ENGLISH
ITALIANO FRANÇAÝS DEUTSCH
SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMÝ
POLSKÝ MAGYAR ÈEŠTÝNA ROMÂNÃ EËËÇVÉÊ NEDERLANDS
HRVATSKÝ
SLOVENŠÈINA
ÏÎѲÁÍÈÊ Ç ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß
²ÍÑÒÐÓÊÖÛß ÏÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÛ²
NAUDOTOJO VADOVAS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
äìòôä êéøãî
ÐÓÑÑÊÈÉ SRPSKÝ SLOVENÈINA
ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÐÊ-ÒÅËŲÇÎÐ
ÊÀËßÐÎÂÛ ÂÊ-ÒÝËÅÂIÇÀÐ
SPALVOTAS LCD TELEVIZORIAUS
LCD KRÂSU TELEVIZORS
LCD VÄRVITELEVIISOR
LCD êñî íò úéðåòáö äéæéååìè
BRUKSANVISNING
BRUKERHÅNDBOK
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
GEBRUIKSAANWIJZING
×ÅÉÑÏʺÍÇÔÇ ËÅÉÔÏÕÑúÁ
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD K POUŽÝTÍ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OPERATION MANUAL
KORISNIÈKI PRIRUÈNIK
NAVODILA ZA UPORABO
OPERATION MANUAL
PRIRUÈNIK O RADU
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÅÊÑÏËÎÀÒÀÖÈß
LÝETUVÝØ ÁÅËÀÐÓÑÊÀß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
LCD RENKLÝ TELEVÝZYON
LCD FÄRG-TV
LCD FARGE-TV
LCD FARVE-TV
LCDVÄRI-TV
LCD KLEURENTELEVÝSÝE
×ÅÉÑÏʺÍÇÔÇ ËÅÉÔÏÕÑúÁ
TELEVIZOR LCD COLOR
BAREVNI LCD TELEVÝZOR
LCD SZÍNES TELEVÍZÝÓ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNÝ LCD TELEVÝZOR
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVÝZOR U BOJÝ
LCD ÖÂÅÒÍÛÅ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ
ÖÂÅÒÅÍ LCD ÒÅËÅÂÈÇÎÐ
MANUALE DI FUNZIONAMENTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KULLANIM KILAVUZU
LATVÝEŠU
TÉLÉVISEUR LCD COULEUR
TELEVISIONE A COLORI LCD
TELEVISOR LCD A COLOR
TELEVISÃO LCD A CORES
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
EESTÝ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARB-TV
TÜRKÇE
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
LC42LE771EN / LC42LE772EN
LC42LE771K / LC50LE771EN
LC50LE772EN / LC50LE771K
Obsah
TV - funkcie ............................................................ 2
Konfigurácia Nastavení siete............................. 20
Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez WiFi.... 20
Vážený zákazník firmy SHARP............................... 3
Použitie MIRACAST.......................................... 21
Dôležité bezpečnostné upozornenia....................... 3
Používanie Služby DLNA Network.................... 21
Informácie o ochrane životného prostredia ............ 6 Internetový Portál.................................................. 21
Obsah balenia......................................................... 7 Netflix.................................................................... 21
Tlačidlo ovládania a prevádzka televízora.............. 7 Systém.................................................................. 22
pripojiť napájania..................................................... 7 DVD-Riešenie problémov...................................... 23
Anténne / káblové / satelitné pripojenie................... 7
Nie je dostupná bezdrôtová sieť........................ 23
Pripojenie je pomalé.......................................... 23
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača............... 7
Prerušenia počas prehrávania alebo pomalá
Uhol jednotky diaľkového ovládania.................... 7
reakcia:.............................................................. 23
Upozornenia týkajúce sa diaľkového ovládania.. 8
Zapnutie/Vypnutie.................................................... 8 Používanie 3D režimu........................................... 23
Opatrenia........................................................... 23
Zapnutie televízora.............................................. 8
Ovládanie v 3D režime...................................... 24
Vypnutie televízora.............................................. 8
Vertikálny uhol pozerania.................................. 25
Predstavenie diaľkového ovládača - 1.................... 9
Aktualizácia softvéru............................................. 26
Predstavenie diaľkového ovládania - 2 (Air Mouse)......................................................................... 10 Riešenie problémov a Tipy.................................... 26
Dosvit obrazu - duchovia................................... 26
Použitie modulu s podmieneným prístupom......... 12
Nie je napájanie................................................. 26
Notifikácie pohotovosti.......................................... 12
TV nie je možné ovládať.................................... 26
Zlý obraz............................................................ 26
Prvá inštalácia....................................................... 13
Chýba obraz...................................................... 26
Inštalácia v režime Anténa................................. 13
Žiadny zvuk....................................................... 26
Inštalácia v režime Kábel................................... 13
Diaľkové ovládanie - nefunguje......................... 26
Inštalácia satelitu (v závislosti od modelu)........ 13
Napájanie sa náhle vyplo.................................. 26
Prehrávanie Médií cez USB vstup......................... 13
Vstupné zdroje - nie je možná voľba................. 27
Ponuka Prehliadač médií................................... 13
Nahrávka nedostupná ...................................... 27
Zmena veľkosti obrazu: Formáty obrazu............... 14
USB je príliš pomalé ......................................... 27
Pripojenie k internetu nie je k dispozícii / DLNA
Použitie Zoznamu staníc....................................... 14
režim nefunguje................................................. 27
Rýchle menu......................................................... 14
Neplatná doména ............................................. 27
CEC a CEC RC Passthrough................................ 14
TV niekedy vydáva praskavé zvuky................... 27
FollowMe TV...................................................... 14
Miracast image / audio nemôže byť ako výstup
Follow TV na DMR............................................. 14
do televízora...................................................... 27
Menu Vlastnosti a Funkcie.................................... 15 Typické režimy zobrazenia PC ............................. 28
Obsah Obrazového Menu................................. 15 Kompatibilita signálov HDMI a AV (typy vstupných
Pokročilé nastavenia......................................... 15 signálov)................................................................ 28
Menu Vlastnosti a Funkcie.................................... 16 Podporované formáty súborov pre USB PrehľadáObsah Ponuky Nastavenie Zvuku..................... 16 vač médií............................................................... 29
Podporované formáty súborov v režime............ 16
Formáty súborov podporované MKV..................... 30
Iné nastavenia: Zobrazí iné možnosti nastavení
televízora:.......................................................... 16 Podporované rozlíšenia DVI.................................. 30
Menu Vlastnosti a Funkcie.................................... 17 Technické údaje .................................................... 31
Obsah Menu Inštalácia a preladenie................. 17 Licenčné Upozornenia........................................... 31
Elektronický programový sprievodca (EPG).......... 18 EC vyhlásenie o zhode.......................................... 32
Možnosti programu............................................ 18
Vylúčenie zodpovednosti za služby používajúce
Teletext.................................................................. 18 internet.................................................................. 32
Digitálny teletext (len pre Veľkú Britániu)........... 18
Inštalácia Nero MediaHome.................................. 33
Nahrávanie programu............................................ 18
Likvidácia na konci životnosti................................ 34
Nahrávanie Časového posunu ............................. 19
Nákresy rozmerov................................................. 35
Okamžité nahrávanie............................................ 19
Inštalácia stojana................................................... 36
Pozeranie nahratých programov .......................... 19
Dostupné možnosti prehrávania........................ 19 Odinštalovanie stojana.......................................... 37
Nastavenie Nahrávania......................................... 19 Montáž na stenu Rozmery Skrutky....................... 38
Funkcie pripojenia................................................. 19
Pripojenie televízora k Domácej sieti................. 19
Slovenčina - 1 -
TV - funkcie
Osobitná poznámka pre užívateľov vo
Veľkej Británii
Sieťový kábel tohto výrobku je vybavený konektorom
(lisovaným), obsahujúcim 5A poistku. V prípade, že
je potrebné nahradiť poistku, je potrebné použiť alebo
označenú poistku BS 1362 schválenú BSI alebo ASTA
alebo
alebo s rovnakým alebo vyšším hodnotením, čo je tiež zobrazené na kolíkovej strane
zástrčky.
Vždy nasaďte kryt poistky po výmene poistky. Nikdy
nepoužívajte zástrčku s poistkou bez krytu na poistku.
V tom prípade, že vaša zásuvka v domácnosti nie je
kompatibilná s dodanou zástrčkou, odrežte zástrčku
a namontujte vhodný typ.
NEBEZPEČENSTVO:
Poistka z odrezanej zástrčky by mala byť odstránená
a odrezaný konektor okamžite likvidovaný bezpečným
spôsobom.
Za žiadnych okolností nepripájajte odrezaný konektor
do 5A zásuvky nakoľko môže dôjsť k vážnemu úrazu
elektrickým prúdom.
Pre namontovanie vhodného konektora na sieťový
kábel, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
DÔLEŽITÉ:
Drôty v tomto napájacom kábli sú farebne označené
nasledujúcim spôsobom:
Modré tlačidlo (nulový)
Hnedý: Živý
Vzhľadom k tomu, že farby vodičov sieťového kábla
tohto výrobku nemusia zodpovedať farebným
značkám označených na svorkách vidlice sieťového
prívodu, postupujte nasledovne:
•Vodič s modrou farbou musí byť pripojený do zásuvky terminálu, ktorý je označený N alebo čiernou
farbou.
•Vodič s hnedou farbou musí byť pripojený do zásuvky terminálu, ktorý je označený L alebo červenou
farbou.
Uistite sa, že ani hnedý, ani modrý vodič nie pripojený k uzemňovacej svorke vo vašom trojkolíkovom
konektore.
Pred výmenou krytu konektora sa uistite, že:
•Ak nový pripojenými konektor obsahuje poistku,
jeho hodnota je rovnaká, ako tej odstránenej v
odrezanom konektore.
•Úchytka kábla je uchytená cez pošvu sieťového
kábela, a nie len cez vodiče.
AK MÁTE AKÉKOĽVEK POCHYBNOSTI, PORAĎTE SA S KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁROM.
ASA
•Diaľkovo ovládané farebné LED TV.
•3D zobrazovanie: Tento produkt podporuje zobrazovanie 3D obsahu zo zariadení, ako je HD satelitný prijímač alebo Blu-ray prehrávač cez HDMI ,
PC,YPBPR, USB vstup alebo cez dostupný zdroj
vysielania.
•Plne integrovaná digitálna / káblová TV (DVB-TT2/C-S-S2).
HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :
LC-42LE772EN / LC-50LE772EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
LC-42LE771EN / LC-50LE771EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4):
LC-42LE771K / LC-50LE771K
•DVB-T2, DVB-S/S2 kompatibilita a podpora závisí
od modelu
•HDMI konektory pre digitálne video a audio. Toto
pripojenie je tiež vytvorené pre príjem signálov HD.
•USB vstup.
• Nahrávanie programu.
• Časový posun programu
•1000 programov.
•Systém menu OSD.
•Zástrčka Scart pre externé zariadenia (ako video,
videohry, audio zostavu atď.).
•Stereofónny zvukový systém.
•Teletext, fastext, TOP text.
•Pripojenie pre slúchadlá.
•Automatický programovací systém.
•Ručné ladenie vpred alebo vzad.
•Automatické vypnutie po uplynutí ôsmych hodín.
•Časovač vypnutia.
•Detský zámok.
•Automatické stlmenie zvuku, keď nie je prenos.
•Prehrávanie NTSC.
•Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti).
•Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie)
•PC vstup.
•Rozhranie Plug&Play pre systém Windows 98, ME,
2000, XP a Vista a Windows 7.
•Herný režim:
•Funkcia vypnutia obrazu.
•Ethernet (LAN) pre konektivitu a služby internetu
•802.11n zabudovaná WIFI podpora
•DLNA (DMP, DMR)
•HBBTV (Táto funkcia nie je prístupná pre modely v
Spojenom Kráľovstve).
•Miracast.
Ilustrácie a OSD v tomto návode na obsluhu slúžia
pre účely vysvetlenia a môžu sa mierne líšiť od skutočných operácií.
Slovenčina - 2 -
•Príklady uvedené v tejto príručke sú založené na
modely LC-42LE762E.
Vážený zákazník firmy SHARP
Ďakujeme, že ste si zakúpili farebný LCD televízor SHARP.
Ak chcete zaistiť bezpečnú prevádzku a dlhoročnú
bezporuchovú činnosť výrobku, prečítajte si pred jeho
použitím pozorne kapitolu Dôležité bezpečnostné
predpisy.
Toto zariadenie je určené pre príjem a zobrazenie
TV programov. Rôzne možnosti pripojenia umožňujú
doplnkové rozšírenie príjmu a zobrazenia zdrojov (prijímač, DVD prehrávač, kamera, VCR, PC atď.). Toto
zariadenie je vhodné len pre prevádzku v suchých
interiéroch. Toto zariadenie je určené výhradne pre
súkromné, domáce využitie a nesmie sa používať pre
priemyselné a obchodné účely. V zásade vylučujeme
zodpovednosť, ak sa zariadenie nepoužíva podľa určenia, alebo ak sa vykonajú neoprávnené úpravy. Prevádzkovanie vášho LCD-TV v extrémnych okolitých
podmienkach môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
•K e ď j e p a n e l š p i n a v ý , j e m n e h o u t r i te vlhkou handričkou. Aby ste panel ochránili, nepoužívajte na čistenie handričku s
chemikáliou. Chemické látky môžu spôsobiť poškodenie alebo praskliny na skrinke televízora.
•Voda a vlhkosť—Nepoužívajte výrobok v blízkosti
vody, napríklad pri vani, umývadle, dreze, nádrži na
pranie, plaveckom bazéne a vo vlhkom suteréne.
•Na výrobok neumiestňujte vázy
ani iné nádoby naplnené vodou.
Voda môže natiecť do výrobku, a to
môže spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
•Aby ste predišli vzniku porúch a
nebezpečných situácií, neumiestňujte na televízor
žiadne predmety.
•Ak do skrinky spadne akýkoľvek pevný predmet
alebo tekutina, TV vypojte a dajte ho skontrolovať
kvalifikovanému personálu, predtým než sa bude
znovu prevádzkovať.
•Umiestnenie—výrobok neumiestňujte na nestabilné vozíky, stojany,
trojnožky alebo stoly. Mohlo by dôjsť
k pádu výrobku, čo by mohlo mať
za následok poranenie osôb alebo
poškodenie výrobku. Používajte
l e n v o z í k y, s t o j a n y, t r o j n o ž k y, z á v e s y a l e b o s t o l č e k y o d p o r ú č a né výrobcom alebo predávané spolu s
výrobkom. Pri upevňovaní výrobku na stenu postupujte v súlade s pokynmi výrobcu. Na upevnenie
používajte len prvky odporúčané výrobcom.
•Pri premiestňovaní výrobku umiestneného na
vozíku je s ním nutné pohybovať s najvyššou
Slovenčina - 3 -
opatrnosťou. Náhle zastavenie, použitie nadmernej
sily a nerovný povrch podlahy môžu zapríčiniť pád
výrobku z vozíka.
•Vetranie—vetracie mriežky a ďalšie otvory v skrinke sú určené na ventiláciu. Nezakrývajte alebo
neblokujte tieto vetracie otvory, pretože nedostatočné vetranie môže vyvolávať prehrievanie, a tým
skrátenie životnosti výrobku. Výrobok neumiestňujte na posteľ, pohovku, koberec alebo podobné
podložky, pretože môžu zablokovať vetracie otvory.
Tento výrobok nie je určený pre vstavanú inštaláciu;
Výrobok neumiestňujte do uzatvorených priestorov,
napr. do knižnice alebo do políc, ak nie je zaistené
dostatočné vetranie alebo sa nepostupuje podľa
pokynov výrobcu.
•Zariadenie používajte v miernych podnebiach.
Na zabezpečenie ventilácie je potrebné okolo televízora ponechať približne 10 cm široký voľný priestor.
Aby ste predišli vzniku porúch a nebezpečných
situácií, neumiestňujte na televízor žiadne predmety.
•LCD panel je vyrobený zo skla. Preto sa pri páde
alebo náraze môže rozbiť. Ak LCD panel praskne,
buďte opatrní, aby ste sa nezranili o úlomky skla.
•Zdroje tepla—výrobok je nutné umiestniť mimo dosahu
zdrojov tepla, tzn. radiátorov,
ohrievačov, pecí a ostatných
výrobkov produkujúcich teplo (vrátane zosilňovačov).
•Z h ľ a d i s k a p o ž i a r n e j b e z pečnosti nikdy neumiestňujte akýkoľvek typ sviečky alebo zdroj otvoreného ohňa
na televízor alebo do jeho blízkosti.
•Z hľadiska požiarnej bezpečnosti nikdy neveďte
sieťový kábel pod televízorom alebo ťažkými
predmetmi.
•Nenechávajte zobrazený statický obrázok na dlhý
čas, pretože by mohli zostávať po ňom zobrazené jeho
stopy.
•Zariadenie je pod napätím vždy, pokiaľ je pripojené
sieťové napájanie.
•
Servis—nepokúšajte sa vykonávať servis výrobku svojpomocne. Odstránením krytov sa vystavujete
pôsobeniu vysokého napätia a iným nebezpečným situáciám. Vykonávaním servisu poverte kvalifikovanú
osobu.
Bezpečnostné opatrenia pri preprave TV
Pri preprave televízora ho nikdy nepren á š a j t e z a r e p r o d u k t o r y. Te l e v í z o r m u s i a
vždy prenášať dve osoby a držať ho oboma
rukami, jednou rukou na každej strane televízora.
UPOZORNENIE
Pre zabránenie šíreniu ohňa, vždy
udržujte sviečky alebo iný otvorený
oheň ďalej od tohto produktu.
Napájací zdroj
Televízor sa môže napájať len zo zásuvky so striedavým napätím 220 – 240 V a frekvenciou 50Hz.
Zaistite, aby ste zvolili správne nastavenie napätia
pre Vašu potrebu.
Napájací kábel
Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací
kábel, ani kábel nijako nepritláčajte.
S napájacím káblom manipulujte za zástrčku. Neodpájajte zariadenie ťahaním za kábel a nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla mokrými rukami. Mohlo by to
spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy
na kábli nerobte uzol ani ho nezväzujte s inými káblami. Napájacie káble musia byť vždy umiestnené tak,
aby na ne nikto nemohol stupiť. Poškodený napájací
kábel môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom. Keď je poškodený a je potrebné ho vymeniť,
mal by to vykonať kvalifikovaný personál.
Vlhkosť a voda
Zariadenie nepoužívajte na mokrých a vlhkých
miestach (vyhnite sa kúpeľni, výlevke v kuchyni
a blízkosti práčky). Nevystavujte toto zariadenie vode
alebo dažďu, mohlo by to byť nebezpečné. Nestavajte
naň predmety naplnené kvapalinami, napríklad vázy s
kvetinami atď. Zabráňte vystaveniu zariadenia kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Ak do skrinky spadne
akýkoľvek pevný predmet alebo tekutina, TV vypojte
a dajte ho skontrolovať kvalifikovanému personálu,
predtým než sa bude znovu prevádzkovať.
Čistenie
Pred čistením Tv zostavu vypojte zo sieťovej zásuvky.
Nepoužívajte kvapalné alebo aerosólové čistiace
prostriedky. Použite mäkkú a suchú handričku.
Teplo a oheň
Zostava by sa nemala umiestňovať v blízkosti otvoreného ohňa ani zdrojov intenzívneho tepla, ako
je elektrický ohrievač. Zaistite, aby žiadne zdroje
otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky, neboli
umiestnené na vrchu TV. Batérie nesmú byť vystavené
nadmernému teplu, napríklad priamemu slnečnému
svetlu, ohňu atď.
Slovenčina - 4 -
Starostlivosť o skrinku
Likvidácia odpadu
•Použite mäkkú tkaninu (bavlna, flanel, atď) a jemne
utrite povrch skrinky.
•Obal a pomocný baliaci materiál je regulovateľný
a mal by byť recyklovaný. Obalové materiály, ako
sú igelitové vrecia, je potrebné uschovať mimo
dosahu detí.
•Použitie chemicky ošetrenej handričky (vlhkej /
suchej handričky, atď.) môže spôsobiť deformáciu
časti skrinky hlavnej jednotky alebo vznik trhlín.
•Utieraním tvrdou handričkou alebo veľkou silou
môže poškrabať povrch skrinky.
•Ak je skrinka veľmi znečistená, utrite ju mäkkou
handričkou (bavlnenou, flanelovou atď.) namočenou
do neutrálneho čistiaceho prostriedku rozriedeného
vodou a dôkladne ju vyžmýkajte a potom ju utrite
mäkkou suchou handričkou.
•Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlá ani iné
rozpúšťadlá, pretože by mohli spôsobiť deformáciu
skrinky a spôsobiť odlupovaniu laku.
•Nepoužívajte insekticídy ani iné prchavé kvapaliny.
Tiež nedovoľte, aby sa skrinka dostala do kontaktu
s gumenými alebo vinylovými výrobkami po dlhšiu
dobu. Zmäkčovadlá v plaste môžu spôsobiť deformáciu skrinky a spôsobiť odlupovanie náteru.
Starostlivosť o predný panel
•Pred manipuláciou vypnite hlavný vypínač a odpojte
sieťový kábel zo zásuvky.
•Jemne utrite povrch čelného panela mäkkou handričkou (bavlnenou, flanelovou atď). Ak chcete
ochrániť predný panel, nepoužívajte špinavú handru,
kvapalné čističe alebo chemicky ošetreného handry
(vlhké/suché handry, atď). Môže to poškodiť povrch
panela.
•Utieraním tvrdou handričkou alebo veľkou silou
môže poškrabať povrch predného panela.
•Použite mäkkú handričku a jemne utrite predný
panel, keď je to skutočne špinavý ( pri silnom čistení
sa povrch čelného panelu môže poškrabať).
•Keď je predný panel zaprášený, pre vyčistenie použite komerčne dostupnú antistatickú kefu.
Blesky
V prípade búrky a bleskov alebo pri odjazde na dovolenku odpojte napájací kábel zo zásuvky.
Náhradné diely
Ak sú potrebné nejaké náhradné dielce, uistite sa, že
servisný pracovník používa náhradné dielce, ktoré sú
odporúčané výrobcom alebo majú rovnaké parametre
ako pôvodné dielce. Neodborná výmena náhradných
dielov môže zapríčiniť požiar, úraz elektrickým prúdom
a ďalšie riziká.
•Batérie, vrátane tých, ktoré neobsahujú ťažké kovy,
by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Použité batérie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému
prostrediu. Informujte sa o zákonoch a nariadeniach
platných vo vašom regióne.
•Nepokúšajte sa nabíjať batérie, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymieňajte len za ten istý,
alebo ekvivalentný typ.
•Batérie by sa nemali vystavovať nadmernému teplu, ako je slnečný svit, oheň a podobne.
Tento symbol na výrobku alebo na jeho balení znamená, že vaše elektrické alebo elektronické
zariadenie by malo byť znehodnotené
na konci svojej životnosti oddelene od
bežného domáceho odpadu. V krajinách
EÚ sú rôzne systémy zberu a recyklácie
odpadu. Pre viac informácií, prosím,
kontaktujte miestny úrad alebo predajcu,
u ktorého ste výrobok zakúpili.
Odpojenie zariadenia
Zástrčka slúži na celkové odpojenie televízora od
napájania, preto musí byť neustále ľahko k dispozícii.
Hlasitosť slúchadiel
Nadmerná hlasitosť slúchadiel môže poškodiť sluch.
Inštalácia
Aby nedošlo k úrazu, musí byť toto zariadenie v
prípade inštalácie na stenu pripojené bezpečne a v
súlade s uvedenými pokynmi (platí v prípade, že je
inštalácia na stenu možná).
Obrazovka LCD
Panel LCD je technologicky veľmi vyspelý výrobok
s približne miliónom filmových tranzistorov, ktoré
poskytujú jemný obraz. Príležitostne sa na obrazovke
môže objaviť niekoľko neaktívnych pixelov ako pevný
modrý, zelený alebo červený bod. Prosím, všimnite si,
že toto neovplyvňuje výkon Vášho výrobku.
Upozornenie
Neponechávajte televízor v pohotovostnom alebo
prevádzkovom režime, ak opúšťate svoj domov.
Pripojenie k televíznemu distribučnému
systému (káblová TV atď.) z prijímača
Prístroj pripojený k ochrannému uzemneniu inštalácie
budovy prostredníctvom pripojenia do elektrickej siete
Prenechajte všetky servisné práce odborníkom. alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému
Nesnímajte kryt, keïže by mohlo dôjs k úrazu elek- uzemneniu a k televíznemu distribučnému systému
trickım prúdom.
pomocou koaxiálneho kábla môže za určitých okolností predstavovať riziko požiaru.
Slovenčina - 5 -
Servis
Napojenie na systém káblových rozvodov musí byť
preto prevedené prostredníctvom zariadení, ktorých
elektrická izolácia spadá do určitého frekvenčného
pásma (galvanicky izolátor, pozri EN 60728 až 11).
Poznámka: HDMI pripojenie medzi PC a TV môže spôsobovať rušenie rádia, v takom prípade sa odporúča použiť VGA
(DSUB-15) pripojenie.
Informácie o ochrane životného
prostredia
Táto televízia je navrhnutý tak, aby spotrebovala
menej energie, čím šetrí životné prostredie. Pre
zníženie spotreby energie by ste mali podniknúť
nasledujúce kroky:
Môžete použiť nastavenie úsporného režimu, ktorý
sa nachádza v menu Obraz. Ak nastavíte Režim
šetrenia energie ako Eco,TV sa prepne na režim
šetrenia energie a úroveň osvetlenia TV zostavy sa
zníži na optimálnu úroveň. Nezabudnite, že keď je
televízor v Režime šetrenia energie, niektoré nastavenia obrazu nebude možné zmeniť.
Tlačidlo Pohotovosť vypnutá/zapnutá neoddeľuje toto
zariadenie úplne od zdroja. Okrem toho, zariadenie
v prevádzke pohotovostného režimu spotrebúva
energiu. Aby ste zariadenie úplne oddelili od zdroja,
je potrebné vytiahnuť sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky. Kvôli tomu by sa zariadenie malo nastaviť
takým spôsobom, aby sa zaručil voľný prístup k zásuvke zdroja, aby bolo v prípade pohotovosti možné
okamžite vytiahnuť zástrčku zo zdroja. Aby sa vylúčilo
nebezpečenstvo požiaru, napájací kábel by sa mal
zásadne oddeliť od sieťovej zásuvky pred dlhším
obdobím nepoužívania, t.j. počas dovoleniek.
•Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Logo sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších
krajinách.
• "HD TV 1080P" Logo je obchodná značka spoločnosti EICTA.
•Logo DVB je registrovanou obchodnou známkou
Digital Video Broadcasting—DVB—project.
Elektrické zariadenie nepatrí do rúk deťom
Nikdy nenecahjte deti používať elektrické zariadenie
bez dozoru. Deti nie sú schopné vždy rozpoznať
nebezpečenstvo. Batérie / akumulátory môžu byť pri
prehltnutí životu nebezpečné. Uchovávajte batérie
mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte zdravotnú pomoc. Baliace
fólie tiež udržiavajte mimo dosahu detí.
Ak stlačíte pravé tlačidlo na diaľkovom ovládaní pokiaľ
je Úsporný režim nastavený na "Eco", na obrazovke
sa zobrazí správa “Obrazovka sa vypne do 15 sekúnd". Ak je Režim šetrenia energie nastavený na
"Deaktivácia”, stlačte ľavé tlačidlo. Zvoľte POKRAČOVAŤ - pokračovať a stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Obrazovka sa okamžite vypne. Ak nestlačíte
žiadne tlačidlo, displej sa po 15 sekundách vypne.
Ak vypnete Režim šetrenia energie, Režim obrazu
sa automaticky nastaví na Dynamic, s výnimkou, ak
je režim nastavený na Game alebo Sports.
Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo
TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži spotreba
energie.
Ak odchádzate na dlhšiu dobu, odpojte prijímač z
elektrickej zásuvky.
Odporúčame aktivovať Režim šetrenia energie,
ktorým znížite svoju ročnú spotrebu energie. Odporúčame z dôvodu šetrenia energie, ak televízor
nepoužívate, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte
zo zástrčky.
Prosím, pomôžte nám chrániť životné prostredie
dodržaním týchto krokov.
Informácie o opravách
Prenechajte všetky servisné práce odborníkom. Iba
kvalifikovaný odborník smie opraviť TV. Pre ďalšie
informácie sa obráťte na miestneho predajcu, kde
ste si zakúpili tento televízor.
Slovenčina - 6 -
Poloha ovládacích tlačidiel a vypínača sa môžu líšiť
v závislosti od modelu.
Obsah balenia
pripojiť napájania
SOURCE
LANG.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.,/@
LED TV
V
Batérie: 4 X AAA
V
0
Anténne / káblové / satelitné
pripojenie
Q.MENU
P
V+
OK
V-
/
MENU
SOURCE
PEXIT
BACK
1
P
P+
BACK
2
Rýchla príručka
1 X Video a Audio
pripájací kábel
4 x 3D Okuliare
USB prijímač
/
Diaľkový ovládač 1-2
DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so striedavým napätím 220-240V AC s frekvenciou 50 Hz. Po
vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu
pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel
do výstupu sieťovej zásuvky.
Pripojte zástrčku antény alebo káblovej televízie do
konektora ANTÉNNY VSTUP (Ant.) alebo pripojte
satelit do konektora SATELITNÝ VSTUP (LNB), ktorý
sa nachádza na zadnej strane televízora. "Satelit je k
dispozícii len pre sériiu 762/772".
Zadná strana televízora:
Poznámka: Po zakúpení by ste mali príslušenstvo skontrolovať. Uistite sa, či je zahrnuté celé príslušenstvo.
Ak špecifikácie výrobcu podporujú komunikáciu o
dĺžke kábla, ktorý nesmie byť kratší ako 3 m.
SATELIT
Tlačidlo ovládania a prevádzka
televízora
ANTÉNA
Káblová televízia
Poznámka: Podpora satelitu závisí od modelu.
(K dispozícii len u sérií LC-42LE772EN / LC-50LE772EN)
1. Tlačidlo Pohotovostného režimu/Zapnutia
2. Tlačidlo TV/AV
3. Tlačidlá programu nahor/nadol
4. Tlačidlá zvýšenia/zníženia hlasitosti
Poznámka: Stlačte tlačidlá Pridať/Znížiť Hlasitosť naraz
pre zobrazenie Hlavného menu a použite tlačidlá Program
Hore/Dole pre navigáciu a tlačidlo Pridať/Znížiť Hlasitosť pre
zmenu hodnoty.
Inštalácia batérií do diaľkového
ovládača
•Pre otvorenie batériového priestoru zložte zadný
kryt.
•Vložte dve batérie veľkosti AAA. Dbajte na správnu
polaritu (+ alebo -). Nemiešajte staré a nové batérie.
Vymieňajte len za ten istý, alebo ekvivalentný typ.
•Umiestnite späť kryt.
Diaľkový ovládač 1
/
Diaľkový ovládač 2
Uhol jednotky diaľkového ovládania
Pomocou diaľkového ovládača mierte na snímač
diaľkového ovládania.
, Vypínač slúži na zapnutie a vypnutie televízora.
Objekty medzi diaľkovým ovládačom a senzorom
môžu brániť jeho riadnej funkcii.
Slovenčina - 7 -
Upozornenia týkajúce sa diaľkového ovládania
•Nevystavujte diaľkový ovládač náhlym nárazom.
Okrem toho nevystavujte diaľkový ovládač tekutinám a nedávajte ho na miesta s vysokou vlhkosťou.
•Nedávajte ani neodkladajte diaľkový ovládač na
priame slnečné svetlo. Mohlo by dôjsť k deformácii
jednotky.
•Diaľkový ovládač nemusí riadne pracovať, ak je
snímač diaľkového ovládania televízora vystavený
priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému osvetleniu. V takých prípadoch, zmeňte uhol osvetlenia
alebo polohu televízora alebo používajte diaľkové
ovládanie bližšie k snímaču diaľkového ovládania.
Zapnutie/Vypnutie
Zapnutie televízora
Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.
Prepnite tlačidlo “
” na televízore do polohy “|” ,
čím sa televízor prepne do pohotovostného režimu.
LED indikátor pohotovostného režimu sa rozsvieti.
Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:
•Stlačte tlačidlo „ “, P+ / P- alebo číselné tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
•Na televízore stlačte tlačidlo „
Televízor sa zapne.
“ alebo P/CH+/-.
Prepnutie televízora do pohotovostného
režimu
Ak chcete prepnúť televízor do úsporného režimu,
na diaľkovom ovládači alebo na televízore stlačte
tlačidlo “ ”.
Vypnutie televízora
Prepnite tlačidlo “
” na spodnej časti televízora do
polohy 2 tak, ako je to zobrazené, “
”pre odpojenie
televízora od elektrickej siete, LED svetlo zhasne.
Slovenčina - 8 -
Predstavenie diaľkového ovládača - 1
1. Zdroj: Zobrazuje všetky dostupné vysielania a zdroje
obsahu
2. Netflix: Spustí aplikáciu Netflix. (Táto služba je k
dispozícii iba v niektorých krajinách)
3. Internet: Otvorí stránku portálu, kde môžete dosiahnuť mnohé webové aplikácie.
4. Prehrať: Spúšťa prehrávanie zvoleného média
5. Nahrávanie: Nahráva programy
6. Rýchly posun dozadu: Presunie obraz dozadu v
médiách, ako sú filmy
7. Jazyk: Prepína medzi režimami zvuku (analógové
TV), zobrazuje alebo mení jazyk zvuku/titulkov (digitálna TV, ak je k dispozícii)
8. Zelené tlačidlo
9. Červené tlačidlo
10. Číselné tlačidlá: Prepne kanál, zadá číslo alebo
písmeno v textovom poli na obrazovke.
11. TV: Zobrazí zoznam kanálov / Prepína medzi typmi
vysielania / Prepne na Zdroj TV
12. Menu: Zobrazí ponuku TV
13. Hlasitosť +/14. Späť/Návrat: Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku,
otvára indexovaciu stránku (v režime TXT)
15. Obľúbené: Zobrazuje užívateľsky obľúbené kanály
16. Obrazovka: Mení pomer strán obrazovky
17. Moje tlačidlo 1 (*)
18. Moje tlačidlo 2 (*)
19. SMS: Zobrazí teletext (ak je k dispozícii), stlačte znovu
pre zobrazenie teletextu cez normálny vysielací obraz
(mix)
20. Elektronický programový sprievodca (EPG): Zobrazí elektronického programového sprievodcu
21. Stlmiť: Úplne vypne zvuk televízora
22. Info: Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke,
zobrazuje skryté informácie ( odhaliť - v režime TXT)
23. Exit (Skončiť): Zatvára a opúšťa zobrazené ponuky a
vráti sa na predchádzajúcu obrazovku
24. OK: Potvrdzuje užívateľské voľby, podrží stránku (v
TXT režime), zobrazí Zoznam kanálov (DTV režim)
25. Program +/26. Navigačné tlačidlá: Pomáha pri pohybovaní sa v
menu, obsahu, atď. a pri stlačení Pravého alebo
Ľavého tlačidla v režime TXT zobrazí podstránky
27. Rýchle menu: Zobrazí zoznam menu pre rýchly
prístup
28. Výmena: Rýchlo prepína medzi predchádzajúcim a
súčasným programom alebo zdrojmi
29. Modré tlačidlo
30. Žlté tlačidlo
31. Titulky: Slúži na zapnutie a vypnutie titulkov (ak sú k
dispozícii)
32. Rýchly posun vpred: Presunie obraz dopredu v
médiách, ako sú filmy
33. Stop: Zastaví prehrávané médiá
34. Pauza: Pozastavuje prehrávané médiá, spúšťa nahrávanie s časovým posunom
35. Mediálny prehliadač: Otvára obrazovku mediálneho
prehľadača
36. YouTube: Spustí aplikáciu YouTube.
37. Pohotovostný režim: Zapnutie / vypnutie televízora
38. Žiadna funkcia
Poznámka: Rozsah Diaľkového ovládania je približne 7m
/ 23 stôp.
(*) MY BUTTON 1 a MY BUTTON 2 (Moje tlačidlo 1 a 2):
Tieto tlačidlá môžu mať predvolené funkcie v závislosti od
modelu. Avšak špeciálne funkcie týchto tlačidiel môžete
nastaviť podržaním tlačidiel po dobu piatich sekúnd na
požadovaný zdroj alebo kanál. Na obrazovke sa zobrazí
potvrdzujúca správa. Zvolené MOJE TLAČIDLO (My Button)
je teraz spojené s vybranou funkciou.
Pamätajte, že ak budete vykonávať prvú inštaláciu, MY
BUTTON 1 a 2 sa vrátia do svojich východiskových funkcií.
Slovenčina - 9 -
Predstavenie diaľkového ovládania - 2 (Air Mouse)
1. Prevádzka LED
svetla
Môžete použiť tento air mouse ako myš pri používaní internetového prehliadača a tiež ako riadne diaľkové ovládanie vášho
3. Pohotovostný režim televízora.
4. Zníženie hlasitosti
Inštalácia Air Mouse
2. Stlmiť
V
V
5. Zvýšenie hlasitosti
6. Navigačné tlačidlá
P
BACK
P
MENU
SOURCE
7. OK / Potvrdiť
Air mouse je pripravený na použitie. Otvorte svoj webový prehliadač na televízore a môžete ho používať.
8. Program nahor
9. Program nadol
10. Návrat / Späť:
11. Ponuka zapnutie/
vypnutie
12. Internet / Portál
Ak chcete použiť air mouse, pripojte prijímač k jednému z USB
vstupov vášho televízora. Potom sa automaticky spáruje s
televízorom.
Poznámky: Pri nečinnosti počas desiatich sekúnd, sa prepne
do režimu spánku. Ak chcete znova použiť, stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.
Nezabudnite, že všetky aplikácie v portáli nie sú kompatibilné
s air mouse.
13. Výber zdroja
Ako používať Air Mouse
Môžete pohybovať kurzorom na obrazovke pohybovaním air mouse vo vzduchu.
Pre presun kurzora horizontálne a vertikálne
Stačí presunúť diaľkový ovládač ako je znázornené na obrázkoch nižšie. Ukazovateľ na obrazovke bude
nasledovať vaše pohyby.
Ak chcete prechádzať hore-dole
Pre prechádzanie smerom hore, prosím, umiestnite ukazovateľ v hornej časti obrazovky a stlačte tlačidlo
navigácie smerom hore.
Pre prechádzanie smerom dole, prosím, umiestnite ukazovateľ v dolnej časti obrazovky a stlačte tlačidlo
navigácie smerom dole.
Slovenčina - 10 -
Zobrazenie zapojení
Prípojka
Typ
Káble
Zariadenie
Scart
Pripojenie
(zadné)
Pripojenie
VGA
(zadné)
PC/YPbPr
Audio
Pripojenie
(zadné)
HDMI
Pripojenie
(zadné&bočné)
SPDIF
(Optický
výstup)
Pripojenie
(zadné)
Bočné AV
(Audio / Video)
Pripojenie
(bočné)
Bočný AV
Prepojovací kábel
(súčasť balenia)
Pripojenie
pre slúchadlá
(bočné)
| Po pripojení HDMI kábla k
vášmu televízoru, z dôvodu
zabezpečenia dostatočnej odolnosti proti parazitnému frekvenčnému žiareniu použite len
tienený HDMI kábel.
YPbPr Video
Pripojenie
(bočné)
USB
Pripojenie
(bočné)
CI
Pripojenie
(bočné)
Výstup pre
subwoofer
LAN
Poznámka: Pri pripájaní zariadenia cez YPbPr alebo bočný
AV vstup, k vytvoreniu spojenia
musíte použiť dodané prípojné
káble . Pre bočný AV vstup použite priložený kábel. Viď ilustrácie na ľavej strane. | Ak chcete
povoliť PC audio, budete musíte
použiť dodaný PC/YPBPR AUDIO PRÍPOJNÝ kábel s bielymi
a červenými vstupmi. | Ak je
externé zariadenie pripojené cez
SCART zásuvku, televízor sa
automaticky prepne do režimu
AV. | Pri príjme DTV kanálov
(MPEG4 H.264), alebo v režime Prehľadávač médií, výstup
nebude k dispozícii prostredníctvom konektoru scart. | Pri
použití montážnej sady na stenu
(dostupné u tretích predajcov),
pred montážou na stenu odporúčame pripojiť všetky káble
na zadnej strane televízora. |
Vložte alebo vyberte modul CI,
len keď je televízor VYPNUTÝ.
Mali by ste si pozrieť v návode
na obsluhu modulu návod pre
podrobnosti o nastavení. Každý
USB vstup na televízore podporuje zariadenia až do 500mA.
Pri pripojení prístrojov, ktoré
majú aktuálnu hodnotu nad 500
mA môže dôjsť k poškodeniu
televízora.
CAM
module
Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru
skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia
vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť
a používať ho.
Subwoofer
Pripojenie
(zadné)
Ethernet (LAN)
Pripojenie
(zadné)
Slovenčina - 11 -
Použitie modulu s podmieneným
prístupom
DÔLEŽITÉ: Vložte alebo vyberte modul CI, keď je
televízor VYPNUTÝ.
Pre niektoré digitálne kanály je potrebný modul s podmieneným prístupom (CAM). Tento modul sa musí
vložiť do CI zásuvky na vašom televízore.
1. Ihneď, ako sa stanete zákazníkom, získate od
poskytovateľa modul podmieneného prístupu
(CAM) a kartu, ktorú musíte zasunúť do televízora podľa nasledujúceho postupu.
2. Vložte CAM a potom prezeraciu kartu do zásuvky, ktorá je umiestnená v kryte na ľavej časti
televízora (z predného pohľadu).
3. CAM by mal byť vložený správne, je ho nemožné úplne vložiť, ak je obrátene. Ak je modul
CAM vkladaný násilím, môže dôjsť k poškodeniu samotného modulu alebo terminálu TV.
4. Pripojte televízor k elektrickej sieti, zapnite ho
a potom počkajte malú chvíľku, nech sa karta
aktivuje.
5. Ak nie je vložený žiadny modul, objaví sa správa znamenajúca "Nie je vložený žiadny modul
pre Common Interface".
Notifikácie pohotovosti
Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr.
z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 5 minút,
televízor sa prepne do pohotovostného režimu. Pri
ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa:
“TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu neprijímal
žiadny signál”
Pokračujte stlačením tlačidla OK.
Ak TV bolo ponechané zapnuté a nebolo s ním
manipulované po dlhšiu dobu, TV sa prepne do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí
nasledujúca správa:
“TV sa automaticky prepne do pohotovostného
režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia.”
Pokračujte stlačením tlačidla OK.
Po dosiahnutí časového limitu Automatické vypnutie
TV sa na obrazovke objaví nasledujúca správa:
"Vypnúť?"
Pre vypnutie TV zvoľte ÁNO. Vyberte NIE a proces
zrušíte. TV sa tiež vypne, ak nevykonáte výber na
tejto obrazovke.
Môžete si v návode na obsluhu modulu pozrieť návod
pre podrobnosti o nastavení.
Poznámka: Keď vložíte kartu CA do CI + kompatibilného CI
modulu prvýkrát, overenie licenčného kľúča potrvá niekoľko
minút. Tento proces môže zlyhať, ak nie je k dispozícii anténny
vstup, alebo ste doteraz nespustili "Automatickú inštaláciu".
Ak je použitý starý CAM, overovanie môže zlyhať. V takýchto
prípadoch sa obráťte na zmluvného poskytovateľa služby.
CAM
module
Slovenčina - 12 -
Prvá inštalácia
Po zapnutí po prvýkrát,Obrazovka sa zobrazí..voľba
jazyka. Zvoľte želaný jazyk a stlačte OK.
Na ďalšej obrazovke nastavte vaše preferencie s
použitím navigačných tlačidiel a po ukončení stlačte
OK pre pokračovanie.
V tomto bode môžete aktivovať režim obchodu. Táto
možnosť je určená len pre účely zobrazenia v obchode. Pre domáce použitie sa odporúča zvoliť Domáci
režim. Ak zvolíte Režim obchodu, zobrazí sa obrazovka pre potvrdenie. Ak chcete pokračovať, vyberte
ÁNO. Táto možnosť bude k dispozícii v ponuke Ďalšie
nastavenia a neskôr môže byť vypnutá/zapnutá.
Ak je zvolený Domáci režim, Režim obchodu po
Prvej inštalácii nebude dostupný. Stlačte tlačidlo
OK pre pokračovanie.
Unicable: Tento typ antény zvoľte v prípade, že
máte viac prijímačov a systém unicable. Pokračujte
stlačením tlačidla OK. Konfigurujte nastavenie podľa
pokynov na obrazovke. Stlačte OK pre prechádzanie
služieb.
DiSEqC prepínač: Tento typ antény zvoľte v prípade,
že máte viac prijímačov a DiSEqC prepínač. Po
zvolení DiSEqC prepínača sa objaví ďalšie menu.
Môžete nastaviť štyri možnosti DiSEqC (pokiaľ sú
dostupné). Pre prehľadávanie všetkých satelitov
stlačte ZELENÉ tlačidlo alebo stlačte ŽLTÉ tlačidlo
na prechádzanie iba zvoleného satelitu. Pre uloženie
nastavení a opustenie menu stlačte tlačidlo OK.
Poznámka: Nevypínajte TV, kým sa inicializuje prvá inštalácia.
(*) Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti na výbere krajiny.
Prehrávanie Médií cez USB vstup
Inštalácia v režime Anténa
Ak zvolíte možnosť Anténa z obrazovky Typ vyhľadávania, televízor bude vyhľadávať digitálne pozemné
TV vysielania. Môžete stlačiť tlačidlo MENU a kedykoľvek zrušiť hľadanie. Po uložení všetkých dostupných
staníc sa na obrazovke objaví Zoznam kanálov.
Zatiaľ čo prebieha hľadanie, zobrazí sa správa s
otázkou, či chcete triediť kanály podľa LCN (*). Zvoľte
Ano a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
(*) LCN je systém logického čísla kanálu , ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznateľnou
kanálovou sekvenciou (ak je dostupné).
Stlačením tlačidla MENU zrušíte zoznam kanálov
a môžete pozerať televízor.
Inštalácia v režime Kábel
Ak na diaľkovom ovládači zvolíte možnosť Kábel a
stlačíte tlačidlo OK, na obrazovke sa objaví potvrdzujúca správa. Zvoľte ANO a stlačte tlačidlo OK pre
pokračovanie. Ak chcete operáciu zrušiť, zvoľte NIE a
stlačte OK. Z tejto obrazovky môžete zvoliť rozsahy
frekvencie. Zadajte rozsah frekvencie manuálne s
použitím číselných tlačidiel. Po skončení spustite
stlačením tlačidla OK automatické vyhľadávanie.
Poznámka: Trvanie vyhľadávania sa zmení v závislosti od zvoleného kroku vyhľadávania.
Inštalácia satelitu (v závislosti od modelu)
Ak na obrazovke Typ vyhľadávania zvolíte možnosť
Satellite, môžete nastaviť satelit a sledovať satelitné
kanály. Keď vyberiete Inštalácia Satelitného vysielania, zobrazí sa menu Typ antény. Môžete si vybrať
Typ antény ako Direct, Unicable alebo DiSEqC
prepínač.
Direct: Tento typ antény zvoľte v prípade, že máte
jediný prijímač a priamu satelitnú parabolu. Po zvolení
možnosti Direct sa zobrazí ďalšie menu. Vyberte
dostupný satelit a stlačte OK pre hľadanie služieb.
Môžete pripojiť 2.5” a 3.5” palcové (hdd s externým
zdrojom napájania) zariadenia externých harddiskov
alebo USB pamäťový kľúč k vášmu TV s použitím
USB vstupov TV.
DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení
k TV zálohujte vaše súbory. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie súboru alebo
stratu dát.
Niektoré typy zariadení USB (napríklad prehrávače
MP3) alebo pevné disky či pamäťové kľúče USB
nemusia byť s týmto televízorom kompatibilné. TV
podporuje formáty diskov FAT32 a NTFS, ale nahrávanie nebude k dispozícii s diskami vo formáte NTFS.
Pri formátovaní pevného disku USB s kapacitou 1
TB (terabajt) alebo viac sa môžu počas formátovania
vyskytnúť problémy.
Rýchle zapájanie a vypájanie USB zariadení je veľmi riskantné. Môže to spôsobiť fyzické poškodenie
prehrávača USB a samotného zariadenia USB. USB
modul nevyťahujte, zatiaľ čo sa prehráva súbor.
Ponuka Prehliadač médií
Môžete prehrávať fotografie, hudbu a video súbory
uložené na pamäťovom zariadení USB alebo na pamäťovom serveri. Pripojte USB disk k jednému z USB
vstupov umiestnených na bočnej strane televízora.
Alebo pripojte Váš media server na rovnakú sieť s TV.
Stlačením tlačidla "Prehľadávač médií " na
diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla MENU a
vyberte kartu Prehľadávač médií pomocou tlačidiel
Vľavo/Vpravo a stlačte tlačidlo OK. zobrazí sa Hlavná
obrazovka Mediálneho prehliadača.
Vyberte typ médií, ktoré majú byť zobrazené a stlačte
tlačidlo OK.
Ak je k dispozícii viac ako jeden mediálny zdroj,
zobrazí sa zoznam zariadení a serverov. Zvýraznite
zariadenie alebo server zo zoznamu a stlačte OK.
Slovenčina - 13 -
Stláčaním tlačidla Menu počas režimu Prehliadača
médií sa umožní prístup k možnostiam menu Obraz,
Zvuk a Nastavenia. Po opätovnom stlačení tlačidla
MENU opustíte túto obrazovku.
Môžete si nastaviť preferencie Prehliadača médií
Prehľadávač médií pomocou Ponuka Nastavenia.
Zmena veľkosti obrazu: Formáty
obrazu
Programy je možné pozerať v rôznych formátoch
obrazu v závislosti od prijímaného prenosu. Veľkosť
obrazu alebo pomer strán obrazu je možné meniť
podľa potreby pomocou rôznych režimov zväčšenia.
Pre zmenu obrazu opakovane stláčajte tlačidlo
“
”. Môžete posunúť obrazovku nahor alebo nadol
pomocou“
” alebo “ ” tlačidla, v režime 14:9
Zoom, Kino alebo Titulky.
Použitie Zoznamu staníc
Televízor roztriedi všetky uložené stanice do Zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť,
nastaviť si obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré sa
majú uviesť, a to pomocou možností v Zozname staníc
Zoznam kanálov . Po stlačení tlačidla „MENU“ vstúpite do hlavnej ponuky. Vyberte položku zo Zoznamu
kanálov pomocou Ľavého alebo Pravého tlačidla.
Stlačením tlačidla OK zobrazte obsah menu. Vyberte
Upraviť zoznam kanálov, aby sa mohli uložené
kanály spravovať. Ak chcete vybrať položku Úprava
zoznamu kanálov, stliete tlačidlo Hore alebo Dole a
OK. Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole a vyberte kanál,
ktorý má byť spracovávaný. Stlačte tlačidlo Vľavo alebo Vpravo a zvoľte funkciu. Použite tlačidlá P+/P- a
posúvajte sa po stránke hore a dole. Stlačte tlačidlo
MENU pre opustenie ponuky.
Rýchle menu
Rýchla ponuka nastavení vám umožňuje rýchly
prístup k niektorým voľbám. Stlačením tlačidla
Q.MENU na diaľkovom ovládači zobrazíte menu
rýchleho nastavenia. Tento obsah ponuky sa môže
líšiť v závislosti od modelu Vášho televízora.
CEC a CEC RC Passthrough
Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré
sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového
ovládania televízora.
Najprv nastavte možnosť CEC v ponuke Ďalšie Nastavenia v menu Nastavenia ako Povolené. Stlačte
tlačidlo Zdroj a zvoľte HDMI vstup pripojeného CEC
zariadenia z ponuky Zoznam zdrojov. Keď je pripojené
nové CEC zdrojové zariadenie, bude uvedené v ponuke zdrojov pod vlastným menom namiesto názvu
pripojeného HDMI portu (DVD prehrávač, Rekordér
1 atď).
Diaľkový ovládač televízora je automaticky schopný
plniť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI
zdroja.
Ak chcete ukončiť prevádzku a znovu ovládať
televízor pomocou diaľkového ovládača, stlačte a
podržte tlačidlo "0-Zero" na diaľkovom ovládači 3
sekundy. Alebo stlačte tlačidlo Q.MENU na diaľkovom
ovládači, zvýraznite CEC RC Passthrough a nastavte
ho ako Vypnutý stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo. Túto funkciu môžete tiež povoliť alebo zakázať v
ponuke Nastavenia/ Ďalšie nastavenia.
TV podporuje tiež funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audio linkou s cieľom nahradiť
iné káble medzi televízorom a audio systémom (A/V
prijímač alebo reproduktorový systém).
Keď ARC je aktívny, televízor automaticky nestlmí
svoje ďalšie audio výstupy. Takže budete musieť
znížiť hlasitosť televízora na nulu manuálne, ak budete chcieť počuť zvuk len z pripojeného zvukového
zariadenia (rovnako ako iné optické alebo koaxiálne
digitálne audio výstupy). Ak chcete zmeniť hlasitosť
pripojeného zariadenia, zvoľte zariadenie zo zoznamu
zdrojov. V tomto prípade budú tlačidlá ovládania hlasitosti presmerované na pripojené zvukové zariadenie.
FollowMe TV
S vašim mobilným zariadením môžete streamovať
aktuálne vysielanie z vášho Smart TV pomocou
funkcie FollowMe TV. Nainštalujte vhodnú aplikáciu
Smart Center do vášho mobilného zariadenia. Spustite aplikáciu.
Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v
návode na použitie vami ppoužívanej aplikácie.
Poznámka: Táto aplikácia nie je kompatibilná so
všetkými mobilnými prístrojmi.
Follow TV na DMR
Táto funkcia umožňuje streamovanie videa z vášho
televízora do iného televízora alebo mobilného zariadenia, pomocou použitia vhodnej aplikácie (napr.
UPnP - Universal Plug and Play - aplikácie, ako je
BubbleUPnP). Aktivujte Follow TV na DMR a timeshift sa spustí. Stlačte červené tlačidlo a zobrazí sa
menu pre výber zariadenia. Vyberte vaše zariadenie
a stlačte OK.
Poznámka: FollowMeTV a Follow TV na DMR pracuje v
korelácii s funkciou PVR a vyžaduje si pripojené pamäťové
zariadenie USB s formátom FAT32 a dostatok priestoru na
ňom. HD kanály nie sú podporované a obe zariadenia musia
byť pripojený do rovnakej siete.
Slovenčina - 14 -
Menu Vlastnosti a Funkcie
Obsah Obrazového Menu
3D nastavenia
Stlačte pre náhľad na 3D nastavenia.
Režim
Môžete zmeniť režim obrazu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Obrazový režim sa môže
nastaviť na jednu z týchto možností: Kino, Hry, Športy, Dynamické a Prirodzené.
Kontrast
Nastaví hodnoty svetlosti a tmavosti obrazovky.
Jas
Nastaví hodnotu jasu obrazovky.
Ostrosť
Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.
Farba
Nastaví hodnotu farieb, nastaví farby.
Režim šetrenia
energie
Pre zvolenie Úsporného režimu ako sú Eco, Vypnúť obraz a Deaktivovaný stlačte tlačidlo alebo.
(Keď je režim Dynamický, režim Šetrenia energie sa automaticky nastaví ako deaktivovaný.)
Podsvietenie
Toto nastavenie ovláda úroveň podsvietenia. Funkcia zadného podsvietenia bude neaktívna, ak je režim Šetrenia
energie nastavený na Ekonomický. Podsvietenie sa nemôže aktivovať v režime VGA alebo v režime Prehliadača
médií, alebo pokiaľ je obrazový režim nastavený na Hra.
Redukcia šumu
Ak je vysielaný signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie Redukcia šumu.
Pokročilé nastavenia
Dynamický
kontrast
Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Teplota farieb
Nastaví požadovaný farebný tón.
Zväčšenie
obrazu
Nastaví želaný rozmer obrazu z menu priblíženia obrazu.
Poznámka: Auto (možnosť je dostupná len v Scartovom režime s prepínaním vysokého napätia/nízkeho napätia SCART
PIN8)
Použite tlačidlá "Vľavo" / "Vpravo" pre nastavenie Filmového Zmyslu na Nízky, Stredný, Vysoký alebo Vypnutý.
Kým je Filmový Zmysel aktívny, bude optimalizovať nastavenie obrazu televízie pre pohybové snímky a získa
tak lepšiu kvalitu a pozerateľnosť.
Filmový ZmyAk je voľba Filmový Zmysel nastavená na hodnotu Nízka, Stredná alebo Vysoká, bude k dispozícii Demo režim
sel
Filmového Zmyslu. Ak je zvolená jedna z týchto možností a ak stlačíte tlačidlo OK, potom sa spustí demo mód.
Kým je demo režim aktívny, bude obrazovka rozdelená na dve časti, jedna zobrazuje činnosť Filmový Zmysel,
druhá zobrazuje normálne nastavenie pre bežnú televíznu obrazovku.
HDMI Skutočná čierna
Počas pozerania z HDMI zdroja bude táto funkcia viditeľná v menu Nastavení obrazu. Môžete použiť túto
funkciu na zlepšenie čiernosti v obraze.
Filmový režim
Filmy sa nahrávajú pri rôznych počtoch rámov na sekundu na normálne televízne programy. Zapnite túto funkciu
pri sledovaní filmov, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujúce scény.
Farba povrchu
Tón kože sa môže meniť medzi -5 a 5.
Odtieň farby
Nastaví požadovaný farebný odtieň.
RGB Zosilnenie
Môžete nastaviť hodnoty teploty farieb pomocou funkcie zosilnenia RGB.
Obnoviť.
Znovu nastaví nastavenia obrazu na výrobné štandardné nastavenia. (Okrem režimu Hra)
Automatická
pozícia (v
režime PC)
Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte OK.
H pozícia (v režime PC)
H (Horizontálna - Vodorovná) Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodorovnej osi doľava alebo doprava.
V pozícia (v režime PC)
Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové kmitanie (v režime PC)
Upravenia Bodových hodín opravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne odstupòovanie v bodovıch
intenzívnych prezentáciách ako tabuľky alebo odstavce alebo text v menších fontoch.
Fázy (v režime PC)
V závislosti na rozlíšení a skenovacej frekvencii, ktorá je vedená do vstupu na televízore, môžete na obrazovke vidieť zastrený alebo rušený obraz. V takom prípade môžete použiť túto funkciu a vyčistiť obraz metódou
pokusu a omylu.
Zatiaľ čo je v režime VGA (PC), niektoré položky v Obrazovom menu nebudú dostupné. Namiesto toho sa nastavenia režimu VGA pridajú k Obrazovým nastaveniam, pokým je v PC režime.
Slovenčina - 15 -
Menu Vlastnosti a Funkcie
Obsah Ponuky Nastavenie Zvuku
Hlasitosť
Nastaví úroveň hlasitosti.
Režim Ekvalizéra
Zvolí režim ekvalizéra. Užívateľské nastavenia sa môžu vykonať len v užívateľskom režime.
Rovnováha
Toto nastavenie slúži na zvýraznenie ľavého alebo pravého zvukového kanálu.
Slúchadlá
Nastaví hlasitosť slúchadiel.
Zvukový režim
Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho vybraný kanál podporuje).
Funkcia AVL
(automatické obmedzenie hlasitosti).
Táto funkcia nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Slúchadlá / Lineout
Keď k vášmu televízoru pomocou jack zásuvky slúchadiel pripojíte externý zosilňovač, môžete
zvoliť túto možnosť ako Lineout. Ak ste pripojili k televízoru slúchadlá, nastavte túto možnosť
ako Slúchadlá.
Dynamické basy
Povolí alebo zakáže Dynamické basy.
Priestorový zvuk
(Surround)
Režim Surround je možné nastaviť na Zapnutý alebo Vypnutý.
Digitálny výstup
Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.
Podporované formáty súborov v režime
Podmienený prístup
Ovláda moduly s podmieneným prístupom, ak sú dostupné.
Jazyk
Konfiguruje nastavenie jazyka (môže sa meniť v závislosti od zvolenej krajiny) Bude k dispozícii
Preferované a aktuálne nastavenie. Aktuálne nastavenie je možné zmeniť iba v prípade, že
ich vysielač podporuje.
Rodičovská ochrana
Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tomto menu môžete ľahko upraviť zámok, dospelý zámok ((závisí od zvolenej krajiny) a detský zámok. Môžete tiež nastaviť
nový PIN.
Keď je nastavený Detský zámok, Tv je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom prípade nebudú
tlačidlá na prednom paneli fungovať.
Poznámka: Predvolený PIN je možné nastaviť na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadované
v závislosti na voľbe krajiny) počas Prvej Inštalácie, použite PIN kód, ktorý ste definovali.
Časovače
Nastavenie Nahrávania
Dátum/čas
Nastaví časovač pre vypnutie TV po určitej dobe. Nastavuje časovače pre vybrané programy.
Zdroje
Aktivuje alebo deaktivuje možnosti vybraných zdrojov.
Nastavenia satelitu
Zobrazí nastavenie satelitu. Podpora satelitu závisí od modelu.
Nastavenie siete (voliteľné)
Zobrazí nastavenia siete.
Zobrazí konfiguračné menu Nahrávania.
Nastaví čas a dátum.
Môžete zobraziť svoje ESN(*) číslo a deaktivovať Netflix.
Netflix (voliteľné)
(*) ESN číslo je jedinečné identifikačné číslo pre Netflix, vytvorené špeciálne pre identifikáciu
vášho televízora.
Iné nastavenia: Zobrazí iné možnosti nastavení televízora:
Časový limit ponuky
OSD
Zmení trvanie časový limit pre obrazovky ponuky.
Kanály so
zakódovaným
snímaním
Keď je toto nastavenie zapnuté, pomocou procesu vyhľadávania sa zistia tiež kódované kanály.
HbbTV
Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením ako Zapnutá alebo Vypnutá.
Modré pozadie
Aktivuje alebo deaktivuje modré pozadie systému, keď je signál slabý alebo neprítomný.
Aktualizácia softvéru
Pre zabezpečenie, aby mal váš TV stále ten najaktuálnejší firemný softvér.
Verzia aplikácie
Zobrazí aktuálnu verziu softvéru.
Slovenčina - 16 -
Menu Vlastnosti a Funkcie
Titulky:
Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (DVB titulky/TXT titulky),
ak sú k dispozícii oboje. Predvolená hodnota je DVB titulky. Vstup AV je dostupný.
Nedoslýchavý
Aktivuje akúkoľvek špeciálnu funkciu odoslanú z vysielača.
Zvukový popis
Zvukový popis je doplňujúci hovorený záznam pre zrakovo postihnutých divákov vizuálnych médií vrátane televízie a filmov. Túto funkciu môžete využívať iba vtedy, ak sa tento
doplňujúci záznam vysiela.
Poznámka: Funkcia audio popisu zvuku nemôže byť dostupná v režime nahrávania alebo časového
posunu.
Automatické vypnutie
televízora
Môžete nastaviť hodnotu časového limitu pre funkciu automatického vypnutia. Keď sa
dosiahne hodnota časového limitu a Tv sa neprevádzkoval počas zvolenej doby, TV prejde
do pohotovostného režimu.
Vyhľadávanie v pohotovostnom režime
(Voliteľné)
Ak je vyhľadávanie v pohotovostnom režime nastavené na Zapnuté, ak je televízor v pohotovostnom režime, vyhľadajú sa vysielania ktoré sú k dispozícii. Ak televízor nájde všetky
nové alebo chýbajúce vysielania, zobrazí sa menu s otázkou, či chcete vykonať tieto zmeny.
Po tomto procese bude aktualizovaný a menený Zoznam kanálov.
Obchodný režim
Ak predstavujete TV v obchode, môžete aktivovať tento režim. Kým je povolený režim
Obchodu, niektoré položky v TV menu nemusia byť dostupné.
Media Renderer (DMR)
Funkcia Media Renderer vám umožňuje zdieľať súbory uložené na vašom smartphonealebo
tablet pc. Ak máte smartphone a nainštalovaný softvér kompatibilný s DLNA prevádzačom
alebo tablet pc, môžete zdieľať/prehrávať potografie s vaším TV. Pre viac informácií o Vašom
softvéru pre zdieľanie pozri návod na použitie. Media renderer režim nebude k dispozícii s
funkciou internetového portálu.
Režim zapnutia
Toto nastavenie konfiguruje preferenciu režimu zapnutia zdroja.
BISS kľúč
BISS je systém kódovania satelitného signálu , ktorý sa používa u niektorých vysielaní. Ak
potrebujete zadať BISS kľúča pre vysielanie, môžete použiť nastavenie BISS kľúč, ktorý
sa nachádza sa nachádza v časti menu Ďalšie nastavenia. Zvýraznite BISS kľúč a stlačte
tlačidlo OK pre zadanie kľúča pre požadované vysielanie. (Táto položka sa zobrazí len
vtedy, ak televízor podporuje satelit)
Virtuálne diaľkové
ovládanie
Povolí alebo zakáže virtuálne vzdialené funkcie.
CEC
S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC. Pomocou tlačidiel
Vľavo alebo Vpravo aktivujte alebo deaktivujte vybranú možnosť.
FollowMeTV
Povolte alebo zakážte túto funkciu.
FollowMeTV na DMR
Povolte alebo zakážte túto funkciu.
Obsah Menu Inštalácia a preladenie
Automatické
vyhľadávanie kanálov
(Preladenie)
(ak je k dispozícii)
Zobrazuje možnosti automatického ladenia. Digitálna anténa: Vyhľadáva a ukladá anténne
DVB stanice. Digitálny kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB stanice. Analógové: Vyhľadá
a uloží analógové stanice. Digitálna anténa a analógové: Vyhľadáva a ukladá anténne DVB
a analógové stanice. Digitálna káblová a analógové: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB a
analógové stanice. Satelit: Vyhľadáva a ukladá satelitné stanice. Podpora satelitu závisí
od modelu.
Manuálne snímanie
kanálov
Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové snímanie
kanálov
Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania.
Jemné doladenie
analógového signálu
Môžete použiť toto nastavenie k jemnému doladeniu analógových kanálov. Táto funkcia nie
je dostupná, ak nie sú uložené žiadne analógové kanály.
Prvá inštalácia
Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, prenastaví TV do továrenského nastavenia.
Vyčistenie zoznamu (*) Toto nastavenie bude viditeľné, len ak je možnosť krajiny nastevná na Dánsko, Švédsko,
služieb
Nórsko alebo Fínsko. Pre vymazanie uložených kanálov použite toto nastavenie.
Slovenčina - 17 -
Elektronický programový sprievodca
(EPG)
Niektoré, ale nie všetky kanály zasielajú informácie
o aktuálnych a nasledujúcich programoch. Stlačte
tlačidlo “
” a zobrazí sa ponuka EPG.
Hore / Dole / Doľava / Doprava: Navigácia v EPG.
OK: Zobrazí programové možnosti.
INFO (İ): Zobrazí podrobné informácie o vybranom
programe.
ZELENÉ: Prepne na Zoznamový list EPG.
ŽLTÉ: Prepne do Časovej osi zoznamu EPG.
MODRÉ: Zobrazí možnosti filtrovania.
(NAHRÁVANIE): TV začne nahrávať vybrané
programy. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie
nahrávania.
DÔLEŽITÉ: Ak chcete nahrať program, najskôr pripojte USB
disk k televízoru, kým je TV vypnutý. Potom TV zapnite, aby
sa spustila funkcia nahrávania. V opačnom prípade nebude
nahrávanie možné.
Poznámka: Prepínanie staníc či zdroja nie je počas nahrávania dostupné.
Možnosti programu
V EPG menu, stlačte tlačidlo OK pre vstup do menu
"Nastavenia podujatí".
Voľba kanálu
V ponuke EPG môžete pomocou tejto možnosti prepnú na vybraný kanál.
Nahrávanie / Vymazanie časovača nahrávania
Po vybratí programu v ponuke EPG stlačte tlačidlo
OK, čím sa zobrazí obrazovka Možnosti. Vyberte
možnosť „NAHRÁVANIE“ a stlačte tlačidlo OK. Po
tejto operácii bude na vybraný program nastavené
nahrávanie.
Ak chcete zrušiť už nastavené nahrávanie, označte
daný program, stlačte tlačidlo OK a vyberte možnosť
„Odstrániť časovač Nahrávania“. Nahrávanie sa
zruší.
Nastaviť/odstrániť časovač
Po vybratí programu v ponuke EPG stlačte tlačidlo
OK, čím sa zobrazí obrazovka Možnosti. Vyberte možnosť voľby "Nastavenia časovača na danú udalosť"
a stlačte tlačidlo OK. Môžete nastaviť časovač pre
programy v budúcnosti. Ak chcete zrušiť už nastavený
časovač, zdôraznite daný program a stlačte tlačidlo
OK. Potom vyberte možnosť “Odstrániť časovač”.
Časovač sa zruší.
Poznámka: V rovnakom časovom intervale nemožno nahrávať ani nastavovať časovač pre dva alebo viac samostatných
programov.
Teletext
“
” Teletext / Mix: Pri opätovnom stlačení aktivuje video textový režim (ak je k dispozícii vo vašom
vysielaní). Stlačte tlačidlo X a zobrazí sa stránka.
Opätovným stlačením sa obrazovka teletextu zobrazí
nad programom (zmiešaný obraz). Ďalším stlačením
opustíte režim teletextu.
“BACK” Index: Vyberie stránku teletextu s obsahom.
“İ” Odhaliť: Zobrazí skrytú informáciu (napríklad
riešenie hádaniek).
“OK” Podržať: V prípade potreby podrží stránku.
Ďalším stlačením podržanie zrušíte.
“ ”/“ ” Stránky subkódu: Zvolí subkódové strany, keď
sú dostupné pri aktivácii teletextu.
Tlačidlá P+/P- a číslice (0–9): Stlačte tlačidlá pre
voľbu stránky.
Poznámka: Väčšina televíznych staníc používa pre stránky
s obsahom kód 100.
Váš Tv podporuje systémy FASTEXT a tiež TOP text.
Keď sú tieto systémy dostupné, stránky sú rozdelené
do skupín alebo tém. Ak je k dispozícii systém FASTEXT , časti v teletextu budú sfarbené a je možné ich
potom vybrať pomocou zodpovedajúceho farebného
tlačidla. Stlačte farebné tlačidlo, ktoré zodpovedá
vašej voľbe. Zobrazí sa sfarbený nápis, ktorý ukazuje, aké farebné tlačidlo použiť, keď je k dispozícii
vysielanie TOP text. Stlačením príkazu“ ” alebo
“ ” si vyžiadate ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku.
Digitálny teletext (len pre Veľkú Britániu)
• Stlačte tlačidlo “ ”. Objavia sa informácie digitálneho teletextu. Ten je možné ovládať pomocou
farebných tlačidiel, tlačidiel kurzora a tlačidla OK.
Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsahu digitálneho teletextu. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke digitálneho teletextu.
Ak stlačíte tlačidlo “
neho vysielania.
” znovu, TV sa vráti do televíz-
Nahrávanie programu
DÔLEŽITÉ: Ak sa chystáte použiť nový pevný disk USB,
odporúčame ho najskôr naformátovať vybratím položky
„Formátovať disk“ v ponuke televízora.
Váš televízor podporuje záznam z digitálneho vysielania. Pre realizáciu je potrebné k televízoru pripojiť
USB úložné zariadenie. Pri pripájaní úložného zariadenia vypnite televízor. Potom zapnite televízor pre
povolenie funkcie nahrávania.
Pripojené USB zariadenia musí mať aspoň 1 GB kapacitu a musí byť kompatibilné s USB 2.0. V opačnom
prípade sa zobrazí chybové hlásenie.
Ak rýchlosť zápisu z pripojeného USB disku nie je
dostatočná, môže zlyhať nahrávanie a možnosť časového posunu (timeshifting) nemusí byť k dispozícii.
Slovenčina - 18 -
Súbory so zaznamenaným programov nebudú k dispozícii pre prehrávanie na počítači. Nahrávky môžete
prehrávať len prostredníctvom vášho TV.
V priebehu časového posunu sa môže vyskytnúť
posun Lip Sync.
TV môže nahrávať programy až do desiatich hodín.
Nahraté programy sú rozdelené do 4 GB segmentov.
Nahrávky HD programov môžu zabrať väčšiu kapacitu
na USB disku, v závislosti na rozlíšení vysielania.
Z tohto dôvodu sa odporúča používať jednotky USB
harddisku pre nahrávanie HD programov.
Počas nahrávania nevypájajte USB/HDD. Toto by
mohlo poškodiť pripojený USB/HDD.
Dostupná je podpora rozdelenia na viaceré časti.
Sú podporované maximálne dva rôzne partície, Ak
je na disku viac ako dva partícií, môže dôjsť k jeho
zlyhaniu. Prvé rozdelenie usb disku sa používa pre
funkcie PVR pripravenosti. Musí sa tiež formátovať
ako prvotné rozdelenie, ktoré sa má použiť pre funkcie
PVR pripravenosti.
Niektoré streamové bloky sa nemusia nahrať kvôli
problémom so signálom, takže video môže niekedy
počas prehrávania zmrznúť.
Keď je teletext ZAPNUTÝ, nemôžu sa používať
tlačidlá Nahrávať, Prehrať, Pauza, Zobraziť (pre
ListDialog). Ak sa nahrávanie spustí z časovača,
keď je teletext ZAPNUTÝ, teletext sa automaticky
vypne. Tiež sa deaktivuje používanie teletextu, keď
sa pokračuje v nahrávaní alebo prehrávaní.
Poznámka: Nahrávané programy sú uložené na pripojený
USB disk. Ak si prajete, môžete ukladať/kopírovať nahrávky
na počítači, avšak tieto súbory nebudú dostupné na prehrávanie na počítači. Nahrávky môžete prehrávať len prostredníctvom vášho TV.
Upozornenie:
• Počas nastavenia časovača USB-nahrávania alebo USB
nahrávania neodpájajte sieťový kábel.
• Ak je sieťový kábel odpojený:
• Nastavenie časovača USB-nahrávania sa zruší.
Nahrávanie Časového posunu
Pre prepnutie do režimu TimeShift stlačte pri sledovaní vysielania tlačidlo (PAUZA). V režime timeshifting (časového posunu) je program pozastavený a
súčasne zaznamenaný na pripojený USB disk (*).
Stlačte tlačidlo (PREHRAŤ) znova pre sledovanie
zastaveného programu od okamihu zastavenia. V
informačnom prúžku bude vidno rozdiel medzi skutočným programom a programom s časovým posunom.
Stlačte tlačidlo (STOP) pre zastavenie nahrávania
s časovým posunom a návrat k živému vysielaniu.
Časový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime
rádia.
Nemôžete používať funkciu rýchleho spätného chodu
časového posunu pred postúpením prehrávania s
možnosťou rýchleho navíjania dopredu.
Okamžité nahrávanie
Stlačením tlačidla
(NAHRÁVANIE) sa spustí
okamžité nahrávanie počas sledovanie programu.
Opätovným stlačením tlačidla
(NAHRÁVANIE) na
diaľkovom ovládači sa nahrá aj ďalší program v elektronickom programom sprievodcovi (EPG). V takom
prípade sa na obrazovke zobrazí zoznam programov
naprogramovaných na nahrávanie. Stlačením tlačidla
(STOP) sa okamžité nahrávanie zruší. Prepínanie
staníc či zdroja a používanie prehliadača Prehľadávač
médií nie je počas nahrávania dostupné.
Pozeranie nahratých programov
Stlačte tlačidlo MENU. Zvýraznite Prehľadávač
médií a stlačte tlačidlo OK. Zvoľte položku Knižnicu
nahrávok Recordings Library a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa obrazovka s ponukou Knižnice nahrávok.
Zo zoznamu zvoľte zaznamenanú položku (ak bola
predtým zaznamenaná) a stlačte tlačidlo OK pre
zobrazenie možností prehrávania Play Options.
Dostupné možnosti prehrávania
Prehrať od začiatku: Prehrá nahrávku od začiatku.
Obnovenie: Obnoví prehrávanie nahrávky.
Prehrávať od offset: Umožňuje určiť bod prehrávania.
Stlačením tlačidla (STOP) sa prehrávanie zastaví
a na obrazovke sa opäť zobrazí Knižnica nahrávok.
Nastavenie Nahrávania
Pre konfiguráciu Nastavenia nahrávania, v menu
Nastavenia vyberte Nastavenie Nahrávania.
Formátovať disk: Môžete použiť voľbu Formátovať
disk pre formátovanie pripojeného USB disku.
DÔLEŽITÉ: Pamätajte, že aktivovaním tejto funkcie
sa stratia VŠETKY dáta uložené na disku USB a jeho
formát sa zmení na FAT32. Rovnako aj v prípade,
že disk USB nefunguje správne, sa môžete pokúsiť
disk naformátovať. Vo väčšine prípadov formátovanie
disku USB obnoví jeho normálnu prevádzku. VŠETKY
dáta uložené na disku USB sa však v tomto prípade
stratia.
Funkcie pripojenia
Pripojenie televízora k Domácej sieti
Funkcia pripojenie umožňuje, možnosť pripojenia
televízora k domácej sieti prostredníctvom kábla
alebo bezdrôtovo. Tento sieťový systém môžete
použiť na pripojenie k internetovým portálom alebo k
prístupu k fotografiám, video a audio súborom, ktoré
sú uložené na mediálnom serveri pripojeného k sieti
a prehrávať/zobrazovať ich na televízore.
Slovenčina - 19 -
Káblové pripojenie
Pripojte televízor k modemu/routeru pomocou
LAN kábla (nie je súčasťou dodávky). V ponuke
Nastavenie siete zvoľteTyp siete ako Káblové
Zariadenie a stlačte tlačidlo OK pre pripojenie.
Stlačte Žlté tlačidlo na diaľkovom ovládaní pre vstup
do menu Pokročilých nastavení siete. Pomocou
tohto menu môžete zobraziť alebo zmeniť nastavenia,
ako napríklad IP adresu.
TV cez ETHERNET PRIPOJENIE, pre konfiguráciu
vyberte Typ siete ako Káblové zariadenie. Ak sa
chystáte pripojiť televízor k sieti bezdrôtovo, zvoľte
voľbu Bezdrôtové zariadenie.
Po voľbe Typu siete stlačte tlačidlo OK pre pripojenie.
Pre skenovanie dostupných sietí pre bezdrôtové
pripojenie stlačte ŽLTÉ tlačidlo. Následne sa zobrazí
zoznam sietí. Vyberte sieť zo zoznamu a stlačte
tlačidlo OK.
Ak je vybratá sieť chránená heslom, zadajte správny
kód. Na zadanie hesla môžete tiež použiť virtuálnu
klávesnicu.
Počkajte, kým sa IP adresa zobrazí na obrazovke. To
znamená, že pripojenie je teraz vytvorené.
Pre odpojenie sa od siete, vyznačte váš Typ siete a
stlačte tlačidlo OK.
Informácie o položkách v Menu
Typ siete: Typ siete môžete vybrať ako Káblové
alebo Bezdrôtové zariadenie, v súlade s aktívnym
pripojením k televízoru.
Bezdrôtové pripojenie
Pre bezdrôtové pripojenie televízora k domácej sieti
stačí v ponuke Nastavenie siete zvoliť Typ siete
ako Bezdrôtové Zariadenie a stlačte tlačidlo OK.
TV vyhľadá dostupné siete. Zvoľte želanú sieť a
stlačte tlačidlo OK. TV má vstavaný systém WLAN
a nie sú potrebné ďalšie zariadenia pre pripojenie k
bezdrôtovej sieti.
Stav Konfigurácie: Táto sekcia zobrazí stav pripojenia.
IP adresa: Ak je k dispozícii aktívne pripojenie, IP
adresa sa zobrazí na tomto úseku. Ak chcete konfigurovať nastavenia IP adresy, stlačte ZELENÉ tlačidlo
a prepnite do rozšíreného režimu.
Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez
WiFi
Ak váš mobilný prístroj disponuje s funkciou Wi-Fi,
môžete ho pripojiť k televízoru cez router pre sprístupnenie obsahu vášho zariadenia. V takom prípade
musí vaše mobilné zariadenie disponovať so zodpovedajúcim softvérom pre zdieľanie.
Pripojte mobilné zariadenie k routeru/modemu a potom na vašom mobilnom zariadení aktivujte softvér
pre zdieľanie. Následne vyberte súbory, ktoré chcete
zdieľať s TV.
O použití funkcie Pripojenie
PC/ HDD/Media Player alebo iné zariadenia, ktoré
sú kompatibilné s DLNA 1.5 sa pre vyššiu kvalitu
prehrávania musia používať s káblovým pripojením.
Nainštalujte softvér Nero Media Home na Váš počítač
a použite ho ako mediálny server.
Pri použití bezdrôtového typu pripojenia, berte na
vedomie, že televízor sa nemôže pripojiť k sieti so
skrytým SSID.
Konfigurácia Nastavení siete
Nastavenia siete Vášho televízor obsahujú voľby
káblového a bezdrôtového pripojenia. Ak pripájate
Ak je spojenie nadviazané správne, mali by ste teraz
mať prístup k zdieľaným súborom z vášho mobilného
zariadenia prostredníctvom Prehliadača médií na
televízore.
Vstúpte do menu Prehľadávač médií a zobrazí sa
výber prehrávania zariadenia OSD. Zvolte si svoje
mobilné zariadenie a stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie.
Ak je k dispozícii, môžete si stiahnuť aplikáciu virtuálneho diaľkového ovládača zo servera poskytovateľa
aplikácií pre vaše mobilné zariadenie. Pomocou tejto
aplikácie môžete ovládať televízor pomocou bezdrôtového mobilného zariadenia. K tomu je potrebné
zapnúť funkciu virtuálne dialkové ovládanie v menu
Nastavenia/Ďalšie nastavenia stlačením tlačidla
Slovenčina - 20 -
Vľavo alebo Vpravo. Prepojte televízor a mobilné
zariadenie k rovnakej sieti a spusťte aplikáciu.
Poznámka: Táto funkcia nemusí byť podporovaná na všetkých mobilných zariadeniach.
Použitie MIRACAST
Ak k televízoru pripojíte zariadenie, napríklad smartfón
alebo tablet, kompatibilný s Miracastk, budete si môcť
vychutnať video a audio z tohto zariadenia na veľkej
obrazovke a z reproduktorov televízora.
1. Zapnite zdroj TV na zrkadlenie obrazovky
“Screen Mirroring”.
2. Povoľte funkciu Miracast na podporovanom
Miracast zariadení a pripojte ho k televízoru.
(Televízor sa bude meniť v závislosti na správaní sa
prístroja).
Poznámka: Túto funkciu je možné použiť len v prípade, že
mobilný prístroj podporuje Miracast. Procesy skenovania a
pripájania sa líšia v závislosti od programu, ktorý používate.
mobilné zariadenia založené na báze Android-u musia mať
verziu softvéru V4.1.2 a vyššie.
Používanie Služby DLNA Network
Standard DLNA umožňuje prezerať a prehrávať
fotografie, hudbu a video uložené v Media Server-i
kompatibilnom s DLNA, ktorý je pripojený k domácej
sieti.
Nainštalujte softvér Nero Media Home (pre PC
alebo notebooky), alebo iný vhodný softvér pre
zdieľanie (pre iné zariadenia).
Odkaz pre stiahnutie softvéru Nero Media Home (iba
pre PC): http://www.nero.com/mediahome-tv
DLNA funkciu nemožno použiť, ak program servera
nie je nainštalovaný vo vašom počítači. Nainštalujte
na počítač program Nero Media Home. Nainštalujte
vlastnú aplikáciu na vaše mobilné zariadenie.
Povoliť funkciu Media Renderer
Stlačte tlačidlo MENU. Vyberte nastavení - nastavenia a stlačte tlačidlo OK. Zvýraznite Media Renderer
a nastavte ho ako prístupný.
Pripojenie do Drôtovej alebo Bezdrôtovej siete
Pre podrobnejšie informácie pozri predchádzajúce
kapitoly.
Prehrávanie zdieľaných súborov cez Prehľadávač
médií
Zvoľte Prehľadávač médií z hlavného menu a stlačte
tlačidlo OK. Zobrazí sa Prehľadávač médií.
Podpora DLNA je k dispozícii len v režime Priečinok.
Ak chcete povoliť režim zložky Priečinok, prejdite na
kartu Nastavenia na hlavnej obrazovke prehliadača
médií a stlačte tlačidlo OK. Zvýraznite Štýl zobrazenia a nastavte ho ako Priečinok. Pre vrátenie sa
do vyššieho menu stlačte tlačidlo BACK. Vyberte
požadovaný typ mediálneho súboru a stlačte OK.
Ak sú konfigurácie zdieľania nastavené správne, po
výbere požadovaného typu média sa zobrazí voľba
zariadenia OSD. Vyberte mediálny server alebo sieť,
ktorú chcete pripojiť a stlačte tlačidlo OK.
Súbory s titulkami nefungujú, ak sledujete video zo
siete pomocou DLNA.
Môžete pripojiť len jeden televízor s DLNA k tej istej
sieti. Ak nastane problém s DLNA sieťou, vytiahnite,
prosím, svoj televízor zo zásuvky v stene a znovu ho
zapnite. Režim Trick a Skok nie sú podporované s
funkciou DLNA.
Môžu existovať počítače, ktoré nemusia byť schopný
využiť DLNA funkciu kvôli správcovským a bezpečnostným nastaveniam (Napríklad firemné PC).
Internetový Portál
Funkcia Portál pridá vášmu televízor funkciu, ktorá
umožňuje pripojenie k serveru na Internete a prezeranie obsahu poskytovaného týmto serverom
cez pripojenie k Internetu. Funkcia Portál umožňuje
zobraziť hudbu, video, klip, alebo webový obsah s
definovanými skratkami. Net TV ponúka rôzne služby
pre každú krajinu. Zobrazenie tohto poskytnutého
obsahu bez prerušenia závisí na rýchlosti pripojenia
od vášho poskytovateľa internetových služieb.
Stlačením tlačidla “ ” na diaľkovom ovládači otvorte
stránku internetového portálu. Na obrazovke portálu
sa zobrazia ikony dostupných aplikácií a služieb.
Pomocou navigačných tlačidiel na diaľkovom ovládači
vyberte požadovanú aplikáciu alebo službu. Po výbere
stlačením tlačidla OK si môžete prezerať požadovaný
obsah. Stlačte tlačidlo BACK/RETURN pre návrat na
predchádzajúcu obrazovku alebo EXIT pre ukončenie
režimu internetového portálu.
Poznámka: Možné problémy v závislosti od aplikácie môžu
byť spôsobené poskytovateľom služieb obsahu.
POZNÁMKA:
• Nakoľko je Net TV online systém, môže byť upravený tak,
aby lepšie slúžil svojmu účelu.
• Niektoré služby Net TV je možné po určitej dobe pridať,
zmeniť alebo prerušiť.
• Niektoré otvorené internetové stránky nemusia byť navrhnuté pre televíznu obrazovku a nemusia byť zobrazené správne.
• Nemôžete sťahovať a ukladať súbory ani inštalovať plug-iny.
VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
• Spoločnosť SHARP nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah
a kvalitu obsahu ponúkaného poskytovateľom servera.
Netflix
Netflix je poskytovateľom internetového obsahu na
vyžiadanie (on demand). Pre spustenie aplikácie
stlačte tlačidlo NETFLIX na diaľkovom ovládači.
Slovenčina - 21 -
Systém
HbbTV (Hybridné vysielanie širokopásmovej TV) je
štandardom, ktorý bezproblémovo kombinuje TV služby predávané pomocou vysielania so službami predávanými pomocou širokého pásma a tiež užívateľom
umožňuje prístup k internetovým službám pomocou
zapojených TV a set-top boxov. Služby predávané
pomocou HbbTV zahrňujú tradičné vysielacie TV
kanály, catch-up služby, video-na-požiadanie, EPG,
interaktívne inzercie, personalizáciu, hlasovanie, hry,
sociálne sieťovanie a iné multimediálne aplikácie.
HbbTV aplikácie sú dostupné na kanáloch, kde sú
signalizované vysielačom (momentálne rôzne kanály
na vysielaní Astra HbbTV aplikácií). Vysielanie označí
jednu aplikáciu ako “autoštart” a táto je programom
spúšťaná automaticky. Aplikácie sa obvykle spúšťajú
ikonou malého červeného tlačidla, aby upozornili užívateľa, že na danom kanály je HbbTV aplikácia. (Tvar
a umiestnenie červeného tlačidla závisí od aplikácie).
červené tlačidlo sa zobrazuje len pre niektoré a potom
môže zmiznúť. Užívateľ potom musí stlačiť červené
tlačidlo, aby sa otvorila stránka aplikácie. Potom ako
sa stránka zobrazí, užívateľ sa môže vrátiť späť k
počiatočnému stavu ikony červeného tlačidla tým, že
ho opäť stlačí. Užívateľ môže prepínať medzi režimom
ikony červeného tlačidla a režimom aplikácie plného
UI pomocou stlačenia červeného tlačidla. Všimnite
si, že schopnosť prepínania červeného tlačidla je
určovaná aplikáciou a niektoré aplikácie sa môžu
správať odlišne.
Obrázok x: Služba s použitím červeného tlačidla
(prevzaté zo špecifikácie HbbTV)
V prípade, že užívateľ prepne na iný kanál v čase,
keď je HbbTV aplikácia aktívna (v režime ikony červeného tlačidla alebo v režime plného UI), môže sa
stať nasledovné.
•Aplikácia môže bežať ďalej.
prepnúť do druhej aplikácie. Aplikácie by mali poskytnúť spôsob akým sa môžu samy vypnúť. Obvykle sa
na to používa tlačidlo 0.
Značka a: Aplikácia Spúšťací prúžok
Obrázok b: EPG aplikácia, vysielané video je zobrazené naľavo dole, dá sa ukončiť stlačením 0.
HbbTv aplikácie používajú k spolupráci s užívateľom
tlačidlá na diaľkovom ovládači. Keď sa spustí HbbTv
aplikácia, kontrola niektorých tlačidiel je rezervovaná
aplikáciou. Napríklad, voľba číselného kanálu nemusí
fungovať na teletextovej aplikácii, kde čísla označujú
stránky teletextu.
HbbTv vyžaduje pre program schopnosť AV prúdenia. Existuje mnoho aplikácií, ktoré poskytujú VOD
(video-na-požiadanie) a catch-up TV služby. Užívateľ
môže na diaľkovom ovládači použiť tlačidlá spustiť,
pauza, stop, dopredu a pretočiť, aby mohol pracovať
s AV obsahom.
Poznámka: Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu z enu
Ďalšie nastavenia v ponuke Nastavenia. Táto funkcia nie je
prístupná pre modely v Spojenom Kráľovstve.
•Aplikácia môže byť ukončená.
•Aplikácia sa môže ukončiť a môže sa spustiť ďalšia
autoštart aplikácia červeného tlačidla.
HbbTv umožňuje obnovenie aplikácie z širokého
pásma aj z vysielania. Vysielač môže aktivovať obe
možnosti alebo jednu z nich. Ak program nemá funkčné širokopásmové pripojenie, stále môže spúšťať
aplikácie prenesené vysielaním.
Autoštart aplikácie červeného tlačidla obvykle poskytuje spojenie s inými aplikáciami. Dole je uvedený
príklad. Použitím poskytnutých spojení môže užívateľ
Slovenčina - 22 -
Používanie 3D režimu
DVD-Riešenie problémov
Nie je dostupná bezdrôtová sieť
Uistite sa, že firewall vašej siete umožňuje bezdrôtové
pripojenie TV. Ak bezdrôtová sieť nefunguje správne,
skúste použiť káblovú siete vo vašej domácnosti.
Pre viac informácií o procese si pozrite časť Káblové
pripojenie.
Ak Net TV nefunguje, najprv skontrolujte, modem
(router). Ak nie je problém s routerom, skontrolujte
pripojenie k Internetu vášho modemu.
Skúste znovu vyhľadať bezdrôtové siete, pomocou
menu Nastavenie siete.
•Prenosová rýchlosť sa líši v závislosti od vzdialenosti
a počtu prekážok medzi produktmi prenosu, konfigurácii týchto produktov, podmienkach rádiových
vĺn, prenosu na linke, a produktov, ktoré používate.
Prenos môže byť tiež prerušený, alebo odpojený v
závislosti na podmienkach rádiových vĺn DECT telefónov, alebo iných WiFi 11b zariadení. Štandardné
hodnoty prenosovej rýchlosti sú teoretické maximálne hodnoty pre bezdrôtové štandardy. Nejedná sa
o aktuálne rýchlosti prenosu dát.
•Wireless LAN adaptér podporuje typ modemov
802.11 a, b, g a n. Dôrazne sa odporúča používanie
IEEE 802.11n komunikačného protokolu, aby sa
zabránilo prípadným problémom pri sledovaní videa.
•Musíte zmeniť SSID vášho modemu, ak sú v okolí
iné modemy s rovnakým SSID. Inak môžete naraziť
na problémy s pripojením.
Ak máte problémy s bezdrôtovým pripojením, namiesto toho použite káblové pripojenie.
Pripojenie je pomalé
Pozrite si návod na obsluhu vášho bezdrôtového
modemu pre získanie informácií o interných oblastí
služieb, rýchlosti pripojenia, kvality signálu a ďalších
nastavení. Musíte mať vysokorýchlostné pripojenie
k modemu.
Prerušenia počas prehrávania alebo pomalá
reakcia:
V takom prípade môžete skúsiť nasledujúce:
Dodržujte vzdialenosť aspoň troch metre od mikrovlnnej rúry, mobilných telefónov, Bluetooth zariadení či
ďalších Wi-Fi kompatibilných zariadení. Skúste zmeniť
aktívny kanál na WLAN routeri.
Tento produkt podporuje zobrazovanie 3D obsahu zo
zariadení, ako je HD satelitný prijímač alebo Blu-ray
prehrávač cez HDMI, PC,YPBPR, USB vstup alebo
cez dostupný zdroj vysielania. Na sledovanie obsahu
v 3D je potrebné, nasadiť si dodané 3D okuliare.
Opatrenia
Pre vašu bezpečnosť, je nutné pred použitím
funkcie 3D, aby ste si prečítali tieto bezpečnostné
pokyny.
•3D okuliare nie sú vhodné pre osoby vo veku menej
ako 6 rokov.
•Počas pozerania 3D obrázkov môžete zažívať nepohodlie, bolesti hlavy alebo závrat. Ak zažívate také
príznaky, mali by ste si zložiť 3D okuliare a prestať
pozerať 3D režim.
•Nepozerajte 3D režimu počas dlhej doby. Doprajte
si občas odpočinok. Ak počas pozerania spozorujete nepohodlie, ako únavu očí, bolesť hlavy alebo
nevoľnosť, zložte si 3D okuliare a prestaňte sledovať
TV v 3D režime. Ak nepohodlie pretrváva, poraďte
sa s lekárom.
•Odporúča sa dohľad dospelej osoby na deti, vrátane
dospievajúcich detí, pretože tie môžu byť citlivejšie
na účinky sledovania 3D. Ak majú podobné nepohodlie, ako je uvedené vyššie, je potrebné okamžite
prestať s pozeraním v 3D.
•Nepoužívajte 3D okuliare na iné účely (ako sú
napríklad všeobecné okuliare, slnečné okuliare
alebo ochranné okuliare).
•Neprechádzajte sa pri sledovaní 3D a pokiaľ
máte nasadené okuliare, nakoľko je vaše videnie
zmenené a môžete naraziť na predmety, ktoré môžu
spôsobiť zranenie.
•Používajte len dodané 3D okuliare.
•Ak počas pozerania 3D obrázkov v slabých
svetelných podmienkach zažívate blikanie, mali by
ste vypnúť lampu alebo stlmiť svetlo.
•Pri nosení slúchadiel nenastavujte hlasitosť na príliš
vysokú úroveň, pretože to môže mať za následok
dočasné alebo trvalé poškodenie sluchu.
POZOR - 3D obrázky
•Prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny, aby ste
zabránili poškodeniu a aby ste zaistili svoju osobnú
bezpečnosť.
•Ak spozorujete pri sledovaní 3D s vašimi 3D okuliarmi potiaže, obráťte sa na optometristu.
Nasledujúci ľudia by nemali používať 3D Režim:
•Tehotné ženy, seniori, ľudia s ochoreniami srdca,
rovnako ako ľudia, ktorím príde ľahko zle.
•Pri sledovaní 3D buďte vedomí svojho okolia. Nepozerajte sa v prostredí s rozbitnými predmetmi vo
Vašom okolí.
Slovenčina - 23 -
•Nestriekajte sprejové čistidlo priamo na povrch 3D
okuliarov. Toto by mohlo mať za následok odfarbenie
a praskliny a môže to spôsobiť, že sa odlúpi displej
obrazovky.
•Uistite sa, že čistiaca handrička je mäkká a neobsahuje žiadny cudzí materiál a prach. Použitie špinavej
handričky poškodí vaše 3D okuliare.
•3D okuliare nenechajte padnúť ani ich neohýbajte.
•Ak prijímajúci rozsah je mimo špecifikovaného rozsahu, obrazovku nie je možné pozerať ako 3D video.
Upozornenie týkajúce sa zdravia! - 3D
obrázky
•Pri pozeraní 3D obrázkov by ste mali udržať
vzdialenosť medzi vami a obrazovkou aspoň na
dvojnásobok šírky obrazovky, a mali by ste mať
obrazovku v úrovni očí.
•Prosím, nedovolte deťom mladším ako 5 rokov
pozerať 3D. Mohlo by to ovplyvniť vývoj ich zraku.
Upozornenie na záchvat fotosenzitizácie
•Ak ste vy alebo člen vašej rodiny mali epilepsiu alebo
záchvat, prosím, pred pozeraním 3D TV konzultujte
vášho lekára. Je možné, že niektorí diváci môžu
zažíva záchvat alebo epilepsiu, keď sú vystavení
určitým podmienkam, vrátane blikajúcich svetiel
alebo obrázkov v TV alebo videohrách.
•Niekedy sa môžu vyskytovať určité príznaky v nešpecifikovaných podmienkach, dokonca ak ste predtým nemali nič také. V takom prípade, ak zažívate
ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ihneď prestaňte pozerať 3D TV a konzultujte lekára: Zmenené
videnie, vizuálna alebo tvárová nestabilnosť, ako
šklbanie oka alebo svalov, závrat alebo závrativosť,
vizuálna premena alebo nevedomý čin, zášklby,
strata vedomia, zmätenosť alebo dezorientácia,
strata smerového zmyslu, kŕče alebo nevoľnosť.
•Riziko záchvatu fotosenzitizácie môžete znížiť vykonaním nasledujúcich činností:
•V priebehu pozerania 3D TV si robte časté prestávky. Ak máte v každom oku odlišné videnie, mali by
ste pozerať TV po vykonaní opatrení úpravy videnia.
•Niektorí diváci sa po pozeraní 3D môžu cítiť dezorientovaní. Preto potom, ako dopozeráte 3D,
počkajte chvíľu predtým, ako sa pohnete, kým znovu
získate uvedomenie vašej situácie.
•Pri nasadených 3D okuliarov sa musíte pozerať
rovno dopredu a TV musí byť v úrovni vašich očí.
Ak nezostanete v uhle pohľadu, obraz nemusí byť
viditeľný, alebo môže byť príliš tmavý.
•Pozeranie 3D obrázkov na vašom TV si môžete
užívať s nosením dodaných 3D okuliarov. Všimnite
si, že táto 3D funkcia TV funguje len so špecifickými
3D okuliarmi.
•Stlačte tlačidlo “SOURCE pripojený vstup.
” a vyberte
•Pred pozeraním by ste mali zvoliť, vhodný 3D režim.
•Pre pozeranie 3D obsahov alebo programov v 3D
režime musíte nosiť dodané 3D okuliare.
3D nastavenia
Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači a zvoľte
ikonku Obrázok a stlačte tlačidlo OK. Zvoľte 3D nastavenia a stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie menu
pre nastavenia.
Pre rýchly prístup k nastaveniu 3D Režimu a Virtuálneho 3D režimu môžete použiť tlačidlo Q.MENU na
diaľkovom ovládači.
Môžete použiť tieto nastavenia pre povolenie a prispôsobenie 3D funkcií vášho televízora.
3D režim
Nastavenia 3D režimu môžete upraviť, aby bol poskytnutý ten najlepší zážitok z pozerania. Pre zážitok
pozerania 3D obrazu zvolte jeden z týchto režimov:
Automatický: Ak je z digitálneho vysielania, alebo zo
zdroja HDMI zistená 3D informácia, automaticky sa
prepne do 3D režimu.
Vedľa seba: Zobrazí 3D obsah, ktorý je pôvodne vo
forme vedľa seba.
Hore dolu: Zobrazí 3D obsah, ktorý je pôvodne vo
forme hore a dolu.
Hry : Pri hraní 1:1 hier na Vašom televízore, pomocou
tejto funkcie si každý z hráčov môže hru vychutnať
na celej obrazovke. K tomu potrebujete, aby hra,
ktorú chcete hrať, podporovala Dual Play. A musíte
si nasadiť správne Dual Play okuliare (k dispozícii od
iných výrobcov v obchodoch). Ak nastane problém s
použitím Režimu hry , najprv vypnite / zapnite pripojenú hernú konzolu, alebo sa pokúste nastaviť 3D
režim televízora na Vedľa seba alebo Nad sebou .
Aj keď hra nepodporuje dual play, pri niektorých
hrách s delenou obrazovkou je možné použiť funkciu prehrávania dual play nastavením 3D režimu
televízora na Vedľa seba alebo Nad sebou v
závislosti na type rozdelenie obrazovky, ktorú hra
obsahuje.
Vypnutý Režim funkcie 3D je vypnutý.
Len 2D
Ovládanie v 3D režime
•3D okuliare nie sú vhodné pre osoby vo veku menej
ako 6 rokov.
•Nepoužívajte 3D okuliare na iné účely (ako sú napríklad všeobecné okuliare, slnečné okuliare alebo
ochranné okuliare).
Ak je obsah 3D, ale chcete pozerať v 2D, môžete
prepnúť do režimu len 2D. Sú 2 možnosti (VĽAVO
a VPRAVO) pre zvolenie strany obsahu, ktorú chcete
pozerať v 2D.
Slovenčina - 24 -
Virtuálne 3D
Konverzia z 2D na 3D. Môžete upraviť polia hĺbky
rôznych nastavení alebo ho vypnúť.
Informácie 3D zobrazenia - pokračovanie
HDMI
MBV
MBP
[email protected] FP
Podporované
Nepodporované
Nepodporované
[email protected] FP
Podporované
Nepodporované
Nepodporované
[email protected] FP
Podporované
Nepodporované
Nepodporované
Informácie 3D zobrazenia
1080p FC
SBS, TB
SBS, TB
SBS, TB
Pozri nižšie uvedené pokyny pre veľkostných/
vzdialenosť pre využitie 3D najlepším možným
spôsobom.
720p FC
SBS, TB
SBS, TB
SBS, TB
1080i FC
SBS
SBS
SBS
INÉ
Nepodporované
Nepodporované
(*)
Ľavý/Pravý Swap:
Toto nastavenie môžete použiť pre posun doľava/
doprava fáze 3D vysielania.
3D Depth Sense (voliteľné):
Toto nastavenie umožňuje riadenie 3D hĺbky.
Vzdialenosť pozerania
Veľkosť (palce)
42
50
DTV
ATV
INÉ
vzdialenosť pozerania
(m)
1,5
1,8
[email protected] FP
Nepodporované
Nepodporované
Nepodporované
[email protected] FP
Nepodporované
Nepodporované
Nepodporované
[email protected] FP
Nepodporované
Nepodporované
Nepodporované
1080p FC
SBS, TB
Nepodporované
SBS, TB
720p FC
SBS, TB
Nepodporované
SBS, TB
1080i FC
SBS
Nepodporované
SBS
INÉ
(*)
Nepodporované
Nepodporované
Horizontálny uhol pozerania
45
45
Vezmite prosím na vedomie, že ak budete používať 720p
FC TB vstup, obraz bude zmenšený ako pôvodná veľkosť
v strede obrazovky.
Vertikálny uhol pozerania
Odporúča sa, aby bol televízor umiestnený vo výške
približne v úrovni očí diváka. V prípade, že to nie je
možné, nakloňte televízor na jeho stojane alebo na
príchytke na stene.
SBS: Vedľa seba
TB: Nad sebou
MBP: Prehľadávač médií Obraz
MBV: Prehľadávač médií Video
FC: Kompatibilné s rámcom
FP: Rámcový balík
v MPB: Podporované len vtedy, keï je výška obrazu
násobkom 2 a šírka obrazu násobkom 16 a ak je šírka obrazu
rovná šírke panelu alebo širšia.
v DTV: Podporovaná len v prípade, že výška obrazu sa
pohybuje medzi 1700 a 1900 a šírka obrazu sa rovná 1280
alebo 720.
(*): Nie je podporované, ak má obraz rozlíšenie 1080i.
Slovenčina - 25 -
4. Skontrolujte,či ste zadali správnu frekvenciu.
Aktualizácia softvéru
Váš TV dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie
cez anténny/káblový/satelitný signál (v závislosti na
modelu) alebo cez internet.
Vyhľadávanie Aktualizácií softvéru cez
užívateľské rozhranie
Stačí prejsť na hlavné menu. Zvoľte Nastavenia a vyberte menu Ďalšie nastavenia. V menu Iné nastavenia
navigujte k položke Softvér pre aktualizáciu a stlačte
tlačidlo OK pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.
Poznámka: Je potrebné pripojenie k internetu. Ak nie
je k dispozícii pripojenie k internetu, skúste aktualizovať cez vysielanie. Ak sa nájde nová aktualizácia,začne sa so sťahovaním aktualizácie. Stlačte tlačidlo
OK pre pokračovanie v reštartovaní.
3 AM vyhľadávanie a režim aktualizácie
Ak je TV pripojený k anténnemu signálu. Ak sa aktivuje
Automatické snímanie v menu Možnosti aktualizácie,
TV sa zobudí o 03:00 hod. a vyhľadá vysielacie kanály
ohľadom novej aktualizácie softvéru. Ak sa nájde a
úspešne stiahne nový softvér, nabudúce, keď sa Tv
zapne , bude mať novú verziu softvéru.
Poznámka: Ak sa TV po aktualizácii nezapne, vypojte TV na
2 minúty a znovu ho zapojte.
Riešenie problémov a Tipy
Dosvit obrazu - duchovia
Vezmite prosím na vedomie, že pri zobrazovaní
pretrvávajúceho obrazu sa môžu objaviť tiene (stály
alebo pozastavený obraz). Tieto pozostatky zmiznú
z obrazovky televízora LCD po krátkom čase. Skúste
napríklad na chvíľku televízor vypnúť. Aby sa tomu zabránilo, nenechávajte obrazovku v režime statických
snímok na dlhšiu dobu.
Nie je napájanie
Ak váš televízor nemá žiadne napájanie, skontrolujte
či je napájací kábel pripojený do napájacej zásuvky.
TV nie je možné ovládať
Vonkajšie vplyvy, ako je blesk, statická elektrina a
pod, môžu spôsobiť nesprávne fungovanie. V tomto
prípade, pre ovládanie televízora, najprv vypnite
napájanie alebo odpojte prívodný kábel a znova ho
zapnite po jednej až dvoch minútach.
Zlý obraz
1. Zvolili ste správny televízny systém?
2. Nie je váš televízor alebo anténa príliš blízko k
neuzemnenému audio zariadeniu alebo neónových
svetiel a pod?
3. Hory alebo vysoké budovy môžu spôsobovať
zdvojenie obrazu alebo „duchov“. Niekedy je možné
zlepšiť kvalitu obrazu zmenou smeru antény. Je obraz
alebo teletext nerozoznateľný?
5. Prosím, opäť nalaďte kanály.
6. Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade
odpojte jedno zo zariadení.
Chýba obraz
1. Žiadny obraz znamená, že Váš TV neprijíma
prenos. Vybrali ste správne tlačidlo na diaľkovom
ovládači? Skúste to ešte raz. Uistite sa taktiež, že bol
vybratý správny zdroj vstupu.
2. Je anténa správne pripojená?
3. Sú konektory pevne pripojené ku konektoru antény?
4. Nie je kábel antény poškodený?
5. Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
6. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.
Podivné, svetlé, tmavé farby alebo prekrývanie
farieb
•Upravte nastavenie obrazu. Stlačte tlačidlo MENU
a zvoľte Obraz. Pre otvorenie menu Nastavenie
obrazu stlačte tlačidlo OK.
•Je miestnosť príliš svetlá? Obraz môže vyzerať
tmavo v takej miestnosti, ktorá je príliš svetlá.
Žiadny zvuk
1. Je televízor nastavený na stlmenie zvuku? Pre
zrušenie stlmenia, stlačte tlačidlo “ ”, alebo zvýšte
hlasitosť.
2. Zvuk vychádza len z jedného reproduktora. Je
rovnováha nastavená do extrémnu? Pozrite časť
Nastavenie zvuku.
Diaľkové ovládanie - nefunguje
Váš TV viac neodpovedá na diaľkové ovládanie. Batérie môžu byť vybité, ak áno, môžete aj naďalej používať ovládacie tlačidlá na televízore. (* Je možné iba v
prípade, že nie sú blokované rodičovskou kontrolou.)
Napájanie sa náhle vyplo
•Vnútorná teplota prístroja sa zvýšila. Odstráňte
všetky objekty, ktoré zakrývajú ventilačné otvory
alebo ich vyčistite.
•Je nastavený časovač vypnutia? Stlačte tlačidlo
MENU a zvoľte Nastavenia. V sub-menu vyberte
položku Časovače a stlačte tlačidlo OK. Stlačte tlačidlo Vľavo alebo Vpravo pre nastavenie Časovača
spánku ako Vypnutý.
•Je funkcia Automatického vypnutia TV aktívna?
Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte Nastavenia. Následne zvoľte Ďalšie nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
V sub-menu zvýraznenie Automatické vypnutie
TV a stlačením ľavého alebo pravého tlačidla ho
nastavte ako Vypnutý.
Slovenčina - 26 -
Vstupné zdroje - nie je možná voľba
TV niekedy vydáva praskavé zvuky.
1. Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu, je možné, že
nie je pripojené žiadne zariadenie.
Toto nie je porucha. Stane sa to, keď sa skrinka rozťahuje a sťahuje pri zmenách okolitej teploty. Nemá
to vplyv na výkon televízora.
2. Ak ste sa pokúsili pripojiť zariadenie, skontrolujte
káble AV a pripojenie.
Nahrávka nedostupná
Ak chcete nahrávať program, mali by ste pripojiť USB
disk k svojmu TV kým je vypnutý. Potom TV zapnite,
aby sa spustila funkcia nahrávania. V opačnom prípade nebude nahrávanie možné. Ak nemožno vykonať
záznam, skúste vypnúť televízor a znovu pripojiť USB
Miracast image / audio nemôže byť ako
výstup do televízora.
Skontrolujte, či bolo spárovanie vykonané správne.
zariadenie, zatiaľ čo je televízor vypnutý.
USB je príliš pomalé
Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB
je príliš pomalé“, skúste znovu spustiť nahrávanie.
Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš
USB disk nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť.
Skúste pripojiť iný USB disk.
Pripojenie k internetu nie je k dispozícii /
DLNA režim nefunguje
Ak je adresa MAC (jedinečné identifikačné číslo)
vášho počítača alebo modemu trvalo registrovaná,
je možné, že sa váš televízor nemôže pripojiť
k internetu. V takom prípade je MAC adresa
overovaná vždy, keď sa pripájate na internet. Ide o
opatrenie proti neoprávnenému prístupu. Pretože
váš televízor má svoju vlastnú MAC adresu, váš
poskytovateľ internetových služieb nemôže overiť
MAC adresu vášho televízora. Pre tento dôvod nieje
možné televízor pripojiť k internetu. Obráťte sa na
poskytovateľa internetových služieb a požiadajte ho o
informácie o tom, ako pripojiť iné zariadenie, napríklad
televízor, na internet.
Je tiež možné, že pripojenie nemusí byť k dispozícii
kvôli firewall problému. Ak si myslíte, že to je príčinou
vášho problému, obráťte sa na svojho poskytovateľa
internetových služieb. Firewall môže byť dôvod
problému pripojenia pri používaní TV v DLNA režime
alebo pri prezeraní cez DLNA.
Neplatná doména
Skontrolujte, či je ethernetový kábel pripojený správne.
Skontrolujte, či je nastavenie siete správne.
Uistite sa, že už ste prihlásený k počítaču cez
autorizované užívateľské meno / heslo, a tiež
zabezpečte, aby bola vaša doména aktívna, pred
zdieľaním akéhokoľvek súboru na DLNA serverovom
programe na vašom PC. Ak je doména neplatná,
môže spôsobiť problémy pri prezeraní súborov v
režime DLNA.
Slovenčina - 27 -
Typické režimy zobrazenia PC
Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky
rozlíšenia.
Index
Rozlíšenie
Frekvencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
640x350
640x400
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
85Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Kompatibilita signálov HDMI a AV
(typy vstupných signálov)
Zdroj
Podporované signály
Dostupnosť
PAL
O
EXT1
NTSC 60
O
(1. scart :)
RGB 50/60
O
SECAM
O
PAL
O
NTSC 60
O
SECAM
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
EXT2
(2. scart :)
Bočné AV
SECAM
480i-480p
YPbPr
HDMI
60Hz
O
576i-576p
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576i-576p
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
1080P
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Nedostupné, O: dostupné)
V niektorých prípadoch sa signál na LED TV nemusí
zobraziť riadne. Problémom môže byť nezlučiteľnosť
so štandardom na strane zdrojového zariadenia
(prehrávača DVD, set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne
taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na
výrobcu zdrojového zariadenia.
Slovenčina - 28 -
Podporované formáty súborov pre USB Prehľadávač médií
Médiá
Rozšírenie
Formátovať
Poznámky
Video
.dat, .mpg,
.mpeg
Mpeg1-2
[email protected], 50Mbit/sec
.ts, .trp,
.tp, .m2ts
MPEG2 ,H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:[email protected], [email protected] MVC:1080P@ 24fps Ostatné:
[email protected] - 50Mbit/s
.vob
MPEG2
[email protected] 50Mbit/s
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:[email protected], 1080P@ 50fps, [email protected], 50Mbit/s
.mp4
.mov
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:[email protected], 1080P@ 50fps, [email protected], 50Mbit/s
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:[email protected], 1080P@ 50fps, [email protected], 50Mbit/s
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:[email protected], [email protected], [email protected], 40Mbit/s
.3gp
MPEG4, H.264
[email protected] 20Mbit/s
.asf, .wmv
VC1
[email protected], 50Mbit/sec
.mp3
MPEG1/2 Layer
1/2/3 (MP3)
Layer1: 32kbps ~ 448Kbps (Prenosová rýchlosť) / 16 kHz ~ 48 kHz (vzorkovacia frekvencia)
Audio
Layer2: 8kbps ~ 384Kbps (Prenosová rýchlosť) / 16KHz ~ 48 kHz (vzorkovacia frekvencia)
Layer3: 8kbps ~ 320Kbps (Prenosová rýchlosť) / 16KHz ~ 48 kHz (vzorkovacia frekvencia)
.wav
LPCM
.WMA/
ASF
WMA, WMA Pro
WMA 128kbps ~ 320Kbps (Prenosová rýchlosť) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovacia frekvencia)
WMA Pro: < 768kbps (Prenosová rýchlosť) / ~ 96KHz (vzorkovacia frekvencia)
Obraz
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Voľný formát (Prenosová rýchlosť) / 8KHz ~ 48KHz (vzorkovacia frekvencia)
.pcm
PCM
8kbps ~ 320Kbps (Prenosová rýchlosť) / 16KHz ~ 48 kHz (vzorkovacia
frekvencia)
(len pre
video
súbory)
AC3
32kbps ~ 640Kbps (Prenosová rýchlosť) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (vzorkovacia frekvencia)
EAC3
32kbps ~ 6 Mbps (Prenosová rýchlosť) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (vzorkovacia frekvencia)
LPCM
64Kbps ~ 1.5 Mbps (Prenosová rýchlosť) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovacia
frekvencia)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kbps (Prenosová rýchlosť) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovacia frekvencia)
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Prenosová rýchlosť) / 8KHz (vzorkovacia frekvencia)
Základ
Rozlíšenie (šxv): 15360x8640, 4147200 bajtov
Progresívne
Rozlíšenie (šxv): 1024x768, 6291456 bajtov
progresívne
Rozlíšenie (šxv): 9600x6400, 3840000 bajtov
interlace
Rozlíšenie (šxv): 1200x800, 3840000 bajtov
.jpeg
.jpg
.png
Rozlíšenie (šxv): 9600x6400, 3840000 bajtov
.bmp
Titulky
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Slovenčina - 29 -
Formáty súborov podporované MKV
Externá
Áno
MicroDVD
MPEG-4 Timed Text
MPSub
Ogg Kate
Ogg Writ
SAMI
SubRip
(Pokročilé) SubStation
Alpha
Zabudované titulky
Áno
Áno
Áno
SubViewer
Formát titulkov Universal
VobSub
XSUB
Áno
Áno
(podporuje iba 1.0 a 2.0)
Áno
Áno
Áno
Podporované rozlíšenia DVI
Pri pripájaní zariadení ku konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie
je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeniach.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
72Hz
75Hz
þ
640x480
800x600
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
1152x870
þ
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Slovenčina - 30 -
Európa: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz
Technické údaje
TELEVÍZNE VYSIELANIE
PAL B/G I/I’ D/K
SECAM L/L’ D/K
DIGITÁLNY PRÍJEM
Japonsko: 2.400 ~ 2.497GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz
PLNE INTEGROVANÁ PODPORA DIGITÁLNEJ
TERESTRIÁLNEJ KÁBLOVEJ TELEVÍZIE (DVBT-C).
IEEE 802.11 a/b/g/n
Čína: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.725 ~5.85GHz
Norma
(KOMPATIBILITA S DVB-T2 A PODPORA DVB-S/
S2 ZÁVISÍ OD DANÉHO MODELU)
•HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :
LC-42LE772EN / LC-50LE772EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
LC-42LE771EN / LC-50LE771EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
DVB-T MHEG-5 Engine (len pre Vel‘kú Britániu)
LC-42LE771K / LC-50LE771K
PRÍJEM KANÁLOV
Hostiteľské rozhranie
USB 2.0
Bezpečnosť
WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI
Poznámka:
Bezdrôtové pripojenie k sieti LAN a výkon nemožno
zaručiť vo všetkých obytných prostrediach v nasledujúcich prípadoch, bezdrôtový signál LAN môže
byť slabý, alebo spadnutý, alebo rýchlosť pripojenia
môže byť pomalšia.
•Pri použití v budovách postavených z betónu, vystuženej ocele alebo kovu
VHF (PÁSMO I/III)
UHF (PÁSMO U)
•Pri umiestnení v blízkosti predmetov, ktoré blokujú
signál
HYPERBAND
•Pri použití s inými
​​
bezdrôtovými zariadeniami, ktoré
vysielajú na rovnakej frecuency
POČET NASTAVITEĽNÝCH KANÁLOV
1.000
•Pri použití mikrovlnných rúr a iných zariadení v
blízkosti, ktoré vysielajú magnetické pole, elektrostatickým nábojom alebo elektromagnetickým rušením
10.000 (ak je podporovaný satelit)
INDIKÁTOR KANÁLU
Zobrazovanie na displeji
Všetky ostatné názvy spoločností alebo produktov
sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky príslušných spoločností.
VSTUP ANTÉNY RF
75 ohm (nevyvážené)
Licenčné Upozornenia
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE
220-240V AC, 50 Hz.
Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.
ZVUK (AUDIO)
Dolby a double-D symbol sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
German + Nicam Stereo
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA A VLHKOSŤ
0º C až 40ºC, 85% max vlhkosť
ZVUKOVÝ VÝKON (W ) (10% THD) 2 x 8 W
PANEL 16:9
RMS.
.
SPOTREBA ENERGIE
(W)
HMOTNOSŤ (kg)
42”
50”
75 W (max)
120 W (max)
14.5 Kg
19.00 Kg
Všetky ostatné názvy spoločností alebo produktov
sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky príslušných spoločností.
Netflix a logo Netflix sú registrované ochranné známky
spoločnosti Netflix, Inc
Wi-Fi CERTIFIED Logo je certifikačnou značkou
organizácie Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Protected Setup Mark je značkou organizácie
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED ™ Miracast a Miracast ™ sú
ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
Vlastnosti bezdrôtového LAN
Frekvenčný rozsah:
USA: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz, 5.725 ~ 5.85GHz
"DLNA ® , logo DLNA a DLNA CERTIFIED ® sú
obchodné značky, servisné značky alebo certifikačné
značky spoločnosti Digital Living Network Alliance."
„HDMI, logo HDMI a názov High-Definition Multimedia Interface sú obchodné známky ale-
Slovenčina - 31 -
bo registrované obchodné známky firmy
HDMI Licensing LLC.“
by mali byť smerované priamo na poskytovateľa
príslušného obsahu alebo služieb.
"YouTube a logo YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc."
•Nemusíte byť schopný zo zariadenia pristupovať k
obsahu alebo službám z rôznych dôvodov, tie môžu
byť nezávislé na samotnom zariadení, vrátane, ale
nie výlučne, ako sú výpadok napájania, pripojenie
k Internetu, alebo neschopnosť správne nakonfigurovať Vaše zariadenie. SHARP, jeho riaditelia,
úradníci, zamestnanci, zástupcovia, dodávatelia a
pobočky nenesú zodpovednosť voči vám ani žiadnej
tretej strane s v súvislosti s takýmito poruchami alebo výpadkami údržby, bez ohľadu na príčinu, alebo
možnosti predbežného zabránenia.
"HD TV 1080P" Logo je obchodná značka spoločnosti
DIGITALEUROPE.
Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Logo sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
Logo DVB je registrovanou obchodnou známkou
Digital Video Broadcasting—DVB—project.
EC vyhlásenie o zhode
Týmto SHARP Electronics (Europe) GmbH
prehlasuje, že televízny prístroj je v súla de so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC.
Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese:
http://www.sharp.eu/documents-of-conformity
Poznámka:
Použitie tohto LCD TV je povolené v Európe.
Tento LCD televízor je určený výhradne pre pre vnútorné
použitie.
Vylúčenie zodpovednosti za služby
používajúce internet
VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
Toto zariadenie SHARP umožňuje prístup k obsahu a
službám poskytovaných tretími stranami.
Obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria a
môžu byť vlastníctvom tretích strán. Preto akékoľvek
použitie takéhoto obsahu a služieb tretích strán musí
byť v súlade s každým povolením alebo podmienkami
použitia poskytnutého obsahu alebo poskytovateľa
služieb. SHARP nenesie žiadnu zodpovednosť voči
vám ani voči žiadnej tretej strane za vaše neplnenie
takéhoto povolenia alebo podmienok použitia. Pokiaľ
nie je výslovne povolené daným obsahom alebo
poskytovateľom služieb, všetok obsah tretej strany
a poskytované služby sú určené pre osobné a nekomerčné použitie, akýkoľvek obsah alebo služby
dostupné prostredníctvom tohto zariadenia nesmiete
upravovať, kopírovať, distribuovať, postúpiť, zobrazovať, prevádzať, reprodukovať, publikovať, licencovať
, vytvárať odvodené diela, prenášať alebo predávať
akýmkoľvek spôsobom alebo cestou.
•OBSAH ALEBO SLUŽBY VŠETKÝCH TRETÍCH
STRÁN PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE
SÚ VÁM POSKYTOVANÉ NA BÁZE "TAK, AKO
SÚ" A "AKO SÚ K DISPOZÍCII" A SPOLOČNOSŤ
SHARP A JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI VÁM
NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY ALEBO
VYHLÁSENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ
PRIAME ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE,
BEZ OBMEDZENIA AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, NEPORUŠENIA, VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL
ALEBO ZÁRUKY PREDAJNOSTI, DOSTUPNOSTI,
PRESNOSTI, ÚPLNOSTI, BEZPEČNOSTI, NÁZVU,
UŽITOČNOSTI, NEEXISTENCIE HRUBEJ NEDBANLIVOSTI ALEBO BEZCHYBNOSTI ALEBO
NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY ALEBO POUŽÍVANIA OBSAHU ALEBO SLUŽBY, KTORÁ JE VÁM
POSKYTOVANÁ, ANI ŽE POSKYTOVANÝ OBSAH
ALEBO SLUŽBY SPLNIA VAŠE POŽIADAVKY
ALEBO OČAKÁVANIA.
•SHARP NIE JE AGENTOM A NEPREBERÁ ŽIADNU
ZODPOVEDNOSŤ ZA KONANIE ALEBO OPOMENUTIE TRETEJ STRANY ALEBO SLUŽIEB, ANI ZA
ŽIADNY ASPEKT OBSAHU ALEBO SLUŽBY SPOJENÝ S TAKÝMTO TRETÍM POSKYTOVATEĽOM.
•SPOLOČNOSŤ SHARP A/ALEBO JEJ DCÉRSKE
SPOLOČNOSTÍ V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ, TRESTNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO
INÉ ŠKODY VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK
TRETEJ OSOBE ČI JE ZODPOVEDNOSŤ ZALOŽENÁ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBČIANSKOM
PRÁVE, NEDBANLIVOSTI, PORUŠENIU ZÁRUKY,
ABSOLÚTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK,
NEZÁVISLE OD TOHO, ČI SPOLOČNOSŤ SHARP
A/ALEBO JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI BOLI NA
MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÉ.
•SHARP nenesie žiadnu zodpovednosť, ani viazanosť za služby poskytované zákazníkom týkajúce
sa obsahu alebo služieb tretej strany. Akékoľvek
otázky, pripomienky či dotazy súvisiace so službou
vzťahujúce sa na obsah alebo služby tretej strany
Slovenčina - 32 -
Inštalácia Nero MediaHome
Pre inštaláciu Nero MediaHome, postupujte nasledovne:
Poznámka: Ak chcete použiť funkciu DLNA, mal by
tento softvér byť inštalovaný na počítači.
1. Zadajte celý nižšie uvedený odkaz v adresnom
riadku vo Vašom webovom prehliadači.
http://www.nero.com/mediahome-tv
2. Kliknite na tlačidlo Download - Stiahnuť na
úvodnej stránke. Inštalačný súbor sa stiahne do
vášho počítača.
3. Po dokončení preberania dvakrát kliknite na inštalačný súbor a spustite inštaláciu. Sprievodca
inštaláciou vás prevedie procesom inštalácie.
4. Následne sa zobrazí obrazovka potrebných
súčastí: Sprievodca inštaláciou skontroluje dostupnosť požadovaných softvérov tretích strán
na vašom PC. Ak aplikácie chýbajú, sú uvedené
v zozname a musia byť nainštalované pred pokračovaním v inštalácii.
5. Kliknite na tlačidlo Inštalovať. Zobrazí sa integrované sériové číslo. Prosím, nemeňte zobrazený
seriálny kód.
6. Kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa obrazovka
Podmienok licencie (EULA). Prečítajte si prosím
text licenčného dojednania dôkladne a vyberte
zodpovedajúce políčko, ak súhlasíte s podmienkami tejto dohody. Inštalácia nie je možná bez
tejto dohody.
7. Kliknite na tlačidlo Ďalej. Na ďalšej obrazovke
môžete nastaviť predvoľby inštalácie.
8. Kliknite na tlačidlo Inštalovať. Inštalácia sa spustí
a ukončí automaticky. Indikátor priebehu bude
ukazovať stav inštalácie.
9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť. Inštalácia je dokončená. Budete presmerovaný na webovú stránku
softvéru Nero.
10. Zástupca je teraz umiestnený na ploche.
Blahoželáme! Úspešne ste na inštalovali Nero MediaHome na váš PC.
Spustite Nero MediaHome dvojitým kliknutím na
ikonu zástupcu.
Slovenčina - 33 -
Likvidácia na konci životnosti
A. Informácie o likvidácii pre používateľov (domácnosti)
1. V Európskej únii
POZOR: Váš
výrobok je
označený týmto
symbolom. To
znamená, že
použité elektrické a
elektronické
výrobky nesmú byť
pridané do
bežného
komunálneho
odpadu. Existuje
oddelený systém
zberu týchto
produktov.
POZOR: Ak chcete vyhodiť tento výrobok, prosím, nepoužívajte bežné smetné koše!
Použité elektrické a elektronické zariadenia musia byť spracované samostatne a v súlade s legislatívou, ktorá
vyžaduje riadnu likvidáciu, zhodnocovanie a recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Na
základe dohody členských štátov môžu domácnosti v krajinách Európskej únie vracať použité elektrické a
elektronické zariadenia v určených zberniach zadarmo *. V niektorých krajinách * váš miestny predajca môže vziať
späť váš starý výrobok zadarmo, ak si zakúpite podobný nový. *) Prosím, pre ďalšie podrobnosti sa obráťte na
svojho miestny úrad.
Ak použité elektrické alebo elektronické vybavenie obsahuje batérie alebo akumulátory, zlikvidujte ich samostatne
vopred v súlade s miestnymi požiadavkami.
Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zabezpečiť nevyhnutné spracovanie, využitie a recykláciu odpadu, a
tým predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo
vzniknúť v dôsledku nevhodného zaobchádzania s odpadmi.
2. V ostatných krajinách mimo EÚ
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady a požiadajte o správny spôsob likvidácie.
Pre Švajčiarsko: Použité elektrické alebo elektronické zariadenia je možné vrátiť bezplatne predajcovi aj keď
nechcete kupovať nový produkt. Ďalšie zberné miesta sú uvedené na stránke www.swico.ch alebo www.sens.ch.
B. Informácie o likvidácii pre podnikateľské subjekty
1. V Európskej únii
Ak je produkt používaný na podnikateľské účely a chcete sa ho zbaviť:
Obráťte sa na predajcu SHARP, ktorý vás informuje o prevzatie výrobku. Môžu vám byť účtované náklady vzniknuté
s preberaním a recykláciou. Malé výrobky (a malé množstvá) sa môžu odobrať späť v miestnom zbernom
zariadení.
Pre Španielsko: Prosím, kontaktujte existujúci systém zberu alebo miestne úrady navrátenie vašich použitých
výrobkov.
2. V ostatných krajinách mimo EÚ
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady a požiadajte o správny spôsob likvidácie.
Batérie dodávané s týmto výrobkom obsahujú stopy olova.
Pre EÚ: Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby znamená, že použité batérie by nemali byť vyhodené do
komunálneho odpadu! Existuje oddelený systém zberu pre použité batérie, aby sa umožnilo riadne spracovanie a
recyklácia v súlade s právnymi predpismi. Pre informácie o zbere a recyklácie sa obráťte na miestny úrad.
Pre Švajčiarsko: Použité batérie musí byť vrátené do predajne.
Pre ostatné krajiny mimo EU: Pre správny spôsob likvidácie použitých sa obráťte na miestny úrad.
Slovenčina - 34 -
Nákresy rozmerov
42240
50240
Poznámka: Jednotkou merania je mm.
Slovenčina - 35 -
Inštalácia stojana
DÔLEŽITÉ
Prosím, pred pripojením stojana k Vášmu novému televízoru Sharp si starostlivo prečítajte nasledujúce
informácie.
Inštalácia stojana
•Pred inštaláciou stojana sa uistite, či je TV vypojenı zo svojho zdroja napájania.
•Televízor Sharp (1) umiestnite na mäkký, stabilný a plochý povrch, čelom nadol.
•Stojan (3) umiestnite na schému montáže stojana na zadnej strane TV.
•Zabezpečte, aby bol stojan (3) umiestnený správne a aby ste mohli vidiežť otvory pre skrutky vzadu na
televízore Sharp.
•Umiestnite kryt stojana (2) na stojan (3).
•Zabezpečte, aby bol kryt stojana (3) umiestnenı správne a aby ste mohli vidiež otvory pre skrutky vzadu
na televízore Sharp.
•NEVKLADAJTE skrutky pred umiestnením plastovej lišty.
•Založžte poskytnuté skrutky a utiahnite ich jemne, pokým stojan nie je poriadne namontovaný.
Slovenčina - 36 -
Odinštalovanie stojana
DÔLEŽITÉ
Prosím, pred odmontovaním stojana Vášho televízora Sharp si starostlivo prečítajte nasledujúce
informácie.
Odinštalovanie stojana
•Pred odinštalovaním stojana sa uistite,či je TV vypojený zo svojho zdroja napájania.
•Televízor Sharp umiestnite na mäkký, stabilný a plochý povrch, čelom nadol.
•Jemne odskrutkujte štyri skrutky, ktoré pripájajú stojanovú súpravu a odstráňte skrutky, keď sú úplne odskrutkované.
•Odstráòte stojan a plastovú lištu jemne z panela.
Slovenčina - 37 -
Montáž na stenu Rozmery Skrutky
Dĺžka skrutky = A + B
Skrutka
Skriňa
Uhol nástenného držiaka
K VÝROBKU
MODEL
VESA
Min. / MAX. DĹŽKA SKRUTKY
(DĹŽKA A)
200 x 200 (W X H)
M6 x 8 / M6 x 12
400 x 400 (W X H )
M6 x 8 / M6 x 12
LC-42LE771EN
LC-42LE772EN
LC-42LE771K
LC-50LE771EN
LC-50LE772EN
LC-50LE771K
Slovenčina - 38 -
ENGLISH
ITALIANO FRANÇAÝS DEUTSCH
SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMÝ
POLSKÝ MAGYAR ÈEŠTÝNA ROMÂNÃ EËËÇVÉÊ NEDERLANDS
HRVATSKÝ
SLOVENŠÈINA
ÏÎѲÁÍÈÊ Ç ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß
²ÍÑÒÐÓÊÖÛß ÏÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÛ²
NAUDOTOJO VADOVAS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
äìòôä êéøãî
ÐÓÑÑÊÈÉ SRPSKÝ SLOVENÈINA
ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÐÊ-ÒÅËŲÇÎÐ
ÊÀËßÐÎÂÛ ÂÊ-ÒÝËÅÂIÇÀÐ
SPALVOTAS LCD TELEVIZORIAUS
LCD KRÂSU TELEVIZORS
LCD VÄRVITELEVIISOR
LCD êñî íò úéðåòáö äéæéååìè
BRUKSANVISNING
BRUKERHÅNDBOK
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
GEBRUIKSAANWIJZING
×ÅÉÑÏʺÍÇÔÇ ËÅÉÔÏÕÑúÁ
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD K POUŽÝTÍ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OPERATION MANUAL
KORISNIÈKI PRIRUÈNIK
NAVODILA ZA UPORABO
OPERATION MANUAL
PRIRUÈNIK O RADU
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÅÊÑÏËÎÀÒÀÖÈß
LÝETUVÝØ ÁÅËÀÐÓÑÊÀß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
LCD RENKLÝ TELEVÝZYON
LCD FÄRG-TV
LCD FARGE-TV
LCD FARVE-TV
LCDVÄRI-TV
LCD KLEURENTELEVÝSÝE
×ÅÉÑÏʺÍÇÔÇ ËÅÉÔÏÕÑúÁ
TELEVIZOR LCD COLOR
BAREVNI LCD TELEVÝZOR
LCD SZÍNES TELEVÍZÝÓ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNÝ LCD TELEVÝZOR
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVÝZOR U BOJÝ
LCD ÖÂÅÒÍÛÅ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ
ÖÂÅÒÅÍ LCD ÒÅËÅÂÈÇÎÐ
MANUALE DI FUNZIONAMENTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KULLANIM KILAVUZU
LATVÝEŠU
TÉLÉVISEUR LCD COULEUR
TELEVISIONE A COLORI LCD
TELEVISOR LCD A COLOR
TELEVISÃO LCD A CORES
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
EESTÝ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARB-TV
TÜRKÇE
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
LC42LE771EN / LC42LE772EN
LC42LE771K / LC50LE771EN
LC50LE772EN / LC50LE771K
Download

Operation Manual