T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920
İdare ve yazı işleri için
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat
Umum Müdürlüğüne
müracaat olunur
23, A Ğ U S T O S 1955
Sayı: 9085
SALı
K A R A R N A M E
IV) Tanınan yarış;
tında yapılan yarıştır.
Karar Sayısı: 5592
6132 sayılı A t Yarışları hakkındaki Kanunun 8 nci maddesine da­
yanılarak Ziraat Vekâletince hazırlanmış ve Devlet Şûrasınca tetkik edil­
miş olan ilişik «At Yarışları Nizamnamesi» ile «At Yarışları Müşterek
Bahisler Nizamnamesi» nin mer'iyete konulması; İcra Vekilleri Heye­
tince 19/7/1955 tarihinde kararlaştırılmıştır.
REİSİCUMHUR
C.
Başvekil
A. MENDERES
n-.vpk^^H^.Tcı
^
Dr. M. SAROL
D
1 a
Adliye Vekili
O.Ş-ÇİÇEKDAĞ
r
a
ı
E.MENDERES
E. KALAFAT
e
t
Devlet Vekili
0.
O. KAPANI
V e k i l i
Ziraat Vekili
N.ÖKMEN
Hariciye Vekâleti V.
Dr. N. GEDİK
M. ÇAVUSOĞLU
Güm. ve İnh. Vekili
l
Dahiliye Vekili
.Nafıa Vekili V-
C YARDIMCI
v
m c ı s II
Millî Mü. Vekili
Maaırif Vekilli
e
BAYAR
A. MENDERES
Yalnız bu atların girdiği koşuya meydin koşusu denir.
IX)
Açık koşu; açık koşu tâbirinden, taksit, kaydiye ve pişmancalıklar yekûnunun birincilik ikramiyesine ilâve edildiği koşular anlaşılır.
H.POLATKAN
Sili.
Sdı. ve İQ. Mua. Vekili
S- YIRC
Y IRC ALI
ALİ
Dr.
Dr.fi.
B. UZ
UZ
Münakalât Vekili
Çalışma Vekili İşletmeler Vekili
M.
M.ÇAVUSOĞLU
ÇAVUSOĞLU
IIH. ERKMEN
S. S.AĞAOĞLU
AĞAOĞLU
ve tarifler
Madde 1 — 6132 numaralı kanun hükümlerine göre yapılan
bütün at yarışlarının tertip, tanzim ve idaresi bu Nizamname hükümleri
dairesinde cereyan eder.
Madde 2 — B u Nizamnamede zikri geçen tâbirlerin ifade ettiği mâ­
nalar aşağıda gösterilmiştir :
I) Yarış; aynı yerde aynı gün devamlı olarak yapılan koşuların
heyeti mecmuasına denir.
II) Koşu; koşu tâbirinden vadeli, açık, muayyen ikramiyeli koşu­
larla maçlar anlaşılır.
Yarış
At; at tâbirinden at, kısrak, erkek ve dişi tay anlaşılır.
Maliye Vekili
BÖLÜM : I
III)
VI)
VII) Meydin (Maiden); hayatında hiç koşu kazanmamış bir atı
ifade eder. (51 inci maddenin son fıkrasındaki haller hariçtir.)
VIII) Muayyen ikramiyeli koşu; at sahiplerinin, atlarım koşuya
kayıt ettirmek için ödedikleri duhuliyelerin ikramiyeye ilâve edilmediği
meydin, handikap, satış, şartlı ve centilmen koşuları 'bu grupta yer alır.
At Yarışları Nizamnamesi
eder.
V) Tanınan yarış otoritesi; ingiltere Jokey Kulübü ve kendi mem­
leketlerindeki at yarışlarının tanzim ve kontrolünden mesul ve salahiyetli
ve beynelmilel kaidelere göre ingiltere Jokey Kulübü tarafından tanınmış
yarış teşekkülleridir.
Devlet Vekili
F- KÖPR ÜLÜ
îktİkt- ve Ticaret Vekili
Umumi hükümler
yarış otoritesince veya onun müsaadesi al­
otoritesi; yarış otoritesi tâbiri, Ziraat Vekâletini ifade
X) Vadeli koşu; koşunun hususi şartlarında o koşunun icrasmdan
muayyen bir zaman evvel kaydın yapılması, taksit ve pişmancalık öden­
mesi derpiş edilen ve taksit, kaydiye ve pişmancalıklar yekûnunun birin­
cilik ikramiyesine ilâve edüdiği koşudur.
XI) Maç; iki veya daha ziyade ahır sahiplerinin muhtelif atları
arasında yapılan ve şartları kendi aralarında tesbit edilen koşulardır.
XII)
Handikap; iştirak eden atların koşu kazanmak şanslarım
müsavileştirmek maksadiyle taşıyacakları sıkletler handikaper tarafın­
dan ayar ve tanzim edilen koşulardır.
XIII) Serbest handikap; atların taşıyacakları sıkletler ilân ve ka­
bul edilinceye kadar kaydiye ve pişmancalık ödemek mükellefiyeti olmak­
sızın vazgeçilebilen handikaptır.
XIV) Mahdut handikap; âzami veya asgari yahut hem âzami hem
asgari sıkletleri önceden tesbit edilmiş handikaptır.
XV) Mânialı koşu; (Steeplechase = Stiplçeys); hususi talimatna­
mesine göre tertip ve icra edilen koşulardır.
XVI) Satış koşusu; yalnız satılık atların iştirak edebileceği ko­
şudur. Koşuda birinci gelen at açık artırma, diğerleri kapalı zarf usuliyle
satılır.
XVII) Yaşa göre sıklet koşusu; atların koşularda taşıyacakları
sıkletlerin yaş farklarına göre tanzim edilmiş sabit sıklet cetveline na­
zaran tesbit edildiği koşudur.
XVIII) Af sahibi; bir ata tamamen veya kısmen sahip bulunan
veya atı kira ile tutan kimsedir. (Kiraya veren bu tâbirin haricindedir)
Sahifes 12578
23 AĞUSTOS 1955
(Resmî Garete)
—
XIX)
Yetiştirici;
atın doğumunda o atın anasına sahip olan k i m ­
sedir.
XX)
Vekil; at sahibi tarafından koşulara mütaallik h a k ve veci­
beleri temsil etmek üzere noterlikçe tanzim edilmiş vekâletnameyi haiz
olan şahıstır. (Antrenörlükte vekâlet c a r i olmaz.)
XXI)
Pişmancahk; (Forfe) koşuya kaydedildiği halde atın sahibi
tarafından koşuya sokulmaması veya koşunun şartlarına uyulmaması
sebebiyle koşudan çıkarılması hallerinde ödenen veya ödenmesi lâzımgelen kaydiye ve taksitlere denir.
" X X I I ) Kaydiye; b i r atın koşuya kayıt edilebilmesi için ödenmesi
icabeden paradır. Serbest handikapta bu para, sıkletlerin ilân ve k a b u ­
lünden sonra ödenir.
Diskalifiye;
i
rı
•
»W,
Madde 3 — H e r hangi bir muameleyi i c r a için verilen müddetin son
günü, resmî t a t i l gününe tesadüf ettiği takdirde, b u müddet tatili t a k i p
eden iş gününün hitamında sona erer. A n c a k muamele, sözü geçen tatil
günü i c r a edilecek b i r koşuya mütaallik ise b u müddet, t a t i l gününden
bir evvelki iş gününün hitamında sona erer.
BÖLÜM :
Komiserler
X X I I I ) Taksit; vadeli koşularda koyuşa iştirak için kaydiyeden
ayrı olarak muayyen tarihlerde ödenmesi icabeden paradır.
XXIV)
—
X X X I X ) Ittıla; yarışlara mütaallik kararların veya borçlular lis­
tesine kayıt edilmesi icabeden hallerin hipodrom veya yarış yerlerindeki
ilân tablolarına yazılmasıdır. ( B u yazılmayı mütaakıp ıttıla hâsıl olmuş
sayılır). ı(Yarışlara mütaallik k a r a r l a r , yarış günleri hoparlörlerle en
az üç defa bildirilmek suretiyle alâkalılar ayrıca i k a z olunur.)
heyetlerinin
II
teşekkül sureti, vazife ve
salâhiyetleri
Madde 4 — Yüksek Komiserler Heyeti :
diskalifiye tâbirinden :
a)
Ziraat Vekâleti tarafından Vekâlet mensupları arasından ayrı­
üç;
a) B i r atın m u v a k k a t veya müebbet olarak yarışlara iştirakten
menedilmesi veya iştirak ettiği koşudan hariç tutulması;
lacak
b) B i r şahsın m u v a k k a t veya müebbet olarak yarışlarla i l g i l i yer­
lerde sanat icrasından veya yarış yerlerine hipodromlara ve yarışlarla
i l g i l i mahal ve tesislere girmekten yahut atlarını yarışa sokmaktan
menedilmesi;
c) a ve b bentlerinde yazılı azaların müştereken seçeceği üç kişi­
den teşekkül eder.
H a l l e r i anlaşılır.
b)
Yarış müessesesinden gönderilecek üç;
B u Heyet, aralarından bir Reis ve b i r U m u m i Kâtip seçer. Reisin
bulunmadığı zamanlarda U m u m i Kâtip ve bunun da bulunmadığı zaman­
larda Reisin tensip edeceği b i r âza kendisine vekâlet eder.
(Tanınan yarış otoritelerince verilmiş diskalifiye kararları d a b u
Nizamname hükümlerine göre verilen diskalifiye kararlarının neticelerini
tevlit eder.)
Heyet, mürettep adedinin en az üçte ikisiyle toplanır. K a r a r l a r ,
mevcudun ekseriyetiyle verilir. Reylerde müsavat halinde Reisin bulun­
duğu taraf ekseriyet kazanmış sayılır.
XXV)
Yetiştiricilik primi; koşunun şartlarına göre o koşuyu k a z a ­
nan atın yetiştiricisine verilen mükâfattır.
(c) Bendinde yazılı azaların seçiminde, reylerde müsavat olduğu
takdirde netice k u r ' a ile tâyin edilir.
Binici; tâbirinden jokey, jokey yamağı ve centilmen binici
Heyetin Reis, U m u m i Kâtip ve azaları yarışlara mütaallik olarak
fiilen başka hiç b i r vazife deruhde edemiyecekleri gibi bu Nizamnamede
yazılı vazife ve salâhiyetlerin dışında herhangi b i r müdahale, r e y ve
mütalâada da bulunamazlar.
XXVI)
anlaşılır.
a) Jokey; ücret m u k a b i l i koşularda a t a binen şahıslardır. B u n ­
ların usulüne göre verilmiş b i r lisansı haiz olmaları şarttır.
b) Jokey yamağı; at sahipleri veya antrenörlerine en az üç yıllık
bir mukavele ile bağlı olarak çalışan jokey namzedidir.
c)
Centilmen
binici; jokeyliği meslek edinmemiş amatör binicidir.
X X V I I ) Antrenör; yarış atlarının talim, terbiye ve idmaniyle meş­
g u l olmak üzere usulüne göre verilmiş lisansı haiz şahıstır.
X X V I I I ) Seyis; yarış atlarının bakım, idman ve beslenme işlerinde
çalıştırılan kimsedir.
X X I X ) Borçlular listesi; yarış müessesesi tarafından b i r yarış
mevsiminde en az i k i defa ilân edilen ve kaydiye, taksit, pişmancahk,
p a r a cezası, yarışçılık ve atçılıkla alâkalı bilûmum ücretler, yardım pa­
r a l a n ve satış koşularından mütevellit bedel borçlularının isimlerini ve
borçlarının cins ve miktarını gösteren listedir.
(Tanınan yarış otoritelerinin borçlular listelerinde yazılı bulunan­
l a r ; Türkiye borçlular listesinde kayıtlı olanlar gibi muamele görürler.)
X X X ) Yüksek komiserler heyeti; yarış otoritesinin, at yarışları
ile alâkalı olarak b u N i z a m n a m e hükümlerine göre verdiği vazife ve sa­
lâhiyetleri i f a eden mercidir.
X X X I ) Koşuya iştirak etmiş at; hareket hakeminin emrine gir­
miş attır. l( Beyaz filâmanın kaldırıldığı andan itibaren çıkış yerlerindeki
her at o koşu için hakemin emrine girmiş sayılır.)
Madde 5 — Yüksek Komiserler Heyeti, üç yıl müddetle seçilir. Her­
hangi bir inhilâlde yeni seçilen evvelkinin bakiye müddetini tamamlar.
İnhilâller dolayısiyle Heyetin yarıdan fazlasının değişmesi halinde Reis
ve U m u n u Kâtip seçimi yenilenir.
B i r yarış mevsiminde beş toplantıya her ne suretle olursa olsun
gelmeyen Reis, U m u m i Kâtip ve azalar istifa etmiş sayılır. Müddeti h i ­
tama eren veya müstafi addedilenlerin yeniden seçilmeleri caizdir.
Madde 6~— Yüksek Komiserler Heyeti Reis, U m u m i Kâtip ve aza­
larına üçer aylık devreler için ve her devrenin sonunda olmak üzere
yarış otoritesince tesbit edilecek m i k t a r d a ödenek verilir. B u ödeneğin
tamamının alınabilmesi için o devredeki bütün toplantılara iştirak şart­
tır, iştirak edilmemiş toplantılara isabet edecek m i k t a r ödenekten indi­
rilir. Bunların harcırahları müessesenin birinci derecedeki memurları
gibi hesaplanır. Ödenek ve harcırahlar yarış gelirinden verilir.
Madde 7 — Yüksek Komiserler Heyetinin emrinde, Heyetçe tesbit
edilecek sayıda elemandan müteşekkil olmak üzere b i r büro bulunur.
Büronun ve burada çalışanların ücret ve masrafları, yarış gelirinden
ödenir. Büro personelini, Heyet tâyin ve tavzif eder.
Madde 8 — Yüksek Komiserler Heyetinin vazife ve salahiyetleri
şunlardır :
fazla atın başbaşa bitirmesi demektir.
a) B i r mahal ve mevsimlik yarış programına münhasır olmak
üzere komiserleri, hakemleri, handikaperleri, doping muayene heyeti
mütehassıslarını ve saha veterinerlerini ve lüzumu halinde yardımcılarını
tâyin etmek;
b) B u Nizamnamenin lisansa tabi tuttuğu şahıslara lisans ver­
mek ve icabında verilen b i r lisansı iptal etmek;
X X X I V ) Kayıt bürosu; yarış müessesesi tarafından yarışlarla
i l g i l i bilûmum kayıt ve tescil işlerini tedvir etmek üzere k u r u l a n büro­
dur.
c) Koşu sahalarını, kantarları, start makinalarını muayene ve
kontrol etmek ve kullanılmalarına izin vermek ve icabında b u izinleri
iptal etmek;
XXXII)
Vokover (Walk
atın bulunmadığı koşudur.
XXXIII)
XXXV)
Dedhit
- over); koşuya iştirak eden birden fazla
(Dead-Heat
= Atbaşı beraber);
b i r kuşuyu birden
Soy kütüğü (Stüd - Book =z Stat - Buk); yarış otoritesince
safkan yarış atlarının tescil edildiği kütüktür.
XXXVI)
Yarış bülteni; yarışlara mütaallik olarak en az haftada
bir defa yarış müessesesi tarafından neşri mecburi bültendir.
d) Müşterek bahis yekûnlarından 6132 sayılı kanunun 3 üncü
maddesi gereğince kesilecek muayyen yüzdeyi zaman zaman tesbit et­
mek;
Heyetince
e) Koşulara iştirak edecek atların gruplandırılmasına ve b u grup­
ların birinden diğerine intikaline mütaallik esas ve şartları tesbit etmek;
X X X V I I I ) Yarış müessesesi; at yarışları hakkındaki 6132 sayılı
kanunun birinci, beşinci ve altıncı maddeleri hükümlerine göre yarış yap­
m a yetkisini kullanan teşekkülü ifade eder.
f) A t sahiplerinin, antrenörlerin, binicilerin ve seyislerin sicilleri­
n i n ve yarış atlarının koşulardaki durumlarına ait kayıtların yarış müessesesince tutulmasını temin ve bunların birer nüshasını muhafaza et­
mek;
XXXVII)
Yarış mevsimi;
tesbit olunan yarış devresidir.
her sene Yüksek Komiserler
23 AĞUSTOS 1955
g) B u Nizamname hükümlerine göre itirazı k a b i l k a r a r l a r a yapı­
lacak iunzları tetkik ederek k a r a r a bağlamak;
veya
Sahiıe: 12579
(Resmî CazeteY
X I I I - Müşterek bahislerin idaresinde vâki olacak aksaklık ve i n t i ­
zamsızlıkları gidermek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak;
h) E i n lirayı aşan para cezaları ile altı haftayı aşan muvakkat
müebbet men cezalarını vermek;
i)
Komiserler Heyetince verilecek cezalara karşı yapılacak itiraz­
ları tetkik ederek k a r a r a bağlamak;
j)
k)
Yarış programlarım t e t k i k e t m e k - v e k a r a r a bağlamak;
Yarış işlerinde vazifelendirilen
yazılı cezaları vermek;
1)
m)
kimselere
bu
Nizamnamede
(Komiserler bu hüküm haricindedir.)
Jokey K a z a Yardım Sandığını idare
H e r sene yarış mevsimini tesbit
etmek;
etmek;
a, e, d, e, j , k, 1, ve m bentlerinde yazılı muamele ve k a r a r l a r yarış
otoritesinin tasdikıyla tekemmül eder, diğer bentlerdeki muamele ve k a ­
r a r l a r kesindir.
X I V - Koşu neticelerini tasvip ve tasdik
karar
X V - 3 u Nizamnamede
vermek;
Madde 11 — Komiserlere vazife gördükleri her yarış günü için yarış
otoritesince tesbit edilecek m i k t a r d a ücret verilir. Yedeklere yarış günü
mahallinde bulunmak şartiyle bu ücretin yarısı ödenir.
Komiser vazifesini gören yedek t a m ücret alır. Komiser ve yedek­
lerinin ücretleri ve başka mahalde vazifelendirildikleri hallerde z a r u r i
masrafları yarış gelirinden ödenir.
Madde 12 — Komiserler Heyetinin vazife ve salâhiyetleri şunlar­
dır :
I - İhtiyaç görülen hallerde komiserlik bürosunu k u r m a k ;
II - Yarış günü hâdıs olan g a y r i k a b i l i içtinap vaziyetler dolayısiyle
koşu veya yarışın icrasına imkân bulunmaması hallerinde koşu veya y a ­
rışı tehir veya iptal etmek;
III - Yarışların icrasıyle alâkalı her türlü tertip ve tedbirleri tes­
bit ve bunların yarış müessesesince ifasını temin etmek;
I V - V a z i f e l i bulundukları
i l g i l i mahal ve tesislerden :
yarış
yerleri,
hipodrom ve yarışlarla
a) B u Nizamname hükümleri dairesinde veya tanınan b i r yarış
otoritesince yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla i l g i l i m a h a l ve
tesislere girmekten menedilmiş k i m s e l e r i (Cezaları müddetince),
b) Borçlular listesinde isimleri yazılı kimseleri (Borçlarını ödeyinceye kadar),
c) Koşuların veyahut koşu yerlerinin ve tesislerinin sükûn ve n i ­
zamını ihlâl eden veya koşuların dürüstlüğünü bozabilecek harekette b u ­
lunan kimseleri,
Çıkarmak;
V - B u Nizamname hükümleri dairesinde veya tanınan yarış oto­
ritelerince yarışlarla i l g i l i yerlerde sanat icrasından ve atların yarışlara
iştirakinden menlerine mütaallık olarak verilmiş cezaların icaplarına
aykırı hareketleri önlemek;
V I - i h t a r , 1000 l i r a y a kadar para cezası (1000 l i r a dâhil) ve altı
haftaya kadar (Altı hafta dâhil) yarışlara iştirakten ve yarışlarla i l g i l i
yerlerde sanat icrasından men cezaları vermek;
V I I - Yarış atlarının ve yarışlarla i l g i l i kimselerin ve şüpheli gör­
dükleri şahısların h a l ve hareketlerini takip etmek ve yarışların dürüst­
lüğünü ihlâle matuf f i i l ve muamelelere mâni olmak;
yazılı hallerde startların hükümsüzlüğüne
X V I - Koşuların programda tesbit edilmiş başlama zamanlarım ica­
bında tehir etmek.
Komiserler Heyetinin y u k a r k i V I ve X uncu bentlerde yazık hususattan gayrı işlere ait kararlarına itiraz edilemez.
Madde 13 — Yarış otoritesince tavzif edilenlerle Yüksek Komiser­
ler ve komiserler müstesna olmak üzere diğer vazifeliler ancak vazifeleriyle alâkalı mahal ve tesislere girebilirler. Yarış otoritesince tavzif edi­
lenlerle Yüksek Komiserler ve komiserler; yarış otoritesinin tesbit ede­
ceği şekilde rozet taşırlar.
Madde 9 — Yüksek Komiserler Heyeti, y u k a r k i maddeye göre yapı­
lacak itirazları 15 gün zarfında tetkik etmek ve k a r a r a bağlamak mec­
buriyetindedir.
Madde 10 — Komiserler Heyeti üç kişiden teşekkül eder. B u n l a r
aralarından birini Reis seçerler. Üç de yedek komiser bulundurulur. B u ­
lunmayan komiserlerin yerlerim münavebe ile yedek komiserler alır.
K a r a r l a r ekseriyetle verilir.
etmek;
BÖLÜM :
Yarış
hizmetleriyle
III
alâkalı diğer resmî
vazifeliler
Madde 14 — Yarış hizmetleri ile alâkalı diğer resmî vazifeliler şun­
lardır :
a) Hakemler (Muvasalat, tartı, hareket, ring, y a n , eğerleme, pist
muayene h a k e m l e r i ) ;
b)
Handikaperler;
c)
Saha veterineri;
d)
Doping muayene heyeti mütehassısları;
e)
Y u k a r d a yazılı vazifelilerin yardımcıları.
Madde 15 — Muvasalat hakemi, koşuyu bitiren atların muvasa­
lat sıralarım, bitirme mesafelerini ve koşunun rekorunu tesbit etmek ve
neticeyi ilân etmekle beraber hemen yazılı olarak tartı hakemine b i l d i r - '
mekie vazifelidir. (Bitirme mesafelerinde ölçü, at boyu, boyun, baş ve
burundur. Mesafe bunlarla ölçülmeyecek kadar uzun olursa ( U z a k ) tâ­
b i r i ile ifadelendirilir.)
Muvasalat hakemi, koşuya iştirak eden atlar muvasalat hattını geç­
tikleri zaman muvasalat kulesinde bulunmaya mecburdur. .Muvasalat hakemi, kararını derhal, foto finiş tesisatı v a r s a lüzum
gördüğü hallerde fotoğrafı t e t k i k ettikten sonra ilân eder.
Muvasalat hakeminin kararları k a t i d i r . A n c a k b u Nizamnamede
k a b i l i itiraz olduğu tasrih edilen kararları, Komiserler Heyeti değiştirebüir.
Madde 15 — Tartı hakeminin vazifeleri şunlardır :
a) B u Nizamname hükümlerine göre koşulara iştirak edecek veya
etmiş binicileri t a r t m a k ve icabında bunların lisanslarını t e t k i k etmek
ve tartıya gelmeyenlerin derhal Komiserler Heyetine bildirmek;
b) Atların start numaralarını k u r a ile tâyin etmek ve bunların
sıra ve start numaralarını ve binicilerinin isimlerini i h t i v a eden listeyi
zamanında hazırlayarak hareket hakemine ve ilân tablosu memuruna
vermek;
c) Hareket hakeminin emrine girmeyen atları hareket hakemin­
den haber alır almaz derhal Komiserler Heyetine ve yarış müessesesine
bildirmek ve koşu neticelerini muvasalat hakeminin yazılı iş'arı üzerine
Komiserler Heyetine ve Komiserler Heyetinin tasdikından sonra yarış mü­
essesesine bildirmek;
d) Herhangi b i r atın, programda gösterilen sıkletinde değişiklik
yapılması halinde bu değişikliğin ilân tablosunda gösterilmesini temin
etmek;
V I I I - Yarış veya yarış yerlerine mütaallik hususların halli için
gerekli tetkikat ve tahkikatı yapmak ve icabında alâkalıları davet ve
ifadelerine müracaat etmek;
e) H e r yarış gününün hitamında programlarda yazılı olan ve k o ­
şularda taşman sıkletleri ve varsa bunlar arasındaki farkları atların
numaralarını ve binicilerin i s i m l e r i n i i h t i v a eden tartı fişlerini kayıt bü­
rosuna vermek;
I X - Yarışlara mütaallik her türlü kararları, yarış yerlerinde i k i n c i
maddenin 39 uncu bendinde yazılı usule ilâveten uygun gördükleri'şekilde
ilân etmek;
f) H e r koşuyu mütaakıp tartı neticelerini, v a r s a şikâyet ve pro­
testoları derhal Komiserler Heyetine bildirmek, formaların renklerini
kontrol etmek;
X - Diskalifiye edilmesini icabettirebilecek kanaat tahassülü halin­
de, b i r atı k a r a r d a n önce koşuya iştirak ettirmemek veya koşuya iştirak
etmiş ise kazandıkları derecelerin haklarından faydalanmalarını neticeye
kadar tehir etmek;
g) Formaların ve jokey kıyafetlerinin programda
olup olmadığını tetkik etmek.
X I - icabında yarış atlarım muayene
etmek veya
ettirmek;
X I I - Yarış yerlerinin inzibatına memur emniyet mensuplarına v a ­
zife görecekleri yerleri göstermek;
yazılı şekilde
Madde 17 — Hareket hakemi; atları koşuya başlatmak ve başla­
manın sıhhatine hükmetmek salâhiyetine haiz kimsedir.
Başlıca vazifeleri şunlardır :
a) Atların hareket yerine binill ve kenterle getirilmelerini, bun­
ların mümkün olduğu kadar düz b i r hat üzerinde start makinasına mâ-
Sahife: 12580
— — — W
» • • « I
k u l bir mesafede i k e n çıkışlarım temin etmek, muntazam ve kazasız b i r
start için gerekli diğer tedbirleri almak ve lüzumlu emirleri vermek;
Jo) Atların start numaralarını ve
sıraya dizmek (Atların çokluğu halinde
izdir.) ve beyaz flamanın kaldırılmasını
rılınca atlar hareket hakeminin emrine
23 AĞUSTOS 1955
(Resmî Gazete)
I I Ilı
binicilerin isimlerini o k u y a r a k
sıranın birden fazla olması ca­
emretmek; (Beyaz flama kaldı­
girmiş addolunur.)
c) H u y s u z atların start numarasına isabet eden yerlerini, diğer at
ve binicilerin koşuyu k a z a n m a k şanslarını aksatmıyacak ve bunlar için
tehlike teşkil etmeyecek şekilde değiştirmek veya mütaakıp sıraya a l ­
mak;
d) İcabında huysuz bir atın startta yedekte tutulmasına müsaade
etmek veya emir vermek ve startı geciktirmesi halinde huysuz b i r atı
beklemeden hareket emrini vermek;
e) Start makinasının bulunmaması veya bir arızaya uğraması
hallerinde koşunun başlamasını b a y r a k l a temin etmek; ( B a y r a k l a veri­
len startlarda atlar hareket hattına âdi yürüyüşle yaklaştırılır ve start
yürüyüş halinde verilir.)
f)
Koşuya başlamayan veya emri altına girmeyen
tartı hakemine bildirmek;
atları, süratle
g) Sıhhatli b i r çıkışın yapılmamış olduğuna kanaat getirdiği h a l ­
lerde çıkışı hükümsüz saymak ve kırmızı geri çağırma flaması ile atları
döndürmek ve yeniden çıkışın yapılmasını temin etmek;
h) Startın gecikmesine sebebiyet veren veya her hangi b i r yolsuz
harekette bulunan binicileri, cezalandırmak üzere Komiserler Heyetine
bildirmek.
Madde 18 — R i n g hakemi, r i n g mahallinin inzibat ve intizamından,
koşuya iştirak edecek atların ve binicilerin vaktinde ringe getirilmele­
rinden ve vaktinde piste çıkarılmalarından kıyafet, forma ve teçhizat­
larının bu N i z a m n a m e hükümlerine uygun olmasını teminden mesul k i m ­
sedir.
Başlıca vazifeleri şunlardır :
a) H u y s u z atların zamanından evvel piste çıkarılmasına veya ye­
dekte götürülmesine müsaade etmek;
b) Koşuya iştirak edecek atların ringe getirilmeden
olmaksızın piste sevkedilmelerine mâni olmak;
veya b i n i l i
d) D i s k a l i f i y e edilmiş atların ve şahısların mevcudiyeti
bunları Komiserler Heyetine haber vermek;
« n ı l ı l .«T
T
Doping muayene heyeti mütehassıslarından hangilerinin şüpheli
maddeleri almada, hangilerinin tahlil yapmada vazife görecekleri Yük­
sek Komiserler H e y e t i tarafından tâyin olunur.
Madde 24 — B u Nizamname hükümlerine göre vazifelendirilen
kimselerin aynı günde birden fazla vazife görmeleri caiz değildir.
Esas vazifelinin bulunmaması halinde o iş yardımcısı tarafından gö­
rülür. Yardımcının da bulunmaması halinde b i r yarış gününe münhasır
olmak üzere Komiserler Heyetinin uygun göreceği kimse o işle vazifelendirilebilir. Handikaperler bu hükümden müstesnadır.
Vazifelilere verilecek ücret, Yüksek Komiserler Heyetince tesbit
edilir. B u ücretler ve başka yerlerde vazifelendirilmeleri halinde z a r u r i
masraflar, yarış gelirinden ödenir.
Vazifeliler hakkındaki her türlü şikâyetler, Komiserler Heyetine, k o ­
miserler hakkındaki şikâyetler Yüksek Komiserler Heyetine yazılı olarak
yapılır.
Komiserlerin, tartı hareket ve muvasalat hakemlerinin, handikaper
ve saha veterinerinin adları günlük resmî yarış programında yazılır.
Madde 25 — Hipodrom ve koşu pistlerinin tanzimi, maksada elve­
rişli şekilde bulundurulması ve sahanın ölçme ve işaretleme ve sağlık
işleri ile hipodrom idaresi vazifeli ve bunlardan dolayı Komiserler Heye­
tine karşı mesuldür.
Hipodromların hususiyetlerine göre malî ve inzibati idaresine ve
yarış müessesesinin murakabesine ait hususat yarış otoritesince hazır­
lanacak talimatnamelerde belirtilir.
BÖLÜM:
IV
Koşuların sureti icrasına ait hükümler
Madde 26 — Yarış programlarının Yüksek Komiserler Heyetince
t e t k i k edilip k a r a r a bağlandıktan sonra yarış otoritesine tasdik e t t i r i l ­
mesi mecburidir.
Yarış otoritesince tasdik edilmiş yarış programları .üzerinde hiç
bir tadilât yapılamaz. A n c a k yarış otoritesinin müsaadesi ile ilâve k o ­
şuların yapılması caizdir.
Madde 27 —
I)
c) R i n g i n inzibat ve intizamını bozan veya yarış dürüstlüğünü ve
koşuların hüsnü surette' cereyanını haleldar edebilecek hareketlerde b u ­
lunan koşu ve koşu atları ile alâkalı kimseleri cezalandırılmak üzere
Komiserler Heyetine bildirmek;
ıı
II)
Koşularda mesafe 800 metreden aşağı olamaz.
B i r at aynı günde birden fazla koşuya iştirak edemez.
III)
Münhasıran i k i yaşında İngiliz veya üç yaşında A r a p t a y ­
ları ile yapılan koşularda ve jokey yamaklarına mahsus koşularda m a h ­
muz t a k m a müsaadesi verilemez.
halinde
Diğer koşularda ancak tartı h a k e m i n i n müsaadesi ile mahmuz t a ­
kılabilir.
Madde 19 — Y a n hakemleri, koşu pistinde yer alarak koşuların
dürüst bir şekilde cereyan edip etmediğini t e t k i k ve tesbit etmek ve
koşu dürüstlüğüne aykırı hareketleri Komiserler Heyetine bildirmekle mü­
k e l l e f kimselerdir.
I V ) Atların koşulara n i z a m i yarış teçhizatı ile iştirak ettirilmesi
mecburidir.
Madde 20 — Eğerleme h a k e m i ; eğerleme m a h a l l i n i n inzibat ve i n ­
tizamından ve atların ringe zamanında şevklerinden mesul olan kimse­
dir.
V I ) Kamçıların düz olması, âzami uzunluğunun 70 santimetreyi
geçmemesi şarttır.
Madde 21 — Handikaper; handikap koşularında atların taşıyacak­
ları ağırlıkları i k i n c i maddede yazılı handikap tarifine göre tesbit etmekle
vazifeli kimsedir.
Handikaper tarafından tesbit ve ilân edilen sıkletlere i t i r a z edile­
mez ve b u sıkletler ve bunlara ait liste hiç b i r surette değiştirilemez.
A n c a k usulü dairesinde kaydı yapılmış olupta i s m i veya taşıyacağı
sıklet handikap listesine her nasılsa girmemiş atlar, komiserler heye­
t i n i n müsaadesi ile listeye ithal edilebilir.
H a n d i k a p e r i n veya m u a v i n i n i n vazife aldıkları yarışlarda
hazır bulunmaları mecburidir.
bizzat
Madde 22 — Saha veterinerinin vazifeleri şunlardır :
a)
Ringde koşuya iştirak edecek atların şeriri muayenelerini yap­
V ) Nalları mahmuzlu ( K u m pistleri hariç), tırnaklı veya a l a t u r k a
olan atlarla ön ayakları nalsız atlar koşulara iştirak edemez.
Madde 28 — H e r yarış sahasına ait mevsimlik yarış programlarında
en az b i r koşu, jokey yamaklarının binmesine tahsis edilir.
Madde 29 — E n az b i r koşuya iştirak etmemiş olan atlar, handikap
koşularına kayıt edilemezler.
Madde 30 — J o k e y yamakları, yamaklık müddetleri zarfında i k r a m i ­
yesi her sene programında tesbit edilecek muayyen ikramiyeden f a z l a
olan açık ve vadeli koşular hariç, diğer koşularda tesbit edilmiş ağır­
lıklara nazaran aşağıda yazılı şartlar ve nispetler dâhilinde a t l a r a nok­
san sıkletle binerler :
a)
Beş koşu kazanıncaya kadar üç k i l o g r a m ;
b) Beş koşu kazandıktan sonra on koşu kazanıncaya k a d a r i k i
kilogram;
c)
O n koşu kazanmış olanlar için sıklet tenzilâtı yapılmaz.
Y a m a k l a r a verilen bu h a k kendi sınıflarına mahsus koşularda n a ­
mak;
b) Koşuların dürüstlüğü bakımından şüpheli gördüğü
Komiserler Heyetine bildirmek;
c)
durumları
Âni vakalarda i l k sıhhi tedbirleri almak.
Madde 23 — Doping muayene heyeti mütehassısları; K o m i s e r l e r H e ­
yetinin göstereceği lüzum üzerine atların ifragat ve ifrazat maddelerini
bu Nizamnameye ve hususi talimatnamesine göre a l m a k ve t a h i n l e r i n i
y a p m a k l a mükelleftirler.
zarı itibara alınmaz.
Y i r m i üç yaşını dolduran y a m a k l a r sıklet tenzilâtı imtiyazını k a y ­
beder.
Madde 31 — Yarış atının yaşı; doğduğu senenin Ocak ayının b i r i n c i
gününden itibaren hesap olunur.
Madde 32 — İki yaşından aşağı İngiliz, üç yaşından aşağı A r a p
a t l a n , hiç b i r koşuya iştirak
ettirilemez.
f
23 AĞUSTOS 1955
(Resmî Gazelle)
Madde 33 — Hiç bir yarış atı, isimsiz olarak koşuya iştirak ettiri­
lemez.
Yarış atlarının ismi, sahibinin yarış otoritesine yazılı müracaatı üze­
rine kendi arzusuna göre verilir. A n c a k talep edilen i s m i n başka b i r at
için daha evvel tescil edilmemiş olması ve meşhur b i r a t a ait bulunma­
ması şarttır. B u n u n l a beraber bu kabîl isimlerin sonlarına b i r n u m a r a
ilâve edilmek suretiyle başka atlar için tescil caizdir.
Aynı isim, i k i at sahibi tarafından aynı zamanda talep edilirse
i s m i n hangisinin atma ait olacağını yarış otoritesinin i l g i l i dairesi k u r ' a
ile tâyin eder.
Türkiye haricinde isimleri tescil ettirilmiş olarak memlekete gelen
atlar için, Türkiye'de aynı isimle tescil edilmiş at bulunduğu takdirde,
sonuna b i r n u m a r a ilâve edilerek aynı i s i m tescil ve muhafaza edilebilir.
Memlekette tescil edilmiş bir atın i s m i değiştirilemez.
SaMfe: 12581
i k i ve daha yukarı, üç ve daha yukarı ve dört ve daha yukarı saf­
k a n i n g i l i z atlarına mahsus karışık yaşlı koşulara 36 n c i maddenin (A)
fıkrasında t a s r i h edilen bütün safkan i n g i l i z atları iştirak edebilirler,
Reisicumhur kupasına 36 n c i maddenin ı(A) fıkrasının ancak I ve
I I n c i bentlerinde tarif edilen ssftkan i n g i l i z atları iştirak edebilirler.
Madde 39 — A n k a r a , istanbul, i z m i r ve A d a n a ' d a tertip edilen
safkan arap atı yarışlarına 36 n c i maddenin (B) fıkrasında yazılı atlar
iştirak edebilirler.
Maraş, U r f a ve Gaziantep vilâyetlerinde tertip olunan safkan arap
atları yarışlarına yalnız U r f a , Diyarbakır, M a r d i n , Gaziantep ve Maraş
vilâyetlerinde veya Devlet haralarında yetiştirilmiş atlar ve 36 n c i m a d ­
denin (B) fıkrasının I I numaralı bendinde yazılı atlardan Necit, Irak,
Suriye, Lübnan, F i l i s t i n , Mısır, Yemen ve Hindistan'dan getirilmiş atlar
iştirak edebilirler.
Madde 34 — Aşağıda yazılı hallerde hiç b i r at koşulara kayıt edi­
lemez ve koşturulamaz. Kayıt edilmiş ise kayıt hükümsüz sayılır :
I) A t diskalifiye edilmiş ise ve ceza devam ediyorsa;
Madde 40 — Kayıt esnasında atın babasının, anasının, sahibinin,
antrenörünün isimleri, atın doğum t a r i h i , ırkı, taşıyacağı yarış rengi
ve kazancı beyanedilir. Kayıt bürosu istediği takdirde safkanlarda pediğrinin, yarım k a n l a r d a menşe şahadetnamesinin ibrazı mecburidir.
II)
A t diskalifiye edilmiş şahısların mülkiyetinde, kirası altında
veya ortaklığında ise veya atın herhangi b i r muvaffakiyetinde diska­
lifiye edilmiş b i r şahsın menfaat ve münasebeti varsa (Cezanın devam
müddetince);
Madde 41 — Handikap koşularına kayıt muamelesi koşu gününden
en az altı gün evvel yapılır.
Madde 42 — Koşu kayıtlarına mütaallik beyannamelerin muhte­
vasından beyannameyi imzalayan kimse mesuldür,
III)
A t diskalifiye edilmiş bir şahsın mülkiyetinde, emri altında
veya idaresinde bulunan ahırlarda barındırılıyorsa veya idman etmede ve
bakımında diskalifiye edilmiş bir antrenör, binici veya seyisin alâkası
varsa (Cezasının devamı müddetince);
Madde 43 — H e r at sahibinin, yarışlarda kullanacağı renk şekille­
r i n i usulü dairesinde yarış müessesesine tescil ettirmesi ve gerekli mas­
rafı ödemesi mecburidir. A k s i halde koşulara iştirak edilemez.
I V ) Borçlular listesinde i s m i mevcut kimselerin mülkiyetinde, or­
taklığında veya kirası yahut idmanı altında bulunuyorsa (Borç ödenin­
ceye k a d a r ) ;
V ) Pediğrisi sahte ise yahut kendisine ait değil ise veya İptal
olunmuş ise, tahrifat yapıldığı veya pediğrisinin hilafı h a k i k a t beyana
müstenit elde edildiği anlaşılırsa;
VI)
idmanı, sahibi veya antrenörü tarafından deruhde edilmemiş
ise;
V I I ) Hakkında henüz diskalifiye kararı verilmemiş olmakla be­
raber daha evvelki b i r koşuda hileye alet edilmiş ise.
Madde 35 — 34 üncü maddede yazılı haller bir t a h k i k mevzuu y a ­
pıldığı ve v u k u u hakkında karineler mevcut bulunduğu takdirde at, k o ­
şuya iştirakten komiserler heyetince m u v a k k a t b i r tedbir olarak menedilebilir.
Madde 36 — Safkan koşulara yalnız aşağıdaki ırklara mensup ve
Türkiye soy kütüğünde kayıtlı atlar iştirak eder :
A)
I - Türkiye'de doğmuş veya doğduğu sene içinde anası ile
beraber ecnebi memleketlerden getirilmiş safkan i n g i l i z atları;
I I - Yarış Atı Sahipleri ve Yetiştiricileri Cemiyeti tarafından 1952
senesinden evvel memlekete ithal edilmiş bulunan safkan i n g i l i z atları;
III - Ecnebi memleketlerden getirilen safkan i n g i l i z atları;
B)
I - Türkiye'de doğmuş safkan arap atları;
II - E c n e b i memleketlerden getirilen safkan arap atları.
Madde 37 — Koşu atlarının koşulara kaydı, sahibi, v e k i l i veya
antrenörünün yazılı beyanı üzerine kayıt bürosu tarafından yapılır.
A t kiralanmış ise noterlikçe re'sen t a n z i m edilmiş k i r a
sinin önceden yarış müessesesine tevdii şarttır.
mukavele­
K i r a müddeti b i r seneden az olamaz.
Müstacel hallerde beyannamede yazılacak hususları i h t i v a etmek
şartiyle telgrafla da kayıt müracaatı k a b u l edilebilir.
A n c a k telgrafın kayıt bürosuna kayıtların kapanma saatinden ev­
vel gelmesi şarttır.
Kayıt bürosunun yeri ve kayıt, t a r i h ve müddetleri yarış müessesesi
tarafından tâyin ve ilân edilir.
Kayıt müddetinin hitamından sonra kayıtlar üzerinde hiç b i r ilâve
ve tadil yapılamaz.
B i r at sahibi namına tescil edilmiş olan renk şekilleri, başkaları t a ­
rafından kullanılamaz. Aynı yarış renkleri üzerine birden fazla at sa­
hibi h a k iddia ederse bu renklerin kime ait olacağı komiserler heyeti
tarafından tesbit edilir.
Kayıt bürosu, birbirinden ayırt edilmemesi muhtemel olan renk şe­
k i l l e r i n i tescil etmez.
Madde 44 — Kaydiye, taksit ve pişmancalıklar makbuz m u k a b i l i
kayıt bürosuna ödenir. Kaydiyelerin kayıt esnasında ve vadeli koşu tak­
sitlerinin taksit gününde ödenmeleri mecburidir. A n c a k telgrafla kayıt
yapılması caiz olan hallerde kaydiyeler koşu gününe kadar ödenebilir.
Kaydiye ile beraber her at için ayrıca J o k e y K a z a Yardım San­
dığı hesabına geçirilmek üzere bir l i r a yardım parası ödenir.
i p t a l edilen koşular hariç, kaydiye, taksit ve pişmancalıklar hiç b i r
surette ve hiç b i r nispette iade edilemez. Yardım paralarının hiç b i r
halde iadesi caiz değildir.
Madde 45 — Vadeli koşularda atlarım koşuya sokmaktan vazge­
çenler keyfiyeti kayıt bürosuna yazılı olarak bildirmedikçe mütebaki
taksitleri ödemek mecburiyetindedirler.
Vazgeçenin vazgeçtiğini bildirdiği tarihe kadar t a h a k k u k eden tak­
sit bedelleri pişmancalık addolunur.
Madde 46 — Vadeli koşulara kayıtlı atların satılmaları veya k i r a ­
lanmaları halinde bu kayıttan doğan taahhütlerde atların yeni sahip
veya kiracılarına i n t i k a l eder.
Satış ve k i r a l a m a tarihinden evvel ödenmemiş bulunan veya b u t a ­
rihten itibaren t a h a k k u k edecek olan pişmancahklarla taksitlerin öden­
mesinden satın alan veya k i r a l a y a n mesuldür.
Madde 47 — Borçlular listesinin yarış müessesesi tarafından yılda
en az i k i defa olmak üzere H a z i r a n ve Eylül aylarının sonlarında ilânı
mecburidir.
Borçlular listesinde i s m i bulunan at, satış veya k i r a l a m a suretiyle
sahip değiştirirse, yeni sahibi veya k i r a l a y a n tarafından bu atla alâkalı
borçların tamamı ödendiği takdirde bu ata ait yarışa iştirak memnulyeti
k a l k a r . B o r c u ödeyen kimse b u parayı esas borçludan alamadığı tak­
dirde esas borçlunun adını kendisine borçlu gösterilmek suretiyle borç­
lular listesinde ilân ettirebilir. B u suretle listeye giren hakkındaki eski
memnuiyetler avdet eder.
ilân edilen borçlar, kayıt bürosuna tediye olunmadıkça borçlunun
ve atın i s m i listeden çıkarılmayıp mütaakıp listelerde tekrarlamr.
Madde 48 — Jokey yamaklarının imtiyazlı bulunduğu koşular h a ­
riç, hiç b i r koşuda 40 kilodan aşağı sıklet taşınamaz.
Madde 38 — i k i veya üç yaşındaki i n g i l i z atlarına mahsus koşu­
l a r a ; koşunun şeraitinde a k s i zikredilmedikçe münhasıran 36 n c i mad­
denin (A) fıkrasının bir ve i k i n c i bentlerinde tarif edilen safkan i n g i l i z
atları iştirak edebilirler.
Madde 49 — Koşularda (Handikap ve centilmen koşuları hariç)
atların taşıyacağı sıkletler bu Nizamnameye bağlı (1) ve ¡(2) sayılı
cetvellerde gösterilmiştir.
A n c a k Gazi, ve A n k a r a koşularına aynı fıkranın III üncü bendinde
yazılı atların iştirak edebilmeleri şartı hiç b i r suretle konulamaz,
36 n c i maddenin (A) fıkrasının i k i n c i bendinde yazılı safkan İngiliz
atları aynı fıkranın birinci bendinde yazılı a t l a r a nazaran i k i kilo, aynı
Sahîfe:12582
(Resmî Gazete)
fıkranın üçüncü bendinde yazılı atlar birinci bendinde yazılı atlara n a ­
z a r a n dört k i l o fazla sıklet taşırlar. Centilmen koşularında b u hüküm
uygulanmaz.
36 n c i maddenin (B) fıkrasının i k i n c i bendinde yazılı safkan A r a p
atları TJrfa ve Gaziantep koşularında #ym fıkranın b i r i n c i bendinde y a ­
zılı A r a p ablarına nazaran dört k i l o fazla sıklet taşırlar. Centilmen k o ­
şularında bu hüküm uygulanmaz.
B u maddenin i k i n c i ve üçüncü fıkralarında yazılı sıklet farkları
fazla sıklet taşıyacak grupların sıkletlerine o zammın yapılması sure­
tiyle tatbik olunur.
Madde 50 — Koşu şartlarına göre yapılacak sıklet ilâvelerinde, a t m
muayyen devrelerdeki kazancı veya muayyen koşuların birinciliği veya
kazanılan koşu aded ve i k r a m i y e l e r i gibi esaslar nazara almır.
Madde 51 — B i r a t m kazancı o atın yalnız birincilik ikramiyeleri
nazarı itibara alınarak hesaplanır.
B u meblâğa k u p a kıymeti, kaydiye, taksit ve pişmanealık yekûn­
ları dâhil değildir. Centilmen koşulan ile jokey yamaklarına mahsus k o şulardaki kazançlar hiç b i r sıklet zammına esas olamaz.
Ded-hit hallerinde, a t m hissesine düşen net kazancı hesaba alınır.
A n c a k ded-hit yapılan yarışlar ismen sıklet zammına esas teşkil edi­
yorsa ded-hit ile birinci olarak bitiren bütün atlar, koşuyu münferiden
kazanmış gibi z a m m a tabi tutulurlar.
A r a p atlarının A n k a r a , İstanbul, İzmir, A d a n a ve yarış c o r i t esince
tesbit edilecek sair yerler koşularmdaki her türlü kazançları, memle­
k e t i n diğer yerlerinde i c r a edilen yarışlarda nazarı itibara alınır. M e m ­
leketin diğer yerlerindeki yarışlarda A r a p atlarının elde ettikleri koşu
kazançları, A n k a r a , İstanbul, Izmir.Adana ve yarış otoritesince tesbit
edilecek sair yerler yarışlarındaki koşularda hiç bir suretle n a z a n i t i ­
bara alınmaz.
f
23 AĞUSTOS 1955
Madde 60 — B i r koşuya iştirak edecek olan atların binicileri, tartı'
h a k e m i tarafından o koşunun başlamasından en geç 15 d a k i k a evvel
tartılmış bulunurlar.
Her binici, koşuda atının taşıyacağı sıkleti daha evvelden tanzim
etmeğe mecburdur.
Madde 61 — Koşularda, binicinin sıkleti fas'a olması dolayısiyle b i r
ata programda yazılı ağırlıktan en çok i k i k i l o g r a m fazla sıklet taşıtllabilir. Binicinin, bu durumu, koşunun tartısı başlamadan önce tartı h a ­
kemine bildirmesi mecburidir.
Madde 62 — Koşuya iştirak edecek bir atın eğeri martingal ve
göğüslüğü o a t m binicisinin sıkletine dâhildir. B i n i c i n i n kamçısı, atın
getr, başlık, gözlük ve bandajları sıklete dâhil değildir.
Madde 63 — Koşulara girecek her atın programdaki numarasını
taşıyan bir haşa bezinin usulü dairesinde ve numarası vazihan görü­
lecek şeki'de eğerinin altına konması mecburidir.
Her c i n '
keşu esnasında kullandığı haşa bezini, koşudan sonra
ve 1 .tıyı mütrak p, tartı hakemine teslime mecburdur.
Madde 64 - - B i r koşu için tartılan her binici, tartı hakeminin mü­
saadesi olmadan soyunma odasından çıkamıyacağı gibi o koşuda bindiği
atm sahibi, sahibin vekili, antrenörü, vazifeli memuı ve komiserlerden
başka hiçbir kimse ile temas edemez.
Madde 65 — Muayyen bir ata bineceği tabloda ilân edilmiş binici­
n i n değiştirilmesi c-ûz değildir. A n c a k binicinin start hakeminin emrine
girmeden evvel, koşuya iştirakine mâni olacak bir k a z a veya hastalığa
mâruz kaldığı saha tabıbince tesbit edilirse, onun bineceği a t a başkası­
nın binmesine Komiserler Heyeti müsaade edebilir. B u halin, koşunun
tehirini mucip - olmaması şarttır.
Madde 66 — Koşunun başlamasına en geç beş d a k i k a k a l a koşuya
girecek atların ve binicilerinin ringe gelmeleri mecburidir.
Madde 52 — Ecnebi memleketlerde kazanılan koşuların kıymeti, k a ­
zanıldığı sene içinde Türkiye'deki resmî rayice göre Türk parası olarak
hesaplanır.
Resmî programdaki koşu zamanına kadar ringe getirilmeyen atlar
beklenmez; steıt veılne . a u k *" edilir. B u şekilde geciken atlar hareket
hakeminin emrine girmemiş -"ddo.jiıur.
Madde 53 — Kısraklar, aygırlarla beraber koştukları takdirde bir
buçuk k i l o noksan ağırlık taşırlar.
Start mahalline vâsıl olan her binici derhal start numarasına göre
yerini alır. Start numarası bir olan at, koşu sol yandan koşulan hipod­
romlarda, start hattının sol lor afim, sağ yandan koşulan hipodromlarda,
staıt hattının sağ tarp.fım işgal eder.
Madde 54 — E l l i n c i maddede yazılı esaslara göre mütaaddit sıklet
zamlarına tabi tutulması lâzımgelen bir at, o koşu şartlarında hususi
bir sarahat olmadıkça b u zamların yekûnuna değil, en ağırına tabi t u ­
tulur.
Madde 55 — Satış koşuları hariç diğer bütün koşularda b i r a t m
taşıyacağı n i z a m i sıklete nazaran her hangi b i r fazlalık veya eksiklik
olduğu takdirde atın antrenörü keyfiyeti beyan etmek ve tashih ettir­
mekle mükelleftir.
Madde 56 — Jokey yamağı imtiyazlarına göre eksik taşınacak sık­
letlerin kayıt esnasında bildirilmesi mecburidir. B u mecburiyete riayet
edilmediği takdirde o a t a jokey yamağı bindirilemez.
Mütaakıp numaralar buna nazaran yerlerini alırlar.
Madde 67 — H e r koşunun startı, hareket hakemi tarafında i c r a
edilir. Koşulara iştirak edecek bütün atlar, start zamanında start ye­
rinde hazır bulunmaya mecburdur.
Madde 68 — Hareket hakeminin emrine girmiş olan atların hiç b i r i
koşudan çekilemez. Startları, start hattının önünde yanlış mesafede veya
yanlış sıkletlerde i c r a edilmiş koşuların startı hükümsüz sayılarak tek­
r a r i c r a edilir.
Madde 57 — Hiç b i r at, b i r veya daha fazla koşuda geçildiğinden
dolayı sıklet tenzilâtına tabi tutulamıyacağı gibi taşıması lâzımgelen
fazla sıkletten de affedilemez.
B i r i n c i starta iştirak etmiş atların sahiplerinden arzu edenler, K o ­
miserler Heyetinin müsaadesi ile birinci starta iştirak etmiş atlarım
i k i n c i defa starta iştirak ettirmekten sarfınazar edebilirler. B u gibi a t ­
lar, start hakeminin emrine girmemiş addolunur.
Hiç koşu kazanmamış veya muayyen b i r zaman zarfında koşu k a ­
zanmamış veya muayyen bir i k r a m i y e veya muayyen mesafede koşu
kazanmamış atlara, girecekleri koşu şartlan dâhilinde sıklet tenzilâtı
tanınması caizdir.
Startı hükümsüz sayılmış b i r koşu aynı günkü koşuların sonunda
tekrarlanır. Buna imkân bulunmayan hallerde o koşu Komiserler Heyetin'n kararı ile lâğvedilir.
Madde 58 — Tartı odasına, Komiserler Heyetince hususi müsaade
verilmiş şahıslardan ve tartısı i c r a edilen koşuya kayıtlı at sahipleri,
sahiplerin vekilleri, antrenörleri, binicileri ve seyislerinden başka kimse
giremez.
Madde 59 — H e r koşunun i c r a edildiği gün en geç saat 10 a kadar
koşuya kayıtlı b i r a t m sahibi, sahibin vekili veya antrenörü atın o k o ­
şuya iştirak edip etmiyeceğini kayıt bürosuna yazılı olarak • bildirmeye
mecburdur.
'
Yarışların başlamasından b i r saat evvel verilecek çan işaretine k a ­
dar koşuya iştirak edecek atların sahipleri, sahiplerin vekilleri veya
antrenörleri atın binicisinin ismini, ata gözlük takılacaksa keyfiyeti tartı
hakemine bildirmeye ve çan işaretini mütaakıp gerekli tartıyı yaptır­
mağa mecburdur.
H e r koşunun tartısını mütaakıp o koşuya iştirak edecek binicilerin
isimleri ve atları programdaki n u m a r a l a n ile start numaraları derhal
ilân tablosunda teşhir edilir.
İlân tablosunda teşhir edildikten sonra b i r a t m ancak saha veteri­
nerinin; arıza, binicisinde ise saha tabibinin raporu üzerine koşudan çe­
kilmesine komiserler heyetinin k a r a r vermesi caizdir.
Madde 69 — Koşuya giren her at, o koşuyu kazanmak gaye ve
gayreti ile koşturulur.
Koşu esnasında koşu sahasının t a k i b i şarttır. Saha haricine çıkan
at, o koşu için koşu h a r i c i sayılır. A n c a k koşu bitmeden önce, sahayı
terkettiği noktadan l e k r a r girmek suretiyle muayyen mesafeyi i k m a l
ederse koşu h a r i c i sayılmaz.
Madde 70 — Koşuya birden fazla iştirak edecek at olmadığı h a l ­
lerde, bu a t m t e k m i l mesafeyi koşmasına lüzum olmayıp binilmiş olarak
hakem kulesinin önünden geçmesi, koşuya iştirak etmiş ve kazanmış
olması için kâfidir.
Madde 71 — Dedhit hallerinde, dedhit yapan atlar t e k r a r koştu­
rulmaz.
B i r i n c i l i k için dedhit yapan atların hepsi b i r i n c i addedilir. (51 inci
maddenin üçüncü fıkrası hükmü mahfuzdur.)
Madde 72 — B i r i n c i l i k için dedhit yapan atların sayısı i k i ise birin­
cilik ve i k i n c i l i k ikramiyeleri mecmuu, bu i k i at arasında yarı yarıya tak­
s i m edilir. Üçüncülük ikramiyesi, koşuyu i k i n c i l i k l e bitiren ata verilir.
B i r i n c i l i k için ikiden fazla at dedhit yaparsa, koşunun birincilik,
i k i n c i l i k ve üçüncülük i k r a m i y e l e r i yekûnu, bunlar arasında müsavatan
23 AĞUSTOS 1955
SaMîe: 12583
(Resmî GaaeteY
taksim edilir. Koşuyu ikincilik ve üçüncülükle bitiren atlara ikramiye
verilemez.
aşağı, olmamak üzere teklif ettikleri bedeli ve kendi sarih hüviyet ve a d ­
reslerini t i r kâğıda yazarak kapalı zarf İçinde k u t u y a atarlar.
Koşuların, i k i n c i l i k ve üçüncülüklerinde dedhit olduğu zaman i k r a ­
miyeler, aynı esasa göre t a k s i m edilir.
Koşunun başlamasına yarım saat k a l a , k u t u n u n zarf atmağa m a h ­
sus yeri tartı h a k e m i tarafından kapatılarak mühürlenir ve zarf atıl­
masına müsaade edilmez. Koşunun başlamasına 15 d a k i k a k a l a k u t u ,
tartı hakemi tarafından açılır. A t l a r en yüksek fiyatı teklif etmiş olana
satılır. B i r ata birden fazla kimseler aynı fiyatı teklif etmiş iseler, satış
k u r ' a ile tâyin edilir. Koşudan önce satılan atlar, satış koşusuna ve o
gün için kayıtlı bulundukları diğer koşulara giremezler. B u yüzden k o ­
şuya girecek at kalmadığı takdirde koşu iptaledilir.
Madde 73 — B i r koşuda derece alan atlardan herhangi b i r i koşu
harici addolunur veya diskalifiye edilirse bunun derecesini ve ikramiye­
sini ondan sonra gelen at alır.
Madde 74 — Dedhit hallerinde, k u p a ve buna mümasil t a k s i m i k a b i l
olmayan ikramiyelerin tevziinde b i r anlaşmazlık çıktığı takdirde k o m i ­
serler heyeti, bu ihtilâfı icabında k u r ' a ile hallederek at sahiplerinin bir­
birlerine ödemeleri lâzımgelen meblâğı tâyin eder.
Madde 75 — Dedhit ile neticelenin maçlar, yapılmamış addolunur.
B u Nizamnamenin 26 n c i maddesine aykırı olarak yapılan yarışlar hü­
kümsüz sayılır.
Madde 76 — Koşuda ikramiye derecelerinden birini kazanan atların
binicileri ide Komiserler Heyetinim tartılmasına lüzum gördüğü bütün bini­
ciler, koşuyu mütaakıp binili olarak tartı dairesinin önüne" kadar gelmek
ve tartıya dâhil bütün malzemeleriyle birlikte tartılmak üzere tartı h a ­
kemine müracaat etmek mecburiyetindedirler. Koşu esnasında v u k u a
gelmiş bir k a z a yüzünden tartılması icabeden bir binicinin, tartı daire­
sinin önüne kadar binili olarak gelmesine imkân olmadığı hallerde binici,
yürüyerek tartı dairesine gelir veya taşınarak getirilir.
Uğradığı k a z a dolayısiyle tartıya getirilmesinde sıhhi ve fennî
mahzur bulunan binicilerin koşudan sonraki tartılmalarından Komiserler
Heyeti sarfınazar edebilir.
Madde 77 — B i n i c i l e r i n yarıştan sonraki tartılarının, yarıştan ev­
velkinin aynı olması şarttır. A n c a k i k i yüz elli gramı geçmeyen fazlalık­
lar k a b u l olunur.
Madde 78 — Muvasalat anından itibaren beş d a k i k a içinde şikâyet
olmadığı ve tartı 77 n c i madde hükmüne uygun netice verdiği takdirde,
tartı hakeminin iş'arı üzerine Komiserler Heyeti, hakem kulesinin üze­
rine yarışın neticesi hakkındaki kararın katileştiğini ifade eden m a v i
filâmamn çekilmesini emreder.
Usulü dairesinde şikâyet vâki olması veya tartıdan 77 n c i madde
hükmüne aykırı netice alınması hallerinde katî k a r a r a varılıncaya k a ­
dar sarı filâma çekilir.
M a v i filâma çekildikten sonra, ilân tablosunda kayıtlı yarış neti­
celeri üzerinde hiç bir değişiklik yapılamaz.
Madde 79 — K u p a vesair mükâfatlar; vadeli koşularda kaydiye,
taksit ve pişmancalıklarm yekûnu ve açık koşularda kaydiyeler mec­
muu, birinci gelen atın ikramiyesine ilâve edilir.
Madde 80 — Vadeli b i r koşuya tahsis edilecek i k r a m i y e yekûnu,
5000 Türk lirasından aşağı olamaz.
Madde 81 — Koşunun hususi şartlarında aksine bir sarahat olma­
dıkça, muayyen i k r a m i y e l i koşularda o koşuya tahsis edilmiş i k r a m i y e
yekûnunun <% 70 i birinciye, <% 20 s i ikinciye, ı% 10 u üçüncüye verilir.
Dördüncüye i k r a m i y e verileceği yazılı ise i k r a m i y e tevzii nispetleri yine
koşunun şartlarında belirtilir.
Vadeli veya açık koşularda, yetiştiricilik p r i m i verileceği yazılı olan
hallerde, o koşuya tahsis edilmiş i k r a m i y e yekûnundan bu p r i m indiril­
dikten sonra, geriye k a l a n m i k t a r , b i r i n c i fıkrada yazılı olduğu şekilde
tevzi edilir. Yetiştiricilik p r i m i o koşuda birinciliği kazanan atın yetiş­
tiricisine verilir.
Madde 82 — Muayyen i k r a m i y e l i veya açık koşularda her at ba­
şına alınacak kaydiye o koşunun ikramiye yekûnunun yüzde b i r i n i te­
cavüz edemez.
Madde 87 — Satış koşusunda birinci gelen at veya dedhit halinde
atlar aşağıda yazılı şekilde açık artırma ile satılır.
Artırma, koşu neticesi katileştikten sonra başlar ve yapılan tek­
lifler tellâl tarafından ilân edilir. T e k l i f ve rağbet kesildikten sonra tel­
lâlın üç defa bağırmasını mütaakıp at, resmî programdaki yazılı bedeli
bulmuş olmak şartı ile en fazla verene satılır.
Madde 88 —• Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile yapılan satış­
l a r a iştirak edecek olanların, talip bulundukları atın r e s m i programda
yazılı satış fiyatı üzerinden % 10 teminat akçasını makbuz m u k a b i l i tartı
hakemine yatırmaları mecburidir. B u teminatın kapalı zarf usulünde
zarfların açılmasına beş d a k i k a kalıncaya kadar, açık artırmada, artır­
manın başlamasından evvel yatırılması şarttır.
Teminat sahibinin, satın almadan vazgeçmesi halinde, teminat a k ­
çası iade edilmeyerek taallûk ettiği atı satışa çıkarmış olana verilir.
Madde 89 — Kapalı zarf usulünde, en yüksek bedeli teklif etmiş
olanın satın almadan vazgeçmesi halinde, satış tekrarlanmaz. A n c a k vaz­
geçenin teklif ettiği f i y a t a en yakın fiyatı vermiş olana, kabulü halinde,
satış yapılır. B u n l a r mütaaddit ise aralarında k u r ' a çekilir.
Açık artırma usulünde, aynı halin vukuunda talip v a r s a artırma
tekrar edilebilir.
Madde 90 — Kapalı zarf usuliyle yapılan satışta, at bedelinin y a ­
rışın başlamasına beş d a k i k a kalıncaya kadar ödenmesi veya at s a h i ­
binin kabul edeceği bir teminata bağlanması şarttır. A k s i halde, atı
satın alan satın almaktan vazgeçmiş sayılır ve 88 inci maddenin son
ve 89 uncu maddenin 1 inci fıkralarına göre muamele yapılır. Satışın
t a h a k k u k u mümkün olmazsa, at koşuya iştirak ettirilir.
Madde 91 — Açık artırma usuliyle yapılan satışta, satıştan itibaren
yarım saat zarfında, at bedelinin ödenmesi veya sahibinin k a b u l edeceği
bir teminata bağlanması şarttır. A k s i halde, atı satın alan, satın a l ­
maktan vazgeçmiş sayılır ve '88 inci maddenin son fıkrasiyle 89 uncu
maddenin son fıkrası hükümlerine göre muamele yapılır.
Madde 92 — B i r at, kapalı zarf usulünde, resmî programdaki satış
fiyatı ile koşunun birincilik i k r a m i y e s i yekûnundan ve açık artırma usu­
lünde, resmî programdaki satış fiyatından fazlaya eatıldığı takdirde,
aradaki fark Kızılay Cemiyetine verilir.
BÖLÜM :
Antrenör,
centilmen
V
binici, jokey ve jokey
yamakları
Madde 93 — A t idman eden her antrenörün lisansı bulunması şart­
tır. Jokey lisansını haiz kimselere-antrenörlük lisansı d a verilebilir. A n ­
cak, aynı zamanda antrenörlük vazifesini der.uhde eden b i r jokey, i d m a n
ettiği atlardan birden fazlasını aynı koşuya iştirak ettirdiği zaman bu
atların sahipleri başka başka kimselerse, kendisi hiç birisine binemez.
Antrenörlük lisansları, verildikleri yarış mevsimi için muteberdir.
Madde 84 — B i r koşuya şeraiti haiz hiç b i r atın iştirak edemediği
hallerde, o koşu iptal edilir.
Madde 94 — H e r antrenör, yarış mevsimi başlamadan evvel, o sene
için idman edeceği atların bir listesini, sahiplerinin i s i m l e r i ile b i r l i k t e
yarış müessesesine vermeye ve bu beyanı mütaakıp husule gelecek de­
ğişikliklerden, yarış müessesesini derhal yazılı olarak haberdar etmeğe
mecburdur. B u muameleyi tamamlamayan antrenörlerin idman ettiği
atlar, koşulara kayıt olunamaz.
Madde 85 — Satış koşularına kaydedilen bütün atlar satılıktır. S a ­
tışı, tartı hakemi idare eder.
Müstacel hallerde, bu beyanlar, mahallî hipodrom idarelerine de y a ­
pılabilir.
Satış koşusuna katılacak atların enaz bir saat önce ringe getiril­
meleri ve koşu başlayıncaya kadar ringde bulundurulmaları mecburidir.
Kötü hallerinden ötürü lisansı iptal edilen her antrenör, diskalifiye
sayılır.
Madde 86 — Koşudan evvelki satışlar, aşağıda yazılı şekilde kapalı
zorf usuliyle yapılır.
Hiç bir antrenör, evvelce çalıştığı yerden bonservis getirmeyen se­
yisi emri altına alamaz.
Tartı dairesinde tartı hakeminin yanında kapağı mühürlü ve içine
zarf atılabilecek şekilde yapılmış b i r k u t u bulundurulur.
Madde 95 — B i r at sahibi, kendi atının antrenörlüğünü deruhde et­
mek istediği takdirde bu hali, istemediği takdirde bir antrenör t u t a r a k
bu hususu ve husule gelecek değişiklikleri yarış müessesesine bildirmeye
mecburdur. B u muameleyi i k m a l ettirmemiş olan at sahiplerinin atları,'
Madde 83 — B i r koşuda Vok-Over yapıldığı takdirde, o koşuyu k a ­
zanana verilmek üzere ilân edilmiş olan ikramiye, mükâfat, k u p a ve he­
diyeler, V o k - O v c r yapan a t a verilir.
Satışa girecek kimseler, istedikleri atın adını ve o atın resmî prog­
r a m d a k i satış fiyatı ile o koşunun birincilik ikramiyesi
yekûnundan
SaMfe: 12584
23 AĞUSTOS 1955
(Resmî Gazete)
koşulara kayıt olunamaz. U z u n vadeli koşulardaki kayıt muamelesi bu
hükme tabi değildir. A n c a k koşunun yapılacağı sene b u madde hükmüne
riayet edilmemesi hâlinde o at koşuya sokulmaz.
Müstacel hallerde beyanlar, mahallî hipodrom idarelerine de y a ­
pılabilir.
Antrenörlüğü deruhde etmiş at sahipleri, antrenörlerin bütün mesu­
liyetlerine tabi tutulur.
Madde 96 — B i r kimsenin centilmen binicilere mahsus koşularda
ata binebilmesi için Yüksek Komiserler Heyetinden veya tanınan bir
yarış otoritesinden müsaade almış olması, jokeyliği meslek ittihaz et­
memiş ve jokey lisansı almamış bulunması şarttır.
Centilmen binicinin, reşit olmaması halinde, velisi veya vasisinin
yazılı muvafakati lâzımdır. Centilmen binicinin y u k a r d a yazılı şartları
haiz olması halinde dahi b i r jüri tarafından yapılacak i m t i h a n netice­
sine göre Yüksek Komiserler Heyeti, müsaadenin verilip verilmemesinde
muhtardır.
Centilmen biniciler, bir koşuda, ancak bir at sahibinin atma binme
vadinde bulunabilirler.
Madde 97 — Lisansı haiz olmıyan hiç b i r kimse koşularda jokey
olarak ata binemez. Jokey lisansları, bir yarış mevsimi için muteberdir.
Jokeylere- lisans,' yarış atı sahibi olmamaları kaydı ile verilir.
Madde 98 — Jokeylerle at sahipleri veya antrenörleri arasında t a m
ve kısmi olmak üzere i k i türlü anlaşma yapılabilir.
T a m anlaşma, muayyen bir zaman zarfındaki bütün yarışlara şâ­
m i l olur.
Kısmi anlaşma, ancak muayyen ve münferit koşulara münhasır­
dır.
T a m anlaşması olan jokey, anlaşma devresi içinde, kısmi anlaşma­
l a r veya anlaşmasız binişler için t a m anlaşma ile bağlandığı kimseden
yazılı muvafakat almak mecburiyetindedir.
T a m anlaşma ile bağlanılmış b i r devre için başka bir t a m anlaşma
yapılamaz. J o k e y i n t a m anlaşma ile bağlı bulunduğu kimsenin sahibi
bulunduğu veya idman ettiği atların katıldığı koşuda alâkalısı yazılı mü­
saade verse dahi, anlaşmasız olarak başka ata binmesi yasaktır.
B u madde hükmüne aykırı anlaşma ve taahhütler hükümsüzdür.
Madde 99 — Jokeyler ve jokey yamakları, bindikleri atlar hariç,
her hangi b i r koşuda hiç bir suretle müşterek bahse iştirak edemezler.
Madde 100 — Jokeylerle at sahipleri veya antrenörler arasında y a ­
pılan anlaşmaların yazılı olması ve yarış otoritesine tescil ettirilmesi
şarttır.
Mukavelelerden mütevellit anlaşmazlıklar,
Komiserler Heyetince
k a r a r a bağlanır. Vaziyet, mukavelenin feshini icabettiriyorsa, buna a n ­
cak Yüksek Komiserler Heyeti salahiyetlidir.
Madde 101 — Anlaşması olmıyan b i r jokey, b i r koşuda birden fazla
kimseye, a t a binme vadinde bulunamaz. B u hüküm hilâfına birden fazla
kimseye vaadde bulunursa, Komiserler Heyeti, hangi a t a bineceğini tâyin
eder.
Madde 102 — Anlaşması olmıyan b i r jokey, bindiği at birinciliği
kaybederse 25 lira, kazanırsa programda yazılı birincilik ikramiyesinin
yüzde onundan aşağı ve onbeşinden yukarı olmamak üzere ücrete müs­
t a h a k olur. J o k e y ücretleri hesaplanırken kaydiye, taksit ve pişman­
cahk paraları ve varsa aynî mükâfatların değerleri hesaba katılmaz.
Madde 103 — Dedhit hallerinde jokey ücreti, jokeyin bindiği at
için ödenen i k r a m i y e tutarı üzerinden hesap edilir.
Anlaşması olmıyan jokey, muayyen bir ata binmek için seyahat
mecburiyetinde kalırsa, o atın alâkalısı jokeyin n a k i l vasıtası ücretle­
r i n i ve ayrıca bu iş dolayısiyle ikametgâhından uzak kaldığı zamana
münhasır olmak üzere, günde 15 l i r a tazminat ödemekle mükelleftir.
B u vesile ile jokey, başkalarına ait a t l a r a binerse b u ücretler, o at­
ların alâkalıları tarafından müştereken ödenir.
Anlaşması olmıyan jokeylerin binme ücretleri, âzami on gün zar­
fında tamamen ödenir.
Madde 104 — Jokeylere, hizmetleriyle alâkalı olarak yapılacak her
türlü tediyeler, makbuz mukabilinde olur. M a k b u z l a r d a verilen paranın
miktarı, tediye sebebi ve t a r i h i gösterilir. B u makbuzların lüzumunda
alâkalılara ibrazı mecburidir.
Madde 105 — Jokey ve jokey yamakları, her yarış gününün h i t a ­
mından itibaren i k i gün zarfında o yarış günü bindikleri her at için kayıt
bürosuna, J o k e y K a z a Sandığına irat kaydedilmek üzere, 50 kuruş y a r ­
dım parası tediye etmeğe mecburdurlar.
Madde 106 — B i r kimsenin, jokey yamağı olabilmesi için en az üç
yıl müddetli yazılı b i r mukavele ile at sahibine veya antrenöre bağlan­
ması ve bu mukaveleyi yarış otoritesine tescil ettirmesi ve lisans alması
şarttır.
Mukavele müddeti dolmadan mücbir ve mâkul bir sebebe veya t a ­
rafların karşılıklı muvafakatine müstenit olmaksızın işinden ayrılan jo­
key yamaklarının lisansları, bakiye mukavele müddetine münhasır olmak
üzere Yüksek Komiserler Heyetince iptal edilir.
Mukavele müddeti dolmadan mücbir ve m a k b u l b i r sebebe veya
tarafların karşılıklı muvafakatine müstenit olmaksızın jokey yamağım
işinden çıkaran at sahibi veya antrenör, bakiye mukavele müddetine
münhasır olmak üzere başka jokey yamağı tutamaz.
Madde 107 — Jokey yamaklarının bağlı oldukları at sahibine ait
bulunan veya bağlı bulundukları antrenörün idman ettiği atlardan başka
bir ata binebilmeleri için bağlı bulundukları kimsejerden yazılı müsaade
almaları ve bu müsaadenin, jokey yamağının bineceği atın koşuya kaydı
esnasında ibrası şarttır. B u şartlar altında jokey yamakları, iştirak ettik­
leri koşularda k i l o imtiyazlarından istifade ederler.
Madde 108 — Jokey yamakları, bağlı bulundukları at sahibine ait
olan veya bağlı bulundukları antrenörün idmanı altında bulunan atların
iştirak ettiği koşularda, alâkalıların muvafakati olsa dahi başka at sa­
hiplerinin atlarına binemezler.
A t sahibi veya antrenörler, koşuya kayıt ettirecekleri a t l a r a jokey
yamağı bindirecekleri hallerde bu hususu jokey yamağının ismini ve k i l o
imtiyazını tasrih ederek kayıt esnasında beyan etmeğe mecburdurlar.
Madde 109 — Koşularda binicilerin yarış kıyafeti; ipekten yapıl­
mış önü tek sıra düğmeli, yakası kapalı, uzun kollu forma, beyaz ince
keten veya ipekten yapılmış pantolon, goncu sarı siyah yarış çizmesi,
formanın renginde veya başka renkte, uzun siperlikli, ipekten yapılmış
kep ve düz beyaz ipek eşarptan ibarettir.
B u kıyafeti taşımayan veya kıyafetine icabeden itina ve ihtimamı
göstermeyenler, koşulara giremezler.
BÖLÜM :
Şikâyet
ve
VI
itirazlar
Madde 110 — Koşulara mütaallik şikâyet ve itirazlar, o koşuya
iştirak eden atların sahipleri, veya sahiplerinin vekilleri, veya antrenör­
leri, veya binicileri veya seyisleri tarafından yapılabilir.
Şikâyet ve itirazların yazılı olması, aşağıdaki madde de gösterilen
zamanlarda tartı hakemine verilmiş bulunması, şikâyetçinin aynı z a ­
manda 10 l i r a depozito parasını tartı hakemine yatırmış olması şarttır.
Yarış hizmetleriyle alâkalı resmî vazifelilerin şikâyet ve itirazları
depozito kaydına tabi değildir.
Madde 111 — Koşulara mütaallik şikâyet ve i t i r a z l a r ancak aşa­
ğıda yazılı müddetler zarfında yapılabilir.
I — A ) Atların taşıyacağı ağırlıklara mütaallik şikâyet ve i t i ­
razlar, birinci tartının sonuna kadar;
B ) Atların taşıdığı ağırlıklara mütaallik şikâyet ve itirazlar, i k i n c i
tartının sonuna kadar;
II — A ) Koşulacak mesafeye mütaallik şikâyet ve itirazlar, b i ­
rinci tartının sonuna kadar;
B ) Koşulan mesafeye mütaallik şikâyet ve itirazlar, i k i n c i tartı­
nın sonuna kadar;
III — Kayıtlara, haşa numaralarına, forma renklerine, ringe uğ­
ramadan piste çıkmaya, binicilerin tartılara gelmediklerine mütedair' şi­
kâyet ve itirazlar, koşudan evvel ve i k i n c i tartının sonuna kadar;
I V — Atların, at sahiplerinin, antrenörlerinin, binicilerinin vasıfla­
rına mütaallik şikâyet ve itirazlar, koşudan evvel ve ikramiyeler ödenin­
ceye kadar.
(Doping muayenesine ait hükümler mahfuzdur.)
V — A ) B i n i c i tarafından koşuda yarış dürüstlüğünü ihlâl ede­
cek her hangi b i r harekette bulunulduğuna;
B ) B i r atın koşu esnasında çarpmak, sıkıştırmak veya önünü kes­
mek suretiyle diğer at veya atların koşuyu k a z a n m a imkânlarını ihlâl
ettiğine;
C)
B i r atın, koşuyu muayyen mesafeden
noksan koştuğuna;
D) B i n i c i n i n tartılara gelmediğine, tartıya gelirken usulsüz hare­
ket ettiğine yahut i k i n c i tartıda ağırlığının eksik çıktığına;
Mütedair şikâyet ve itirazlar, koşunun bitmesinden itibaren beş
d a k i k a zarfında;
23 AĞUSTOS 1955
yetler
TReamî GaseteT
(x?u beş dakikalık devrede bu bentte yazılı olanlar dışındaki şikâ­
dinlenmez.)
V I —• Tartı hakeminin k a r a r ve muamelelerine
ve itirazlar, derhal;
mütaallik şikâyet
V I I — B u maddede tasrih edilmeyen hususlara mütaallik şikâyet­
ler taallûk ettiği koşunun i k r a m i y e s i ödeninceye kadar;
V I I I — A l a c a k l a r a , hilafı h a k i k a t veya yanlış beyanlara mütaallik
şikâyet ve itirazlar, mütaakıp yarış mevsiminin sonuna kadar;
(Yarış mevsimine dâhil olmıyan zamanlarda, şikâyet ve itiraz k a ­
bul edilmez.)
Madde 112 — Borçlular listesine girebilecek b i r alacak sahibinin
müracaatı halinde; Komiserler Heyeti, bu müracaatı haklı bulursa key­
fiyeti yarış müessesesine bildirir. Yarış müessesesi, borçlunun adını lis­
teye geçirmeden önce borcun onbeş gün zarfında ödenmesi hususunu
ilân tablosuna yazmak suretiyle ihtar eder. Borç onbeş gün zarfında
ödenmediği veya hu müddet zarfında itiraz edilipte Komiserler Heyetince
varit görülmediği takdirde, borçlunun adı, i l k çıkacak listeye dereolunur.
B u madde hükümlerine göre yapılacak muamelelere itiraz olunabilir.
Madde 113 — Yapılan şikâyet ve itirazlar, Komiserler
m u v a f a k a t i olmadan geri alınamaz.
Heyetinin
i t i r a z ve şikâyetler t a h a k k u k etmediği takdirde depozito, Jokey
K a z a Yardım Sandığına irat kaydolunur, i t i r a z ve şikâyet varit görül­
düğü veya Komiserler Heyetinin muvafakatiyle geri alındığı takdirde iade
edilir.
Madde 114 — K a n u n ve nizamname hükümlerine aykırı hâdise ve
muamelelere şikâyet ve itiraz edilmemiş olsa bile alâkalı hakem veya
Komiserler Heyeti re'sen işe elkoymağa mecburdurlar.
Madde 115 — Şikâyet ve itirazların taallûk ettiği koşularda k a z a ­
nılan ikramiye, kupa vesaire, şikâyet ve i t i r a z l a r neticclendirilinceye
kadar verilmez.
Madde 116 — B i r şikâyet ve itirazın t e t k i k i veya herhangi bir tah­
kikatın icrası, masrafı icabettirdiği hallerde, masrafların k i m l e r tarafın­
dan, ne müddet zarfında ve ne nispetlerde ödeneceği Komiserler Heyeti
tarafından kesin olarak tâyin edilir.
Madde 117 — B i r atın kayıt muamelesiyle alâkalı şikâyet ve i t i ­
razlar üzerine koşudan evvel gerekli tashihat yapılabilmiş ise a t m o
koşuya girmesine müsaade edilir. A n c a k b u h a l , cezaya mütaallik hü­
kümlerin t a t b i k m a mâni olamaz.
BÖLÜM :
VII
Cezalar
Madde 118 — Startın gecikmesine sebebiyet veren hallerde, bu h a l
binicinin kusur veya kastından mütevellit ise biniciye 100 liradan 200
l i r a y a k a d a r p a r a cezası verilir.
Startın gecikmesine sebebiyet veren haller, atın huysuzluğundan
veya idmansızlığmdan ileri geliyorsa, aynı ceza, antrenörüne, antrenörü
sahibi ise sahibine verilir ve at starta alışmış hale gelinceye kadar ko­
şulara iştirakten menedilir.
Madde 119 — Koşuya iştirak edecek atların, ringe getirilmeden
veya binili olmaksızın piste sevkedilmeleri halinde atlar o koşuya işti­
r a k t e n menedilir.
R i n g i n inzibat ve intizamını bozan veya atını ringe geç getiren
veya r i n g içinde yarış dürüstlüğünü ve koşuların hüsnü surette cereya­
nını haleldr.r edebilecek hareketlerde bulunan at sahiplerine veya sahip­
lerin vekillerine veya antrenörüne veya seyislere 100 l i r a d a n 500 l i r a y a
kadar para cezası verilir.
Madde 120 — Eğerieme mahallinin inzibat ve intizamını bozan veya
atların ringe geç şevklerine sebebiyet veren at sahiplerine veya sahip­
lerin vekillerine veya antrenörüne veya seyislere 100 liradan 500 l i r a y a
kadar para cezası verilir.
Madde 121 —• Koşulara kaydedilmeleri veya koşturulmaları 34 üncü
madde hükmü ile yasak edilmiş a t l a n , bilerek koşuya kayıt ettiren veya
koşturan at sahiplerine veya sahipleri vekillerine veya antrenörlerine
veya seyislerine veya binicilerine ve kaydı bilerek yapan kayıtla vazi­
feli kimselere 200 liradan 500 l i r a y a kadar para cezası verilir ve at, üç
haftadan altı haftaya kadar yarışa iştirakten menedilir.
Madde 122 — A t m sahibi adına tescil edilmemiş renk şekillerini bir
koşuda binicisine kullandıran at sahiplerine veya sahiplerin vekillerine
veya antrenörlere 100 l i r a para cezası verilir.
Sahife: 12585
Madde 123 — B i r atın taşıyacağı nizami sıklete nazaran herhangi
bir fazlalık veya e k s i k l i k olupta keyfiyeti beyan ve tashih ettirmeyen
antrenöre 150 l i r a d a n 500 l i r a y a kadar para cezası verilir. Ayrıca at o
koşuya iştirakten menedilir.
Madde 124 — 59 uncu maddede yazılı hususlardaki ihbar mecburi­
yetlerinden herhangi birini yerine getirmeyenlere 100 liradan 300 l i r a y a
kadar para cezası verilir.
£9 uncu maddede yazılı tartı mükellefiyetini yerine getirmeden
koşuya iştirak ettirilen atın binicisine ve antrenörüne ve eğer dahli varsa
sihir* veya vekiline 300 liradan aşağı o l m a m a k üzere p a r a cezası ve
altı haftadan fazla olmamak üzere yarışlarla i l g i l i yerlerde sanat i c r a ­
sından ve yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla i l g i l i mahal ve te­
sislere girmekten men cezası verilir. Ayrıca at da altı haftadan fazla
olmamak üzere yarışlara iştirakten menedilir.
Madde 125 — Taşıyacakları sıkleti daha" evvelden tanzim etmemek
suretiyle tartının ve dolayısiyle koşunun gecikmesine sebebiyet veren
binicilere birinci defasında ihtar ve tekerrüründe 100 liradan 300 l i r a y a
kadar para cezası verilir.
Madde 126 — 61 inci maddede yazılı sıklet fazlalığını zamanında
bildirmeyen binicilere; birinci defasında ihtar, tekerrürü halinde 100 l i r a ­
dan 200 l i r a y a kadar p a r a cezası verilir.
Madde 127 — Kaşa bezini, koşuyu mütaakıp tartı hakemine iade
etmeyen binicilere, birinci defasında ihtar ve tekerrürü halinde 100 l i r a
para cezası verilir.
M'idde 128 — 64 üncü madde hükmüne aykırı olarak soyunma odasuıdan çıkan veya temaslarda bulunan binicilere, birinci defasında 500
liradan 1000 l i r a y a kadar para cezası ve tekerrürü halinde aynı p a r a
cezasına ilâveten üç haftadan altı haftaya kadar sanat icrasından men
cezası verilir.
Madde 129 —• Atı start yerine geç getirmek suretiyle koşunun geç
başlamasına sebebiyet verilmesi halinde biniciye ve antrenöre 300 liradan
aşağı olmamak üzere para cezası verilir.
Madde 130 — Atım koşuyu kazanmak gaye ve gayreti ile koştur­
mayan biniciye altı haftadan 12 haftaya kadar sanat- icrasından men
cezası verilir. A t da aynı müddet için yarışa girmekten menedilir.
Madde 131 — 76 n c i madde hükmüne aykırı olarak i k i n c i tartıyı
yaptırmıyan binicilere 500 liradan aşağı olmamak üzere p a r a cezası ve
6 haftadın aç'iğı olmamak üzere sanat icrasından men cezası verilir.
Atın antrenörü de aynı şekilde cezalandırılır. A t da altı haftadan
fazla olmamak üzere yarışa iştirakten menedilir.
Madde 132 — 77 n c i madde hükmüne aykırı olarak sıkleti fazla
veya eksik çıkan biniciye ve a t m antrenörüne 500 l i r a d a n aşağı olma­
mak üzere p a r a cezası ve altı haftadan az olmamak üzere sanat icra­
sından men cezası verilir. A t da altı haftadan fazla olmamak üzere y a ­
rışa iştirakten menedilir.
Madde 133 — 85 inci madde hükmüne aykırı olarak atın ringe geç
getirilmesi veya ringden müddetinden evvel çıkarılması hallerinde antre­
nöre 100 l i r a para cezası verilir.
Madde 134 — Antrenör veya sahibinden gayri kimseler tarafından
idman edildiği veya hiç idman edilmediği anlaşılan atlar, altı hafta y a ­
rışlara iştirakten menedilir. Tekerrürü halinde bu ceza oniki haftadan
aşağı olamaz.
Madde 135 — 94 üncü maddenin son fıkrası hükmüne aykırı olarak
seyis k u l l a n a n antrenöre 100 l i r a para cezası verilir. B u cezaya rağmen
aynı seyisi istihdamda devam ettiği takdirde antrenöre altı hafta sanat
icrasından men cezası verilir.
Madde 136 — 96 nci maddenin son fıkrası hükmüne aykırı olarak
vaadde bulunan centilmen binicilere, birinci defasında i h t a r ve tekerrürü
halinde üç haftadan aşağı olmamak üzere yarış yerlerine, hipodromlara
ve yarışlarla i l g i l i mahal ve tesislere girmekten men cezası verilir.
Madde 137 — Lisanssız veya lisansının müddeti geçmiş olan b i r jo­
k e y i n bindiği at altı haftaya kadar yarışa iştirakten menedilir, atın
antrenörüne 200 liradan 500 l i r a y a kadar para cezası verilir.
Madde 138 — 98 inci
taahhüde giren yahut aynı
lâfına ata binen jokeylere
sından men cezası .verilir.
olarak bindiği at da dört
madde hükmüne aykırı anlaşma yapan veya
maddenin 5 i n c i fıkrasındaki memnuiyet h i ­
dört haftadan altı haftaya kadar sanat icra­
J o k e y i n 98 i n c i madde hükümlerine aykırı
hafta müddetle yarışa girmekten menedilir.
Madde 139 — 99 uncu "madde hükmüne' aykırı olarak müşterek
bahse giren jokey ve jokey yamaklarına bir yarış mevsimi müddetince
sanat icrasından ve yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla i l g i l i m a • h a l ve tesislere girmekten men cezası verilir.
SahSfer 12586
23 ACUSTOS 1955
(Resmî Gazete)
Madde 140 — Mukaveleleri hükümlerine riayet etmeyen at sahip­
leri ile antrenör veya binicilere, zarar gören tarafın şikâyeti üzerine 100
liradan 500 l i r a y a kadar para cezası verilir. Ayrıca antrenör ve biniciler
üç haftfdan altı haftaya kadar sanat icrasından men cezası ve at sahip­
leri yine üç haftadan altı haftaya kadar yarış yerlerine, hipodromlara
ve yarışlarla i l g i l i mahal ve tesislere girmekten men cezaları ile cezalan­
dırılır.
Madde 141 — 101 inci maddeye aykırı olarak vaadde bulunan jo­
keylere, birinci defasında ihtar ve tekerrürü halinde altı haftaya kadar
sanat icrasından men cezası verilir.
yan etmek suretiyle i k i had arasında verilecek cezayı t a m b i r serbesti
ile t a k d i r eder.
Madde 151 — Diskalifiye edilmiş bir kimsenin, asli cezasının de­
vamı müddetince, yarışlarla i l g i l i işlerde vazifelendirilmesi, at sahipleri­
ne vekillik etmesi, at kayıt ettirmesi, atlarını yarışa iştirak ettirmesi
ve yarış yerlerine, hipodromlara, yarışlarla i l g i l i mahal ve tesislere gir­
mesi yasaktır.
Diskalifiye edilen kimse, lisansla çalışmak mecburiyetinde bulunan­
l a r d a n ise ayrı muamele ve k a r a r a hacet kalmaksızın lisansı da iptal
edilmiş sayılır.
Madde 142 — Jokey yamaklarının 108 inci maddenin birinci fık­
rası hükmüne aykırı olarak bindikleri at, üç haftaya kadar yarışa işti­
rakten menedilir.
Madde 143 — B i r atın koşudaki süratine tesir etmek maksadiyle
herhangi bir maddeyi herhangi şekilde ve herhangi bir yolla a t a veren,
verdiren veya verilmesi imkânlarını kolaylaştıran yahut verilmesine mâm
olmıyan veya müsamaha eden at sahipleri, sahiplerin vekilleri, antrenör­
leri, binicilerinden ve seyisler vesair hizmetlilerden :
a) A t sahiplerine ve vekillerine i l k defasında bir yıl müddetle
yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla i l g i l i mahal ve tesislere gir­
mekten men cezası verilir. Tekerrürü halinde b u ceza i k i seneden aşağı
olamaz.
BÖLÜM :
Jokey
Kaza
Madde 153 — Sandığın idare Heyeti, Yüksek Komiserler Heyetidir.
a) B u Nizamnamenin 44 üncü maddesinin i k i n c i fıkrasiyle 105 inci
maddesinde yazılı yardım paraları;
b)
B u Nizamnamenin 113 üncü maddesinde yazılı depozito para­
c) Binicilere vesair hizmetlilere i l k defasında bir yıl müddetle sa­
nat icrasından, yarış yerlerine ve hipodromlara ve yarışlarla i l g i l i m a ­
hal ve tesislere girmekten men cezası verilir. Tekerrürü halinde bu ceza
i k i seneden aşağı olamaz.
e) Y u k a r d a k i bentlerde
len kazançlar.
Madde 145 — Koşuların yahut yarış yerlerinin ve tesislerinin sükûn
ve nizamını ihlâl eden at sahiplerine, sahiplerin vekillerine ve antre­
nörlerle binici, seyis vesair hizmetlilere üç haftadan altı haftaya kadar
yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla i l g i l i mahal ve tesislere gir­
mekten men cezası verilir.
Madde 146 — Yarışa iştirakten menedilen at, bu menin taallûk
ettiği koşuya girmiş ise, ayrıca bir k a r a r verilmesine hacet kalmaksızın
o koşu için koşu harici addedilir.
Madde 147 — Borçlular listesinde adları yazılı olanlar, isimleri lis­
tede kaldığı müddetçe, ayrı b i r muamele ve k a r a r a hacet kalmaksızın
diskalifiye sayılır.
Madde 148 — Diskalifiye edilmiş atlar, her ne suretle olursa olsun,
el değiştirdiği takdirde cezaları, müddet tamamlanıncaya kadar, b a k i
kalır.
Ceza müddeti içinde diskalifiye atlardan olan veya diskalifiye at­
lardan doğan taylar, hiç bir zaman safkan kütüklerine tescil edilemez.
Madde 149 — B u Nizamname hükümlerine göre koşularda vazi­
felendirilen kimseler, vazifelerinin taallûk ettiği koşulara ait müşterek
bahislere iştirak edemezler. B u memnuiyet hilâfına hareket edenlerle
yarış işlerinde vazifelendirilenler, vazifelerini ihmal veya suistimal ettik­
l e r i takdirde, fiillerinin ağırlıklarına göre aşağıda yazılı cezalar verilir :
a)
İhtar;
b)
100 liradan 1500 l i r a y a kadar para cezası;
c)
Altı haftadan aşağı olmamak üzere vazife icrasından men;
d) Altı haftadan aşağı olmamak üzere yarış yerlerine, hipodrom­
l a r a ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmekten men.
B u maddede yazılı cezalar Yüksek Komiserler Heyeti tarafından
verilir, c ve d fıkralarında yazılı cezalardan herhangi biriyle cezalandı­
rılmış olanların ayrıca bir muamele ve k a r a r a hacet kalmaksızın vazife­
leri nihayet bulur. B u gibiler, bir daha yarış işlerinde vazifelendirilemezler.
Madde 150 — B u bölümde yazılı cezaları verecek merciler asgari
ve âzami haddi yazılı cezalarda fiillerin ehemmiyet ve mahiyetlerine ve
işleniş tarzlarına ve doğurdukları neticelere göre mucip sebep derme-
Sandığı
Madde 154 — Sandığın gelirleri şunlardır :
ları;
B u fiile mevzu teşkil eden at müebbeden yarışa girmekten menedilir.
Yardım
Madde 152 — K a z a y a uğrayan jokey ve jokey yamaklarına ve ölüm
halinde bunların ailelerine bu bölümde yazılı şartlar dâhilinde yardımda
bulunmak üzere bir Jokey K a z a Yardım Sandığı kurulmuştur.
b) Antrenörlere ve seyislere i l k defasında i k i yıl müddetle sanat
icrasından ve yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal
ve tesislere girmekten men cezası verilir. Tekerrürü halinde ceza mü­
ebbet olur.
Madde 144 — Yarışların dürüstlükle cereyanına engel olabilecek
hareketlerde bulunan at sahiplerine, sahiplerin vekillerine ve antrenör­
lerle binici, seyis vesair hizmetlilere altı haftadan az olmamak üzere
yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla i l g i l i mahal ve tesislere gir­
mekten men cezası verilir.
VIII
c) Müşterek Bahisler Nizamnamesinin 23 üncü maddesinde yazılı
bilet karşılıkları;
d)
Bağışlar;
yazılı paraların işletilmesinden elde edi-^
Madde 155 — Sandığın parası, yarış otoritesinin tesbit edeceği m i l l i
bir bankaya yatırılır.
B u paralar, ancak Yüksek Komiserler Heyetinin kararı ve yarış
otoritesinin tasdiki üzerine çekilebilir. Çeklerin; bankaca ödenebilmesi
için Yüksek Komiserler Heyeti Reis veya U m u m i Kâtibi ile yarış otorite­
sinin imzaya salahiyetli kılınmış memuru tarafından imzalanması şarttır.
Madde 156 — Sandığa ait muamelât, Yüksek Komiserler
görülür.
Heyetince
Madde 157 — Koşunun birinci ve i k i n c i tartıları arasında v u k u a
gelen b i r kazada veya o kazadan dolayı bilâhara ölen jokey ve jokey y a ­
maklarının beyannamelerinde eşleri, çocukları ve birinci ve i k i n c i dere­
cedeki k a n hısımları arasından gösterecekleri kimselere, beyannamede
tâyin ettikleri nispetler dâhilinde t a k s i m olunmak üzere 5000 l i r a ile 7500
l i r a arasında ölüm yardımı yapılır. B u n u n miktarını Yüksek Komiserler
Heyeti takdir ve tesbit eder.
Ölünün cenaze masrafları ayrıca Sandık tarafından karşılanır, ölü­
nün beyannamesinde nispetlerin gösterilmemesi halinde, ölüm yardımı
beyannamede yazılı hak sahipleri arasında müsavat üzere t a k s i m edilir.
Ölünün hayatta iken beyanname vermemiş olması halinde ölüm yardımı
karısiyle çocuklarına müsavat üzere t a k s i m edilir.
Beyannamede gösterilmiş olan kimselerin hiç b i r i h a k sahibi de­
ğilse beyanname verilmemiş sayılır.
Madde 158 — Beyannameler, kapalı bir zarf içinde jokey ve jokey
yamakları tarafından bizzat Yüksek Komiserler Heyeti Bürosuna tes­
l i m edilir. Teslim keyfiyeti bir zabıtla tevsik edilir. Zarflar, resmî mü­
hürle mühürlenerek mukabilinde zarf sahiplerine bir makbuz verilir.
Sarfların muhafazası Yüksek Komiserler Heyetince temin olunur.
Ölüm vukuunda beyannameyi havi bulunan zarf Yüksek Komiserler
Heyeti tarafından açılır ve keyfiyet bir zabıtla tevsik olunur. Beyanna­
mede yazılı hak sahiplerine ölüm yardımını almaları için tebligat yapılır.
Madde 159 — Koşunun birinci ve i k i n c i tartıları arasında v u k u a
gelen b i r k a z a neticesinde b i r daha sanat i c r a edemiyecek derecede s a ­
kat k a l a n jokey ve jokey yamaklarına b i r defaya mahsus olmak üzere
ve defaten 3000 l i r a ile 5000 l i r a arasında sakatlık yardımı yapılır.
Madde 160 — Koşunun birinci ve i k i n c i tartıları arasında v u k u a
gelen b i r k a z a neticesinde, m u v a k k a t olarak sanat icra edemiyecek d u ­
ruma düşen jokey ve jokey yamaklarına, haftada 35 l i r a yardım y a ­
pılır. B u yardım 52 haftayı geçemez.
Madde 161 — 159 ve 160 mcı maddelerde yazılı hallerin t a m teşek­
küllü hastane raporu ile t e v s i k i şarttır.
160 mzı maddeye göre yardım yapılmasını icabettiren bir kazanın
arızası, daha sonra 159 uncu madde hükmünün t a t b i k i n i gerektirirse
evvelce yapılan yardım tutarı, daimî sakatlık yardımından tenzil edUir.
Sahife: 12587
TResmî Gaxete)i
23 A G U S T O S 1953
~
iMBikIMIHM
Madde 162 — Jokey K a z a Yardım Sandığının geliri 157, 159 ve
160 mcı maddelerde yazılı yardımlardan başka hiç b i r hususa sarfedilemez.
Madde 163 — Yüksek Komiserler Heyeti, senede bir defa Sandığın
hesap durumunu, bir raporla yarış otoritesine bildirir. Sandık hesap ve
muameleleri, yarış otoritesi tarafından teftiş ve murakabe ettirilir.
Madde 173 — B u Nizamname hükümlerini i c r a V e k i l l e r i Heyeti
yürütür.
IX
1 No. lu cetvel
muayenesi
(Muhtelif yaştaki safkan İngiliz atlan koşularına
Madde 164 — B i r atın koşudaki süratine tesir etmek maksadiyle
herhangi bir maddenin herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla a t a
verilmiş olup olmadığının tesbiti için yapılan muayenelere doping mua­
yenesi denir.
Madde 165 — Doping muayenesine tabi tutulacak atların, en geç
koşu günü sonuna kadar salya ve terleri veya bunlardan herhangi birisi
veya lüzumu halinde diğer ifrazat ve ifragatı alınır. B u maddeler alının­
caya kadar, at saha veterinerinin müşahede ve kontrolü altında bulun­
durulur.
Madde 171 — Yarış atlarının muayene ve müşahedelerine, şüpheli
maddelerin alınmasına, muayene ve tahliline mütedair her türlü fennî
ve teknik hususlar, yarış otoritesince tanzim edilecek b i r talimatname
ile belirtilir.
Geçici madde — Türkiye Yarış Talimatnamesi hükümleriyle k u r u l ­
muş olan Jokey K a z a işleri Sandığının mevcut parasiyle bütün h u k u k
1200
1600
56.5
59
57
57
57
57
57
57
57
59.5
57
57
57
57
57
57
57
2
—
40
41.5
43
44.5
47
48.5
50.5
3
53
53 5
54.5
55.5
56
57
58
58 5
60.5
60.5
60.5
60.5
60.5
60.5
60.5
60.5
62
61.5
60.5
,60.5
60.5
60.5
60.5
60.5
41.5
42.5
44
4
ve daha yukarı
4
ve daha yukarı
3
48
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
54
54.5
4
ve daha yukarı
57
57
57
57
57
57
57
57
59
58.5
58
57
57
57
57
57
40
41.5
2
47.5
48.5
49.5
50.5
51.5
52
53
54
57
57
57
57
57
57
57
57
59.5
59
58.5
58
57 5
57
57
57
3
48
49.5
50
51
52
52.5
53
53
4
ve daha yukarı
59
59
59
59
59
59
59
59
5.6
61.5
61
60.5
60.5
60
59.5
59
59
2
45
46.5
47
47.5
48.5
49.5
50.5
50.5
3
57
57
57
57
57
57
57
57
4
ve daha yukarı
61
60.5
60
59.5
59.5
59
58.5
58.5
61.5
61
60.5
60
59.5
59
58.5
58.5
3
2400
[ Kasım
İKlla
Ağustos
Kilo
JKilo
Temmuz
Kilo
50
56
5.6
4
ve daha yukarı
5.6
v
3200
2
4800
Madde 169 — Şüpheli maddeleri alınan atların mükâfatları tahlil
neticesine kadar verilmez.
Madde 170 — Atın koşudaki süratine tesir edebilecek maddelerin
veteriner raporuna istinaden ve tedavi maksadiyle verilmiş bulunması
halinde tedavinin koşu gününden en geç sekiz gün evvel kesilmiş olması
şarttır. Maddelerin tedavi maksadiyle verildiğine matuf iddia ve itiraz­
lar nazara alınmaz.
48.5
56
2
T a h l i l neticesi müsbet çıktığı takdirde 143 üncü maddede yazılı
cezalar verilir. Mükâfatlar da asıl hak sahiplerine tediye olunur. T a h l i l
raporlarında, bulunan maddelerin atın koşudaki süratine müessir olup
olmıyacağı belirtilir.
47.5
55
A t sahibi veya v e k i l i veya antrenörü sahada bulunmadığı veya da­
vete rağmen gelmediği yahut gelipte zabıt varakasını imzadan istinkâf
etliği takdirde, keyfiyet zabıt varakasında belirtilir. B u gibi hallerde
atın alâkalıları zabıt varakası münderecatına hiçbir itirazda bulunamaz­
lar.
Bundan sonra şişeler^ zabıt varakası ile b i r l i k t e yarış otoritesine
tevdi olunur.
45.5
54
5.6
Komiserler Heyeti, gelen şişenin etiket münderecatını, bu hususa
mütaallik deftere bir sıra numarası altında aynen kayıt ettikten sonra
etiketi kazıyarak yerine yalnız bu sıra numarasını i h t i v a eden başka
bir etiketi yapıştırır ve keyfiyeti bir zabıtla tesbit eder.
43
53
Mühürlü şişeler, zabıt varakasiyle birlikte derhal ve imza m u k a ­
bilinde komiserlerden birine teslim olunur.
Madde 168 — Şüpheli maddelerin konulmasında sterilize edilmiş
şişeler kullanılır. Madde, şişeye konulduktan sonra üzerine koşunun t a ­
rihi, kaçıncı koşu olduğu, atın ve sahibinin ismi, maddenin mahiyeti
yazılır ve komiser tarafından imzalanmış bir etiket yapıştırılır.
41.5
«
HS
62
5.6
Madde 167 — Şüpheli maddeler ancak yarış otoritesine bağlı bîr
lâboratuvarda doping muayene heyeti mütehassısları tarafından tahlil
edilir. B u lâboratuvarm vereceği rapor katî ve nihaidir.
2
52.5
3
Atın muayeneden kaçırılması halinde, keyfiyet b i r zabıt varakası ile
tesbit edilir ve at dopingli sayılır.
Haziran
Kilo
2
Madde 166 — Şüpheli madde, Komiserler Heyetiyle doping muayene
heyetinden birer kişinin, at sahibi veya v e k i l i veya antrenörü ile zabı­
taya mensup bir vazifelinin huzurunda alınır ve keyfiyet bir zabıt v a ­
rakası ile tesbit edilir.
Maddeyi ihtiva eden şişe veya şişeler, aynı heyetin huzuru ile mü­
hürlenir.
m-
!
| Mesafe
Metre
B i r atın koşuya iştirak ettirilmekten vazgeçilmesi hali, doping m u ­
ayenesi yapılmasına mâni teşkil etmez.
1000
Koşulara kayıtlı her at, Komiserler Heyetinin göstereceği lüzum
üzerine doping muayenesine tabi tutulur.
mahsus yaş-sıklet cetveli)
[ Nisan
|Kilo
Doping
Madde 172 — A t yarışları hakkındaki 6132 sayılı kanunun seki­
zinci maddesine istinaden hazırlanıp Şûrayı Devletçe incelenmiş olan bu
Nizamname Resmî Gazete'de neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
1 Mayiar
jKilc
BÖLÜM :
ve vecibeleri, kayıt, vesika ve defterleriyle birlikte bu Nizamname ile
k u r u l a n Jokey K a z a Yardım Sandığına i n t i k a l eder.
5.6
1 — Yalnız i k i yaşlılara mahsus koşular 56 kilo sıkletle yapılır.
2 — Yalnız üç yaşlılara mahsus koşular 58 kilo sıkletle yapılır.
3 — Dört ve daha yukarı yaşlılara mahsus koşularda dört yaşlı­
ların sıkleti 58 kilodan başlar ve daha yukarı yaştakiler için sıklet, cet­
veldeki nispetler dâhilinde artırılır.
4 — Nizamnamenin 36 ncı maddesinin A fıkrasının III üncü ben­
dinde z i k r i geçen İngiliz atlarına programdaki sıklete nazaran 4 kilo­
gram ilâve edilir.
SaMfe: 12588
2 No. lu cetvel
f)
i
I
j
i Nisan
Kilo
j Haziran
• Kilo
Temmuz
Kilo
Ağustos
Kilo
1 Eylül
Kilo
! Ekim
i Kilo
Kasım
Kilo
Aralık
Kilo
53
53
53
54
54
54
54
55
55
56
4
58
58
58
58
58
57
57
57
58
59
l Mart
3
Yaş
Mesafe
Metre
«i a
§M
w
5 ve
yukarı
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
3
51
52
52 .
53
54
51
54
54
55
55
4
*8
59
59
59
59
59
58
58
59
59
5 ve
yukarı
61
61
61
61
61
61
60
60
to
60
3
51
52
52
53
53
54
54
54
54
54
O
1400
—
(>
•H
ä
X
3
<u
Müşterek bahis nevileri :
I) Ganyan; b i r koşunun birincisini tahmin ederek onun üzerine
oynanan bahistir.
(Muhtelif yaştaki safkan Arap atları koşularına
mahsus yaş - sıklet cetveli)
o
o
ı-t
23 AĞUSTOS 1955
(Resmî Gazete)
£11 Plase; 4 - 6 atın iştirak ettiği koşularda b i r atın birinci veya
i k i m i , 7 ve daha fazla atın iştirak ettiği koşularda b i r i n c i veya i k i n c i
yahut üçüncü gelebileceğini tahmin ederek o at üzerine oynanan b a ­
histir.
III) Çifte bahis; muhtelif i k i koşunun birincilerini tahmin ederek
üzerine oynanan bahistir.
I V ) İkili bahis; bir koşuda, birinci ve i k i n c i y i t a h m i n etmek s u ­
retiyle yapılan bahistir. B i r i n c i geleceği tahmin olunan atın ikinci, i k i n c i
geleceği tahmin olunan atın birinci gelmesi halinde de netice değişmez.
g)
Oynayan;
bahislere giren kimsedir.
h) Bilet; oynayanın bahse girdiği. koşuda, seçtiği at numarasını
ve bahsin nevini gösteren matbu ve sıra numarasını havi ve yarış müesseessince tasdikli vesikadır.
1) Yekûn; müşterek bahis nevilerinden herbirine iştirak edenle­
r i n verdikleri asgari iştirak bedellerinin toplamıdır.
j) Muayyen yüzde; yarış müessesesi tarafından bahislerin yekûnu
üzerinden bu Nizamnamenin üçüncü maddesine göre yüzde hesabile alı­
nacak miktardır.
k) Kazananlar
hissesi; her müşterek bahiste yekûndan muayyen
yüzde çıkarıldıktan, sonra kazanan bilet sayısına göre yapılan t a k s i m
neticesinde kazananlara dağıtılan paradır. Yekûndan ve hisselerden, m u ­
ayyen yüzde hariç, hiç b i r kesinti yapılamaz.
K a z a n a n l a r hissesinin tevziatında 5 kuruştan aşağı olan kesirler
nazara alınmaz. B u kesirler yarış otoritesince tâyin olunan zamanlarda
ve makbuz mukabilinde Kızılay Cemiyetine verilir.
4
57
58
58
58
59
59
59
59
59
59
5 ve
yukarı
61
61
6l
61
61
61
61
60
60
60
3
51
51
52
52
52
53
53
54
5i
54
4
57
58
58
58
58
59
59
59
60
59
B u flamanın çekilmesi ile o koşunun müşterek bahis neticeleri katî
olarak tebeyyün etmiş olur. Hiç b i r suretle tebdil edilemez.
61
61
61
61
61
61
61
61
60
n) İlân tablosu; koşuya iştirak edecek atların, taşıyacağı n u m a ­
raları, koşu ve bahislerin neticelerini bildiren levhalardır.
0O9T
>
5 ve
yukarı
6 1
1 —• Yalnız üç yaşlılara mahsus koşular 56 kilo sıkletle yapılır.
2 — Dört ve daha yukarı yaşlılara mahsus koşularda dört yaşlı­
ların sıkleti 58 kilodan başlar. Daha yukarı yaştakiler için sıklet, cet- •
veldeki nispetler dâhilinde artırılır.
A t Yarışları Müşterek Bahisler
Nizamnamesi
BÖLÜM :
Umumi
I
hükümler ve
m) Tamam işareti; Komiserler Heyetinin, koşu neticesini tasvibi
üzerine muvasalat kulesine çekilen ve ilân edilmiş koşu neticelerinin
katileştiğini ifade eden m a v i flamadır.
Madde 3 — Yekûnlar üzerinden yarış geliri olarak ayrılacak yüzde
miktarı, zaman zaman Yüksek Komiserler Heyeti tarafından tâyin
olunur.
Madde 4 — Oynayan kazanmışsa kendisine asgari iştirak bedelin­
den daha az m i k t a r d a p a r a verilemez. Şayet yekûnlar muayyen yüzde
çıkarıldıktan sonra asgari 5 kuruş kâr verilemiyecek m i k t a r a düşerse
müşterek bahis t a h a k k u k etmemiş sayılır ve o koşu için oynayanlara
asgari iştirak bedelleri tamamen iade olunur.
Madde 5 — Ganyan ve plase yekûnları hiç b i r halde birbirine karıştırılamaz. Bunların hesaplarının ayrı ayrı tutulması mecburidir.
BÖLÜM :
Müşterek
tarifler
Madde 1 — 6132 sayılı A t Yarışları hakkındaki K a n u n hükümlerine
göre yapılacak at yarışlarında tertip edilecek müşterek bahisler, b u
Nizamnamede belirtilen esaslar dairesinde i c r a olunur.
Madde 2 — B u Nizamnamede z i k r i geçen tâbirlerin ifade ettiği mâ­
nalar, aşağıda gösterilmiştir :
a) Yarış müessesesi; at yarışları hakkındaki 6132 sayılı kanunun
1, 5 ve 6 n c i maddeleri hükümlerine göre yarış yapma yetkisini k u l l a ­
nacak teşekkülü ifade eder.
b) Müşterek bahis idare kurulu;
k u r u l u anlaşılır.
1) Asgari iştirak bedeli; oynayanın müşterek bahse girebilmesi
için tediyesine mecbur olduğu asgari meblâğ demektir. B u n u n miktarı
bir liradır.
tâbirinden yarış müessesesi idare
c) Müşterek bahis; ganyan, plase, çifte bahis, ve i k i l i bahis o l ­
m a k üzere yarışlar üzerinde yapılan bahislere denir.
d) Ganyan at; b i r koşuda katileşen neticeye göre birinci geldiği
anlaşılan at demektir.
e) Plase atlar; 4 - 6 atın iştirak ettiği koşularda b i r i n c i ve ikinci,
7 ve daha fazla atın iştirak ettiği koşularda birinci, i k i n c i ve üçüncü
geldikleri katileşen neticeye göre anlaşılan atlar demektir.
II
bahis kazançlarının
tâyini
Madde 6 — Ganyanda kazananlar hissesini tâyin etmek için o k o ­
şudaki ganyan yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra mütebaki
para ganyan atın üzerine oynanmış olan bilet adedine t a k s i m edilir.
Madde 7 —. Birden fazla ganyan mevcut olduğu zaman birden
fazla at başbaşa b i r i n c i dedhit gelirse) kazananlar hissesini tâyin et­
mek için ganyan yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra mü­
tebaki para birinci gelen atlar sayısına göre müsavi kısımlara ayrıla­
r a k b u paralar her b i r atın üzerine oynanmış olan bilet adedine t a k s i m
edilir.
Madde 8 — B i r at sahibi, b i r koşuya birden fazla at iştirak ettirir
ve içlerinden biri birinci gelirse, b u atların her b i r i üzerine oynayanlara
kazananlar hissesi verilir. B u gibi hallerde ganyan yekûnundan muayyen
yüzde çıkarıldıktan sonra k a l a n para o at sahibinin o koşuya iştirak
ettirdiği atlar üzerine oynanmış ganyan biletleri adedine t a k s i m edi­
lerek kazananlar hissesi tâyin olunur.
Madde 9 — B i r i n c i gelen at veya a t l a r a hiç kimse oynamamış ise
diğer atlar arasında en ileri gelmiş olan at ganyan addedilir.
Madde 10 — B i r koşuda vokover olduğu veya hiç b i r at koşuyu
bitirmediği takdirde asgari iştirak bedelleri iade olunur.
SaMf*: 12589
(Rom! Gascte)
23 AGUSTOS 1955
Madde 11 — Plasede, kazananlar hissesini tâyin etmek için plase
yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra at sayısına göre birinci,
i k i n c i veyahut birinci, i k i n c i ve üçüncü olan atlar için ödenmiş asgari
iştirak hisseleri indirilir; mütebaki meblâğ, kaç plase varsa o kadar
müsavi kısma ayrılır; çiKan h a r i c i kısmet her plase a t m üzerine oynan­
mış bilet adedine t a k s i m ve çıkacak pa±aina asgari iştirak bedenci i
zam olunarak tevzi edilir.
Madde 12 — Plaselerde dedhit olduğu takdirde yekûndan muayyen
yüzde çıkarıldıktan sonra, plase mevkilerini müstakil olarak veya müş­
tereken işgal eden atlar için tediye edilmiş asgari iştirak bedelleri tenzil
edilir. B a k i y e o koşuda kaç plase varsa o kadar müsavi kısma ayrılır.
Müstakil olarak plase m e v k i i işgal eden atların kazananlar hissesi onbir i n c i maddedeki esaslar dâhilinde hesap edilir.
b) İkili bahsin yapılacağı ilân edilen koşularda kazanan at grup­
larına hiç kimse oynamamış ise asgari iştirak bedelleri tamamen geri
verilir.
c) Birden fazla at birinci geldiği takdirde i k i n c i gelen atlar he­
saba katılmaz. İkili bahis yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra
bakiye yalnız birinciliği kazanan atları i h t i v a eden grupların sayısınca
müsavi kısma ayrılır. H e r grup için ayrılmış para o grup üzerine oyna­
nan bilet sayısına göre t a k s i m ve tevzi olunur.
d) Birden fazla at, i k i n c i geldiği takdirde yekûnundan muayyen
yüzde çıkarıldıktan sonra bakiye birinci ve i k i n c i gelen atları i h t i v a eden
grupların sayısınca müsavi kısma ayrılır. H e r grup için ayrılmış p a r a
o grup üzerine oynanan bilet sayısına göre t a k s i m ve tevzi olunur.
e) Koşuyu ikiden az at bitirdiği veya hiç bir at bitiremediği talcdirde, asgari iştirak bedelleri tamamen geri verilir.
Dedhitin bahis konusu olduğu zaman o plaseye isabet eden para o
plase m e v k i i n i müştereken işgal eden atların adedine nazaran müsavi
parçalara ayrılarak her b i r i bu plasedeki atların üzerine oynanmış bilet
adedine t a k s i m ve buna asgari iştirak bedeli ilâve edilmek suretiyle
hesap ve tediye olunur.
Madde 18 — Komiserler Heyeti tarafından koşu neticeleri katileşmeden önce hükümsüz olduğu ilân edilen b i r koşu için ödenmiş müşterek
bahis asgari iştirak bedelleri tamamen iade olunur.
Madde 13 — Koşuya iştirak edeceği günlük programda ilân edilen
atlardan b i r veya bir kaçının hareket hakeminin emrine girmemesi h a ­
linde :
Madde 19 — Müşterek bahis biletleri ancak yarış müessesesinin
açtığı gişeler marifetiyle satılır. B u biletlerin satışında çek k a b u l edil­
mez.
a) Üç plâseli koşularda hareket hakeminin emrine giren at sa­
yısı 7 den ve i k i plâseliler de dörtten aşağı düşmezse hakemin emrine
girmeyen atlar için ödenmiş asgari iştirak bedellerinin tamamen iadesi
ile i k t i f a olunur.
Hiç b i r kimse, hiç b i r mahalde gişeler açmak veya sipariş k a b u l
etmek yahut herhangi diğer b i r şekil ve n a m altında müşterek bahis
oynatmağa hizmet edecek hususi şekilde bilet, kupon, k a r t hazırlamak,
hazırlatmak veya tevzi etmek suretiyle u m u m i mahiyette başkalarının
nam ve hesabına müşterek bahise giremez.
b) Üç plâseli koşularda hareket hakeminin emrine giren at sa­
yısı 7 den aşağı düşer fakat 4 veya daha fazla olursa plase m e v k i i 2 ye
indirilir ve hakemin emrine girmeyen atlar için ödenmiş asgari iştirak
bedelleri tamamen iade olunur.
c) Üçlü ve i k i l i plaselerde hakemin emrine giren at sayısı 4 den
az olursa bütün atlar için ödenmiş asgari iştirak bedelleri tamamen
iade olunur.
Madde 14 — Plase olarak koşuyu bitiren atların üzerine hiç kimse
oynamamış ise asgari iştirak bedelleri tamamen iade olunur.
Madde 15 — Herhangi bir sebeple koşuyu bitiren atların sayısı
üç plâseli koşuda ikiye veya bire, i k i plâseli koşuda bire düşerse plase
mevkileri, koşuyu bitiren at adedinden ibaret sayılır.
Koşuyu hiç b i r atın bitirememesi halinde plase asgari iştirak be­
delleri tamamen iade olunur.
Madde 16 — Çifte bahis, ayrı ayrı i k i koşuda üzerine oynanan i k i
atın birinci gelmesi halinde kazanç temin eder.
Çifte bahiste kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde tâyin olu­
nur :
a) Çifte bahis yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra
k a l a n para, çifte bahsin mevzuu bulunduğu i k i koşuda birinciliği k a z a ­
nan i k i at üzerine oynanmış bulunan bilet adedine t a k s i m edilir.
b) Çifte bahsin yapılacağı ilân edilen koşulardan birinde veya
ikisinde birinciliği kazanan at veya atlara hiç kimse oynamamış ise
asgari iştirak bedelleri tamamen iade olunur.
c) Atbaşı beraberliği veya bir at sahibinin iştirak ettireceği bir­
den ziyade atlardan herhangi birinin birinci gelmesi hallerinde kazanan­
lar hissesi, ganyanda olduğu gibi, hesap ve tevzi edilir.
d) Çifte bahsin mevzuu bulunduğu koşularda kayıtlı atlardan
yarışa iştirak etmeyeceği her i k i koşunun yapılmasından evvel ilân olu­
nan atlar için ödenmiş asgari iştirak bedelleri tamamen geri verilir.
A n c a k çifte bahsin birinci ayağını teşkil eden koşu yapıldıktan
sonra i k i n c i ayağının mevzu bulunduğu koşuya kayıtlı atlardan yarışa
iştirak etmeyeceği anlaşılarak ilân edilenler için ödenmiş asgari iştirak
bedellerinden yalnız birinci a y a k t a birinciliği kazanan a t m numarasına
bağlanmış olanların asgari iştirak bedelleri iade olunur.
Koşulardan b i r i n i veya i k i s i n i hiç b i r at bitiremediği takdirde as­
g a r i iştirak bedelleri tamamen geri verilir.
Madde 17 — İkili bahis a y m koşuda yapılır. Üzerlerine oynanan
i k i attan b i r i n i n birinci ve diğerinin i k i n c i gelmesi halinde kazanç temin
eder. B u koşulara en az üç a t m iştiraki şarttır.
Madde 20 — B i r koşuya iştirak edecek her a t m o koşuda taşıyacağı
numara, resmî yarış programında ve ilân tablolarında gösterilir.
Bunlardan
bir yanlışlık olursa :
a) Yanlışlığın koşu başlamadan önce anlaşılması halinde keyfiyet
tashih ve ilân edilinceye kadar satış durdurulur ve yanlış n u m a r a üzerine
bilet alanların asgari iştirak bedelleri tamamen iade olunur.
b) Yanlışlığın koşu bittikten sonra ve fakat kazananlar hissesi­
nin ilânından önce anlaşılması halinde yanlış numara üzerine bilet alan­
ların asgari iştirak bedelleri tamamen iade olunur.
c) Yanlışlığın kazananlar hissesinin ilânından sonra anlaşılması
halinde, netice üzerinde hiç bir tadil ve tashih yapılmaz ve i t i r a z l a r n a ­
zara alınmaz.
Madde 21 —
a)
b)
şunun,
G a n y a n ve plase biletleri satışları, ait oldukları koşuların,
Çifte bahis bilet satışları, birinci ayağm mevzu bulunduğu k o ­
c) İkili bahis biletleri satışı, i k i l i bahsin mevzu bulunduğu koşu­
nun, başlamasından 10 d a k i k a evvel durdurulur.
Madde 22 — T a m a m işareti çekildikten ve katî netice ayrıca tartı
komiserliği tarafından yazılı olarak yarış müessesesince bildirildikten
sonra müessese o koşuya ait müşterek bahis kazananlar hisselerini he­
sap ve levhaları üzerinde ilân eder. B u ilânları mütaakıp kazanan büetlerin sahipleri tediye gişelerine müracaatla paralarını alırlar.
Bilet ibraz edilmedikçe hiç bir suretle tediye yapılmaz. T a h r i f edil­
miş yahut i k i veya daha »fazla parçalara ayrılmış veya matbaanın suni
taksirinden mütevellit olmıyarak yazıları okunmıyacak derecede bo­
zulmuş biletlerin karşılığı ödenmez.
Tediyeler, bileti ibraz edene yapılır. Biletlerin ziyamdan veya ne
sebeple olursa olsun el değiştirmesinden mütevellit i t i r a z l a r dinlenmez
ve bu gibi hallerde vâki tediyelerden dolayı yarış müessesesi mesul t u ­
tulmaz.
Madde 23 — Koşu günü talep edilmeyen kazananlar hisseleri ve
asgari iştirak bedelleri koşu gününü takip eden haftanın aynı günü saat
12 ye kadar yarış müessesesince tâyin edilen yerlerdeki geç tediye bü­
roları tarafından ödenir. B u müddet zarfında ibraz edilmeyen biletlerin
karşılıkları Jokey K a z a Yardım Sandığına irat kaydolunur.
Madde 24 — Müşterek bahislere mütaallik her türlü ödemelerden
hak sahiplerine karşı yarış müessesesi mesul ve zamindir.
şekilde tâyin ve tevzi
Müşterek bahislerin t a n z i m ve idaresinden müşterek bahis idare
k u r u l u yarış otoritesine karşı doğrudan doğruya mesuldür.
a) İkili bahis yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra k a ­
lan para sıraya bakılmaksızın birinciliği ve ikinciliği kazanmış olan i k i ­
şer atlık gruplar üzerine oynanan bilet adedine t a k s i m edilir.
Müşterek bahis idare kurulu, her yarış sonunda veya yarış otori­
tesinin lüzum gösterdiği zamanlarda müşterek bahis bilançosunu âzami
on gün içersinde yarış otoritesine vermeğe mecburdur.
İkili bahiste kazananlar
olunur :
hissesi aşağıdaki
SaMfe: 12590
(Resmî Gazete)
23 A&JSTOS 1953
- -
Madde 25 — Yarış otoritesi, yarış müessese veya müesseselerinin
müşterek bahislere ait bilûmum muamelât, kayıt ve hesabatını her z a ­
m a n teftiş ve murakabe etmeğe, direktifler vermeğe salahiyetlidir.
Yarış otoritesi, yarış müessese veya müesseselerinin ana nizamna­
melerinde yazılı murakıplardan ayrı olarak kendi memurlarından uygun
gördüklerini murakıplıkla vazifelendirebilir. B u n l a r a verilecek tazminat,
yarış otoritesince tâyin ve yarış müessesesince tediye edilir. Yarış mü­
essesesi'veya müesseseleri istenilen evrak, hesap ve kayıtlarla kasa mev­
cudunu her zaman salahiyetli kimselerin tetkikına amade bulundur­
m a k l a mükelleftirler.
• » • » • » B J ^ f c J « M » » n W I > # I M B M M « M » » » « ^
Madde 26 — 6132 sayılı kanunun 8 inci maddesi hükmüne göre h a ­
zırlanmış ve Şûrayı Devletçe tetkik edilmiş olan bu Nizamname Resmî
Gazete'de neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.
Madde 27 — B u Nizamname hükümlerini İcra V e k i l l e r i Heyeti yü­
rütür.
Eetra!
Dilimi
Tertip
Baahîb
No.
İlgili
6132
At
Gaset«
Cilt
Sahifc S ı n
U
1531
Kanun :
Yarışları
hakkında
Kanun
10/7/1953
- I M -
TAMİMLER
iktisat ve Ticaret Vekâletinden : (VIT!) :
K/951 sayılı kararın 10 uncu maddesinin d fıkrasının Vekâletimize
verdiği salâhiyete istinaden mezkûr k a r a r a bağlı listede aşağıdaki ilâ­
ve ve tadiller yapılmıştır :
1 — Listeye yapüan ilâveler
Kıra
Tarif
No:
No:
69
37 -02
Hassaslandırılmış peniküller
boş delinmiş olsun olmasın,
rulo. veya şerit halinde
26 -04 a
38 -01 a T a b i i ve suni grafit
71 28 - 0 5
Zırnık
72 28 - 56 b K a r p i t
73 51 -01 a
51 -01 b
51 - 0 3
56 -04 a
56 -04 b
Devamlı
veya
devamsız,
56 -05
müfredat üzere satılacak h a ­
le getirilmiş veya getirilme­
miş suni elyaftan veya suni
elyaf döküntülerinden iplik­
ler
74 53 -05 a
53 - 0 5 b K a r d e edilmiş veya taranmış
merinos ve şevyot yünleri
Biçer bağlar m a k i n a l a r m a
75 59 -04
mahsus ipler
Gazoz şişesi kapağı
76 83 - 1 3
77 83 -15
85 -24
K a y n a k işlerinde müstamel
elektrotlar
78 - 27.13 P a r a f i n
70
Peıake
1 inci
2 nci
imalâtçı
toptancı
toptancı
%
%
%
20
10
—
20
20
7,5
7,5
15
20
20
7,5
7,5
7,5
7,5
15
15
İth.
ve
deci
%
lar, sarnıçlar, büyük fıçılar, küvetler ve benzeri sair kablar, istiap hac­
m i 300 litreden fazla '(mihaniki veya termik tertibatı haiz olanlar hariç)
harareti muhafaza edici b i r madde ile haricen kaplı olsun veya olmasın.
T a z y i k veya t e m y i edilmiş gazlar için alüminyum kablar, yalnız alümin­
y u m tüpler ilâve edilmiştir.
6 — 23 sıra numarasında yer alan kurşun ve halitası ve bunların
külçe ve boruları grupuna 78 - 02, 78 - 03, 78 - 04 numara ile kurşun çu­
buklar, profiller ve teller kurşundan ince veya kalın levha ve yapraklar,
kurşun tozu ve kurşundan ince pullar ile listede 78 - 05 n u m a r a ile mev­
cut olan grupa içi delik çubuklar ve boru teferruatı da ilâve olunmuş­
tur. 24 sıra numarasında yazılı madenî boyalar matbaa ve yazı mürek­
kebi, sanaiye mahsus müstahzar boyalar, u z v i ve suni boyalar, anilin,
fenol, naftol mürekkebatı ve vernikler grupuna 28.19, 28.27 a ve b, 28.35
d, 28.38 A/e, 28.42 a tarife numaraları ile çinko oksit, çinko, peroksit,
mürdesenk, sülyen, çinko, sülfür, baryum, sülfat, üstübeç, lâklar, P r u s y a
mavisi vesair ferrosiyanikler, u l t r a m a r i l ve diğer gayrimüstahzar bo­
yayıcı maddeler ilâve olunmuştur.
7 — 27 sıra numarasında kayıtlı işlenmiş hayvan derileri ve köse­
leler grupuna 41.01 a tarife numarası ile h a m sığır derileri de ilâve olun­
muştur.
20
7,5
7,5
15
20
7,5
7,5
15
20
20
7,5
7,5
7,5
7,5
15
15
20
20
7,5
10
7,5
15
15
—
K/951 sayılı k a r a r a bağlı listede yapılan tadiller :
8 — 28 sıra numarasında yazılı suni plâstik maddelerden toz levha
ve çubuklara 39.07 tarife numarası ile suni plâstik maddelerden müstatil ve murabbadan gayri şekilde kesilmiş levha; yaprak penülük ve şe­
ritler ile sairleri ilâve olunmuştur.
9 — , 3 0 sıra
levha, yaprak ve
numara ile k a l a y
ve şeritler, k a l a y
borular, içi delik
numarasında yazılı k a l a y ve halitaları '(Lehim, çubuk,
şerit halinde gösterilen grupa 80.02, 80 - 04 ve 80 - 05
çubuklar, profiller içi dolu teller kalaydan ince y a p r a k
tozu ve kalaydan ince pullar, kalaydan ince ve k a i m
çubuklar ve boru teferruatı ilâve olunmuştur.
I I I — K/951 sayılı k a r a r a bağlı listede yapılan tadil ve ilâvelerle
kâr hadine tabi tutulan maddelerden münhasıran tababette i s t i m a l edUen
neviler kâr haddi dışında bırakılmışlardır.
II — Listede gösterilen kâr hadleri aynen mahfuz k a l m a k üzere :
1 — 16 sıra numarasında gösterilen demir ve çelikten her nevi sac
levhalar ve şeritler ve tenekelere 73.08 n u m a r a ile demir veya çelikten
rulo halinde sac taslakları dâhil edilmiştir.
2 — 18 sıra numarasında yazılı tulü yalnız 25 m m . den yukarı olan
demir veya çelik her nevi çiviler kaydı listeden çıkarılmış ve bunun
yerine demir veya çelikten ufak veya büyük çiviler ibaresi ikame olun­
muştur.
3 — 19 sıra numarasında yazılı dökme demir, demir ve çelikten her
nevi ince k a i m borular, her maddeden izole edici elektrik tellerine mah­
sus borular grupuna 73-20 tarife numarası ile dökme demirden, demir­
den veya çelikten boru teferruatı ilâve olunmuştur.
4 — 20 sıra numarasında yazılı her nevi bakır, çinko ve halitasın­
dan levhalara 79 - 01, 79 - 02, 79-04 numara ile h a m çinko ve çinko dö­
küntüleri; çinkodan çubuklar, profiller ve içi dolu teller, çinkodan ince ve
kalın borular içi delik çubuklar ve boru teferruatı ile 79 - 03 numarada
mevcut olup liste haricinde k a l a n yapraklar, şeritler, çinko tozu ve çinko­
dan ince pullar ilâve edilmiştir.
5 — 22 sıra numarasında mevcut her nevi alüminyum ve halitasın­
dan levhalar grupuna 7 6 - 0 1 , 7 6 - 0 2 a ve b, 76 - 04, 76 - 05, 76 - 06, 76 - 09,
76 - 11, 76 - 16 numara ile h a m alüminyum ve döküntüleri, talaş hurda­
ları, teller, çubuklar, profiller, 0,15 m m . den ince yaprak ve şeritler, alü­
m i n y u m tozu, alüminyumdan ince pullar, borular, alüminyumdan depo­
Dış Ticaret İşlerine Dair "557" sayılı Sirküler
*/
Maden istihsal ve ihracatının inkişafım temin maksadiyle, maden­
cilerin malzeme ve yedek parça ihtiyaçları ile ihracata başlayan ilâç sa­
nayiinin h a m madde ve ambalaj malzemesi ihtiyaçlarının süratle ve z a ­
manında karşılanabilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaş­
tırılmıştır :
1)
Mezkûr malların bedellerine ait dövizlerin transferini teminen
Vekâletçe gerekli provizyon tesis edilecektir.
2) Madenci ve ilâç âmillerinin ihtiyaçları ve ihracatı gösterir bel­
geler bağlı oldukları odalarca tetkik ve tesbit edilerek, odalar birliğine
yollanacak, mezkûr birlikçe bu talepler toplanarak gerekli t e t k i k l e r i m i i taakıp bir liste halinde her ay Vekâlete tevdi edilecektir.
3) H e r madenci veya ilâç âmilinin bu yoldan ithal edeceği mad­
delerin kıymet yekûnu ihraç edeceği iştigal mevzuu emtia bedelinin
% 15 i n i geçmiyecektir.
4)
i l g i l i l e r b u m a l l a n yalnız kendi ihtiyaçlarında kullanacaklar,
aksine hareket edenler b u kolaylıklardan istifade
ettirilmiyeceklerdir.
23 AĞUSTOS 1955
Sabtfe: 12591
(Resmî GazeBe)
İktisat ve Ticaret Vekâletinden :
;
Dış Ticaret İşlerine Dair "558" sayılı Sirküler
18/3/1955 - 535 sirkülere ektir :
ihraç maddelerimizin ambalaj ve ihzarında kullanılacak malların
zamanında temin edilebilmeleri maksadiyle neşredilmiş olan 535 sayılı
Sirkülerin tatbikatından i y i neticeler alınmış bulunduğumdan, aynı şekil­
de muameleye .devam olunması uygun görülmüştür.
!
İ
•
:
;
Ancak, bahis mevzuu sirkülerin 7 n c i maddesi bu ithalâta a i t döviz
transferini disponibiliteye bağlı tutmuş olduğu ve bu yüzden zaman z a ­
m a n gecikmeler vukubulduğu görüldüğünden ihracatımızın aksamamasını teminen aşağıdaki m u n z a m tedbir ve tertiplerin alınması takarrür
etmiştir :
1) 535 sayılı sirkülerle ithaline müsaade edilen ambalaj maddele­
rine ait dövizlerin otomatik olarak transferini teminen, Vekâletimizce
gerekli provizyonun tesisi kararlaştırılmıştır.
2) Mezkûr sirkülerin 2 n c i maddesine göre ihracatçıların kendi
ihtiyaçlarında kullanılacak olan ambalaj maddelerinin bedeli, taallûk et­
tiği maddeden yapmış olduğu ihracattan getirttiği dövizin % 5 i n i teca­
vüz etmiyecektir.
3) B u sirküler dışında k a l a n alelumum ihtiyaç sahiplerinin ı(Müstahsil, ihracatçı, sanayici) ihraç mallarına taallûk eden ambalaj ve y a r dımcı madde ithalâtına ait talepleri de 535 sayılı Sirküler hükümleri ve
tahsisen 4 üncü maddesinde t a s r i h edilen şekilde hazırlanacak ihtiyaç
listelerine göre Vekâletçe bu provizyondan karşılanacaktır.
4) B u sirküler tatbikatından istifade edenlerin mezkûr maddeleri
istimal durumları b i r l i k l e r tarafından t a k i p edilecek ve bu malların her­
hangi b i r suretle başkalarına devir veya piyasaya arzına cevaz v e r i l m i yecektir.
5) 535 sayılı sirküler ile bu sirküler hükümlerine aykırı hareketle­
r i tesbit edilenler ihracat ambalaj maddelerinin ithaü için k a b u l edilmiş
olan kolaylıklardan istifade ettirilmiyecektir.
Y u k a r d a k i esasların maksada uygun şekilde tatbikına ehemmiyetle
itina olunması ve bu hususta B i r l i k l e r c e gerekli tedbirler alınarak, tat­
bikat safahatından Vekâlete muntazaman malûmat verilmesi lâzımdır.
Devlet Su işleri U m u m Müdürlüğünden :
Perşembe günü akşamına kadar dilekçe ile U m u m Müdürlüğe müracaat
ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır.
1 — E k s i l t m e y e konulan iş : K o n y a DSİ. 4. Bölge Müdürlüğü mıntakasmda bulunan Söğüt gölü bataklığı kurutulması i k i n c i kısım inşaatı
işi olup, muhammen keşif bedeli b i r i m fiyatları esası üzerinden (1.000.000)
liradır.
Postada vâki gecikmeler k a b u l edilmez.
5 — i s t e k l i l e r i n , evvelce idareden almış bulundukları müteahhitlik
karnesini iştirak belgesi a l m a k üzere
verecekleri dilekçeye eklemeleri
2 — E k s i l t m e 2/9/1955 C u m a günü saat 15 de A n k a r a ' d a Devlet
Su işleri U m u m Müdürlüğü binası içinde' toplanacak olan DSİ. M e r k e z
E k s i l t m e K o m i s y o n u odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
şarttır.
3 — istekliler, eksiltme tasarısını ve eklerini (70) l i r a bedel m u ­
kabilinde D S t . U m u m Müdürlüğünden temin edebilirler.
öğrenebilirler.
4 — E k s i l t m e y e girmek isteyen şahıs veya şirketlerin DSİ. U m u m
Müdürlüğüne karşı ı(43.750) liralık geçici teminat vermeleri ve 26/8/1955
C u m a günü akşamına kadar dilekçe ile U m u m Müdürlüğe müracaat ede­
rek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır.
ları teklif mektuplarını 2 n c i maddede yazılı saatten 15 d a k i k a evveline
6 — ihaleye girmek üzere müracaat eden istekliler, ihaleye iştirak
belgesi alıp almadıklarını 27/8/1955 günü U m u m Müdürlüğe müracaatla
7 — i s t e k l i l e r i n eksiltme şartnamesine uygun olarak hazırlayacak­
kadar DSİ. M e r k e z E k s i l t m e K o m i s y o n u Reisliğine makbuz mukabilinde
teslim etmeleri şarttır.
Postada vâki gecikmeler k a b u l edilmez.
5 — isteklilerin, evvelce idareden almış bulundukları mütaahhitlik
karnesini iştirak belgesi a l m a k üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri
şarttır.
2702 / 8-2
6 — ihaleye girmek üzere müracaat eden istekliler, ihaleye iştirak
belgesi alıp almadıklarını 29/8/1955 günü U m u m Müdürlüğe müracaatla
öğrenebilirler.
Tıp Fakültesi Dekanlığından :
7 — i s t e k l i l e r i n eksiltme şartnamesine uygun olarak hazırhyacakları teklif mektuplarını 2 n c i maddede yazılı saatten 15 d a k i k a evveline
kadar D S t . M e r k e z E k s i l t m e Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde
teslim etmeleri şarttır.
1 — Fakültemizin yukarı dershane onarım ve vestiyer yeri yapıl­
ması işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konacaktır.
Postada vâki gecikmeler k a b u l edilmez.
2 — B u işin tahminî keşif bedeli 32.829,04 l i r a olup, geçici teminatı
2.462 l i r a 18 kuruştur.
2701 / 2-2
8 — B u işe aıiıt şartname, mukavele projesi, keşif ve iıhate (dos­
yası hergün mesai saatlerinde Fakülte Hesap işleri Bürosunda 165 k u ­
ruşluk p u l mukabilinde görülebilir.
4 — E k s i l t m e 9/9/1955 C u m a günü saat 11 de Tıp Fakültesi binası
içinde toplanacak Satınalma K o m i s y o n u önünde yapılacaktır.
1 — E k s i l t m e y e konulan iş Diyarbakır D S t . 10. Bölge Müdürlüğü
mıntakasmda bulunan V a n - Gevaş - Beyarkı sulaması ikinei kısım i n ­
5 — i s t e k l i l e r i n meslek ve sanatlarını gösterir hüviyet varakası
ile ihale bedeli en az 30 b i n liralık resmî daire işini yapmış olduğuna
dair Tıp Fakültesi F e n Müşavirliğinden alınacak belgeyi ( B u belge t a t i l
günleri hariç üç gün evvel dilekçe ile Tıp Fakültesi F e n Müşavirliğine
müracaat etmek suretiyle alınacaktır.) Teminat makbuzu veya b a n k a
mektuplariyle teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun tarifine u y g u n
olarak hazırlayıp ihale günü ihale saatinden b i r saat önce (Postada vâki
gecikmeler k a b u l edilmiyecektir.) Satınalma Komisyonu Başkanlığına
makbuz mukabilinde vermeleri r i c a olunur.
şaatı işi olup, muhammen keşif bedeli b i r i m fiyatları esası üzerinden
(800.000.—) liradır.
2 — E k s i l t m e 1/9/1955 Perşembe günü saat 15 te A n k a r a ' d a Devlet
S u İşleri U m u m Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan D S t . Merkez
E k s i l t m e K o m i s y o n u odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
3 — istekliler, eksiltme tasarısını ve eklerini (56.—) l i r a bedel m u ­
kabilinde D S t . U m u m Müdürlüğünden temin edebilirler.
4 — E k s i l t m e y e girmek isteyen şahıs veya şirketlerin D S t . U m u m
Müdürlüğüne karşı ,(35.750,—) liralık geçici teminat vermeleri ve 25/8/1955
*
2784 / 4-1
SakÜe: 12592
(Ream! Gasete)
M . M . V . I No- lu Satın A in m Konws\<>n
;
i
Başkanlığından
Askerî b i r l i k l e r ihtiyacı için 30 ton patlıcan mütaahhit n a m ve
hesabına satın alınacaktır. Tahminî tutarı 19.500 l i r a olup geçici temi­
natı 1.463 liradır. İhalesi 29/8/1955 Pazartesi günü saat 11 de açık ek­
siltme usulü ile yapılacaktır. Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve
İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. İstekliler belirtilen
gün ve saatinde teminatiyle birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur.
2579 / 4-4
Askerî b i t l i k l e r ihtiyacı için 400000 aded limon alınacaktır. T a h m i ­
n i tutarı 40.000 l i r a olup geçici teminatı 3000 liradır. İhalesi 29/8/1955
Pazartesi günü saat 11,30 da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. E v s a f
ve şartlar hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmın­
da görülebilir. 400000 aded limon toptan b i r istekliye ihale edilebileceği
gibi 200000 aded partiler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir.
İstekliler belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mek­
tuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur.
23 AĞUSTOS 1955
275 ton pirinç toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 137,5 tonl u k partiler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. E v s a f ve
şartlar her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında
görülebilir. İstekliler teklif mektuplarını belirtilen gün ve saatten b i r
saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur.
2647 / 4-3
I
j
j
!
Askerî b i r l i k l e r ihtiyacı için 300 ton k u r u fasulye alınacaktır. T a h nımî tutarı 270.000 l i r a olup geçici teminatı 14.550 liradır. İhalesi
14/9/1955 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 300 ton
k u r u fasulye bir istekliye ihale edilebileceği gibi 150 şer tonluk partiler h a ­
linde ayrı, ayrı isteklilere ihale edilebilir. E v s a f ve şartlar hergün K o ­
misyonda ve i s t a n b u l Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, i s ­
tekliler belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektup­
larını makbuz karşılığında K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri. Posta ile
gönderilen mektuplarda gecikme kabul edilmez. Hân olunur.
2747 / 4-1
2580 / 4-4
Askerî b i r l i k l e r ihtiyacı için 50 ton ayva satın alınacaktır. T a h ­
minî tutarı 30.000 l i r a olup geçici teminatı 2.250 liradır. İhalesi 5/9/1955
C u m a günü saat 11 de kapah zarf usuliyle yapılacaktır. E v s a f ve şart­
lar her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında gö­
rülebilir. İstekliler belirtilen gün ve saatten b i r saat evveline kadar tek­
lif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri.
Posta ile gönderilen mektuplarda gecikme kabul edilmez. İlân olunur.
I
j
Askerî birlikler ihtiyacı için 48 ton k u r u soğan alınacaktır. T a h mini tutarı 19.200 l i r a olup geçici teminatı 1.440 liradır, ihalesi 14/9/1955
günü saat 11,30 da k a p a h zarf usuliyle yapılacaktır. E v s a f ve şartlar
her gün Komisyonda ve i s t a n b u l Levazım Amirliği ilân kısmında görü­
lebilir, istekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline
kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur.
2748 / 4-1
2607 / 4-3
Askerî b i r l i k l e r ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı mad- j
deler kapalı zarf usuliyle alınacaktır. İhalesi 6/9/1955 Salı günü hiza- }
larmda yazılı saatlerdedir. E v s a f ve şartlar her gün Komisyonda ve
İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. İstekliler teklif mek­
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar K o m i s y o n Başkanlığına
vermeleri ilân olunur.
Cinsi
Patates
K u r u soğan
Patates
K u r u soğan
Miktarı
ton
T. fiyatı
kuruş
T. tutarı
lira
G. teminatı
lira
45
25
45
25
32
28
32
28
14.400
7.000
14.400
7.000
1.080
525
1.080
525
Saati
11
de
»
»
11,30 da
2641 H-3
M . M . V. 4 No. lu Satın A l m a Komisyonu
Başkanlığından
Kapalı zarf usulü ile Lalahan'da K r h . binası inşaatı yaptırılacaktır.
Keşif bedeli - 669.236,35 - l i r a olup geçici teminatı - 30.520 - liradır, ihale­
si 3 Eylül 1955 Cumartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif
ve şartnameler hergün Komisyonda ve i s t . L v . A. l i g i ilân kısmında gö­
rülebilir. Ve 32,50 kuruşluk makbuz mukabilinde Komisyondan verilir.
isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel D n z . K v v . Inş. G r p .
Bşk. lığına müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490
sayılı kanunun, hükümleri dairesinde hazırlayacakları t e k l i f zarflarının
ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde K o m i s y o n Başkanlı­
ğına vermeleri. P o s t a ile gönderilecek z a r f l a r d a k i gecikmeler hiçbir s u ­
retle kabul edilmez.
2752 / 4-2
Askerî b i r l i k l e r ihtiyacı için 30 ton taze üzüm mütaahhit n a m ve
hesabına satın alınacaktır. Tahminî tutarı 22.500 l i r a olup geçici t e m i '
natı 1.688 liradır. İhalesi 27/8/1955 günü saat 11,30 da açık eksiltme
usulü ile yapılacaktır. E v s a f ve şartlar her gün Komisyonda ve İstanbul
Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. İstekliler belirtilen gün ve
saatte teminatlariyle birlikte Komisyona müracatları ilân olunur.
2645 / 4-4
Açık eksiltme usuliyle b a r a k a bölme ve beton işi yaptırılacaktır.
Keşif bedeli : 15.517,50 l i r a olup geçici teminatı 1.164 liradır, ihalesi
8 Eylül 1955 Perşembe günü saat 10 da Komisyonda yapılacaktır. K e ­
şif ve şaıtnameler hergün Komisyonda ve i s t a n b u l Levazım Amirliği
ilân kısmında görülebilir, i s t e k l i l e r i n ihale gününden en az üç gün evvel
K . K . Is. D. 2 M v . ligine müracaat ile yeterlik blegesi almaları şarttır.
2781 / 4-1
Askerî birlikler ihtiyacı için 45 ton domates salçası alınacaktır.
Tahminî tutarı 63.000 l i r a olup geçici teminatı 4.400 liradır. İhalesi
7/9/1955 günü saat 11,30 da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 45 ton
domates salçası toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 22,5 tonluk
partiler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. Evsaf ve şart­
lar her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında
görülebilir. İstekliler teklif mektuplarını belirtilen gün ve saatten bir
saat evveline kadar K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri ilân olunur.
2646 / 4-3
Askerî b i r l i k l e r ihtiyacı için 275 ton pirinç alınacaktır. T a h m i n i
tutarı 398.750 l i r a olup geçici teminatı 19.700 liradır. İhalesi 7/9/1955
günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır.
K a p a h zarf usuliyle H a r b Okulu çatısının onarımı, yaptırılacaktır.
Keşif bedeli : 53.736,68 l i r a olup geçici teminatı 3.919 liradır. İhalesi
8 Eylül 1955 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif
ve şartnameler hergün Komisyonda ve i s t a n b u l L v . Amirliği ilân kıs­
mında görülebilir ve 280 kuruşluk makbuz m u k a b i l i Komisyondan veri­
lir
i s t e k l i l e r i n ihale gününden en az üç gün evvel K . K . Is. D . 2 M v .
ligine müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490
sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarım
ihale saatinden b i r saat evvel makbuz mukabilinde K o m i s y o n Başkan­
lığına vermeleri. P o s t a ile gönderilecek z a r f l a r d a k i gecikmeler hiç b i r
suretle kabul edilemez.
2782 / 4-1
Başvekâlet Devlet Matbaa»
23 Ağustos 1955
RESMİ GAZETE
Sayı:9085
İÇİNDEKİLER
Kararname
4/5592 At Yarışları Nizamnamesi Hakkında Kararname
Sayfa
1
Tamimler
İktisat ve Ticaret Vekâletine Dair Tamim
14
Dış Ticaret İşlerine Dair "557ve 558" Sayılı Sirküler
14
İlanlar
15
Download

K A R A R N A M E