10 výhercov hlavnej ceny - Výlet do Prahy so Staropramen Expres
meno
priezvisko
mesto
Silvia
Belianska
Púchov
Peter
Blaško
Žilina
Blažena
Buriková
Belá nad Cirochou
Erik
Citterberg
Michalová
Monika
Goldshutterova
Lučenec
Tomáš
Hudák
Stará Ľubovňa
Peter
Kováč
Komárno
Zdenko
Obdržal
Trenčín
Július
Obert
Bánovce nad Bebravou
Pavol
Pavlík
Kľačany
145 výhercov - 5 L súdok Staropramen
meno
priezvisko
Boris
Apovič
Tatiana
Babčanová
Janka
Bajlová
Dušan
Baláž
Ivana
Bánovčíková
Miroslav
Bartoš
Ján
Bibza
Jana
Bieliková
Alexander
Bikár
Peter
Blaho
Tomáš
Brnoliak
Štefan
Bučo Ing.
Peter
Bunčák
Jozef
Buranský
Blažena
Buriková
Ľubica
Caňová
Oskar
Cimbalista
Dušan
Colecký
Marcela
Dauherová
Jozef
Debnár
Miroslav
Desat
Miroslav
Droblienka
Monika
Dronzeková
Peter
Ďurista
Gabriela
Ďurišová
Adrián
Fedeš
Jaroslava
Fefková
Pavol
Gajdoš
Peter
Gelatka
Lenka
Golisová
Radovan
Gulka
Ladislav
Gyurán
Pavel
Habáň
Marta
Hajduková
Tomáš
Hanzl
Petr
Hausler
Jakub
Helmanovský
Andrej
Herich
Monika
Hrdá
Edo
Hribik
Stanislav
Hriňák
mesto
Rožňava
Dlhé Pole
Levoča
Martin
Zvolen
Malacky
Kláštor pod Znievoom
Handlová
Košice
Vrútky
Likavka
Bytča
Žilina
Vrútky
Belá nad Cirochou
Partizánske
Podolínec
Banská Bystrica
Prievidza
Hronsek
Nitra
Raslavice
Stará Ľubovňa
Trebišov
Žilina
Svidník
Čadca
Bytča
Petrovice pri Bytči
Zákopčie
Banská Bystrica
Tornaľa
Bratislava
Bardejov
Bratislava
Zborov nad Bystricou
Kochanovce
Nitra
Rajec
Žilina
Banská Štiavnica
145 výhercov - 5 L súdok Staropramen
meno
priezvisko
Jarmila
Hrubá
Jozef
Hudák
Ján
Hudec
Lukáš
Chylík
Roman
Jakubes
František
Kamenický
František
Kavec
Peter
Kekely
Sandra
Kocmánková
Jozefína
Kohútová
Ivan
Kováčik
Matúš
Kovalčík
Marek
Kozlik
Viera
Kubištová
Patrik
Kulháň
Martina
Kullová
Bibiána
Kuneková
Maroš
Kurek
Martin
Kuruc
Michaela
Kuzielova
Zdenka
Kýpeťová
Alexander
Lázár
Stanislav
Locher
Lívia
Longauerová
Veronika
Lúčanová
Martin
Lupták
Milan
Lupták
Martina
Maguľaková
Zuzana
Manišová
Marián
Marcinek
Ľubica
Masnicová
Vladimír
Meric
Erika
Mihalčatinová
Lukáš
Michalina
Martin
Michalko
Ján
Mitka
Peter
Mokrička
Michal
Naď
Simona
Nagajdová
Peter
Nány
Marián
Novák
Zdenko
Obdržal
Nikoleta
Paksiová
Jozef
Palát
Marián
Pavlovský
Peter
Petrík
Martin
Podhora
Matúš
Polakovič
Darina
Porubská
Ján
Priesol
Peter
Prosľanský
Tomáš
Pružinský
Viera
Radolská
Juraj
Rajtók
Emil
Rašman
mesto
Trenčianska Turná
Belá nad Cirochou
Banská Bystrica
Korňa
Žabokreky
Levoča
Rajec
Žilina
Nové mesto nad Váhom
Belá nad Cirochou
Trenčín
Poprad
Žilina - Považský Chlmec
Čadca
Strečno
Oščadnica
Malinec
Banská Bystrica
Sabinov
Matejovce
Detva
Rožňava
Žilina
Bytča
Martin
Kriváň
Žiar nad Hronom
Svidník
Žilina
Detva
Čadca
Šúrovce
Žilina
Čadca
Trebišov
Čadca
okr. Ilava
Poprad
Ladomirova
Nitra
Vyšné Ružbachy
Trenčín
Komárno
Malacky
Žilina
Bratislava
Vidiná
Žilina
Banská Bystrica
Žilina
Bánovce nad bebravou
Stará Ľubovňa
Ochodnica
Lučenec
Bratislava
145 výhercov - 5 L súdok Staropramen
meno
priezvisko
Miroslav
Raždík
Lucia
Répásoyová
Monika
Repiská
Vladimír
Róth Ing.
Valéria
Rusnáková
Zuzana
Ruttkayová
Anna
Rybanská
Peter
Samek ml.
Veronika
Sisvaldová
Veronika
Skočenová
Vladimír
Slovák
Viliam
Sojka
Bohdan
Sokol
Mária
Spišiaková Ing.
Radovan
Sroka
Peter
Staško
Katarína
Steigerová
Michal
Stieranka
Peter
Sucha
Andrej
Suchý
Martin
Szabo
Mária
Šašíková
Veronika
Šegedová
Štefan
Ševčík
Maroš
Šiffer
Marika
Škvarnová
Ján
Špánik
Mária
Špániková
Matúš
Štrba
Miloš
Šušor
Andrea
Tišliarová
Ivana
Tomášová
Juliana
Tóthová
Martin
Trenčenyi
Tomáš
Truchly
Petra
Urbaneková
Viktor
Vájda
Mária
Valušiaková
Slavomíra
Velebová
Marek
Vitáloš
Beáta
Vorobeľová
Tomáš
Vrečič
Zuzana
Weinrebová Mgr.
Peter
Záboľ
Jana
Zajasenská
Michal
Zaujec
Ján
Zubo
Vladimír
Židek
Miloslava
Žigo - Pohlová
mesto
Bytča
Rožňava
Bratislava
Streda nad Bodrogom
Martin
Martin
Hlohovec
Senica
Trenčín
Košice
Považská Bystrica
Žilina
Banská Bystrica
Poprad
Sabinov
Bratislava
Bratislava
Veľké Dravce
Martin
Veľké Bielice
Močenok
Lehota
Trnava
Banská Bystrica
Selce
Trnové
Rajec
Zvolen
Oščadnica
Handlová
Budča
Čadca
Bratislava
Košice
Ochodnica
Mojmírovce
Belá nad Cirochou
Bytča
Trebišov
Bratislava
Stará Ľubovňa
Bratislava
Martin
Trebišov
Martin
Lehota
Lučenec
Belá pri Varíne
Humenné
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.
Staropramen Slovakia, s.r.o.
Štatút spotrebiteľskej súťaže značky STAROPRAMEN
„Staropramen expres“
Preambula
Zmyslom tohto štatútu je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľskej Súťaže s názvom „Staropramen Expres“.
Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom Súťaže je výlučne podpora predaja tovaru a služieb Organizátora. Pre účasť v Súťaži nie je podmienkou zaplatenie
vkladu.
Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto
uvedené na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch, stojanoch), pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej
výhercu je záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel.
I. Všeobecné ustanovenia
1) Tieto pravidlá ustanovujú všeobecné podmienky a pravidlá Súťaže Staropramen Expres.
2) Organizátor súťaže je spoločnosť STAROPRAMEN-SLOVAKIA s. r. o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava,
IČO: 31 407 722, DIČ: 2020326836, IČ DPH: SK2020326836, zapísaná v obchodnom registri Bratislava, oddiel: Sro, vložka
č. 10038/B, v spolupráci s agentúrami MW Promotion, s. r. o. a Xmotion s. r. o. (ďalej len „Organizátor“)
II. Čas a miesto konania Súťaže
1) Súťaž sa uskutoční v čase odo dňa 10.4.2014 do dňa 12.7.2014 na území Slovenskej republiky vo vybraných OFF trade
prevádzkach po celom Slovensku. Vo vybraných ON trade prevádzkach po celom Slovensku sa súťaž uskutoční v čase
odo dňa 5.5.2014 do dňa 10.8.2014 najneskôr.
Pod pojmom OFF trade prevádzky sú označené prevádzky s nepriamou konzumáciou piva, ktoré ponúkajú a predávajú
spotrebiteľom pivá organizátora. Ako ON trade prevádzky sú označené prevádzky HORECA.
Dňa 15.8.2014 Organizátor vyžrebuje 10 výhercov hlavnej ceny – Výlet do Prahy so Staropramen Expres a 145 výhercov
5 L súdkov Staropramen. Výsledky žrebovania budú zverejnené na webovej stránke www.staropramen.sk, najneskôr do dňa
17.8.2014. Výhercovia budú informovaní priamo Organizátorom, alebo ním poverenou osobou. Výhercov hlavnej ceny –
Výlet do Prahy so Staropramen Expres, bude Organizátor kontaktovať aj telefonicky.
III. Podmienky účasti v Súťaží
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej ako
„Súťažiaci“ alebo „Účastník súťaže“), ktoré splnia podmienky stanovené týmto štatútom, s výnimkou:
a) štatutárnych orgánov, majiteľov a zamestnancov organizátora a ich blízkych osôb,
b) štatutárnych orgánov, majiteľov a zamestnancov a aj ich blízkych osôb vo vybratých OFF trade prevádzkach, kde
súťaž bude prebiehať,
c) štatutárnych orgánov, majiteľov a zamestnancov a aj ich blízkych osôb vo vybratých ON trade prevádzkach, kde
súťaž bude prebiehať,
d) osôb, ktoré sú v dodávateľsko - odberateľskom vzťahu k Organizátorovi.
Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.
Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora.
V prípade, ak takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora
výhru Organizátorovi vrátiť, respektíve nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
IV. Princíp Súťaže
a)
PRAVIDLÁ OFF trade promočnej akcie
Súťaž o Staropramen džbán 0,5 L z limitovanej edície 145 rokov
Na Staropramen džbán 0,5 L z limitovanej edície 145 rokov má nárok každý zákazník, ktorý si v čase realizovania promočnej
akcie na konkrétnej OFF trade prevádzke zakúpi celú prepravku piva Staropramen, t. j. 20 fliaš.
Prepravka musí obsahovať minimálne 4 pivá z portfólia špeciálov, v akomkoľvek mixe: Ležiak, Jedenástka, Granát alebo
Nefiltrovaný.
Výhru je možné si vyzdvihnúť u hostesky, ktorej stánok bude umiestnený za pokladňami konkrétnej OFF trade prevádzky.
Súťažiaci je povinný preukázať príslušnej hosteske pokladničný blok, prostredníctvom ktorého hosteska skontroluje
dodržanie pravidiel súťaže. Po kontrole pokladničného bloku ho hosteska označí. V prípade, že Účastník súťaže splnil
pravidlá Súťaže, odovzdáva mu hosteska Staropramen džbán z limitovanej edície 145 rokov.
Zároveň hosteska odovzdá súťažiacemu jeden stierací žreb, na ktorý má nárok, a tým možnosť hrať o hlavnú cenu a tiež
o okamžitú výhru.
Súťaž o okamžitú výhru
Každý zákazník, ktorý si v čase konania promočnej akcie zakúpi na konkrétnej OFF trade prevádzke aspoň 4 fľaškové pivá
Staropramen, z toho aspoň 2 pivá musia byť z portfólia špeciálov, v akomkoľvek mixe: Ležiak, Jedenástka, Granát alebo
Nefiltrovaný, má nárok na jeden stierací žreb.
Na každú OFF trade prevádzku sa dodáva na 1 deň promočnej akcie minimálne jedno balenie žrebov, ktoré obsahuje 100 ks
stieracích žrebov, na ktorých sa nachádzajú výhry v nasledovnom zložení:
72 ks plechoviek Staropramen Svetlý alebo Staropramen Ležiak, 18 ks otvárakov a 10 ks nevýherných žrebov.
Súťažiaci sa hosteske stojacej v zóne za pokladňami preukáže pokladničným blokom. Hosteska na základe pokladničného
bloku skontroluje, či Súťažiaci splnil podmienky Súťaže na získanie stieracieho žrebu. Po kontrole pokladničného bloku ho
hosteska označí.
Ak Súťažiaci podmienky Súťaže splnil, získava žreb, ktorý je oprávnený na mieste zotrieť. V prípade, že získal žreb
s uvedenou výhrou, má na túto výhru nárok a hosteska mu ju odovzdáva priamo na mieste.
Súťaž o Výlet do Prahy so Staropramen Expres a o 145 x 5 L súdok Staropramen
Každý zákazník, ktorý v čase konania promočnej akcie na príslušnej OFF trade prevádzke, splní podmienky na získanie
stieracieho žrebu s okamžitou výhrou, má tiež nárok na účasť v Súťaži o Výlet do Prahy so Staropramen Expres.
Každý jeden žreb, výherný aj nevýherný, je po vyplnení kompletných kontaktných údajov na zadnej strane žrebu zaradený
do žrebovania. Súťažiaci po vyplnení údajov na žrebe, vhadzuje žreb do žrebovacej urny.
Do žrebovania budú zaradené iba žreby vyplnené s kompletnými kontaktnými údajmi.
Žreby zo všetkých promo akcií na všetkých OFF trade prevádzkach a žreby zo všetkých promo akcií na všetkých ON trade
prevádzkach budú pre účely žrebovania zlúčené.
Organizátor dňa 15.8.2014 vyžrebuje 10 výhercov hlavnej ceny – Výlet do Prahy so Staropramen Expres a 145 výhercov 5 L
súdkov Staropramen.
Každý výherca hlavnej ceny – Výlet do Prahy so Staropramen Expres má nárok využiť cenu za účasti 3 ďalších osôb, ktoré si
sám vyberie.
Mená osôb nahlási Organizátorovi najneskôr týždeň pred plánovaným Výletom do Prahy, t. z. najneskôr dňa 4.9.2014.
Spolu sa Výletu do Prahy zúčastní 40 osôb.
V prípade, že Výherca hlavnej ceny – Výlet do Prahy, nenahlási mená 3 osôb, ktoré si na výlet sám vyberie, do uvedeného
termínu, má nárok na výhru len sám výherca.
Výlet do Prahy sa bude realizovať v termíne 12. - 14.9.2014.
Bližšie informácie budú zaslané výhercom minimálne mesiac pred termínom výletu.
Organizátor v rámci výhry zabezpečí pre účastníkov výletu minimálne:
dopravu Bratislava – Praha - Bratislava, ubytovanie s raňajkami v Prahe na 2 noci, večeru a program spojený so značkou
Staropramen.
b)
PRAVIDLÁ ON trade promočnej akcie
Súťaž o okamžitú výhru
Každý zákazník, ktorý si v čase konania promočnej akcie zakúpi v príslušnej ON trade prevádzke 3 ks 0,5 L Staropramen z
portfólia špeciálov, v akomkoľvek mixe: Ležiak, Jedenástka, Granát alebo Nefiltrovaný, má nárok na jeden stierací žreb.
Jeden zákazník má nárok maximálne na jeden stierací žreb, a to aj v prípade, ak si zakúpi viac než 3 ks 0,5 L Staropramen.
Promočná akcia trvá do vypredania zásob.
Na každú ON trade prevádzku sa dodáva na obdobie trvania promočnej akcie minimálne jedno balenie žrebov, ktoré
obsahuje 100 ks stieracích žrebov, na ktorých sa nachádzajú výhry v nasledovnom zložení:
48 ks plechoviek Staropramen Svetlý alebo Staropramen Ležiak, 10 ks Staropramen džbán 0,5 L z limitovanej edície 145
rokov, 10 ks otvárakov, 12 ks skladacích nákupných tašiek a 20 ks nevýherných žrebov.
Súťažiaci po splnení podmienok dostane stierací žreb od zodpovedného personálu na ON trade prevádzke. V prípade, že
tento žreb bude výherný, získa Súťažiaci od zodpovedného personálu danú výhru, ktorú mu personál odovzdáva priamo na
mieste.
Súťaž o Výlet do Prahy so Staropramen Expres a o 145 x 5 L súdok Staropramen
Každý zákazník, ktorý v čase konania promočnej akcie na príslušnej ON trade prevádzke, splní podmienky na získanie
stieracieho žrebu s okamžitou výhrou, má tiež nárok na účasť v Súťaži o Výlet do Prahy so Staropramen Expres.
Každý jeden žreb, výherný aj nevýherný, je po vyplnení kompletných kontaktných údajov na zadnej strane žrebu zaradený
do žrebovania. Súťažiaci po vyplnení údajov na žrebe, vhadzuje žreb do žrebovacej urny.
Do žrebovania budú zaradené iba žreby vyplnené s kompletnými kontaktnými údajmi.
Žreby zo všetkých promo akcií na všetkých OFF trade prevádzkach a žreby zo všetkých promo akcií na všetkých ON trade
prevádzkach budú pre účely žrebovania zlúčené.
Organizátor dňa 15.8.2014 vyžrebuje 10 výhercov hlavnej ceny – Výlet do Prahy so Staropramen Expres a 145 výhercov 5 L
súdkov Staropramen.
Každý výherca hlavnej ceny – Výlet do Prahy so Staropramen Expres má nárok využiť cenu za účasti 3 ďalších osôb, ktoré si
sám vyberie.
Mená osôb nahlási Organizátorovi najneskôr týždeň pred plánovaným Výletom do Prahy, t. z. najneskôr dňa 4.9.2014.
Spolu sa Výletu do Prahy zúčastní 40 osôb.
V prípade, že Výherca hlavnej ceny – Výlet do Prahy, nenahlási mená 3 osôb, ktoré si na výlet sám vyberie, do uvedeného
termínu, má nárok na výhru len sám výherca.
Výlet do Prahy sa bude realizovať v termíne 12. - 14.9.2014.
Bližšie informácie budú zaslané výhercom minimálne mesiac pred termínom výletu.
Organizátor v rámci výhry zabezpečí pre účastníkov výletu minimálne:
dopravu Bratislava – Praha - Bratislava, ubytovanie s raňajkami v Prahe na 2 noci, večeru a program spojený so značkou
Staropramen.
c) Povinné identifikačné údaje uvedené na zadnej strane žrebu

Meno a priezvisko

Poštová adresa – ulica, číslo, PSČ, mesto

Telefónne číslo

e-mail

Podpis
V. Výhry v žrebovacej Súťaži
Výhry v žrebovacej súťaži sú nasledovné:
10 x Výlet do Prahy so Staropramen Expres
145 x 5 L súdok Staropramen
(spolu ďalej „výhra“)
VI. Žrebovanie a odovzdanie výhier
Žrebovanie o výhry prebehne 15.8.2014 v spoločnosti Staropramen-Slovakia s. r. o., za účasti notára.
Zoznam
výhercov
bude
zverejnený
najneskôr
dňa
17.8.2014
na
www.staropramen.sk
a
na
https://www.facebook.com/Staropramen.
Výhercovia budú o vzniku nároku na výhru informovaní priamo Organizátorom, alebo ním poverenou osobou.
Výhercovia, ktorým vznikne nárok na výhru budú upovedomení o nároku najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
žrebovania.
Ak sa nepodarí výhercovi doručiť oznámenie o nároku na výhru zaslanú/volanú na ním uvedené údaje, jeho nárok na výhru
zaniká a Organizátor je oprávnený rozhodnúť o ďalšom postupe.
Organizátor nezodpovedá za skutočnosť, že na žrebe budú uvedené nesprávne identifikačné údaje alebo dôjde k zmene
týchto údajov, a z toho dôvodu, nebude možné príslušného výhercu kontaktovať.
Výhru - Výlet do Prahy so Staropramen Expres, má oprávnenie využiť výherca a jeho traja kamaráti, ktorých mená oznámi
Organizátorovi najneskôr 1 týždeň pred plánovaným Výletom do Prahy, t. z. najneskôr 4.9.2014.
Výlet je plánovaný na 12.-14.9.2014 s odjazdom autobusu z Bratislavy (presné miesto bude výhercom oznámené minimálne
5 dní vopred).
Výhercovia – 145 x 5 L súdok Staropramen - budú o výhre upovedomení, a výhra im bude doručená kuriérom na adresu
uvedenú na stieracom žrebe. Na doručenie súdkov je potrebné aj telefónne číslo.
Spoločné ustanovenia:
Spôsob odovzdávania cien - okamžité výhry - prebehne výhradne na OFF trade a ON trade prevádzkach a výhradne v čase,
kedy sa promočná akcia na konkrétnej prevádzke bude konať.
Ceny (okamžité výhry) odovzdáva hosteska, ktorej stánok bude lokalizovaný v prípade OFF trade prevádzky za pokladňami,
po preukázaní sa pokladničným blokom. V prípade ON trade prevádzky, odovzdáva ceny (okamžité výhry) personál v danej
prevádzke.
Nikto z výhercov nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa štatút súťažiaceho
definovaný pre účely tejto Súťaže.
Výhru v tejto Súťaži nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
súdne vymáhať, výmena výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená.
V prípade, že sa v určenom termíne nepodarí Organizátorovi nakontaktovať výhercu, vyhradzuje si Organizátor právo
previesť výhru na náhradníkov, ktorí budú vyžrebovaní v riadnom termíne žrebovania.
VII. Všeobecné ustanovenia
1) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek
bez uvedenia dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Tento štatút je možné zmeniť iba formou písomných dodatkov
k tomuto dokumentu. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich
sa tejto Súťaže. V prípade podozrenia zo zneužitia pravidiel Súťaže Súťažiacim je Organizátor oprávnený jednostranne
vylúčiť takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže, a to bez jeho vedomia.
2) V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu
tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia štatútu.
3) Účastníci súťaže nemôžu požadovať peňažité plnenie výmenou za výhry v súťaži, ani požadovať zámeny v položkách pri
výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora než tie, ktoré sú uvedené v tomto štatúte. Výhru
nie je možné previesť na inú osobu a na výhry zo Súťaže neexistuje právny nárok.
4) V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.
5) Organizátor nebude zodpovedať za prípadné daňové povinnosti Súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej
z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom a účinnom znení.
6) Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami Súťaže svojou účasťou v Súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere
dodržiavať.
7) Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor Súťaže nenesie žiadnu
zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s ich užívaním.
8) Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry.
9) Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadné neoznámenie výhry spôsobené zo strany výhercu neudaním správnych
údajov.
10) Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti
s výhrou v Súťaži.
11) Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy akéhokoľvek duhu.
12) Organizátor nie je zodpovedný za technickú alebo ľudskú chybu, ktorá sa môže vyskytnúť v procese administrácie
Súťaže.
13) Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť výhry (počet, druh) poskytnuté do Súťaže.
14) Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom
a účinnom znení, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci Súťaže Organizátorovi, za účelom
vyhodnotenia Súťaže a ďalšieho marketingu, t.j. na ponúkanie produktov a služieb a zasielanie informácií
o marketingových kampaniach, vrátane telefónnych kontaktov a marketingu cez SMS správy, e-maily, ako aj inými
elektronickými cestami počas 5 rokov od udelenia súhlasu alebo až do jeho odvolania.
15) Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,
svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci Súťaže. Súťažiaci súhlasí s tým, že Organizátor môže
osobné údaje Súťažiaceho zaznamenávať na nosiče informácií / do informačného systému, pričom tieto nemôže
poskytnúť z informačného systému inej právnickej osobe, fyzickej osobe, prípadne inému subjektu.
Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne
a pravdivé. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže potvrdí, že bol Organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania
svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Organizátor poučuje Súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov Súťažiaceho je dobrovoľné a Súťažiaci
môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese Organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu, ako aj tento
svoj súhlas odvolať.
16) Úplné pravidlá Súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania Súťaže k dispozícii na internetovej stránke
www.staropramen.sk.
V Bratislave, dňa 7.4.2014
Download

10 výhercov hlavnej ceny - Výlet do Prahy so Staropramen Expres