Žiadosť opravidelného
účet
Program
Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F.
investovania
(„Program“)
Rodiny fondovRYTMUS
typu Fonds
Commun de Placement
– registrované v Luxembursku
Majiteľ účtu
1)
Titul,meno,priezvisko/názovspoločnosti
Rodnéčíslo/IČO/
Štátnapríslušnosť
Podpisom
tejto Žiadosti o účet majiteľ účtu
žiada spoločnosť Pioneer Asset Management,
S.A., so sídlom 8-10 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
člena bankovej skupiny
SR Fondu,
iná a o vydanie podielových
Inéevidenčnéčíslo
UniCredit („Spoločnosť“), manažérsku spoločnosť fondov Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer
S.F. („Fond“), o otvorenie účtu v registri podielnikov
listov
Fondu, resp. jeho vybraného podfondu,
Fondu a Podmienkami pre Slovenskú republiku
doplnkov).
Trvalýpobyt/sídlospoločnosti
Ulicav súlade s Prospektom a s Manažérskymi pravidlami
Mesto
PSČ (v znení ich neskorších
Štát
Variabilný symbol obdržíte po zaslaní sms s textom: Pioneer Lux
Korešpondenčnáadresa
Ulica
na mob. číslo: +421 948 749 400
1. Majiteľ účtu
(vyplňte, pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/sídla spoločnosti)
Titul, meno, priezvisko/názov spoločnosti2)
Telefón
E-mail (povinný údaj)2)
EVA ADAMOVÁ
Občianskypreukaz,podľaktoréhobolioverenéidentifikačnéúdaje
Miesto narodenia (mesto, štát)
Mesto
Doplňte číslo zmluvy
PSČ
1)
podľa zaslanej SMS
Štát
Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r.č. pridelené)/
IČO/Iné evidenčné číslo 645321/1234
Muž
Žena
iná
Štátna príslušnosť: SR
BRATISLAVA
Číslo..........................................Vystavenýkým......................................................................................Vystavenýdňa..........................................Platnosťdo..........................................
Trvalý pobyt/sídlo spoločnosti
Ulica
Mesto
PSČ
Štát SR
821 08
BRATISLAVA
KRÍŽNA 50
NIE ÁNO Zamajiteľaúčtukonáoprávnenýzástupca/členštatutárnehoorgánu Vprípade,žezamajiteľaúčtukonáoprávnenýzástupca/členštatutárnehoorgánu,jenutnépriložiťriadnevyplnenýformulár„Oprávnenýzástupca“.
Korešpondenčná adresa
Ulica
Mesto
PSČ
Štát
pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/sídla spoločnosti)
1.(vyplňte,
Program
3)
Daňový
P
odpisom
tohto
formulára
horeštátu
uvedený
žiada
Asset Management,
S.A.,
so sídlom 8-10 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, člena
domicil
/ daňový
rezident
(štát,majiteľ
kde máúčtu
Majiteľ
účtuspoločnosť
(daňovník) Pioneer
neobmedzenú
daňovú povinnosť)
Povinný údaj
bankovejskupinyUniCredit(„Spoločnosť“),manažérskuspoločnosťfondovPioneerFunds,PioneerP.F.aPioneerS.F.(„Fond“),ootvorenieúčtuvregistripodielnikovFondu,
SR
iný, uveďte aký
a zaväzuje sa v rámci Programu investovať nižšie uvedenú čiastku do podielových listov Fondu tvoriacich nižšie uvedené portfólio, a to po nižšie uvedenú dobu a v nižšie
Telefón
E-mail (povinný údaj)4) [email protected]
uvedenejfrekvencii,atovsúladesProspektomasManažérskymipravidlamiFonduaPodmienkamipreSlovenskúrepubliku(vzneníichneskoršíchdoplnkov).
0901 234 567
2.Platný
Klientský
názov
účtu podielnika
(nepovinné)
občianký
preukaz,
podľa ktorého
boli overené identifikačné údaje
Číslo UK 123 456
Vystavený kým OR PZ BRATISLAVA
Vystavený dňa 17.12.2013
Platnosť do 17.12.2023
3.Za
Výber
Programu
Áno sa vyberie v prípade neplnoletej alebo právnickej osoby
majiteľa
účtu koná oprávnený zástupca/člen štatutárneho orgánu
Ne
Ano
S
týmtoformuláromjemožnézaložiťlenjedenProgram.
V prípade, že za majiteľa účtu koná oprávnený zástupca/člen štatutárneho orgánu, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Oprávnený zástupca“.
Druhportfólia
Frekvenciapravidelnejinvestície
Dohodnutádobapravidelného
Výber podfondu a prevod finančných
prostriedkov
Výška pravidelnej
investície
Cieľová čiastka**
**
P1/P2/P3/P4/P5/P6*
investovaniavyjadrenápočtomrokov
Cieľováčiastka
Zoznam
podfondov PioneerVýškapravidelnejinvestície
Funds, Pioneer P.F. a Pioneervyjadrenápočtominvestíciívroku
S.F., ich čísla menových tried a inštrukcie
k prevodu finančných prostriedkov sú
uvedené i s návodom na poslednej strane
tejto žiadosti.
EUR
EUR
Názov podfondu
Číslo podfondu
Čiastka/mena investície
** Druh portfólia: P1 - konzervatívne, P2 – balancované, P3 - dynamické, P4 – extra konzervatívne, P5 – balancované plus a P6 – superdynamické.
/
247investovania vyjadrená počtom 6000
EUR
STRATEGIC
BOND investície) x 12 (frekvencia pravidelného
** Príklad výpočtu Cieľovej EURO
čiastky: 50
EUR (výška pravidelnej
investícií v roku) x 15 (dohodnutá
doba
pravidelného investovania vyjadrená
počtom
rokov) = 9 000 EUR.
261
3000
/
EUR
GLOBAL
SELECT
4. Zvoľte spôsob zaplatenia predajného poplatku:
EUR
/
COMMODITY ALPHA
280
1000
Vopred „EXPRES“-predajnýpoplatokzaplatímspolusprvoupravidelnouinvestíciouvrámcijednejplatby.
Pokiaľnezaplatímpredajnýpoplatokaprvúpravidelneinvestovanúčiastkuvrámcijednejplatby,bude
/
sadzba
% výška
EUR
predajnýpoplatokuhradenýspôsobomVopred„ŠTANDARD“.
/
(výpočet: Cieľová čiastka x sadzba poplatku Vopred „EXPRES“ pre príslušné portfólio uvedená v Cenníku x [1 - Zľava podľa Cenníku])
Vopred „ŠTANDARD“-predajnýpoplatokzaplatímzprvýchpravidelneinvestovanýchčiastoktak,
Minimálna počiatočná investícia je 1000 EUR / USD, pričom minimálna investícia do /
že50%investovanejčiastkybudepoužitýchnaúhradupredajnéhopoplatkuazvyšných50%
300
EUR / USD.
sadzba investície)%
výška
EUR
KaždýinvestovanejčiastkybudepoužitýchprepokynkvydaniupodielovýchlistovvrámciProgramu.
majiteľ účtu môže podať iba jednu Žiadosť o účet. podfondu je vždy (v prípade počiatočnej aj následnej
Následné investície do Fondov sa realizujú iba bankovým prevodom na už otvorený účet priamou platbou, s variabilným symbolom – číslo Žiadosti o účet, a špecifickým symbolom
(výpočet:
Cieľová
čiastka
x
sadzba
poplatku
Vopred
„ŠTANDARD“
pre
príslušné
portfólio
uvedená
v
Cenníku)
– číslo podfondu v príslušnej menovej triede.
Pri zľave z poplatku je potrebné uviesť % zľavy a to či je zľava poskytnutá na celú zmluvu alebo len na
konkrétnu investíciu.
Priebežne-predajnýpoplatokbudemplatiťpriebežnezkaždejpravidelneinvestovanejčiastky.
Majiteľ
účtu prehlasuje, že:
sadzba
% výška
EUR
m) dostal
a čítal
Prospekt
Fondu,investície
kľúčové informácie
pre investorov
(tzv. KIID),
Manažérske
pravidlá
FonduvaCenníku)
Podmienky pre Slovenskú republiku (v znení ich neskorších doplnkov), a
(výpočet:
Výška
pravidelnej
x sadzba poplatku
Priebežne
pre príslušné
portfólio
uvedená
ďalej prehlasuje, že týmto dokumentom porozumel, súhlasí s ich znením bez výhrad a zaväzuje sa k rešpektovaniu ich podmienok. Majiteľ účtu sa ďalej zaväzuje, že sa pred každou
investíciou
na základe tejto žiadosti zoznámi s oznámením kľúčových informácií príslušného Fondu.
5. Majiteľ
Majiteľ
účtuuskutočnenou
prehlasuje, že:
že:
5.
účtu
prehlasuje,
n) dostalačítalProspektFondu,kľúčovéinformáciepreinvestorov(tzv.KIID),ManažérskepravidláFonduaPodmienkypreSlovenskúrepubliku(vzneníichneskoršíchdoplnkov),aďalej
prístup na internet, na dôkaz čoho vyššie uvádza e-mailovú adresu a podpisom tejto žiadosti výslovne súhlasí s poskytovaním:
a)
dmá
ostalačítalProspektFondu,kľúčovéinformáciepreinvestorov(tzv.KIID),ManažérskepravidláFonduaPodmienkypreSlovenskúrepubliku(vzneníichneskoršíchdoplnkov),
a)
bi) kľúčových informácií pre investorov prostredníctvom internetových stránok, pričom o adrese internetovej stránky a o mieste, kde na nej bude možné informácie nájsť, bude
aďalejprehlasuje,žetýmtodokumentomporozumel,súhlasísichznenímbezvýhradazaväzujesakrešpektovaniuichpodmienok.Majiteľúčtusaďalejzaväzuje,žesapred
prehlasuje,žetýmtodokumentomporozumel,súhlasísichznenímbezvýhradazaväzujesakrešpektovaniuichpodmienok.Majiteľúčtusaďalejzaväzuje,žesapredkaždouinvesinformovaný elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v tejto žiadosti. Pre vylúčenie všetkých pochybností majiteľ účtu výslovne potvrdzuje, že netrvá na poskytovaní kľúčových
každouinvestíciouuskutočnenounazákladetohtoformulárazoznámisoznámenímkľúčovýchinformáciípríslušnéhoFondu.
tíciouuskutočnenounazákladetohtoformulárazoznámisoznámenímkľúčovýchinformáciípríslušnéhoFondu.
informácií pre investorov v papierovej podobe;
b)
b) máprístupnainternet,nadôkazčohovyššieuvádzae-mailovúadresuapodpisomtohtoformuláravýslovnesúhlasísposkytovaním:
mbii)
áprístupnainternet,nadôkazčohovyššieuvádzae-mailovúadresuapodpisomtohtoformuláravýslovnesúhlasísposkytovaním:
ďalších informácií súvisiacich s investovaním do Fondu, poskytovaných podľa príslušných právnych predpisov spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup tak, aby informácie moh bi)
ľúčovýchinformáciípreinvestorovprostredníctvominternetovýchstránok,pričomoadreseinternetovejstránkyaomieste,kdenanejbudemožnéinformácienájsť,budeinforbi) kliľúčovýchinformáciípreinvestorovprostredníctvominternetovýchstránok,pričomoadreseinternetovejstránkyaomieste,kdenanejbudemožnéinformácienájsť,bude
byť využívané po dobu zodpovedajúcu ich účelu, a ktorý umožňuje ich reprodukciu v nezmenenej podobe. Pre vylúčenie všetkých pochybností majiteľ účtu výslovne potvrdzuje,
movanýelektronicky,nae-mailovúadresuuvedenúvtomtoformulári.Prevylúčenievšetkýchpochybnostímajiteľúčtuvýslovnepotvrdzuje,ženetrvánaposkytovaníkľúčových
že netrvá na poskytovaní špecifikovaných informácií v papierovej podobe.
informovanýelektronicky,nae-mailovúadresuuvedenúvtomtoformulári.Prevylúčenievšetkýchpochybnostímajiteľúčtuvýslovnepotvrdzuje,ženetrvánaposkytovaní
informáciípreinvestorovvpapierovejpodobe;
o) bol kľúčovýchinformáciípreinvestorovvpapierovejpodobe;
oboznámený so všetkými podstatnými skutočnosťami súvisiacimi s investovaním do Fondu, s rizikami s tým spojenými, ktoré vyplývajú z investičného zamerania vybraného
podfondu,
resp. portfólia. Bol informovaný, že predchádzajúca výkonnosť Fondu (podfondu) nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období. Hodnota investície a príjem z nej
bii)
ďalšíchinformáciísúvisiacichsinvestovanímdoFondu,poskytovanýchpodľapríslušnýchprávnychpredpisovspôsobomumožňujúcimdiaľkovýprístuptak,abyinformáciemohli
bii)
ď
alšíchinformáciísúvisiacichsinvestovanímdoFondu,poskytovanýchpodľapríslušnýchprávnychpredpisovspôsobomumožňujúcimdiaľkovýprístuptak,abyinformácie
môže
stúpať i klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky.
byťvyužívanépodobuzodpovedajúcuichúčelu,aktorýumožňujeichreprodukciuvnezmenenejpodobe.Prevylúčenievšetkýchpochybnostímajiteľúčtuvýslovnepotvrdzuje,že
mohlibyťvyužívanépodobuzodpovedajúcuichúčelu,aktorýumožňujeichreprodukciuvnezmenenejpodobe.Prevylúčenievšetkýchpochybnostímajiteľúčtuvýslovne
p) bol netrvánaposkytovaníšpecifikovanýchinformáciívpapierovejpodobe.
informovaný, že Fond je zahraničnou osobou zaoberajúcou sa kolektívnym investovaním, registrovanou v Luxembursku, a upozornený na nutnosť oboznámiť sa s legislatívnymi
potvrdzuje,ženetrvánaposkytovaníšpecifikovanýchinformáciívpapierovejpodobe.
podmienkami
investície, s prípadnými devízovými obmedzeniami a s daňovými dôsledkami investície, s tým, že berie na vedomie, že príslušné bankové poplatky a náklady na
c) boloboznámenýsovšetkýmipodstatnýmiskutočnosťamisúvisiacimisinvestovanímdoFondu,srizikamistýmspojenými,ktorévyplývajúzinvestičnéhozameraniavybranéhopodfonprípadné
menové konverzie v súvislosti s operáciami s podielovými listami Fondu nesie majiteľ účtu.
c) du,resp.portfólia.Bolinformovaný,žepredchádzajúcavýkonnosťFondu(podfondu)nezaručujerovnakúvýkonnosťvbudúcomobdobí.Hodnotainvestícieapríjemznejmôžestúpať
boloboznámenýsovšetkýmipodstatnýmiskutočnosťamisúvisiacimisinvestovanímdoFondu,srizikamistýmspojenými,ktorévyplývajúzinvestičnéhozameraniavybraného
q) iklesaťaniejezaručenánávratnosťpôvodneinvestovanejčiastky.
je,
prípadne
bude,
majiteľom peňažných prostriedkov, za ktoré budú vydané podielové listy Fondu.4)
podfondu,resp.portfólia.Bolinformovaný,žepredchádzajúcavýkonnosťFondu(podfondu)nezaručujerovnakúvýkonnosťvbudúcomobdobí.Hodnotainvestícieapríjemznej
r) môžestúpaťiklesaťaniejezaručenánávratnosťpôvodneinvestovanejčiastky.
bude konečným majiteľom vydaných podielových listov Fondu.5)
d)
bolinformovaný,žeFondjezahraničnouosobouzaoberajúcousakolektívnyminvestovaním,registrovanouvLuxembursku,aupozornenýnanutnosťoboznámiťsaslegislatívnymi
s) peňažné prostriedky, za ktoré budú vydané podielové listy Fondu, nepochádzajú z trestnej činnosti a budú získané v súlade s právnymi predpismi.
d)
bobchody
olinformovaný,žeFondjezahraničnouosobouzaoberajúcousakolektívnyminvestovaním,registrovanouvLuxembursku,aupozornenýnanutnosťoboznámiťsaslegislatívt) podmienkamiinvestície,sprípadnýmidevízovýmiobmedzeniamiasdaňovýmidôsledkamiinvestície,stým,žeberienavedomie,žepríslušnébankovépoplatkyanákladynaprípadné
s podielovými listami Fondu vykoná na vlastný účet.5)
nymipodmienkamiinvestície,sprípadnýmidevízovýmiobmedzeniamiasdaňovýmidôsledkamiinvestície,stým,žeberienavedomie,žepríslušnébankovépoplatkyanáklady
u) menovékonverzievsúvislostisoperáciamispodielovýmilistamiFondunesiemajiteľúčtu.
nie je tzv. politicky exponovanou osobou (podrobné vysvetlenie je uvedené v Podmienkach pre Slovenskú republiku) v znení ich neskorších doplnkov)) a zaväzuje sa oznámiť prípad3)
e) je,prípadnebudemajiteľompeňažnýchprostriedkov,zaktorébudúvydanépodielovélistyFondu.
né zmeny, ak by nastali počas doby trvania obchodného vzťahu, hlavne bezodkladne písomne oznámi všetky zmeny vyššie uvedených údajov. Pre vylúčenie všetkých pochybností
naprípadnémenovékonverzievsúvislostisoperáciamispodielovýmilistamiFondunesiemajiteľúčtu.
3)
3)
f)
platí, že pre účely informovania klienta podľa príslušných právnych
predpisov Spoločnosť použije najaktuálnejší
klientom notifikovaný e-mail, uvedený na formulári Spoločnosti.
e) budekonečnýmmajiteľomvydanýchpodielovýchlistovFondu.
je,prípadnebudemajiteľompeňažnýchprostriedkov,zaktorébudúvydanépodielovélistyFondu.
g)
v) obchodyspodielovýmilistamiFonduvykonánavlastnýúčet.
je občanom USA ani inou americkou osobou v zmysle 3)práva
3) USA a ak nie je daňovým alebo pobytovým rezidentom v Slovenskej republike, riadne zdôvodnil Spoločnosti iný
f)
bnie
udekonečnýmmajiteľomvydanýchpodielovýchlistovFondu.
daňový domicil.
h) niejetzv.politickyexponovanouosobou(podrobnévysvetleniejeuvedenévPodmienkachpreSlovenskúrepubliku(vzneníichneskoršíchdoplnkov))azaväzujesaoznámiťprípadné
3)
g)
osúhlasí
bchodyspodielovýmilistamiFonduvykonánavlastnýúčet.
w)zmeny,akbynastalipočasdobytrvaniaobchodnéhovzťahu,hlavnebezodkladneoznámivšetkyzmenyvyššieuvedenýchúdajov.Prevylúčenievšetkýchpochybnostíplatí,žepreúčely
so spracovaním všetkých vyššie uvedených údajov pre evidenčné a daňové účely.
h)
nvšetky
iejetzv.politickyexponovanouosobou(podrobnévysvetleniejeuvedenévPodmienkachpreSlovenskúrepubliku(vzneníichneskoršíchdoplnkov))azaväzujesaoznámiť
x) informovaniaklientapodľapríslušnýchprávnychpredpisovSpoločnosťpoužijenajaktuálnejšíklientomnotifikovanýe-mail,uvedenýnaformuláriSpoločnosti.
údaje v tejto žiadosti sú správne a úplné a berie na vedomie, že Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.
prípadnézmeny,akbynastalipočasdobytrvaniaobchodnéhovzťahu,hlavnebezodkladneoznámivšetkyzmenyvyššieuvedenýchúdajov.Prevylúčenievšetkýchpochybností
i) niejeobčanomUSAaniinúamerickúosobouvzmysleprávaUSAajedaňovýmalebopobytovýmrezidentomvSlovenskejrepublikealeboriadnezdôvodnilSpoločnostiinýdaňovýdomicil.
Podpis klienta
platí,žepreúčelyinformovaniaklientapodľapríslušnýchprávnychpredpisovSpoločnosťpoužijenajaktuálnejšíklientomnotifikovanýe-mail,uvedenýnaformuláriSpoločnosti.
V BRATISLAVE
dňa 17.12.2013
Podpis majiteľa účtu6)
Prehlásenie distribútora
4)
príloh. Súčasne prehlasujem,
že som údaje, podpisy,
priložené dokumenty a zhodu podoby osoby s vyobrazením v jej doklade totožnosti overil/a v
VPotvrdzujem prijatie tejto žiadosti a príslušných
dňa
Podpismajiteľaúčtu
prítomnosti majiteľa účtu / oprávneného zástupcu.
Ďalej prehlasujem, že som upozornil/a Klienta na dôležité skutočnosti súvisiace s predmetom Zmluvy, Podmienok a získal/a informácie o odborných znalostiach a skúsenostiach Klienta v oblasti
Potvrdzujemprijatietohtoformuláraapríslušnýchpríloh.Prehlasujem,žesomúdaje,podpisy,priloženédokumentyapodobuosobyspodobouvjejdokladetotožnostioveril/a
investícií
v rozsahu, ktorý mi umožnil vyhodnotiť, či poskytnutie investičných služieb na základe Zmluvy zodpovedá odborným znalostiam a skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich
rizík,
predovšetkým som Klienta upozornil/a na to aké cenné papiere kolektívneho investovania sú pre jeho osobu primerané a neprimerané. V prípade, že som vyhodnotil/a, že poskytnutie inveszafyzickejprítomnostimajiteľaúčtu/oprávnenéhozástupcu.Ďalejprehlasujem,žesomponúkolKlientovipredpodpisomtohtoformuláraKľúčovéinformáciepreinvestorov
tičných
služieb na základe Zmluvy nezodpovedá odborným znalostiam alebo skúsenostiam Klienta, upozornil/a som Klienta na také zistenie. V prípade, že Klient odmietol poskytnúť informácie
(tzv.KIID)kuvšetkýmproduktomPioneerInvestments.
alebo ich neposkytol v požadovanom rozsahu, poučil/a som Klienta o tom, že taký postoj mi neumožňuje vyhodnotiť, či poskytnutie investičných služieb podľa Zmluvy zodpovedá jeho odborným
znalostiam alebo skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík.
Priezviskoamenopríjemcu................................................................................................................................Osobnéčíslo
..............................................................................................
Osobné číslo / číslo pobočky 543 210
Priezvisko a meno príjemcu PEKNÝ JOZEF
1020
Partners Group SK
Spoločnosť..........................................................................Kódspoločnosti
.............E-mail
...........................................................................................................................................
E-mail [email protected]
Spoločnosť
Kód spoločnosti
Podpis finančného sprostredkovateľa
Podpis príjemcu formulára
Pečiatka
Telefón 0909 000 000
Telefón...................................................................................Podpispríjemcuformulára................................................................................ Pečiatka
Číslo zmluvy Vám bude obratom doručené po zaslaní SMS správy s textom Pioneer Lux na číslo +421 948 749 400. Vygenerované číslo je jedinečné a môže sa použiť iba na jednu zmluvu. Vami zaslaná SMS
správa je spoplatnená podľa cenníka Vášho operátora. Doručená správa je bezplatná.
Akjemajiteľomúčtuprávnickáosobaalebofyzickáosoba–podnikateľ,jenutnévyplniťzvláštnyformulár„Identifikáciakonečnéhomajiteľa“.
Ak je majiteľom účtu právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia konečného/skutočného majiteľa.“
AkZástupcaevidujepremajiteľaúčtue-mailovúadresu,súvýpisyzregistrapodielnikovposkytovanéprostredníctvominternetovéhoprístupu(podrobnévysvetleniejeuvedenévPodmienkachpreSlovenskú
Štát,
kde má daňovník daňovú povinnosť na príjmy plynúce zo zdrojov na území tohto štátu, ako aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.
republiku(vzneníichneskoršíchdoplnkov)).
4)
Ak spoločnosť Pioneer Asset Management, a.s. eviduje pre majiteľa účtu e-mailovú adresu, sú výpisy z registra podielnikov poskytované prostredníctvom internetového prístupu (podrobné vysvetlenie je uvede3)Akmajiteľúčtunemôžeprehlásiťuvedenéskutočnosti,jenutnévyplniťzvláštnyformulár,,Identifikáciakonečnéhomajiteľa“.
né v Podmienkach pre Slovenskú republiku v znení ich neskorších doplnkov)).
4)Akzamajiteľaúčtukonáoprávnenýzástupca/členštatutárnehoorgánu,podpisujeformulárzamajiteľaúčtunatomtomieste.Podpisazhodaoriginálovlistínaichpriloženékópiemusiabyťoverenéopráv5)
Ak majiteľ účtu nemôže prehlásiť uvedené skutočnosti, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia konečného/skutočného majiteľa.“
nenouosobouzapodmienokstanovenýchZástupcom.
6)
Ak za majiteľa účtu koná oprávnený zástupca (rodič, člen štatutárneho orgánu, splnomocnenec) podpisuje žiadosť za majiteľa účtu na tomto mieste.
1)
1)
2)
2)
3)
VERZIA KIID
06-SK 2013 12 01_Žiadosť o účet SMS Partners
Download

Program pr investovani Žiadosť o účet Pioneer Funds, Pioneer PF a