VI. HRADECKÉ VAKCINOLOGICKÉ DNY
Hradec Králové, 30.9. - 2.10.2010
Vyhodnotenie kontraindikácií
v ambulancii pre očkovanie rizikových detí
(Košický a Prešovský kraj 2005-2009)
MUDr. Ingrid URBANČÍKOVÁ, MPH
Ambulancia pre očkovanie rizikových detí, DFN Košice
Retrospektívna analýza
(deskriptívna štúdia za obdobie 5 rokov)
n = 442 detí s kontraindikáciou očkovania
(Ambulancia, 2005-2009)
160
149
počet pacientov
140
120
100
101
100
84
80
60
40
8
20
0
0 rokov
1-4 roky
5-9 rokov
10-14 rokov
vek pacientov
Opakované očkovanie u 138 (31,2 %) pacientov
15-19 rokov
Premeškané (posunuté) očkovanie
n=188
42,5 % z celkového počtu (442) kontraindikovaných detí
nezdravotné
dôvody
27
14%
zdravotné
dôvody
161
86%
nt
er
4
óg
ol
óg
7
re
um
at
ol
st
ro
e
ro
di
č
r
g
le
ká
ló
10
ga
ý
rg
o
žn
er
50
ko
le
at
ur
ol
óg
pe
di
ne
ý
oa
dn
počet pacientov
100
un
vo
350
im
ob
Kto kontraindikoval
n = 442
(Ambulancia, 2005-2009)
326
300
250
200
150
90
3
2
0
Súbor pacientov s určenou trvalou kontraindikáciou
očkovania proti jednotlivým chorobám podľa skupín
diagnóz
(Ambulancia, 2005-2009)
Neurologické
DTP
159
Per
20
DT
Polio
8
Imuno-alerg.
13
1
2
41
0
1
0
Infekčné
20
0
3
4
0
1
Gastroenter.
7
0
4
4
0
Kožné
0
2
1
6
Onko-hematol.
4
0
1
Iné
71
2
SPOLU
274
25
MMR
10
IPD
2
VHB
0
*
3
SPOLU
0
2
60
0
0
0
27
1
0
0
0
16
0
2
0
0
1
12
1
0
1
0
0
2
8
12
15
5
6
1
0
1
117
31
81
7
12
2
1
9
442
*všetky povinne očkovaním preventabilné ochorenia
Polio VHA
1
1
202
Súbor pacientov s kontraindikáciou očkovania
proti DTP pre neurologickú diagnózu
n=159
0
10
20
30
počet pacientov
40
50
49
epilepsia
24
centrálna tonusová a koordinačná porucha
detská mozgová obrna
17
prematuritas
17
febrilná eklampsia
10
cerebrálny paroxyzmus
10
afektívne stavy
7
vrodené vývojové chyby mozgu
7
Westov syndróm
7
3
epilepsia+autizmus
nízka pôrodná hmotnosť
2
Werding-Hoffmanov syndróm
2
apnoické pauzy
1
autizmus
1
tuberózna skleróza
1
60
Mám neurologické ochorenie
ochorenie
Vakcína
vakcinovať?
CTP, CKP
ÁNO
DMO
ÁNO
PMR
Stabilizované stavy
(kompenzovaná epilepsia)
Progresívne neurologické
ochorenia (infantilné spazmy,
nekontrolovaná epilepsia,
progresívna encefalopatia)
CDC General Recommendation on Immunization. MMWR, 2006
AAP, Pickering LK, ed. Red Book, 2009
CDC. Guide to Vaccine Contraindications and Precautions.
DTaP
Tdap
ÁNO
ÁNO
• stabilizované
• vydiferencované
Súbor pacientov s kontraindikáciou
očkovania proti DTP pre iné diagnózy
0
10
20
n=71
počet pacientov
30
40
50
50
reakcia po predchádzajúcom očkovaní
5
vrodené chyby srdca
kolapsový stav
3
morbus Down
3
2
metabolické ochorenia
premeškané očkovanie
1
bronchopulmonálna dysplázia
1
kongenitálny stridor
1
chronická renálna insuficiencia
1
chronická respiračná insuficiencia
1
aspirácia mlieka
1
paroxyzmálna tachykardia
1
mastocytóza
1
60
Reakcie po predchádzajúcom očkovaní DTP
n=50
Fyziologické a fyziologicky vystupňované ≤ 48 hodín
(celkové a lokálne)
40 detí
Závažné
a) celkové:
10 detí
1 dieťa - GBS ≤ 6 týždňov po DTwP (v 3. roku veku) - časová
koincidencia s boreliózou
2 deti - Eclampsia febrilis po DTwP
2 deti – HHS (1 po DTwP a 1 po DTaP)
b) lokálne:
3 deti – extenzívny opuch končatiny > 2 týždne
2 deti – KRBS po V. dávke dT v 13. roku veku
Reakcie po predchádzajúcej dávke
Dt / Td / DTaP / Tdap
Stav
vakcína
vakcinovať?
Kolapsový stav do 48 hodín
DTaP
Tdap
Td/DT
ÁNO
Lokálna reakcia
všetky
ÁNO
Rodinná anamnéza reakcie
všetky
ÁNO
GBS do 6 týždňov
všetky
riziko ↔ benefit
HHR, perzistujúci plač > 3 hodín
DTaP
ÁNO
Záchvatové stavy, kŕče do 3 dní
DTaP
Tdap, Td/DT
ÁNO premedikácia
ÁNO
Teplota > 40,5 0C do 48 hodín
DTaP
Tdap/Td/DT
ÁNO premedikácia
ÁNO
CDC General Recommendation on Immunization. MMWR, 2006
AAP, Pickering LK, ed. Red Book, 2009
CDC. Guide to Vaccine Contraindications and Precautions.
Plotkin, SA, Orenstein WA. Vaccine, 5th ed., 2008
Kontraindikácia DTP a DTaP
• anafylaxia po vakcíne alebo jej zložkách
• encefalopatia do 7 dní po dávke DTwP alebo DTaP
VAKCINUJEM
NIE
CDC General Recommendation on Immunization. MMWR, 2006
AAP, Pickering LK, ed. Red Book, 2009
CDC. Guide to Vaccine Contraindications and Precautions.
Plotkin, SA, Orenstein WA. Vaccine, 5th ed., 2008
ale
Td/DT
ÁNO
Súbor pacientov s kontraindikáciami očkovania
proti čiernemu kašľu podľa jednotlivých diagnóz počet pacientov
0
1
2
3
4
5
6
7
n=25
6
detská mozgová obrna
epilepsia
2
centrálna tonusová a koordinačná porucha
2
prematuritas
2
epilepsia matky
2
febrilná eklampsia
2
epilepsia+autizmus
1
mastocytóza
1
reakcia po predchádzajúcom očkovaní
1
porucha reči
1
morbus Down
1
ichtyosis congenita
1
Westov syndrom
1
cerebrálny paroxyzmus
1
časté infekty horných dýchacích ciest
1
Riziko ochorenia – benefit očkovania?
Baktérie B. pertussis
Vakcína
Je na zváženie?
?
25 µg pertusický anatoxín
25 µg FHA
8 µg pertaktín
Kontraindikácia MMR
Trvalé kontraindikácie:
• ťažká alergická reakcia (anafylaxia) po vakcíne
• tehotenstvo
• známy ťažký IDS (hematologické malignity, chemoterapia,
imunosupresívna liečba, pacienti s HIV a ťažkým
imunodeficitom)
Opatrnosť (dočasné kontraindikácie):
- aplikácia (≤ 11 mesiacov) krvných derivátov, obsahujúcich
protilátky
- trombocytopénia alebo ITP v anamnéze
- stredne závažné a závažné akútne ochorenie s/bez teploty
CDC General Recommendation on Immunization. MMWR, 2006
AAP, Pickering LK, ed. Red Book, 2009
CDC. Guide to Vaccine Contraindications and Precautions.
Plotkin, SA, Orenstein WA. Vaccine, 5th ed., 2008
Mám alergické ochorenie
ANAFYLAKTICKÁ REAKCIA
po predchádzajúcej dávke
po zložke na vakcínu
KONTRAINDIKÁCIA
alergia na...
Vaječné bielkoviny
(klinické prejavy, lab. potvrdená)
ATB
• PNC, AMP
• Neomycin, PolymyxinB,
Streptomycin
vakcinujem?...
• ekzém, exantém – nie sú KI
• NIE ak anafylaxia!!!
(chrípkové vakcíny, žltá zimnica)
• bez Kl pre všetky vakcíny
• NIE ak anafylaxia!!!
Rozdelenie súboru pacientov s kontraindikáciami
očkovania proti MMR podľa diagnóz počet pacientov
n=81
0
5
10
15
alergia na vaječný bielok
20
25
30
35
35
reakcia po predchádzajúcom očkovaní
14
epilepsia
7
mastocytóza
6
morbus Crohn
4
imunodeficientný stav sekundárny
3
selektívny deficit IgA
2
prekonané morbilli
2
cerebrálny paroxyzmus
2
idiopatická trombocytopenická purpura
1
stav po VHA
1
svalová dystrofia
1
lymfadenitída
1
chronická renálna insuficiencia
1
atopický ekzém
1
40
Najčastejšia KI: Alergia na vaječný bielok
•
Vakcína obsahuje: picogramy, nanogramy alebo žiadne
množstvo vaječných proteínov
•
Od 1. 7.1990 - 1.7.2004 VAERS (USA) 180 895 vedľajších
reakcií
- z toho iba jedna bola hlásená ako anafylaxia po MMR,
ale simultánne s vakcínou proti VHB (alergia na želatínu)1
Odporúčanie2:
aplikácia vakcíny deťom alergickým na vaječné proteíny je bez
zvýšeného rizika vedľajších reakcií a má sa aplikovať bez
kožných testov
1. DiMiceli, L., Pool, V., Kelso, J. et al, Vaccine, 2006
2. AAP, Pickering LK, ed. Red Book, 2009
Rozdelenie súboru pacientov s kontraindikáciou
očkovania proti povinne preventabilným chorobám
podľa diagnóz
n=9
alergia na vaječný bielok
1
epilepsia
1
potravinová alergia
1
akútna lymfoblastová leukémia
1
detská mozgová obrna
1
adrenogenitálny syndróm so
soľnou poruchou
1
hemofília A
1
vrodená vývojová chyba mozgu
1
mastocytóza
1
0
1
počet pacientov 2
Vyhodnotenie správnosti určených kontraindikácií podľa
typu očkovania proti jednotlivým chorobám
(Ambulancia, 2005-2009)
Očkovanie
proti ochoreniam
Kontraindikácie n=442
Chybné
Správne
spolu
DTP
262
12
274
DT
25
0
25
DT Polio
31
0
31
MMR
77
4
81
Pneumokokové
invazívne infekcie
7
0
7
Poliomyelitída
2
0
2
VHA
1
0
1
VHB
12
0
12
Všetky očkovania
9
0
9
426
16
442
Spolu
Rozdelenie súboru pacientov so správnymi
kontraindikáciami
(Ambulancia, 2005 - 2009)
Kontraindikácie správne
n=16
dočasné
spolu
trvalé
DTP
11
1
12
MMR
1
3
4
spolu
12
4
16
DTP kontraindikácie
DOČASNÉ (11)
2 - juvenilná idiopatická artritída – akútna exacerbácia
6 - Westov syndróm- neukončená diagnostika
1 - nešpecifikované cerebrálne paroxyzmy
1 - nekompenzovaná epilepsia
1 - Guillain-Barré syndróm (koincidencia očkovania
s iným ochorením)
TRVALÉ (1)
1 - tuberózna skleróza (progresívne neurologické
ochorenie s nepriaznivou prognózou)
MMR kontraindikácie
DOČASNÉ (1)
1 - ITP v anamnéze, po podávaní imunoglobulínov
TRVALÉ (3)
3 - pacienti so sekundárnym ťažkým IDS
(onkologické ochorenie s imunosupresívnou liečbou
a nepriaznivou prognózou)
Hlásené dočasné a trvalé kontraindikácie
v Košickom a Prešovskom kraji
ROK
územie
KONTRAINDIKÁCIE
2005
2006
2007
2008
2009
dočasné
trvalé
Košický kraj
64
104
Prešovský
433
153
Košický kraj
73
145
Prešovský
401
116
Košický kraj
125
78
Prešovský
194
156
Košický kraj
112
54
Prešovský
229
83
Košický kraj
144
58
Prešovský
309
82
2084
1029
spolu
Zdroj: ÚVZ SR, Výsledky kontroly očkovania (2005-2009)
spolu
754
735
553
478
593
3113
Porovnanie výsledkov s kontrolou očkovania
(2005-2009)
442 detí odoslaných na špecializovanú ambulanciu
4 deti (0,9%) mali správnu trvalú kontraindikáciu
1029 prípadov hlásených trvalých KI, po odčítaní
celkove 1025
Predpoklad rovnakej chybovosti
99,1%
nesprávnych KI
1016 detí nemusí mať správne
stanovenú kontraindikáciu
Ďakujem za pozornosť
☺
Download

očkovanie rizikových detí v košickom a prešovskom kraji v rokoch