5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
chymatickym strzriom; napr. u niektorych paprad'orastov je amfivazälny tubularny cievny zväzok ( f a s c i c u l u s t u b u l o s u s a mphivasalis)
radiälny, lücovity cievny zväzok ( f a s c i c u l u s r a d i a l i s , f a s ­
c i c u l u s a c t i n o m o r p h u s ) (35/3) — druh cievneho zväzku
s xylémom a floémom vytvorenym v podobe pozdlznych povrazcov
alebo päsov, usporiadanych do kruhu podl'a radiälnej symetrie, t. ].
striedavo vedl'a seba na lücoch zo stredu zväzku. — Podl'a poctu
päsov cievnych zväzkov je koren mono-, di- az polyarchny; pozri 58/21
kolaterälny, jednobocny cievny zväzok ( f a s c i c u l u s c o l l a t e ­
r a l i s) (35/1) — druh cievneho zväzku zlozeného z xylému a floému,
ktoré lezia vedl'a seba na jednom luci, smerujücom zo stredu stonkového organu, alebo lezia nad sebou v zvislej rovine v listovom organe;
kolaterälne cievne zväzky sü spravidla v stonkovych orgänoch usporiadané u nahosemennych a dvojklicnolistovych v kruhu, u jednoklicnolistovych sü ± roztrusené v pletive stonky, u listovych organov su
ulozené do polkruhu v listove) stopke a v cepeli tvoria zilnatinu
bikolaterälny, dvojbocny cievny zväzok ( f a s c i c u l u s b i c o l l a t e r a l i s ) (35/2) — mä floém vytvoreny na vonkajse] i vnütornej
strane xylému po oboch jeho stranäch
stéla ( s t e l e ) — typ cievnych zväzkov v rastlinnych orgänoch, charakterizovany usporiadanim vodivych pletiv
protostéla ( p r o t o s t e l e ) (36/1) — primitivny typ cievneho zväz­
ku, koncentricky hadrocentricky cievny zväzok najprimitivnejsich
fosilnych i recentnych cievnatych rastlin
haplostéla ( h a p l o s t e l e ) — najjednoduchsi typ protostély s centralnym valcovitym, plnym stlpom xylému a s valcovitym obalom
z vrstvy floému (u primitivnych skupin paprad'orastov)
aktinostéla ( a c t i n o s t e l e ) (32/1, 36/2) — primitivny typ proto­
stély s centralnym xylémom, vytvorenym v pozdlzne, nepravidelne
lücovite usporiadané listy, y strede zväzku süvisiace, na priecnom
reze hviezdovité a s periférnym floémom, vyplfiujücim priestory
medzi listami xylému, napr. v stonkäch niektorych paprad'orastov
a v korehoch vyssich rastlin
Tab. 35. — Typy cievnych zväzkov (podl'a K a v i n a : Anatomie rostlin]. — 1: kolate­
rälny cievny zväzok (fasciculus collateralis) (58/6). — 2: bikolaterälny cievny zväzok
(fasciculus bicollateralis) [58/7]. — 3: radiälny cievny zväzok (fasciculus radialis seu
actinomorphus) (58/5). — 4: hadrocentricky (amflkribrälny) cievny zväzok (fasciculus
amphicribralis) (58/2). — 5: leptocentrick^ (amfivazälny) cievny zväzok (fasciculus
amphivasalis] (58/3). Na vsetk^ch obräzkoch: F = floém (phloema); K = kambium
(cambium); PE = pericyklus (pericyclus) ; X = xylém (xylema)
Download

zälny tubularny cievny zväzok (fasciculus tubulosus a m