Ve!"#$#%$&'()*+,"-'+'.)-"V+ Jelšovciach+ sa+ na+ Ve!"ono%n&
'on(elo"+ o,lieva+ a+ 0o1(2va34+ sa
va36%"a7+ 8a+ 9lovens":+ 'o%as+ Ve!"e3
noci+ 1vonia+ "os=oln>+ 1von?+ a+ s=ol?
sa+ '0eh&,a34+ 'o(+ ve!"ono%n&Ai
(o,0o=aAi7+ B0a(6cia+ a+ "on1:A+ "02C
%a34+ 0:"a+ v+ 0:"e7+ Ve!"2+ noc+ ,ola
"e(?si+ 3a0no:+ sl2vnosDo:E+ "eF+ sa
oslavovalo+ '0e,4(1anie+ '060o(?+ 1o
1iAn>ho+s'2n":7+Go(!a+AHa+,?+sAe
(nes+ Aali+ sl2viD+ o,o3e7+ Ve!"4+ noc
'0)=#E+I)+3)+$/3.J%K6A+"0)5D/$5"&A
5.-/="#AE+ /+ 3/0$>+ 5*2.$#5=-+ 1/5+ 1
(L.#(:E+ I)+ '#+ (*@)3+ 1-A)+ 5/+ "#C
$)%$)+ !:(-/+ :5A-)./34E+ =)K-/+ 5/E+ I)
ALI:+ .?35D+ (#+ [email protected]/(+ /+ '0)"?':34
(#,0#:+$2*/(#:7+M#+.?+$/+=#N
O0)5D/$5"6+ .)0-/<-+ '#%/5+ =&<@=#
5.-/="#.+$/+<)*#A+5.)=)+5*2.-/+:(/C
*#5DE+")F+5/+P)I-K+O0-5=:5+5=/*+.?":C
'-=)!#A7+ 8/+ $/K#A+ 41)A6+ 5/+ ;)!"2
$#<+ 'L.#($)+ .-/1/*/+ 5+ #5*/.#:
3/0$>@#+ 5*$#.0/=:7+ Q:(-/+ 5/+ $).)C
()*-+ (#%"/D+ "#$</+ 1-A?+ /+ @*/(:7
;)!"2+ $#<+ ,#*/+ 'L.#($)+ 5.-/="#A
$#A2(5"?<@+ "#%:34<-<@+ "A)H#.7
9.#3A:+ 3)(-$>A:+ ,#@:+ #,)=#./*A*/(>+ 1.-)0/=27+ 8)5"L0+ '0-,:(#*
5.-/=#"+ $)"./5)$&<@+ <@*),#.7+ G0-C
'#A6$/*+ -A+ ':=#./$-)+ '0)("#.+ <)1
'4KD+ '0-+ 4=)":+ 1+ RS?'=/E+ "()+ $),#*
%/5+$/+"./5)$-)+<@*),/7+T-(-/+'#%/5
=&<@=#+ 5.-/="#.+ 1.?"$4+ ':=#./D+ (#
P)0:1/*)A/E+ (#+ U#I-)@#+ <@02A:7
P)I-K+ O0-5=:5+ '0)(+ 5.#3#:+ 5A0D#:
'0-K-)*+ 5*2.-D+ '/5<@:+ (#+ P)0:1/*)A/
/+ 3)5D+ =/A+ 5#+ 5.#3-A-+ :%)$6"A,/02$"/+ -+ $/'0-)"+ =#A:E+ I)+ .)()*E
I)+ @#+ =/A+ %/"2+ @0#1$2+ 5A0D
:"0-I#./$6A7+ O0)5D/$-/+ '#+ =&<@=#
:(/*#5=-/<@+ '0)5=/*-+ 5*2.-D+ I-(#.5"4
'/5<@:+ '#(!/+ 5=/0&<@+ I-(#.5"&<@
1.?"[email protected]/(-*-+3:+#5*/.#:+.1"0-C
)5)$-/7+ V,?+ 5/+ "0)5D/$-/+ .+ 5*2.)$6
;)!")3+ $#<-+ 13)($#=-*-E+ 0#1@#(*<-0").$6+ '0)(5=/.-=)*-/E+ I)+ 5/+ ,:()
5*2.-D+ .I(?+ .+ $)()!:+ '#+ 5'*$)+ W)C
5-/</E+ $/5*)(:34<#A+ '#+ 3/0$)3+ 0#.C
$#()$$#5=-7+ O)F+ 5'*$+ '0-'/($)+ $/
$)()!:E+ =0),/+ 5*2.-D+ ;)!"4+ $#<+ /I+ .
$)()!:+ $/5*)(:34<:7+ G0/"=-<"?+ =#
.?<@2(1/+ $/+ #,(#,-)+ A)(1-+ XX7
A/0<#A+ /+ XY7+ /'06*#A7+ B#@=#+ 0#":
'0-'/(*/+ ;)!"2+ $#<+ $/+ $/3$)5"#0K6
=)0A6$7+ G0/3)A)+ .2A+ '063)A$>
'0)I-=-)+.)!"#$#%$&<@+5.-/="#.7
WS07+Q:(A-*/+9?$/"#.2
Programový$rozpo!"#$o&'"$(a$ro+,
-.//$a0$-./1$2'3v56"(ý
Druhé zasadnutie Obecného zastupite!"#$%&$&'()*+$,-%,.&"%&/"0/#+12-)+&$+
*#$3#+0& 456& 7(83/93%& 4:;;6& <%"%=2/#-(
+#$+3-)& %& $-(=+)& "#%3+"#%& +8,(& >%=-")%$
?3+**+6& @+& ",.$9)(2A& B3+C3%D/& ",.E=F(
B+")%2,-& B3(3+0+$%)-& %& ",.$9)-)-& @3+C3%G
D+$H& 3+FB+1(#& +8,(& 2%& 3+0I& 4:;;& J
4:;K& %& "#%2+$-"0+& .)%$2L.+& 0+2#3+)M3%
+8,(&0&29$3./&3+FB+1#/6&
N+FB+1(#& B3AOD+$& 2%& 3+0& 4:;;& B3(="#%G
$/O(& K:P& Q;K& RS& $& 1+D& "T& F%B+1A#%2L& %O
8(U2L&#3%2"7(3IS&B3AODI&F+&*#9#2(.+&3+FG
B+1#/S& 0%B-#9)+$H& 3+FB+1(#S& $)%"#2L
F=3+O(&%&7-2%212L&+B(39,-(6
85vr3$ +ap:#56ový'3$ vý;av+ov$ o&'"$ (a
ro+$-.//<
;6& V,.$9)(2H& B3+O(0#& "(B%3+$%2L.+
F8(3/S& "B+)/7-2%2,+$%2-(& B3+O(0#/& QWS
1-2A&QX::R
46& Y%2%)-F9,-%& %& Z[\& J& =+0+21(2-(
$(3(O2(O& 0%2%)-F9,-(S& & "B+)/7-26& B3+O(0#/
QWS&1-2A&&Q&X::&R
K6& Y%2%)-F%12L& B3AB+O0I& 2%& U()(F2-12T
/)-,/S&,()0+D&5:;Q&R&&&
56&](FB(12+"^&+8,(&J&"B+)/7-2%2,+$%2-(
B3+O(0#/&4:&W&G&&1-2A&;P_4&R6
&
Q6& VB+)/7-2%2,+$%2-(& B3+O(0#/& F& B3+G
C3%D/&[82+$%&=(=-2I&;5S4P&W&G&,()0+D
Q::&R
_6&VB+)/7-2%2,+$%2-(&U-%=+"#-&+&=+#9,-/&F
`a&VN&Q&W&G&,()0+D&;&Q::&R
&
b6& VB+)/7-2%2,+$%2-(& B3+O(0#/& F& cVY& 2%
U-%,0I&7/#8%)+$H&#/32%O&Q&W&
d()0+$L& $H=%$0I& 2%& 3+0& 4:;;& 1-2-%
;X_bb&R
&&&&&&[8(,&$&3+0/&4:;;&F&2%$3.+$%2H,.&b
0%B-#9)+$H,.& $H=%$0+$& D9& B3+O(012(
B+=)+U(2H,.& *("^S& 0=(& +8(,& B%3#-,-B/O(
B+=D-(2(2HD&"B+)/7-2%2,+$%2AD6
c%O$e1*AD-&"T&"(B%3+$%2H&F8(3&%&=+0+2G
1(2-(& 0%2%)-F9,-(& +8,(& %& Z[\& F& f2$-3+G
7+2=/6& Y%2%)-F%12L& B3AB+O0I& "T& B+=D-(G
2(2L& B3-O%#AD& B3+O(0#/& %& ",.$9)(2AD
7-2%212H,.&B3+"#3-(=0+$&2%&0%2%)-F9,-/&%
Z[\6& @3+O(0#& ](FB(129& +8(,& '()*+$,(& O(
B+=%2H&2%&F90)%=(&\HF$I&g3%=/&$)9=I&VN
%&-=(&+&F3-%=(2-(&0%D(3+$L.+&"I"#LD/&$
+8,-6&@+=%2H&B3+O(0#&F&@3+C3%D/&[82+G
$%& =(=-2I& \-#%O#(& $& +8,-& '()*+$,(& O(& F%G
D(3%2H&2%&-27+3D+$%2-(&%&)(B*-/&+3-(2G
#9,-/&$&+8,-6&[8(,&U-%=%&+&=+#9,-/&F&
hB+03%1+$%2-(&2%&46&"#3%2(i
c/4743(%3+%'0'C;')*2"3Hd
V=' _[' 3"' 02+"/%3+%' 1"2745+)7"' 12%/
J@/454@' 4J%,3G-4' >2"/@;' ]' 2?E,+
>/2XJH' @5"X@&%' )4' )@E4@' aBBB' e' 3"
2%"#+0?,+@' 412"5H' (")*+' `")?/H' RS;' I+%*4
124)*2+%/7H' 5$"7' 3+%' )>' 0"-23@*G' /4
3?52-@' 7"1+*?#456,-' 56/"5745;' ' ]' 2?E,+
7"1+*?#456,-' 56/"5745' 0"*+"N' 3+%' )>' 240F
14(*45"3G' "3+' 12?,%' 3"' 2%"#+0?,+@
[email protected],+%' 7@#*>23%-4' /4E@' 0' 124F
&%7*@'<%"/%2D'12%*4X%'*?*4'5605"'5H&/%'"X
5' E"2,+' ABCCD' "74' "&' 5605"' 3"' 124*+14F
54/O45>'4,-2"[email protected]'7*42?')"'4("7?5"'5'99;
14#247@'ABCC;'''
f4#'*+%X'),-5?#%36'24014(%*'3"'(+3F
34)W' 12%' &%/34*#+5G' 74E+)+%' \JRD' "' *4
12%'_*"5%J3>'74E+)+@'CBBB'eD'12%'S142F
*45>' 74E+)+@' CABB' eD' 12%' g@#*>23@
74E+)+@'ABBB'eD'12%']%2%&34F142+"/745>
74E+)+@'0"*+"N')@E"'3%J4#"[email protected](%3?;''
U4)#"3,+' ),-5?#+#+' ]Rh' (;' CZABCC' 4
E+%)*3H,-'/"3+",-'"'E+%)*34E'141#"*7@
0"' [email protected]?#3%' 4/1"/H' "' /24J3G
)*"5%J3G' 4/1"/H;' _,-5?#%36' J4#' 141#"F
*47' 0"' 4/5%/%3+%' 03%(+)*%36,-' 7"3"#+F
0"(36,-' 5./' 54' 56$7%' BDiB' [email protected]
03%(+)*%36,-' 5./;' _,-5?#%3?' J4#"' 7>1"
140%E7@' 4/' f;' g%(7G$"' 4' 56E%2%' CCa
EA'0"')@E@[email protected]'"JH')"'E4-#"
J@/45"W' [email protected]+7?,+"' 4/' U4-4)*+3)*5"
T%#$"')E%24E'7',+3*42L3@;''
V'!"#$%&'(")*+'),-./0%'12%/3+%)4#'-#"536
743*24#82' 93:;' <;' =>)7"' )12?5@' 4' 56743%
743*24#3%&'(+334)*+'5'247@'ABCBD'7*426')"
2+"/+#' 1#?3E+' 743*24#3%&' (+334)*+' 3"' &%/F
34*#+5G' 14#247H;' I%3*4' 1#?3' 3"' 9;' 14#247
ABCB' 4J)"-45"#' ,%#74E' K' 743*24#36,"7,+LM' 14-N"/?57H' 0"' )*"5JH' "' 140%E7HD
>245%O' 12?,%' )' 3+E+' 7' PC;CA;ABBQ;
=+3"3(3?' 743*24#"' RS' T%#$45,%D' U4-N"F
/?57H' 0"' *@-6' [email protected]?#3H' "' )*"5%J36
4/1"/' 7' PC;CA;ABBQ;' =+3"3(3?' 743*24#"
VS'T%#$45,%'ABBQ;
'
'
U#?3' 3"' 99;' 14#247' 4J)"-45"#' (+3F
34)*+M' 5HJ"545"3+%' )W"X34)*L' 5
3"/5Y034)*+' 3"' R?743' (;QZABCB' 4
)W"X34)*+",-D' [4745",L' 142+"/47' \JR' 5
3"/5Y034)*+' 3"' 345%#@' R?743"' 4' \J%,F
34E' 02+"/%3L;' \/E%O45"3+%' 0"E%)*F
3"3,45'RS'"'VS'T%#$45,%'5'247@'ABCB;']
247@' ABCB' \J%,36' >2"/' 5' T%#$45,+",3%/4)*"#'"3+'&%/3@')W"X34)W;
U4)#"3,+'5H)*>1+#+'"&'5'2?E,+'+3*%21%#?,+LM
^;' _H3"745?' 3"52-#"' 5H*542+W' 12+' \JR
74E+)+@' 3"' 4,-2"3@' 5%2%&3G-4' 0?@&E@
12+' 56743%' [email protected],+L' 5%2%&36,-' [email protected]
,+43?245;' U4' 24012"5%' )"' 14)#"3,+
/4-4/#+D'X%'(#%3E+'74E+)+%'J@/>'5$%*,+'a
14)#"3,+;' b"#%&' X+"/"#"D' "JH' )"' 5' 2?E,+
4J,%' 240E+%)*3+#+' P' +3`42E"(3G' *"J@#%
3"'E4X36'56#%1'1#":?*45'"'+3`42E45"3+%
5%2%&34)*+'4'/+"3L'5'4J,+;'_,-5?#%3?'J4#"
]' *%2EL3%' 4/' CP;' E?&"' ABCC' /4' j;' &>3"' ABCC' )"' @' 3?)
@)7@*4(3L' )(L*"3+%' N@[email protected]' /4E45D' JH*45;' _(L*",+%' *#"(+5?
J@/>' 472%E' $*?*3%-4' &"0H7"' "&' 5' &"0H7@' E"!"2)74E;
\J("3+"' )+' J@/>' E.,W' 14' 1256' 2"0' 5' -+)*82++' 5HJ2"WD' (+
5H1#3+"' )(L*",+%' `42E@#?2%' 5' #+)*+33%&' 14/4J%' "#%J4' 5
%#%7*243+,7%&'`42E%',%0'+3*%23%*;'
[40-4/@&>,+E' 47"E+-4E' )(L*"3+"' 4JH5"*%N45D' /4E45' "
JH*45' &%' 14#34,' 0' 1+"*7"' AB;' E?&"' 3"' )4J4*@' AC;' E?&";
o/"&%' "7*@?#3%' 7' *4E@*4' [email protected]@' J@/>' N@/+"' 0"1+)45"W
/4'*24,-')(L*",L,-'`42E@#?245;'=42E@#?2'n')"'*67"'>/"&45
4' 4JH5"*%N45+D' `42E@#?2' f' >/"&45' 4' JH*%' "' p' 4J)"-@&%
4*?07H'4'/4E%;'h"&5603"E3%&$4@'345+374@'`42E@#?2"'n
F' o/"&%' 4' 4JH5"*%N45+' &%' *4D' X%' 1412+' *25"#4E' 14JH*%' )"
0+)W@&%' "&' 4J5H7#G' JH/#+)74' 4JH5"*%N"D' *%/"' E+%)*4D' 3"
7*424E' )"' 4JH5"*%N' 0/2X+"5"' 12%5"X3>' (")W' 247"D' 7/%
05H("&3%'*2?5+'/%336'"#%J4'34(36'4/14(+347;'
U2+' *4-*424(34E' )(L*"3L' 4JH5"*%N)*5"' E?' 7"X/6' 12?54
)(L*"W' )"' *"ED' 7/%' )"' J@/%' 5' (")%' )(L*"3+"' 3",-?/0"W;
R3"E%3?'*4D'X%'"7'3+%7*4'X+&%'3"12L7#"/'5'f2"*+)#"5%D'"#%
*25"#6'14JH*'E?'5'T%#$45,+",-D'E.X%')"')(L*"W'5'f2"*+)#"5%D
"#%J4' 5' T%#$45,+",-D' 14/N"' *4-4D' 7/%' )"' J@/%' 5' (")%
)(L*"3+"D' *%/"' 4/' CP;' E?&"' /4' j;'&>3"' 0/2X+"5"W;' I%3D' 7*4
)"' 240-4/3%' )(L*"W' 5' E+%)*%' *25"#G-4' JH/#+)7"D' )(L*"' )"' )
2+"/3HE' +/%3*+`+7?*424ED' 7*426' 7"X/GE@' 4JH5"*%N45+
&%/3"'*"[email protected]"'12+')4,-%')5;'=#42+?3";'V:2;
_H3"745?' )"' @' )*"24)*@' +3`42E45"#"D
12%(4' \J%,' T%#$45,%' [email protected]%2%&O@&%
[email protected]' `"7*>2H' "' 4J&%/3?57H' 3"
k%J45%&')*2?37%'4J,%D'*"7'"74'*4'12+7"F
0@&%' 0?743' 7"[email protected]' 7*4' 3"7#"/?' )
5%2%&36E+' 124)*2+%/7"E+' F' 5' 3"$4E
12L1"/%' 3"7#"/?E%' )' E"&%*74E' \J,%
T%#$45,%;'l5+%/#"D'X%'"7'*+%*4'+3`42E?,+%
3+%' )>' 3"' kkk;&%#)45,%;)7D' *2%J"' +,0")+%#"W' 3"' ,%3*2?#3H' 2%:+)*%2' 0E#>5
kkk;,20;:45;)7;' U2+' 72+*+7%' 3%142+"/7@
3"' 5%2%&36,-' 12+%)*2"3)*5?,-' 5' 4J,+' 4/F
142@(+#"' )*"24)*45+D' "JH' J4#4' [email protected]
12"*45"3G'3"&EY',[email protected]'4J,%'"'474#+%
"@*4J@)456,-' 0")*?547;' 93:;' U;' m24$$4
3"52-4#' 3"3454' 2+%$+W' k%J45>' )*2?37@
4J,%;' ' V:2;' V4#3?245?' 3"52-#"' 5H2"/+W
(")W' +35%3*?2@' 7@,-H3%' "' /41#3+W' -4
3456E+' 2+"/E+' "' )>12"5"E+' 14-?245;
U4)#"3,+' !"#%&' 3"52-#+' "' ),-5?#+#+' 141#"F
*47'12%'`+2EH'3"'4/J%2'%#%7*2+,7%&'%3%2F
:+%' 12+' 12?,",-' 3"' ,+3*42L3%' "' *4' P' e' 3"
/%O;' U45%2+#+' )*"24)*@' 4J,%' <"/+)#"5"
m24$$"D'"JH'24745"#')'E"&+*%N4E'U4-4)*F
+3)*5"'T%#$"'S*%`"34E']%2%$4E')',+%N4E
/4)1+%W' 7' /4-4/%' 4-N"/3%' 5H/#?X/%3+"
")14O' (")*+' 140%E7@' 5%/>,%-4' 7@
7@#*>23%E@'/4E@;
V:2;'^@/E+#"'_H3"745?
/42@(L' /4' E+%)*"' &%-4' *25"#G-4' JH/#+)7"' 5' 0"#%1%3%&
4J?#7%' 3"' E%34' )(L*",L' 74E+)?2;' n7' )"' 5$"7' 240-4/3%
)(L*"W' 5' E%)*%D' 7/%' )"' 0/2X+"5"' 12%5"X3>' (")W' 247"' "
05H("&3%' *"E' *2?5+' /%336' "#%J4' 34(36' 4/14(+347D' E@)L
[email protected]+W' *05;' 2%0%2536' +/%3*+`+7?*42;' I%3' E@' 4/450/?' 12+
3?5$*%5%'/4E?,34)*+')(L*",L'74E+)?2D'7%!')"'4J403?E+')
74372G*34@' )+*@?,+4@;' ]' *"74E*4' 12L1"/%' JH' [email protected]
*4-*4' 4JH5"*%N"' 5' E+%)*%' &%-4' *25"#G-4' JH/#+)7"' E"#+
+3`42E45"W' )(L*",+%-4' 74E+)?2"D' X%' *%3*4' 4JH5"*%N' )"
)(L*"' E+E4' E+%)*"' *25"#G-4' JH/#+)7"' 3"' _#45%3)7@;
S*"*+)*+,76'>2"/')"')3"XL'0"[email protected]'"JH'3+%7*4'5H1#3+#
)(L*",+%' `42E@#?2%' [email protected]#+,+*3%;' h"12L7#"/' *"7D' X%' 5' E+%)*%
*25"#G-4'JH/#+)7"'-4')(L*"'24/+3"'"'5'E+%)*%D'7/%'X+&%D'34
3%E?'*25"#6'14JH*D')"')(L*"')?E;'
g"X/6' 4JH5"*%N' )"' E.X%' 12+' )(L*"3L' )#4J4/3%' 12+-#?)+W' 7
"7%&74N5%7'3?24/34)*+;'
R"' 4/E+%*3@*+%' 14)7H*3@*+"' >/"&45' 12%' )(L*"3+%' )L,%' 3"
_#45%3)7@' 04' 0?743"' 3%-240+"' X+"/3%' )"37,+%D' &%' 5$"7' 5
0?@&E%' 4JH5"*%N45D' "JH' )"' *+%*4' 1%3+"0%' 3%5H-4/+#+
0JH*4(3%D' 12%*4X%' *+%*4' >/"&%' J@/>' /.#%X+*G' 12%
J@/>,34)W' 5$%*76,-' 4JH5"*%N45;' h"' 0?7#"/%' 3+,-' )"
3"12L7#"/' E.X%' @2(+WD' 7/%' X+&>' 4JH5"*%#+"' 5' 3"&-42$L,14/E+%37",-'"'14/3+73>W'7247H'7'0#%1$%3+@;
V:2;'^@/E+#"'_H3"745?
@2($Q%#F.' -"$(3G(*/%' -' Q$-A(*F' -3
12(3"(3*FG,K'-,2",-$(8'$-A()*(8',-./"/('H526']2/,K
^%A+3/-$(8' %' "A+$*-"#*M.' QA-_(*F.' "!D)D' "%' $C#$2#-,' SU6' 3(:(.)2%' `XSX' D8%A' "$-8?-' .%*3+#D
"#%2-*-$M'"#%2-"#%'P(AC-$/(:'L%3/"A%$'B2-CC-6'J1-AD'"
*F.' "%' "$-8/:?' .%*3+#-$' D8%A-' %8' T' 1-"A%*:-$
-)(:*O?-'Q%"#D1/#(!"#$%<'$',#-2-.'"%'$K.(*/A/'#2%8%
1-"A%*:/6' JA+$*-"#*M' "!D)' QA-_/A/' 1-"A%*:/&' 4*56' @%$-A
B2-CC-<'@(#(2'9(2*+#?<'4*56'P%2-"A%$'P%,D)/G,%<'H526
LM3/%' H-A*+2-$+<' H526' ID3./A%' JK*%,-$+<' 4*56
7*32(8'9(*:'%'N(*+#%'H%#DA-$+6'
ab-*C#%#D8(.<' _(' $C(#:/' 1-"A%*:/' 12+$-1A%#*(' %
)(Q' $M?2%3' QA-_/A/' "$-8' "!D)' %' D8%A/' "%' "$-8?.%*3+#D<c' D$/(3-A' B2-CC-' %' Q%_(A%A' GA(*-.' *-$O?-)(:*O?-' Q%"#D1/#(!"#$%' $(!%' E"1(:?-$6' d+2-$(e' "%
1-f%,-$%A' )M$%AM.' 1-"A%*:-.' Q%' 12+:D6' d+2-$(e
$KQ$%A' GA(*-$' *-$O?-' -)(:*O?-' Q%"#D1/#(!"#$%<' %)K
$' Q%G%#(8' 12+:/' 1-,2%G-$%A/6' J#%2-"#%' "/' Q%' "$-8?Q+"#D1:D'$K)2%A'1-"A%*:%'4*56'7*32(8%'9(*:%6'
Po' krátkom' vystúpení' starosta' Ladislav' Hroššo
predniesol' návrh' na' schválenie' komisií' obecného
zastupite!stva&' stavebná' komisia' 0predseda' 4n56
7ndre8' 9enc;<' in=ormaticko>technická' komisia
0predseda' 4n56' Pavol' Hroššo;<' kultúrna' komisia
012(3"(3*FG,%' H526' ID3./A%' JK*%,-$+;<' GA(*,%./
,-./"/(' "E' H526' LM3/%' H-A*+2-$+' %' N(*+#%
H%#DA-$+<' ,-./"/%' *%' -:?2%*D' $(2(8*O?-' 1-2/%3,D
012(3"(3%' P%2-"A%$' P%,D)/G,%;<' C1-2#-$+' ,-./"/%
012(3"(3%'@(#(2'9(2*+#?;6'
@2/' ":?$%!-$%*F' 1A%#D' 12(' "#%2-"#D' L%3/"A%$%
B2-CC%' *%$2?-A' Q+"#D1:%' "#%2-"#D' 4*56' 7*32(8' 9(*:
Q$MC(*/('Q+,-*-.'"#%*-$(*O?-'1R$-3*O?-'1A%#D'$$MC,(' S' TTS<SU' V' -' WX' Y6' @-' ,2+#,(8' 3/",D"//' )-A
"#%2-"#-$/' Q%' 8(?-' %,#/$/#K' 12(' 2-Q$-8' *%C(8' -):(
$ZGC/*-D'Q%"#D1/#(!",O?-'Q)-2D'-3"E?A%"(*M'-'[X'Y
Q$MC(*M'.("%G*M'1A%#'$-'$MC,('S'\XX'V6'''
01-,2%G-$%*/('*%'[6'"#2%*(;
v$+@.)%.)-FG&($,&@%&,H.A$&,IJ%J.K$6>@[email protected]&($!('*)J,H*K$,L-(I2A.
H0%'.)&M$H,'J.3$v
v$=->?$:-)@.A$BCDE$%&'()*$+,%'(-./&0$%123$v
v Ing. Jaroslav JAKUBI!"#$%&'()*$+,%'(-./&0$%123$v
v$4.-*5($6#789:;<$%&'()*$+,%'(-./&0$%123$v
\,191.C-.+-")"H:"2=*&.$]
;12'&.3+" 2I4'&2+'+" 21" )6>^-.5%" 2=*&6.-<" <-,.1=9$" 6
%&=-*29-<" ^91'-" )" KAJ_" `" .&" KAKH" `" &" 6" )/9'&,.-<
^91'-" )" JAa" `" .&" JAa_" `:" VI4'&2+'+" =+-N" 2" 0*-,&<1%
1#-3.B41"01)-%97"1"6>%-*-"KbJ"%D"0*-"%&.N-'16
c=-F/.+7" &" 8&*-9&" d-*-316316" .&" 6>2=&6#7
*1,+..B41" ,1%7:" ;12'&.3+" ,&'+" 2I4'&2" )/%-*7" )*+&e
,-.+&" '-9/*.-" c91*0+f.A" 1" 9=1*I" 1#-3.B" )&2=7e
0+=-?2=61" 01N+&,&'&" 91.&=-?9&" S&.&" Y7*7316/:
Lekáre!"#$"%&'&"#$(")r+&,e.á".&"012341,5"6"#7,16e
8+4á)7.k:" ;12'&.3+" 2+" 2346á'+'+" &<" 0'á." r+&,.$34
)&2&,.7=5" 1#e3.>34" )&2=70+=e?2=+e6" .&" @:" 01'r1kA
k=1rB" " 2&" 72k7=1C.+&" DE:" Fe#r7ár&A" DG:" &0r5'&" &" DH:
<I.&"DJKK:"L#C&.+&"2&".&"=>34=1"*1916&.+&34"%MN7
)IC&2=.+(A" 1)./%-.+-" 1" 91.&.5" 234M,)-" #>6&
)6-*-<.-.>"&<".&"O*&,.-<"=&#7'+"1#3-:""
8P*:"[email protected]"VWXUYLZ[
v$Mgr.$Lýdia$MOLNÁROVÁ$skladá$poslanecký$s!"#$v
v$%&'($)"*+,-.$/0123456$78-.*9$:;7-.<=>8?$7!"#$v
X&"K:"*1C.597"m&^+&.P16B41"2=1'.1=-.+216B41"=7*.&e
<&A"9=1*>"2&"91.&'"6".-,-?7"DD:""F-#*7/*&""DJKK"6"Y7'=I*e
.1%" ,1%-" 6" i-'^163+&34A" 2&" 61" 6)/<1%.>34" ,7-'134
2=*-='1"a",1*&2=-.-39>34"&"KE",120-'>34"4*/C16:
Z5(&)1%" ,-=29B41" =7*.&<&" 2&" 2=&'" =&'-.=16&.>" &
.+9>%" .-0*-%1N+=-?.>" i1N91" j&P&'&A" 9=1*>" 261<+%" 201'7e
4*/C1%" 0*-,6+-,1'" 261<-" 2=1'.1=-.+216B" 7%-.+-:" S*74B
%+-2=1" 0&=*+'1" d1*+216+" g*^-916+" &" =*-=+-" 8&*3-'16+
d-*./=16+:"
X&" h&'^534" %+-2=&34" 291.C+'+" 8+34&'" T-F'-*A" U,*+/.
d-*./=A" i1)-F" j-*-^!&A" ;-=-*" TB./*=A" V=&.+2'&6" ;-341" &
d1*+2" ;1,2-,'>:" k" ,+-6C&=" 2&" )" %-,&+'$" =-^+'&" g%9&
l*1^^16/A"9=1*/"61"261<+34"*&,134".-.&^'&"0*-%1N+=-?97:"
\019*&C16&.+-".&"KK:"2=*&.-]
v$1.@-=:AB$C'9D;+$#;-$E;F8;$G.&.-.H$I($+,=7J;$:.J',-;
K;',7;L,$M'A=8;L,$.$N($+,=7J;$%.'>=-;L,$K='<9J;L,$v
v$5BO.P$J"'<.@.$Q<&($E.';7-.L$E.8"#,D8.H$*'"C?$%.'=8$%.J"-.H
J'=JB$R.*,7-.L$%;-<9'$v
?" D0+3&>05" bcG" )&%'(='," b8cc" 2," #" D'*&210'0:/
P0/021*+21#," VRSdB" (25(10-+*>," ?$'0-+=" ->&+25=" 2:/e3;," ->&f
+0#"MWWP"V&3+016"`*1',C"A^"#"V&>40#:*,:/G"P0"D'0:&3('=>+6:/
;=>&I*1021*,:/C" ,50" .&" #0J%," +=#'/0#&." 50<*2*&C" 53&" 2," ->&+56
%0>*";#0>&+U"T&>&+,"N(5(-50#=","\(3<*>,"A6+,50#=C","#0>&%+&.
50<*2*&C" 53&" %0>*" ;#0>&+E" Z,'1," g&'&4X0#=" ," B+10+" T'0440C
+,2>&30#,>," 2,<01+=" 2:/e3;,G" `," K#03" ;=21(D56X," MWWP
V&3+016" `*1',C" A^" @+[G" Z='*," " N(+0#=" D'&3+*&2>," 2D'=#(" 0
-*++021*";,"'05"b8c8G"O&+10"'05":/,',51&'*;0#,>,",50"'05"&(',",
/02D03='25&."5'E;6G"Q05"b8c8"%0>"'050<""-*,2150#U/0"0I*#&+*,
&50+0<*56C"-0"2,"D'&.,#*>0",."#"/02D03='&+E"3'(I21#,G"
MWWP"V&3+01,"`*1',C"A^"<="#"2K-,2+021*":&>50<"bh"ij8"->&+0#
,"bjjkl";=5,;+E50#G"M&>50#0"<="7m"mlb";=5,;+E50#"2"+=5(D+0(
5,'1*-50(G"OE10"+,5KD*>*"#"<,>00%:/03+$:/"D'&3,.+*,:/"10#,'"#
/03+01&"jj"ikm"c8j"9G"
@+[G" N(+0#=" ;/03+01*>," :&>50#U" /02D03='&+*&" MWWP
V&3+016"#"`*1'&C"30"510'&."D,1'E",."";=#03"O'&%*40#G"?"+*1'*,+25&.
302*,/0>"#"<*+(>0<"'05("0%',1"hh"kj8"bi8"9C"-0"#"D0'0#+,+E"2
'050<" b88m" D'&321,#(.&" *+3&n" ',21(" c8bChl" oG" p=5,;+E:*" *21&
;,'&[*21'0#,>*C" I&" #" .&3+01='256:/" 0%:/030:/" 2*" <eI(" ;,5KD*!
;,";#$/03+&+K":&+("10#,'"#>,21+&.";+,-56"2"0;+,-&+E<"MWWP
qh7l"3'(/0#"#$'0%50#rG""
#7#8e($"*"9#+'#("#(%0+(4+#
?" Y,>4&." -,21*" 2:/e3;&" ;=21(D56X," ->&+25&." " ;=5>,3+&
MWWP" V&3+016" #" V&>40#:*,:/" B++," s,>50#=" #" 21'(-+021*" ;/03f
+01*>," -*++02!" 0'[,+*;=:*&" #" 0%:*G" ?" '=<:*" #6DtX,+*," #0J+U/0
-,2("->&+0#"(2D0'*,3,>,"3#&"+=#41&#6"3*#,3&>+$:/"D'&321,#&+E
#"^Bs"`*1',","21,',>,"2,"0"#;/J,3"050>*,"D'&#=3;50#$:/".&3+0f
1*&5G"P>=+0#,+="+=#41&#,"5KD,>*25,"2,"+&(25(10-+*>,C"#;/J,30<
+,"3,I3*#U",":/>,3+U"D0-,2*&G""
AK-,2!0(" ->&+25&." 2:/e3;&" %0>," #0J%," ;=21(D56+&" D'&" ->&+25K
0'[,+*;=:*("qD'&32&3+E-56rC"510'0("2,"+,"Y,>4E:/"7"'050#"21,>,
B++,"s,>50#=G"g>&+0#*,";#0>*>*"3&>&[=156"+,"<,':0#U";/'0<,If
3&+*&" 3&>&[=10#" MWWP" V&3+016" #" `*1'&L" ->&+25K" ;=5>,3X(
V&>40#:&" %(3&" +," ;/'0<,I3&+E" ;,21(D0#,!" B++," s,>50#=" ," ;,
;,<&21+,+:0#""A*>#*,"T'0<,30#=G
P"$.-+'.#-";/4e<#)49=%e5
MWWP" V&3+01," D0+K5," 2#0.*<" ;=5,;+E50<" :&>$" 50<D>&n
v$Anna$BALKOVÁ$po!a#$%&'&%()*$v
služieb, od platby kartou, možnosti dobitia kreditu mobilných
operátorov a úhrady faktúr cez poster-minály. V roku 2011 je
predpoklad rozšírenia služieb o možnos!" #$%&'(" )*+,+-+&.
/010#021*"30"#$456"78"9":&;"1&'<*+=>"+,"[email protected]"5,'16C"D'*"2D>+&+E
D03<*&+56" F" +=5(D(" #0" #$45&" <*+*<=>+&" 7" 9G" H,>4E<
%&+&)*10<" D'&" 3'I*1&J0#" +=5(D+&." 5,'16" 2K" ;J,#6" +," 2>(I%6" ,
D'03(516";<>(#+$:/"D,'1+&'0#L"MN"O,1',10('C"MN"[email protected]"OQB?RS",
*+3&G"
Pre!"#$%e#'e#(")*+,#-./%,#!+-+'"0)-1#234%e56#
?" '=<:*" 3*25(2*&" #621KD*>," T&>&+," N(5(-50#=C" 510'=" 2,
2D$1,>,C" D'&-0" +*&" .&" <0I+U" #" D'&3,.+&." 2*&1*" V&3+016" ;,5KD*!
-,5,.0#25$":/>*&%C"+,"10".&."%0>0"03D0#&3,+UC"I&"MWPP"V&3+01,
#" 2K-,2+021*" '&3(5(.&" D0-16" 303=#,1&J0#" #" 2K#*2>021*" 2
D'&:/030<" +," D>+0,(10<,1*;0#,+U" &>&51'0+*:5U" 2D',:0#,+*&
K3,.0#G" P'*10<" 2K" (D'&3+021+&+E" #>,21+E" 303=#,1&>*," ,
#$'0%:0#*," 10#,'(G" P,+*" T&>&+," N(5(-50#=" 2," ;='0#&X
D0Y,50#,>," D'&3,#,-5=<" #" 0%0:/" +,4*:/" D'&3,.+*,:/" ;,
0:/01(","D'E21(D"5";=5,;+E50<G
Z['G"\][email protected]"A_`BNW?a"
!"#$#%&'(")*+,#)"%&+,#-"#$./,0123
+",-./0$/.12$3.,4.$/&536$76&8&4&$/2*,9/":$4"$;"/8",./"46&$$;(<%"1=$>"$).$?&$/@"A$B.)%&C40$;".C#)"%":
4(1.C*$4"$67<$;"7<2)(/"46&D$!.$?&$?&164.*$64/&#)976.*D$A).%($#"$/@"A$%E7<8.$/%()6=$FB84&$;80$<.#B.1(%&46&$#
1",-./.*$ /.1.*$ 4(3$ %.C6"$ /$ G&8@./76"7<$ .C!"46"D$ A).%9$ 1",-./H$ /.1*$ ;.$ #)%6&7<$ BH@:"?H$ 1.$ #B8"@A./&?
A"4"86;(76&=$ I().$ /.1"$ /$ .C1.C9$ 1",-./$ 4"%6&-*?&$ #B8"@A./0$ .1B"1./0$ /.12$ "$ 46&8&4,&$ <21%"*867A2
B%&:",*?&$!6#)6"%&JD$"8&$/2B8"/*?&$"?$36A%..%K"46;32D$A).%0$#H$B.)%&C40$4"$1.C%0$!6#)&46&=
L<7&3&$ )"A03*).$ #)"/*$ ;"C%(46:$ "$ B%6B%"/*?&3&$ #B.8.!4&$ #$ MC&74E3$ ;"#)*B6)&5#)/.3$ /$ G&8@./76"7<
"A76*D$ A1&$ #"$ C*1&$ ;6#:./":$ B%6$ A",1&?$ 4&<4*)&54.#)6D$ !6$ 46&$ #H$ 1",-./0$ /.12$ /2BH@:"40$ #B.8*$ #.
#B8"@A./E36=$ L<7&3&$ 1":$ .C!"4.3$ 4"$ /EC&%D$ ,&$ C*-$ #6$ 1",-./0$ /.12$ N;.$ #)%6&7<O$ .1B.?"$ /$ )&%394&
4"?4&#AP%$ 1.$ QR=$ ?H4"$ SRTTD$ "8&C.$ "A$ )"A$ 4&*%.C6"D$ .C?&3$ .1/&1&4&?$ 1",-./&?$ /.12$ #"$ B%6B.!9)"$ B.15"
#A*).!4&$ B%&*A(;"4E7<$ ;%(,.A$ /$ .C76$ "$ /E3&%2$ #)%&7<2$ A$ #).!403*$ *,$ /.$ '"A)H%&$ /$ .A)UC%6$ ).<).$ %.A*$ ;"
.C1.C6&$.1$T=$?H8"$SRTT=$V%&).,&$)().$#A*).!4.#:$3P,&$./B82/46:[email protected]*$/(@<.$#).!40<.$"?$.$QR$W$/&%93&D
,&$/$A",1&?$1.3(74.#)6$B.*/",*?&)&$%"1@&?$4"1$/"%6"4).3D$A).%E$?&$8"74&[email protected]$"$@&)%4&[email protected]$"?$A$B%9%.1&=
X4K=$Y8"1639%$Z*1&%"/E
Na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia Miestnej ak!"#$% &'()*"+% ,-% .*'/
010#2*3"% 45617*"'5% "57(% 18#9% :5&;()1<5=*
&;501&;5% 189#% >56*&=5<% ?01771@% !=#"'5% )0#6/
&#6"A9;<5% ,-% .*'010#2*3"(% 45617*"'5@% )1&/
=5"'+B5% ,-% C#=71<9#% .20D% E(6F*=5% G+"5'1<H@
5'1% )1:101<5;#I% &5% :J!5&;"*=% "1<K% )1&=5"#9
,-% C#=71<9#% L"2D% C501&=5<% C5'(8*!'5D% -5&56/
"(;*#@% ';10M% <*#61=% L"2D% >56*&=5<% .#==#"@
)0#6&#65% .NG% ,-% .*'010#2*3"(% 45617*"'5@
81=1% :<1=5"M% <% )1"6#=1'% OPD% 6#9#F805% OPQP
61%R(=;J0"#S1%61F(%<%T58#D%
U!5&;"A9*% <5="MS1% :S01F5V6#"*5% 81=*% *"W10/
F1<5"A%%1%*F)=#F#";H9**%L";#201<5"#$%&;05;M/
2*#% 01:<1$5% J:#F*5% .*'010#2*3"(% 45617*"'5@
'6#% &5% S1<10*=1% 1% :0#5=*:1<5"K9S% <K:<59S% 5
)0#6=1V#"K9S% )01$#';19SD% G9S<H=#"K% 81=% 01:/
)1!#;%"5%9S16%.*#&;"#$%5'!"#$%&'()*"+%"5%01'
OPQQ@% '#X% )0#<H6:'5% 5% 56F*"*&;05;A<"5% !*"/
"1&Y% 8(6#% &;HY% ZZ% [Q\% ]D% G9S<H=#"K% 81=% 5$
S50F1"1205F% <K:*#<% "5% 01'% OPQQ@% <% ';101F
8(6#% F1V"M% 61% W#80(H05% OPQQ% )0#6'=565Y
)01$#';+% "5% 0#'1"7;0('9*#% 5% F16#0"*:H9*#
18#9"K9S% &;5<*#8% <% S16"1;#% ZP% 5V% \^% ;*&D% ]
g1='=30"5% &'()*"5% h056A9*5% :
i05V1<*#9%"HF%)0*7=5%<%&181/
;(%QjD%W#80(H05%)0#6<*#&Y%5'1
&5% % <% F*"(=1&;*% W57*5"21<5=1
"5%"57*9S%6#6*"H9SD%
v%Zástupcovia%našej%obce%sa%v%!abe%&'(astni-i%na%.i.o0ia1no.
2a-no.%&30o.a41en5%6iestnej%a8(nej%s8upin;%6i80o0e<i=nu
>a1ošin8a@%%AotoB%6<0@%Cu1.i-a%D;na8ová%%v
_"575%18#9%9S9#%0#'1"7;0(1<5Y%'(=;J0"+%61F`
5%<%6<19S%'1=H9S%)01$#';+%"5%16810"M%<:6#=H/
<5"*#% 5% *"W10F1<5"*#% <% S16"1;#% 16% ^% PPP% 5V
[% PPP% ]@% 5=#81% 16% ^% PPP% ]% 61% a% ZPP% ]% _61
'1"95% $J"5% OPQQ`D% .*F10*56"#% <5="M% :S01/
F5V6#"*#% &9S<H=*=1% !=#"&;<1% .NG% .*'010#/
2*3"(%45617*"'5%<%"H016"#$%&*#;*%&1%&A6=1F%<
>#<1!*D
.20D%E(6F*=5%G+"5'1<H%%
b?1<10A% &5@% V#% *"K% '05$@% *"K
F05<D% c% '1"#!"1F% 6d&=#6'(
&J% <75'% W57*5"2+% S=5<"#% 1
61801F% $#6=#@% )*;A% 5% "5$Fe% 1
6180#$% :H85<[email protected]% )1<#65=5
v Sprievod prešiel celou „starou“ dedinou. v
"HF%<#6J95%gG%h056A9*5%.*01/
&=5<5% -5($91<HD% g57*5"2+
F5$J% &<1$#% '10#"#% <% 6H<"#$
F*"(=1&;*D
c1% W57*5"21<1F% 18618A% F5=*
v Fašiangový program priniesol !"#$%&'$()*&+,-.'"/&v
;59i"&n"&4"09o'st'e&rel"t/'ne
mene.& robot>A& P9p"9li& st"#
rosti& s& po;om& "& st"rost#
li'osKo5& o& Jro953& "& t"k& m"li
'i"ce.&!"s5&n"&02b"'5A&
Qreto& s"& po!"s& 1"?i"n4o'
or4"ni0o'"li& rG0ne& 0"b/."!k>3
02b"'>& "& robie'"lo& s"& tieD
'e;"& s'"9iebA& R59i"& s"& oblie#
k"li& 9o& m"siek3& ktorC& okrem
02b"'ne.& 15nkcie& m"li& ".
ochr"nn@& [email protected]"m& "& m"li
chr2niK&proti&pGsobeni5&ne4"#
t/'n>ch& s/l3& m"li& 0"be0pe!iK
Jro9n@&rok&"&plo9nosK&hospo#
92rsk>ch&0'ier"tA&Qosle9nC&tri
1"?i"n4o'C& 9ni& boli& n".'e#
sel?ie& "& 02b"'>& '>'rcholili& '
5torok& posle9no5& m50iko5
pre9& Qopolco'o5& stre9o5A
E"?i"n4&s"&kon!il&pocho'2'"#
n/m& b"s>A& Qri& tomto& s>mbo#
lickom&pohrebe&miestni&ob!"#
ni"& '& prestro.en/& 0"& 1"r2r"3
or4"nist53& kostoln/k"& 5sk5#
to!nili&obr"93&pri&ktorom&bolo
'e;"&pl"!53&smiech5&"&02b"'>
[email protected]&[email protected]
Br"[email protected]& .e9lom& tohto
ob9obi"& bolo& obr"9o'C& pe!i#
'o& #& 12nk>3& sm"DenC& ?i?k>3
sl"nink"& s& klob2sko53& h5spe#
nin"A&
E"?i"n4>& '& Fel?o'ci"ch
sme&tohto&rok5&sl2'ili&o&nie!o
skGrA& Hentrom& 9e9ink>& pre#
?iel& 'esel@& sprie'o93& ktor@
'>l2k"l&;59/&n"&prie9omieA&Io
k5ltJrneho& 9om5& s"& pri?li
po0rieK& n"& pro4r"m& '& po9"n/
EL& Br"9/ci"A& Ii'2kom& pre9#
st"'ili& s'"9obnC& 0'>k>& 0
n2?ho& re4iMn53& keN& s"& n"
9r5h@& 9eO& po& sob2?i& sK"ho#
'"l"& ne'est"& 9o& 9om5
Den/ch"A& E"?i"n4o'@& pro4r"m
'>'rcholil& spe'om& .el?o'#
[email protected]& Dien3& ktorC& si& pre9s"#
'0"li3& De& n"& b59Jci& rok& n2m
pr/95& n"& 1"?i"n4>& 9o& k5ltJr#
neho&9om5&0"spie'"KA
SeselC& 1"?i"n4o'C& popo#
l59nie&pripr"'ilo&PbecnC&0"s#
t5pite;st'o& "& Tomisi"& k5ltJr>
'& 0loDen/& U4rA& R59mil"& L>n"#
ko'23& U4rA& [email protected]"& Uoln2ro'23
Wen2t"& U"t5lo'2& "& LoO"& Xr#
?eko'2A
U4rA&R59mil"&L>n"ko'2
EotoY&"5tork"&&
v)F)v:.:lGmu)fašiangovGmu).p1i:vodu).a)p1idali)aC)dom<6i;)v
v)IN:$úpiA:K)La6no)p1:d<m;M)v
v)Na)fašiangovom)popoludní)ú!in$oval)*udov-).ú0o1)23)41adí6ia)7
81a9ovi:6;)v
v)8iv<6i).i)po71:li)p1og1am@)$Ao1-)i6B)7avi:dol)do)d<vn:C)minulo.Ai)a
7vD$lo.Aí)naši6B)p1:d$ov;)))v
# H+25)((-L")*0($")4# S=+)+/C
.-*+?)"T# :;(5"# 2".-*5"# ;# )"/C
,."-:6=#P.$"-(=#:;(5,.$"7
UV45(.-*+?;%W# >(5*# ";"?@=*(&
$*?*+3;+1(# (>%$".+E,.$"7# X5)*5*
P5(1&# $0?+54$"3*&# "# ;&5.P-)&7# Y
,P'",)(,.*# ,"# (29!# <*"?"# $%C
0?$*1)P!F# <+# )+25)((-L")*0(C
$")@# :;(5%# ="/P# )"# $*?*+;&
$G0)"=)@# 2(,5")*+7# X(.$-?*5(
,"F# <+# .";4.(# :;(5"F# ?(>-+
$%>"$+)4# 2+-,()45)+# "# =".+C
-*45)+F# ?(;4<+# -($)";(# ?(>-+
2-*2-"$*!# $*?*+3;&# =54?+<# 2-+
Z"5:*+# :.P?*&=# ";(# 25)(# (-L")*C
0($")4# :;(5"7# [-L")*043*"# $%&C
'($")*"# ,# $*"3+-G=*# -(')6;=*
)P.*# <*";($# (?# )"/)*<:631# -(')6C
;($# ;# ,"=(,.".)+/# 2-43*F# (-L"C
)*0($")*&# "# ;().-(5%# $5",.)+/
2-43+7# V4# $+E;G# $G0)"=# 2-+
-(0$(/# "# 2-+15>($")*+# $G31($%F
31"-";.+-($G31F# $ME($G31# "
=-"$)G31#$5",.)(,.67#
'tre+y-+-rann.m-v+t0vaním\N*,.+)3*"# )+25)((-L")*0($")+/
:;(5%# -*+:*# 2-(>5@=%# ?+.6# ]7
,.&2B"# ,(# ,.-+,=*# 0(# ,;([email protected](
$,.4$")*"# "# ?(314?0")*"# ?(
:;M57#^;(5"#/+#$#=*+,.+#>%?5*,;"F
'(# &=(<B&/+# >5*<:6# ;().";.
<*";($# ,(# <*$(.(=# $# (>3*F# /+/
(>%$".+E=*F# E&?($G=*# .-"?6C
3*"=*F# '6=# ,"# +N*,.+)3*"# :;(5%
2(?2*,&/+# 2(?# 2-+15>($")*+
$0!"1&#?+.6#;#-(?)@=&#?(=($&7
_+.*# 0# U=45(.-*+?)+/W# :;(5%# ,P
3*.5*$+/:*+# ;# 2-(>5@=(=# ,$(/1(
(;(5*"F# *31# 3*.($G# <*$(.# /+
>(1".:6F# 2-+.(<+# ,P# ";.6$)%=*
P'",.)6;=*# $:+.;@1(# ?*")*"# $
(>3*7# H+25)((-L")*0($")4# :;(5"
2(,;%.&/+# &'*.+E(=# =(<)(,!
-M0)(-(?G31F#
)+J(-=45)%31
+N2+-*=+).($")67# I+# .(# ?")@
=+):6=# 2('.(=# <*";($F# E"1:6=
?(1($(-(=#K#C#`#&'*.+E($F#)+J(-C
=45)(&# ,2(5&2-43(&# ,# -(?*'=*F
(>+3)G=#P-"?(=#"#2(?7
X(?,."."# $%&'($")*"# ,2('6$"
2-+?($:+.;G=# $# 0=+)+# $0!"1&
&'*.+E"# "# <*";"F# 2-+31(?# (?
?*-+;.6$)+/# 2+?"L(L*;%# ;# 2+?"C
gogike komunikatívnej a tvorivej. Žiak je chápaný ako
špecifická individuálna osobnos!
"# $%&'($")*+# ,"# (-*+).&/+# )"
-(0$(/#
/+1(#
2(.+)3*45)%31
,31(2)(,.67#
Škola-patrí-k-obci
829.(,!# :;(5%# ,(# <*$(.(=# (>3+
$+?*+# ;# 2-*-(?0+)@=&# 2(3*.&
,2(5&2".-*')(,.*# ;# $*?*+3;+=&
2-(,.-+?*&7# A4-($+B# $+?*+# ;
.$(->+# 2-"3($*.@1(# "# ;((2+-"C
.6$)+1(# 2-(,.-+?*"D# <*";($# "
&'*.+E"F# <*";($# =+?0*# ,+>(&F
<*";($# "# (,.".)G31# 2-"3($)6;($
:;(5%# "# 2-(,.-+?*"F# ;.(-@# :;(5&
(>;5(2&/+7#H60;%#2('+.#<*";($#/+
$G1(?(&# 2-+# *)?*$*?&45)%# 2-6,C
.&2# ;# +?&;43**# ;"<[email protected](# ?*+!"!"7
I+#.(#2(0*.6$)+#:2+3*J*;&=#)":+/
:;(5%F# (# '(=# ,$+?'*"# $G,5+?;%
)":*31#<*";($#2-*#2-+31(?+#)"#K7
,.&2+B#
25)((-L")*0($")G31
:;M57# 8)"<6=+# ,"# <*";($# )"&'*!
3142"!#,$(/+#&'+)*+#";(#$5",.)G
(,(>)(,.)G# -",.# "# 2-*,2*+$"!# ;
)+=&# ,$(/(&# ="N*=45)(&# ,)"C
1(&7#
Alternatívne-formy
vyu!ovania
824/")*+# -(')6;($# ?(# /+?)+/
.-*+?%# $+?*+# "&.(=".*3;%# ;
2-+J+-($")*&#$%&<6$")*"#"5.+-)"C
.6$)%31# J(-*+=# $G&'>%7# O*"3*
)":+/# :;(5%# 2-"3&/P# '",.(# $
,;&2*)431F# $%&<6$"=+# 2-(/+;C
.($@# $%&'($")*+F# *).+L-($")*+# "
2-+24/")*+# &'*$"# /+?)(.5*$G31
2-+?=+.($# /+# )+(?=%,5*.+E)(&
,P'",!(&# $G&'>%# $# .-*+?+# ,(
,2(/+)G=*# -(')6;=*7# 8P'",!(&
$%&'($"3*+1(# 2-(3+,&# ,P# =+.QC
?%#?-"=".*043*+F#$(E)@1(#-(01(C
$(-&F# -"))@# ;(=&)*;".6$)+
;-&1%F# 2-+0+).43*+# 2-43# <*";($7
R13+=+# >%!# )*+5+)# (?($0?4C
$".+E(=# 1(.($G31# *)J(-=43*6F
,;P,+)(,.6# "# 2(0)".;($F# "5+
,)"<*!# ,"# ?+.*# $*+,!# ;# *31
(>/"$($")*&# )"# 04;5"?+# 2-+<*C
.@1(7# R13+=+# ">%# )":"# :;(5"
>(5"#)"(0"/#U^;(5"#1-(&W7
_*?";.*3;4# 1-"# /+# 04;5"?(=
,2(0)4$")*"# "# (,$(/($")*"# ,*
)($G31# $+?(=(,.6F# ,5P<*# "/# 2-*
&2+$B($")6# &'*$"7# ^;(5"# ,"
,$(/6=# 2M,(>+)6=# )"# <*";($# "
:*-:*&#$+-+/)(,!#,)"<6#2-+15>($"!
=%:5*+);%#1&=")*0=&#"#2-*,2*+C
$"!# ;# -(0$6/")*&# $:+E&?,;G31
1(?)M.7#
234a56-u!ite8-9-:iak-9-ro<i!
X-*(-*.(&# )":+/# :;(5%# /+# ,(3*45)"
;56="# $%.$4-")4# &'*.+E=*# "
$0!"1=*D# &'*.+E# C# <*";# C# -(?*'7
^;(5"# ,"# ,.4$"# '(-"0# $*"3
(.$(-+)(&# :;(5(&F# ;?+# -(?*'*"# $
,2(5&2-43*# ,# &'*.+E=*# $%.$4-"/P
2(0*.6$)&#;56=&#:;(5%#2-+#$G31(C
$&# "# $0?+54$")*+# ?+.67# # R+54
'*))(,!# :;(5%# /+# 04$*,54# (?
2-6,.&2&#$%&'&/P3*31#;#2-43*F#(?
*31# (-L")*0"')G31# ,31(2)(,.6F
)";(E;(# $# :;(5+# 2-"3&/P# 5+)# .-*
&'*.+E;%7# O*"3*# :;(5%# ,"# 0"24/"/P
2(?# *31# $+?+)6=# ?(# -M0)%31
,P!"<6F# $+E;G# 2-*+,.(-# /+# $+)(C
$")G# 2-+0+).43**# :;(5%# 2-*"=(# $
(>3*7#
# # # # # X-(,.-+?)63.$(=# ;&5.P-)%31
2-(L-"=($F# ;.(-@# 2-*2-"$&/+=+
)"# ;"<?P# ;&5.P-)(C,2(5('+),;P
&?"5(,!# $# (>3*# 0$*?*.+EB&/+=+
,31(2)(,.*# <*";($7# _(# 2-(L-"C
=($# 0"24/"=+# $:+.;G31# <*";($F
'(# 2".-6# .*+<# =+?0*# )":&# $+E;P
2-+?)(,!7# H":"# :;(5"# ,*# &$+?(C
=&/+# ?M5+<*.(,!# 2-62-"$%# <*";($
)"# 0"'5+)+)*+# ?(# $+E;+/# ;(=&C
)*.%# <*";($# 2-*# 2-+31(?+# )"# K7
,.&2+B# A^7# Y+?*+=+# <*";($# ;
",+-.6$)+=&# ,2-4$")*&# "# ,)"<6C
=+#,"#?"!#*=#.";P#$0?+5")(,.)P
P-($+BF# ">%# ,*# "/# 2-(,.-+?C
)63.$(=# )+/# $%>&?($"5*# -+:2+;.
"# 2(063*&# $# ,;&2*)+# )($G31
,2(5&<*";($#*#&'*.+E($7#
=o3itívna-+p?tn0-v?3ba
V4=+# 2(0*.6$)&# ,29.)P# $90>&
0(# :;M5F# ;"=# )":*# <*"3*# 2(,.&C
2&/P7
S2(;-"'($")*+#)"#a7#,.-")+T
f%&'&"!/",/$$)$gR$<-.*"Mh
6P(%&5&9$ 4'&+&9$ ?/$ P./$ "*4,0N
B,*'&5$ `a$ WS!*PM$ T$ iP*-&50/R
j&.*)$ 5,*0$ B,*'&5$ f5$ )(5,<+&<-,
&%$ .&)N&%"9-,*$ .&%,!&5h$ P&<-9T
P9?/$ *?$ %&$ )('+*%"S0N$ 4'O+$ 5
F,-./R$ i<&V"&<A$ B,*'*$ ?/%"&T
)"*!"/$ 7&.29?/$ ?/N&$ 9!,-/LK$ -&
)"*2/"($",/$4'&+*$*'&$-*'(K$*+/
&<&V"&<A$ 9!,-/L*$ <*$ P&%P,<9?/
"*$ '*B%&2$ ?/N&$ B,*'&5,R$ :'$ ?/
B,*'$ $ P&),-#5"/$ "*'+&"/"S$ '
9!/",9$ <*K$ 5/%/"S$ ?/$ '$ -&29$ *?
5$ %&2(0&2$ P.&<-./%#$ *$ 2(
4,'&5">N&$ *$C%&V.>N&J$ 9!,-/L*$ *
%&V.S$ B,*0'M$ '&+/'-#5K$ -&$ ?/
N&-&5($ 5SN.*R$ a,'&5"#$ <"*B,5#$ *
-5&.,5#$B,*0,$<@$5$'*B%/?$-.,/%/$*
.&5"*'&$ *?$ -#K$ '-&.S0N$ )*9?#2*
5,*0$ 54/-'&$ ,">$ *'&$ 9!/",/K$ )(T
+/B#$ +/"$ "*$ P/%*YZY&5,K$ '-&.S2
<2/.&2$ <5&?,0N$ B,*'&5$ P&<@5*R
;*'-&2K$ B/$ *?$ 9$ "(<$ <@$ 4,'&5"#
B,*0,$<@$"*<+/%&5">$@%*?/\
Úspešné$žia!k#$a$žiaci$$
W$ 4'&+<'&2$ '&+/$ [k=:li_Gmnk
2(2/$o$@<P/4"S0N$.,/4,-/L&5\$
pR$ .&!"#'$ \$ 6&7,*$ 89'9!'&5(K
1,.,*2$
3.&44&5(K$
1*.-,"*
q>"*.-&5(
rR$ .&!"#'$ \$ :%*2$ ;,+&K$ 8.,<-#"*
=><,&5(K$6&7,*$s*'9V,!'&5(
F*?+/P4#$ )$ "*?+/P4#0N$ "(<$ V9%@
./P./)/"-&5*A$"*$&'./<"&2$'&+/
5$F,-./R
t,*0,$ pR$ *$ rR$ .&!"#'*$ <*$ )*P&?,+,
%&$ 2*-/2*-,0'/?$ <@A*B/$ WaDnT
8iWDn8iK$ '-&.($ <*$ '&"*+*$ $ 5
.(20,$ 6+&5/"<'*$ *$ )*P&?,+&$ <*
%&$ "/?$ 5M4/$ oddd$ B,*'&5
.O)"M0N$ 4'O+R$ t,*!'*$ pR$ .&!"#'*
6&7,*$ 89'9!'&5($ <*$ 5$ -*'/?-&
<,+"/?$'&"'9./"0,,$<5&?,0N$.&5/<T
"#'&5$ 92,/<-",+*$ "*$ '.(<"&2
buR$2,/<-/R
n]*$ pR$ 7/V.9(.*$ <*$ 5$ 4'&+/
9<'9-&!",+&$ 4'&+<'>$ '&+&$ ./0,T
-*!"/?$ <@A*B/$ 3WGD`ni6q:WiW
8IvwFK$ *$ "*?+/P4#$ $ ./0,-(-&.,K
'-&.S2,$ V&+,$ 6&7,*$ 89'9!'&5($ *
n,*"*$ a&5!#'&5(K$ ./P./)/"-&5*+,
4'&+9$ "*$ &V5&%&5&2$ '&+/$ 5
F,-./$ *$ B,*!'*$ 6&7,*$ 89'9!'&5(
nám „vyrecitovala“ krásne 2.
miesto v silnej konkurencii takmer 20 mestských a vidieckych
škôl. To, že žiaci sú aj technicky
zru!"#$ %&'()*+,$ $ -./-,*0,$ 1,.,*2
3.&44&5($ *$ 6&7,*$ 89'9!'&5($ *
4-5.-(0,$ :%*2$ ;,+&$ *$ 8.,<-#"*
=><,&5($ 5$ &'./<"/?$ <@A*B,
C=DE3FGE8H$ 1GFG1I1JK$ &%',*L
"(2$ B,*!'*$ 6&7,*$ 89'9!'&5($ 5
<,+"/?$ '&"'9./"0,,$ ",-.,*"<'M0N
4'O+$ P.,",/<+*$ '.(<"/$ QR$ 2,/<-&R
:$"*'&",/0$5SP&!/-$"*4,0N$%&-/T
.*?4#0N$ @<P/0N&5$ )*5U4,+$ B,*'
[email protected]$ EN9%SK$ '-&.S$ 5$ &'./<"/?
5S-5*."/?$ <@A*B,$ )*!+/"/"S0N
B,*'&5$ &V<-(+$ "*$ '.(<"&2$ QR
2,/<-/R$ W4/-'S2$ B,*'&2$ <.%/!T
"/$ V+*N&B/+(2$ *$ P.*?/2$ 5/L*
X*+4#0N$ @<P/0N&5$ P.,$ ,0N$ 5)%/T
+(5*"#$ P&%$ 5/%/"#2$ ,0N$ 4,'&5T
"S0N$P/%*YZY&5R
Priaznivá$sociálna$klíma
[.,&.,-&9$ "*4/?$ 4'&+M$ ?/$ <&0,(+"*
'+#2*$ 5M-5(.*"($ 9!,-/L2,$ *
5)A*N2,\$ $ 9!,-/L$ T$ B,*'$ T$ .&%,!R
W)(?&2"@$ ,"-/.*'0,9$ -S0N-&
5)A*N&5$ V9%/2/$ "*X*+/?$ P&),T
-#5"/$ 9P/5]&5*A$ *$ .&)5#?*A
"*?2^$ *'-,5,-*2,$ 5$ <P&+9P.(0,$ <
.&%,!&5<'S2$ )%.9B/"#2K$ P.*5,T
%/+"S2$,"7&.2&5*"#2$)(<-9P0&5
_*%M$ 4'&+M$ P.,$ `a$ &$ P.(0,$ *
5S<+/%'&0N$4'&+MR$
W$ <"*N/$ P&<'M-"@A$ &%V&.">
5/%/",/$ 4'&+M$ )[email protected]/$ ?/?
@<P/0N$ *$ )+/P4&5*",/K$ <&2$ <,$ )
%&-/.*?4#0N$ <'@</"&<-#$ )$ PO<&T
V/",*$ "*$ -/?-&$ 4'&+/$ <-*"&5,+*
0,/+/$5$?/%"&-+,5S0N$&V+*<-,*0N\
-$ )%&'&"*L&5*",/$ 5)%/+(5*",*
B,*'&5
-$ )#<'*5*",/$ )('+*%"S0N$ "(5MT
'&5$*$).9!"&<-#$P./$P.(09
-$5M-5(.*A$2&-,5(0,9$'$9!/",9
-$ P&<-9P"/$ 9-5(.*A$ 90/+/"S$ "(T
)&.$ %,/A*A*$ "*$ <5/-K$ 5.(-*"/
5)A*N9$'$B,5&-">29$P.&<-./%,9
-$ '9+-,5&5*A$ &<&V"&<A$ %,/A*A*
5,/<A$ '$ )%.*5>29$ B,5&-">29
4-S+9
[.,$ ./'*P,-9+(0,,$ <&2$ <,*N+*$ %&
N+V&'/?$ 2,"9+&<-,K$ -R?R$ *B$ %&
4'&+<'>N&$ .&'9$ bccdecbK$ &%'/T
%M$ 5$ -9"*?4/?$ 4'&+/$ PO<&V#2$ *
4-*-,<-,0'M$ <&2$ P&!#-*+*R$ i%
95/%/">N&$ %(-929$ *B$ P&
<@!*<"S$ 4'&+<'S$ .&'$ "*49$ 4'&+9
"*54-/5&5*+&$ QQu$ B,*'&5K$ '-&T
.S0N$5)%/+*"&<-"($@.&5/]K$'-&.(
<*$%($<P&!#-*A$?/$"*<+/%&5"(\$
`*$.&'M$bccd$x$bccc$%&<,*N+&$\
)*"+,$-./0+%1'0
6!78-,$-./0+%1'0
<%=>?'=%
B-C8"8D",$-./0+%1'0
22345
9:3;5
@43A5
@E395
6&$ 4'&+&9$ &V/0$ <-.*-#$ ?/%/"$ )
V&"9<&5K$ '-&.>$ &0/",*$ 2+*%#K
'/X$ <*$ .&)N&[email protected]$ !,$ 5$ "/?$ )&<T
-*AK$5.(-,A$<*$%&$"/?$P&$4-@%,(0NK
*+/V&$&%#<A$%&$2/<-*R$
F%&/G$H?-*"$/8C=%10$99$I
1($ -&$ 5P+M5$ *?$ "*$ <P&+&!/"<'S
B,5&-K$ "*$ '-&.&2$ <*$ 4'&+*
P&%,/L*$ *$ "*$ )*2/<-"*"&<A$ 5
&V0,*$ "/N&5&.,*0$ 9B$ &$ P.,*-/LT
<'S0N$ P9-(0NK$ '-&.>$ <,$ %,/A*
9-5(.*$ P.(5/$ 5$ 4'&+/R$ nO'*)&2
-&N&K$ B/$ *?$ &V0,$ )(+/B#$ "*$ -&2
*VM$ -9$ V&+*$ 79"'!"($ 4'&+*K$ P+"(
5/</+S0N$ *$ 4,'&5"S0N$ B,*'&5$ ?/
2&-,5*!">$ )(P,<">$ 99IK$ '-&.>
%&<-*"/$ &%$ &V0/$ '*B%S$ P.5('K
'-&.S$ <*$ )*P#4/$ *$ "*<[email protected],$ %&
-9"*?4/?$ 4'&+M$ &%$ 4'&+<'>N&
.&'*$QdbbeQdbQR$
EN0/2$ -/%*$ -&9-&$ 0/<-&9
P&P.&<,A$ 54/-'S0N$ <@!*<"S0N$ ,
P&-/"0,(+"M0N$ .&%,!&5$ "*4,0N
-/.*?4#0N$ ,$ [email protected],0N$ B,*'&5K$ *VM
<5/%&2,-&$ )5(B,+,$ 54/-'M$ P&),T
-#5*$ ,$ "/Y*-#5*$ [email protected]/$ )&
)*4'&+/",*$ <5&?,0N$ %/-#$ *$ .&)N&T
%&5*+,$<*$.&)92&2$,$<.%0&2R$
[*/%n.R$s*"'*$1,4'&+0,&5(
.,*%,-/L'*$4'&+M
h"/%'%$0"ij*"5,:0?>,"i]kk"/,"%=6!"-%:,(4"$):$%">%-"#
=%>,3<"01"\*"8-%(/-R"=()/*"@$>)$(9"/,":,"l%&"#8)$F94"-$%><"/,
F;F)(9" 2,',#9!4" =%>%2=>?#,!4" %33RF;:0!" /9" %3" -,13%^
3)::RF;" /$,>%/$<4" =%',#9!" /,4" 2,$,:F%#,!" /9" #" ->0;0
/#%59F;" '(<2-CF;4" =>9,$)B%#4" 2:?&CF;4" ," ;(,#:)4" ,'C" /&)
%=6!" =%3=%>9(9" 3%'>K" ," ;(,#:K" &C8(9):-04" -$%>?
/=>)#?32," -,13R" =()/4" ," $%0" 5)" =%&%F" O?-(,3:)5" 8-%()" #
D)(8%#F9,F;4" -,&" =0$05)" F)(R" 29/-*" +%" ,4" /,&%2>)5&)4
:)'%(%" $%&0" 9:,-" ,:9" $):$%" >%-*" N()" =%.&)" =)-:)" =%
=%>9,3-04" ," /-K/&)" /9" 2,/=%&<:,!" :," $%" ,-%" /&)" /,
=>9=>,#%#,(9" :," $):" 3)l" V" ," ,-%" /&)" =()/,(9" ," 2?>%#)l4
=>9'(<1&)" `,:$,/$9F-K" ,$&%/`A>04" -$%>?" $,&" #(?3(," ,5
%/$,$:R&4"-$%><"/,"2",-RF;-%B#)-"3_#%3%#":)2K7,/$:9(9*"
zoznamu sponzorov, sponzorských darov a cien, ktoré
mohli vyhra!" #" $%&'%()*" +%" ," -)." /," 01" 23,(%4" 1)" 5)
#6789:,";%/$<""=><$%&:?4"=()/"/,"&%;%("-%:)7:)"2,7,!*
H>I,:92,7:A" 2,')2=)7):9)" &,(9" =%3" =,(F%&" :9)():
>%3979,4" ,()" ,5" =,:9" >9,39$)B-,4" =,:9" 079$)B-C4" =,:9
#CF;%#?#,$)B-," ," =,:9" 8-%(:<7-,*" @&)" >,394" 1)" /," $):$%
>%-" 3%" =><=>,#C" 2,=%59(9" ,5" :%#<" >%3979,4" ;(,#:)" :,89F;
=>#?79-%#4","$,-"-"/$?(C&"%>I,:92?$%>%&"=>9'03(9",5":%#A
$#?>)*" h8)$F9" ,()" &,(9" 5)3:0" #)F" /=%(%7:K4" #):%#,(9
=><=>,#)"=()/0"/#%5"#%B:R"7,/4",'C"/&)"/,"3%'>)"2,',#9(9",
$)89(9" /," :," .,(8<" >%7:<-*" Y,13R" #)3)(4" 7%" &?" >%'9!4" 7%" 5)
5);%" K(%;%04" ," $%" %3" =>%=,I?F9)4" -$%>?" 5)" 2" >%-," :," >%&):)5" =%$>)':?4" ,()" 2,$%" 3_()19$?4" F)2" =><=>,#0" ,
2;%$%#):9)" =%2#?:%-4" 9F;" =>)3,54" 2;%$%#):9)
2,/,3,F9);%"=%>9,3-04"-"#R23%')4"=><=>,#)"/$%(%#4"0=>,$,^
:9)"=>9)/$%>%#"YV4"2,')2=)7):9)":?-0=0"F9):"3%"$%&'%(C4
$%#,>0" 3%" '0`)$04" 2</-,:9)" /=%:2%>%#4" /=%:2%>/-RF;
3,>%#4" 2,')2=)7):9)" =>)#?32-C" '0`)$04" ," %'/(0;C" =%7,/
#)7)>,*"H"%'7)>/$#):9)"/,":?&"=%/$,>,(,"%=6!"`9>&,"g<8-,
2"g019,:%-*
+)F;R',(%",:9"(%/%#,:9)"$%&'%(C4","$):$%">%-"/&)"%
5)5" &%3)>%#,:9)" =%19,3,(9" =?:," U0'%8," V#%W?7-,4" -$%>R
/,"K(%;C"&%3)>?$%>,"05,("/">,3%/!%0","3%=,3(%"$%"#)B&9
3%'>)*" N()" =%#)32&)" /94" 9:A" /," ,:9" :)3,(%" 7,-,!4" #).J
XY$%" 0&<4" $):" 0&<Z[" Y)." /9" #8)$-C" F):C" :,8(9" /#%59F;
&,59$)B%#4" 2?',#," /," %=6!" >%2=>K39(," :,$%B-%4" 1)" /&)
-,=)(0" :)F;F)(9" =0/$9!" =>)7" ," 0=>%/9(9" /&)" 50" %" &,(97-R
=><3,#%-*"O?#)>)7:?"'%(,"%"\*]]";%39:)*"+%4",()"$,-4",-%
#8)$-%"&?":9)():"/#%5"2,79,$%-4",()",5"-%:9)F4","$):"'%("#
$%&$%" =><=,3)" #" :)3)B04" -)." /," /$>)$(," /-#)(?" =,>$9," =>9
0=>,$%#,:<"-0($K>:);%"3%&0*
h"/%'%$0"3%%')3,"=>)'9);,(9")8$)"=%/()3:A"K=>,#C4
,",-%"=>#<"=>98(9";03%':<F94"/-0=9:,"bdETH"SN+V4"-$%>?
/,"=%/$,>,(,"%"/-#)(K"2?',#0*"h)7)>4":9)7%"=%"km*]]";%3*
/," -0($K>:C" 3%&" 2,7,(" =%/$0=:)" 2,=nl,!" )()I,:$:R&9
3?&,&94"-$%>A"=>98(9"#"/=>9)#%3)"/#%59F;"=?:%#*""Q%/$<":,
K#%3"7,-,(9":,"/$%(%F;"=,I?7)4"&9:)>?(-,","/-#)(A"#<:-%4
-$%>A" $):$%" >%-" 3%3,(" =?:" N(%52" V)//)$*" o,-,:9)" :,
%$#%>):9)" =()/0" /9" =><$%&:<" &%;(9" ->?$9!" =>)2)>,:<&
v "brušné" tance" v
@(?#:%/$:A" %$#%>):9)" '%(%" =,>-)$%0" =,:9" >9,39$)B-C
D,:-C" E98-%(F9%#)5" ," =>)3/)3:<7-C" G,3C" >%397%#4" =,:9
G):?$C" E,$0(%#)5*" H" =>%I>,&" /," $):$%->?$" =%/$,>,(9J
/K'%>"&,1%>)$9)-"L"M"+LEN"2"+9$>C4"39)#7,$?"2"&9)/$:)5"OP
=%3" #)3):<&" =,:9" 079$)B-C" E9>-C" Q,8K-%#)54" -$%>A" :?&
=>)3#9)3(9"'>08:A"$,:F)","=%"3%'>)5"#)7)>9"/&)"/9"&%;(9
#CF;0$:,!"$,:)7:A"->)?F9)"'R#,(RF;"19,-%#"&9)/$:)5"OP4"#
=%3,:<" S%>9/," T%3/)3(A;%" ," E9F;,(," Q>%88," /%" /#%59&9
$,:)7:R&9"=,>$:)>-,&9*
+%" ," :," 2?#)>4" 'C" /%&" /," $%0$%" F)/$%0" F;F)(," )8$)
>,2" =%.,-%#,!" #8)$-R&" >%397%&4" :)>%397%&4" =)3,I%^
I9F-R&4" ,()" ,5" :)=)3,I%I9F-R&" =>,F%#:<-%&4" /=%:2%^
>%&4" ;%/!%&4" -$%><" /," " ,-R&-%B#)-" /=_/%'%&" =>979:9(9" $%&04" ,'C" /," \*" 8-%(/-R" =()/" #_')F" &%;%(" 0/-0$%7:9!4" ,
,'C" 3%=,3%(" $,-4" ,-%" 3%=,3%(4" =>)$%1)" 3%=,3%(" `,:$,/^
$9F-C4"$%"&9"#)>$)"J%a
b)8<&"/,":,"%>I,:92?F90","/$>)$:0$9)":,"c*"8-%(/-%&
=()/)*
Gd+ebN"ENbfgHhe
=>)3/)3:<7-,"G,3C">%397%#
v bohatá tombola v
v&Slávnostný&nástup&pre&sú!"#ou&spolu&s&ost"tný-.&sú!"#."0.-.&v
v&1"2e&úspe2n4&repre6ent"nt789&7tor4&v&sú!"#.&;&0enu&st"rostu&o<0e
=v"n7"&pr.&1.tre9&6>s7"l.&7rásne&@A&-.estoA&&v
V sobotu 26. februára sa konala v Ivanke pri
Nitre halová sú!"#$ %&'()*+,-$ ./"0123$ 3"+-(*45
67!"#-/*$ +"$ 4$ )89$ *$ :',*4)1$ ;*3<&$ +,"&*+,'$ *=285
>8),*$08?$+"$%";@A8$0*$;".B,-$;&-"%)-42*4$C*=&*D
4*E)F3*$ 3"+-(+GF3*$ %=*&'$ 4$ H8/A*42-"23I$ ;&8,*#8
./"0F.'$ G*/8G,@4'$ :/".8?<G*4$ +"$ ;*0"&-/*$ 0*D
+-"3)'!$ G&<+)8$ '.-8+,)8)-85$ J8+G*)(-/-$ [email protected]$ ;&[email protected]
"/8$4$+-/)89$G*)G'&8)2--$+-$4K=*9*4"/-$7#"+)F$0&'3F
.-8+,*5$ L$ ,"G$ )"A-$ )"9./"0A@$ (/8)*4-"$ 4$ %*+,"48M
N."$O&*AA*4<I$C*.-)-G"$P8&8A?*4<I$6*Q-"$R'G'(D
G*4<I$ J-)"$ R'G'(G*4<I$ S"'&"$ :*0+80/<I$ T"&=*&"
T"/G*4<I$ H")"$ U&")G*4<$ "$ O")"$ V",'/*4<$ )"A/&828;,I$ "G*$ +"$ 0*+,"!$ )"$ +,';8?$ 4@!"%*45$ J"A-.
)<089)1.$3"+-(G<.$(*$)"9+&08()89A-8$W"G'9.8$%"
&8;&8%8),<2-'$ COX$ H8/A*428I$ Y&",'/'98.8$ -.$ G
Q"),"+,-2GF.'$ 7+;823'$ "$ ;84)8$ 48&@.8I$ #8$ -.
%<;"/$;&8$+7!"#$4K0&#@$"9$)"$W"/A-8$&*GK5$
9(#"#+6*+.*'N'o1'-&$3+h=
+#$%&';'21'T3R3/3781'X$O*"'9:;<=>[email protected][email protected]*$+%&'9D;:=
J' (#-0*/,QL' -[U3P.3Q.QL' -3' +3F/*0O.*' (3$./#' b+R1' 23$#-/3W
B#B.'23"45.6"#B.>'"&#$,'B#'i.+%/#B#)'([email protected]$*"3
@3&4/4'9:;D=1'f$*&.*').*-&#'03&$./#'G3(.-/3B#B.'@#/+%$#B.>
"&#$,'N(#/3/'?#)3+3'83+(41''
`$R3+.N%&#$.'&4$+3F.'#N+36./.'N3'+3F"$3FOC'N%03-'(4*/')*(N.
@3$*"#)' @3&4/#)' 3' G3(.-/3B#)' @#/+%$#)>' "&#$,' 5#/
divákmi'nieko!kok$á&'odmenen,'-i/n,m'0o&/e-kom1'''
Štvr!"#$%&'(' 23k45i6k3' 7' 83nd3' 9:;<=>' ?1' 83nd3' 7' @1
Aov6Ck'9:;<=>[email protected][email protected]&[email protected]'84$3n-k,'-&1'9:;D=>'?1'E&oFk3
[email protected]/ná$'9D;:=
)'*#"#$%&'('21'23k45i6k3'7'?1'83nd3'9:;<=>[email protected][email protected]&4/3'7'G1
@o/ná$' 9:;D=>' G1' @o/ná$' 7' ?1' 83nd3' 9H;<=1' Iiná/e;' 21
[email protected][email protected]&4/3'9:;D=
Jáve$'&4$n3F3'03&$i/'eKLi5i6nMm4'Ná03-4'medNi'n3F/e0OCm
L$á6om' m/ádePnCQkeF' k3&eRS$ie' 2oPkom' T3R3/om' 3
vCU3Nom' &4$n3F3' do-0e/,QL' 23$o-/3vom' 23k45i6kom1
Ekon6i/' -3' vCU3N-&vom' 2oPk3' T3R3/4' 9:;D=1' V3Fm/3dOCmi
L$á6mi' &4$n3F3' 5o/i' DDW$o6ná' Xmk3' Y$oOOová' 3' $ovn3ko
DDW$o6n,' Zd$ián' 8e$ná&1' V3F-&3$OCm' [63-&nCkom' &4$n3F3
5o/' \]W$o6n,' @i/3n' Aov6Ck>' k&o$,' -3' N3' -&o/om' N3' -voF4
kondi6k4'nem4-e/'v^5eQ'L3n5iU1'
E&o/no&eni-ov,' &4$n3F' No$R3niNov3/3' _omi-i3' O0o$&4' 0$i
`5eQnom' N3-&40i&e!-&ve' v' 2e/OovQi3QL>' 0od' vedenCm
0o-/3nQ3'ae&$3'8e$ná&3'v'-0o/40$áQi'-'6/enmi'komi-ie'bnR1
23$o-/3vom' 23k45i6kom>' a3edc$1' Z/oFNom' ce--e&om' 3
d3/OC).1' a#d3"#B3+.*' 03&$C' @.$#-/3B#B.' 84$3+-"M)4' -&1>
@3$&*' T*$*Oe#B*F' )/1>' ' f.QL#)C$#B.' Y$#OO#B.' 3' d3/OC)1
g*+h' B*+#B3/3' i.$)3' ZGcXE' Aa`?f>' -1$1#1' 3' `5*Q+,' [$3(
2*/O#BQ*1'
@[email protected]'ElVZ_`mn
v&BC"stn>0.&stolnoten.sov4Do&turn"E"&v
COX$H8/A*428
Ahojte, milé deti !
Redakcia Jelšovských novín v spolupráci s komisiou kultúry zavádzajú novú rubriku do novín ,,Kútik pre
deti”. Rozhodli sme sa tak pretože naozaj niektoré !"#$%&'('$)*+,-'./0,$1,-'$.(+$#,-'23'450'6.240"1,-')
(&'7+"8'609+'+7'$05.:;7+090<'=)%'+29.'270'(#7',-,0"+'6)>'6?(.6'90*+>'2)'$)'$.(+$&')%.'2)'90*+)'()*+'5.6+!+)
)'29)51'5.6+!+)<[email protected]+'7&'(05A70'B0'2)'(#7'9#9.'5;/5+%)'/;60'4#!+>C':);DA7)>'(#2')'-")($0'B0'(#7'4.7?B0
7365.' 295#(+>' (#*' (.E$1' !)2<' F;6070' 2)' 2$)B+>' D;' 9(.5+>' 9)%' )/&' /.")' $+0"0$' 450' *%."#%.(' %9.51' ;B' (06+)
!A9)>' )' 4A2)>' )"0' )D' 450' *%?"%#5.(' %9.517' (' $)*+,-' ./0,$1,-' $.(+$#,-' (0E%#' 4.:.5$.2>' :)' ;4"&$;"8' 5.%&
(&6#()$+)'$.(A$'(0$.()$#'$0/.")<
G05A70'B0'9#9.'5;/5+%)'2)'(#7'/;60'4#!+><
Lámte&si&hlavu&....&&&&&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&&&&&&&&&&&Vyma!u#te&'
(&)*%+*+%,)-.%&/0#12$%&/03-4&/5*6%1)-/789&:$0$)-&'
H)5.%.C' F;"-)52%.C' I070,%.C' @#$2%.C' IJ52%.C' K1/+)C' L02%.C' M5N0$9A$)C' O-+"0C' M"BA52%.C' P".(0$2%.C
G)9+%#$C'LA$)C'Q)$)6)C'R;2%.
S.'245#($.7'(&"3*90$A'.2072705.(%&'(#7':'(&29#()D3,+,-'4A270$'(&*")'(09)'T
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
;0$%&6)<2."&=&
'
U<'H)59+$'-5)"'2.'20295.;'%.,%&<'I)':)!+)9%;'7)"'V'%.,+0%<'G'45(.7'%."0'(&-5)"'W'%.,%&C'('65;-.7'%."0'X
%.,+0%<'G'950>.7'%."0'450-5)"<'M'4.'950>.7'%."0'7)"'Y'%.,+0%<'Q.E%.'%.,+0%'450-5)"'('950>.7'%."0'Z'
G12"06.%'<<<<<<<''''''''''''''''''''''''L)2'5+0*0$+)'W'7+$<
($2>4'
[9#:%)'T'S50!.'.6,-#6:)'4+(.'51,-"0D*+0':'90")')%.'7"+0%.'Z
[64.(0\'T'K0/.'$07;2A'70$+>'])5/;<
G*+7."'2.7'2+'B0'7)"'-.";/+!+;'4.()-;'^'$)'(*09%.'25)"<
?)-21%/25&)>@A&/5B"1C8%&D&&&&&&&&&&&&&&&&&
_5+%'=J9-'7"<
Vitajte medzi nami
VQX[Q[\X\
[ZQZQ[\XX
>2&84*&,g&#+&$(/0
a"#2&,-*G0#C(/0
D&2bF,(9C/&."e+0F,&,$U&7.)bF,#(4*T(F,@"20F",/"e&,=4#&/*&h,$U&7.*&,&,#&4(7.*,c
Povedali si „áno“
XVQ[Q[\XX
E&8#&,HC90#(/0,=,:"2$(/*"J,&,:8#&R,>#M"2&),=,:"2$(/*"J
[YQ[Q[\XX
>&.&#L)&,>2*F&)(/0,=,a(48)&R7+bJG,-*7+8MLJ,&,D&#.*),>8M"J,,=,:"2$(/*"J,,,,,,,,,,,,,,,,
Novomanželom blahoželáme !
JUBILANTI NAŠEJ OBCE
50 ROKOV:
[email protected],>ollárová
A6(#,BC)&+
D*2&),1&)87
E&4*72&/,1#(F&4&
D*2&),D&60.G
55 ROKOV:
H8@")&,I&)4#0+(/0
:;2*87,>8)&
A)(J").,:&)0+
K89(FL#,E&8+(
E&4*72&/,>(#M0$
60 ROKOV:
Milan,Vajda
Anna,Lénartová
Jozef,!ere$%a
Veroni+a,-ot+ová
1elena,3rd56ová
Vla7ta,,1r89o%ová
J;li87,1ro$$o
<izela,>otlárová
65 ROKOV:
N2&.*J&,>(M&7(/0
D&#.&,1(#%0+(/0
?))&,,O"M2&)7+0,,,,
:(="P,I*60%
70 ROKOV:
D0#*&,<"#6"2(/0
A)6Q,:8#&R,B&*2"#
80 ROKOV:
S."P&),>(/0T
:(="P,1#($$(
d720/")J(F,@"20F",/"e&,$U&7.*&,&,M"/)f,=4#&/*",c
Opustili nás
AF#*JG,>($U02
]#)"7.,-&2+(
?))&,1"#J"6(/0
:(="P,D&.+(/*T
/(,/"+8,VW
/(,/"+8,^V
/(,/"+8,_\
/(,/"+8,^^
TQXY
TQX_V
TQW\[
TQ[Y_
a(=(7.&2bF,/C72(/8R"F",;M#*F);,7;7.#&7U,c
ZQXQ[\XX
XWQXQ[\XX
[`Q[Q[\XX
XXQZQ[\XX
Dobrovo!"#$%&'()'*#$+bor$v$0123ov4(&4%
Vás$srde!"e$%&'()*$"*$%r)($r&!",-
56789:;<=>[email protected]><A
-.&r($s*$0s-0.&!",$)$s&1&.0$BCDEFG&$HIBB$-$HIDII$%-J$
)$203.4r"&5$d&5e$)$7e38&)9:*9;
<*-$%r,=.e$*$'*1*).e$s*>$?$%er@e-."4$'á1*)0$s*$%&s.*rá$B:)á$-*%e3*$$$$$$$$$$$$$$$
K896LM
Ce"*$)s.0%"D;&$"*$Eed"0$&s&10$BN$OF$V$9e"e$Ee$"e*3-&H$%r,%:.&-H$Eed"*$.e%3á$)e!er*H$dr0;á
)e!er*$@&r5&0$8)Dds-I9;$s.&3&)H$),"&H$-á)*F$
@.1J&G$/'PQR1"(1*S$
VF$J3*d-($KLKM$MLN$OLP$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
7F$Jr&88&$KLKQ$RKO$SSR
TF$U*1*d&8$$KLKQ$KLM$LOQ
$Z#+/&$R.1$E&E()*T$&$,&,()*T
7$;L06>@[\$8>]>@^$;L$U:=A<=_
G$ "#6#`0$ SF$ 5AE*$ aKRR$ &$ ROFKK$ ;&6$ /*$ )$ 203.4+"&5$ 6&5#$ )$ 7#38&)9:*9;$ 0/-0.&!",H$ %+:
%+,3#B:.&/.:$bc*$5*.:#-H$-03.4+"I$%+&Y+*5$6#.,$'$T*.#+/-#E$8-&3I$*$B:*-&)$dA-3*6"#E$8-&3I$)
7#38&)9:*9;F
_+:$.#E.&$%+,3#B:.&/.:$/*$5*5:!-I$*$1*1:!-I$1064$5e9f$'*%&E:f$6&$/4f*B#$&$"*E3#%8,$+#9#%.
"*$'A-0/-IF$_&65:#"-&0$E#$%+:":#/f$6&$-03.4+"#;&$6&50$"*$.A9-#H$*3#1&$"*$.*":#+:$)'&+-0
*/%&c$ aK$ -/$ 'A-0/-&)H$ -.&+D$ %&/46:$ &61&+"A$ %&+&.*F$ g0.&+-*$ "*E3#%8:#;&$ 6#'#+.0$ 106#
&65#"#"A$-09;A+/-&0$-":;&0F
G,f*'"($+#9#%.$')#+#E",5#$)$"*E13:B8&5$)I6*",$7#38&)/-(9;$"&),"F
7U;[email protected]>$[@78^7Z]7Z
h%&+.&)A$ -&5:/:*$ &'"*50E#$ 'A0E#59&5H$ B#$ -*B64$ /.+#60$ &6$ RLFKK$ 6&$ aRFKK$ ;&6F$ *$ )
"#6#`0$ &6$ ROFKK$ 6&$ RLFKK$ ;&6F$ /:$ 5eB0$ %+,/f$ '*;+*f$ /.&3"($ .#":/$ 6&$ 203.4+"#;&$ 6&50$ )
7#38&)9:*9;
VTJF/&S$?1#9$7#38&)9#$V$?1#9"($4+*6$)$7#38&)9:*9;F$GI9;A6'*E4$QW-+A.$6&$+&-*F$
U-JR-/1J"#$.1J&*P-.S$X*6:/3*)$J+&88&F$81J&*)"F$.&J&S$TY+F$Z+:-*$[*3A6:&)AH
\#"A.*$T*.03&)AH$TY+F$X(6:*$T&3"A+&)AH$TY+F$]065:3*$UI"*-&)A$;F/.%$V.&W(4*1G
XR.&/TY$'&J+,&$&$P2&)S$^"YF$_*)&3$J+&88&F$5-P-V.&W(1S$TY+F$]065:3*$UI"*-&)A
Download

Programový rozpočet obce na roky 2011 až 2013