktoré
výrobca určil pre daný typ.
• S nožným regulátorom zaobchádzajte opatrne, nenechávajte ho voľne spadnúť na podlahu a dbajte, aby regulátor
nebol zakrytý predmetom.
• Pri šití dodržiavajte nasledujúce zásady:
- používajte zásadne správnu stehovú dosku; nevhodná doska spôsobuje lámanie ihly,
- nepoužívajte ohnuté ihly,
- vaše prsty musia byť vždy v bezpečnej vzdialenosti od ihly a ostatných pohybujúcich sa dielov.
- počas šitia látku neťahajte ani neposúvajte; ťahaním látky môže dôjsť k poškodeniu ihly, posuvníka, stehovej
dosky a k zmene smeru šitia.
• Ventilačné otvory stroja a nožného regulátora udržiavajte čisté, zbavené prachu, nití a nečistôt. Nikdy nepracujte so
strojom s uzavretými ventilačnými otvormi.
• Pred výmenou žiarovky skontrolujte, že pôvodná žiarovka je úplne vychladnutá.
Žiarovku vymeňte zásadne za rovnaký typ. Po vykonaní výmeny skontrolujte, či bol kryt osvetlenia pripevnený späť
na šijací stroj.
• Nevykonávajte úpravu remeňa pohonu. Potrebné nastavenie prenechajte len servisu.
• Pri prenášaní stroja používajte len držadlo umiestnené na stroji.
2
• Šijacie stroja spĺňajú požiadavky európskych noriem na bezpečnú prevádzku podľa ČSN EN 292-2 „Bezpečnosť
strojových zariadení“. Základné pojmy. Všeobecné zásady pre projektovanie. Časť 3 „Technické zásady
špecifikácia“ a to, čo sa týka:
- ekvivalentnej hladiny akustického tlaku,
- špičkové hodnoty okamžitého akustického tlaku,
- hladiny akustického výkonu,
- odrušenie rozhlasového a televízneho príjmu, ktoré je podľa európskych a českých noriem pod hladinou
prípustného rušenia pre obytné oblasti.
• Bezpečnosť šijaceho stroja je ďalej zaručená pri dodržiavaní nasledujúcich zásad:
- servis a všetky opravy budú vykonávané len servisnými pracovníkmi,
- pri výmene súčiastok budú používané len originálne diely pre daný typ šijaceho stroja,
- šijací stroj bude vždy používaný na rovnom pracovnom stole,
- pred uvedeným stroja do činnosti musia byť zatvorené kryty posuvníkov a kryt valca (platí pre overlocky),
- šijací stroj nebude používaný na voľnom priestranstve,
- stroj nebude vystavovaný priamemu slnečnému svitu, horúcemu a vlhkému prostrediu,
- stroj nebude používaný v prostredí, v ktorom sa pracuje s aerosolmi alebo s kyslíkom,
- do otvorov v stroji nebudú zasúvané žiadne predmety,
- šijaceho stroja, nožného regulátora a prívodného káblu sa nebudete dotýkať mokrou rukou ani mokrou tkaninou,
- všetky drobné opravy na elektrickom zariadení bude vykonávať len osoba podľa ČSN 33 2000-3
„Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík“ čl. 322
označenie BA5,
- počas používania je užívateľ v súlade s odporúčaním elektrotechnického zväzu číslo ČES 33.03.94 „Kontrola
elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov počas ich používania“ povinný zaistiť vykonávanie pravidelnej
kontroly elektrického zariadenia podľa pracovného využitia (počtu prevádzkových hodín za rok) v nasledujúcich
lehotách:
Prevádzkové hodiny za rok
Maximálna doba revízie
do 100 hod.
5 rokov
od 100 do 250 hod.
2 roky
nad 250 hod.
1 rok
Na šijacom stroji je zakázané pracovať:
-
s mechanicky poškodením káblom alebo vidlicou,
s poškodeným alebo nefunkčným vypínačom,
po styku šijaceho stroja s vodou,
po páde stroja na podlahu,
na mäkkej podložke, napríklad na posteli alebo gauči, kde môže dôjsť k upchaniu vetracích otvorov alebo
prevráteniu stroja.
3
Obsah
KAPITOLA I
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Obsah
Hlavné časti
Príslušenstvo
2
4
5
5
KAPITOLA II:
Príprava pred šitím
Napájanie
Výmena šicej pätky
Osvetlenie šijaceho stroja
Výmena ihly
Tabuľka ihiel a nití
Ako používať cievkové kolíky
Zloženie a nasadenie cievkového púzdra
Pripevnenie nite do púzdra
Navíjanie cievky
Strojové navíjanie
Vytiahnutie spodnej nite nahor
Nastavenie napnutia hornej nite
Otočný ovládač vzoru
Tlačidlo spätného chodu
Otočný ovládač dĺžky stehu
Otočný ovládač tlaku šicej pätky
Zmena smeru šitia
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
Kapitola III:
Začiatok šitia
Rovné stehovanie
Použitie vodiča nite na stehovej doske
Kľukatý steh
11
12
12
Kapitola IV:
Zošívanie látok Kľukatý obnitkovací steh
Trojbodové kľukaté stehovanie
Prišívanie gombíkov
Trojbodové pružné rovné stenovanie (Model 791)
Šitie dierok na gombíky
Dierka na gombíky s ozdobným stehovaním
Prišívanie zipsu
Slepý lem
12
13
13
13
14
14
15
15
Kapitola V:
Ozdobné stehovanie
Mušľové stehovanie
Dvojité stehovanie
Sieťové stehovanie
Pružný bleskový steh
Šitie nášiviek
Zošívanie okrajov
15
16
16
16
17
17
Kapitola VI:
Údržba šijacieho stroja
Odstránenie podávača a jeho príslušenstva
Čistenie podávača
Mazanie stroja
Riešenie problémov
17
18
18
19
4
Hlavné časti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tlačidlo spätného chodu
Otočný ovládač vzoru
Otočný ovládač dĺžky stehu
Zarážka navíjania cievky
Šicia cievka
Držiak cievky
Vodič nite
Vodič priadze
Niová páka
Napnutie nite
Kryt žiarovky
Šicia pätka
Nástroj na prerezávanie
Šicia pätka
Stehová doska
16 Vysúvací panel na látku
(schránka na príslušenstvo)
17 Držadlo
18 Ručné koliesko
19 Zapnutie / Vypnutie
20 Zásuvka nožného ovládača
21 Skrutka ihlovej svorky
22 Samostatná konzola panela na
látku
23 Zdvíhanie šicej pätky
KAPITOLA II: Príprava pred šitím
Vysúvací panel na látku
Vysúvací panel na látku môže zväčšiť pracovný priestor pri šití a môžete ho
ľahko demontovať. Môžete tiež použiť samostatnú konzolu panela na látku
pre šitie na ťažko prístupných miestach.
Demontáž vysúvacieho panela na látku:
Demontujte panel na látku tak, ako je uvedené na obrázku.
Nasadenie panela na látku:
Nasaďte vysúvací panel na látku (zvlášť stehovanie na plošinke).
Výhody a použitie stehovania na samostatnej konzole na látku
Bráni hromadeniu látky pred ihlou pri šití vreciek, nabraní a okrajov v páse.
Šitie rukávov, okrajov v páse, nohavíc alebo iných druhov odevu s okrúhlym
tvarom. Látanie kolien, lakťov a detského oblečenia.
Príslušenstvo
1) Pätka na zipsy
2) Pätka na dierky
a gombičky
3) Vychyľovacie
hradlo
4) Nástroj na
prerezávanie
dierok na
gombíky
5) Skrutkovač
6) Cievky
7) Sada ihiel
8) Olej
5
Napájanie
Pred pripojením stroja k napájaniu je nutné overiť, či napätie a kmitočet
uvedené na stroji zodpovedá charakteristikám napájania.
1. Pripojte sieťový kábel nožného ovládača (5) - tak, aby kábel viedol medzi
nožným ovládačom a zásuvkou - do príslušného konektora (4) na šijacom stroji.
2. Zástrčku (1) pripojte do zásuvky (3).
3. Spínacím tlačidlom zapnite osvetlenie (2).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Prípojná zástrčka
Tlačidlo spínača
Elektrická zásuvka
Konektor šijaceho stroja
Zástrčka káblu nožného ovládača
Nožný ovládač
Nožný ovládač
Pomocou nožného ovládača môžete určovať rýchlosť šitia. Čím viac nožný
ovládač stlačíte, tým väčšia bude rýchlosť šitia.
Osvetlenie šijaceho stroja
Osvetlenie šijaceho stroja
Žiarovka osvetlenia sa nachádza vzadu za horným krytom. Pri výmene žiarovky je
nutné zložiť horný kryt (skrutka na prednej strane).
Poznámka
Pred výmenou žiarovky vypnite napájanie.
Vybratie žiarovky:
Žiarovku podržte a smerom doľava ju odskrutkujte.
Nasadenie novej žiarovky:
Žiarovku podržte a smerom doprava ju naskrutkujte.
Výmena šicej pätky
Zloženie:
Otočením ručného kolieska smerom k sebe zdvihnite ihlu do najvyššej polohy.
Vyrovnajte šiciu pätku. Stlačte páčku na podpere pätky a uvoľnite pritom šiciu
pätku.
Nasadenie:
Nasaďte šiciu pätku tak, aby sa jej plochá časť nachádzala priamo proti drážke.
Spustite páčku šicej pätky a šicia pätka sa upevní na svojom mieste.
6
Výmena ihly
Otočením ručného kolieska smerom k sebe zdvihnite ihlu do najvyššej polohy a
spustite šiciu pätku. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek uvoľnite skrutku
ihlovej svorky. Vyberte použitú ihlu a vložte novú ihlu tak, aby jej plochá strana
smerovala dozadu. Pri zakladaní ihly zatlačte ihlu čo najviac smerom nahor do
ihlovej svorky a skrutku dotiahnite skrutkovačom.
Poznámka
Vykonávajte pravidelnú kontrolu, aby ste sa uistili, že ihla nie je ohnutá ani
zatupená. Pri úpletových materiálov, jemného hodvábu a hodvábnych tkanín
môže často dochádzať k vzniku uzlíkov a k preskakovaniu švov, ktoré sú často
spôsobené poškodenými ihlami.
Tabuľka ihiel a nití
Veľkosť ihly
Materiál
Parametre bavlnenej
nite
Parametre hodvábnej
nite
Č. 60 (č.7)
Č. 70 (č.10)
Č. 80 (č.12)
Jemný hodváb
Krep
Popelín
Čistý hodváb
Vlnená látka
Bavlna
Vlna
Rifľové materiály
Úpletové materiály
70-80
100-140
50-60
80-lOO
40-50
60-70
30-40
30
70-80
50-60
45-50
100-140
Č. 80-9O (č.12-14)
Č. 90-100 (č.14-16)
Č. 90-100 (č.14-18)
Pružné stehovanie
Č.70 (č.10)
Ako používať cievkové kolíky
Cievkové kolíky sa používajú na držanie cievok. Pred šitím
vytiahnite cievkový kolík z krytu šijacieho stroja.
Skôr ako stroj uložíte, vráťte cievkový kolík späť do krytu stroja.
(1) horná niť (2) otvor
(3) uzlík
Poznámka:
Ak dochádza pri použitej niti k ľahkému zamotaniu alebo zauzleniu
s cievkovým kolíkom, môžete niť pretiahnuť otvorom tak (viď
obrázok), pričom otvor musí byť obrátený smerom k cievke.
7
Zloženie a nasadenie cievkového púzdra
Zdvihnutie krytu ramena
(1) Kryt ramena
Otočením ručného kolieska smerom
k sebe zdvihnite ihlu čo najvyššie.
Chyťte vyťahovací pliešok cievky a
vytiahnite cievkové púzdro z krytu.
(3) Páčka cievkového púzdra
(2) Vyťahovací pliešok cievky
Pri nasadzovaní do cievkového
púzdra zatlačte páčku cievkového
púzdra čo najviac smerom dovnútra,
aby ste zaistili správne uchytenie.
Navíjanie cievky
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Vytiahnite ručné koliesko smerom doprava, aby sa oddelilo od stroja.
Pretiahnite niť z cievky cez kotúčovú brzdu navíjania nite.
Pretiahnite niť cez otvor v cievke a nasaďte cievku na hriadeľ cievky.
Cievku otočte doprava.
Podržte koniec nite a opakovane zošliapnite nožný ovládač. Po niekoľkých otáčkach zastavte. BLízko pri cievke
odstrihnite prebytočnú niť.
(6) Znovu zošliapnite nočný ovládač. Navíjajte niť tak dlho, pokiaľ sa cievka nenaplní a potom stroj zastavte. Zatlačte
na hriadeľ smerom doľava a odstrihnite niť.
(7) Zatlačte na ručné koliesko smerom doľava, aby sa spojilo so strojom (pôvodná poloha).
Poznámka: Po ukončení navíjania je potrebné hriadeľ cievky zatlačiť smerom doľava.
Pripevnenie nite do púzdra
(3) Spulenkapselfinger
(1) Nasaďte cievku do cievkového púzdra. Uistite sa, že je niť vytiahnutá von v smere, ktorý označuje šípka (v smere
hodinových ručičiek).
(2) Vtiahnite niť do zárezu púzdra cievky.
(3) Potom niť pretiahnite skrz pružinu regulátora napätia cievky do výstupného otvoru.
Poznámka: Nechajte asi 10 cm nite vytiahnutej.
8
Strojové navíjanie
Zdvihnite šiciu pätku a otočením ručného kolieska smerom dopredu posuňte páčku na zdvihnutie nite do najvyššej
polohy. Nasaďte cievku na cievkový kolík tak, ako je uvedené na obrázku. Zo zadnej strany cievky natiahnite niť.
(1) Zaveste niť cez vodič nite.
(2) Podržte niť, pretiahnite ju do kotúčovej brzdy nite a potom do vodiaceho plechu nite v tvare U.
(3) Pevne za niť zatiahnite a z pravej strany ju prevlečte otvorom do zdvíhacej páčky nite.
(4) Potom za niť zatiahnite smerom nadol a prevlečte ju úchytom nite.
(5) Znova zatiahnite za niť a prevlečte ju uchytovacím háčikom nite.
(6) Niť pretiahnite uškom ihly z predu smerom dozadu.
Rada: Niť strihajte ostrými nožnicami, aby sa vám lepšie navliekala.
Vytiahnutie spodnej nite nahor
(3) Vytiahnite obidve nite asi v dĺžke
5 cm a pretiahnite ich pod šicou
pätkou dozadu.
(1) Zdvihnite šiciu pätku a zľahka
podržte ľavou rukou hornú niť.
(2) Otáčajte ručným kolieskom smerom k sebe tak dlho, pokiaľ sa zdvíhacia
páčka nite nedostane do najvyššej polohy. Zatiahnite za hornú niť tak,
aby ste vytiahli hore dolnú niť.
Nastavenie napnutia hornej nite
Pri rovnom stehovaní musí byť horná a dolná niť spojená medzi vrstvami odevu.
[1] Nastavte pomocou otočného ovládača kotúčovej brzdy v okne vhodné napnutie nite.
(1) Nová nastavená hodnota.
[2] Čím nižšia je číselná hodnota, tým menšie je napnutie nite.
[3] Čím vyššia je číselná hodnota, tým vyššie je napnutie hornej nite.
Napnutie hornej nite v prípade kľukatého stehovania.
Aby sa pri kľukatom stehovaní dosiahli dobré výsledky, musí byť horná niť napnutá menej ako pri rovnom stehovaní.
Hornú niť by malo byť vidieť z odvrátenej strany.
9
Otočný ovládač vzoru
Niť sa pretiahne tkaninou a na otočnom ovládači sa zvolí požadovaný vzor
stehu.
Výber dvojitého stehu (Model 791)
Pri dvojitom stehu nastavte rozmedzie (1) - (8).
Pomocou nasledujúceho nastavenia môžete zvoliť dĺžku stehu podľa vašej
potreby.
„+“ znamená hustý steh na dĺžku
„-“ znamená riedky steh na dĺžku
Poznámka: Šírka stehu sa mení nastavením otočného ovládača medzi
hodnotou 2 a 3 (viď obrázok: Model 791) zodpovedajúcim spôsobom.
Otočný ovládač dĺžky stehu
- V závislosti na zvolenom stehu sa môže stať, že pre optimálny výsledok
budete musieť zmeniť dĺžku stehu.
- Čím väčšie je číslo nastavenej hodnoty, tým dlhší je steh.
- Nastavenie „...“ sa hodí na šitie gombíkových dierok.
- Rozsah od 0,5 do 4 je možné použiť pre kľukaté stehovanie.
- Správna hodnota pre pružný steh by mala byť „(1) - (8)“.
Ako je možné zlepšiť kvalitu pružného stehu?
Ak nie ste s pružným stehom spokojný, môžete nastaviť otočný ovládač na
„-“ a steh zhustne. Nastavením ovládača na „+“ steh zredne.
Otočný ovládač šírky stehu (pri 791 nie je k dispozícii)
- Pomocou otočného ovládača šírky stehu môžete zvoliť vhodnú šírku
stehu.
- Čím väčšie je číslo nastavenej hodnoty, tým je steh širší.
- Pri menšej šírke stehu sa môže vzhľad stehu na pravej strane zmeniť
(príklad).
Poznámka: Pri použití otočného ovládača by sa ihla mala zastaviť vysoko
nad tkaninou.
Tlačidlo spätného chodu
Ak stlačíte tlačidlo spätného chodu,
bude stroj vykonávať len spätné
stehovanie.
Spodný podávač
[1] Zdvihnite kryt.
(1) Kryt
[2] Zatiahnutím za hriadeľ spustite spodný podávač a posuňte ho smerom,
ktorý označuje šípka, ako je uvedené na obrázku.
(2) Spustite ozubenú páčku.
[3] Zdvihnite podávač tak, že zatiahnete za ozubenú páčku smerom nadol a
posuniete ju smerom označeným šípkou k dorazu „A“ tak, ako je uvedené
na obrázku.
Poznámka: Pri bežnom šití by mal byť celý podávač zdvihnutý.
10
Otočný ovládač tlaku šicej pätky
Pri bežnom šití má byť otočný ovládač nastavený na hodnotu „3“. Pri našívaní
ozdôb, nášiviek a výšiviek by mal byť ovládač nastavený na hodnotu „2“. Pri
krajke, priadzi a iných jemných materiálov môžete ovládač nastaviť na hodnotu
„3“. Pri šití bavlneného flanelu a priadzových textílií môžete ovládač nastaviť na
hodnotu „1“.
(1) Označenie hodnoty nastavenia.
Kapitola III: Začiatok šitia Rovné stehovanie
(1) Nastavenie otočného ovládača vzoru: 1 alebo 2.
(2) Dĺžka stehu: 1,5 - 4
(3) Šírka stehu: 5 alebo 0 (pri 791 nie je k dispozícii)
(4) Šicia pätka pre šitie: kľukaté.
(5) Tlak kotúčovej brzdy nite: 2-6.
Zdvihnite šiciu pätku a vedľa vodiča nite na stehovej doske položte látku tak, aby sa
okraj látky kryl so značkami na stehovej doske. Otočte ručným kolieskom smerom
k sebe a spustite ihlu do tkaniny. Spustite šiciu pätku a uistite sa, že niť smeruje
dozadu. Zošliapnite nožný ovládač. Tkanina sa začne posúvať pozdĺž vodiča nite a
šicia pätka ju bude automaticky unášať. Aby bol koniec nite pevný, stlačte tlačidlo
obráteného stehovania a vykonajte niekoľko obrátených stehov. Zdvihnite šiciu
pätku, vytiahnite tkaninu a zatiahnite za niť smerom dozadu. Odstrihnite obidve nite.
Nechajte dostatočne dlhú niť pre ďalšie použitie.
Zmena smeru šitia
Zastavte stroj a otočte ručným kolieskom k sebe, aby sa ihla spustila
do tkaniny. Zdvihnite šiciu pätku a otočte tkaninu do požadovaného
smeru. Spustite šiciu pätku a pokračujte v šití.
11
Použitie vodiča nite na stehovej doske
Vodiče nite na stehovej doske môžu významne pomôcť pri udržiavaní šírky medzi ihlou a niťou.
Poznámka: Nasledujúce údaje zodpovedajú vzdialenosti medzi vodičom nite a ihlou.
(1) Vodiče nite.
(2) Roh.
(3) Stehová doska.
(4) Otvor v stehovej doske.
(5) Šírka šitia k stredu ihly.
Číslo na stehovej doske
Medzera v cm
10
15
20
3/8
4/8
5/8
6/8
Pravouhlý steh
Pri použití pravouhlých stehov by sa mala udržiavať vzdialenosť 1,6 cm od okraja
tkaniny. Keď bude okraj tkaniny zarovnaný s rohom, zastavte stroj a otočte ručným
kolieskom (k sebe) tak, aby sa spustila ihla. Zdvihnite šiciu pätku a otáčajte tkaninu
okolo ihly za účelom zmeny smeru tak dlho, pokiaľ nie je okraj tkaniny zarovnaný
na 1,6 cm s vodičom nite. Spustite šiciu pätku a začnite šiť novým smerom.
(2) Niť z rohu.
Kľukatý steh
(1) Otočný ovládač vzoru: 3.
(2) Dĺžka stehu: ....... - 4.
(3) Šírka stehu: 5 (pri 791 nie je
k dispozícii)
(4) Šicia pätka: kľukato.
(5) Kotúčová brzda nite: 2-6.
Jednoduché kľukaté stehy sa často používajú pre lemovanie, šitie dierok na
gombíky a pre všívanie elastických pásov.
Kapitola IV: Zošívanie látok Kľukatý obnitkovací steh
(1) Otočný ovládač vzoru: 3.
(2) Dĺžka stehu: M1-2.
(3) Šírka stehu: 5 (pri 791 nie je
k dispozícii)
(4) Šicia pätka: kľukato.
(5) Kotúčová brzda nite: 4-6.
Tento steh sa používa pre obnitkovanie, aby sa niť na okraji látky nerozpadla.
12
Trojbodové kľukaté stehovanie
(1) Otočný ovládač vzoru: 4.
(2) Dĺžka stehu: 0,5-1,5.
(3) Šírka stehu: 5 (pri 791 nie je
k dispozícii)
(4) Šicia pätka: kľukato.
(5) Kotúčová brzda nite: 4-6.
Tento steh sa používa pri syntetických a iných materiáloch, ktoré ľahko tvoria
záhyby. Používa sa tiež na obnitkovanie, aby sa zabránilo rozpadu nití. Je
vhodný na všívanie elastických pásov a pre látanie. Mal by sa nechať 1,5 cm
prúžok lemovacieho stehu. Po došití prúžok lemovacieho stehu odstrihnite.
Trojbodové pružné rovné stenovanie (Model 791)
(1) Otočný ovládač vzoru: 1 alebo
2.
(2) Dĺžka stehu: (1) - (8).
(3) Šírka stehu: 5 alebo 0 (pri 791
nie je k dispozícii)
(4) Šicia pätka: kľukato.
(5) Kotúčová brzda nite: 4-6.
Dva stehy dopredu a potom jeden steh dozadu zaistí, že bude stehovanie
pevné. Pred stehovaním jednotlivé kusy zašpendlite. Tento steh je najvhodnejší
pre všívanie klinov.
Prišívanie gombíkov
(1) Otočný ovládač stehu: 3.
(2) Dĺžka stehu: ľubovoľná.
(3) Šírka stehu: zvoľte šírku stehu, ktorá
sa hodí na prišívanie gombíkov (pri
791 nie je k dispozícii)
(4) Šicia pätka: šicia pätka na prišívanie
gombíkov.
(5) Kotúčová brzda nite: 1-3.
(6) Spustenie šicej pätky.
Položte gombík na požadované miesto. Pomocou ihly priloženej na
gombíkovú pätku sa vytvorí pri šití cesta, ktorá uľahčí ovinutie nite na
spodnej strane gombíka. Pri modeloch 791 nastavte otočný ovládač stehu
na „2“. Zarovnajte obidve gombíkové dierky s drážkami a umiestnite ľavú
dierku gombíka priamo pod špičku ihly. Spustite šiciu pätku. Nastavte
otočný ovládač vzoru. Vykonajte približne 5 stehov a zdvihnite ihlu. Ak
chcete, aby bol úchyt gombíka pevnejší, nechajte pred odstrihnutím nite
voľný koniec v dĺžke asi 20 cm. Pretiahnite hornú niť dierkou gombíka
smerom nadol a niekoľkými otáčkami ju omotajte okolo úchytu gombíka.
Pretiahnite niť späť a urobte uzlík.
Poznámka: Po prišitie gombíka šiciu pätku znovu zdvihnite.
13
Šitie dierok na gombíky
(1) Otočný ovládač vzoru: viď
obrázok = 12.
(2) Dĺžka stehu: IIIII3 (0,5-1)
(3) Šírka stehu: 5 (pri 791 nie je k
dispozícii)
(4) Šicia pätka: pre šitie dierok na
gombíky.
(5) Tlak kotúčovej brzdy nite: 3-5
Šírka stehu sa vyberie ľubovoľná v rozsahu IIIII4 medzi „0“ a „1“ podľa dĺžky stehu.
(1) Pri hustejšom stehovaní nastavte otočný ovládač na „0“. Na umiestnenie
gombíkových dierok na ľahký materiál sú vhodné saténové stehy.
(2) Pri menej hustom stehovaní nastavte otočný ovládač na „1“. Voľné stehy sú
vhodné pre tuhší materiál.
Poznámka: Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, vykonajte skúšobné
stehovanie na malom kúsku látky.
[1] Starostlivo vyznačte umiestnenie gombíkovej dierky na látke.
[2] Pretiahnite vodítko [A] smerom dopredu tak, aby sa značka na gombíkovej pätke [C] zarovnala s pôvodnou
značkou na látke [B]. Spustite šiciu pätku.
Poznámka: Značky na vodítku by mali byť vyryté v cm.
[3] Otočný ovládač stehu nastavte na = 1´. Stehujte smerom dopredu, pokiaľ sa nedostanete ku značkám pred
gombíky, a potom šitie zastavte tak, aby ihla zostala vľavo hore.
[4] Otočný ovládač stehu nastavte na 4/2. Vykonajte 4 - 6 stehov a potom šitie zastavte tak, aby ihla zostala hore vpravo.
[5] Otočný ovládač stehu nastavte na 3=. Stehujte smerom dozadu, pokiaľ sa nedostanete k značkám za gombíky a
potom šitie zastavte tak, aby ihla zostala hore vpravo.
[6] Nastavte otočný ovládač stehu na 4/2´. Vykonajte 4 - 6 stehov a potom šitie zastavte tak, aby ihla zostala hore vľavo.
[7] Po našití gombíkových dierok tkaninu odstráňte. Cez zadné časti dierky na gombík zapichnite špendlík, aby
pri vystrihnutí gombíkovej dierky nedošlo k nechcenému odstrihnutiu konca nite. Dierku na gombík opatrne
vystrihnite nástrojom na strihanie dierok na gombík.
Dierka na gombíky s ozdobným stehovaním
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Otočný ovládač vzoru: BH
Dĺžka stehu: ((((((( (0,5-1)
Šírka stehu: 5 (pri 791 nie je k dispozícii)
Šicia pätka: na šitie dierok na gombíky
Tlak kotúčovej brzdy nite: 3-5
1. Zdvihnite doštičku pre šitie gombíkov a obtočte vložené nite cez kovové rameno na
zadnej strane gombíkovej pätky.
(1) Polohovacie rameno nite.
2. Pretiahnite koniec nite smerom dopredu pod šicou pätkou a umiestnite ho pod stred
gombíkovej pätky.
3. Niť pevne pridržte a zaháknite ju do vidlice na prednej strane gombíkovej pätky.
4. Pred začiatkom šitia spustite ihlu do tkaniny a spustite tak šiciu pätku.
5. Opatrne zošliapnite nožný ovládač tak, aby každá strana dierok na gombíky zapadla do
vložených nití.
6. Vyberte tkaninu a odstrihnite šiciu niť.
7. Zatiahnite zľava za vložené nite a pevne ich chyťte.
8. Koniec nite by sa mal namotať k ihle na látanie. Pretiahnite ju dozadu a odstrihnite ju.
14
Prišívanie zipsu
(1) Otočný ovládač vzoru: 1
(2) Dĺžka stehu: 1,5-4
(3) Šírka stehu: 5 (pri 791 nie je k
dispozícii)
(4) Šicia pätka: pre šitie zipsu
(5) Tlak kotúčovej brzdy nite: 4-6
Priložte zips na látku alebo ho pripevnite pomocou špendlíkov.
Umiestnite zips pre pätku zipsu. Pretiahnite niť dozadu a spustite šiciu
pätku. Prišite ľavú časť zipsu čo najbližšie k zúbkom zipsu. Zároveň
prišite zips k látke. Potom tkaninu otočte a pravú stranu zipsu prišite
rovnakým spôsobom ako ľavú stranu.
Slepý lem
(1) Otočný ovládač vzoru: 5-6 (model
791)
(2) Dĺžka stehu: 1-3
(3) Šírka stehu: 5 (pri 791 nie je k
dispozícii)
(4) Šicia pätka: kľukato + vodiaca lišta
(5) Tlak kotúčovej brzdy nite: 4-6
1. Spôsob prehybu tkanín.
(1) Zadná strana tkaniny
(2) 0,4-0,7 cm
2. Spustite šiciu pätku, uvoľnite skrutku šicej pätky a posuňte vodiacu lištu
smerom dopredu medzi skrutku a stred šicej pätky. Dotiahnite skrutku a
skontrolujte, že sa zarážka vodiacej lišty nachádza v strede šicej pätky.
3. Zdvihnite šiciu pätku a umiestnite pod ňu tkaninu tak, aby bolo nabranie
otočené čelom k zarážke vodiacej lišty. Spustite šiciu pätku a pomaly
stehujte, aby ste mali prácu lepšie pod kontrolou. Pri zapichnutí ihly vľavo
u kľukatého stehu sa prehnutie prešije tesne pri hrane. Dbajte na to, aby
prehnutá tkanina bola vždy pozdĺž vodiacej lišty.
4. Ak pravú hornú vrstvu látky prežehlíte, nebudú vpichy ihiel skoro vôbec
viditeľné.
Kapitola V: Ozdobné stehovanie Mušľové stehovanie
(1) Otočný ovládač vzoru: 7 (model
791)
(2) Dĺžka stehu: 2
(3) Šírka stehu: 5 (pri 791 nie je k
dispozícii)
(4) Šicia pätka: kľukatá
(5) Tlak kotúčovej brzdy nite: 6-8
Lem prehnutej látky by sa mal umiestniť vedľa šicej pätky a ihly napravo od
látky, aby vznikol mušľový steh.
15
Dvojité stehovanie
(1) Otočný ovládač vzoru: 1-8
(2) Dĺžka stehu: (1) - (8)
(3) Šírka stehu: 5 (pri 791 nie je k
dispozícii)
(4) Šicia pätka: kľukatá
(5) Tlak kotúčovej brzdy nite: 2-6
Pomocou nasledujúceho nastavenia
môžete zvoliť dĺžku stehu podľa svojich
potrieb.
Nastavenie na „+“ znamená na dĺžku
riedky steh.
Nastavenie na „-“ znamená na dĺžku
hustý steh.
Sieťové stehovanie
(1) Otočný ovládač vzoru: 4
(2) Dĺžka stehu: (1) - (8)
(3) Šírka stehu: 5 (pri 791 nie je k
dispozícii)
(4) Šicia pätka: kľukatá
(5) Tlak kotúčovej brzdy nite: 4-6
Tkaninu nastehujte v niekoľkých radách rovno s medzerami v dĺžke 1
cm. Ako dĺžku stehu vyberte nastavenie „4“. Hornú a dolnú niť vždy na
jednej strane zauzlite. Zatiahnite na druhej strane z dolnej nite a vytvorte
rovnomerné nabranie. Potom pripevnite niť na druhej strane. Vytvorte
sieťové a ozdobné stehovanie naprieč cez strednú časť nabrania. Potom
vytiahnite pomocné nite, ktoré slúžili k nabraniu.
Poznámka: Zníženým napnutím hornej nite sa uľahčí vytvorenie
ozdobného nabrania.
Pružný bleskový steh
(1) Otočný ovládač vzoru: 8
(2) Dĺžka stehu: 1
(3) Šírka stehu: 5 (pri 791 nie je k
dispozícii)
(4) Šicia pätka: kľukatá
(5) Tlak kotúčovej brzdy nite: 4-6
Tieto stehy sú najvhodnejšie pre šitie pružných pásikov širších ako 3 mm na
rukávoch detského oblečenia, ktoré sa všívajú napríklad do rukávov detského
oblečenia. Po prišití pružný pásik zatiahnite. Tieto stehy sú tiež vhodné na šitie
ťažkých látok. Prehnite dve bezšvové tkaniny a zošite ich.
16
Šitie nášiviek
(1) Otočný ovládač vzoru: 3
(2) Dĺžka stehu: 0,5-1
(3) Šírka stehu: 5 (pri 791 nie
je k dispozícii)
(4) Šicia pätka: kľukatá
(5) Tlak kotúčovej brzdy nite:
1-4
(6) Tlak šicej pätky: 2
Pritlačte nášivku na tkaninu alebo ju pri netkaných textílií nažehlite. Šite pozorne
pozdĺž hrany nášivky. Látku, ktorá prípadne presahuje, odstrihnite. Ihlu zasuňte do
látky, pokiaľ musíte zmeniť smer šitia. Zdvihnite šiciu pätku a otočte látku doľava
alebo doprava.
Poznámka: Po šití nastavte otočný ovládač šicej pätky na „3“.
Zošívanie okrajov
(1) Otočný ovládač vzoru: 8
(2) Dĺžka stehu: 1-2
(3) Šírka stehu: 5 (pri 791 nie je k
dispozícii)
(4) Šicia pätka: kľukatá
(5) Tlak kotúčovej brzdy nite: 4-6
Poznámka: Zošívanie okrajov umožňuje tiež nastavenie otočného voliča dĺžky
stehu na (1) - (8). Zahnite obidve strany o 1,5 cm a hrany prežehlite. Prehnuté
strany by mali zostať uchytené a k netkaným textíliam s medzerou približne
0,3 cm. Pomaly nastehujte a skontrolujte, že každý steh dosiahne na prehnutý
okraj.
Kapitola VI: Údržba šijacieho stroja
Odstránenie podávača a jeho príslušenstva
Poznámka: Vypnite osvetlenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zdvihnite ihlu
do najvyššej polohy a nadvihnite kryt. Vyberte puzdro cievky zo stroja. Otočte
obidvoma svorkami a vytiahnite prídržný krúžok podávača.
Poznámka: Najskôr kefkou a potom mäkkou suchou tkaninou vyčistite podávač.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Puzdro cievky
Svorka
Prídržný krúžok
Obal
Kryt dráhy podávača
Inštalácia podávača: Podržte stredový kryt podávača a nasaďte ho opatrne späť
do držiaka podávača. Nasaďte prídržný krúžok podávača a skontrolujte, že je
stredový čap pripevnený do drážky držiaka. Vrátením páčky do pôvodnej polohy
zablokujte prídržný krúžok. Nasaďte cievku späť do puzdra cievky.
(6) Stredový čap
(7) Drážka
17
Čistenie podávača
Poznámka: Pred čistením podávača vypnite osvetlenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Odstráňte ihlu a šiciu pätku. Pomocou skrutkovača odstráňte skrutku na ľavej strane stehovej dosky. Vyberte stehovú
dosku. Pomocou jemnej kefky vyčistite zuby šicej pätky a vráťte stehovú dosku späť na miesto. Nasaďte šiciu pätku
a ihlu. Stroj je pripravený k šitiu.
Poznámka: Ak používate stroj často a chcete pritom zaistiť vynikajúci výsledok šitia, vykonávajte čistenie
často.
Mazanie stroja
Poznámka: Nanášajte len jednu až dve kvapky oleja, inak sa látka zašpiní. Ak je stroj dlhšiu dobu mimo prevádzku,
a potom nefunguje správne, naneste pred jeho uvedením do prevádzky niekoľko kvapiek. Vďaka tomu zaistíte stroju
dlhú životnosť.
Mazanie častí pod horným krytom
Odstráňte kryt, skrutku a horný kryt:
Namažte časti označené šípkou (viď obrázok).
(1) Kryt
(2) Skrutka
(3) Horný kryt
Mazanie podávača
Miesta vyznačené na obrázku je nutné premazať.
(4) Kryt
18
Riešenie problémov
Chyba
Horná niť sa trhá
Dolná niť sa trhá
Ihla sa láme
Príčina
Vysvetlenie
1. Horná niť nie je správne zavedená.
Viď strana 9
2. Horná niť je príliš napnutá.
Viď strana 9
3. Ihla je ohnutá alebo tupá.
Viď strana 7
4. Ihla je zle umiestnená.
Viď strana 7
5. Tkanina sa pri šití neposúva.
Viď strana 11
6. Niť je buď príliš silná alebo príliš slabá.
Viď strana 7
1. Dolná niť nie je správne zavedená.
Viď strana 8
2. Vo vnútri háčika sa nachádzajú jemné chlpy.
Vyčistite puzdro cievky
3. Cievka je poškodená a nefunguje správne.
Vymeňte cievku
1. Ihla nie je správne nainštalovaná.
Viď strana 7
2. Ihla je ohnutá alebo tupá.
Viď strana 7
3. Skrutka svorky ihly sa uvoľnila.
Viď strana 7
4. Horná niť je príliš napnutá.
Viď strana 9
5. Tkanina sa pri šití neposúva.
Viď strana 11
6. Na látku, ktorá sa má stehovať, je ihla príliš slabá.
Viď strana 7
7. Otočný ovládač vzoru nie je správne nastavený.
Viď strana 10
1. Ihla je nesprávne vložená.
Viď strana 7
Dochádza k vynechávaniu
2. Ihla je ohnutá alebo tupá.
Viď strana 7
stehov
3. Ani ihla ani niť nie sú vhodné pre šitie.
Viď strana 7
4. Horná niť nie je správne zavedená.
Viď strana 9
19
Chyba
Tkanina sa riasi
Príčina
Vysvetlenie
1. Horná niť je príliš napnutá.
Viď strana 9
2. Stehovanie nie je správne.
Viď strana 9
3. Na látku, ktorá sa má stehovať je ihla príliš silná.
Viď strana 7
4. Na látku, ktorá sa má šiť sú stehy príliš veľké.
Viď strana 10
Ak sa má stehovať veľmi tenká látka, musí sa pod
látku umiestniť netkaná podšívka.
Slučka v šve
1. Horná niť je príliš málo napnutá.
Viď strana 9
2. Kombinácia veľkosti ihly, veľkosti nite a tkaniny
Viď strana 7
nie je správna.
Buď sú príliš silné alebo príliš slabé.
Látka sa správne neposúva
Stroj nefunguje
Stroj je hlučný a pracuje pomaly
1. Podávač je znečistený jemnými chlpmi.
Viď strana 18
2. Podávač nie je aktívny (zdvihnutý).
Viď strana 10
3. Stehy sú príliš krátke.
Viď strana 10
1. Hlavný vypínač je vypnutý.
Viď strana 18
2. Niť v háčiku je zamotaná.
Viď strana 8
3. Ručné koliesko sa nachádza v navíjaní.
Viď strana 18
1. Niť v háčiku je zamotaná.
Viď strana 18
2. Podávač je znečistený jemnými chlpmi.
Viď strana 18
3. Stroj nie je dostatočne premazaný.
Viď strana 18
20
• Před snímáním krytů a mazáním nebo před prováděním jakýchkoli servisních zásahů uvedených
v tomto návodu k použití odpojte šicí stroj vždy ze zásuvky.
TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE!
Tento šicí stroj je určen pouze pro použití v domácnosti.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím šicího stroje si přečtěte celý návod a při práci se strojem vždy dodržujte základní
bezpečnostní opatření.
NEBEZPEČÍ - ochrana proti úrazu elektrickým proudem:
• Pokud je šicí stroj zapojen do sítě, neměl by zůstávat bez dozoru. Okamžitě po ukončení práce
se šicím strojem nebo před jeho čištěním jej odpojte ze zásuvky.
• Stroj vždy odpojujte od napájení také před výměnou žárovky. Při výměně žárovky použijte stejný
typ žárovky s příkonem 15 wattů.
UPOZORNĚNÍ - Pro snížení rizika vzniku popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
zranění osob:
• Nedovolte, aby se tento šicí stroj používal jako hračka. Pokud se při práci se šicím strojem
nacházejí v jeho blízkosti děti, je třeba dávat velký pozor.
• Tento šicí stroj používejte pouze v souladu s jeho zamýšleným účelem použití popsaným v tomto
návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem uvedené v tomto návodu.
• Se šicím strojem nikdy nepracujte, je-li poškozený jeho elektrický kabel nebo zástrčka, nepracu
je-li šicí stroj správně, pokud spadl, byl poškozen nebo pokud se dostal do kontaktu s vodou. V
takovém případě vrate šicí stroj nejbližšímu autorizovanému prodejci nebo jej odvezte do ser
visního střediska za účelem jeho prohlídky, opravy nebo elektrického či mechanického seřízení.
• Se šicím strojem nikdy nepracujte, jsou-li jeho vzduchové otvory ucpané. Větrací otvory šicího
stroje a nožní ovladač udržujte vždy čisté a bez přítomnosti textilních zbytků, prachu nebo
volných kusů látky.
• Do žádných otvorů nevhazujte ani nevsunujte žádné předměty.
• Nepoužívejte tento šicí stroj venku.
• Nepoužívejte tento šicí stroj na místech, kde se používají aerosolové výrobky (výrobky ve spreji)
ani tam, kde se používá kyslík.
• Chcete-li šicí stroj odpojit od napájení, přepněte nejprve hlavní spínač do polohy "O", která zna
mená vypnutí, a teprve poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Při odpojování zástrčky netahejte za šňůru. Chcete-li šicí stroj odpojit ze zásuvky, uchopte pevně
zástrčku a zatáhněte za ni, ne za šňůru.
• Nepřibližujte prsty k žádným pohyblivým součástem. Zvláštní pozor je třeba dávat v blízkosti
jehly šicího stroje.
• Vždy používejte správnou stehovou desku. Nesprávná stehová deska může způsobit zlomení
jehly.
• Nepoužívejte ohnutou jehlu.
• Při šití netahejte za látku ani na ni netlačte. Mohlo by to vychýlit jehlu a způsobit její zlomení.
• Před prováděním různých úkonů v okolí jehly, jako např. navlékání jehly, výměna jehly, navlékání
cívky nebo výměna šicí patky, přepněte stroj do polohy vypnuto.
1
Obsah
Krátký úvod
Kapitola I
Důležité funkce
Hlavní součásti
Kapitola II
Příprava před šitím
Vysouvací panel na látku
Příslušenství
Napájení
Nožní ovladač
Osvětlení šicího stroje
Výměna šicí patky
Výměna jehly
Tabulka jehel a nití
Jak používat cívkové kolíky
Snímání a upevňování cívkového pouzdra
Navíjení cívky
Zavedení nitě do cívkového pouzdra
Protáhnutí spodní nitě nahoru
Nastavení napnutí horní nitě
Otočný volič vzoru
Volba dvojitého stehu
Otočný volič délky stehu
Otočný volič šířky stehu
Tlačítko obráceného šití
Spodní podavač
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
Kapitola III
Začátek šití
Rovné stehování
Změna směru šití
Použití vodiče nitě na stehové desce
Pravoúhlý steh
Klikatý steh
9
9
10
10
10
Kapitola IV
Sešívání látek
Klikatý obnitkovací steh
Tříbodové klikaté stehování
Obrubování
Tříbodové pružné rovné stehování (Model 791)
Přišívání knoflíků
Šití dírek na knoflíky
Dírka na knoflíky s ozdobným stehováním
Přišívání zdrhovadla
Slepý steh
10
11
11
11
12
12
13
13
13
Kapitola V
Ozdobné stehování
Mušlové stehování
Dvojité stehování (Model 791)
Síové stehování (Model 791)
Pružný bleskový steh (Model 791)
Šití nášivek
Sešívání okrajů (Model 791)
14
14
14
15
15
15
Kapitola VI
(Údržba šicího stroje)
Odstranění podavače a jeho příslušenství
Čištění podavače
Mazání stroje
Odstraňování chyb
15
15
16
17
2
Hlavní součásti:
1 Tlačítko obráceného chodu
2 Otočný volič vzoru
16 Vysouvací panel na látku
(schránka na příslušenství)
3 Otočný volič délky stehu
4 Zarážka navíjení cívky
17 Držadlo
18 Ruční kolo
5 Šicí cívka
6 Cívkový držák
19 Zapnutí / Vypnutí
20 Zásuvka nožního ovladače
7 Vodič nitě
8 Vodič příze
21 Šroub jehlové svorky
22 Samostatná konzola panelu
9 Niová páka
10 Napnutí nitě
11
12
13
14
15
KAPITOLA II:
na látku
23 Zdvihač šicí patky
Kryt žárovky
Šicí patka
Nástroj na prořezávání
Šicí patka
Stehová deska
Příprava před šitím
Vysouvací panel na látku
Vysouvací panel na látku může zvětšit pracovní prostor při šití a lze jej snadno demontovat. Lze také použít samostatnou konzolu panelu na látku pro šití na těžko
přístupných místech.
Demontáž vysouvacího panelu na látku:
Demontujte panel na látku tak, jak je uvedeno na obrázku.
Nasazení panelu na látku:
Nasate vysouvací panel na látku (zvláště stehování na plošince).
Výhody a použití
stehování na samostatné konzole panelu na látku Brání hromadění látky před jehlou
při šití kapes, nabrání a okrajů v pase. Šití rukávů, okrajů v pase, kalhotových nohavic
nebo jiných druhů oděvu s okrouhlým tvarem. Látání kolen, loktů a dětského oblečení.
Příslušenství
1) Patka na zdrhovadla
2) Patka na dírky na
knoflíky
3) Vychylovací hradlo
4) Nástroj na prořezávání
dírek na knoflíky
5) Šroubovák
6) Cívky
7) Sada jehel
8) Olej
3
Napájení
Před připojením stroje k napájení je nutné ověřit, zda napětí a kmitočet uvedené na stroji
odpovídají charakteristikám napájení.
1.
a
2.
3.
Zapojte přívodní kabel nožního ovladače (5) - tak, aby kabel vedl mezi nožním ovladačem
zásuvkou - do příslušné zdířky (4) na šicím stroji.
Zapojte zástrčku (1) do zásuvky (3).
Spínacím tlačítkem zapněte osvětlení (2).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Přípojná zástrčka
Tlačítko spínače
Elektrická zásuvka
Zdířka šicího stroje
Zástrčka kabelu nožníhoovladače
Nožní ovladač
Nožní ovladač
Pomocí nožního ovladače můžete určovat rychlost šití. Čím více nožní ovladač stlačíte,
tím větší bude rychlost šití.
Osvětlení šicího stroje
stroje
Osvětlení šicího stroje
Žárovka osvětlení se nachází vzadu za horním krytem. Při výměně žárovky je nutné sejmout horní kryt (šroub na přední straně).
Poznámka
Před výměnou žárovky vypněte napájení.
Vyjmutí žárovky:
Žárovku podržte a směrem doleva ji odšroubujte.
Nasazení nové žárovky:
Žárovku podržte a směrem doprava ji
našroubujte.
Výměna šicí patky
Sejmutí:
Otočením ručního kola směrem k sobě zvedněte jehlu do nejvyšší polohy. Vyrovnejte
šicí patku. Stiskněte páčku na podpěře patky a uvolněte přitom šicí patku.
Nasazení:
Nasate šicí patku tak, aby se její plochý roubík nacházel přímo proti drážce. Spuste
páčku šicí patky a šicí patka se upevní na svém místě.
4
Výměna jehly
Otočením ručního kola směrem k sobě zvedněte jehlu do nejvyšší polohy a spuste šicí
patku. Otáčením proti směru hodinových ručiček uvolněte šroub jehlové svorky.
Vyjměte použitou jehlu a vložte novou jehlu tak, aby její plochá strana směřovala dozadu. Při zakládání jehly zatlačte jehlu co nejvíce směrem nahoru do jehlové svorky a
šroub dotáhněte šroubovákem.
Poznámka
Provádějte pravidelnou kontrolu, abyste se ujistili, že jehla není ohnutá ani ztupená. U
úpletových materiálů, jemného hedvábí a hedvábných tkanin může často docházet ke
vzniku uzlíků a k přeskakování švů, které jsou často způsobeny poškozenými jehlami.
Tabulka jehel a nití
Velikost jehly
Materiál
Č. 60 (č.7)
Č. 70 (č.10)
Č. 80 (č.12)
Jemné hedvábí
Krep
Popelín
Čisté hedvábí
Vlněná látka
Bavlna
Vlna
Džínové materiály
Úpletové materiály
Č. 80-9O (č.12-14)
Č. 90-100 (č.14-16)
Č. 90-100 (č.14-18)
Pružné stehování
Č.70 (č.10)
Parametry bavlněné nitě
Parametry hedvábné nitě
70-80
100-140
50-60
80-lOO
40-50
60-70
30-40
30
70-80
50-60
45-50
100-140
Jak používat cívkové kolíky
Cívkové kolíky se používají pro držení cívek. Před šitím vytáhněte
cívkový kolík z krytu šicího stroje.
Než stroj uložíte, vrate cívkový kolík zpět do krytu stroje.
(1) horní nit
(2) otvor (3) uzlík
Poznámka:
Dochází-li u použité nitě ke snadnému zamotání nebo zauzlování s
cívkovým kolíkem, můžete nit protáhnout otvorem tak (viz obrázek),
přičemž otvor musí být obrácený směrem k cívce.
(fig.1) + (fig.2)
5
Snímání a upevňování cívkového pouzdra
Zvednutí krytu ramene
(1) Kryt ramene
Otočením ručního kola směrem k sobě
zvedněte jehlu co nejvýše. Uchopte
vytahovací plíšek cívky a vytáhněte
cívkové pouzdro z krytu.
(3) Páčka cívkového pouzdra
(2) Vytahovací plíšek cívky
Při nasazování do cívkového pouzdra
vtiskněte páčku cívkového pouzdra co
nejvíce směrem dovnitř, abyste zajistili
řádné uchycení.
Navíjení cívky
(1) Vytáhněte ruční kolo směrem doprava, aby se oddělilo od stroje. (2) Protáhněte nit z cívky skrz kotoučovou brzdičku navíjení
nitě.(3) Protáhněte nit skrz otvor v cívce a nasate cívku na hřídel cívky. (4) Otočte cívkou doprava. (5) Podržte konec nitě a opakovaně sešlápněte nožní ovladač. Po několika otáčkách zastavte. Blízko u cívky ustřihněte přebytečnou nit. (6) Sešlápněte znova
nožní ovladač. Navíjejte nit tak dlouho, dokud se cívka nenaplní a poté stroj zastavte. Zatlačte na hřídel směrem doleva a
ustřihněte nit. (7) Zatlačte na ruční kolo směrem doleva, aby se spojilo se strojem (původní poloha).
Poznámka: Po ukončení navíjení je třeba hřídel cívky zatlačit směrem doleva.
Upevnění nitě do pouzdra
(3) Spulenkapselfinger
(1) Nasate cívku do cívkového pouzdra. Ujistěte se, že je nit vytažená ven ve směru, který označuje šipka (ve směru hodinových ručiček). (2) Vtáhněte nit do zářezu pouzdra cívky.
(3) Poté nit protáhněte skrz pružinu regulátoru napětí cívky do výstupního otvoru.
Poznámka: Nechte asi 10 cm nitě vytažené.
6
Strojní
Strojní navíjení
Zvedněte šicí patku a otočením ručního kola směrem dopředu posuňte páčku pro zvednutí nitě do nejvyšší polohy. Nasate
cívku na cívkový kolík tak, jak je uvedeno na obrázku. Ze zadní strany cívky natáhněte nit. (1) Zavete nit přes vodič nitě.
(2) Podržte nit, protáhněte ji do kotoučové brzdičky nitě a poté do vodícího plíšku nitě ve tvaru U. (3) Pevně za nit zatáhněte a z
pravé strany ji provlečte štěrbinou zvedací páčky nitě. (4) Potom za nit zatáhněte směrem dolů a provlečte ji úchytem nitě.
(5) Zatáhněte za nit znova a provlečte ji uchycovacím háčkem nitě. (6) Protáhněte nit ouškem jehly zepředu směrem dozadu.
Rada: Nit stříhejte ostrými nůžkami, aby se Vám lépe navlékala.
Protáhnutí
Protáhnutí spodní nitě nahoru
(3) Vytáhněte obě nitě asi v délce 5 cm
a protáhněte je pod šicí patkou směrem
dozadu.
(1) Zvedněte šicí patku a zlehka podržte levou rukou horní nit.
(2) Otáčejte ručním kolem směrem k sobě tak dlouho, dokud se zvedací páčka nitě nedostane
do nejvyšší polohy. Zatáhněte za horní nit tak, abyste vytáhli nahoru dolní nit.
Nastavení napnutí hor ní nitě
Při rovném stehování musí být jak horní tak dolní nit spojená mezi vrstvami oděvu. [1] Nastavte pomocí otočného voliče
kotoučové brzdičky v okénku vhodné napnutí nitě. (1) Nově nastavená hodnota [2] Čím nižší je číselná hodnota, tím menší je
napnutí horní nitě. [3] Čím vyšší je číselná hodnota, tím vyšší je napnutí horní nitě.
Napnutí horní nitě v případě klikatého stehování
Aby se při klikatém stehování dosáhlo dobrého výsledku, musí být horní nit napnutá méně než při rovném stehování. Horní nit
by měla být vidět z odvrácené strany.
7
Otočný volič vzoru
Nit se protáhne tkaninou a na otočném voliči se zvolí požadovaný vzor stehu.
Volba dvojitého stehu (Model 791)
U dvojitého stehu by nastavte rozmezí (1) - (8).
Pomocí následujícího nastavení můžete zvolit délku stehu podle Vaší potřeby.
"+" znamená hustý steh na délku
"-" znamená řídký steh na délku
Poznámka: Šířka stehu se mění nastavením otočného voliče mezi hodnotou 2 a
3 (viz obrázek: Model 791) odpovídajícím způsobem.
Otočný volič délky stehu
- V závislosti na zvoleném stehu se může stát, že pro optimální výsledek budete
muset změnit délku stehu.
- Čím větší je číslo nastavené hodnoty, tím delší je steh.
- Nastavení "..." se hodí pro šití knoflíkových dírek.
- Rozsah od 0,5 do 4 je mo né pou ít pro klikaté stehování...
- Správná hodnota pro pružný steh by měla být "(1) - (8)".
Jak je možné zlepšit kvalitu pružného stehu? Nejste-li s pružným stehem spokojeni, můžete nastavit otočný volič na "-" a steh zhoustne. Nastavením voliče na
"+" steh zřídne.
Otočný volič šířky stehu (u 791 není k dispozici)
- Pomocí otočného voliče šířky stehu můžete zvolit vhodnou šířku stehu.
- Čím větší je číslo nastavené hodnoty, tím je steh širší.
- Při menší šířce stehu se může vzhled stehu na pravé straně změnit (příklad).
Poznámka: Při použití otočného voliče by se jehla měla zastavit vysoko nad tkaninou.
Tlačítko zpětného chodu
Pokud stlačíte tlačítko zpětného chodu,
bude stroj provádět pouze zpětné stehování.
Spodní podavač
[1] Zvedněte kryt
(1) Kryt
[2] Zatáhnutím za hřídel spuste spodní podavač a posuňte jej směrem, který
označuje šipka, jak je uvedeno na obrázku.
(2) Spuste ozubenou páčku
[3] Zvedněte podavač tak, že zatáhnete za ozubenou páčku směrem dolů a
posunete ji směrem označeným šipkou k dorazu "A", jak je uvedeno na
obrázku.
Poznámka: Při běžném šití by měl být celý podavač zvednutý.
8
Otočný volič tlaku šicí patky
U běžného šití má být otočný volič nastaven na hodnotu "3". Při našívání
ozdob, nášivek a výšivek by měl být volič nastaven na hodnotu "2". U šifonu,
krajky, příze a jiných jemných materiálů, můžete volič nastavit na hodnotu "3".
Při šití bavlněného flanelu a přízových textilií můžete ovladač nastavit na hodnotu "1".
(1) Označení hodnoty nastavení
Kapitola III: Začátek šití Rovné stehování
(1) nastavení otočného voliče vzoru: 1 nebo 2 (2) délka stehu: 1,5 - 4 (3) šířka stehu: 5 nebo 0
(u 791 není k dispozici) (4) šicí patka pro šití: klikatě (5) tlak kotoučové brzdičky nitě: 2-6
Zvedněte šicí patku a vedle vodiče nitě na stehové desce položte látku tak, aby se okraj
látky kryl se značkami na stehové desce. Otočte ručním kolem směrem k sobě a spuste
jehlu do tkaniny. Spuste šicí patku a ujistěte se, že nit směřuje dozadu. Sešlápněte nožní
ovladač. Tkanina se začne posouvat podél vodiče nitě a šicí patka ji bude automaticky
unášet. Aby byl konec nitě pevný, stiskněte tlačítko obráceného stehování a provete
několik obrácených stehů. Zvedněte šicí patku, vytáhněte tkaninu a zatáhněte za nit směrem
dozadu. Ustřihněte obě nitě. Ponechejte dostatečně dlouhou nit pro další použití.
Změna směru šitímegváltoztatása
Zastavte stroj a otočte ručním kolem k sobě tak, aby se jehla spustila
do tkaniny. Zvedněte šicí patku a otočte tkaninu do požadovaného
směru. Spuste šicí patku a pokračujte v šití.
9
A szálvezető használata az öltőlemezen
A szálvezető használata az öltőlemezen sokat segíthet a tű és a cérna közötti távolság megtartásában.
Megjegyzés: A következő adatok a szálvezető és a cérna közötti távolságoknak felelnek meg.
(1) Szálvezetők (2) Sarok (3) Öltőlemez (4) Az öltőlemez nyílása (5) A tű közepéhez viszonyított öltésszélesség
Az öltőlemez számjelzése
Osztás cm-ben
10
1.0
15
1.5
20
2.0
3/8
1.0
4/8
1.3
5/8
1.6
6/8
1.9
Pravoúhlý steh
Při použití pravoúhlých stehů by se měla udržovat vzdálenost 1,6 cm od okraje tkaniny.
Až bude okraj tkaniny zarovnaný s rohem, zastavte stroj a otočte ručním kolem (k sobě)
tak, aby se spustila jehla. Zdvihněte šicí patku a otáčejte tkaninou kolem jehly za
účelem změny směru tak dlouho, dokud není okraj tkaniny zarovnán na 1,6 cm s
vodičem nitě. Spuste šicí patku a začněte šít novým směrem. (2) Nit z rohu
Klikatý steh
(1) otočný volič vzoru: 3
(2) délka stehu: ....... - 4
(3) šířka stehu: 5 (u 791 není k dispozici)
(4) šicí patka: klikatě
(5) kotoučová brzdička nitě: 2-6
Jednoduché klikaté stehy se často používají pro lemování, šití dírek na knoflíky a pro
všívání elastických pásů.
Kapitola IV:
IV: Sešívání látek Klikatý obnitkovací steh
(1) otočný volič vzoru: 3
(2) délka stehu: M1-2
(3) šířka stehu: 5 (u 791 není k dispozici)
(4) šicí patka: klikatě
(5) kotoučová brzdička nitě: 4-6
Tento steh se používá pro obnitkování, aby se nit na okraji látky nerozpadla.
10
Tříbodové klikaté stehování
(1) otočný volič vzoru: 4
(2) délka stehu: 0,5-1,5
(3) šířka stehu: 5 (u 791 není k dispozici)
(4) šicí patka: klikatě
(5) kotoučová brzdička nitě: 4-6
Tento steh se používá u syntetických a jiných materiálů, které snadno tvoří záhyby.
Používá se také pro obnitkování, aby se zabránilo rozpadu nití. Je vhodný pro všívání
elastických pásů a pro látání. Měl by se ponechat 1,5 cm proužek lemovacího stehu. Po
došití proužek lemovacího stehu ustřihněte.
Tříbodové pružné rovné
rovné stehování (Model 791)
(1) otočný volič vzoru: 1 nebo 2
(2) délka stehu: (1) - (8)
(3) šířka stehu: 5 nebo 0 (u 791
není k dispozici)
(4) šicí patka: klikatě
(5) kotoučová brzdička nitě: 4-6
Dva stehy dopředu a poté jeden steh dozadu zajistí, že bude stehování pevné. Před
stehováním jednotlivé kusy sešpendlete. Tento steh je nejvhodnější pro všívání klínů.
Přišívání knoflíků
(1) otočný volič stehu: 3
(2) délka stehu: libovolná
(3) šířka stehu: zvolte šířku stehu, která se
hodí pro přišívání
knoflíku (u 791 není k dispozici)
(4) šicí patka: šicí patka pro přišívání knoflíků
(5) kotoučová brzdička nitě: 1-3
(6) spuštění šicí patky (viz strana 16)
Položte knoflík na požadované místo. Pomocí jehly přiložené na knoflíkovou patku se
vytvoří při šití cesta, která usnadní ovinutí nitě na spodní straně knoflíku.
U modelů 791 nastavte otočný volič stehu na "2". Zarovnejte obě knoflíkové dírky s
drážkami a umístěte levou dírku knoflíku přímo pod špičku jehly. Spuste šicí patku.
Nastavte otočný volič vzoru. Provete přibližně 5 stehů a zvedněte jehlu.
Chcete-li, aby byl úchyt knoflíku pevnější, ponechejte před ustřihnutím nitě volný konec
v délce asi 20 cm. Protáhněte horní nit dírkou knoflíku směrem dolů a několika otáčkami
ji omotejte kolem úchytu knoflíku. Protáhněte nit zpět a udělejte uzlík.
Poznámka: Po přišití knoflíků šicí patku zase zvedněte.
11
Šití dírek
dírek na knoflíky
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
otočný volič vzoru: viz obrázek = 12
délka stehu: IIIII3 (0,5-1)
šířka stehu: 5 (u 791 není k dispozici)
šicí patka: pro šití dírek na knoflíky
tlak kotoučové brzdičky nitě: 3-5
Šířka stehu se vybere libovolná v rozsahu IIIII4 mezi "0" a "1" podle délky stehu. (1) U hustšího stehování
nastavte otočný volič na "0". Pro umístění knoflíkových dírek na lehký materiál jsou vhodné saténové stehy.
(2) U méně hustého stehování nastavte otočný volič na "1". Volné stehy jsou vhodné pro tužší materiál.
Poznámka: Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku, prove
te zkušební stehování na malém
kousku látky.
[1] Pečlivě vyznačte umístění knoflíkové dírky na látce. [2] Potáhněte vodítko [A] směrem dopředu tak, aby se značka na knoflíkové
patce [C] zarovnala s původní značkou na látce [B]. Spuste šicí patku.
Poznámka: Značky na vodítku by měly být vyryté v cm.
[3] Nastavte otočný volič stehu na = 1´. Stehujte směrem dopředu, až se dostanete ke značkám před knoflíky, a potom šití zastavte
tak, aby jehla zůstala vlevo nahoře. [4] Nastavte otočný volič stehu na 4/2. Provete 4-6 stehů, a potom šití zastavte tak, aby jehla
zůstala nahoře vpravo. [5] Nastavte otočný volič stehu na 3=. Stehujte směrem dozadu, až se dostanete ke značkám za knoflíky, a
potom šití zastavte tak, aby jehla zůstala nahoře vpravo. [6] Nastavte otočný volič stehu na 4/2´. Provete 4-6 stehů, a potom šití
zastavte tak, aby jehla zůstala nahoře vlevo. [7] Po našití knoflíkových dírek tkaninu odstraňte.
Přes zadní části dírky na knoflík zapíchněte špendlík, aby při vystřihnutí knoflíkové dírky nedošlo k nechtěnému odstřihnutí konce
nitě. Dírku na knoflík opatrně vystřihněte nástrojem na stříhání dírek na knoflík.
Dírka na knoflíky s ozdobným stehováním
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
otočný volič vzoru: BH
délka stehu: ((((((( (0,5-1)
šířka stehu: 5 (u 791 není k dispozici)
šicí patka: pro šití dírek na knoflíky
tlak kotoučové brzdičky nitě: 3-5
1. Zdvihněte destičku pro šití knoflíků a obtočte vložené nitě přes kovové rameno na zadní
straně knoflíkové patky. (1) Polohovací rameno nitě 2. Protáhněte konec nitě směrem dopředu
pod šicí patkou a umístěte jej pod střed knoflíkové patky. 3. Nit pevně přidržte a zahákněte ji do vidlice na
přední straně knoflíkové patky. 4. Před začátkem šití spuste jehlu do tkaniny a spuste také šicí patku.
5. Opatrně sešlápněte nožní ovladač tak, aby každá strana dírek na knoflíky zapadla do vlo žených nití.
6. Vyjměte tkaninu a ustřihněte šicí nit. 7. Zatáhněte zleva za vložené nitě a pevně je uchopte.
8. Konec nitě by se měl namotat k jehle na látání. Protáhněte ni dozadu a ustřihněte ji.
Poznámka: Při prostříhávání knoflíkových dírek postupujte podle pokynů na str. 25.
12
Přišívání zdrhovadla
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
otočný volič vzoru: 1
délka stehu: 1,5-4
šířka stehu: 5 (u 791 není k dispozici)
šicí patka: pro šití zdrhovadla
tlak kotoučové brzdičky nitě: 4-6
Přiložte zdrhovadlo na látku nebo ho upevněte pomocí špendlíků.
Umístěte zdrhovadlo pro patku zdrhovadla. Protáhněte nit dozadu a spuste
šicí patku. Přišijte levou část zdrhovadla co nejblíže zoubkům zdrhovadla.
Zároveň sešijte zdrhovadlo s látkou. Poté tkaninu otočte a pravou stranu
zdrhovadla přišijte stejným způsobem jako levou stranu.
Slepý lem
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
otočný volič vzoru: 5-6 (model 791)
délka stehu: 1-3
šířka stehu: 5 (u 791 není k dispozici)
šicí patka: klikatě + vodící lišta
tlak kotoučové brzdičky nitě: 4-6
1. Způsob přehybu tkanin
(1) Zadní strana tkaniny
(2) 0,4-0,7 cm
2. Spuste šicí patku, uvolněte šroubek šicí patky a posuňte vodící lištu směrem
dopředu mezi šroubek a střed šicí patky. Dotáhněte šroubek a ujistěte se, že se
zarážka vodicí lišty nachází uprostřed šicí patky.
3. Zdvihněte šicí patku a umístěte pod ni tkaninu tak, aby bylo nabrání otočené
čelem k zarážce vodící lišty. Spuste šicí patku a pomalu stehujte, abyste měli práci
lépe pod kontrolou. Při zapíchnutí jehly vlevo u klikatého stehu se přehnutí prošije těsně u hrany. Dbejte na to, aby přehnutá
tkanina byla vždy podél vodicí lišty. 4. Pokud pravou horní vrstvu látky přežehlíme, nebudou vpichy jehly téměř vůbec vidět.
Kapitola V:
V: Ozdobné stehování Mušlové stehování
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
otočný volič vzoru: 7 (model 791)
délka stehu: 2
šířka stehu: 5 (u 791 není k dispozici)
šicí patka: klikatě
tlak kotoučové brzdičky nitě: 6-8
Lem přehnuté látky by se měl umístit vedle šicí patky a jehly napravo
od látky, aby vznikl mušlový steh.
13
Dvojité stehování
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
otočný volič vzoru: 1-8
délka stehu: (1) - (8)
šířka stehu: 5 (u 791 není k dispozici)
šicí patka: klikatě
tlak kotoučové brzdičky nitě: 2-6
Pomocí následujícího nastavení můžete zvolit
délku stehu podle svých potřeb.
Nastavení na "+" znamená na délku řídký steh.
Nastavení na "-" znamená na délku hustý steh.
Síové stehování
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
otočný volič vzoru: 4
délka stehu: (1) - (8)
šířka stehu: 5 (u 791 není k dispozici)
šicí patka: klikatě
tlak kotoučové brzdičky nitě: 4-6
Nastehujte tkaninu v několika řadách rovně s mezerami v délce 1 cm. Jako délku
stehu vyberte nastavení "4". Horní i dolní nit vždy na jedné straně zauzlujte.
Zatáhněte na druhé straně z dolní nit a vytvořte rovnoměrné nabrání. Poté
upevněte nit na druhé straně. Vytvořte síové a ozdobné stehování napříč přes
střední část nabrání. Poté vytáhněte pomocné nitě, které sloužily k nabrání.
Poznámka: Snížením napnutí horní nitě se usnadní vytvoření ozdobného
nabrání.
Pružný bleskový steh
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
otočný volič vzoru: 8
délka stehu: 1
šířka stehu: 5 (u 791 není k dispozici)
šicí patka: klikatě
tlak kotoučové brzdičky nitě: 4-6
Tyto stehy jsou nejvhodnější pro šití pružných pásků širších než 3 mm na rukávech
dětského oblečení, které se všívají například do rukávů dětského oblečení. Po
přišití pružný pásek utáhněte. Tyto stehy jsou také vhodné pro šití těžkých látek.
Přehněte dvě bezešvé tkaniny a sešijte je.
14
Šití nášivek
(1) otočný volič vzoru: 3
(2) délka stehu: 0,5-1
(3) šířka stehu: 5
(u 791 není k dispozici)
(4) šicí patka: klikatě
(5) tlak kotoučové brzdičky nitě: 1-4
(6) tlak šicí patky: 2
Přitlačte nášivku na tkaninu nebo ji u netkaných textilií nažehlete. Šijte pečlivě podél hrany
nášivky. Látku, která případně přesahuje, odstřihněte. Jehlu zasuňte do látky, pokud musíte
změnit směr šití. Zvedněte šicí patku a otočte látku doleva nebo doprava.
Poznámka: Po šití nastavte otočný volič tlaku šicí patky na "3".
Sešívání okrajů
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
otočný volič vzoru: 8
délka stehu: 1-2
šířka stehu: 5 (u 791 není k dispozici)
šicí patka: klikatě
tlak kotoučové brzdičky nitě: 4-6
Poznámka: Sešívání okrajů umožňuje také nastavení otočného voliče délky stehu na
(1)-(8). Zahněte obě strany o 1,5 cm a hrany přežehlete. Přehnuté strany by měly
zůstat uchyceny a k netkaným textiliím s mezerou asi 0,3 cm. Pomalu nastehujte a
ujistěte se, že každý steh dosáhne na přehnutý okraj.
Kapitola VI: Údržba šicího stroje
stroje
Odstranění podavače a jeho příslušenství
Poznámka: Vypněte osvětlení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zdvihněte jehlu
do nejvyšší polohy a nadzvedněte kryt. Vyjměte pouzdro cívky ze stroje. Otočte
oběma svorkami a vytáhněte přídržný kroužek podavače.
Poznámka: Nejdříve kartáčem a poté měkkým suchým hadrem očistěte
podavač.
(1) Pouzdro cívky
(3) Přídržný kroužek
(5) Kryt dráhy podavače
(2) Svorka
(4) Obal
Instalace podavače: Podržte středový kryt podavače a nasate jej opatrně zpět
do držáku podavače. Nasate přídržný kroužek podavače a ujistěte se, že je
středový čep upevněn do drážky držáku. Vrácením páčky do původní polohy
zablokujte přídržný kroužek. Nasate cívku zpět do pouzdra cívky.
(6) Středový čep
(7) Drážka
15
Čištění podavače
Poznámka: Před čištěním
podavače vypněte osvětlení
a vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
Odstraňte jehlu a šicí patku.
Pomocí šroubováku odstraňte
šroubek na levé straně stehové
desky. Vyjměte stehovou
desku. Pomocí jemného
kartáčku očistěte zuby šicí
patky a vrate stehovou desku zpět na místo. Nasate šicí patku a jehlu. Stroj je připraven k šití.
Poznámka: Používáte-li stroj často a chcete přitom zajistit vynikající výsledek šití, provádějte čištění často.
Mazání stroje
stroje
Poznámka: Nanášejte pouze jednu až dvě kapky oleje, jinak se látka zašpiní. Je-li stroj delší dobu mimo provoz, a poté
nefunguje správně, naneste před jeho uvedením do provozu několik kapek. Díky tomu zajistíte stroji dlouhou životnost.
Mazání částí pod hor ním krytem
Odstraňte kryt, šroubek a horním kryt:
Namažte součásti označené šipkou (viz obrázek).
(1) Kryt (2) Šroubek
(3) Horní kryt
Mazání podavače
Viz popis obrázku na str. 32.
Místa vyznačená na obrázku je nutná promazat.
(4) Kryt
16
Odstraňování chyb
Chyba
Horní nit se trhá
Dolní nit
se trhá
Jehla se láme
Dochází k
vynechávání stehů
Příčina
Vysvětlení
1. Horní nit není správně zavedená.
2. Horní nit je příliš napnutá.
Viz strana 7
Viz strana 7
3. Jehla je ohnutá nebo tupá.
Viz strana 5
4. Jehla je špatně umístěná.
Viz strana 5
5. Tkanina se při šití neposouvá.
Viz strana 9
6. Nit je bu příliš silná nebo příliš slabá.
Viz strana 5
1. Dolní nit není správně zavedená.
Viz strana 6
2. Uvnitř háčku se nacházejí jemné chlupy.
3. Cívka je poškozená a řádně nefunguje.
Vyčistěte pouzdro
cívky
Vyměňte cívku
1. Jehla není správně nainstalovaná.
Viz strana 5
2. Jehla je ohnutá nebo tupá.
Viz strana 5
3. Šroubek svorky jehly se uvolnil.
Viz strana 5
4. Horní nit je příliš napnutá.
Viz strana 7
5. Tkanina se při šití neposouvá.
Viz strana 9
6. Na látku, která se má stehovat, je jehla příliš slabá.
Viz strana 5
7. Otočný volič vzoru není správně nastaven.
Viz strana 8
1. Jehla je nesprávně vložená.
Viz strana 5
2. Jehla je ohnutá nebo tupá.
Viz strana 5
3. Ani jehla ani nit nejsou vhodné pro šití.
4. Horní nit není správně zavedená.
Viz strana 5
Viz strana 7
17
Chyba
Tkanina se řasí
Příčina
Vysvětlení
1. Horní nit je příliš napnutá.
Viz strana 7
2. Stehování není správné.
Viz strana 7
3. Na látku, která se má stehovat, je jehla příliš silná.
Viz strana 5
4. Na látku, která se má šít, jsou stehy příliš velké.
Viz strana 8
Má-li se stehovat velice tenká látka, musí se pod
látku umístit netkaná podšívka.
Smyčka ve švu
1. Horní nit je příliš málo napnutá.
Viz strana 7
2. Kombinace velikosti jehly, velikosti
Viz strana 5
nitě a tkaniny není správná.
Bu jsou příliš silné nebo příliš slabé.
Látka se správně
1. Podavač je znečištěný jemnými chlupy.
Viz strana 16
neposouvá
2. Podavač není aktivní (zdvihnutý).
Viz strana 8
3. Stehy jsou příliš krátké.
Viz strana 8
1. Hlavní vypínač je vypnutý.
2. Nit v háčku je zamotaná.
Viz strana 16
Viz strana 6
3. Ruční kolo se nachází v navíjení.
Viz strana 16
Stroj nefunguje
1. Nit v háčku je zamotaná.
Stroj je hlučný
a pracuje pomalu
2. Podavač je znečištěný jemnými chlupy.
Viz strana 16
Viz strana 16
3. Stroj není dostatečně promazán.
Viz strana 16
18
• A fedőlemez eltávolítása és olajozás, vagy bármilyen, e kezelési útmutatóban leírt karbantartási
eljárás előtt a gépet a hálózati villásdugónak a dugaszaljzatból történő kihúzásával
áramtalanítani kell.
GONDOSAN ŐRIZZE MEG EZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT.
Ezt a varrógépet kizárólag háztartási használatra tervezték.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A varrógép használatba vétele előtt olvassa el a teljes kezelési útmutatót, és a géppel végzett
munka közben tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat.
VESZÉLY - az elektromos áramütés veszélyének csökkentése:
• Nem szabad a varrógépet felügyelet nélkül hagyni, amíg az elektromos hálózathoz van csatla
koztatva. Közvetlenül a varrógéppel végzett munka befejezése után, illetve a gép tisztítása előtt
áramtalanítsa a készüléket hálózati villásdugójának a dugaszaljzatból történő kihúzásával.
• Az izzólámpa cseréje előtt is mindig áramtalanítani kell a gépet. Izzólámpa cseréje esetén az
eredetivel azonos típusú, 15 W teljesítményű izzót használjon.
FIGYELMEZTETÉS - égési sérülések, tűz, elektromos áramütés vagy más személyi sérülések
megelőzése:
• Ne engedje meg, hogy a varrógépet játékszerként használják. Ha munka közben gyermekek
tartózkodnak a varrógép közelében, akkor fokozott elővigyázatosságra van szükség.
• A varrógépet kizárólag e használati útmutatóban leírt rendeltetésnek megfelelően használja.
Kizárólag a gyártó által ajánlott és ebben az útmutatóban felsorolt tartozékokat használjon.
• Ne használja a varrógépet, ha sérült az elektromos kábele vagy annak dugasza, a gép nem
működik megfelelően, leesett, megrongálódott vagy vízzel került érintkezésbe. Ilyen esetben
vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos kereskedésbe vagy a márkaszervizbe ellenőrzés,
javítás vagy elektromos, illetve mechanikai beállítás céljából.
• Soha ne dolgozzon a varrógéppel, ha annak szellőzőnyílásai eltömődtek. A szellőzőnyílásokat és
a vezérlőpedált tartsa mindig tisztán, távolítsa el róluk a textildarabkákat, foszlányokat és a port.
• Egyetlen nyílásba se dobjon vagy helyezzen tárgyakat.
• Ne használja a varrógépet a szabadban.
• Ne használja a varrógépet olyan helyen, ahol aeroszolos készítményeket (permeteket) vagy
oxigént alkalmaznak.
• Ha áramtalanítani szeretné a gépet, akkor először kapcsolja a főkapcsolót "O", azaz kikapcsolt
állásba, és csak ez után húzza ki a hálózati villásdugót a dugaszolóaljzatból.
• Soha ne a kábelnél fogva áramtalanítsa a készüléket. Áramtalanításkor a dugasznál fogva húzza
ki a zsinórt az aljzatból.
• Ne közelítsen ujjaival egyetlen mozgó alkatrész felé sem. A varrógép tűje körül fokozott
óvatosságra van szükség.
• Használja mindig a megfelelő varrótalpat. A nem megfelelő varrótalp miatt eltörhet a tű.
• Ne varrjon elgörbült tűvel.
• Varrás közben ne húzza és ne tolja a szövetet. Ez a tű elgörbülését és eltörését okozhatná.
• A tű körüli különböző műveletek (például tűcsere, a cérna befűzése vagy a varrótalp cseréje)
végzése előtt kapcsolja a gépet kikapcsolt állapotba.
1
Tartalom
Rövid bevezető
I. fejezet
Fontos funkciók
Fő alkatrészek
II. fejezet
Előkészület a varráshoz
Kihúzható varrófelület
Tartozékok
Áramellátás
Vezérlőpedál
A varrógép világítása
Varrótalp cseréje
Tűcsere
Tű- és cérnatáblázat
Az orsótartók használata
Az orsótok kiemelése és visszahelyezése
Az orsó csévélése
A cérna rögzítése az orsótokban
Az alsó szál fölhúzása
A felső szál feszességének beállítása
Öltésminta-választó gomb
Tűzőöltés
Öltéshossz-beállító gomb
Öltésszélesség-beállító gomb
Visszajárató gomb
Alsó továbbító
Varrótalpnyomás-beállító gomb
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
III. fejezet
A varrás indítása
Egyenesöltés
A varrás irányának megváltoztatása
A szálvezető használata az öltőlemezen
Varrás derékszögben
Cikkcakköltés
9
9
10
10
10
IV. fejezet
Anyagok összevarrása
Cikkcakkos szegélyöltés
Hármas cikkcakköltés
Szegélyezés
Hármas rugalmas egyenesöltés (791 as típus)
Gombfelvarrás
Gomblyukvarrás
Gomblyukvarrás díszöltéssel
Cipzárvarrás
Láthatatlan szegély
V. fejezet
Díszöltés
Kagylóöltés
Tűzőöltés (791 típus)
Hálóöltés (791 típus)
Rugalmas szögletes öltés (791 típus)
Jelvény felvarrása
Szegélyek összevarrása (791 típus)
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
VI. fejezet
(A varrógép karbantartása)
A továbbító és tartozékai eltávolítása
A továbbító tisztítása
A gép kenése
Hibaelhárítás
16
16
17
17
2
I. fejezet: Fontos funkciók Fő alkatrészek:
1 Tlačítko obráceného chodu
2 Otočný volič vzoru
3 Otočný volič délky stehu
4 Zarážka navíjení cívky
5 Šicí cívka
6 Cívkový držák
7 Vodič nitě
8 Vodič příze
9 Niová páka
10 Napnutí nitě
11 Kryt žárovky
12 Šicí patka
13 Nástroj na prořezávání
14 Šicí patka
15 Stehová deska
16 Vysouvací panel na látku
(schránka na příslušenství)
17 Držadlo
18 Ruční kolo
19 Zapnutí / Vypnutí
20 Zásuvka nožního ovladače
21 Šroub jehlové svorky
22 Samostatná konzola panelu
na látku
23 Zdvihač šicí patky
II. fejezet: Előkészület a varráshoz
Kihúzható varrófelület
A kihúzható varrófelület segítségével megnövelhető a varrás munkafelülete. A kihúzható
varrófelület könnyen eltávolítható, így az anyag nehezen hozzáférhető részein az önálló
varrófelület használatával varrhat.
A kihúzható varrófelület eltávolítása: A kihúzható
varrófelületet az ábra
alapján távolíthatja el.
A kihúzható varrófelület visszahelyezése:
Illessze a helyére a kihúzható varrófelületet (különösen sima felületű varrás esetén).
Az önálló varrófelület használata és előnyei Megelőzi az anyag felhalmozódását a tű
előtt zseb, hajtás, derékszegély, ruhaujjak, nadrágszárak és egyéb kerek ruhadarabok,
valamint térd-, könyök- és gyermekruhafoltok varrása esetén.
Tartozékok
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
3
Cipzárvarró talp
Gomblyukvarró talp
Terelő
Gomblyukvágó
Csavarhúzó
Orsók
Tűkészlet
Olaj
Áramellátás
A hálózati csatlakoztatás előtt meg kell vizsgálni, hogy a varrógépen feltüntetett
feszültség és frekvencia megegyezik-e a helyi elektromos hálózat paramétereivel.
1. Kösse be a vezérlőpedál csatlakozókábelét (5) - a pedál és a hálózati csatlakozóaljzat között
- a varrógép megfelelő aljzatába (4).
2. Szúrja be a kábel végén lévő dugaszt (1) a hálózati csatlakozóaljzatba (3).
3. Kapcsolja be a világítást a kapcsológombbal (2).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Csatlakozódugasz
Kapcsológomb
Hálózati csatlakozóaljzat
A varrógép csatlakozóaljzata
A vezérlőpedál kábelének dugasza
Vezérlőpedál
Vezérlőpedál A vezérlőpedál segítségével szabályozható a varrás sebessége. Minél jobban
lenyomja a pedált, annál gyorsabban varr a gép.
A varrógép világítása
A varrógép világítása
A világítást biztosító izzó hátul, a felső borítás mögött található. Izzócseréhez el kell
távolítani a felső borítást (csavar elöl).
Megjegyzés
Izzócsere előtt kapcsolja ki a gép áramellátását.
Az izzó eltávolítása:
Csavarja ki az izzó bal felé forgatva.
Új izzó behelyezése:
Csavarja be az izzót jobb felé forgatva.
Varrótalp cseréje
Eltávolítás:
A kézikereket a gép eleje felé forgatva emelje fel a tűt a legmagasabb helyzetbe.
Egyenesítse ki a varrótalpat. A varrótalptartón lévő kart megnyomva oldja le a varrótalpat.
Felhelyezés:
Helyezze fel a varrótalpat úgy, hogy lapos csapja pontosan a horonyhoz kerüljön.
Engedje el a kart; a varrótalp a helyére rögzül.
4
Tűcsere
Tűcsere
A kézikereket a gép hátulja felé forgatva emelje fel a tűt a legmagasabb helyzetbe, és
eressze le a varrótalpat. Az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva lazítsa
meg a tű befogócsavarját. Vegye ki a használt tűt, és helyezze be az újat úgy, hogy
sima oldala hátrafelé forduljon.
Teljesen tolja fel a tűt a befogószerkezetbe, és húzza meg a csavart a csavarhúzóval.
Megjegyzés
Rendszeresen ellenőrizze, nem hajlott vagy tompa-e a tű. Kötszövött anyagok, finom
selyem és selyemszövetek esetén gyakran kis csomók alakulnak ki és átugranak az
öltések, általában a hibás tű miatt.
THEAD AND NEEDLE CHART
Tűméret
Anyag
60-as (7-es)
70-es (10-es)
80-as (12-es)
80-90-es (12-14-es)
90-100-as (14-16-os)
90-100-as (14-18-as)
Rugalmas öltés
70-es (10-es)
Pamutfonal pamaéterei
Finom selyem
Krepp
Puplin
Tiszta selyem
Gyapjúanyag
Gyapot
Gyapjú
Farmeranyagok
Kötszövött anyagok
Selyemfonal pamaéterei
70-80
100-140
50-60
80-lOO
40-50
60-70
30-40
30
70-80
50-60
45-50
100-140
Az orsótartók használata
Az orsótartókra orsók helyezhetők. Varrás előtt húzza ki az orsótartót a
varrógép borításából.
Ha elteszi a gépet, tolja vissza az orsótartókat a borításba.
(1) felső szál
(2) nyílás (3) csomó
Megjegyzés:
Ha a cérna könnyen összegubancolódik vagy rácsavarodik az
orsótartóra, az ábrán látható módon húzza ki a cérnát; a művelet során
a nyílásnak az orsó felé kell fordulnia.
(fig.1) + (fig.2)
5
Az orsótok kiemelése és visszahelyezése
A kar fedelének megemelése
(1) A fedél
A kézikereket a gép eleje felé forgatva
emelje fel a tűt a legmagasabb helyzetbe.
Fogja meg az orsó kihúzófülét, s húzza ki
az orsótokot a házból.
(3) Az orsótok karja
(2) Az orsó kihúzófüle
Az orsótok behelyezésénél nyomja az
orsótok karját a lehető legbeljebb, ezzel
biztosítva a tökéletes illeszkedést.
Az orsó csévélése
(1) Húzza a kézikereket jobbra, míg az el nem távolodik a varrógéptesttől. (2) Húzza ki a cérnát az orsóból a cérnatekercselő
tárcsás fékjén keresztül. (3) Húzza át a cérnát az orsó nyílásán, majd helyezze az orsót a cséveforgató tengelyre. (4) Fordítsa az
orsót jobbra. (5) A cérna végét tartva lépjen néhányszor a vezérlőpedálra. Néhány fordulat után állítsa le a gépet. Az orsó
közelében vágja le a felesleges cérnát. (6) Lépjen újra a vezérlőpedálra. Addig csévélje a cérnát, amíg az orsó meg nem telik. Ez
után állítsa meg a gépet. Húzza a tengelyt balra, s vágja el a cérnát. (7) Tolja balra a kézikereket, hogy az újra csat lakozzon a
varrógéptesthez (kiindulóhelyzet).
Megjegyzés: A csévélés befejeztével a cséveforgató tengelyt balra kell tolni.
A cér na rögzítése az cívkovéhoorsótokban
(3) Spulenkapselfinger
(1) Helyezze az orsót az orsótokba. A cérnát a nyíllal megjelölt (az óramutatók járásával megegyező) irányban kell kihúzni.
(2) Húzza be a cérnát az orsótok vágatába.
(3) Ez után húzza a cérnát a szálfeszesség-szabályozó rugóján át a kimeneti nyílásba.
Megjegyzés: Hagyjon mintegy 10 cm cérnát kihúzva.
6
Gépi csévélés
Emelje fel a varrótalpat, majd a kézikereket előre forgatva emelje a szálemelő kart a legmagasabb helyzetbe. A képen ábrázolt
módon helyezze az orsót az orsótartóra. Az orsó hátsó részéről húzza ki a cérnát.
(1) Vezesse be a cérnát a szálvezetőbe. (2) Húzza be a cérnát a tárcsás szálfékbe, majd U alakban a szálvezető fülbe.
(3) Húzza szorosra a cérnát, majd jobb felől húzza át a szálemelő kar nyílásán. (4) Ez után húzza meg lefelé a cérnát, és húzza át
a száltartón. (5) Újra húzza meg a cérnát, majd húzza át a száltartó hurkon. (6) Elölről hátrafelé fűzze be a cérnát a tűbe.
Megjegyzés: Az éles ollóval vágott cérna könnyebben befűzhető.
Az alsó szál fölhúzása
(3) Húzza ki mindkét szálat kb. 5 cm-re, majd
hátrafelé húzza át őket a varrótalp alatt.
(1) Emelje fel a varrótalpat, és bal
kezével tartsa lazán a felső szálat.
(2) Forgassa a kézikereket a gép eleje felé mindaddig, amíg a szálemelő kar a legmagasabb helyzetbe nem emelkedik.
Húzza meg úgy a felső szálat, hogy az alsó szál felemelkedjen.
A felső szál feszességének beállítása
Egyenesöltésnél az alsó és a felső szálnak a textilrétegek között kell összekapcsolódnia.
[1] A tárcsás szálfék beállítógombjával állítsa be a megfelelő szálfeszességet. (1) Az újonnan beállított érték
[2] Minél kisebb a szám, annál kevésbé feszes a felső szál. [3] Minél nagyobb a szám, annál feszesebb a felső szál.
A felső szál feszessége cikcakköltésnél
Cikkcakköltés akkor végezhető megfelelő minőségben, ha a felső szál feszessége kisebb, mint az egyenesöltésnél. A felső
szálnak az anyag fonákján kell látszania.
7
Öltésminta-választó gomb
Húzza ki a tűt az anyagból, majd a gomb segítségével válassza ki a kívánt
öltésmintát.
Tűzőöltés 791 típus)
Tűzőöltéshez az (1) - (8) tartományt állítsa be.
A következő beállítással megválasztható az öltés hossza:
a "+" sűrű hosszanti öltést,
a "-" ritka hosszanti öltést eredményez.
Megjegyzés: Az öltésszélesség a gomb segítségével állítható be a 2-es és 3-as
fokozat között (ld. a 791 típus ábráját).
Öltéshossz-beállító gomb
- Az öltésfajtától függően előfordulhat, hogy az optimális eredmény eléréséhez
át kell állítani az öltéshosszt.
- Minél nagyobb a beállított számérték, annál hosszabb lesz az öltés.
- A "..." beállítás gomblyukvarráshoz használatos.
- A 0,5 és 4 közötti értékek cikkcakköltéshez alkalmazhatók...
- A rugalmas öltéshez alkalmazandó érték: "(1) - (8)".
Hogyan javítható a rugalmas öltés minősége? Amennyiben nem elégedett a rugalmas
öltéssel, állítsa a forgatógombot a "-" jelre. Az öltés sűrűbbé válik. A gombot a "+"
jelre állítva az öltés ritkább lesz.
Öltésszélesség-beállító gomb (a 791 ) as típusnál nem áll rendelkezésre)
- Az öltésszélesség-beállító gomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő
öltésszélességet.
- Minél nagyobb a beállított számérték, annál szélesebb lesz az öltés.
- Kisebb öltésszélességnél a jobb oldalon változhat az öltés külalakja (példa).
Megjegyzés: A forgatógomb használata során a tűt magasan az anyag fölött kell
megállítani.
V isszajárató gomb
A visszajárató gomb lenyomásával a
készülék csak fordított öltést végez.
Alsó továbbító
(1) Nyissa fel a fedelet
(1) Fedél
[2] A tengelyt meghúzva eressze le az alsó továbbítót, majd tolja a képen nyíllal
megjelölt irányba.
(2) Eressze le a fogaskart
[3] Emelje fel a továbbítót úgy, hogy a fogaskart lefelé húzza, és ütközésig a
nyíllal megjelölt irány "A" pontjáig tolja.
Megjegyzés: Normál varrásnál a továbbítónak felemelt helyzetben kell lennie.
8
Varrótalpnyomás-beállító
Normál varrásnál a gombot "3"-as értékre kell állítani. Díszítések, jelvények,
hímzések felvarrásához a gombot "2"-es értékre kell állítani. Sifon, csipke,
zsinór és egyéb finom anyag felvarrásához a "3"-as értéket javasoljuk.
Pamutflanell és rugalmas szövetek varrásánál állítsa a vezérlőgombot "1"-es
értékre.
(1) A beállított érték jelölése
III. fejezet: A varrás indítása Egyenesöltés
(1) az öltésminta-beállító gomb beállítása: 1 vagy 2 (2) öltéshossz: 1,5-4 (3) öltésszélesség: 5 vagy
0 (a 791 típusnál nem áll rendelkezésre) (4) varrótalp: cikkcakk (5) a tárcsás szálfék nyomása: 2-6
Emelje meg a varrótalpat, majd fektesse az öltőlemezre a szálvezető mellé az anyagot úgy,
hogy az az öltőlemezen látható jelölésekhez igazodjon. A kézikereket a gép eleje felé forgatva eressze a tűt az anyagba. Eressze le a varrótalpat, s ellenőrizze, hogy a cérna hátrafelé
áll-e. Lépjen a vezérlőpedálra. Az anyag a szálvezető mentén halad, s a varrótalp automatikusan tolja előre.
A cérna végének rögzítéséhez nyomja le a visszajárató gombot, és végezzen néhány fordított
öltést. Emelje fel a varrótalpat, húzza ki az anyagot, majd húzza meg hátrafelé a cérnát.
Vágja el mindkét cérnát. Hagyjon megfelelő hosszúságú cérnát a következő felhasználáshoz.
A varrás irányának
Állítsa meg a gépet, és forgassa el a kézikereket a varrógép eleje felé
úgy, hogy a tű behatoljon a szövetbe. Emelje fel a varrótalpat, és
fordítsa az anyagot a kívánt irányba. Engedje le a varrótalpat, és folytassa a varrást.
9
Použití vodiče nitě na stehové desce
Vodiče nitě na stehové desce mohou významně pomoci při udržování šířky mezi jehlou a nití. Poznámka: Následující údaje odpovídají
vzdálenosti mezi vodičem nitě a jehlou.
(1) Vodiče nitě (2) Roh (3) Stehová deska (4) Otvor ve stehové desce (5) Šířka šití ke středu jehly
Číslo na stehové desce
Mezera v cm
10
1.0
15
1.5
20
2.0
3/8
1.0
4/8
1.3
5/8
1.6
6/8
1.9
Varrás derékszögben
Derékszögben végzett varrásnál ajánlott az 1,6 cm-es távolság megtartása az anyag
szélétől.
Miután az anyag szélét a sarokhoz igazította, állítsa meg a gépet, és forgassa el a
kézikereket a varrógép eleje felé úgy, hogy a tű behatoljon a szövetbe. Emelje fel a
varrótalpat, majd az irányt változtatva forgassa az anyagot a tű körül mindaddig, míg
az anyag széle nem kerül 1,6 cm távolságra a szálvezetőtől. Engedje le a varrótalpat,
és folytassa a varrást új irányba. (2) Sarokszál
Cikkcakköltés
(1) öltésminta-választó gomb: 3
(2) öltéshossz: .......-4
(3) öltésszélesség: 5 (a 791 típusnál
nem áll rendelkezésre)
(4) varrótalp: cikkcakk
(5) tárcsás szálfék: 2-6
Az egyszerű cikkcakköltést gyakran használják szegésre, gomblyukvarrásra, rugalmas sávok bevarrására.
IV.
IV. fejezet Anyagok összevarrása Cikkcakkos szegélyöltés
(1) öltésmintagomb: 3
(2) öltéshossz: M1-2
(3) öltésszélesség: 5 (a 791-as
típusnál nem áll rendelkezésre)
(4) varrótalp: cikkcakk
(5) tárcsás szálfék: 4-6
Ezt az öltést szegélyezésre használják, hogy az anyag szélén lévő cérna ne foszoljon le.
10
Hármas cikkcakköltés
(1) öltésmintagomb: 4
(2) öltéshossz: 0,5-1,5
(3) öltésszélesség: 5 (a 791 típusnál
nem áll rendelkezésre)
(4) varrótalp: cikkcakk
(5) tárcsás szálfék: 4-6
Ezt az öltésfajtát szintetikus és más könnyen felgyűrődő anyagoknál alkalmazzuk. A cérna
szétfoszlását akadályozó szegélyezésre is alkalmas, valamint rugalmas sávok varrására és
foltvarrásra. 1,5 cm-es szegélyöltéssávot kell hagyni. A varrás befejeztével vágja le a
szegélyöltéssávot.
Hármas rugalmas egyenesöltés (791)
(1) öltésmintagomb: 1 vagy 2
(2) öltéshossz: (1) - (8)
(3) öltésszélesség: 5 vagy 0
(a 791 as típusnál nem áll rendelkezésre)
(4) varrótalp: cikkcakk
(5) tárcsás szálfék: 4-6
Két öltés előre, majd egy hátra biztosítja az öltés szilárdságát. Varrás előtt tűzze
össze az egyes darabokat. Ez az öltés elsősorban nadrágok lépésének varrásához
ajánlott.
Gombfelvarrás
(1) öltésbeállító gomb: 3
(2) öltéshossz: tetszőleges
(3) öltésszélesség: válasszon gombfelvarráshoz
megfelelő öltésszélességet
(a 791 típusnál nem áll rendelkezésre)
(4) varrótalp: a gombfelvarrásra szolgáló talp
(5) tárcsás szálfék: 1-3
(6) a varrótalp leeresztése (ld. a 16. oldalt) s)
Helyezze a gombot a megfelelő helyre. A gombtalphoz fogott tű segítségével kialakul
egy varróút, mely megkönnyíti a gomb alsó részén a cérna csévélődését. A 791-as
típusnál állítsa az öltésbeállító gombot "2"-es értékre. Igazítsa mindkét gomblyukat a
hornyokhoz, majd illessze a bal gomblyukat közvetlenül a tű hegye alá. Engedje le a
varrótalpat.
Állítsa be az öltésminta-választó gombot. Végezzen kb. 5 öltést, majd emelje fel a tűt.
Ha azt szeretné, hogy a gomb jobban tartson, a cérna elvágásánál hagyjon rá mintegy
20 centimétert. Bújtassa át a felső szálat a gomblyukon (lefelé), majd néhányszor
tekerje meg a gomb körül. Bújtassa vissza a cérnát, és kössön rá csomót.
Megjegyzés: A gomb felvarrása után ismét emelje fel a varrótalpat.
11
Gomblyukvarrás
(1) öltésmintagomb: lásd az ábrát = 12
(2) öltéshossz: IIIII3 (0,5-1)
(3) öltésszélesség: 5 (a 791-as típusnál
nem áll rendelkezésre)
(4) varrótalp: a gomblyukvarrásra szolgáló talp
(5) a tárcsás szálfék nyomása: 3-5
Az öltésszélesség szabadon választható a IIIII4 tartományból "0" és "1" között, az öltéshossztól
függően. (1) Sűrűbb öltésnél állítsa a gombot "0"-s értékre. Könnyebb anyagok gomblyukaihoz
használjon gobelinöltést. (2) Kevésbé sűrű öltésnél állítsa a gombot "1"-es értékre. A laza öltést erősebb
anyagokhoz javasoljuk.
Megjegyzés: Jobb eredményt érhet el, ha varrás előtt öltéspróbát végez egy kis darab anyagon.
[1] Gondosan jelölje ki a gomblyukak helyét az anyagon. [2] Húzza előre az [A] csúszkát úgy, hogy a gombvarró talpon lévő jelölés
[C] igazodjon az anyagon található eredeti jelöléshez [B]. Engedje le a varrótalpat.
Megjegyzés: A csúszkán lévő jelölések centiméterben vannak megadva.
[3] Állítsa az öltésbeállító gombot az 1´ értékre. Végezzen öltéseket előre mindaddig, míg a gombok előtti jelölésekhez nem ér;
ekkor állítsa le a varrást úgy, hogy a tű balra fent maradjon .[4] Állítsa az öltésbeállító gombot a 4/2 értékre. Végezzen 4-6 öltést,
majd állítsa le a varrást úgy, hogy a tű jobbra fent maradjon. [5] Állítsa az öltésbeállító gombot a 3= értékre. Végezzen öltéseket
hátra mindaddig, míg a gombok mögötti jelölésekhez nem ér; ekkor állítsa le a varrást úgy, hogy a tű jobbra fent maradjon.
[6] Állítsa az öltésbeállító gombot a 4/2´ értékre. Végezzen 4-6 öltést, majd állítsa le a varrást úgy, hogy a tű balra fent maradjon.
[7] A gomblyukvarrás befejeztével távolítsa el az anyagot. A gomblyuk hátsó részébe szúrjon gombostűt, hogy a lyuk kivágásánál
ne fordulhasson elő a cérna véletlen elvágása. A gomblyukat óvatosan vágja ki a gomblyukvágó készülékkel.
Gomblyukvarrás díszöltéssel
(1) öltésmintagomb: BH
(2) öltéshossz: ((((((( (0,5-1)
(3) öltésszélesség: 5 (a 791-as típusnál nem áll
rendelkezésre) (4) varrótalp: a
gomblyukvarrásra szolgáló talp
(5) a tárcsás szálfék nyomása: 3-5
1. Emelje fel a gombvarró lapocskát, majd csavarja a behelyezett cérnákat a gombvarró talp hátsó
részének fémkarja köré. (1) Helyzetbeállító kar
2. Húzza a szál végét a varrótalp alatt előre, s helyezze a gombvarró talp közepe alá.
3. A cérnát szorosan tartva akassza be a gombvarró talp elülső részének villájába.
4. A varrás megkezdése előtt eressze a tűt az anyagba; a varrótalpat is eressze le.
5. Óvatosan lépjen a vezérlőpedálra úgy, hogy a gomblyukak minden oldala körülfogja a behelyezett cérnákat.
6. Vegye ki az anyagot, és vágja el a cérnát.
7. Húzza meg balról a behelyezett cérnákat, s tartsa őket szorosan.
8. A cérna végének a foltozótűre kell tekerednie. Húzza hátra a cérnát, és vágja el.
Megjegyzés: A gomblyukak kivágásánál a 25. oldalon ismertetett módon járjon el
12
Cipzárvarrás
(1) öltésmintagomb: 1
(2) öltéshossz: 1,5-4
(3) öltésszélesség: 5 (a 791-as típusnál nem áll
rendelkezésre)
(4) varrótalp: cipzárvarró talp
(5) a tárcsás szálfék nyomása: 4-6
Helyezze a cipzárt az anyagra, vagy tűzze rá gombostűkkel.
Helyezze a cipzárt a cipzárvarró talp alá. Húzza hátra a cérnát, és eressze le
a varrótalpat.
A cipzár fogazatához lehető legközelebb varrja fel a cipzár bal oldalát, s egyben varrja össze a cipzárt az anyaggal. Ez után fordítsa meg az anyagot, s
járjon el hasonlóan a cipzár jobb oldalával.
Láthatatlan szegély
(1) öltésmintagomb: 5-6 (791-as típus)
(2) öltéshossz: 1-3
(3) öltésszélesség: 5 (a791-as típusnál nem áll
rendelkezésre)
(4) varrótalp: cikkcakk + vezetőlemez
(5) a tárcsás szálfék nyomása: 4-6
1. Az anyag áthajtásának módja (1) Az anyag fonákja (2) 0,4-0,7 cm
2. Eressze le a varrótalpat, lazítsa ki a varrótalp csavarját, majd tolja a
vezetőlemezt előre, a csavar és a varrótalp közepe közé. Húzza be a csavart és
ellenőrizze, hogy a vezetőlemez ütközője a varrótalp közepén van-e.
3. Emelje fel a varrótalpat, és helyezze alá az anyagot úgy, hogy a hajtások a
vezetőlemez ütközője felé nézzenek. Eressze le a varrótalpat, és lassan öltögessen, hogy jobban irányítása alatt tarthassa munkáját. Cikkcakköltésnél a tű balra
szúrásával a hajtást a gép közvetlenül az élnél varrja le. Ügyeljen rá. hogy az
áthajtott anyag mindig a vezetőlemez mellett maradjon.
4. Az anyag jobb felső rétegének átvasalása után a tűszúrások gyakorlatilag láthatatlanokká válnak.
V. fejezet Díszöltés Kagylóöltés
(1) öltésmintagomb: 7 (791-as típus)
(2) öltéshossz: 2
(3) öltésszélesség: 5 (a 791-as típusnál
nem áll rendelkezésre)
(4) varrótalp: cikkcakk
(5) a tárcsás szálfék nyomása: 6-8
Kagylóöltés kialakításához az áthajtott anyag szegélyét az anyagtól jobbra, a
varrótalp és a tű mellett kell elhelyezni.
13
Tűzőöltés
(1) öltésmintagomb: 1-8
(2) öltéshossz: (1) - (8)
(3) öltésszélesség: 5 (a 791-as
típusnál nem áll rendelkezésre)
(4) varrótalp: cikkcakk
(5) a tárcsás szálfék nyomása: 2-6
A következő beállítással megválasztható a
célnak megfelelő öltéshossz:
A "+" ritka hosszanti öltést eredményez.
A "-" sűrű hosszanti öltést eredményez.
Hálóöltés
(1) öltésmintagomb: 4
(2) öltéshossz: (1) - (8)
(3) öltésszélesség: 5 (a 791-as típusnál
nem áll rendelkezésre)
(4) varrótalp: cikkcakk
(5) a tárcsás szálfék nyomása: 4-6
Varrja át az anyagot több párhuzamos, egymástól 1 cm távolságra lévő sorban.
Öltéshossznak válassza a "4"-es értéket. Csomózza össze az egyik oldalon az
alsó és a felső szálat. A másik oldalon húzza meg az alsó szálat, s rendezze
egyenletessé a hajtásokat. Ez után rögzítse a cérnát a másik oldalon. Alakítson ki
háló- és díszöltést a hajtások közepén át, majd húzza ki a hajtások kialakítására
szolgáló segédcérnákat.
Megjegyzés: A felső szál feszességének csökkentésével egyszerűbbé válik a
díszhajtás kialakítása.
Rugalmas szögletes öltés
(1) öltésmintagomb: 4
(2) öltéshossz: (1) - (8)
(3) öltésszélesség: 5 (a 791-as típusnál
nem áll rendelkezésre)
(4) varrótalp: cikkcakk
(5) a tárcsás szálfék nyomása: 4-6
Ez az öltésfajta a gyermekruházat 3 mm-nél szélesebb rugalmas szalagjainak
varrására alkalmas (ilyen szalagok kerülnek pl. a gyermekruhák ujjaiba). Felvarrása
után húzza meg a rugalmas szalagot. Ez az öltésfajta nehéz anyagok varrásához is
megfelelő. Hajtson át két varrat nélküli anyagot, és varrja össze őket.
14
Jelvény felvarrása
(1) öltésmintagomb: 3
(2) öltéshossz: 0,5-1
(3) öltésszélesség: 5 (a 791-as
típusnál nem áll rendelkezésre)
(4) varrótalp: cikkcakk
(5) a tárcsás szálfék nyomása: 1-4
(6) a varrótalp nyomása: 2
Nyomja a jelvényt az anyagra, vagy - nem szövött anyag esetén - vasalja rá. A varrást gondosan
a jelvény körvonalai mentén végezze. Az esetleges felesleges anyagrészt vágja le. Ha változtatnia kell a varrás irányán, döfje a tűt az anyagba. Emelje fel a varrótalpat, és fordítsa az anyagot
a kívánt irányba.
Megjegyzés: A varrás befejeztével állítsa a varrótalpnyomás-beállító gombot a "3"-as
értékre.
Szegélyek összevarrása
(1) öltésmintagomb: 8
(2) öltéshossz: 1-2
(3) öltésszélesség: 5 (a 791-as típusnál
nem áll rendelkezésre)
(4) varrótalp: cikkcakk
(5) a tárcsás szálfék nyomása: 4-6
Megjegyzés: A szegélyek összevarrása az öltéshossz-beállító gomb (1)-(8) értékre
állításával is lehetséges. Hajtsa be 1,5 cm-re mindkét oldalt, s az éleket vasalja le.
A behajtott oldalakat mintegy 0,3 cm-es hézaggal rögzítse a nem szövött anyaghoz. Lassú tempóban folytassa a varrást, s közben ellenőrizze, hogy minden öltés
elér-e a behajtott szegélyig.
VI. fejezet A varrógép karbantartása
A továbbító és tartozékai eltávolítása
Megjegyzés: Kapcsolja ki a világítást, majd húzza ki a csatlakozót a dugaszaljzatból.
Emelje fel a tűt a legmagasabb helyzetbe, és emelje fel a fedelet. Vegye ki az
orsótokot. Forgassa meg mindkét befogószerkezetet, s húzza ki a továbbító
tartókarikáját.
Megjegyzés: Tisztítsa meg a továbbítót előbb kefével, majd száraz ronggyal.
(1) Orsótok
(2) Befogószerkezet
(3) Tartókarika
(4) Borítás
(5) A továbbító pályájának burkolata
A továbbító behelyezése: Helyezze vissza óvatosan a továbbító központosítócsapját a
továbbító tartójába. Helyezze fel a továbbító tartógyűrűjét, és ellenőrizze, hogy a
központosítócsap rögzítve van-e a tartó hornyában. A kar eredeti állapotba
helyezésével blokkolja a tartógyűrűt. Helyezze vissza az orsót az orsótokba.
(6) Központosítócsap
(7) Horony
15
A továbbító tisztítása
Megjegyzés: A továbbító
tisztítása előtt kapcsolja ki a
világítást, és húzza ki a csatlakozót a dugaszaljzatból.
Vegye ki a tűt és a varrótalpat.
Csavarhúzó segítségével csavarja ki az öltőlap bal oldalán
található csavart. Távolítsa el
az öltőlapot. Finom kefe
segítségével tisztítsa meg a
varrótalp fogazatát, majd helyezze vissza az öltőlapot a helyére. Tegye vissza a varrótalpat és a tűt. A gép ezzel üzemkész.
Megjegyzés: Ha gyakran használja a varrógépet, s ezt jó eredménnyel szeretné tenni, gyakran végezzen tisztítást.
A gép kenése
Megjegyzés: Csupán egy vagy két csepp olajat vigyen fel a varrógépre, mert nagyobb mennyiség beszennyezheti az
anyagot. Ha hosszabb ideig használaton kívül volt a gép, s ez után nem működik megfelelően, újbóli beüzemelése előtt
kenje meg néhány csepp olajjal. Ezzel biztosíthatja a gép hosszú élettartamát.
A felső borítás alatti részek kenése
Vegye le a fedelet, a csavart és a felső borítást.
Kenje meg a nyíllal jelölt alkatrészeket (lásd az ábrát).
(1) Kupak (2) Csavar
(3) Felső borítás
A továbbító kenése
Lásd a 32. oldal ábrájához tartozó magyarázatot.
A képen jelölt részeket meg kell kenni.
(4) Fedél
16
Hibaelhárítás
Hiba
Oka
Magyarázata
1. A felső szál nincs megfelelően befűzve.
Lásd a 7. oldalt
A felső szál
2. Túl nagy a felső szál feszessége.
Lásd a 7. oldalt
szakadozik.
3. A tű elgörbült vagy tompa.
Lásd a 5. oldalt
4. A tű rosszul van elhelyezve.
Lásd a 5. oldalt
Az alsó szál
szakadozik.
A tű törik.
Öltések maradnak ki.
5. Az anyag varrás közben nem halad előre.
Lásd a 9. oldalt
6. Túl erős vagy túl gyenge a cérna.
Lásd a 5. oldalt
1. Az alsó szál nincs megfelelően befűzve.
Lásd a 6. oldalt
2. A hurkon belül finom bolyhok vannak.
3. Az orsó sérült, nem működik rendesen.
Tisztítsa ki az
orsótokot
Cserélje ki az
nicht Ordnungsgemäß.
orsót
1. A tű rosszul van behelyezve.
Lásd a 5. oldalt
2. A tű elgörbült vagy tompa.
Lásd a 5. oldalt
3. A tű befogócsavarja meglazult.
Lásd a 7. oldalt
4. Túl nagy a felső szál feszessége.
Lásd a 9. oldalt
5. Az anyag varrás közben nem halad előre.
Lásd a 5. oldalt
6. A tű túl gyenge a megvarrandó anyaghoz.
Lásd a 5. oldalt
7. Az öltésmintagomb nincs megfelelően beállítva.
Lásd a 8. oldalt
1. Rosszul van behelyezve a tű.
Lásd a 5. oldalt
2. A tű elgörbült vagy tompa.
Lásd a 5. oldalt
3. Sem a tű, sem a cérna nem alkalmas az
Lásd a 7. oldalt
adott varrás típusához.
4. A felső szál nincs megfelelően befűzve.
17
Lásd a 7. oldalt
Hiba
Az anyag felgyűrődik.
Oka
Magyarázata
1. Túl nagy a felső szál feszessége.
Lásd a 7. oldalt
2. Az öltés beállítása nem megfelelő.
Lásd a 7. oldalt
3. A tű túl erős a megvarrandó anyaghoz.
Lásd a 5. oldalt
4. Az öltések túl nagyok a megvarrandó anyaghoz.
Lásd a 8. oldalt
Nagyon vékony anyag varrásánál nem szövött bélést
kell helyezni az anyag alá.
Csomó a varratban.
1. Nem elég feszes a felső szál.
Lásd a 7. oldalt
2. A tű-, a cérna- és az anyagtípus
Lásd a 5. oldalt
kombinációja nem megfelelő. Az egyes
elemek túl erősek vagy túl gyengék.
Az anyag nem halad
1. A továbbítót finom bolyhok szennyezik.
megfelelő módon előre. 2. A továbbító ki van iktatva.
3. Az öltések túl rövidek.
A gép nem működik.
A gép hangos
és lassú.
Lásd a 16. oldalt
Lásd a 8. oldalt
Lásd a 8. oldalt
1. Ki van kapcsolva a főkapcsoló.
Lásd a 16. oldalt
2. A tű begubancolódott a hurokba.
Lásd a 6. oldalt
3. A kézikerék csévélésre van állítva.
Lásd a 16. oldalt
1. A cérna begubancolódott a hurokba.
Lásd a 16. oldalt
2. A továbbítót finom bolyhok szennyezik.
Lásd a 16. oldalt
3. A gép nincs megfelelően megkenve.
Lásd a 16. oldalt
18
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas eksploatacji maszyny do szycia powinno się zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, dlatego przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy zapoznać się ze wszystkimi
wskazówkami.
NIEBEZPIECZEŃSTWO—OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
• W przypadku zdejmowania osłon, oliwienia maszyny do szycia lub podczas innych opisanych
w niniejszej instrukcji czynności konserwacyjnych wtyczka sieciowa maszyny musi być
zawsze wyciągnięta.
• Maszyny do szycia nigdy nie pozostawiać bez nadzoru, kiedy jest podłączona do sieci elektrycznej.
Po eksploatacji lub przed czyszczeniem zawsze należy odłączać maszynę do szycia od sieci.
• Przed wymianą żarówki zawsze wyjmować wtyczkę zasilania. Stosować tylko żarówki tego
samego typu (15 W).
OSTRZEŻENIE - OCHRONA PRZED OPARZENIAMI, OGNIEM, PORAŻENIEM PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM LUB OBRAŻENIAMI:
• Nie używać maszyny do szycia jako zabawki. Należy zachować szczególną ostrożność w
przypadku użytkowania maszyny przez dzieci lub w towarzystwie dzieci.
• Maszyna do szycia może być stosowana wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji
obsługi. Należy stosować wyłącznie wskazany tutaj i zalecany przez producenta osprzęt.
Nie używać maszyny do szycia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, gdy maszyna nie pracuje
bez zakłóceń, została upuszczona lub uszkodzona, bądź wpadła do wody. W takim przypadku
maszynę należy dostarczyć do najbliższego autoryzowanego punktu sporzedaży lub odpowiedniego
specjalisty, celem sprawdzenia lub naprawienia.
• Podczas eksploatacji maszyny do szycia nie blokować szczeliny wentylacyjnej i nie dopuszczać,
aby znajdowały się w niej kłaczki, kurz i resztki tkanin.
• Do otworów maszyny do szycia nie wkładać żadnych przedmiotów i dopilnować, by nic tam
nie wpadło.
• Maszyny do szycia nie używać na wolnym powietrzu.
• Nie używać maszyny do szycia w miejscach, gdzie stosowane są produkty w aerozolu (spray)
lub czysty tlen.
• W celu wyłączenia ustawić wyłącznik główny w położeniu „0" i wyjąć wtyczkę sieciową.
• Podczas odłączania maszyny od sieci zawsze pociągać za wtyczkę, a nie za kabel.
• Palce trzymać z dala od wszystkich ruchomych części. Szczególną ostrożność należy
zachować w okolicy igły.
• Używać tylko oryginalnych płytek ściegowych. Nieodpowiednia płytka może doprowadzić do
pęknięcia igły.
• Nie używać krzywych igieł.
• Podczas szycia nie ciągnąć ani przesuwać materiału. Może to spowodować pęknięcie igły.
• Maszynę wyłączać w przypadku wykonywania prac przy igle, jak nawlekania nici, wymiana igły,
zakładania szpulki.
• Wymiana stopki lub podobne czynności.
STARANNIE PRZECHOWYWAĆ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! Niniejsza
maszyna do szycia jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
1
SPIS TREŚCI
Rozdział I Ważne funkcje
Główne komponenty
Rozdział II Przygotowanie do szycia
Wysuwany stół
Akcesoria
Zasilanie elektryczne
Pedał
Oświetlenie maszyny do szycia
Wymiana stopki
Wymiana igły
Przegląd igieł i nici
Zastosowanie uchwytu szpulki
Demontaż i montaż pokrywy szpulki
Nawijanie szpulek
Wprowadzanie nici do pokrywy szpulki
Nawlekanie nici górnej
Wyciągnięcie nici dolnej
Ustawianie naprężenia górnej nici
Pokrętło ściegu
Wybór elastycznego szwu
Pokrętło długości ściegu
Pokrętło szerokości ściegu
Przycisk biegu wstecznego
Opuszczanie transportera
Pokrętło regulacji nacisku stopki
Rozdział III Rozpoczęcie szycia
Ścieg prosty
Zmiana kierunku szycia
Korzystanie z oznaczeń na płytce ściegowej
Obszywanie prawej krawędzi
Ścieg zygzakowy
Rozdział IV Szycie tkanin
Ścieg obrębkowy
Potrójny ścieg zygzakowy
Potrójny ścieg prosty
Przyszywanie guzików
Obszywanie dziurki na guziki
Dziurki na guziki ze ściegiem ozdobnym
Wszywanie zamka błyskawicznego
Ścieg ślepy
Rozdział V Ściegi ozdobne
Ścieg okrętkowy
Ścieg elastyczny
Ścieg krzyżowany
Ścieg elastyczny z dwoma ściegami pojedynczymi
Aplikacje
Zamknięty ścieg overlokowy
Rozdział Vl Konserwacja maszyny do szycia
Wyjmowanie uchwytu i jego części
Czyszczenie transportera
Konserwacja maszyny do szycia
Usuwanie usterek
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
ROZDZIAŁ 1 WAżNE FUNKCJE / GłÓWNE KOMPONENTY:
1 Przycisk biegu wstecznego
2 Pokrętło ściegu
3 Pokrętło długości ściegu
4 Uchwyt szpulki
5 Nawijacz
6 Uchwyt szpulki
7 Koło naprężania nawijanej nici
8 Prowadnica szpulki
9 Dźwignia przegubowa nici
10 Koło naprężania nici
11 Osłona lampy
12 Docisk stopki
13 Odcinacz
14 Stopka
15 Płytka ściegowa
16
17
18
19
20
21
22
23
Wysuwany stolik (schowek na akcesoria)
Uchwyt
Pokrętło
Włącznik / wyłącznik
Gniazdo rozrusznika nożnego
Śruba mocowania igły
Stół do wolnego ramienia
Dźwignia nożna
ROZDZIAŁ 2 PRZYGOTOWANIA DO SZYCIA
Wysuwany stół
Wysuwany stół nie tylko zwiększa obszar roboczy podczas szycia, lecz można go też
łatwo zdemontować. Wolne ramię umożliwia szycie w trudnodostępnych miejscach.
Demontaż wysuwanego stołu:
Stół należy demontować zgodnie z rysunkiem.
Ponowny montaż stołu:
Ponownie połączyć stół z maszyną do szycia (stębnowanie z użyciem stołu).
Zalety i zastosowanie szycia za pomocą wolnego ramienia
Zapobiega blokowaniu się tkaniny przed igłą podczas szycia kieszeni, obrzucania oraz
obszywania rękawów, talii oraz innych zaokrąglonych elementów. Wzmacnianie miejsc
na kolanach i łokciach oraz odzieży dziecięcej.
AKCESORIA
1) Stopka do wszywania
zamków
2) Stopka do dziurek
na guziki
3) Szyna prowadząca
4) Wycinarka do otworów
na guziki
5) Śrubokręt
6) Szpulki
7) Zestaw igieł
8) Olej
3
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem maszyny do sieci elektrycznej należy upewnić się, żę napięcie i
częstotliwość podane na maszynie są zgodne z wartościami sieci zasilającej.
1. Wtyczkę przewodu rozrusznika nożnego (5) wprowadzić do wtyczki między rozrusznikiem
nożnym a wtyczką sieciową do odpowiedniego gniazda (4) przy maszynie do szycia.
2. Połączyć wtyczkę zasilania (1) z gniazdem sieciowym (3). 3. Włączyć oświetlenie maszyny
do szycia naciskając przełącznik wychylny (2).
(1) Wtyczka sieciowa (2) Przełącznik wychylny (3) Gniazdo sieciowe (4) Gniazdo w
maszynie do szycia
(5) Wtyczka przewodu rozrusznika nożnego (6) Rozrusznik nożny
Pedał
Za pomocą rozrusznika nożnego można określać prędkość szycia. Im bardziej wciśnięty
rozrusznik nożny, tym większa prędkość szycia.
OŚWIETLENIE MASZYNY DO SZYCIA
Oświetlenie maszyny do szycia
Oświetlenie maszyny do szycia znajduje się w części czołowej górnej osłony. Zdjąć górną
osłonę, aby wymienić żarówkę (śruba w przedniej części).
Wskazówka
Przed wymianą żarówki wyłączyć maszynę do szycia.
Wyjmowanie żarówki:
Obrócić żarówkę w lewo.
Wkładanie żarówki:
Włożyć żarówkę i obrócić w prawo.
WYMIANA STOPKI
Wyjmowanie:
Igłę doprowadzić do najwyższej pozycji, obracając pokrętłem w kierunku do siebie.
Następnie unieść stopkę. Poluzować stopkę podnosząc dźwignię stopki w tylnej części
jej mocowania.
Montaż:
Żądaną stopkę ułożyć na płytce ściegowej w taki sposób, aby belka stopki znajdowała
się dokładnie naprzeciwko uchwytu stopki. Opuścić dźwignię stopki, która zostanie
połączona w ten sposób z uchwytem i zamocowana.
4
WYMIANA IGŁY
Igłę doprowadzić do najwyższej pozycji, obracając pokrętłem w kierunku do siebie.
Opuścić stopkę. Odkręcić śrubę mocującą igłę, obracając ją w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Wyjąć zużytą igłę z uchwytu i założyć nową igłę w taki sposób, aby płaską stroną była skierowana do tyłu. Podczas zakładania igła musi być do
oporu wsunięta w uchwyt, a następnie za pomocą śrubokrętu należy przykręcić śrubę
mocującą.
Wskazówka!
W regularnych odstępach należy kontrolować, czy igła jest jeszcze prosta i ostra. Węzły i
nieprawidłowe ściegi w jerseyʼu, jedwabiu o drobnym splocie lub jedwabnych dzianinach
są często wynikiem uszkodzonych igieł.
PRZEGLĄ
PRZEGLĄ D IGIEŁ I NICI
Grubość igły
Materiał
Specyfikacja nici
bawełnianych
nr. 60 (#7)
Jedwab o drobnym splocie
nr. 70 (#10)
Tkanina krepowa
nr. 80 (#12)
nr. 80-9O (#12-14)
Specyfikacja nici
jedwabnych
70-80
100-140
Popelina, naturalny jedwab
50-60
80-lOO
Odzie wełniana, bawełna
40-50
60-70
nr. 90-100 (#14-16)
Wełna
30-40
50-60
nr. 90-100 t#14-18)
Szycie elastycz. tkaniny
nr. 70 (#10)
Tkaniny jeansowe
Jersey
30
70-80
45-50
100-140
ZASTOSOWANIE UCHWYTU SZPULKI
Uchwyty szpulek służą do mocowania szpulek. Przed przystąpieniem do
szycia należy wyjąć uchwyt szpulki z obudowy maszyny. Maszyna do
szycia. Przed załadowaniem maszyny do szycia włożyć uchwyt szpulki do
obudowy maszyny. (1) Nić górna (2) Otwór w uchwycie szpulki (rys.1)
Wskazówka:
(rys.2)
Jeśli stosowana nić często zawija się lub plącze na uchwycie szpulki,
można poprowadzić ją przez otwór w uchwycie (patrz rysunek powyżej);
otwór powinien być skierowany do szpulki.
Grubość igły Materiał Specyfikacja nici bawełnianych Specyfikacja
nici jedwabnych
(fig.1) + (fig.2)
5
DEMONTAŻ I MONTAŻ POKRYWY SZPULKI
(3) Palec osłony szpulki
Otworzyć klapkę wolnego ramienia
(1) Klapka wolnego ramienia
Igłę doprowadzić do najwyższej pozycji,
obracając pokrętłem w kierunku do siebie.
Chwycić blokadę osłony szpulki i wyjąć
osłonę z obudowy
(2) Blokada osłony szpulki
Przy ponownym montażu upewnić się, że
palec osłony szpulki mocno zatrzasnął się
w szczelinie, w górnej części obudowy.
NAWIJANIE
(1) Pociągnąć pokrętło na zewnątrz, aby przerwać styk. (2) Nić należy poprowadzić ze szpulki przez koło naprężania nawijanej nici.
(3) Końcówkę nici poprowadzić od wewnątrz przez otwór szpulki i osadzić szpulkę na ramieniu nośnym. (4) Docisnąć szpulkę w
prawo. (5) Przytrzymać końcówkę nici i lekko nacisnąć nożny rozrusznik.
Zatrzymać maszynę po nawinięciu kilku zwojów nici na szpulkę. Wystającą końcówkę nici odciąć blisko szpulki. (6) Ponownie
nacisnąć nożny rozrusznik i nawijać nić do zapełnienia szpulki. Następnie zatrzymać maszynę; Ramię nośne szpulki docisnąć w
lewo i przeciąć nić. (7) Wcisnąć pokrętło (do pozycji wyjściowej), aby przywrócić styk.
Wskazówka: Gdy maszyna zatrzymuje się, ramię nośne szpulki musi być wciśnięte w lewo.
WPROWADZANIE NICI DO POKRYWY SZPULKI
(3) Spulenkapselfinger
(1) Włożyć szpulkę do osłony. Upewnić się, że nić biegnie w kierunku wierzchołka strzałki (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
(2) Końcówkę nici przeciągnąć do wycięcia w osłonie szpulki.
(3) Następnie przeciągnąć nić przez sprężynę mocującą szpulkę w kierunku otworu wylotowego.
Wskazówka: Ok. 10 cm nici powinno wystawać ze szpulki.
6
NAWLEKANIE NICI GÓRNEJ
Podnieść stopkę i obrócić pokrętło do siebie, aby ustawić dźwignię przegubową nici w najwyższej pozycji.
Szpulkę umieścić w uchwycie (patrz rys.). Wyciągnąć nić z tylnej części szpulki.
(1) Przewlec nić przez napinacz wstępny.
(2) Przeciągnąć nić przez koło naprężania nici, a następnie przez kolejną prowadnicę.
(3) Naprężyć nić i poprowadzić ją od prawej strony przez otwór dźwigni przegubowej.
(4) Następnie poprowadzić nić w dół i przez hak prowadzący.
(5) Poprowadzić nić dalej w dół i przez kolejny hak prowadzący.
(6) Nawlec nić na igłę od przodu do tyłu.
Wskazówka: Nić można bez problemu przewlec przez igłę, gdy przetnie się jej końcówkę ostrymi nożycami.
WYCIĄGANIE NICI DOLNEJ
(1) Włożyć szpulkę do osłony.
Upewnić się, że nić biegnie w kierunku wierzchołka strzałki (zgodnie z
ruchem wskazówek zegara).
2) Końcówkę nici przeciągnąć do wycięcia
w osłonie szpulki.
(3) Następnie przeciągnąć nić przez
sprężynę mocującą szpulkę w
kierunku otworu wylotowego.
Wskazówka: Ok. 10 cm nici powinno wystawać ze szpulki.
USTAWIANIE NAPRĘŻENIA GÓRNEJ NICI
Podczas szycia prostego ściegu nić górna i dolna są ze sobą łączone między kawałkami tkaniny. Za pomocą pokrętła regulacyjnego
wybrać we wzierniku odpowiednie naprężenie koła do naprężania nici. (1) Nowo ustawiona wartość (2) Im niższa wartość liczbowa,
tym mniejsze naprężenie nici górnej. (3) Im wyższa wartość liczbowa, tym większe naprężenie nici górnej.
Naprężenie nici górnej przy ściegu zygzakowym
W celu osiągnięcia dobrych wyników szycia ściegiem zygzakowym, naprężenie nici górnej powinno być mniejsze, aniżeli podczas
szycia ściegiem prostym. Nić górna powinna być widoczna w tylnej części materiału.
7
POKRĘTŁO ŚCIEGU
Wyjąć igłę z tkaniny i za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żądany wzór
ściegu.
Wybór elastycznego szwu (model 790)
Ustawienie to (1)-(8) należy wybrać, jeśli ma być wykonany elastyczny szew.
Długości ściegów można ustawiać dowolnie za pomocą poniższych ustawień.
“ + ” dla szerokich ściegów
“ - ” dla wąskich ściegów
Wskazówka: Szerokość ściegu zmienia się płynnie przy ustawieniu
przełącznika obrotowego na wartości pomiędzy 2 a 3.
(patrz rysunek; model 790 / 790A)
POKRĘTŁO DŁUGOŚCI ŚCIEGU
- W zależności od wybranego ściegu może się okazać, że w celu uzyskania optymalnego wyniku zachodzi potrzeba zmiany długości ściegu.- Im wyższa liczba, tym
dłuższy ścieg -Ustawienie „ …… ” nadaje się do obszywania otworów na guziki.
- Zakres pomiędzy 0,5 a 4 nadaje się do ściegu zygzakowego. Do szycia ściegiem
elastycznym wybiera się ustawienie (1)-(10).
Jak można polepszyć jakość elastycznego ściegu? Jeśli ustawienie to nie przynosi
zadowalającego rezultatu szycia elastycznym ściegiem, to można ustawić przełącznik
obrotowy na “ - ”, co spowoduje zagęszczenie ściegu, jeśli zaś przełącznik obrotowy
ustawi się w położeniu " + ”, to ścieg będzie rzadszy.
Wskazówka: Podczas regulacji przełącznikiem obrotowym igła powinna znajdować się w najwyższym położeniu nad tkaniną.
PRZYCISK BIEGU WSTECZNEGO
Podczas szycia wstecz należy trzymać wciśnięty przycisk biegu wstecznego.
Opuszczanie transportera
1. Otworzyć klapkę wolnego ramienia (1) Klapka wolnego ramienia 2. Opuścić transporter, naciskając jego dźwignię w dół i przesuwając ją w kierunku wskazywanym przez
strzałkę na rysunku.(2) Opuszczanie transportera 3. Unieśc transporter, naciskając jego
dźwignię w dół i przesuwając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę na rysunku “A”.
Wskazówka: Podczas normalnego szycia transporter powinien być uniesiony.
8
POKRĘTŁO REGULACJI NACISKU STOPKI
Do zwykłego szycia nacisk stopki jest ustawiony na stopień 3.
Nacisk stopki zmieniany jest na stopień 2, gdy mają być naszyte aplikacje i
hafty, bądź podczas szycia tkaniny siateczkowej.
Ustawić przełącznik na stopień 3, gdy ma być szyty szyfon, koronka, przędza
oraz inne delikatne tkaniny mieszane. Bawełniana flanela i strecz powinny być
szyte przy ustawieniu na stopień 1.
(1) Wskaźnik wybranego stopnia
ROZDZIAŁ III ROZPOCZĘCIE SZYCIA
ŚCIEG PROSTY
(1) Ustawienie pokrętła wzoru ściegu: 1 lub 2 . (2) Długość ściegu 1,5 - 4
(3) Stopka do szycia: Stopka do ściegu zygzakowego (4) Ustawienie koła naprężania nici. 2-6
Podnieść stopkę u włożyć pod nią tkaninę, kładąc ją na płytce ściegowej tak, aby krawędź tkaniny
pokryła się z jednym z oznaczeń na płytce. Obrócić pokrętło do siebie i opuścić igłę w tkaninę.
Opuścić stopkę i upewnić się, że nić została odłożona do tyłu. Nacisnąć rozrusznik nożny.
Transporter automatycznie przesuwa tkaninę do tyłu, wzdłuż oznaczenia na płytce ściegowej.
Nacisnąć przycisk biegu wstecznego i wykonać kilka przeszyć wstecz, aby zamocować końcówkę
nici. Podnieść stopkę i wyjąć tkaninę, prowadząc przy tym nić górną i dolną do tyłu. Obie nici odciąć
nożyczkami, pozostawiając dostatecznie długie końcówki nici w celu przygotowania maszyny do
kolejnego szycia.
ZMIANA KIERUNKU
Zatrzymać maszynę i obrócić pokrętło do siebie tak, aby igła opuściła
się w tkaninę. Podnieść stopkę i obrócić tkaninę w dowolnym kierunku,
używając igły jako punktu obrotu. Opuścić stopkę i kontynuować szycie.
9
KORZYSTANIE Z OZNACZEŃ
OZNACZEŃ NA PŁYTCE Ś CIEGOWEJ
Oznaczenia na płytce ściegowej są bardzo przydatne do utrzymywania odstępu szwu od krawędzi.
Wskazówka: Poniższe dane odnoszą się do odstępu oznaczenia na płytce ściegowej.
(1) Oznaczenie na płytce ściegowej (2) Oznaczenie narożne (3) Płytka ściegowa między igłą a (4) otworem po igle
(5) Odstęp krawędzi od ucha igielnego
Liczba na płytce ściegowej
Odstęp w cm
10
1.0
15
1.5
20
2.0
3/8
1.0
4/8
1.3
5/8
1.6
6/8
1.9
OBSZYWANIE PRAWEJ KRAWĘDZI
Podczas obszywania prawej krawędzi naley zachować odstęp od brzegu tkaniny
wynoszący 1,6 cm. Zatrzymać maszynę, gdy brzeg tkaniny znajdzie się na tej samej
wysokości, co oznaczenie narone na płytce ściegowej. Obrócić pokrętło do siebie i
opuścić igłę w tkaninę. Podnieść stopkę i obracać tkaninę do uzyskania ądanego
kierunku, a brzeg tkaniny pokryje się z oznaczeniem na płytce ściegowej 1,6 cm.
Opuścić stopkę i kontynuować szycie. (2) Oznaczenie narone nici
ŚCIEG ZYGZAKOWY
(1) Pokrętło ściegu: 3
(2) Długość ściegu: 1 - 4
(3) Stopka: Stopka zygzakowa
(4) Koło naprężania nici: 2-6
Pojedynczy ścieg zygzakowy jest często używany do obszywania, wykonywania dziurek na guziki oraz wszywania elastycznych tasiemek.
ROZDZIAŁ IV - SZYCIE TKANIN
Ścieg obrębkowy
(1) Pokrętło ściegu: 3
(2) Długość ściegu: M1-2
(4) Stopka: Stopka zygzakowa
(5) Koło naprężania nici: 4-6
Ten ścieg używany jest do obszywania przyciętego brzegu tkaniny i zapobiegają jej
wystrzępianiu się.
10
POTRÓJNY ŚCIEG PROSTY
(1) Pokrętło ściegu: 3
(2) Długość ściegu: M 1-2
(3) Stopka: Stopka zygzakowa
(4) Koło naprężania nici: 4-6
Ten ścieg nadaje się do szycia tkanin syntetycznych oraz innych materiałów, które łatwo się
marszczą. Nadaje się również jako ścieg obrębkowy, który zapobiega wystrzępianiu się tkaniny; ponadto można użyć potrójnego ściegu zygzakowego do wszywania elastycznych
tasiemek oraz do prac wykończeniowych. Należy pozostawić szerokie na 1,5 cm obszycie,
które po zakończeniu szycia zostanie odcięte.
POTRÓJNY ŚCIEG ZYGZAKOWY
(1) Pokrętło ściegu: 1 lub 2
(2) Długość ściegu: (1)-(8)
(4) Stopka: Stopka zygzakowa
(5) Koło naprężania nici: 4-6
Ten ścieg tworzy bardzo mocny szew, dzięki dwóm skokom igły do przodu i jednemu
wstecz. Przed szyciem odzieży należy spiąć tkaninę szpilkami. Ten rodzaj ściegu
szczególnie nadaje się do wykonywania szwów klinowych.
PRZYSZYWANIE GUZIKÓW
(1) Pokrętło ściegu 3 (Model
(2) Długość ściegu: Dowolna
(3) Szerokość ściegu: Wybrać szerokość ściegu,
która nadaje się do przyszywania guzika
(4) Stopka: stopka do przyszywania guzików
(5) Koło naprężania nici: 1-3
(6) Opuścić transporter
(patrz strona 16)
Ułożyć guzik w żądanym miejscu. Igła na stopce do przyszywania guzików tworzy
podczas szycia mostek, który ułatwia późniejsze owinięcie nicią spodu guzika. W
modelach 790A / 790 należy ustawić pokrętło wzoru ściegu na „2".
Obydwie dziurki na guziki ustawić wzdłuż rynienek i lewą dziurkę podłożyć bezpośrednio pod ostrze igły. Opuścić stopkę do przyszywania guzików. -Obrócić pokrętło
wzoru ściegu.
Wykonać około pięciu przeszyć i podnieść igłę. Pozostawić około 20 cm nici, jeśli osadzenie guzika ma być mocniejsze. Przewlec górną nić przez dziurkę guzika w dół i kilkakrotnie owinąć nić
wokół nici łączącej guzik z tkaniną, tworząc w ten sposób osadzenie guzika. Przewlec nić do spodu tkaniny
i wykonać węzeł.
Wskazówka: Po przyszyciu guzika ponownie podnieść transporter.
11
OBSZYWANIE DZIURKI NA GUZIKI
(1) Pokrętło ściegu: BH
(2) Długość ściegu: IIIIIIIIII (0,5-1)
(3) Stopka: stopka do dziurek na guziki
(4) Koło naprężania nici: 3-5
Szerokość ściegu należy wybrać w zakresie ||||||||| między ”0” a “1”, zależnie od długości ściegu.(1)
Pokrętło długości ściegu ustawić na „0'', jeśli ścieg ma być gęściejszy. Ścieg do satyny nadaje się
do wyszywania dziurek na guziki na cienkich tkaninach.(2) Pokrętło długości ściegu ustawić na „1",
jeśli ścieg ma być rzadszy. Rzadszy ścieg nadaje się do wyszywania dziurek na guziki na grubych
tkaninach. Wskazówka: Zaleca się wykonanie próbnego obszycia dziurki na guzik na małym
kawałku tkaniny, w celu uzyskania optymalnego efektu.
(1) Starannie zaznaczyć miejsce na dziurkę na tkaninie. (2) Sanie stopki do obszywania dziurek (A) pociągnąć do przodu i ustawić
tak, aby oznaczenie na stopce (C) pokrywało się z oznaczeniem na tkaninie (B). Opuścić stopkę. Wskazówka: Jednostką znaczników na saniach jest centymetr. (3) Ustawić pokrętło wzoru ściegu na . Szyć w kierunku do przodu do osiągnięcia przedniego
oznaczenia dziurki, a następnie zatrzymać maszynę. Igła musi znajdować się u góry, po lewej stronie. (4) Ustawić pokrętło wzoru
ściegu na . Wykonać cztery do sześciu przeszyć i ponownie zatrzymać maszynę. Igła musi znajdować się u góry, po prawej stronie. (5) Ustawić pokrętło wzoru ściegu na . Szyć do tyłu do osiągnięcia tylnego oznaczenia dziurki, a następnie zatrzymać maszynę. Igła musi znajdować się u góry, po prawej stronie. (6) Ustawić pokrętło wzoru ściegu na . Wykonać cztery do sześciu przeszyć i ponownie zatrzymać maszynę. Igła musi znajdować się u góry, po lewej stronie. (7) Wyjąć tkaninę, gdy dziurka jest gotowa.
Wetknąć igłę przed tylnym ryglem dziurki na guzik, aby podczas wycinania dziurki przypadkowo go nie przeciąć. Starannie wyciąć
dziurkę na guzik używając wycinarki do otworów na guziki.
DZIURKI NA GUZIKI Z UŻYCIEM SZPULKI DODATKOWEJ
(1) Pokrętło ściegu:
Patrz rysunek= 1
(2) Długość ściegu: (0,5-1)
(3) Stopka: stopka do dziurek na guziki
(4) Koło naprężania nici: 3-5
1. Podnieść stopkę do obszywania dziurek i nawinąć nić na metalowe ramię w tylnej części
stopki. (1) Metalowe ramię do pozycjonownaia nici 2. Końcówki nici przeciągnąć pod stopką do
przodu i poprowadzić pod środkiem stopki do obszywania dziurek w kierunku do siebie. 3. Przytrzymać nici w
ręku i skrzyżowane włożyć w widełki w przedniej części stopki do obszywania dziurek. 4. Przed rozpoczęciem szycia opuścić igłę w tkaninę i opuścić stopkę 5. Ostrożnie wcisnąć rozrusznik nożny i szyć wzdłuż
dziurek na guziki, nawleczone nici muszą zostać objęte przez ścieg. 6. Wyjąć tkaninę i rozciąć nici nożyczkami. 7. Pociągnąć z lewej strony nawleczone nici i mocno przytrzymać tkaninę. 8. Końcówka nici powinna zostać nawinięta na igłę zatyczkową. Przeciągnąć nić do tyłu i przeciąć.
Wskazówka: Podczas wycinania dziurek na guziki należy przestrzegać wskazówek podanych
na stonie 25.
12
WSZYWANIE ZAMKA BŁYSKAWICZNEGO
(1) Pokrętło ściegu: 1
(2) Długość ściegu: 1,5-4
(3) Stopka: Stopka do zamków
błyskawicznych
(4) Koło naprężania nici: 4-6
Ułożyć zamek błyskawiczny na tkaninie i przytwierdzić go szpilkami. Włożyć
zamek pod stopkę do zamków błyskawicznych. Odłożyć nić do tyłu i opuścić
stopkę. Szyć na lewej stronie zamka, w celu uzyskania optymalnego efektu igła
powinna być prowadzona wzdłuż zamka, jak najbliżej ząbków. Równocześnie
mocno zszyć zamek z tkaniną. Obrócić tkaninę i drugą stronę zamka przeszyć
tak samo, jak lewą.
ŚCIEG ŚLEPY
(1) Pokrętło ściegu: 5-6
(2) Długość ściegu 1 -3
(4) Stopka: Stopka zygzakowa, z szyną prowadzącą
(5) Koło naprężania nici. 4-6
1. Metoda na zakładanie tkaniny (1) Spód tkaniny, (2) 04 - 0,7 cm
2. Opuścić stopkę, odkręcić śrubę ustalającą stopkę i zamocować szynę prowadzącą między śrubą a mostkiem stopki. Dokręcić śrubę i upewnić się, że szyna prowadząca jest mocno osadzona pośrodku stopki. 3. Podnieść stopkę, włożyć pod
nią tkaninę i zakładkę tkaniny ułożyć wzdłuż szyny prowadzącej. Opuścić stopkę i
szyć powoli, aby mieć lepszą kontrolę. Skok igły w lewo przy ściegu zygzakowym
ciasno przyszywa zakładkę wzdłuż jej brzegu. Uważać, aby podczas szycia zakładka zawsze była prowadzona wzdłuż szyny.
4. Po wyprasowaniu prawej, górnej warstwy tkaniny dziurki po igle są prawie niewidoczne.
ROZDZIAŁ V - ŚCIEGI OZDOBNE
Ścieg okrętkowy
(1) Pokrętło ściegu: 6-7
(2) Długość ściegu: 2
(3) Stopka: Stopka zygzakowa
(4) Koło naprężania nici: 6-8
Do szycia ściegiem okrętkowym zaleca się ułożenie z prawej strony tkaniny, obok
stopki oraz igły założonego kawałka koronki.
13
ŚCIEG ELASTYCZNY
(1) Pokrętło ściegu: 1-8
(2) Długość ściegu: (1)-(8)
(3) Stopka. Stopka zygzakowa
(4) Koło naprężania nici: 2-6
Poniższe ustawienia pozwalają wybrać dowolne
długości ściegu, ustawienie “ + " nadaje się do
szerokich ściegów. Ustawienie “ - ” nadaje się do
wąskich ściegów.
ŚCIEG KRZYŻOWANY
(1)
(2)
(3)
(4)
Pokrętło ściegu: 4
Długość ściegu: (1)-(8)
Stopka. Stopka zygzakowa
Koło naprężania nici: 4-6
Przeszyć tkaninę kilkoma rzędami ściegu prostego, w odstępie 1 cm. Na długość ściegu wybrać ustawienie “4”. Z jednej strony wykonać węzły na górnej i dolnej nici. Z drugiej strony pociągnąć nić dolną w taki sposób, aby powstały regularne fałdy. Następnie
zamocować nici z drugiej strony. W poprzek fałd wykonać dekoracyjny wzór siateczkowy, używając ściegu krzyżowanego. Następnie dokładnie usunąć nici pomocnicze,
które służą do wytworzenia fałd. Wskazówka: Mniejsze naprężenie nici górnej ułatwia
wykonanie lamówek.
ŚCIEG ELASTYCZNY Z DWOMA ŚCIEGAMI POJEDYNCZYMI
(1)
(2)
(3)
(4)
Pokrętło ściegu: 8
Długość ściegu: 1
Stopka. Stopka zygzakowa
Koło naprężania nici: 4-6
Ten ścieg doskonale nadaje się do stębnowania elstycznych tasiemek o szerokości
powyżej 3 cm, które są na przykład wszywane w rękawy odzieży dziecięcej. Po
zakończeniu szycia przyszyć elstyczną tasiemkę. Ponadto ścieg ten dobrze nadaje
się do zszywania trudnych tkanin. Obydwie tkaniny ułożyć bez zakładki jedna na
drugiej i zszyć.
14
NASZYWANIE APLIKACJI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pokrętło ściegu: 3
Długość ściegu: 0,5-1
Stopka. Stopka zygzakowa
Koło naprężania nici: 1-4
Nacisk stopki: 2
Przypiąć aplikację do tkaniny lub zaprasować. Starannie przeszyć wzdłuż krawędzi wykroju
aplikacji. Wystającą poza szew tkaninę odciąć. Opuścić igłę w tkaninę, jeśli ma być zmieniony kierunek szycia. Podnieść stopkę i obrócić tkaninę w prawo lub w lewo.
Wskazówka: Po wykonaniu przeszycia ustawić nacisk stopki
ponownie na stopień "3”.
ZAMKNIĘTY ŚCIEG OVERLOKOWY
(1)
(2)
(3)
(4)
Pokrętło ściegu: 10
Długość ściegu: 1-10
Stopka. Stopka zygzakowa
Koło naprężania nici: 4-6
Wskazówka: Ustawienie pokrętła długości ściegu także umożliwia szycie zamkniętym ściegiem overlokowym. Obydwa brzegi tkaniny założyć na ok. 1,5 cm i
zaprasować. Tkaniny skierowane podłożoną stroną do dołu i w odstępie 0,3 cm
od siebie powinny zostać wzmocnione włókniną. Szyć powoli i upewniać się,
że każdy skok igły osiąga brzeg tkaniny.
ROZDZIAŁ VI – KONSERWACJA MASZYNY DO SZYCIA
Wyjmowanie uchwytu i jego części
Wskazówka: Wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z sieci.
Unieść igłę do najwyższej pozycji, aby wyjąć chwytacz i otworzyć klapkę wolnego
ramienia. Wyjąć z maszyny osłonę szpulki. Obrócić obydwa zaciski blokujące i wyjąć
pokrywę pierścieniową.
Wskazówka: Wyczyścić transporter szczotką i miękką, czystą szmatką.
(1) Osłona szpulki (2) Zacisk blokujący (3) Pokrywa pierścieniowa
(4) Hak osłony (5) Obudowa toru chwytacza
Ponowne zakładanie chwytacza: Pokrywę pierścieniową trzymać tak, aby ząbek był
skierowany w dół i ostrożnie włożyć ją ponownie do obudowy toru chwytacza.
Zamocować pokrywę pierścieniową i upewnić się, że ząbek jest mocno osadzony w
odpowiednim wgłębieniu w obudowie. Umocować pokrywę pierścieniową, ustawiając
zaciski blokujące w pozycji wyjściowej. Osłonę wraz ze szpulką wsadzić ponownie w
uchwyt.
(6) Ząbek pokrywy pierścieniowej (7) Wgłębienie w osłonie toru chwytacza
15
CZYSZCZENIE TRANSPORTERA
Przed przystąpieniem do czyszczenia
transportera wyłączyć oświetlenie
maszyny i wyjąć wtyczkę z sieci.
Wyjąć igłę i stopkę. Śrubokrętem
odkręcić śrubę z lewej strony płytki
ściegowej. Wyjąć płytkę ściegową.
Wyczyścić transporter delikatną
szczotką i ponownie założyć płytkę
ściegową. Zamocować stopkę oraz
igłę. Maszyna jest ponownie gotowa
do eksploatacji.
Wskazówka: W przypadku częstej eksploatacji maszyny zaleca się regularne czyszczenie, w celu uzyskania optymalnych efektów szycia.
OLIWIENIE MASZYNY
Oliwienie maszyny
Wskazówka: Do oliwienia maszyny używać wyłącznie jednej do dwóch kropel oleju do maszyn szwalniczych, w
innym razie można zabrudzić tkaninę. Jeśli po długim przestoju maszyna nie działa prawidłowo, to przed eksploatacją należy użyć kilku kropel oleju do maszyn szwalniczych, dzięki czemu maszyna odzyska pełną sprawność.
Oliwienie części pod górną osłoną
Zdjąć osłonę śruby, śrubę i górną pokrywę. Naoliwić oznaczone strzałką punkty, patrz rysunek. (1) Osłona śruby (2) Śruba
(3) Osłona górna
Oliwienie chwytacza
Naoliwić oznaczony strzałką punkt. (4) Klapka wolnego ramienia
16
Usuwanie usterek
Usterka
Nićfiogórna
pęka
O
superior
parte-se
Nićfiogórna
pęka
O
inferior
parte-se
Igła pęka
A agulha parte-se
Há pontos que
Wypuszczanie
saltam
ściegu
Przyczyna
Objaśnienie
1. Nić
O fiogórna
superior
nãoprawidłowo
está correctamente
introduzido.
1.
nie jest
nawleczona.
2. O fio superior está sob tensão excessiva.
2. Za duże naprężenie nici górnej.
3. A agulha está torta ou sem ponta.
3. Igła jest wygięta lub tępa.
4. A agulha está mal colocada.
4. Igła została nieprawidłowo założona.
5. Cosendo, o tecido não avança.
5.
nie jest przesuwana
szycia.
6. Tkanina
O fio é demasiado
grosso ou podczas
fino.
Ver
a página
Patrz
strona 717
Ver a página 19
Patrz strona 7
Ver a página 11
Patrz strona 5
Ver a página 11
Patrz
strona 524
Ver
a página
Patrz
strona 911
Ver
a página
6. Nić jest za gruba lub za cienka.
Patrz strona 5
1. O fio superior não está correctamente introduzido.
1. Nieprawidłowe prowadzenie nici dolnej.
2. Dentro do gancho há pêlos finos.
2. Palec osłony szpulki jest zablokowany przez
3. A bobina está danificado e não funciona bem.
drobne włókna.
Ver a página 16
Patrz strona 6
Limpe a canela
Wyczyścić osłonę
da bobina
szpulki a
Substitua
3. Osłona szpulki jest uszkodzona i nie pracuje
Wymienić osłonę
bobina
prawidłowo.
2.
jest wygięta
lub tępa. afrouxou-se.
3. Igła
O parafuso
da braçadeira
szpulki.
Ver a página 11
Patrz strona 5
Ver a página 11
Patrz
strona 511
Ver
a página
4. Poluzowała
O fio superior
sobmocująca
tensão excessiva.
3.
sięestá
śruba
igłę.
Ver
a página
Patrz
strona 519
5. Za
Cosendo,
o tecido não
4.
duże naprężenie
niciavança.
górnej.
6. A agulha é demasiado fina para o tecido a coser.
5. Tkanina nie jest przesuwana podczas szycia.
7. O selector rotativo do desenho não está
6. Igła jest za cienka do danej tkaniny.
correctamente regulado.
7. Nieprawidłowo ustawione pokrętło wzoru ściegu.
Ver
a página
Patrz
strona 724
Ver a página 11
Patrz strona 9
Ver a página 20
Patrz strona 5
1. A agulha não está correctamente instalada.
2. Igła
A agulha
está
torta ou semzałożona.
ponta.
1.
została
nieprawidłowo
3.
Nem
a
agulha
nem
o
fio
são
os indicados
2. Igła jest wygięta lub tępa.
para a costura.
3. Ani igła, ani nić nie nadają się do danego szycia
4. O fio superior não está correctamente introduzido.
4. Nić górna nie jest prawidłowo nawleczona.
Ver a página 11
Patrz
strona 511
Ver
a página
Ver
a
página
Patrz strona 511
1. A agulha não está correctamente instalada.
1.
została
nieprawidłowo
2. Igła
A agulha
está
torta ou semzałożona.
ponta.
17
Patrz strona 8
Patrz strona 5
Ver a página 17
Patrz strona 7
Usterka
Przyczyna
Objaśnienie
1. Za duże naprężenie nici górnej.
1. O fio superior está sob tensão excessiva.
2. Nieprawidłowe prowadzenie nici.
2. A costura não é a correcta.
3. A
Igła
jest za
gruba do danej
tkaniny.
3.
agulha
é demasiado
grossa
para o tecido
Patrz strona 7
Ver a página 19
Patrz strona 7
Ver a página 17
Patrz
Ver a strona
página511
O tecido faz
4.coser.
Za duża długość ściegu dla danej tkaniny.
a
Patrz strona 8
dobras
DoOs
szycia
bardzo
cienkich tkanin
wymagane
4.
pontos
são demasiado
grandes
para o jest
Ver a página 39
Materiał
fałduje się
tecido
a coser.
podłożenie
włókniny.
* Para coser um tecido muito fino, é necessário
Pętla na szwie
página 19
Costura ondeada
Tkanina nie jest
prawidłowo transO
tecido não
portowana
avança
correctamente
A máquina não
Maszyna nie
funciona
uruchamia się
A máquina é
Maszyna pracuje
buliçosa e trabalha
głośno lub wolno
lentamente
colocar debaixo dele um forro sem trama.
1. Za małe naprężenie nici górnej.
1. O fio superior está com pouca tensão.
2. Kombinacja wielkość igły/grubość nici/tkaniny
Patrz strona 7
Ver
Patrz strona 5
jest nieprawidłowa, za cienka lub za gruba.
2. A combinação do tamanho da agulha, fio
Ver a página 11
e tecido não é a correcta. Ou são demasiado
1. Transporter
jest zablokowany
przez
grossos
ou demasiado
finos.
Patrz strona 16
drobne włókna.
1.
alimentador
por pêlos finos.
2. O
Transporter
nieestá
jest obstruído
aktywowany
Ver a strona
página88
Patrz
2.
alimentador
está activo (levantado).
3. O
Skoki
igły są zanão
krótkie.
3. Os pontos são demasiado curtos.
Ver a strona
página845
Patrz
Ver a página 15
1. Wyłącznik sieciowy jest wyłączony
1. O interruptor principal está desconectado.
2. Nić zablokowała się w palcu osłony szpulki.
2. O fio no gancho está enredado.
3. Pokrętło jest ustawione na tryb nawijania.
3. O volante manual desengatado.
4. Nić zablokowała się w palcu osłony szpulki.
Patrz strona 4
Ver a página 8
Patrz strona 16
Ver a página 44
Patrz strona 6
Ver a página 15
Patrz strona 16
1. O fio enredado no gancho.
Ver a página 45
Transporter
jestestá
zablokowany
przez
drobne
włókna. Patrz
2. O
alimentador
obstruído por
pêlos
finos.
Ver a strona
página16
45
3. A
máquina não está
suficientemente lubrificada.
Niewystarczające
smarowanie.
18
Ver a strona
página16
47
Patrz
a
D Technische Daten:
Anschlusspannung
Leistungsaufnahme
davon Motor
Arbeitsplatzbeleuchtung
Stichgeschwindigkeit
230 Volt 50Hz.
85 Watt
70 Watt.
15 Watt (Birnenformlampe Gewinde E 14 max 15 Watt)
max. 800 Stiche pro Minute.
ES Datos técnicos:
Tensión de alimentación
Potencia
entre ésta, el motor
Alumbrado laboral
Velocidad del cosido
230V 50Hz
85 W
70 W
15 W (bombillo – forma de pera, rosca E 14 máx. 15 W)
máx. 800 puntos por minuto
PT Especificações técnicas:
Voltagem
Potência total
Potência motor
Luz de trabalho
Velocidade dos pontos
230 V, 50 Hz
85 watts
70 watts
15 watts (lâmp. E14 máx. 15 watts)
máx. 800 pontos por minuto
CZ Technická specifikace:
napětí
celkový výkon
výkon motoru
pracovní světlo
rychlost šití
230 V, 50 Hz
85 Watt
70 Watt
15 Watt (žá rovka E14 max. 15 Watt)
max. 800 stehů za minutu
HU Műszaki adatok:
Feszü ltsé g
Összes teljesí tmé ny
Motorteljesí tmé ny
Dolgozó fé ny
Ölté si sebessé g
230 V, 50 Hz
85 Watt
70 Watt
15 Watt (max. 15 W-os E14 lá mpa)
max 800 ö lté s percenké nt
RO Date tehnice:
Tensiunea
Puterea totală
Puterea motorului
Lumina de lucru
Viteza de coasere
230 V, 50 Hz
85 Watt
70 Watt
15 Watt (Lampa E14 max. 15 Watt)
max. 800 î mpunsături pe minut
PL Specyfikacja techniczna:
Napięcie elektryczne
Moc całkowita
Moc silnika
Lampka robocza
Prędkość szycia
230 V, 50 Hz
85 W
70 W
15 W (trzonek E14 maks. 15 W)
maks. 800 szwó w na minutę
Trademark-License AEG® by Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH
Download

Návod na obsluhu Návod k použití Kezelési útmutató