PANORÁMA
Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja
#02/2014
Zdarma / Ingyenes
www.moldava.sk
01 | Úvod
03 | Z nášho života - Életünk
05 | Pamätník - Visszapillantó
07 | Kompas - Iránytű
02 | Strieška - Esernyő
04 | Pamätník - Visszapillantó
07 | Mozaika - Panoráma
10 | Hlásnik - Kitekintő
Rubrika primátora | A polgármester rovata
www.istvanzacharias.eu
Vážení občania!
„Poliali ju pekným slovom, rannou rosou, vôňou kvetov a nezištnou láskou čistou.“
„Megöntözlek szép szavakkal, szép szavaknak harmatával, kék ibolyák illatával, szívem összes mosolyával.“
Vážení čitatelia!
Tisztelt Olvasó!
„Starý tesár sa v jeden deň rozhodol, že je na čase odísť do
dôchodku. Svojmu nadriadenému povedal, že aj keď mu budú
chýbať peniaze, ktoré dostal za svoju prácu, opustí stavbu
domu, lebo je pre neho hodnotnejší voľný čas, ktorý strávi so
svojou rodinou. – Nejako len prežijem, hovoril si. Jeho nadriadenému bolo veľmi ľúto, že príde o svojho najlepšieho tesára
a požiadalo ho, aby naposledy pomohol postaviť ešte jeden
dom. Tesár na to pristal, no netrvalo dlho, a na jeho práci
bolo vidieť, že posledný dom nerobil zo srdca. Urobená práca
bola povrchná a použitý materiál nízkej kvality. Bol to smutný koniec odborného života ináč kvalitného a dôsledného
tesára. Pri odovzdávaní domu sa objavil aj jeho nadriadený,
ktorý si so sebou priniesol kľúče od domu a odovzdal ich tesárovi. –Toto je tvoj dom – povedal. Dávam ti ho darom. Tesár
bol zaskočený. Aká je to škoda... Keby bol vedel, že stavia svoj
vlastný dom, bol by pracoval celkom ináč.“
„Az idős ács egy szép napon úgy döntött, ideje nyugdíjba
vonulni. Főnökének elmondta, hogy bár hiányozni fog a pénz,
amit a munkájáért kapott, mégis otthagyja a házépítést, mert
többre értékeli a szabadidőt, amit a családjával tölthet. - Valahogy majd csak elleszek! - mondta. A főnök nagyon sajnálta,
hogy elveszíti legjobb ácsmesterét, s arra kérte őt, hogy utoljára segítsen felépíteni még egy házat. Az ácsmester ráállt, de
nem telt el sok idő, máris látni lehetett, hogy az utolsó házába
a szívét már nem tette bele. Az elvégzett munka hanyag volt,
a felhasznált anyagok minősége silány. Szomorú befejezése
volt ez egy egyébként kiváló és elkötelezett ácsmester szakmai
életének. A ház átadására megjelent a főnök is, aki magával
hozta a ház kulcsait, s azokat átadta az ácsmesternek. - Ez
a Te házad, - mondta - ezt én adom ajándékba. Az ácsmester
meg volt döbbenve. Milyen kár... Ha tudta volna, hogy a saját
házát építi, egészen másképp dolgozott volna.“
Takto je to s nami všetkými. Dennodenne staviame svoje životy, no nie vždy so seba vydávame to najlepšie. Potom príde studená sprcha, keď prídeme na to, že v tom dome, ktorý
sme postavili, budeme nakoniec bývať my. Keď sa narodíme,
dostaneme od Osudu kváder, ktorý je základným kameňom
nášho života. Je v ňom možnosť. Možnosť, aby sme počas
svojho života k nemu poznášali ďalšie, ktoré pomaly vytvoria
základy pyramídy nášho života. Úspechy nášho života naznačujú kamene, ktoré sa dostali na svoje miesto a naše neúspechy sú prázdnotou zívajúce miesta po nich. Keby sme mohli
začať odznova, začali by sme stavať celkom iný život. Všetci
sme majstri stavbári. Denne sa chytáme kladiva aby sme do
steny vbili klinec, pripevnili k sebe dosky, či vytiahli stenu.
Ako sa dnes k veciam postavíme a ako sa rozhodneme, to
predurčí, ako budeme žiť zajtra. Nerozhoduje to iba o našich
životoch, ale aj o životoch našich vnukov. Náš osud, budúcnosť a odmena budú také, ako o ne budeme bojovať. Nebude
to o nič lepšie ani horšie, o nič viac a o nič menej. Dostaneme
to, čo si zaslúžime.
Így van ez mindnyájunkkal. Építgetjük életünket nap-nap
után, de sokszor nem éppen a lehető legjobbat adjuk magunkból. Aztán jön a hidegzuhany, amikor rádöbbenünk,
hogy nekünk kell majd laknunk abban a házban, amit magunknak építettünk. Születésünkor az életünk alapköveként
egy kváderkövet kapunk a sorstól. Ebben ott van a lehetőség. Lehetőség arra, hogy a magunk erejéből hordjuk össze
a társait, melyek szép lassan teljes alapot adnak életünk
piramisához. Sikereinket a helyére került kövek jelzik, míg
kudarcainkat a kiesett kövek helyén tátongó üresség. Ha
újra kezdhetnénk, egészen más életet építenénk. Tehát nincs
visszaút. Mindannyian építőmesterek vagyunk. Nap mint
nap kalapácsot fogunk a kezünkbe, hogy szöget verjünk be
a falba, léceket illesszünk egymáshoz, falakat húzzunk fel.
Ahogy ma állunk a dolgokhoz, ahogy ma döntünk, az szabja
meg, hogy holnap hogyan élünk majd. Nemcsak mi, hanem
unokáink is. Sorsunk, jövőnk, jutalmunk olyan lesz, ahogyan
harcolunk értük. Se jobb, se rosszabb, se több, se kevesebb.
Érdemünk szerint kapjuk.
Budujme preto s rozumom!
Építkezzünk okosan!
„Zažblnkal potôčik, zašumel háj,
že z diaľav pribehla voňavá jar.
Na prúte ružovom hojdá sa puk,
motýle šantujú nad kvetmi lúk.
V mene redakčnej rady:
Mgr. Erika Vitéz
Krásou sa nalieva hojnosti roh,
rubáš si bielučký odieva hloh.
Džavotu vtáčeniec plný je les,
v úbočí zelenom chystá sa ples.
A szerkesztőbizottság nevében:
Mgr. Vitéz Erika
Keď miazgu rozprúdi slnečný jas,
zo stebla žitného šibne zas klas.“
Végh György: Virághozó április
„Elmúlt a tél, itt a tavasz,
minden bokor újra éled,
a földből a virágokat
előhúzzák a tündérek.
PANORÁMA | 02/2014
Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánálvirágot tűz mindenhová:
tavasz van ott, merre járt már.
ISSN 1339-0317
Virágot hint a friss szélbe,
száll a színek zivatarjas merre elmegy, a kopár föld
virágoktól tarkabarka.“
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
Chvalabohu žili na svete ľudia, ktorí pre ľudstvo urobili, dali tak veľa, že ich narodeniny si pripomíname až
dodnes. Určite je jedným z nich Ján Amos Komenský,
ktorého narodeniny slávime každý rok, keď ďakujeme
za prácu našim učiteľom, našim pedagógom. Jeho myšlienky a pedagogické postupy sú stále aktuálne. Navrhol
postup, ktorý robil z učenia zábavu a nie drinu – učenie hrou. Hovoril, že deti treba učiť systémom krokov
s pribúdajúcou náročnosťou, pričom základné myšlienky
majú viesť k zložitejším. Presadzoval myšlienku, aby sa
v prvých rokoch školskej dochádzky používal materinský
jazyk. Škola by sa nemala sústreďovať len na vyučovanie
mysle, ale na vyučovanie celého človeka. Učiteľ má „zostúpiť“ k žiakovi a pomáhať mu pochopiť látku. Učiteľ nemôže učiť toľko, koľko by sám mohol, ale len toľko, koľko môže žiak pochopiť. Vzdelávanie nemajú sprevádzať
údery, hnev, mrzutosť. Škola má byť miestom ľúbezným,
vábiacim oči vnútri i zvonku. Človek je najzložitejší a najtajomnejší, ale aj najtvárnejší zo všetkých tvorov, tvrdil
Komenský. Svojím učením založil moderné školstvo.
Vyznával, že „pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými
i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole“.
Dnes, keď sa veci v školstve menia tak chaoticky, nie je
daromné pripomenúť Komenského zásady učenia ani vrcholovým predstaviteľom školstva v našom štáte.
Dňa 31.marca sme oslavy Dňa učiteľov usporiadali
v Mestskom kultúrnom stredisku, kde som odovzdal ocenenia pre tých zaslúžilých pedagógov, ktorých so súhlasom Mestskej školskej rady navrhli kolektívy jednotlivých škôl. Stále platí, že škola je taká, akých má učiteľov.
(pokračovanie na strane č.2)..
Tisztelt polgárok!
Istennek hála nagyon sok olyan ember élt a Földön, kinek tetteire máig emlékezünk. Egyik közülük Johannes Amos
Comenius, a „nemzet tanítója“. Áldozatos munkájukért az
ő születésének évfordulóján köszöntjük a pedagógusokat.
Egyes pedagógiai és didaktikai módszerei máig érvényesek. Olyan összefoglalást készített, ami a mai kor oktatásában is érezteti hatását. Comenius javasolta, hogy
a különböző tananyagok elsajátításának hasznos eszköze
a játék legyen. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a diákok
olyan tananyagot sajátítsanak el, amely kisebb egységekből
épül fel, és ezek az egységek logikusan épüljenek egymásra, illetve kiegészítsék egymást. Comenius szorgalmazta az
anyanyelven való oktatást a kisiskolás korban. Az iskolának
nemcsak az „elme“ csiszolására, hanem az egész ember építésére kellene összpontosítania. Nagyon fontosnak tartotta,
hogy minden gyermek a korának megfelelő képzést kapja.
Se többet, se kevesebbet, épp amennyit elbír. Az oktatást
nem kísérheti verés, düh és bosszúság. Az iskolának kívülről
és belülről nézve is kellemesnek, csábítónak kell lennie. Az
ember a legösszetettebb és a legtitokzatosabb lény, de egyben a legjobban alakíthatóbb is a Földkerekségen - állította
Comenius. Tanításával megalapozta a modern iskolát. Hitte,
hogy „Könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül viszont senki nem lesz tudós, még az
iskolában sem!“.
Most, amikor az iskolaügyben ennyire zavaros a helyzet, jó
lenne, ha Comenius pedagógiai elveit „tartanák szem előtt“
országunk iskolaügyének felsőbb vezetői is.
A pedagógusok napját március 31-én ünnepeltük a városi művelődési központban, ahol az egyes iskolák pedagó(folytatás a következő oldalon)...
01
Strieška - Esernyő
č.2)..
Ak má kvalitných, zanietených, aktívnych a dokonca aj
kreatívnych pedagógov, potom napreduje. Ja verím, a som
o tom presvedčený, že my máme takýchto pedagógov. Aj
prostredníctvom ocenených by som sa aj touto cestou
rád poďakoval všetkým pánom učiteľom, pani učiteľkám
v meste za ich obetavú, zaslúžilú, ale vôbec nie ľahkú a už
vôbec nie docenenú prácu. Ďakujem za to, že nám, našim
deťom, ba už aj našim vnúčatám odovzdávate vedomosti,
pohľad na svet, zvedavosť, chuť ďalej sa vzdelávať. Veď ako
tvrdil známy spisovateľ MarkTwain, „muž, ktorý nečíta knihy nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý ich čítať nevie“.
Želám našim pedagógom veľa zdravia, vytrvalosti
a chuti byť aj naďalej učiteľmi. Želám Vám, aby ste stále
mali svoje predstavy, svoju zanietenosť, chuť a presvedčenie byť dobrými učiteľmi.
giai tanácsának javaslatára kitüntetéseket adtam át az arra
érdemes pedagógusoknak. „Amilyen a tanító, olyan az iskola.“
- tartja a mondás. Ha az iskolának buzgó, aktív és kreatív pedagógusai vannak, akkor előrefelé halad. Hiszem és meggyőződésem, hogy nekünk ilyen tanítóink vannak. Itt szeretném
megköszönni minden városunkban oktató pedagógusnak áldozatos, igényes, de nehéz és végképp nem méltányolt munkáját.
Köszönöm, hogy ismereteket adnak át nekünk, gyermekeinknek, unokáinknak, kíváncsivá teszik őket az új dolgok iránt és
további művelődésre ösztönzik őket.
„Az az ember, aki nem olvas könyvet, semmiben sem különbözik attól az embertől, aki nem tud olvasni.“ - mondta a híres
író, Mark Twain. Minden tanítónak egészséget és kitartást kívánok! Kívánom, hogy legyenek terveik, legyenek buzgók, legyen
kedvük és meggyőződésük jó tanítóknak maradni!
Milí občania,
Počas týchto dní si pripomíname najvýznamnejší kresťanský sviatok, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie nášho pána
Ježiša Krista, Veľkú noc. Je to príležitosť aj k tomu, aby sme
sa posilnili v kresťanskej viere, aby sme v sebe posilnili nádej v dobrý, zmysluplný život, aby sme sa stretli so svojimi
blízkymi a posilnili v sebe pocit spolupatričnosti a lásky
v rodine, v spoločenstve. Prajem všetkým vám milostiplné, radostné Veľkonočné sviatky, ženám a dievčatám veľa
vody, mužom aj chlapcom veľa radosti z oblievania a tým
najmenším veľa farebných vajíčok, ktoré im do záhrady prinesie zajačik. Krásne sviatky Vám všetkým!
Kedves Polgárok!
Az elkövetkező napokban ünnepeljük a kereszténység legjelentősebb ünnepét, a húsvétot, Jézus Krisztus kereszthalálát és
feltámadását. Ez az ünnep alkalmat ad arra, hogy megerősödjünk hitünkben, reménykedjünk a tartalmas, értelmes életben,
találkozzunk szeretteinkkel, erősítsük az összetartozás érzését
a családban és a közösségben. Szeretetteljes, örömteli húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, a hölgyeknek sok vizet, a
férfiaknak örömet a locsolkodásból, a legkisebbeknek pedig
sok hímestojást! Kellemes ünnepeket kívánok!
28.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva i
A Szepsi Városi Önkormányzat 28. soros ülése
Komisia
pre
spoluprácu
s cirkvami vznikla pri MZ v Moldave
nad Bodvou v tomto volebnom období po prvýkrát v histórii. Razí teda
cestu a je zameraná tak, ako hovorí
jej názov, na spoluprácu. Má celkom
7 členov (1 poslanca MZ – predsedu
a 6 neposlancov). Zastúpení sú v nej
nominanti historických cirkví (r.-kat., reformovaná a gr. kat.
cirkev) a politických strán MZ, ako aj mestská časť Budulov
a aj rómska menšina. Komisia zasadá podľa potreby, snaží sa
koordinovať spoluprácu medzi MZ, cirkvami, ako aj cirkvami
navzájom. Myslíme tu okrem spoločných podujatí ekumenického rázu pri rôznych oslavách a spomienkových akciách
mesta. Z tohto pohľadu je tento rok zvlášť významný, nakoľko 2014 je rokom 175. výročia narodenia kňaza, archeológa
Gyulu Bartalosa, ako aj 220. rokom výročia veľkého požiaru
v Moldave nad Bodvou, ktorý zničil celé mesto, vrátane zariadenia a zvonov kostolov oboch veľkých cirkví v meste.
Február 25-én a városi művelődési központ nagytermében
zajlott a Szepsi Városi Önkormányzat 28. ülése. A képviselők
tudomásul vették a főellenőr jelentését, majd a polgármester, a városi hivatal és a városi rendőrség tevékenységéről
szóló beszámolót is az utolsó önkormányzati ülés óta eltelt
időszakról. Az önkormányzati ülés ezután a munkaanyagok
megtárgyalásával folytatódott. A képviselők jóváhagyták az
új egyházi magyar iskola ideiglenes székhelyét a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium épületében, a város
2012-es évi konszolidált zárszámadását, a 2013-as évi költségvetés módosítását, miszerint a Bódva Sportklub számára
elkülönítettek egy pénzösszeget, amit a tömegsport fejlesztésére fordítanak, valamint megtárgyalták a városi krónika
2012-es évről szóló bejegyzéseit is. Ezek után jóváhagyták
a BodvaTel 2013-as évről szóló gazdasági eredményeit, továbbá a város 2014-re szóló hulladékgazdálkodási tervét,
a művelődési központ felújítási projektjének társfinanszírozását, a Bódva Panzió melletti faépület eladását, a volt K-7-es
kazánház épületének bérbeadását sporttevékenység céljából
és az Új utcai új, 19 lakásos lakóház épületének megvételét
is az Állami Lakásépítési Alap feltételei szerint. A kulturális
bizottság javaslatára a képviselők jóváhagyták a hegy alatti
II. építkezési terület utcájának elnevezését is, aminek a neve
ezután Szent Rókus utca (Ulica Sv.Rócha) lesz.
-zi-
Dňa 25. februára sa konalo vo veľkej sále MsKS 28.
riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave
nad Bodvou. Poslanci MZ
zobrali na vedomie správu
hlavnej kontrolórky, ako
aj správu o činnosti primátora mesta, Mestského
úradu a Mestskej polície v období od posledného zasadnutia
MZ. Program rokovania MZ pokračoval pracovnou časťou.
Poslanci MZ schválili dočasné umiestnenie cirkevnej školy Sáry Salkaházy do súčasnej budovy ZŠ a G a budovy MŠ
s vyuč.jazykom maďarským, konsolidovanú účtovnú závierku
za rok 2012, úpravu rozpočtu na rok 2013, na základe ktorej
sa vyčlenili finančné prostriedky na masový šport prostredníctvom ŠK Bodva, a prerokovalo aj zápis do kroniky za rok
2012. Schválili ďalej ekonomické výsledky Bodvatelu za rok
2013 a plán na rok 2014, plán odpadového hospodárstva mesta, ďalej kofinancovanie projektu rekonštrukcie MsKS vo výzve
3.1., predaj stánku na námestí pri penzióne Bodva, prenájom
kotolne K-7 na účely prevádzkovania športových činností,
a kúpu bytovky na Novej ulici za podmienok ŠFRB, kde bude
19 nájomných bytov. Nakoniec poslanci schválili aj názov ulice
v lokalite Pod kopcom II. – odteraz to bude ulica Sv.Rócha –
Szent Rókus utca. -zi-
Okruh úloh a činností Komisie pre
spoluprácu s cirkvami pri Mestskom zastupiteľstve v Moldave nad
Bodvou i
Az egyházakkal való együttműködés bizottsága Szepsiben
PhDr. Peter Halász, poslanec MZ, predseda komisie
A Szepsi Városi Képviselő-testület mellett működő egyházakkal való együttműködés bizottsága ebben a választási
időszakban alakult, így elmondhatjuk, hogy új feladatokat
igyekszik teljesíteni. A bizottság héttagú, a tagokat a helyi
egyházak és a képviselő-testületben helyet kapott politikai
pártok delegálták. Képviselve van a katolikus, a református
és a görög katolikus egyház, Bodolló városrész és a roma
kisebbség is. A bizottsági elnökön kívül a tagok nem a képviselők soraiból kerütek ki. A bizottság fő feladatának - mint
az a nevében is benne van - az egyházakkal való együttműködést tekinti. Elsősorban az ökumenikus rendezvényekre
gondolunk, valamint az egyházakat és a várost is érintő
eseményekre. Idén fontos évfordulóink is lesznek, mint például Bartalos Gyula pap, régész születésének 175. évfordulója és a nagy szepsi tűzvész 220. évfordulója, melynek következtében szinte az egész város elhamvadt, beleértve a két
nagy egyház templomainak berendezéseit és harangjait is.
PhDr. Halász Péter,
önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke
Výsledky hlasovania v 2. kole volieb prezidenta SR dňa 29. marca 2014 v Moldave nad Bodvou
Okrsky
Kandidáti na prezidenta
Čís.
Okrsok č.1
počet
%
Okrsok č.2
počet
Okrsok č.3
%
počet
%
Okrsok č.4
počet
%
Okrsok č.5
počet
%
Okrsok č.6
počet
%
Okrsok č.7
počet
%
Okrsok č.8
počet
%
Okrsok č.9
počet
%
Mesto spolu
počet
%
FICO Robert
1
41
11,58
47
16,61
38
21,11
81
17,23
79
26,33
69
19,44
102
23,56
63
17,26
93
21,99
613
19,38
KISKA Andrej
2
313
88,42
236
83,39
142
78,89
389
82,77
221
73,67
286
80,56
331
76,44
302
82,74
330
78,01
2550
80,62
1003
1010
394
867
961
808
923
777
948
7691
Počet vydaných obálok
362
292
180
473
305
361
436
368
425
3202
Počet platných hlasov
354
283
180
470
300
355
433
365
423
3163
Účasť voličov v %
36,09
28,91
45,69
54,56
31,74
44,68
47,24
47,36
44,83
41,63
Platné hlasy v %
35,29
28,02
45,69
54,21
31,22
43,94
46,91
46,98
44,62
41,13
Počet zapísaných voličov
Vydal:
Kiadja:
Mestský úrad, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451,
tel.: 0554880211, e-mail: [email protected], www.moldava.sk
evidenčné číslo ISSN 1339-0317, MK SR – Evidencia periodickej tlače – EV 4729/13
Ročník vydávania periodickej tlače: 2. ročník, Dvojmesačník, Apríl 2014
Zodpovedný redaktor:
Felelős szerkesztő:
Mgr. Erika Vitéz, Mgr. Andrea Lebocká. Tel.: 055 460 2173, 0905943825.
e-mail: [email protected]
Preklad: Jozef Džubák, Bc. Boglárka Sirgely
Jazyková korekcia: Mgr. Erika Bošeľová, János Juhász Dósa, Mgr. Andrea Sirgely, Bc. Boglárka Sirgely
Grafika, zalomenie a tlač: Attila Török – Creatura, www.creatura.sk
02
Városi hivatal, Iskola u.2 sz. 045 52 Szepsi, Azonosító szám:00324451,
tel.: 0554880211, e-mail: [email protected], www.moldava.sk,
Engedélyszám: ISSN 1339-0317, EV 4729/13
2. évfolyam, Kéthavonta, Április 2014
Mgr. Vitéz Erika, Mgr. Lebocky Andrea, Tel.: 055 460 2173, 0905943825,
e-mail: [email protected]
Fordítás: Džubák József, Bc. Sirgely Boglárka
Korrektúra: Mgr. Erika Bošeľová, Juhász Dósa János, Mgr. Sirgely Andrea, Bc. Sirgely Boglárka
Grafika, tördelés, nyomtatás: Török Attila – Creatura, www.creatura.sk
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
PANORÁMA | 02/2014
Z nášho života - Életünk
29.mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva i
A Szepsi Városi Önkormányzat
29. rendkívüli ülése
Vďaka učiteľom! i
Köszönet tanítóinknak!
Všetkým učiteľom a učiteľkám pri príležitosti ich
dňa srdečne blahoželáme!
Szívből gratulálunk minden pedagógusnak
a Tanítónap alkalmából!
Dňa 25.marca sa v kancelárii primátora mesta konalo
29. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Rokovanie malo mimo povinných bodov na prerokovanie a schválenie dva dôležité body: rekonštrukciu ZŠ na ul. Severnej
a schválenie zmluvy o poskytovaní energetických služieb
a vstup mesta Moldava nad Bodvou do „Nadácie pre budúcnosť – a Jövőért Alapítvány“.
V prvom bode poslanci jednohlasne schválili uzatvorenie
zmluvy so Združením Telemanagement Services na rekonštrukciu Základnej školy na ul. Severnej s cieľom dosiahnutia energetickej úspory. Práce budú obsahovať výmenu okien
budovy, vyregulovanie vykurovacieho systému školy, a jeho
vzdialené riadenie. Práce budú vo výške cca. 150 tis. Eur financované z prostriedkov dodávateľa a úhrada investície
bude realizovaná z úspor energie počas 10 rokov. Poslanci
pri posudzovaní návrhu mali k dispozícii aj návrh zmluvy
o poskytovaní energetických služieb medzi mestom a dodávateľom služby.
V druhom prerokovanom bode poslanci schválili vstup
mesta do „Nadácie pre budúcnosť – a Jövőért Alapítvány”,
ktorá bude mať za úlohu riadiť výstavbu nového školského
centra a následne ho prevádzkovať. Vybudovaním novej školy sme sa začali zaoberať na základe podnetu rodičov žiakov
Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským, ktorí v spolupráci s cirkvami začali s touto aktivitou.
Pri budovaní školy sa nám podarilo získať podporu maďarskej vlády, ktorá na tento účel vyčlenila peniaze. Podmienkou
je založenie nadácie, ktorá bude zložená zo zástupcov mesta, Združenia maďarských pedagógov Slovenska, Združenia
maďarských rodičov Slovenska, Csemadoku, zo zástupcov
reformovanej a rímsko-katolíckej cirkvi a zástupcov maďarskej vlády. Výstavba by sa mala začať ešte v tomto roku.
-zi-
„Dobrých učiteľov nám daj, Pane,
daj im sily, zdravia a požehnanie.
Aby rástol človek a s ním celý svet.“
„Köszönöm a fáradozást,
sok törődést, gondoskodást.
Amíg élek hálás leszek
tanáromnak, ahogy nevelt.“
Dňa 31. marca sa konal vo veľkej sále Mestského kultúrneho
strediska 10. Celomestský deň učiteľov v Moldave nad Bodvou.
Zúčastnili sa ho pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a pozvaní hostia. Odmenou pre všetkých bolo divadelné predstavenie Mastný hrniec od autora Júliusa Barča-Ivana v podaní hercov Spišského divadla zo Spišskej Novej Vsi. Vynikajúce
herecké výkony a aktuálna téma veselohry rozosmiala napäté
tváre prítomných a vytvorila výbornú atmosféru na oceňovanie najlepších pedagógov. Ocenenia udeľoval primátor mesta
Ing. István Zachariaš na základe návrhov pedagogických rád
škôl a školských zariadení. Vo svojom slávnostnom príhovore vyzdvihol dôležitosť učiteľského povolania, poďakoval sa
všetkým za prístup a prácu navyše, za to, že vytvárajú podmienky pre úspech a uplatnenie našich žiakov.
2014. március 31-én a Szepsi Városi Művelődési Központ
nagytermében 10. alkalommal került megrendezésre
a városi pedagógusnap, amelyen a város fennhatósága alá
tartozó oktatási intézmények pedagógusai, nem pedagógiai alkalmazottjai és a meghívott vendégek vettek részt. Az
ünnepeltek ebből az alkalomból Július Barč-Ivan Húsosfazék c. komédiáját tekinthették meg az iglói Szepességi
Színház művészeinek előadásában. A kitűnő színészi játék és
a színdarab aktuális témája mindenkinek mosolyt csalt az
arcára, ezzel teremtve jó hangulatot a kitüntetett pedagógusok jutalmazásához. A kitüntetéseket Ing. Zachariaš István, városunk polgármestere adta át az oktatási inzézmények pedagógiai tanácsának javaslatai alapján.
A kitüntetéseket a következő pedagógusok vették át:
Mgr. Kissová Erika – Szepsi Csehszlovák Hadsereg Utcai
Alapiskola
Lukáčová Mária – Szepsi Északi utcai Alapiskola
Ing. Balogh Gizella – Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola
és Gimnázium
Mgr. Haluška Vladislav – Szepsi Művészeti Alapiskola
Kovács Éva – Szepsi Magyar Tannyelvű Óvoda
Morálne ocenenie prevzali pedagógovia:
Mgr. Erika Kissová - Základná škola, ČSA 15,
Mária Lukáčová - Základná škola, Severná 21
Ing. Gizella Balogh -Základná škola a gymnázium- Magyar
Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, ČSA 15,
Mgr. Vladislav Haluška - Základná umelecká škola, Hlavná 67,
Eva Kovácsová - Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Százszorszép Óvoda,
RNDr. Horváth Rozália,
iskolaügyi referens
RNDr.Rozália Horváthová,
referentka pre personálne veci a školstvo
A városi önkormányzat 29. rendkívüli ülésére március
25-én a polgármester irodájában került sor. A képviselőknek a kötelező pontokon kívül két fontos programpontot
kellett megvitatniuk és jóváhagyniuk: a Szepsi Északi utcai
Alapiskola felújítását, az energia-szolgáltatásért nyújtott
szerződés jóváhagyását, valamint Szepsi város képviseletét
a „Jövőért Alapítvány”-ban.
Az első pontban a képviselők egyhangú szavazással
hagyták jóvá az iskola felújítására javasolt szerződést energia-megtakarítás céljából a Telemanagement Services egyesülettel. A munkálatok magukban foglalják a nyílászárók
cseréjét, a fűtési rendszer szabályozását és távirányítását.
A felújítás értéke 150 ezer euró, amelyet a vállakozó fedez.
A befektetés a 10 év alatti energia-megtakarításból lesz
megtérítve. A javaslat véleményezéséhez a képviselők rendelkezésére állt a város és a befektető közötti energia-szolgálatatásért nyújtott szerződés javaslata.
A második pontban a résztvevők jóváhagyták a város
képviseletét a „Jövőért Alapítvány”-ban, amelynek feladata
egy iskolaközpont felépítésének az irányítása, majd fenntartása lesz. Az új iskola építésével a Szepsi Magyar Tan�nyelvű Alapiskola és Gimnázium diákjainak szülei és az egyházak kezdeményezésére kezdtek foglalkozni. Az építkezést
a magyar állam támogatja, jelentős összeget különített el
erre a célra. A feltétel egy alapítvány létrehozása, melynek
alapítói Szepsi városa, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Csemadok, a református és a római katolikus egyház, valamint
a magyar kormány képviselői. Az építkezés valószínűleg
már ebben az évben elkezdődik.
-zi-
Výsledky hlasovania v 1.kole volieb prezidenta SR dňa 15. marca 2014 v Moldave nad Bodvou
Okrsky
Kandidáti na prezidenta
Čís.
Okrsok č.1
počet
%
Okrsok č.2
počet
%
Okrsok č.3
počet
%
Okrsok č.4
počet
%
Okrsok č.5
počet
%
Okrsok č.6
počet
%
Okrsok č.7
počet
%
Okrsok č.8
počet
%
Okrsok č.9
počet
%
Mesto spolu
počet
%
BÁRDOS Gyula
1
121
42,61
73
38,02
54
33,75
187
39,29
56
22,86
77
23,99
82
22,91
58
18,65
90
23,75
798
29,27
BEHÝL Jozef, Mgr.
2
3
1,06
1
0,52
2
1,25
2
0,42
3
1,22
2
0,62
1
0,28
2
0,64
1
0,26
17
0,62
ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.
3
5
1,76
0
0,00
3
1,88
0
0,00
1
0,41
2
0,62
0
0,00
0
0,00
0
0,00
11
0,40
FICO Robert, doc.,JUDR., CSc.
4
23
8,10
30
15,63
27
16,88
49
10,29
55
22,45
39
12,15
55
15,36
35
11,25
61
16,09
374
13,72
FISCHER Viliam, prof.,MUDr.,CSc., FICS
5
2
0,70
1
0,52
1
0,63
3
0,63
0
0,00
1
0,31
1
0,28
6
1,93
1
0,26
16
0,59
HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDR.
6
11
3,87
3
1,56
1
0,63
7
1,47
4
1,63
4
1,25
3
0,84
4
1,29
6
1,58
43
1,58
JURIŠTA Ján, PhDr.
7
1
0,35
1
0,52
0
0,00
0
0,00
2
0,82
0
0,00
2
0,56
6
1,93
2
0,53
14
0,51
KISKA Andrej, Ing.
8
64
22,54
44
22,92
47
29,38
124
26,05
66
26,94
88
27,41
116
32,40
112
36,01
93
24,54
754
27,66
KŇAŽKO Milan
9
28
9,86
14
7,29
6
3,75
37
7,77
10
4,08
35
10,90
34
9,50
30
9,65
43
11,35
237
8,69
MARTINČKO Stanislav
10
0
0,00
2
1,04
0
0,00
0
0,00
0
0,00
4
1,25
5
1,40
2
0,64
10
2,64
23
0,84
MELNÍK Milan, prof., RNDr. DrSc.
11
1
0,35
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,41
0
0,00
0
0,00
4
1,29
1
0,26
7
0,26
MEZENSKÁ Helena, Mgr.
12
4
1,41
4
2,08
1
0,63
12
2,52
7
2,86
7
2,18
14
3,91
7
2,25
15
3,96
71
2,60
PROCHÁZKA Radoslav, doc.,JUDr., PhD.
13
21
7,39
19
9,90
17
10,63
55
11,55
38
15,51
62
19,31
45
12,57
45
14,47
56
14,78
358
13,13
ŠIMKO Jozef, JUDr.
14
0
0,00
0
0,00
1
0,63
0
0,00
2
0,82
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
0,11
Počet zapísaných voličov
Počet vydaných obálok
Počet platných hlasov
Účasť voličov v %
Platné hlasy v %
PANORÁMA | 02/2014
ISSN 1339-0317
1006
285
284
28,33
28,23
1013
195
192
19,25
18,95
391
163
160
41,69
40,92
877
477
476
54,39
54,28
962
249
245
25,88
25,47
806
324
321
40,20
39,83
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
932
361
358
38,73
38,41
784
312
311
39,80
39,67
962
380
379
39,50
39,40
7733
2746
2726
35,51
35,25
03
Pamätník - Visszapillantó
Okresné kolo XXIII. ročníka Celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu i
XXIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondók Versenyének járási fordulója Szepsiben
26. februára prebiehalo vo veľkej sále MsKS a v priestoroch Mestskej knižnice okresné kolo XXIII. ročníka Celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu. V úvode
podujatia privítal účastníkov tajomník OV Csemadoku okresu
Košice – okolie I. Zborai a poďakoval hostiteľovi, samospráve Moldavy nad Bodvou a pracovníkom MsKS za pomoc pri
príprave podujatia. Primátor nášho mesta István Zachariaš
poďakoval učiteľom za prípravu detí na toto ušľachtilé zápolenie a následne poukázal na to, že tak ako pedagógovia
robia pre uchovanie materinskej reči veľa, aj SMK sa snaží
urobiť všetko pre uchovanie a udržanie Maďarov na Hornej
zemi. Primátor vysvetlil, prečo je v Moldave potrebná cirkevná škola. Každý vidí, kam nás doviedla a čo spôsobila naša
národná kultúrna politika a výchovno-vzdelávací systém.
Oznámil aj to, že Maďarsko prispeje Moldave nad Bodvou
k zriadeniu a postaveniu cirkevnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá otvorí svoje brány v školskom roku
2015/2016. Erika Vitéz, riaditeľka MsKS, sa ako skúsená reci-
Ples v krojoch i
Mulatság népi viseletben
Milovníci ľudových tradícií sa 1. februára opäť zúčastnili veľkolepej fašiangovej zábavy, ktorú po piatykrát usporiadalo KCÚBaR vo veľkej sále MsKS. Krojovým plesom
a otvorením Galérie si pracovníci kultúrneho centra súčasne pripomenuli aj piate výročie založenia svojej inštitúcie. Výstava s názvom „Momenty“ približuje cez fotografie
podujatia predošlých rokov s dôrazom hlavne na Krojové
plesy. Cieľom plesu bolo, aj v jeho atmosfére, pripomenúť
a priblížiť tradície minulosti a popularizovať kroje, ktoré
sa pomaly vytrácajú z povedomia a ich nositeľmi sú už iba
členovia súborov ľudových tradícií. Plesovým gazdom bol
Zsiga Gyönyörű, ktorý hostí privítal a pozdravil prípitkom
a počas večera spestroval program žartovnými scénkami
a riekankami. O dobrú muziku sa postarala ľudová hudba
Dűvő zo Salgótarjánu. Na budúci rok bude ples, o ktorý, zdá
sa, je stále väčší záujem, usporiadaný opäť. Spojený bude
s prehliadkou krojov, aby sa tí, ktorí sa v bežné dni ľudovými
tradíciami nezaoberajú, oboznámili s autentickými ľudovými krojmi jednotlivých regiónov.
-ve
A népi hagyományok szerelmesei február 1-jén újra
részt vehettek azon a nagyszabású farsangi mulatságon,
amelyet a szepsi Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális
Központ – Kassa Megye Kulturális Intézménye szervezett
a művelődési központ nagytermében immár ötödik alkalommal. A viseletes bállal és az előtte átadott galéria
megnyitásával a központ munkatársai az alapítás ötödik
évfordulójára is emlékeztek. A kiállítás Pillanatok című fotósorozata az előző évek rendezvényeinek, főként a viseletes
bálokból elkapott pillanatképeket vonultatta fel. A mulatság célja mindenképpen az volt, hogy a bál hangulatában
is visszaidézze a múlt hagyományait, s népszerűvé tegye
a lassan feledésbe merülő, egy-egy hagyományőrző csoport által viselt ruhadarabokat is. A bálgazda, Gyönyörű
Zsiga, pohárköszöntővel fogadta és üdvözölte a vendégeket, majd az est folyamán tréfás jelenetekkel, mondókákkal színesítette a programot. A jó hangulatú muzsikáról
a salgótarjáni Dűvő népi zenekar gondoskodott. Jövőre
újra megrendezésre kerül a bál egy viseletbemutatóval
egyetemben, hogy azok, akik a hétköznapjaikban nem foglalkoznak néphagyományok ápolásával, képet kapjanak
az egyes tájegységek autentikus népi viseleteiről, amelyre
- úgy tűnik - egyre nagyobb igény van.
-ve-
04
tátorka prihovorila súťažiacim. Napätie a tréma sú súčasťou
účinkovania. Podnecovala deti k tomu, aby sa učili čím viac
básní, lebo tieto môžu byť ich záchytným bodom v akejkoľvek
životnej situácii. Súťažiace deti, učiteľov a rodičov pozdravil
aj László Köteles, ktorý ako republikový podpredseda Csemadoku, poslanec KSK a vedúci predstaviteľ Kontrolnej rady
vzdelávacieho inštitútu Maďarov na Slovensku upozornil na
dôležitosť výučby v materinskom jazyku. „Musíme žiť jeden
pre druhého, musíme konať pre náš ľud. Aj v rámci tejto súťaže si deti navzájom hovoria slávnostné príhovory a súťažia jeden pre druhého.“ – zdôraznil. Každý súťažiaci dostal
čestné uznanie a vďaka prispeniu OV Csemadoku a KCÚBaR
knižný dar.
V krajskom kole súťaže budú náše mesto reprezentovať:
Rozália Anna Viszlai, Orsolya Dobos, Attila Bodnár, Edina
Krajňák, žiaci ZŠ a G. s VJM.
Krajské kolo súťaže sa uskutoční 1. apríla vo Veľkých Kapušanoch a republikové finále bude v dňoch 24.-26. apríla v
Rimavskej Sobote
–ve-
Február 26-án a VMK nagytermében és a városi könyvtárban zajlott a XXIII. Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondók Versenyének járási elődöntője. Zborai Imre,
a Csemadok Kassa-környéke TV titkára üdvözölte a résztvevőket és megköszönte a járási szavalóverseny házigazdáinak, Szepsi Város Önkormányzatának és a városi
művelődési központ munkatársainak segítségét a verseny
előkészítésében. Zachariaš István, városunk polgármestere,
a Kassai Megyei Önkormányzat alelnöke, a Magyar Közösség Pártja megyei elnöke megköszönte a pedagógusoknak,
hogy felkészítették a gyerekeket erre a nemes vetélkedőre,
majd rámutatott, hogy miként a pedagógusok sokat tesznek
az anyanyelv megőrzéséért, a Magyar Közösség Pártja is
igyekszik mindent megtenni a felvidéki magyarság kultúrájáért, megmaradásáért. A polgármester elmondta, miért
van szükség egyházi iskolára Szepsiben. Mindenki látja,
hogy hová vezetett, mit eredményezett nemzeti kultúrpolitikánk és nevelési-oktatási módszerünk. Bejelentette azt is,
hogy Magyarország támogatást ad a szepsi egyházi magyar
iskola megalapítására és felépítésére, amely a 2015/2016-os
iskolai évben nyitja meg kapuit. Vitéz Erika, a VMK igazgatónője gyakorlott versmondóként szólt a versenyzőkhöz. Az
izgalom, a lámpaláz velejárója a szereplésnek. Arra biztatta
a gyerekeket, hogy minél több verset tanuljanak meg, hiszen
ezek bármilyen élethelyzetben kapaszkodót jelenthetnek.
A versenyző gyerekeket, pedagógusokat és szülőket köszöntötte Köteles László is, aki a Csemadok országos alelnökeként, megyei képviselőként, a Szlovákiai Magyar Művelődési
Intézet Felügyelő Tanácsának vezetőjeként az anyanyelvi
oktatás fontosságára hívta fel a figyelmet. „Egymásért kell
élnünk, népünkért kell cselekednünk, ezen a versenyen is
a gyerekek mondanak egymásnak ünnepi beszédeket, egymásért is versenyeznek“ – hangsúlyozta. Minden versenyző
elismerő oklevélben, illetve a Csemadok Kassa-környéke TV
titkársága és a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ jóvoltából könyvjutalomban is részesült.
Az országos elődöntő kerületi fordulóján városunkkat
képviselik: : Viszlai Anna Rozália, Dobos Orsolya, Bodnár
Attila, Krajňák Edina a MTAG diákjai
A kerületi elődöntőre április 1-jén Nagykaposon kerül
sor. Az országos döntő Rimaszombaton lesz április 24. és 26.
között.
–ve-
Kladenie vencov a kultúrny program na počesť 166.výročia vypuknutia
Uhorskej revolúcie a Národnooslobodzovacieho boja i
Kultúrműsorral egybekötött megemlékezés az 1848/1849-es magyar
forradalom és szabadságharc 166. évfordulójáról
stĺpe umiestnili vence a kvety spomienok. Kvety a vence sme
umiestnili aj na cintoríne pri hroboch dvoch farárov, ktorí sa
revolúcie priamo zúčastnili. Programu sa zúčastnil aj katolícky spevokol. O štvrtej sa vo veľkej sále MsKS začal slávnostný
program, v ktorom vystúpili žiaci Základnej školy a Gymnázia
s vyuč. jazykom maďarským. V programe vystúpila aj ženská
spevácka skupina Asszonykórus.
-zi-
Dňa 16.marca sme sa opäť zišli pri pamätnom stĺpe pred
Domom smútku, aby sme si zaspomínali a sklonili hlavy pred
spomienkou na hrdinov maďarskej revolúcie v rokoch 184849. Hlavným organizátorom osláv bola Miestna organizácia
Csemadoku v Moldave n/B. Po úvodnom príhovore Ing. Lászlóa Kötelesa, predsedu Miestnej organizácie Csemadoku, mal
slávnostný prejav zástupca primátora Ing. Iván László. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili a na nej sa pomodlili Balázs Varga, duchovný reformovanej cirkvi, Attila Vakles, farár
grécko-katolíckej cirkvi, a Bertalan Gábor, dekan rímsko-katolíckej cirkvi v Moldave n/B. Následne sme pri pamätnom
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
Március 16-án, vasárnap délután újra összegyűltünk
a ravatalozó előtti kopjafa mellett, hogy fejet hajtsunk az
1948/1849-es forradalom hőseinek emléke előtt. Az ünnepség
fő szervezője a Csemadok helyi szervezete volt. Köteles László, a Csemadok helyi szervezete elnökének üdvözlő szavai
után az ünnepi beszédet Iván László alpolgármester mondta.
A katolikus dalárda éneke után a református egyház képviseletében Varga Balázs lelkész, a görög katolikus egyház nevében Vakles Attila és a római katolikus egyház képviseletében
pedig Gábor Bertalan esperes úr mondott beszédet és imát.
A kopjafánál elhelyeztük az emlékezés koszorúit és virágait. Ezt követően a temetőkertben is virágokat helyeztünk el
a forradalomban részt vett két szepsi lelkész sírjánál. Négy
órakor kezdődött a kultúrházban az ünnepi műsor, melyet
a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium tanulói
adtak elő. A gyermekek műsora előtt fellépett a Szepsi As�szonykórus is.
-zi-
PANORÁMA | 02/2014
Pamätník - Visszapillantó
Úspešný šansónový večer Viktórie Rák i
Rák Viktória nagysikerű sanzonestje Mezei Máriáról
O oslavovanej herečke M. Mezei vždy vedela verejnosť
málo, lebo bola mimoriadne uzavretá. Nechodila do spoločnosti, ťažko nadväzovala priateľstvá a radšej sedávala doma
a písala. Plodom poslednej spomínanej činnosti je zväzok,
ktorý v roku 2011 poskladal literárny historik G. Szigethy
z denníkov a korešpondencie umelkyne. Ako svoju jedinú
skutočnú lásku spomína herečka Sándora Máraiho, oslavo-
vaného spisovateľa, ktorý ju, bez prikrášlenia, po desiatich
horúcich dňoch opustil a ani slovom tento vzťah vo svojich
denníkoch nespomína. Mária Mezei však túto lásku prežila
veľmi hlboko a čerpala z nej po celý život. Druhá herečka,
Viktória Rák dostala minulý rok v lete spomínaný zväzok ako
darček a urobil na ňu taký dojem, že z neho urobila sólový
večer. Spieva, rozpráva, viackrát sa prezlečie, stvárni postavu
a atmosféru k nej, hrá sa s predmetmi i kostýmami a pozýva
nás na cestu časom. Jedenásť piesní, ktoré zaznejú v pred-
stavení inštrumentoval L. Fančovič a Viki Rák sprevádza na
klavíri. Je dobré, že túto úlohu dostal slovenský hudobník
v ktorého ušiach neznejú povedome skladby "Csak egy nap
a világ, Ki tudja, holnap látsz-e még", či "Ezt a nagy szerelmet
tőled kaptam én", a tak vníma a formuje tieto skladby. Dobré
je aj to, že toto predstavenie je súčasne o M. Mezei a V. Rák.
Mladá herečka stvárnila svoju legendárnu kolegyňu tak, že
sa súčasne nemusela vzdať seba samej. Po celý čas je cítiť,
že sa jej týka to, čo spieva a o čom rozpráva. Diváci, v rámci
premiéry v Moldave, počas 1 ½ hodiny bez pohnutia sledovali a vnímali predstavenie a tlieskali vtedy, keď bolo treba. Na konci predstavenia obecenstvo tlieskalo tak, akoby si
bolo žiadalo prídavok. Ale tu niet a ani nemôže byť žiadnych
prídavkov, lebo ucelený príbeh, ktorý by pokojne mohol byť
aj dokumentom doby, nie je len jednoduchým šansónovým
večerom...
-ve-
szik a kellékekkel és a jelmezekkel, időutazásra hív bennünket. A műsorban elhangzó tizenegy dalt Ladislav Fančovič
hangszerelte, ő kíséri zongorán a színésznőt is. Szerencse,
hogy egy szlovák zenész kapta ezt a feladatot, akinek fülében nem ült meg annyira a Csak egy nap a világ, a Ki tudja, holnap látsz-e még vagy az Ezt a nagy szerelmet tőled
kaptam én, hiszen így szűz füllel értelmezi ezeket a dalokat.
Az is jó, hogy az előadás egyszerre szól Mezei Máriáról és
Rák Vikiről: a fiatal színésznő úgy bújt legendás kolléganője
bőrébe, hogy saját magát sem kellett feladnia. Végig érezhető, hogy köze van ahhoz, amit énekel és amiről beszél.
A szepsi bemutató közönsége másfél órán át pisszenés nélkül figyelt, a végén pedig úgy tapsolt, mintha ráadást követelne. Pedig itt nincs és nem is lehet ráadás. Ez ugyanis
egy kordokumentumnak is beillő, kerek történet. Nem egy
egyszerű sanzonest...
-ve-
Mezei Máriáról, az ünnepelt színésznőről mindig is keveset tudott a nagyközönség, mivel rendkívül zárkózott ember volt. Nem járt társaságba, nehezen barátkozott, inkább
otthon olvasgatott és írogatott. Ez utóbbi tevékenység gyümölcse az a kötet, amelyet 2011-ben állított össze Szigethy
Gábor irodalomtörténész a színésznő naplóiból és levelezéséből.
A színésznő egyetlen igazi szerelmeként emlegeti Márai
Sándort, az ünnepelt írót, aki – ne szépítsük – tíz forró hónap után otthagyta, ráadásul egy szóval sem említi a viszonyukat saját naplóiban. Mezei Mária viszont mélyen átélte
ezt a szerelmet, egy életen át táplálkozott belőle. Egy másik színésznő, Rák Viki tavaly nyáron kapta meg ajándékba
az említett kötetet és olyan nagy hatást gyakorolt rá, hogy
összeállított belőle egy szólóestet. Énekel, mesél, többször
átöltözik, megteremt egy figurát, hozzá egy atmoszférát, ját-
Úspešná prednáška antropológa Zsolta Andrása Bíróa i
Bíró András Zsolt antropológus, humánbiológus nagysikerű előadása
v hlavách ľudí ohľadom základných pojmov, než tomu bolo
pred niekoľkými desaťročiami.
Prednáška bola aj o tom, čo znamená pojem Maďar, čo
znamená byť Maďarom a s akými významnými národmi boli
Maďari v kontakte počas histórie. V závere prednášky Bíró
v krátkosti predstavil ich organizáciu a hovoril aj o jej podujatiach. O programoch v máji a začiatkom leta sa záujemcovia môžu informovať na stránke kurultaj.hu/kurultaj. Začiatkom júla sa zúčastnia aj Letnej akadémie v Jasove, kde
môžu záujemcovia vidieť okrem vzrušujúcich prednášok aj
zaujímavé prezentácie.
-ve-
sokkal nagyobb a zűrzavar az emberek fejében, mint néhány
évtizeddel ezelőtt.
Az előadás arról is szólt, hogy tulajdonképpen mi az,
hogy magyar, mit jelent magyarnak lenni, milyen nagy múltú népekkel kerültünk kapcsolatba a történelem folyamán.
Bíró az előadás végeztével röviden bemutatta szervezetüket,
továbbá beszélt néhány rendezvényükről is. Májusi és nyár
elejei programjaikról az érdeklődők a http://kurultaj.hu/
kurultaj/ honlapjukon tájékozódhatnak. A július elején megrendezendő Jászói Nyári Egyetemen is részt vesznek majd,
ahol izgalmas előadások mellett érdekes bemutatókat is
láthatnak az érdeklődők.
-ve-
Antropológ Zsolt Árpád Bíró bol lektorom vedecko-vzdelávacej prednášky spojenej s premietaním pod názvom „Maďarské putovanie a zabratie domoviny“, ktorá sa konala 27.
februára vo veľkej sále MKS. O prednášku lektora, ktorý je
zakladateľom nadácie Magyar Turán Alapítvány a šéfredaktorom periodika Kurultáj, bol veľký záujem. Za svoju strategickú úlohu považuje nadácia Magyar Turán Alapítvány
podporu vzdelávania maďarstva v materinskom jazyku.
Antropológ a biológ Zs. A. Bíró hovoril o genetike, antropológii, o ich výklade v rôznych dobách, o starých Maďaroch
a maďarskom putovaní. Jeho prednáška poskytla prehľad cez
putovanie Maďarov v ranom veku až ďaleko na východ, po
historické a príbuzenské vzťahy. Počúvajúc ho sme sa mohli
zúčastniť pomyselného cestovania časom, vidiac pred sebou
kmene, krajiny a stavby, o ktorých práve rozprával. Poskytol
aj množstvo nových vedeckých informácií a faktov o histórii
maďarstva a jeho pôvode, resp. prostredníctvom svojej vedeckej a bádateľskej práce upozornil aj na množstvo mylne
vysvetľovaných faktov. Bíró ďalej vysvetlil význam zabratia
domoviny a v línii rôznych teórií predstavil ranú históriu maďarstva, s tým spojené zmýšľanie a predstavy. Upozornil aj
na to, že v dobe internetového sveta sú publikované články
nekontrolovateľné a je možné stretnúť sa s množstvom informácií. Z toho vyplývajúc je v súčasnosti oveľa väčší aj chaos
PANORÁMA | 02/2014
ISSN 1339-0317
Bíró András Zsolt antropológus, humánbiológus „Magyar vándorlás és honfoglalás“ címmel vetítéssel egybekötött tudományos-ismeretterjesztő előadást tartott február
27-én a művelődési központ nagytermében. Nagy érdeklődés fogadta az előadót, aki a Magyar Turán Alapítvány
alapítója és a Kurultáj folyóirat főszerkesztője. A Magyar
Turán Alapítvány stratégiai feladatának tartja a magyarság anyanyelvi művelődésének támogatását. Bíró András
Zsolt antropológus, humánbiológus a genetikáról, antropológiáról, ezek értelmezéséről a különböző korokban,
az ősi magyarságról, a magyarság vándorlásáról beszélt.
Előadása áttekintést nyújtott a magyarság korai történelmét megelőző vándorláson át egészen messzire, keletre,
a történelmi és rokoni kapcsolatokig. Őt hallgatva egy képzeletbeli „időutazáson“ vehettünk részt, szinte magunk előtt
látva azokat a törzseket, tájakat és építményeket, melyekről
éppen mesélt. Sok új tudományos információval és ténnyel
szolgált a magyarság történelmének és eredetének kapcsán,
valamint kutató- és tudományos munkája révén számos félremagyarázott tényre is felhívta a figyelmet. Bíró a továbbiakban elmagyarázta a honfoglalás jelentését, különböző
elméletek mentén mutatta be a magyarság őstörténetét, az
ezzel kapcsolatos gondolkodásokat, elképzeléseket. Felhívta
a figyelmet arra is, hogy az internet világában ellenőrizhetetlen cikkek, információk tömkelegével lehet találkozni.
Ebből kifolyólag az alapvető fogalmakkal kapcsolatosan is
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
05
Kompas - Iránytű
Dodatky k založeniu jednej školy i
Adalékok egy iskolaalapításhoz
„ Ako rozviazaný zväzok sa náš
národ rozpadne... !“
Toto krásne prirovnanie napísal Mihály Tompa pred viac než
150 rokmi v básni „A Gólyához“.
Ťažké boli vtedy časy. Tí, čo v tej
dobe písali, museli formulovať
myšlienky tak, aby občan dokázal čítať aj medzi riadkami.
No môžeme si položiť aj otázku, kedy takéto časy neboli?
Boli časy, keď trpel celý národ, boli časy, keď za kratší koniec
ťahali národnosti a boli aj časy, keď sa hlásalo všeobecné blaho, no ani vtedy nebolo všetkým dobre. Dnes sme dospeli tam,
počas pučania našej vädnúcej demokracie, že nedokážeme žiť
s našimi právami, nevieme iste, čo chceme, nerozumieme slovám doby, no najhoršie je, keď nerozumieme jazyku našich
starých rodičoch a ako Maďari sme ani náhodou nepočuli o
Mihályovi Tompovi a báseň „A Gólyához“ už radšej ani nespomeniem. Základom všetkého je osvojenie si jazyka, znalosť
mier, prijímanie poznania a čestnosť. Základy posilňujú rohové
kamene, o ktoré sa opierajú piliere. V našom prípade je základom rodina. Rohovými kameňmi je domáca kapsa naplnená
všetkými hodnotami, ktorú sme dostali od rodičov a piliermi sú
výučba a samotná škola. Ja už nemusím formulovať tak, aby
príslušníci môjho národa museli odkaz a skutočný význam hľadať v ukrytých kódoch medzi riadkami. Celú pravdu však predsa
nemôžem napísať, lebo by urážala. Urážala by oportunistických
Maďarov, ktorí sebe samým, svojim rodičom a známym dokazujú, prečo sa so svojimi deťmi nerozprávajú po maďarsky, prečo
nie je potrebné to, aby poznali Mihálya Tompu, Sándora Petőfiho, či trebárs riadky Lászlóa Mihályia Molnára. Prečo Maďar
nepotrebuje výučbu v maďarčine. Urážalo by to zástupcov politických strán, ktorí jeden cez druhého dokazujú, aká je správna
cesta v prospech uchovania Maďarov. Urážalo by to oddaných
aktivistov, ktorí napriek svojej dobrej vôli spáchali skoro nenapraviteľný hriech. Urážalo by to pedagógov, ktorých sa človek
zvonku odváži kritizovať. Takto sa zraní iba moje sebavedomie,
aký že som to novinár, keď sa neodvážim vypovedať pravdu. No
kde je pravda? Ako dlho ešte budeme zakrývať svoju vlastnú
slabosť a omylnosť. Čo sa potom dá napísať o maďarskej výučbe
v Moldave? Dokedy je potrebné hovoriť v rébusoch? Ako dlho
ešte budeme čakať na zázrak? Pekne pomaličky sa deti z maďarskej školy vytratia. Maďarské dieťa chodiace do slovenskej školy
kričí pred školou po maďarsky príslušníkom svojho národa, že
hlúpi Maďari. Kuchárka maďarskej národnosti v školskej jedálni po maďarsky prikáže maďarským školákom, aby ustúpili,
lebo podľa nej majú slovenskí školáci prednosť v rade, lebo oni
si za obed platia (V maďarskej škole presahuje počet sociálne
odkázaných žiakov 50%, preto väčšinu výdavkov spojených so
stravovaním pre celú školu platí štát.). V slovenskej škole maďarský pedagóg upozorňuje maďarské deti po slovensky, aby
nerozprávali po maďarsky. Mám pokračovať? Keď je problém,
začne sa vzájomné obviňovanie, pomenovanie zodpovedných,
ich pranierovanie ba aj retorzie. Jedno sme však vidieť nemohli.
Niečo také, že by zodpovedná osoba bola odstúpila, lebo tak ako
rozviazaný zväzok sa jej rozpadalo medzi rukami všetko, čo jej
bolo zverené a to bolo viazanie zväzkov ba aj skladanie stohu.
Moja rola v založení školy je taká, že ako maďarský poslanec
zastupiteľstva som sa už ďalej nemohol prizerať na to prešľapovanie na mieste a následný pád. Viem, že som v tom nebol sám.
S poverením frakcie poslancov za SMK som inicioval rokovania
vo veci výstavby školy vo vládnych kruhoch v Maďarsku. V začiatkoch som bol sám, potom s manželkou a keď sa po mesiacoch črtali už aj výsledky, rokoval som v Budapešti v spoločnosti predstaviteľov mesta, cirkvi a vedúcich predstaviteľov školy.
Súčasne so začatím rokovaní dozrela aj vo vedení rímskokatolíckej cirkvi myšlienka, že by sa podujali na prevádzkovanie jednej maďarskej školy, čomu požehnalo aj arcibiskupstvo. Chcenie
a dobrá vôľa bola, iba nehnuteľnosť chýbala k realizácii zámeru.
Tu sa začali tieto dve iniciatívy k sebe približovať, aj keď vážne koordinačne rokovania neboli. Podľa plánov by škola, ktorá
bude niesť meno martýrky Sáry Salkaházi, ktorá sa narodila v
Košiciach, bola umiestnená v súčasnej maďarskej škole, ktorú
prevádzkuje samospráva a delila by sa o priestory, výdavky
a možno aj o pedagógov. Zaregistrovaná bola aj nadácia s rovnakým menom, ktorá by hájila záujmy výučby, resp. by spravovala aj maďarské finančné prostriedky, ktoré boli medzi časom
pre tento účel schválené. Všetky pochybnosti v tomto smere
vyvrátila zástupkyňa štátneho tajomníka Ministerstva národnej
politiky Zsuzsanna Répás vo svojom slávnostnom prejave pri
príležitosti Dňa maďarskej kultúry v Moldave nad Bodvou, keď
vyhlásila, že Maďarsko podporuje výstavbu maďarskej školy v
06
Moldave nad Bodvou. Radosť bola veľká. Vďaka riaditeľke MsKS
E. Vitéz odchádzali vzácni hostia z podujatia s takým zážitkom
z programu, ktorý vo všetkých posilnil pocit príkladnej súdržnosti v Moldave. Neskôr vysvitlo, že nadácia nebola zaregistrovaná podľa maďarských očakávaní a jej kurátori sú pre vedenie
Fondu Bethlen Gábor Alap neznámi, preto žiadali o vznik nadácie
so širokými základmi. Podľa požiadavky sa zakladateľmi stali:
Mesto Moldava nad Bodvou, Združenie maďarských pedagógov
na Slovensku, Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor rímskokatolíckej cirkvi v Moldave nad Bodvou a Csemadok. Každý
zo zakladateľov delegoval jedného kurátora do vedenia Nadácie
pre budúcnosť – A Jövőért Alapítvány, resp. rozhodovací orgán
bude mať podľa očakávaní Maďarska ešte troch členov. Takto
bude zložené deväťčlenné kuratórium, ktorého úlohou bude
spravovať dotáciu a určovať fungovanie nadácie a školy. Jedno
je isté. Inštitúcia by chcela vychovávať, v tomto centre bohatom
na kultúrne a športové možnosti, žiakov na dobrej úrovni, vychovávaných na maďarských, národných a kresťanských základoch, ktorí budú dobre ovládať maďarský, slovenský a anglický
jazyk a budú vyzbrojení teoretickými i praktickými znalosťami.
V hlavách mnohých z nás sa môžu zrodiť dobré plány. Viem aj
to, že myšlienka má v sebe silu realizácie, ale ! V záujme dosiahnutia ušľachtilého cieľa sa nesmieme kŕčovito držať všetkých,
podľa nás jedinečných, výhradne správnych a najlepších predstáv, lebo tento príbeh je o kompromisoch a súčasne aj o našom
prežití. Kto to neberie do úvahy má obmedzený pohľad a premeškaním možností koná proti svojmu národu! Podľa plánov
by bola škola postavená za budovou polikliniky. Vysporiadanie
pozemkov už prebieha. Dúfajme, že plány neostanú iba na úrovni snov. Čo nás môže posilniť je skutočnosť, že našu predstavu
vníma Maďarsko ako vec s národno-strategickým významom.
Máme dobrých učiteľov. Ich rady by posilnili dobrovoľnícki
misionárni učitelia a v pozíciách, o ktoré by sa uchádzali v rámci
výziev, by budúce pokolenie učili tí najlepší. Plány, plány a ešte
raz plány. K realizácii toho všetkého je potrebná vôľa, peniaze
a deti, resp. také vedenie mesta, ktoré tieto hodnoty dokáže
skutočne prijať. Vôľa je, teraz to už vyzerá tak, že sú aj peniaze
a maďarských detí je dosť tak v meste, ako aj v jeho okolí
(V zátvorke podotýkam, že dosť je aj závisti...). Je to už len na
nás, ako budeme vedieť narábať s našimi možnosťami.
Csaba Bartók, poslanec Mestského zastupiteľstva za SMK
„Mint oldott kéve, széthull nemzetünk...!“
Tompa Mihály bő 150 éve írta meg A gólyához című versében
e szép hasonlatot. Nehéz idők jártak akkoriban. A tollforgatóknak úgy kellett fogalmazni, hogy a sorok között is tudjon
olvasni a honpolgár. Ám feltehetjük a kérdést: mikor nem
voltak nehéz idők? Volt, amikor egy egész nemzet szenvedett,
volt, amikor a nemzetiségek húzták a rövidebbet és volt, hogy
népi összjólét volt harsogva, de mindenkinek akkor sem volt
jó. Nagy demokráciánk hervadó bimbózása közepette mára
oda jutottunk, hogy nem tudunk élni jogainkkal, nem igazán
tudjuk, hogy mit akarunk, nem értjük a kor szavát, de az a legrosszabb, ha nem értjük nagyszüleink nyelvét és magyarként
még véletlenül sem hallottunk Tompa Mihályról (A gólyához
írt versét már ne is említsem). Mindennek alapja a nyelv elsajátítása, a mérce ismerete, a tudás befogadása és a tisztesség
megtartása. Az alapokat sarokkövek erősítik, amikre a pillérek
támaszkodhatnak.
Esetünkben az alap a család. A sarokkő az otthoni tarisznya telepakolva értékekkel, melyeket szüleinktől kaptunk, a pillérek
pedig az oktatás – maga az iskola. Nekem már nem kell úgy
fogalmaznom, hogy nemzettársaimnak a sorok között kelljen
keresni az üzenetet, a rejtett kódokat, az igazi mondanivalót.
A teljes igazságot mégsem írhatom le, mert sérthetne.
Sérthetné a megalkuvó szepsi magyarokat, akik maguknak,
szüleiknek, ismerőseiknek bizonygatják, hogy miért nem beszélnek gyermekeikkel magyarul, miért nem kell, hogy ismerjék Tompa Mihály, Petőfi Sándor, vagy éppen Mihályi Molnár
László sorait. Miért nem kell a magyarnak a magyar oktatás.
Sérthetne politikai pártok képviselőit, akik egymás ellen bizonygatják, hogy mi a helyes út a magyarság megmaradására,
közben pedig mutyiznak. Sérthetne elkötelezett aktivistákat,
akik jóindulatuk ellenére majdnem jóvátehetetlen bűnt követtek el. Sérthetne pedagógusokat, akiket egy kívülálló kritizálni
mer. Így csak az önérzetem sérül, hogy milyen ujságíró vagyok,
ha nem merem kimondani az igazságot. De hol az igazság?
Meddig takargatjuk még, kendőzzük a saját gyengeségünket,
emberi gyarlóságunkat?
Mit lehet leírni a szepsi magyar oktatás ügyében? Meddig kell
rébuszokban beszélni? Meddig várunk a csodára? Szép lassan
elfogynak a gyerekek a magyar iskolából. A szlovák iskolába
járó magyar magyarul üvölti az iskola előtt a magyar iskolába járó nemzettársainak, hogy hülye magyarok. A magyar
szakácsnő az iskolai étkezdében magyarul parancsolja fél-
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
re a magyar iskolásokat, mert szerinte a szlovák iskolások
elsőbbséget élveznek a sorban, mert ők fizetnek az ebédért!
(A magyar iskolában a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók
száma meghaladja az 50%-ot, ezért az étkeztetés költségének
nagy részét az egész iskola számára az állam vállalja magára.) A szlovák iskolában a magyar pedagógus figyelmezteti
a magyar gyermeket szlovákul, hogy ne beszéljen magyarul.
Folytassam? Mikor gond van, kezdődik az egymásra mutogatás, a felelősök megnevezése, a pellengérre állítás, sőt a retorziók. Egyet nem láthattunk még. Olyat, hogy felelős vezető
lemondott volna, mert mint oldott kéve hullott szét minden
a kezei között, miközben rá volt bízva a kévék kötése, sőt az
asztag rakása is. (asztag: felrakott magas, szabályos, ház alakú halom, amelyet aratás után a kévékből készítettek, benne
a gabona a cséplésig állt.) Az iskolaalapításban annyi a szerepem, hogy önkormányzati magyar képviselőként nem nézhettem tovább az egy helyben toporgást, majd a lejtmenetet.
Tudom, nem voltam ezzel egyedül. A képviselő-testület MKP-s
frakciójának felhatalmazásával tárgyalásokat kezdeményeztem iskolaépítés ügyében kormánykörökben, Magyarországon.
Először magam, majd feleségem is. Mikor pedig hónapokkal
később már eredmények kecsegtettek, akkor már városi, egyházi és iskolavezetők társaságában tárgyaltunk Budapesten.
A tárgyalások megkezdésével egyidőben a római katolikus
egyház vezetésében is megérett a gondolat, hogy felvállalná
egy magyar iskola működtetését, amire az érsekség is áldását adta. Akarat és jószándék volt, csak az ingatlan hiányzott
a megvalósításhoz. Itt kezdett összeérni a két kezdeményezés,
bár komoly egyeztetések nem voltak. A tervek szerint a Salkaházi Sára, kassai születésű vértanú nevét viselő iskola a
meglévő önkormányzati magyar iskola falai között kapna
helyet, osztozva a terekben, költségekben és talán a pedagógusgárdában is. Egy azonos nevű alapítvány is bejegyzésre
került, mely az oktatás érdekeit, valamint az időközben megszavazott magyarországi pénzek kezelését is hivatott lett volna
szolgálni. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár ünnepi beszéde minden kétséget szétoszlatott
a magyar kultúra szepsi ünnepségén, amikor bejelentette, hogy
Magyarország támogatja a Szepsiben felépülendő magyar
iskolát. Nagy volt az öröm. Vitéz Erikának, a művelődési központ igazgatójának köszönhetően az est magasrangú vendégei
pedig olyan műsor élményével távozhattak, ami mindenkiben
csak a példás szepsi összefogás érzését erősítette. Később kiderült, hogy az alapítvány nem a magyarországi elvárások szerint lett bejegyezve, kurátorai ismeretlenek a magyarországi
lebonyolító, a Bethlen Gábor Alap vezérkara előtt, ezért kérték
egy széles lábakon nyugvó új alapítvány létrehozását. Az igény
szerinti alapítók a következők lettek: Szepsi városa, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház,
a Római Katolikus Szepsi Egyházközség és a Csemadok. Mindegyik alapító egy kurátort delegálhatott A Jövőért Alapítvány
vezetésébe, valamint a döntéshozó testületnek még további
három tagja lesz Magyarország elvárásai szerint. Így áll össze
a 9 tagú kuratórium, ami majd a támogatás összegét lesz hivatott kezelni, valamint meghatározza az alapítvány és az iskola
működését. Egy biztos. Az intézmény magas színvonalú, magyar nemzeti és keresztény/keresztyén alapokra helyezett, magyarul, szlovákul, angolul jól beszélő, tárgyi és gyakorlati ismeretekkel felvértezett diákokat szeretne kibocsájtani a kulturális
és sportolási lehetőségekben gazdag központjából. Sokunk fejében születhetnek jó tervek. Azt is tudom, hogy a gondolatnak
valóságteremtő ereje van. De! A nemes cél elérése érdekében
sem szabad görcsösen ragaszkodnunk minden általunk egyedinek és kizárólagosan igaznak és legjobbnak tartott elképzeléshez, mert ez a történet a kompromisszumokról és egyben
a megmaradásunkról szól. Aki ezt nem veszi figyelembe, az
szűk látókörű és a lehetőségek elmulasztásával nemzete ellen
vét! Az iskola a tervek szerint az egészségügyi központ mögötti területen épülne fel. A telekrendezés folyamatban van. Reméljük, a tervek nemcsak az álmodozás szintjén maradnak,
amiben megerősítésünkre szolgálhat, hogy elképzelésünket
Magyarország nemzetstratégilag kiemelt ügyként kezeli.
Vannak jó tanítóink. Az ő soraikat erősíthetnék Magyarországról érkező önkéntes missziós tanítók, a pályázati úton
elnyert állásokban a legjobbak okítanák a jövő nemzedékét.
Tervek, tervek és tervek. Mindezek megvalósításához akarat,
pénz és gyermek szükségeltetik, valamint egy olyan városvezetés, aki ezeket az értékeket nemcsak hangzatos szólamok
szintjén tudja felvállalni. Az akarat megvan, most már úgy néz
ki, a pénz is, magyar gyermek pedig van elég a városban és
környékén. (Zárójelben jegyzem meg, hogy irigységből is van
elég...)
Már csak rajtunk múlik, hogyan tudunk sáfárkodni a lehetőségeinkkel.
Bartók Csaba,
MKP-s önkormányzati képviselő
PANORÁMA | 02/2014
Mozaika - Panoráma
Maďarské štátne vyznamenania udelili Mihályovi Kupeczovi a Zsuzsanne Szpisák i
Magyar állami kitüntetés Kupec Mihálynak és Szpisák Zsuzsannának
V rámci slávnostnej recepcie usporiadanej pri príležitosti
166. výročia vypuknutia Uhorskej revolúcie a národnooslobodzovacieho boja si od košickej generálnej konzulky Maďarska Évy Molnár Czimbalmosné prevzal Mihály Kupecz vyznamenanie Magyar Arany Érdemkereszt ako uznanie za prácu
vykonanú v oblasti uchovávania, výučby a šírenia ľudového
tanca a tradičnej ľudovej kultúry a Zsuzsanna Szpisák vyznamenanie Magyar Ezüst Érdemkereszt za nezištnú prácu
vykonanú v prospech uchovania maďarskej komunity v údolí
Bodvy.
Zsuzsanna Szpisák sa narodila v Čiernej nad Tisou. Maturovala na Strednej priemyselnej škole s vyučovacím jazykom
maďarským v Košiciach. Po spoločenských zmenách v roku
1989 sa stala jednou z tých, ktorí nanovo založili a organizovali maďarský skauting na Slovensku. Od roku 1994 je členkou
predsedníctva Združenia maďarských skautov na Slovensku.
V období rokov 1996 – 1999 bola tajomníčkou Republikovej
rady Združenia maďarských skautov na Slovensku v Dunajskej
Strede a následne sa v Moldave nad Bodvou stala veliteľkou
12. skautského oddielu Miklósa Bercsényiho, pre ktorý je príznačná dobrá atmosféra, spoločenské aktivity, pulzujúci život,
jedinečná atmosféra v rámci oddielu, výlety, tábory, školenia,
skladanie sľubov, organizácia a príprava táborov a množstvo
športových úspechov. Oddiel je viacnásobným majstrom Republikovej skautskej súťaže v méte. Popri tom všetkom považuje za jednu z dôležitých úloh uchovávať maďarskú ľudovú
kultúru. Dlhé roky je jednou z organizátorov maďarského mládežníckeho života a významnou organizátorkou maďarského
verejného života v údolí Bodvy. Je členkou rozvetvenej rodiny
Csemadoku, jednou z hybných častí predsedníctva ZO Csemadoku v Moldave nad Bodvou a súčasne predsedníčkou Kontrolnej komisie predsedníctva OV Csemadoku okresu Košice
– okolie. Významnú rolu zohrala pri vzniku Maďarského domu
v Moldave nad Bodvou, ktorý sa stal domovom maďarských
organizácií a napriek obmedzeným finančným možnostiam je
do dnešného dňa jednou z jeho významných podporovateliek.
az évente megrendezendő Ilosvai Gyermek Néptánctábor
szervezője, ahol a szervezői feladatai mellett tánctanítással,
népzeneoktatással is foglalkozik. 2008-tól vezetőségi tagja
a Felvidéki Néptáncegyüttesek Szakmai Fórumának. Nagyidán önkormányzati képviselő, a kulturális bizottság elnöke.
Számos egyéni és csoportvezetői szakmai díjban, kitüntetésben részesült Magyarországon és Szlovákiában egyaránt. Kupec Mihály a Szepsiben székelő Bódva-völgyi és Érchegységi
Kulturális Központ igazgatója.
K vyznamenaniam srdečne blahoželáme!
-ve-
Mihály Kupecz od narodenia žije vo Veľkej Ide. Stredoškolské vzdelanie získal v Košiciach na Strednej stavebnej škole
v odbore stavba a následne získal kvalifikáciu pedagóga ľudových tancov na vysokej škole Magyar Táncművészeti Főiskola v Budapešti. Ľudový tanec a tradičná ľudová kultúra je
jeho životom. Vypĺňa to jeho prácu i voľný čas. Mihály Kupecz
je niekdajším tanečným vedúcim a asistentom folklórnych
súborov Kis-Ilosvai gyermek néptánccsoport a Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes. Od roku 1990 je členom predsedníctva ZO Csemadoku vo Veľkej Ide. Od roku 1993 je vedúcim a choreografom folklórneho súboru Ilosvai Selymes
Péter Néptáncegyüttes. Je členom združenia Martin György
Néptánc Szövetség a od roku 1999 je organizátorom festivalu Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes Fesztivál. Od roku
2002 pôsobil ako predseda Občianskeho združenia Ilosvai
Polgári Társulás a umelecký vedúci detského folklórneho súboru Kelepelők z Buzice. Od roku 2007 je organizátorom detského folklórneho tábora Ilosvai Gyermek Néptánctábor, kde
sa popri organizačných povinnostiach venuje aj výučbe tanca
a ľudovej hudby. Od roku 2008 je členom vedenia odborného
fóra Felvidéki Néptáncegyüttesek Szakmai Fórum. Vo Veľkej Ide je poslancom obecného zastupiteľstva a predsedom
Kultúrnej komisie. V Maďarsku i na Slovensku bol ocenený
množstvom odborných cien za individuálny výkon, aj ako vedúci súboru. Mihály Kupecz je riaditeľom Kultúrneho centra
údolia Bodvy a Rudohoria.
Kassán, a Művészetek Házában az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi fogadáson Kupec Mihály, a néptánc és a hagyományos népi kultúra megőrzése, oktatása, művelése terén végzett munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést, Szpisák Zsuzsanna, a Bódva-völgyi magyar közösség fennmaradásáért végzett önzetlen munkája elismeréseként pedig a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vette
át Czimbalmosné Molnár Évától, Magyarország kassai főkonzuljától.
Kupec Mihály születése óta Nagyidán él. Középiskolai
tanulmányait Kassán, az Építészeti Szakközépiskola építész
szakán végezte, majd a budapesti Magyar Táncművészeti
Főiskolán szerzett néptánc pedagógusi végzettséget. A néptánc és a hagyományos népi kultúra az élete, ez tölti ki munkáját és szabadidejét is. Kupec Mihály a Kis-Ilosvai gyermek
néptánccsoport és az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes
egykori vezetője és asszisztense. 1990-től a Csemadok Nagyidai Alapszervezetének vezetőségi tagja, 1993-tól az Ilosvai
Selymes Péter Néptáncegyüttes vezetője és koreográfusa.
Tagja a Martin György Néptáncszövetségnek, 1999-től szervezője az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes Fesztiváljainak. 2002-től az Ilosvai Polgári Társulás elnökeként, valamint a buzitai Kelepelők gyermek néptáncegyüttes művészeti
vezetőjeként és koreográfusaként tevékenykedett. 2007-től
Szpisák Zsuzsanna Ágcsernyőn született. A kassai Magyar
Tannyelvű Ipari Szakközépiskolában érettségizett. Az 1989-es
társadalmi változások után egyik megteremtője és újjászervezője a szlovákiai magyar cserkészetnek. 1994-től a Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség elnökségi tagja. 1996-tól 1999-ig
a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség országos szövetségi
titkára volt Dunaszerdahelyen, majd a minden korosztályt
összefogó szepsi 12. számú Bercsényi Miklós cserkészcsapat
vezetője, mely csapatra nemcsak a jó közösségi szellem, hanem a társadalmi tevékenység, lendületes csapatélet, sajátos
csapatszellem, kirándulások, portyák, tanfolyamok, fogadalomtételek, számos sportsikerek, táborok előkészítése és szervezése is jellemző. Többszörös győztesei az Országos Cserkész
Métabajnokságnak.
Mindemellett egyik fontos feladatának tekinti a magyar
népi kultúra ápolását is. Hosszú éveken át a magyar ifjúság
és a Bódva-völgyi magyar közélet kiemelkedő szervezője.
A csemadokosok nagy családjának tagja, a Csemadok Szepsi Alapszervezet Elnökségének egyik mozgatórúgója, egyben
a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány Ellenőrző
Bizottságának elnöke is. Kiemelkedő szerepet játszott a magyar szervezeteknek otthont adó Szepsi Magyar Ház megteremtésében, s a szűkös anyagi lehetőségek ellenére a mai
napig annak egyik kiemelt támogatója.
A kitüntetésekhez szívből gratulálunk! -ve-
Film o vysídlení z Hornej zeme i
Egy film a felvidéki kitelepítettekről
PANORÁMA | 02/2014
ISSN 1339-0317
V televízii Duna World mal svoju premiéru snímok Csabu
Bartóka s názvom „Škrt pera, osud jedného ľudu“, ktorý pojednáva o vysídľovaní z Hornej zeme. Dokument je spomienkou na československo-maďarskú výmenu obyvateľstva, ktorá
bola podpísaná 27. februára 1946. Príbeh sa začína v okrese
Košice-okolie v obci Perín, odkiaľ bolo vysídlených 75% tamojšieho obyvateľstva. Autori dokumentu navštívili viacero
obcí na juhu Maďarska, v ktorých navštívili ľudí vysídlených
z Hornej zeme a vyhľadali miesta, odkiaľ ich vládna moc vyhnala. Od nakrúcania už viacerí z účinkujúcich opustili tento svet
a na osudy svojich rodín sa pozerajú zhora. Režisérom filmu je
Csaba Bartók a kameramanom Ottó Bodnár.
A Duna World csatornán került bemutatásra Bartók
Csaba Egy tollvonás, egy nép sorsa című filmje a felvidéki
kitelepítettekről. A dokumentumfilm az 1946. február 27-én
aláírt csehszlovák-magyar lakosságcserének állít emléket.
A történet a Kassa-vidéki járásban található Perényben kezdődik, ahonnan a lakosság 75%-át telepítették ki. A film készítői több dél-magyarországi településen kutatták fel a felvidéki kitelepítetteket és felkeresték azokat a helyszíneket is,
ahonnan a hatalom elűzte őket. A forgatás óta a megszólalók
közül már többen egy „harmadik országból" figyelik családjuk további sorsát. A film rendezője Bartók Csaba, operatőre
Bodnár Ottó.
Dielo „Škrt pera, osud jedného ľudu“ si budete môcť pozrieť
vo štvrtok 24. apríla vo veľkej sále MsKS so začiatkom o 18.00
hodine.
Az Egy tollvonás, egy nép sorsa című alkotást április 24-én
(csütörtökön) 18.00 órai kezdettel tekinthetik meg az érdeklődők a VMK nagytermében.
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
07
Mozaika - Panoráma
Fašiangové tvorivé dielne v Mestskej knižnici i
Farsangi játszóházas foglalkozás a városi könyvtárban
tajuplnosti a fašiangovom štýle. Masku si môžeme aj kúpiť,
no s troškou práce si môžeme vyrobiť vlastnú masku na
mieru. Fašiangových tvorivých dielní sa v Mestskej knižnici
v Moldave nad Bodvou zúčastnili žiaci z miestnych i vidieckych škôl. Počas februára navštívilo knižnicu skoro sto detí.
Tu sa snažili vymaľovať a vyzdobiť si svoje masky. Deti sa
do práce púšťali s veľkým nadšením, veď masky, ktoré si tu
vlastnoručne vytvorili, si mohli odniesť domov.
hatunk álarcot, de kis munkával el is készíthetjük a ránk
szabott darabot. „Dínom dánom dáridom, mostan áll a farsang" - farsangi játszóházas és kézműves foglalkozásban
volt részük a helyi és a vidék kisiskolásainak a Szepsi Városi
Könyvtárban. A februári hónapban közel 100 gyermek látogatott el a könyvtárba, és nagy igyekezettel próbálta kifesteni és kidíszíteni álarcát. A nebulók örömmel és lelkesedéssel dolgoztak, hiszen a saját kezűleg elkészített termékeket
haza is vihették.
Balázs Judit,
a városi könyvtár munkatársa
Judita Balázsová,
pracovníčka Mestskej knižnice
Fašiangy trvajú od Troch kráľov až do Popolcovej stredy, po
začiatok Veľkého pôstu. Podľa ľudových zvyklostí je v tomto
období súčasťou života ľudí veľa podujatí, zvykov a zábavy.
Ako sa Vianoce a oslavy Nového roka pominuli, začínajú
ľudia hľadieť smerom k jari a novému začiatku. Oslavy fašiangov, maškarné plesy a promenády strašidiel, to všetko
slúži k privolávaniu jari počas mrazivej zimy. Kráľovnou jednoduchých kostýmov je maska, ktorá nám skutočne pridá na
A farsangi időszak vízkereszttől egészen hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart. Ezalatt az időszak alatt
a néphagyományok szerint sokféle szokás, esemény és
mulatság kap helyet az emberek életében. Ahogy elmúlt
a karácsony és az újév ünnepe, az emberek a tavasz felé,
az új élet kezdete felé tekintenek. A farsangi ünnepségek, az
álarcosbál és a busójárás is mind a tél elűzését és temetését, a tavasz sürgetését szolgálják a fagyos hidegek idején.
Az egyszerű jelmezek koronája az álarc, amely rejtélyessé,
igazán karneválivá teszi farsangi megjelenésünket. Vásárol-
Dni chameleóna i
Kaméleon Napok
Marec - Mesiac knihy i
Március – a könyv hónapja
Existencia negatívnych javov, ako sú obchodovanie s ľuďmi, drogová závislosť, šikanovanie a násilie, trestné činy mladistvých a mnohé iné, nás presviedčajú o tom, že voči nim nie
je imúnny nikto. Naučiť sa povedať im „nie“ je tá najnáročnejšia úloha. Ciest, ako túto zdanlivo jednoduchú formulku
sprostredkovať mládeži, je mnoho. My sme sa o to pokúsili
v rámci našich „Dní chameleóna“, v dňoch od 21. februára
do 27. februára, na ktorých sa vystriedalo 274 mladých ľudí
z moldavských základných a stredných škôl. Ďakujeme všetkým, ktorí boli ich súčasťou, za pomoc a spoluprácu.
V Mestskej knižnici každý rok organizujeme v marci
sériu podujatí pri príležitosti Mesiaca knihy. Medzi tieto
podujatia patria aj také, ktorých zámerom je osloviť žiakov
ročníkov 1-4. Je dôležité, aby sa deti čím skôr oboznámili
s tým, ako knihy vznikajú, aby si osvojili lásku ku knihám
a spoznali svet knižníc. V rámci týchto predpoludní spestrujeme prednášky projekciou diapozitívov, rozprávaniami
a tvorivými dielňami. V druhom marcovom týždni navštívili našu knižnicu škôlkari z MŠ na Hviezdoslavovej ulici
i slovenskí a maďarskí žiaci Spojenej základnej školy. Počas celého týždňa mohli deti stráviť príjemné predpoludnia
prehliadaním kníh v knižnici.
Judita Balázsová,
pracovníčka Mestskej knižnice
Bc. Mária Tóthová,
riaditeľka Centra voľného času CVrČek
A Szepsi Városi Könyvtárban minden év márciusában külön rendezvénysorozatot szervezünk a könyv hónapja alkalmából. A rendezvények közé olyan akciók is tartoznak, melyek
célcsoportja az alsó tagozatosok megszólítása. Fontos, hogy
a gyerekek minél hamarabb megismerkedjenek a könyvek születésével, a könyvtár világával és megszeressék őket. Ezeken
a délelőttökön az ismeretterjesztést diavetítéssel, meséléssel és
játszóházas foglalkozással tesszük érdekesebbé. Március második hetében a Hviezdoslav utcai óvodások illetve a speciális
alapiskola magyar és szlovák tanulói látogattak el a könyvtárba. A gyerekek egész héten keresztül rengeteg hasznos órát
tölthettek a könyvtárban a könyvek böngészésével.
Balázs Judit,
a városi könyvtár munkatársa
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Platené parkovanie v centre mesta Moldava nad Bodvou
A negatív jelenségek létezése, mint az emberkereskedelem, a kábítószer-függőség, a fiatalok bűncselekményei, az
erőszak, a zaklatás és egyebek meggyőznek minket arról,
hogy senki sincs védve ellenük. A legnehezebb feladat „nem“et mondani. Több lehetőség is van rá, hogy ezt a látszatra
egyszerű szót a fiatalok felé közvetítsük. 2014. február 21-től
27-ig erről szóltak Kaméleon Napok. Az előadássorozaton
városunk általános és középiskoláiból 274 fiatal vett részt.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett, eljött a rendezvényekre. Hálásak vagyunk segítségükért, együttműködésükért!
Bc. Tóthová Mária,
a Tücsök Szabadidőközpont igazgatója
08
Celý systém plateného parkovania v našom meste by mal
byť funkčný do konca mája. Kontrolnú činnosť bude vykonávať Mestská polícia, kontrola sa bude vykonávať nepravidelne. Z parkovacieho automatu sa vyberie parkovací lístok
a umiestni sa na viditeľné miesto do vozidla, tak ako v iných
mestách a ten lístok budú kontrolovať zamestnanci mestskej
polície.
Platené parkovanie bolo schvaľované na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou dňa
18.102012 (Uznesenie č. 2012/ 163).
Prevádzkový čas plateného parkovania:
pondelok – piatok 8,00 – 17,00 hod. (iba pracovné dni)
sobota
8,00 – 12,00 hod.
nedeľa a sviatky
bezplatne
Fungovanie parkovacieho automatu:
Je dôležité vedieť, že prvých 10 minút je navyše (grátis),
čiže vždy zákazník dostane o 10 minút viac. Z bezpečnostných dôvodov automat mince nevydáva, je treba vhodiť takú
sumu, akú predpokladám, že budem parkovať. Do automatu
je možné vhadzovať mince minimálnej hodnoty 10 Cent. Je
možné prenášať minúty do ďalšieho dňa, čiže, ak zastavím
počas pracovného dňa tesne pred 17.00 hod., kedy končí platené parkovanie a preplatím tento čas, tak ďalší deň hneď
od 08.00 hod. môžem využiť parkovanie („doparkovať“) tento
zvyšný čas.
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
Ulica Hlavná
-krátkodobé parkovanie
-jednostranné pozdĺžne parkovanie
-počet parkovacích miest cca 15 pre osobné vozidlá
-1 parkovací automat (pred kvetinárstvom)
-0,50 Eur/30 min
Ulica Hviezdoslavova
-krátkodobé parkovanie
-obojstranné pozdĺžne parkovanie a jednostranné šikmé
parkovanie
PANORÁMA | 02/2014
Mozaika - Panoráma
Rodák z Moldavy: Johan Gregor Macer-Szepsius i
Johan Gregor Macer-Szepsius - Szepsi szülötte
Informácie o významných osobnostiach nášho mesta
nechýbajú v brožúrach a lexikónoch, ich sochy či pamätné
tabule nájdeme na námestiach, záznamy o nich v knižniciach. Avšak dejiny Moldavy okrem známych osobností tvorilo množstvo ďalších ľudí. Niektorí do histórie prispeli len
nepatrne, iní viac. No často nepoznáme ani ich mená, ani
ich činy. Ale ako sa hovorí: Kto hľadá, ten nájde. A aj našiel.
V budove Východoslovenského múzea v Košiciach prednášal
členom Klubu dejín medicíny a ďalším účastníkom historik
doc. PhDr. František Šimon,CSc., ktorý po bádaní v rôznych
historických prameňoch objavil meno dosiaľ neznámeho
moldavského rodáka. Johan Gregor Macer-Szepsius žil v 16.
storočí. Narodil sa okolo roku 1530, a vyštudoval filozofiu
v Krakove. Podľa doc. Františka Šimona neexistujú žiadne
dôkazy o tom, že študoval aj medicínu, hoci sa v literatúre
uvádza, že je medicus – teda lekár. S určitosťou o ňom vieme, že bol literárne činný. Tvoril prevažne poéziu a kritické
diela v latinčine. Niektoré z nich sú preložené do poľštiny.
Zaujímavosťou je, že hoci mal blízko k medicíne, napísal na
lekárske povolanie ostrú kritiku. Vieme, že mal za priateľov
takých významných ľudí, ktorí mali niečo spoločné so Slovenskom. Jeho veľmi dobrý priateľ bol napríklad švajčiarsky
lekár Anton Schneeberger, ktorý mal za manželku dcéru
známeho košického lekára Antonína Casoviensis. Priložený
obrázok dokumentuje, že meno nášho rodáka sa vyskytuje
v poľskej bibliografii diel vydaných v 16. storočí a na ďalšej
sa nachádza jeho báseň. Na prednáške, ktorá sa uskutočnila
koncom februára sa zúčastnila aj delegácia z nášho mesta,
aby si vypočula zaujímavé poznatky o našom rodákovi Johanovi Gregorovi Macerovi-Szepsiovi, na ktorého môžeme
byť hrdí rovnako ako aj na jeho menovcov Mártona Szepsi
Csombora a Mátého Szepsi Laczkóa. Nové fakty o dosiaľ neznámych historických osobnostiach dávajú podnet na hlbšie
preskúmanie našej minulosti. Významní moldavskí rodáci si
zaslúžia, aby sme si ich uctili a vryli ich mená do pamätných
tabúľ, ale najmä hlboko do našej pamäte, aby sme mali čo
odovzdať budúcim generáciám.
Mgr. Nikola Koložová,
redaktorka Mestskej televízie
(prepis časti reportáže odvysielanej v MsTV)
Városunk jelentős személyiségeiről röpiratokban és lexikonokban olvashatunk, szobraik és emléktábláik megtalálhatóak a város területén, a könyvtárban pedig feljegyzéseket olvashatunk róluk. Szepsi történelméhez viszont
nemcsak a már ismert személyiségek köthetők, hanem
mások is. Egyesek nagyot alkottak, mások viszont kevesebbet. Nevüket és tevékenységüket bizony sokszor az isme-
Zdroj obrázkov: Archív doc. Františka Šimona
Képek forrása: doc. PhDr. Šimon František, CSc. archívuma
retlenség homálya fedi. Ám aki keres, az talál. Doc. PhDr.
Šimon František, CSc. történész a kassai Kelet-szlovákiai
Múzeumban tartott előadást Az orvostudomány történelme
nevezetű csoportnak, illetve a hallgatóságnak. Az előadó
különböző történelmi forrásokat kutatva rátalált egy eddig ismeretlen szepsi születésű egyénre, Johan Gregor Macer-Szepsiusra, aki a 16. században élt. 1530 körül született,
Krakkóban tanult filozófiát. Šimon František szerint nincs
arra bizonyíték, hogy valamikor orvostudományt is tanult,
viszont az irodalomban medikusként, tehát orvosként említik. Irodalmilag termékeny író volt, költeményeit és kritikáit
latin nyelven írta, amelyek közül egynéhányat lengyelre is
lefordítottak. Annak ellenére, hogy közel állt az orvostudományhoz, éles kritikával illette az orvosi hivatást. Olyan
ismert barátai voltak, akik valamilyen kapcsolatban álltak
a szlováksággal. Jó barátságban volt Anton Schneeberger
svájci orvossal, akinek a felesége Antonín Casoviensis kassai
orvos lánya volt. A képen látható dokumentum bizonyítja,
hogy városunk szülöttének a neve a 16. században kiadott
lengyel bibliográfiai művekben szerepel, a következő képen
pedig egyik verse látható. A február végén rendezett előadáson városunk képviselői is részt vettek, ahol érdekes ismereteket hallgathattak meg Szepsi szülöttéről, Johan Gregor
Macer-Szepsiusról, akire ugyanúgy büszkék lehetünk, mint
Szepsi Csombor Mártonra, vagy Szepsi Laczkó Mátéra.
Az eddig ismeretlen történelmi személyekről napvilágra került tények indítékot adnak arra, hogy mélyebben kutassunk
múltunkban. Szepsi híres szülöttei megérdemlik, hogy nevüket emléktáblába véssék, de főleg a mi emlékeinkbe, hogy
ezt átadhassuk a jövő nemzedékének.
Mgr. Koložová Nikola,
a városi TV szerkesztője
(a városi TV-ben elhangzott riport kivonata)
Fizetőparkoló működtetése
Szepsi központjában
Városunkban május végétől lesz érvényben a fizetőparkolás. Ennek ellenőrzését a városi rendőrség alkalmanként
fogja végezni. A parkolójegyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jó látható helyen kell elhelyezni.
Jegykiadó automata használata
-počet parkovacích miest cca 45 pre osobné vozidlá
-1 parkovací automat, (pred OTP bankou), plánuje sa
umiestnenie aj 2. parkovacieho automatu, aby boli na obidvoch stranách cesty
-0,50 Eur/30 min
Ulica Kalvínska
-dlhodobé parkovanie
-počet parkovacích miest cca 16 pre osobné vozidlá
-zatiaľ bez parkovacieho automatu
-0,20 Eur/30 min alebo 1,00 Eur/deň
Fontos tudnivaló, hogy az első tíz percben ingyenes a parkolás, tehát az ügyfél mindig tíz perc ráadást kap. Biztonsági szempontból az automata nem ad vissza érméket, tehát
annyi érmét kell behelyezni, amennyi ideig tart hozzávetőlegesen a várakozás. Az automata csak 10 centes érméket
fogad el. Lehetőség van percek átvitelére a következő napra,
tehát ha munkanapon közvetlenül 17.00 óra előtt parkolok
le, ameddig kötelező a várakozási díj, másnap 8.00 óra után
a megmaradt perceket felhasználhatom a parkolásra.
A fizetőparkoló 2012. október 18-án, a Szepsi Városi Képviselő-testület 18. ülésén volt jóváhagyva (2012/163 sz. rendelet)
Üzemeltetési idő:
hétfő – péntek
szombat
vasárnap
8.00 – 17.00 óráig
(csak munkanapokon)
8.00 – 12.00 óráig
a parkolás díjmentes
Parkolási lehetőségek, díjövezetek
Fő utca:
- rövid ideig tartó parkolás
- hosszanti parkolás egy oldalon
- 15 parkolóhely személyautóknak
- 1 jegykiadó automata (a virágüzlet előtt)
- parkolási díj: 0,50 €/30 perc
Hviezdoslav utca:
- rövid ideig tartó parkolás
- kétoldali hosszanti parkolás és egyoldali átlós parkolás
- 45 parkolóhely személyautóknak
- 1 jegykiadó automata az OTP bank előtt (tervben van egy
következő automata elhelyezése is a szemben levő oldalon)
- parkolási díj: 0,50 €/30 perc
Kálvin utca:
- hosszantartó parkolás
- 16 parkolóhely személyautóknak
- egyenlőre jegykiadó automata nélkül
- parkolási díj: 0,20 €/30 perc, vagy 1,00 €/nap
Ing. Vislay Waldemar, építésügyi, területrendesési, közlekedésügyi és közbeszerzési referens
Ing. Vislay Waldemar, építésügyi és területrendesési, közlekedésügyi és közbeszerzési referens
PANORÁMA | 02/2014
ISSN 1339-0317
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
09
Hlásnik - Kitekintő
prisudzovali magickú moc. Z omrviniek odniesli aj domácim
zvieratám, aby sa dobre množili a ostali zdravé. V nedeľu
nadránom bolo zvykom aj hľadanie Ježiša, keď ľudia zaradom vyhľadali kríže v obci. Chodenie so zelenými vetvičkami
je typickým jarným zvykom a je to ľudová spevohra oslavujúca obnovu prírody. Dievčatá v dvojstupe, vytvárajúc zo zdvihnutých rúk striešku, šli po dedine a spievali.
Veľká noc je najväčším sviatkom kresťanstva. Spomienkou na ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V židovskej viere tento sviatok pripadá na Pesach (význam slova je
obísť, predísť), sviatok vyslobodenia sa Židov z egyptského
otroctva. Nazýva sa aj sviatkom nekvaseného chleba, lebo faraón nedal Židom na odchod z Egypta ani toľko času, pokým
si mohli vykvasiť cesto na chlieb, preto jedli maces (paschu),
zhotovený z cesta pripraveného z vody a múky. Pôvodne tieto dva sviatky pripadali na rovnaký dátum, no Prvý nicejský
koncil v roku 325 preložil Veľkú noc na nedeľu po prvom mesačnom splne po dni jarnej rovnodennosti (21. marec). Keďže
tento dátum sa z roka na rok mení, je Veľká noc tzv. pohyblivým sviatkom. Štyridsaťdňový veľký pôst pred sviatkom je
pripomienkou 40 dňového pôstu Ježiša v púšti, je prípravou
a dobou duševnej a telesnej očisty.
Príbeh smrti Ježiša na kríži
Ježiš prišiel do Jeruzalema na chrbte somára a ľud ho
oslavoval tak, že mu pod nohy hádzal kvety a palmové listy.
Hlavní kňazi, ktorí nevraživo hľadeli na učenie Ježiša, sa rozhodli, že ho chytia v kruhu jeho učeníkov a pre tento zámer
získali Judáša. Poslednú večeru (počas sviatku Pesach) strávil
Ježiš v kruhu svojich žiakov. Podal im chlieb so slovami: „Berte, toto je moje telo.“ a víno vraviac: „Berte, lebo toto je moja
krv.“ Po večeri odišiel Ježiš so svojimi žiakmi do Gecemanskej
záhrady a žiadal ich o to, aby spolu s ním bdeli. Jeho žiaci však
zaspali a nebdeli spolu so svojím učiteľom. Tu, v Gecemanskej
záhrade, zradil Judáš Ježiša vojakom, ktorí ho odvliekli. Keďže
Ježiš o sebe tvrdil, že je Božím synom, obvinili ho z rúhania sa
a dav, ktorý ho prednedávnom oslavoval, ho teraz hanil. Peter, ktorý bol Ježišov najvernejší žiak, poprel, že by ho poznal.
Vojaci privliekli Ježiša pred Piláta Pontského, ktorý zveril posúdenie Ježišovej viny ľudu. Ľud uznal Ježiša vinným a Pilát
si umyl ruky naznačiac tým, že s Ježišovou smrťou nemá nič
spoločné. Väzňa korunovali tŕňovou korunou a vysmievali sa
mu: „Hľa, kráľ Židov!“ Potom sa s krížom na pleciach vybral
na cestu na vrch Golgota, kde ho ukrižovali. V momente jeho
smrti praskla ozdoba oltára jeruzalemského chrámu a zem sa
otvorila. K skalnému hrobu, kam ho uložili, dali kňazi postaviť
stráže, aby telo nik neukradol, lebo podľa predpovede Ježiš na
tretí deň po svojej smrti svoj hrob opustí. V nedeľu prišli tri
ženy, medzi nimi aj matka Ježiša, s vonnými masťami k hrobu,
ktorý sa počas zemetrasenia otvoril. Objavil sa im anjel, ktorý
im hlásal, že Ježiš tam už nie je, lebo vstal z mŕtvych.
Veľkonočný týždeň v zrkadle ľudových tradícií
Posledný týždeň Veľkého pôstu je od Kvetnej nedele po
Veľkonočnú nedeľu. Na pamiatku príchodu Ježiša do Jeru-
zalema nazývame nedeľu pred Veľkou nocou Kvetnou nedeľou. Všeobecne rozšíreným zvykom je v tento deň svätenie
bahniatok pred omšou. Posväteným bahniatkam prisudzovali
ľudia uzdravujúcu a kliatbu zaháňajúcu moc. Často ich zapichovali do zeme vo viere, že bahniatka odoženú červov.
Na Veľký štvrtok stíchnu zvony kostolov. Hovorí sa, že
zvony odišli do Ríma, kde smútia za Kristom. V tejto dobe
bolo zvykom robiť hluk rapkáčmi vo viere, že takto odoženú
zlo a nahradia zvony. Liturgickým zvykom je umývanie nôh
na Veľký štvrtok. Poväčšine vysoko postavené cirkevné osobnosti umyli nohy dvanástim chudobným ľuďom. Liturgickým
zvykom je aj bitie Piláta, či jeho upálenie. Deti v kostole narobili veľký hluk (bili po laviciach), či v chotári obce podpálili
slamenú bábku symbolizujúcu Piláta. V určitých regiónoch
tento deň nazývali aj Zeleným štvrtkom, lebo v tento deň sa
v domácnostiach varilo jedlo zo zelených rastlín (šťaveľ, špenát...), vo viere hojnej úrody.
Na Veľký piatok umrel Ježiš na kríži. V kruhu kresťanov je to
deň pokánia, hlbokého smútku a prísneho pôstu. V kostoloch
sa oltáre zakryjú a zvony sú nemé. Tento deň je známy po
celom svete ako deň, keď sa hrajú pašie a vytvárajú sa živé
obrazy. V Ríme každý rok so spoluúčinkovaním pápeža oživia
zastavenia krížovej cesty (Via Crucis). V dedinskom zvykosloví sa k Veľkému piatku viažu povery plné obáv. Zakazovali
sa práce spojené s chovaním domácich zvierat a obrábaním
pôdy. V tento deň sa nepiekol chlieb (lebo by sa bol zmenil na
kameň), nepralo sa (lebo do toho, kto by si v tento deň vyprané šaty bol obliekol, by bol udrel blesk) a nepriadlo sa. Vode,
ako pravekému pohanskému symbolu očisty, prisudzovali
magickú silu. Na Veľký piatok sa pred východom slnka bolo
treba umývať čerstvou vodou zo studne či potoka, čo chránilo
pred chorobami. Túto rannú vodu nazývali zlatou vodou. Aj
dobytok vyhnali k potoku, aby sa napil a aj ho okúpali, aby
nebol chorý.
Na Veľkonočnú sobotu skončil 40 dňový pôst a opäť sa
ozvali zvony. Najvýznamnejšou udalosťou Veľkonočnej soboty je posvätenie vody a ohňa. V katolíckych kostoloch zapaľovali sviečky z plameňa tej, ktorá bola posvätená. Zapaľovanie
nového ohňa je aj symbolom nádeje. Príznačným zvykom soboty bola aj večerná procesia zmŕtvychvstania.
Veľkonočná nedeľa je najväčším sviatkom kresťanstva.
Oslavuje sa zmŕtvychvstanie Ježiša. V tento deň sa na mnohých miestach dávali do rannej vody na umývanie červené
vajíčka, čomu prisudzovali čarovnú moc zdravia. Bol to deň
zakazujúci ženské práce. Nesmelo sa zametať, variť, ani prať.
Ani zvieratá neboli v tento deň zapriahnuté. K veľkonočnej
liturgii sa viaže aj posvätenie jedla. Šunku, baránka, vajíčka
a koláče dali v tento deň v kostoloch posvätiť a následne im
10
Veľkonočný pondelok je v živote ľudu spojený s oblievačkou. Viera v očisťujúcu a oživujúcu silu vody je základom
tohto zvyku, ktorý sa preniesol do mestského života (oblievaním voňavkou) a pretrváva až do súčasnosti. Tradícii oblievania prisudzujú aj biblický pôvod, podľa ktorého vojaci
strážiaci Kristov hrob sa snažili kričiace ženy, ktoré jačiace
niesli chýr o zmŕtvychvstaní, utíšiť tak, že ich pooblievali vodou. V minulosti na vidieku oblievali dievčatá vedrom vody
zo studne a v niektorých oblastiach ich okúpali v potoku. Keď
však bola na Veľkú noc zima, stalo sa, že to bolo aj dôvodom
ochorení.
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
Odkedy je svet svetom, vždy ľudia oslavovali a tešili sa
z príchodu jari a prebúdzania sa prírody. Najuniverzálnejším
symbolom je vajíčko s vtáčikom, ktorý sa z neho vyliahne.
Súčasne symbolizuje aj zmŕtvychvstanie Krista z hrobu
a takisto je aj prastarým symbolom plodnosti. Dôležitú úlohu má aj vo veľkonočnom stravovaní. Prvé čerstvé vajíčka sa
objavili práve v období Veľkej noci a pravdepodobne je s tým
spojená skutočnosť, že ľudia svoju radosť z prichádzajúcej
jari vyjadrovali ich zdobením a maľovaním. Najčastejšie používanou farbou bola červená. Je to možné vysvetliť vierou
v magickú silu farieb. Červenej farbe prisudzovali ochrannú
silu. Podľa niektorých úsudkov symbolizovala červená farba
vajíčok Kristovu krv. Tradícia farbenia a zdobenia vajíčok je
rozšírená po celom svete.
-ve-
A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe Jézus
kereszthalálának és feltámadásának emlékére. A zsidó
vallásban Pészachkor (jelentése elkerülni, kikerülni) ünneplik az egyiptomi rabságból való szabadulást. A kovásztalan kenyér (macesz) ünnepének is nevezik, mert a fáraó
annyi időt sem hagyott a zsidóknak az Egyiptomból való távozásra, amíg a kenyerüket megkeleszthették volna, ezért
a vízből és lisztből gyúrt, kelesztés nélküli maceszt (pászkát) ették. Eredetileg a két ünnep időben egybeesett, majd
325-ben a niceai zsinat a keresztény húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő első holdtölte utáni
vasárnapra tette. Mivel ez az időpont évről évre változó,
a húsvét ún. mozgó ünnep. Az ünnepet megelőző 40 nap
a nagyböjt, Jézus 40 napos pusztai böjtjének emlékére,
a felkészülés, a lelki és testi megtisztulás ideje.
Jézus kereszthalálának története
Jézus szamárháton érkezett Jeruzsálembe, a nép virágokat, pálmaágakat hintett lába elé, így dicsőítette. A főpapok,
akik rossz szemmel nézték Jézus tanításait, úgy döntöttek,
PANORÁMA | 02/2014
Hlásnik - Kitekintő
hogy tanítványai körében elfogják, s az áruláshoz megnyerték Júdást is. Az utolsó vacsorát Jézus (a zsidó Pészah ünnepén) tanítványai körében fogyasztotta el. Tanítványainak
kenyeret nyújtott és ezt mondta: „Vegyétek, ez az én testem“.
Ezután kezébe vette a bort is mondván: „Igyátok, mert ez
az én vérem.“ A vacsora után Jézus tanítványaival a Getsemáné kertbe ment, s arra kérte őket, hogy virrasszanak vele.
A tanítványok azonban elaludtak, nem virrasztottak mesterükkel. Itt a Getsemáné kertben árulta el Júdás Jézus kilétét a katonáknak, akik elhurcolták. Mivel Jézus azt állította
magáról, hogy Isten fia, istenkáromlással vádolták, a nemrég
még éljenző tömeg gyalázkodott, Péter pedig, aki leghűségesebb tanítványa volt, megtagadta, hogy ismeri. A katonák a
római helytartó, Poncius Pilátus elé hurcolták, aki a népre
bízta Jézus bűnösségének megítélését. A tömeg Jézust bűnösnek ítélte, Pilátus pedig megmosta kezeit, ezzel jelezve, hogy
Jézus halála nem az ő kezéhez tapad. A foglyot töviskoszorúval koronázták meg és így gúnyolták: „Íme a zsidók királya!“
Ezután Jézus kereszttel a vállán elindult a Golgota-hegyre, ahol megfeszítették. Halálakor a jeruzsálemi templom oltárát díszítő kárpit megrepedt, a föld megnyílt. A sziklasírhoz,
ahová temették, a főpapok őröket állítottak, hogy el ne lopják
a testet, hisz a jövendölés szerint a halál utáni harmadik napon Jézus elhagyja sírját. Vasárnap három asszony, köztük
Jézus anyja is, finom kenetekkel ment a sírhoz, mely a nagy
földindulás közepette föltárult. Megjelent egy angyal, s jelentette, hogy Jézus már nincs ott, föltámadott.
Moldava so svojou infraštruktúrou je ideálnym východiskovým bodom rôznych vlastivedných a prírodovedných túr, resp. výletov. Teraz by sme Vám chceli
priblížiť zaujímavosti, ktoré sa nachádzajú v blízkosti
Moldavy a to ako milovníkom histórie, tak aj prírody.
Turniansky kostol
tűz gyújtása a remény szimbóluma is. Jellegzetes szokás
még szombat este a feltámadási körmenet.
Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. Ezen a napon a reggeli
mosdóvízbe sok helyen piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Női munkákat tiltó nap
volt, nem volt szabad seperni, főzni és mosni sem. Ezen a
napon az állatokat sem fogták be. A húsvéti szertartásokhoz
kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban megszenteltették, a morzsából
vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak. Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézuskeresés. Ilyenkor sorban felkeresték a falubéli kereszteket. A Zöldágjárás szép szokása tipikus tavaszi, a természet
megújhodását ünneplő énekes játék. A lányok kettes sorban
állva, felemelt kezükből sátrat formálva, énekelve haladtak
végig a falun.
A nagyhét a népszokások tükrében
A nagyhét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvét vasárnapig. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának
emlékére a húsvét előtti vasárnapot virágvasárnapnak nevezzük. Általánosan elterjedt szokás a nagymise előtti barkaszentelés, melynek gyógyító, rontásűző szerepet tulajdonítottak. Gyakorta leszúrták a földbe, azt tartva, hogy elűzi
a férgeket.
Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai, mivel azt tartják, a harangok Rómába mentek, hogy ott
gyászolják Krisztust. Szokás volt ilyenkor kereplővel zajt
kelteni, így űzték el a gonoszt és így helyettesítették a harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas rangú egyházi személyek mosták meg ilyenkor tizenkét szegény ember lábát. Szintén liturgikus eredetű
szokás a pilátusverés vagy -égetés. A templomban a gyerekek éktelen zajt csaptak (verték a padokat), vagy a falu
határában Pilátust jelképező szalmabábut égettek. Bizonyos
vidékeken zöldcsütörtöknek is nevezték, mivel ezen a napon
zöld növényekből készült ételeket főztek (sóska, spenót stb.)
a bő termés reményében.
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények
körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja.
A templomokban az oltárakat letakarják, a harangok némák. Ezen a napon a passiójátékok, élőképes felvonulások
világszerte ismert szokások. Rómában minden évben a pápa
közreműködésével elevenítik fel a keresztút (Via Crucis) stációit. Nagypéntekhez babonás félelmek kötődnek a paraszti
életben. Tiltották az állattartással, földműveléssel kapcsolatos munkákat, nem sütöttek kenyeret (mert kővé válik),
nem mostak (mert a ruha viselőjébe villám csapna), nem
fontak. A víznek, mint ősi pogány tisztulásszimbólumnak
mágikus erőt tulajdonítottak. Nagypénteken napfelkelte
előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosakodni, az
védett a betegségek ellen. Ezt a hajnali vizet aranyvíznek
nevezték. Az állatokat is kihajtották a patakhoz itatni, le is
fürösztötték őket, hogy ne legyenek betegek.
Prechádzky
údolím Bodvy
Húsvéthétfő a népéletben a locsolkodás napja. Ennek a szokásnak a víz tisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja,
mely aztán polgárosodott formában (kölnivízzel locsolás)
maradt meg a városokban napjainkig. Bibliai eredetet is
tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, miszerint
a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Vidéken egykor kútvízzel, vödörből locsolták le
a lányokat, sőt egyes vidékeken a patakban megfürösztötték őket, sajnos ha húsvétkor hideg volt, bizony betegség is
származhatott ebből.
Mióta világ a világ, az emberek örvendeztek és ünnepelték a tavaszt, a természet megújulását. A legelterjedtebb
szimbólum a tojás és a belőle kikelő madár, mely a sírjából
feltámadó Krisztust jelképezi amellett, hogy a termékenység
ősi jelképe is. Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is. A téli
időszak utáni első tojások éppen húsvét idejére estek, valószínűleg ezzel függ össze, hogy az emberek a tavasz érkezése
feletti örömüket a tojások kifestésével, hímzésével fejezték
ki. A leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát
a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak védő
erőt tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes feltevések
szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása, illetve
a tojások díszítése az egész világon elterjedt.
-ve-
Prvý kostol bol v Turni pravdepodobne postavený ešte v dobe vlády kráľa Sv. Štefana. Na miesto pôvodného kostola bol v XIII. storočí postavený kamenný kostol, ktorý bol počas stáročí postupne zväčšený.
Prvá písomná zmienka o kostole sv. Egídia, ktorý bol
neskôr vysvätený na počesť Nanebovzatia Panny Márie, pochádza z roku 1274. Podobne ako u iných stredovekých kostolov, aj turniansky kostol bol opevnený
silnou kamennou stenou so strieľňami. Vnútro kostola
s románskymi a gotickými prvkami, ktoré bolo mnohokrát prestavané, v sebe skrýva veľa pokladov. Pri obnove kostola boli objavené zvyšky zriedkavých fresiek.
Vznik stredovekých fresiek, ktoré zdobia sakristiu, sa
datuje okolo roku 1420. Vďaka ich výnimočnej kvalite patria medzi najvýznamnejšie nálezy z územia Rakúsko-Uhorskej monarchie. Na stenách bočnej lode sa
zachovali výnimočne krásne barokové fresky v dobrom
stave. Fresky zobrazujú súd nad Ježišom. Podľa slov
maliara a reštaurátora P. Gombosa je možné považovať
fresky v kostole za ojedinelé maliarske diela. V rámci územia historického Uhorska vedia odborníci zatiaľ
o troch miestach, kde sa nachádzajú fresky takejto
kvality. Fresky zhotovené začiatkom XV. storočia boli
v období reformačného hnutia zamaľované a koncom
XIX. storočia boli pri obnove vakovky nezámerne skoro
celkom zničené. Počas opravných prác po II. sv. vojne tu
našli viacero zamurovaných gotických okien, ktoré boli
obnovené. Opevnený kostol v sebe skrýva množstvo tajomstiev. V kostole sa nachádza náhrobný kameň Jánosa Tornayho z čierneho mramoru, pochádzajúci z roku
1356, náhrobný kameň pochádzajúci zo XVI. storočia
a náhrobný kameň J. Keglevicsa zhotovený zo sivého
mramoru. Medzi umelecké poklady kostola patrí tzv.
Forgáchov kalich, pochádzajúci z XV. storočia, ktorý sa
dnes nachádza v Národnom múzeu v Budapešti, ďalej
goticky zdobený Bebekov zvon, omšové rúcho darované
Máriou Teréziou, viacero kalichov z XVIII. a XIX. storočia, moštrancia a nábytok sakristie. V búrlivých rokoch
histórie bol kostol vždy spustošený. Jeho súčasné interiérové vybavenie bolo zhotovené koncom XIX. storočia
v neogotickom štýle. Veľký zvon kostola bol odliaty v
roku 1383, ale počas I. sv. vojny sa poškodil a tak bol
odliaty nanovo. Zvon odliaty v roku 1736 na počesť Panny Márie bol počas vojny zrekvirovaný. Súčasný malý
zvon dali veriaci z Turne odliať v roku 1921 a k výdavkom s tým spojeným prispeli aj obyvatelia Turne, ktorí
emigrovali do Ameriky.
Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt és újra megszólalnak a harangok. A nagyszombat legjelentősebb eseményei a víz- illetve tűzszentelés. Katolikus templomokban
a gyertyát a megszentelt tűz lángjáról gyújtják meg. Az új
PANORÁMA | 02/2014
ISSN 1339-0317
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
S našou prechádzkou pokračujeme
v júnovom čísle Panorámy.
11
Barangolás a
Bódva-völgyében
Szepsi a maga infrastruktúrájával ideális kiindulópont
a különféle helytörténeti és természettudományos túrák, ill.
kirándulások megvalósítására. Most a Szepsihez legközelebb található érdekességeket szeretnénk bemutatni úgy
a történelmet kedvelők, mint a természetjárók számára.
A tornai templom
Hlásnik - Kitekintő
10. apríl 2014 (štvrtok)-10.00-Hlavné námestie
Vynášanie Moreny
2014. április 10. (csütörtök)-10.00-Főtér
Kiszehajtás
24. apríl 2014 (štvrtok)-18.00-Veľká sála MsKS
Premietanie filmu pod názvom „Škrt pera, osud jedného
ľudu“
2014. április 24. ( csütörtök)-18.00-VMK nagyterme
Filmpercek- „ Egy tollvonás, egy nép sorsa“
26. apríl 2014 (sobota)-18.00-MsKS F-klub
Otvorená akadémia
Hosť večera: Dr. András Csókay, profesor, známy chirurg
z Maďarska
30.apríl 2014 (streda)-10.00-Hlavné námestie
Stavanie mája
6. máj 2014 (utorok)-18.00-Veľká sála MsKS
Prezentácia CD albumu- Katalin Szvorák a Júlia Kudlik
17. máj 2014 (sobota)-10.00-Amfiteáter
Amatérska súťaž vo varení plnenej kapusty
22. máj 2014 (štvrtok)-19.00-Veľká sála MsKS
Zoltán Egressy: PORTUGÁL
Tragikomedia v podaní hercov Divadla THÁLIA
2014. április 26. (szombat)-18.00-VMK F-klub
Szepsi Nyitott Akadémia, Vendégünk: Dr. Csókay András,
nemzetközileg elismert magyarországi agysebész, professzor.
2014. április 30.(szerda)-10.00-Főtér
Májusfa állítás
2014. május 6.(kedd)-18.00-VMK nagyterme
Szvorák Katalin és Kudlik Júlia lemezbemutató estje
2014. május 17.-10.00-Amfiteátrum
Töltött káposzta főzőverseny
2014. május 22. (csütörtök)-19.00-VMK nagyterme
Egressy Zoltán: PORTUGÁL
Tragikomédia a kassai THÁLIA Színház előadásában
Tornán az első templom valószínűleg Szent István
király idejében épült. Az eredeti fatemplom helyére
a 13. században kőtemplom épült, amit az évszázadok
folyamán fokozatosan kibővítettek. A Szent Egyed, majd
később a Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt
templom első írásos említése 1274-ből származik. Több
középkori templomhoz hasonlóan a tornai templom is
erődtemplom volt, erős kőfallal körülvéve és lőrésekkel ellátva. A ma már gótikus és román jegyeket is viselő, sokszor átépített templom belseje számos kincset
rejt. Felújításánál nem mindennapi freskómaradványok
kerültek elő. A szentélyt díszítő középkori freskók 1420
körül keletkezhettek, kivételes minőségüknek köszönhetően a legjelentősebb középkori leletek közé tartoznak
a volt Osztrák-Magyar Monarchia területéről. A templom oldalhajójában pedig kivételesen szép, jó állapotú
barokk freskók maradtak ránk, melyek Jézus perét ábrázolják. Gombos Peter festőművész, restaurátor szerint
az itt található freskók festészeti minőségüket tekintve
teljesen egyedülállóak. Nemcsak ebben a térségben,
de az egész középkori Magyarországon sem találnánk
ezekhez foghatót. Ettől különlegesek. A történelmi Magyarország területén a szakemberek ezidáig három ilyen
csúcsminőségű freskóról tudnak. A 15. század első felében készült freskók a reformáció idején készültek, viszont az 1800-as évek végén a vakolat felújításánál akaratlanul bár, de szinte teljesen tönkrementek.
A templom falaiban a II.világháborús károkat helyrehozó munkálatok során több befalazott gótikus ablakot
tártak fel, amelyeket újrafaragtattak. Az erődtemplom
rengeteg titkot rejt még. Itt látható Tornay János 1356ból való feketemárvány síremléke, továbbá Keglevics
József szürke márványból készült síremléke a 16.századból. A templom műkincsei közé tartozik a 15. századból származó ún. Forgách-kehely, amely ma a budapesti Nemzeti Múzeumban látható, továbbá a gótikus
díszekkel ellátott Bebek-harang, egy Mária Terézia által
adományozott miseruha, több 18-19. századi kehely,
a monstrancia és a sekrestyebútor. A történelem viharos
éveiben a templomot sok pusztítás érte. Jelenlegi belső
berendezése neogótikus stílusban készült a 19. század
végén. Nagyharangját 1383-ban öntötték, de az első világháború folyamán megsérült és emiatt újjáöntették.
Az 1736-ban Szűz Mária tiszteletére öntött harangot
a háború folyamán a hatóságok lefoglalták. A jelenlegi
kisharangot 1921-ben öntették a tornai hívek, aminek
költségeihez az Amerikába emigrált tornaiak is hozzájárultak.
Barangolásunk a Panoráma júniusban
8
10
megjelenő
számában folytatódik.
Spravodaj Moldavy nad Bodvou ~ Szepsi város lapja
PANORÁMA | 02/2014
Download

PANORÁMA - Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou