^/to/uytf
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v súlade ustanovení zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a ďalších ustanovení Obchodného
zákonníka.
Predávajúci:
so sídlom:
IČO:
MARTEK MEDICAL a.s.,
U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostéjov, Česká republika
47675934
Zápis v Obchodnom registri Krajského súdu Brno, oddiel B, vložka č. 6538
konajúci prostredníctvom
MARTEK MEDICAL a.s. - organizačná zložka,
so sídlom:
Kočovce 244, 916 31 Kočovce
zastúpený:
Ing. Róbert Vecel - vedúci organizačnej zložky
IČO:
47 719 150
DIČ:
4020286765
IČ DPH:
SK4020286765
Bankové spojenie:
ČSOB a.s.
Číslo účtu:
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Po, vložka č. 10279/R.
Kupujúci:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
so sídlom:
Nemocničná 986
Zastúpená:
Ing. Peter Rendek, riaditeľ NsP
IČO :
00610411
DIČ :
2020705038
IČ DPH :
SK2020705038
Bankové spojenie:
ČSOB a. s., Považská Bystrica
Číslo účtu:
Zriaďovacia listina MZ SR č. 1970/1991 -A/V-1 zo dňa 14.6.1991 v znení
platných zmien.
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka tovar - špeciálny zdravotnícky materiál:
INKONTINENCNE PODLOŽKY Seni Soft Standard 90x60 cm
2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar v súlade s bodom 1. tejto zmluvy a
kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.
Článok II.
Cena a platobné podmienky
1. Kupujúci za riadne a včas dodaný a kupujúcim prevzatý tovar podľa podmienok
dohodnutých v tejto kúpnej zmluve, zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podľa tohto
článku.
2. Ceny sú stanovené v súlade zo zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a sú založené na cene obchodného alebo sprostretkovateľského výkonu,
ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
bon. 'a
tof
/ o
/
í
l
ľ
!
3. Ceny tovarových položiek predmetu kúpnej zmluvy sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí
neoddeliteľnú prílohu č.1. k tejto kúpnej zmluve. Ceny jednotlivých položiek predmetu
kúpnej zmluvy sú uvedené bez DPH.
4. Zmluvná cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené
v súvislosti s predmetom plnenia zmluvy napr. doprava na miesto dodania prepravnými
prostriedkami dodávateľa, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi,
vyložením tovaru do skladu na konkrétne miesto určené odberateľom. V cene sú zahrnuté
náklady, spojené s výmenou reklamovaného tovaru počas záručnej doby.
5. Sadzba DPH sa bude účtovať v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
6. Zmluvná cena za predmet zákazky je cenou konečnou v súlade s § 3 citovaného zákona
o cenách, t.j. nebude sa navyšovať o ďalšie náklady, ktoré obsahuje bod 4.tohto článku,
ak táto zmluva neustanovuje inak.
7. Kupujúci pripustí zvýšenie (úpravu) jednotkových cien predávajúceho v priebehu platnosti
zmluvy v prípade:
• opatrenia finančných orgánov,
• legislatívnych zmien,
• zmeny cla,
• zmeny daňových predpisov.
8. Každá zmena dohodnutej ceny je možná len po vzájomnej dohode zmluvnýci. .rán
formou písomného dodatku k zmluve, ak táto zmluva neustanovuje inak.
9. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a skutočne prevzaté množstvo
tovaru.
Článok III.
Termín plnenia a miesto dodania predmetu zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar do 48 hodín od prijatia záväznej
objednávky.
2. Predložením záväznej objednávky sa rozumie písomná objednávka kupujúceho doručená
na adresu predávajúceho alebo na mail:
[email protected]
predávajúceho v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 15,00 hod.
3. Ak predávajúci nebude schopný z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane dodať tovar podľa
záväznej objednávky, objednávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej
kvality od iného dodávateľa a to v množstve nevyhnutnom na porytie jeho časovej potreby
a za cenu momentálne najvýhodnejšej ponuky na trhu.
4. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva,
a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vo vhodnom obale pre dohodnutý druh tovaru
a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu
dopravy.
5. Tovar preberá pracovník oddelenia zdravotníckych pomôcok NsP Pov. Bystrica.
6. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady potrebné k prevzatiu tovaru
a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru dňom dodania.
7. Miesto dodania: Nemocnica s poliklinikou, Nemocničná 986, Považská Bystrica, 017 26 oddelenie zdravotníckych pomôcok.
Článok IV.
Množstvo tovaru
1. Predávajúci sa zaväzuje predmet tejto zmluvy dodávať priebežne na základe objednávok
kupujúceho a plne rešpektovať i dodanie menšieho resp. väčšieho množstva tovarov
vzhľadom na spektrum pacientov a povahu liečebného procesu.
2. Ak sa v tejto zmluve alebo jej prílohách uvádza predpokladané množstvo, považuje sa
toto množstvo za približné a nezaväzuje kupujúceho k odobratiu uvedeného množstva.
3. Celkové množstvo tovaru určí kupujúci priebežne podľa skutočnej potreby jednotlivými
záväznými objednávkami.
Článok V.
Reklamácie vady tovaru
1. Kupujúci je povinný po obdržaní tovaru previesť kvantitatívnu a kvalitatívnu kontrolu
tovaru.
2. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu reklamovať prípadné rozdiely v množstve
a sortimente a zjavné vady tovaru. Za zjavné vady už pri odbere sa považujú vady, ktoré
od začiatku robia tovar neupotrebiteľný.
3. Kupujúci je oprávnený pri zjavných vadách dodávku reklamovať a neprevziať.
4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza
nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po
tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúceho zo záruky za akosť tovaru tým nie
sú dotknuté. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu tovaru, ktorá vznikla po
prechode nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho, ak je
spôsobená porušením jeho povinnosti.
5. Predávajúci je povinný na vlastné náklady a v najkratšom možnom termíne, najneskôr do
24 hodín,dodať tovar bez vád.
6. Záručná doba je stanovená dobou exspirácie, ktorú uvádza výrobca na obale tovaru.
7. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli u kupujúceho nesprávnou manipuláciou s
tovarom,nesprávnym skladovaním.
Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
K
1. K nadobudnutiu vlastníckeho práva zo strany kupujúceho dochádza momentom prevzatia
tovaru v mieste dodania. Skutočnosťou potvrdzujúcou tento moment je podpis oprávnenej
osoby kupujúceho na sprievodnom doklade - dodacom liste.
Článok VII.
Doba platnosti zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa podpísania
zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvu možno vypovedať písomným prejavom, výpovedná doba začína plynúť prvým
dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede a výpovedná lehota je 30 dní.
3. Dohodnutú dobu trvania Zmluvy možno výnimočne predĺžiť výlučne na dobu do vykonania
nového výberového konania, postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní. Návrh na
predĺženie doby trvania Zmluvy predkladá kupujúci najneskôr jeden kalendárny mesiac
pred uplynutím doby platnosti tejto Zmluvy.
4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci opakovane nedodrží
zmluvné termíny plnenia, taktiež v prípade nedodržania zmluvnej ceny a podmienok jej
úpravy. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že dodávka tovaru má podstatné
vady. Každá zo zmluvých strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom
porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre druhú zmluvnú
stranu stalo splenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.
5. Za podstatné porušenie zmluvy na účely odstúpenia od tejto zmluvy sa považuje najmä
opakované omeškanie predávajúceho s dodávakou tovaru, ak nedôjde k náprave ani po
písomnom upozornení alebo opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že
kupujúci na nedostatky predávajúceho písomne upozornil.
Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia.
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Ak je podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy jej predchádzajúce zverejnenie v
zmysle platných právnych predpisov, nadobudne zmluva účinnosť najskôr dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v rozsahu a spôsobom určeným platným právnym
predpisom. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť zmluvu podľa
predchádzajúcej vety má kupujúci.
3. Akékoľvek spory a nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú riešiť
predovšetkým rokovaním a dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce
z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace nevyriešia spôsobom uvedeným v ČI.VIII. bodu 3.,
rozhodne o nich miestne vecne príslušný súd v mieste Kupujúceho.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré táto zmluva neupravuje, ako aj zmluva samotná
sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä Obchodným
zákonníkom v znení neskorších predpisov. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy
alebo jeho časť stane neplatným alebo neúčinným, nebude mať takáto neplatnosť alebo
neúčinnosť vplyv na platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy budú vykonané formou písomných a očíslovaných
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy
vykonané v inej forme nebudú pre účastníkov tejto zmluvy záväzné.
7. V prípade, že jedna zo zmluvných strán spôsobí škodu druhej zmluvnej strane, bude sa
pri náhrade škody postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpísali.
V Kočovciach, dňa
ma*
Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve
Výkaz položiek
1
Názov tovaru
2
Kód ŠUKl
3
4
5
6
Predpokladané
Merná
Cena za m e m ú
Cena za mernú
nakupované
jednotka
jednotku v EUR
jednotku v EUR s
Celková cena za
predpokladané
množstvo
ks
bez DPH
DPH
množstvo v € bez DPH
48000
ks
0,179
0,197
8592,00
X
X
X
X
8592
54000
ks
930
ks
-
-
X
X
X
Časť 1 . - I N K O N T I N E N Č N É P O D L O Ž K Y
Podložka pod chorých pre stredný stupeň inkontinencie
|Cena spolu za predpokladané množstvo
X
Časť 2 . - P L I E N K O V É N O H A V I Č K Y
Plienkové nohavičky pre strednú a ťažkú inkontinenciu veľkosť L
Plienkové nohavičky pre strednú a ťažkú inkontinenciu veľkosť M
Cena spolu za predpokladané množstvo
X
X
-
Download

zmluvy/Martek Medical a.s. - Nemocnica s poliklinikou Považská