Instrukcja Obsługi
User Manual
PL CZ SK
OV-DualDrive
1 Wprowadzenie
1.1 Zalecenia
Czynności ochronne

Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić aby
urządzenie, bateria lub ładowarka weszły w kontakt z wodą lub parą wodną. Nie
należy także obsługiwać urządzenia ani ładowarki mokrymi rękoma, tak aby nie
doprowadzić do zwarcia ani innych awarii spowodowanych korozją.

Aby uniknąć awarii urządzenia, baterii oraz ładowarki, należy unikać sytuacji, gdzie są
one narażone na gwałtowne wstrząsy.

Aby uniknąć awarii urządzenia, baterii oraz ładowarki, należy unikać sytuacji, gdzie są
one narażone na oddziaływanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur.

Nie należy nigdy wstrząsać, rzucać, dopuszczać do upadku, rozciągać ani wyginać
urządzenia MID.

Użytkownik nie może demontować urządzenia ani jego akcesoriów. W przeciwnym
razie doprowadzi to do unieważnienia ich gwarancji, wystawianej przez naszą firmę.
1.2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać informacje zawarte w niniejszym
dziale, a następnie zapoznać z nimi dzieci. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy
odnieść się do Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz Zaleceń.

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, aby zachować
bezpieczeństwo na drodze.

W punktach medycznych należy przestrzegać obowiązujących w nich przepisów
oraz regulacji. W miejscach znajdujących się w pobliżu punktów medycznych
należy wyłączyć urządzenie MID.

Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie MID, lub
włączyć tryb samolotowy, tak aby bezprzewodowe sygnały urządzenia MID nie
zakłócały sygnałów sterowania samolotu.

Przebywając w pobliżu urządzeń elektronicznych o dużej dokładności, należy
wyłączyć urządzenie MID. W przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia.

Nie należy demontować urządzenia MID ani jego akcesoriów. Do wykonywania
czynności serwisowych uprawniony jest wyłącznie pracownik autoryzowanego
serwisu.

Należy trzymać urządzenie MID z dala od urządzeń magnetycznych, w
przeciwnym razie promieniowanie z urządzenia MID usunie przechowywane na
nich informacje.

Nie należy używać urządzenia MID w miejscach o wysokiej temperaturze oraz w
pobliżu palnego gazu (np. na stacji benzynowej).

Należy umieścić urządzenie MID i jego akcesoria w miejscu, gdzie będą one
niedostępne dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia
bez nadzoru osób dorosłych.

Podczas korzystania z urządzenia MID należy przestrzegać związanych z nim
przepisów oraz regulacji, a także szanować prywatność i uzasadnione prawa
innych osób.

Aby zapewnić bezpieczeństwo komputera oraz urządzenia MID, podczas
używania przewodu USB należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji.

Nigdy nie należy obsługiwać urządzenia w łazience lub w innym wilgotnym
środowisku. Należy chronić je przed kontaktem z cieczą, zamoczeniem i
wilgocią.
1.3 Skróty i ich objaśnienia
Skrót
Pełna nazwa
Opis
MID
Mobile Internet Device
Przenośne
umożliwiające
Internetu
urządzenie
korzystanie z
WIFI
Wireless Fidelity
Sieć bezprzewodowa LAN oparta
na standardzie IEEE 802 11b
TF
TransFlash
Alternatywna nazwa dla Micro
SD, miniaturowej karty pamięci
HDMI
High
Definition
Multimedia Interface
HDMI:
Interface
HighDefinition
Multimedia
2 Wprowadzenie do produktu MID
2.1 Przygotowywanie do użycia oraz obsługa urządzenia MID
Ładowanie baterii
Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy naładować baterię do pełna
przy użyciu zasilacza AV.
1. Podłącz zasilacz do urządzenia MID, aby nałądować baterię.
2.2 Status oraz powiadomienia urządzenia MID
Ikony powiadomień:
Gdy na panelu powiadomień pojawi się komunikat, należy kliknąć pole kolumny i przesunąć
na ekranie palcem, aby otworzyć listę powiadomień. Kliknąć te opcje, które chce się
sprawdzić, aby zobaczyć szczegółowe informacje na ich temat. Następnie można kliknąć
okno komunikatu i przesunąć je w górę, aby zamknąć. Poniżej znajduje się legenda z
ikonami paska stanu:
Nowa wiadomość E-mail
Połączono z USB
Tryb samolotowy
Urządzenie kontrolne USB jest
podłączone
Przycisk Powrotu
Pobieranie
Wyświetl ostatnio otwierane
Przycisk powrotu do widoku
aplikacje
pulpitu
Wskaźnik poziomu energii baterii
Połączenie z siecią WIFI,
możliwy dostęp do Internetu
Brak karty SD
Włączony alarm
Powiadomienie ogólne
Wyciszenie
Tablica powiadomień
Ikony powiadomień będą pojawiać się w sytuacji otrzymania wiadomości E-mail, gdy ustawiony
jest alarm, lub ustanowione połączenie WIFI. Aby zobaczyć szczegółowe informacje można
wówczas otworzyć tablicę powiadomień.
Otwieranie tablicy powiadomień
Gdy w kolumnie powiadomień pojawi się nowa ikona powiadomienia, aby otworzyć kolumnę
należy nacisnąć ją palcem i przesunąć w dół.
3 Skrócona instrukcja obsługi
3.1 Przyciski funkcyjne
Opis funkcji przycisków:
Wciśnij krótko, aby urządzenie przeszło w tryb
Przycisk Włącznika (Power)
czuwania/pracy. Wciśnij i przytrzymaj, aby
włączyć/wyłączyć.
Głośność + (Volume +)
Zwiększanie głośności
Głośność - (Volume -)
Zmniejszanie głośności
Przycisk ekranu głównego
Kliknięcie go w dowolnym interfejsie spowoduje
(Home)
powrót do widoku pulpitu.
Ikonka ta będzie wyświetlana w aplikacjach z
Przycisk MENU
dostępem do menu.
Wyświetl ostatnio otwarte
aplikacje
Wyświetla historię ostatnio otwartych przez
użytkownika aplikacji
Przycisk Powrotu (Back)
Wyszukiwanie (Search)
3.2 Włączanie i wyłączanie
Włączanie:
Kliknięcie go w dowolnym interfejsie spowoduje
powrót do poprzedniego menu.
Kliknięcie spowoduje wyświetlenie wyszukiwarki
Google.
Wciśnij i przytrzymaj Włącznik (Power) przez 3 sekundy. Na ekranie pojawi się obraz
startowy. Po uruchomieniu systemu, urządzenie przechodzi w stan blokady ekranu.
Należy go odblokować, aby przejść do interfejsu ekranu głównego.
Wyłączanie:
1. Wciśnij i przytrzymaj Włącznik (Power), aby wyświetlona została opcja
zamknięcia.
2. Użytkownik może wybrać przejście w tryb wyciszenia lub wyłączenie
urządzenia, jak pokazano na ilustracji 3-1.
3. Ostatnim krokiem jest liknięcie "Zamknij".
Ilustracja 3-1
3.3 Włączanie i wyłączanie ekranu
Ekran zostanie automatycznie wyłączony, gdy nie jest używany.
1. W przypadku gdy ekran nie jest używany przez określoną ilość czasu, urządzenie
wyłączy go automatycznie, aby oszczędzać energię baterii.
2.
Gdy ekran jest włączony, wciśnij przycisk Włącznika (Power) aby go wyłączyć.
Włączanie ekranu
Gdy ekran jest wyłączony, aby go włączyć wciśnij krótko przycisk Włącznika (Power). Po
włączeniu ekranu, przejdzie on w tryb blokady, jak pokazano na ilustracji 3-2. Aby go
odblokować należy dotknąć palcem ikonki "blokady" i przesunąć ją w prawo. Dotknięcie i
przesunięcie ikonki "blokady" w lewo spowoduje aktywowanie funkcji kamery.
Ilustracja 3-2
Ilustracja 3-3
3.4 Obsługa dotykowego ekranu
Czynności operacyjne
Istnieją różne sposoby operacji na pulpicie, w Menu, włączania aplikacji itp.
Klikanie:
Aby przywołać klawiaturę ekranową lub wybierać elementy pulpitu, np aplikacje, wystarczy
kliknąć je palcem.
Naciskanie
Jeśli chcesz otworzyć dany element (np. pole tekstowe lub link w internecie), użyć skrótu,
przejść na stronę główną interfejsu, wystarczy tylko nacisnąć ten element.
Przesuwanie i szybkie przesuwanie
Przesuwanie lub przesuwanie szybkie oznacza szybki pionowy lub poziomy ruch palca lub
pióra dotykowego po obrazie.
Przeciąganie
Przed rozpoczęciem przeciągania, należy nacisnąć dany element palcem, a następnie wciąż
wywierając na niego delikatny nacisk, przeciągnąć go do wybranej lokacji i dopiero tam
zwolnić palec, aby go upuścić
Obracanie
W przypadku większości zdjęć, obrócenie urządzenia MID do pozycji bocznej spowoduje
automatyczny obrót ekranu z widoku poprzecznego do widoku pionowego. Jest to przydatne
np podczas wpisywania znaków lub słuchania plików MP3.
3.5 Interfejs pulpitu
Na pulpicie wyświetlane są wszystkie aplikacje pokazane na Ilustracji 3-4. Użytkownik ma
możliwość tworzenia skrótów do aplikacji oraz ustawiania tapet.
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka
głosowa
Aplikacje
Tapeta
Przycisk
Powrotu
(Return)
Home
Przycisk Menu
Pasek powiadomień
Ilustracja 3-4
Rozszerzany interfejs pulpitu
Wskaźnik
poziomu
energii
baterii
Zegar
Powiadomienia
Interfejs pulpitu może wystawać poza szerokość widoku ekranu, tak aby zapewnić więcej
miejsca, dzięki czemu można umieścić nowo utworzone skróty, widżety, itd. Naciśnij puste
pole pulpitu, a następnie szybko przesuń palec w lewo (aby przesunąć widok ekranu w lewo)
lub prawo (aby przesunąć widok ekranu w prawo) . Pulpit może być rozszerzony o kolejne
dwie wielkości ekranów (po jednej z każdej strony).
Ilustracja 3-5
Zarządzanie skrótami pulpitu
System Android 2.3 posiada funkcję tworzenia folderu na pulpicie, a następnie
przenoszenia do niego ikon. System Android 4.0 pozwala na uproszczenie tego procesu.
Należy wykonać poniższe czynności:
1. Zebrać razem wszystkie ikony, które mają być umieszczone w folderze, tak jak
pokazano na Ilustracji 3-6.
2. Następnie kliknąć zebrane ikony, jak na Ilustracji 3-7.
3. Kliknąć napis "Folder bez nazwy", u dołu czarnego zaznaczenia. Wyświetlona
zostanie klawiatura ekranowa i użytkownik może wówczas zmienić nazwę
folderu.
Ilustracja 3-6
Ilustracja 3-7
Usuwanie ikon pulpitu
1. Kliknij i przytrzymaj ikonę, która ma zostać usunięta, a w lewym górnym rogu
pojawi się znaczek
.
2. Przeciągnij ikonę do znaczka usuwania i przytrzymaj tam dopóki nie zmieni ona
koloru na czerwony. Wtedy odsuń palec od ekranu, a ikona zostanie usunięta.
Zmiana tapety pulpitu
1. Naciśnij pusty obszar w widoku pulpitu aby wyświetlić okno zmiany tapety.
2. Kliknij galerię zdjęć lub tapet, aby wybrać obraz, który ma zostać ustawiony jako
tło pulpitu.
Wyszukiwarka głosowa
1.
Kliknij ikonkę mikrofonu
2.
Użytkownik ma możliwość wypowiadania na głos słów lub zwrotów, które
mają zostać wyszukane w wyszukiwarce Google.
3.
Wybierz preferowany język w ramce wyszukiwarki, a następnie kliknij OK,
aby zatwierdzić.
.
4.
Dosuń usta bezpośrednio do mikrofonu i wypowiedz słowo lub zwrot, które
mają zostać wyszukane. Przeglądarka wyświetli listę z wyszukanymi stronami.
Uwaga: Przed rozpoczęciem wyszukiwania głosowego upewnij się, że zostało
ustanowione prawidłowe połączenie z Internetem.
3.6 Otwieranie aplikacji
Jak otworzyć aplikację w urządzeniu MID:
1.
, jak na Ilustracji 3-6, aby otworzyć interfejs
W widoku pulpitu kliknij przycisk
pokazany na Ilustracji 3-8:
2.
Wybierz aplikację, którą chcesz otworzyć.
Ilustracja 3-8
3.7 Połączenie USB
Konfiguracja urządzeń pamięci masowej
Przed rozpoczęciem transferu dokumentów należy przeprowadzić konfigurację urządzeń
pamięci masowej:
Podłącz urządzenie MID do komputera za pomocą przewodu USB. Na pasku
powiadomień zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
1. Otwórz tablicę powiadomień (Informacja o tym jak to zrobić znajduje się w
rozdziale 2.3 "Status oraz powiadomienia urządzenia MID").
2. Z tablicy powiadomień wybierz i kliknij "Połączono z USB", a następnie
kliknij Urządzenie pamięci masowej USB, aby je otworzyć (Ilustracja 3-9).
3. W tym momencie połączenie USB jest prawidłowo nawiązane.
Ilustracja 3-9
Kopiowanie plików do karty pamięci
1. Podłącz urządzenie MID do komputera za pomocą przewodu USB.
2. Aby nawiązać połączenie z komputerem, skonfiguruj urządzenie pamięci
masowej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w poprzednim podrozdziale.
3. Włącz komputer, a następnie w folderze "Mój komputer" przejrzyj zawartość
"dysku wymiennego (x)".
4. Wybierz plik, który chcesz skopiować, a następnie skopiuj go na "dysk
wymienny (x)".
5. Po zakończeniu kopiowania, kliknij "Bezpieczne usuwanie sprzętu" na pasku
zadań komputera, aby odłączyć urządzenie.
Uwaga: Uwaga: gdy MID jest podłączony za pomocą przewodu USB, po uzyskaniu
dostępu do urządzenia pamięci masowej USB, nie będzie można uzyskać
dostępu do karty pamięci z poziomu samego urządzenia MID. Aby uzyskać
dostęp do karty pamięci z poziomu urządzenia MID, należy odłączyć przewód
USB.
3.8 Wprowadzanie znaków
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Po uruchomieniu programu lub wybraniu pola edycji tekstowej, które wymagają
wprowadzania znaków lub liczb, wyświetlona zostanie klawiatura ekranowa. Do
wprowadzania znaków klawiatury służą poniższe opcje:
1. Klawiatura Android
2. Metoda Google Pinyin
Wybierz preferowaną metodę wprowadzania tekstu.
Klawiatura Android urządzenia MID będzie
zdefiniowanymi przez użytkownika ustawieniami.
wyświetlana
zgodnie
ze
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę ustawień, a następnie "Język i metoda
wprowadzania".
2. Wszystkie zainstalowane na urządzeniu MID metody wprowadzania tekstu,
dostępne będą w sekcji ustawień tekstu.
3. Wybierz preferowaną metodę wprowadzania tekstu.
Korzystanie z klawiatury ekranowej
5
1
4
3
2
Ilustracja 3-10
1
Przełącza pomiędzy trybem wielkich oraz małych liter
2
Przełącza pomiędzy trybem wprowadzania liter oraz symboli i cyfr
3
Kliknij aby wprowadzić spację
4
Kliknij, aby przejść do kolejnego wiersza
5
Kliknij aby usunąć słowo znajdujące się po lewej stronie kursora.
Kliknij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie znaki
3.9 Obsługa aplikacji
Otwieranie interfejsu widżetów
Aby przejść do okna widżetów, w interfejsie aplikacji kliknij przycisk "WIDŻETY",
zlokalizowany w górnej części okna, lub przesuń ekran palcem w lewą stronę. Kliknij
i przytrzymaj dowolny element, aby utworzyć do niego skrót. Wówczas dostęp do
aplikacji możliwy będzie z poziomu skrótu.
Tworzenie skrótów pulpitu
W interfejsie aplikacji lub widżetów kliknij i przytrzymaj daną ikonę, aby przejść do
widoku pulpitu. Następnie przeciągnij ją i upuść w dowolnym miejscu pulpitu.
Przypomnienie: Jeśli ikona zostanie upuszczona w miejscu pulpitu, które jest już zajęte,
skrót nie zostanie utworzony.
Przełączanie stron pulpitu
System Android 4.0 posiada funkcję pulpitu, który składa się z więcej niż jednej strony
(jednego widoku ekranu). Dotknij ekran palcem i przesuń w lewo lub w prawo, aby
przejść do kolejnej strony pulpitu.
4 Ustawienia podstawowe
4.1 Dźwięk i wyświetlacz
Ustawianie głośności multimediów
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij Głos.
3. Kliknij Głośność, aby ustawić poziom głośności odtwarzania muzyki oraz
wideo.
4. Gdy pojawi się panel ustawień głośności, dostosuj ją, przeciągając pasek
głośności w lewo lub w prawo.
5. Kliknij Zatwierdź.
Ustawienia wyświetlacza
Dostosowywanie jasności wyświetlacza
1.
W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2.
Kliknij Wyświetlacz.
3.
Z menu, które się pojawi wybierz opcję "Jasność".
4.
Pojawi się panel ustawień jasności. Dostosuj ją, przeciągając pasek
jasności w lewo lub w prawo.
5.

Kliknij OK.
Ustawianie czasu, po jakim ekran przejdzie w stan czuwania
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij Wyświetlacz.
i.
Przewiń ekran w dół, a następnie kliknij przycisk Stan
czuwania.
ii.
Pojawi się panel ustawień. Wybierz czas, po jakim chcesz,
aby ekran przeszedł w tryb czuwania.
4.2 Ustawienia podstawowe
Ustawianie blokady ekranu
Aby chronić prywatność urządzenia MID, użytkownik może ustawić własny schemat
odblokowania (ekwiwalent hasła).
Uwaga: Po ustawieniu blokady ekranu, po każdym włączeniu urządzenia użytkownik będzie
poproszony o wprowadzenie hasła (schematu odblokowania).
Ustawianie schematu odblokowania
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij "Bezpieczeństwo".
3. Kliknij "Blokada ekranu".
4. W sekcji ustawień tekstu wybierz obraz (schemat odblokowania).
5. Przejdź do kolejnego kroku zgodnie z poleceniem.
6. Pojawi się panel z 9 punktami, z których co najmniej 4 należy połączyć
pionowo lub poziomo, tworząc tym samym określony wzór - hasło. Po
zakończeniu ustawiania wzoru, oddal palce od ekranu (Ilustracja 4-1).
Wówczas system zapisze ustawiony przez Ciebie wzór.
7. Kliknij przycisk Kontynuuj.
8. Gdy pojawi się komunikat z żądaniem, ponownie wyklikaj wzór odblokowania
ekranu, a następnie wciśnij OK.
Ilustracja 4-1
Ustawianie hasła PIN
1.
W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2.
Kliknij Zatwierdź.
3.
Kliknij "Blokada ekranu".
4.
W sekcji ustawień tekstu wybierz PIN.
5.
Wprowadź nowy kod PIN i kliknij "Kontynuuj".
6.
Ponownie wprowadź nowy kod PIN i kliknij OK.
Ustawianie hasła odblokowania
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij "Bezpieczeństwo".
3. Kliknij "Blokada ekranu".
4. W sekcji ustawień tekstu wybierz "Hasło".
5. Wprowadź nowe hasło (litery oraz cyfry), a następnie kliknij "Kontynuuj".
6. Potwierdź hasło, wprowadzając je ponownie, a następnie kliknij przycisk
potwierdzenia.
4.3 Karta SD i pamięć urządzenia
Sprawdzanie pojemności karty SD oraz dysku urządzenia MID
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij Pamięć.
3. Sprawdź dostępne miejsce na karcie SD.
4. Sprawdź ilość wolnego miejsca na wewnętrznym dysku urządzenia.
Bezpieczne usuwanie karty SD
Bezpieczne usuwanie karty SD może skutecznie chronić i przedłużyć czas jej
użytkowania.
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij Pamięć.
3. Kliknij "Usuń kartę SD".
4. Wysuń kartę SD.
4.4 Data i godzina
Ręczne ustawianie daty, godziny oraz strefy czasowej
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2.
Przewiń ekran w dół, a następnie kliknij "Data i godzina".
3. Kliknij Strefa czasowa, aby wybrać tę, którą chcesz. Przewiń listę w dół,
aby zobaczyć więcej stref czasowych.
4. Kliknij opcję "Ustaw datę", a następnie klikaj przycisk w górę lub w dół,
aby ustawić dzień, miesiąc oraz rok. Po zakończeniu kliknij "Ustawienia".
5. Kliknij opcję Ustaw godzinę, a następnie klikaj przycisk w górę lub w dół,
aby ustawić godzinę oraz minuty. Kliknij AM lub PM, aby wybrać
pomiędzy godzinami przedpołudniowymi, a popołudniowymi (W
przypadku wyboru formatu 24-godzinnego, opcja ta jest niedostępna). Po
zakończeniu kliknij Ustawienia.
6. Kliknij, aby wybrać pomiędzy 12-godzinnym i 24-godzinnym formatem
wyświetlania czasu. Wybrany format czasu zostanie zastosowany także do
budzika.
7. Kliknij "Wybierz format daty", a następnie wybierz format daty, który
będzie wyświetlany na urządzeniu MID.
4.5 Wybór języka
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij Język i Metoda wpisywania.
3. Kliknij Język i wybierz preferowany język menu. Przewiń listę w dół, aby
zobaczyć więcej języków do wyboru.
4.6 Informacje o urządzeniu
Sprawdzanie statusu urządzenia MID
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij "Informacje o urządzeniu", aby sprawdzić poziom energii baterii, komunikaty
statusu itp.
Aktualizacja systemu
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij "Informacje o urządzeniu".
3. Kliknij "Aktualizacja systemu".
4. Jeśli dostępna jest nowa wersja systemu, kliknij opcję "Instaluj aktualizację systemu".
Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że do urządzenia wsunięta jest karta TF z
nową wersją systemu.
Wyświetlanie wersji systemu
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
2. Kliknij "Informacje o urządzeniu".
3. Wyświetlane są tutaj informacje o numerze modelu, wersji systemu Android, wersji
oprogramowania itp.
5 Multi-Media
5.1 Obsługiwane formaty plików
Urządzenie MID może odtworzyć następujące formaty plików:
Formaty plików muzycznych








MP3
AAC
OGG
WAV
APE
FLAC
AMR
WMA
Obsługiwane formaty wideo



AVI
MPG
VOB








MKV
FLV
TS/TP
H264
MPRC-4
RMVB
DIVX
MPEG-2
Obsługiwane formaty obrazów
 JPEG
 GIF
 PNG
 BMP
5.2 Muzyka
Pliki muzyczne mogą zostać uszeregowane według 4 kategorii: Wykonawca, Album,
Utwór, Lista odtwarzania. Wybierz kategorię, według której zostanie utworzona lista
plików muzycznych. Po wybraniu danego rodzaju sortowania, przeglądaj pliki, dopóki
nie znajdziesz tego, który chcesz odtworzyć. Przykładowo, po wybraniu szeregowania
według Wykonawcy, wyświetlona zostanie lista wykonawców (w kolejności od A do
Z). Po wybraniu danego wykonawcy wyświetlona zostanie lista jego utworów oraz
albumów.
Odtwarzanie w kolejności losowej
Wyświetl aktualną listę odtwarzania
Powtarzanie
Okładka
albumu
Wykonawca
Album
Pauza
Kolejna
ścieżka
Utwór
Poprzednia
ścieżka
Czas
odtwa
rzania
Całkowity
czas ścieżki
Ilustracja 5-1
Pasek postępu
odtwarzania
Odtwarzanie plików muzycznych
1. W widoku pulpitu kliknij "Muzyka".
2. Klikaj utwory aby je wybrać, a następnie wybierz kategorię według której
mają one zostać uszeregowane (Wykonawca, Album, Utwór, Lista
odtwarzania).
3. Wybierz jeden z utworów, aby go odtworzyć.
Dodawanie utworów do nowej listy odtwarzania
1. W widoku pulpitu kliknij "Muzyka".
2. Przejdź do interfejsu Muzyki, aby wybierać utwory.
3. Kliknij i przytrzymaj utwór, który chcesz odtworzyć.
4. W menu, które się pojawi, kliknij "Dodaj do listy odtwarzania".
5. Kliknij "Tworzenie nowej listy".
6. Wprowadź nazwę listy odtwarzania.
7. Kliknij "Zapisz".
Usuwanie utworów z listy odtwarzania
1. Kliknij "Muzyka"
2. Wybierz utwór.
3. Kliknij i przytrzymaj utwór, który chcesz usunąć.
4. W menu, które się pojawi, kliknij "Usuń", aby usunąć utwór z listy
odtwarzania.
5.3 Wideo
Odtwarzanie wideo
Otwieranie odtwarzacza wideo:
W widoku pulpitu kliknij "Aplikacje".
1. Kliknij ikonkę galerii.
2. Urządzenie wyświetli wszystkie dostępne pliki wideo.
3. Kliknij utwór, który chcesz odtworzyć.
4. Wciśnij ikonkę odtwarzania, aby rozpocząć.
Uwaga: jeśli na urządzeniu zainstalowanych jest kilka odtwarzaczy wideo, wybierz plik
obsługiwany przez dany odtwarzacz.
5.4 HDMI
Ustaw tryb wyjściowy jako HDMI, a następnie podłącz urządzenie do telewizora HD, aby móc
odtwarzać wysokiej rozdzielczości pliki wideo na dużym ekranie (Obsługa 1080 pikseli).
Uwaga: Urządzenie MID należy podłączyć do telewizora HD za pomocą standardowego
przewodu HDMI.
1.
2.
3.
4.
W interfejsie głównym kliknij "Ustawienia".
Kliknij "Wyświetlacz" i wybierz "Ustawienia wyjścia".
Jako typ wyjścia wybierz opcję "HDMI".
W chwili podłączania przewodu, cyfrowy telewizor HD powinien mieć ustawiony tryb
wyjściowy także jako HDMI.
5.5 Galeria zdjęć
Aplikacja galerii zdjęć wyszuka dostępne na karcie SD oraz dysku wewnętrznym urządzenia pliki
obrazów. Użytkownik może używać jej do przeglądania i edycji zdjęć, wyświetlania pokazu
slajdów oraz ustawiania danego obrazu jako tapety pulpitu.
Oglądanie zdjęć
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Galerii zdjęć.
2. Przejdź do interfejsu galerii.
3. Wybierz zdjęcie, które chcesz obejrzeć, a system automatycznie wyświetli je w trybie
pełnego ekranu.
4. Podczas oglądania danego zdjęcia dotknij ekranu dwoma palcami i przyciągnij je (palce)
do siebie aby powiększyć, lub rozdziel, aby pomniejszyć. Można też dwukrotnie kliknąć
na zdjęcie, aby je powiększyć lub pomniejszyć.
Wskazówka: Przeciągnij zdjęcie w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub
kolejne.
Edycja i ustawianie zdjęcia jako tła pulpitu
Podczas przeglądania zdjęć w trybie pełnego ekranu, kliknij przycisk Menu, aby wyświetlić
opcje menu, dzięki którym możliwa będzie edycja zdjęcia oraz ustawienie go jako tła pulpitu.

Pokaz slajdów
1. Podczas oglądania zdjęć naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje Menu,
a następnie kliknij Pokaz slajdów.
2. Innym sposobem jest przejście do galerii zdjęć i wybranie opcji Pokazu
slajdów.

Wycinanie
1. Wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje Menu zdjęć.
2. Następnie kliknij Wytnij. Kliknij i przeciągnij palcem po ekranie, aby ustawić
odpowiednią powierzchnię do przycięcia.
3. Kliknij narzędzie do wycinania (powiększ lub pomniejsz), aby dostosować
rozmiar przycięcia.
4. Po dostosowaniu obszaru oraz rozmiaru, kliknij "Wytnij", aby dokonać
przycięcia.
5. Jeśli nie chcesz zapisywać zmian, kliknij "Anuluj", aby powrócić do
oglądania.

Edycja
1. Kliknij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje menu.
2. Kliknij "Edycja".
3. W oknie ustawień, które się pojawi, dostosuj jasność, styl oraz ustawienia
końcowe.
4. Kliknij "Zapisz".
5. Jeśli nie chcesz zapisywać zmian, kliknij "Anuluj", aby powrócić do
oglądania.
5.6 Kamera
Funkcja zdjęć oraz nagrywania filmów dostępna jest dzięki dwu kamerom. Pierwsza z nich
(300.000 pikseli) zlokalizowana jest z przodu, natomiast druga (2 mln pikseli) z tyłu urządzenia.
Tylna kamera umożliwia tryb "Pełnego ekranu" - wykonywania zdjęć panoramicznych.
Włączanie kamery
Są dwa sposoby włączania kamery:
1.
Przesuń palcem obraz pulpitu tak, aby przesunąć "zaznaczenie" na ikonkę
aparatu
2.
.
Dotknij ikony aparatu
na pulpicie lub w interfejsie wszystkich
aplikacji.

Przycisk operacyjny aparatu widoczny jest na Ilustracji 5-2

Przełączanie pomiędzy kamerami: wciśnij przycisk
pomiędzy trybem przedniej a tylnej kamery.
, aby przełączać
Podgląd zdjęć
oraz wideo
Przełącznik trybów
przedniej
oraz tylnej kamery
Kliknij aby
zrobić zdjęcie
Podmenu
Tryb "Pełny
ekran"
Ilustracja 5-2
Tryb zdjęć
Tryb nagrywania wideo
Robienie zdjęć
1. Włącz kamerę. Upewnij się, że aktywny jest tryb aparatu. Na wyświetlaczu
zaznaczona u dołu jest ikona aparatu.
2. Skieruj obiektyw kamery na obiekt, który chcesz sfotografować.
3. Dotknij niebieski przycisk
, aby wykonać zdjęcie.
Uwaga: Aby uniknąć wykonania "nieczystych" zdjęć, należy trzymać urządzenie
MID nieruchomo i dotykać niebieski przycisk tak delikatnie jak to możliwe.
Nagrywanie wideo
1.
Upewnij się, że aktywny jest tryb nagrywania wideo. Na wyświetlaczu zaznaczona u
dołu jest ikona kamery.
2.
Skieruj obiektyw kamery na scenę, którą chcesz nagrać.
3.
Dotknij czerwony przycisk
, a urządzenie rozpocznie nagrywanie wideo.
Podczas nagrywania, czerwony przycisk oznaczony będzie białym znaczkiem.
4.
Dotknij czerwony przycisk ponownie, aby zakończyć nagrywanie.
Przypomnienie:

Zdjęcia oraz pliki wideo będą zapisywane automatycznie.

Istnieje możliwość obejrzenia zdjęć oraz filmów wykonanych przez
użytkownika.

Aby wyświetlić kolejny/poprzedni film/zdjęcie, przesuwaj obraz w lewo lub w
prawo.

Podczas oglądania danego zdjęcia dotknij ekranu dwoma palcami i przyciągnij
je (palce) do siebie aby powiększyć, lub rozdziel, aby pomniejszyć. Można też
dwukrotnie kliknąć na zdjęcie, aby je powiększyć lub pomniejszyć.

Podczas przeglądania plików wideo, aby odtworzyć dany plik należy nacisnąć
przycisk
.
Zdjęcia panoramiczne.

Włącz kamerę. Upewnij się, że aktywny jest tryb "Pełny ekran". Na
wyświetlaczu zaznaczona u dołu jest ikona "Pełnego ekranu", jak na obrazku
poniżej:
1. Skieruj obiektyw na szeroki obiekt, który chcesz sfotografować od
początku do końca.
2.
Przykładowo, jeśli chcesz sfotografować cały most, należy skierować obiektyw na
jego początek.
3.
Dotknij zielony przycisk
ujęcia.
4.
Biorąc wciąż most jako przykład, trzeba przesunąć obiektyw od jednego końca do
drugiego. Jeśli zrobisz to zbyt szybko, na ekranie pojawią się "szybkie" piksele
rozmazujące zdjęcie.
5.
Podczas wykonywania zdjęcia, zielony przycisk oznaczony będzie białym
znaczkiem.
6.
Po zakończeniu fotografowania kliknij ponownie zielony przycisk. Na ekranie
wyświetlone zostanie pełne zdjęcie, a system pokaże pasek postępu zapisu zdjęcia.
, a następnie przesuwaj go przez całą szerokość
Przypomnienie: aby przeglądać
obok zielonego przycisku.
zdjęcia, dotknij miniaturki zlokalizowanej
6 Ustanawianie połączenia
6.1 Połączenie 3G
1. Przejdź do widoku pulpitu.
2. Kliknij przycisk Menu.
3. Kliknij Ustawienia.
4. Kliknij opcję 3G i przesuń przełącznik w prawo, tak aby aktywować tę funkcję.
5. Obserwuj tablicę powiadomień dopóki nie pojawi się na niej ikona połączenia 3G.
6.2 Połączenie WIFI
Urządzenie MID może zostać połączone z siecią Wi-Fi. Aby ustanowić połączenie:
W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
1. Kliknij Wi-Fi.
2. W interfejsie Wi-Fi kliknij przełącznik tak, aby aktywować tę funkcję.
3. Po otworzeniu interfejsu Wi-Fi, nastąpi automatyczne wyszukiwanie dostępnych
połączeń, które następnie zostaną wyświetlone w oknie po prawej stronie (Ilustracja
6-1)
4. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć wymaga podania
hasła, przywołaj okno dialogowe i wprowadź odpowiednie hasło. Kliknij "Połącz".
Ilustracja 6-1
6.3 Email
Ustawienia E-mail
Aplikacja E-mail posiada funkcję kreatora kont E-mail dla protokołów pocztowych POP3 lub
IMAP, w popularnych serwisach internetowych (takich jak: Yahoo, Gmail itp.).
Ilustracja 6-2
Przed uruchomieniem kreatora upewnij się, że zostało ustanowione prawidłowe połączenie z
Internetem.
Zakładanie konta E-mail
1. Przejdź do interfejsu głównego, jak na Ilustracji 6-2.
2. Kliknij ikonkę E-mail. Pojawi się kreator (Ilustracja 6-3), który przeprowadzi cię
przez proces zakładania konta.
3. Wprowadź (utwórz) adres konta E-mail oraz hasło.
4. Kliknij przycisk "Dalej", a następnie wybierz typ konta: POP3 lub IMAP.
5. Kliknij ponownie przycisk "Dalej" aby sprawdzić czy serwer wysyłania/odbierania
wiadomości jest już dostępny.
6. Wprowadź nazwę konta oraz nazwę nadawcy, a następnie kliknij "Zakończ".
7. Jeśli skrzynka E-mail jest dostępna, system wyświetli jej interfejs.
Ilustracja 6-3
Usuwanie konta E-mail
Istnieje możliwość usunięcia utworzonego wcześniej konta E-mail POP3 lub IMAP.
1. Kliknij "E-mail".
2. Przejdź do widoku skrzynki odbiorczej.
3. Kliknij przycisk Menu.
4. Kliknij Ustawienia.
5. Dotknij palcem nazwę konta, które chcesz usunąć.
5. Wyświetlona zostanie lista opcji, z której wybierz i kliknij "Usuń konto".
6. Kliknij OK, aby usunąć konto.
Wysyłanie wiadomości E-mail
1. Kliknij E-mail aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą.
2. Kliknij na skrzynkę odbiorczą. Nowe wiadomości przychodzące zostaną pobrane
automatycznie. Kliknij tę, którą chcesz przeczytać.
3. Dotknij przycisk
zlokalizowany w górnej części ekranu.
4. Przejdź do interfejsu tworzenia nowej wiadomości E-mail.
5. Wprowadź adres E-mail odbiorcy w pole paska adresu.
6. Wpisz temat oraz zawartość maila.
7. Jeśli chcesz dodać do wiadomości załącznik, wciśnij przycisk Menu, a następnie
8. kliknij "Dodaj załącznik".
9. Wybierz załącznik, który ma zostać wysłany (np. plik obrazu lub wideo).
10. Kliknij przycisk
aby wysłać wiadomość E-mail.
7 Internet
7.1 Przeglądarka
Otwieranie i obsługa przeglądarki internetowej
Dotknij ikony przeglądarki na pulpicie lub w interfejsie wszystkich aplikacji.
Przeglądarka wyświetli ostatnią odwiedzoną przez użytkownika stronę internetową. Jeśli nie była
wcześniej używana, wyświetli stronę główną.
Przeglądarka zostanie otwarta w przypadku każdej formy korzystania z Internetu (np. E-mail lub
Chat).
U góry ekranu wyświetlony zostanie pasek z aktualnym adresem URL. Pasek chowany jest
poza górną krawędzią ekranu. Aby go wyświetlić należy przesunąć go w dół.
Ustawianie strony głównej
1. W widoku pulpitu kliknij ikonę przeglądarki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.
Kliknij przycisk Menu, aby wyświetlić kolumnę z opcjami przeglądarki.
Przewiń ją w dół i kliknij "Ustawienia".
Kliknij "Zwykłe".
Kliknij "Ustawianie strony głównej".
Następnie wybierz stronę, która zostanie ustawiona jako strona główna.
Po dokonaniu wyboru, urządzenie MID uruchomi się ponownie.
Wyszukiwanie stron internetowych
1. Kliknij ikonę przeglądarki
.
2. Wpisz adres strony, która ma zostać wyszukana, używając do tego klawiatury ekranowej.
3. Kliknij "Zakończ", aby wyszukać stronę.
Pasek
adresu
Ilustracja 7-1
Przeglądanie stron internetowych
Otwórz przeglądarkę (Ilustracja 7-1), kliknij kolumnę adresu, aby wpisać adres strony, a
następnie kliknij start, by ją otworzyć. Przejdź do wyszukanej strony aby przeglądać jej
zawartość. Po zakończeniu ładowania strony, możesz przesunąć ją palcem, aby przejrzeć jej
inne fragmenty.
Powiększanie lub pomniejszanie stron internetowych
Po otwarciu strony internetowej możesz przeciągnąć ją w dół przeglądarki, aby wyświetlić
przyciski powiększania i pomniejszania. Użyj przycisków, aby nadać stronie preferowany
rozmiar.
Znajdowanie tekstu na stronie
a)
Podczas przeglądania stron internetowych, naciśnij klawisz Menu, aby wyświetlić
opcje.
b)
Kliknij Znajdź na stronie.
c)
Wpisz treść, którą chcesz wyszukać.
d)
Podczas wprowadzania znaków pasujące wyniki wyszukiwania są podświetlone na
niebiesko.
e)
Klikaj na przyciski strzałek, umieszczone po prawej stronie paska wyszukiwania,
aby przejść do poprzedniego lub następnego pasującego wyniku (słowa).
Zarządzanie zakładkami

Dodawanie strony do zakładek
1. W interfejsie przeglądarki otwórz wybraną stronę internetową.
2. Kliknij przycisk Menu i kliknij "Dodaj do zakładek".
3. Edytuj nazwę zakładki i kliknij OK.

Otwieranie zakładek
1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Menu, a następnie "Zakładki".
2. Kliknij zakładkę ze stroną internetową, którą chcesz otworzyć.

Edycja zakładek
1. Kliknij przycisk Menu, a następnie "Zakładki".
2. Kliknij i przytrzymaj istniejącą zakładkę, aby wyświetlić menu z
opcjami.
3. Kliknij "Edytuj zakładkę", aby dokonać edycji, a następnie kliknij OK.
Zapisywanie stron, aby przeglądać je offline (przy wyłączonym połączeniu z Internetem).
Istnieje możliwość zapisu wszystkich przeglądanych stron internetowych na dysku
urządzenia MID, aby móc przeglądać je w przyszłości, nawet jeśli urządzenie nie
jest połączone z Internetem.
1.
Podczas przeglądania strony internetowej, naciśnij przycisk Menu, a
następnie Zapisz.
2.
W zakładce zapisanych stron umieszczane będą ich miniaturki. Aby powrócić
do przeglądania stron online (z aktywnym połączeniem internetowym),
kliknij przycisk "Powrót".
3.
Aby wyświetlić zapisaną stronę kliknij ikonkę
Zapisane strony internetowe
wyświetlona.
. Następnie Menu >
i kliknij miniaturkę tej strony, która ma zostać
8 Instalacja aplikacji
8.1 Instalacja
Instalacja aplikacji firm trzecich
Istnieje możliwość pobrania z Internetu i używania na urządzeniu MID tych aplikacji firm trzecich,
które są kompatybilne z systemem Android. Skopiuj plik aplikacji na kartę SD, a następnie włóż
kartę do urządzenia MID.
1.
Włącz menadżer plików. Wybierz plik aplikacji, która ma zostać zainstalowana.
2.
Kliknij i przytrzymaj plik aplikacji, która ma zostać zainstalowana.
3.
Pojawi się okno instalacji. Kliknij opcję "Instaluj aplikację".
4.
Postępuj zgodnie z zaleceniami instalatora.
Uwaga: Wyszukane w Internecie aplikacje firm trzecich powinny posiadać rozszerzenie ".apk".
8.2 Odinstalowywanie
Procedura odinstalowywania aplikacji
W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień.
1.
Kliknij Aplikacje. Wyświetlona zostanie lista wszystkich zainstalowanych w systemie
aplikacji.
2.
Wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
3.
Kliknij OK, aby sfinalizować proces odinstalowywania.
Wskazówka: Zainstalowany w systemie Menedżer Aplikacji posiada wiele wygodnych funkcji.
Po włączeniu Menedżera Aplikacji kliknij przycisk "Odinstaluj". Wyświetlona zostanie lista
wszystkich zainstalowanych w systemie aplikacji.
8.2 Przywracanie ustawień fabrycznych
Jeśli występują poważne błędy w funkcjonowaniu urządzenia lub jeżeli użytkownik
zapomniał hasła odblokowującego, możliwe jest zastosowanie funkcji przywracania ustawień
fabrycznych. Przywracanie ustawień fabrycznych spowoduje utratę pobranych aplikacji i
ustawień użytkownika, więc przed zastosowaniem tej funkcji powinno się wykonać kopię
zapasową danych.
1. Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj klawisz zwiększania głośności jedną ręką,
a następnie przy użyciu drugiej ręki naciśnij przycisk Włącznika (Power). Na ekranie
wyświetlony zostanie obrazek oznaczający dostęp do zmian systemowych.
2. Przejdź do obrazka (trójkąt z wykrzyknikiem, jak na Ilustracji 10-1).
3. Kiedy wyświetlony zostanie trójkąt, kliknij przycisk Zmniejszania głośności.
4. System wyświetli kolejny obraz z siedmioma opcjami operacji (Ilustracja 10-2).
5. Pierwsza opcja: Zrestartuj system. Druga opcja: Aktualizacja systemu. Trzecia opcja:
Kasowanie danych / Przywracanie ustawień fabrycznych. Czwarta opcja: Czyszczenie
pamięci Cache. Piąta opcja: Wgrywanie LOGO, kopii zapasowej danych użytkownika.
Szósta opcja: Kopiowanie danych użytkownika. Siódma opcja: Wpisywanie numeru
seryjnego.
6. Wciskaj przycisk zmniejszania głośności, aby przesuwać pasek zaznaczenia opcji w dół.
Wciśnij przycisk zwiększania głośności, aby wykonać daną operację.
7. Wybierz opcję Kasowanie danych / Przywracanie ustawień fabrycznych. (Ilustracja
10-2)
8. Pojawi się okno z żądaniem potwierdzenia wykonania operacji. Kliknij "Tak", aby
przywrócić ustawienia fabryczne, lub "Nie", aby zamknąć okno.
9 Korzystanie z telewizji mobilnej
(opcjonalnie)
Interfejs główny telewizji mobilnej:
1.
W interfejsie Aplikacji kliknij ikonę telewizji mobilnej (DVB-T).
2.
Kliknij przycisk wyszukiwania, aby wyszukać programy TV.
3.
Z listy programów wybierz ten, który chcesz oglądać.
4.
Kliknij "Odtwórz". Obraz telewizji zostanie wyświetlony w trybie pełnego ekranu.
5.
Po zrobieniu zrzutu ekranu, obraz zostanie zapisany w katalogu "/SDCARD/Images".
6.
Nagrany plik wideo zostanie zapisany w katalogu "/SDCARD/Videos".
Uwaga: Podczas nagrywania programów telewizyjnych, nie należy nigdy
wyciągać karty SD z urządzenia.
Lista
kanałów
Okno
odtwarzania
Dostosowy-wanie
głośności
Szukaj
kanałów
Zrzut
ekranu
(zapisy
wanie
bieżące
go
obrazu
w
formie
Nagraj program
Dostosuj jasność
Podczas oglądania w trybie pełnego ekranu, wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić
następujące opcje:
Powrót do
interfejsu
głównego
DVB-T
Powiększanie/
zmniejszanie
ekranu
Przegląd
programów
Przejście do
poprzedniego/następnego
kanału
Ustawienia
napisów
Kliknij ikonę EPG, aby przejść do interfejsu EPG.
Przegląd
programów
Okno
odtwarzania
Informacje o programie
10. GPS
1. W interfejsie Aplikacji kliknij ikonę GPS.
2. Pasek sygnału zmieni kolor na niebieski, co oznacza proces wyszukiwania sygnału.
3. Gdy pasek sygnału zmieni kolor na zielony, będzie to oznaczać, że wyszukiwanie
sygnału zakończyło się sukcesem.
Sygnał
Czas
uzyskania
sygnału
SNR
11. Rozwiązywanie problemów
1.
Pierwsze uruchomienie urządzenia MID trwa długo
Pierwsze uruchomienie po aktualizacji systemu wymaga czasu, aby system mógł
zainstalować aplikacje oprogramowania (około 2-3 minut). Kolejne uruchamiania będą
przebiegać szybciej.
2.
Urządzenie MID jest czasem gorące.
Zjawisko to jest typowe jeśli wiele aplikacji jest uruchomionych w tym samym czasie,
jasność obrazu jest dostosowana do wysokich wartości lub gdy urządzenie jest w trakcie
procesu ładowania.
3.
Urządzenie MID nie może połączyć się z siecią Wi-Fi

Upewnij się, że bezprzewodowy router działa poprawnie.

Upewnij się, że urządzenie MID i bezprzewodowy router znajdują się w odpowiedniej
odległości od siebie (50-100m), oraz że nie są rozdzielone ścianą lub inną przeszkodą.

Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne.
4.
Nie można połączyć się z Internetem

Upewnij się, że urządzenie MID i bezprzewodowy router znajdują się w odpowiedniej
odległości od siebie (50-100m).

Rozłącz i ponownie ustanów połączenie Wi-Fi.
5.
System nie działą prawidłowo
Instalacja niektórych aplikacji firm trzecich może doprowadzić do awarii systemu. W takiej
sytuacji zaleca się wcisnąć i przytrzymać przez 6 sekund Włącznik (Power), aby wymusić
wyłączenie urządzenia MID.
6.
Nie można utworzyć konta E-mail lub zarejestrować aplikacji

Upewnij się, że połączenie z Internetem zostało prawidłowo ustanowione.

Upewnij się, że konto E-mail zostało prawidłowo skonfigurowane.
7.
Nie można odczytać danych z karty TF

Upewnij się, że karta TF została poprawnie włożona do urządzenia.
8.
Chwilami urządzenie pracuje wolno

Jest to naturalne w niektórych sytuacjach. Zaleca się wówczas zamknięcie niektórych
aplikacji lub odinstalowanie aplikacji firm trzecich, aby zwolnić więcej zasobów
systemowych.
Český
Návod k obsluze
1 Úvod
1.1 Doporučení
Upozornění

Přístroj se musí uchovávat v suchu. Nenechte přístroj, baterie nebo nabíječku ve styku
s vodou nebo párou. Také nepoužívejte přístroj nebo nabíječku s mokrýma rukama,
aby nedošlo ke zkratu nebo jiné závadě způsobené korozí.

Chcete-li zabránit selhání zařízení, baterií a nabíječky, vyhněte se situacím, kdy jsou
vystaveny velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě.

Nikdy byste neměli třást, házet, ohýbat se zařízením MID.
Nemůžete rozebírat zařízení nebo jeho příslušenství.
V opačném případě bude zrušena záruka poskytnuta naší společností.
1.2 Bezpečnostní pokyny
Před použitím zařízení si přečtěte informace obsažené v této kapitole, potom s nimi seznamte
děti. Podrobnější informace naleznete na bezpečnostních pokynech a doporučeních.

Nemanipulujte s přísrojem během jízdy, abyste neohrozili bezpečnost provozu.

Je nutné dodržovat lékařská opatření a předpisy. V blízkosti zdravotnického
prostředku vypněte MID.

Před nástupem do letadla vypněte zařízení MID nebo zapněte režim Letadlo, aby
bezdrátové signály MID nerušily řídící signály peo ovládání letadla.

Pokud se pohybujete v blízkosti elektronických zařízení s vysokou přesností,
vypněte MID. V opačném případě může dojít k poškození.

Nerozebírejte zarizeni ani příslušenství MID. To může jen servisní pracovník v
autorizovaném servisu.

Uchovávejte MID zařízení daleko od magnetických zařízení, jinak dojde k
vymazání dat.

Nepoužívejte MID při vysoké teplotě a v blízkosti hořlavého plynu (např. čerpací
stanice).

Umístěte MID zařízení a jeho příslušenství v místě, kde nebudou k dispozici pro
děti. Nedovolte dětem používat přístroj bez dozoru.

Při použití MID dodržujte příslušné zákony a předpisy a respektujte soukromí a
zákonná práva ostatních osob.

Pro zajištění bezpečnosti vašeho počítače a MID zařízení při použití USB kabelu,
musí být přísně dodržována doporučení v této příručce.

Nepoužívejte přístroj v koupelně nebo jiném mokrém prostředí. Chraňte před
kontaktem s kapalinou a vlhkostí.
1.3 Zkratky a jejich vysvětlení
Zkratka
Celý název
Popis
MID
Mobile Internet Device
Přenosný
internetu.
přístroj,
využívá
WIFI
Wireless Fidelity
Bezdrátové sítě LAN na základě
IEEE 802 11b
TF
TransFlash
Alternativní název pro Micro SD
paměťové karty
HDMI
High
Definition
Multimedia Interface
HDMI:
HighDefinition
Interface
2 Úvod k produktu MID
2.1 Příprava pro použití a provoz zařízení MID
Nabíjení baterií
Před prvním použitím dobijte baterie na 100% pomocí nabíječky AV.
1. Připojte adaptér k MID a dobijte baterie.
Multimedia
2.2 Stav a oznámení MID
Oznamovací ikony:
Když se na panelu zobrazí okno, klepněte na záhlaví sloupce pole na obrazovce a pohybujte
prstem pro otevření oznámení. Klepněte na možnosti, které chcete zobrazit pro podrobné
informace. Následně můžete kliknutím na okno přesunout pole nahoru a zavřít. Dole se
nachází legenda s ikonami:
Nový email
Připojeno USB
Nastavení Letadlo
USB ovládací zařízení je
připojeno
Zpět
Zobraz naposledy otevřené okno
Stahování
Tlačítko pro návrat do zobrazení
plochy
Ukazatel dobití baterií
Připojení WIFI, přístup k internetu
Chybí karta SD
Alarm
Obecná upozornění
Ztlumení hlasitosti
Tabulka oznámení
Oznamovací ikony se zobrazí v případě obdržíte-li e-mail, když je nastaven alarm nebo
nastaveno připojení WiFi. Chcete-li zobrazit podrobné informace, otevřete oznamovací
tabulku.
Otevřete panel s oznámením
Když se objeví na liště nová ikona, stáhnete lištu dolů a nakliknete na ikonu.
3 Stručný návod
3.1 Funkční klávesy
Opis funkcji przycisków: Popis funkčnních kláves:
Tlačítko napájení (Power)
Zmáčkni krátce pro režim spánku, dlouze pro
vypnutí.
Hlasitost + (Volume +)
Nastavení hlasitosti
Hlasitost - (Volume -)
Nastavení hlasitosti
Tlačítko hlavní obrazovky
Kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu přejdete
(Home)
na hlavní obrazovku.
Tlačítko MENU
Ikona se zobrazuje v aplikacích spojených s MENU.
Tlačítko posledních spuštěných
aplikací
Tlačítko zpět (Back)
Hledat (Search)
Historie posledních otevřených aplikací.
Kliknutím na ikonu zpět v dolní liště se vrátíte o
krok zpět.
Kliknutím se zobrazí vyhledávač Google.
3.2 Vypnutí a zapnutí
Zapínání:
Zmáčkněte a přidržte Power déle než 3 sekundy. Naběhne displej, který je zamknutý.
Musíte ho odblokovat, abyste přešli na hlavní obrazovku.
Vypínání:
1. Zmáčkněte a přidržte Power, aby se zobrazila nabídka zámku.
2. Uživatel si může vybrat z nabídky, jak je ukázáno na obrázku 3-1.
3. Posledním krokem je kliknout na "Zavřít ".
Obrázek 3-1
3.3 Zapnutí a vypnutí obrazovky
Pokud se zařízení nepoužívá, obrazovka se automaticky vypíná.
1.
Pokud se obrazovka nepoužívá po určitou dobu, automaticky se vypne, aby
přístroj šetřil energii baterie.
2.
Pokud je obrazovka zapnuta, stiskni Power pro její vypnutí.
Zapínání obrazovky
Pro zapnutí stiskněte krátce tlačítko Power. Po zapnutí je obrazovka blokována, jak je
zobrazeno na obrázku 3-2. Pro odblokování se dotkněte ikonky "blokády" a přesuňte ji vpravo.
Pokud byste ji přesunuli vlevo, aktivujete kameru.
Obrázek 3-2
Obrázek 3-3
3.4 Obsluha dotykového monitoru
Provozní činnosti
Existují různé způsoby operací na ploše, v Menu, zapínání aplikací apod.
Klikání:
Pro vyvolání klávesnice na obrazovce, vybrání položky nebo aplikace na ploše jednoduše
klikněte prstem.
Stisknutí
Pokud chcete otevřít položku (například textové pole nebo odkaz na internetu), použít
klávesovou zkratku, přejít na domovskou stránku, stačí danou položku stisknout.
Přesunutí a rychlé přesunutí
Přesunutí je velmi jednoduchý vertikální nebo horizontální pohyb prstu nebo dotykového pera
po obrazu.
Přetahování
Na objekt lehce položíme prst, zatlačíme a přesuneme na dané místo. Tam prst uvolníme.
Rotace
Ve většině obrázků se při otáčení zařízení MID na boční pozici se atomaticky otáčí obrazovka z
pohledu příčného do vertikálního zobrazení. To je užitečné například při zadání znaků nebo
poslechu MP3 souborů.
3.5 Rozhraní plochy
Na ploše se zobrazují aplikace viz obr. 3-4. U Máte možnost vytvořit klávesové zkratky k
aplikacím a přizpůsobit tapety.
Vyhledávač
Aplikace
Hlasové
vyhledávání
Tapeta
Zpět
(Return)
Tlačítko menu
Home
Ukazatel
nabití
baterie
energii
baterii
Hodiny
Lišta oznámení
Obrázek 3 - 4
Oznámení
Rozšíření plochy
Plocha rozhraní může přesahovat šířku obrazovky tak, aby poskytovala více prostoru na
vytvořené zkratky atd.. Stiskněte prázdnou plochu a pak rychle posuňte prst doleva nebo
doprava. Plocha může být prodloužena o další dvě velikosti (jedna na každé straně).
Obrázek 3-5
Zástupce na ploše
Android 2.3 může vytvořit složky na ploše, potom sem přesunout ikony. Android 4.0
umožňuje zjednodušit proces.
Musíte provést tyto činnosti:
1. Označit všechny ikony, které mají být umístěny ve složce, obrázek 3-6.
2. Kliknout na tyto ikony, obrázek 3-7.
3. Kliknout na soubor „Nový” dole v černé části. Zobrazí se klávesnice, je možné
přejmenovat soubor (podobně jako v systému IOS).
Obrázek 3-6
Obrázek 3-7
Odstranění ikon na ploše
1. Klikni a přidrž ikonu, kterou chceš odstranit, v levém horním rohu se objeví znak
.
2. Přesuňte ikonu do tohoto znaku, přidržte dokud nezmění barvu na červenou,
potom je odstraněna.
Změna tapety na ploše
1. Stiskněte na prázdnou oblast na ploše, zobrazí se nabídka pro změnu tapety.
2.
Klikněte na fotogalerii a tapety, vyberte obrázek, který chcete nastavit jako
pozadí plochy.
Hlasové vyhledávání
1.
Klikni na ikonu mikrofonu
.
2.
Máte možnost mluvit nahlas slova nebo fráze, které mají být vyhledány
pomocí Google.
3.
Vyberte požadovaný jazyk do vyhledávacího pole a potom klepněte na tlačítko
OK pro potvrzení.
4.
Zasuňte ústa přímo do mikrofonu a vyslovte slovo nebo frázi pro vyhledávání.
Prohlížeč zobrazí seznam sofistikovaných stran.
Pozor: Před hlasovým vyhledáváním se přesvěčte, zda je správně zapnutý internet.
3.6 Otvírání aplikací
Jak otevřít aplikace v zařízení MID:
1. Na ploše stiskněte
, jako na obrázku 3-6, aby se zobrazily soubory
jako na obrázku
3-8:
Vyberte aplikace, které chcete zobrazit.
2.
Obrázek 3-8
3.7 Připojení USB
Konfigurace zařízení pro ukládání dat
Před zahájením přenosu dokumentů je nutné provést konfiguraci zařízení pro ukládání
dat:
Zapojte MID k počítači přes USB. Na oznamovací liště se objeví příslušné oznámení.
1. Otevřete nabídku oznámení (informace o tom, jak to udělat je uvedeno v
kapitole 2.2). Vyberte na panelu a klikněte "USB Connected", poté klikněte
na paměťovém zařízení, USB se otevře (obr. 3-9). V tomto okamžiku je
správně navázáno spojení.
Obrázek 3-9
Kopírování souborů na paměťovou kartu.
1. Zapojte zařízení MID k počítači pomocí USB.
2. Pro správné připojení nakonfigurujte zařízení pro ukládání paměti podle
předchozích pokynů.
3. Zapněte počítač a v souboru "Počítač" prohlédněte obsah přenosného disku
„X”
4. Vyberte soubor, který chcete kopírovat a zkopírujte ho na disk „X”.
5. Po skončení kopírování klikněte na "Bezpečně odebrat" na liště počítače a
odeberte.
Pozor: Pokud je MID napojen pomocí USB, po získání vstupu do paměti USB, není
možné získat přístup k paměťové kartě přímo v zařízení MID. Pro získání
vstupu k paměťové kartě je nutné odpojit USB.
3.8 Zadávání znaků
Využití klávesnice na monitoru
1. Při spuštění programu, který vyžaduje zadávání znaků nebo čísel se zobrazí na
obrazovce klávesnice. Pro zadávání znaků jsou následující možnosti:
2. Klávesnice Android
3. Metoda Google Pinyin
Vyberte jednu z možností.
Klávesnice Android zařízení MID se zobrazí podle nastavení uživatelem.
1. Na panelu klikněte na ikonu nastavení, pak "Jazyk a vstupní metoda".
2. Všechny nainstalované metody k vložení textu budou k dispozici v nastavení
textu.
3. Vyberte jednu metodu ke vkádání textu.
Využití klávesnice monitoru
5
1
4
3
2
Obrázek 3-10
1
Přepínač malých a velkých písmen
2
Přepínač mezi čísly, symboly a písmeny
3
Mezerník
4
Enter, posunutí na další řádek
5
Vymaž slovo vlevo od kurzoru, přidrž déle a smaž celý řádek.
3.9 Podpora aplikací
Otevírání widgetů
Chcete-li přejít na widgety klepněte na tlačítko "WIDGETY" nacházející se v horní
části okna nebo přesuňte monitor prstem vlevo. Klikněte a podržte položku, chcete-li
vytvořit zástupce. Pak přístup k aplikaci bude možný přes zástupce.
Vytvoření zástupce
V rozhraní aplikace nebo Widgetu klikněte na ikonu, abyste přešli na zobrazení plochy.
Následně ji přidržte a přemístěte na libovolné místo na ploše.
Připomenutí: Pokud ikonu umístíte na místo, které je už obsazené, zástupce se
neutvoří.
Přepínání stran plochy
System Android 4.0 obsahuje funkci plochy, která se skládá více než z jedné strany
(jednoho listu monitoru). Dotknětet se monitoru prstem a přesuňte vpravo nebo vlevo
pro listování mezi jednotlivými stranami.
4 Základní nastavení
4.1 Zvuk a displej
Nastavení hlasitosti média
1. V zobrazení panelu klepněte na tlačítko Nastavení.
2. Klikněte Zvuk (hlas).
3. Klikněte hlasitost, pro nastavení hlasitosti videa nebo hudby.
4. Když se zobrazí panel nastavení hlasitosti, nastavte ji přetažením indikátoru
hlasitosti doleva nebo doprava.
5. Potvrďte.
Nastavení displeje
Nastavení jasu displeje
1.
V zobrazení panelu klikněte na tlačítko Nastavení.
2.
Klikněte Displej.
3.
V menu vyberte „Jas”.
4.
Objeví se panel k nastavení jasu. Nastavte jas přesunutím indikátoru
vlevo nebo vpravo.
5.
Potvrďte OK.
Nastavení doby, po které se obrazovka přepne do pohotovostního režimu.
1. V zobrazení panelu klepněte na tlačítko Nastavení.
2. Klikněte displej.
iii.
Přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na tlačítko
Standby (pohotovostní režim).
iv.
Zobrazí se panel nastavení. Vyberte čas, za jaký se má displej
přepnout do pohotovostního režimu.
4.2 Základní nastavení
Nastavení zámku monitoru
Na ochranu zařízení MID, může uživatel nastavit vlastní schéma zablokování (ekvivalent hesla).
Pozor: Nastavené heslo bude muset uživatel použít při každém zapnutí.
Nastavení zámku
1. Klikněte na ploše na ikonu Nastavení.
2. Klikněte na "Zabezpečení".
3. Klikněte "Zámek monitoru".
4. V textu vyberte nastavení obraz (schéma odblokování).
5. Přejděte na další krok podle pokynů.
6. Zobrazí se panel s 9 body, ze kterých musíte nejméně 4 spojit vertikálně nebo
horizontálně, tak vytvořit vzor - heslo. Po nastavení vzoru oddalte prst od
monitoru (Obrázek 4-1), tím se heslo (vzor) potvrdí.
7. Klepněte na tlačítko Pokračovat (continue).
8. Po zobrazení žádosti o opětovné zapsání vzoru, učiňte tak a stiskněte tlačítko
OK.
Obrázek 4-1
Nastavení hesla PIN
1.
Klikněte na Nastavení.
2.
Klikněte „Potvrď”.
3.
Klikněte "Zámek monitoru".
4.
V textu nastavení vyberte PIN.
5.
Zapište nový PIN i klikněte "Pokračuj (Continue)".
6.
Znovu zapište nový PIN a klikněte na OK.
Nastavení hesla pro odemknutí
1. Klikněte na Nastavení.
2. Klikněte na "Zabezpečení".
3. Klikněte "Zámek monitoru".
4. V textu nastavení vyberte "Heslo".
5. Zapište nové heslo (písmena a číslice) a klikněte "Continue" (pokračuj).
6. Napište heslo znovu, tím ho potvrdíte, stiskněte OK.
4.3 SD karta a paměť zařízení
Kontrola kapacity karty SD a disku zařízení MID
1. Klikněte na Nastavení.
2. Klikněte Paměť.
3. Zjistěte kapacitu SD karty.
4. Zkontrolujte množství volného místa na interním pevném disku přístroje.
Bezpečné odebrání SD karty
Bezpečné odebrání SD karty může prodloužit čas jejího používání a chránit
uložená data.
1. Klikněte na ikonu „Nastavení”.
2. Klikněte na „Paměť”.
3. Klikněte "Odstraňte SD kartu".
4. Vysuňte kartu SD.
4.4 Datum a hodiny
Ruční nastavení datumu, času a časového pásma
1. Klikněte na ikonu „Nastavení”.
2.
Posuňte monitor dolů a následně klikněte na „Datum a čas".
3. Klikněte na „Časové pásmo” a nastavte vámi zvolené. Posuňte stránku
směrem dolů a zobrazí se Vám nabídka pásem.
4. Klikněte na „Nastavit datum" a následně klikejte nahoru a dolů pro
nastavení dne, měsíce a roku. Nakonec klikněte na "Nastavení".
5. Klikněte na „Nastav čas” a následně klikejte nahoru a dolů pro nastavení
času a minut. Klikněte na AM nebo PM pro výběr dopoledních či
odpoledních hodin při 12-hodinovém režimu. (Pokud vyberete formát
24-hodinový, tato funkce není dostupná.) Po dokončení klepněte na
tlačítko Nastavení.
6. Pokud vyberete 12-ti nebo 24-ti hodinový formát času, bude se tímto
způdobem zobrazovat i budík.
7. Klikněte "Vyber formát datumu" a následně vyber ten, který bude
zobrazován na zařízení MID.
4.5 Výběr jazyka
1. Klikněte na ikonu „Nastavení”.
2. Klepněte na tlačítko „Jazyk a metoda zapisování”.
3. Klikněte „Jazyk” a vyberte z menu vámi preferovaný. Pro zobrazení
nabídky jazyků posuň stranu dolů.
4.6 Informace o zařízení
Kontrola stavu MID
Klikněte na ikonu „Nastavení”.
1. Klikněte "Informace o zařízení" pro kontrolu stavu baterie, zprávy, atd.
Aktulizace systému
1. Klikněte na ikonu „Nastavení”.
2. Klikněte "Informace o zařízení".
3. Klikněte "Aktualizace systému".
4. Pokud je dostupná nová verze systému, klikněte „Instalace aktualizace systému".
Před instalací se přesvědčte, zda je do zařízení vsunuta karta TF s novou verzí systému.
Zobrazení verze systému
1. Klikněte na ikonu „Nastavení”.
2. Klikněte "Informace o zařízení".
3. Zobrazí se číslo zařízení, verze systému Android, programy apod.
5 Multi-Média
5.1 Podporované formáty souborů
Zařízení MID může otevřít následující formáty souborů:
Hudební:








MP3
AAC
OGG
WAV
APE
FLAC
AMR
WMA
Videa:











AVI
MPG
VOB
MKV
FLV
TS/TP
H264
MPRC-4
RMVB
DIVX
MPEG-2
Obrázky:




JPEG
GIF
PNG
BMP
5.2 Hudba
Hudební soubory lze zařadit podle čtyř kategorií: Autor Album, Písnička, Playlist
(knihovna). Vyberte kategorii pro vytvoření seznamu hudebních souborů. Například,
pokud vyberete spoubor podle autora, zobrazí se seznam umělců (v pořadí od A do Z).
Když vyberete autora, zobrazí se seznam skladeb a alb.
Zobrazení aktuálního přehrávání
Náhodné přehrávání
Opakování
Album
Autor
Album
Pauza
Následující
skladba
Skladba
Předchozí
skladba
ścieżka
Celkový
čas skladby
Obrázek 5-1
Čas
Lišta přehrávání
Přehrávání hudebních souborů
odtwarzania
1. Na ploše klikněte na „Hudba”.
2. Klikněte na skladbu a vyberte kategorii, kam ji zařadíte (Autor, Album,
Sladba, Playlist - knihovna).
3. Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Přidání skladeb do nového seznamu přehrávání
1. Na ploše klikněte na „Hudba”.
2. Přejděte na hudební rozhraní pro výběr skladby.
3. Klikněte a přidržte skladbu, kterou chcete přehrát.
4. V menu, které se zobrazí, klikněte na "Přidej do seznamu přehrávání".
5. Klikněte na „Vytvořit nový seznam".
6. Pojmenujte seznam přehrávání.
7. Klikněte „Zapiš”.
Odstranění skladeb ze seznamu přehrávání
1. Klikněte „Hudba"
2. Vyberte skladbu.
3. Klikněte a přidržte na skladbě, kterou chcete odstranit.
4. V nabídce, která se zobrazí, klepněte na tlačítko "Odebrat".
5.3 Video
Přehrávání videa
Otevírání přehrávání videa:
Na ploše klikněte na "Aplikace".
1.
2.
3.
4.
Klikněte na ikonu galerie.
Zažízení zobrazí veškeré video soubory.
Klikněte na video, které chcete otevřít.
Stiskněte ikonu začátek přehrávání.
Pozor: Pokud má přístroj více přehrávačů videí, vyberte soubor podporovaný přehrávačem.
5.4 HDMI
Nastavte výstupní režim jako HDMI a následně zapojte zařízení k televizi HD, aby se mohly
přehrávat soubory s vysokým rozlišením na velkém monitoru (1080 pikselů).
Pozor: Zařízení MID se musí zapojit do televize HD pomocí standartního převodu HDMI.
1.
2.
3.
4.
V hlavním rozhraní klikněte na tlačítko „Nastavení ".
Klikněte „Monitor" a vyberte „Nastavení výstupu".
Vyberte výstup "HDMI".
V době zapojení musí mít digitální televize HD také nastaven výstup HDMI.
5.5 Fotogalerie
Tato aplikace vyhledá na kartě SD a zároveň na disku příslušné soubory. Uživatelé je mohou
použít k zobrazení a editaci fotografií, zobrazení prezentace a nastavení obrázku jako pozadí na
ploše.
Prohlížení fotografií
1.
2.
3.
4.
Na ploše klikněte na „Galerie fotografií”.
Přejděte na rozhraní galerie.
Vyberte fotografie, které chcet prohlížet a systém je automaticky zobrazí na monitoru.
Při prohížení můžete fotografie zmenšovat nebo zvětšovat pohybem prstů na monitoru k
sobě nebo od sebe. Toho samého docílíte, když na fotografii dvakrát poklepete.
Přetáhněte obraz doleva nebo doprava pro zobrazení předchozí nebo následující fotografie.
Upravení a nastavení fotografie jako pozadí plochy:
Při prohlížení fotografií na ploše stiskněte Menu. Tak můžete fotografie upravovat nebo
nastavit obrázek jako tapetu polochy.

Prezentace
1. Po dobu prohližení zobrazte Menu a potom naklikněte Prezentace.
2. Nebo přejděte do fotogalerie a vyberte Prezentace.

Ořezávání
1. Klikněte Menu pro zobrazení Menu fotografií.
2. Naklikněte „Ořezání”. Na obrazovce pomocí dotyků
nastavte vhodný
povrch pro řezání.
3. Zobrazte nástroje (zvětši, zmenši) pro nastavení rozměrů fotografie.
4. Po nastavení velikosti zmáčkněte „ořezávání” a dokončete.
5. Pokud nechcete, aby došlo ke změnám, zmáčkněte „Storno”.

Editace
1. Klikněte na tlačítko Menu pro zobrazení nabídky možností.
2. Klikněte "Editace".
3. V zobrazeném okně nastavte jas a konečné zobrazení fotografie.
4. Klikněte "Ulož".
5. Pokud nechcete měnit vzhled fotografie, stiskněte „Storno”.
5.6 Kamera
Vytváření fotografií a videozáznamů jsou k dispozici prostřednictvím dvou kamer. První z nich
(300.000 pikselů) je umístěna vpředu, druhá (2 mln pikselů) zezadu. Zadní kamera umožňuje
zobrazení přes celou obrazovku, vytváří panoramatické fotografie.
Zapnutí kamery
Dva způsoby:
1.
Pomocí pohybu prstem na ploše, kde se označí ikona aparátu
2.
Klikněte na ikonu aparátu

Provozní tlačítko fotoaparátu je znázorněno na obrázku 5-2.

Přepínaní mezi přední a zadní kamerou
.
na ploše nebo v rozhraní všech aplikací.
.
Náhled fotografií a
videa.
Přepínač přední a
zadní kamery.
Zhotovení
fotografie.
Podmenu
Celá
obrazovka.
Obrázek 5-2
Způsob
fotografií
Nahrávání videa.
Zhotovení fotografií
1. Zapněte kameru. Ujistěte se, že režim fotoaparátu je aktivní. Zobrazí se vybrané ikony na
spodní straně monitoru.
2. Nasměrujte objektiv na předmět, který chcete fotografovat.
3. Stiskněte modré tlačítko
.
Pozor: Pro zhotovení kvalitních fotografií je nutné nepohybovat se zařízením a modrou spoušť
tisknout velice lehce.
Nahrávání videa
1. Ujistěte se, že je aktivován režim nahrávání videa. Dole na monitoru se zobrazí ikona
kamery.
2. Zaměřte kameru na předmět, který chcete nahrávat.
3. Zmáčkněte červené tlačítko
a začněte nahrávat.
4.
Po dobu nahrávání bude označeno červené tlačítko bíle.
5.
Dotkněte se červeného tlačítka znovu a ukončíte nahrávání.
Připomenutí:

Fotografie a videa jsou ukládány automaticky.

Zhotovené fotografie a videa je možné prohlédnout.

Pro zobrazení předchozích nebo následujících fotografií/videí se přesouvá
obraz vpravo nebo vlevo.

Pro zvětšení nebo zmenšení fotografie použíjte pohyb dvou prstů po monitoru.
(přiblížení prstů – zmenšení, oddálení prstů – zvětšení). Dalším způsobem je
dvojité poklikání na fotografii.

Pro přehrání videa stiskněte
.
Panaromatické fotografie

Zapněte kameru. Přesvědčte se, že se zobrazuje celá plocha. Viz třetí ikona
dole na monitoru.
1.
Nasměrujte objektiv na široké pásmo záběru, které chcete zaznamenat. Natáčejte
monitorem od počátku zaznamenávání až ke konci.
2.
Příklad: pokud chcete vyfotografovat celý most, musíte najet na začátek.
3.
Dotkněte se zeleného tlačítka
4.
Rychlost pohybu kamery musí být přiměřený, při velké rychlosti je fotografie
rozmazaná. Objeví se ikona „rychle”.
5.
Během akce je zelené kolečko označeno bíle.
6.
Pro ukončení fotografování opět zmáčkněte zelené tlačítko. Na monitoru se objeví
plná fotografie. Je zobrazen celý pás panoramatické fotografie.
a natáčejte přes celou šíři záběru.
Připomínání: pro prohlížení fotografie, zmáčkněte ikonku vedle zeleného
tlačítka.
6 Nastavení připojení
6.1 Připojení 3G
1. Přejděte na plochu.
2. Zobrazte Menu.
3. Klikněte Nastavení.
4. Klikněte 3G a přesuňte přepínač vpravo pro aktivaci této funkce.
5. Prohlížejte tabulku, dokud se nezobrazí ikona připojení 3G.
6.2 Připojení WIFI
Zařízení MID se může spojit s Wi-Fi.
Na ploše klikněte na „Nastavení”.
5. Klikněte Wi-Fi.
6. V rozhraní Wi-Fi klikněte na přepínač aktivace této funkce.
7. Po otevření rozhraní Wi-Fi se zobrazí na pravé straně automatické vyhledávání stanic.
(Obrázek 6-1)
8. Vyberte síť Wi-Fi, se kterou chcete navázat spojení. Pokud je požadováno heslo,
klikněte na dialogové okno, vepište heslo a stiskněte „připoj”.
Obrázek 6-1
6.3 Email
Nastavení E-mailu
Aplokace E-mail na funkvi průvodce účtu. E-mail pro poštovní protokoly POP3 nebo IMAP, pro
populární webové stránky (Yahoo, Gmail apod.).
Obrázek 6-2
Před použitím průvodce se ujistěte, že jste navázali platné připojení k internetu.
Založení E-mailu
1. Přejděte na hlavní rozhraní (obrázek 6-2).
2. Klikněte na ikonu E-mail. Objeví se průvodce (Obrázek 6-3), který Vás provede
zakládáním účtu.
3. Zapište adresu a heslo.
4. Klikněte "Dále" a vyberte konto: POP3 nebo IMAP.
5. Klikněte „Dále" pro ověření, zda je server (odesílá/ přijímá zprávy) k dispozici.
6. Zadejte název účtu a jméno odesílatele, potom klepněte na tlačítko "Dokončit".
7. Pokud je e-mailová schránka k dispozici, systém zobrazí její rozhraní.
Obrázek 6-3
Odstranění konta E-mailu
Existuje možnost odstranění vytvořeného konta.
1. Klikněte "E-mail".
2. Přejděte do složky e-mailu.
3. Klikněte Menu.
4. Klikněte Nastavení.
5. Položte prst na účet, který chcete odstranit.
5. Zobrazí se seznam možností, z nichž vybrte "Smazat účet".
6. Klikněte OK.
Posílání E-mailu
1. Klikněte na E-mail, aby se zobrazily všechny složky.
2. Nové příchozí zprávy se zobrazují automaticky. Klikněte na tu, kterou chcete
zobrazit..
3. Klikněte na ikonu
4.
5.
6.
7.
8.
v horní části monitoru.
Přejděte k vytvoření nového e-mailu..
Vepište adresu adresáta.
Napište text e-mailu.
Chcete-li přidat přílohu, stiskněte Menu a označte „Přidat přílohu”.
Vyberte přílohu (soubor, foto, video).
9. Klikněte na
a odešlete E-mail.
7 Internet
7.1 Prohlížeč
Otevírání a práce s prohlížečem
Dotkněte se ikony prohlížeče na ploše nebo na rozhraní všech ikon.
Prohlížeč zobrazí naposledy navštívené webové stránce. Pokud předtím nebyl použit, zobrazí se
hlavní stránka. Prohlížeč se otevře v případě jakékoli formy internetu (např. E-mail nebo Chat).
V horní části obrazovky se zobrazí lišta s aktuálním URL.
Zatahovací pásek je z horní části obrazovky. Chcete-li jej zobrazit, přesuňte ho dolů.
Nastavení hlavní strany
1. Na ploše klikněte na ikonu prohlížeče
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.
Klikněte na Menu, aby se zobrazily možnosti prohlížeče.
Posuňte ji dolů a zobrazte "Nastavení".
Klikněte "Obvyklý, obecný".
Klikněte "Nastavení hlavní strany".
Vyberte stranu, která má být nastavená jako hlavní.
Po provedení výběru se MID zařízení se restartuje.
Vyhlédávání internetových stran
1. Klikněte na ikonu prohlížeče
.
2. Napiš pomocí klávesnice na monitoru adresu vyhledáváné strany.
3. Klikněte "Hotovo (enter)" pro vyhledání.
lišta
adresu
Obrázek 7-1
Prohlížení internetových stránek
Otevřete prohlížeč (Obrázek 7-1), klikněte na sloupec adresy, zadejte adresu stránky, potom
klepněte na tlačítko Start. Zobrazí se obsah strany. Po načtení stránky můžete přesunovat
prstem a procházet další sekce.
Přiblížení nebo oddálení webové stránky
Po otevření webové stránky můžete přetáhnout dolů prohlížeč pro zobrazení tlačítek
Zoom. Pomocí tlačítek dáte stránce požadovanou velikost
Vyhledávání textu
a)
Při procházení stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení možností.
b)
Klikněte „Najdi na stránce”
c)
Zapište text, který chcete najít.
d)
Když zadáváte znaky, jsou odpovídající výsledky vyhledávání zvýrazněny
modře.
e)
Klikněte na tlačítko se šipkou na pravé straně panelu hledání k vyvolání
předchozího nebo dalšího odpovídajícího výsledku (slova).
Správa záložek

Ukládání stran do záložek
1. Otevřete libovolnou internetovou stranu.
2. Klikněte na Menu a klikněte "Přidat do záložek".
3. Editujte název záložky a stiskněte OK.

Otevírání záložek
1. V okně prohlížeče otevřete Menu a následně „Záložky”.
2. Klikněte na internetovou stranu v Záložce, kterou chcete otevřít.

Editace záložek
1. V okně prohlížeče otevřete Menu a následně „Záložky”.
2. Klikněte a podržte na stávajícím kartě, aby se zobrazila nabídka
možností.
3. Klepněte na tlačítko "Upravit záložku", upravte ji, potom klepněte na
tlačítko OK.
Uložení stránek do prohlížet v režimu offline (bez připojení k Internetu).
Existuje možnost, kdy můžete uložit všechny webové stránky na MID zařízení a
zobrazit je v budoucnu, a to i v případě, že přístroj není připojen k Internetu.
1.
Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko Menu, potom klepněte na
tlačítko Uložit.
2.
V záložkách budou zapsány miniatury stran. K návratu prohlížení v režimu
on line (s aktivním propojením s internetem) klikněte „Návrat”.
3.
Pro zobrazení strany klikněte na
. Následně Menu > Zapsaná strana a
klikněte ne miniaturku této strany.
8 Instalace aplikací
8.1 Instalace
Instalace aplikací třetích stran
Můžete si stáhnout z internetu a použít aplikace třetích stran, které jsou kompatibilní s operačním
systémem Android. Zkopírujte soubor aplikace na SD kartu a vložte karty do MID zařízení.
1.
Zapněte přehled souborů. Vyberte soubor, který má být nainstalovaný.
2.
Klikněte a podržte na souboru aplikace určené k instalaci.
3.
Objeví se okno instalace.
4.
Postupujte podle pokynů k instalaci.
Pozor: Aplikace musí mít koncovku ".apk".
8.2 Odinstalování
Postup
Na ploše naklikněte „Nastavení”.
1.
Klikněte na „Aplikace”. Zobrazí se seznam všech aplikací nainstalovaných na vašem
systému.
2.
Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, potom klepněte na tlačítko Odinstalovat.
Klikněte na Ok.
Poznámka: Instalovaný Application Manager má mnoho užitečných funkcí. Když zapnete
Application Manager a kliknete na tlačítko "Odinstalovat", ukáže se seznam všech
nainstalovaných aplikací v systému.
8.2 Obnovení výrobního nastavení
Pokud existují vážné nedostatky ve fungování přístroje nebo pokud jste zapomněli své heslo
odemknutí, můžete použít pro obnovení továrního nastavení. Obnovením továrního nastavení
budou ztraceny stažené aplikace a uživatelská nastavení. Takže před použitím této funkce byste
měli zálohovat data.
1. Když je přístroj vypnutý, stiskněte a podržte hlasitosti s jednou rukou a pak pomocí
druhé ruky stiskněte tlačítko Power (Napájení). Na displeji se zobrazí snímek přístup k
systémovým změnám.
2. Přejděte k obrázku (trojúhelník s vykřičníkem jako na obrázku 10-1).
3. Když se objeví trojúhelník, stiskněte
„Zmenšení hlasitosti”.
4. Systém zobrazí další snímek se sedmi možnostmi provozu (obr. 10-2).
5. První možnost: Restartujte systém. Druhá možnost: Aktualizace systému. Třetí možnost:
Erase Data/Factory Znovu nastavit od počátku. Čtvrtá možnost: Vymazání mezipaměti.
Pátá možnost: Nahrávání LOGO, zálohovat data. Šestou možností: Kopírování dat
uživatele. Sedmá možnost: Zadání sériové číslo.
6. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST k přesunutí výběrového pruhu možností dolů.
Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST k provedení operace.
7. Vyberte možnost Zálohování dat / Návrat k továrnímu nastavení. (obr. 10-2)
8. Objeví se potvrzující okno. Klikněte "Ano", pro návrat k továrnímu nastavení nebo "Ne"
pro zavření okna.
9 Používání mobilní TV (volitelné)
Hlavní rozhraní mobilní televize:
1. V nabídce aplikací klikněte na ikonu mobilní televize. (DVB-T).
2. Klepněte na tlačítko Hledat pro vyhledávání televizních programů.
3. Ze seznamu programů vyberte ten, který chcete sledovat.
4. Klikněte "Otevřít". Televizní obraz je zobrazen v režimu celé obrazovky.
5. Po zobrazení na monitoru se obraz zapíše do katalogu "/SDCARD/Images".
6. Nahraný video soubor je uložen v adresáři "/ sdcard / Videa ".
Pozor: Při nahrávání televizních programů, byste neměli nikdy vytahovat SD
kartu z přístroje.
Lišta
kanálů
Okno
přehrávání
Nastavení
hlasitosti
Hledání
kanálů
Aktuální
snímek
obrazovky
Nahraj program
Nastav jas
Při prohlížení v režimu celé obrazovky stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení následujících
možností:
Návrat k
hlavní
volbě
DVB-T
Zvětšování a
zmenšování
monitoru
Nastavení
nápisů
Přehled
programů
Listování mezi programy
Klikněte na ikonu EPG pro přechod na rozhraní EPG.
Přehled
programů
Okno
přehrávání
Informace o programech
10. GPS
1.
2.
Vyberte aplikaci GPS.
Signální pruh se
zbarví
modře,
což
znamená
proces
hledání
signálu.
Signál
Čas
získání
signálu
SNR
11. Odstranění problémů
1.
První uvedení zařízení MID do provozu trvá dlouho MID.
2.
První start trvá po nějakou dobu než systém nainstaluje softwarové aplikace (asi 2-3
minut). Příští spuštění bude rychlejší.
3.
Zařízení MID se časem zahřívá.
Tento jev je běžný, když běží více aplikací ve stejnou dobu, jas je nastaven na vysokou
hodnotu nebo je-li zařízení v procesu nabíjení.
Zařízení MID se nemůže spojit se sítí Wi-Fi

Ujistěte se, že router pracuje správně.

Ujistěte se, že MID i bezdrátový router jsou v odpovědné vzdálenosti od sebe
(50-100m), že nejsou odděleny neprostupnou překážkou.

Ujistěte se, že název i heslo jsou v pořádku.
4.
Není možné se spojit s internetem.

Ujistěte se, že MID i bezdrátový router jsou v odpovědní vzdálenosti od sebe
(50-100m).

Odpojte a znovu navažte spojení Wi-Fi.
5.
Systém nepracuje správně
Nainstalované některé aplikace třetích stran mohou vést k selhání systému. V této situaci je
doporučeno stisknout a držet vypínač po dobu 6 sekund (Power). Tak se vynutí vypnutí MID.

Nemůžete vytvořit E-mailový účet nebo se nemůžete zaregistrovat.

Ujistěte se, že připojení k Internetu je správně zapojeno.

Ujistěte se, že e-mailový účet byl správně nastaven.
6.
Nelze číst data z TF karty.

Zkontrolujte, zda je karta TF správně vložena do zařízení.
7.
Přístroj pracuje pomalu

Je to přirozené v některých situacích. Doporučuje se uzavření některých aplikací nebo
odinstalování aplikace třetích stran, aby se uvolnilo více systémových prostředků.
Slovenčina
Návod na obsluhu
1 Úvod
1.1 Odporúčania
Upozornenie

Prístroj sa musí uchovávať v suchu. Nenechajte prístroj, batérie alebo nabíjačku v
styku s vodou alebo parou. Tiež nepoužívajte prístroj alebo nabíjačku s mokrými
rukami, aby nedošlo ku skratu alebo inej poruche spôsobené koróziou.

Ak chcete zabrániť zlyhaniu zariadenia, batérií a nabíjačky, vyhnite sa situáciám, kedy
sú vystavené veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote.

Nikdy by ste nemali triasť, hádzať, ohýbať so zariadením MID.
Nemôžete rozoberať zariadenia alebo jeho príslušenstva.
V opačnom prípade bude zrušená záruka poskytnutá našou spoločnosťou.
1.2 Bezpečnostné pokyny
Pred použitím zariadenia si prečítajte informácie obsiahnuté v tejto kapitole, potom s nimi
zoznámte deti. Podrobnejšie informácie nájdete na bezpečnostných pokynoch a odporúčaniach.

Nemanipulujte s přísrojem počas jazdy, aby ste neohrozili bezpečnosť prevádzky.

Je nutné dodržiavať lekárska opatrenia a predpisy. V blízkosti zdravotníckej
pomôcky vypnite MID.

Pred nástupom do lietadla vypnite zariadenie MID alebo zapnite režim Lietadlo,
aby bezdrôtové signály MID nerušili riadiace signály peo ovládanie lietadla.

Ak sa pohybujete v blízkosti elektronických zariadení s vysokou presnosťou,
vypnite MID. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu.

Nerozoberajte zarizeni ani príslušenstvo MID. To môže len servisný pracovník v
autorizovanom servise.

Uchovávajte MID zariadenia ďaleko od magnetických zariadení, inak dôjde k
vymazaniu dát.

Nepoužívajte MID pri vysokej teplote av blízkosti horľavého plynu (napr. čerpacie
stanice).

Umiestnite MID zariadenia a jeho príslušenstvo v mieste, kde nebudú k dispozícii
pre deti. Nedovoľte deťom používať prístroj bez dozoru.

Pri použití MID dodržujte príslušné zákony a predpisy a rešpektujte súkromie a
zákonné práva iných osôb.

Pre zaistenie bezpečnosti vášho počítača a MID zariadenia pri použití USB kábla,
musí byť prísne dodržiavané odporúčania v tejto príručke.

Nepoužívajte prístroj v kúpeľni alebo inom mokrom prostredí. Chráňte pred
kontaktom s kvapalinou a vlhkosťou.
1.3 Skratky a ich vysvetlenie
Skratka
Celý názov
Popis
MID
Mobile Internet Device
Prenosný
internet.
prístroj,
využíva
WIFI
Wireless Fidelity
Bezdrôtové siete LAN na základe
IEEE 802 11b
TF
TransFlash
Alternatívny názov pre Micro SD
pamäťové karty
HDMI
High
Definition
Multimedia Interface
HDMI:
HighDefinition
Interface
2 Úvod k produktu MID
2.1 Príprava na použitie a prevádzku zariadenia MID
Nabíjanie batérií
Pred prvým použitím dobite batérie na 100% pomocou nabíjačky AV.
1. Pripojte adaptér k MID a dobite batérie.
Multimedia
2.2 Stav a oznámenia MID
Oznamovacia ikony:
Keď sa na paneli zobrazí okno, kliknite na záhlavie stĺpca poľa na obrazovke a pohybujte
prstom pre otvorenie oznámenia. Kliknite na možnosti, ktoré chcete zobraziť pre podrobné
informácie. Následne môžete kliknutím na okno presunúť pole hore a zavrieť. Dole sa
nachádza legenda s ikonami:
Nový email
Pripojené USB
Nastavenie Lietadlo
USB ovládacie zariadenie je
pripojené
Späť
Zobraz naposledy otvorené okno
Ukazovateľ dobitie batérií
Sťahovanie
Tlačidlo pre návrat do zobrazenia
plochy
Pripojenie WIFI, prístup k
internetu
Chýba karta SD
Alarm
Všeobecné upozornenia
Stlmenie hlasitosti
Tabuľka oznámenia
Oznamovacia ikony sa zobrazí v prípade dostanete ak e-mail, keď je nastavený alarm alebo
nastavené pripojenie WiFi. Ak chcete zobraziť podrobné informácie, otvorte oznamovacej
tabuľku.
Otvorte panel s oznámením
Keď sa objaví na lište nová ikona, stiahnete lištu dole a nakliknete na ikonu.
3 Stručný návod
3.1 Funkčné klávesy
Opis Funkcia przycisków: Popis funkčnních kláves:
Tlačidlo napájania (Power)
Stlač krátko pre režim spánku, dlho pre vypnutie.
Hlasitosť + (Volume +)
Nastavenie hlasitosti
Hlasitosť - (Volume -)
Nastavenie hlasitosti
Tlačidlo hlavnej obrazovky
Kliknutím na tlačidlo v ľavom dolnom rohu prejdete
(Home)
na hlavnú obrazovku.
Ikona sa zobrazuje v aplikáciách spojených s
Tlačidlo MENU
MENU.
Tlačidlo posledných spustených
aplikácií
Tlačidlo späť (Back)
Hľadať (Search)
História posledných otvorených aplikácií.
Kliknutím na ikonu späť v dolnej lište sa vrátite o
krok späť.
Kliknutím sa zobrazí vyhľadávač Google.
3.2 Vypnutie a zapnutie
Zapínanie:
Stlačte a pridržte Power dlhšie ako 3 sekundy. Nabehne displej, ktorý je zablokovaný.
Musíte ho odblokovať, aby ste prešli na hlavnú obrazovku.
Vypínanie:
1. Stlačte a pridržte Power, aby sa zobrazila ponuka zámku.
2. Užívateľ si môže vybrať z ponuky, ako je ukázané na obrázku 3-1.
3. Posledným krokom je kliknúť na "Zatvoriť".
Obrázok 3-1
3.3 Zapnutie a vypnutie obrazovky
Ak sa zariadenie nepoužíva, obrazovka sa automaticky vypína.
1. Ak sa obrazovka nepoužíva po určitú dobu, automaticky sa vypne, aby prístroj šetril
energiu batérie.
2.
Ak je obrazovka zapnutá, stlač Power pre jej vypnutie.
Zapínanie obrazovky
Pre zapnutie stlačte krátko tlačidlo Power. Po zapnutí je obrazovka blokovaná, ako je
zobrazené na obrázku 3-2. Pre odblokovanie sa dotknite ikonky "blokády" a presuňte ju
vpravo. Ak by ste ju presunuli vľavo, aktivujete kameru.
Obrázok 3-2
Obrázok 3-3
3.4 Obsluha dotykového monitora
Prevádzkové činnosti
Existujú rôzne spôsoby operácií na ploche, v Menu, zapínanie aplikácií apod
Klikanie:
Pre vyvolanie klávesnice na obrazovke, vybranie položky alebo aplikácie na ploche jednoducho
kliknite prstom.
Stlačenie
Ak chcete otvoriť položku (napríklad textové pole alebo odkaz na internete), použiť klávesovú
skratku, prejsť na domovskú stránku, stačí danú položku stlačiť.
Presunutie a rýchle presunutie
Presunutie je veľmi jednoduchý vertikálny alebo horizontálny pohyb prsta alebo dotykového
pera po obrazu.
Preťahovanie
Na objekt ľahko položíme prst, zatlačíme a presunieme na dané miesto. Tam prst uvoľníme.
Rotácia
Vo väčšine obrázkov sa pri otáčaní zariadenia MID na bočné pozíciu sa Atomaticky otáča
obrazovka z pohľadu priečneho do vertikálneho zobrazenia. To je užitočné napríklad pri zadaní
znakov alebo počúvaní MP3 súborov.
3.5 Rozhranie plochy
Na ploche sa zobrazujú aplikácie viď obr 3-4. U Máte možnosť vytvoriť klávesové skratky
k aplikáciám a prispôsobiť tapety.
Vyhľadávač
Hlasové
vyhľadávanie
Aplikácia
Tapeta
Späť
(Return)
Tlačidlo menu
Home
Ukazovate
ľ nabitia
batérie
energiu
batériu
Hodiny
Lišta oznámenia
Obrázok 3 - 4
Oznámenie
Rozšírenie plochy
Plocha rozhranie môže presahovať šírku obrazovky tak, aby poskytovala viac priestoru na
vytvorené skratky atď. Stlačte prázdnu plochu a potom rýchlo posuňte prst doľava alebo
doprava. Plocha môže byť predĺžená o ďalšie dve veľkosti (jedna na každej strane).
Obrázok 3-5
Zástupca na ploche
Android 2.3 môže vytvoriť zložky na ploche, potom sem presunúť ikony. Android 4.0
umožňuje zjednodušiť proces.
Musíte vykonať tieto činnosti:
1. Označiť všetky ikony, ktoré majú byť umiestnené v priečinku, obrázok 3-6.
2. Kliknúť na tieto ikony, obrázok 3-7.
3. Kliknúť na súbor "Nový" dole v čiernej časti. Zobrazí sa klávesnica, je možné
premenovať súbor (podobne ako v systéme IOS).
Obrázok 3-6
Obrázok 3-7
Odstránenie ikon na ploche
1. Klikni a pridrž ikonu, ktorú chceš odstrániť, v ľavom hornom rohu sa objaví znak
.
2. Presuňte ikonu do tohto znaku, pridržte kým nezmení farbu na červenú, potom je
odstránená.
Zmena tapety na ploche
1. Stlačte na prázdnu oblasť na ploche, zobrazí sa ponuka pre zmenu tapety.
2. Kliknite na fotogalériu a tapety, vyberte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako
pozadie plochy.
Hlasové vyhľadávanie
1.
Klikni na ikonu mikrofónu
2.
Máte možnosť hovoriť nahlas slová alebo frázy, ktoré majú byť vyhľadané
pomocou Google.
3.
Vyberte požadovaný jazyk do vyhľadávacieho poľa a potom kliknite na tlačidlo
OK pre potvrdenie.
4.
Zasuňte ústa priamo do mikrofónu a vyslovte slovo alebo frázu pre
vyhľadávanie. Prehliadač zobrazí zoznam sofistikovaných strán.
.
Pozor: Pred hlasovým vyhľadávaním sa presvedčte, či je správne zapnutý internet.
3.6 Otváranie aplikácií
Ako otvoriť aplikácie v zariadení MID:
1. Na ploche stlačte
, Ako na obrázku 3-6, aby sa zobrazili súbory ako na obrázku
3-8:
2.
Vyberte aplikácie, ktoré chcete zobraziť.
Obrázok 3-8
3.7 Pripojenie USB
Konfigurácia zariadenia pre ukladanie dát
Pred začatím prenosu dokumentov je nutné vykonať konfiguráciu zariadenia pre
ukladanie dát:
Zapojte MID k počítaču cez USB. Na oznamovacej lište sa objaví oznámenie.
2. Otvorte ponuku oznámenia (informácie o tom, ako to urobiť je uvedené v
kapitole 2.2). Vyberte na paneli a kliknite "USB Connected", potom kliknite
na pamäťovom zariadení, USB sa otvorí (obr. 3-9). V tomto okamihu je
správne nadviazané spojenie.
Obrázok 3-9
Kopírovanie súborov na pamäťovú kartu.
1. Zapojte zariadenia MID k počítaču pomocou USB.
2. Pre správne pripojenie nakonfigurujte zariadenie pre ukladanie pamäte podľa
predchádzajúcich pokynov.
3. Zapnite počítač av súbore "Počítač" prezrite obsah prenosného disku "X"
4. Vyberte súbor, ktorý chcete kopírovať a skopírujte ho na disk "X".
5. Po skončení kopírovania kliknite na "Bezpečne odobrať" na lište počítača a
odoberte.
Pozor: Ak je MID napojený pomocou USB, po získaní vstupe do pamäte USB, nie je
možné získať prístup k pamäťovej karte priamo v zariadení MID. Pre získanie
vstupu na pamäťovej karte je potrebné odpojiť USB.
3.8 Zadávanie znakov
Využitie klávesnice na monitore
1. Pri spustení programu, ktorý vyžaduje zadávanie znakov alebo čísel sa zobrazí
na obrazovke klávesnice. Pre zadávanie znakov sú nasledujúce možnosti:
2. Klávesnica Android
3. Metóda Google Pinyin
Vyberte jednu z možností.
Klávesnica Android zariadenia MID sa zobrazí podľa nastavení používateľa.
1. Na paneli kliknite na ikonu nastavenia, potom "Jazyk a vstupná metóda".
2. Všetky nainštalované metódy na vloženie textu budú k dispozícii v nastavení
textu.
3. Vyberte jednu metódu ku vkádání textu.
Využitie klávesnice monitoru
5
1
4
3
2
Obrázok 3-10
1
Prepínač malých a veľkých písmen
2
Prepínač medzi číslami, symbolmi a písmenami
3
Medzerník
4
Enter, posunutie na ďalší riadok
5
Vymaž slovo vľavo od kurzora, pridrž dlhšie a smaž celý riadok.
3.9 Podpora aplikácií
Otváranie widgetov
Ak chcete prejsť na widgety kliknite na tlačidlo "widgety" nachádzajúce sa v hornej
časti okna alebo presuňte monitor prstom vľavo. Kliknite a podržte položku, ak chcete
vytvoriť zástupcu. Potom prístup k aplikácii bude možný cez zástupcu.
Vytvorenie zástupcu
V rozhraní aplikácie alebo widgety kliknite na ikonu, aby ste prešli na zobrazenie plochy.
Následne ju pridržte a premiestnite na ľubovoľné miesto na ploche.
Pripomenutie: Ak ikonu umiestnite na miesto, ktoré je už obsadené, zástupca sa neutvorí.
Prepínanie strán plochy
System Android 4.0 obsahuje funkciu plochy, ktorá sa skladá viac ako z jednej strany
(jedného listu monitora). Dotknětet sa monitora prstom a presuňte vpravo alebo vľavo
pre listovanie medzi jednotlivými stranami.
4 Základné nastavenie
4.1 Zvuk a displej
Nastavenie hlasitosti médiá
1. V zobrazení paneli kliknite na tlačidlo Nastavenie.
2. Kliknite Zvuk (hlas).
3. Kliknite hlasitosť, pre nastavenie hlasitosti videa alebo hudby.
4. Keď sa zobrazí panel nastavenie hlasitosti, nastavte ju pretiahnutím
indikátora hlasitosti doľava alebo doprava.
5. Potvrďte.
Nastavenie displeja
Nastavenie jasu displeja
1.
V zobrazení paneli kliknite na tlačidlo Nastavenie.
2.
Kliknite Displej.
3.
V menu vyberte "Jas".
4.
Objaví sa panel na nastavenie jasu. Nastavte jas presunutím
indikátora vľavo alebo vpravo.
5.
Potvrďte OK.
Nastavenie doby, po ktorej sa obrazovka prepne do pohotovostného režimu.
1. V zobrazení paneli kliknite na tlačidlo Nastavenie.
2. Kliknite displej.
v.
Prejdite na obrazovke dole a potom kliknite na tlačidlo
Standby (pohotovostný režim).
vi.
Zobrazí sa panel nastavenia. Vyberte čas, za aký sa má displej
prepnúť do pohotovostného režimu.
4.2 Základné nastavenie
Nastavenie zámku monitora
Na ochranu zariadenia MID, môže používateľ nastaviť vlastnú schému zablokovanie (ekvivalent
hesla).
Pozor: Nastavené heslo bude musieť užívateľ použiť pri každom zapnutí.
Nastavenie zámku
1. Kliknite na ploche na ikonu Nastavenia.
2. Kliknite na "Zabezpečenie".
3. Kliknite "Zámok monitora".
4. V texte vyberte nastavenie obraz (schéma odblokovanie).
5. Prejdite na ďalší krok podľa pokynov.
6. Zobrazí sa panel s 9 bodmi, z ktorých musíte najmenej 4 spojiť vertikálne
alebo horizontálne, tak vytvoriť vzor - heslo. Po nastavení vzoru oddiaľte prst
od monitora (Obrázok 4-1), tým sa heslo (vzor) potvrdí.
7. Kliknite na tlačidlo Pokračovať (continue).
8. Po zobrazení žiadosti o opätovné zapísanie vzoru, urobte tak a stlačte tlačidlo
OK.
Obrázok 4-1
Nastavenie hesla PIN
1.
Kliknite na Nastavenia.
2.
Kliknite "Potvrď".
3.
Kliknite "Zámok monitora".
4.
V texte nastavení vyberte PIN.
5.
Zapíšte nový PIN aj kliknite "Pokračuj (Continue)".
6.
Znovu zapíšte nový PIN a kliknite na OK.
Nastavenie hesla pre odomknutie
1. Kliknite na Nastavenia.
2. Kliknite na "Zabezpečenie".
3. Kliknite "Zámok monitora".
4. V texte nastavení vyberte "Heslo".
5. Zapíšte nové heslo (písmená a číslice) a kliknite "Continue" (pokračuj).
6. Napíšte heslo znova, tým ho potvrdíte, stlačte OK.
4.3 SD karta a pamäť zariadenia
Kontrola kapacity karty SD a disku zariadenia MID
1. Kliknite na Nastavenia.
2. Kliknite Pamäť.
3. Zistite kapacitu SD karty.
4. Skontrolujte množstvo voľného miesta na internom pevnom disku prístroja.
Bezpečné odobratie SD karty
Bezpečné odobratie SD karty môže predĺžiť čas jej používania a chrániť uložené
dáta.
1. Kliknite na ikonu "Nastavenia".
2. Kliknite na "Pamäť ".
3. Kliknite "Odstráňte SD kartu".
4. Vysuňte kartu SD.
4.4 Dátum a hodiny
Ručné nastavenie dátumu, času a časového pásma
1. Kliknite na ikonu "Nastavenia".
2.
Posuňte monitor dole a následne kliknite na "Dátum a čas".
3. Kliknite na "Časové pásmo" a nastavte vami zvolenej. Posuňte stránku
smerom nadol a zobrazí sa Vám ponuka pásom.
4. Kliknite na "Nastaviť dátum" a následne klikajte hore a dole pre
nastavenie dňa, mesiaca a roka. Nakoniec kliknite na "Nastavenia".
5. Kliknite na "Nastav čas" a následne klikajte hore a dole pre nastavenie
času a minút. Kliknite na AM alebo PM pre výber dopoludňajších alebo
popoludňajších hodín pri 12-hodinovom režime. (Ak vyberiete formát
24-hodinový, táto funkcia nie je dostupná.) Po dokončení kliknite na
tlačidlo Nastavenie.
6. Ak vyberiete 12-tich alebo 24-hodinový formát času, bude sa týmto
způdobem zobrazovať aj budík.
7. Kliknite "Vyber formát dátumu" a následne vyber ten, ktorý bude
zobrazovaný na zariadenia MID.
4.5 Výber jazyka
1. Kliknite na ikonu "Nastavenia".
2. Kliknite na tlačidlo "Jazyk a metóda zapisovanie".
3. Kliknite "Jazyk" a vyberte z menu vami preferovaný. Pre zobrazenie
ponuky jazykov posuň stranu nadol.
4.6 Informácie o zariadení
Kontrola stavu MID
Kliknite na ikonu "Nastavenia".
1. Kliknite "Informácie o zariadení" pre kontrolu stavu batérie, správy, atď
Aktualizácie systému
1. Kliknite na ikonu "Nastavenia".
2. Kliknite "Informácie o zariadení".
3. Kliknite "Aktualizácia systému".
4. Ak je dostupná nová verzia systému, kliknite "Inštalácia aktualizácie systému".
Pred inštaláciou sa presvedčte, či je do zariadenia vsunutá karta TF s novou verziou
systému.
Zobrazenie verzie systému
1. Kliknite na ikonu "Nastavenia".
2. Kliknite "Informácie o zariadení".
3. Zobrazí sa číslo zariadenia, verzia systému Android, programy a pod
5 Multi-Médiá
5.1 Podporované formáty súborov
Zariadenie MID môže otvoriť nasledujúce formáty súborov:
Hudobné:








MP3
AAC
OGG
WAV
APE
FLAC
AMR
WMA
Videá:











AVI
MPG
VOB
MKV
FLV
TS / TP
H264
MPRC-4
RMVB
DIVX
MPEG-2
Obrázky:




JPEG
GIF
PNG
BMP
5.2 Hudba
Hudobné súbory je možné zaradiť podľa štyroch kategórií: Autor Album, Pesnička,
Playlist (knižnica). Vyberte kategóriu pre vytvorenie zoznamu hudobných súborov.
Napríklad, ak vyberiete spoubor podľa autora, zobrazí sa zoznam umelcov (v poradí
od A do Z). Keď vyberiete autora, zobrazí sa zoznam skladieb a albumov.
Náhodné prehrávanie
Zobrazenie aktuálneho prehrávania
Opakovanie
Album
Autor
Album
Pauza
Nasledujúca
skladba
Skladba
Predchádza
júci
skladba
ścieżka
Čas
Celkový čas
skladby
Obrázok 5-1
Lišta prehrávania
odtwarzania
Prehrávanie hudobných súborov
1. Na ploche kliknite na "Hudba".
2. Kliknite na skladbu a vyberte kategóriu, kam ju zaradíte (Autor, Album,
Sladba, Playlist - knižnica).
3. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Pridanie skladieb do nového zoznamu prehrávania
1. Na ploche kliknite na "Hudba".
2. Prejdite na hudobné rozhranie pre výber skladby.
3. Kliknite a pridržte skladbu, ktorú chcete prehrať.
4. V menu, ktoré sa zobrazí, kliknite na "Pridať do zoznamu prehrávania".
5. Kliknite na "Vytvoriť nový zoznam".
6. Pomenujte zoznam prehrávania.
7. Kliknite "Zapíš".
Odstránenie skladieb zo zoznamu prehrávania
1. Kliknite "Hudba"
2. Vyberte skladbu.
3. Kliknite a pridržte na skladbe, ktorú chcete odstrániť.
4. V ponuke, ktorá sa zobrazí, kliknite na tlačidlo "Odstrániť".
5.3 Video
Prehrávanie videa
Otváranie prehrávanie videa:
Na ploche kliknite na "Aplikácia".
1.
2.
3.
4.
Kliknite na ikonu galéria.
Chirurgické zobrazí všetky video súbory.
Kliknite na video, ktoré chcete otvoriť.
Stlačte ikonu začiatok prehrávania.
Pozor: Ak má prístroj viac prehrávačov videí, vyberte súbor podporovaný prehrávačom.
5.4 HDMI
Nastavte výstupný režim ako HDMI a následne zapojte zariadenie k televízii HD, aby sa mohli
prehrávať súbory s vysokým rozlíšením na veľkom monitore (1080 pikselů).
Pozor: Zariadenie MID sa musí zapojiť do televízie HD pomocou štandardného prevodu HDMI.
1.
2.
3.
4.
V hlavnom rozhraní kliknite na tlačidlo "Nastavenia".
Kliknite "Monitor" a vyberte "Nastavenie výstupu".
Vyberte výstup "HDMI".
V čase zapojenia musí mať digitálnej televízie HD tiež nastavený výstup HDMI.
5.5 Fotogaléria
Táto aplikácia vyhľadá na karte SD a zároveň na disku príslušné súbory. Užívatelia ich môžu
použiť na zobrazenie a editáciu fotografií, zobrazenie prezentácie a nastavenie obrázku ako
pozadie na ploche.
Prezeranie fotografií
1.
2.
3.
4.
Na ploche kliknite na "Galéria fotografií".
Prejdite na rozhraní galérie.
Vyberte fotografie, ktoré chcet prezerať a systém je automaticky zobrazí na monitore.
Pri prohížení môžete fotografie zmenšovať alebo zväčšovať pohybom prstov na
monitore k sebe alebo od seba. Toho samého docielite, keď na fotografii dvakrát
poklepete.
Presuňte obraz doľava alebo doprava pre zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej
fotografie.
Úprava a nastavenie fotografie ako pozadie pracovnej plochy:
Pri prezeraní fotografií na ploche stlačte Menu. Tak môžete fotografie upravovať alebo
nastaviť obrázok ako tapetu polochy.

Prezentácia
1. Po dobu prehliadania prezrite Menu a potom naklikněte Prezentácia.
2. Alebo prejdite do fotogalérie a vyberte Prezentácia.

Orezávanie
1. Kliknite Menu pre zobrazenie Menu fotografií.
2. Naklikněte "Orezanie". Na obrazovke pomocou dotykov nastavte vhodný
povrch pre rezanie.
3. Zobrazte nástroje (zväčši, zmenší) pre nastavenie rozmerov fotografie.
4. Po nastavení veľkosti stlačte "orezávanie" a dokončite.
5. Ak nechcete, aby došlo k zmenám, stlačte "Zrušiť".

Editácia
1. Kliknite na tlačidlo Menu pre zobrazenie ponuky možností.
2. Kliknite "Editácia".
3. V zobrazenom okne nastavte jas a konečné zobrazenie fotografie.
4. Kliknite "Uložiť".
5. Ak nechcete meniť vzhľad fotografie, stlačte "Zrušiť".
5.6 Kamera
Vytváranie fotografií a videozáznamov sú k dispozícii prostredníctvom dvoch kamier. Prvý z nich
(300.000 pikselů) je umiestnená vpredu, druhá (2 mln pikselů) zozadu. Zadná kamera umožňuje
zobrazenie cez celú obrazovku, vytvára panoramatické fotografie.
Zapnutie kamery
Dva spôsoby:
1.
Pomocou pohybu prstom na ploche, kde sa označí ikona aparátu
2.
Kliknite na ikonu aparátu
.
na ploche alebo v rozhraní všetkých
aplikácií.

Prevádzková tlačidlo fotoaparátu je znázornené na obrázku 5-2.

Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou
.
Náhľad fotografií a
videa.
Prepínač prednej a
zadnej kamery.
Zhotovenie
fotografie.
Podmenu
Celá
obrazovka.
Obrázok 5-2
Spôsob
fotografií
Nahrávanie videa.
Zhotovenie fotografií
1. Zapnite kameru. Uistite sa, že režim fotoaparátu je aktívna. Zobrazí sa vybrané ikony na
spodnej strane monitora.
2. Nasmerujte objektív na predmet, ktorý chcete fotografovať.
3. Stlačte modré tlačidlo
.
Pozor: Na zhotovenie kvalitných fotografií je nutné nepohybovať so zariadením a
modrou spúšť tlačiť veľmi ľahko.
Nahrávanie videa
1. Uistite sa, že je aktivovaný režim nahrávania videa. Dole na monitore sa zobrazí ikona
kamery.
2. Zamerajte kameru na predmet, ktorý chcete nahrávať.
3. Stlačte červené tlačidlo
a začnite nahrávať.
4.
Po dobu nahrávania bude označené červené tlačidlo bielo.
5.
Dotknite sa červeného tlačidla znovu a ukončíte nahrávanie.
Pripomenutie:

Fotografie a videá sú ukladané automaticky.

Zhotovené fotografie a videá je možné prezrieť.

Pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich fotografií / videí sa
presúva obraz vpravo alebo vľavo.

Pre zväčšenie alebo zmenšenie fotografie použite pohyb dvoch prstov po
monitora. (Priblíženie prstov - zmenšenie, oddialenie prstov - zväčšenie).
Ďalším spôsobom je dvojité kliknutie na fotografii.

Pre prehranie videa stlačte
.
Panaromatické fotografie

1.
Zapnite kameru. Presvedčte sa, že sa zobrazuje celá plocha. Pozri tretia ikona
dole na monitore.
Nasmerujte objektív na široké pásmo zábere, ktoré chcete zaznamenať. Natáčajte
monitorom od začiatku zaznamenávania až ku koncu.
2.
Príklad: ak chcete vyfotografovať celý most, musíte nabehnúť na začiatok.
3.
Dotknite sa zeleného tlačidla
4.
Rýchlosť pohybu kamery musí byť primeraný, pri veľkej rýchlosti je fotografia
rozmazaná. Objaví sa ikona "rýchlo".
5.
Počas akcie je zelené koliesko označené bielo.
6.
Pre ukončenie fotografovanie opäť stlačte zelené tlačidlo. Na monitore sa objaví plná
fotografie. Je zobrazený celý pás panoramatické fotografie.
a natáčajte cez celú šírku záberu.
Pripomínanie: pre prehliadanie fotografií, stlačte ikonku vedľa zeleného tlačidla.
6 Nastavenie pripojenia
6.1 Pripojenie 3G
1. Prejdite na plochu.
2. Zobrazte Menu.
3. Kliknite Nastavenie.
4. Kliknite 3G a presuňte prepínač vpravo pre aktiváciu tejto funkcie.
5. Prezerajte tabuľku, kým sa nezobrazí ikona pripojenia 3G.
6.2 Pripojenie WIFI
Zariadenie MID sa môže spojiť s Wi-Fi.
Na ploche kliknite na "Nastavenia".
1. Kliknite Wi-Fi.
2. V rozhranie Wi-Fi kliknite na prepínač aktivácie tejto funkcie.
3. Po otvorení rozhranie Wi-Fi sa zobrazí na pravej strane automatické vyhľadávanie staníc.
(Obrázok 6-1)
4. Vyberte sieť Wi-Fi, s ktorou chcete nadviazať spojenie. Ak je požadované heslo, kliknite na
dialógové okno, vpíšte heslo a stlačte "pripoj".
Obrázok 6-1
6.3 Email
Nastavenie E-mailu
Aplokace E-mail na funkvi sprievodca účtu. E-mail pre poštové protokoly POP3 alebo IMAP, pre
populárne webové stránky (Yahoo, Gmail apod).
Obrázok 6-2
Pred použitím sprievodcu sa uistite, že ste nadviazali platné pripojenie k internetu.
Založenie E-mailu
1. Prejdite na hlavné rozhranie (obrázok 6-2).
2. Kliknite na ikonu E-mail. Objaví sa sprievodca (Obrázok 6-3), ktorý Vás prevedie
zakladaním účtu.
3. Zapíšte adresu a heslo.
4. Kliknite "Ďalej" a vyberte konto: POP3 alebo IMAP.
5. Kliknite "Ďalej" pre overenie, či je server (odosiela / prijíma správy) k dispozícii.
6. Zadajte názov účtu a meno odosielateľa, potom kliknite na tlačidlo "Dokončiť".
7. Ak je e-mailová schránka k dispozícii, systém zobrazí jej rozhraní.
Obrázok 6-3
Odstránenie konta E-mailu
Existuje možnosť odstránenia vytvoreného konta.
1. Kliknite "E-mail".
2. Prejdite do priečinka e-mailu.
3. Kliknite Menu.
4. Kliknite Nastavenie.
5. Položte prst na účet, ktorý chcete odstrániť.
5. Zobrazí sa zoznam možností, z ktorých vybrať "Zmazať účet".
6. Kliknite OK.
Posielanie E-mailu
1. Kliknite na E-mail, aby sa zobrazili všetky zložky.
2. Nové prichádzajúce správy sa zobrazujú automaticky. Kliknite na tú, ktorú chcete
zobraziť ..
3. Kliknite na ikonu
4.
5.
6.
7.
8.
v hornej časti monitora.
Prejdite na vytvorenie nového e-mailu ..
Vpíšte adresu adresáta.
Napíšte text e-mailu.
Ak chcete pridať prílohu, stlačte Menu a označte "Pridať prílohu".
Vyberte prílohu (súbor, foto, video).
9. Kliknite na
a odošlite E-mail.
7 Internet
7.1 Prehliadač
Otváranie a práce s prehliadačom
Dotknite sa ikony prehliadača na ploche alebo na rozhraní všetkých ikon.
Prehliadač zobrazí naposledy navštívenej webovej stránke. Ak predtým nebol použitý, zobrazí sa
hlavná stránka. Prehliadač sa otvorí v prípade akejkoľvek formy internete (napr. E-mail alebo
Chat).
V hornej časti obrazovky sa zobrazí lišta s aktuálnym URL.
Zaťahovací pásik je z hornej časti obrazovky. Ak ho chcete zobraziť, presuňte ho dole.
Nastavenie hlavnej strany
1. Na ploche kliknite na ikonu prehliadača
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.
Kliknite na Menu, aby sa zobrazili možnosti prehliadača.
Posuňte ju dole a prezrite "Nastavenia".
Kliknite "Obvyklý, všeobecný".
Kliknite "Nastavenie hlavnej strany".
Vyberte stranu, ktorá má byť nastavená ako hlavná.
Po vykonaní výberu sa MID zariadenie sa reštartuje.
Vyhľadávaná internetových strán
1. Kliknite na ikonu prehliadača
.
2. Napíš pomocou klávesnice na monitore adresu vyhľadávané strany.
3. Kliknite "Hotovo (enter)" pre vyhľadanie.
lišta
adresu
Obrázok 7-1
Prehliadanie internetových stránok
Otvorte prehliadač (Obrázok 7-1), kliknite na stĺpec adresy, zadajte adresu stránky, potom
kliknite na tlačidlo Štart. Zobrazí sa obsah strany. Po načítaní stránky môžete presúvať
prstom a prechádzať ďalšie sekcie.
Priblíženie alebo oddialenie webovej stránky
Po otvorení webovej stránky môžete pretiahnuť dole prehliadač pre zobrazenie tlačidiel
Zoom. Pomocou tlačidiel dáte stránke požadovanú veľkosť
Vyhľadávanie textu
a)
Pri prechádzaní stlačte tlačidlo Menu pre zobrazenie možností.
b)
Kliknite "Nájdi na stránke"
c)
Zapíšte text, ktorý chcete nájsť.
d)
Keď zadávate znaky, sú zodpovedajúce výsledky vyhľadávania zvýraznené
modro.
e)
Kliknite na tlačidlo so šípkou na pravej strane panela hľadania k vyvolaniu
predchádzajúceho alebo ďalšieho zodpovedajúceho výsledku (slová).
Správa záložiek

Ukladanie strán do záložiek
1. Otvorte ľubovoľnú internetovú stranu.
2. Kliknite na Menu a kliknite "Pridať do záložiek".
3. Editujte názov záložky a stlačte OK.

Otváranie záložiek
1. V okne prehliadača otvorte Menu a následne "Záložky".
2. Kliknite na internetovú stranu v záložke, ktorú chcete otvoriť.

Editácia záložiek
1. V okne prehliadača otvorte Menu a následne "Záložky".
2. Kliknite a podržte na existujúcom karte, aby sa zobrazila ponuka
možností.
3. Kliknite na tlačidlo "Upraviť záložku", upravte ju, potom kliknite na
tlačidlo OK.
Uloženie stránok do prezerať v režime offline (bez pripojenia k Internetu).
Existuje možnosť, kedy môžete uložiť všetky webové stránky na MID zariadenia a
zobraziť ich v budúcnosti, a to aj v prípade, že prístroj nie je pripojený na Internet.
1.
Pri prezeraní webovej stránky stlačte tlačidlo Menu, potom kliknite na
tlačidlo Uložiť.
2.
V záložkách budú zapísané miniatúry strán. K návratu prezeranie v režime on
line (s aktívnym prepojením s internetom) kliknite "Návrat".
3.
Pre zobrazenie strany kliknite na
. Následne Menu> Zapísaná strana a
kliknite nie miniaturka tejto strany.
8 Inštalácia aplikácií
8.1 Inštalácia
Inštalácia aplikácií tretích strán
Môžete si stiahnuť z internetu a použiť aplikácie tretích strán, ktoré sú kompatibilné s operačným
systémom Android. Skopírujte súbor aplikácie na SD kartu a vložte karty do MID zariadení.
1.
Zapnite prehľad súborov. Vyberte súbor, ktorý má byť nainštalovaný.
2.
Kliknite a podržte na súbore aplikácie určené na inštaláciu.
3.
Objaví sa okno inštalácie.
4.
Postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
Pozor: Aplikácia musí mať koncovku ". Apk".
8.2 Odinštalovanie
Postup
Na ploche naklikněte "Nastavenia".
1.
Kliknite na "Aplikácia". Zobrazí sa zoznam všetkých aplikácií nainštalovaných na vašom
systéme.
2.
Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.
Kliknite na Ok.
Poznámka: Inštalovaný Application Manager má mnoho užitočných funkcií. Keď zapnete
Application Manager a kliknete na tlačidlo "Odinštalovať", ukáže sa zoznam všetkých
nainštalovaných aplikácií v systéme.
8.2 Obnovenie výrobného nastavenia
Ak existujú vážne nedostatky vo fungovaní prístroja alebo ak ste zabudli svoje heslo odomknutie,
môžete použiť pre obnovenie továrenského nastavenia. Obnovením továrenského nastavenia budú
stratené stiahnutej aplikácie a používateľské nastavenia. Takže pred použitím tejto funkcie by ste
mali zálohovať dáta.
1. Keď je prístroj vypnutý, stlačte a podržte hlasitosti s jednou rukou a potom pomocou
druhej ruky stlačte tlačidlo Power (Napájanie). Na displeji sa zobrazí snímka prístup k
systémovým zmenám.
2. Prejdite k obrázku (trojuholník s výkričníkom ako na obrázku 10-1).
3. Keď sa objaví trojuholník, stlačte "Zmenšenie hlasitosti ".
4. Systém zobrazí ďalšiu snímku so siedmimi možnosťami prevádzky (obr. 10-2).
5. Prvá možnosť: Reštartujte systém. Druhá možnosť: Aktualizácia systému. Tretia
možnosť: Erase Data / Factory Znovu nastaviť od začiatku. Štvrtá možnosť: Vymazanie
vyrovnávacej pamäte. Piata možnosť: Nahrávanie LOGO, zálohovať dáta. Šiestu
možností: Kopírovanie dát užívateľa. Siedma možnosť: Zadanie sériové číslo.
6. Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ na presunutie výberového pruhu možností dolu.
Stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ na vykonanie operácie.
7. Vyberte možnosť Zálohovanie dát / Návrat k továrenskému nastavenia. (Obr. 10-2)
8. Objaví sa potvrdzujúce okno. Kliknite "Áno", pre návrat k továrenskému nastavenia
alebo "Nie" pre zatvorenie okna.
9 Používanie mobilný TV (voliteľné)
Hlavné rozhranie mobilnej televízie:
1. V ponuke aplikácií kliknite na ikonu mobilnej televízie. (DVB-T).
2. Kliknite na tlačidlo Hľadať pre vyhľadávanie televíznych programov.
3. Zo zoznamu programov vyberte ten, ktorý chcete sledovať.
4. Kliknite "Otvoriť". Televízny obraz je zobrazený v režime celej obrazovky.
5. Po zobrazení na monitore sa obraz zapíše do katalógu "/ SDCARD / Images".
6. Nahratý video súbor je uložený v adresári "/ sdcard / Videá".
Pozor: Pri nahrávaní televíznych programov, by ste nemali nikdy vyťahovať SD
kartu z prístroja.
Lišta
kanálov
Okno
prehrávania
Nastavenie
hlasitosti
Hľadani
e
kanálov
Aktuálnu
snímku
obrazovky
Nahraj program
Nastav jas
Pri prezeraní v režime celej obrazovky stlačte tlačidlo Menu pre zobrazenie nasledujúcich
možností:
Návrat k
hlavnej
voľbe
DVB-T
Zväčšovanie a
zmenšovanie
monitora
Prehľad
programov
Listovanie medzi
programami
Nastavenie
nápisov
Kliknite na ikonu EPG pre prechod na rozhraní EPG.
Prehľad
programov
Okno
prehrávania
Informácie o programoch
10. GPS
1.
2.
Vyberte aplikáciu GPS.
Signálne pruh sa sfarbí namodro, čo znamená proces hľadania signálu.
Signál
Čas
získanie
signálu
SNR
11. Odstránenie problémov
1.
Prvé uvedenie zariadenia MID do prevádzky trvá dlho MID.
2.
Prvý štart trvá po nejakú dobu než systém nainštaluje softvérové aplikácie (asi 2-3
minút). Budúci spustenie bude rýchlejšie.
3.
Zariadenie MID sa časom zahrieva.
Tento jav je bežný, keď beží viac aplikácií v rovnakom čase, jas je nastavený na vysokú
hodnotu alebo ak je zariadenie v procese nabíjania.
Zariadenie MID sa nemôže spojiť so sieťou Wi-Fi

Uistite sa, že router pracuje správne.

Uistite sa, že MID aj bezdrôtový router sú v zodpovednej vzdialenosti od seba
(50-100m), že nie sú oddelené nepriestupnú prekážkou.

Uistite sa, že názov aj heslo sú v poriadku.
4.
Nie je možné sa spojiť s internetom.

Uistite sa, že MID aj bezdrôtový router sú v zodpovední vzdialenosti od seba
(50-100m).

Odpojte a znova nadviažte spojenie Wi-Fi.
5.
Systém nepracuje správne
Nainštalované niektoré aplikácie tretích strán môžu viesť k zlyhaniu systému. V tejto situácii
sa odporúča stlačiť a držať vypínač po dobu 6 sekúnd (Power). Tak sa vynúti vypnutie MID.

Nemôžete vytvoriť E-mailový účet alebo sa nemôžete zaregistrovať.

Uistite sa, že pripojenie na Internet je správne zapojené.

Uistite sa, že e-mailový účet bol správne nastavený.
6.
Nemožno čítať dáta z TF karty.

Skontrolujte, či je karta TF správne vložená do zariadenia.
7.
Prístroj pracuje pomaly

Je to prirodzené v niektorých situáciách. Odporúča sa uzatvorenie niektorých aplikácií
alebo odinštalovanie aplikácie tretích strán, aby sa uvoľnilo viac systémových
prostriedkov.
Declaration of Conformity
We, the undersigned:
Manufacturer:
Address, City:
Country:
Declare the following apparatus:
Products name:
Brand and Model name:
Overmax Polska Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością, S.K.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Polska
Tablet GPS DVB-T 7”
OV-DualDrive
Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE :
EMC :
LVD :
2004/108/EC
R&TTE :
ROHS :
WE :
1999/5/EC
2011/65/EU
1275/2008
2006/95/EC
Below standards were tested and passed :
EMC :
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
LVD :
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 +
A12:2011
R&TTE :
EN 300328 V1.7.1:2006
EN 62311:2008
Release date: 21.09.2012
www.overmax.pl
Download

Pobierz - Overmax