Pravidlá a podmienky predajnej akcie Philips „Prišiel čas na zmenu“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie „Prišiel čas na zmenu“
(ďalej len „predajná akcia“). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k
tomuto dokumentu.
1.
Usporiadateľ predajnej akcie:
Usporiadateľom predajnej akcie je obchodná spoločnosť Philips Slovakia s.r.o., so sídlom
Plynárenská 7/B, Bratislava 821 09, IČO: 31 341 241, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 4250/B (ďalej len „usporiadateľ”).
2.
Termín a miesto konania predajnej akcie:
Predajná akcia prebieha v termíne od 15. 4. 2014 0.00 hod do 15. 6. 2014 24:00 hod (ďalej len
„čas konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania
predajnej akcie“) u vybraných predajcov Philips Slovakia s.r.o., uvedených v závere týchto
pravidiel (viď- Error! Reference source not found.).
3. Účastník predajnej akcie:
Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým
bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej
akcie“).
4. Produkty zaradené do predajnej akcie:
Zákazník, ktorý kúpi niektorý z týchto produktov Philips naparovacích žehličiek alebo žehliacich
systémov, môže získať nasledujúcu finančnú zľavu:
Perfect Azur GC4914/20
15 EUR vrátane DPH
Perfect Azur GC4918/30
15 EUR vrátane DPH
Azur GC4860/37 novinka
15 EUR vrátane DPH
Azur GC4860/26 novinka
15 EUR vrátane DPH
PerfectCare Pure GC7635/30
PerfectCare Aqua GC8620/02
PerfectCare Aqua GC8622/20 novinka
PerfectCare Aqua GC8640/02
PerfectCare Aqua GC8641/30 novinka
25 EUR vrátane DPH
25 EUR vrátane DPH
25 EUR vrátane DPH
25 EUR vrátane DPH
25 EUR vrátane DPH
PerfectCare GC9222/02
PerfectCare GC9231/02
PerfectCare Silence GC9550/02
35 EUR vrátane DPH
35 EUR vrátane DPH
35 EUR vrátane DPH
Výplatu finančnej zľavy vykonáva usporiadateľ prostredníctvom agentúry po overení splnenia
všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je
účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.
Vyplatená finančná zľava podlieha dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmu
v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.
5.
Podmienky účasti v predajnej akcii:
1. Zakúpením jedného z vybraných nových produktov naparovacích žehličiek alebo žehliacich
systémov PHILIPS (GC4914/20, GC4918/30, GC4860/37, GC4860/26, GC7635/30, GC8620/02,
GC8622/20, GC8640/02, GC8641/30, GC9222/02, GC9231/02 alebo GC9550/02) u vybraných
predajcov spoločnosti Philips Slovakia s.r.o.. Zakúpením výrobku sa rozumie nákup nového
výrobku.
2. Nákup sa uskutoční v období od 15. 4. 2014 do 15. 6. 2014.
3. Kompletné a riadne vyplnené online údaje registračného formulára na webových stránkach
www.philips-akcie.sk a jeho odoslanie. Registračný formulár musí obsahovať vyplnené
nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefón, email, číslo účtu, kód banky, kód produktu,
predajňu, číslo pokladničného bloku alebo číslo faktúry, 13 miestny čiarový kód. Pre úplnú
registráciu je potrebné vložiť do elektronickej registrácie scan alebo fotografiu pokladničného
bloku, alebo scan alebo fotografiu faktúry a scan alebo fotografiu čiarového kódu z obalu
nového produktu. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu produktu.
Registrácie na "My Philips" nebudú akceptované.
Pri splnení vyššie špecifikovaných podmienok bude zákazníkovi zaslaná príslušná peňažná čiastka
prostredníctvom spolupracujúcej agentúry na bankový účet zákazníka uvedený cez elektronickú
registráciu na www.philips-akcie.sk a to do 30 dní od vykonania registrácie. Výplatu peňažnej
zľavy nemožno vykonávať inak ako bankovým prevodom, preto nemožno požadovať výplatu
napríklad poštovou poukážkou apod.
Uplatniť si príslušnú finančnú zľavu je možné len pre jeden kus výrobku s jedným dokladom o
kúpe, jedným zákazníkom iba jedenkrát.
V prípade chybných alebo neúplných registrácií bude účastník vyzvaný k ich doplneniu
prostredníctvom emailu. Philips Slovakia s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a
v prípade, že nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná. Zákazník zodpovedá za
správnosť a úplnosť uvedených údajov vrátane svojho bankového spojenia.
Spoločnosť Philips Slovakia s.r.o. nezodpovedá za chyby pri vyplnení registrácie a za nedoručenie
dokladov zaslaných poštou či technické problémy s odosielaním registrácie cez internet.
Registrácie, ktoré nebudú odoslané do 14 dní od nákupu, nemusia byť vyplatené. Posledný
možný termín pre zaslanie registrácie je 29. 6. 2014, po tomto dátume už nebudú žiadne ďalšie
elektronické registrácie prijímané. Do predajnej akcie nebudú zaradené najmä registrácie
vykonané mimo času konania predajnej akcie či registrácie neobsahujúce všetky správne údaje,
nespĺňajúce daný formát či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej
akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácie. Účastník predajnej akcie je povinný
uschovať originál pokladničného bloku – dokladu o zaplatení akciového výrobku za účelom
overenia nákupu (ďalej len „pokladničný blok“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa
nepredloží pokladničný blok/pokladničné bloky o zaplatení akciového výrobku spĺňajúceho
podmienky týchto pravidiel, t.j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára,
bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na zľavu. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním
dokumentov (daňových dokladov).
Všetky finančné zľavy, ktoré budú spracované v poriadku, budú vyplatené najneskôr
do 29. 7. 2014. Akékoľvek otázky a reklamácie na nevyplatené zľavy možno podávať najneskôr
do 5. 8. 2014, po tomto dátume bude akcia definitívne ukončená.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru
prostredníctvom emailu [email protected]
6.
Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich
plne dodržiavať. Vyplnením formulára účastník súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov
v rozsahu meno, priezvisko, telefón, email, číslo účtu, kód banky pre účely preverenia platnej
účasti na predajnej akcii a ďalej pre marketingové účely usporiadateľa, t.j. ponúkanie výrobkov
a služieb usporiadateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a
iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických
prostriedkov predovšetkým v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. (o ochrane spotrebiteľa a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov ) a to na dobu 5 rokov. V zmysle požiadaviek zákona 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov Vás informujeme, že máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať
informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané; informácie o spracúvaní
vašich osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli Vaše Osobné údaje získané;
zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu Vašich Osobných
údajov, ktoré sú neaktuálne. Vaše ďalšie práva, ktoré si môžete uplatniť, obsahuje § 28 Zákona.
Usporiadateľ poveruje spracúvaním osobných údajov pre účel uvedený vyššie spoločnosti,
uvedené v prílohe Pravidiel a podmienok predajnej akcie. Tieto spoločnosti vystupujú v zmysle
zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ako sprostredkovateľ.
Účastníci predajnej akcie tiež súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený využiť
v súlade s dikciou ust. § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov - prejavov osobnej povahy - bezplatne meno, priezvisko a miesto v médiách (vrátane
internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto predajnou
akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu zhotovovať a zverejňovať vyššie uvedeným
spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to po dobu 5 rokov od
ukončenia predajnej akcie.
Účastníci tiež dávajú súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov tretej strane a to spoločnosti
DATART INTERNATIONAL, a.s., Zadunajská cesta 10, Bratislava 851 01, IČO: 46 112 766 a to na
rovnaký účel na aký sú tieto údaje usporiadateľom spracúvané.
7.
Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ nezodpovedná za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej
akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s
pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania
dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého či
podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v
súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov
predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám
v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude to vykonané písomne vo forme dodatku a
zverejnené na http://www.philips.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu zverejnenia
podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného
posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie zľavy v predajnej akcii.
Predajňa
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
Adresa
Zvolenská cesta 8/B
Tuhovská 15
Panónska cesta
Einsteinova 18
Adresa 2
Mesto
Banská Bystrica
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 3
PSČ
974 05
830 06
851 04
851 05
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
Lamačská cesta 6210
Galantská cesta 5693/11
Bratislavská cesta 4390
Pri prachárni 6
Trolejbusová 6
Turecký rad 11
OC LAMAČ
Bratislava 4
Dunajská Streda
Komárno
Košice 1
Košice 2
Levice
841 03
929 01
945 01
040 00
040 01
934 01
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
Kamenné pole 4448/1
Parný mlyn 5544
Sasinkova 70
OC Turiec 4
Humenská cesta 59
Nitrianska cesta 109
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Martin
Michalovce
Nové Zámky
031 01
984 01
901 01
036 01
071 01
940 67
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
Chrenovská 28
Košická 2/C
Vihorlatská 2A
Nábrežná 11
Svitská cesta 2/A
SNP 4462
Nitra
Prešov
Prešov
Prievidza
Poprad
Považská Bystrica
949 01
080 01
080 01
971 01
058 01
017 07
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
Mallého 57
Medza 14
Belá 6993
V.Clementisa 41/C
Rákoš 18/A
Vysokoškolákov 39
Skalica
Spisska Nova Ves
Trenčín
Trnava
Zvolen
Žilina
909 01
052 01
913 21
917 01
960 01
010 08
NAY ELEKTRODOM
Obchodná 45
Bratislava
811 06
ZLATÉ PIESKY
OC DANUBIA
NC AUPARK
ZOC MAX
OC KORZO
NAY ELEKTRODOM
NAY ELEKTRODOM
DATART
Slobody 3039/4
Popradská 1853/73
Na troskách 25
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
Ivanská cesta 12
Vajnorská 100
Nám. Osloboditeľov 3377/1
Moldavska cesta, P.O.BOX 32
Akademická 1A
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
OKAY Elektrospotrebiče
Nitrianska 7555/18
Dlhé Hony 4587/1
Gen. M. R. Štefánika 426
Veľká okružná 59A
ul. Vysokoškolákov 52
Zvolenská cesta 8
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
Duklianska 3821
Cesta na Senec 2
Galantská cesta 5695/15
Nitrianská 96/A
Bratislavská cesta 4579
Trolejbusová 1
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
Pri prachárni 4
Ulica 1. mája 45
Pezinská cesta 11a
Obchodné centrum TURIEC - č. 10515/1A
Jilemnického ul. 10809
Sobranecká cesta 5
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
B. Slánčikovej - Timravy 1
Dolnočermánska 818/70
Bitúnkova 12
DM OC EUROPA
AVION SHOPPING
PARK
POLUS CITY CENTER
OC AUPARK
OC OPTIMA
OC CENTRO
OC AUPARK
OC MAX
OC MAX
OC AUPARK
OC DUBEŇ
OC HLOHOVEC
OC CASSOVIA
OC TURIEC
OC CAMPO
Čadca
Stará Ľubovňa
Banská Bystrica
022 01
064 01
974 01
Bratislava
Bratislava
Košice
Košice
Nitra
821 04
831 03
040 01
040 11
949 01
Piešťany
Poprad
Trenčín
Žilina Aupark
Žilina Dubeň
Banská Bystrica
921 01
058 01
911 01
010 01
010 01
974 05
Bardejov
Bratislava
Dunajská Streda
Hlohovec
Komárno
Košice
085 01
821 04
929 01
920 01
945 23
Košice
Liptovký Mikuláš II
Malacky
Martin
Martin
Michalovce
031 01
901 01
036 01
036 01
071 01
Nitra
Nitra II
Nové Zámky
949 01
949 11
940 75
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
Nitrianska 1865/122
Nikolu Teslu 7431/31
Moyzesova 4691/7
Svitská cesta 3
Arm. Gen. L. Svobodu 21
Nábrežná
Partizánske
Piešťany
Poprad II
Poprad III
Prešov
Prievidza III.
958 01
921 01
058 01
058 01
080 01
971 00
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
Okružná 1927
Álej Jána Pavla II. 4048/2
Bystrická cesta 5344
Mlynská 39
Jesenského 2183
Belá 6988
Púchov
Rožňava
Ružomberok
Spišská Nová Ves
Topoĺčany
Trenčín II
020 01
048 01
034 01
052 01
955 01
911 48
OKAY Elektrospotrebiče
OKAY Elektrospotrebiče
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
Hronská 41
Košická cesta 8536/3D
Hodonínska 27
Púchovská 9807/10
Aleja Slobody 3056/13G
Obchodná 4062/8
Zvolen
Žilina
Bratislava
Bratislava-Rača
Dolný Kubín
Dubnica nad Váhom
960 01
010 01
841 03
831 06
026 01
018 41
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
Toryská 5
Turecký rad 11
Garbiarska ul. 4118
Jilemnického 10809
Štefánikova trieda 61
Nitrianska cesta 111/A
Košice
Levice
Liptovský Mikuláš
Martin
Nitra
Nové Zámky
040 11
934 01
031 01
036 01
949 01
940 01
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
Vihorlatská 1/A
Hornonitrianska cesta 1282/3
Obchodná ulica 1278/5
Ferka Urbánka 11
Nákupné centrum The Mall
Obchodná 2
Prešov
Prievidza
Senica
Trnava
Trnava
Zvolen
080 01
971 01
905 01
917 01
917 01
960 01
STORE LAND
OC RAČA
STOP SHOP
GALÉRIA
CAMPO DI MARTIN
OC Galéria Mlyny
FAMILY CENTER
MAX
RETAIL PARK
Žilina
Bánovce nad Bebravou
Partizánske
Hlohovec
Trenčín
Spišská Nová Ves
010 07
975 04
958 03
920 01
911 01
052 01
Centrum 1746/265
Nimnická cesta 1990/33A
Svitská cesta 5035/5
Malá 2873
Vojanská 10
Námestie Slobody 1190
Považská Bystrica
Púchov
Poprad
Čadca
Sereď
Sereď
017 01
020 01
058 01
022 01
926 00
926 00
ELEKTRO ZOLO
ELSPO BB S.R.O.
IMO - JÁN MOJŽIŠ
IMO - JÁN MOJŽIŠ
ELEKTRO BALÁŽ
KRAJČÍK ELEKTRO
Nemocničná 8
Spojová 19
Dolná 14
Kammerhofska 14
SNP 87
Cyrila a Metoda 18
Veľký Krtíš
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Žiar nad Hronom
Topoľčany
990 01
971 01
969 00
969 00
965 01
955 01
MAKOS a.s.
SALT
SALT
TAHO MUSIC
Univerzum
Žofia Vajdová FAMILLY
Dlhý rad OD Centrum
Nám.Sv..Martina 51
Nám. Slobody 40
Holubyho 28
SNP 18
Janka Kráľa 51
Bardejov
Lipany
Sabinov
Pezinok
Želiezovce
Zlaté Moravce
085 01
082 71
083 01
902 01
937 01
953 01
ELEKTRO MT
EURONICS TPD
EURONICS TPD
EURONICS TPD
EURONICS TPD
EURONICS TPD
Rázusa 85
Farského 26
Štúrova 1968
Novohradská 4
SNP 2
Obchodná 11
Lučenec
Bratislava
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Martin
Zvolen
984 01
851 01
031 01
984 01
036 01
960 01
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
Prielohy 979/10
Svätoplukova 1936/15A
Nitrianska 2080/116
Za Váhom 1197
M.R.Štefánika 6833
Duklianska 708
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
PLANEO ELEKTRO
AGE TECH, S.R.O.
ALES Alena Nemetzova
ALES Alena Nemetzova
MAX
VÁH
OD Delfín
OC Plus
OD Prior Stred
OD Prior Stred
OD Prior
RETAIL PARK
Žiar nad Hronom
Žilina
Dolný Kubín
Piešťany
Skalica
Šamorín
965 01
010 01
026 01
921 01
909 01
931 01
Dunajská Streda
Šaľa
Topoľčany
Topoľčany
Nová Baňa
Prievidza
929 01
927 01
955 01
955 01
968 01
971 01
Krátka 1
Nám.M.R.Štefánika 15
Sov. hrdinov 413/54
Treskoňova 813/1
Zadná 22
Svitská cesta 5035/5
Senec
Brezno
Svidník
Bytča
Lendak
Poprad
903 01
977 01
089 01
014 01
059 07
058 01
Azor
Bereš Elektro
Electronic Bros.
Elektro Michalec
Elektromax
Elex Plus
Tibavská 25
Sládkovičova 12
Cintorínska 16
SNP 150
Veterná 18/G
Štúrova 69/A
Sobrance
Bánovce nad Bebravou
Krompachy
Stará Turá
Trnava
Nitra
073 01
957 04
053 42
916 01
917 01
949 01
Elmap
Elmap
EL-SERVIS
EMO
JAMA/DLT
KH Trading
Matičné námestie 2492
Námestie slobody 55
Levočská 3
Gagarinova 1263
M.R.Štefánika 2330
Nám oslobodenia 10,Senica
Čadca
Čadca
Stará Ľubovňa
Dubnica nad Váhom
Trebišov
Senica
022 01
022 01
064 01
018 41
075 01
905 01
EURONICS TPD
EURONICS TPD
DOMOSS
DOMOSS
DOMOSS
Andrea Shop
Ul. SNP 108
Prielohy 1012/1C
Aleja Slobody 3054
Bratislavská 11/a
Pplk. Pľušťa 3
Bratislavská cesta 1200/35B
Andrea Shop
Andrea Shop
Bleskospol - Interlux
Bleskospol - Interlux
EURONICS Elektro
EURONICS Prievidza
Galantská cesta 22
Hlavná 61
Krušovská 1571
M.A.Bazovského
Nám.Sv.Alžbety 102
Bojnická cesta 39C
EURONICS Senec
Akton elektro
ALNA-A
Astel
Azor
Azor
OD Prior Stred
Obchodný Dom
OD Jednota
OD KOCKA
OD Družba
OC Branč
Merkur
Mistela
Moto MK
MV Servis
RM Elektro
RM Elektro
Komárňanská 158
Nižné Kapustníky 2
Námestie slobody 2290
Turá Lúka 444
Hlavné Námestie 6
M.R. Štefánika 43
Veľký Meder
Košice
Kysucké Nové Mesto
Myjava
Nové Zámky
Nové Zámky
932 01
040 14
024 01
907 01
940 56
940 56
RM Elektro
Sadimex
Satina
Scorpio
ŠEKO SHOP
ŠEKO SHOP
Hasičska 33
Jašikova 180
M.R.ŠTEFÁNIKA
Ľ. Štúra 19
Jokaiho 5
Jokaiho 7
Šurany
Turzovka
Sereď
Levice
Komárno
Komárno
942 01
023 54
926 01
934 01
945 01
945 01
ŠEKO SHOP
SELEKTRA
SELEKTRA
Stašek Elektro
TRIDES
TRIDES
Jokaiho 9
Družstevná 1143/24
1.mája 1717/5
Bernolákova 1A
Hviezdoslavovo nám. 213
Vojtašáková 544
Komárno
Partizánske
Partizánske
Malacky
Námestovo
Tvrdošín
945 01
958 01
958 01
901 01
029 01
027 44
Vario Trade
Vario Trade
Námestie Š.M.Daxnera 5070
Hlavné Námestie 1
Rimavská Sobota
Tornaľa
979 01
982 01
ELECTRO WORLD
ELECTRO WORLD
ELECTRO WORLD
ELECTRO WORLD
ELSATEX
ELSATEX
Ivánska cesta 16
Metodova 6
Košická 6
Trolejbusova 1/B
Nám. Osloboditeľov 951/23
Námestie slobody 3
Bratislava
Bratislava
Prešov
Košice
Michalovce
Vranov nad Topľou
821 04
821 08
080 01
040 13
071 01
093 01
ELSATEX
ELSATEX
ELSATEX
Námestie slobody 69
Hlavná 1647/27
Strojárska 2945
Humenné
Stropkov
Snina
066 01
090 01
069 01
budova Inkubátora
NC Marína
AVION SHOPPING
PARK
OC Central
ELSATEX
ELSATEX
ELSATEX
Online
andreashop.sk
datart.sk
tpd.sk
nay.sk
shoppie.sk
alza.sk
mall.sk
Štúrova 1
Duklianska 3821
Arm. Gen. Svobodu 21
OD Dargov
OC Bardejov
OC Prešov
Košice
Bardejov
Prešov
040 01
085 01
080 01
Download

Pravidlá a podmienky predajnej akcie Philips „Prišiel čas na zmenu“