Dôležité:
Pred použitím pera NovoPen® 4 si vždy starostlivo
prečítajte úplný návod na použitie.
Nosič náplne Penfill®
2011-05-27
8-4253-62-010-3_v1-8:Layout 1
Náplň Penfill®
Mechanická časť
Piestna
závitnica
2:13 PM
Page Udv2
Krátky návod
Farebne
kódovaný kryt
Kryt pera
Hlavica piestnej
závitnice
Ukazovateľ
dávky
Okienko
Dávkovač
Jednorazová ihla (príklad)
Vonkajší kryt ihly
Vnútorný kryt ihly
Príprava pera NovoPen® 4
Stiahnite kryt pera a rozskrutkujte
pero NovoPen® 4.
Ihla
Page Udv1
Ak je piestna závitnica vysunutá, vráťte
ju späť tlakom na hlavicu piestnej závitnice
úplne do vnútra tak, ako je to zobrazené
na obrázku.
8-4253-62-010-3_v1-8:Layout 1
2011-05-27
2:13 PM
Vložte náplň Penfill® do nosiča náplne.
Ako prvý vkladajte farebne kódovaný kryt.
Zoskrutkujte pero NovoPen® 4 pevne spolu
tak, aby ste počuli alebo pocítili kliknutie.
Ak náplň obsahuje inzulínovú suspenziu
(zakalený inzulín), pred každým použitím
ho vždy rozmiešajte (resuspendujte).
Pozrite písomnú informáciu pre
používateľov priloženú k náplni Penfill®.
Colour:
PMS 280C + CMYK
Insert size: 148,5x115-007-dev
Current 6.0
PINT
Regulatory Operations
Naskrutkujte novú jednorazovú ihlu.
Odstráňte vonkajší a vnútorný kryt z ihly.
Vnútorný kryt ihly zahoďte.
novonordisk.com
Novo Nordisk (Čína)
Pharmaceuticals Co., Ltd.
300457 Tianjin, P.R. Čína
8-4253-62-010-3
Pred každým podaním inzulínu si musíte
skontrolovať jeho množstvo.
■ 4 jednotky u novej náplne Penfill®
■ 1 jednotku, keď je náplň používaná
Jemne poklepte viackrát prstom po
držiaku náplne, aby ste sústredili všetky
vzduchové bubliny v hornej časti náplne.
Page indv4
Držte Vaše pero NovoPen® 4 ihlou
smerom nahor.
2:13 PM
Vytiahnite dávkovač, ak nie je práve
vytiahnutý a jeho otáčaním nastavte:
2011-05-27
Kontrola množstva inzulínu
8-4253-62-010-3_v1-8:Layout 1
© 2010 Novo Nordisk A/S
Ak sa kvapka neobjaví, opakujte postupy
5 až 7 až do jej objavenia.
Vytiahnite dávkovač, ak nie je práve
vytiahnutý a jeho otáčaním nastavte Vašu
požadovanú dávku tak, aby bola zarovno
s čiarou na ukazovateli dávky.
Vpichnite ihlu a stlačte tlačidlo dávkovača
až nadoraz, kým nepocítite alebo nebudete
počuť kliknutie. Jeho otáčaním nebude
podaný inzulín. Ihlu nechajte vpichnutú
pod kožou najmenej 6 sekúnd. Potom ihlu
vytiahnite. Nastavená dávka bola podaná.
Nasaďte vonkajší kryt ihly na ihlu
a zahoďte ju. Na pero nasaďte kryt.
Page indv5
Podanie injekcie
2:13 PM
Ak nastavíte inú dávku ako potrebujete,
otáčajte dávkovačom dovtedy, až kým
dávka nebude zarovno s čiarou na
ukazovateli dávky.
2011-05-27
Nastavenie dávky
8-4253-62-010-3_v1-8:Layout 1
Zatlačte dávkovač až nadoraz, pokiaľ
nepocítite alebo nebudete počuť kliknutie.
V okienku ukazovateľa dávky bude 0.
Na hrote ihly sa musí objaviť kvapka
inzulínu.
Download

Návod na používanie pera NovoPen® 4