Autorádio/CD-prehrávač
Bristol CD35
Vancouver CD35
7 645 075 310
7 645 070 310
Návod na obsluhu a inštaláciu
http://www.blaupunkt.sk
30
S
!
"
#
$
%
&
'
(
)
Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
prístroja okamžité stlmenie
(Mute)
- tlačidlo na vybratie
ovládacieho panelu (ReleasePanel)
- tlačidlo na vybratie CD
z prístroja
Nastavenie hlasitosti
Šachta CD
Tlačidlo AUDIO pre nastavenie
basov, výšok, vyváženia, faderu
a subwooferu. Vo3ba
prednastavení ekvalizéru.
Tlačidlo MENU
Krátke stlačenie: Vyvolanie
menu pre nastavenie.
Dlhšie stlačenie: Štart funkcie
SCAN.
Blok tlačidiel so šípkami
Tlačidlo X-BASS, pre zapnutie/
vypnutie a nastavenie funkcie XBASS.
Tlačidlo TRAF RDS
Krátke stlačenie: Zapnutie/
vypnutie pripravenosti pre
dopravní hlásenie
Dlhšie stlačenie: Zapnutie popr.
vypnutie komfortných funkcií
RDS.
*
+
,
Blok tlačidiel 1 - 6
Tlačidlo BND•TS
Krátke stlačenie: Vo3ba sady
predvolieb a vlnových rozsahov
SV a DV.
Dlhšie stlačenie: Štart funkcie
Travelstore.
Tlačidlo SRC
Krátke stlačenie: Prepínanie
zdroja signálu medzi CDprehrávačom, CD-meničom (ak
je pripojený) a vstupom AUX
Dlhšie stlačenie: Krátke
zobrazenie hodín.
31
SLOVENČINA
OVLÁDACIE PRVKY
OBSAH
Pokyny a príslušenstvo ......... 33
Odnímate:ný ovládací panel .. 34
Zapnutie/vypnutie .................. 35
Nastavenie hlasitosti .............. 36
Nastavenie hlasitosti po zapnutí ... 36
Okamžité zníženie hlasitosti (Mute) .. 36
Zapnutie/vypnutie potvrdzovacieho
tónu .............................................. 37
Okamžité stlmenie pri volaní telefónu 37
Prevádzka autorádia .............. 37
Nastavenie tunera ........................ 37
Zapnutie režimu autorádia. .......... 38
Komfortná funkcia RDS ................ 38
Vo3ba vlnového rozsahu/sady
predvolieb .................................... 38
Vyladenie vysielačov ................... 39
Nastavení citlivosti vyhledávacího
ladění ........................................... 39
Uloženie vysielačov na predvo3by . 39
Automatické uloženie vysielačov
na predvo3by (Travelstore) ........... 40
Vyvolanie predvolieb ................... 40
Vzorkovanie prijímate3ných
vysielačov (SCAN) ....................... 40
Nastavenie doby vzorkovania ...... 40
Typ programu (PTY) ..................... 40
Optimalizácia príjmu autorádia ..... 42
Nastavenie zobrazenia na displeji 42
Dopravné hlásenie ................. 43
Režim CD-prehrávača ............. 44
Začatie režimu CD ....................... 44
Vo3ba skladby ............................... 44
Rýchla vo3ba skladieb .................. 44
Rýchle vyh3adávanie
(s príposluchom) .......................... 44
Náhodná reprodukcia skladieb
(MIX) ............................................. 44
32
Vzorkovanie skladieb (SCAN) ...... 45
Opakovanie skladby (REPEAT) .... 45
Prerušenie reprodukcie (PAUSE) .. 45
Nastavenie zobrazenia na displeji ... 45
Dopravné hlásenie v režime CD .. 45
Vybratie CD .................................. 46
Prevádzka CD-meniča ............ 46
Začatie prevádzky CD-meniča ..... 46
Vo3ba CD ..................................... 46
Vo3ba skladby ............................... 46
Rýchle vyh3adávanie
(s príposluchom) .......................... 46
Nastavenie zobrazenia na displeji . 47
Opakovaná reprodukcia
jednotlivých skladieb alebo
celého CD (REPEAT) ................... 47
Reprodukcia skladieb
v náhodnom poradí (MIX) ............. 47
Vzorkovanie všetkých CD (SCAN) .. 47
Prerušenie reprodukcie (PAUSE) ... 48
CLOCK - čas ........................... 48
Sound (nastavenie zvuku) ..... 49
Nastavenie basov ........................ 49
Nastavenie výšok ......................... 49
Nastavenie pomeru hlasitosti
vpravo/v3avo (Balance) ................ 50
Nastavenie pomeru hlasitosti
vpredu/vzadu (Fader) ................... 50
Prednastavenie ekvalizéru
(Presets) ....................................... 50
X-BASS .................................. 51
Nastavenie indikácie úrovne .. 51
Externé zdroje zvuku ............. 52
Technické údaje ..................... 52
Montážny návod ..................... 53
POKYNY A PRÍSLUŠENSTVO
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre
prístroj Blaupunkt. Prajeme vám ve3a
radosti s vašim novým prístrojom.
Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte tento návod na použitie.
Redaktori firmy Blaupunkt stále pracujú
na tom, aby boli návody na obsluhu
preh3adné a všeobecne zrozumite3né.
Ak však i tak budete maM otázky týkajúce sa obsluhy, obráMte sa, prosím, na
vášho predajcu alebo na Hotline vo
vašej krajine. Telefónne čísla nájdete na
zadnej obálke tohto návodu.
Pre výrobky zakúpené v rámci Európskej únie poskytujeme záruku výrobcu.
Záručné podmienky si môžete vyvolaM
na adrese www.blaupunkt.de alebo si
ich priamo vyžiadaM na adrese:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim
BezpečnosK dopravy
BezpečnosM dopravy je najvyšším zákonom. Obsluhujte preto autorádio len vtedy, keQ to dovolí dopravná situácia. Pred jazdou sa zoznámte s prístrojom.
Vo vozidle musíte čo najskôr zistit
akustické varovné signály polície,
hasičov a záchrannej služby. Počúvajte preto počas jazdy vaše programy s primeranou hlasitosMou.
Inštalácia
Pokia3 si chcete sami nainštalovaM vaše
autorádio, prečítajte si pokyny na inštaláciu a pripojenie uvedené na konci
tohto návodu.
Špeciálne príslušenstvo
Používajte len špeciálne príslušenstvo
povolené firmou Blaupunkt.
Dia:kové ovládanie
Pomocou dia3kového ovládania RC 08
alebo RC 10 možno najdôležitejšie funkcie bezpečne ovládaM priamo z volantu.
Cez dia3kové ovládanie nie je možné
uskutočniM zapnutie a vypnutie prístroja.
Zosilňovač
PoužiM možno všetky zosilňovače Blaupunkt a Velocity.
CD-meniče (changer)
PripojiM možno nasledujúce CD-meniče
Blaupunkt:
CDC A 08, IDC A 09 a CDC A 03.
33
SLOVENČINA
Pokyny a príslušenstvo
ODNÍMATENNÝ OVLÁDACÍ PANEL
Odnímate:ný ovládací panel
Zabezpečenie proti krádeži
Váš prístroj je na ochranu proti krádeži
vybavený odnímate3ným ovládacím panelom (Release Panel). Bez tohto ovládacieho panelu je prístroj pre zlodejov
bezcenný.
Chráňte váš prístroj proti krádeži a pri
každom opustení vozidla si zoberte so
sebou ovládací panel. Nenechávajte
ovládací panel vo vozidle, ani na skrytom mieste.
Konštrukčné prevedenie ovládacieho
panelu umožňuje jednoduchú manipuláciu.
Pokyny:
• Ovládací panel vám nesmie
spadnúM.
• Nevystavujte ovládací panel
priamemu slnečnému žiareniu
alebo iným zdrojom tepla.
• Zamedzte priamemu dotyku
kontaktov rúk s ovládacím panelom. V prípade potreby očistite
kontakty liehom navlhčeným
vatovým tampónom bez vlákien.
Vybratie ovládacieho panelu
➮ Stlačte tlačidlo
34
!.
Uvo3ní sa blokovanie ovládacieho dielu.
➮ Vytiahnite ovládací diel najprv
smerom vpred a potom do3ava.
Prístroj sa vypne.
Všetky aktuálne nastavenia zostanú
uložené v pamäti.
Vložené CD zostáva v prístroji.
Nasadenie ovládacieho panelu
➮ Zasuňte ovládací diel z3ava
doprava do vedenia v prístroji.
➮ Zatlačte opatrne 3avú stranu
ovládacieho dielu do prístroja, až
zaskočí.
Pokyn:
• Pri vkladaní ovládacieho panelu
netlačte na displej.
Pokia3 bol prístroj pri vybratí ovládacieho
panelu zapnutý, zapne sa po vložení
ovládacieho panelu automaticky s posledným nastavením (autorádio, CDprehrávač, CD-menič alebo AUX).
ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Na zapnutie popr. vypnutie prístroja
máte k dispozícii nasledujúce možnosti.
Zapnutie/vypnutie spínačom
zapa:ovania.
Pokia3 je prístroj správne pripojený k zapa3ovaniu vozidla a nebol vypnutý
tlačidlom S, bude zapínaný popr. vypínaný k3účom zapa3ovania.
Zapnutie/vypnutie tlačidlom S
➮ Na zapnutie stlačte tlačidlo S.
➮ Na vypnutie pridržte tlačidlo S
stlačené dlhšie ako dve sekundy.
Prístroj sa vypne.
Pokyn:
• Na ochranu akumulátora vozidla sa
prístroj pri vypnutom zapa3ovaní
automaticky vypne po jednej
hodine.
Prístroj sa zapne, začne sa reprodukcia
CD.
Pokyn:
• Pokia3 bolo pred vložením CD
vypnuté zapa3ovanie vozidla,
musíte prístroj najprv zapnúM
tlačidlom S, tým sa začne
reprodukcia.
Zapnutie/vypnutie pomocou
odnímate:ného ovládacieho
panelu.
➮ Vyberte ovládací panel.
Prístroj sa vypne.
➮ NasaQte znova ovládací panel.
Prístroj sa zapne. Budú aktivované naposledy vykonané nastavenia (autorádio, CD-prehrávač, CD-menič alebo
AUX).
Zapnutie vložením CD
Pokia3 nie je pri vypnutom prístroji v mechanike CD,
➮ vložte CD potlačenou stranou
hore bez vynaloženia sily do
mechaniky $, až ucítite odpor.
CD sa automaticky vtiahne do mechaniky.
VMahovanie CD nesmie byM obmedzované ani podporované.
35
SLOVENČINA
Zapnutie/vypnutie
NASTAVENIE HLASITOSTI
Nastavenie hlasitosti
HlasitosM možno regulovaM v krokoch od
0 (stlmené) do 66 (maximálne).
Na zvýšenie hlasitosti,
➮ stlačte tlačidlo #.
Na zníženie hlasitosti,
➮ stlačte tlačidlo #.
Pokyn:
• Na ochranu sluchu je nastavenie
hlasitosti po zapnutí obmedzené na
hodnotu „38“. Pokia3 bola hlasitosM
„LAST VOL“ pred vypnutím vyššia,
nastaví sa hodnota „38“
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte dvakrát tlačidlo MENU &.
Nastavenie hlasitosti po
zapnutí
Okamžité zníženie hlasitosti
(Mute)
Pokyn:
• Prístroj má k dispozícii funkciu
časovača (časový interval).
KeQ napríklad stlačíte tlačidlo
MENU & a zvolíte bod menu,
prepne sa prístroj späM do
pôvodného režimu cca. po 8
sekundách po poslednom stlačení
tlačidla. Nastavenie bude uložené
do pamäte.
HlasitosM, s ktorou bude hraM prístroj po
zapnutí je nastavite3ná.
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí „ON
VOLUME“.
➮ Nastavte hlasitosM po zapnutí
tlačidlami '.
Na zjednodušenie nastavovania je
hlasitosM počas nastavovania zodpovedajúc zvyšovaná alebo znižovaná.
Pokia3 nastavíte „LAST VOL“, bude po
zapnutí aktivovaná hlasitosM, ktorá bola
nastavená pri vypnutí.
HlasitosM môžete naraz znížiM na vami
prednastavenú hodnotu (Mute).
➮ Stlačte krátko tlačidlo S.
Na displeji sa zobrazí „MUTE“.
36
Ukončenie okamžitého stlmenia
Na počúvanie so skôr počúvanou hlasitosMou,
➮ stlačte znova krátko tlačidlo S.
Nastavenie hlasitosti pri
okamžitom stlmení
HlasitosM pre okamžité zníženie hlasitosti
(Mute Level) je nastavite3ná.
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo '
to3kokrát, až sa na displeji zobrazí
„MUTE LVL“.
➮ Nastavte Mute Level tlačidlami
'.
NASTAVENIE HLASITOSTI PREVÁDZKA AUTORÁDIA
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte dvakrát tlačidlo MENU &.
Prevádzka autorádia
Zapnutie/vypnutie
potvrdzovacieho tónu
Aby bola zaručená bezchybná funkcia
rádia, musí byM prístroj nastavený na
región, v ktorom je používaný. Môžete
vyberaM medzi Európou (EUROPE),
Amerikou (USA), južnou Amerikou (SAMERICA) a Thajskom (THAI). Tuner
je z výroby nastavený na región, v ktorom
je predávaný. Pri problémoch s príjmom
rádia prekontrolujte prosím toto nastavenie.
Funkcie rádia popísané v tomto návode
sa vzMahujú na nastavenie tunera pre
Európu (EUROPE).
➮ Vypnite prístroj pomocou
tlačidla S.
➮ Pridržte stlačené tlačidla predvolieb
1 a 5 * a zapnite znova prístroj
tlačidlom S.
Na displeji sa objaví „TUNER“.
➮ Zvo3te rozsah pre tuner tlačidlom
alebo '.
Pre uloženie nastavenia do pamäte,
➮ vypnite prístroj a znova ho zapnite
alebo počkajte cca 8 sekúnd.
Rádio sa spustí s naposledy
zvoleným nastavením (rádio, CDprehrávač, CD-menič alebo AUX).
Okamžité stlmenie pri volaní
telefónu
Pokia3 je váš prístroj spojený s mobilným
telefónom, dôjde pri „volaní“ telefónu ku
stlmeniu autorádia. K tomu sa musí
mobilný telefón pripojiM, ako je popísané
v inštalačnom návode.
Na displeji sa zobrazí „PHONE“.
37
SLOVENČINA
KeQ u niektorých funkcií pridržíte niektoré
tlačidlo stlačené dlhšie ako dve sekundy,
napr. na uloženie vysielača na tlačidlo
predvo3by, zaznie potvrdzovací tón
(pípnutie). Potvrdzovacie pípnutie
môžete zapnúM popr. vypnúM.
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo '
to3kokrát, až sa na displeji zobrazí
„BEEP OFF“ popr. „BEEP ON“.
➮ Funkciu pípnutie zapnite alebo
vypnite tlačidlami '.
„OFF“ znamená vypnuté pípnutie,
„ON“ znamená zapnuté pípnutie.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
Nastavenie tunera
PREVÁDZKA AUTORÁDIA
Zapnutie režimu autorádia.
Pokia3 sa nachádzate v režimoch CDprehrávače, CD-meniče alebo AUX,
➮ stlačte tlačidlo BND•TS +
alebo
➮ stlačte tlačidlo SRC , to3kokrát,
až sa na displeji zobrazí sada
predvolieb, napr. „FM1“.
Komfortná funkcia RDS
Tento prístroj je vybavený rádiovým
prijímačom RDS (Radio Data System).
Rad prijímaných vysielačov FM vysiela
signál, ktorý ved3a programu obsahuje
tiež informácie ako názov vysielača a
typ programu (PTY).
Názov vysielača sa po jeho príjme zobrazí
na displeji.
RDS-komfortná funkcia AF (alternatívny
kmitočet) a REGIONAL (regionálny)
rozširujú výkonové centrum vášho
prijímača.
• AF: Pokia3 je aktivovaná táto
komfortná funkcia RDS, vyh3adáva
prístroj v pozadí automaticky
najlepšie prijímate3ný kmitočet
vyladeného vysielača.
• REGIONAL: Niektoré vysielače
rozde3ujú v určitých časoch svoj
program do regionálnych
programov s rôznym obsahom.
Funkciou REG sa zamedzí, aby sa
autorádio preladilo na alternatívny
kmitočet, ktorý by mal iný program.
Pokyn:
• REGIONAL sa musí prídavne
aktivovaM/deaktivovaM v menu.
38
Zapnutie popr. vypnutie
komfortných funkcií RDS
Aby bolo možné využívaM RDS-komfortnú funkciu AF a REGIONAL,
➮ pridržte stlačené tlačidlo TRAF
RDS ) dlhšie ako dve sekundy.
Funkcie RDS sú aktívne, pokia3 na displeji svieti symbol RDS.
Zapnutie/vypnutie funkcie
REGIONAL
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí „REG“. Za
„REG“ sa zobrazí „OFF“ (vypnuté)
popr. „ON“ (zapnuté).
➮ Na zapnutie popr. vypnutie
REGIONAL stlačte tlačidlo
alebo '.
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
Vo:ba vlnového rozsahu/sady
predvolieb
S týmto prístrojom môžete prijímaM
programy vo vlnových rozsahoch VKV
(FM), SV a DV (AM). Pre vlnový rozsah
FM sú k dispozícii tri sady predvolieb
(FM1, FM2 a FMT) a pre vlnové rozsahy
SV a DV je k dispozícii jedna sada predvolieb.
V každej sade predvolieb možno uložiM
šesM vysielačov.
Na prepnutie medzi sadami predvolieb
FM1, FM2 a FMT popr. vlnovými rozsahmi SV a DV,
➮ Stlačte krátko tlačidlo BND•TS +.
PREVÁDZKA AUTORÁDIA
Na vyladenie vysielačov máte rôzne
možnosti.
Automatické vyh:adávanie
vysielačov
➮ Stlačte tlačidlo alebo '.
Nastaví sa najbližší prijímate3ný vysielač.
Ručné vyladenie vysielačov
Vysielače môžete vyladiM tiež ručne.
Pokyn:
• Ručné vyladenie vysielačov je
možné len vtedy, keQ sú
deaktivované komfortné funkcie
RDS.
➮ Stlačte tlačidlo alebo '.
Listovanie v reKazcoch vysielačov
(len FM)
Pokia3 určitý vysielač vysiela viac
programov, môžete listovaM v tomto tzv.
„reMazci vysielačov“.
Pokyn:
• Na využitie tejto funkcie musia byM
aktivované komfortné funkcie RDS.
➮ Stiskněte tlačítko alebo ' pro
přechod na další vysílač v řetězci
vysílačů.
Pokyn:
• Takto môžete prejsM len na
vysielače, ktoré ste už raz prijímali.
K tomu použite napr. funkciu Scan
alebo Travelstore.
Nastavení citlivosti
vyhledávacího ladění
Môžete si zvoliM, či sa vyladia len silné
alebo tiež slabé vysielače.
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stiskněte tlačítko alebo ' tak,
až se na displeji zobrazí „SENS“
s aktuálním nastavením hodnoty.
„SENS HI6“ znamená najvyššiu citlivosM. „SENS LO1“ znamená najnižšiu
citlivosM.
➮ Nastavte požadovanú citlivosM
tlačidlami '.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
Pokyn:
• Môžete nastaviM rôznu citlivosM pre
FM a SV popr. DV (AM).
Uloženie vysielačov na
predvo:by
Ručné uloženie vysielačov na
predvo:by
➮ Zvo3te požadovanú sadu
predvolieb FM1, FM2, FMT alebo
vlnový rozsah SV alebo DV.
➮ VylaQte požadovaný vysielač.
➮ Pridržte stlačené tlačidlo predvo3by
1 - 6 *, na ktoré sa má vysielač
uložiM, dlhšie ako dve sekundy.
39
SLOVENČINA
Vyladenie vysielačov
PREVÁDZKA AUTORÁDIA
Automatické uloženie
vysielačov na predvo:by
(Travelstore).
ŠesM najsilnejších vysielačov z oblasti
príjmu môžete automaticky uložiM na
predvo3by (len FM). Toto uloženie sa
prevedie do sady predvolieb FMT.
Pokyn:
• Vysielače skôr uložené v tejto sade
predvolieb pritom budú vymazané.
➮ Pridržte stlačené tlačidlo
BND•TS + dlhšie ako dve
sekundy
Ukladanie do pamäte sa začne. Na
displeji sa zobrazí „FM STORE“. KeQ
sa proces ukončí, začne sa reprodukcia
pre predvo3bu 1 zo sady predvolieb
FMT.
Vyvolanie predvolieb
➮ Zvo3te sadu predvolieb popr. vlnový
rozsah.
➮ Stlačte tlačidlo predvo3by 1 - 6 *
požadovaného vysielača.
Vzorkovanie prijímate:ných
vysielačov (SCAN)
Všetky prijímate3né vysielače si môžete
nechaM funkciou Scan krátko vzorkovaM.
Dobu vzorkovania 5 až 30 sekúnd možno
nastaviM v menu (v kroku 5 sekúnd).
Spustenie funkcie SCAN
➮ Pridržte stlačené tlačidlo MENU &
dlhšie ako dve sekundy.
Proces Scan sa začne. „SCAN“ sa
krátko zobrazí na displeji, potom sa
objaví aktuálny názov vysielača popr.
jeho kmitočet.
40
Ukončenie SCAN, Walšej
reprodukcie vysielača
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
Proces vzorkovania sa ukončí, naposledy vyladený vysielač zostane aktívny.
Nastavenie doby vzorkovania
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí „SCAN
TIME“.
➮ Nastavte tlačidlom '
požadovanú dobu vzorkovania.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte dvakrát tlačidlo MENU &.
Pokyn:
• Nastavená doba vzorkovania platí
pre vzorkovanie v režime CDprehrávača a CD-meniča.
Typ programu (PTY)
Ved3a názvu vysielača vysielajú niektoré
vysielače FM tiež informácie o type
svojho programu. Tieto informácie
dokáže vaše autorádio prijímaM a
zobraziM.
Tieto typy programov môžu byM napr.:
KULTÚRA
CESTOVANIE
JAZZ
ŠPORT
ZPRÁVY
POP
ROCK
HUDBA
Pomocou funkcie PTY si môžete
cielene zvoliM vysielače s určitým typom
programu.
PTY-EON
KeQ sa zvolí typ programu a začne sa
vyh3adávanie, prepne sa prístroj z aktuálneho vysielača na vysielač so zvoleným typom programu.
Pokyny:
• Pokia3 sa nenájde žiadny vysielač
so zvoleným typom programu,
zaznie pípnutie a na displeji sa
krátko zobrazí „NO PTY“. Znova sa
vyladí naposledy prijímaný
vysielač.
• KeQ je neskôr vysielaný na
vyladenom vysielači alebo na inom
vysielači z príslušného reMazca
vysielačov požadovaný typ
programu, prepne sa prístroj
automaticky z aktuálneho vysielača
popr. z reprodukcie CD-prehrávača
alebo CD-meniča na vysielač so
zvoleným typom programu.
Zapnutie/vypnutie PTY
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí „PTY ON“
(zapnuté) popr. „PTY OFF“
(vypnuté).
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
zapnutie (ON) popr. vypnutie (OFF)
funkcie PTY.
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
Vo:ba jazyka PTY
Môžete zvoliM jazyk, ktorým budú zobrazované typy programov PTY. K dispozici
je „DEUTSCH“ (němčina), „ENGLISH“
(angličtina) a „FRANCAIS“ (francúzština).
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' to3kokrát, až sa na displeji zobrazí „PTY
LANG“.
➮ Nastavte tlačídlom ' požadovaný jazyk.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte dvakrát tlačidlo MENU &.
Výber typu programu a začatie
vyh:adávania.
➮ Stlačte tlačidlo alebo '.
Aktuálny typ programu sa zobrazí na
displeji.
➮ Ak chcete zvoliM iný typ programu,
môžete počas indikácie na displeji
stlačením tlačidla alebo '
prejsM na iný typ programu.
Zvolený typ programu sa krátko zobrazí.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
začatie vyh3adávania.
Vyladí sa Qalší vysielač so zvoleným
typom programu.
41
SLOVENČINA
PREVÁDZKA AUTORÁDIA
PREVÁDZKA AUTORÁDIA
Optimalizácia príjmu autorádia
HICUT
Funkcia Hicut znamená zlepšenie príjmu pri zlých príjmových podmienkach
(len FM). Pokud při příjmu vznikají poruchy, bude automaticky potlačena
úroveň rušení.
Zapnutie/vypnutie funkcie HICUT
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí „HICUT“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
nastavenie HICUT.
„HICUT 0“ znamená bez zníženia úrovne rušenia, „HICUT 1“ znamená silné
automatické zníženie úrovne rušenia.
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
Nastavenie zobrazenia na
displeji
V režime autorádia máte možnosM nechaM
na displeji zobraziM vlnový rozsah s číslom
predvo3by a čas alebo názov vysielača
popr. kmitočet vyladeného vysielača.
Zvo3te „FREQUENCY“, pre zobrazenie
názvu popr. kmitočtu alebo zvo3te
„CLOCK“ pre zobrazenie sady predvolieb/čísla predvolby a času.
42
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí „TUN
DISP“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
prepínanie medzi „CLOCK“ a
„FREQUENCY“.
➮ Stlačte dvakrát tlačidlo MENU &.
DOPRAVNÉ HLÁSENIE
Tento prístroj je vybavený rádiovým
prijímačom s tunerom RDS-EON. EON
je skratkou pre Enhanced Other Network.
V prípade dopravného hlásenia (TA) sa
v rámci reMazca vysielačov automaticky
prepne z programu bez dopravného
hlásenia na program s dopravným hlásením.
Po dopravnom hlásení sa prepne späM
na skôr počúvaný program.
Zapnutie/vypnutie priority pre
dopravní hlásenie
➮ Stlačte krátko tlačidlo TRAF
RDS ).
Priorita dopravné hlásenie je aktivované, pokia3 na displeji svieti symbol
zápchy.
Pokyny:
Počujete varovný tón,
• keQ počas počúvania vysielača
s dopravným hlásením opustíte
jeho oblasM vysielania.
• keQ počúvate vysielač s dopravným hlásením alebo keQ pri
počúvaní CD alebo CD-meniča
alebo AUX opustíte oblasM
vysielania vyladeného vysielača
s dopravným hlásením a nasledujúce automatické vyh3adávanie
nenájde žiadny nový vysielač
s dopravným hlásením.
• keQ prepnete z vysielača s dopravným hlásením na vysielač bez
dopravného hlásenia.
Vypnite potom prioritu pre dopravné
hlásenie alebo vylaQte vysielač s dopravným hlásením.
Nastavenie hlasitosti pre
dopravné hlásenie
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo '
to3kokrát, až sa na displeji zobrazí „
TA VOLUME „.
➮ Nastavte hlasitosM tlačidlami
'.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte dvakrát tlačidlo MENU &.
Pokyny:
• Počas reprodukcie dopravného
hlásenia môžete regulátorom
hlasitosti # nastaviM hlasitosM
dopravných hlásení.
• Rozloženie hlasitosti dopravných
hlásení môžete nastaviM. Prečítajte
si kapitolu „Sound“.
43
SLOVENČINA
Dopravné hlásenie
REŽIM CD-PREHRÁVAČA
Režim CD-prehrávača
S týmto prístrojom môžete reprodukovaM bežné zvukové CD, CD-R a
CD-RW s priemerom 12 alebo 8 cm.
Nebezpečie zničenia mechaniky
CD!
Na reprodukciu nie sú vhodné tvarované CD (Shape-CDs).
Za poškodenie CD-mechaniky spôsobené použitím nevhodných CD nie
je preberaná záruka.
Pre bezchybnú funkciu používajte len
CD s logom Compact-Disc. CD s ochranou proti kopírovaniu môžu viesM k problémom. Blaupunkt nedokáže zaručiM
bezchybnú funkciu CD s ochranou proti
kopírovaniu.
Začatie režimu CD
Pokia3 v mechanike nie je CD,
➮ vložte CD potlačenou stranou hore
bez vynaloženia sily do mechaniky
CD $, až ucítite odpor.
CD sa automaticky vtiahne do mechaniky.
VMahovanie CD nesmie byM obmedzované ani podporované.
Začne sa reprodukcia CD.
Pokyn:
• Pokia3 bolo pred vložením CD
vypnuté zapa3ovanie vozidla,
musíte prístroj najprv zapnúM
tlačidlom S, tým sa začne
reprodukcia.
44
Pokia3 v mechanike už je CD,
➮ stlačte tlačidlo SRC , to3kokrát,
až sa na displeji zobrazí „CD“.
Reprodukcia sa začne v mieste, kde
bola prerušená.
Vo:ba skladby
➮ Stlačte tlačidlo z bloku tlačidiel so
šípkami ' na vo3bu budúcej alebo
predchádzajúcej skladby.
Pri prvom stlačení tlačidla alebo '
sa znova začne reprodukcia aktuálnej
skladby.
Rýchla vo:ba skladieb
Na rýchlu vo3bu skladieb dozadu popr.
dopredu,
➮ pridržte stlačené jedno z tlačidiel
', až sa začne rýchle
vyh3adávanie skladieb dozadu
popr. dopredu.
Rýchle vyh:adávanie
(s príposluchom)
Na rýchle vyh3adávanie dozadu popr.
dopredu,
➮ pridržte stlačené jedno z tlačidiel
', až sa začne rýchle
vyh3adávanie skladieb dozadu
popr. dopredu.
Náhodná reprodukcia skladieb
(MIX).
➮ Stlačte tlačidlo 5 MIX *.
Na displeji sa krátko zobrazí „MIX-CD“,
na displeji svieti symbol MIX. Začne sa
reprodukcia Qalšej, náhodne zvolenej
skladby.
REŽIM CD-PREHRÁVAČA
Vzorkovanie skladieb (SCAN)
Môžete si nechaM krátko prehraM všetky
skladby na CD.
➮ Pridržte stlačené tlačidlo MENU &
dlhšie ako dve sekundy.
Bude vzorkovaná Qalšia skladba.
Pokyn:
• Doba vzorkovania je nastavite3ná.
Prečítajte si pre nastavovanie
odstavec „Nastavenie doby
vzorkovania“ v kapitole „Režim
autorádia“.
Ukončenie SCAN, Walšia
reprodukcia skladby
➮ Na ukončenie vzorkovania skladieb
stlačte znova tlačidlo MENU &.
Začne sa reprodukcia aktuálne vzorkovanej skladby.
Opakovanie skladby (REPEAT)
Pokia3 chcete opakovaM skladbu,
➮ stlačte tlačidlo 4 RPT *.
Na displeji sa krátko zobrazí „RPT
TRCK“, na displeji svieti symbol RPT.
Skladba sa opakuje, dokia3 sa nevypne
RPT.
Ukončenie funkcie REPEAT
Pokia3 chcete funkciu Reapeat vypnúM,
➮ stlačte znova tlačidlo 4 RPT *.
Na displeji sa krátko zobrazí „RPT OFF“,
na displeji zhasne symbol RPT. Reprodukcia bude opäM normálne pokračovaM.
Prerušenie reprodukcie
(PAUSE)
➮ Stlačte tlačidlo 3 *.
Na displeji sa objaví „PAUSE“.
Zrušenie pauzy
➮ Stlačte počas pauzy tlačidlo
3 *.
Reprodukcia bude opäM pokračovaM.
Nastavenie zobrazenia na
displeji
Pre režim CD-prehrávača môžete zvoliM
jednu z možností zobrazenia:
• číslo skladby a čas
• číslo skladby a doba reprodukcie
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí „CD
DISP“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
prepínanie medzi „PLAY TIME“ a
„CLOCK“.
➮ Stlačte dvakrát tlačidlo MENU &.
Dopravné hlásenie v režime
CD
Pokia3 chcete počas prevádzky CDprehrávača prijímaM dopravné hlásenie,
➮ stlačte tlačidlo TRAF RDS ).
45
SLOVENČINA
Ukončenie funkcie MIX
➮ Stlačte tlačidlo 5 MIX *.
Na displeji sa krátko zobrazí „MIX-CD“,
na displeji zhasne symbol MIX.
REŽIM CD-PREHRÁVAČA
Priorita dopravného hlásenia je aktivovaná, pokia3 na displeji svieti symbol
zápchy. Prečítajte si kapitolu „Príjem
dopravných hlásení“.
Vybratie CD
➮ Stlačte tlačidlo
pre CD.
CD sa vysunie.
➮ Vyberte CD.
" ved3a šachty
Pokyny:
• Vysunuté CD sa po 10 sekundách
opäM automaticky zasunie.
• CD môžete vysunúM, i keQ je
prístroj vypnutý, alebo keQ je
aktívny iný zdroj audio-signálu.
PREVÁDZKA CD-MENIČA
Prevádzka CD-meniča
Pokyn:
• Informácie o manipulácii s CD,
vkladaní CD a o obsluhe CDmeniča nájdete v návode na
obsluhu pre váš CD-menič.
Začatie prevádzky CD-meniča
➮ Tlačte tlačidlo SRC , tak, až sa
na displeji objaví „CHANGER“.
Reprodukcia sa začne prvým CD, ktoré
je v CD-meniči.
Vo:ba CD
Na prepnutie na iné CD hore alebo dole,
➮ stlačte tlačidlo alebo ' raz
alebo nieko3kokrát.
Pokyn:
• Pritom budú v meniči preskočené
neobsadené šachty s CD a
neplatné CD.
Vo:ba skladby
Na prepnutie na inú skladbu na aktuálnom CD smerom dole alebo hore,
➮ stlačte tlačidlo alebo ' raz
alebo nieko3kokrát.
Rýchle vyh:adávanie
(s príposluchom)
Na rýchle vyh3adávanie dozadu popr.
dopredu,
➮ pridržte stlačené jedno z tlačidiel
', až sa začne rýchle
vyh3adávanie skladieb dozadu
popr. dopredu.
46
PREVÁDZKA CD-MENIČA
na indikáciu v režime CD-meniča máte
k dispozícii päM možností:
• číslo skladby a doba reprodukcie
(„TRCK-TIME“)
• číslo skladby a čas
(„TRCK-CLK“)
• číslo CD a číslo skladby
(„CD-TRCK“)
• číslo CD a čas
(„CD-CLK“)
• číslo CD a doba reprodukcie
(„CD-TIME“)
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí „CDC
DISP“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak, až
sa na displeji zobrazí požadovaná
vo3ba.
➮ Stlačte dvakrát tlačidlo MENU &.
Opakovaná reprodukcia
jednotlivých skladieb alebo
celého CD (REPEAT)
Na opakovanie aktuálnej skladby,
➮ stlačte krátko tlačidlo 4 RPT *.
Na displeji sa krátko zobrazí „RPT
TRCK“, na displeji svieti RPT.
Na opakovanie aktuálneho CD,
➮ pridržte stlačené tlačidlo 4 RPT *
dlhšie ako dve sekundy.
Na displeji sa krátko zobrazí „RPT
DISC“, na displeji svieti RPT.
Ukončenie funkcie REPEAT
Na ukončenie opakovania aktuálnej
skladby popr. aktuálneho CD,
➮ stlačte krátko tlačidlo 4 RPT *.
Na displeji sa objaví „RPT OFF“ a zhasne RPT.
Reprodukcia skladieb v
náhodnom poradí (MIX)
Na reprodukciu skladieb aktuálneho CD
v náhodnom poradí,
➮ stlačte krátko tlačidlo 5 MIX *.
Na displeji sa krátko zobrazí „MIX CD“,
na displeji svieti MIX.
Na reprodukciu skladieb všetkých
vložených CD v náhodnom poradí,
➮ pridržte stlačené tlačidlo 5 MIX *
dlhšie ako dve sekundy.
Na displeji sa krátko zobrazí „MIX ALL“,
na displeji svieti MIX.
Ukončenie funkcie MIX
➮ Stlačte krátko tlačidlo 5 MIX *.
Na displeji sa zobrazí „MIX OFF“ a
zhasne indikácia MIX.
Vzorkovanie všetkých CD
(SCAN)
Na vzorkovanie skladieb všetkých
vložených CD v vzostupnom poradí,
➮ pridržte stlačené tlačidlo MENU &
dlhšie ako dve sekundy.
Na displeji sa objaví „TRK SCAN“ a bliká
číslo aktuálnej skladby.
47
SLOVENČINA
Nastavenie zobrazenia na
displeji
PREVÁDZKA CD-MENIČA
Ukončenie funkcie SCAN
Na ukončenie vzorkovania,
➮ stlačte krátko tlačidlo MENU &
Začne sa reprodukcia aktuálne vzorkovanej skladby.
Pokyn:
• Doba vzorkovania je nastavite3ná.
Prečítajte si pre nastavovanie
odstavec „Nastavenie doby
vzorkovania“ v kapitole „Režim
autorádia“.
Prerušenie reprodukcie
(PAUSE)
➮ Stlačte tlačidlo 3 *.
Na displeji sa objaví „PAUSE“.
Zrušenie pauzy
➮ Stlačte počas pauzy tlačidlo 3
*.
Reprodukcia bude opäM pokračovaM.
CLOCK - ČAS
CLOCK - čas
Zobrazenie hodín
Pre krátke zobrazenie hodín,
➮ pridržte tlačidlo SRC , tak, až
sa na displeji zobrazí čas.
Nastavenie hodín
Pre nastavenie hodín,
➮ stlačte tlačidlo MENU &.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí „ CLOCK
SET „.
➮ Stlačte tlačidlo '.
Na displeji sa zobrazí čas. Blikajú hodiny
a možno ich nastaviM.
➮ Nastavenie hodín sa prevedie
pomocou '.
KeQ sú hodiny nastavené,
➮ stlačte tlačidlo '.
Blikajú minúty.
➮ Nastavte minúty tlačidlami '.
➮ Stlačte dvakrát tlačidlo MENU &.
Prepnutie režimu 12/24 hodín
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
Na displeji sa zobrazí „MENU“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí „24 H
MODE“ popr. „12 H MODE“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
prepnutie režimu.
48
CLOCK - ČAS
Trvalé zobrazenie hodín pri
vypnutom prístroji a zapnutom
zapa:ovaní
Aby sa u vypnutého prístroja a zapnutého
zapa3ovania zobrazovali hodiny,
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
Na displeji sa zobrazí „MENU“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí „CLOCK
OFF“ popr. „CLOCK ON“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
prepnutie indikácie medzi ON
(zapnuté) a OFF (vypnuté).
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte tlačidlo MENU &.
Krátke zobrazenie hodín pri
vypnutom prístroji
Aby sa u vypnutého prístroja a zapnutého zapa3ovania krátko zobrazili hodiny,
➮ stlačte tlačidlo SRC ,.
Na displeji sa na osem sekúnd zobrazí
čas.
Sound (nastavenie zvuku)
Pre každý zdroj signálu (rádio, CD-prehrávač, CD-menič, AUX) možno oddelene nastaviM zvuk (basy a výšky).
Nastavenie rozloženia hlasitosti (vyváženie a fader) sa prevádza spoločne pre
všetky zdroje audiosignálu.
(okrem dopravných hlásení) Fader a
vyváženie môžete pre dopravné hlásenia (TA) nastavovaM len počas počúvania dopravného hlásenia.
Nastavenie basov
➮ Stlačte tlačidlo AUDIO %.
Na displeji sa objaví „BASS“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' pre
nastavenie basov.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte tlačidlo AUDIO %.
Nastavenie výšok
➮ Stlačte tlačidlo AUDIO %.
Na displeji sa objaví „BASS“.
➮ Stlačte tlačidlo ' to3kokrát, až sa
na displeji zobrazí „TREBLE“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
nastavenie výšok.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte tlačidlo AUDIO %.
49
SLOVENČINA
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte tlačidlo MENU &.
SOUND
SOUND
Nastavenie pomeru hlasitosti
vpravo/v:avo (Balance)
Prednastavenie ekvalizéru
(Presets)
Na nastavenie pomeru hlasitosti vpravo/
v3avo (Balance),
➮ stlačte tlačidlo AUDIO %.
Na displeji sa objaví „BASS“.
➮ Stlačte tlačidlo ' to3kokrát, až sa
na displeji zobrazí „BAL“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
nastavenie vyváženia hlasitosti
vpravo/v3avo.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte tlačidlo AUDIO %.
Tento prístroj má k dispozícii ekvalizér,
v ktorom sú už vopred naprogramované
nastavenia pre hudobné smery „ROCK“,
„POP“ a „CLASSIC“.
Na zvolenie prednastaveného ekvalizéru,
➮ stlačte tlačidlo AUDIO %.
Na displeji sa objaví „BASS“.
➮ Stlačte tlačidlo ' tak, až sa na
displeji zobrazí „POP“, „ROCK“,
„CLASSIC“ popr. „EQ OFF“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
zvolenie jedného z prednastavení
alebo zvo3te „EQ OFF“ na vypnutie
ekvalizéru. Pokia3 zvolíte niektoré
nastavenie, bude zvolené
prednastavenie trvale zobrazované
na displeji.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte tlačidlo AUDIO %.
Nastavenie pomeru hlasitosti
vpredu/vzadu (Fader)
Na nastavenie pomeru hlasitosti vpredu/
vzadu (Fader),
➮ stlačte tlačidlo AUDIO %.
Na displeji sa objaví „BASS“.
➮ Stlačte tlačidlo ' to3kokrát, až sa
na displeji zobrazí „FADER“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
nastavenie vyváženia hlasitosti
vpredu/vzadu.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte tlačidlo AUDIO %.
50
NASTAVENIE INDIKÁCIE ÚROVNE
X-BASS
Nastavenie indikácie úrovne
X-Bass znamená zvýšenie basov pri
nízkej hlasitosti.
Nastavenie pre X-Bass môžete previesM
pre každý zdroj signálu (rádio, CDprehrávač, CD-menič alebo AUX).
Zvýraznenie pomocou X-Bass možno
nastaviM v stupňoch od 1 do 3.
„X-Bass OFF“ znamená vypnutie funkcie X-Bass.
Indikácia úrovne (spektrometer) vám
krátkodobo indikuje na displeji počas
nastavovania symbolicky hlasitosM a
nastavenie ekvalizéru.
Mimo režimu nastavovania zobrazuje
indikácia úrovne špičkové hodnoty hudby alebo reči. Indikáciu úrovne môžete
zapnúM popr. vypnúM.
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
Na displeji sa zobrazí „MENU“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo '
to3kokrát, až sa na displeji zobrazí „
PEAK LVL „.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
prepínanie medzi zapnutým
nastavením „PEAK ON“ a
vypnutým nastavením „PEAK
OFF“.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte dvakrát tlačidlo MENU &.
Nastavenie zvýraznenia X-BASS
➮ Stlačte tlačidlo X-BASS (.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí požadované nastavenie.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte tlačidlo X-BASS (.
51
SLOVENČINA
X-BASS
EXTERNÉ ZDROJE ZVUKU
TECHNICKÉ ÚDAJE
Externé zdroje zvuku
Technické údaje
Namiesto CD-meniča môžete tiež pripojiK iné externé zdroje zvuku s linkovým výstupom. Týmito zdrojmi môžu
byM napr. prenosné CD-prehrávače,
prehrávače minidiskov alebo prehrávače MP3.
Pokia3 chcete pripojiM externý audiozdroj signálu, potrebujete adaptérový
kábel. Tento kábel (Blaupunkt č.: 7 607
897 093) si môžete zakúpiM u autorizovaných predajcov Blaupunkt.
Zosilňovač
Pokyn:
• Pokia3 nie je k prístroju pripojený
CD-menič, musí sa v menu uvo3niM
vstup AUX.
Zapnutie/vypnutie vstupu AUX
➮ Stlačte tlačidlo MENU &.
Na displeji sa zobrazí „MENU“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' tak,
až sa na displeji zobrazí „AUX
OFF“ popr. „AUX ON“.
➮ Stlačte tlačidlo alebo ' na
zapnutie popr. vypnutie vstupu
AUX.
KeQ je nastavenie ukončené,
➮ stlačte tlačidlo MENU &.
Pokyn:
• KeQ je vstup AUX zapnutý, možno
ho zvoliM tlačidlom SRC ,.
Na displeji sa zobrazí „AUX INPUT“.
Výstupný výkon:
Tuner
Vlnové rozsahy pre Európu:
VKV (FM) :
87,5 - 108 MHz
SV
:
531 - 1 602 kHz
DV
:
153 - 279 kHz
FM kmitočtový rozsah
35 - 16 000 Hz
CD
Kmitočtový rozsah:
20 - 20 000 Hz
Výstup predzosilňovača
4 kanály:
2V
CitlivosK vstupu
Vstup AUX:
Zmeny vyhradené!
52
4 x 25 wattov
sínusový
pod3a DIN 45 324
pri 14,4 V
maximálne
4 x 45 wattov
2 V/6 kOhm
MONTÁŽNY NÁVOD
Bezpečnostné pokyny
Počas montáže a pripojovania dbajte, prosím, na nasledujúce bezpečnostné pokyny.
- Odpojte mínusový pól akumulátora!
Dbajte na bezpečnostné pokyny
výrobcu motorového vozidla.
- Pri vŕtaní otvorov dbajte na to, aby
nedošlo k poškodeniu žiadnych
dielov vozidla.
- Prierez káblov pre plusové a
mínusové vedenie nesmie byM
nižšie ako 1.5 mm2.
- Konektory na strane vozidla
nepripojujte k autorádiu!
- Adaptérový kábel potrebný pre váš
typ vozidla získate v
špecializovanej predajni
BLAUPUNKT.
- Pod3a typu konštrukcie vášho
vozidla môže dôjsM k odchýlkam od
tohto popisu. Nepreberáme žiadne
ručenie za následné poškodenie
vzniknuté chybami pri inštalácii a
pripájaní.
Pokia3 vám nebudú vyhovovaM tu uvedené
pokyny na vašu inštaláciu, obráMte sa,
prosím, na svojho odborného predajcu
Blaupunkt, na výrobcu vášho vozidla
alebo na našu telefónnu Hotline.
Pri montáži zosilňovača alebo meniča
musíte vždy najprv pripojiK ukostrenie
prístrojov pred zapájaním konektorov
do zásuviek Line-In alebo Line-Out.
Dodané montážne a pripájacie
diely
A
SLOVENČINA
Montážny návod
B
Dodáva sa ako zvláštne
príslušenstvo
7 608 010 000
D
C
E
Anténa
E
53
MONTÁŽNY NÁVOD
4.
1.
7 607 621 . . .
Adaptérové káble špecifické pre
vozidlo získate v špecializovanej predajni.
2.
ca. 10 mm
Kábel na predzosilovač/
subwoofer/stredový
reproduktor
7 607 001 512
3.
A
54
MONTÁŽNY NÁVOD
Demontáž
6.
SLOVENČINA
5.
B
8 613 150 002
55
MONTÁŽNY NÁVOD
7.
10 Ampere
*
Súhrn
1
Nepoužité
1
Reproduktorový výstup RR+
2
Rádio Mute
2
Reproduktorový výstup RR-
3
Nepoužité
3
Reproduktorový výstup RF+
4
Trvalé +12V
4
Reproduktorový výstup RF-
5
Aut. anténa
5
Reproduktorový výstup LF+
6
Nepoužité
6
Reproduktorový výstup LF-
7
Sv. 15/zapa3ovanie*
7
Reproduktorový výstup LR+
8
Kostra / GND
Linkový výstup LR
Linkový výstup RR
Linkový výstup kostra
Linkový výstup LF
Linkový výstup RF
+12 V zosilňovač
*
Ekvalizér
Nepoužité
Nepoužité
Nepoužité
RC +12 V
Dia3kové ovládanie
RC - GND
CDC-Data - In
CDC-Data - Out
Trvalé +12 V
+12 V
Bus / GND
AF / GND
Linkový vstup - L
Linkový vstup - R
*
Zosilňovač
Volite3né doplnky
(Remote Control Eye)
56
400 mA
CD menič
MONTÁŽNY NÁVOD
8.
Kábel na predzosilovač/subwoofer/
stredový reproduktor
SLOVENČINA
7 607 001 512
12V
Amplifier
12V
Sv. 15 +12V
Radio Mute
(okamžité stlmenie)
12V
Zmeny vyhradené!
57
58
Vyplnený pas prístroja si prosím bezpečne uložte!
Pas prístroja
Meno:
....................................................
Typ:
7 645 ...........................................
Sériové č.:
BP ...............................................
Robert Bosch spol. s r.o., div. Blaupunkt
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Tel.: 02/682 73 213, Fax: 02/682 73 229, www.blaupunkt.sk
02/05 - CM/ASA
C
Download

Bristol CD35 Vancouver CD35