Užívateľská príručka
THR840DEE
Digitálny termostat
Užívateľská príručka
VAROVANIE: Pre zaistenie správneho fungovania musí byť tento produkt riadne nainštalovaný
a nakonfigurovaný (viď strany 12 až 24). Ak nemáte skúsenosti so zapájaním elektrických zariadení,
doporučujeme využiť služby profesionála. Vyhnete sa tak možnému zraneniu či poškodeniu zariadenia.
TIP: Po inštalácií si prečítajte kapitolu STRUČNÝ SPRIEVODCA na strane 6, kde sa dozviete všetko
potrebné o zákazníckom nastavení svojho nového termostatu, ktorý tak budete môcť okamžite začať
používať.
Copyright © 2011 Honeywell International Inc.
homexpert™ by Honeywell je ochrannou známkou spoločnosti Honeywell International Inc. Všetky práva vyhradené.
32
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
Obsah
O vašom novom termostate
Príloha
Čo je to izbový termostat? ..................................... 4–5
STRUČNÝ SPRIEVODCA ............................................... 6
Rychlý prehľad displeja a tlačidiel .......................... 7
V prípade ťažkostí .......................................................... 25
Obmezenie záruky ........................................................ 26
Likvidácia a recyklácia ................................................. 27
Ovládanie
POZNÁMKA: Ak sú batérie vybité, bude na displeji
blikať tento symbol. Odstráňte kryt a batérie vymeňte
za dve nové alkalické batérie typu AA podľa návodu
na strane 18.
Vypínač .................................................................................... 8
Nastavenie vykurovania a chladenia . ................... 9
Ovládanie teploty .......................................................... 10
Úsporný ECO režim ....................................................... 11
Inštalácia a nastavenie
Inštalácia systému ......................................................... 12
Inštalácia na stenu ......................................................... 13
Pripojenie káblov ................................................... 14–17
Aktivácia batérií a pripevnenie krytu ................. 18
Test systému ..................................................................... 19
Nastavenie systému ............................................. 20–24
23
Užívateľská príručka
Čo je to izbový termostat?
…vysvetlenie pre domácnosti
Izbový termostat jednoducho vypína a zapína vykurovací systém podľa potreby. Funguje na princípe snímania
teploty vzduchu; termostat vykurovanie zapne, akonáhle teplota poklesne pod určité nastavenie termostatu
a znovu vypne, keď teplota dosiahne nastavenú hodnotu. Nastavenie termostatu na vyššiu teplotu neznamená,
že sa miestnosť vykúri rýchlejšie. Táto rýchlosť závisí na použitom vykurovacom systéme, napríklad na výkone
kotla a radiátorov.
Nastavenie neovplyvňuje ani rýchlosť, akou sa bude miestnosť ochladzovať. Ak nastavíte termostat na nižšiu
teplotu, bude sa v miestnosti udržovať, čo šetrí energiu.
Vykurovací systém nebude fungovať, ak je vyradený časovým spínačom alebo iným programovateľným
zariadením.
Izbový termostat sa používa tak, že najprv nájdete najnižšie teplotné nastavenie, ktoré vám ešte vyhovuje,
a následne necháte termostat pracovať. Najlepšie je začať s nastavením termostatu na nízku teplotu, napríklad
18°C. Tú môžete potom zvyšovať každý deň o jeden stupeň, až kým nebudete spokojní. Potom už termostat
nemusíte nastavovať, pretože všetky vyššie hodnoty vedú k plytvaniu energiou a vyšším nákladom.
54
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
Ak používate ako vykurovací systém kotol a radiátory, jeden izbový termostat väčšinou ovláda celý dom či byt.
Rôzne teploty v rôznych miestnostiach zabezpečíte inštaláciou termostatických radiátorových ventilov (TRV) na
jednotlivé radiátory. Ak nemáte TRV ventily, zvoľte takú teplotu, ktorá zabezpečí rozumné vykurovanie celého
domu. Ak máte TRV ventily, môžete zvoliť nepatrne vyššie teplotné nastavenie termostatu, ktoré zaistí príjemnú
teplotu aj v tej najchladnejšej miestnosti a následne zamedzte prekurovaniu v ostatných miestnostiach zmenou
nastavenia termostatických ventilov.
Aby mohli správne fungovať, izbové termostaty vyžadujú voľné prúdenie vzduchu, takže nesmú byť prikryté
závesmi alebo záclonami či ukryté za nábytkom. Ak je v blízkosti elektrický ohrievač, televízor, stolná alebo
nástenná lampa, termostat nebude môcť správne pracovať.
45
Uživateľská príručka
O Vašom novom termostate
THR840DEE je jednoducho ovládateľný termostat určený na udržovanie príjemného prostredia, keď ste doma,
a na znižovanie nákladov na energiu, keď ste preč. Jediným stisnutím tlačidla ECO zmeníte štandardne
udržovanú teplotu na nižšiu. Počas zadanej doby sa tak bude šetriť energia (viď strana 11).
STRUČNÝ SPRIEVODCA
Váš nový termostat je predprogramovaný a pripravený na použitie. Stačí si len prejsť nasledujúce kroky
a v prípade potreby zmeniť nastavenia:
1 Nainštalujte a nastavte termostat
(ak to nespravil profesionál) ............................................................................................................................................ viď strany 12 až 24
2 Vyberte režim vykurovania (štandardný) alebo chladenia ........................................................................................ viď strana 9
3 Nastavte požadovanú vnútornú teplotu ............................................................................................................................. viď strana 10
76
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
Rýchly prehľad displeja a tlačidiel
Beží chladiaci systém
(viď strana 9)
Čítač režimu ECO
(viď strana 11)
Beží vykurovací systém
(viď strana 9)
Režim ECO je zapnutý
(viď strana 11)
Stlačením zapnete a vypnete
režim ECO (viď strana 11)
ECO
Zobrazí sa pri zobrazení
cieľovej teploty
25.0
°c
Stlačením termostat zapnete
a vypnete (viď strana 8)
Aktuálna teplota
(alebo cieľová teplota,
ak hodnota bliká)
Chyba systému
(viď strana 25)
Stlačením zmeníte cieľovú
teplotu (viď strana 10)
Nízké napätie batérií
(výmena batérií: viď strana 18)
67
Tento symbol sa zobrazí,
keď je temostat vypnutý
(viď strana 8)
Prevádzka
Vypínač a ochrana pred zamrznutím
25.0
°c
Zapnete a vypnete
stlačením a podržaním
5.0
Stlačením tlačidla ON/OFF, tak, ako je vyobrazené vľavo, termostat zapnete
a vypnete. Keď je termostat vypnutý, nikdy nespustí systém chladenia;
vykurovnaie zapne len ak to bude nutné pre zachovanie minimálnej
vnútornej teploty 5°C (ochrana pred zamrznutím).
Teplotu ochrany pred zamrznutím môžete zmeniť na ľubovoľnú hodnotu
medzi 5 a 16°C, prípadne môžete túto funkciu vypnúť, takže sa vykurovací
systém s vypnutým termostatom skutočne nikdy nezapne (viď strana 22).
°c
Ak je termostat vypnutý, Tento symbol sa objaví,
bude systém udržiavať keď je termostat vypnutý
minimálnu teplotu
98
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
Nastavenie vykurovania a chladenia
Stlačte a 5 sekúnd podržte obidve tlačidlá
25.0
°c
Na prepnutie medzi vykurovaním a chladením stlačte a podržte súčasne
tlačidlá p a q, pokým sa zobrazenie nezmení.
POZNÁMKA: Termostat sa do ovládania chladenia neprepne, ak túto funkciu
sami nezapnete (viď strana 22).
Vykurovanie sa zmení na chladenie
25.0
Termostat je prednastavený tak, že ovláda iba systém vykurovania.
Ak bude správne nainštalovaný a nastavený, môžete ho využiť tiež
na ovládanie chladiaceho systému.
°c
POZNÁMKA: Keď systém zmeníte, na niekoľko sekúnd sa objavia symboly
„vykurovnaie” a „chladenie”, potom zmiznú. Tieto symboly sa potom objavujú
len keď systém vykurovania alebo chladenia skutočne funguje.
89
Prevádzka
Ovládánie teploty
Aktuálna teplota v miestnosti
24.0
V neaktívnom režime zobrazuje termostat aktuálnu teplotu v miestnosti.
Kedykoľvek však môžete stlačiť tlačidlá p alebo q a pozrieť sa na „cieľovú”
teplotu, ktorú sa termostat snaží udržiavať.
°c
Stlačením tlačidiel zobrazíte cieľovú teplotu
a zmeníte ju
25.0
Po prvom stlačení jedného z uvedených tlačidiel sa objaví blikajúca cieľová
teplota. Ak ju chcete zmeniť, opakovane stlačte jednu zo šípok, pokým sa
na displeji neobjaví požadovaná teplota. Po niekoľkých sekundách displej
prestane blikať a vráti sa zobrazovanie aktuálnej teploty v miestnosti.
POZNÁMKA: Pre dočasnú zmenu cieľovej teploty na určitú dobu môžete
použiť režim ECO (viď strana 11).
°c
11
10
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
Úsporný ECO režim
Stlačením vstúpte do režimu ECO
ECO
1hr
Nastavte počet hodín
ECO
3hr
Zmeňte teplotu režimu ECO (v prípade potreby)
ECO
18.0
°c
Režim ECO mení nastavenie termostatu tak, aby počas 1–24 hodín
udržiaval inú teplotu. Túto funkciu je možné využiť na zníženie nákladov
na vykurovanie alebo chladenie, keď nie ste doma.
1 Stlačením zeleného tlačidla ECO zobrazte časovač.
2 Tlačidlami p alebo q časovač nastavte (1–24 hodin).
V režime ECO bude displej striedavo zobrazovať zostávajúcu dobu
a aktuálnu teplotu v miestnosti. Keď časovač dobehne, vráti sa do
normálneho režimu. Možnosti:
•
Tlačidlami p alebo q v prípade potreby zvýšite alebo znížite
dočasnú teplotu režimu ECO.
•
Dalším stisnutím tlačidla ECO môžete režim ECO zrušiť a vrátiť sa do
normálneho režimu.
POZNÁMKA: Predvolená teplota ECO je nastavená na 18°C.
Ak ju chcete zvýšiť alebo znížiť, viď strana 22.
11
10
Inštalácia a nastavenie
Inštalácia systému
Postup inštalácie
1 Odpojte napájanie.
NIE
ÁNO
1,2 — 1,5 m
NIE
2 Zvoľte umiestnenie termostatu
a nainštalujte nástennú konzolu.
3 Zapojte káble systému.
4 Aktivujte batérie a nasaďte kryt
termostatu.
5 Zapnite napájanie.
6 Systém nastavte a vyskúšajte.
POZNÁMKA: Ak nemáte skúsenosti s inštaláciou zariadení, doporučujeme vám využiť služby
profesionálneho inštalatéra.
PRED INŠTALÁCIOU ODPOJTE ZDROJ NAPÁJANIA, inak môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom či
poškodeniu zariadenia.
13
12
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
Inštalácia na stenu
Odstráňte kryt termostatu a skrutkovačom uvoľnite západky
podľa obrázku vľavo. Vyberte termostat z nástennej konzoly.
Nainštalujte ho 1,2 až 1,5 metra nad podlahou tak,
aby bol displej jasne čitateľný.
•
Neinštalujte v blízkosti zdrojov teplého či studeného
vzduchu (radiátory, okná, trúbky vykurovania či chladenia).
Termostat
Nástenná konzola
13
12
Inštalácia a nastavenie
Pripojenie káblov
Podľa obrázku vľavo pripojte k termostatu káble
vykurovacieho či chladiaceho systému. Podrobnosti
nájdete v schémach zapojenia na stranách 15 až 17.
1 Presvedčte sa, že napájanie je vypnuté.
2 Odstráňte izoláciu z konca káblu,
odhaľte približne 6 mm vodiču.
3 Skrutkovačom povoľte svorkovnicu,
vložte vodič do svorky a skrutku dotiahnite.
4 Vráťte naspäť kryt termostatu a zapnite
napájanie.
POZNÁMKA: Všetky káble musia zodpovedať
normám IEE. Hlavné napájacie káble musia byť
oddelené od ovládacích káblov.
1,0 – 2,5 mm
6 mm max.
15
14
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
Schémy zapojenia
Štandardný kotol
Kombinovaný kotol
15
14
Inštalácia a nastavenie
Schémy zapojenia
Termopohon
Zónový ventil
L
N
MT4… termopohon Honeywell
Objednávacie číslo:
MT4-230-NC (pre napätie 230 VAC), bez napätia uzatvára ventil
MT4-024-NC (pre napätie 24 VAC), bez napätia uzatvára ventil
V4043… rozdeľovací ventil Honeywell, bez napätia uzatvorený
17
16
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
Schémy zapojenia
Zónový ventil
(pohon otvára, pohon zatvára)
VC6… rozdeľovací ventil Honeywell,
po dosiahnutí teploty sa odopína od napájania
Objednávacie číslo pohonu:
VC6013ZZ00/U (pre napätie 230 VCA)
Objednávacie číslo tela ventilu:
VCZA… – podľa svetlosti a pripojenia
17
16
Elektrické vykurovacie
teleso
Inštalácia a nastavenie
Aktivácia batérií a upevnenie krytu
Odstráňte kryt termostatu (viď strana 13). Odstráňte plastový pásik,
čím aktivujete batérie. Potom ich vráťte späť. Termostat by mal
zobraziť aktuálnu teplotu v miestnosti.
Vráťte späť čelný kryt termostatu a termostat umiestnite na nástennú
konzolu podľa obrázku vľavo.
POZNÁMKA: Ak sú batérie vybité, bude na displeji blikať tento
symbol. Odstráňte kryt a batérie vymeňte za dve nové alkalické
batérie typu AA podľa obrázku vľavo.
POZNÁMKA: Batérie nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
ani iným zdrojom tepla. Použité batérie vždy nahraďte rovnakým
alebo podobným typom.
19
18
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
Test systému
Nastavte teplotu na maximum
Po inštalácií je nutné overiť, že systém správne pracuje.
1 Skontrolujte napájanie a uistite sa, že vykurovací systém je zapnutý.
35.0
°c
Ak je systém správne nastavený, musí sa na displeji termostatu objaviť
symbol „vykurovanie“ a vykurovací systém by sa mal spustiť.
3 Pokračujte opakovaným stláčaním tlačidla q, aby ste znížili cieľovú
teplotu na veľmi nízku úroveň. Vykurovací systém by sa mal vypnúť
a symbol „vykurovanie“ na displeji termostatu by mal zmiznúť.
Mal by sa objaviť symbol vykurovania
35.0
2 Opakovaným stláčaním tlačidla p zvýšte cieľovú teplotu na maximum
(35°C).
°c
4 Ak test prebehol v poriadku, tlačidlami pq nastavte cieľovú teplotu
podľa svojich potrieb.
19
18
Inštalácia a nastavenie
Nastavenie systému
25.0
Stlačte a 5 sekúnd držte obidve tlačidlá
i0se
0e: 1
°c
Nastavenie systému umožňuje prispôsobiť jeho funkcie Vašim
požiadavkám. Z tabuliek na stranách 21 až 23 zistíte, či je nutné
zmeniť niektoré nastavenia.
Inštalačné nastavenia zmeníte takto:
1 Stlačte a držte 5 sekúnd tlačidlo ON/OFF.
2 Stlačte a držte tlačidlá p a q, pokým sa nezmení zobrazenie.
3 Stláčaním tlačidiel p alebo q listujte funkciami, kým nenájdete
tú, ktorú chcete zmeniť (viď zoznam na stranách 21 a 22).
4 Ak chcete zmeniť nejaké nastavenie, stlačte tlačidlo ON/OFF
a potom stláčajte tlačidlá p alebo q, pokým nebude na displeji
blikať správna hodnota.
5 Ďalším stlačením tlačidla ON/OFF potvrďte zvolené nastavenie
a následne tlačidlami p alebo q vyberte inú funkciu.
Funkcie
Nastavenia
Instalačné nastavenia opustíte tak, že stlačíte a 5 sekúnd
podržíte tlačidlo ON/OFF.
21
20
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
Inštalačné nastavenia
** Predvolené továrenské nastavenia
Funkcie
Popis
Možnosti nastavenia
1: Ot
Minimálny čas zapnutia/vypnutia
kotla
1 minúta **
Možnosti: 1 až 5 minút
Na strane 23 sú ďalšie dôležité informácie
2: Cr
Počet cyklov za hodinu
6 cyklov za hodinu **
Možnosti: 3, 6, 9 alebo 12
Na strane 23 sú ďalšie dôležité informácie
3: Pb
Šírka pásma proporcionality
1,5°C **
Možnosti: 1,5 až 3°C
4: tO
Posun nameranej teploty
0: Bez posunu **
Možnosti: +3 až –3°C
5: uL
Maximálna povolená teplota
35°C **
Možnosti: 21 až 35°C
6: LL
Minimálna povolená teplota
5°C **
Možnosti: 5 až 21°C
POZNÁMKA: Popis funkcií nájdete na strane 24.
21
20
Inštalácia a nastavenie
Inštalačné nastavenia
Otvorte si nastavenia inštalácie (viď strana 20), potom stláčaním p alebo q vyberáte systémové nastavenia.
Funkcie
Popis
Možnosti nastavenia
7: ES
Predvolená teplota režimu ECO
18°C **
Možnosti: 5 až 35°C
8: HC
Možnosti vykurovania/chladenia
0: centrálny chladiaci systém nie je nainštalovaný **
1: Umožňuje prepínanie medzi systémami vykurovania
a chladenia
Termostat nemôže ovládať chladenie, pokiaľ nevyberiete možnosť 1
9: OS
Teplota ochrany pred zamrznutím
5°C **
Možnosti: – (žiadna) alebo 5 až 16°C
10: EH
Elektrické vykurovanie
0: Odporové zaťaženie < 3 A **
1: Odporová zaťaženie 3 až 8 A
Na strane 23 sú ďalšie dôležité informácie
11: FS
RESETOVAŤ NA PREDVOLENÉ
NASTAVENIA
0: Bez zmeny
1: Voľbou 1 obnovíte predvolené nastavenia. Všetky vlastné
nastavenia sa vymažú.
POZNÁMKA: Popis funkcií nájdete na strane 24.
23
22
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
Nastavenia umožňujúce prispôsobenie Vašim požiadavkám
Váš vykurovací systém
Potrebné zmeny
Možnosti nastavenia
Štandardný plynový kotol (< 30 kW)
Žiadne
Bez zmeny
Zónový ventil
Žiadne
Bez zmeny
Olejový kotol
Funkcia 1: Ot
Funkcia 2: Cr
Nastaviť na 4 minúty
Nastaviť na 3 cykly/hod
Termopohon
Funkce 2: Cr
Nastaviť na 12 cyklov/hod
Elektrické vykurovanie
Funkce 2: Cr
Funkce 10: EH
Nastaviť na 12 cyklov/hod
Nastaviť na 1, v prípade zaťaženia > 3A
Váš chladiaci systém
Potrebné zmeny
Možnosti nastavenia
Tepelné čerpadlo/klimatizácie
Funkcia 1: Ot
Funkcia 2: Cr
Funkcia 8: HC
Nastaviť na 4 minúty
Nastaviť na 3 cykly/hod
Nastaviť na 1
Ventilátor
Funkcia 8: HC
Nastaviť na 1
POZNÁMKA: Pri zmene nastavení tak, aby bol podporovaný systém chladenia, môžete termostat prepínať medzi
riadením vykurovania a chladenia (viď strana 9).
23
22
Inštalácia a nastavenie
Popis funkcií
Ot Minimálna doba zapnutia kotla: Skontrolujte
zodpovedajúce nastavenia svojho systému
(viď strana 23).
LL Minimálna teplota: Pri stlačení tlačidla q nie je
možné na termostate zadať cieľovú teplotu nižšiu,
než akú udává toto nastavenie.
Cr Počet cyklov za hodinu: Skontrolujte
zodpovedajúce nastavenia svojho systému
(viď strana 23).
ES Predvolená teplota ECO: Toto je predvolená
cieľová teplota termostatu v režime ECO
(viď strana 11).
Ot Šírka pásma proporcionality: Ak je váš
vykurovací systém predimenzovaný, môžete zvýšiť
šírku pásma
až na 3°C.
HCMožnosti vykurovania/chladenia: Po zmene
nastavenia na 1/0 môže termostat ovládať
systémy vykurovania alebo chladenia
(viď strana 9).
tO Posun nameranej teploty: V niektorých
prípadoch je nutné termostat nainštalovať na
miesto, ktoré nedovoľuje presne ovládať teplotu
a dosahovať v miestnostiach optimum, napr. v
blízkosti dverí alebo zdroja tepla. Túto skutočnosť
môžete v termostate vykompenzovať nastavením
posunu.
OS Teplota ochrany pred zamrznutím: Minimálna
povolená teplota, keď je termostat vypnutý
(viď strana 8).
EH Elektrické vykurovanie: Skontrolujte
zodpovedajúce nastavenia svojho systému
(viď strana 23).
uL Maximálna teplota: Pri stlačení tlačidla p nie je
možné na termostate zadať cieľovú teplotu vyššiu,
než akú udává toto nastavenie.
25
24
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
V prípade ťažkostí
Displej termostatu nesvieti
•
Zabezpečte riadnu inštaláciu dvoch nových alkalických batérií AA
(viď strana 18).
Systém vykurovania alebo
chladenia nereaguje
•
Vyskúšajte batérie termostatu (viď vyššie).
•
Presvedčte sa, že systém vykurovnaia alebo chladenia je napájaný.
Skontrolujte poistky a ističe, v prípade potreby ich vymeňťe alebo zapnite.
•
Skontrolujte káble (strany 14 až 17) a konfiguráciu systému
(strany 20 až 24).
•
Ak problém nevyriešia vyššie uvedené kroky, možno je nutné termostat
presunúť. Zabezpečte jeho inštaláciu mimo dosahu zdrojov teplého
alebo studeného vzduchu (radiátory, okná, trúbky vykurovania či
chladenia).
•
Ak na displeji bliká tento symbol počas normálnej prevádzky, došlo ku
chybe.
Požadovanú teplotu
nemožno udržovať
25
24
Príloha
Obmedzená záruka
Spoločnosť Honeywell poskytuje na tento produkt záruku 2 roky odo dňa kúpy. Zaručujeme výmenu
či opravu zariadenia podľa nášho posúdenia, ale iba v prípade produktov, ktoré sa poškodia
v priebehu dvoch rokov výhradne z dôvodu vadného materiálu či výrobnej chyby.
Je pochopiteľné, že ak výrobok nebol nainštalovaný a udržovaný v súlade s pokynmi spoločnosti
Honeywell alebo ak bol vykonaný pokus výrobok opraviť, rozobrať či pozmeniť, záruka prestáva platiť.
Uvedená záruka predstavuje celú zodpovednosť spoločnosti Honeywell. Tá sa teda nevzťahuje na
následné straty, škody či inštalačné náklady vzniknuté dôsledkom používania chybného výrobku.
Ak je výrobok chybný, reklamujte ho, prosím, spoločne s dokladom o kúpe u Vášho predajcu.
Toto vyhlásenie neobmedzuje vaše zákonné práva.
Úplný prehľad podmienok nájdete na www.homexpertbyhoneywell.com.
© 2011 Honeywell International Inc.
27
26
homexpert™ by Honeywell, digitálny termostat THR840DEE
Likvidácia a recyklácia
Likvidácia a recyklácia
Batérie a elektrotechnické výrobky nelikvidujte spoločne s komunálnym odpadom.
Ak máte takú možnosť, zariadenie, prosím, recyklujte. Bližšie informácie získate na miestnom
úrade alebo u predajcu.
Túto príručku uschovajte, aby ste neskôr dokázali nájsť potrebné informácie.
27
26
Potrebujete pomoc?
V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa tohto produktu navštívte
www.homexpertbyhoneywell.com
Honeywell spol. s r.o.
Mlynské nivy 71
P.O.BOX 75
Bratislava 27
820 07
www.homexpertbyhoneywell.com
© 2011 Honeywell International Inc
Download

THR840 - homexpert