ŠOPORNIANSKE
noviny
Apríl 2012 / Číslo 1
Ročník XIII. / Nepredajné
ČASOPIS OBYVATEĽOV OBCE ŠOPORŇA
V ianočný koncert 2011
ŠOPORNIANSKE
noviny
Vážení a milí občania - Šoporňania,
v celom svojom živote som zvyknutý pracovať nielen tvrdo, ale aj koncepčne a aj vďaka
tomu už ako riaditeľovi školy sa mi s tímom obetavých ľudí podarilo našu školu zrekonštruovať, vybaviť učebne a triedy takou technikou, pomôckami a zariadením, ktoré nemajú ani
mnohé školy v mestách.
Keď som sa rozhodol kandidovať na starostu, išiel som do toho s tým, že spolu s poslancami OZ urobíme tím ľudí - odborníkov, ktorý bude zo všetkých síl usilovne pracovať pre Vás,
vážení občania. Keď som však prišiel na úrad a zistil som, v akom stave sa nachádza, rozhodol
som sa neísť v zabehnutých koľajách bývalého starostu. Zvolil som si vlastnú cestu, o ktorej
som presvedčený, že je správna a že nás všetkých posunie dopredu. Samozrejme, všetky staré
záväzky a zazmluvnené vzťahy bývalého starostu a vtedajšieho obecného zastupiteľstva som
�nančne plnil a nikoho som neobviňoval za to, čo robil, nerobil, ako robil.
Mnoho rokov sme počúvali, ako sa čo nedá, ako to nejde. Ako sa napríklad nedá vyčistiť
kanál cez obec a zrazu je vyčistený. Ako sa nedá urobiť nová kotolňa v škole a zrazu je v plnej
prevádzke – šetrí energiu, životné prostredie a je bezpečná. Ako sa nedajú vybudovať detské
ihriská a zrazu sa nám to podarilo. Každopádne bolo treba urobiť viacero zmien v riadení a
chode obce a ja som sa toho nebál a navyše, veľa občanov vedelo, že zmena bola už potrebná.
Chápem, že niektorým ľuďom sa nepáči môj odlišný štýl riadenia obce, nepáči sa im, keď sa
menia zaužívané veci, aj to, že si viem ľudí vypočuť, aj že viem ľuďom pomôcť. Viem aj to, že
sa to niektorým nepáči najmä vtedy, keď z toho nemajú osobný prospech. Ale ja, ako starosta
musím konať tak, aby z mojich rozhodnutí mala prospech iba obec a všetci jej obyvatelia.
Ako sme z dotácie Úradu vlády - z MF SR vybudovali detské ihrisko, ako sme podali žiadosť o eurodotáciu na novú čističku odpadových vôd a výstavbu kanalizácie a na projekte sa
samozrejme ďalej pracuje, snažím sa postupne maximálne napĺňať môj volebný program, a tak
pripomínam, že v obci do konca môjho volebného obdobia plánujem zrealizovať ďalšie projekty. Napríklad opravu a zateplenie kultúrneho domu a OcÚ, výstavbu domu pre seniorov v
bývalej MŠ, pravidelné opravy ciest a výtlkov, niekoľko detských ihrísk s lavičkami pre oddych
a v neposlednom rade doriešiť Sokolovňu a športový areál a Klub dôchodcov. Všetky plány by
sa určite realizovali lepšie a rýchlejšie, keby som nemusel bojovať so skupinou poslancov, ktorí
sa rozhodli, že sa ma za každú cenu zbavia. Nezabudnime však na to, že som bol zvolený na
štyri roky, tak ako každý starosta predo mnou, a preto hodnoťme moje konkrétne výsledky po
tomto období. A už vôbec nehodnoťme výmysly a nepravdy šírené o mne.
Viackrát ste si vo svojich schránkach našli pam�ety, v ktorých ma obviňovali z toho, že som
dal postaviť najdrahšie detské ihrisko v republike, že vraj obecný účet je nulový, že porušujem
zákony a veľa iných. Áno, bolo na mňa podaných veľa trestných oznámení, aj v roku 2011.
Polícia, vyšetrovatelia ani prokuratúra však ani v jednom prípade doteraz neskonštatovali, že
by som ako starosta urobil niečo v rozpore so zákonom či Ústavou SR. A ani to, že by som
urobil niečo v neprospech obce. Nezistili nič nezákonné nie kvôli tomu, že by niečo nedokázali
vyšetriť. Naopak vždy som im poskytol všetky vyžiadané podklady, ale všetky podozrenia sa
preukázali ako úplne bezdôvodné. Nemusím zrejme ani písať, čo si asi už vyšetrovatelia myslia
o tých, čo takého oznámenia podávajú na polícii. Poslanci nedokázali mne, ako starostovi nič
zo svojich obvinení a naopak, to, čo niektorí poslanci a buričsky naladení ľudia na starostu
„vymysleli“ je v zákone de�nované ako krivé obvinenie.
Na základe klamstiev a krivých obvinení skupina poslancov a ich prívržencov zbierala
podpisy na petíciu za moje odvolanie. Treba si uvedomiť, že referendum nie je osobným nástrojom skupinky neuspokojených poslancov Šoporne na odstránenie, resp. odvolanie starostu
obce. Títo poslanci presadzujú svoj vlastný záujem pred verejným, osobnú závisť a emócie voči
starostovi pred odbornosťou a dodržiavaním zákona (z čoho paradoxne obviňujú mňa, pričom ani Okresná prokuratúra v Galante ani Úrad vlády SR „ich verziu“ nepovažujú za správnu). Vyjadrenia a obvinenia tých poslancov a ich prívržencov sú príznakom ich neznalosti
alebo v horšom prípade pre nich možno úmyselným zásahom do práva na ochranu osobnosti
starostu obce chráneného Ústavou SR a Občianskym zákonníkom.
Vážení občania, zvíťazme spolu nad chamtivosťou, ľudskou zlomyseľnosťou a chuťou po
moci, ktorá je zvlášť nenásytná u tých, ktorí sú presvedčení o svojej jedinečnosti a dokonalosti.
Niektorí ľudia z tejto skupiny prekročili už pravidlá slušného správania sa, napr. zastrašovaním
našich rodín, fyzickou likvidáciou, vyhrážkami, vydieraním, poškodením majetku (ako sa to
stalo viackrát mne a mojej rodine, či poslancom a priateľom, s ktorými zdieľame podobný názor). Odmietnime spoločne drzosť a útočnosť skupiny poslancov, pretože ich cieľom je vyvolať
u Vás strach a nervozitu zo šírenia hrôzostrašných scenárov vývoja obce. Vydržme, buďme
slušní a nedajme sa zatiahnuť do buričstva a ubližovania nevinným ľuďom. Spolu s Vami verím
vznešenejším myšlienkam, tie prichádzajú pomalšie, ale o to majú väčšiu silu.
Nie sú to chvály, nie sú to hany, sú to iba skutočné zhrnutia. Verím, že v ďalších vydaniach
našich Šopornianskych novín sa nebudem musieť venovať klamstvám a nenaplneným osobným ambíciám niekoľkých a niektorých, ale iba tomu, čo sme spoločným úsilím pre Šoporňu
urobili a chceme urobiť.
Vážení občania, oslávte Veľkú noc v pokoji a láske, zaslúžite si to.
Váš starosta Milan Vlček
3
Obsah
Úvodník
Výsledky volieb
Vyhlásenie Roka Matice
slovenskej
Spomienka na Vianoce
Zo života
v klube dôchodcov
Vrelé prijatie s vrúcnym
poďakovaním
Rok 2011 – dôležitý
medzník v našom živote
Oslava životného jubilea
Spoločenská kronika
Fašiangy, Turíce,
Veľká noc príde...
3
4
Marec, mesiac knihy
Rozdávali radosť starším
MDŽ
Blahoželanie jubilantke
Naši významní rodáci
Deti materskej školy
v knižnici
Jarné nakuknutie
do školského života
Za našou najstaršou
členkou MO MS v Šoporni
Príspevky detí
8
9
10
10
11
Za hrsť drobných
Deň otvorených dverí
v našej materskej škole
Vianočná besiedka
Naši záhradkári rokovali
Príslovia kedysi a dnes
Športový klub
Stolný tenis
14
4
5
5
6
6
7
7
8
12
13
13
14
15
15
16
16
17
18
ŠOPORNIANSKE
noviny
4
VÝSLEDKY VOLIEB
DO NR SR
zo dňa 10. 3. 2012 v obci
ŠOPORŇA
Počet zapísaných voličov:
3 404
Počet zúčastnených voličov:
2 140
VYHLÁSENIE ROKA
MATICE SLOVENSKEJ
62,86%
Účasť voličov v % za obec:
Počet platných hlasov odovzdaných
pre každú politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:
P. č.
Politická strana
Počet
hlasov
1. Zelení
%
9
0,42
111
5,18
1
0,05
2.
Kresťanskodemokratické
hnutie
3.
Strana demokratickej
ľavice
4.
Slovenská národná
strana
122
5,7
5.
Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti
180
8,41
6.
7.
8.
9.
Sloboda a solidarita
Právo a spravodlivosť
Náš kraj
Strana zelených
82
4
6
3,83
0,19
0,28
53
2,48
-
Ľudová strana
10.
Naše Slovensko
11.
Smer - sociálna demokracia
12.
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
16
0,75
13.
Národ a spravodlivosť
-naša strana
13
0,61
14.
Komunistická strana
Slovenska
8
0,37
15.
Strana Rómskej únie na
Slovensku
1356 63,36
-
16. Most - Híd
17. 99% - občiansky hlas
18.
Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko
19. Strana + 1hlas
20. Robíme to pre deti - SF
21. Obyčajní ľudia
Slovenská demokratická
22. únia - Demokratická
strana
23.
Strana občanov
Slovenska
Strana maďarskej
24. koalície-Magyar Koalíció
Pártia
25.
Strana Slobodné slovo
- Nory Mojsejovej
26.
Strana živnostníkov
Slovenska
13
23
0,60
1,07
26
1,21
6
4
0,28
0,19
63
2,94
-
-
2
0,09
21
0,98
3
0,14
Predseda MS p. Marián Tkáč, slávnostne vyhlásil Rok Matice slovenskej,
ktorý sa začal 5. februára 2012 a končí
sa 4. augusta 2013.
Po celý rok sa budú pod záštitou
MS konať rôzne podujatia a pripomínať sa budú okrúhle výročia našich dejín i našich dejateľov.
Nie náhodou Rok MS začína 5. februára. Pred 150 – timi rokmi v tento deň vznikli prvé matičné stanovy.
Medzi prvé a najdôležitejšie sa stanovili základné úlohy MS, dbať na šírenie
vzdelanosti, brániť kultúrne a národné
práva Slovákov.
Prostredníctvom Domov MS sa budú konať rôzne podujatia, semináre,
besedy, stretnutia s významnými osobnosťami matičného života, kultúrne
podujatia. Na celom Slovensku by sa
mali konať oslavy k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše
územie. Hoci sme už mali kamenný
kostol, vysvätený v r. 828 v Nitre – jeden z najstarších v Európe, reči kňazov
pospolitý ľud nerozumel.
Sv. Cyril a sv. Metod hlásali slovo
božie v reči ľudu v staroslovienčine.
A nielen to. Vymysleli a priniesli nám
písmo. Darovali našim predkom preklad Starého a Nového zákona, knihu
kníh – Bibliu. Pravdepodobne sv. Cyril uviedol preložené dielo krásnou
básňou Proglas – Predslov, napísanou
v staroslovienčine. A podarila sa im
neslýchaná vec – staroslovienčina sa
stala liturgickým jazykom popri gréčtine, latinčine a hebrejčine. Sám pápež Hadrián II. položil preklady evan-
jelií a bohoslužobných kníh na oltár
sv. Petra a požehnal ich. Sme ojedinelým národom, ktorý má vo svojom
znaku kríž a v preambule Ústavy odkaz
na historické, kresťanské a cyrilometodejské pravdy a hodnoty.
Medzi okrúhle výročia určite patrí
250. výročie narodenia a 200. výročie výročie smrti Antona Bernoláka.
Pochádzal zo zemianskej rodiny. Vyštudoval teológiu a stal sa katolíckym
kňazom. Pôsobil ako tajomník arcibiskupa v Trnave a nakoniec ako dekan
v Nových Zámkoch, kde aj zomrel a je
tam pochovaný.
Do slovenských národných dejín sa
zapísal ako prvý kodi�kátor slovenského jazyka. Za základ zobral kultúrne
západoslovenské nárečie. Slovenčinu
považoval za „matku“ všetkých slovanských jazykov.
Medzi ďalšie okrúhle výročie patrí
i 200 rokov od narodenia Jonáša Záborského – farára v Župčanoch – rebela, kritika spoločnosti. Finančne podporoval činnosť Matice slovenskej.
200 rokov uplynulo od narodenia
Sama Chalupku, evanjelického farára.
Písať začal ako študent v Bratislave.
Najznámejšia je jeho historická báseň
„Mor ho“. Často recitovaná mala výzanmnú úlohu v boji za slobodu slovenského národa.
Matica slovenská spolu s ďalšími
organizáciami vyhlásila verejnú anonymnú sochársku súťaž na súsošie
sv. Cyrila, Metoda a Gorazda. Súsošie
v nadživotnej veľkosti by sa malo inštalovať na Hurbanovom námestí pred
kostolom sv. Trojice.
Dom Matice slovenskej v Bratislave
vydal zaujímavú pohľadnicu, zobrazujúcu sochu kráľa Svätopluka v pôvodnej verzii. Takýmto zdanlivo malým činom sa môže dosiahnuť veľa, priblížiť
históriu slovenského národa do celého
sveta.
Dúfajme, že všetky podujatia Roka
MS sa podarí uskutočniť, že aspoň tie
veľké kultúrne podujatia odvysiela aj
Slovenská televízia a diváci sa aj touto cestou oboznámia s našou dávnou
i nedávnou históriou.
Irena Štrpková
ŠOPORNIANSKE
noviny
Spomienka na Vianoce
V deň božieho narodenia sa v našom
kostole zišli farníci okrem slávnostnej
bohoslužby aj na osobitnom stretnutí, pri
ktorom príchod spasiteľa oslávili piesňami, vinšami, koledami a básňami. V popoludňajších hodinách bol od našich
Važinkárov iniciovaný a pripravený Vianočný koncert, ktorý sa rozšíril o ďalšie
pozoruhodné vystúpenia.
Stretnutie pri jasličkách sa začalo
úvodným slovom pána Ing. Ivana Tischljara, ktorý ako prvých účinkujúcich
uviedol spevácku skupinu žien z klubu
dôchodcov. Speváčky potešili piesňami, ktoré sú známe jednak zo sakrálnej
oblasti, ale aj krásnou piesňou „Daj Boh
šťastia.“ Prítomní nešetrili potleskom
nielen po ich výstupe, ale aj pri nasledujúcom koncerte našich malých spevákov
zo šopornianskej Važinky. Tí sa zhostili
svojho vystúpenia na jednotku. Nielen
sólisti, ale aj celá skupina podala výkon,
ktorý mnohých účastníkov nadchol,
čím si vyslúžili zaslúžený potlesk. K ich
nadšeniu bezpochyby prispel hudobný doprovod, ktorý v našom
chráme s dobrou
akustikou umocnil
tento kultúrny zážitok. Ľudová hudba
Muzička so svojim primášom
Ľubošom Bihárim vniesla do vystúpenia
osobitnú,
pre kostol
nezvyčajnú atmosféru. Važinkári okrem
krásnych kolied z nášho regiónu zaspievali aj svetské piesne malých koledníkov
a zarecitovali oslavné básničky napísané
o najkrajších sviatkoch roka. Nechýbal
ani tradičný šoporniansky vinš a najznámejšia vianočná pieseň Tichá noc, ktorú
zaspievali v spoločnom závere so speváckou skupinou žien z klubu dôchodcov.
ZO ŽIVOTA V KLUBE
DÔCHODCOV
Uplynul rok naplnený radosťami, ale
aj starosťami. V istom období človeka je
tých starostí viac a nespôsobujú ich iba
pribúdajúce roky, choroby, ale aj skutočnosť, že človeku ubúdajú priatelia. Deti
a vnúčatá sú zaneprázdnené, nemajú
na nás čas a našim častým spoločníkom
je samota.
Čo s tým? Vyjsť medzi ľudí! „Veď človek najbližšie má k človeku, za ľudským
teplom pozdvihuje zrak aj dlaň“.
Veľmi potešiteľné je to, že v závere
slávnosti vystúpili naše malé ratolesti
a svojimi básničkami, či pesničkami prispeli k úspechu celého podujatia. Všetkým
účinkujúcim na záver poďakoval pán dekan Mgr. Sádecký.
Toto pochopilo viac ako 100 našich
členov Klubu dôchodcov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na akciách, ktoré
pre nich pripravia členovia výboru pod
vedením predsedu p. Dušana Andrášika
s podporou Obecného úradu v Šoporni.
Tieto stretnutia sú príjemným oživením
všedných dní, príležitosťou stretnúť sa,
porozprávať sa, pobaviť sa.
V poslednom období to boli akcie,
ktoré už vo svojej podstate sľubovali
možnosť zabaviť sa, zaspievať si, občerstviť sa.
Silvestrovské stretnutie je už tradične veselé, ľudia sa tešia z príchodu Nového roka s nádejou, že bude lepší, ako
ten odchádzajúci. O občerstvenie, čo-to
na povzbudenie nálady, bolo dobre
postarané. Nechýbala ani bohatá tombola s množstvom cien. LCD televízor,
ani pečené prasiatko tam neboli, ale aj
praktická maličkosť poteší. Spevácka
skupina mužov a žien pripravila bohatý
kultúrny program, ktorým v priebehu
posedenia rozveseľovala prítomných.
Z bohatstva ľudových piesní zazneli
tie najkrajšie o mladosti, o láske, ale aj
také, v ktorých sa ženy a muži vzájomne
podpichujú. Pobavili sme sa príbehom
o tom, ako Pán Boh vyňal Adamovi
rebro a stvoril pre neho Evu, aby nebol
smutný. „Škoda, že len jednu“, hlásili
muži. Zaujala aj scénka, v ktorej sa mrcha ženy vyhrážali mužom, že ich dajú
do škôl, kde ich naučia poslúchať.
Veselo musí byť, najmä na Silvestra.
Okrem mnohých dôležitých vecí v živote potrebujeme aj šťastie, ktoré má pre
každého človeka inú podobu, ale určite
je to neskutočne krásna vec – ako samotná pieseň, ktorá nám vychádzala
priamo zo srdca a vyjadrovala naše želanie do nového roka: „Daj Boh šťastia
tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. Nech
im jasné slnko svieti každý boží deň“.
Dr. Jozef Búran
Emília Lipovská
Milým prekvapením tohto stretnutia
ľudí dobrej vôle, bola recitácia vlastnej
básne „Narodilo sa dieťatko“ v podaní našej poetky pani Elenky Ščasnej – Švihoríkovej. Precítený prednes a presvedčivé
slová, ktoré vyvierali z jej úprimného srdca potešili a dojali nejedného návštevníka
tejto slávnosti. Keďže často si v čase Vianočnom želáme, aby Vianoce v nás zostali po celý rok, uvedieme krátky úryvok zo
spomínanej básne aj teraz, keď nám na
Vianoce zostali iba krásne spomienky
„Vianoce nie sú o žiarovkách
o salonkách či o ihličí.
Sú o pokoji a o láske,
ktorá nech v každom srdci klíči.
Keď zvonček šťastia v našej duši
v tej svätej noci zaznie zas,
prežime krásnu rozprávku Vianoc,
jej happy end je v každom z nás.“
5
6
ŠOPORNIANSKE
noviny
VRELÉ PRIJATIE S VRÚCNYM POĎAKOVANÍM
Často sa stáva, že novinár poruší
všeobecne známu rétoriku – čo – kde
– kedy - alebo záver určenej udalosti
presunie z rôznych dôvodov na začiatok, alebo opačne. I keď sa necítim
novinárom, takýto pocit sa mi tlačí na
špicu pera z posedenia tridsiateho decembra v preplnenom klube dôchodcov so spoluobčanmi - dôchodcami.
A tiež nemenej vzácna chvíľa prežitá
na tradičnej fašiangovej muzike organizovanej MO Matice slovenskej.
Preto každá návšteva milovanej
Šoporne ma posúva do sviatočnej pohody, spokojnosti, šťastia, ale i smútku.
A to je ten premenný cyklus, ktorého
poradie nám určuje sám život v účte
strát, nálezov, príchodov, odchodov,
čomu sa chceme či nechceme, musíme podriadiť - nemôžeme vyhnúť. Za
vyše päťdesiatšesť rokov ako občan
Šoporne, bolo stovky odchodov a príchodov z blízkych i ďalekých ciest, ale
vždy vedúce späť do hniezda rodiny
svojich najdrahších. Nemôžem inak,
milí spoluobčania, lebo také boli i vrelé prijatia, ktoré zanechali v srdci hlbokú stopu, ktorú nemôže nič zablatiť ani
zaviať závej snehu, s presvedčením,
že musím s ľútosťou povedať: „Prišiel
medzi svojich a svoji ho neprijali.“
To, že môj rodný dom v dedine
Gáň, cesty či železničná trať sú tak blízko, ako bližšie ani nemôžu byť, že ani
horizont sa nestráca pri západe slnka
a hlasy zvonov sa splietli v dva vrkoče
mojej lásky, je pravda - pravdivá a navždy taká zostane.
Všetko v nás dozrieva ako nové víno
naliate do čaše spomienok i do čaše
chvíľ, keď rezonovali vo Vaše úprimné
a vrelé prijatie, ako prejav spolupatričnosti, čomu neprekáža ani diaľka, ani
čas. Je to povznášajúci pocit. Je to pocit, čo ma ctí do úlohy dlžníka splatiť
Vám všetko s vrúcnym poďakovaním,
popriať veľa zdravia, šťastia a síl na
prekonávanie ťažkostí a problémov,
ktoré neobídu žiadneho z nás.
Váš spoluobčan Michal Valúšek
.
ROK 2011 – dôležitý medzník v našom živote
Roky sa nám pekne zaokrúhlili, na
tvári pribudli vrásky, vlasy postriebril
čas, nohy oťaželi a nad hlavami nám
zasvietila 70-tka.
S obavami sme očakávali, či nám
príde pozvanie na stretnutie jubilantov, ktoré už dlhé roky organizuje
Obecný úrad.
Príde? Nepríde?
Bude to práve náš ročník, ktorý
bude o túto udalosť ukrátený, práve
my doplatíme na krízu nedostatku peňazí, ale i citu a obyčajnej ľudskej úcty
k starším? V tejto ťažkej dobe sme my,
starší občania, mimoriadne zraniteľní
a citliví. Túžime po láskavom slove, podaní ruky tým, od ktorých očakávame,
že sa na nich môžeme spoľahnúť, že
nám pomôžu.
Pozvanie prišlo, stretnutie sa uskutočnilo, bolo pekné, dojímavé, dôstojné. A my, jubilanti, sme s uspokojením
precítili, že naše obavy boli zbytočné,
že slušnosť a ľudskosť je v nás. Svitlo
nám aj svetielko nádeje, že bude aj
lepšie. Bolo by načase. Za svojho života sme všeličo prežili – dobré i zlé. Nestrácame však nádej. Trochu uznania,
slušnosti a vďaky si určite zaslúžime.
V mene všetkých jubilantov úprim-
ne ďakujem starostovi Mgr. Milanovi
Vlčekovi, matrikárke Elenke Búranovej,
preds. ZPOZ Milke Lipovskej, recitátorke Adrike Korcovej za pekné a povzbudivé slová. Speváčkam z Klubu
a harmonikárovi Ivanovi Lipovskému
za prekrásne piesne.
Ďakujeme za príjemnú atmosféru,
darčeky a občerstvenie. Poďakovanie
patrí všetkým, ktorí pre nás toto stretnutie pripravili a vniesli do nášho života kúsok radosti a pekné spomienky
na našu 70-tku.
A vy, moji rovesníci, netrápte sa pre
stratenú mladosť. Nech nám vykonaná
práca a všetko to, čo sme dokázali, prináša dobrý a hrejivý pocit, že sme nežili nadarmo a ŽIŤ ZA TO STÁLO.
Tešme sa z každého dňa a nevzdávajme sa.
Ľudmila Gagová
ŠOPORNIANSKE
noviny
Spoločenská
kronika:
Oslava ŽIVOTNÉHO JUBILEA
Vianočný týždeň – hviezdny čas, keď
sa v našich rodinách robili posledné prípravy na najkrajšie sviatky roka a všetko
už rozvoniavalo vôňou ihličia, rozsvecovali sa svetielka ohlasujúce ľuďom sviatky pokoja a lásky, sa v našom Klube
dôchodcov pripravovala iná ľudská slávnosť. Slávnosť oslavy života, životného
jubilea – 70-tich narodenín občanov našej obce.
Na deň 19. decembra 2011 pozval
starosta Mgr. Milan Vlček v zastúpení
obce Šoporňa, 70-ročných jubilantov na
stretnutie spojené so slávnostným zápisom do Pamätnej knihy obce Šoporňa.
Pozvanie dostalo 36 našich oslávencov.
Oslavy jubilantov pripravujeme starostlivo a s úctou, lebo takíto ľudia si zaslúžia našu pozornosť a vďaku.
Tešíme sa, ak im spôsobíme radosť,
ak cítia, že si ich vážime a túžime sa s nimi stretnúť, porozprávať sa, pochopiť
ich starosti a tajomstvo, odkiaľ pramení
ich sila znášať problémy, ktoré nám táto
doba prináša.
Dokážu s nimi bojovať hrdo, bez reptania, s nadhľadom a tešiť sa zo života.
Sú to naši otcovia a mamy, starí otcovia
a staré mamy a oni sú zdrojom múdrosti
a skúseností – nevyčerpateľný prameň,
z ktorého sa máme veľa čo učiť.
Ročník jubilantov 1941-2011 bol
početne mimoriadne silný. Narodili sa
v čase 2. svetovej vojny, ťažké povojnové časy a všetko, čo nasledovalo po nich,
ich zocelili. A oni svoju 70-tku s iskrou
v očiach a s úsmevom priniesli na svoju
slávnosť, akoby chceli naznačiť : „Sme tu,
a ešte všeličo dokážeme!“ A my im to zo
srdca prajeme.
Ich prínos pre život v obci ocenil
v príhovore pán starosta. Poďakoval im,
že za svojho aktívneho života sa ich zásluhou uskutočnili v obci obrovské zmeny, pretvoril sa vzhľad dediny a z diela
ich rúk sa tešíme dodnes. Pod ich šedinami sa ukrývajú dlhoročné skúsenosti,
ktoré potrebujeme.
„Vaše ruky, Vaše rady sú nadovšetko
potrebné. A preto si zaslúžite našu vďačnosť.“
Celá slávnosť mala dôstojný priebeh.
Privítanie jubilantov, predstavovanie,
príhovory, podpisovanie sa do Pamätnej
knihy, fotografovanie, blahoželanie, a to
všetko podfarbené hudbou, básňami
vďaky a samozrejme aj peknými pesničkami o mladosti, láske, o živote.
Pri vysvietenom stromčeku, vôni
jabĺk, vianočného pečiva, vyzdobených
stoloch a hlavne v spoločnosti dobrých
ľudí sme prežili pekné chvíle a uvedomili
sme si, ako je nám spolu dobre.
Ďakujeme.
Emília Lipovská
presedníčka ZPOZ
P. S.: Dokážte, že aj so šedinami môže
byť človek šťastný.
Narodili sa:
Karol Mihok
Samuel Hlinka
Tamara Horáková
Lívia Lestyánszka
Adrián Horváth
Emma Luisa Vidanová
Matej Janica
Adrián Horváth
Tomáš Tirinda
Vanessa Rojková
Karin Košková
Kamil Kapusta
Adam Maškovič
Adrián Póša
Dominik Matejdes
Tamara Lencsésová
Richard Voroš
Zosobášili sa:
Ľuboš Bango a Lucia Bělčíková
Opustili nás:
Milan Betyár, 53 r.
Helena Brodanská, 64 r.
Veronika Benková, 84 r.
Mária Švecová, 82 r.
Jozef Blaho, 85 r.
Mária Kotlárová, 63 r.
Irena Šmátralová, 87 r.
Milan Šimon, 70 r.
Ján Voroš, 70 r.
Daniel Daniš, 43 r.
Martin Hajdin, 86 r.
Katarína Lipovská, 96 r.
Jubilanti:
80 – roční:
Mária Eliášová
Mária Holubánska
Mária Lipovská
90 a viac roční:
Mária Košičárová, 91 r.
Mária Petrová, 91 r.
Štefan Bízik, 92 r.
Jozef Ščípa, 99 r.
Elena Búranová
matrikárka
7
8
ŠOPORNIANSKE
noviny
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
V našom pesničkovom dome, ako
Šoporňania nazývajú Klub dôchodcov,
sa počas fašiangového odbobia často
ozýval spev.
Pripravovali sme program na
Batoškovú zábavu, ktorú poriadala
MO Matice slovenskej a tiež na naše
Fašiangové posedenie s batoškom
v Klube . Kríza – nekríza, fašiangy prišli
aj tento rok a my sme sa ich rozhodli
osláviť ako sa patrí – veselo, od srdca,
v kruhu priateľov.
budeme môsť schádzať.
Budova a jej priestory si vyžaduje
opravy, investíciu, ale pri dobrej vôli sa
všetko dá urobiť. Pre našich dôchodcov
má tento dom ducha doby, v ktorej
žili, v ňom sú ukryté spomienky na
25-ročnú činnosť a na ľudí, ktorí stáli
pri zrode Klubu a už nie sú medzi
nami. Starý strom už nepresadíš
na iné miesto. Nerušte naše kruhy.
Ďakujeme!
Fašiangové
posedenie
malo
byť fašiangovo veselé, roztopašné
a žartovné. Veľa takýchto piesní nám
pripomenuli speváci a speváčky
z Klubu s harmonikárom Ivanom
Lipovským. Tak sme sa dozvedeli, o čom
klebetili ženy štyri hodiny na ulici, kam
sa podeli peniaze našich mužov, keď
ich nestratili ani neprepili. Pobavili
nás opité pesničky, ale neuškodili
nám, a tak sme hajlibundovali, spievali
ozembuchovali a tancovali pokiaľ nám
sily stačili.
Hoci bol chladný februárový deň,
v našom Klube bolo príjemne a plno.
Takmer 100 našich členov prišlo aj
s batôžkami, aj s dobrou náladou.
Zavítal medzi nás tiež starosta obce
Mgr. Milan Vlček, aby nás dôchodcov
povzbudil, poďakoval nám za aktivitu,
za účasť na verejnom živote obce
a hlavne nás uistil, že „Pesničkový
dom“ bude aj naďalej miestom, kde sa
tradične veselý priebeh. Ľudia sa
usadili, vybalili batôžky a s úsmevom
sa zvítali s priateľmi. Prišli do Klubu
s odhodlaním, že sa chcú spolu
porozprávať, zaspievať si, trošku zatancovať a zaspomínať.
My sme generácia, ktorá zažila tie
ozajstné dedinské zábavy, keď sa po
tanci pri stoloch spievalo a keď to bola
zábava fašiangová, aj piesne museli
Vôňa Marikiných šišiek a veselá
nálada sa šírila z pesničkového domu
najmä zásluhou našich Ivanov a my
sme si kúštik tejto veselosti priniesli do
svojich domovov a utvrdili sme sa, že
naozaj: „Človek najbližšie má k človeku,
za ľudským teplom pozdvihuje zrak aj
dlaň“.
Emília Lipovská
vedúca speváckej skupiny KD
MAREC, MESIAC KNIHY
Moja prvá kniha, na ktorú sa pamätám, bola maličká. Akési
minileporelo. Keď som ju rozložila, z jednej strany bola rozprávka „Ako išlo vajce na vandrovku“ a z druhej „O Kubovi“, ktorý hľadal
po svete nahlúpejších ľudí. Ešte dnes mám pred očami jej krásne
ilustrované stránočky, s krátkymi textami. Mala som ju veľmi dlho.
Ešte aj mojim deťom som z nej čítala. Až sa raz kdesi stratila.
Odvtedy prešlo mojimi rukami nespočetne veľa kníh. Čítala
som veľmi rada a všetko, čo mi prišlo pod ruku. Detektívky, romány historické, romány o láske, cestopisy (Zigmunda a Hanzelku si určite pamätajú ešte mnohí), červenú knižnicu, romány na
pokračovanie, z ktorých mám urobenú domácu „zelenú knižnicu“,
sci-�, iba horory ma nejak nikdy nepriťahovali. Ale najobľúbenejšie u nás boli vždy rozprávky. Povesti Pavla Dobšinského, Staré
grécke báje i tie modernejšie. Čítavala som ich mojim deťom a čítavam ich aj môjmu vnukovi. Má ich rád. Hoci by tiež, ako teraz
všetky deti, najradšej strávil celý deň pri počítačových hrách, keď
poviem, že ideme čítať Kubka a Maťka alebo Boba Bobka, až mu
ŠOPORNIANSKE
noviny
zasvietia očká. Teraz mi už začína čítať aj
on, hlavne o dinosauroch, ktorých zbožňuje.
Do obecnej knižnice chodí pravidelne asi 20-tka detí, ktoré sú približne vo
veku môjho vnuka. Tiež najradšej hrajú
počítačové hry. Keď som sa ich spýtala,
či čítajú knihy, spočiatku sa na to iba
usmievali. „ A načo?“ Až keď raz jedno
dievčatko hľadalo na internete niečo
o lastúrnikoch a ulitníkoch, o ktorých sa
učili v škole, a ja som jej namiesto toho
ponúkla encyklopédiu, v ktorej našla
všetky odpovede, začali sa aj ostatní zaujímať o knihy.
A najlepšie (pre knihy) je, keď náhodou internet nefunguje. Vtedy je až
radosť pozerať, ako sa „motajú“ medzi
regálmi s knihami, prezerajú, preberajú, sem-tam sa zasmejú, ale ich záujem
o knihy navidomoči stúpa. Zatiaľ sa z tej
20-tky detí iba 7 stalo pravidelnými čitateľmi, so svojimi vlastnými preukazmi,
ale na dnešnú dobu je to úspech.
Pred pár dňami, v rámci „mesiaca
knihy“ prišli do knižnice i deti zo škôlky.
Na otázku, či im rodičia čítajú rozprávky,
zo všetkých tých detí iba asi 8 povedalo
áno. Knihy doma majú, ale rodičia nemajú čas. Rozprávky poznajú iba také,
ktoré videli v televízore s�lmované. A to
je, myslím, veľká škoda. Z televízie preberajú pohľad na svet niekoho iného.
Pri čítaní kníh by im ich vlastná fantá-
zia vyčarila svet iný, možno oveľa krajší,
zaujímavejší, ale hlavne ich vlastný. Veľa
z tých škôlkárov sľúbilo, že príde do knižnice aj s rodičmi, aby si vybrali obľúbené knižky. Prišlo z nich s mamičkou iba
jedno jediné dievčatko. Knižky, ktoré
si vybralo, pri odchode pevne stískalo
v tých malých ručičkách a očká jej žiarili
očakávaním.
Mám radosť, že prišlo aspoň to jedno.
Jedno zasiate semienko. Možno z nej vyrastie múdra žena, možno spisovateľka,
ktorá bude svoju múdrosť rozdávať ďalej. Lebo v knihách je všetka múdrosť
sveta. Nestrácajme lásku k nim.
Anna Košková
Rozdávali RADOSŤ STARŠÍM
Veselé fašiangy a tradičné pochovanie basy prežili obyvatelia Domova
dôchodcov a Domu sociálnych služieb pre dospelých v meste Sereď.
O pekný program a veľmi dobrú
náladu všetkých prítomných sa
postarali naši folkloristi, ktorí tieto zariadenia navštívili 10. februára
a uviedli svoje fašiangové pásmo
zavŕšené tradičným pochovaním basy.
Členovia speváckej skupiny mužov
a žien z nášho klubu dôchodcov,
zmiešaná spevácka skupina Važina
a šopornianska ľudová hudba Muzička,
vyobliekaní do pestrých krojov a kostýmov rozprúdili pravú fašiangovú
náladu aj v tomto prostredí, kde
sú ubytovaní prevažne starší ľudia,
alebo ľudia s určitým zdravotným
postihnutím. Tieto skutočnosti nič
nezmenili na tom, že všetci účastníci
s radosťou prijali účinkujúcich medzi
seba a sami sa do programu zapojili
spevom a poniektorí aj obdivuhodným
tancom. Obdivuhodným preto, lebo
mnohí sú vo vysokom veku a niektorí
na vozíčkoch. Počas veselice nebolo
žiadnou zvláštnosťou, že v tanečnom
kole sa „zvŕtal“ tanečník či tanečnica na
svojom vozíčku. Prijatie účinkujúcich
obyvateľmi domovov bolo o to
milšie, že medzi nimi sa nachádza
niekoľko občanov našej obce. Tí využili
prestávky v tanci na kus reči so svojimi
známymi, s hrdosťou sa hlásili k Šoporni a zasielajú svojim spoluobčanom
prostredníctvom našich folkloristov
srdečné pozdravy.
Pri rozlúčke so svojím vzácnym
publikom, účinkujúci pocítili ocenenie svojej práce a snahy spríjemniť
domovákom jeden fašiangový podvečer tým, že od stolov sa ozývalo
hlasité ďakovanie, dlhotrvajúci potlesk a v nejednom oku ovenčenom
vráskami sa zaleskla slza dojatia
a vďačnosti.
Dr. Jozef Búran
9
10
ŠOPORNIANSKE
noviny
podmienky, za právo žien voliť a proti
diskriminácii žien v práci. V ČSR sa prvý
krát oslavoval v roku 1921. Zrušený bol
iba počas II.svetovej vojny. Po roku 1945
bol MDŽ znovu obnovený. Žiaľ, politici
ho zneužili a stal sa iba akýmsi symbolom boja proti kapitalizmu.
Po nežnej revolúci bol zasa terčom
výsmechu a až v posledných rokoch
si začíname uvedomovať jeho pôvodný význam, že tento sviatok nie je iba
o kara�áte, jedle a pití, ale jeho cieľom
MDŽ
Medzinárodný deň žien. Sviatok velebený i zaznávaný. Sviatok, ktorý vzdáva
hold všetkým ženám – dievčatám, matkám, starým mamám, dámam.
Nápad oslavovať ho, vznikol v Kodani v roku 1910. Vtedy na medzinárodnej
ženskej konferencii stanovili 8. marec
a.
z mužovho rebr
Žena pochádza
,
la
id
Nie z jeho chod
odilo.
aby sa po nej ch
y,
av
hl
Nie z jeho
jšia,
le
na
ko
aby bola do
bola rovnaká.
ale z boku, aby
ná
aby bola chráne
Spod ramena,
ná.
va
ilo
m
aby bola
a blízko srdca,
(Talmud)
je vzdať vďaku a úctu ženám, matkám,
manželkám, pracovníčkam, skrátka tej
lepšej a krajšej polovičke ľudstva.
V našej obci sa oslava MDŽ stala
tradíciou a tohtoročný 8. marec nebol
výnimkou. Napriek napätej situácii, ve-
darčekom pre naše ženy. Bol to naozaj
krásny darček. Jeho báseň, piesne i úsmevné slová potešili všetky prítomné
ženy. Škoda, že pracovné vyťaženie mu
nedovolilo ostať dlhšie. Jeho sľub, že nás
ešte niekedy príde svojim vystúpením
potešiť, mu iste pripomenieme.
Pri odchode z vydareného kultúrneho podujatia dostali naše ženy aj druhý
darček v podobe prvých jarných kvetov
– narcisov, hyacintov a krokusov, ktoré
nám toto krásne popoludnie budú pripomínať tak dlho, ako dlho sa o ne dokážeme starať.
Želajme si, aby nám prekvitali a tento
sviatok pripomínali nielen kvietky v kvetináčikoch, ale i tie, zasiate pred storočím do všetkých sŕdc na pamiatku žien,
bojujúcich proti nespravodlivosti.
Anna Košková
Keď je žena krásna
Mám rád všedné okamihy
a prechádzky v meste.
Vtedy stretávam veľa žien.
Sú krásne
so všetkými svojimi
tajomstvami a neresťami.
Dievčatá a zrelé ženy
rady sa smejú,
občas zvádzajú pohľadom
a pýria sa do červených líc,
alebo len tak kráčajú
a nič ich nezaujíma.
Tajne obdivované,
robia chvíľu krajšou.
Tak hľadám
ten okamih krásny,
túlam sa, teším sa,
že deň je
a ženám za ich krásu
ďakujem.
(Neznámy autor)
BLAHOŽELANIE
JUBILANTKE
ako medzinárodný sviatok žien na počesť veľkého štrajku newyorských krajčírok, ktoré bojovali za lepšie pracovné
zložité, že to
Byť ženou je tak
.
zvládnu iba ženy
(Anonym)
denie obce pripravilo dôstojné oslavy
medzinárodného sviatku všetkých žien.
Kinosálu kultúrneho domu zaplnilo
v toto slávnostné popoludnie napriek
nepriaznivému počasiu asi 300 žien
a detí. Na úvod všetkých privítal starosta obce Mgr. Milan Vlček. Vo svojom
príhovore vyzdvihol záslužnú prácu žien
v spoločenskom živote i v domácnostiach a zablahoželal všetkým k sviatku.
A potom už pozval na pódium p. Roba
Kazíka, ktorého vystúpenie bolo prvým
V týchto dňoch oslávila svoje
okrúhle životné jubileum pani Emília
Lipovská, predsedníčka Zboru pre
občianske záležitosti v Šoporni.
K jej vzácnym narodeninám zo
srdca želajú všetko najlepšie členovia
ZPOZ a redakcia Šopornianskych
novín.
Prajeme Vám, milá Milka, do ďalších rokov pevné zdravie, veľa síl
a tvorivých myšlienok vo Vašej záslužnej práci pre našu obec.
ŠOPORNIANSKE
noviny
Naši výzNamní rodáci
NEZABÚDAME
10. marec je výročným dňom, kedy svoju životnú púť ukončil jeden z našich
najvýznamnejších rodákov, básnik, prozaik, publicista a prekladateľ, Rudolf Čižmárik (Zomrel 10.marca 2008).
Narodil sa 18. júla 1949 Hermíne
a Dávidovi Čižmárikovým, ako tretie
z ich šiestich detí. Celým jeho detstvom
ho sprevádzala vôňa čerstvo upečeného
chleba, ktorý piekol jeho otec. Rudolf
zbožňoval chlieb i svojho otca. Miloval
svoju rodnú dedinu a k týmto svojim ži-
distribúcia Hrebenda Národného literárneho centra, Galéria Miro a vydavateľstvo Remedium, až sa v roku 2001
opäť vrátil do TASR. Od roku 2003 viedol
vydavateľstvo Alexandra.
Jeho debutom ešte v druhom ročníku vysokoškolského štúdia bola publiká-
Masarykovej akadémie umení v Prahe
(1994), Európsku medailu Franza Kafku
(2000), Cenu ministra kultúry Mongolska
(1982) za preklad mongolského básnika Javúchlana „Túlske lesy“. Publikoval aj
pod pseudonymami ako Rudolf Javorčík
a Ivan Krčmárik.
Tvoriť neprestal ani v posledných
dňoch svojho života, keď už ťažká choroba spočítala dni jeho bytia. Svojim
priateľom už iba mailom poslal básnickú skladbu „Prosba“, plnú trpkej bolesti,
ktorou sa s nami navždy rozlúčil. Žiaľ, nedožil sa toho, aby mu bol splnený veľký
sen – stať sa „čestným občanom obce
Šoporňa“, ktorý mu mal byť udelený na
jeho 60. narodeniny.
Počas svojho plodného umeleckého
života obdivoval viacerých spisovateľov,
ale najväčší obdiv patril Jánovi Kostrovi,
vzorom mu bol Milan Rúfus a kritikom
a dobrým priateľom Vojtech Mihálik,
ktorý vlastne jeho spisovateľskú dráhu
naštartoval. Rudolf, ešte ako študent,
poslal Mihálikovi na posúdenie svoju prvotinu, keďže nepoznal žiadneho kritika.
Mihálik mu odpísal, že z neho nič nebude. A tak sa Rudko zaťal a povedal si, že
dokáže všetkým, že písať vie.
A dokázal.
O CHLEBE
(zo zbierky Obyčajný život)
votným láskam sa často vracal aj vo svojej tvorbe.
Literatúra ho poznačila, ako sám
vravel, už v jeho siedmich rokoch, keď
si kvôli naťahovaniu sa s bratom o knihu
rozprávok rozrezal zápästie na skle, ktoré pri bitke rozbili. Ako upomienka na tú
príhodu mu zostala jazva.
Hoci mal veľmi rád chémiu, po maturite na chemickej priemyslovke šiel
študovať estetickú výchovu a slovenský
jazyk na Filozo�ckú fakultu UK v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia
v roku 1971 začal pracovať ako redaktor
Literárnej redakcie v bratislavskom rozhlase. Od roku 1979 pôsobil ako redaktor a určitý čas aj zástupca šéfredaktora
v denníku Pravda. Potom sa rozhodol
pre slobodné povolanie spisovateľa až
do roku 1993, kedy nastúpil ako redaktor do Tlačovej agentúry SR v Bratislave.
Ďalšími jeho pracoviskami boli – Knižná
cia pod názvom „Nedovoláš sa zeme po
kameňoch“, ktorá sa však z politických
príčin nedostala do knižnej distribúcie,
ale nachádza sa vo fonde Univerzitnej
knižnice v Bratislave.
Vyšli mu básnické zbierky: Kamenné úžasy (1970), Krehká (1973), Hrdličky
(1974), Stvorenie slnka (1977), Variácie
(1980), Umývanie vody (1985), Obyčajný život (1986), Obojstranný zápal sŕdc
(1988), Horiaca ruža (1995), ktorá bola, mimochodom, slávnostne pokrstená v Klube dôchodcov v Šoporni. Ďalej to bola
Vôňa tela, ,vôňa slov (1999).
Prozaické diela: Rozhovor so Svetlanou (1976), Portrét pekára (1982), Press
a stres (1997), ako i rozhlasová hra „Tato“.
Množstvo jeho básní a poviedok vyšlo
v časopisoch a boli preložené do viacerých jazykov. V dennej tlači boli uverejnené desiatky reportáží, fejtónov a recenzií. Získal viacero ocenení – Cenu
Stvrdnuté ruky môjho územčistého otca
dennodenne
po dlhé roky
sa pritískali k živej kôrke,
tej tvári chleba,
presviedčal o nej s istotou,
s nevysloviteľným,
no zreteľne jestvujúcim vzájomným
vzťahom,
so skutkom na srdci
i na jazyku.
Vo chvíľach,
keď za dvierkami tancoval hustý vzduch,
akoby napĺňal nádobu svojho života,
prilieval do nej
s nevysychajúcim potom z čela
po kvapkách svoj diel
a trpezlivou láskou
striasal únavu z nedospatých
a zamúčených
nocí.
Keď potom na stôl prestrel vôňu
a kládol chlieb,
mlčal
ako človek,
keď je čímsi dojatý.
Zvykli sme si na chlieb.
Nezvykli sme si byť bez neho.
Skrze našu prácu prideľuje nám ho
život,
i chutí podľa nej.
11
12
ŠOPORNIANSKE
noviny
Preto, ak vám zhorkne kôrka
na jazyku,
nemusí
vždy byť na vine chlieb.
Môj otec
nosil v sebe váhy,
ktoré vedeli zvážiť jeho cenu
a pripomínal nám ju pri stole.
Oveľa neskôr som pochopil,
aké je vlastne ťažké zrnko obilia
a prečo chlieb pohodený v kúte
stvrdne na kameň.
Dnes viem,
že sú hluchí,
ktorí nepočuli tĺcť jeho srdce,
vymiesené ľudskou rukou,
že sú ľahostajní
tí, ktorí tvrdia, že ich sa to netýka.
Na počiatku vraj bolo SLOVO. Slovo
vľúdne, Slovo karhavé, Slovo úprimné,
Slovo vyčítavé. Slovami dokážeme ľudí
raniť i objať, rozosmiať i rozplakať. Niektorí používajú Slová málo, iní až priveľa.
Učíme sa nimi narábať celý svoj život. Sú
však aj takí, ktorí sa narábať Slovami učiť
nemusia. Majú DAR . Dar od prírody. Dar

obdarúvať svojimi Slovami tých okolo
seba. Rozdávajú svoje Slová ako perličky pre potešenie duše. Hoja nimi boľavé
rany, dovoľujú ich pomocou zabúdať,
vyvolávajú krásne spomienky.
Rudolf Čižmárik tento DAR od prírody mal. A nenechal si ho pre seba. Po
celý svoj život ho rozdával plným priehrštím. My sme mu za to vďační a aj touto
malou spomienkou mu odkazujeme, že
Slová, ktoré nám daroval, si veľmi ceníme. Nebudú zabudnuté.
KOĽKO
(zo zbierky Horiaca ruža)
Štatistické údaje na digitálnych displejoch
oznamujú, koľko ľudí žije na planéte,
koľko je svinstva vo vzduchu,
na vode
alebo pod vodou
a koľko ľudí kladú denne do zeme.
Oveľa dôležitejšie sú nevyčísliteľné
údaje
koľko lásky je práve na planéte,
koľko vo vzduchu,
na vode
alebo pod vodou
a koľko jej práve hynie v nenávisti.
ČÍM
(zo zbierky Horiaca ruža)
Človek má mnoho zvieracích vlastností:
je ľstivý ako líška,
dôverčivý ako pes,
hladný ako vlk,
dupe ako slon,
ťahá ako kôň,
je tvrdohlavý ako mulica,
bezbranný ako jahňa,
nazúrený ako tiger,
a vyškiera sa ako opica,
nesie sa ako páv,
bojí sa ako myš,
je lenivý ako mačka,
ale aj usilovný ako mravec.
Človek má veľa zvieracích vlastností.
Čím je človečí?
Anna Košková
DETI MATERSKEJ ŠKOLY V KNIŽNICI
p. Anna Košková postupne privítala
v priestoroch obecnej knižnice. Previedla nás knižnicou a porozprávala
nám ako taká knižnica funguje a kto
ju môže navštevovať. Veľmi zaujímavá
pre naše deti bola časť s detskou literatúrou, kde im teta knihovníčka poukazovala detské knihy rôznych žánrov, ukázala deťom aj tie staršie knihy,
o ktoré sa deti asi dobre nestarali, lebo
Jedným z mnohých vhodných spôsobov uvádzania detí do literárnej gramotnosti je pravidelné stretávanie sa
s knihou. Kniha je najlepší priateľ človeka a preto pestovanie pozitívneho
vzťahu ku knihám je jedným z cieľov
materskej školy. Časté zážitky s knihami pomáhajú deťom oboznamovať sa
s autormi, ilustrátormi, vedú deti k objavovaniu zákonitostí čítania a písania.
Deti pri rôznych činnostiach práce
s knihou spoznávajú, že literatúra nie je
len prostriedkom príjemných zážitkov,
ale aj zdrojom informácií, poznania či
inšpirácií pre vlastnú tvorivú činnosť.
Jedným z pekných zážitkov stretnutia s knihou bola pre deti materskej
školy návšteva obecnej knižnice. Dňa
5. marca 2012 nás teta knihovníčka
ich vrátili poškodené. Deti mali možnosť aj samostatne si prelistovať v knihách a ukázať tete knihovníčke, ako sa
správne s knihou zaobchádza.
Z knižnice deti odchádzali s množstvom nových poznatkov a pekných
zážitkov.
Mária Hipšová
zástupkyňa MŠ
ŠOPORNIANSKE
noviny
JARNÉ NAKUKNUTIE do školského života
Klip, klop... teplé slnečné lúče nesmelo zaklopali na okná našej školy a
slniečko nakuklo ako si naša škola žije.
Posledný januárový týždeň, v nedeľu
29. 1. 2012, sa v škole konal zápis
budúcich prváčikov. V štyroch triedach p. učiteľky otestovali z matematiky, slovenského jazyka a výtvarného
či ústneho prejavu 38 detí (z toho 20
chlapcov a 18 dievčat). Zákonný zástupca 5 detí požiadal o odklad povinnej školskej dochádzky.
Zaujímavosťou je, že 6 detí sa k zápisu do 1. ročníka nedostavilo a stav
riešime v spolupráci so zriaďovateľom.
V rovnaký deň sme otvorili zápis deti
i do MŠ. Tu však zápis prebieha až do
15. 3. 2012. Tento deň je posledným
dňom na doručenie a odovzdanie
žiadosti rodiča o prijatie dieťaťa do MŠ,
ako aj potvrdenia od detského lekára
Naša zostava na LVVK Valčianska dolina 2012
problémového zabezpečenia riaditeľské voľno, ktoré však neplatí pre zamestnancov školy. Učitelia zabezpečujú externý dozor na testovaní v iných
školách, upratujú kabinety, zadeľujú
učebné a didaktické pomôcky.
Z večera 22. 3. 2012 na 23. 3. 2012
Žiacky parlament v spolupráci s triednymi učiteľkami 1. - 5. ročníka zorganizuje pre žiakov Večerné putovanie svetom rozprávok s prespaním v škole.
Na mesiac apríl od 16. 4. do 27. 4.
2012 je v štádiu rozpracovania dvojtýždňový projekt Zachráňme našu ZEM,
zameraný na environmentálne aktivity, kvízy, koncert a ochranu prírody.
či potvrdenia o zamestnaní oboch
zákonných zástupcov dieťaťa. Ku dňu
písania tohto článku 6. 3. 2012 je zapísaných 62 detí a z tohto počtu 46
rodičov doručilo žiadosť i potvrdenia
p. zástupkyni pre MŠ.
Vo februári sme zorganizovali pre
žiakov LVVK (lyžovačku) vo Valčianskej
doline. Kurzu sa zúčastnilo 31 žiakov s
koordinátorom a vedúcim kurzu PaedDr. Milošom Kabátom, dozor mali Mgr. Zoltán Rigó, Mgr. Lívia Hanusová.
Boliestky žiakom fúkala p. zdravotníčka Olinka Švecová. Žiaci prežili zaujímavý, športom a aktivitami nabitý týždeň. Absolvovali výlet do kúpeľného
mesta Turčianske Teplice, vykúpali sa v
aquaparku. Spestrením bola i beseda
so záchranárom a premietanie �lmu.
Najbližšie nás v škole čaká 14. 3.
2012 celoplošné Testovanie 9/2012.
V tento deň majú žiaci z dôvodu bez-
V máji čaká žiakov plavecký výcvik
a mesiac jún je venovaný okrem iných
akcií i športovým súťažiam Atletickej
olympiáde a Považským hrám.
Júlové prázdninové aktivity v škole Vám zatiaľ potvrdiť nemôžem,
nakoľko sú v štádiu jednania so
zriaďovateľom, učiteľmi a poslancami OZ. Môžem však už dnes povedať, že pre deti je pripravený od
30. 6. do 7. 7. 2012 tábor v Sebechleboch, ktorý škola pre žiakov zorganizuje aj keď by sa prázdninové júlové
aktivity nekonali.
Mgr. Elena Holbíkova
riaditeľka ZŠ s MŠ Šoporňa
Za našou najstaršou členkou
MO MS v Šoporni
Dňa 5. marca sme sa na miestnom cintoríne rozlúčili s našou najstaršou
členkou MOMS v Šoporni, pani Katarínou Lipovskou. Pred necelým rokom sme
jej blahoželali k 96. narodeninám a popriali dožiť sa aspoň 100 - vky. Spolu so
speváčkami z Klubu dôchodcov si ešte aj zaspievala starodávne šopornianske
pesničky. Za pár dní by sa bola dožila 97 rokov, ale jej slabé srdiečko nevydržalo
a pani Katarína Lipovská 2. marca 2012 tichučko zaspala.
Napriek vysokému veku prajavovala záujem o dianie v dedine i v našom
štáte. Podľa hlasu poznala nielen svojich známych, ale pri počúvaní rádia podľa
hlasu poznala i našich politikov.
Za svoj dlhý život veľa prežila, stále až do neskorej staroby pracovala, starala sa o rodinu. Vychovala dve deti. Zo skromných príjmov dokázala, že obaja
vyštudovali vysoké školy. Najväčšou láskou p. Lipovskej bolo chovanie hydiny.
Tešila sa malým vyliahnutým kuriatkam, káčatkám, zajačikom. S radosťou a láskou sa o ne starala. Pracovala celý svoj dlhý život a nezištne pomáhala všade,
kde sa dalo a kde mohla.
Milovala svoju rodinu, svoje deti, zaťa, nevestu i svoje vnúčatá. Tešila sa zo
svojich pravnúčat, Branka a So�nky, tešila sa z príchodu pravnúčat Tomáška
a Lucky z ďalekého Anglicka.
V pondelok, v pekný slnečný deň, sa s pani Katarínou Lipovskou prišli rozlúčiť všetci. Rodina, známi, susedia i členovia MOMS. Vyprevadili sme ju na dlhú
cestu do neba. Určite tam je jej miesto.
Irena Štrpková
13
14
ŠOPORNIANSKE
noviny
Básničky, čo píšu naše detičky
JAR
Marcom začína jar,
už rozkvitol celý kraj.
Slniečko sa smeje
a príjemne nás hreje.
JAR
Mesiac marec už je tu,
jar vykúka spod kvetu.
Slniečko nám svieti,
na lúkach je plno detí.
Deti už bežia von
a teší sa aj rieka Hron.
Aj včielky už opustili úľ,
už nemáme strach zo snehových
gúľ.
Všetky deti veľmi šantia, silno
pískajú,
zatiaľ čo vtáčiky okolo nich
lietajú.
Už zas na jar všetko ožije,
všetko sa čerstvej vody napije.
Na fašiangy deti majú masky
dievčatá sú nevídané krásky.
Po ulici chodí fašiangový
sprievod
a všade je počuť veľký rehot.
O chvíľu je Veľká noc
zavolajú si chlapci chlapcov
na pomoc.
Dievčatá sa už boja,
keď pred nimi chlapci stoja.
Teplota už silno stúpa,
zima bola veľmi krutá.
Už zas pekne teplo je
a slnko nám ožije.
Komáre tiež otravujú,
zas život nám znepríjemňujú.
Všetci sa z jari tešíme
a veľmi vonku šantíme.
Matej Lipovský
7.B
Katka Benková
7.B
Za hrsť drobn
ých
O prieťahoch
Súdy bez prieťahov �čia!
Od radosti skríkol som.
Neraduj sa - všetci kričia,
to len v kauze Nicholson.
O politickej vôli
Keď sa zdola nahor volá,
aby pravda pravdou bola,
ľudia zlatí, to je smola,
chýba politická vôľa.
O pokoji v duši
Každý z nás má v svojej moci
prežiť šťastia krásny pocit,
nielen v čase Veľkej noci,
vždy - druhému pri pomoci.
PaedDr. Jozef Búran
JAR
Prišiel marec a jar s ním,
slnko nás potešilo žiarením.
Deti už radosť majú,
na lúke sa pekne hrajú.
Kvitnú nám už snežienky,
prebrali sa aj lienky.
Sneh už dávno nie je tu,
preto je čas výletu.
Bez zvierat to nie je ono,
príroda nám otvorí svoje lono.
Dievčatá už kvietky trhajú,
veľkú radosť z jari majú.
Z jaskyne medveď vyjde,
k potoku sa umyť príde.
Každý z jari radosť má,
o tom táto báseň rozpráva.
Samuel Herceg
7.B
-Anastázia, ktorý predmet máš
najradšej?
-prosím, zvonček.
Sedia malí prváci a jeden hovorí
druhému:
-už len 54 rokov ...a ideme do
dôchodku!
Teta sa pýta malého Jožka:
-ako sa ti páči v škole?
-ale je to nanič. Úlohy riešime my
a výplatu dostáva pani učiteľka!
ŠOPORNIANSKE
noviny
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
Dňa 15. 12. 2011 mali rodičia, starí rodičia ako aj ďalší
rodinní príslušníci možnosť prísť pozrieť svoje ratolesti do
materskej školy, nakoľko sme mali deň otvorených dverí.
Mohli sa tak aktívne zúčastniť na aktivitách a činnostiach,
ktoré vykonávajú ich deti. Mamičky si spolu so svojimi
deťmi mohli vyrobiť rôzne vianočné ozdoby, ktorými potom spoločne vyzdobili vianočný stromček ako i svoje
triedy.
Deti pripravili svojim rodičom prekvapenie v podobe
básničiek a pesničiek s vianočnou tematikou. Bol to veľmi
pekný a príjemný deň.
Týmto chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa
tejto peknej akcie zúčastnili a taktiež priniesli krásnu vianočnú dekoráciu, ktorou si deti vyzdobili svoje triedy.
Mgr. Marta Šmátralová
učiteľka v MŠ
Vianočná besiedka
Dňa 20.12. 2011 sme mali v materskej škole vianočnú besiedku. Ráno po
príchode do škôlky si deti spoločne
s pani učiteľkami pripravili a prestreli
slávnostné stoly na ktorých nechýbali
tanieriky s oblátkami, servítky, perníčky, ovocie atď.
Predtým si však spoločne pozreli
maňuškové divadielko pod názvom
„Štedrý večer v lese“, ktoré si pre deti
pripravili pani učiteľky. Potom sa deti
odobrali do svojich tried kde spoločne
zasadli k slávnostnému stolu a začali
maškrtiť.
Keď zazvonil
zvonček
všetky
deti sa stretli pri
spoločnom stromčeku, pod ktorým
už čakalo množstvo darčekov.
Deti si spoločne pri stromčeku zaspievali vianočné koledy a potom
sa so svojimi darčekmi odobrali do
tried.
Záverom chceme poďakovať všetkým rodinám, ktoré prostredníctvom
svojich deti poslali na vianočnú besiedku množstvo dobrôt, ovocia ako
i nápojov.
Mgr. Marta Šmátralová
učiteľka v MŠ
15
16
ŠOPORNIANSKE
noviny
NAŠI ZÁHRADKÁRI ROKOVALI
VČS je akýmsi zrkadlom práce počas celého roka. Určite mi dáte za pravdu, že my záhradkári sme v našej obci
známi. Pomáhame sami sebe, ale tiež
všetkým občanom, ktorí majú záujem
o našu činnosť. Ten záujem sa niekedy
prejaví, až keď nastanú v záhradke problémy. Škodcovia a choroby útočia na
naše produkty. Vtedy je každá dobrá
rada na nezaplatenie. Väčšinou dokážeme poradiť každému, ale stáva sa, že
o niektorom probléme musíme hľadať
vysvetlenie u kolegov alebo vyspelých
odborníkov. Sme veľmi radi, keď problém vyriešime.
Členskú schôdzu máme vždy dokonale pripravenú. Snažíme sa ju svojpomocne spestriť o nové poznatky,
novinky v ochrane rastlín, praktické
rady a podobne. Tento rok sme mali
odbornú prednášku na tému : „Biologická ochrana rastlín” Prednášal pán
Tamašek z �rmy Bio Tomal. Prednáška
mala veľmi dobrú úroveň a hlavne bola
praktická. Po skončení mali návštevníci
možnosť zakúpiť si niektoré prípravky
biologickej ochrany. Prečo práve prednáška o biologickej ochrane? Doteraz
sme hovorili, že bez chemickej ochrany sa nedá takmer nič dopestovať. Na
druhej strane odborníci tvrdia, že rezíduá niektorých prípravkov sa nachádzajú v ovocí, v potravinách, vo víne
a pod. S biologickou ochranou pomôžeme sebe a tiež prírode. S pánom
Tamašekom sme nadviazali spoluprácu v ochrane rastlín. Cestou miestneho rozhlasu Vás budeme informovať
zatiaľ len o výskyte chorôb a škodcov
na viniči. Ostatné informácie o výskyte chorôb a škodcov budú z vlastných
zdrojov.
Spestrením našej VČS na jej záver
je už dvanásť rokov degustácia šopornianskych vín. Táto tradícia má veľmi
dobrú úroveň a dosť často sú majitelia vzoriek prekvapení. Tento rok mal
najlepšie vzorky p. F. Kováčik, M. Sokol
a J. Gavalec. Tieto najlepšie vzorky vín
pošleme na medzinárodnú výstavu
vín do Českej republiky, ktorú poriada
ČZS .
V programe vzdelávania „Praktická
škola záhradkárov” máme už druhý rok
sériu ukážok rezu ovocných stromov.
25. 2. 2012. sme uskutočnili ukážku
rezu jadrovín. Za nádherného počasia sa ukážky rezu jadrovín zúčastnilo
27 občanov. Určite si prišli na svoje
a do rezu sa zapájali nielen otázkami
ale i pílkou a nožnicami v ruke. Dňa
3. 3. 2012. boli naši členovia v Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch,
kde sa konala celodenná inštruktáž o
reze pestovateľského tvaru jabloní a
hrušiek, štíhle vreteno, o reze broskýň,
marhúľ a o vrúbľovaní. Ku všetkým
rezom predchádzala vždy teoretická
časť. Hlavným prednášateľom teórie i
praxe bol predseda RV SZZ Ing. Jakubek.
Naša skupina, ktorú viedol p. Kochan, odborne zrezala 23 dospelých
stromčekov štíhleho vretena. Slniečko
nám znova prialo. Z vydarenej akcie
sme sa vracali v dobrej pohode až večer.
Cestou miestneho rozhlasu Vás
ešte budeme pozývať na rez sliviek
a malú školu vrúbľovania. Tieto praktické ukážky odborne predvádza náš
predseda p. Kochan. Ak sa chcete vo
vedomostiach rezu zdokonaliť, jednoducho príďte medzi nás. Budete vždy
vítaní a niečo sa naučíte.
Výbor MO SZZ
Príslovia kedysi a dnes
Kedysi: Nie je majster ten, ktorý začne,
ale ten, ktorý dokončí.
Dnes: Nie je majster ten, ktorý začne, ale
ten, ktorý po zaplatení všetkých odvodov prežije.
Kedysi: Najprv práca, potom pláca.
Dnes: Najprv práca, potom výpoveď.
Kedysi: Neopúšťaj cestu pre neistý chodník.
Dnes: Neopúšťaj cestu pre nedostavanú
diaľnicu.
Kedysi: Bez práce nie sú koláče.
Dnes: Bez práce nie je ani podpora v nezamestnanosti.
ŠOPORNIANSKE
noviny
17
ŠPORT
Športový klub v ŠOPORNI
Dňa 28. 1. 2012 ŠK Šoporňa bilancoval svoju bohatú športovú aj spoločenskú činnosť za rok 2011 na svojej
VČS, ktorá sa konala v budove ŠK.
Rok 2011 bol pozitívne hodnotený,
jednalo sa o jeden z najúspešnejších
rokov v histórii ŠK čo sa týka športovej
činnosti, hlavne futbalovej s aktívnou
podporou vedenia obce a zamestnancov OcÚ. Taktiež organizovanie kultúrno-spoločenských akcií bolo na dobrej
úrovni, až na letný turnaj mužov. Počasie tejto akcii neprialo.
ŠK Šoporňa má tieto súťažné družstvá:
Stolný tenis
• muži - hrajú majstrovstvá okresu
Futbal
• muži - majstrovstvo okresu
• dorast - V. liga JUH
• starší žiaci - III. liga STRED
• mladší žiaci - III. liga STRED
• prípravka - majstrovstvo okresu
Nesúťažne v ŠK pôsobí aj futbalové
mužstvo „starých pánov“, ktorí pravidelným tréningom a priateľskými zápasmi utužujú svoju kondíciu a zdravie.
Taktiež s podporou ŠK sa zúčastňuje regionálnych bežeckých súťaží náš
člen p. Vladimír Krazalkovič.
V súťažnej činnosti vo futbale stojí
za zdôraznenie, že z piatich mužstiev
sú štyri mládežnícke, čo predstavuje
cca 65 žiakov a dorastencov v pravidelných súťažných zápasoch. Všetky
futbalové mužstvá ŠK odohrali v roku
2011 skoro neuveriteľných 184 majstrovských zápasov – 92 na domácom
ihrisku.
Výboru ŠK sa podarilo v r. 2011 splniť dôležitú úlohu z VČS 2011 – rozšíriť
prácu s deťmi. Od jesennej časti hrávajú súťažne aj najmenší žiaci – prípravka, kde máme zaregistrovaných 17
chlapcov a 1 dievča. Tu treba poďakovať aj rodičom, ktorí chodia s nimi na
súťažné stretnutia.
Na VČS sa vzdal členstva vo výbore
ŠK doterajší predseda p. Stanislav Kiš.
Výbor ŠK a starosta Milan Vlček sa p. Kišovi poďakovali za jeho činnosť v tejto
dobrovoľnej funkcii. VČS doplňujúcou
voľbou za člena výboru zvolila p. Štefana Špánika. Takto doplnený výbor
ŠK taktiež dostal dôveru členov ŠK pre
ďalšie obdobie. Výbor ŠK si na svojom
zasadnutí v súlade so stanovami zvolí
obsadenie jednotlivých funkcií.
V prípravnom období pred jarnou
časťou súťaží odohrali muži prípravné
zápasy:
Šoporňa –Lehota
1:1
Močenok – Šoporňa
2:2
Šintava – Šoporňa
1:8
Šoporňa – ČFK Nitra
3:0
Šoporňa – Janíkovce
2:1
Šoporňa – Močenok
1:2
Pusté Úľany – Šoporňa
0:2
18
ŠOPORNIANSKE
noviny
ŠPORT
Dorastenci:
Šoporňa – Šintava
6:1
Šoporňa – Pusté Sady
5:2
Šintava – Šoporňa
3:5
Šoporňa – Modranka
3:0
Majstrovský zápas
Janíkovce – Šoporňa
1:2
Vo februári 2012 výbor ŠK zorganizoval 6. reprezentačný ples. Týmto ďakujeme všetkým zúčastneným a všetkým sponzorom za vydarenú akciu
po spoločenskej aj príjmovej stránke.
Získané �nančné prostriedky veľmi
pomôžu v organizovaní športovej činnosti.
Ciele výboru ŠK v jarnej časti 2012:
chýbajú peniaze na všetko a hlavne na
šport.
Preto by som rád poďakoval hlavne ZŠ
s MŠ a obci Šoporňa za poskytnutie
telocvične a „pár“ miestnym nadšencom, ktorí majú radi tento šport, za
�nančnú podporu.
Po dlhšej prestávke sa k nám vrátil aj
dlhoročný reprezentant obce Štefan
Sokol, ktorý nám opäť preukázal, že
stále patrí medzi najlepších a je sa
od neho čo učiť. Preto sa aj takýmto
spôsobom chceme poďakovať nášmu
kamarátovi a spoluhráčovi.
STOLNÝ TENIS
V športovej sezóne 2011/2012 sa v ŠK
Šoporňa udialo pár zmien. Namiesto
troch družstiev, ktoré reprezentovali
obec sú dve - Šoporňa „A“ a Šoporňa
„B“. Dôvodom je odchod hráčskej základne do okolitých klubov.
Ako vyplýva z tabuľky, tieto skutočnosti však negatívne neovplyvňujú naše
výsledky, keď obe družstvá hrajú momentálne 5.ligu MO Galanta. Už ako
býva zvykom na Slovensku, veľakrát
Tabuľka po 20. kole: 5. liga GA (2011-2012)
mužstvo
záp.
výh.
rem.
preh.
skóre
body
1.
Galanta F
17
16
1
0
255 : 51
50
2.
Šoporňa A
17
15
1
1
243 : 63
48
3.
Sládkovičovo C
18
13
1
4
205 : 119
45
4.
Pata
18
12
1
5
200 : 124
43
5.
Sereď A
17
11
0
6
183 : 123
39
6.
Trstice B*
18
8
0
10
154 : 170
33
Športu zdar a mládežníckemu futbalu zvlášť!
7.
Šoporňa B
18
7
1
10
149 : 175
33
Výbor ŠK Šoporňa
8.
Veľké Úľany C
17
6
0
11
131 : 175
29
9.
Jelka A
18
5
1
12
125 : 199
29
10. Sereď B*
18
1
0
17
67 : 257
19
11. Jelka B
18
0
0
18
34 : 290
18
Futbalové mužstvo MUŽI
- 1. miesto v MO a postup do V. ligy
Dorast v V. lige
- umiestnenie do 6. miesta
Starší žiaci v III. lige
- umiestnenie do 6. miesta.
Svojou činnosťou chceme pokračovať v nastúpenej ceste rozvoja mládežníckeho futbalu, a tým i výchovou
vlastných futbalistov pre budúcnosť.
* označené mužstvo má 1 kontumačný výsledok
Mgr. Zoltán Rigo
ŠOPORNIANSKE noviny
Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť a upravovať príspevky.
Vydáva:
Obecný úrad ŠOPORŇA ( 925 52 Šoporňa)
Registračné číslo: EV 3584/09
E-mail: [email protected]
Ďalej oznamuje všetkým svojim prispievateľom, že príspevky prijímame napísané rukou, na počítači alebo na hociktorom pamäťovom médiu ako je disketa, CD alebo USB pamäťový kľúč a taktiež e-mailovou poštou na adresu: [email protected] Neuverejnené a nevyžiadané príspevky
nevraciame.
Šéfredaktor: PaedDr. Jozef Búran
Redakčná rada:
Mária Kočanová, Anna Košková,
Mgr. Jarmila Stanková, Magdaléna Švehlová,
Mgr. Milan Vlček
Gra�cká úprava: Jozef Hasala
Sadzba a tlač: Reklamná agentúra a vydavateľstvo FOREKO s.r.o., Školská 1 Sereď, www.foreko.sk
Vychádza štvrťročne. Expedícia do domácností po 1 výtlačku ZDARMA.
APRÍL 2012
Každý človek má svoj strom,
kdesi v božskom sade. Všade.
Podobá sa našim dňom.
Konáre nám skrýva v duši,
korene má z detských snov.
S každým rokom strom je krajší,
ale my sme už len starší.
Každý rok má na ňom lístok
a nám – či sa darí, nedarí,
pribúdajú iba vrásky na tvári.
Každý rok o mačný mak,
vlečieme sa ako rak.
Každý rok, kratší krok.
A čas tiká tik-tak, tik-tak...
Raz tak, raz tak, buďme šťastní.
Život je dar a je krásny.
70
Download

číslo 1 rok 2012