SLOVNÍK
ODBORNÝCH POJMOV PRE
ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV
WÖRTERBUCH
DER FACHBEGRIFFE FÜR SANITÄTER
KATKOM
Kompetenčné centrum záchranných zdravotných
služieb pre školenia a ochranu pred katastrofami
v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko
Rettungsdienstliches Schulungs- und
Katastrophenschutzkompetenzzentrum
im Grenzraum Österreich-Slowakei
Vydavateľ ● Herausgeber
Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Burgenland
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Autori ● Autoren
Jozef Minár (OS ZZS SR)
Andrej Hirjak (OS ZZS SR)
Vladimír Hosa (Falck Záchranná, a.s.)
Autori toto dielo vypracovali veľmi svedomito. Napriek maximálne svedomitému spracovaniu sú údaje
v tomto diele bez záruky. Ručenie vydavateľa a autorov je vylúčené.
Dielo je chránené autorským právom.
Všetky práva, obzvášť právo rozširovania, množenia, prekladu, dotlače a reprodukcie fotomechanickým alebo iným podobným spôsobom, ukladania v zariadeniach na spracovanie údajov ako i
zverejňovania sú aj len pri čiastočnom použití vyhradené RČK-Krajinskému spolku Burgenland a OS
ZZS SR.
Thomas Wallner (ÖRK-Burgenland)
Hans-Peter Polzer (ÖRK-Burgenland)
Franz Mandl (ÖRK-Burgenland)
Mario Promintzer (LSZ Burgenland)
Preklad ● Übersetzung
Kristína Jány
Die Inhalte dieses Werkes wurden von den Autoren mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Trotz sorgfältigster Bearbeitung erfolgen alle Angaben in diesem Werk ohne Gewähr. Eine Haftung des Herausgebers und der Autoren ist ausgeschlossen.
Layout ● Layout
Sandra Nestlinger (ÖRK-Burgenland)
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfältigung, der Übersetzung, des
Nachdrucks und der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege, der Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen sowie der Zurverfügungstellung bleiben, auch bei nur auszugsweiser
Verwertung, dem ÖRK-Landesverband Burgenland und OS ZZS SR vorbehalten.
Tlač ● Druck
Rötzer Druck, 7000 Eisenstadt
© 2015 - Im Eigenverlag erschienen ● Vyšlo vo vlastnom náklade
Inhalt • Obsah
Obsah • Inhalt
SLOVENSKO-NEMECKÝ SLOVNÍK
Zoznam používaných skratiek a značiek •
Verzeichnis der Abkürzungen und Symbole
DEUTSCH-SLOWAKISCHES WÖRTERBUCH
9
Verzeichnis der Abkürzungen und Symbole •
Zoznam používaných skratiek a značiek
42
Výslovnosť • Aussprache
10
Aussprache • Výslovnosť
43
Všeobecné pojmy • Allgemeine Begriffe
13
Allgemeine Begriffe • Všeobecné pojmy
46
Čísla • Zahlen
14
Zahlen • Čísla
47
Farby • Farben
15
Farben • Farby
48
Anatómia • Anatomie
16
Anatomie • Anatómia
49
Diagnózy • Diagnosen
20
Diagnosen • Diagnózy
53
Interné diagnózy • Internistische Diagnosen
21
Internistische Diagnosen • Interné diagnózy
54
Chirurgické diagnózy • Unfallchirurgische/Chirurgische Diagnosen
22
Unfallchirurgische/Chirurgische Diagnosen • Chirurgické diagnózy
55
Pediatrické diagnózy • Pädiatrische Diagnosen
23
Pädiatrische Diagnosen • Pediatrické diagnózy
56
Gynekologické diagnózy • Gynäkologische Diagnosen
24
Gynäkologische Diagnosen • Gynekologické diagnózy
57
Psychiatrické diagnózy • Psychiatrische Diagnosen
24
Psychiatrische Diagnosen • Psychiatrické diagnózy
58
Tiesňová linka 155 (SK), 144 (AT) • Notruf 155 (SK), 144 (AT)
25
Notruf 155 (SK), 144 (AT) • Tiesňová linka 155 (SK), 144 (AT)
59
Záchranná zdravotná služba • Rettungsdienst
27
Rettungsdienst • Záchranná zdravotná služba
61
Záchranná zdravotná služba – pacient • Rettungsdienst – Patient
32
Rettungsdienst – Patient • Záchranná zdravotná služba – pacient
66
Nehoda s hromadným postihnutím osôb • Großschadensereignis
36
Großschadensereignis • Nehoda s hromadným postihnutím osôb
70
Dokumentácia • Dokumentation
38
Dokumentation • Dokumentácia
72
Iné • Sonstige
38
Sonstige • Iné
72
Literaturverzeichnis • Použitá literatúra
75
Foto • Fotografie
75
4
5
SLOVENSKO-NEMECKÝ
SLOVNÍK
Zoznam používaných skratiek a značiek •
Verzeichnis der Abkürzungen und Symbole
Rod podstatných mien a iných slovných druhov a ich foriem je označený pomocou farieb:
modrá – mužský rod
červená – ženský rod
zelená – stredný rod
Pl.
Plt.
/
[ ]
plurál, množné číslo
pluralium tantum, pomnožné podstatné meno
pomocou lomítka sa uvádza mužská a ženská forma slovesa, zámena,
napr. zablúdil/zablúdila som, bewegen Sie ihn/sie nicht
v hranatých zátvorkách sa v prípade potreby uvádza výslovnosť
Poznámka: V kapitole o výslovnosti sú sčasti použité transkripčné znaky z medzinárodnej fonetickej abecedy (IPA). Výslovnosť sa však neudáva dôsledne prostredníctvom IPA. Predovšetkým pri príkladoch výslovnosti sme sa hovoriacemu
pokúsili priblížiť výslovnosť v druhom jazyku pomocou pravopisu jeho vlastného
jazyka. Z pohľadu hovoriaceho to pri osvojovaní si výslovnosti považujeme za
efektívnejšie, nakoľko je tento slovník koncipovaný pre používateľov, ktorí sa
predtým sotva dostali do kontaktu s opačným jazykom.
9
Výslovnosť • Aussprache
Príklad
Vater, Waage, strahlen
Vater
Výslovnosť
Slovenský
spôsob písania
[Ŗ:]
ŕ
kŕč
s, ss, ß
[s]
s
prosím
sch, st, sp
[�]
š
šok
Platz, abends, rechts,
zwei, Skizze, circa
tz, ds, ts, z,
zz, c
[ts]
c, ts
tsch, ch, c
[t�]
č
čelo
w, v
[v]
v
hlava
s
[z]
z
zranenie
g, j
[ʒ]
ž
žalúdok
dsch, g, j
[d?]
dž
džbán
Nemecký
spôsob písania
Výslovnosť
Slovenský
spôsob písania
a, aa, ah
[a:]
á
er
[a]
Last, messen, dreißig
Schulter, Stich, Speiche
Príklad
Príklad
málo
weg, Kälte
e, ä
[ε]
e, ä
Blutvorräte, ähnlich
ä, äh
[ε:]
é
lesen, nehmen
e, eh
[e:]
i
[i]
i, y
ihla, vysoký
i, ih, ie, ieh
[i:]
í, ý
príbuzný
deutsch, Chip, Cembalo
o, oo, oh
[o:]
ó
tón
Wunde, Vase
ö, öh
[ø:]
ö
[æ]
u, uh
[u:]
ú
ústa
[ŭ]
v
krv
[ĭa]
ia
žiadať
[ĭe]
ie
biely
motiviert
Insulin, ihn, Knie, Vieh
tot, Boot, roh
Lösung, Luftröhre
Körper
Fuß, Stuhl
über, kühl, Typ
ü, üh, y
[y:]
lüften, Hypoxie
ü, y
[y]
Bein, Mais
neu, Wirbelsäule
ich, dreißig
acht
Fuß, Vorname, physisch
Knochen, Rücken
dort
10
ei, ai
[aɪ ̯]
eu, äu
[ɔɪ ̯]]
mesiac, päta
malé
Kindersitz
Garage, Jeanette
[ĭu]
iu
menšiu
[ŭo]
ô
kôš
[ð]
ď, de, di
[ç]
ch
[x]
ch
chodiť
f, v, ph
[f]
f, v
infekcia, vpredu
k, ck
[k]
k
[y]
ľ, le, li
r
[l ̩:]
ĺ
ň, ne, ni
Dschungel, Manager,
Job
Príklad
bránica, detský
ďakujem, deň,
chodidlo
ch, g
[ŋ]
Nemecký
spôsob písania
lekár
vľavo, plece,
linka
kĺb
deň, neviem, nie
[R]
11
Osobitosti nemeckej výslovnosti •
Besonderheiten der deutschen Aussprache
Všeobecné pojmy •
Allgemeine Begriffe
• prehlasované samohlásky „ö“ a „ü“ sa vyslovujú ako „e“ a „i“ pri súčasnom
výraznom zaokrúhlení a našpúlení pier
adresa
áno
ďakujem
dátum narodenia
detská autosedačka
detské ihrisko
dieťa
Dobrý deň!
Dovidenia!
chorý
informácie
lekár
lekáreň
meno
miesto ohlasovania nezvestných
Neviem.
nie
pán
pani
plán mesta
policajná stanica
Potrebujem lekára.
priateľ
priateľka
príbuzný
priezvisko
prosím
telefón
telefónne číslo
vľavo
vpravo
Zablúdil/Zablúdila som.
zdravotnícky záchranár
• koncová slabika „-er“ sa v nemeckých slovách vyslovuje ako jeden temný
zvuk (skoro ako kratučké „a“ [ɐ]), napr. Vater [fátɐ]
• tzv. nemé „h“ sa po samohláske a medzi samohláskami nevyslovuje, tu slúži
na označovanie dĺžky predošlej samohlásky, napr. nehmen [némən], Ruhe
[rúe]
• písané „ei“, „ai“ predstavujú jednu dvojhlásku, ktorá sa vyslovuje ako jednoslabičké [ae], napr. mein [maen], Mai [mae]
• dvojhláska „au“ sa vyslovuje ako jednoslabičné [ao], napr. Schlauch [šlaoch]
• písané „eu“, „äu“ sa vyslovujú ako jednoslabičné „oö“, napr. heute [hoöte],
Wirbelsäule [viɐblsoöle]
• písané „ie“ sa vyslovuje ako „í“, napr. viel [fíl]
• písané „ss“, „ß“ sa vyslovujú ako „s“, napr. Straße [štráse], Adresse [adrese]
• písané „s“ sa vyslovuje ako „z“, napr. Kindersitz [kindɐzic]
• písané „sch“ sa vyslovuje ako „š“, napr. schwarz [švarc]
• písané „sp“, „st“ sa vyslovuje ako „šp“, „št“, napr. Speiche [špaeche], ansteckend [anštekend]
• písané „tsch“ sa vyslovuje ako „č“, napr. Deutsch [doöč]
• písané „ck“ sa vyslovuje ako „k“, napr. Rücken [rüken]
• písané „tz“ sa vyslovuje ako „c“, napr. Sitzbein [zicbaen]
• písané „y“ sa vyslovuje ako „ü“, napr. Hypoxie [hüpoksí]
• písané „z“ sa vyslovuje ako „c“, napr. Defizit [deficit], Herz [herc]
• písané „v“ sa v mnohých pozíciách, najčastejšie na začiatku slabiky, vyslovuje ako „f“, napr. wieviel [vífíl]
12
Adresse
ja
danke
Geburtsdatum
Kindersitz
Kinderspielplatz
Kind
Guten Tag!
Auf Wiedersehen!
krank
Informationsstand
Arzt
Apotheke
Vorname
Vermisstenstelle
Ich weiß nicht.
nein
Herr
Frau
Stadtplan
Polizeistation
Ich brauche einen Arzt.
Freund
Freundin
Verwandte
Nachname
bitte
Telefon
Telefonnummer
links
rechts
Ich habe mich verlaufen.
Sanitäter
13
Čísla • Zahlen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30
40
50
60
70
80
90
100
200
500
1000
14
jeden
dva
tri
štyri
päť
šesť
sedem
osem
deväť
desať
jedenásť
dvanásť
trinásť
štrnásť
pätnásť
šestnásť
sedemnásť
osemnásť
devätnásť
dvadsať
dvadsaťjeden
dvadsaťdva
tridsať
štyridsať
päťdesiat
šesťdesiat
sedemdesiat
osemdesiat
deväťdesiat
sto
dvesto
päťsto
tisíc
Farby • Farben
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig
sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
hundert
zweihundert
fünfhundert
tausend
biela
červená
bledočervená
tmavočervená
čierna
fialová
hnedá
bledohnedá
tmavohnedá
modrá
bledomodrá
tmavomodrá
oranžová
ružová
sivá
bledosivá
tmavosivá
strieborná
tyrkysová
zelená
bledozelená
tmavozelená
žltá
bledožltá
tmavožltá
bledá
krikľavá
tmavá
žiarivá
weiss
rot
hellrot
dunkelrot
schwarz
violett
braun
hellbraun
dunkelbraun
blau
hellblau
dunkelblau
orange
rosa
grau
hellgrau
dunkelgrau
silber
türkis
grün
hellgrün
dunkelgrün
gelb
hellgelb
dunkelgelb
hell
grell
dunkel
strahlend
15
Anatómia • Anatomie
aorta
bránica
brucho
čeľusť
dolná dutá žila
dutá žila
hlava
holenná kosť
horná časť tela
horná dutá žila
hrubé črevo
hrudná kosť
hrudný kôš
chodidlo
chrbát
chrbtica
ihlica
jabĺčko
kľúčna kosť
koleno
konečník
kosť prsta
kosť prsta nohy
kosť zápästia
krížová kosť
krk
krv
lakťová kosť
lebka
lonová kosť
lopatka
močová rúra
močovod
močový mechúr
noha
16
mozog/Gehirn
horná dutá žila/
obere Hohlvene
Aorta
Zwerchfell
Bauch
Kiefer
untere Hohlvene
Hohlvene
Kopf
Schienbein
Oberkörper
obere Hohlvene
Dickdarm
Brustbein
Brustkorb
Fuß
Rücken
Wirbelsäule
Wadenbein
Kniescheibe
Schlüsselbein
Knie
Mastdarm
Fingerknochen
Zehenknochen
Handwurzelknochen
Kreuzbein
Hals
Blut
Elle
Schädel
Schambein
Schulterblatt
Harnröhre
Harnleiter
Blase
Bein
pľúca (Plt.)/Lunge
dolná dutá žila/untere Hohlvene
pečeň/Leber
žlčník/Gallenblase
lakeť/Ellenbogen
predlaktie/Unterarm
močovod/Harnleiter
bedro/Hüfte
močový mechúr/Blase
hlava/Kopf
krk/Hals
aorta/Aorta
srdce/Herz
plece/Schulter
pažerák/Speiseröhre
rameno/Arm
slezina/Milz
žalúdok/Magen
slinivka brušná/Bauchspeicheldrüse
tenké črevo/Dünndarm
hrubé črevo/Dickdarm
ruka/Hand
konečník/
Mastdarm
prst/Finger
stehno/Oberschenkel
koleno/Knie
noha/Bein
predkolenie/Unterschenkel
prst na nohe/Zehe
chodidlo/Fuß
Credits: fotolia.com – dkuhne1976
17
lebka / Schädel
kľúčna kosť / Schlüsselbein
nos
oblička
oko
panvová kosť
pätová kosť
pažerák
pečeň
plece
pľúca
predpriehlavková kosť
priedušnica
ramenná kosť
rameno
rebro
ruka
sedacia kosť
slepé črevo
slezina
slinivka brušná
srdce
stehenná kosť
štítna žľaza
tenké črevo
ucho
ústa
vretenná kosť
žalúdok
záprstná kosť
žlčník
čeľusť / Kiefer
lopatka / Schulterblatt
ramenná kosť /
Oberarmknochen
hrudná kosť / Brustbein
rebrá (Pl.) / Rippen (Pl.)
vretenná kosť /
Speiche
lakťová kosť /
Elle
záprstná kosť /
Mittelhandknochen
chrbtica / Wirbelsäule
panvová kosť / Beckenknochen
krížová kosť / Kreuzbein
lonová kosť / Schambein
sedacia kosť / Sitzbein
kosť prsta / Fingerknochen
stehenná kosť / Oberschenkelknochen
jabĺčko / Kniescheibe
holenná kosť / Schienbein
ihlica / Wadenbein
Nase
Niere
Auge
Beckenknochen
Fersenbein
Speiseröhre
Leber
Schulter
Lunge
Mittelfußknochen
Luftröhre
Oberarmknochen
Arm
Rippe
Hand
Sitzbein
Blinddarm
Milz
Bauchspeicheldrüse
Herz
Oberschenkelknochen
Schilddrüse
Dünndarm
Ohr
Mund
Speiche
Magen
Mittelhandknochen
Gallenblase
pätová kosť / Fersenbein
kosť prsta nohy /
Zehenknochen
predpriehlavková kosť /
Mittelfußknochen
Credits: fotolia.com - Sebastian Kaulitzki
18
19
Interné diagnózy •
Internistische Diagnosen
akútna alergická reakcia
akútny infarkt myokardu
anafylaktický šok
arytmia
bolesti na hrudníku
bradykardia
celkový ischemický čas
časové okno
drogy
dychová nedostatočnosť
extrasystola
fibrilácia komôr
hypo- / hyperglykémia
hypovolémia
hypoxémia
hypoxia
interval balónik
Diagnózy • Diagnosen
Všeobecné • Allgemeines
alergia
antibiotikum
astma
chronické ochorenie srdca
infekcia
infekčný
inzulín
liek
natiahnutie
opuch
pocit slabosti
pomliaždenina
problémy s dýchaním
rana
roztrhnutie väzov
tehotenstvo
uhryznutie psom
uštipnutie hmyzom
zlomenina
zranenie
20
Allergie
Antibiotikum
Asthma
chronische Herzerkrankung
Infektion
ansteckend
Insulin
Medikament
Zerrung
Schwellung
Schwächegefühl
Prellung
Atemprobleme (Pl.)
Wunde
Bänderriss
Schwangerschaft
Hundebiss
Insektenstich
Knochenbruch
Verletzung
interval ihla
interval transport
intoxikácia alkoholom
kardiostimulácia
kŕčový záchvat
kvalitatívne zmeny vedomia
kvantitatívne zmeny vedomia
náhla cievna mozgová príhoda
nepriechodnosť ciev
neurologický deficit
nízky krvný tlak
odber krvi
QRS komplex
rýchlosť tlače EKG
srdcový rytmus
akute allergische Reaktion
akuter Myokardinfarkt
anaphylaktischer Schock
Arrhythmie
Schmerzen (Pl.) im Brustkorb
Bradykardie
ischämische Gesamtdauer
Zeitfenster
Drogen (Pl.)
Ateminsuffizienz
Extrasystole
Kammerflimmern
Hypo- / Hyperglykämie
Hypovolämie
Hypoxämie
Hypoxie
Zeitspanne Erstkontakt – Ballondilatation
Zeitspanne EKG-Auswertung –
Lysetherapie
prähospitale Zeitspanne
Alkoholintoxikation
externe Kardiostimulation
Krampfanfall
qualitative Bewusstseinsstörung
quantitative Bewusstseinsstörung
Schlaganfall
Gefäßverschluss
neurologisches Defizit
niedriger Blutdruck
Blutabnahme
QRS-Komplex [kú-er-es komplex]
Druckgeschwindigkeit des EKGs
Herzrhythmus
21
ST segment
transplantácia
trombolýza
ťažkosti s dýchaním
vysoký krvný tlak
zmeny na EKG
ST-Strecke
Transplantation
Thrombolyse
Atembeschwerden (Pl.)
hoher Blutdruck
Veränderungen (Pl.) im EKG
penetrujúca rana v dutine brušnej
peritonitída
podozrenie na poranenie krčnej chrbtice
podvrtnutie
popálenina (1.,2.,3. stupňa)
posun vnútorných štruktúr
stvrdnuté brucho/défense
subarachnoidálne krvácanie
šetrný transport
úraz lebky a mozgu
zatvorená fraktúra
Chirurgické diagnózy •
Unfallchirurgische/Chirurgische Diagnosen
akútne brucho
CT
cudzie teleso v rane
diétna chyba
dilacerácia
dislokácia
epidurálne krvácanie
fixácia
hnačka
ileus
imobilizácia
intrakraniálne krvácanie
komócia
kontúzia
krv v moči
krvácanie z nosa
krvácanie z pažerákového varixu
krvácanie z uší
nádor
otvorená fraktúra
pád z výšky
palpačné vyšetrenie
pankreatitída
22
akutes Abdomen
CT
Fremdkörper in der Wunde
Diätfehler
Geweberiss
Dislokation
epidurale Blutung
Ruhigstellung
Durchfall
Ileus
Immobilisierung
intrakranielle Blutung
Commotio
Kontusion
Blut im Harn
Nasenbluten
Ösophagusvarizenblutung
Ohrenblutung
Tumor
offene Fraktur
Sturz aus großer Höhe
Palpationsuntersuchung
Pankreatitis
penetrierende Wunde in der Bauchhöhle
Bauchfellentzündung
Verdacht auf eine Halswirbelsäulenverletzung
Verstauchung
Verbrennung (1., 2., 3. [erster, zweiter,
dritter] Grad)
Verschiebung innerer Strukturen
harter Bauch/Abwehrspannung
Subarachnoidalblutung
schonender Transport
Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
geschlossene Fraktur
Pediatrické diagnózy • Pädiatrische Diagnosen
alimentárna otrava
cyanóza
horúčka
kŕče
laryngitída
otrava čistiacimi prostriedkami
otrava liekmi
pád z postieľky
pohryznutie zvieraťom
pseudokrupp
sipot
syndróm náhlej smrti novorodenca (SIDS)
štekavý kašeľ
úrazy detského veku
zanedbávané dieťa
zneužívané dieťa
Lebensmittelvergiftung
Zyanose
Fieber
Krämpfe (Pl.)
Kehlkopfentzündung
Vergiftung durch Reinigungsmittel
Vergiftung durch Medikamente
Sturz aus dem Gitterbett
Tierbiss
Pseudokrupp
Zischen
plötzlicher Kindstod (SIDS)
bellender Husten
Verletzungen (Pl.) bei Kindern
vernachlässigtes Kind
missbrauchtes Kind
23
Gynekologické diagnózy • Gynäkologische Diagnosen
abrupcia placenty
cysta
eklampsia
extrauterinná gravidita
gynekologické krvácanie
menštruačný cyklus
náhly potrat
ruptúra
termín pôrodu
trimester
vaginálne krvácanie
znásilnenie
Ablösung der Plazenta
Zyste
Eklampsie
Bauchhöhlenschwangerschaft
gynäkologische Blutung
Menstruationszyklus
plötzliche Fehlgeburt
Ruptur
Geburtstermin
Trimester
vaginale Blutung
Vergewaltigung
Tiesňová linka 155 (SK), 144 (AT) •
Notruf 155 (SK), 144 (AT)
Psychiatrické diagnózy • Psychiatrische Diagnosen
agitovanosť
agresivita
bezpečnosť záchranára
bipolárna porucha
delírium tremens
halucinácie
manický stav
obmedzovacie prostriedky
psychofarmaká
psychomotorický nepokoj
suicidálny stav
syndróm vyhorenia
24
Cítiť z neho/z nej alkohol.
do príchodu záchrannej služby
dopravná nehoda
dýcha – nedýcha
hasiči
Erregungszustand
Aggressivität
Sicherheit des Sanitäters
manische Depression
Alkoholdelirium
Halluzinationen (Pl.)
manischer Zustand
Fixierungsmittel
Psychopharmaka (Pl.)
psychomotorische Unruhe
suizidaler Zustand
Burn-Out
hýbe končatinami – nehýbe končatinami
Je bledý/bledá.
Je dezorientovaný/dezorientovaná.
Je spotený/spotená.
Je zmätený/zmätená.
krváca – nekrváca
Lapá po dychu.
lekárska služba prvej pomoci
Má záchvat.
obvodný lekár
odpovedá – neodpovedá
Er/Sie riecht nach Alkohol.
bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes
Verkehrsunfall
atmet – atmet nicht
Feuerwehr
bewegt seine/ihre Glieder – bewegt
seine/ihre Glieder nicht
Er/Sie ist blass.
Er/Sie ist desorientiert.
Er/Sie ist verschwitzt.
Er/Sie ist verwirrt.
blutet – blutet nicht
Er/Sie schnappt nach Luft.
ärztlicher Notdienst
Er/Sie hat einen Anfall.
Hausarzt
antwortet – antwortet nicht
25
Otočte postihnutého nabok a sledujte
jeho dýchanie a reakcie!
pátrací tím
polícia
Potrebujem pomoc.
pri vedomí - v bezvedomí
Pripravte dieťaťu zábal.
psychológ
reaguje – nereaguje
sanitka
Stláčajte hrudník v strede hrudnej kosti
vždy, keď poviem „teraz“!
tiesňová linka záchrannej zdravotnej
služby
Trasie sa.
vrtuľník
Zastavte krvácanie!
26
Drehen Sie den Betroffenen auf die Seite
und beobachten Sie seine Atmung und
seine Reaktionen!
Suchtrupp
Polizei
Ich brauche Hilfe.
bei Bewusstsein - ohne Bewusstsein
Bereiten Sie für das Kind einen Wickel
vor!
Psychologe
reagiert – reagiert nicht
Rettungsfahrzeug
Drücken Sie den Brustkorb in der Mitte
des Brustbeins immer, wenn ich „jetzt“
sage.
Záchranná zdravotná služba • Rettungsdienst
Rettungsnotruf
ambuvak s maskou
ampulárium
ampulka
amputácia
Čo potrebujete?
defibrilátor
Dezinfikuj povrch!
dlaha
domov dôchodcov
expektačné lôžko
fixačný golier
geriatrické oddelenie
gynekologická ambulancia – oddelenie
heliport
hyperbarická komora
chirurgická ambulancia – oddelenie
chladná infúzia
ihla
iktové centrum
infúzna súprava
Er/Sie zittert.
Hubschrauber
Stoppen Sie die Blutung!
Ambubeutel mit Maske
Ampullarium
Ampulle
Amputation
Was brauchen Sie?
Defibrillator
Desinfiziere die Oberfläche!
Schiene
Altersheim
Beobachtungsbett
Halswirbelsäulenschienung
geriatrische Abteilung
gynäkologische Ambulanz – Abteilung
Hubschrauberlandeplatz
Druckkammer
chirurgische Ambulanz – Abteilung
kalte Infusion
Nadel
Schlaganfallzentrum
Infusionsbesteck
27
inkubátor
interný príjem
Intubujeme.
jednotka intentzívnej starostlivosti
kardiologická ambulancia – oddelenie
Koľko je zranených?
Konzultuj kardiocentrum!
Konzultuj smerovanie pacienta!
Konzultuj traumacentrum!
krajská nemocnica
kyslík
kyslíková fľaša
kyslíková maska
medziklinický prevoz
Nabi defibrilátor!
Nasaď väčšiu manžetu!
Nastav dychovú frekvenciu!
Nastav dychový objem!
Nastav parametre na UPV!
Nastav ventilačný tlak!
nebulizátor
neonatologické centrum
neonatologický tím
nestabilný pacient
nosidlá
nosidlá do fowlerovej polohy
nosidlá do protišokovej polohy
obväzy
oddelenie anesteziológie a intenzívnej
medicíny
Odmeraj saturáciu!
Odmeraj tlak!
Odsaj ústnu dutinu pacienta!
odsávací katéter
28
Inkubator
interne Aufnahmestation
Wir intubieren.
Intensivstation
kardiologische Ambulanz – Abteilung
Wie viele Verletzte gibt es?
Konsultiere das Kardiozentrum!
Sprich bitte die Zielabteilung mit der
Leitstelle ab.
Konsultiere das Traumazentrum!
Regionalkrankenhaus
Sauerstoff
Sauerstoffflasche
Sauerstoffmaske
interklinischer Transport
Lade den Defibrillator!
Lege eine größere Manschette an!
Stelle die Atemfrequenz ein!
Stelle das Atemzugsvolumen ein!
Stelle die Parameter des Beatmungsgerätes ein!
Stelle den Beatmungsdruck ein!
Vernebler
Neonatologiezentrum
neonatologisches Team
instabiler Patient
Patiententrage
Trage in die Position „Oberkörper hoch“
Trage in die Position „Beine hoch“
Verbandsmaterial
Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin
Miss die Sauerstoffsättigung!
Miss den Blutdruck!
Sauge die Mundhöhle des Patienten ab!
Absaugkatheter
Odstúpte!
okresná nemocnica
Podaj infúziu pretlakom!
Podaj liek bolusom!
Podaj liek pomaly!
Podaj liek pumpou s prietokom … ml/h!
Podaj liek titračne!
Podaj výboj!
popáleninové centrum
pôrodná sála
Predýchaj pacienta ambuvakom!
príjmové lôžko
Pripoj pacienta na UPV!
Priprav chladivý obväz!
Priprav defibrilačné elektródy!
Priprav i.o. ihlu!
Priprav i.o. vŕtačku!
Priprav infúziu F1/1!
Priprav koniopunkciu!
Priprav laryngoskop s lyžicou číslo …!
Priprav pomôcky na i.o. prístup!
Priprav pomôcky na i.v. prístup!
Priprav popáleninový set!
Priprav prepojovací set!
Priprav set na pôrod!
Priprav set na punkciu hrudníka!
Priprav sterilné krytie!
Priprav zavádzač ETK!
Treten Sie zurück! (vykanie)/Tretet zurück! (tykanie viacerým)
Bezirkskrankenhaus
Verabreiche eine Druckinfusion!
Verabreiche das Medikament im Bolus!
Verabreiche das Medikament langsam!
Verabreiche das Medikament mit einem
Perfusor mit Durchfluss von … ml/h!
Verabreiche das Medikament titrierend!
Gib einen Schock ab!
Verbrennungszentrum
Kreißsaal
Beatme den Patienten mit einem Ambubeutel!
Aufnahmebett
Schließe den Patienten an das Beatmungsgerät an!
Bereite einen Kühlverband vor!
Bereite Defibrillationselektroden vor!
Bereite die i.o. Nadel vor!
Bereite den i.o. Bohrer vor!
Bereite eine Infusion mit physiologischer
Kochsalzlösung vor!
Bereite die/eine Koniotomie vor!
Bereite das Laryngoskop mit dem Spatel
Nummer ... vor!
Bereite die Hilfsmittel für einen i.o. Zugang vor!
Bereite die Hilfsmittel für einen i.v. [i-fau]
Zugang vor!
Bereite das Verbrennungsset vor!
Bereite ein Konnektorenset vor!
Bereite das Geburtenset vor!
Bereite das Set für die Thoraxpunktion vor!
Bereite eine sterile Abdeckung vor!
Bereite einen Führungsdraht für den
Tubus vor!
29
Saturácia sa nedá odmerať.
Skontroluj funkčnosť umelej pľúcnej
ventilácie!
Skontroluj svetlo v lyžici laryngoskopu!
službukonajúci lekár
spineboard
spojovacia hadička
stabilný pacient
striekačka
teplá infúzia
Tlak sa nedá odmerať.
tlaková manžeta
traumatologický príjem
urgentný príjem
urgentný výťah
urologická ambulancia – oddelenie
vákuový matrac
viacnásobné poranenie
Vyber nosidlá!
Vyber transportné kreslo!
Vykonaj selikov manéver!
Vymeň filter!
Vymeň sedimentačnú nádobu!
Vytlač záznam!
Vyžiadaj na príjme anesteziológa!
Vyžiadaj na príjme traumatológa!
Vyžiadaj posádku RLP!
Vyžiadaj posádku RZP!
Vyžiadaj vrtuľník!
Vyžiadaj zásoby krvi!
30
Sauerstoffsättigung kann nicht gemessen werden.
Kontrolliere die Funktionstüchtigkeit des
Beatmungsgerätes!
Kontrolliere das Licht im Laryngoskopspatel!
diensthabender Arzt
Spineboard
Verbindungsschlauch
stabiler Patient
Spritze
warme Infusion
Der Blutdruck kann nicht gemessen werden.
Druckmanschette
unfallchirurgische Aufnahme
Notaufnahme
Notfallaufzug
urologische Ambulanz – Abteilung
Vakuummatratze
Polytrauma
Hole die Trage!
Hole den Transportsessel!
Führe den Sellick-Handgriff aus!
Tausche den Filter aus!
Tausche den Absetzbehälter aus!
Drucke die Aufzeichnung aus!
Fordere einen Anästhesisten in der Notaufnahme an!
Fordere einen Unfallchirurgen in der
Notaufnahme an!
Fordere einen NAW (Notarztwagen) an!
Fordere einen RTW (Rettungswagen)
an!
Fordere einen NAH (Notarzthubschrauber) an!
Fordere Blutvorräte an!
Zabezpeč druhú i.v. linku!
Zakry pacienta izofóliou!
Zaveď endotracheálnu kanylu!
Zaveď laryngeálnu kanylu veľkosti ...!
Zaveď laryngeálnu masku veľkosti ...!
Zaveď vzduchovod veľkosti ...!
Zhotov 12-zvodové EKG!
Zhotov 4-zvodové EKG!
Sichere eine zweite i.v. [i-fau] Leitung!
Decke den Patienten mit einer Aludecke
zu!
Lege einen endotrachealen Tubus!
Lege einen endotrachealen Tubus der
Größe ...!
Lege eine Larynxmaske der Größe ...!
Lege einen Guedeltubus der Größe ...!
Schreibe ein 12 (Zwölf)-Kanal-EKG!
Schreibe ein 4 (Vier)-Kanal-EKG!
31
… infúziu.
… injekciu.
… kvapky.
… obväz.
… tabletku/tabletky.
dýchavičnosť
hnačka
Je to bolesť bodavá, pálivá, tlaková?
Je vám horúco?
Je vám zima?
Kedy odtiekla plodová voda?
Záchranná zdravotná služba – pacient •
Rettungsdienst – Patient
Aké máte bolesti?
Aké máte ťažkosti?
Aké máte ťažkosti?
Ako často máte kontrakcie?
Ako dlho je v tomto stave?
Ako sa vám dýcha?
Beriete lieky?
Beriete pravidelne nejaké lieky?
bolesť brucha
bolesť chrbta
bolesť v oblasti hrudníka
bolesti
Bolí vás, keď tu zatlačím?
Cítite sa lepšie?
Čo predchádzalo tažkostiam?
Dostanete ...
32
Kedy ťažkosti začali?
kŕče
Má vás niekto odprevadiť?
Máte nejaké chronické ochorenie?
Máte nejaké lekárske správy?
Na čo sa liečite?
náhle vystúpenie potu
Nájdite si polohu, v ktorej vás to bolí
najmenej.
Nehýbte s ním/s ňou!
nevoľnosť
Welche Schmerzen haben Sie?
Wo haben Sie Beschwerden?
Welche Beschwerden haben Sie?
Wie oft kommen die Wehen?
Wie lange befindet er/sie sich in diesem
Zustand?
Können Sie gut atmen?
Nehmen Sie Medikamente?
Nehmen Sie regelmäßig Medikamente?
Bauchschmerz
Rückenschmerz
Brustschmerz
Schmerzen (Pl.)
Haben Sie Schmerzen, wenn ich hier
drücke?
Fühlen Sie sich besser?
Was ist den Beschwerden vorangegangen?
Sie bekommen ...
Odkedy máte tieto ťažkosti?
Otvorte ústa!
Pili ste alkohol?
Pite veľa vody!
pocit závratu
Počujete ma?
Porozprávajte sa s tlmočníkom!
Prebehlo toto a minulé tehotenstva bez
ťažkostí?
Prosím, vyzlečte sa!
Som záchranár.
… eine Infusion.
… eine Spritze.
… Tropfen (Pl.).
… einen Verband.
… eine Tablette/Tabletten (Pl.).
Atemnot
Durchfall
Ist es ein stechender, brennender, drückender Schmerz?
Ist Ihnen heiß?
Ist Ihnen kalt?
Wann ist die Fruchtblase geplatzt?
Wann haben die Beschwerden begonnen?
Krämpfe (Pl.)
Soll Sie jemand begleiten?
Haben Sie eine chronische Erkrankung?
Haben Sie irgendwelche Befunde?
Worauf werden Sie behandelt?
Schweißausbruch
Finden Sie eine Stellung, in der es Ihnen
am wenigsten weh tut.
Bewegen Sie ihn/sie nicht!
Übelkeit
Seit wann haben Sie diese Beschwerden?
Öffnen Sie den Mund!
Haben Sie Alkohol getrunken?
Trinken Sie viel Wasser!
Schwindelgefühl
Hören Sie mich?
Sprechen Sie mit dem Dolmetscher!
Verliefen diese und die vorherigen
Schwangerschaften komplikationslos?
Bitte machen Sie sich frei!
Ich bin Sanitäter.
33
Ste alergický/alergická na ...
… bielkoviny?
… komáre?
… mlieko?
… nejaké potraviny?
… osy?
… ryby?
… včely?
Teraz vám nasadím fixačný golier.
Teraz vám odmeriam hodnotu cukru/glykémie.
Teraz vám odmeriam tlak.
Teraz vám podáme infúziu.
Teraz vám podáme liek.
Teraz vám zavediem do žily plastovú
kanylu.
Teraz vás budeme transportovať do
nemocnice.
Teraz vás pichnem do prsta.
Teraz vás preložíme do transportného
kresla.
Teraz vás preložíme na nosidlá.
Teraz vás pripútam.
Teraz vás zabalíme do vákuového matraca.
Ukážte jazyk!
Ukážte mi, kde vás to bolí!
Užili ste drogy?
V ktorom týždni tehotenstva ste?
V prípade zhoršenia stavu volajte na 155
(SK)/144 (AT)!
Váš stav nevyžaduje hospitalizáciu.
Váš stav vyžaduje hospitalizáciu.
34
Sind Sie allergisch gegen ...
… Eiweiß?
… Gelsen?
… Milch?
… irgendwelche Nahrungsmittel?
… Wespen?
… Fisch?
… Bienen?
Jetzt lege ich Ihnen eine Halswirbelsäulenschienung an.
Vášho príbuzného vezmeme ...
… do nemocnice.
… do sanitky.
… k lekárovi.
Viete, aký je dnes deň a ako sa voláte?
Viete, kde sa nachádzate?
Viete, koľko lieku ste užili?
Zakašlite!
zápcha
Zavoláme tlmočníkovi.
Zavrite, prosím, toho psa!
Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite!
Zoberieme vás ...
… do nemocnice.
… do sanitky.
… k lekárovi.
Zostaňte ešte chvíľu ležať!
zvracanie
Ich messe jetzt Ihren Blutzuckerwert.
Ich messe jetzt Ihren Blutdruck.
Jetzt geben wir Ihnen eine Infusion.
Jetzt geben wir Ihnen ein Medikament.
Jetzt führe ich in Ihre Vene eine Kunststoffkanüle ein.
Jetzt bringen wir Sie ins Krankenhaus.
Ich steche Sie jetzt in den Finger.
Jetzt setzen wir Sie in einen Transportsessel um.
Jetzt legen wir Sie auf eine Trage um.
Jetzt schnalle ich Sie an.
Jetzt fixieren wir Sie in einer Vakuummatratze.
Zeigen Sie die Zunge!
Zeigen Sie mir, wo es weh tut!
Haben Sie Drogen konsumiert?
In der wievielten Schwangerschaftswoche sind Sie?
Sollte sich der Zustand verschlechtern,
rufen Sie 155 (SK)/144 (AT)!
Ihr Zustand erfordert keine Hospitalisierung.
Ihr Zustand erfordert eine Hospitalisierung.
Ihren Verwandten bringen wir ...
… ins Krankenhaus.
… ins Rettungsfahrzeug.
… zum Arzt.
Wissen Sie, welchen Tag wir heute haben und wie Sie heißen?
Wissen Sie, wo Sie sich befinden?
Wissen Sie, wie viel Sie von dem Medikament genommen haben?
Husten Sie!
Verstopfung
Wir rufen einen Dolmetscher an.
Sperren Sie den Hund bitte ein!
Atmen Sie tief ein und aus!
Wir bringen Sie ...
… ins Krankenhaus.
… ins Rettungsfahrzeug.
… zum Arzt.
Bleiben Sie noch ein wenig liegen!
Erbrechen
35
NHPO 4. stupeň „DELTA“ - nad 1000
ranených
O tom ešte nemáme overené informácie.
obhliadajúci lekár
pád lietadla
počet ľahko zranených – zelených
počet mŕtvych – čiernych
počet ťažko zranených – červených
prejazdnosť ciest
Priebežne vám budeme posyktovať overené informácie.
pristávacia plocha
prístupová cesta
Prosím, napíšte nám vaše údaje a telefónne číslo.
protichemická jednotka
prvá posádka na mieste
retriage pacientov
Nehoda s hromadným postihnutím osôb •
Großschadensereignis
autobus pre ľahko zranených
Čo potrebujete?
dekontaminačná jednotka
hniezdo ranených
hromadná nehoda
inhalačná otrava
Kto je nezvestný?
METHANE hlásenie (situačná správa)
možnosť príjazdu
nebezpečné látky
nehoda vlaku
NHPO (nehoda s hromadným postihnutím osôb)
NHPO 1. stupeň “ALFA” - od 3 do 50
ranených
NHPO 2. stupeň “BRAVO” - od 50 do 100
ranených
NHPO 3. stupeň “CHARLIE” - od 100 do
1000 ranených
36
Bus für Leichtverletzte
Was benötigen Sie?
Dekontaminationseinheit
Verletztensammelstelle
Großunfall
Inhalationsvergiftung
Wen vermissen Sie?
METHANE Meldung (Lagebericht)
Zufahrtsmöglichkeit
gefährliche Stoffe (Pl.)
Zugunfall
Sme v neustálom kontakte s úradmi.
Sme z jednotky krízovej intervencie a
pomôžeme vám.
smer vetra
smerovanie pacientov
teroristický útok
triedenie ranených
triediaca karta
triedič
Großschadensereignis
udalosť „MALÁ“ - od 2 do 5 zranených
Großschadensereignis 1. Stufe „ALFA“ von 3 bis 50 Verletzte
Großschadensereignis 2. Stufe „BRAVO“
- von 50 bis 100 Verletzte
Großschadensereignis 3. Stufe „CHARLIE“ - von 100 bis 1000 Verletzte
udalosť „STREDNÁ“ - od 6 do 15
zranených
udalosť „VEĽKÁ“ - nad 16 zranených
veliteľ hniezda zranených
veliťeľ odsunu
Großschadensereignis 4. Stufe „DELTA“
- über 1000 Verletzte
Darüber haben wir noch keine gesicherten Informationen.
Beschauarzt
Flugzeugabsturz
Anzahl der Leichtverletzten – grün
Anzahl der Toten – schwarz
Anzahl der Schwerverletzten – rot
Befahrbarkeit der Straßen
Wir geben Ihnen laufend gesicherte
Informationen.
Landeplatz
Zufahrtsweg
Bitte schreiben Sie uns Ihre Daten und
Telefonnummer auf.
ABC-Einheit
die erste Besatzung vor Ort
Patientenretriage
Wir sind in laufendem Kontakt mit den
Behörden.
Wir sind von der Krisenintervention und
unterstützen Sie.
Windrichtung
Zuweisung Zielkrankenhaus
Terroranschlag
Verletztentriage
Patientenleittasche
Triagearzt
Notfall „KLEIN“ (NFK) - von 2 bis 5
Verletzte
Notfall „MITTEL“ (NFM) - von 6 bis 15
Verletzte
Notfall „GROSS“ (NFG) - ab 16 Verletzte
Leiter der Verletztensammelstelle
Leiter des Abtransportes
37
Vlastné poznámky • Eigene Notizen
veliteľ zdravotníckeho zásahu
výbuch
Zoberieme vás do centra krízovej intervencie.
zrážka
Einsatzleiter Rettungsdienst
Explosion
Wir bringen Sie in ein Betreuungszentrum.
Zusammenstoß
Dokumentácia • Dokumentation
kontrolný výjazd
poisťovňa pacienta
rádio
status
vozidlový terminál
výjazdový lístok
vysielačka
záznam o zhodnotení zdravotného stavu
pacienta
Kontrollausfahrt
Krankenkasse des Patienten
Funk
Status
Fahrzeugterminal
Einsatzprotokoll
Funkgerät
Versorgungsprotokoll
Iné • Sonstige
blast syndróm
blesk
crush syndróm
syndróm smrti z visu
úraz elektrickým prúdom
utopenie
zavalenie
38
Detonationstrauma
Blitz
Verschüttungssyndrom
Tod durch Hängetrauma
Stromunfall
Ertrinken
Verschüttung
39
DEUTSCH-SLOWAKISCHES
WÖRTERBUCH
Verzeichnis der Abkürzungen und Symbole •
Zoznam používaných skratiek a značiek
Aussprache • Výslovnosť
Das Geschlecht der Hauptwörter und der Formen von anderen Wortarten wird
mittels Farben gekennzeichnet:
blau – männliche Hauptwörter, Eigenschaftswörter, Zeitwörter, Fürwörter
rot – weibliche Hauptwörter, Eigenschaftswörter, Zeitwörter, Fürwörter
grün – sächliche Hauptwörter, Eigenschaftswörter, Zeitwörter, Fürwörter
Pl.
Plt.
/
[ ]
Plural, Mehrzahl
Pluraletantum, Pluralwort
mit Schrägstrich wird die männliche und die weibliche Form des Verbs
des Pronomens angeführt, z.B. zablúdil/zablúdila som, nehýbte ním/ňou
in eckigen Klammern wird bei Bedarf die Aussprache angeführt
Anmerkung: Im Kapitel zur Aussprache wurden teils Transkriptionszeichen aus
dem internationalen phonetischen Alphabet (IPA) verwendet. Die Aussprache
wird jedoch nicht konsequent mittels IPA angegeben, da gerade bei Beispielen
versucht wurde, dem Redner die Aussprache in der jeweils anderen Sprache
mithilfe der Rechtschreibung in seiner eigenen Sprache näher zu bringen. Dies
wird aus der Sicht der Redner bei der Aneignung der Aussprache für effizienter
gehalten, da das Wörterbuch für Anwender konzipiert ist, die zuvor nur wenige,
bzw. keine Kontakte zu der jeweils anderen Sprache hatten.
42
Beispiel
deutsche
Schreibweise
Vater, Waage, strahlen
Vater
weg, Kälte
Blutvorräte, ähnlich
lesen, nehmen
motiviert
Insulin, ihn, Knie, Vieh
tot, Boot, roh
Lösung, Luftröhre
Körper
Fuß, Stuhl
a, aa, ah
er
e, ä
ä, äh
e, eh
i
i, ich, ie, ieh
o, oo, oh
ö, öh
ö
u, uh
über, kühl, Typ
lüften, Hypoxie
Bein, Mais
neu, Wirbelsäule
ü, üh, y
ü, y
ei, ai
eu, äu
ich, dreißig
acht
Fuß, Vorname, physisch
Knochen, Rücken
ch, g
ch
f, v, ph
k, ck
dort
r
Last, messen, dreißig
Schulter, Stich, Speiche
s, ss, ß
sch, st, sp
Platz, abends, rechts,
zwei, Skizze, circa
deutsch, Chip, Cembalo
Wunde, Vase
tz, ds, ts, z,
zz, c
tsch, ch, c
w, v
Aussprache
slowakische
Schreibweise
Beispiel
[a:]
[a]
[ε]
[ε:]
[e:]
[i]
[i:]
[o:]
[ø:]
[æ]
[u:]
[ŭ]
[y:]
[y]
[ĭa]
[ɔɪ ̯]]
[ĭa]
[ĭe]
[ĭu]
[ŭo]
á
málo
e, ä
é
mesiac, päta
malé
i, y
í, ý
ó
ihla, vysoký
príbuzný
tón
ú
v
ústa
krv
ia
ie
iu
ô
[ð]
ď, de, di
žiadať
biely
menšiu
kôš
ďakujem, deň,
chodidlo
[ç]
[x]
[f]
[k]
[y]
[l ̩:]
[ŋ]
[ŋ]
[Ŗ:]
[s]
[�]
[θ]
ch
f, v
k
ľ, le, li
ĺ
ň, ne, ni
chodiť
infekcia, vpredu
lekár
vľavo, plece, linka
kĺb
deň, neviem, nie
ŕ
s
š
ť, te, ti
kŕč
prosím
šok
výťah, telo, bolesti
[ts]
c, ts
bránica, detský
[t�]
[v]
č
v
čelo
hlava
43
Besonderheiten der slowakischen Aussprache •
Osobitosti slovenskej výslovnosti
Beispiel
Kindersitz
Garage, Jeanette
Dschungel, Manager,
Job
deutsche
Schreibweise
s
g, j
dsch, g, j
Aussprache
slowakische
Schreibweise
Beispiel
[z]
[ʒ]
z
ž
zranenie
žalúdok
[d?]
dž
džbán
• Die Betonung liegt bei slowakischen Wörtern immer auf der ersten Silbe
• „y“ wird immer genau so wie ein „i“ ausgesprochen, z.B. hypoglikémia [hipoglikeemia]
• Zwielaute „ia“, „ie“, „iu“, „ô“ werden wie [ja, je, ju, uo] ausgesprochen, z.B.
viac [wjats], biely [bjeli], menšiu [menschju], kôš [kuosch]
• „r“ wird immer als „Zungenspitzen-R“ am Zahndamm hinter den Vorderzähnen gebildet
• „v“ wird am Wortanfang vor einem harten Mitlaut wie ein „f“ ausgesprochen,
z.B. vpredu [fpredu], am Ende der Silbe wie ein „u“, z.B. krv [kru], überall
sonst wie „w“, z.B. hlava [hlawa]
• „h“ wird immer ausgesprochen, es gibt im Slowakischen kein stummes h, z.B.
ihrisko [iᴗhrißko]
• „s“ wird immer wie ein „ß“ ausgesprochen, z.B. číslo [tschiißlo]
• „š“ wird immer wie „sch“ ausgesprochen, z.B. šok [schock]
• „č“ wird immer wie „tsch“ ausgesprochen, z.B. čelo [tschelo]
• „z“ wird immer wie „s“ ausgesprochen, z.B. záchranár [saachranaar]
• „ž“ wird immer wie „g“ in deutschen Fremdwörtern (Gelee) ausgesprochen,
z.B. želé [gelee]
• „dž“ wird immer wie „dsch“ (Dschungel) ausgesprochen, z.B. džem [dschem]
• Die Silben „de, te, ne, le, di, ti, ni, li“ werden weich ausgesprochen, z.B. deti
[djetji], nedeľa [njedjelja] und dies auch in Verbindung mit Zwielauten „ia, ie“,
z.B. zranenie [sranjenje]
• es gibt im Slowakischen lange silbische Mitlaute „ĺ, ŕ“, z.B. jabĺčko [jabllltschko], kŕč [krrrč]
• Buchstabenkombinationen „st“ und „sp“ werden nie als [ʃt, ʃp], sondern immer
als [ßt, ßp] ausgesprochen, z.B. miesto [mjeßto], spotený [ßpotjenii]
• Buchstabenkombination „ck“ wird immer als „ck“ und nie als „k“ ausgesprochen, z.B. alergický [alergitzkii]
44
45
Allgemeine Begriffe • Všeobecné pojmy
Adresse
Apotheke
Arzt
Auf Wiedersehen!
bitte
danke
Frau
Freund
Freundin
Geburtsdatum
Guten Tag!
Herr
Ich brauche einen Arzt.
Ich habe mich verlaufen.
Ich weiß nicht.
Informationsstand
ja
Kind
Kindersitz
Kinderspielplatz
krank
links
Nachname
nein
Polizeistation
rechts
Sanitäter
Stadtplan
Telefon
Telefonnummer
Vermisstenstelle
Verwandte
Vorname
46
Zahlen • Čísla
adresa
lekáreň
lekár
Dovidenia!
prosím
ďakujem
pani
priateľ
priatel’ka
dátum narodenia
Dobrý deň!
pán
Potrebujem lekára.
Zablúdil/Zablúdila som.
Neviem.
informačný stánok
áno
dieťa
detská sedačka
detské ihrisko
chorý
vľavo
priezvisko
nie
policajná stanica
vpravo
záchranársky zdravotník
plán mesta
telefón
telefónne číslo
miesto ohlasovania nezvestných
príbuzný
meno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30
40
50
60
70
80
90
100
200
500
1000
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig
sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
hundert
zweihundert
fünfhundert
tausend
jeden
dva
tri
štyri
päť
šesť
sedem
osem
deväť
desať
jedenásť
dvanásť
trinásť
štrnásť
pätnásť
šestnásť
sedemnásť
osemnásť
devätnásť
dvadsať
dvadsaťjeden
dvadsaťdva
tridsať
štyridsať
päťdesiat
šesťdesiat
sedemdesiat
osemdesiat
deväťdesiat
sto
dvesto
päťsto
tisíc
47
Farben • Farby
blau
hellblau
dunkelblau
braun
hellbraun
dunkelbraun
gelb
hellgelb
dunkelgelb
grau
hellgrau
dunkelgrau
grün
hellgrün
dunkelgrün
orange
rosa
rot
hellrot
dunkelrot
schwarz
silber
türkis
violett
dunkel
grell
hell
strahlend
48
Anatomie • Anatómia
modrá
bledomodrá
tmavomodrá
hnedá
bledohnedá
tmavohnedá
žltá
bledožltá
tmavožltá
sivá
bledosivá
tmavosivá
zelená
bledozelená
tmavozelená
oranžová
ružová
červená
bledočervená
tmavočervená
čierna
strieborná
tyrkysová
fialová
tmavá
krikľavá
bledá
žiarivá
Aorta
Arm
Auge
Bauch
Bauchspeicheldrüse
Beckenknochen
Bein
Blase
Blinddarm
Blut
Brustbein
Brustkorb
Dickdarm
Dünndarm
Elle
Fersenbein
Fingerknochen
Fuß
Gallenblase
Hals
Hand
Handwurzelknochen
Harnleiter
Harnröhre
Herz
Hohlvene
Kiefer
Knie
Kniescheibe
Kopf
Kreuzbein
Leber
Luftröhre
Lunge
Magen
aorta
rameno
oko
brucho
slinivka brušná
panvová kosť
noha
močový mechúr
slepé črevo
krv
hrudná kosť
hrudný kôš
hrubé črevo
tenké črevo
lakťová kosť
pätová kosť
kosť prsta
chodidlo
žlčník
krk
ruka
kosť zápästia
močovod
močová rúra
srdce
dutá žila
čeľusť
koleno
jabĺčko
hlava
krížová kosť
pečeň
priedušnica
pľúca (Plt.)
žalúdok
49
Gehirn/mozog
Mastdarm
Milz
Mittelfußknochen
Mittelhandknochen
Mund
Nase
Niere
Oberarmknochen
obere Hohlvene
Oberkörper
Oberschenkelknochen
Ohr
Rippe
Rücken
Schädel
Schambein
Schienbein
Schilddrüse
Schlüsselbein
Schulter
Schulterblatt
Sitzbein
Speiche
Speiseröhre
untere Hohlvene
Wadenbein
Wirbelsäule
Zehenknochen
Zwerchfell
obere Hohlvene/
horná dutá žila
konečník
slezina
predpriehlavková kosť
záprstná kosť
ústa (Plt.)
nos
oblička
ramenná kosť
horná dutá žila
horná časť tela
stehenná kosť
ucho
rebro
chrbát
lebka
lonová kosť
holenná kosť
štítna žľaza
kľúčna kosť
plece
lopatka
sedacia kosť
vretenná kosť
pažerák
dolná dutá žila
ihlica
chrbtica
kosť prsta nohy
bránica
Lunge/pľúca (Plt.)
untere Hohlvene/
dolná dutá žila
Leber/pečeň
Gallenblase/žlčník
Ellenbogen/lakeť
Unterarm/predlaktie
Harnleiter/močovod
Hüfte/bedro
Blase/močový mechúr
Kopf/hlava
Hals/krk
Aorta/aorta
Herz/srdce
Schulter/plece
Speiseröhre/pažerák
Arm/rameno
Milz/slezina
Magen/žalúdok
Bauchspeicheldrüse/
slinivka brušná
Dünndarm/tenké črevo
Dickdarm/hrubé črevo
Hand/ruka
Mastdarm/
konečník
Finger/prst
Oberschenkel/stehno
Knie/koleno
Bein/noha
Unterschenkel/predkolenie
Zehe/prst na nohe
Fuß/chodidlo
Credits: fotolia.com - Sebastian Kaulitzki
50
51
Schädel / lebka
Schlüsselbein / kľúčna kosť
Kiefer / čeľusť
Schulterblatt / lopatka
Oberarmknochen /
ramenná kosť
Brustbein / hrudná kosť
Rippen (Pl.) / rebrá (Pl.)
Speiche /
vretenná kosť
Elle /
lakťová kosť
Mittelhandknochen /
záprstná kosť
Wirbelsäule / chrbtica
Diagnosen • Diagnózy
Beckenknochen / panvová kosť
Allgemeines • Všeobecné
Kreuzbein / krížová kosť
Allergie
ansteckend
Antibiotikum
Asthma
Atemprobleme
Bänderriss
chronische Herzerkrankung
Hundebiss
Infektion
Insektenstich
Insulin
Knochenbruch
Medikament
Prellung
Schwächegefühl
Schwangerschaft
Schwellung
Verletzung
Wunde
Zerrung
Schambein / lonová kosť
Sitzbein / sedacia kosť
Fingerknochen / kosť prsta
Oberschenkelknochen / stehenná kosť
Kniescheibe / jabĺčko
Schienbein / holenná kosť
Wadenbein / ihlica
Fersenbein / pätová kosť
Zehenknochen /
kosť prsta nohy
Mittelfußknochen /
predpriehlavková kosť
Credits: fotolia.com – dkuhne1976
52
alergia
infekčný
antibiotikum
astma
problémy (Pl.) s dýchaním
roztrhnutie väzov
chronické ochorenie srdca
uhryznutie psom
infekcia
uštipnutie hmyzom
inzulín
zlomenina
liek
pomliaždenina
pocit slabosti
tehotenstvo
opuch
zranenie
rana
natiahnutie
53
Internistische Diagnosen • Interné diagnózy
akute allergische Reaktion
akuter Myokardinfarkt
Alkoholintoxikation
anaphylaktischer Schock
Arrhythmie
Atembeschwerden
Ateminsuffizienz
Blutabnahme
Bradykardie
Drogen
Druckgeschwindigkeit des EKGs
externe Kardiostimulation
Extrasystole
Gefäßverschluss
Herzrhythmus
hoher Blutdruck
Hypo-/Hyperglykämie
Hypovolämie
Hypoxämie
Hypoxie
ischämische Gesamtdauer
Kammerflimmern
Krampfanfall
neurologisches Defizit
niedriger Blutdruck
prähospitale Zeitspanne
QRS-Komplex
qualitative Bewusstseinsstörung
quantitative Bewusstseinsstörung
Schlaganfall
Schmerzen im Brustkorb
ST-Strecke
Thrombolyse
54
Transplantation
Veränderungen im EKG
Zeitfenster
Zeitspanne EKG-Auswertung –
Lysetherapie
Zeitspanne Erstkontakt – Ballondilatation
akútna alergická reakcia
akútny infarkt myokardu
intoxikácia alkoholom
anafylaktický šok
arytmia
ťažkosti (Pl.) s dýchaním
dychová nedostatočnosť
odber krvi
bradykardia
drogy (Pl.)
rýchlosť tlače EKG
kardiostimulácia
extrasystola
nepriechodnosť ciev
srdcový rytmus
vysoký krvný tlak
hypo-/hyperglykémia
hypovolémia
hypoxémia
hypoxia
celkový ischemický čas
fibrilácia komôr
kŕčový záchvat
neurologický deficit
nízky krvný tlak
interval transport
QRS [kwee-er-eß] komplex
kvalitatívne zmeny (Pl.) vedomia
kvantitatívne zmeny (Pl.) vedomia
náhla cievna mozgová príhoda
bolesti (Pl.) na hrudníku
ST segment
trombolýza
transplantácia
zmeny (Pl.) na EKG
časové okno
interval ihla
interval balónik
Unfallchirurgische/Chirurgische Diagnosen •
Chirurgické diagnózy
akutes Abdomen
Bauchfellentzündung
Blut im Harn
Commotio
CT
Diätfehler
Dislokation
Durchfall
epidurale Blutung
Fremdkörper in der Wunde
geschlossene Fraktur
Geweberiss
Harter Bauch/Abwehrspannung
Ileus
Immobilisierung
intrakranielle Blutung
Kontusion
Nasenbluten
offene Fraktur
Ohrenblutung
Ösophagusvarizenblutung
Palpationsuntersuchung
akútne brucho
peritonitída
krv v moči
komócia
CT
diétna chyba
dislokácia
hnačka
epidurálne krvácanie
cudzie teleso v rane
zatvorená fraktúra
dilacerácia
stvrdnuté brucho/défense
ileus
imobilizácia
intrakraniálne krvácanie
kontúzia
krvácanie z nosa
otvorená fraktúra
krvácanie z uší
krvácanie z pažerákového varixu
palpačné vyšetrenie
55
Pankreatitis
penetrierende Wunde in der Bauchhöhle
Ruhigstellung
Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
schonender Transport
Sturz aus großer Höhe
Subarachnoidalblutung
Tumor
Verbrennung (1., 2., 3. Grad)
Verdacht auf eine Halswirbelsäulenverletzung
Verschiebung innerer Strukturen
Verstauchung
pankreatitída
penetrujúca rana v dutine brušnej
fixácia
úraz lebky a mozgu
šetrný transport
pád z výšky
subarachnoidálne krvácanie
nádor
popálenina (1.,2.,3. [prveeho, druheeho,
tretieho] stupňa)
Verletzungen bei Kindern
vernachlässigtes Kind
Zischen
Zyanose
podozrenie na poranenie krčnej chrbtice
Ablösung der Plazenta
Bauchhöhlenschwangerschaft
Eklampsie
Geburtstermin
gynäkologische Blutung
Menstruationszyklus
plötzliche Fehlgeburt
Ruptur
Trimester
vaginale Blutung
Vergewaltigung
Zyste
Gynäkologische Diagnosen • Gynekologické diagnózy
posun vnútorných štruktúr
podvrtnutie
Pädiatrische Diagnosen • Pediatrické diagnózy
bellender Husten
Fieber
Kehlkopfentzündung
Kindersitz
Kinderspielplatz
Krämpfe
Lebensmittelvergiftung
missbrauchtes Kind
plötzlicher Kindstod (SIDS)
Pseudokrupp
Sturz aus dem Gitterbett
Tierbiss
Vergiftung durch Medikamente
Vergiftung durch Reinigungsmittel
56
úrazy (Pl.) detského veku
zanedbávané dieťa
sipot
cyanóza
štekavý kašeľ
horúčka
laryngitída
detská autosedačka
detské ihrisko
kŕče (Pl.)
alimentárna otrava
zneužívané dieťa
syndróm náhlej smrti novorodenca
(SIDS)
pseudokrupp
pád z postieľky
pohryznutie zvieraťom
otrava liekmi
otrava čistiacimi prostriedkami
abrupcia placenty
extrauterinná gravidita
eklampsia
termín pôrodu
gynekologické krvácanie
menštruačný cyklus
náhly potrat
ruptúra
trimester
vaginálne krvácanie
znásilnenie
cysta
57
Psychiatrische Diagnosen • Psychiatrické diagnózy
Aggressivität
Alkoholdelirium
Burn-Out
Erregungszustand
Fixierungsmittel
Halluzinationen
manische Depression
manischer Zustand
psychomotorische Unruhe
Psychopharmaka
Sicherheit des Sanitäters
suizidaler Zustand
agresivita
delírium tremens
syndróm vyhorenia
agitovanosť
obmedzovacie prostriedky (Pl.)
halucinácie (Pl.)
bipolárna porucha
manický stav
psychomotorický nepokoj
psychofarmáka (Pl.)
bezpečnosť záchranára
suicidálny stav
Notruf 155 (SK), 144 (AT) •
Tiesňová linka 155 (SK), 144 (AT)
antwortet – antwortet nicht
ärztlicher Notdienst
atmet – atmet nicht
bei Bewusstsein - ohne Bewusstsein
Bereiten Sie für das Kind einen Wickel
vor!
bewegt seine/ihre Glieder – bewegt seine/ihre Glieder nicht
bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes
blutet – blutet nicht
Drehen Sie den Betroffenen auf die Seite
und beobachten Sie seine Atmung und
seine Reaktionen.
Drücken Sie den Brustkorb in der Mitte
des Brustbeins immer, wenn ich „jetzt“
sage.
Er/Sie hat einen Anfall.
Er/Sie ist blass.
58
odpovedá - neodpovedá
lekárska služba prvej pomoci
dýcha - nedýcha
pri vedomí - v bezvedomí
Pripravte dieťaťu zábal!
hýbe končatinami - nehýbe končatinami
do príchodu záchrannej služby
krváca - nekrváca
Otočte postihnutého nabok a sledujte
jeho dýchanie a reakcie.
Stláčajte hrudník v strede hrudnej kosti
vždy, keď poviem „teraz“!
Má záchvat.
Je bledý/bledá.
59
Er/Sie ist desorientiert.
Er/Sie ist verschwitzt.
Er/Sie ist verwirrt.
Er/Sie riecht nach Alkohol.
Er/Sie schnappt nach Luft.
Er/Sie zittert.
Feuerwehr
Hausarzt
Hubschrauber
Ich brauche Hilfe.
Polizei
Psychologe
reagiert – reagiert nicht
Rettungsfahrzeug
Rettungsnotruf
Stoppen Sie die Blutung!
Suchtrupp
Verkehrsunfall
60
Je dezorientovaný/dezorientovaná.
Je spotený/spotená.
Je zmätený/zmätená.
Cítiť z neho/z nej alkohol.
Lapá po dychu.
Trasie sa.
hasiči (Pl.)
obvodný lekár
vrtuľník
Potrebujem pomoc.
polícia
psychológ
reaguje - nereaguje
sanitka
tiesňová linka záchrannej zdravotnej
služby
Zastavte krvácanie!
pátrací tím
dopravná nehoda
Rettungsdienst • Záchranná zdravotná služba
Absaugkatheter
Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin
Altersheim
Ambubeutel mit Maske
Ampullarium
Ampulle
Amputation
Aufnahmebett
Beatme den Patienten mit einem Ambubeutel!
Beobachtungsbett
Bereite das Geburtenset vor!
Bereite das Laryngoskop mit dem Spatel
Nummer ... vor!
Bereite das Set für die Thoraxpunktion vor!
Bereite das Verbrennungsset vor!
odsávací katéter
oddelenie anesteziológie a intenzívnej
medicíny
domov dôchodcov
ambuvak s maskou
ampulárium
ampulka
amputácia
príjmové lôžko
Predýchaj pacienta ambuvakom!
expektačné lôžko
Priprav set na pôrod!
Priprav laryngoskop s lyžicou číslo ...!
Priprav set na punkciu hrudníka!
Priprav popáleninový set!
61
Bereite Defibrillationselektroden vor!
Bereite den i.o. Bohrer vor!
Bereite die Hilfsmittel für einen i.o. Zugang vor!
Bereite die Hilfsmittel für einen i.v. Zugang vor!
Bereite die i.o. Nadel vor!
Bereite eine Infusion mit physiologischer
Kochsalzlösung vor!
Bereite ein Konnektorensetset vor!
Bereite eine sterile Abdeckung vor!
Bereite einen Führungsdraht für den
Tubus vor!
Bereite einen Kühlverband vor!
Bereite die/eine Koniotomie vor!
Bezirkskrankenhaus
Bitte sprich die Zielabteilung mit der
Leitstelle ab.
Der Blutdruck kann nicht gemessen werden.
chirurgische Ambulanz - Abteilung
Decke den Patienten mit einer Aludecke
zu!
Defibrillator
Desinfiziere die Oberfläche!
diensthabender Arzt
Drucke die Aufzeichnung aus!
Druckkammer
Druckmanschette
Fordere Blutvorräte an!
Fordere einen Anästhesisten in der Notaufnahme an!
Fordere einen NAH an!
Fordere einen NAW an!
Fordere einen RTW an!
Fordere einen Unfallchirurgen in der
Notaufnahme an!
Führe den Sellick-Handgriff aus!
62
Priprav defibrilačné elektródy!
Priprav i.o. vŕtačku!
geriatrische Abteilung
Gib einen Schock ab!
gynäkologische Ambulanz - Abteilung
Halswirbelsäulenschienung
Hole den Transportsessel!
Hole die Trage!
Hubschrauberlandeplatz
Infusionsbesteck
Inkubator
instabiler Patient
Intensivstation
interklinischer Transport
interne Aufnahmestation
kalte Infusion
kardiologische Ambulanz - Abteilung
Konsultiere das Kardiozentrum!
Konsultiere das Traumazentrum!
Kontrolliere das Licht im Laryngoskopspatel!
Kontrolliere die Funktionstüchtigkeit des
Beatmungsgerätes!
Kreißsaal
Lade den Defibrillator!
Lege eine größere Manschette an!
Lege eine Larynxmaske der Größe ...!
Lege einen endotrachealen Tubus der
Größe ...!
Lege einen endotrachealen Tubus!
Lege einen Guedeltubus der Größe ...!
Miss den Blutdruck!
Miss die Sauerstoffsättigung!
Nadel
Neonatologiezentrum
neonatologisches Team
Notaufnahme
Priprav pomôcky na i.o. prístup!
Priprav pomôcky na i.v. [ii-wee] prístup!
Priprav i.o. ihlu!
Priprav infúziu F1/1 [ef jeden/jeden]!
Priprav prepojovací set!
Priprav sterilné krytie!
Priprav zavádzač endotracheálnej
kanyly!
Priprav chladivý obväz!
Priprav koniopunkciu!
okresná nemocnica
Konzultuj smerovanie pacienta!
Tlak sa nedá odmerať.
chirurgická ambulancia - oddelenie
Zakry pacienta izofóliou!
defibrilátor
Dezinfikuj povrch!
službukonajúci lekár
Vytlač záznam!
hyperbarická komora
tlaková manžeta
Vyžiadaj zásoby krvi!
Vyžiadaj na príjme anesteziológa!
Vyžiadaj vrtuľník!
Vyžiadaj posádku RLP!
Vyžiadaj posádku RZP [er-set-pee]!
Vyžiadaj na príjme traumatológa!
geriatrické oddelenie
Podaj výboj!
gynekologická ambulancia - oddelenie
fixačný golier
Vyber transportné kreslo!
Vyber nosidlá!
heliport
infúzna súprava
inkubátor
nestabilný pacient
jednotka intentzívnej starostlivosti
medziklinický prevoz
interný príjem
chladná infúzia
kardiologická ambulancia - oddelenie
Konzultuj kardiocentrum!
Konzultuj traumacentrum!
Skontroluj svetlo v lyžici laryngoskopu!
Skontroluj funkčnosť UPV [uu-pee-wee]!
pôrodná sála
Nabi defibrilátor!
Nasaď väčšiu manžetu!
Zaveď laryngeálnu masku veľkosti ...!
Zaveď laryngeálnu kanylu veľkosti ...!
Zaveď endotracheálnu kanylu!
Zaveď vzduchovod veľkosti ...!
Odmeraj tlak!
Odmeraj saturáciu!
ihla
neonatologické centrum
neonatologický tím
urgentný príjem
Vykonaj selikov manéver!
63
Notfallaufzug
Patiententrage
Polytrauma
Regionalkrankenhaus
Sauerstoff
Sauerstoffflasche
Sauerstoffmaske
Sauerstoffsättigung kann nicht gemessen
werden.
Sauge die Mundhöhle des Patienten ab!
Schiene
Schlaganfallzentrum
Schließe den Patienten an das Beatmungsgerät an!
Schreibe ein 12 -Kanal-EKG!
Schreibe ein 4-Kanal-EKG!
Sichere eine zweite i.v. Leitung!
Spineboard
Spritze
stabiler Patient
Stelle das Atemzugsvolumen ein!
Stelle den Beatmungsdruck ein!
Stelle die Atemfrequenz ein!
Stelle die Parameter des Beatmungsgerätes ein!
Tausche den Absetzbehälter aus!
Tausche den Filter aus!
Trage in die Position „Beine hoch“
Trage in die Position „Oberkörper hoch“
Treten Sie zurück!/Tretet zurück!
unfallchirurgische Aufnahme
urologische Ambulanz - Abteilung
Vakuummatratze
Verabreiche das Medikament im Bolus!
Verabreiche das Medikament langsam!
64
urgentný výťah
nosidlá (Plt.)
viacnásobné poranenie
krajská nemocnica
kyslík
kyslíková fľaša
kyslíková maska
Verabreiche das Medikament mit einem
Perfusor mit Durchfluss von … ml/h!
Verabreiche das Medikament titrierend!
Verabreiche eine Druckinfusion!
Verbandsmaterial
Verbindungsschlauch
Verbrennungszentrum
Vernebler
warme Infusion
Was brauchen Sie?
Wie viele Verletzte gibt es?
Wir intubieren.
Saturácia sa nedá odmerať.
Odsaj ústnu dutinu pacienta!
dlaha
iktové centrum
Podaj liek pumpou s prietokom ... ml/h!
Podaj liek titračne!
Podaj infúziu pretlakom!
obväzy (Pl.)
spojovacia hadička
popáleninové centrum
nebulizátor
teplá infúzia
Čo potrebujete?
Koľko je zranených?
Intubujeme.
Pripoj pacienta na UPV [uu-pee-wee]!
Zhotov 12 (dvanásť)-zvodové EKG!
Zhotov 4 (štvor)-zvodové EKG!
Zabezpeč druhú i.v. [ii-wee] linku!
spineboard
striekačka
stabilný pacient
Nastav dychový objem!
Nastav ventilačný tlak!
Nastav dychovú frekvenciu!
Nastav parametre na UPV [uu-pee-wee]!
Vymeň sedimentačnú nádobu!
Vymeň filter!
nosidlá do protišokovej polohy
nosidlá do fowlerovej polohy
Odstúpte!
traumatologický príjem
urologická ambulancia - oddelenie
vákuový matrac
Podaj liek bolusom!
Podaj liek pomaly!
65
Haben Sie Drogen konsumiert?
Haben Sie eine chronische Erkrankung?
Haben Sie irgendwelche Befunde?
Haben Sie Schmerzen, wenn ich hier
drücke?
Hören Sie mich?
Husten Sie!
Ich bin Sanitäter.
Ich messe jetzt Ihren Blutdruck.
Ich messe jetzt Ihren Blutzuckerwert.
Ich steche Sie jetzt in den Finger.
Ihr Zustand erfordert eine Hospitalisierung.
Ihr Zustand erfordert keine Hospitalisierung.
Ihren Verwandten bringen wir ...
… in den Rettungswagen.
… ins Krankenhaus.
… zum Arzt.
In der wievielten Schwangerschaftswoche
sind Sie?
Ist es ein stechender, brennender, drückender Schmerz?
Ist Ihnen heiß?
Ist Ihnen kalt?
Rettungsdienst – Patient •
Záchranná zdravotná služba – pacient
Atemnot
Atmen Sie tief ein und aus!
Bauchschmerz
Bewegen Sie ihn/sie nicht.
Bitte machen Sie sich frei!
Bleiben Sie noch ein wenig liegen!
Brustschmerz
Durchfall
Erbrechen
Finden Sie eine Stellung, in der es Ihnen
am wenigsten weh tut.
Fühlen Sie sich besser?
Haben Sie Alkohol getrunken?
66
dýchavičnosť
Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite!
bolesť brucha
Nehýbte s ním/s ňou.
Prosím, vyzlečte sa!
Zostante ešte chvíľu ležať!
bolesť v oblasti hrudníka
hnačka
zvracanie
Nájdite si polohu, v ktorej vás to bolí
najmenej.
Cítite sa lepšie?
Pili ste alkohol?
Jetzt bringen wir Sie ins Krankenhaus.
Jetzt fixieren wir Sie in einer Vakuummatratze.
Jetzt führe ich in Ihre Vene eine Kunststoffkanüle ein.
Jetzt geben wir Ihnen ein Medikament.
Jetzt geben wir Ihnen eine Infusion.
Jetzt lege ich Ihnen eine Halswirbelsäulenschienung an.
Jetzt legen wir Sie auf eine Trage um.
Užili ste drogy?
Máte nejaké chronické ochorenie?
Máte nejaké lekárske správy?
Bolí vás, keď tu zatlačím?
Počujete ma?
Zakašlite!
Som záchranár.
Teraz vám odmeriam tlak.
Teraz vám odmeriam hodnotu cukru/
glykémie.
Teraz vás pichnem do prsta.
Váš stav si vyžaduje hospitalizáciu.
Váš stav si nevyžaduje hospitalizáciu.
Vášho príbuzného vezmeme ...
… do sanitky.
… do nemocnice.
… k lekárovi.
V ktorom týždni tehotenstva ste?
Je to bolesť bodavá, pálivá, tlaková?
Je vám horúco?
Je vám zima?
Teraz vás budeme transportovať do
nemocnice.
Teraz vás zabalíme do vákuového matraca.
Teraz vám zavediem do žily plastovú
kanylu.
Teraz vám podáme liek.
Teraz vám podáme infúziu.
Teraz vám nasadím fixačný golier.
Teraz vás preložíme na nosidlá.
67
Jetzt schnalle ich Sie an.
Jetzt setzen wir Sie in einen Transportsessel um.
Können Sie gut atmen?
Krämpfe
Nehmen Sie Medikamente?
Nehmen Sie regelmäßig Medikamente?
Öffnen Sie den Mund!
Rückenschmerz
Schmerzen
Schweißausbruch
Schwindelgefühl
Seit wann haben Sie diese Beschwerden?
Sie bekommen ...
… eine Infusion.
… eine Spritze.
… eine Tablette/Tabletten.
… Tropfen.
… einen Verband.
Sind Sie allergisch gegen ...?
… Bienen?
… Eiweiß?
… Fisch?
… Gelsen?
… irgendwelche Nahrungsmittel?
… Milch?
… Wespen?
Soll Sie jemand begleiten?
Sollte sich der Zustand verschlechtern,
rufen Sie 155 (SK)/144 (AT)!
Sperren Sie den Hund bitte ein.
Sprechen Sie mit dem Dolmetscher!
Trinken Sie viel Wasser!
Übelkeit
68
Verliefen diese und die vorherigen
Schwangerschaften komplikationslos?
Verstopfung
Wann haben die Beschwerden begonnen?
Wann ist die Fruchtblase geplatzt?
Was ist den Beschwerden vorangegangen?
Welche Beschwerden haben Sie?
Welche Schmerzen haben Sie?
Wie lange befindet er/sie sich in diesem
Zustand?
Wie oft kommen die Wehen?
Wir bringen Sie ...
… in den Rettungswagen.
… ins Krankenhaus.
… zum Arzt.
Wir rufen einen Dolmetscher an.
Wissen Sie, welchen Tag wir heute haben
und wie Sie heißen?
Wissen Sie, wie viel Sie von dem Medikament genommen haben?
Wissen Sie, wo Sie sich befinden?
Wo haben Sie Beschwerden?
Worauf werden Sie behandelt?
Zeigen Sie die Zunge!
Zeigen Sie mir, wo es weh tut!
Teraz vás pripútam.
Teraz vás preložíme do transportného
kresla.
Ako sa vám dýcha?
kŕče (Pl.)
Beriete lieky?
Beriete pravidelne nejaké lieky?
Otvorte ústa!
bolesť chrbta
bolesti (Pl.)
náhle vystúpenie potu
pocit závratu
Odkedy máte tieto ťažkosti?
Dostanete ...
… infúziu.
… injekciu.
… tabletku/tabletky (Pl.)
… kvapky.
… obväz.
Ste alergický/alergická na ...?
… včely?
… bielkoviny?
… ryby?
… komáre?
… nejaké potraviny?
… mlieko?
… osy?
Má vás niekto odprevadiť?
V prípade zhoršenia stavu volajte na 155
(SK)/144 (AT)!
Zavrite, prosím, toho psa.
Porozprávajte sa s tlmočníkom!
Pite veľa vody!
nevoľnosť
Prebehlo toto a minulé tehotenstvá bez
ťažkostí?
zápcha
Kedy ťažkosti začali?
Kedy odtiekla plodová voda?
Čo predchádzalo tažkostiam?
Aké máte ťažkosti?
Aké máte bolesti?
Ako dlho je v tomto stave?
Ako často máte kontrakcie?
Zoberieme vás ...
… do sanitky.
… do nemocnice.
… k lekárovi.
Zavoláme tlmočníkovi.
Viete, aký je dnes deň a ako sa voláte?
Viete, koľko lieku ste užili?
Viete, kde sa nachádzate?
Aké máte ťažkosti?
Na čo sa liečite?
Ukážte jazyk!
Ukážte mi, kde vás to bolí!
69
gefährliche Stoffe
Großschadensereignis
Großschadensereignis 1. Stufe „ALFA“ von 3 bis 50 Verletzte
Großschadensereignis 2. Stufe „BRAVO“
- von 50 bis 100 Verletzte
Großschadensereignis 3. Stufe „CHARLIE“ - von 100 bis 1000 Verletzte
Großschadensereignis 4. Stufe „DELTA“ über 1000 Verletzte
Großunfall
Leiter der Verletztensammelstelle
Leiter des Abtransportes
Zuweisung Zielkrankenhaus
METHANE Meldung (Lagebericht)
Notfall „KLEIN“ (NFK) - von 2 bis 5 Verletzte
Notfall „MITTEL“ (NFM) - von 6 bis 15
Verletzte
Notfall „GROSS“ (NFG) - ab 16 Verletzte
Patientenleittasche
Patientenretriage
Rettungsdiensteinsatzleiter
Terroranschlag
Triagearzt
Verletztensammelstelle
Verletztentriage
Was benötigen Sie?
Wen vermissen Sie?
Windrichtung
Wir bringen Sie in ein Betreuungszentrum.
Wir geben Ihnen laufend gesicherte
Informationen.
Wir sind in laufendem Kontakt mit den
Behörden.
Großschadensereignis •
Nehoda s hromadným postihnutím osôb
ABC-Einheit
Anzahl der Leichtverletzten - grün
Anzahl der Schwerverletzten - rot
Anzahl der Toten - schwarz
Befahrbarkeit der Straßen
Beschauarzt
Bitte schreiben Sie uns Ihre Daten und
Telefonnummer auf.
Bus für Leichtverletzte
Darüber haben wir noch keine gesicherten Informationen.
Dekontaminationseinheit
Die erste Besatzung vor Ort
Explosion
Flugzeugabsturz
70
protichemická jednotka
počet ľahko zranených - zelených
počet ťažko zranených - červených
počet mŕtvych - čiernych
prejazdnosť ciest
obhliadajúci lekár
Prosím, napíšte nám vaše údaje a telefónne číslo.
autobus pre ľahko zranených
O tom ešte nemáme overené informácie.
dekontaminačná jednotka
prvá posádka na mieste
výbuch
pád lietadla
nebezpečné látky (Pl.)
NHPO (nehoda s hromadným postihnutím osôb)
NHPO 1. (prvý) stupeň „ALFA“ - od 3 do
50 ranených
NHPO 2. (druhý) stupeň „BRAVO“ - od
50 do 100 ranených
NHPO 3. (tretí) stupeň „CHARLIE“ - od
100 do 1000 ranených
NHPO 4. (štvrtý) stupeň „DELTA“ - nad
1000 ranených
hromadná nehoda
veliteľ hniezda zranených
veliťeľ odsunu
smerovanie pacientov
METHANE hlásenie (situačná správa)
udalosť „MALÁ“ - od 2 do 5 zranených
udalosť „STREDNÁ“ - od 6 do 15
zranených
udalosť „VEĽKÁ“ - nad 16 zranených
triediaca karta
retriage pacientov
veliteľ zdravotníckeho zásahu
teroristický útok
triedič
hniezdo zranených
triedenie zranených
Čo potrebujete?
Kto je nezvestný?
smer vetra
Zoberieme vás do centra krízovej intervencie.
Priebežne vám budeme posyktovať ove­
rené informácie.
Sme v neustálom kontakte s úradmi.
71
Eigene Notizen • Vlastné poznámky
Wir sind von der Krisenintervention und
unterstützen Sie.
Zufahrtsmöglichkeit
Zufahrtsweg
Zugunfall
Zusammenstoß
Sme z jednotky krízovej intervencie a
pomôžeme vám.
možnosť príjazdu
prístupová cesta
nehoda vlaku
zrážka
Dokumentation • Dokumentácia
Einsatzprotokoll
Fahrzeugterminal
Funk
Funkgerät
Kontrollausfahrt
Krankenkasse des Patienten
Status
Versorgungsprotokoll
výjazdový lístok
vozidlový terminál
rádio
vysielačka
kontrolný výjazd
poisťovňa pacienta
status
záznam o zhodnotení zdravotného stavu
pacienta
Sonstige • Iné
Blitz
Detonationstrauma
Ertrinken
Stromunfall
Tod durch Hängetrauma
Verschüttung
Verschüttungssyndrom
72
blesk
blast syndróm
utopenie
úraz elektrickým prúdom
syndróm smrti z visu
zavalenie
crush syndróm
73
Literaturverzeichnis • Použitá literatúra
BUCHTOVÁ, Zuzana at al.: Sprachführer Natur:
Deutsch – Tschechisch – Slowakisch [online]. 1. Auflage. St. Pölten: NÖ Landesakademie, 2014.
http://sprachkompetenz.noe-lak.at/sites/default/files/documents//sprachfuehrernatur.pdf [01.08.2014]
ČIERNY, Daniel – ČIERNA, Mária – ČIERNY, Ladislav:
Slovník medicíny: nemecko-slovenský. 1. Auflage. Trnava: Vojtech Mikula,
KNIHA-SPOLOČNÍK, 1995. 734 S.
JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV Ľ. ŠTÚRA SAV: slovnik.juls.savba.sk [online]. http://
slovnik.juls.savba.sk/ [15.08.2014]
KOLLEKTIV: DUDEN Wörterbuch [online]. www.duden.de [04.08.2014]
KRÁĽ, Ábel: Pravidlá slovenskej výslovnosti. 3. Auflage. Bratislava:
SPN, 1996. 630 S.
MARKO, Ernest: Príručná gramatika nemčiny. 5. Auflage.
Bratislava: SPN, 2006. 322 S.
MISTRÍK, Jozef: Gramatika slovenčiny. 2. Auflage. Bratislava:
SPN, 2003. 181 S.
REDELSTEINER, Christoph - KUDERNA, Heinz et al.:
Das Handbuch für Notfall- und Rettungssanitäter: Patientenbetreuung nach
Leitsymptomen. 1. Auflage. Wien: Braumüller, 2005. 796 S.
Foto ● Fotografie
Österreichisches Rotes Kreuz - Burgenland
G. Salzl
Ch. Kaltenecker
S. Nestlinger
ÖRK/Anna Stöcher
ÖRK/Markus Hechenberger
LSZ Burgenland
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
74
Projektový tím ● Projektteam
Vedúci partner
Lead Partner
Rakúsky červený kríž
Krajinský zväz Burgenland
Österreichisches Rotes Kreuz
Landesverband Burgenland
Henri Dunant-Straße 4
A - 7000 Eisenstadt
www.roteskreuz.at/burgenland
Projektový partner
Projektpartner
Operačné stredisko záchrannej
zdravotnej služby Slovenskej republiky
National Emergency Center
Trnavská cesta 8/A
SK - 82005 Bratislava 25
www.emergency-slovakia.sk
Strategický partner
Strategischer Partner
Krajinská bezpečnostná centrála Burgenland
Landessicherheitszentrale Burgenland
Europaplatz 1
A - 7000 Eisenstadt
www.lsz-b.at
Nähere Informationen unter:
Bližšie informácie na stránke:
www.katkom.eu
Download

KATKOM SLOVNÍK WÖRTERBUCH