Ústav matematiky a fyziky
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
Dámy a páni,
srdečne Vás pozývame na
15. medzinárodnú konferenciu APLIMAT 2016, 2. – 4. február 2016,
ktorá sa bude konať na pôde Ústavu matematiky a fyziky Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.
Hlavné témy konferencie sú rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch:
- Algebra a geometria a ich aplikácie
- Diferenciálne rovnice, dynamické systémy a ich aplikácie
- Finančná a aktuárska matematika
- Matematika a umenie
- Modelovanie a simulácie v technických a vedeckých výpočtoch
- Nové trendy v matematickom vzdelávaní
- Štatistické metódy v technických a ekonomických vedách a v praxi
Záujemcovia o účasť na konferencii Aplimat 2016 sa môžu zaregistrovať prostredníctvom
elektronického registračného formulára, ktorý je sprístupnený na stránke konferencie na
adrese
www.evlm.stuba.sk/APLIMAT/
Prihlásené prezentácie by sa mali vzťahovať na niektorú z hlavných tém konferencie.
Príspevky dodané v anglickom jazyku budú po recenzii publikované v zborníku konferencie.
Elektronickú verziu príspevku (Word, rtf alebo Tex/Latex dokument) je potrebné poslať na
adresu
[email protected]
Autorov žiadame dodať okrem príspevku v samostatnom súbore aj rozšírený abstrakt
v anglickom jazyku, rozsah 2 strany (500 - 1000 slov), ktorý bude publikovaný v dodanej
forme bez recenzie v tlačenom zborníku abstraktov.
Príspevky na recenziu je potrebné dodať najneskôr do 20. novembra 2015. Po vykonaní
prípadných autorských úprav na základe pripomienok recenzentov a dodaní finálnej verzie
článku najneskôr do 8. januára 2016 budú práce publikované v zborníku Aplimat 2016
v elektronickej podobe na prenosnom médiu. V zborníku, ktorý je registrovaný v databáze
SCOPUS, budú akceptované iba príspevky v anglickom jazyku.
Hlavička prihláseného príspevku a rozšíreného abstraktu musí obsahovať
* názov príspevku
* mená autorov, adresy, e-mailové adresy
* krátky abstrakt (v článku)
* kľúčové slová
* číslo príslušného odboru matematiky v jednotnej klasifikácii
Mathematics Subject Classification dostupnej na stránke
http://www.ams.org/mathscinet/msc/msc2010.html
Ústav matematiky a fyziky
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
Konferenčný poplatok zahŕňajúci konferenčné náklady, cenu zborníkov a občerstvenie počas
konferencie je stanovený nasledovne
150 € pri úhrade vykonanej do 31. decembra 2015
170 € pri úhrade vykonanej do 25. januára 2016
200 € pri úhrade vykonanej po uvedených termínoch.
Pri platbe prevodom Vás žiadame o predloženie dokladu o zaplatení prevodom pri registrácii.
Bankové údaje: Strojnícka fakulta STU
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, Slovakia
IČO 00397687
DIČ DPH SK 202 084 52 55
DIČ 202 084 52 55
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Účet číslo: 7000085579/8180
SWIFT: SPSRSKBA
IBAN: SK 3381800000007000085579
Poznámka pre príjemcu: meno účastníka konferencie
Sme platcami DPH.
Dôležité dátumy
20. november 2015
zaslanie príspevku a rozšíreného abstraktu na recenziu
31. december 2015
skorá úhrada konferenčného poplatku
8. január 2016
zaslanie upraveného príspevku do tlače
25. január 2016
úhrada konferenčného poplatku
2. február 2016
registrácia na konferencii
Tešíme sa na Vás, na všetkých pravidelných účastníkov konferencií Aplimat, ako aj na
nových záujemcov a kolegov pracujúcich v rôznych oblastiach aplikovanej matematiky
a v oblasti matematického vzdelávania.
Organizačný výbor konferencie Aplimat 2016
Ústav matematiky a fyziky
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Download

Dámy a páni, - Slovenská technická univerzita v Bratislave