ročník XII.
POZÝVAME
46
9. november
2014
Týždenník Gréckokatolíckej farnosti Trebišov
Ak potrebujete vyslúžiť nejakú sviatosť, vyspovedať sa, chcete sa zosobášiť,
či len porozprávať sa alebo informovať, môžete nám kedykoľvek zavolať.
o. Dušan Seman 0911 711 149, o. Kamil Ganóczy 0911 912 286, o. Dominik Rebják 0904 738 249.
V prípade potreby niekoho zaopatriť volajte o. Vojtechovi Biačkovi 0911 711 208.
Solún – vydáva Gréckokatolícka farnosť Trebišov, vychádza každú nedeľu.
*:Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trebišov, Mariánske námestie 250/7, 075 01 Trebišov, ( 056/6722774
ü: www.grkattv.sk  [email protected]; tlač: Miga spol. s. r. o., ročník XII., číslo 46.
Dnešné Ježišovo podobenstvo je trochu iné než všetky ostatné. Keď totiž
Pán v podobenstvách používa prirovnania svadby, vinice, oviec, semena,
rybárskej siete, kvasu a mnohé ďalšie
– sme „v obraze“, rozumieme tomu.
Všetko toto poznáme z reálneho
pozemského života. Cez dnešné Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi nám
ale odkrýva iné dimenzie. Dáva nám
možnosť nazrieť za hranice pozemského života.
Čo sa stalo po smrti hlavných postáv
dnešného podobenstva? Lazár odchádza do Abrahámovej náruče, boháč
putuje do pekla. A keď v utrpeniach
pozerá okolo seba a všimne si kdesi
ďaleko dvojicu Abrahám – Lazár, neodolá, skúsi požiadať o pomoc. Najprv
pre seba a keď sa dozvie, že to nie je
možné, chce pomôcť aspoň bratom,
ktorí ešte žijú na zemi. Ale ani v tom
mu Abrahám nemohol vyhovieť.
Majú tam dole všetko, čo potrebujú.
Mojžiša aj Prorokov – vysvetľoval,
a ak ich nepočúvajú, neuveria, ani
keby niekto vstal z mŕtvych.
Prečo sa tak úpenlivo snaží pomôcť
svojim bratom? Boli to azda nejakí
zbojníci? Myslím si, že nie. Skôr viedli život podobný jemu samému. Podľa
meradla úspechu a bohatstva, ktoré sa
vždy považovalo za znak Božej priazne, to bol život spravodlivého človeka.
Dajme tomu, že nikomu nekrivdil,
nikoho nepodvádzal, pravidelne sa
modlil a odvádzal desiatky. Ale to
všetko bolo málo. Zistil, že viesť takýto
život nestačí na to, aby sa vyhol peklu
a skončil aj on v Abrahámovom náručí.
To podstatné, čo v jeho živote
chýbalo, bola láska. Nielen
láska k blížnemu v podobe Lazára.
Ale aj láska k Pánovi. Ten
chudák predo dvermi bol totiž rovnako synom nebeského Otca ako
on. Ako sa mohol prihovárať láskavými slovami Bohu, keď jedno
z jeho detí ležalo hladné, choré a nahé
pri bráne domu bez povšimnutia.
Lazár nedostal povolenie na to,
aby dal výstrahu ostatným piatim bratom. Ale pomoc predsa len prichádza.
Ako? No v podobe tohto podobenstva. Mali ho možnosť počuť všetci
poslucháči vtedy, keď ho Ježiš rozprával prvýkrát, a teraz sme si ho znova
vypočuli aj my sami. A výstraha putuje. Navštevuje boháčových bratov.
Všetky adresy nepoznám, ale jedna mi
je dobre známa. Je to tá moja adresa.
spracoval o. Kamil Ganóczy
06:15
10. 11. 12:00
Utorok
06:15
11. 11. 12:00
Streda
06:15
12. 11.
10:30
Štvrtok
06:15
12:00
13. 11.
Piatok
06:15
14. 11. 12:00
Sobota
06:30
15. 11.
NedeĐa
07:00
08:00
09:30
16. 11. 11:00
Intencia
menlivé þasti
Svätí apoštoli Erast,Olympas,Rodión a spoloþníci
Svätá liturgia
* OĐga
Ap 262.(1Sol 1,1-5)
Svätá liturgia
+ Mária, Ján, Mária
Lk 52. (10,22-24)
+ Anna, Michal
z pondelka (154)
17:30 Svätá liturgia
Svätí muþeníci Ménas,Viktor a Vincent
Svätá liturgia
* Štefan
Ap263.(1Sol 1,6-10)
Svätá liturgia
+ Ján
Lk 55. (11,1-10)
+ Anna
z utorka (155)
17:30 Svätá liturgia
Svätý hieromuþeník Jozafát,polocký acibiskup
Svätá liturgia
* Štefan
Ap311.(Hebr 4,14-5,6 )
Archijerejská svätá liturgia
Jn 36. (10,9-16)
posviacka vstupného pavilónu CSOŠ
17:00 Moleben k hieromuþeníkovi Jozáfátovi
+ Mária
o Jozafátovi (300)
17:30 Svätá liturgia
Náš otec svätý Ján Zlatoústy,konštantínopolský arcibiskup
Ap318.(Hebr 7,26-8,2)
Svätá liturgia
* Štefan
Svätá liturgia
+ Michal
Lk 57. (11,14-23)
12:35 Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu
15:00 Eucharistická poklona
17:15 Eucharistická pobožnosĢ s požehnaním
+ Ján,Anna,Andrej, o sv. Jánovi (301)
17:30 Svätá liturgia
Svätý a všechválny apoštol Filip
Ap131.(1Kor 4,9-16)
Svätá liturgia
* Štefan
Svätá liturgia
* Erik
Jn 5. (1,43-51)
+ Anna
o Filipovi (303)
17:30 Svätá liturgia
Svätí muþeníci Gurias,Samónas a Habib
Zaþiatok filipovky
Svätá liturgia
* Marek
Ap185.(2Kor 8,1-5)
Lk 36. (8,16-21)
16:30 VeþiereĖ
+ Pavol
zo soboty (160)
17:30 Svätá liturgia
23. po PäĢdesiatnici
Hl: 6, Ev: 1
UtiereĖ
Ap 220.(Ef 2,4-10)
Svätá liturgia
* Nela,Natália,Jakub
Lk 38. (8,26-39)
Sv.liturgia -detská
* Peter,Timea
Sv.liturgia-starosl
zo 6. hlasu (149)
16:30 VeþiereĖ
a apoštolovi (304)
+ Mária
17:30 Svätá liturgia
Filiálky, kaplnky
Nový Majer
Nemocnica
ÚSS
Po
Ut
St
16:00
16:00
11:00
Spoločenstvo veriacich opustili:
Irena Falatovičová vo veku 67 rokov,
Mária Fedorčáková vo veku 91 rokov.
Večná im pamiatka.
Št
Pi
16:00
11:00
So
Ne
10:00
16:00
11:00
Na Boží chrám darovali:
Z krstu Ivany Dudokovej 50
Pán Boh zaplať za Váš dar.
17. 11. 2014 Košice
www.godzone.sk
11:00
€
Pondelok
Bohoslužby
MARCUS ANTONIUS AURELIUS
Ráno Veþer
Liturgické þítania
Svet je plný zmätku, hľaď, aby si sa mu nepodobal.
Svätý dĖa
MARCUS ANTONIUS AURELIUS
DeĖ
OZNAMY
.
LITURGICKÝ PROGRAM
ýas
Download

Týždenník Gréckokatolíckej farnosti Trebišov