Výzva na odpredaj portfólia FVE
formou verejného ponukového konania
Údaje vyhlasovateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis v registri:
NOVA ENERGIA, a.s.
Jantárová 30
040 01 Košice
Ing. Róbert Paldia, Predseda Predstavenstva
45 958 335
Tatra banka, a.s.
2922847661/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
I, Oddiel Sa,vložka 1533/V
Predmet ponukového konania:
Vyhlasovateľ tejto Výzvy ponúka na predaj dole uvedené Fotovoltické Elektrárne (ďalej len
FVE). Odpredaj sa uskutoční formou predaja 100%-ného obchodného podielu v
spoločnostiach (SPV) , ktoré vlastnia predmetné FVE.
Záujemca o kúpu FVE resp. SPV môže predložiť svoju ponuku na odkúpenie celého portfólia
SPV, jednotlivých SPV alebo ním vybraného „balíku“ (kombinácia SPV podľa špecifikácii
tohto dokumentu).
Všetky FVE, ktoré sú predmetom tejto Výzvy boli sprevádzkované v roku 2011 a majú
zákonom zaručenú výkupnú cenu elektrickej energie vo výške 382,61 EUR/MWh.
* okrem FVE Mojmírovce, ktorá má ÚRSO schválenú výkupnú cenu 367,31 EUR / MWh
Zoznam SPV prevádzkujúcich FVE na odpredaj:
1. FVE Poľany 1, vo vlastníctve A R B TRADE s.r.o.
2. FVE Poľany 2, vo vlastníctve Stovateam s.r.o..
3. FVE Varhaňovce, vo vlastníctve ZETASOLAR s.r.o.
4. FVE Nový Ruskov, vo vlastníctve Satmont s.r.o.
5. FVE Fulianka 1, vo vlastníctve Obnoviteľné zdroje s.r.o.
6. FVE Fulianka 2, vo vlastníctve Epsolar s.r.o.
7. FVE Šambron, vo vlastníctve Solaris one s.r.o.
8. FVE Kladzany, vo vlastníctve Inmade s.r.o.
9. FVE Lipany, vo vlastníctve Tecoma Travel Agency s.r.o.
10. FVE Slatina 1, vo vlastníctve Tecoma Travel Agency s.r.o.
11. FVE Slatina 2, vo vlastníctve HK-promotion s.r.o.
12. FVE Nacina Ves 2, vo vlastníctve UNISOLAR s.r.o.
13. FVE Nacina Ves 1, vo vlastníctve UKND s.r.o.
14. FVE Veľký Lipník, vo vlastníctve THESOLAR s.r.o.
15. FVE Mojmírovce, vo vlastníctve SUN PARK s.r.o.
1
FVE Č.: 1 / Poľany 1
Obraz č.1: FVE Poľany 1
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
A R B TRADE s.r.o.
katastrálne územie Poľany, okres Trebišov
Inštalovaný výkon FVE: 0,999 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: VSD - Východoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 436 kusov
Výrobca: MASDAR PV
Typ/technológia: MPV 410 SXL/THIN FILM
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON
Typ: NXI 11505/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: DOTEL 800 H
Typ transformátora: 800 kVA výstup
2
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 643,6 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 1 227,5 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 394,4 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 - 2013 / Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 28.785 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
8.6.2011
3.6.2011
3
FVE Č.: 2/ Poľany 2
Obraz č.1: FVE Poľany 2
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
STOVATEAM s.r.o.
katastrálne územie Poľany, okres Trebišov
Inštalovaný výkon FVE: 0,999 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: VSD - Východoslovenská distribučná
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 392 kusov
Výrobca: MASDAR PV
Typ/technológia: MPV 410 SXL/THIN FILM
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON VAC
Typ: NXI 11505/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: DOTEL 800 H
Typ transformátora: 800 kVA výstup
4
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 658,6 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 1 196,4 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 384,6 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 28.582 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
13.6.2011
3.6.2011
5
FVE Č.: 3/ Varhaňovce
Obraz č.1: FVE Varhaňovce
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
ZETASOLAR s.r.o.
katastrálne územie Varhaňovce, Okres Prešov
Inštalovaný výkon FVE: 0,990 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: VSD - Východoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 598 kusov
Výrobca: T-SOLAR
Typ/technológia: TS 410/ THIN FILM
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON
Typ: NXI 11505/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: DOTEL 800 H
Typ transformátora: 800 kVA výstup
6
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 650,6 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 1 123,3 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 357,3 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 35.075 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
1.6.2011
6.5.2011
7
FVE Č.: 4/ Nový Ruskov
Obraz č.1: FVE – Nový Ruskov
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
Satmont s.r.o..
katastrálne územie Veľký Ruskov, Okres Trebišov
Inštalovaný výkon FVE: 0,990 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: VSD - Východoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 598 kusov
Výrobca: MASDAR PV
Typ/technológia: MPV 410, 420 SXL
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON NXV 0500
Typ: NXI 11505/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: DOTEL 800 H
Typ transformátora: 800 kVA výstup
8
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 666,5 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 1 128,1 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 388,8 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 30.000 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
9.6.2011
18.5.2011
9
FVE Č.: 5/ Fulianka 1
Obraz č.1: FVE Fulianka 1
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
Obnoviteľné zdroje s.r.o.
katastrálne územie Fulianka, Okres Prešov
Inštalovaný výkon FVE: 0,990 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: VSD - Východoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 598 kusov
Výrobca: T-SOLAR
Typ/technológia: TS 410/ THIN FILM
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON
Typ: NXI 11505/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: DOTEL 800 H
Typ transformátora: 800 kVA výstup
10
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 421,2 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 1 042,8 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 334,6 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 34.090 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
7.6.2011
3.6.2011
11
FVE Č.: 6/ Fulianka 2
Obraz č.1: FVE Fulianka 2
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
Epsolar s.r.o.
katastrálne územie Fulianka, Okres Prešov
Inštalovaný výkon FVE: 0,800 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: VSD - Východoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 100 kusov
Výrobca: T-SOLAR
Typ/technológia: TS 410/THIN FILM
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON
Typ: 625 kW AC výstup 320 VAC/ NXI 11505
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: DOTEL 800 H
Typ transformátora: 800 kVA výstup
12
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 425,8 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 855,9 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 286,4 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 21.341 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
7.6.2011
2.6.2011
13
FVE Č.: 7/ Šambron
Obraz č.1: FVE Šambron
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
Solaris one s.r.o.
katastrálne územie Šambron, Okres Stará Ľubovňa
Inštalovaný výkon FVE: 0,990 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: VSD - Východoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 598 kusov
Výrobca: T-SOLAR
Typ/technológia: TS 410/THIN FILM
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON
Typ: NXI 11505/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: ELETTROMECANICA PIOSSASCO Srl
Typ transformátora: 1000 kVA výstup
14
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 425,8 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 873,8 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 320,6 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 30.064 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
29.6.2011
28.6.2011
15
FVE Č.: 8/ Kladzany
Obraz č.1: FVE Kladzany
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
Inmade s.r.o.
katastrálne územie Kladzany, Okres Prešov
Inštalovaný výkon FVE: 0,990 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: VSD - Východoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 598 kusov
Výrobca: T-SOLAR
Typ/technológia: TS 410 THIN FILM
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON
Typ: NXI 11505/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: DOTEL 800 H
Typ transformátora: 800 kVA výstup
16
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 425,8 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 1 019,95 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 332,8 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 35.594 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
21.6.2011
6.6.2011
17
FVE Č.: 9/ Lipany
Obraz č.1: FVE Lipany
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
Tecoma Travel Agency s.r.o.
katastrálne územie Lipany, Okres Sabinov
Inštalovaný výkon FVE: 0,990 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: VSD - Východoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 622 kusov
Výrobca: T-SOLAR
Typ/technológia: TS 410 THIN FILM
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON
Typ: NXI 11505/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: DOTEL 800 H
Typ transformátora: 800 kVA výstup
18
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 469,18 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 905,9 MWh
Dodávka elektriny na rok 2013: 310 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 28.843 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
9.5.2011
31.3.2011
19
FVE Č.: 10/Slatina 1
Obraz č.1: FVE Slatina 1
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
Tecoma Travel Agency s.r.o.
katastrálne územie Slatina, Okres Levice
Inštalovaný výkon FVE: 0,770 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: Západoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 021 kusov
Výrobca: T-SOLAR
Typ/technológia: TS 410 THIN FILM
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON
Typ: NXI 11500/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: DOTEL 800 H
Typ transformátora: 800 kVA výstup
20
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 366,4 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 863,9 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 260,1 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 23.550 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
20.5.2011
31.3.2011
21
FVE Č.: 11/ Slatina 2
Obraz č.1: FVE Slatina 2
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
HK-PROMOTION s.r.o.
katastrálne územie Slatina, Okres Levice
Inštalovaný výkon FVE: 0,990 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: Západoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 1 837 kusov
Výrobca: T-SOLAR
Typ/technológia: TS 410
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON
Typ: NXI 11505/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: DOTEL 800 H
Typ transformátora: 800 kVA výstup
22
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 332,1 MWh (5/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 818,1 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 251,1 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 29.690 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
20.5.2011
31.3.2011
23
FVE Č.: 12/ Nacina Ves 1
Obraz č.1: FVE Nacina Ves 1
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
UNISOLAR s.r.o.
katastrálne územie Nacina Ves, Okres Michalovce
Inštalovaný výkon FVE: 0,990 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: VSD - Východoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 368 kusov
Výrobca: MASDAR PV
Typ/technológia: MPV 410 SXL, 420 SXL
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON
Typ: NXI 11505/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: ELETTROMECANICA PIOSSASCO Srl
Typ transformátora: 1 000 kVA výstup
24
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 528,5 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 1 066,8 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 370,2 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 40.394 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
4.7.2011
15.6.2011
25
FVE Č.: 13/ Nacina Ves 2
Obraz č.1: FVE Nacina Ves 2
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
UKND s.r.o.
katastrálne územie Nacina Ves, Okres Michalovce
Inštalovaný výkon FVE: 0,990 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: VSD - Východoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 368 kusov
Výrobca: MASDAR PV
Typ/technológia: MPV 410, 420 SXL
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON
Typ: NXI 11505/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: ELETTROMECANICA PIOSSASCO Srl
Typ transformátora: 1 000 kVA výstup
26
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 457,5 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 1 099,4 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 374,01 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 40.394 m2
Prístup k pozemku: spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
4.7.2011
15.6.2011
27
FVE Č.: 14/ Veľký Lipník
Obraz č.1: FVE Veľký Lipník
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
THESOLAR s.r.o.
katastrálne územie Veľký Lipník, Okres Stará Ľubovňa
Inštalovaný výkon FVE: 0,990 MW
Garantovaná výkupná cena *: 382,61 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: VSD - Východoslovenská distribučná, a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 2 368 kusov
Výrobca: MASDAR
Typ/technológia: MPV 410, 420 SXL
Meniče:
Počet: 2 kusy
Výrobca: VACON
Typ: 11500/547 kW pri 280 VAC
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: ELETTROMECANICA PIOSSASCO Srl
Typ transformátora: 1 000 kVA výstup
28
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 370 MWh (7/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 814,1 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 273,8 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 30.050 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 3 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 5 ročná záruka
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
5.7.2011
30.6.2011
29
FVE Č.: 15/ Mojmírovce
Obraz č.1: FVE Mojmírovce
Základné informácie:
Vlastník FVE:
Umiestnenie FVE:
SUN PARK s.r.o.
katastrálne územie Mojmírovce, Okres Nitra
Inštalovaný výkon FVE: 0,999 MW
Garantovaná výkupná cena *: 367,31 EUR / MWh,
* Určená cenovým rozhodnutím ÚRSO pre roky 2011, 2012, 2013 a garantovaná na obdobie 15 rokov na základe zákona SR
č.309/2009 Z. z.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: Západoslovenská distribučná a.s.
Technické parametre FVE:
Vyvedenie výkonu FVE: linka VN 22 kV
Technológia FVE:
Panely:
Počet: 4 520 kusov
Výrobca: PHONOSOLAR/ KIOTO
Typ/technológia: 210Wp/235 Wp
Meniče:
Počet: 4 kusy
Výrobca: POWER ONE AURORA
Typ: PVI 220 TL – 2 kusy, PVI 330 TL – 1 kus, PVI 275 TL – 1 kus
Trafostanica:
Počet: 1 kus
Výrobca: ABB Tr1 TNOSCTO
Typ transformátora: 630 kVA výstup
30
Výroba a dodávka elektrickej energie z FVE:
Súhrnné údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy:
Dodávka elektriny za rok 2011: 415,2 MWh (6/2011)
Dodávka elektriny za rok 2012: 1 211,4 MWh
Dodávka elektriny za rok 2013: 413,6 MWh (do 5/2013)
Obraz č.2: Graf dodávky za rok 2011 – 2013/ Energetický audit
Vedľajšie informácie o FVE:
Rozloha pozemku: 28 153 m2
Prístup k pozemku: kameninou spevnená prístupová cesta
Ochrana areálu FVE: oplotenie, kamerový systém a perimetria, ktorá je napojená na diaľkový
pult centrálnej ochrany.
Záruky:
Panely: 25 ročná záruka na výkon (80%), 5 ročná záruka na dielo
Podporná konštrukcia panelov: 3 ročná záruka
Meniče: 66 mesiacov
Trafostanica: 3 ročná záruka
Uvedenie do prevádzky:
Kolaudačné rozhodnutie:
5.7.2011
30.6.2011
31
Podmienky výberového konania:
Spoločnosti vlastniace FVE uvedené v tejto Výzve (SPV) sa predávajú vcelku - 100%-ný
podiel na základnom imaní SPV, bez možnosti rozdelenia obchodného podielu spoločnosti
bez možnosti rozdelenia FVE, jednej alebo viacerým právnickým alebo fyzickým osobám za
najvyššiu cenu, ktorú kupujúci zaplatí jednorázovo (bez možnosti splátok).
Priebeh ponukového konania:
Kvalifikácia záujemcov:
Na účasť v tendri sa záujemcovia kvalifikujú doručením nasledujúcich dokumentov:
1. Podpisaný LoI (dá sa stiahnuť na webovej adrese www.novaenergia.sk)
2. Nezáväzná indikatívna ponuka/ponuky na celé portfólio, na jednotlivé SPV alebo na
vybraný „balík SPV“
Termín uzavretia kvalifikácie záujemcov: 12.07.2013
Due Diligence:
Kvalifikovaní záujemcovia podpíšu „Prehlasenie o zachovaní obchodného tajomstva” (NDA)
a zaplatia zábezpeku vo výške 1.000.- EUR za každú SPV, o ktorú prejavia záujem. Po
splnení týchto podmienok im budú sprístupnené jednotlivé schránky vo virtuálnom Data
Roome. Zároveň budú s nimi dohodnuté obhliadky jednotlivých FVE.
Termín na podpísanie NDA a zaplatenie zabezpeky: od 15.07.2013 do 19.07.2013
Termín prístupu k vyrtuálnemu Data Roomu: od 15.07.2013 do 26.07.2013
Termín na obhliadku FVE: od 22.07.2013 do 02.08.2013 (bude telefonicky dohodnutý)
Predkladanie zázäzných ponúk:
Záujemcovia, ktorí na základe vykonanej Due Diligence a ohliadky FVE prejavia záujem
predkladať záväznú ponuku predložia zábezpeku vo forme neodvolateľnej bankovej záruky
vo výške 500 tisíc EUR za každú SPV,o ktorú prejavia záujem. Títo záujemcovia budú
prizvaní k rozhovorom s mamažmentom spoločnosti NOVA ENERGIA, a.s. (na požiadanie
záujemcu).
Termín na predloženie zabezpeky: do 07.08.2013
Termín na manažérske rozhovory: od 05.08.2013 do 09.08.2013
Termín na predloženie záväzných ponúk: do 16.08.2013
Vyhodnotenie ponúk:
32
Na základe štruktúry ponúk (celé portfólio, balíky, jednotlivé SPV) budú vybrané najlepšie
ponuky tak, aby bolo predané celé portfólio za najvyššiu možnú cenu. Podľa tohto princípu,
ak sa najlepšia cenová ponuka nebude vzťahovať na celé portfólio, budú vedené záverečné
rokovania s viacerými záujemcami.
Termín vyhodnotenia ponúk: do 23.08.2013
Predpokladaný termín ukončenia Výberového konania: 30.08.2013
Adresa na zasielanie dokumentov:
NOVA ENERGIA, a.s.
Juan Ramón Hernández-Soublet / Chief Business Development
Jantárová 30
040 01 Košice
Na obálke je potrebné vyznačiť heslo: „Predaj portfólia FVE“
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať záujemcu o predloženie doplňujúcich informácií
alebo dokladov, pripadne ho požiadať o vysvetlenie predložených návrhov. Vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo uskutočniť s vybranými záujemcami viacero etáp individuálnych rokovaní.
Rokovania sa uskutočnia s každým záujemcom samostatne.
Poradie úspešnosti bude stanovené na základe vyhodnotenia finálnych návrhov s cieľom
predať celé portfólio, alebo čo najväčšiu časť portfólia FVE za najvyššiu možnú cenu.
Ďalšie právne informácie:
Všetky náklady, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi
vyhlasovateľom a záujemcom znáša v plnej miere záujemca. Prípadné odmietnutie návrhu
alebo zrušenie tohto ponukového konania neoprávňuje záujemcu uplatňovať voči
vyhlasovateľovi náhradu nákladov, spojených s jeho účasťou v tomto konaní ani žiadnu
náhradu škody.
Záujemca nemá nárok na náhradu nákladov, spojených s jeho účasťou v tomto ponukovom
konaní a to ani v prípade, ak bol jeho návrh prijatý ako víťazný.
Táto ponuka nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 Obchodného
zákonníka.
Obsah tejto ponuky je vyhlasovateľ oprávnený kedykoľvek zmeniť či doplniť.
Táto ponuka Ponuka na odpredaj nie je obchodnou - verejnou súťažou podľa § 281 - 288
Obchodného zákonníka. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk a taktiež si vyhradzuje právo toto konanie zrušiť, pričom dôvod zrušenia sa
záujemcom neoznamuje.
33
Kontaktné osoby a adresy:
Počas celého priebehu tohto ponukového konania až do jeho ukončenia sú oprávnení
poskytovať informácie v súvislosti s týmto konaním len nasledujúce osoby:
Juan RamónHernández-Soublet
AUPARK TOWER 8. Poschodie
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Tel.: +421 911129613
Mail: [email protected]
Monika Moricová
Jantárová 30
040 01 Košice
Tel.: +421 903622220
Mail: [email protected]
Tento dokument bol schválený Predstavenstvom spoločnosti NOVA ENERGIA, a.s. na
mimoriadnom zasadnutí dňa 31.05.2013
34
Download

Výzva na odpredaj portfólia FVE