Pracovné stretnutie PEK
11.12.13
Témy pracovného stretnutia
➢ 
Legislatívne zmeny v roku 2013
➢ 
Kamery – povinnosti oprávnených osôb
➢ 
Kamery – overenie PEK
➢ 
AIS EK – zmeny v roku 2013
➢ 
Objednávanie materiálu koncom decembra 2013
Legislatívne zmeny
Zákon č. 356/2012 - novela zákona
➢ 
725/2004 Z.z. účinná od 1. decembra 2012
Vyhláška 90/2013 - novela vyhlášky
➢ 
578/2006
Zákon č. 288/2013 – novela zákona
➢ 
725/2004
Zákon č. 356/2012 účinný
od 1.decembra 2012
Zrušenie protokolu o EK ako povinnej prílohy
k hromadnej prestavbe montážou plynového
zariadenia
➢ 
Zápisnica o skúške predkladaná k žiadosti o
udelenie osvedčenia nesmie byť staršia ako 6
mesiacov
➢ 
V zmysle zákona môže byť postihovaná aj
fyzická osoba, ktorá porušila legislatívne
povinnosti v čase keď bola technikom EK
➢ 
Vyhláška 90/2013 účinná
od 1. mája 2013
doplnenie príloh predkladaných k žiadosti
o overenie,
➢ 
zrušenie povinnosti prevádzkovateľa predložiť
pred výkonom technickej kontroly platné
osvedčenie o emisnej kontrole,
➢ 
doplnenie základného školenia o OBD pri PEK
typu B a C,
➢ 
úprava skúšok, skúšobnej komisie a zápisnice
o skúškach,
➢ 
úprava definície vozidiel kategórie M a N, ktoré
majú skrátenú lehotu 1/1/1,
➢ 
Vyhláška 90/2013
Do príloh predkladaných k žiadosti o overenie
plnenia podmienok sa doplnila kópia výkresu
PEK so zakreslením skutočného umiestnenia
jednotlivých základných komponentov
schválenej zostavy MZZ.
Vyhláška 90/2013
Prevádzkovateľ nemusí pred výkonom technickej
kontroly predložiť platné osvedčenie o emisnej
kontrole, ak ale nemá platnú emisnú kontrolu,
vozidlo je pri technickej kontrole automaticky
hodnotené z dôvodu neplatnej emisnej kontroly
ako nespôsobilé .
Vyhláška 90/2013 – základné
školenia
Zmena základného školenia z
Benzín Rkat
=>
Benzín Rkat OBD
Diesel
=>
Diesel OBD
Nie je potrebné zdokonaľovacie školenie
Vyhláška 90/2013 - základné
školenia
Zmena rozsahu základného školenia z
25 / 25 / 8
=>
40 / 25 / 8
Vyhláška 90/2013
Technici, ktorí absolvovali základné školenie na
Rkat alebo Diesel do 31.4.2013, získajú OBD
absolvovaním zdokonaľovacieho školenia tak ako
do teraz.
Vyhláška 90/2013 – skúšky
Zmena rozsahu skúšok po „rozšírenom školení“
30 otázok
=>
40 otázok
45 minút
=>
60 minút
Vyhláška 90/2013 - skrátená lehota
Zdravotná záchranná
služba, s právom
prednostnej jazdy
➢ 
Zdravotná záchranná
služba
➢ 
Banská záchranná služba
Poruchová služba
plynárenských zariadení
➢ 
Taxislužba
➢ 
Autoškola
➢ 
Banská záchranná služba,
s právom prednostnej jazdy
➢ 
➢ 
=>
Sanitné vozidlá
➢ 
Poruchová služba
plynárenských zariadení
➢ 
Taxislužba
➢ 
Autoškola
➢ 
Vyhláška 90/2013
Doplnenie požiadaviek na MZZ
Za výstup z PEK sa považuje aj priestor medzi
➢ 
PEK a výstupnou bránou
Čas medzi zosnímaním čiarového kódu a
➢ 
vyhotovením snímky definovaný na max. 3 sekundy
Zákon č. 288/2013
účinný od 1.januára 2014
Doplnenie pojmu LNG – skvapalnený ropný plyn
➢ 
Predefinovanie vozidiel, na ktoré sa zákon
➢ 
nevzťahuje
U pravenie termínu na podanie žiadosti o
➢ 
predĺženie osvedčenia
Zákon č. 288/2013
LNG
Liguified Natural Gas
Skvapalnený zemný plyn
Zákon č. 288/2013 - výnimky
Zákon sa nevzťahuje na vozidlá,:
Ministerstva obrany
Ø 
Zákon sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré
nie sú prihlásené do evidencie a to:
Ministerstva obrany
Ø 
Ozbrojených síl
Ø 
Ozbrojených síl
Ø 
Ministerstva vnútra
Ø 
Ministerstva vnútra
Ø 
Policajného zboru
Ø 
Zboru VJS
Ø 
=>
Policajného zboru
Ø 
Zboru VJS
Ø 
Železničnej polície
Ø 
SIS
Ø 
SIS
Ø 
Hasičského a záchranného zboru
Ø 
Hasičského a záchranného zboru
Ø 
Hasičských jednotiek určené na základe
dohody MV s ich vlastníkmi
Ø 
Mobilizačné rezervy,
Ø 
Mobilizačné rezervy,
Ø 
Zákon č. 288/2013
● 
Termín podania žiadosti o predĺženie platnosti
osvedčenia technika
najskôr 120 dní
najneskôr 90 dní
pred koncom platnosti
=>
najneskôr 90 dní
pred koncom platnosti
PEK situované na STK
1. januára 2014
+
Povinnosť
Povinnosti oprávnenej osoby
➢ 
Podrobiť sa na základe rozhodnutia OÚ novéme
overeniu
➢ 
Zabezpečiť používanie MZZ schváleného
ministerstvom
➢ 
Zabezpečiť odosielanie záznamov do AIS EK v
stanovenom rozsahu
➢ 
Zabezpečiť označenie PEK o tom, že je monitorované
MZZ
Oprávnená osoba nesmie
po 1.1.2014
➢ 
Umožniť vykonávanie EK bez zaznamenania
MZZ
➢ 
Umožniť vykonávanie EK bez odoslania
záznamu do AIS EK
Zrušenie oprávnenia
OÚ zruší oprávnenia ak oprávnená osoba:
➢ 
Nezabezpečí obnovu technologického
vybavenia (dovybavenie MZZ) do 1.1.2014
➢ 
Umožní vykonať EK bez zaznamenania MZZ
➢ 
Umožní vykonať EK bez odoslania záznamu do
AIS EK
Zrušenie osvedčenia technika
OÚ zruší osvedčenie technika, ak technik EK:
➢ 
Vykoná emisnú kontrolu v čase nefunkčnosti MZZ, to
neplatí ak poruch MZZ vznikla v priebehu vykonávania
EK a bol uchovaný aspoň jeden záznam
➢ 
použije pri EK také zariadenie alebo vybavenie, ktoré
umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt
Overenie PEK
Na základe rozhodnutia MDVaRR nariadili OÚ
pracoviskám, ktoré nie sú situované na STK nové
overenie pracovísk z hľadiska doplnenia
monitorovacieho záznamového zariadenia, tak aby
OÚ predložili správu z overenia najneskôr do 31.
decembra 2013.
Overenie PEK
Vykonáva technická služba EK S-EKA s.r.o,
administratívným spôsobom na základe
žiadosti oprávnenej osoby EK do 23.12.2013.
Overenie PEK
Doručiť žiadosť na S-EKA – posledný termín
S-EKA robí overenia do
Posledný možný termín
odovzdania správy z overenia
na okresný úrad
Žiadosť o overenie PEK
Podať čo najskôr – do 20.12. 2013
➢ 
Podávať žiadosť až po inštalácii MZZ
➢ 
Komplet aj so všetkými prílohami
➢ 
Písomne alebo elektronicky
➢ 
Žiadosť o overenie PEK
identifikačné údaje o žiadateľovi
➢ 
číslo rozhodnutia OÚD o nariadení overenia
➢ 
názov nainštalovaného MZZ,
➢ 
podpis oprávnenej osoby; v prípade podania
➢ 
elektronickou formou musí byť podpis súčasťou
naskenovaného dokumentu.
Prílohy k žiadosti
kópia schválenia vhodnosti MZZ
➢ 
kópia výkresu PEK so zakreslením skutočného umiestnenia
jednotlivých základných komponentov schválenej zostavy MZZ
(autorizovaná dodávateľom MZZ),
➢ 
zoznam použitých komponentov (autorizovaný dodávateľom MZZ)
alebo dodací list k MZZ so zoznamom použitých komponentov,
➢ 
zoznam najmenej 10 kódov protokolov prislúchajúcich EK
uzatvoreným v AIS EK so zaznamenaním vstupnej a výstupnej
snímky, ktoré budú použité na kontrolu prenášania snímok
zhotovených MZZ do AIS EK,
➢ 
čestné vyhlásenie dodávateľa MZZ o zhode nainštalovaného MZZ
so schváleným typom.
➢ 
Prílohy k žiadosti – schválenie
Prílohy k žiadosti – schválenie
Prílohy k žiadosti – výkres
Výkres musí byť potvrdený
(opečiatkovaný) firmou, ktorá to robila
a musí byť v súlade so skutočnosťou
Prílohy k žiadosti – 10 kódov
Prílohy k žiadosti – prehlásenie
Čestné prehlásenie o tom, že namontované MZZ
je v zhode so schváleným MZZ (uviesť názov
MZZ a číslo schválenia)
Upozornenie
Na OÚ je potrebné predložiť
originál správy z overenia.
www.seka.sk
www.seka.sk
Zmena AIS EK
Starý AIS EK
Zopár upozornení k AIS EK,
alebo najčastejšie chyby, resp.
problémy.
Ø 
Nezapojená sonda teplomera
Ø 
Nepotvrdený alebo zlý predpis
Ø 
Nesprávne vyplnené km
Ø 
Chýbajúci údaj pri 2 lambda sondách
Ø 
Problémy s komunikáciou cez OBD
Ø 
Nestornované chybné protokoly
Ø 
Nová poznámka v Definícii vozidla
Nezapojená sonda teplomera
pri meraní EK musí byť zapojená sonda
teplomera. Ak súbor XML totiž neobsahuje údaj o
teplote, je to pre systém nekorektný súbor a AIS EK
odmietne naimportovať namerané hodnoty miesto
toho hlási "interval server 500"
Nepotvrdený alebo zlý predpis
Ak AIS EK pri načítavaní Nameraných hodnôt
oznamuje „Nepodarilo sa načítať dáta“
pravdepodobne nebol potvrdený predpis, alebo bol
nekorektone načítaný. Pomôže opätovne načítať
nový predpis cez Definíciu vozidla.
Namerané hodnoty zaslané
cez webservis
Pri zobrazení tohto okna zo sivou tabuľkou, treba otvoriť import v
inom prehliadači ako Internet Explorer.
MODZILA, OPERA,
GOOGLE CHROME, SAFARI, ČOKOĽVEK INÉ.
Nesprávne vyplnené km
Údaj o počte najazdených km
vypisujte svedomito, nakoľko tieto sú
už prístupné verejnosti a aj z
hľadiska korektného prístupu k
zákazníkom je dôležité zadávať tam
reálne údaje.
Upozornenie - protokol nepodpisuje
len technik ale aj prevádzkovateľ,
ktorý si má údaje na protokole
skontrolovať.
Chýbajúci údaj pri 2 lambda
sondách
Občas sa stane že pri EK vozidiel s dvoma lambda
sondami merací prístroj nezapíše druhý údaj
nameraných kontrolných otáčok. V tomto prípade
zavolajte TS a my Vám tento údaj doplníme.
Problémy s komunikáciou cez OBD
Ak vozidlo s OBD neposkytne pri komunikácii s prístrojom
niektorý z povinných údajov a máte overené že pri načítaní
cez diagnostiku tento údaj poskytuje, urobte si záznam tohto
údaja z diagnostiky a spolu s kópiou OE ho pošlite e-mailom
na TS. Až potom Vám TS potvrdí špecifický postup v AIS EK.
Bez potvrdenia môže mať PEK problémy pri ŠOD.
Špecifický postup
Vloží TS aj do
uzavretého protokolu
Poznámka, ktorú
musí uviesť PEK
Nestornované chybné protokoly
Ak sa podarí uzavrieť kontrolu s chybou (VIN,
lehota, kategória, ...) zápis o EK stornovať.
Ak ide o chybný, alebo zaduplovaný rozpracovaný
protokol, protokol uzavrite a vystornujte, je potrebné
uviesť dôvod storna.
Neprerábajte ho na iné vozidlo
Storno
Čiarový kód + predpis
Čiarový kód + predpis
Kópia predpisu
Kópia predpisu
Kópia predpisu
Kópia predpisu
Nová poznámka v Definícii vozidla
Trvalá poznámka k VIN, zaznamenávať údaje o plyne pri dovoze vozidla.
Poznámka sa zobrazí pri každej ďalšej kontrole a technik vie či vozidlo
bolo dovezené s plynom a nemusí mať protokol o montáži alebo nie.
Poznámka - zobrazenie
Aká je lehota platnosti EK vozidiel
kategórie T so zážihovým
motorom a s nezdokonaleným
emisným systémom ?
Výdaj materiálu cez sviatky
Kuriérom
posledná objednávka – 18.12.2013 do 13:00 hod.
osobný odber
19.12.2013 do 12:00 hod.
20.12.2013 do 12:00 hod.
V Novom roku 2014
2.1.2014 od 10:00 hod.
Ďakujem za pozornosť
www.seka.sk
Ing. Michal Varšava
Download

Vyhláška 90/2013 - S