dermaOXY
Návod na použitie a pokyny pre ošetrenie pre
profesionálov
Kontaktné údaje:
Oxywise, s.r.o.
Mudroňova 25, 921 01, Piešťany
Predaj: +421 948 526 511, [email protected]
Copyright Medic Tinedic ApS. Denmark
Obsah
1. Prístroj dermaOXY ....................................................................................................................... 3 2. Rozprašovač a prípojná hadica .................................................................................................. 5 3. Pred ošetrením ............................................................................................................................. 5 4. Ošetrenie tváre ............................................................................................................................. 6 5. Následné ošetrenie tváre ............................................................................................................ 9 6. Ošetrenie vlasov ........................................................................................................................... 9 7. Následné ošetrenie vlasov ........................................................................................................ 11 8. Popis produktu ............................................................................................................................ 11 8.1 Rada pre pokožku dermaOXY ............................................................................................. 11 8.2 Vlasová rada dermaOXY ...................................................................................................... 14 2 1. Prístroj dermaOXY
Gratulujeme Vám k nákupu Vašeho nového zariadenia dermaOXY !
Obdržali ste štartovací balíček, ktorý obsahuje kyslíkový prístroj, rozprašovač, hadicu,
balíčky pre ošetrenie atď.
Pokiaľ sa prístroj používa pre lekárske ošetrenie kyslíkom, je nutné pred použitím
kontaktovať svojho lekára. Deti a osoby s mentálnym a telesným postihnutím môžu kyslíkový
prístrok používať iba pod dohladom zodpovednej osoby.
Nižšie sú uvedené niektoré bezpečnostné opatrenia týkajúce sa kyslíkového prístroja:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Prístroj musí byť vždy umiestnený na kolieskach.
Prístroj nesmie byť vystavený extrémnemu teplu, chladu alebo vode.
Prístoj musí byť umiestnený na podlahe vo vzdialenosti minimálne 10 cm od stien
a nábytku.
Počas prevádzky nesmie byť prístroj a jeho ventilačné otvory zakryté
Kyslíkový prístroj môže rozoberať iba autorizovný technik Oxywise, s.r.o.
Kyslíkový prístroj nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach alebo pod sprchou
Pokiaľ je prístroj zapnutý, buďte vždy prítomní.
Prístroj môže byť použitý na účely, ktoré sú popísané v tomto návode a v samotnom
návode na použitie kyslíkového koncentrátora DeVilbiss 525 KS.
Prístroj sa nesmie používať s iným príslušenstvom a vybavením ako je uvedené
v tomto návode a v návode na použitie kyslíkového koncentrátora DeVilbiss 525 KS.
Dôležité !
V okolí kyslíkového prístroja je prísne zakázané fajčiť alebo používať
akékoľvek formy otvoreného ohňa. Kyslík je extrémne horľavý a môže zapáliť
ďaľšie horľavé materiály a taktiež spôsobiť vážne popáleniny. Po zapnutí
prístroja je nutné ho nechať pracovať aspon 5 minút. Prosíme nezapínajne
a nevypínajte prístroj rýchlo za sebou, aby nedošlo k zníženiu jeho životnosti.
Raz ročne je nutné spraviť údržbu prístroja. Za týmto účelom kontaktujte
svojho dodávateľa.
Prístroj môže byť ovplyvnený rádiofrekvenciami (RF).
Pre ďaľšie informácie ohladne obsluhy kyslíkového koncentrátora si prečítajte
“Návod na použitie kyslíkového koncentrátora DeVilbiss 525 KS.“
Akustický alarm prístroja je pre aplikáciu dermaOXY odpojený. V prípade ak
chcete alarm znovu zapojiť, kontaktujte svojho dodávateľa.
3 Nastavenie prístroja:
Pohľad spredu (Obrázok 1)
1. Inštrukcie k obsluhe
2. Indikátor prevádzky – zelená kontrolka
3. Vypínač
a.
= Zapnúť
b.
= Vypnúť
4. Regulátor prietoku
5. Ukazovateľ prietoku
6. Reštartovacie tlačidlo ističa
7. Výstup kyslíka – kyslík je distribuovaný cez
tento výstup
8. Zelená kontrolka - vysoká čistota kyslíku
9. Žltá kontrolka - nízka čistota kyslíku
10. Červená kontrolka – indikátor poruchy (ak svieti,
kontaktujte vášho DeVilbiss predajcu)
Pohľad zozadu (Obrázok 2)
11. Dôležité bezpečnostné upozornenia
12. Úchyt
13. Výfuk
14. Elektrický kábel a/alebo IEC elektrický konektor
15. Úchyt na elektrický kábel
16. Vzduchový filter – zabraňuje vniknutiu špiny,
prachu a chlpov do koncentrátora
Skontrolujte, či nie je prístroj poškodený (ochranný kryt, regulátor prietoku (4), ukazovateľ
prietoku (5), vývod kyslíka (7)).
Zapojte prístroj do elektrickej siete (220V) a zapnite ho. Regulátorom prietoku nastavte
prietok tak, aby na ukazovateli prietoku boli zobrazené 3 litre za minútu. Po 5-tich minútach
prístroj vypnite. Prístroj je teraz pripravený na použitie.
4 2. Rozprašovač a prípojná hadica
Súčasťou balenia je taktiež rozprašovač. Po vybalení rozprašovača ľahko palcom
povytiahnite spúšť (2) a opäť ju zatlačte naspäť.
Pokiaľ spúšť pracuje bez odporu, rozprašovač je pripravený na použitie. Teraz môžete
pripojiť hadicu na koncovku rozprašovača (3).
Pokiaľ je spúšť (2) dole vo svojej východzej pozícii, bude vychádzať iba kyslík. Pokiaľ je
spúšť zatiahnutá dole a povytiahnutá vzad, bude vychádzať von tekutina (sérum) spolu
s kyslíkom.
Čistenie rozprašovača: Naplňte malú nádobu vlažnou vodou, zapnite kyslíkový koncentrátor
a nastavte prietokomer na 5 litrov za minútu. Spúšť nastavte dole a zatiahnite späť
a vyprázdnite vodu z rozprašovača do nádoby. Prístroj je teraz pripravený na opätovné
použitie.
V prípade potreby vyčistite vnútornú hlavu nástavca od zbytkov séra / pokožky / make-upu.
Niekedy môže dôjsť k zablokovaniu nástavca (4). Odšróbujte dva šróby na nástavci (4),
vypláchnite ho, vysušte a namontujte naspäť.
Doporučujeme mať k dispozícií náhradný rozprašovač.
3. Pred ošetrením
Predtým, ako začnete s ošetrením, je dôležité:
1. Riadne očistiť pokožku – hlavu umyte šampónom dermaOXY
2. Odstráňte prípadné odumreté kožné bunky (peeling)
3. Informujte klienta o priebehu ošetrenia
5 4. Ošetrenie tváre
2 2
1 4 3
5 6 5
6
7
7 Copyright Medic Tinedic ApS. Denmark
Pred použitím je nutné nádobku so sérom pretrepať.
Chyťte rozprašovač do ľavej ruky a pravou rukou odstráňte kryt na malej nádobke na
rozprašovači. Zmačknite pipetu na nádobke hyaluronového séra dermaOXY alebo séra
dermaOXY Syn. Pipetu držte nad nádobkou a sérum do nej vylejte. Tento postup je
nevyhnutné urobiť dvakrát. Potom nasaďte kryt späť na nádobku.
Zapnite prístroj. Skontrolujte či je prístroj nastavený na 3 litre za minútu. Rozprašovač
namierte na zadnú stranu Vašej ruky. Nastavte spúšť na rozprašovači dole do jej východzej
polohy. Nastavte spúšť nadol a dozadu a na ruke pocítite sérum vychádzať von. Uvoľnite
spúšť.
Ošetrenie prebieha v dvoch krokoch:
1. Aplikácia séra na pokožku. Zmačknite spúšť nadol a dozadu. Nastavte HUBICU
rozprašovača cca 1-2 cm nad pokožku, aby ste videli ako bude pokožka hydratovaná
pomocou séra. Dbajte na to, aby sérum nestreklo priamo do očí.
2. Sérum je vtlačené do pokožky. Nastavte spúšť do východzej pozície. Je dôležité, aby boli
všetky oblasti ošetrené kyslíkom 2-3x nasledovne za sebou (spúšť nadol vo východzej
polohe). Pokiaľ existuje oblasť, ktorá vyžaduje ošetriť viac, každý pohyb sa dá vykonať 5x.
6 Začnite s ošetrením jednej polovice tváre. Naneste sérum na jednu polovicu tváre (zmačknite
spúšť do východzej pozície a dozadu). Pokiaľ daná oblasť potrebuje viac séra je možné ho
aplikovať týmto spôsobom.
Začnite obočím (oblasť 1): Požiadajte pacienta, aby jemne zavrel oči. Jednu ruku podvihnite
pokožku, aby bolo obočie povytiahnuté. HUBICU rozprašovača (spúšť nadol vo východzej
polohe) pohybujte krátkymi, rýchlymi pohybmi zdola nahor a to veľmi blízko pri pokožke,
cca 1-2 mm od pokožky – dotyk s pokožkou nevadí. Toto opakujte 2-3x. Táto procedúra má
zvyčajne za následok okamžité podvihnutie obočia, čo môže byť veľmi prekvapivé pre
pacienta aj terapeuta.
Čelo (oblasť 2): Jednou rukou podvihnite pokožku. Zmačknite spúšť nadol do východzej
polohy, takže vychádza von iba kyslík a veľmi pomaly vykonávajte pohyby viď smerové šípky
na obrázku rýchlosťou cca 1 cm za sekundu a to veľmi blízko pri pokožke, cca 1-2 mm od
pokožky – dotyk s pokožkou nevadí. Pokračujte s pohybom zdola nahor. Rozprašovač
mierne odtiahnite od pokožky, keď vykonávate pohyb späť do začiatočného miesta. Toto
opakujte 2x na rovnakom mieste. Na hlbokých vráskach je možné vykonávať malé krúživé
pohyby, zatiaľ čo držíme pokožku napnutú druhou rukou.
Bočná strana očí (oblasť 3): Jednou rukou podvihnite pokožku. HUBICOU rozprašovača
(spúšť nadol vo východzej polohe) pohybujte malými rýchlymi pohybmi zdola nahor a to
veľmi blízko pri pokožke, cca 1-2 mm od pokožky – dotyk s pokožkou nevadí. Toto
uskutočnite 2-3x. Ide o veľmi dôležitú oblasť, preto vykonajte 2 pomalé pohyby po sebe na
každom mieste od vonkajšieho kútiku oka von a nahor. Je dôležité postupovať po celej dĺžke
vrások od miesta, odkiaľ vrásky vedú. To znamená, že niekedy musíte zájsť až za hranicu
vlasov. Na hlbokých vráskach je možné vykonávať rozprašovačom malé krúživé pohyby.
Pod očami (oblasť 4): Požiadajte pacienta, aby jemne zavrel oči. Stlačte spúšť nadol do
východzej pozície a pomaly pohybujte rozprašovačom 2-3x – cca 1-2 mm od pokožky (dotyk
s pokožkou nevadí), horizontálne od koreňa nosu priamo pod očami smerom nahor a za oko.
Tvár/Lícna kosť (oblasť 5): Stlačte spúšť nadol do východzej pozície a pomaly pohybujte
rozprašovačom 2-3x – cca 1-2 mm od pokožky (dotyk s pokožkou nevadí). Na hlbokých
vráskach je možné vykonávať rozprašovačom malé krúživé pohyby, zatiaľ čo držíme
pokožku druhou rukou napnutú. Líca budú vypadať plnšie a vydvihnuté.
Nad perami/pery (oblasť 6): Požiadajte pacienta, aby zľahka zavrel ústa/pery. Stlačte spúšť
nadol do východzej pozície. Začnite na hranici pier a vykonávajte malé a pomalé pohyby
smerom k nosu. Určité množstvo kyslíku sa môže dostať do úst. Môže dôjsť k vzniku
cudzieho zvuku a kyslík môže na perách štekliť. Procedúru opakujte raz alebo dvakrát.
Na pere: Naneste sérum (zmačknite spúšť nadol do východzej polohy a dozadu). Zmačknite
spúšť nadol a do východzej pozície a hubkou pomaly pohybujte 2x na každom mieste tak,
aby bol ošetrený každý štvorcový milimeter dvakrát. Pery budú po ošetrení vypadať plnšie.
Brada, spodná čeľusť, krk (oblasť 7): Stlačte spúšť nadol do východzej pozície
a vykonávajte každý pohyb pomaly cca 1 cm za sekundu tak, aby bolo každé miesto
ošetrené dvakrát. Smer pohybu je zdola nahor (dodržujte prosím smer podľa vyobrazených
šípiek na nákresu).
7 V tejto chvíli je ošetrená jedna polovica tváre. Pred ošetrením druhej polovice (rovnakým
spôsobom) ukážte pacientovi v zrkadle rozdiel medzi ošetrenou a neošetrenou polovicou
tváre. Teraz skontrolujte, či existujú oblasti, ktoré neboli ošetrené.
Najdôležitejšie oblasti sú:
•
•
•
•
•
Medzi očami na svale procerus.
Okolo očí, na svalu orbicullaris oculi muscle na čelnej kosti.
Vedľa očí na svalu auricularis.
Nad a pod perami na svalu orbicullaris oris.
Naprieč lícnych kostí na svalu levator labii superius, svalech zygamaticus minor a
zygamaticus major.
Pokiaľ zostalo väčšie množstvo séra, zvyšok nastriekajte na najdôležitejšie oblasti
a ponechajte sérum preniknúť. Sérum nezotierajte. Ošetrenie zakončite nanesením tenkej
vrstvy prípravku dermaOXY Hydra na tvár a potom nanesením očného krému dermaOXY
Eye a krému dermaOXY Day.
Požiadajte pacienta, aby sa postavil a zaveďte ho pred zrkadlo. Ukážte mu, kde sú výrazné
rozdiely. Spýtajte sa pacienta, o koľko sú líca plnšie, koľko vlhkosti bolo dodanej a o koľko je
pokožka vláčnejšia. Pokiaľ máte MERKU vlhkosti pokožky, je vhodné spraviť meranie
obsahu vlhkosti v pokožke pred a po ošetrení. Bežne sa úroveň hydratácie zvýši približne o
10% po prvom ošetrení. Pokiaľ máte analyzér pleti, môžete spraviť špecializované snímky
pred a po ošetrení a sledovať pokožku vo všetkých fázach. Váš dodávateľ dermaOXY Vám
také špeciálne nástroje môže dodať, ale nejedná sa o absolútne nevyhnutné nástroje.
Pred ošetrením
Po 20-tich minútach
Pacient musí do ďalšieho ošetrenia, ktoré sa bude konať o týžden neskôr, vykonať určité
úkony viď kapitola 5 “Následné ošetrenie tváre“. Pacient musí absolvovať 6 ošetrení. Jedno
ošetrenie po dobu 6tich týždňov. U niekoho sa úspech dostaví po 4 ošetreniach, u niektorých
je nutné absolvovať až 12 ošetrení. Následne sa odporúča, aby pacient absolvoval ošetrenie
každý mesiac alebo každý druhý mesiac.
Dôležité:
•
Pokiaľ kyslík stále vychádza z rozprašovača aj keď ste uvoľnili spúšť, znamená to, že
je zlomené tesnenie. Nové tesnenie získate u Vášho dodávateľa. Ošetrenie môže
pokračovať, aj keď kyslík stále prúdi von.
8 •
•
Pokiaľ je pacientovi ošetrenie nepríjemné, ošetrenie prerušte. Produkt neobsahuje
žiadne alergény alebo parabény, ale napriek tomu môžu mať niektorí pacienti na
ošetrenie reakciu. Pokiaľ sa produkt dostane do očí, vypláchnite ich studenou vodou.
Pokiaľ prístroj vydáva varovný signál, prerušte ošetrenie a kontaktujte dodávateľa.
5. Následné ošetrenie tváre
Ráno: Tvár umyte jemným mydlom.
Eyes: Začnite s očným krémom. Použite iba malé množstvo krému. Naneste ho na
kost pod očami pohybom od oka von.
Hydra: Na celú tvár potom naneste tenkú vrstvu prípravku Hydra.
Day:
Nakoniec naneste ochranný a vyživujúci denný krém Day.
Večer: Tvár umyte jemným mydlom. Celú tvár očistite pomocou pleťového tonika.
Eyes: Začnite s očným krémom. Použite iba malé množstvo krému. Naneste ho na
kosť pod očami pohybom od oka von.
Hydra: Na celú tvár potom naneste tenkú vrstvu prípravku Hydra.
Night: Nakoniec naneste vyživujúci a kolagénový nočný krém Night.
6. Ošetrenie vlasov
Pred použitím séra je dôležité dôkladne pretrepať nádobku so sérom.
Chyťte rozprašovač do ľavej ruky a pravou rukou odstráňte kryt na malej nádobke na
rozprašovači. Zmačknite pipetu na nádobke vlasového séra dermaOXY. Pipetu držte nad
nádobkou a sérum do nej vylejte. Tento postup je nevyhnutné urobiť dvakrát. Potom nasaďte
kryt späť na nádobku.
9 Zapnite prístroj. Skontrolujte či je prístroj nastavený na 3 litre za minútu. Rozprašovač
namierte na zadnú stranu Vašej ruky. Nastavte spúšť na rozprašovači dole do jej východzej
polohy a ucítite prúd vychádzajúceho kyslíku. Nastavte spúšť nadol a dozadu a na ruke
pocítite vychádzať sérum von. Uvoľnite spúšť. Je dôležité, aby boli všetky oblasti ošetrené
kyslíkom 2-3x ihneď za sebou (spúšť smerom nadol vo východzej pozícii).
Namierte rozprašovač na pokožku hlavy pacienta. Nastavte spúšť dole a vzad a naneste
sérum pod tlakom na celú pokožku hlavy.
Začnite oblasťou 1. Nastavte spúšť dole do východzej pozície a nasledujte smer šípiek na
nákrese – všetko dvakrát, pomerne pomaly, cca 1 cm za sekundu – veľmi blízko pri pokožke
pocienta, cca 1-2 mm od pokožky hlavy, pokiaľ nebude ošetrená celá oblasť 1. Túto
procedúru opakovať 3-5x, pokiaľ je pokožka príliš suchá alebo sa na nej vytvárajú lupiny.
Pokiaľ nie je na pokožke dosť séra, stlačte spúšť dole a vzad. Pokračujte cez oblasť 2 až 8,
podľa diagramu.
Pozrite sa na obrázky Pred a Potom, ktoré boli zhotovené pri prvom ošetrení suchej pokožky
s lupinami.
Pred ošetrením
Po 20-tich minútach
10 Pokiaľ Vám ostane nejaké sérum, naneste ho rozprašovačom na dôležité miesta (suchá
pokožka hlavy s lupinami) a ponechajte sérum penetrovať.
Pokiaľ máte analyzátor vlhkosti pokožky, odmerajte obsah vlhkosti pokožky pred a po
ošetrení. Bežne sa úroveň hydratácie zvýši približne o 10 % po prvom ošetrení. Pokiaľ máte
analyzátor pleti, môžete spraviť špecializované fotky pred a po ošetrení a sledovať pokožky
vo všetkých fázach. Váš dodávateľ dermaOxy Vám môže tieto prístroje dodať, avšak tieto
prístroje nie sú nevyhnutné.
Do ďaľšieho ošetrenia by mal pacient (ktoré sa bude konať o týždeň neskôr) spraviť úkony,
ktoré sú v kapitole 7 “Následné ošetrenie vlasov“. Pacient by mal absolvovať 6 ošetrení,
jedno ošetrenie týždenne. U niekoho sa úspech dostaví po 4 ošetreniach, u niekoho až po 8
ošetreniach. Následne sa doporučuje absolvovať ošetrenie raz mesačne.
Dôležité:
•
•
•
Pokiaľ kyslík stále vychádza z rozprašovača aj keď ste uvoľnili spúšť, znamená to, že
je zlomené tesnenie. Nové tesnenie získate u Vášho dodávateľa. Ošetrenie môže
pokračovať, aj keď kyslík stále prúdi von.
Pokiaľ je pacientovi ošetrenie nepríjemné, ošetrenie prerušte. Produkt neobsahuje
žiadne alergény alebo parabény, ale napriek tomu môžu mať niektorí pacienti na
ošetrenie reakciu. Pokiaľ sa produkt dostane do očí, vypláchnite ich studenou vodou.
Pokiaľ prístroj vydáva varovný signál, prerušte ošetrenie a kontaktujte dodávateľa.
7. Následné ošetrenie vlasov
Šampón: Použite približne jednu čajovú lyžičku šampónu, dôkladne ho vmasírujte do vlasov
a opláchnite. Celú procedúru zopakujte ešte raz. Vlasy umývajte každý druhý deň.
Vlasové tonikum: Použite jednu čajovú lyžičku tonika na uterákom osušené alebo suché
vlasy. Vmasírujte do vlasov a do pokožky. Tonikum sa nesmie oplachovať. Tonikum
používajte každý druhý deň.
8. Popis produktu
8.1 Rada pre pokožku dermaOXY
Séra:
Hyaluronové sérum: Redukuje vrásky, pleť je jemnejšia a aktívnejšia.
Sérum Syn: Blokuje schopnosť svalov zmršťovať sa a tým ihneď redukuje tvorbu
vrások na pokožke.
11 Krémy:
Day:
Obnovujúci denný krém proti vráskam s kyselinou hyaluronovou.
Night: Špeciálne vyživujúci a obnovujúci nočný krém, ktorý má zároveň účinky proti
starnutiu pleti.
Eyes: Očný krém, ktorý redukuje jemné vrásky okolo očí a hydratuje pokožku.
Hydra: Poskytuje okamžitú hydratáciu pleti. Používa sa ako doplnok k nočnému
a/alebo dennému krému.
Prehľad prísad – rada pre pokožku dermaOXY
Prísada
Hyaluro
nové
sérum
Syn
sérum
D
a
y
Kyselina
hyaluronová
X*
X*
X
Magnesium
Ascobyl
Phosphate
X
X
X
Malé peptidy
Tripetid
X
X
X
Night
X
X
Hydra
X*
X
X
Palmitoyl
oligopeptid
Tripeptid–7
X
X
X
X
Pepha-Ctive
X
Colostrum
Whey
X
X
ECOCERT
X
X
X
X
X
X
X
X
Vitamíny
A,B1,B2,B3,B6,
D,E,F
A,E,F,H
E
y
e
s
X
X
Efekt
*Kyselina hyaluronová a Sodium
Hyalluronate. Viaže veľké množstvo
vlhkosti v pokožke a vytvára vrstvu,
ktorá zvyšuje elasticitu a vláčnosť
pokožky. Kyselina hyaluronová je
prírodným prvkom v spojivovom tkanive
pokožky.
Vitamín C, silný antioxidant. Chráni
kožné bunky proti volným radikálom
a UV žiarením. Zvyšuje elasticitu
pokožky. Stimuluje kolagén
v spojivovom tkanive pokožky a má
protistarnúci účinok.
Redukuje všetky formy vrások
a stimuluje produkciu kolagénu
v pokožke, ktorá sa znižuje
s pribúdajúcim vekom, čo vplýva na
tvorbu vrások.
Stimuluje rast buniek a redukuje hlboké
vrásky.
Ovplyvňuje produkciu kolagénu
a elastinu v pokožke.
Extrakt z mikrorias, ktorý zvyšuje
absorbciu kyslíku v bunkách.
Extrakt z rias, ktorý zvyšuje obnovu
buniek a vyhladzuje vrásky. Vyživuje
pleť. Bohatý na aminokyseliny, minerály
a vitamíny.
Sójový proteín, ktorý je bohatý na
aminokyseliny a ktorý zvyšuje absorbciu
kyslíku.
Vitamín A (Rentinol) má protistarnúce
účinky a reguluje a podporuje tvorbu
buniek. Pôsobí proti transepidermálnej
strate vody (TEWL) a zvýšením vrstvy
epidermy robí pokožku pružnejšou.
Zabraňuje škodlivým účinkom UV
žiarenia na pokožku. Vitamín A preniká
hlboko do hornej vrstvy pokožky, kde
stimuluje tvorbu strateného kolagénu,
takže sa vrásky vyhladzujú a pleť má
mladší vzhľad. Efektívny antioxidant,
ktorý pôsobí proti upchatým pórom
a prispieva k zdravšiemu vzhľadu.
12 Omega 3 a 6
mastné kyseliny
Skvalen
Zimolez
(Honeysuckle)
X
X
X
X
X
X
Q10, vitamín E
X
S enzýmovou katalázou a hydratantom.
X
X
Zelený čaj
Chrpa
Macadamia
orechový
Olej
Maslo
z mangových
jadierok
Complex
peptidov,
aminokyselín
a minerálnych
solí
X
X
X
X
X
X
X
X
Prírodná ochrana.
Silné antioxydanty spoločne pôsobia
proti prieniku volných radikálov do
kožných buniek a súčasne je chránená
lipidová bariéra pokožky. Vitamín E
súčasne funguje ako prírodný viazač
vlhkosti.
Antioxidant – spevňuje a stimuluje.
Má ukluďňujúce a relaxačné účinky.
Dodáva krému perfektnú konzistenciu,
vitamíny a esenciálne oleje. Oleje majú
dobrú penetráciu.
X
X
Podporuje absorbciu kyslíka a stimuluje
obnovu buniek napodobnením
vlastného metabolizmu buniek.
X
Tetrapeptid 7
Redukuje kruhy a vačky pod očami
zvýšením elasticity pokožky a znížením
straty vlhkosti.
Zvyšuje obsah vlhkosti vpokožke.
X
Olej
z pšeničných
klíčkov
UV filter
X
X
Ano.
X
Špeciálny
peptidový
komplex
Superoxiddismu
táza
Neobsahuje
parabény
X
Výrazný podiel peptidového komplexu,
ktorý napodobňuje svaly paralizujúce
látku, ktoru je možné nájsť uz zmijí.
Špeciálne zloženie aminokyselín blokuje
schopnosť svalov zmrštiť sa a tým je
dosiahnutá okamžitá redukcia vrások na
pokožke.
Jeden z najsilnejších antioxidantov na
trhu.
X
X
X
X
X
X
X
X
13 8.2 Vlasová rada dermaOXY
Sérum:
Vlasy: Stimuluje obnovu buniek a zvyšuje rast, silu a elasticitu vlasov. Chráni pred
oxidáciou a starnutím a zachováva farbu vlasov.
Vlasové produkty:
Šampón:
Stimuluje obnovu buniek a zvyšuje rast, silu a elasticitu vlasov.
Vlasové tonikum:
Stimuluje pokožku hlavy a zlepšuje prekrvenie, takže je
pokožka hlavy zdravšia a posiluje sa rast vlasov a pigmentácie.
Prehľad prísad – vlasová rada dermaOXY
Vlasové
sérum
Šampón
Kyselina
hyaluronová
X
X
Phylderm vegetal
X
X
Skvalen
X
Olej z pšeničných
klíčkov
X
Prísada
Macadamia
orechový olej
Mrkvový olej
Vitamíny
Vlasové
tonikum
V pokožke viaže veľké množstvo vlhkosti a vytvára
vrstvu, ktorá zvyšuje elasticitu a vláčnosť pokožky.
Kyselina hyaluronová je prírodným prvkom
v spojivovom tkanive pokožky.
Výrazný aktívny komplex peptidov, aminokyselína
mineránych solí, ktorý posilňuje absorbciu kyslíka
bunkami a hladinu energie v bunkách. Stimuluje
obnovu buniek a posilňuje vlasy.
S enzýmovou katalázou a zvlčovačom. Taktiež
funguje ako transportér – stáva sa súčasťou
kožného mazu a poskytuje prirodzenú ochranu
pokožky.
Zvyšuje podiel vlhkosti v pokožke. Bohatý na
vitamíny A, D a E a esenciálne mastné kyseliny
a lecitin. Viaže vlhkosť a má zvláčňujúce účinky.
Dobrý hlavne pre podráždenú a suchú pokožku
a pokožku hlavy.
Ľahko absorbovaný pokožkou. Bohatý na lipoproteiny, omega 3, 6 a 9 mastné kyseliny. Chráni
bunkovú membránu.
Prekurzor k vitamínu A.
X
X
A, B3,
B5,
E,F,H
Sléz (rastlina
Malva)
X
Malé peptidy
(teripeptidy)
X
A, B3,
B5, E,F,
H
Protistárnuci
vlasový komplex
X
X
Aloe Vera
X
X
Efekt
A,C,E,F,
H
Prispieva k výžive vlasov a pokožky hlavy. Vitamíny
C a E pôsobia proti oxidácii a starnutiu. Vitamín E
dodáva esenciálne mastné kyseliny, ktoré sú
dôležité pre rast vlasov. Vitamín H pôsobí proti
ochoreniam pokožky a znižuje vypadávanie vlasov.
Rastlina zo Švajčiarských Álp s antiseptickými
a protizápalovými účinkami. Silný antioxidant, ktorý
spolu s vitamínom E pôsobí proti tvorbe volných
radikálov v pokožke. Slez je bohatá na
aminokyseliny, vitamíny C, B1, B2 a flavonoidy.
Redukuje všetky formy vrások. Stimuluje tvorbu
kolagénu v pokožke a kompenzuje jeho nedostatok.
Posilňuje jednotlivé vlasové vlákna a dodáva vlasom
prirodzený lesk. Taktiež je vhodný pre farbené vlasy,
pretože prispieva k zachovaniu a udržaniu farby.
Veľký obsah vitamínu E chráni pred oxidáciuo
a starnutím.
Výrazný obsah ručne zbieraného, za studena
14 Japonská krvavá
tráva
X
X
Rastlinný komplex
X
Skupina kyseliny
pantotenovej
X
Mentol
X
lisovaného Aloe Vera džúsu s obsahom mnohých
látok, napr. vzácnych enzýmov, antibiotik, proteínov.
Obsahuje 18 rôznych aminokyselín (liečebné
hormóny pre vlasy) a taktiež mnoho esenciálnych
minerálov, ktoré posilňujú vlasy.
Bohatý na vápnik, ktorý prispieva k udržaniu
osmotického tlaku (rovnováha vody) v bunkách
a tým regeneruje rovnováhu vlhkosti pokožky hlavy.
Má výborný vplyv hlavne na suchú pokožku hlavy.
Extrakt z chmelu, harmančeku, citrónového
balzamu, XXX a fenyklu.
Aktívny komplex vitamínov, hlavne D Panthenol
calcium pantothenate a vitamínu B1, ktoré majú
v kombinácii prínosný vplyv na infekcie a posilňujú
rast a pigmentáciu vlasov.
Zvyšuje prekrvenie a má chladivé účinky.
15 
Download

PDF-dokument