Mestské lesy Košice a.s.
Južná trieda č.11, 040 01 Košice
AUKČNÝ PORIADOK PRE ON LINE VÝBEROVÉ KONANIE
NA PREDAJ DREVA
Článok 1
Úvod
Elektronické on-line výberové konania na predaj dreva predstavujú transparentný
spôsob predaja dreva. Mestské lesy Košice a.s. použijú pre tento spôsob predaja formu online výberového konania v sw prostredí PROe.biz (ďalej „e-aukcie“).
E-aukcia na predaj surových sortimentov drevnej hmoty bude realizovaná podľa
potrieb Mestských lesov Košice a.s., spravidla v štvrťročných intervaloch, po zverejnení na
internetovej stránke http://www.meleskosice.sk/-vyberove-konania, najneskôr 20 dní pred
termínom konania aukcie.
Článok 2
Účastníci elektronických aukcií dreva
Do e-aukcie sa môžu zapojiť fyzické osoby a právnické osoby s oprávnením na
podnikanie, po splnení podmienok účasti uvedených v tomto aukčnom poriadku.
Aukčný poriadok určuje podmienky konania e-aukcií dreva a je záväzný pre
každého účastníka a to okamihom vyjadrenia súhlasu s podmienkami aukčného poriadku
podľa čl. 3 bod.1,.
Článok 3
Žiadosť o účasť, podmienky účasti v e-aukcii
a výzva na účasť v e-aukcii
Záujemca o účasť v e-aukcii požiada prostredníctvom registračného formulára
(žiadosť o účasť) zverejneného na http://www.meleskosice.sk/-vyberove-konania o účasť
vo výberovom konaní v sw postredí Proe.biz.
Prepodkladom k zaslaniu výzvy (pozvánky) na účasť v e-aukcii zo strany spoločnosti
Mestské lesy Košice a.s. je splnenie podmienok, a to predložením nasledujúcich dokladov:
1. písomné vyjadrenie súhlasu s podmienkami uvedenými v tomto aukčnom poriadku,
pravidlami výberového konania PROe.biz, individuálnymi podmienkami danej
e-aukcie a návrhom kúpnej zmluvy, ktorú sa záujemca zaväzuje uzavrieť v prípade
dosiahnutie najvyššej ponuky po skončení e-aukcie. Uvedené dokumenty budú
potvrdené osobou na to oprávnenou (fyzická osoba-podnikateľ podpíše osobne a za
právnickú osobu podpíše oprávnená osoba/osoby v súlade s výpisom z OR ). Vzor
súhlasu s aukčným poriadkom tvorí prílohu tohto poriadku .
2. Výpis z obchodného alebo živnostenského registra - originál, resp. jeho úradne
overená fotokópia, nie staršie ako tri mesiace k dátumu konania e-aukcie.
3. Úhrada aukčnej zábezpeky vo výške 500,- € na účet Mestských lesov Košice a.s., a
zaslanie kópie dokladu o jej úhrade.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti je potrebné doručiť v samostatne
uzavretej obálke najneskôr päť pracovných dní pred dňom konania e-aukcie na adresu:
Mestské lesy Košice a.s.
Južná trieda č.11
040 01 Košice
Obálka musí obsahovať:
- obchodné meno uchádzača
- sídlo uchádzača alebo miesto podnikania
- označenie: „Aukcia dreva“
Po splnení všetkých podmienok a zaplatení zábezpeky bude záujemcovi
prostredníctvom e-mailovej správy zaslaná pozvánka na účasť v on-line výberovom konaní
na predaj drevnej hmoty najneskôr tri dni pred konaním e-aukcie, na mailovú adresu, ktorú
uviedol v žiadosti o účasť.
Záujemca vyjadrí svoj záujem zúčastniť sa výberového konania vyplnením a
odoslaním prihlášky, ktorá je súčasťou elektronickej pozvánky - výzvy k účasti.
Záujemca takto potvrdzuje, že čítal a súhlasí s pravidlami aukčného poriadku, pravidlami
výberového konania PROe.biz, individuálnymi podmienkami uvedenými v elektronickej
pozvánke, návrhom kúpnej zmluvy a zadávacími podmienkami vyhlasovateľa a že si nie je
vedomý skutočnosti, ktorá by mu znemožnila plnenie vyplývajúceho z výberového konania.
Pozvánka k účasti nebude zaslaná záujemcom:
ktorí nesplnili vyššie uvedené podmienky,
ktorí mali záväzky po lehote splatnosti voči Mestským lesom Košice a.s., 3 dni pred
začiatkom konania e-aukcie,
ktorým zábezpeka prepadla (sankcia za neuzavretie zmluvy v minulosti - čl.8 )
Záujemcom, ktorým nebude zaslaná pozvánka k účasti v e-aukcii bude zaslané
oznámenie s uvedením dôvodu.
Článok 4
Zábezpeka
Výška zábezpeky e-aukčného predaja dreva je stanovená vo výške 500,- €. Pozvánka
na účasť v on-line výberovom konaní bude zaslaná záujemcovi, až po pripísaní uvedenej
zábezpeky na účet Mestských lesov Košice a.s. číslo účtu: 2622720044/1100 (VS – uviesť
IČO záujemcu a do doplňujúcich údajov pri fyzickej osobe uviesť meno a priezvisko a pri
právnickej osobe obchodné meno).
Zábezpeka bude vrátená všetkým neúspešným učastníkom najneskôr do 10 dní od
ukončenia e-e-aukcie.
Úspešným účastníkom – odberateľom najneskôr do 10 dní od termínu uzavretia
kúpnej zmluvy.
Článok 5
Predmet e-aukcií sortimentovsurového dreva
Predmetom e-aukcie je predaj špecifikovaného objemu drevnej hmoty podľa rozvrhu
pevne stanovených položiek, tvorených nedeliteľným súborom jednotlivých kvalitatívnych
sortimentov dreva. Presná špecifikácia je predmetom výzvy na účasť v e-aukcii.
Záujemca je oprávnený zadávať ponuku na ktorúkoľvek položku (súbor sortimentov),
o ktorú má záujem a v prípade záujmu o vyšší objem resp. iný sortiment, tak na viac položiek
súčasne.
Množstvo drevnej hmoty pre jednotlivé e-aukcie bude zverejňované vždy pred
konaním e-aukcie na internetovej stránke http://www.meleskosice.sk/-vyberove-konania.
Článok 6
Technická špecifikácia
Ponuková cena je zadávaná v cenách €/m³ bez DPH za položky ( súbory
sortimentov dodávané v zmysle Technických podmienok pre dodávky ihličnatého
a listnatého dreva podľa STN 480055 a STN 480056 z roku 2007, resp. drevná štiepka v
zmysle STN 480057 a STN 480058).
Článok 7
Priebeh e-aukcie
E-aukcia bude prebiehať podľa Pravidiel on-line výberových konaní PROe.biz ,
v súlade s týmto aukčným poriadkom a podľa individuálnych podmienok uvedených
v elektronickej pozvánke – výzve na účasť.
Článok 8
Uzavretie kúpnej zmluvy
Úspešní účastníci (odberatelia) e-aukcie sú povinní uzatvoriť kúpnu zmluvu
s Mestskými lesmi Košice a.s., do 7 pracovných dní odo dňa doručenia výsledku e-aukcie.
Predmetom kúpnej zmluvy bude ten podiel dreva (položka alebo položky), pri ktorej ich
ponuka dosiahla najvyšiu cenu v čase skončenia e-aukcie.
Neuzavretie zmluvy v stanovenej lehote má za následok zánik povinnosti Mestských
lesov Košice a.s., uzatvoriť zmluvu s víťazom (úspešnými účastníkmi) e-aukcie, pričom
v prospech Mestských lesov Košice a.s., prepadá celá zložená aukčná zábezpeka a účastníkovi
(účastníkom) zaniká nárok na jej vrátenie.
Účastník (odberateľ), ktorý neuzatvorí kúpnu zmluvu v stanovenej lehote, alebo
neodoberie drevo na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, nebude sa môcť zúčastniť v ďalších
3 nasledujúcich e-aukciách.
Článok 9
Riešenie sťažností
Sťažnosti na konanie aukcie je možné doručiť najneskôr nasledujúci pracovný deň dp
14:00 hod od ukončenia e-aukcie, do podateľne Mestských lesov Košice a.s., s označením „eaukcia – sťažnosť“, resp. elektronickou formou ako skenovaný dokument na adresu
[email protected] Obsahom sťažnosti musí byť:
a) identifikačné údaje účastníka e-aukcie,
b) opis porušenia postupu pri e-aukcii,
c) návrh na vybavenie žiadosti
c) podpis účastníka alebo osoby oprávnenej konať za účastníka
Na sťažnosť, ktorá nebude podaná v lehote, oprávnenou osobou, resp. bude neúplná, sa
neprihliada. Vyhovenie sťažnosti má za následok zrušenie platnosti celej aukcie, alebo jej časti.
Informácia o zrušení celej aukcie bude písomne oznámená všetkým dotknutým účastníkom
e-aukcie.
Zrušenie aukcie alebo jej časti má za následok zánik zmlúv, ktoré boli uzavreté na
základe e-aukcie, pri ktorých došlo k porušeniu postupu a pravidiel e-aukcie.
Článok 10
Ostatné stanovenia
Mestské lesy Košice a.s., nezodpovedajú za zneužitie prístupového hesla a prípadné
chybne podané ponuky.
Mestské lesy Košice a.s., nezodpovedajú za chyby programu účastníka, za zlyhanie jeho
počítačového systému, alebo telekomunikačnej siete.
Článok 11
Záverečné stanovenia
Mestské lesy Košice a.s., si vyhradzujú právo zrušenia celej aukcie v odôvodnených
prípadoch (napr. pri neúčasti účastníkov na e-aukcii, výskyte kalamít, iných objektívnych
dôvodov, ktoré jej neumožňujú plniť aukčný objem dreva, a pod.)
Mestské lesy Košice a.s., si vyhradzujú právo v odôvodnených prípadoch meniť tento
aukčný poriadok. Zmeny aukčného poriadku budú zverejnené pred vyhlásením e-aukcie na
stránkach http://www.meleskosice.sk/-vyberove-konania
Prípadné spory budú riešené podľa Slovenského práva ako práva rozhodného.
Všetky písomnosti, doklady, a iné dokumenty si budú účastníci aukcie zasielať
doporučene na adresu: Mestské lesy Košice a.s.,Južná trieda č.11, 040 01 Košice a na adresu
záujemcu uvedenú na obálke podľa čl.3, ak nie je osobitne dohodnuté inak. V prípade zmeny
adresy sídla si sú zmluvné strany túto skutočnosť povinné bezodkladne oznámiť. Písomnosť
sa považuje za doručenú aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť
vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia,
alebo márneho uplynutia odbernej doby. Odberná lehota je dohodnutá na 3 dni.
Zoznam príloh:
1. Súhlas s aukčným poriadkom.
2. Vzor kúpnej zmluvy.
3. Pravidlá on-line výberových konaní PROe.biz
4. Výzva na účasť v on-line výberovom konaní. (bez prihlášky)
Download

LESY Slovenskej republiky š