Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 51/2011
Čiastka 20
Strana 491
51
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. februára 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. u) zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) vhodné miesta s nepriepustnou podlahou, ktoré majú
k dispozícii zariadenia na zachytávanie unikajúcich
kvapalín a podľa potreby zariadenia na zachytávanie
znečisťujúcich látok1) a odmasťovacie prostriedky,“.
2. V § 4 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) vhodné miesta s nepriepustnou podlahou, ktoré
majú k dispozícii zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín a podľa potreby zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a odmasťovacie
prostriedky,“.
3. V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) čistiarne odpadových vôd v súlade s osobitným
predpisom,2a) ak nakladajú s odpadovými vodami.“.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a) § 36 a 37 zákona č. 364/2004 Z. z.“.
4. V § 4 ods. 5 písm. d) sa za slovo „telefónov“ vkladá
slovo „všeobecne“.
5. V § 9 odsek 2 znie:
„(2) Spracovateľ elektroodpadu a výrobca elektrozariadení uchovávajú hlásenie spracovateľa elektroodpadu v písomnej forme päť rokov.“.
6. V § 10 ods. 1 sa bodkočiarka za slovami „§ 11 ods. 1“
nahrádza bodkou a text za bodkočiarkou sa vypúšťa.
7. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Prechodné ustanovenie
(1) Hlásenie spracovateľa elektroodpadu za rok 2010
sa podáva na tlačive podľa prílohy č. 6a.
(2) Hlásenie výrobcu elektrozariadení za rok 2010 sa
podáva na tlačive podľa prílohy č. 6b.“.
8. Za prílohu č. 6 sa vkladajú prílohy č. 6a a 6b, ktoré
znejú:
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 51/2011
Strana 492
Čiastka 20
„Príloha č. 6a
k vyhláške č. 315/2010 Z. z.
VZOR
HLÁSENIE SPRACOVATEĽA ELEKTROODPADU
Hlásenie za: ...../....... štvrťrok /rok
ORGANIZÁCIA
PREVÁDZKAREĕ/ZÁVOD
IýO
Obchodné meno
Názov
Adresa
Adresa
Ulica
Ulica
Obec
PSý
Obec
PSý
Tel.
FAX
Tel.
FAX
E-mail
URL
E-mail
URL
D
(kg)
Elektrozariadenia
Kategória
1
2
3
4
5
Plyn. výbojky
6
7
8
9
10
Druh
C
(kg)
B
(kg)
F
(%)
E
(%)
Poznámka
Značka
Opis spôsobu spracovania elektroodpadu
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Zodpovedná osoba:
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Čiastka 20
Zbierka zákonov č. 51/2011
Strana 493
Tlačivo HLÁSENIE SPRACOVATEĽA ELEKTROODPADU
Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE SPRACOVATEĽA ELEKTROODPADU
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci štvrťrok podľa jednotlivých kategórií elektrozariadení
(plynové výbojky sa uvádzajú samostatne) a opis spôsobu spracovania elektroodpadu.
ORGANIZÁCIA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa elektroodpadu); ak má organizácia IČO menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa elektroodpadu) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste.
Ulica, obec, PSČ – uvádza sa presná a úplna adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa v prípade, že nie je totožná s organizáciou.
Názov – uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Elektrozariadenia
Druh – uvedie sa číslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie podľa prílohy č. 1.
Značka – uvedie sa značka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne.
D (kg) – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu v kilogramoch.
C (kg) – uvedie sa hmotnosť zneškodneného elektroodpadu v kilogramoch.
B (kg) – uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch.
F (%) – uvedie sa limit zhodnotenia elektroodpadu vypočítaného podľa nasledujúceho vzorca v percentách:
F=
(D - C)
100
D
E (%) – uvedie sa limit opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu vypočítaného podľa nasledujúceho vzorca
v percentách:
E=
(D - B - C)
100
D
Poznámka – uvedú sa informácie podľa potreby spracovateľa elektroodpadu.
Opis spôsobu spracovania elektrodpadu – spracovateľ elektroodpadu uvedie bližšie informácie o spôsobe spracovania elektroodpadu podľa jednotlivých kategórií elektrozariadení pre výrobcu elektrozariadenia.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverený pracovník, ktorý je v organizácii /prevádzkarni zodpovedný za vypĺňanie
hlásenia spracovateľa elektroodpadu na príslušnom mieste organizácie/prevádzkarne.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ ZA ROK 2010
www.zbierka.sk
Strana 494
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Príloha č. 6b
k vyhláške č. 315/2010 Z. z.
Číslo registrácie: EZ 0000000
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Kolektívna organizácia:
Tabuľka A
Kategória
Značka
Zozbieraný
z domácností
(kg)
Elektroodpad
Spracovaný
Zozbieraný
na území
spolu
SR
(kg)
(kg)
Vyvezený
a spracovaný
v EÚ
(kg)
Vyvezený
a spracovaný
mimo EÚ
(kg)
Spracovaný
spolu
(kg)
Čiastka 20
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
1
2
3
4
5
Plyn.
výbojky
6
7
8
9
10
Druh
Uvedené
na trh
(kg)
Zozbieraný
nie
z domácností
(kg)
Zbierka zákonov č. 51/2011
Elektrozariadenia
Zodpovedná osoba:
Opätovné použitie a recyklácia
E
(kg)
(%)
Opätovné použitie ako celok
(kg)
Strana 495
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
Zbierka zákonov č. 51/2011
1
2
3
4
5
Plyn. výbojky
6
7
8
9
10
Značka
Zhodnotenie
F
(kg)
(%)
www.zbierka.sk
Elektrozariadenia
Kategória
Druh
Čiastka 20
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Tabuľka B
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Strana 496
Zbierka zákonov č. 51/2011
Čiastka 20
Tlačivo HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ
Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ
V tomto tlačive výrobcovia elektrozariadení uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa jednotlivých kategórií elektrozariadení (plynové výbojky sa uvádzajú samostatne).
Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie, pod akým Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
zapíše výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu potvrdenie o zápise do Registra
výrobcov elektrozariadení.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (výrobcu elektrozariadení) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste.
Sídlo – uvedie sa presná a úplna adresa organizácie (výrobcu elektrozariadení), jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie (výrobcu elektrozariadení); ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.
Kolektívna organizácia – uvedie sa údaj o zapojení sa do kolektívnej organizácie spätného odberu elektrozariadení,
oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom s identifikáciou kolektívneho systému, ak neplní ustanovené
povinnosti individuálne.
Tabuľka A
Elektrozariadenia
Druh – uvedie sa číslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie podľa prílohy č. 1.
Značka – uvedie sa značka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne.
Uvedené na trh (kg) – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení, ktoré výrobca uviedol na trh podľa § 54a ods. 18 zákona
za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad zozbieraný z domácností (kg) – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácností podľa
§ 54a ods. 4 zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad zozbieraný nie z domácností (kg) – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu nie z domácností podľa § 54a ods. 5 zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad zozbieraný spolu (kg) – táto kolónka tlačiva sa vytvorí sčítaním údajov o množstvách zozbieraného
elektroodpadu z domácností a o množstvách zozbieraného elektroodpadu nie z domácností za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch. Množstvo elektroodpadu zozbieraného spolu sa rovná súčtu množstiev elektroodpadu
spracovaného spolu a skladovaného elektroodpadu pred samotným spracovaním.
Elektroodpad spracovaný na území SR (kg) – uvedie sa hmotnosť spracovaného elektroodpadu na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad vyvezený a spracovaný v EÚ (kg) – uvedie sa hmotnosť vyvezeného a spracovaného elektroodpadu
na území iného členského štátu Európskej únie ako Slovenskej republiky podľa štvrtej časti zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Čiastka 20
Zbierka zákonov č. 51/2011
Strana 497
Elektroodpad vyvezený a spracovaný mimo EÚ (kg) – uvedie sa hmotnosť vyvezeného a spracovaného elektroodpadu na územie nečlenského štátu Európskej únie podľa štvrtej časti zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad spracovaný spolu (kg) – táto kolónka tlačiva sa vytvorí sčítaním údajov o množstvách spracovaného
elektroodpadu na území Slovenskej republiky, vyvezeného a spracovaného v Európskej únii a vyvezeného a spracovaného mimo Európskej únie v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Tabuľka B
Elektrozariadenia
Druh – uvedie sa číslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie podľa prílohy č. 1.
Značka – uvedie sa značka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne.
Zhodnotenie (kg) – uvedie sa celkové množstvo zhodnoteného elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Zhodnotenie F (%) – uvedie sa limit zhodnotenia elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok podľa nasledujúceho vzorca:
F=
(D - C)
100
D
D – hmotnosť elektroodpadu prijatého do spracovateľského zariadenia v kilogramoch,
C – hmotnosť zneškodneného elektroodpadu v kilogramoch.
Opätovné použitie a recyklácia (kg) – uvedie sa celkové množstvo opätovne použitého a recyklovaného elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Opätovné použitie a recyklácia E (%) – uvedie sa limit opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok podľa nasledujúceho vzorca v percentách:
E=
(D - B - C)
100
D
D – hmotnosť elektroodpadu prijatého do spracovateľského zariadenia v kilogramoch,
B – hmotnosť energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch,
C – hmotnosť zneškodneného elektroodpadu v kilogramoch.
Opätovné použitie ako celok (kg) – uvedie sa celkové množstvo elektrozariadení, ktoré boli opätovne použité ako celok v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverený pracovník, ktorý je zodpovedný za vypĺňanie tlačiva Hlásenie výrobcu elektrozariadení na príslušnom mieste.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2011.
v z. Branislav Cimerman v. r.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Download

Vyhláška č. 51/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa